U S N E S E N Í č. 67 z 63. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í č. 67 z 63. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21.01.2014"

Transkript

1 U S N E S E N Í č. 67 z 63. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne I. Rada města schvaluje : - zapisovatelku: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost obsahové stránky: Irenu Kočí 1. termíny konání RM a ZM na rok převzetí záštity nad 5. ročníkem sportovního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí Na kole dětem a použití znaku města v rámci propagace tohoto projektu 3. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na podporu sportovního charitativního projektu Na kole dětem 4. zabezpečení veřejného osvětlení na ulici Vinohradská, Mor. Krumlov ve spolupráci s firmou Západomoravská elektromontážní společnost, spol. s r.o., Sadová 829/1, Třebíč, IČ: dle cenové nabídky ze dne vyhlášení výzvy na VŘ - doplnění atrakcí na Letním koupališti a jmenuje členy výběrové komise v předloženém znění 6. pokračování v projektu města Senior Taxi v Moravském Krumlově v roce v souladu s ust. 102 odst.2, písm. j) zvýšení počtu zaměstnanců města Moravský Krumlov zařazených do MěÚ o 1,0 úvazku a stanovuje celkový počet zaměstnanců na 63, a to účelově v souladu s realizací projektu: Podpora standardizace OSPOD Moravský Krumlov na odboru sociálních věcí - OSPOD s účinností od uzavření Smlouvy o spolupráci v oblasti třídění a sběru textilu a uzavření Nájemní smlouvy se subjektem DIMATEX CS, spol. s.r.o., Se sídlem: Stará 24, Stráž nad Nisou, IČO: , DIČ: CZ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 9. odprodej starého vozidla Multicar M25 (SPZ ZNA 17 36) subjektu za cenu ve výši ,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č / termíny návštěv mobilního pracoviště ZPMV ČR, Cejl 5, Brno na I. pololetí roku změnu termínu realizace - vydání knihy Jako když mávne motýlím křídlem spisovatele Mgr. Pavla Kryštofa Nového, Tyršova 927, Moravské Budějovice ze dne připojení města Moravský Krumlov k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet konané dne poskytnutí finančního daru z prostředků Města Moravský Krumlov na provozní náklady K-centra NOE při Oblastní charitě Třebíč na rok 2014 dle doporuční komise ze dne v předloženém znění 14. pořádání farmářských trhů na nám. T.G.M. v roce 2014ve spolupráci se subjektem Občanské sdružení ALMA, Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov v termínech uvedených v předložené žádosti ze dne zpracování PD na rekonstrukci objektu Sokolovny v Moravském Krumlově ve spolupráci s fy ASA EXPERT a.s., Konečného 12, Ostrava, IČ: dle cenové nabídky ve výši ,- Kč bez DPH 1

