HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011"

Transkript

1 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Určeno pro vnitřní potřebu organizace a účely zřizovatele. Š T E F Á N I K O V A H V Ě Z D Á R N A P L A N E T Á R I U M P R A H A H V Ě Z D Á R N A Ď Á B L I C E P E T Ř Í N 2 0 5, P R A H A 1 K R Á L O V S K Á O B O R A 2 3 3, P R A H A 7 P O D H V Ě Z D Á R N O U 7 6 8, T E L T E L , P R A H A 8 I Č O F A X F A X T E L D I Č C Z E - m a i l i n f o r m a c o b s e r v a t o r y. c z E - m a i l p l a n e t a r i u p l a n e t a r i u m. c z E - m a i l d a b l i c e o b p l a n e t a r i u m. c z

2 Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy v roce 2011 Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy je největší institucí svého druhu v ČR a pražské Planetárium patří mezi největší a nejmodernější zařízení na světě. Posláním instituce je především seznamovat širokou veřejnost s astronomií a příbuznými přírodními a technickými vědami. Je organickou částí pražské kultury a v současné době provozuje svoji činnost ve čtyřech objektech: Štefánikově hvězdárně na Petříně, Planetáriu Praha, Ďáblické hvězdárně a Koperníkově kopuli na Kleti (společné pracoviště s HaP České Budějovice). Planetárium hl. m. Prahy modernizace astronomické výstavy Během letních měsíců proběhla v Planetáriu Praha rozsáhlá modernizace stálé astronomické výstavy ve foyeru. Kromě nových interaktivních exponátů přibyly do prostoru také dva 4D pohybové simulátory povrchu Měsíce a Marsu a nový turniketový systém. Celková hodnota investice přesáhla 15 miliónů korun. Příspěvek zřizovatele činil 5 mil. Kč, zbytek uhradila Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy z vlastních zdrojů. Více na straně 30 Návštěvníci: Všechna střediska Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy navštívilo v roce 2011 téměř osob, což bylo zhruba stejně jako v roce Zatímco v Planetáriu poklesl počet návštěvníků ve srovnání s rokem 2010 přibližně o 6000 osob, na obou hvězdárnách o stejný počet vzrostl. Pokles počtu návštěvníků v Planetáriu byl způsoben rozsáhlou rekonstrukcí foyeru a přilehlých prostor, která sice probíhala za provozu, ale nutně se musela projevit na nižší návštěvnosti. Druhým důvodem bylo, že v roce 2011 poklesl počet premiér, právě z důvodu prací na náplni nové výstavní expozice. Nejvíce osob navštívilo Planetárium návštěvníků (69,3 %); na Štefánikovu hvězdárnu se přišlo podívat návštěvníků (26,6 %) a hvězdárnu v Ďáblicích navštívilo osob (4,1 %). Zhruba 53,6 % návštěvníků tvořily organizované školní skupiny, zbytek individuální návštěvníci. Více na straně 5 Programy pro školy: Programy HaP pokrývají všechny věkové kategorie, od pohádek s astronomickou tématikou pro předškolní děti, přes pořady pro žáky základních a středních škol až po specializované přednášky pro vysokoškolské studenty. V nabídce výukových pořadů je vždy alespoň jeden pořad pro konkrétní ročník základních i středních škol, což je mimořádné nejenom v českém, ale i celosvětovém měřítku. V Planetáriu Praha je postupně rozšiřována nabídka pořadů digitálního planetária Sky-Skan Definiti. Programy pro veřejnost: Pořady pro veřejnost byly uváděny především o sobotách a nedělích, ve všední dny večer a během školních prázdnin. Kromě pořadů a přednášek v sálech Starvid a Cosmorama v Planetáriu a v promítacích sálech na Štefánikově hvězdárně a na hvězdárně v Ďáblicích se na obou hvězdárnách uskutečňovala denní i noční pozorování oblohy. Na hvězdárnách je nabízena zájemcům také možnost individuálního astronomického pozorování. Podíl veřejnosti na celkové návštěvnosti HaP nepatrně narůstá (meziročně o cca 2 %). 2

