Ekonomický dopad zavedení školného v systému financování MŠ Veverská Bítýška

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomický dopad zavedení školného v systému financování MŠ Veverská Bítýška"

Transkript

1 Ekonomický dopad zavedení školného v systému financování MŠ Veverská Bítýška Bc. Lenka Králíková, Ústav Financí, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Abstrakt Tento příspěvek se věnuje ekonomickému dopadu zavedení školného v systému financování Mateřské školy Veverská Bítýška. Vlastní práci předcházelo provedení marketingového výzkumu, zaměřeného na problematiku školného, a to mezi rodiči dětí, které navštěvují nebo lze očekávat, že v blízké budoucnosti budou navštěvovat MŠ Veverská Bítýška. Dotazník představuje cenný podklad pro rozebírání možných negativních i pozitivních stránek zpoplatnění pobytu dětí ve školce. Součástí práce je výpočet maximální výše školného a návrh konkrétní výše úplaty za předškolní vzdělávání. Závěr patří zhodnocení dopadů zavedení školného v této MŠ. Klíčová slova úplata za předškolní vzdělávání, školné, mateřská škola, financování, předškolní vzdělávání Abstract This paper engages in the economic impact of implementation of the school fees in the financing system of the kindergarten in Veverská Bítýška. The practical part is based on the research via questionnaire focused on issue of school fees. This research was conducted among parents of the kids who already attend the kindergarten in Veverská Bítýška or are likely to do so in the future. The questionnaire answers represent valuable data for discussing negative and positive sides of implementation of the school fees. This paper is dealing also with the calculation of maximum amount of the payment for the pre-school education and proposal of actual amount of the payment. The conclusion assesses the impact of implementation of the school fees in this kindergarten. Keywords payment for the pre-school education, school fee, kindergarten, financing, pre-school education.

2 Úvod Mateřské školy tvoří prvotní pilíř institucionálního vzdělávání a nejen Školský zákon v nich spatřuje základní předpoklad pro pokračování ve vzdělání. Společnost by měla mít zájem na jejich fungování, poněvadž předškolní vzdělávání pozitivně ovlivňuje vývoj jedince, ale i celé společnosti. Téměř všechny mateřské školy jsou v České republice zřizovány obcemi, jež za jejich provoz také odpovídají. Pouhých 5 % školek patří státu, kraji či církvi. Některá zařízení jsou provozována soukromě (MŠMT, 01). Hlavní zdroje příjmů veřejných školek tvoří stát a jejich zřizovatelé. Další možnost, jak získat potřebné peníze, se skrývá ve výběru úplaty za předškolní vzdělávání, tzv. školného. Především ve velkých městech je zpoplatnění péče o dítě běžnou záležitostí, nicméně v menších městech či vesnicích vybírání školného pravidlem není (MŠMT, 01). Mateřská škola Veverská Bítýška patří mezi školky, kde se poplatek za péči o dítě neplatí. Toto zařízení se nachází ve stejnojmenném městysi a v roce 01 jej navštěvovalo 75 dětí. V současnosti stojí školka před rozhodnutím, zda školné zavést či nikoliv. Cíl a metodika Cílem příspěvku je zhodnocení ekonomického dopadu zavedení školného v systému financování mateřské školy v městysi Veverská Bítýška. Na základě marketingového výzkumu mezi rodiči dětí, jež navštěvují, nebo lze očekávat, že v blízké budoucnosti budou navštěvovat MŠ Veverská Bítýška, bude zjištěno, zda by byli ochotni zaplatit za výchovu a hlídání svých potomků, jakou maximální výši školného by byli ochotni, resp. schopni zaplatit a jak by se v případě zavedení poplatku zachovali. Dílčím cílem bude vypočítat maximální výši školného a rozhodnout, zda by bylo výhodné v MŠ Veverská Bítýška úplatu za předškolní vzdělávání zavést či nikoliv, resp. navrhnout její konkrétní výši. Metodika Na základě finančních výkazů bude dále rozebrána finanční situace této mateřské školy, konkrétně její příjmy a nákladové položky. Vlastní práci předcházelo provedení marketingového výzkumu mezi rodiči dětí zapsaných v tomto zařízení a potenciálními zájemci o tuto MŠ. Osloveni byli všichni rodiče, jejichž děti docházely daný měsíc do školky (někteří z důvodu nemoci nebyli zastiženi) a kteří byli ochotni dotazník vyplnit. Dalšími

