KONCEPCE GYMNÁZIA V BROUMOVĚ DO ROKU 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE GYMNÁZIA V BROUMOVĚ DO ROKU 2015"

Transkript

1 KONCEPCE GYMNÁZIA V BROUMOVĚ DO ROKU 2015 pro školní rok 2008/2009 A. TERMÍNY A ZODPOVĚDNOST Koncepce Gymnázia v Broumově bude projednána minimálně jednou za školní rok, a to na závěrečné nebo na úvodní pedagogické radě. Podle výsledků projednání bude následně aktualizována pro další školní rok. V případě závažných změn v životě školy může být projednána a upravena i během školního roku. V závorce za jednotlivými úkoly jsou uvedeny zodpovědné osoby. Poslání školy B. PERSPEKTIVY Posláním broumovského gymnázia je a bude uspokojit potřebu po všeobecném středním vzdělání s maturitní zkouškou na Broumovsku (tj. region Broumova jako pověřené obce III. stupně, region Policka a částečně Hronovska) s důrazem na vysokou kvalitu a úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy, resp. vyšší odborné školy. Dále je posláním školy rozvíjet žákovské kompetence (k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní) důležité pro osobní rozvoj jedince a poskytovat žákům obsahově širší všeobecné vzdělání. Škola též musí vytvářet předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení. (Ř, vyučující) Strategické cíle Hlavním strategickým cílem je budovat školu se spokojenými ţáky a jejich učiteli. K tomu: - zvyšovat aktivní podíl zaměstnanců školy na jejím řízení, upevňovat týmové řízení školy - zachovat stávající oborovou strukturu (Ř) - udržovat a rozšiřovat zájem o čtyřleté studium (Ř, ZŘ, VP) - udržovat zájem o víceleté studium (Ř, ZŘ, VP) - stabilizovat pedagogický sbor (Ř) - vytvořit podmínky pro marketingové řízení školy včetně systému autoevaluace (Ř) - zavést moderní informační technologie do výuky i řízení školy (Ř, koordinátor ICT) - internacionalizovat vzdělávací proces (vyučující) - udržet dobrý image školy a zvyšovat kvalitu školy (všichni) - prosazovat změny ve stylu výuky vycházející z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence a chápe výukové obsahy jako prostředek k získávání těchto kompetencí (vyučující) - pojetí žáka jako klienta při respektování profilu absolventa školy

2 Konkrétní úkoly Pro realizaci strategických cílů do roku 2015 především: - realizovat ŠVP ZV v nižším gymnáziu (Ř, ZŘ, PS, PK, vyučující) - zahájit přípravu a tvorbu ŠVP GV pro vyšší gymnázium (Ř, ZŘ, PS, PK, vyučující) - i nadále věnovat pozornost přípravě na státní maturitu (Ř, ZŘ, PS, PK, všichni) - průběžně aktualizovat koncepci personálního rozvoje školy včetně systému odborného i pracovního růstu zaměstnanců (Ř) - trvale se věnovat Public Ralations školy (Ř, ZŘ, VP, všichni) - propracovat informační systém školy směrem k rozšiřování počítačové sítě po škole (Ř, koordinátor ICT) - propracovat informační systém školy směrem k veřejnosti, zvláště k rodičům a k žákům (Ř, koordinátor ICT) - modernizovat a doplňovat výpočetní techniku a moderní didaktickou techniku zvláště multimediálního charakteru (Ř, koordinátor ICT) - podporovat alternativní metody výuky (Ř, ZŘ, PK) - zavádět alternativní metody do výuky (Ř, ZŘ, PK) - rozšiřovat služby pro studenty (Ř, ZŘ, VP, všichni) - udržování a rozvíjení kontaktů se zahraničními školami a institucemi pro zajištění studentských výměn a praxí, zapojovat školu do mezinárodních projektů a programů (Ř, ZŘ, učitelé cizích jazyků, vyučující) - rozvíjet výuku francouzského jazyka (Ř, ZŘ, vyučující Fj) - soustavná evaluace s cílem vypracovat kvalitní zprávu o sebehodnocení školy (Ř, všichni) - prosazovat užší kontakt rodičů se školou transformovat systém výchovného poradenství směrem k poradenským službám (Ř, VP, všichni) - rozvíjet činnost rady školy - zabezpečovat mimorozpočtové zdroje (Ř, ZŘ) - udržovat dosavadní strukturu odcházejících absolventů (70% VŠ, 25% VOŠ, 5% ostatní /zaměstnání, zahraničí apod./) (Ř, VP, vyučující) - udržovat minimální počet nezaměstnaných absolventů školy