3 Kurzy a kroužky: V roce 2011 probíhaly astronomické kroužky a astronomické kurzy podobně jako v uplynulých letech. Kroužky jsou zaměřeny především na školní mládež, kurzy předpokládají základní středoškolské znalosti a účastní se jich jak studenti, tak dospělí zájemci o astronomii. Více na straně 17 Mimořádné akce: Během letních měsíců proběhla v Planetáriu Praha rozsáhlá modernizace stálé astronomické výstavy ve foyeru. Modernizace probíhala převážně ve vstupních prostorách (vestibul, foyer) za plného provozu, což kladlo značné nároky na technicko-organizační zajištění. Odborní pracovníci Planetária se podíleli na tvorbě náplně výstavy. Nová stálá astronomická výstava byla uvedena do plného provozu v listopadu 2011 Více na straně 19 Výstavy: Kromě stálých astronomických výstav ve všech střediscích proběhlo v průběhu roku v Planetáriu a na Štefánikově hvězdárně několik krátkodobých výstav. Více na straně 21 Odborná činnost: Odbornou činnost Hvězdárny a Planetária hl. m. Prahy v roce 2011 tvořila vlastní vědecká činnost a odborné aktivity zaměstnanců a zejména demonstrátorů v rámci odborných pozorovacích projektů a sekcí. Pokračovalo především pozorování zákrytů kosmických těles a pozorování proměnných hvězd. Přesně vymezené pozorovací projekty byly garantovány odbornými pracovníky HaP. Více na straně 24 Vydavatelská činnost: Hvězdárna a planetárium vydala vlastním nákladem 13 titulů s astronomickou a příbuznou tématikou. Z větší části se jednalo o dotisky oblíbených publikací, případně jejich aktualizace. Mezi zcela nové patří Hvězdářská ročenka Více na straně 28 Komerční aktivity: Doplňkovou činnost v roce 2011 tvořilo především pořádání mimořádných společenských akcí v prostorách Planetária a prodej publikací a předmětů s astronomickou tématikou vymezených zřizovací listinou. Zájem o pořádání komerčních akcí v průběhu roku v důsledku pokračující ekonomické krize postupně klesal. Celkové příjmy činily v doplňkové činnosti 1360 tis. Kč, náklady 928 tis. Kč a zisk po zdanění byl 407 tis. Kč. Více na straně 29 Údržba a technický rozvoj: Hlavní investiční akcí v roce 2011 byla modernizace stálé astronomické výstavy ve foyeru planetária a přilehlých prostor. Celkové náklady přesáhly 15 mil. Kč a byly částečně hrazeny z prostředků HMP a částečně z vlastních zdrojů organizace. V září byla také dokončena modernizace interiéru hlavní kopule na Štefánikově hvězdárně. Více na straně 29 Mezinárodní spolupráce: Byly udržovány rozsáhlé kontakty jak s profesními a zájmovými organizacemi podobného zaměření, tak hvězdárnami a planetárii po celém světě. Více na straně 34 3

4 Handicapované osoby: Systém bezbariérového přístupu v Planetáriu je využíván jednotlivci i objednanými skupinami; celkem bylo přepraveno přes 200 osob a uskutečněno 11 samostatných představení pro skupiny handicapovaných osob. Využití bezbariérového přístupu na Štefánikově hvězdárně limituje zejména bezbariérová úprava pozorovacích stanovišť (hlavní kopule). Více na straně 35 Rozbor hospodaření: Hvězdárna a Planetárium hl. m. Prahy měla pro rok 2011 schválený neinvestiční příspěvek ve výši tis. Kč, v průběhu roku jí byl tento příspěvek navýšen na základě usnesení RHMP č 1489 ze dne o 500 tis. Kč, primárně určených na odstranění havarijního stavu okapových žlabů na budově Planetária. Vzhledem k překročení plánovaných výnosů o tis. Kč došlo k nedočerpání schváleného neinvestičního příspěvku. Nedočerpaný neinvestiční příspěvek ve výši 479 tis. Kč organizace při vyúčtování vrátila podle pokynů ke zpracování účetní závěrky. Použitý neinvestiční příspěvek činil tis. Kč. Hospodářský výsledek roku 2011 činil u hlavní činnosti tis. Kč. Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti po zdanění činil 407 tis. Kč. Celkové výnosy v hlavní činnosti byly splněny na 123 % a náklady na 102 %, ve vedlejší činnosti byly výnosy splněny na 117 % a náklady na 111 %. Celkově jsou výnosy roku 2011 srovnatelné s rokem 2010 (o 114 tis. Kč vyšší než v roce 2010). Na dobrém výsledku se podílelo jak Planetárium Praha, tak Štefánikova hvězdárna. Skladba výnosů se oproti předchozím letům mírně změnila. Největší část (79 %) tvoří tržby ze vstupného. Prodej zboží představuje 8,8 % a prodej služeb pouze necelá 3 %. V roce 2011 tvořil podíl čerpání fondů (fond odměn) 5,1 %. Poměr mezi neinvestičním příspěvkem a tržbami z hlavní činnosti byl 0,36, což výrazně převyšuje běžné hodnoty tohoto koeficientu pro obdobné hvězdárny a planetária. U obdobných zahraničních institucí je tento koeficient mezi 0,2 0,3 (v ČR neexistuje srovnatelné zařízení). Více na straně 37 4