3 respondenty se stali potenciální zájemci o místa v MŠ, tj. rodiče dětí ve věku do 3 let, které ještě MŠ nenavštěvují. Průzkumu byla účelně podrobena cílová skupina, kterou představují rodiče dětí předškolního věku (0-7 let), kteří bydlí ve Veverské Bítýšce. Před zahájením dotazování, za účelem ověření srozumitelnosti otázek, byl proveden pretest na pěti náhodně vybraných osobách zastupujících potenciální respondenty. Základní soubor shrnující všechny jednotky našeho výzkumu reprezentuje výběrové šetření jednotek získané pomocí záměrného výběru 1 (Stávková, 004, str. 83). Při formulaci základního souboru z logiky věci vyplývá problém spočívající v duplikaci rodičů dva rodiče na jedno dítě a rodiče mající více dětí. Sporná situace byla vyřešena dotazováním pouze jednoho rodiče z případného páru rodičů. Celkově bylo vyplněno 83 dotazníků. Dva dotazníky musely být vyloučeny z důvodu neúplných informací. Rodiče dětí zapsaných ve školním roce 011/01 v MŠ Veverská Bítýška jsou zastoupeni 49 respondenty. Oslovení potenciální zájemci o tuto školku čítají 3 osob. Celkový počet správně vyplněných dotazníků tedy činí 81. Minimální rozsah výběrového souboru pro kvalitativní znak byl vypočítán pomocí vztahu: u π( 1 π) α 1 n Δ. Poněvadž nebylo dopředu známo, zda by byli rodiče ochotni za péči dětí platit či nikoliv, musí být zastoupeny obě varianty stejným procentuálním vyjádřením, tj. π = 0,5. Počítám-li s 5% povolenou chybou (α = 0,05), po dosazení hodnot do obecného vzorce získám minimální počet respondentů (n = 38 jedinců). 1,96 n 0,5( 1 0,5 ) = 38, 416 0,05 Charakteristika vybraného souboru o velikosti 81 se shoduje se socioekonomickými faktory základního souboru (věk, pohlaví, bydliště apod.), který čítá 39 osob. Výběrový soubor tedy může být považován za reprezentativní a závěry z něj odvozené mohou být zobecněny (Stávková, 004, str ). Po sběru dat následovalo jejich statistické zpracování pomocí programu Statistica 10 od společnosti StatSoft ČR s.r.o. 1 Tj. výběru, o němž rozhoduje vybírající (Stávková, 004, str. 83). Počet dětí z Veverské Bítýšky, kteří jsou potenciálními adepty na umístění do MŠ Veverská Bítýška (do věku 7 let), byl stanoven na základě informací získaných na matrice obecního úřadu ve Veverské Bítýšce.

