HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011"

Transkript

1 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Určeno pro vnitřní potřebu organizace a účely zřizovatele. Š T E F Á N I K O V A H V Ě Z D Á R N A P L A N E T Á R I U M P R A H A H V Ě Z D Á R N A Ď Á B L I C E P E T Ř Í N 2 0 5, P R A H A 1 K R Á L O V S K Á O B O R A 2 3 3, P R A H A 7 P O D H V Ě Z D Á R N O U 7 6 8, T E L T E L , P R A H A 8 I Č O F A X F A X T E L D I Č C Z E - m a i l i n f o r m a c o b s e r v a t o r y. c z E - m a i l p l a n e t a r i u p l a n e t a r i u m. c z E - m a i l d a b l i c e o b p l a n e t a r i u m. c z

2 Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy v roce 2011 Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy je největší institucí svého druhu v ČR a pražské Planetárium patří mezi největší a nejmodernější zařízení na světě. Posláním instituce je především seznamovat širokou veřejnost s astronomií a příbuznými přírodními a technickými vědami. Je organickou částí pražské kultury a v současné době provozuje svoji činnost ve čtyřech objektech: Štefánikově hvězdárně na Petříně, Planetáriu Praha, Ďáblické hvězdárně a Koperníkově kopuli na Kleti (společné pracoviště s HaP České Budějovice). Planetárium hl. m. Prahy modernizace astronomické výstavy Během letních měsíců proběhla v Planetáriu Praha rozsáhlá modernizace stálé astronomické výstavy ve foyeru. Kromě nových interaktivních exponátů přibyly do prostoru také dva 4D pohybové simulátory povrchu Měsíce a Marsu a nový turniketový systém. Celková hodnota investice přesáhla 15 miliónů korun. Příspěvek zřizovatele činil 5 mil. Kč, zbytek uhradila Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy z vlastních zdrojů. Více na straně 30 Návštěvníci: Všechna střediska Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy navštívilo v roce 2011 téměř osob, což bylo zhruba stejně jako v roce Zatímco v Planetáriu poklesl počet návštěvníků ve srovnání s rokem 2010 přibližně o 6000 osob, na obou hvězdárnách o stejný počet vzrostl. Pokles počtu návštěvníků v Planetáriu byl způsoben rozsáhlou rekonstrukcí foyeru a přilehlých prostor, která sice probíhala za provozu, ale nutně se musela projevit na nižší návštěvnosti. Druhým důvodem bylo, že v roce 2011 poklesl počet premiér, právě z důvodu prací na náplni nové výstavní expozice. Nejvíce osob navštívilo Planetárium návštěvníků (69,3 %); na Štefánikovu hvězdárnu se přišlo podívat návštěvníků (26,6 %) a hvězdárnu v Ďáblicích navštívilo osob (4,1 %). Zhruba 53,6 % návštěvníků tvořily organizované školní skupiny, zbytek individuální návštěvníci. Více na straně 5 Programy pro školy: Programy HaP pokrývají všechny věkové kategorie, od pohádek s astronomickou tématikou pro předškolní děti, přes pořady pro žáky základních a středních škol až po specializované přednášky pro vysokoškolské studenty. V nabídce výukových pořadů je vždy alespoň jeden pořad pro konkrétní ročník základních i středních škol, což je mimořádné nejenom v českém, ale i celosvětovém měřítku. V Planetáriu Praha je postupně rozšiřována nabídka pořadů digitálního planetária Sky-Skan Definiti. Programy pro veřejnost: Pořady pro veřejnost byly uváděny především o sobotách a nedělích, ve všední dny večer a během školních prázdnin. Kromě pořadů a přednášek v sálech Starvid a Cosmorama v Planetáriu a v promítacích sálech na Štefánikově hvězdárně a na hvězdárně v Ďáblicích se na obou hvězdárnách uskutečňovala denní i noční pozorování oblohy. Na hvězdárnách je nabízena zájemcům také možnost individuálního astronomického pozorování. Podíl veřejnosti na celkové návštěvnosti HaP nepatrně narůstá (meziročně o cca 2 %). 2

3 Kurzy a kroužky: V roce 2011 probíhaly astronomické kroužky a astronomické kurzy podobně jako v uplynulých letech. Kroužky jsou zaměřeny především na školní mládež, kurzy předpokládají základní středoškolské znalosti a účastní se jich jak studenti, tak dospělí zájemci o astronomii. Více na straně 17 Mimořádné akce: Během letních měsíců proběhla v Planetáriu Praha rozsáhlá modernizace stálé astronomické výstavy ve foyeru. Modernizace probíhala převážně ve vstupních prostorách (vestibul, foyer) za plného provozu, což kladlo značné nároky na technicko-organizační zajištění. Odborní pracovníci Planetária se podíleli na tvorbě náplně výstavy. Nová stálá astronomická výstava byla uvedena do plného provozu v listopadu 2011 Více na straně 19 Výstavy: Kromě stálých astronomických výstav ve všech střediscích proběhlo v průběhu roku v Planetáriu a na Štefánikově hvězdárně několik krátkodobých výstav. Více na straně 21 Odborná činnost: Odbornou činnost Hvězdárny a Planetária hl. m. Prahy v roce 2011 tvořila vlastní vědecká činnost a odborné aktivity zaměstnanců a zejména demonstrátorů v rámci odborných pozorovacích projektů a sekcí. Pokračovalo především pozorování zákrytů kosmických těles a pozorování proměnných hvězd. Přesně vymezené pozorovací projekty byly garantovány odbornými pracovníky HaP. Více na straně 24 Vydavatelská činnost: Hvězdárna a planetárium vydala vlastním nákladem 13 titulů s astronomickou a příbuznou tématikou. Z větší části se jednalo o dotisky oblíbených publikací, případně jejich aktualizace. Mezi zcela nové patří Hvězdářská ročenka Více na straně 28 Komerční aktivity: Doplňkovou činnost v roce 2011 tvořilo především pořádání mimořádných společenských akcí v prostorách Planetária a prodej publikací a předmětů s astronomickou tématikou vymezených zřizovací listinou. Zájem o pořádání komerčních akcí v průběhu roku v důsledku pokračující ekonomické krize postupně klesal. Celkové příjmy činily v doplňkové činnosti 1360 tis. Kč, náklady 928 tis. Kč a zisk po zdanění byl 407 tis. Kč. Více na straně 29 Údržba a technický rozvoj: Hlavní investiční akcí v roce 2011 byla modernizace stálé astronomické výstavy ve foyeru planetária a přilehlých prostor. Celkové náklady přesáhly 15 mil. Kč a byly částečně hrazeny z prostředků HMP a částečně z vlastních zdrojů organizace. V září byla také dokončena modernizace interiéru hlavní kopule na Štefánikově hvězdárně. Více na straně 29 Mezinárodní spolupráce: Byly udržovány rozsáhlé kontakty jak s profesními a zájmovými organizacemi podobného zaměření, tak hvězdárnami a planetárii po celém světě. Více na straně 34 3