5 1. NÁVŠTĚVNÍCI, PROGRAMOVÁ TVORBA Všechna střediska Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy navštívilo v roce 2011 téměř osob, což bylo zhruba stejně jako v roce Zatímco v Planetáriu poklesl počet návštěvníků ve srovnání s rokem 2010 přibližně o 6000 osob, na obou hvězdárnách o stejný počet vzrostl. Pokles počtu návštěvníků v Planetáriu byl způsoben rozsáhlou rekonstrukcí foyeru a přilehlých prostor, která sice probíhala za provozu, ale nutně se musela projevit na nižší návštěvnosti. Druhým důvodem bylo, že v roce 2011 poklesl počet premiér, právě z důvodu prací na náplni nové výstavní expozice. Nejvíce osob navštívilo Planetárium návštěvníků (69,3 %); na Štefánikovu hvězdárnu se přišlo podívat návštěvníků (26,6 %) a hvězdárnu v Ďáblicích navštívilo osob (4,1 %). Zhruba 53,6 % návštěvníků tvořily organizované školní skupiny, zbytek individuální návštěvníci. 1.1 PROGRAMOVÁ TVORBA V rámci HaP bylo v roce 2011 připraveno a uvedeno 10 nových pořadů, z toho 5 v Planetáriu, 3 na Štefánikově hvězdárně a 2 na Hvězdárně v Ďáblicích. Planetárium: Rok v Antarktidě (Digistar3) premiéra únor 2011 nový program pro projekční digitální systém Digistar3 Polární kraje nejsou pouze královstvím sněhu a ledu, ale často spíš královstvím života. Panenskou polární přírodu uvidíme z naprosté blízkosti, s polárními zvířaty zažijeme jejich boj o přežití, rození mláďat i úsměvné epizodky z jejich každodenního života, rozhlédneme se po noční obloze v oblasti jižního pólu a na ledoborci se dostaneme i do věčně zamrzlého Weddellova moře. Historické milníky 1 - Let člověka do vesmíru (Sky-Skan Definiti) premiéra březen 2011 nový program pro celooblohový projekční digitální systém Sky-Skan Definiti Ještě dnes, padesát let po této události, mnozí pochybují, že k tomuto letu vůbec došlo. Podobně ovšem dodnes mnoho lidí nevěří, že američtí astronauti přistáli na Měsíci. Byl tedy Gagarinův let realitou, nebo pouze hezkou propagandistickou pohádkou, která měla tehdejšímu Sovětskému svazu zajistit další prvenství při dobývání kosmického prostoru? V pořadu se pokusíme zrekonstruovat klíčové etapy Gagarinova letu, budeme hledat pravdu a také málo známá fakta. Kde začíná vesmír (Sky-Skan Definiti) premiéra květen 2011 nový program pro celooblohový projekční digitální systém Sky-Skan Definiti Navštivte s námi za pomoci unikátního projekčního systému SkySkan Definiti pět virtuálních pozorovatelen 5

6 na oběžné dráze kolem Země. Každá z nich je věnována jednomu tématu: Země a Měsíc - Říše Slunce - Hvězdné dálky - Vesmírné ostrovy - Kde začíná vesmír. O rozpůlené hvězdě (Sky-Skan Definiti) premiéra červen 2011 nová verze pro celooblohový projekční digitální systém Sky-Skan Definiti Pohádkový příběh o dvou královstvích, kde je zakázáno dívat se na oblohu a vůbec se tam dějí divné věci. Jsou Večernice a Jitřenka dvě sestry nebo jedna a táž planeta Venuše? Alchymie a astrologie na dvoře Rudolfa II. (Sky-Skan Definiti) premiéra červenec 2011 nová verze pro celooblohový projekční digitální systém Sky-Skan Definiti Za Rudolfa II. se Praha stala hlavním evropským střediskem vědy a umění. Planetárium nás přenese do roku 1600 a pomůže přiblížit tajemnou atmosféru oné doby, která věřila v moc hvězd, magii a kámen mudrců. Poznáme, jak se tvořil horoskop pro císaře a jak pracovali alchymisté. Štefánikova hvězdárna: T0 (čas nula) premiéra září 2011 Když se podíváte v noci na oblohu, uvidíte hvězdy, planety, hvězdokupy, galaxie mlhoviny a další zajímavé objekty. To je ale krása! To máš pravdu a přitom to na co se díváš je jen jedno procento látky a energie ve vesmíru. Tento hraný pořad, pojednávající o vzniku a vývoji vesmíru, je natočen ve formátu HDV. Film a animace jsou doprovázeny kreslenou postavičkou. Petr a Pavla díl podzimní premiéra říjen 2011 Poslední ze série čtyř pořadů o výletu dvou mladých lidí pod noční oblohu. Schéma pořadu se drží zavedeného modelu střídání hraných scén s rozhovory s vysvětlujícími pasážemi bez mluveného 6