4 Finanční situace MŠ Veverská Bítýška Peněžní zdroje MŠ Veverská Bítýška 3 tvoří státní rozpočet (71 %), dotace od zřizovatele (0 %), poplatky za stravné (7 %), fond odměn (1 %) a rezervní fond (1 %). Největší nákladovou položku (73 %) představují náklady na vzdělání (zejména platy zaměstnanců). Provozní náklady činí 0 %. Škola zajišťuje, v rámci doplňkové činnosti, stravování dětí a zaměstnanců. Vynaložené náklady na vaření představují 7 % z celkových nákladů. Peněžní prostředky ze státního rozpočtu získané prostřednictvím kraje putují především na platy zaměstnanců. Pouhých Kč z tohoto zdroje směřuje na platbu neinvestičních výdajů. Tržby za stravné od rodičů kryjí celou svou výší náklady na vaření. Veškeré provozní náklady musí školka zaplatit z přijaté dotace od zřizovatele. Největší položky provozních nákladů představují spotřeba plynu, vody a elektrické energie, dále nákup hraček, pomůcek a drobného hmotného investičního materiálu (Mateřská škola Veverská Bítýška, 011). Co se týče investiční aktivity, je třeba říci, že budova mateřské školy je ve vlastnictví obce. Opravy a údržbu školky tudíž zajišťuje městys a všechny tyto práce jsou financovány z obecního rozpočtu. Zavedení školného Dle Vyhlášky č. 43/006 Sb., stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání ředitel(ka) školy, a to maximálně do výše 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů připadajících na jedno dítě v uplynulém kalendářním roce. V případě MŠ Veverská Bítýška je 50 % NIV/měsíc vyčísleno následovně 4 : NIV/měsíc = Kč NIV/dítě = 833 Kč 50 % z NIV/dítě = 416,6 Kč Maximální možný poplatek za péči o dítě může být tedy stanoven na 416 Kč. Tato částka byla zaokrouhlena na 400 Kč a následně účelně využita v dotazníku jako nejvyšší možná měsíční výše školného. Celková suma nového peněžního zdroje byla vypočítána pro 4 možné výše školného (100 Kč, 00 Kč, 300 Kč a 400 Kč) dle vzorce: objem vybraných peněžních prostředků = 0,7 (Š*t*D), kde Š = stanovená výše školného (postupně 100 Kč, 00 Kč, 300 Kč a 400 Kč), t = doba, po kterou bude školné vybíráno, resp. kdy je MŠ během šk. roku otevřena, D = počet dětí, jež budou školné platit, resp. jejich zákonní zástupci. 3 V kalendářním roce Výše NIV za školní rok 010/011 byla vyčtena z interní dokumentace školy.

5 Při výpočtu jsou zohledněny následující skutečnosti. Na přelomu měsíce července a srpna je školka po dobu 4 týdnů uzavřena. Následkem toho je za časový údaj dosazeno 11 měsíců (t=11). Školku navštěvuje 75 dětí, avšak ne všichni chodí do školky každý den. Důvody absence jsou různé (nemoc, dovolené, možnost hlídání dítěte jiným členem rodiny apod.). Proto musí být celkový objem vybraných peněz vypočítán pouze pro průměrný měsíční počet dětí docházejících do školky. Průměrná docházka činí 18 dětí na jednu třídu, tj. 54 dětí na celou MŠ (D=54). Z disponibilních prostředků musíme také vyloučit školné, které se netýká dětí-předškoláků. Ti jsou podle zákona od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeni. MŠ navštěvuje přibližně 30 % dětí předškolního věku, proto se ve vzorci vyskytuje činitel 0,7. Podíl vybraných peněžních prostředků byl vyjádřen na základě navýšení celkových příjmů MŠ 5, a to o jednotlivé sumy peněz přijatých ze školného. Tab. č. 1 ukazuje, kolik by činila vybraná suma peněžních prostředků, při jednotlivých variantách školného a jaký podíl by představovala v celkových příjmech školky. Tab. č. 1: Čtyři varianty výše školného a jejich dopad na financování MŠ 6 ŠKOLNÉ CELKOVÁ VYBRANÁ ČÁSTKA PODÍL VYBRANÉ ČÁSTKY NA CELKOVÝCH PŘÍJMECH MŠ 100 Kč Kč 1,11 % 00 Kč Kč,19 % 300 Kč Kč 3,7 % 400 Kč Kč 4,9 % vlastní práce Nutno podotknout, že uvedené celkové sumy peněžních prostředků vybraných ze školného (viz tab. č. 1) jsou pouhými modely situace zpoplatnění MŠ. Maximální výše, jež by byla školka oprávněna vybírat, by se odvíjela od skutečné výše měsíčních neinvestičních nákladů připadajících na jedno dítě za kalendářní rok předcházejícího roku, ve kterém by došlo k implementaci školného. Význačnou proměnnou, která ovlivňuje výpočet celkového finančního obnosu získaného ze školného je skutečná docházka dětí. Záleželo by tedy na aktuálním počtu dětí navštěvujících daný měsíc MŠ a na počtu předškoláků, jež jsou od této úplaty osvobozeni. Celkově vybraná částka by byla snížena také následkem redukce školného pro děti ze sociálně slabších rodin. Rodiče, jež se nachází v obtížní finanční situaci, by platili pouze poměrnou část školného - např. polovinu stanovené částky. 5 6 Pro výpočet byly použity celkové příjmy školky za kalendářní rok 011, tj Kč. Vztaženo k 1 kalendářnímu roku.