4 Handicapované osoby: Systém bezbariérového přístupu v Planetáriu je využíván jednotlivci i objednanými skupinami; celkem bylo přepraveno přes 200 osob a uskutečněno 11 samostatných představení pro skupiny handicapovaných osob. Využití bezbariérového přístupu na Štefánikově hvězdárně limituje zejména bezbariérová úprava pozorovacích stanovišť (hlavní kopule). Více na straně 35 Rozbor hospodaření: Hvězdárna a Planetárium hl. m. Prahy měla pro rok 2011 schválený neinvestiční příspěvek ve výši tis. Kč, v průběhu roku jí byl tento příspěvek navýšen na základě usnesení RHMP č 1489 ze dne o 500 tis. Kč, primárně určených na odstranění havarijního stavu okapových žlabů na budově Planetária. Vzhledem k překročení plánovaných výnosů o tis. Kč došlo k nedočerpání schváleného neinvestičního příspěvku. Nedočerpaný neinvestiční příspěvek ve výši 479 tis. Kč organizace při vyúčtování vrátila podle pokynů ke zpracování účetní závěrky. Použitý neinvestiční příspěvek činil tis. Kč. Hospodářský výsledek roku 2011 činil u hlavní činnosti tis. Kč. Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti po zdanění činil 407 tis. Kč. Celkové výnosy v hlavní činnosti byly splněny na 123 % a náklady na 102 %, ve vedlejší činnosti byly výnosy splněny na 117 % a náklady na 111 %. Celkově jsou výnosy roku 2011 srovnatelné s rokem 2010 (o 114 tis. Kč vyšší než v roce 2010). Na dobrém výsledku se podílelo jak Planetárium Praha, tak Štefánikova hvězdárna. Skladba výnosů se oproti předchozím letům mírně změnila. Největší část (79 %) tvoří tržby ze vstupného. Prodej zboží představuje 8,8 % a prodej služeb pouze necelá 3 %. V roce 2011 tvořil podíl čerpání fondů (fond odměn) 5,1 %. Poměr mezi neinvestičním příspěvkem a tržbami z hlavní činnosti byl 0,36, což výrazně převyšuje běžné hodnoty tohoto koeficientu pro obdobné hvězdárny a planetária. U obdobných zahraničních institucí je tento koeficient mezi 0,2 0,3 (v ČR neexistuje srovnatelné zařízení). Více na straně 37 4

5 1. NÁVŠTĚVNÍCI, PROGRAMOVÁ TVORBA Všechna střediska Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy navštívilo v roce 2011 téměř osob, což bylo zhruba stejně jako v roce Zatímco v Planetáriu poklesl počet návštěvníků ve srovnání s rokem 2010 přibližně o 6000 osob, na obou hvězdárnách o stejný počet vzrostl. Pokles počtu návštěvníků v Planetáriu byl způsoben rozsáhlou rekonstrukcí foyeru a přilehlých prostor, která sice probíhala za provozu, ale nutně se musela projevit na nižší návštěvnosti. Druhým důvodem bylo, že v roce 2011 poklesl počet premiér, právě z důvodu prací na náplni nové výstavní expozice. Nejvíce osob navštívilo Planetárium návštěvníků (69,3 %); na Štefánikovu hvězdárnu se přišlo podívat návštěvníků (26,6 %) a hvězdárnu v Ďáblicích navštívilo osob (4,1 %). Zhruba 53,6 % návštěvníků tvořily organizované školní skupiny, zbytek individuální návštěvníci. 1.1 PROGRAMOVÁ TVORBA V rámci HaP bylo v roce 2011 připraveno a uvedeno 10 nových pořadů, z toho 5 v Planetáriu, 3 na Štefánikově hvězdárně a 2 na Hvězdárně v Ďáblicích. Planetárium: Rok v Antarktidě (Digistar3) premiéra únor 2011 nový program pro projekční digitální systém Digistar3 Polární kraje nejsou pouze královstvím sněhu a ledu, ale často spíš královstvím života. Panenskou polární přírodu uvidíme z naprosté blízkosti, s polárními zvířaty zažijeme jejich boj o přežití, rození mláďat i úsměvné epizodky z jejich každodenního života, rozhlédneme se po noční obloze v oblasti jižního pólu a na ledoborci se dostaneme i do věčně zamrzlého Weddellova moře. Historické milníky 1 - Let člověka do vesmíru (Sky-Skan Definiti) premiéra březen 2011 nový program pro celooblohový projekční digitální systém Sky-Skan Definiti Ještě dnes, padesát let po této události, mnozí pochybují, že k tomuto letu vůbec došlo. Podobně ovšem dodnes mnoho lidí nevěří, že američtí astronauti přistáli na Měsíci. Byl tedy Gagarinův let realitou, nebo pouze hezkou propagandistickou pohádkou, která měla tehdejšímu Sovětskému svazu zajistit další prvenství při dobývání kosmického prostoru? V pořadu se pokusíme zrekonstruovat klíčové etapy Gagarinova letu, budeme hledat pravdu a také málo známá fakta. Kde začíná vesmír (Sky-Skan Definiti) premiéra květen 2011 nový program pro celooblohový projekční digitální systém Sky-Skan Definiti Navštivte s námi za pomoci unikátního projekčního systému SkySkan Definiti pět virtuálních pozorovatelen 5

6 na oběžné dráze kolem Země. Každá z nich je věnována jednomu tématu: Země a Měsíc - Říše Slunce - Hvězdné dálky - Vesmírné ostrovy - Kde začíná vesmír. O rozpůlené hvězdě (Sky-Skan Definiti) premiéra červen 2011 nová verze pro celooblohový projekční digitální systém Sky-Skan Definiti Pohádkový příběh o dvou královstvích, kde je zakázáno dívat se na oblohu a vůbec se tam dějí divné věci. Jsou Večernice a Jitřenka dvě sestry nebo jedna a táž planeta Venuše? Alchymie a astrologie na dvoře Rudolfa II. (Sky-Skan Definiti) premiéra červenec 2011 nová verze pro celooblohový projekční digitální systém Sky-Skan Definiti Za Rudolfa II. se Praha stala hlavním evropským střediskem vědy a umění. Planetárium nás přenese do roku 1600 a pomůže přiblížit tajemnou atmosféru oné doby, která věřila v moc hvězd, magii a kámen mudrců. Poznáme, jak se tvořil horoskop pro císaře a jak pracovali alchymisté. Štefánikova hvězdárna: T0 (čas nula) premiéra září 2011 Když se podíváte v noci na oblohu, uvidíte hvězdy, planety, hvězdokupy, galaxie mlhoviny a další zajímavé objekty. To je ale krása! To máš pravdu a přitom to na co se díváš je jen jedno procento látky a energie ve vesmíru. Tento hraný pořad, pojednávající o vzniku a vývoji vesmíru, je natočen ve formátu HDV. Film a animace jsou doprovázeny kreslenou postavičkou. Petr a Pavla díl podzimní premiéra říjen 2011 Poslední ze série čtyř pořadů o výletu dvou mladých lidí pod noční oblohu. Schéma pořadu se drží zavedeného modelu střídání hraných scén s rozhovory s vysvětlujícími pasážemi bez mluveného 6