2 16. zpracování PD změny zdroje tepla a energetických úspor v rámci rekonstrukce objektu Sokolovny v Moravském Krumlově ve spolupráci s fy ASA EXPERT a.s., Konečného 12, Ostrava, IČ: dle cenové nabídky ve výši ,- Kč bez DPH 17. použití uspořených investičních prostředků na pořízení ústředního topení Břízová 255 k pokrytí nákladů spojených s technickým zhodnocením domu č. 22 na ulici Zámecká ve výši Kč 18. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN /001 na stavbu s názvem Mor. Krumlov, Zámecká, vedení NN, zahrady na pozemek par.č. 1729/1 vedený na LV v k.ú. Mor. Krumlov za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč + DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy 19. pronájem nebytových prostor vinárny vobjektu TGM Masaryka 45, Mor. Krumlov žadateli za cenu nájemného ve výši 12000,- Kč/měsíc bez složení kauce od na dobu určitou 20. pronájem nebytových prostor - obchodu č. 6 v objektu Knížecího domu, Růžová 39, Mor. Krumlov spol. Aldraco s.r.o., Sídliště, Mor. Krumlov, IČ: , zastoup. jednatelem spol. p. Ing. Antonínem Čagánkem za nájemné ve výši 700,- Kč + služby od ceník nájemného za užívání tělocvičny v objektu sokolovny pro rok 2014 v navržené výši 22. záměr pokácení stromů na ul. Blahoslavova nacházejících se na pozemku města par.č v k.ú. Mor. Krumlov 23. v souladu s ustanovením čl. 2 oddílu III. Vnitřní směrnice Města Moravský Krumlov č. MěÚ 11/2011 o přidělování bytů ve vlastnictví města do nájmu občanům, zveřejnění nabídky pronájmu bytu č. 145/12 o velikosti 1+ 0 ve 3. NP na ul. Komenského, Mor. Krumlov o velikosti 24,90 m 2 za minimální výši nájemného požadované městem 1085,- Kč/měsíc II. Rada města bere na vědomí: 1. vystoupení velitele MěP Moravský Krumlov ve věci zabezpečení činnosti za uplynulé období 2. informace starosty města o proběhlých jednáních za uplynulé období 3. vystoupení a informace podané firmou AZ Pokorný Trade, s.r.o. ve věci spolupráce městem v lokalitě Na Kačence, ze dne informaci o plnění rozpočtu v oblasti sdílených daní za období 01-12/ zprávu a o činnosti referátu kontroly za rok výsledek výběrového řízení na PD akce Centrum netradičních sportů pro všechny vybudování DiscGolfového, petanque, kriket a dětského hřiště, lokalita zámecký park a vydání nové výzvy k podání nabídek na tuto akci 7. informace o změně odměňování členů ZM dle NV č. 459/2013 Sb 8. informace o využitelnosti projektu Senior Taxi v Moravském Krumlově 9. informace o výsledku schvalovacího procesu u projektu: Podpora standardizace OSPOD Moravský Krumlov 10. Hodinový a mzdový rozpis pracovníků MěKS u vybraných kulturních akcí 2

3 11. oznámení o změně termínu vyúčtování čerpání dotace z rozpočtu města Moravský Krumlov subjektu: TJ Sokol Moravský Krumlov ze dne vyjádření ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Městské lesy Moravský Krumlov s.r.o. Advokátní kanceláře Šopák, Palátová a partneři, Jana Palacha 954/4, Znojmo ze dne Výroční zprávu Městského muzea v Moravském Krumlově za rok 2013 ze dne předložené podklady kzáměru na restaurování praporu německého spolku vojenských veteránů z Moravského Krumlova ze dne Zápis z 25. jednání Komise protidrogové prevence, prevence rizikového chování a prevence kriminality konaného dne Přehled činnosti v oblasti protidrogové prevence, prevence rizikového chování a prevence kriminality v regionu Moravský Krumlov za rok o genezi řízení na obsazení funkce zkušebního komisaře na odboru dopravy MěÚ 18. informace o stanovisku OV KSČM k rekonstrukci pomníku RA v Moravském Krumlově ze dne informace o zaslání výzvy k uzavření kupní smlouvy na odkup pozemků informaci o výsledku nabídkového řízení prodeje bytů nájemcům v bytovém domě č.p informaci o bytových domech č.p. 474 a 475 a pověřuje ředitele SMM přípravou písemné nabídky zájemcům o koupi 21. upřesnění položek účtu 518 z návrhu rozpočtu SMM na rok informace o potřebě pořízení užitkového vozidla pro SMM a zdůvodnění výběru navrhované značky 23. zdůvodnění žádosti SMM o ponechání části odpisů na investičním fondu SMM 24. informace ředitele SMM o stavu pronájmu nebytových prostor v Knížecím domě, schválení nájmu žadatelce stavební úpravy vstupu do obchodu a z důvodu vysoké finanční náročnosti tyto úpravy RM neschvaluje 25. informace starosty města o cenách jednotlivých nabídek včetně služeb PD DiscGolf hřiště 26. informaci o možnosti směny pozemků (za hřbitovem) za pozemky areálu AGRO Rakšice 27. informace o výsledku jednání se zástupcem fy SENIOR DOMY POHODA a.s., Český Těšín III. Rada města doporučuje : 1. ZM ke schválení návrh rozpočtu Města Moravský Krumlov pro rok 2014 v upraveném znění 2. ZM schválit Dodatek č. 12 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK subjektu: JMK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno ve věci financování nadstandardu dopravní obslužnosti města Moravský Krumlov na rok 2014, a to ve výši příspěvku ,- Kč v předloženém znění a pověřit starostu města podpisem tohoto dodatku 3

