7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger"

Transkript

1 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, Ostrava - Poruba Miloš Rieger

2 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené ocelobetonové konstrukce Charakteristika: Vhodnou kombinací vlastností dvou materiálů (ocel a beton) lze docílit progresivnějších konstrukcí, než by tomu bylo při použití jen jednoho z materiálů.

3 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené ocelobetonové konstrukce Výhody spřažených konstrukcí: - krátká doba výstavby - samonosnost ocelové části před betonáží snadná montáž - lépe se přizpůsobí místním specifikacím - použití spřažené bet. desky zvyšuje tuhost a snižuje spotřebu oceli (kladné momenty) - nižší stavební výška - nižší hmotnost oproti betonovým konstrukcím - oproti ocelovým konstrukcím příznivější odezva, vyšší trvanlivost, zvýšení požární odolnosti, zajištění stability a tuhosti ocel. průřezů, redukce příčného ztužení, nižší cena Využití: - ocelobetonové skelety občanských a průmyslových staveb - spřažené mosty

4 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Základní tvary ocelobetonových konstrukčních prvků Ocelobetonové nosníky profil. plech Plná deska

5 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Základní tvary ocelobetonových konstrukčních prvků Ocelobetonové sloupy

6 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Typické příčné řezy spřažených mostů Použití pro: - Spřažené železniční mosty (především pro průběžné štěrkové lože) - Spřažené silniční mosty Konstrukční řešení s plnostěnnými nosníky pro menší rozpony cca m - (možné i bez příčného ztužení)

7 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Porovnání parametrů spřaženého nosníku a ocelového nosníku

8 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce spřahovací prvky Spřahovací prvky Zajišťují spřažení mezi ocelovou a betonovou částí průřezu (především podélné smykové síly) trny lišty blokové zarážky (prutové, T-zarážka, C-zarážka, podkovovitá zarážka, kozlíky ) kotvy (Hilti) a jiné podélné smykové síly

9 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - spřahovací prvky Podkovovitá zarážka Kozlíky z úhelníků Trny T-zarážka

10 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - spřahovací prvky Spřahovací prvky Technologie přivařování trnů (Nelson) Trny - používané a dodávané trny v ČR jsou z oceli s mezí pevnosti po přivaření f u = 310 MPa. Při použití trnů z lepších ocelí je možné pro výpočet únosnosti trnu brát skutečně zjištěnou hodnotu f u,nejvýše však f u = 500 Mpa. Spřahovací lišta

11 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - spřahovací prvky Spřahovací prvky Kotvy HVB (přistřelování) Smykové spřažení s prefabrikovanou deskou

12 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce plechobetonové desky Plechobetonové desky Započitatelný průřez desky

13 Přenášení podélného smyku

14 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce filigránové desky Využití filigránových desek Kotvy HVB Patrové parkoviště

15 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce spřažené stropy Spřažené stropy

16 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce spřažené stropy Spřažené stropy

17 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce spřažené stropy Spřažené stropy a

18 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce spřažené stropy Příklad hlavice křížového sloupu

19 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce spřažené stropy Příklad hlavice křížového sloupu

20 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - sloupy Sloupy Typické příčné řezy sloupů

21 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - sloupy Sloupy Interakční křivka

22 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - normalizace Stav navrhování - normalizace Ocelobetonové konstrukce Spřažené ocelobetonové mosty: ČSN P ENV (Eurokód 4) : Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Ocelobetonové mosty Spřažené ocelobetonové mosty: ČSN P ENV : Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty

23 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - materiál Beton Materiál ocelobetonových konstrukcí Ocelobet. konstrukce mosty

24 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - materiál Materiál ocelobetonových konstrukcí Další fyzikální hodnoty betonu lze převzít např. z ENV : součinitel příčné deformace ν = 0,2 součinitel délkové roztažnosti teplem α = ( o C) -1 objemová hustota železobetonu ς = kg. m -3 reologické změny smršťování a dotvarování (zpravidla) podrobněji viz kap.