6 Z dotazníkového výzkumu mezi rodiči dětí současně i potenciálně navštěvujících tuto MŠ vyplývá, že školné by bylo přijato bez zbytečných protestů. V této školce by své dítě i po zavedení školného nadále ponechalo 99 % rodičů. Jedné skupině rodičů školné nevadí. Druhá část oslovených rodičů má sice proti školnému výhrady, nicméně z důvodu absence alternativní možnosti hlídání dětí by úplatu za předškolní vzdělávání uhradila a dítě by v žádném případě z MŠ neodhlásila. Překvapením dotazníku se stala reakce na adekvátní a maximální částky školného. Vztáhnu-li názor respondentů na částku 00 Kč/měsíc, celých 81 % považuje tuto peněžní sumu za přiměřenou. Maximálně možná výše školného (400 Kč/měsíc) připadá adekvátní 43 % rodičů. Pouze 3 % z oslovených odmítají úplatu za předškolní vzdělávání hradit. V krajním případě by bylo maximální výši školného, tj. 400 Kč/měsíc ochotno platit celých 96 % dotázaných. Na základě výsledků výzkumu navrhuji zavést školné ve výši 400 Kč/měsíc. Prvním důvodem je fakt, že ve všech okolních školkách se již tento poplatek několik let platí (mnohdy i vyšší částky). Druhou příčinou tohoto odhadu je výsledek dotazníkového šetření, z něhož plyne, že maximální výši školného 400 Kč/měsíc by rodinné rozpočty daných respondentů převážně neovlivnilo, jak je patrné z grafu č. 1. Navíc by MŠ v případě vyššího školného mohla lépe a znatelněji zlepšovat své služby než při zavedení nižší úplaty. Graf č. 1: Četnost odpovědí na otázku Ovlivnilo by školné ve výši 400 Kč/měsíc Váš rodinný rozpočet? % 5 31% Počet pozorování % 16% určitě ANO spíše ANO spíše NE určitě NE vliv školného na rodinný rozpočet zdroj: dotazníkové šetření, vlastní práce