3 C. REALIZACE PERSPEKTIV V ŢIVOTĚ ŠKOLY Personální otázky a otázky pedagogického sboru - aktualizovat koncepci personálního rozvoje školy včetně systému odborného i pracovního růstu zaměstnanců školy v návaznosti na celostátní systém kariérního růstu a systému hodnocení pracovníků (Ř) - vytvářet podmínky pro stabilizaci pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců: - zajišťovat v případě potřeby byty pro perspektivní učitele (Ř) - péče o odborný růst pedagogů a ostatních zaměstnanců školy (Ř, vedoucí PK) - vytvářet otevřenou, klidnou, sdílnou a přátelskou pracovní atmosféru na pracovišti (Ř, ZŘ) - účelně využívat FKSP jako motivačního nástroje (Ř, účetní, odbory) - zabezpečovat možnosti pro vedlejší příjmy zaměstnanců (granty, dohody o provedení práce) (Ř, účetní) - zapojovat učitele do výhodných (pro školu i pro učitele) projektů a programů (Sokrates, Leonardo, Comenius, Lingua krajské projekty) (Ř, vedoucí PK) - udržet a zvyšovat kvalifikovanost pedagogického sboru (Ř) - pro členy vedení školy zajistit odbornou způsobilost v oblasti řízení (školský management) (Ř) - v oblasti dalšího vzdělávání učitelů kromě odborného růstu podporovat jazykovou přípravu učitelů (Ř) - podporovat publikační činnost učitelů (Ř, ZŘ, PK) - zajistit kvalifikovaného výchovného poradce (Ř) Otázky pojetí školy a jejího řízení - preferovat všeobecně zaměřený učební plán i při tvorbě ŠVP ZV i s výhledem k budoucímu ŠVP GV (Ř) - udržet a rozvíjet priority při přípravě absolventů školy: - vysoká odbornost výuky umožňující absolventům vstup na vysoké školy všech zaměření (Ř,ZŘ, učitelé) - schopnost aktivně užívat dva cizí jazyky se zaměřením na angličtinu (vedoucí PK jazyků)

4 - schopnost správné komunikace (ústní i písemné) v mateřském jazyce (vedoucí PK češtiny, vyučující) - podpora přírodovědně a technicky orientovaných studentů (Ř, ZŘ, vyučující) - zvládnutí moderních informačních technologií (koordinátor ICT) - estetická a tělesná výchova (učitelé Hv, VV, vedoucí PK TV, VV, HV) - etická výchova (učitelé OV a ZSV, všichni učitelé) - environmentální výchova (ZŘ) - vytvořit podmínky pro marketingové řízení školy, vytvořit marketingový plán školy pro naplňování jejího poslání a realizaci strategických cílů (Ř) - provádět důslednou sebeevaluaci školy (Ř) - zefektivnit kontrolní činnost, zahrnout ji do systému hodnocení kvality: - pokusit se zapojit školu do procesu certifikace kvality ISO (Ř) - zefektivnit hospitační činnost, zapojit do ní všechny členy vedení školy (Ř, ZŘ) - zavést vzájemné hospitace učitelů v rámci školy i mimo ni (na ZŠ pro učitele z víceletého gymnázia) (Ř, vedoucí PK) - realizovat hodnocení práce učitelů žáky (zjištění určená jen učitelům) (Ř, ZŘ) - pravidelná hodnocení kvality školy žákovskými a rodičovskými anketami (Ř) - pružně reagovat na aktuální změny na vzdělávacím trhu i na trhu práce, navázat kontakty s vysokými školami, s profesními organizacemi, prohloubit kontakty se zaměstnavatelskými subjekty, počítat s jejich účastí na tvorbě koncepce školy, zajistit pravidelné kontakty s ÚP (VP) - u absolventů odcházejících přímo na trh práce udržet nízký počet nezaměstnaných, k tomu provádět důsledné a dle možností dlouhodobější monitorování absolventů (Ř, VP, učitelé) - zvyšovat aktivní úlohu žáků ve vzdělávacím procesu, vycházet z pojetí žáka jako klienta při respektování profilu absolventa školy (vyučující) - propracovat efektivní motivační systém a systém hodnocení žáků s důrazem na poskytování příležitostí talentovaným žákům (např. prací v mezinárodních projektech, SOČ, soutěžích) (vedoucí PK, učitelé) - zvyšovat aktivní podíl zaměstnanců školy na jejím řízení, upevňovat týmové řízení školy (Ř) - vytvářet funkční počítačovou síť školy, začít využívat síťových možností programu Bakalář (Ř, koordinátor ICT) - vypracovat koncepci propagace školy (ZŘ, VP, koordinátor ICT)

