Koncepční záměry Gymnázia a Střední odborné školy, Plasy. Všeobecná vzdělanost, odborná zdatnost a slušné mravy mládeže regionu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepční záměry Gymnázia a Střední odborné školy, Plasy. Všeobecná vzdělanost, odborná zdatnost a slušné mravy mládeže regionu"

Transkript

1 Koncepční záměry Gymnázia a Střední odborné školy, Plasy Představujeme Vám koncepci školy na šestileté období, na které byla ředitelka školy Mgr. Markéta Lorenzová jmenovaná usnesením Rady Plzeňského kraje č. 5520/12 ze dne na základě výsledku konkurzního řízení dne Všeobecná vzdělanost, odborná zdatnost a slušné mravy mládeže regionu Předložený návrh koncepce školy na období vychází z předchozích koncepcí a rozvíjí je. Jsem přesvědčena, že práce ve školství je práce kontinuální, a proto je nutné navázat na předchozí období, inspirovat se z úspěchů a poučit se z chyb a nedostatků. Škola má vždy své limity materiální, prostorové, personální i finanční. Proto je třeba se zaměřit na jejich účelné, nápadité a plné využívání. Dvě školská zařízení Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 a Střední odborná škola, Plasy byla sloučena dne do jediného subjektu, který nese název Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy. Oba útvary mají svoje specifikum, historii a tradice. Gymnázium bylo založeno v roce Za dobu své činnosti prošlo postupně několika transformacemi. Z původní jedenáctiletky na dvanáctiletku a později jako čtyřleté gymnasium či gymnázium. V současné době gymnázium nabízí všeobecné zaměření ve dvou oborech - čtyřletém a osmiletém. Historie střední odborné školy začala roku 1958 jejím zřízením v Chyších. První učitelé i studenti tam žili a studovali v novogotickém zámku. Již v roce 1962 však byli z romantických, ale přece jen ne zcela pro školu vyhovujících prostor přestěhováni do krásné budovy bývalé základní školy do Plas. Ta byla postavena v roce 1934 a je dnes kulturní památkou. V současné době odborná škola nabízí tři obory: agropodnikání, obchodní akademii a veterinářství. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Maturita na gymnáziu je vstupenka na vysokou školu. Maturita na odborné škole předpokládá dobrou odbornost absolventů v zemědělství, samostatném podnikání a obchodní či administrativně správní činnosti. Plán dalšího rozvoje školy respektuje aktuální situaci školy podmíněnou a) Situací, ve které se nachází české školství b) Změnou společenské zakázky, hodnotové orientace, životního stylu potřeb a zájmu mládeže a dospělých c) Výsledky práce školy, pedagogického sboru a zaměstnanců v uplynulých letech d) Prudkým technologickým rozvojem Základní údaje o škole: Str. 1

2 Útvar Počet tříd Počet žáků gymnázium SOŠ celkem Zaměstnanci Fyzický počet Přepočtený počet pedagogičtí pracovníci 44 38,96 nepedagogičtí pracovníci 18 15,44 ( z toho 0,65 DČ ) Celkem 62 54,4 Rozvoj školy: 1. Hlavní cíle výuky: Aktualizovat školní vzdělávací program. Na základě vyhodnocení výsledků SWOT analýzy posílit autonomii školy pro konkureceschopnost. Zjišťování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání. Schopnost a ochota všech skupin lidí ve škole (vedení, učitelů a ostatních pracovníků, studentů, rodičů) sjednotit se na vlastních pravidlech fungování školy. Vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a atmosféru spolupráce mezi žáky a učiteli, budovanou na oboustranných partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci a vzájemné úctě. Zdůrazňovat klíčovou roli pedagoga, ale neustále posilovat ICT dovednosti žáků i učitelů. Zajistit dobrou a včasnou informovanost učitelů, veřejnosti, studentů o aktuálním dění ve škole. Svoboda experimentovat s novými postupy, podporovat projektové vyučování, zážitkovou výuku, týmovou spolupráci a kooperativní učení Vylepšení estetiky školy a tříd Budovat kulturu školy. (Kultura školy se vztahuje k vnějšímu i vnitřnímu prostředí školy, souvisí s pracovními i vzdělávacími procesy ve škole, má velký význam pro rozvoj školy) Účastnit se nabízených projektů vysokých škol, zapojit nadané žáky a posílit vybavenost školy. Str. 2