7 slova a textem v titulcích. Podzimní díl ukáže nejen souhvězdí pro toto období typická, ukáže, co jsou to dvojhvězdy ale vysvětlí i rozdíly mezi astronomií a astrologií, či poslouží návodem jak spatřit jedinou galaxii viditelnou pouhým okem. Pořad je určen pro mládež a dospělé zejména jako doplněk k pozorování v kopulích. Venuše planeta žen Hvězdárna Ďáblice: premiéra prosinec 2011 Jako by Slunce náhle zmizelo z oblohy. Jako by ho zakryla gigantická vesmírná loď. Jako by se rozvinula obrovská plachta, zabraňující dalšímu ohřívání Venušiny pekelné výhně. Proces teraformace započal. Tento třetí díl z cyklu Planety je volně inspirován povídkou Raye Bradburyho Celé léto v jednom dni a slouží především jako doplněk při pozorování planety Venuše. Africká pohádka premiéra srpen 2011 Pohádkový příběh na motivy staré africké legendy seznamuje děti se souhvězdími jižní oblohy. Sluneční soustava I premiéra září 2011 Nová verze pořadu byla připravena pro HD rozlišení projekčního systému. V pořadu byly aktualizovány a doplněny údaje. 1.2 PLANETÁRIUM PRAHA Planetárium bylo otevřeno denně kromě pátků, které jsou vyhrazeny pro technickou údržbu. Vzhledem k velkému zájmu o některá školní představení bylo na jaře a podzim uskutečněno několik mimořádných představení i v pátek dopoledne. Planetárium bylo otevřeno i v době školních prázdnin a státních svátků. Pro školní objednané skupiny byly nabízeny termíny od pondělí do čtvrtka od 8.45 hodin do 15 hodin, v případě zájmu mohly školy navštívit Planetárium i mimo tuto dobu. Pro veřejnost bylo Planetárium otevřeno v pondělí do 18 hodin, v úterý až čtvrtek do 20 hodin. Každý z těchto dní proběhly ještě 1-2 představení pro veřejnost. O víkendech a svátcích bylo obvykle otevřeno od 9.30 do 20.00, o prázdninách a svátcích od do (resp. 7

8 od do 20.00) a probíhalo 4-5 představení pro veřejnost, z toho minimálně jedno dětské představení. Pořady jsou uváděny v sálech Cosmorama a Starvid, pro školní skupiny je navíc využívána i učebna. Součástí návštěvy pořadů je i prohlídka výstavních prostor Planetária. Stálou výstavu, která byla v polovině roku významně modernizována, je možné navštívit rovněž samostatně. 10% 1% 2% 87% Cosmorama Starvid Učebna Výstava Graf 1: Rozložení návštěvnosti podle jednotlivých sálů Planetária v roce 2011 Meziročně poklesla návštěvnost o 5,9 %, zatímco tržby ze vstupného vzrostly o 3,7 %. Pokles návštěvnosti je dán nižší návštěvností v době rekonstrukce foyeru, ale hlavně celkově horší ekonomickou situací v České republice. Vyšší tržby jsou ovlivněny úpravou vstupného v souvislosti s otevřením nové astronomické výstavy v říjnu tohoto roku. Propad v počtu návštěvníků z řad veřejnosti byl vyšší, proto vzrostl podíl škol na celkovém počtu návštěvníků na 67 %. Podíl škol na tržbách ale tvoří jen 55%, protože se snažíme udržet školní vstupné do Planetária na úrovni, aby bylo dostupné i pro sociálně slabší žáky. V poměru rozložení návštěvníků mezi jednotlivými sály došlo k dalšímu posunu směrem k sálu Cosmorama a to zejména díky zájmu veřejnosti i školních skupin o pořady nového systému Sky-Skan Definiti. Podíl návštěvníků sálu Cosmorama stoupl ve srovnání s loňským rokem o 6 %, takže pořady v sále Cosmorama shlédlo 87 % návštěvníků, 10 % v sále Starvid, 1 % především školních výprav navštívilo přednášky v učebně. V ceně vstupenky je i prohlídka stálé astronomické výstavy; pouze výstavu bez shlédnutí pořadu navštívily 2 % návštěvníků. Na poklesu podílu návštěvníků výstavy se výrazně podílelo uzavření výstavních prostor v průběhu jejich rekonstrukce od července do září V sále Cosmorama byly uváděny pořady pro opticko-mechanické planetárium Cosmorama a průběžně byly do nabídky přidávány další pořady pro digitální planetárium Sky-Skan Definiti. V roce 2011 byly uvedeny 4 nové nebo zásadním způsobem modernizované pořady. V druhé polovině roku byly veškeré kapacity přesunuty na tvorbu náplně interaktivních počítačů na nově zrekonstruované výstavě, proto byla zpomalena tvorba i převod pořadů pro projekční digitální systém Planetária V sále Starvid byly promítány pořady s astronomickou, kosmonautickou a zeměpisnou tématikou. Geografické pořady byly ponechány v nabídce pouze pro předem objednané skupiny. O víkendech a o prázdninách byly pro veřejnost uváděny pořady plně využívající možností digitálního planetária Digistar3. Ve všední dny probíhaly tradiční cykly přednášek Kosmonautika 2011 a cestovatelských besed. V roce 2011 byl v tomto sále uveden 1 nový pořad. 8