7 Vybranou částku by školka použila na úhradu neinvestičních nákladů. Do investičních akcí se nemůže pouštět, jelikož získané peněžní prostředky z úplaty za předškolní vzdělávání nemohou být použity na krytí nákladů investičního charakteru (MŠMT, 006, vyhláška č. 43/006 Sb.). Zpoplatnění péče o dítě bude pro školku významné, jelikož jí vznikne nový peněžní zdroj, čímž přestane být zcela závislá na příjmu peněžních prostředků získaných od zřizovatele. Školka bude moci rozšířit kulturní program a zlepšit kvalitu poskytování služeb, od čehož se odvíjí větší spokojenost rodičů. Doporučuji se také zaměřit na zlepšení vybavení zahrady, kterou rodiče v průzkumu ohodnotili jako druhý nejhorší prvek MŠ. Díky školnému by si mohli polepšit také zaměstnanci, a to prostřednictvím možných odměn. Zavedení školného ovšem skrývá i stinné stránky. Školka například ztratí svoji výjimečnost a stane se další veřejnou školkou, kde se bude za předškolní vzdělávání platit. Náklady spojené s výběrem školného vytvářejí další komplikace. Nicméně i v současnosti rodiče platí stravné a jednorázové náklady spojené s nejrůznějšími akcemi, proto lze předpokládat, že pro školku výběr školného nebude představovat příliš velkou zátěž. MŠ se také stane hůře dostupnou pro sociálně slabší rodiny. Rovněž zvýšené nároky na služby školky ze strany rodičů představují negativní důsledek zavedení školného. Za příležitosti v souvislosti se zavedením školného můžeme považovat aktuální nadměrnou poptávku po místech v MŠ, podporu městyse, predikci naplnění kapacity MŠ bez větších obtíží, ochotu rodičů platit za předškolní vzdělávání svých potomků, ale také skutečnost, že v 93 % veřejných školek je předškolní vzdělávání zpoplatněno. Nesplněná očekávání rodičů a negativní postoj zastupitelů obce k zavedení úplaty za předškolní vzdělávání řadím mezi možné hrozby. Diskuze Vedení školy je oprávněno stanovit výši školného přibližně až do výše 400 Kč Dle mého názoru by pro školku bylo přínosné školné zavést, a to ve výši 400 Kč/měsíc. Díky vyššímu poplatku by školka mohla realizovat mnohem zajímavější projekty, než při výběru nižších částek (např. 100 Kč/měsíc). A viditelné výsledky rodiče přesvědčí, že zavedené školného je pro dobro jejich dětí. Výběrem cca Kč bude školka moci využít i určitou část na ohodnocení svých zaměstnanců a alespoň částečně jim kompenzovat celostátní snižování jejich mezd zapříčiněné vládními škrty veřejných výdajů. Druhou možností je zavést školné nižší, tedy například pro rodiče akceptovatelnějších 00 Kč/měsíc za účelem umožnění zvyknout si na nový výdaj spojený s péčí o dítě. Jelikož je

8 tlak na snižování veřejných výdajů v současnosti poměrně silný a dá se odhadovat, že peněžní prostředky získané od státu či dokonce i od zřizovatele budou klesat, je zřejmé, že se bude výše školného postupně zvyšovat, a to mnohdy až na její maximálně možnou hodnotu. Je logické, že reálné zpoplatnění MŠ bude pro rodiče i školku představovat velkou změnu. Proto se raději přikláním k variantě zavést školné 400 Kč/měsíc a následujících minimálně pět let jeho výši výrazně nezvyšovat. Při výběru 00 Kč/měsíc se dá totiž odhadovat, že poplatek v budoucnu poroste a jeho navýšení přinese další vlnu negativních reakcí. Otázkou zůstává, co je pro rodiče z psychologického hlediska únosnější. Vybrané peníze by školka jistě využila na úhradu provozních nákladů. Především by se jednalo o školní pomůcky, hračky a psací potřeby, pomocí nichž lze zkvalitnit výuku a které by napomohly zlepšit podmínky pro individuální rozvoj dětí. Dle mého názoru i podle slov paní ředitelky Šoukalové by nové peněžní prostředky směřovaly také na obohacení kulturního života dětí. Některé akce by byly zorganizovány společně pro děti i jejich rodiče, čímž by byli uspokojeni zákonní zástupci dětí, kteří se zavedením školného souhlasí, ale jen s podmínkou současného navýšení počtu aktivit podobného typu. Odpověď na otázku, zda by v případě zavedení školného přišla školka o část peněz získaných od zřizovatele, zůstává v rovině úvah. Dotace pro školku je každoročně projednávána zastupitelstvem při sestavování rozpočtu. Záleželo by tedy na názorech jednotlivých zastupitelů, jak by se k této záležitosti vyjádřili. Dle názoru starosty pana Josefa Mifka je peněz určených na školství málo, proto by podle jeho subjektivního názoru dotaci pro školku nikterak nekrátil. Ať už by se dotace od zřizovatele vyvinula jakýmkoliv směrem, je zřejmé, že zavedení školného by bezesporu zlepšilo finanční situaci MŠ Veverská Bítýška. Závěr Problematika školného ve veřejných školkách se stala v dnešní době poměrně ožehavým tématem k diskuzím. I vedení Mateřské školy Veverská Bítýška stojí již několik let před rozhodnutím, zda zavést úplatu za předškolní vzdělávání, či nikoliv. Zatím si v konkurenčním prostředí okolních školek drží jedinečné postavení a školné nevybírá. Tento příspěvek měl za úkol zhodnotit ekonomický dopad zavedení školného v mateřské škole Veverská Bítýška a napomoci při rozhodování o jeho možné implementaci. Provedené dotazníkového šetření mezi rodiči dětí současně zapsaných v MŠ Veverská Bítýška a dětí, které by v budoucnu mohli tuto školku navštěvovat, hovoří ku prospěchu implementace školného. Na základě shledaných pozitivních a negativních stránek zpoplatnění