7 slova a textem v titulcích. Podzimní díl ukáže nejen souhvězdí pro toto období typická, ukáže, co jsou to dvojhvězdy ale vysvětlí i rozdíly mezi astronomií a astrologií, či poslouží návodem jak spatřit jedinou galaxii viditelnou pouhým okem. Pořad je určen pro mládež a dospělé zejména jako doplněk k pozorování v kopulích. Venuše planeta žen Hvězdárna Ďáblice: premiéra prosinec 2011 Jako by Slunce náhle zmizelo z oblohy. Jako by ho zakryla gigantická vesmírná loď. Jako by se rozvinula obrovská plachta, zabraňující dalšímu ohřívání Venušiny pekelné výhně. Proces teraformace započal. Tento třetí díl z cyklu Planety je volně inspirován povídkou Raye Bradburyho Celé léto v jednom dni a slouží především jako doplněk při pozorování planety Venuše. Africká pohádka premiéra srpen 2011 Pohádkový příběh na motivy staré africké legendy seznamuje děti se souhvězdími jižní oblohy. Sluneční soustava I premiéra září 2011 Nová verze pořadu byla připravena pro HD rozlišení projekčního systému. V pořadu byly aktualizovány a doplněny údaje. 1.2 PLANETÁRIUM PRAHA Planetárium bylo otevřeno denně kromě pátků, které jsou vyhrazeny pro technickou údržbu. Vzhledem k velkému zájmu o některá školní představení bylo na jaře a podzim uskutečněno několik mimořádných představení i v pátek dopoledne. Planetárium bylo otevřeno i v době školních prázdnin a státních svátků. Pro školní objednané skupiny byly nabízeny termíny od pondělí do čtvrtka od 8.45 hodin do 15 hodin, v případě zájmu mohly školy navštívit Planetárium i mimo tuto dobu. Pro veřejnost bylo Planetárium otevřeno v pondělí do 18 hodin, v úterý až čtvrtek do 20 hodin. Každý z těchto dní proběhly ještě 1-2 představení pro veřejnost. O víkendech a svátcích bylo obvykle otevřeno od 9.30 do 20.00, o prázdninách a svátcích od do (resp. 7

8 od do 20.00) a probíhalo 4-5 představení pro veřejnost, z toho minimálně jedno dětské představení. Pořady jsou uváděny v sálech Cosmorama a Starvid, pro školní skupiny je navíc využívána i učebna. Součástí návštěvy pořadů je i prohlídka výstavních prostor Planetária. Stálou výstavu, která byla v polovině roku významně modernizována, je možné navštívit rovněž samostatně. 10% 1% 2% 87% Cosmorama Starvid Učebna Výstava Graf 1: Rozložení návštěvnosti podle jednotlivých sálů Planetária v roce 2011 Meziročně poklesla návštěvnost o 5,9 %, zatímco tržby ze vstupného vzrostly o 3,7 %. Pokles návštěvnosti je dán nižší návštěvností v době rekonstrukce foyeru, ale hlavně celkově horší ekonomickou situací v České republice. Vyšší tržby jsou ovlivněny úpravou vstupného v souvislosti s otevřením nové astronomické výstavy v říjnu tohoto roku. Propad v počtu návštěvníků z řad veřejnosti byl vyšší, proto vzrostl podíl škol na celkovém počtu návštěvníků na 67 %. Podíl škol na tržbách ale tvoří jen 55%, protože se snažíme udržet školní vstupné do Planetária na úrovni, aby bylo dostupné i pro sociálně slabší žáky. V poměru rozložení návštěvníků mezi jednotlivými sály došlo k dalšímu posunu směrem k sálu Cosmorama a to zejména díky zájmu veřejnosti i školních skupin o pořady nového systému Sky-Skan Definiti. Podíl návštěvníků sálu Cosmorama stoupl ve srovnání s loňským rokem o 6 %, takže pořady v sále Cosmorama shlédlo 87 % návštěvníků, 10 % v sále Starvid, 1 % především školních výprav navštívilo přednášky v učebně. V ceně vstupenky je i prohlídka stálé astronomické výstavy; pouze výstavu bez shlédnutí pořadu navštívily 2 % návštěvníků. Na poklesu podílu návštěvníků výstavy se výrazně podílelo uzavření výstavních prostor v průběhu jejich rekonstrukce od července do září V sále Cosmorama byly uváděny pořady pro opticko-mechanické planetárium Cosmorama a průběžně byly do nabídky přidávány další pořady pro digitální planetárium Sky-Skan Definiti. V roce 2011 byly uvedeny 4 nové nebo zásadním způsobem modernizované pořady. V druhé polovině roku byly veškeré kapacity přesunuty na tvorbu náplně interaktivních počítačů na nově zrekonstruované výstavě, proto byla zpomalena tvorba i převod pořadů pro projekční digitální systém Planetária V sále Starvid byly promítány pořady s astronomickou, kosmonautickou a zeměpisnou tématikou. Geografické pořady byly ponechány v nabídce pouze pro předem objednané skupiny. O víkendech a o prázdninách byly pro veřejnost uváděny pořady plně využívající možností digitálního planetária Digistar3. Ve všední dny probíhaly tradiční cykly přednášek Kosmonautika 2011 a cestovatelských besed. V roce 2011 byl v tomto sále uveden 1 nový pořad. 8

9 návštěvnost tržba Učebna sloužila především k zajištění speciálních přednášek pro školní skupiny. Z důvodu rekonstrukce byl výstavní prostor od července do září uzavřen. Celkové tržby za vstupné přesáhly tis. Kč, což je o 5 % víc než v roce Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Graf 2: Vývoj návštěvnosti a tržeb Planetária Praha v letech Programy pro školy Školní pořady byly nabízeny od pondělí do čtvrtka ve třech sálech Planetária. Přestávky mezi pořady byly minimalizovány na 15 minut. Díky posunu začátků programů u jednotlivých sálů je tak pro školní skupiny k dispozici jedenáct termínů denně. Největší zájem je samozřejmě o dopolední termíny. Bezprostředně po zahájení provozu nového rezervačního a vstupenkového systému se vyskytly drobné dílčí problémy, zejména došlo ke zpomalení vstupu žáků do sálů. Tyto problémy byly postupně odstraněny různými technicko-organizačními opatřeními. Celkově lze zavedení turniketového systému hodnotit jako další krok k srovnání vybavenosti Planetária se standardy v celé EU. Stejně jako v předchozích letech představují skupiny ze základních škol 62 % všech návštěv. Nejmenší podíl představují skupiny středních škol a gymnázií (10 %). Stále pokračuje trend vzrůstajícího podílu mateřských škol (28 %) na úkor škol základních i středních. Odpolední termíny využívají především mimopražské školy v rámci celodenních výletů, popřípadě školní družiny. V těchto případech ale není reálné využít plné kapacity sálů. Zajímavé údaje poskytuje vyhodnocení počtu škol z jednotlivých regionů mimo hlavní město Praha, které v uvedeném časovém období navštívily Planetárium Praha. Zde je zřejmá vazba počtu škol na dopravní dostupnosti. Nezastoupené regiony zdůvodňujeme nejen horší dopravní dostupností, ale i přítomností obdobných zařízení (Planetárium Brno, Hvězdárna a planetárium České Budějovice a Hvězdárna a planetárium Hradec Králové). 9