9 návštěvnost tržba Učebna sloužila především k zajištění speciálních přednášek pro školní skupiny. Z důvodu rekonstrukce byl výstavní prostor od července do září uzavřen. Celkové tržby za vstupné přesáhly tis. Kč, což je o 5 % víc než v roce Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Graf 2: Vývoj návštěvnosti a tržeb Planetária Praha v letech Programy pro školy Školní pořady byly nabízeny od pondělí do čtvrtka ve třech sálech Planetária. Přestávky mezi pořady byly minimalizovány na 15 minut. Díky posunu začátků programů u jednotlivých sálů je tak pro školní skupiny k dispozici jedenáct termínů denně. Největší zájem je samozřejmě o dopolední termíny. Bezprostředně po zahájení provozu nového rezervačního a vstupenkového systému se vyskytly drobné dílčí problémy, zejména došlo ke zpomalení vstupu žáků do sálů. Tyto problémy byly postupně odstraněny různými technicko-organizačními opatřeními. Celkově lze zavedení turniketového systému hodnotit jako další krok k srovnání vybavenosti Planetária se standardy v celé EU. Stejně jako v předchozích letech představují skupiny ze základních škol 62 % všech návštěv. Nejmenší podíl představují skupiny středních škol a gymnázií (10 %). Stále pokračuje trend vzrůstajícího podílu mateřských škol (28 %) na úkor škol základních i středních. Odpolední termíny využívají především mimopražské školy v rámci celodenních výletů, popřípadě školní družiny. V těchto případech ale není reálné využít plné kapacity sálů. Zajímavé údaje poskytuje vyhodnocení počtu škol z jednotlivých regionů mimo hlavní město Praha, které v uvedeném časovém období navštívily Planetárium Praha. Zde je zřejmá vazba počtu škol na dopravní dostupnosti. Nezastoupené regiony zdůvodňujeme nejen horší dopravní dostupností, ale i přítomností obdobných zařízení (Planetárium Brno, Hvězdárna a planetárium České Budějovice a Hvězdárna a planetárium Hradec Králové). 9

10 Graf 3: Počet škol, které navštívily Planetárium ve školním roce , ve třídění podle PSČ Základem programové nabídky pro školy je ucelená řada výukových pořadů, plně respektujících osnovy základních a středních škol v oblasti přírodních věd (fyzika, zeměpis, biologie). Školám jsou nabízeny 3 skupiny pořadů. Pro první seznámení dětí předškolního věku a dětí z prvních stupňů základních škol s vesmírem jsou určeny pohádky s astronomickou tématikou. Ty slouží nejen pro výklad základních astronomických pojmů, ale především jako první kontakt s projekčním sálem a jeho atmosférou. Další skupinu tvoří výukové pořady, vždy alespoň jeden pořad pro konkrétní ročník základních i středních škol. Třetí skupinou jsou doplňkové pořady, které rozšiřují výuku. V roce 2011 se konalo ve všech sálech celkem 390 výukových představení pro téměř 37 tisíc žáků. Pro mateřské školy bylo uspořádáno 90 představení pro více než 10 tisíc osob. Zbylých 237 představení pro 25 tisíc žáků představovaly pohádky a doplňkové pořady (ne přímo vázané na rámcové vzdělávací plány). Celkově se zlepšila obsazenost jednotlivých představení, zejména v sále Cosmorama. Je ovšem třeba říct, že zejména představení pro předškolní děti a mluvené přednášky nejsou záměrně obsazovány na plnou kapacitu sálu. Bohužel pokračuje pokles počtu školních dětí, které navštívily v daném roce planetárium, což je dáno jednak menším počtem dětí v našich zájmových věkových kategoriích a jednak celkově horší ekonomickou situací. Stále častěji se setkáváme s tím, že zejména mimopražské školy poukazují na ekonomickou nedosažitelnost návštěvy HaP. 10