3 Navázat kontakt s vysokými školami, které mohou rozvíjet talent žáka. Podporovat sounáležitost s krásami okolního kraje Nabídnout studentům prostor pro diskuzi s vedením školy prostřednictvím Studentské rady. Podporovat profesní orientaci studentů už od 1. ročníku Podporovat oborové soutěže, olympiády, sportovní turnaje, přebory. Podporovat výměnné pobyty žáků v zahraničí a jednoleté studium na zahraničních středních školách. Zkvalitnit odbornou praxi Přivést více odborníků do výuky Více spolupracovat s firmami Podporovat podnikavost žáků Využívat moderní formy výuky s pomocí ICT Motivovat žáky ke studiu a docházce do školy Spolupráce s komorami a svazy podnikatlů 2. Plánované rekonstrukce zařízení a budov pro žáky i zaměstnance Gymnázium DM SOŠ Vybudovat moderní multifunkční přírodovědnou učebnu s nadstandardním vybavením vzdálené laboratoře (Možnost měření fyzikálních dějů v nejvýznamnějších laboratořích světa prostřednictvím internetu) Dovybavit jazykové třídy novým nábytkem a novou podlahovou krytinou Zmodernizovat PC pro učitele Zmodernizovat zařízení kabinetů jazyků Výměna oken, výměna dveří, zateplení stropů Zmodernizovat učebny jazyků, posluchárnu, kabinety, sborovnu Vybavit učebnu praxe Vybavit studovnu s internetem Vybudovat pitevnu Pro každého učitele PC Zmodernizovat zařízení pokojů pro ubytované žáky, zrekonstruovat sociální zařízení Využít jedno nepoužívané patro pro doplňkovou činnost školy (kanceláře, ubytovací zařízení, firma ICT) Jídelna a kuchyň Zmodernizovat prostředí jídelny (podlahová krytina, stoly, židle, obložení zdí) Zmodernizovat vybavení kuchyně, klimatizace Str. 3

4 Upřednostnění: Přírodovědná učebna na gymnáziu a jídelna na SOŠ 3. Rozvoj oborů: Rozšířit volitelné zaměření obchodní akademie v počítačové grafice, cestovním ruchu od 1. ročníku, zkvalitnit praxi Do všech oborů více zavést hodinový předmět v maturitním ročníku profese a kariera, podpořit více podnikavosti a samostatnosti žáků Do oboru veterinářství přidat volitelný předmět včelařství Využít potenciálu pedagogů gymnázia a některá témata (v matematice, dějepisu, občanské nauce) vyučovat na gymnáziu v cizím jazyce metoda CLIL. Spolupráce s obcí: Materiální zabezpečení (dlažba, parčík, hřiště, sportoviště, zimní úklid,..) Pomoc při úklidu města, prostranství kolem školy Podpora učitelů zapojených v komisích, zastupitelstvu Profilace školy: Odlišnost od ostatních škol vytváří klima školy. Rodinné prostředí vytváří dobrý vztah mezi žákem učitelem rodičem veřejností. Žáci mají podporu ve svých učitelích při řešení problémů při způsobu učení, osobních problémů, profesním uplatnění, v úspěšnosti. Každý učitel gymnázia má svůj počítač nebo notebook, na SOŠ se doplňuje. V každé třídě gymnázia je počítač, dataprojektor nebo interaktivní tabule, na SOŠ se doplňuje. Zbývá zlepšit dovednosti nových učitelů v ICT, zapojit je do dalšího vzdělávání, zlepšit metody výuky, aktualizovat odbornost. Centrum celoživotního vzdělávání při SOŠ pořádá kurzy pro naše učitele, naše žáky i pro veřejnost (ICT, cizí jazyky, matematika na VŠ, český jazyk pro cizince) Nabídku možno dále rozšířit např. Pro podnikatele, firmy a zemědělské podniky, seniory. Využít prostoru školy pro setkávání veřejnosti, vernisáže malých výstav Propagace školy: Zprovoznění nových webových stránek s redakčním systémem s vazbou na sociální sítě. Informace o dění ve škole je průběžně zadáváno do deníků. Je možno využít studentských novin, studentského okénka na webu. Kontakt se základními školami - každoročně po ukončení klasifikace za 1.pololetí směřuje dopis ředitelům základních škola o nových aktivitách školy a informací o žácích, kteří prospěli s vyznamenáním a v předchozím roce byli žáky základní školy Založení společenství absolventů na webu bude odkaz Personální záležitosti: Vést učitele odborných předmětů k nejnovějším informacím ve svých oborech a zároveň k novým metodám podporující motivaci žáků k danému odvětví. Str. 4