10 Graf 3: Počet škol, které navštívily Planetárium ve školním roce , ve třídění podle PSČ Základem programové nabídky pro školy je ucelená řada výukových pořadů, plně respektujících osnovy základních a středních škol v oblasti přírodních věd (fyzika, zeměpis, biologie). Školám jsou nabízeny 3 skupiny pořadů. Pro první seznámení dětí předškolního věku a dětí z prvních stupňů základních škol s vesmírem jsou určeny pohádky s astronomickou tématikou. Ty slouží nejen pro výklad základních astronomických pojmů, ale především jako první kontakt s projekčním sálem a jeho atmosférou. Další skupinu tvoří výukové pořady, vždy alespoň jeden pořad pro konkrétní ročník základních i středních škol. Třetí skupinou jsou doplňkové pořady, které rozšiřují výuku. V roce 2011 se konalo ve všech sálech celkem 390 výukových představení pro téměř 37 tisíc žáků. Pro mateřské školy bylo uspořádáno 90 představení pro více než 10 tisíc osob. Zbylých 237 představení pro 25 tisíc žáků představovaly pohádky a doplňkové pořady (ne přímo vázané na rámcové vzdělávací plány). Celkově se zlepšila obsazenost jednotlivých představení, zejména v sále Cosmorama. Je ovšem třeba říct, že zejména představení pro předškolní děti a mluvené přednášky nejsou záměrně obsazovány na plnou kapacitu sálu. Bohužel pokračuje pokles počtu školních dětí, které navštívily v daném roce planetárium, což je dáno jednak menším počtem dětí v našich zájmových věkových kategoriích a jednak celkově horší ekonomickou situací. Stále častěji se setkáváme s tím, že zejména mimopražské školy poukazují na ekonomickou nedosažitelnost návštěvy HaP. 10

11 Vstupné pro školní děti do Planetária je více méně symbolické (50,- Kč) ale cena dopravy je nezřídka dvoj- až trojnásobná Programy v sále Cosmorama pro školy V sále Cosmorama jsou využívány dva na sobě nezávislé projekční systémy. V roce 2011 pokračoval postupný přechod od opticko-mechanického planetária Cosmorama s přídavnými systémy na digitální planetárium Sky-Skan Definiti. Pro zachování kontinuity programové nabídky jsou oba systémy používány souběžně. Programy v sále Cosmorama jsou plně automatizovány, komentář čtou ze záznamu známí herci. Pouze několik programů pro menší děti je přednášeno živě. Umožňuje to lepší kontakt s dětmi, který je v tomto věku nutný. Pro mateřské školy jsou určeny vybrané pohádkové příběhy s astronomickou tématikou. Pohádky mají sice astronomický námět, ale současně si zachovávají pohádkový ráz. V pevně stanovených termínech bylo nabízeno 10 různých pohádek s astronomickými motivy. Během roku bylo uspořádáno 90 představení pro celkem osob. Při nižším počtu uskutečněných představení se podařilo zvýšit návštěvnost a tedy i obsazenost představení pro mateřské školky. Obsazenost představení pro mateřské školky dosáhla v roce %. Je ovšem třeba vzít v úvahu fakt, že kapacita sálu pro mateřské školky je vzhledem k věku dětí administrativně omezena na cca 70 % celkové kapacity (z 213 míst na 156 reálně odbavitelných míst). Pro mateřské školky jsou přednostně rezervovány speciální termíny tak, aby bylo možno respektovat jejich pedagogická a další specifika. Základním školám je nabízeno sedm výukových pořadů. 207 představení shlédlo více než 27 tisíc žáků. Nabídka byla v roce 2011 rozšířena o nový pořad pro 5. a 6. ročníky Kde začíná vesmír. Stále nejnavštěvovanějším pořadem jsou Pohyby Země určené pro 5. a 6. ročníky, velmi žádaným je také Vesmír kolem nás pro 3. a 4. ročníky. Přesto i zde byl zaznamenán trend snížení počtu návštěvníků a tím i menšího počtu uspořádaných představení. Průměrná obsazenost výukových pořadů pro základní školy stále dosahuje více než 57 %. Výukové pořady doplnilo jedenáct pohádkových příběhů, které na 51 představeních navštívilo dětí ze základních škol. Průměrná obsazenost pohádek je 56 %. Pro střední školy byl v sále Cosmorama v roce 2011 uváděn pouze jeden výukový pořad, který shlédlo při 18 představeních studentů. Střední školy dále navštěvují v sále Cosmorama především doplňkové pořady o hvězdné obloze. Většina pořadů pro střední školy byla přesunuta do sálu Starvid, jehož technika umožňuje lépe předvést vysvětlované jevy. Doplňkové programy rozšiřující výuku jsou objednávány převážně pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol. Mezi nejnavštěvovanější patří pořady věnované hvězdné obloze - Pozorujeme oblohu (uváděný 39krát pro téměř než 7 tisíc osob, při průměrné obsazenosti 70 %) a Noční obloha (uváděný 20krát pro více jak osob). Dále bylo školami žádáno z nabídky dalších 13 doplňkových pořadů, které byly objednávány v průběhu roku většinou jednou až dvakrát. Celkem navštívilo 84 představení téměř 9 tisíc osob. Průměrná obsazenost doplňkových pořadů je 31 %, což je výrazně nižší než u pořadů výukových. To je dáno tím, že si tyto pořady objednávají většinou jednotlivé třídy. 11

12 Programy v sále Starvid pro školy V sále Starvid jsou nabízeny 4 výukové pořady pro druhý stupeň základních škol a pro střední školy. Tři pořady s astronomickou tématikou využívají digitálního planetária, čtvrtý pořad Evropa patří mezi pořady zeměpisné. Celkem se v roce 2011 konalo 102 představení pro téměř 6 tisíce osob. Průměrná návštěvnost těchto představení byla 54 %, podařilo se tak zvýšit při nižším počtu představení obsazenost sálu o 5 % oproti roku Z osmi doplňkových programů rozšiřujících výuku jsou 3 astronomické, zbylých 5 jsou geografické pořady. V roce 2011 si školy objednávaly 3 doplňkové pořady s astronomickou tématikou a 3 s geografickou tématikou. Konalo se 24 představení pro osob. Průměrná návštěvnost těchto pořadů činila 41 % Pořady v učebně pro školy V roce 2011 bylo uváděno 5 tematických přednášek z oblasti ochrany přírody a geografie v 63 termínech pro téměř osob. Nejčastěji (22krát) byla uváděna přednáška Naší přírodou, která je přednášena ve dvou verzích pro první a druhý stupeň základních škol. Ostatní návštěvy škol byly rovnoměrně rozděleny mezi dvě přírodopisné besedy pro první stupeň Co učil čáp na rybníce (15krát) a Na veverčí stezce (14krát) a dvě geografické přednášky pro druhý stupeň Asie (12krát) a Afrika (11krát) Audiovizuální programy a přednášky pro veřejnost V roce 2011 bylo Planetárium v provozu celoročně, údržba aparatur a instalace nových systémů byly naplánovány tak, aby omezovaly provoz minimálním způsobem. Cykly Cestopisné besedy a Kosmonautika 2011 alternovaly v úterý od 18 hodin Graf 4: Návštěvnost veřejnosti v Planetáriu v letech Ve všedních dnech během roku s výjimkou pondělí a pátku byly uváděny 1-2 pořady pro veřejnost v odpoledních a večerních hodinách, o víkendech pak 4-5 pořadů denně. O prázdninách byly, i přes omezení provozu z důvodu rekonstrukce, uváděny 4 pořady denně. Pokles počtu návštěvníků z řad veřejnosti je dán jednak omezením provozu Planetária Praha v době modernizace astronomické výstavy ve foyeru, jednak výpadkem programové tvorby ve druhé polovině roku z důvodů zmíněných výše. I přes tento mírný 12