11 Vstupné pro školní děti do Planetária je více méně symbolické (50,- Kč) ale cena dopravy je nezřídka dvoj- až trojnásobná Programy v sále Cosmorama pro školy V sále Cosmorama jsou využívány dva na sobě nezávislé projekční systémy. V roce 2011 pokračoval postupný přechod od opticko-mechanického planetária Cosmorama s přídavnými systémy na digitální planetárium Sky-Skan Definiti. Pro zachování kontinuity programové nabídky jsou oba systémy používány souběžně. Programy v sále Cosmorama jsou plně automatizovány, komentář čtou ze záznamu známí herci. Pouze několik programů pro menší děti je přednášeno živě. Umožňuje to lepší kontakt s dětmi, který je v tomto věku nutný. Pro mateřské školy jsou určeny vybrané pohádkové příběhy s astronomickou tématikou. Pohádky mají sice astronomický námět, ale současně si zachovávají pohádkový ráz. V pevně stanovených termínech bylo nabízeno 10 různých pohádek s astronomickými motivy. Během roku bylo uspořádáno 90 představení pro celkem osob. Při nižším počtu uskutečněných představení se podařilo zvýšit návštěvnost a tedy i obsazenost představení pro mateřské školky. Obsazenost představení pro mateřské školky dosáhla v roce %. Je ovšem třeba vzít v úvahu fakt, že kapacita sálu pro mateřské školky je vzhledem k věku dětí administrativně omezena na cca 70 % celkové kapacity (z 213 míst na 156 reálně odbavitelných míst). Pro mateřské školky jsou přednostně rezervovány speciální termíny tak, aby bylo možno respektovat jejich pedagogická a další specifika. Základním školám je nabízeno sedm výukových pořadů. 207 představení shlédlo více než 27 tisíc žáků. Nabídka byla v roce 2011 rozšířena o nový pořad pro 5. a 6. ročníky Kde začíná vesmír. Stále nejnavštěvovanějším pořadem jsou Pohyby Země určené pro 5. a 6. ročníky, velmi žádaným je také Vesmír kolem nás pro 3. a 4. ročníky. Přesto i zde byl zaznamenán trend snížení počtu návštěvníků a tím i menšího počtu uspořádaných představení. Průměrná obsazenost výukových pořadů pro základní školy stále dosahuje více než 57 %. Výukové pořady doplnilo jedenáct pohádkových příběhů, které na 51 představeních navštívilo dětí ze základních škol. Průměrná obsazenost pohádek je 56 %. Pro střední školy byl v sále Cosmorama v roce 2011 uváděn pouze jeden výukový pořad, který shlédlo při 18 představeních studentů. Střední školy dále navštěvují v sále Cosmorama především doplňkové pořady o hvězdné obloze. Většina pořadů pro střední školy byla přesunuta do sálu Starvid, jehož technika umožňuje lépe předvést vysvětlované jevy. Doplňkové programy rozšiřující výuku jsou objednávány převážně pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol. Mezi nejnavštěvovanější patří pořady věnované hvězdné obloze - Pozorujeme oblohu (uváděný 39krát pro téměř než 7 tisíc osob, při průměrné obsazenosti 70 %) a Noční obloha (uváděný 20krát pro více jak osob). Dále bylo školami žádáno z nabídky dalších 13 doplňkových pořadů, které byly objednávány v průběhu roku většinou jednou až dvakrát. Celkem navštívilo 84 představení téměř 9 tisíc osob. Průměrná obsazenost doplňkových pořadů je 31 %, což je výrazně nižší než u pořadů výukových. To je dáno tím, že si tyto pořady objednávají většinou jednotlivé třídy. 11

12 Programy v sále Starvid pro školy V sále Starvid jsou nabízeny 4 výukové pořady pro druhý stupeň základních škol a pro střední školy. Tři pořady s astronomickou tématikou využívají digitálního planetária, čtvrtý pořad Evropa patří mezi pořady zeměpisné. Celkem se v roce 2011 konalo 102 představení pro téměř 6 tisíce osob. Průměrná návštěvnost těchto představení byla 54 %, podařilo se tak zvýšit při nižším počtu představení obsazenost sálu o 5 % oproti roku Z osmi doplňkových programů rozšiřujících výuku jsou 3 astronomické, zbylých 5 jsou geografické pořady. V roce 2011 si školy objednávaly 3 doplňkové pořady s astronomickou tématikou a 3 s geografickou tématikou. Konalo se 24 představení pro osob. Průměrná návštěvnost těchto pořadů činila 41 % Pořady v učebně pro školy V roce 2011 bylo uváděno 5 tematických přednášek z oblasti ochrany přírody a geografie v 63 termínech pro téměř osob. Nejčastěji (22krát) byla uváděna přednáška Naší přírodou, která je přednášena ve dvou verzích pro první a druhý stupeň základních škol. Ostatní návštěvy škol byly rovnoměrně rozděleny mezi dvě přírodopisné besedy pro první stupeň Co učil čáp na rybníce (15krát) a Na veverčí stezce (14krát) a dvě geografické přednášky pro druhý stupeň Asie (12krát) a Afrika (11krát) Audiovizuální programy a přednášky pro veřejnost V roce 2011 bylo Planetárium v provozu celoročně, údržba aparatur a instalace nových systémů byly naplánovány tak, aby omezovaly provoz minimálním způsobem. Cykly Cestopisné besedy a Kosmonautika 2011 alternovaly v úterý od 18 hodin Graf 4: Návštěvnost veřejnosti v Planetáriu v letech Ve všedních dnech během roku s výjimkou pondělí a pátku byly uváděny 1-2 pořady pro veřejnost v odpoledních a večerních hodinách, o víkendech pak 4-5 pořadů denně. O prázdninách byly, i přes omezení provozu z důvodu rekonstrukce, uváděny 4 pořady denně. Pokles počtu návštěvníků z řad veřejnosti je dán jednak omezením provozu Planetária Praha v době modernizace astronomické výstavy ve foyeru, jednak výpadkem programové tvorby ve druhé polovině roku z důvodů zmíněných výše. I přes tento mírný 12