5 Předjímat odchod 4 zaměstnanců do starobního důchodu Připravit se na příchod 3 učitelek z mateřské dovolené Řídící a kontrolní systém: Součástí ročního plánu je termínový kalendář rozpracovaný do jednotlivých měsíců, v němž jsou jednotlivé úkoly specifikovány s uvedením pracovníka odpovědného za jejich plnění. Vedení školy plánuje výchovně vzdělávací činnosti školy, na plánování se podílí poradní i metodické orgány. (Operační sbor, Studentská rada, Sdružení rodičů, předmětové komise, pedagogická rada). Úkoly plynoucí z plánu práce, výchovného poradenství, stejně tak jako z Minimálního programu prevence rizikových jevů škola sleduje a naplňuje, popřípadě vyvozuje opatření k nápravě. Osobní přínos k rozvoji školy v uplynulém období: Závěr: Podpora mimorozpočtových zdrojů školy formou projektů o Řešily se projekty: Osobnosti, historické památky a zajímavosti Plaska ve výuce (OPVK 1.1),Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy (OPVK 1.1), Komunikační dálnice (Cíl 3),Environmentální přírodopis (partner ENVIC),Moderní centrum vzdělávání (SIPVZ), Přenosná fyzikální laboratoř (SIPVZ) získáno celkem: ,- Kč o Řeší se projekty: Profesní rozvoj pedagogů Gymnázia a SOŠ, Plasy Školní 280, v rámci DVPP (OPVK 1.3), Šablony(OPVK1.5), Poznej a porovnej (Cíl 3), Trojlístek (partner Centra vzdělanosti Libereckého kraje), Parčík před školou (nadace VIA) získáno celkem: ,- Kč Motivace vyučujících, rodičů i žáků na participaci vedení školy. Příjemné klima školy pro klidnou a aktivní práci všech zaměstnanců. Podpora nových forem výuky využití stáží na ZČU, OU a UHK během doktorského studia. Materiálně technické zabezpečení na gymnáziu: Budova B: zateplení střechy a nová střecha, zateplení budovy, nová fasáda, nová okna, nový rozvod vody v celé budově, nová dlažba před budovou, vzdušné vedení přenosu dat mezi budovami, přenosová síť, kopírovací a scanovací zařízení pro učitele i žáky, studijní a odpočinkové vybavení respiria pro žáky, internet ve všech třídách, chodbách a kabinetech, modernizace učeben kromě fyziky, modernizace všech kabinetů, elektronická třídní kniha, elektronický třídní výkaz, elektronické podávání informací rodičům o prospěchu a docházce žáků. Změny na SOŠ:Nová okna v domově mládeže, nová studovna pro žáky, nová učebna praxe v Hadačce, rekonstrukce parčíku před školou, zlepšený úklid. Postupné zavádění nových forem a metod výuky. Hlavní záměr střední školy: Všeobecná vzdělanost, odborná zdatnost a slušné mravy mládeže regionu. Str. 5

6 Pro nastávající období se jeví reálné každoročně otvírat jednu třídu čtyřletého gymnázia, jednu třídu osmiletého gymnázia, jednu třídu obchodní akademie a dvouoborovou třídu agropodnikání a veterinářství. Plasy Mgr. Markéta Lorenzová Str. 6

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 1 analýzy současného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA A PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy 1. Úvod Koncepce rozvoje školy Předkládám koncepci rozvoje Základní školy T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk. Vycházela jsem ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1459/12-B. RNDr. Josefem Drobiličem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1459/12-B. RNDr. Josefem Drobiličem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1459/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01133/08-06 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská

Více

Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 78 42 M/02 Ekonomické lyceum G Y M N Á Z I U M A SOŠ, R O K Y C AN Y M L Á D E Ž N Í K Ů 1115, 7 1 R O K Y C AN Y Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 7 M/ Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum Motto: Prvním

Více

Zpráva založená na výsledcích vlastního hodnocení školy podle MODELU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY

Zpráva založená na výsledcích vlastního hodnocení školy podle MODELU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Pardubice Dubina, Erno Košťála 870 Žák není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit. (Sokrates) Základní škola Dubina je vzdělávající a vzdělávající se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2. Předmět inspekční činnosti. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2. Předmět inspekční činnosti. čj. Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1004/08-01 Název školy/školského zařízení: Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 Adresa: Špitálská 2/700, 190 00 Praha 9 Identifikátor: 600006352

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice Vědění je poklad - klíčem k němu je škola Při stanovení strategie rozvoje školy musíme vždy citlivě vážit potřeby, zájmy, přání žáků

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-314/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-314/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-314/10-A Název školy: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Adresa: Voděradská 2/900, 100 00 Praha 10 - Strašnice Identifikátor: 600 006

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Školský vzdělávací program GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 1.2 Vzdělávací program:... 4 1.3

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-185/11-H Název právnické osoby Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední vykonávající činnost školy: odborné učiliště,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1820/13-T. Příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1820/13-T. Příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1820/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Střední průmyslová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Moudrost je třeba nejen získávat, ale i používat Cicero ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE za období do června 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Předškolní 420/5, Praha 4 Kunratice, 148 00 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Toto Vlastní hodnocení školy je zpracováno

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Koncepce rozvoje. Gymnázia, Brno, třída kapitána Jaroše 14. v letech 2011 2015

Koncepce rozvoje. Gymnázia, Brno, třída kapitána Jaroše 14. v letech 2011 2015 Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz Koncepce rozvoje Gymnázia, Brno,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více