9 pobytu dětí v MŠ Veverská Bítýška navrhuji zavést úplatu za předškolní vzdělávání, a to ve výši 400 Kč/měsíc. Tato částka rodinné rozpočty příliš neovlivní, ale z logiky věci vyplývá, že pro školku bude mít v systému jejího financování patrnější dopad než v případě stanovení poplatku nižší hodnoty. Reálné zavedení školného bude v každém případě představovat pro rodiče určitou změnu. Proto se přikláním k variantě začít vybírat 400 Kč/měsíc, ale v blízké budoucnosti, minimálně čtyř pěti let, školné nenavyšovat. Z měsíčního školného 400Kč/dítě by školka získala přibližně Kč, které by mohla použít na úhradu provozních nákladů. Vyhláška vydaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zakazuje použít peníze vybrané z úplaty za předškolní vzdělávání na úhradu investičních nákladů. Školka by tedy mohla pořídit nové hračky, psací potřeby a jiné pomůcky, jež napomáhají při výuce dětí. Dále by bylo možno vylepšit vybavení zahrady, které rodiče hodnotí hned po venkovním vzhledu školky jako druhý nejhorší prvek tohoto zařízení. Určitá část peněžních prostředků by měla být vynaložena také na rozšíření kulturních a sportovních akcí. Jelikož by rodiče se zpoplatněním školky očekávali i viditelné výsledky, bylo by dobré využít peněžní prostředky tak, aby rodiče výsledky skutečně zaregistrovali a byli s nimi spokojeni. Pomocí nově získaných peněžních prostředků bude školka moci zkvalitnit prostředí i výuku a tím celkově zlepšit poskytování služeb. Uvidí-li rodiče patrné a uspokojivé výsledky, budou se školkou ještě více spokojeni. Školka navíc přestane být zcela finančně závislá na dotacích od zřizovatele. Vedení školky bude moci rovněž lépe ohodnotit své zaměstnance. Za negativní dopady lze považovat vznik nákladů spojených s výběrem školného. MŠ také ztratí svoji výjimečnost a stane se další veřejnou školkou, kde se bude za předškolní vzdělávání platit. Zvýšené nároky rodičů na péči o děti a zhoršení dostupnosti školky pro sociálně slabší rodiny představují další záporné stránky. Možnou hrozbou zavedení školného mohou být nesplněná očekávání rodičů. A dále také negativní postoje zastupitelů ke školnému ve školce, které by vedly k redukci dotace od zřizovatele. K rozhodnutí o zpoplatnění poskytování předškolního vzdělávání přispívá skutečnost, že v současné době převyšuje poptávka nabídku po místech v MŠ. Navíc v 94,6 % veřejných školek v obcích kategorie obyvatel je školné zavedeno (Kuchařová, 009, str. 98). Rovněž všechny školky v blízkém okolí Veverské Bítýšky jsou zpoplatněny. Z důvodu vysoké porodnosti, rostoucímu zájmu o bydlení v této obci a existence statutu spádové obce nebude mít Mateřská škola Veverská Bítýška ani při zavedení školného problém s naplněním kapacity.