13 pokles oproti roku 2010 byl zachován dlouhodobý trend nárůstu počtu návštěvníků z řad veřejnosti (lineární regresní model signifikantní na hladině významnosti alfa= 0,05). Celkem navštívilo pořady a přednášky pro veřejnost osob Programy v sále Cosmorama V roce 2011 bylo v sále Cosmorama kromě speciálních přednášek uváděno pro veřejnost 27 audiovizuálních pořadů; proběhlo 617 představení pro téměř 21 tisíc návštěvníků. V nabídce bylo 11 pořadů pro nový systém Sky-Skan Definiti. Programy pro děti byly uváděny vždy o víkendech od 10 hodin, o prázdninách pak v průběhu celého týdne od 15 hodin, o vánočních prázdninách pak v kombinaci od a 15 hodin. Výjimkou byly jarní prázdniny, kdy byl zachován režim z běžného školního roku, protože se prázdniny týkají vždy jen části škol. V roce 2011 bylo nabízeno 10 pohádek, o víkendech a prázdninách se konalo celkem 169 představení pro osob. Kromě deseti pohádek s astronomickou tématikou byla první neděli v každém měsíci (s výjimkou prázdnin) uváděna přednáška Pro zvídavé děti, ve které se děti mohly seznámit se základními údaji o vesmíru a také s aktuálním děním na obloze i zajímavostmi z kosmického výzkumu. Tento pořad uvádí Planetárium střídavě ve verzi Obloha pro zvídavé děti pro opticko-mechanické planetárium Cosmorama a ve verzi Povídání pro zvídavé děti pro digitální planetárium Sky-Skan Definiti. V roce 2011 se konalo 8 představení pro celkem 783 návštěvníků. V roce 2011 bylo uváděno v sále Cosmorama pro veřejnost 17 pořadů, z toho byly 4 premiérové a 7 bylo uváděno také jako pořady večerní. V odpoledních termínech se uskutečnilo 235 představení pro více než 7 tisíc osob. Ve večerních termínech se uskutečnilo 163 představení pro více než 3 tisíce osob Programy v sále Starvid V roce 2011 byly v sále Starvid návštěvníkům z řad veřejnosti nabízeny ve všední dny pravidelné cykly přednášek Kosmonautika 2011 a Cestovatelských besed. O víkendech, svátcích a prázdninách bylo uváděno 7 plně automatizovaných audiovizuálních pořadů využívajících digitálního planetária. V roce 2011 se uskutečnila projekce 141 audiovizuálních pořadů pro návštěvníků. Cestopisné přednášky se konaly nepravidelně od ledna do května a v prosinci v úterý od 18 hodin. Celkem bylo uspořádány 4 zeměpisné přednášky a cestovatelské besedy, připravovaných obvykle externisty, které navštívilo 60 osob. V roce 2011 bylo uspořádáno 9 přednášek cyklu Kosmonautika 2011 pro 204 osob. 1.3 ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA Štefánikovu hvězdárnu navštívilo v roce 2011 přes 36 tisíc návštěvníků, z toho přes žáků a studentů v rámci školních výprav. Meziročně tedy návštěvnost hvězdárny stoupla o zhruba 12 %, při zachování současné metodiky vykazování návštěvnosti byla tato nejvyšší od roku Tento nárůst lze přičíst zejména dvěma faktorům. Jednak meteorologickým podmínkám, které byly v roce 2011 velmi příznivé (menší počet deštivých dnů než v roce 2010 a zároveň menší počet extrémně teplých dnů), a dále velkému zájmu o návštěvu výstavy 50 let v kosmu, jejíž součástí byl funkční model kabiny kosmické lodi Vostok 1, viz kapitola 4.4, jejíž pořádání bylo široce propagováno v médiích. 13

14 V roce 2011 došlo k prodloužení otevírací doby pro veřejnost. V průběhu prázdninových měsíců byla hvězdárna otevřena pro veřejnost i v pondělí, které je jinak zavíracím dnem. I tato skutečnost měla na zvýšené návštěvnosti podíl. Astronomická pozorování probíhala zejména v pravidelné otevírací době. Mimořádně byla hvězdárna otevřena, resp. otevírací doba byla rozšířena, u příležitosti částečného zatmění Slunce ( ), Oslav Prahy ( ), Dětského dne ( ) a Noci vědců ( ) Programy pro školy V roce 2011 byla školám určena rozšířená otevírací doba, tj. 3 dopolední a 2 odpolední termíny od pondělí do pátku. Hvězdárnu navštívilo celkem 272 školních výprav, čítajících celkem žáků a studentů základních a středních škol. Ve srovnání s rokem 2010 se jedná o 12 % pokles u počtu výprav, ale o 19 % pokles v počtu žáků a studentů. Zatímco pokles počtu výprav je statisticky málo významný (na úrovni střední odchylky za roky ), počet jednotlivých žáků má stále snižující se tendenci. To je dáno skutečností, že mezi roky 2006 a 2011 se průměrný počet žáků ve výpravách snížil o 20 %. Školní skupiny si vybíraly z nabídky 18 pořadů a 5 živých přednášek. Nejnavštěvovanějšími pořady byly tradičně Země jako planeta pro 5. ročník ZŠ, který navštívilo 17 % výprav, Na výlet do vesmíru pro ročník ZŠ, který navštívilo 13 % výprav. Výrazně stoupnul zájem o program pro nejmenší děti. Program Povídání o Sluníčku, určený mateřským školám a prvnímu ročníku ZŠ, navštívilo 12% výprav Audiovizuální programy, přednášky a další akce pro veřejnost Astronomické přednášky pořádala Štefánikova hvězdárna v roce 2011 stejně jako v letech předchozích, tj. s výjimkou prázdninových měsíců a mimořádných akcí přibližně jednou měsíčně, astronomické pořady pro děti i dospělé byly uváděny jednak jako pravidelný doplněk sobotní a nedělní prohlídky hvězdárny, jednak byly v letních měsících operativně zařazovány do programové nabídky pro nejširší domácí i zahraniční veřejnost. V období školního roku se též dvakrát měsíčně konaly přednášky pro demonstrátory a zaměstnance HaP. V roce 2011 byly do programové nabídky pro dospělé nově zařazeny pořady T0, Petr a Pavla podzim a Venuše planeta žen, viz kap Rok 2011 potvrdil rostoucí trend návštěvnosti astronomických pořadů. Oproti roku 2010 tato vzrostla o plných 23 %. Na tomto výsledku se podílí také skutečnost, že v roce 2011 byly zrušeny nedělní projekce pro mládež (od 12 let), a nahrazeny výrazně navštěvovanějšími pořady pro děti (6-12 let) děti dospělí Graf 5: Srovnání návštěvnosti astronomických pořadů v letech