13 pokles oproti roku 2010 byl zachován dlouhodobý trend nárůstu počtu návštěvníků z řad veřejnosti (lineární regresní model signifikantní na hladině významnosti alfa= 0,05). Celkem navštívilo pořady a přednášky pro veřejnost osob Programy v sále Cosmorama V roce 2011 bylo v sále Cosmorama kromě speciálních přednášek uváděno pro veřejnost 27 audiovizuálních pořadů; proběhlo 617 představení pro téměř 21 tisíc návštěvníků. V nabídce bylo 11 pořadů pro nový systém Sky-Skan Definiti. Programy pro děti byly uváděny vždy o víkendech od 10 hodin, o prázdninách pak v průběhu celého týdne od 15 hodin, o vánočních prázdninách pak v kombinaci od a 15 hodin. Výjimkou byly jarní prázdniny, kdy byl zachován režim z běžného školního roku, protože se prázdniny týkají vždy jen části škol. V roce 2011 bylo nabízeno 10 pohádek, o víkendech a prázdninách se konalo celkem 169 představení pro osob. Kromě deseti pohádek s astronomickou tématikou byla první neděli v každém měsíci (s výjimkou prázdnin) uváděna přednáška Pro zvídavé děti, ve které se děti mohly seznámit se základními údaji o vesmíru a také s aktuálním děním na obloze i zajímavostmi z kosmického výzkumu. Tento pořad uvádí Planetárium střídavě ve verzi Obloha pro zvídavé děti pro opticko-mechanické planetárium Cosmorama a ve verzi Povídání pro zvídavé děti pro digitální planetárium Sky-Skan Definiti. V roce 2011 se konalo 8 představení pro celkem 783 návštěvníků. V roce 2011 bylo uváděno v sále Cosmorama pro veřejnost 17 pořadů, z toho byly 4 premiérové a 7 bylo uváděno také jako pořady večerní. V odpoledních termínech se uskutečnilo 235 představení pro více než 7 tisíc osob. Ve večerních termínech se uskutečnilo 163 představení pro více než 3 tisíce osob Programy v sále Starvid V roce 2011 byly v sále Starvid návštěvníkům z řad veřejnosti nabízeny ve všední dny pravidelné cykly přednášek Kosmonautika 2011 a Cestovatelských besed. O víkendech, svátcích a prázdninách bylo uváděno 7 plně automatizovaných audiovizuálních pořadů využívajících digitálního planetária. V roce 2011 se uskutečnila projekce 141 audiovizuálních pořadů pro návštěvníků. Cestopisné přednášky se konaly nepravidelně od ledna do května a v prosinci v úterý od 18 hodin. Celkem bylo uspořádány 4 zeměpisné přednášky a cestovatelské besedy, připravovaných obvykle externisty, které navštívilo 60 osob. V roce 2011 bylo uspořádáno 9 přednášek cyklu Kosmonautika 2011 pro 204 osob. 1.3 ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA Štefánikovu hvězdárnu navštívilo v roce 2011 přes 36 tisíc návštěvníků, z toho přes žáků a studentů v rámci školních výprav. Meziročně tedy návštěvnost hvězdárny stoupla o zhruba 12 %, při zachování současné metodiky vykazování návštěvnosti byla tato nejvyšší od roku Tento nárůst lze přičíst zejména dvěma faktorům. Jednak meteorologickým podmínkám, které byly v roce 2011 velmi příznivé (menší počet deštivých dnů než v roce 2010 a zároveň menší počet extrémně teplých dnů), a dále velkému zájmu o návštěvu výstavy 50 let v kosmu, jejíž součástí byl funkční model kabiny kosmické lodi Vostok 1, viz kapitola 4.4, jejíž pořádání bylo široce propagováno v médiích. 13