4 IV. Rada města ukládá : 1. vedoucí finančního výboru zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu Města Moravský Krumlov pro rok 2014 v upraveném znění 2. řediteli SMM předložit návrh smlouvy pronájmu nebytových prostor vinárny v objektu T. G. M. Masaryka 45, Mor. Krumlov ke schválení 3. řediteli SMM zadat vypracování znaleckého posudku v souladu s článkem VII, odst. 1 Směrnice města Moravský Krumlov č. MěÚ 10/2009 ve znění dodatku č. 1 pro určení ceny bytových jednotek 137/1 137/6 V. Rada města jmenuje : 1. členem Komise protidrogové prevence, prevence rizikového chování a prevence kriminality npor. Bc. Petra Knotka ke dni VI. Rada města odvolává : 1. por. Mgr. Lenku Drahokoupilovou z členství v Komisi protidrogové prevence, prevence rizikového chování a prevence kriminality ke dni z důvodů organizačních změn u PČR Znojmo VII. Rada města rozhodla : 1. realizovat zpevněnou komunikaci pro pěší Okružní Rakšická dle varianty č. 2 - zpevněné komunikace pro pěší (zámková dlažba) s napojením na stávající asfaltový vjezd u areálu fy MK Quatro, s.r.o. včetně veřejného osvětlení VIII. Rada města odkládá : 1. své rozhodnutí ve věci komunikace v lokalitě Nad Haltýři a pověřuje místostarostu města dalším jednáním v dané věci 2. své rozhodnutí ve věci přidělení bytu č. 1264/14 o velikosti 1 + kk v domě na ulici Husova, Moravský Krumlov IX. Rada města souhlasí : 1. s realizací zkoušek uchazečů o ŘP v rámci ORP Moravský Krumlov formou výpomocí 2 zkušebních komisařů města Znojma na DPP, a to do doby platnosti uděleného souhlasu MěÚ Znojmo 4

5 X. Rada města pověřuje : 1. pracovníky odboru životního prostředí k určení konkrétních míst a počtu kontejnerů na použitý textil 2. ředitele SMM dalším jednáním ve věci řešení restaurace U Blondýny 3. starostu města k udělení zplnomocnění SMM Moravský Krumlov pro rok 2014 k sepisu a podpisu notářských nebo exekutorských zápisů za Město Moravský Krumlov souvisejících s uzavíráním nájemních smluv dle příslušných ustanovení Vnitřní směrnice města Moravský Krumlov č. MěÚ/11/2011 o přidělování bytů ve vlastnictví města do nájmu občanům v aktualizovaném znění 4. ředitele SMM vypracováním a zveřejněním nabídky volného bytu č.145/12 do nájmu občanům Zapsala : Za obsahovou správnost: Bc. Lucie Vyžrálková Irena Kočí V Moravském Krumlově, dne Mgr. Zdeněk Juránek místostarosta města. Mgr. Tomáš Třetina starosta města 5

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

U S N E S E N Í č. 49 z 46. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 12.3.2013

U S N E S E N Í č. 49 z 46. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 12.3.2013 U S N E S E N Í č. 49 z 46. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 12.3.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 40. schůze dne 29.01.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. září 2014 (RM č. 22) č.j.mukv*****/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací.

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací. 19. schůze rady města konaná dne 17.6.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Svaz

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

U S N E S E N Í. 2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů REVENGE (tisk R/889)

U S N E S E N Í. 2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů REVENGE (tisk R/889) U S N E S E N Í z 83. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. února 2014, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV. Přehled úkolů

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV. Přehled úkolů KS_STAR (Mgr. Dalibor Carda) Zpracování ZM3/II Uk 00239/2014 Úkol z ZM3/II, č.usnesení 0024/ZM3/2014/II, ze dne 17.12.2014, bod 1,VĚC: Hotel Vyšehrad Zastupitelstvo města nesouhlasí s nabídkou společnosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 91. schůze rady města Hustopeče, konané dne 23.7.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/91/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/91/13: RM bere na vědomí

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více