15 1.3.3 Astronomická pozorování pro veřejnost Astronomická pozorování se konala pravidelně v otevírací době, tj. denně kromě pondělí, o prázdninových měsících, tzn. v době největší návštěvnosti hvězdárny, byla hvězdárna otevřena 7 dní v týdnu. Objednané exkurze a tzv. individuální prohlídky byly přijímány i mimo otevírací hodiny. Celková délka otevírací doby pro veřejnost přesáhla hodin. Hvězdárna patří s tímto rozsahem otevírací doby k veřejnosti nejpřístupnějším hvězdárnám na světě. Čtyřikrát byla hvězdárna mimořádně otevřena i mimo otevírací dobu. Jednalo se o částečné zatmění Slunce ( ), Oslavy Prahy ( ), Dětský den ( ) a Noc vědců ( ). V mimořádném režimu navštívilo hvězdárnu přes návštěvníků. Vzhledem k tomu, že návštěvníci Oslav Prahy a Noci vědců neplatí vstupné, resp. náklady na vstupné jsou hrazeny třetí stranou, nejsou jejich počty zahrnuty ve statistických výkazech, aby nenarušovaly jednotnou metodiku umožňující sledování trendů návštěvnosti Astrobus (astronomická pozorování na letních táborech a školách v přírodě) Nabídky programu Astrobusu, mobilní astronomické observatoře s projekční technikou, využilo v průběhu roku 2011 celkem 14 škol v přírodě (529 dětí) a o prázdninách 20 letních táborů (644 dětí). Zájem o Astrobus byl tedy přibližně stejný jako v roce 2010, na stejné úrovni zůstaly i celkové tržby. Z dlouhodobého hlediska zájem o Astrobus spíše klesá, a bude nutné zvážit, zda v současných ekonomických podmínkách je jeho provozování rentabilní. 1.4 HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE Po propadu návštěvnosti v roce 2009, který byl způsoben více než tříměsíčním uzavřením hvězdárny kvůli rozsáhlé rekonstrukci se návštěvnost v roce 2010 postupně vracela do normálu. Návštěvnost hvězdárny oproti minulému roku výrazně narostla. Navštívilo ji celkem osob, z toho veřejnost a školy Jedním z důvodů nízké návštěvnosti ve srovnání s ostatními středisky je velmi špatná dopravní obslužnost. Bohužel veškerá jednání s úřadem MČ Praha Ďáblice o výstavbě příjezdové komunikace byla neúspěšná a sliby zůstaly nenaplněny Přednášky pro školy Pro školy bylo uvedeno 16 pořadů z 20 nabízených. 137 představení shlédlo žáků včetně pedagogického doprovodu. Samozřejmou součástí pořadů je prohlídka přístrojového vybavení hvězdárny a za příznivého počasí i pozorování denní oblohy (Slunce, Venuše příp. Měsíc). 15

16 1.4.2 Pořady pro veřejnost Uskutečnilo se celkem 45 akcí. Z toho bylo 18 specializovaných přednášek s astronomickou, kosmonautickou a přírodovědně cestopisnou tématikou; zbytek pořady nebo filmové večery pro veřejnost s podobnou náplní Astronomická pozorování pro veřejnost Pozorování se konala vždy ve čtvrtek večer, 1x za měsíc v pátek večer, od podzimu i ve středu večer a každou neděli odpoledne. Celkem se uskutečnilo, vzhledem k počasí, 94 pozorování, z toho dvě mimořádná zatmění Slunce 4. ledna a zatmění Měsíce 10. prosince. 16

17 2. KURZY A KROUŽKY, ZÁJMOVÁ ČINNOST V roce 2011 probíhaly astronomické kroužky a astronomické kurzy podobně jako v uplynulých letech. Kroužky jsou zaměřeny především na školní mládež, kurzy předpokládají základní středoškolské znalosti a účastní se jich jak studenti, tak dospělí zájemci o astronomii. 2.1 KURZY A KROUŽKY Astronomický kroužek mládeže (Štefánikova hvězdárna) Zájem o navštěvování astronomického kroužku výrazně vzrostl po celkové reformě jeho charakteru. V roce 2009 byl původně dvouletý astronomický kroužek vystřídán jednoletou Akademií vesmírných cestovatelů. V roce 2011 navštěvovalo kroužek 30 dětí, čímž byla jeho kapacita naplněna. Obsah jednotlivých lekcí a řešených úloh je meziročně obměňován tak, aby zájemci mohli do kroužku chodit opakovaně a případně po absolvování ZŠ byli dostatečně připraveni na pokračování v astronomickém kurzu. Součástí výuky bylo i řešení Astronomické olympiády, 3 z účastníků se probojovali do jejího finále a umístili se na 13., 14. a 15. místě. Součástí výuky byla i praktická pozorování v kopulích hvězdárny, návštěva Planetária a exkurze na pracoviště hvězdárny v Ďáblicích, AsÚ AVČR v Ondřejově a do plzeňské Techmanie. Nejlepší absolvent byl odměněn při závěrečném hodnocení malým astronomickým dalekohledem. Pro vybrané absolventy bylo uspořádáno letní soustředění Prázdniny pod hvězdami, viz Astronomický kurz I. ročník (Planetárium Praha) V únoru 2011 byl zahájen letní semestr ročníku 2010/2011, v říjnu 2011 byl zahájen zimní semestr ročníku 2011/2012. Jednotlivé lekce byly ve formě prezentací přístupné posluchačům on-line na webových stránkách hvězdárny. Závěrečné zkoušky I. ročníku 2010/2011 úspěšně složilo 42 posluchačů, tedy zhruba 60 % zapsaných posluchačů, kteří získali možnost postupu do II. ročníku. Kromě klasických výkladových lekcí byly do náplně zařazeny i praktické lekce simulace pořizování astronomických dat velkými přístroji a jejich následné zpracování. Součástí lekcí v letním semestru byly rovněž referáty posluchačů na zvolená témata. Širší propagace kurzu přinesla zvýšený zájem o zápis do zimního semestru ročníku 2011/2012. Tento kurz navštěvuje 71 posluchačů Astronomický kurz II. ročník (Štefánikova hvězdárna) V červnu 2011 byl ukončen běh II. ročníku dvouletého Základního astronomického kurzu 2010/2011, po kterém pro úspěšné absolventy kursu následovaly teoretické, přístrojové a demostrátorské zkoušky, po jejichž úspěšném složení se může frekventant stát členem Astronomického klubu, pracovat samostatně s pozorovací technikou a provádět návštěvníky po Štefánikově hvězdárně. Teoretické a přístrojové zkoušky úspěšně složilo 16 posluchačů, 8 posluchačů úspěšně složilo i demonstrátorské zkoušky. V říjnu 2011 byl zahájen běh II. ročníku 2011/2012. I v tomto běhu bude souběžně otevřen Demonstrátoský kurz tak, aby II. ročník mohli absolvovat frekventanti zajímající se pouze o astronomii a nikoli o další spolupráci s hvězdárnou. Lekce sloužící k výchově pozorovatele a demonstrátora Štefánikovy hvězdárny, jako rétorika nebo základní zásady provádění návštěvníků po Štefánikově hvězdárně, jsou součástí Demonstrátorského kurzu, stejně jako přednášky konané v rámci Astronomického klubu. Po každé lekci Základního 17