25 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - materiál Materiál ocelobetonových konstrukcí Betonářská výztuž Pro nosnou výztuž spřažených desek se doporučuje používání betonářské výztuže s charakteristickou mezí kluzu f sk dle následující tabulky. Modul pružnosti pro všechny druhy oceli se uvažuje E s = MPa. Doporučované druhy nosné betonářské výztuže

26 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - materiál Ocel

27 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - materiál Materiál ocelobetonových konstrukcí Trny Používané a dodávané trny v ČR jsou z oceli s mezí pevnosti po přivaření f u = 310 MPa. Při použití trnů z lepších ocelí je možné pro výpočet únosnosti trnu brát skutečně zjištěnou hodnotu f u, nejvýše však f u = 500 MPa. Šroubové spoje (výhradně u mostních konstrukcí) Pro třecí spoje se používají šrouby tvaru A podle ČSN mechanických vlastností 10.9 (10 K) podle ČSN Navrhování třecích spojů se provádí podle ČSN

28 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - materiál Materiál ocelobetonových konstrukcí Návrhová pevnost materiálu Návrhová pevnost a návrhová únosnost (pro spřahovací trny) materiálu se vypočítá z charakteristických hodnot materiálů vydělením příslušným součinitelem spolehlivosti materiálu ze vztahů: pro beton v tlaku f cd = 0,85 f ck / γ c pro ocel f yd = f y /γ a pro beton. výztuž f sd = f sk /γ s pro spřahovací trny P Rd = P Rk /γ v

29 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - materiál Materiál ocelobetonových konstrukcí Součinitele spolehlivosti materiálu (obecněγ Mi ) se dle ČSN uvažují: - v mezním stavu únosnosti: pro beton na ohyb γ c = 1,50 pro beton na smyk γ c = 1,30 pro ocel γ a = 1,15 pro beton. výztuž γ s = 1,15 pro spřah. trny γ v = 1,3 (pro posouzení únavy se použijí zvláštní postupy podle příslušných norem) - v mezním stavu použitelnosti se uvažují všechny součinitele materiálu = 1,0.

30 Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - materiál Materiál ocelobetonových konstrukcí Součinitele spolehlivosti materiálu (obecněγ Mi ) se dle EN uvažují: - v mezním stavu únosnosti: pro beton na ohyb γ c = 1,50 pro beton na smyk γ c = 1,30 pro ocel γ a = 1,0/1,1 pro beton. výztuž γ s = 1,15 pro spřah. trny γ v = 1,25 (pro posouzení únavy se použijí zvláštní postupy podle příslušných norem) - v mezním stavu použitelnosti se uvažují všechny součinitele materiálu = 1,0.

31 Téma : Navrhování mezní stavy Mezní stavy Pozn.: Vedle uvedených mezních stavů únosnosti se musí dále ověřit: - ztráta stability tvaru - ztráta stability polohy - porušení spojů

32 Téma : Navrhování mezní stavy Mezní stavy Pozn.: Vedle uvedených mezních stavů použitelnosti se musí dále ověřit: - omezení dýchání stěn (u mostů) - konstr. detaily z hlediska koroze a provozu - možnost jednoduchého provádění údržby a oprav

33 Téma : Navrhování - výpočet Zásady statického výpočtu Stanovení vnitřních sil se pro mezní stav únosnosti provede od extrémního návrhového zatížení a pro mezní stav použitelnosti od provozního návrhového zatížení, za těchto předpokladů: - lineární působení konstrukce (mosty) - ohybová tuhost ocelobetonového nosníku se stanoví pro ideální průřez, který vznikne redukováním spolupůsobící části desky pracovním součinitelem n i = E a /E ci - spřažení kruhovými trny je zpravidla uvažováno jako úplné - u spojitých nosníků se definují dvě ohybové tuhosti ocelobetonového nosníku. Pro beton bez trhlin (E a I 1 ) a beton s trhlinami (E a I 2 ) kde:

34 Téma : Navrhování zásady statického výpočtu Zásady statického výpočtu I 1 je moment setrvačnosti ideálního průřezu za předpokladu spolupůsobení betonu v tahu, I 2 je moment setrvačnosti ideálního průřezu se zanedbáním betonu v tahu, ale se zahrnutím betonářské výztuže Ohybová tuhost příčných ztužidel u mostů, v případě spřažení, se stanoví pro ideální průřez se spolupůsobící částí desky v šířce 0,5 c.