5 - průběžně aktualizovat webové stránky školy (ZŘ, koordinátor ICT, všichni) a využívat je pro informovanost studentů i veřejnosti (Ř, ZŘ, učitelé) - podněcovat vytvoření studentského parlamentu a vydávání školního časopisu (Ra, češtináři) - vytvořit poradní sbor školy z významných osobností regionu (Ř) - seznamovat základní školy, rodiče a veřejnost s jasnou a konkrétní koncepcí školy (výroční zpráva, informační letáky, masmédia, internet) (Ř) Otázky koncepce vyučování a výchovy - poskytovat učitelům volnost ve volbě výchovných a vyučovacích metod a prostředků, podporovat alternativní a moderní metody a formy výuky (projektové vyučování, kooperativní vyučování, případové studie, využití ICT a multimédií, prezentace, kooperativní učení, didaktické hry, diskuzní techniky, simulační techniky a hraní rolí, brainstorming, metoda kritického myšlení, myšlenková mapa aj.) (Ř, ZŘ, vedoucí PK) - realizovat ŠVP ZV v nižším gymnáziu (ZŘ, vyučující) - připravit ŠVP GV (Ř, ZŘ, vyučující) - popularizovat mezi studenty a rodiči školní řád jako základní dokument mezilidských a pracovních vztahů, jehož dodržování nám usnadní život ve škole; školní řád jako otevřený dokument (všichni) - zajišťovat pro vybrané studenty studijní nebo výměnné pobyty v zahraničí (Vycházet z dosavadní spolupráce s gymnáziem v německém Rohru. Dále rozvíjet příhraniční spolupráci s gymnáziem /případně jinými školami/ v Nové Rudě či v jiných příhraničních oblastech Polska. Spolupráce s polskou stranou skýtá dosud nevyužitý potenciál ve vztahu k prostředkům EU i grantům a programům kraje.) (Ř, všichni) - co nejvíce zvát do školy odborníky z praxe (vyučující) - zabezpečovat pro studenty možnost složení státní zkoušky z cizího jazyka (vedoucí PK jazyků) - vytvořit program efektivního využívání volného času žáků, otevřít školu pro aktivity žáků mimo vyučování bohatou nabídkou kroužků a mimoškolní činnosti (Ř, ZŘ) - podporovat tělovýchovné aktivity studentů (vedoucí PK TV, učitelé TV) - prosazovat užší kontakt rodičů se školou: - společně s rodiči zajistit pravidelnou činnost výboru rodičovského sdružení (Ř)

6 - společně s rodiči ustálit systém třídních schůzek vyhovující oběma stranám (Ř) - pořádat dny otevřených dveří (VP) - v rámci výchovného poradenství vyčlenit profesní poradenství (VP) - udržet bohatou nabídku volitelných předmětů (Ř) - soustavně zapojovat žáky do olympiád a soutěží a SOČ (vyučující) Otázky materiálně-technického zabezpečení školy - v oblasti financování hledat a využívat mimorozpočtové zdroje (Ř) - vybudovat strukturovanou kabeláž pro počítačovou síť a tomu odpovídající hardwarové vybavení (Ř, koordinátor ICT) - realizovat počítačové propojení kabinetů a kanceláří a zabezpečit komunikaci zaměstnanců a jejich informovanost pomocí elektronické pošty a intranetu (Ř, koordinátor ICT) - wi-fi internet (Ř, koordinátor ICT) - zabezpečit a rozvíjet výuku v prostředí moderních informačních technologií (Ř, koordinátor ICT) - výpočetní techniku pojmout jako prostředek, ne jako cíl (koordinátor ICT, vyučující) - budovat multimediální učebny (Ř) - dokupovat běžnou didaktickou techniku (magnetofony...) (Ř) - koupit a začít využívat interaktivní tabuli (Ř, vyučující) - vybudovat studovnu nebo alespoň rozšiřovat relaxační zóny (Ř) - rozšiřovat kopírovací služby pro žáky i učitele (Ř, hospodářka) - automatizovat provoz školní knihovny (Ř, knihovník) - rekonstrukce tělocvičny (Ř) - postupně modernizovat interiéry kabinetů (Ř, správci kabinetů) - vybavovat učebny výškově stavitelným nábytkem (Ř, hospodářka) - udržet provoz školního bufetu (Ř) - oprava izolací celé budovy školy, opravy omítek, nátěr fasády (Ř) - nátěry oken (Ř) - malování vnitřních prostor školy (Ř) - rozšířit elektronické zabezpečení majetku školy včetně kamerového systému a elektronického vrátného (Ř) - zvýšit kapacitu WC dívky - nové šatní skříňky - zateplení budovy - nová linolea do učeben - rolety do učeben