18 astronomického kurzu II. následovala praktika, v nichž si frekventanti osvojili zacházení s přístroji a zásady bezpečnosti práce se speciální pozorovací technikou. Absolvování určitého množství praktik je nezbytnou podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu. Výkladové lekce samozřejmě využívaly audiovizuální a výpočetní techniku. Astronomický kurs 2011/12 navštěvuje 35 frekventantů, což je oproti minulým letům nárůst o více než 20 % Prázdniny pod hvězdami (Štefánikova hvězdárna) Astronomické soustředění posluchačů astronomického kroužku Prázdniny pod hvězdami proběhlo v termínu od 24. do na hvězdárně v Rokycanech, která nabízí pro tyto akce vhodné zázemí a méně znečištěnou oblohu, než jaká je v hlavním městě. Hlavní náplní soustředění bylo pozorování noční oblohy dalekohledy. Další částí programu byly astronomické přednášky a praktická cvičení z astronomie, jako je nácvik složení a ustavení dalekohledu, osvojení základních pravidel při nočním pozorování, pozorování Slunce a základy navigace. Do programu byl také zařazen jeden celodenní výlet. Po dobu akce účastníci plnili astronomické úkoly, které byly pravidelně vyhodnocovány a nejlepší účastníci byli nakonec odměněni. Letošní akce se zúčastnilo celkem 17 účastníků. 2.2 ZÁJMOVÁ ČINNOST Astronomický klub (Štefánikova hvězdárna) V roce 2011 se činnost Astronomického klubu zaměřila především, na popularizační činnost a práci v rámci odborných projektů (viz dále). Astronomický klub je určen zaměstnancům HaP, vybraným úspěšným absolventům II. ročníku astronomického kurzu a demonstrátorům HaP. Členové klubu mohou v rámci dalšího zvyšování své kvalifikace provádět návštěvníky Štefánikovy hvězdárny, mají možnost se zúčastnit pozorovacích projektů ve sluneční, CCD, zákrytové a popularizační sekci, a jsou pro ně pravidelně pořádány přednášky na různá astronomická a fyzikální témata. V roce 2011 bylo v rámci Astronomického klubu také uspořádáno 10 přednášek z jednotlivých oborů astronomie Mobilní astronomická expedice (Štefánikova hvězdárna) Na základě projektu podaného skupinou demonstrátorů bylo schváleno zapůjčení mobilní pozorovací techniky pro konání 30. ročníku Mobilní astronomické expedice (MAE2011). Ten proběhl ve dnech na tradičním tábořišti - louce Tále nad obcí Zachotín v kraji Vysočina. Dohledem nad zapůjčenými prostředky v místě byl pověřen Martin Fuchs, který vedl i odborný program. Ročník 2011 proběhl opět v čase měsíčního novu. Počasí během expedičního týdne lze označit po mnoha letech za nadprůměrné. Pozorovalo se plných 5 nocí, jednu další částečně. Nejaktivnějším pozorovacím programem byla tzv. Amatérská prohlídka oblohy, a to především díky účasti absolventů astronomického kursu, kteří se seznamovali se základy astronomických pozorování a obsluhou techniky. Speciální aktivitou bylo letos pozorování objektů a jevů časově omezených. Jedním z hlavních bylo výjimečné pozorování supernovy v galaxii M101. Fotografická sekce dokonce pořídila několik zdařilých fotografií. Obrázek: Galaxie M101 se supernovou, foto Petr Skala. 18

19 3. MIMOŘÁDNÉ AKCE A KRÁTKODOBÉ AKCE 3.1 KRÁTKODOBÉ AKCE Částečné zatmění Slunce (Štefánikova hvězdárna, Hvězdárna Ďáblice) 4. ledna 2011 V úterý 4. ledna nastalo částečné zatmění Slunce, které bylo u nás pozorovatelné prakticky v celém průběhu nízko nad obzorem. Štefánikova hvězdárna přichystala pozorování tohoto zatmění v době od 8 do 11 hodin ve spolupráci s Petřínskou rozhlednou. Zatmění začalo 5 minut po 8. hodině, tedy v podstatě v okamžiku východu Slunce. Maximální fáze, kdy bylo zakryto zhruba 80 % slunečního kotouče, nastala v 9 h 25 minut a zatmění skončilo 8 minut před 11 hodinou. Díky přízni počasí jsme mohli téměř nerušeně zhlédnout zatmění v celém jeho průběhu. Přestože se jednalo o všední den a o začátek roku, navštívilo hvězdárnu a rozhlednu zhruba 400 lidí. Podobný, i když méně navštívený program probíhal i na Hvězdárně Ďáblice Dětský den (Štefánikova hvězdárna) 28. května 2011 Vzhledem k tomu, že uplynulo 50 let od okamžiku, kdy se do vesmíru podíval první člověk, byla hlavním motivem dne oslava tohoto výročí. Děti si na jednotlivých stanovištích mohly vyzkoušet, co musí budoucí kosmonaut umět. V jednotlivých kopulích současně probíhalo pozorování a v přednáškovém sále promítání pořadů pro děti. Každé dítě za svůj výkon obdrželo malý dárek a mohlo si vyzkoušet na vlastní kůži pocity prvního kosmonauta ve funkčním modelu kosmické lodi Vostok. Na památku si též mohl každý pořídit svoji fotografii v kabině této lodi. Akce se zúčastnilo přibližně 150 dětí Planetárium dětem víkend plný pohádek (Planetárium) 5. a 6. června 2011 Na víkend 5. a 6. června 2011 připravilo Planetárium Praha speciální program pro své nejmenší návštěvníky. Každý den byly uvedeny čtyři dětské programy z pestré nabídky astronomických pohádek. Celý den pak byly pro děti připraveny ve foyeru Planetária různé soutěže a hry. Z celkového počtu 235 návštěvníků tohoto speciálního víkendu se zúčastnilo soutěží 73 dětí Oslavy Prahy (Štefánikova hvězdárna) 1. a 2. července 2011 Štefánikova hvězdárna se potřetí v řadě zapojila do dalšího ročníku oficiálních oslav hlavního města Prahy. Kromě běžně přístupných míst (hlavní a západní kopule, výstavní prostory a sál) probíhaly každou hodinu exkurze na pracoviště robotnického dalekohledu MARK a v promítacím sále byly uváděny každou půl hodinu pořady z vlastní tvorby 19