10 Zdroje ČESKÁ REPUBLIKA, 005: Vyhláška č. 43/006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/005 Sb., o předškolním vzdělávání. In: Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z: sb-o-predskolnim-vzdelavani ČESKÁ REPUBLIKA, 004: Zákon č. 561/004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z: KUCHAŘOVÁ, V. a kol., 009: Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV [cit ]. Dostupné z: MATEŘSKÁ ŠKOLA, VEVERSKÁ BÍTÝŠKA, 011: Rozpočet 011. Veverská Bítýška. Interní dokumentace. MATRIKA MĚSTYSE VEVERSKÉ BÍTÝŠKY MŠMT, 01: Statistická ročenka školství 011/01 - výkonové ukazatele. Ústav pro informace ve vzdělání [cit ]. Dostupné z: MŠMT, 01: Výkonové ukazatele: Rok 011/01. Ústav pro informace ve vzdělání [cit ]. Dostupné z: OSOBNÍ KONZULTACE s ředitelkou MŠ Veverská Bítýška paní Stanislavou Šoukalovou OSOBNÍ KONZULTACE se starostou městyse Veverská Bítýška panem Josefem Mifkem STÁVKOVÁ, J., Dufek, J., 004: Marketingový výzkum. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. ISBN

Ekonomický dopad zavedení školného v systému financování MŠ Veverská Bítýška

Ekonomický dopad zavedení školného v systému financování MŠ Veverská Bítýška Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ekonomický dopad zavedení školného v systému financování MŠ Veverská Bítýška Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Klára Plecitá Autorka práce: Lenka

Více

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. Škola Čakovičky Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Účinnost od: 1.9. 2015 Tento pokyn vychází z: - 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle - 6 vyhlášky

Více

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. Mateřská škola Hladké Životice Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tento pokyn vychází z: - 123 odst.

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice školy Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Vydal: ředitel Základní školy a Mateřská školy Vysoké

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 86 34 05 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 146/2012 Vypracovala:

Více

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Plátci Čl. 3 Základní částka úplaty

Více

Čl. 1 Obecná ustanovení

Čl. 1 Obecná ustanovení Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní, příspěvková organizace Okružní 962/13, 67401 Třebíč, tel. 568853045, IČO 709 40 223 Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Třebíč, ul. Okružní,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Vnitřní

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠMŠV/ 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Jelena Darášová,

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Sedmikráska Olomouc Škrétova 2, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Vnitřní směrnice: Vypracovala: Schválila: Mateřská škola Sedmikráska

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 898 150-1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 114/2015 Vypracovala:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 872 /2010 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Pedagogická rada projednala

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rakvice ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení. Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace, Habrovany 189, 683 01 Rousínov. Směrnice ředitelky školy. Stanovení výše úplaty

Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace, Habrovany 189, 683 01 Rousínov. Směrnice ředitelky školy. Stanovení výše úplaty Směrnice ředitelky školy Stanovení výše úplaty Č. j.: 38/2014-1 Účinnost od: 1. 5. 2015 Spisový znak: Počet příloh: 1 Změny: Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 430/2014 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Hana Šimková, vedoucí učitelka Mgr. Jitka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Více

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání Příloha č. 4 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace Směrnice č. 14/2008 Úplata za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Na základě 123 odst. (4) zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 68/13 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta Sztefková

Více

Smlouva o školní docházce

Smlouva o školní docházce Smlouva o školní docházce uzavřená ve smyslu ustanovení 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon Smluvní strany Soukromá mateřská škola a dětské jesle Moudrá sova s.r.o. Studentská 312/65, 360

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola S MĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K Ú P L A TĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽB Y Spisový znak: PÚ Vypracoval: Mgr. Pavel Koc Změny: Skartační znak: S10 Schválil: Mgr. Pavel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 29 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: 1. Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní rok 2015/16 Vypracoval:Mgr. Aneta Burešová Zástupkyně ředitele školy Schválil:Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský ředitelškoly Pedagogická

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOMĚŘICE, příspěvková organizace se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice IČO: 727 440 81