35 Téma : Navrhování - zásady statického výpočtu Zásady statického výpočtu Ohybové tuhosti spřažených nosníků

36 Téma : Navrhování - zásady statického výpočtu Zásady statického výpočtu Ohybové tuhosti spřažených příčných ztužidel mostních konstrukcí

37 Téma : Navrhování - zásady statického výpočtu Zásady statického výpočtu Ohybové tuhosti spřažených nosníků

38 Téma : Navrhování spolupůsobící šířky Zásady statického výpočtu Spolupůsobící šířky spřažených nosníků b = 1 σ b0 + 2 b0 2 σ dx

39 Téma : Navrhování - spolupůsobící šířky Zásady statického výpočtu Spolupůsobící šířky spřažených nosníků b e = l o / 8 ale ne více než b b eff = 2b e (nebo b e1 + b e2 ) Případně dle EC: beff 0 = b + bei

40 Téma : Navrhování - spolupůsobící šířky Zásady statického výpočtu Spolupůsobící šířky spřažených nosníků

41 Téma : Navrhování - spolupůsobící šířky Zásady statického výpočtu Spolupůsobící šířky spřažených nosníků

42 Téma : Navrhování zatěžovací stádia Zásady statického výpočtu Zatěžovací stádia podrobný výpočet (mosty) 1) montážní stadium (na skruži, bez skruže, postupný nárůst zatížení u kategorie S ; lokální účinky) n mont = 0 (působí jen ocel) 2) stadium dlouhodobého zatížení (vliv dotvarování) n dotv = E a /E c,dotv. 3) stadium krátkodobého zatížení n kr. = E a /E c,kr. ; (E c,kr. = E cm ) 4) nerovnoměrné oteplení n kr. = E a /E c,kr. 5) smršťováním betonu n smrst. = E a /E c,smrst

43 Téma : Navrhování - zatěžovací stádia Zásady statického výpočtu Zatěžovací stádia občanské stavby 1) montážní stadium (na skruži, bez skruže, postupný nárůst zatížení u kategorie S ; lokální účinky) n mont = 0 (působí jen ocel) 2) stadium dlouhodobého zatížení (vliv dotvarování) n dotv = E a /(E cm /3) (V přibližných výpočtech lze pro všechny účinky uvažovat E c = E cm /2 ) 3) stadium krátkodobého zatížení n kr. = E a /E c,kr. ; (E c,kr. = E cm )

44 Téma : Navrhování - dotvarování Zásady statického výpočtu Vliv dotvarování

45 Téma : Navrhování - dotvarování Zásady statického výpočtu Vliv dotvarování E = E /(1 + ψ φ ) c cm L t

46 Téma : Navrhování - smršťování Zásady statického výpočtu Vliv smršťování ε cs = 0,0003 mosty na volném prostranství ε cs = 0,0002 mosty ve vlhkém prostředí (nad vodními toky) (pro Td = 100 let) E c, smrst = Ecm /(1 + ψ Lφt )

47 Téma : Navrhování teplotní změny Zásady statického výpočtu Vliv teplotních změn - mosty Zatížení teplotními změnami udává např. ČSN Pro rozpětí mostu do 50 m lze uvažovat zjednodušený průběh nerovnoměrného oteplení podle obr.

48 Téma : Navrhování teplotní změny Zásady statického výpočtu Vliv teplotních změn - mosty Obecně pro spřažení ocel-beton platí dle ČSN :

49 Téma : Navrhování teplotní změny Zásady statického výpočtu Vliv teplotních změn - mosty Průběh napětí od teplotních změn:

50 Téma : Navrhování výpočet podle teorie lineární pružnosti Zásady statického výpočtu Výpočet ohybové únosnosti průřezu podle teorie lineární pružnosti Stanovit únosnost průřezu použitím pružné analýzy v mezním stavu únosnosti je nutné u průřezů třídy 3 (u třídy 4 nutno zohlednit boulení) kategorie S. Současně je nutno pomocí pružné analýzy ověřit pružný stav kompaktních průřezů (třída 1,2 kateg. K) v mezním stavu použitelnosti omezení napětí.