20 hvězdárny. Po oba dny program doplnila diskuze s předním českým fyzikem a astrofyzikem Prof. RNDr. Petrem Kulhánkem, CSc. na téma O tajemstvích vesmíru. Zájem veřejnosti o program Štefánikovy hvězdárny byl obrovský, navštívilo ji přibližně lidí Noc vědců (Štefánikova hvězdárna) 23. září 2011 Štefánikova hvězdárna se již tradičně připojila svým programem k akci Noc vědců. V prostorách nově zrekonstruované hlavní kopule Štefánikovy hvězdárny byla zahájena digitální výstava "Time zero". Tuto výstavu doplnila i premiéra stejnojmenného zcela nového pořadu pro dospělé a mládež. V přednáškovém sále se uskutečnila moderované diskuse Vesmír, život a lidé, kteří je zkoumají s prof. RNDr. Petrem Kulhánkem, CSc., MUDr. Ing. Vítězslavem Kříhou, PhD. a RNDr. Davidem Břeněm, PhD. Účastník jaderného výzkumu v laboratořích CERN v přednášce Honba za částicemi hovořil u mlžné komory, která zobrazuje stopy neviditelných elementárních částic a u mionového detektoru detektoru částic, vznikajících při sprškách kosmického záření. V rámci Noci vědců proběhla též soutěž Akce Marie Curie. Každou půl hodinu probíhaly exkurse na pracoviště robotického dalekohledu MARK, a to včetně ukázky jeho funkce, pořizování snímků CCD kamerou a zpracování CCD snímků pro zjištění přechodů extrasolárních planet. V promítacím sále se uskutečnil maraton multimediálních pořadů pocházejících z původní tvorby HaP. V kopulích probíhalo pozorování noční oblohy. V objektu hvězdárny byla instalována "mobilní pracoviště" s ukázkami odborné práce, jako je vyhodnocování kreseb sluneční fotosféry, měření okamžiku zákrytu hvězd Měsícem či pořizování a zpracování CCD snímků. Některé činnosti (zakreslování a vyhodnocování kreseb Slunce, měření tzv. "osobní rovnice" aj.) si mohli návštěvníci sami vyzkoušet. Před hvězdárnou byly instalovány přednáškové stany, ve kterých probíhal program "Astrobusu", tj. mobilní astronomické observatoře, která celoročně navštěvuje školy v přírodě a dětské tábory. První část programu byla určena především dětem a skládala se z besedy, kombinované s promítáním obrázků, animací i filmů, a astronomické hry ABUGA. Bylo rovněž uskutečněno pozorování mobilními dalekohledy. Unikátní laserová show Souhvězdí a jejich příběhy a Zrození světa představila hvězdy a souhvězdí na obloze pomocí laseru. Hvězdárnu navštívilo přibližně 1500 návštěvníků. Hvězdárna byla tento rok zvolena jako cíl monitoringu ze strany poskytovatele dotace ze strany EU. Celého programu se proto zúčastnila dvoučlenná komise z Bruselu. Její členové byli s programem velmi spokojeni a kladné hodnocení hvězdárny bylo uveřejněno v závěrečné zprávě, vypracované národním koordinátorem projektu Víkend s Planetáriem Uvedení nové výstavy do zkušebního provozu (Planetárium) září 2011 O tomto víkendu byla uvedena do zkušebního provozu po více než dvouměsíční rekonstrukci nová stálá astronomická výstava ve foyeru Planetária. Přesto, že se jednalo o zkušební provoz, byli návštěvníci spokojeni. Zhruba měsíční zkušební provoz, který potom následoval, byl nutný, protože řada exponátů je zcela unikátní, vyvíjená právě pro naši expozici a bylo nutné je doladit. Během celého víkendu byli ve foyeru k dispozici odborní pracovníci HaP, kteří zájemcům poskytovali odborný výklad k jednotlivým exponátům. Byl také v provozu simulátor přistání raketoplánu. Během víkendu shlédlo výstavu 329 návštěvníků. 20

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 Zamotánek Mezigalaktické platidlo volně směnitelné na

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Určeno pro vnitřní potřebu a účely zřizovatele ŠTEFÁNIKOVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti Zátkovo nábřeží 4 370 01 České Budějovice statutární

Více

Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně, příspěvkové organizace v letech 2008 až 2018

Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně, příspěvkové organizace v letech 2008 až 2018 Koncepce činnosti Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně, příspěvkové organizace v letech 2008 až 2018 HVĚ ZDÁRNA A PLANETÁRIUM MIKULÁŠE KOPERNÍKA V BRNĚ, P.O. Kraví hora 2, Brno 616 00, tel.:

Více

Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. Akce hvězdárny v letech 1954-2011 navštívilo celkem 519 975 návštěvníků

Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. Akce hvězdárny v letech 1954-2011 navštívilo celkem 519 975 návštěvníků VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 1. Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. Akce hvězdárny v letech 1954-2011 navštívilo celkem 519 975 návštěvníků OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2011 1. Úvod 2. Poslání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti Zátkovo nábřeží 4 370 01 České Budějovice statutární

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011

Zpráva o činnosti za rok 2011 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové Zpráva o činnosti za rok 2011 Částečné zatmění Slunce 4. 1. 2011 (79%) Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým

Více

1. Úvodní zhodnocení uplynulého roku

1. Úvodní zhodnocení uplynulého roku 1. Úvodní zhodnocení uplynulého roku Vážené dámy, vážení pánové! Výroční zpráva Hvězdárny a radioklubu lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. za rok 2012 má za úkol seznámit veřejnost s rozsahem činnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok Hvězdárna v Úpici únor 2013 Hvězdárna v Úpici je specializovanou kulturně osvětovou a vzdělávací organizací přírodovědného charakteru. Jejím základním posláním je seznamovat širokou

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, příspěvková organizace

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Hvězdárna

Více

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Slovo úvodem Téma komunikace vědy začalo být v naší republice v posledních dvou letech velmi módní. Možná je to dáno skutečností, že je to problematika, která je podporována řadou projektů

Více

Výroční zpráva České astronomické společnosti 2008 stručná charakteristika

Výroční zpráva České astronomické společnosti 2008 stručná charakteristika Výroční zpráva České astronomické společnosti 2008 stručná charakteristika V České astronomické společnosti v roce 2008 pracovalo 7 místních poboček (Praha, Západočeská, Východočeská, Jihočeská, Astronomická

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Výroční zpráva České astronomické společnosti 2009 stručná charakteristika

Výroční zpráva České astronomické společnosti 2009 stručná charakteristika Výroční zpráva České astronomické společnosti 2009 stručná charakteristika V České astronomické společnosti v roce 2009 pracovalo 7 místních poboček (Praha, Západočeská, Východočeská, Jihočeská, Astronomická

Více

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999)

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) (Od 1.1.2002 je součástí školy také mateřská škola Janákova,

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze školní rok 2008/09 Příloha č. 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Výroční

Více

Co dělat když: Ověřte si založení rezervace telefonicky na 220 999 001 nebo mailem na adrese skoly@planetarium.cz.

Co dělat když: Ověřte si založení rezervace telefonicky na 220 999 001 nebo mailem na adrese skoly@planetarium.cz. Pro přidělení zákaznického čísla nás kontaktujte na tel. č. 220 999 001-3. Budete zařazeni do naší databáze. Bez zákaznického čísla není možné rezervovat Vámi vybraný pořad. Nevíte jak objednat pořad?

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2007 Předkládá: Rada České tiskové kanceláře

Více

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 7 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka KVK

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka KVK ZPRÁVA o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok 2009 předkládá: Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka KVK Obsah 5 7 8 8 9 10 12 13 14 18 18 18 20 20 21 21 22 24 27 28

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace Koperníkova 362, 415 1 Teplice Výroční zpráva za rok 214 Obsah 1. Úvod...3 2. Přehled akcí a kulturně-vzdělávací činnosti...3 3.

Více

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb Úvod doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Původním účelem projektu bylo přinést příklady praxe v oblasti autoevaluace našich škol se zaměřením

Více

2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího

Více

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI ČASOPIS ČESKÉ KOSMICKÉ KANCELÁŘE PROSINEC 2013 CZECHSPACE 8 14 XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. 4 AKTUALITY 18 Přehled událostí z české kosmonautiky. 6 10 LET CSO Druhé místo olomouckého robota

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 3 obsah 1. ÚVOD... 5 1.1 Identifikační údaje... 7 1.2 Zřizovatel... 8 1.3 Poskytování informací podle

Více

Program rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Královéhradeckým krajem na léta 2014 2020

Program rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Královéhradeckým krajem na léta 2014 2020 Program rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Královéhradeckým krajem na léta 2014 2020 V letech 2011-2012 provedlo oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu analýzu stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Plzeň květen 2011 OBSAH I. Úvodem... 5 II. Údaje o organizaci... 4 II.1 Základní údaje... 4 II.2 Poslání a cíle... 4 II.3 Struktura... 4 II.4 Zaměstnanci...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. ZA ROK 2010 " Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí." Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé,

Více