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOMĚŘICE, příspěvková organizace se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice IČO: 727 440 81 MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOMĚŘICE, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice Směrnice č. 7 Úplata za předškolní vzdělávání a stravné Účinnost od 1. 9. 2012 Aktualizace 1. 9. 2015 Mgr. Monika Mejtová Ředitelka

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 366 /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Marcela

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracovala: Schválil: Spisový znak Skartační znak OLS-129/2013 A.1. A10 Pedagogická rada projednala dne 29.5.2013

Více

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace Vnitřní směrnice č. 1 Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání č.j.: 45/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A 1 Skartační znak: A 10

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 96/2015 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Řehková Pavla Mgr. Zdenka Pecharová A.1. A10 Pedagogická

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 S MĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K Ú P L A TĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽB Y Spisový znak: PÚ Vypracoval: Mgr. Pavel Koc Změny: Skartační znak: S10

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PLATBA STRAVNÉHO Č.j.: Sm07/2010/A10 Vypracoval: Kateřina Sýkorová,

Více

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: 87/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín- okres Litoměřice Velemín 170, 411 31 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne 17.června 2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Článek I. Legislativní rámec Tato směrnice nahrazuje směrnici č. j. 3/2012 ze dne 25. 01. 2012. Směrnice byla vypracována

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ . ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.5.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 15.5.2014 Směrnice

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 234/2012 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Číslo směrnice: 21 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Klášter Hradiště nad Jizerou Směrnice č.j 1 /2014 Vypracoval: Mgr. Hana Hyková ředitelka školy Schválil: ředitelka školy Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Základní škola a Mateřská škola Čestice

Základní škola a Mateřská škola Čestice Obecná ustanovení Úplata za předškolní vzdělávání Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Klášter Hradiště nad Jizerou Směrnice č.j 1 /2014 Vypracoval: Mgr. Hana Hyková ředitelka školy Schválil: ředitelka školy Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS O ÚHRADĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MONTE

VNITŘNÍ PŘEDPIS O ÚHRADĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MONTE VNITŘNÍ PŘEDPIS O ÚHRADĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MONTE Název zařízení: Mateřská škola a základní škola MONTE Sídlo: Matrosovova 833/14 IČ: 01820494 Dokument: Vnitřní Zpracoval: Schválil:

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: ZSJ /2014 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 30. 6. 2014 Směrnice nabývá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 29 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: 1. Obecná

Více

ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29. srpna 2011 Směrnice nabývá

Více

SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola se speciální třídou Bohumín-Nový Bohumín Nerudova 1040, příspěvková organizace SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: MŠNer.: 34/13 Školní rok 2013/2014 Vypracovala : Bc. Miroslava

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 28. ÚPLATA VE ŠKOLNÍM KLUBU Č.j.: 319/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 12. 03. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 03. 2013, ředitelka školy,

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc červenec 2014 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji zaměřená na ekonomiku,

Více

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA ŠKOLSKÉ SLUŽBY Č.j.: 744/2012 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Vypracoval:, ředitelka školy Schválil:, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Poruba Ukrajinská19, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část: ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Eva Kahúnová vedoucí vychovatelka

Více

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Základní školy a mateřské školy bratří Fričů Ondřejov 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ SMĚRNICE č. B-2 STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20 1 Mateřská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900. SMĚRNICE č. B-2

Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900. SMĚRNICE č. B-2 Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900 SMĚRNICE č. B-2 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah: ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Plátci ČL.

Více

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila:

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Směrnice č. 1 Směrnice ředitelky školy ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Markova

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Havířov Město Na Nábřeží 49, příspěvková organizace se sídlem na ul. Na Nábřeží 49/1374, 736 01 Havířov - Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POPLATKY VE ŠKOLNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE Mateřská škola Borovy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 174/2014 Vypracovala:, ředitelka školy Schválila:, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

6.15. směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Opletalova

6.15. směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Opletalova Mateřská škola Opletalova 6.15. směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Opletalova Účinnost směrnice od 1.9.2013 do nabytí platnosti nové směrnice 6.15. směrnice

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více