7 - těsnění do oken - rekonstrukce osvětlení v laboratoři chemie Další úkoly v této oblasti jsou zachyceny v plánu údržby a oprav. Koncepci aktualizoval: Karel Výravský, ředitel školy Dne

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Koncepce rozvoje školy 2011-2015 prosinec 2010 Zpracovala Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy - 1 - Obsah I. Základní údaje o škole II. III. Cíle stanovené v předchozím období a jejich splnění Základní

Více

Koncepce rozvoje Středního odborného učiliště obchodního, Praha 2, Belgická 250/29 pro rok 2014 a další

Koncepce rozvoje Středního odborného učiliště obchodního, Praha 2, Belgická 250/29 pro rok 2014 a další Škola musí být bezpečným místem pro žáky i učitele, kde v atmosféře vzájemné důvěry a respektu, tolerance a úcty bude probíhat vzdělávání, které povede nejen k osvojení široké škály poznatků a profesních

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

KONCEPCE ŠKOLY. Plán rozvoje školy na období od září 2010 do června 2013. Základní škola T.G.Masaryka Opava, Riegrova 13 příspěvková organizace

KONCEPCE ŠKOLY. Plán rozvoje školy na období od září 2010 do června 2013. Základní škola T.G.Masaryka Opava, Riegrova 13 příspěvková organizace Základní škola T.G.Masaryka Opava, Riegrova 13 příspěvková organizace KONCEPCE ŠKOLY Plán rozvoje školy na období od září 2010 do června 2013 Ten umí to a ten zase tohle. Základní vzdělávání vyžaduje podnětné

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ ROVEŇ, OKRES PARDUBICE

KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ ROVEŇ, OKRES PARDUBICE KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ ROVEŇ, OKRES PARDUBICE Úvod Masarykova základní škola Dolní Roveň je příspěvková organizace, která poskytuje základní vzdělání uložené školským

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 I. Úvod Tento plán rozvoje školy v Základní škole a Mateřské škole Úterý, okres Plzeň-sever,

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Základní školy u Říčanského lesa,

Základní školy u Říčanského lesa, KONCEPCE ROZVOJE Základní školy u Říčanského lesa, Školní2400/4, Říčany, okres Praha-východ Zpracoval: Mgr. Daniel Kohout Říčany, listopad 2009 Obsah: strana Úvod... 1 1. Oblast personální... 1 2. Oblast

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období 2012 2016 Zpracoval PaedDr. Václav Hujer Koncepce rozvoje školy na období do roku

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-201/14-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-201/14-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIL-201/14-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Sídlo

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012 2018

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012 2018 Základní škola a Mateřská škola Herálec, příspěvková organizace, 592 01 Herálec 440, IČO: 43378684, DIČ: CZ43378684 tel./fax : + 420566663124, e-mail : zsheralec@iol.cz, www.zsheralec.cz KONCEPČNÍ ZÁMĚRY

Více

Koncepce rozvoje školy. na období od září 2013 do června 2015

Koncepce rozvoje školy. na období od září 2013 do června 2015 Koncepce rozvoje školy na období od září 2013 do června 2015 1 Úvod Při vytváření koncepce dalšího rozvoje školy je třeba vycházet ze stávající situace školy a z reálných možností mého dalšího působení.

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA A PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP schválen dne 31.8.2012 Mgr. Josef Slovák ředitel školy Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz Garant: Mgr. Pavla Mrůzková Dobří holubi se vracejí... Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Více

ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6. koncepce školy

ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6. koncepce školy ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6 koncepce školy na období 2010 2015 říjen 2010, Praha 1. Charakteristika školy V roce 2010 byla dokončena dvouletá rekonstrukce školy. Samostatným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠVP byl vytvořen a inovován v rámci Operačního programu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského

Více