51 Téma : Navrhování výpočet podle teorie lineární pružnosti Zásady statického výpočtu Výpočet ohybové únosnosti průřezu podle teorie lineární pružnosti Napěťové účinky jednotlivých stádií

52 Téma : Navrhování výpočet výpočet podle teorie plasticity Zásady statického výpočtu Výpočet ohybové únosnosti průřezu podle teorie plasticity Stanovit únosnost průřezu použitím plastické analýzy je možno u průřezů třídy 1 a 2 (kategorie K). Beton v tlaku M Sd M pl, Rd

53 Téma : Navrhování výpočet výpočet podle teorie plasticity Zásady statického výpočtu Výpočet ohybové únosnosti průřezu podle teorie plasticity Stanovit únosnost průřezu použitím plastické analýzy je možno u průřezů třídy 1 a 2 (kategorie K). Beton v tahu M Sd M pl, Rd

54 Téma : Navrhování výpočet výpočet podle teorie plasticity Zásady statického výpočtu Výpočet ohybové únosnosti průřezu podle teorie plasticity Pro x pl > 0,15h se musí M pl,rd redukovat součinitelem β

55 Téma : Navrhování výpočet výpočet podle teorie plasticity Zásady statického výpočtu Výpočet ohybové únosnosti průřezu podle teorie plasticity Plastické rozdělení napětí modifikované vlivem vertikálního smyku ( 2V ) 2 ρ = V Ed Rd 1 - pro V Ed > 0,5 V pl,rd

56 Téma : Navrhování výpočet výpočet podle teorie plasticity Zásady statického výpočtu Výpočet ohybové únosnosti průřezu podle teorie plasticity a) neutrální osa prochází betonovou deskou M pl, Rd = F ad r d + F aw r w + F ah r h F = F + F + c ah aw F ad

57 Téma : Navrhování výpočet výpočet podle teorie plasticity Zásady statického výpočtu Výpočet ohybové únosnosti průřezu podle teorie plasticity b) neutrální osa prochází horní pásnicí M = F r + F r r r pl, Rd ad d aw w a2h h2 a1h h1 + F F Fc + Fa 1 h = Fad + Faw + Fa 2h

58 Téma : Navrhování výpočet výpočet podle teorie plasticity Zásady statického výpočtu Výpočet ohybové únosnosti průřezu podle teorie plasticity c) neutrální osa prochází stojinou ocelového nosníku M pl, Rd = Fad rd + Fa 2w r2 w Fa 1w r1 w F ah r h Fc + Fah + Fa 1 w = Fad + Fa 2w

59 Téma : Navrhování výpočet výpočet podle teorie plasticity Zásady statického výpočtu Výpočet ohybové únosnosti průřezu podle teorie plasticity d) nosník je namáhán záporným ohyb. momentem M pl, Rd = Fad rd + Fa 2w r2 w Fa 1w r1 w F ah r h F + s + Fah + Fa 1w = Fa 2w F ad

60 Téma : Navrhování realizace Vliv spřažení : A nespřaženo B částečné spřažení C plné spřažení

61 Téma : Navrhování posouzení spřažení Zásady statického výpočtu Spřahovací prostředky Návrhová únosnost trnu s hlavou ve smyku, přivařeného automatem podle EN 14555, se určí ze vztahů: P = Rd nebo P = Rd 0,8 f u π d γ V 0,29α d γ 2 V 2 / 4 f ck E cm Použije se menší hodnota, přičemž: hsc α = 0,2 + 1 d pro 3 h sc /d 4 α =1 pro h sc /d > 4

62 Spřahovací prostředky

63 Spřahovací prostředky

64 Téma : Navrhování posouzení spřažení Zásady statického výpočtu Spřahovací prostředky Typické plochy možného smykového porušení

65 Téma : Navrhování mosty se zabetonovanými nosníky Zásady statického výpočtu Mosty se zabetonovanými nosníky Typický řez mostu ze zabetonovaných nosníků c st 70 mm, c st 150 mm, c st h/3,c st x pl - t f

66 Téma : Navrhování mosty se zabetonovanými nosníky Zásady statického výpočtu Mosty se zabetonovanými nosníky Rozdělení vnitřních sil a napětí v průřezu se zabetonovanými nosníky

67 Téma : Navrhování realizace Montáž mostu Malešice-Vršovice:

68 Téma : Navrhování realizace Ocelobetonová skeletová konstrukce

69 Téma : Navrhování realizace Montáž mostu Malešice-Vršovice:

70 Téma : Navrhování realizace Montáž mostu Malešice-Vršovice:

71 Téma : Navrhování realizace

72 Spřažené sloupy

73 Spřažené sloupy

74 Spřažené sloupy

75 Spřažená plechobetonová deska

76 Spřažená plechobetonová deska

77 Konec prezentace

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. Navrhování vložkové stropní konstrukce YTONG 3 1.1 Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 3 1.2 Uvažované charakteristiky materiálů 4 1.3 Mezní stav únosnosti prostý

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL CM2 DIMENZOVÁNÍ BETONOVÝCH PRVKŮ ČÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB-BLOK systém uvádí

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK systém vibrolisovaných betonových prvků ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK ZDICÍ SYSTÉM

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

RIBTEC RTcdesign Uživatelská příručka teorie

RIBTEC RTcdesign Uživatelská příručka teorie RIBTEC RTcdesign Uživatelská příručka teorie Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systémů RIBTEC. Postupy uvedené v této příručce, jakož i příslušné programy, jsou majetkem

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Praha, září 2010 České vysoké učení technické v Praze Obsah F. Wald Předmluva...5 J. Studnička 1 Statický výpočet a software...7 J. Macháček 2

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ OTTO PLÁŠEK, PAVEL ZVĚŘINA, RICHARD SVOBODA, VOJTĚCH LANGER ŽELEZNIČNÍ STAVBY II MODUL 5 ÚNOSNOST ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A PEVNÁ JÍZDNÍ DRÁHA STUDIJNÍ OPORY

Více

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav 3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav Cílem této části příručky není podat detailní teoretický rozbor chování stěnových konstrukcí panelových budov, k tomu

Více

Scia Engineer katalog

Scia Engineer katalog Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAN MASOPUST, VĚRA GLISNÍKOVÁ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Obsah Jan Masopust,

Více

http://www.tobrys.cz

http://www.tobrys.cz http://www.tobrys.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 4 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY TP 170 NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1. prosince 2004 Současně se ruší a nahrazují

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Zakládání staveb Výpočty Jakub Zavoral Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Zakládání staveb - Výpočty Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. Vědecký redaktor:

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 42 OPRAVY, OBNOVY A PŘESTAVBY OCELOVÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ MOSTŮ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TP 42 OPRAVY, OBNOVY A PŘESTAVBY OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MOSTŮ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

Pokyny pro navrhování ETICS

Pokyny pro navrhování ETICS Pokyny pro navrhování ETICS Tyto pokyny slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS) MAMUT-THERM P, MAMUT-THERM C s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a SBRA

Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a SBRA Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a Dříve užívané deterministické metody ověření spolehlivosti stavební konstrukce a tedy i jednoho jejího dílčího kritéria únosnosti konstrukce byly již pro praktické

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1

ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.010.30 Leden 2011 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1 73 0035 Corrigendum ČSN EN 1991-4 (73 0035) Zatížení konstrukcí

Více

ČSN 74 4505 Podlahy. Ph.D. petr.tuma. Ing. Petr Tůma, T. aktiv ČKAIT 18.-19.4.2012 Rančířov u Jihlavy

ČSN 74 4505 Podlahy. Ph.D. petr.tuma. Ing. Petr Tůma, T. aktiv ČKAIT 18.-19.4.2012 Rančířov u Jihlavy ČSN 74 4505 Podlahy Společná ustanovení Ing. Petr Tůma, T Ph.D. petr.tuma tuma@betonconsult.cz,, 724 080 924 aktiv ČKAIT 18.-19.4.2012 Rančířov u Jihlavy Ročník 2012 19. 20. září 2012 www.konferencepodlahy.cz

Více