14 V roce 2011 došlo k prodloužení otevírací doby pro veřejnost. V průběhu prázdninových měsíců byla hvězdárna otevřena pro veřejnost i v pondělí, které je jinak zavíracím dnem. I tato skutečnost měla na zvýšené návštěvnosti podíl. Astronomická pozorování probíhala zejména v pravidelné otevírací době. Mimořádně byla hvězdárna otevřena, resp. otevírací doba byla rozšířena, u příležitosti částečného zatmění Slunce ( ), Oslav Prahy ( ), Dětského dne ( ) a Noci vědců ( ) Programy pro školy V roce 2011 byla školám určena rozšířená otevírací doba, tj. 3 dopolední a 2 odpolední termíny od pondělí do pátku. Hvězdárnu navštívilo celkem 272 školních výprav, čítajících celkem žáků a studentů základních a středních škol. Ve srovnání s rokem 2010 se jedná o 12 % pokles u počtu výprav, ale o 19 % pokles v počtu žáků a studentů. Zatímco pokles počtu výprav je statisticky málo významný (na úrovni střední odchylky za roky ), počet jednotlivých žáků má stále snižující se tendenci. To je dáno skutečností, že mezi roky 2006 a 2011 se průměrný počet žáků ve výpravách snížil o 20 %. Školní skupiny si vybíraly z nabídky 18 pořadů a 5 živých přednášek. Nejnavštěvovanějšími pořady byly tradičně Země jako planeta pro 5. ročník ZŠ, který navštívilo 17 % výprav, Na výlet do vesmíru pro ročník ZŠ, který navštívilo 13 % výprav. Výrazně stoupnul zájem o program pro nejmenší děti. Program Povídání o Sluníčku, určený mateřským školám a prvnímu ročníku ZŠ, navštívilo 12% výprav Audiovizuální programy, přednášky a další akce pro veřejnost Astronomické přednášky pořádala Štefánikova hvězdárna v roce 2011 stejně jako v letech předchozích, tj. s výjimkou prázdninových měsíců a mimořádných akcí přibližně jednou měsíčně, astronomické pořady pro děti i dospělé byly uváděny jednak jako pravidelný doplněk sobotní a nedělní prohlídky hvězdárny, jednak byly v letních měsících operativně zařazovány do programové nabídky pro nejširší domácí i zahraniční veřejnost. V období školního roku se též dvakrát měsíčně konaly přednášky pro demonstrátory a zaměstnance HaP. V roce 2011 byly do programové nabídky pro dospělé nově zařazeny pořady T0, Petr a Pavla podzim a Venuše planeta žen, viz kap Rok 2011 potvrdil rostoucí trend návštěvnosti astronomických pořadů. Oproti roku 2010 tato vzrostla o plných 23 %. Na tomto výsledku se podílí také skutečnost, že v roce 2011 byly zrušeny nedělní projekce pro mládež (od 12 let), a nahrazeny výrazně navštěvovanějšími pořady pro děti (6-12 let) děti dospělí Graf 5: Srovnání návštěvnosti astronomických pořadů v letech

15 1.3.3 Astronomická pozorování pro veřejnost Astronomická pozorování se konala pravidelně v otevírací době, tj. denně kromě pondělí, o prázdninových měsících, tzn. v době největší návštěvnosti hvězdárny, byla hvězdárna otevřena 7 dní v týdnu. Objednané exkurze a tzv. individuální prohlídky byly přijímány i mimo otevírací hodiny. Celková délka otevírací doby pro veřejnost přesáhla hodin. Hvězdárna patří s tímto rozsahem otevírací doby k veřejnosti nejpřístupnějším hvězdárnám na světě. Čtyřikrát byla hvězdárna mimořádně otevřena i mimo otevírací dobu. Jednalo se o částečné zatmění Slunce ( ), Oslavy Prahy ( ), Dětský den ( ) a Noc vědců ( ). V mimořádném režimu navštívilo hvězdárnu přes návštěvníků. Vzhledem k tomu, že návštěvníci Oslav Prahy a Noci vědců neplatí vstupné, resp. náklady na vstupné jsou hrazeny třetí stranou, nejsou jejich počty zahrnuty ve statistických výkazech, aby nenarušovaly jednotnou metodiku umožňující sledování trendů návštěvnosti Astrobus (astronomická pozorování na letních táborech a školách v přírodě) Nabídky programu Astrobusu, mobilní astronomické observatoře s projekční technikou, využilo v průběhu roku 2011 celkem 14 škol v přírodě (529 dětí) a o prázdninách 20 letních táborů (644 dětí). Zájem o Astrobus byl tedy přibližně stejný jako v roce 2010, na stejné úrovni zůstaly i celkové tržby. Z dlouhodobého hlediska zájem o Astrobus spíše klesá, a bude nutné zvážit, zda v současných ekonomických podmínkách je jeho provozování rentabilní. 1.4 HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE Po propadu návštěvnosti v roce 2009, který byl způsoben více než tříměsíčním uzavřením hvězdárny kvůli rozsáhlé rekonstrukci se návštěvnost v roce 2010 postupně vracela do normálu. Návštěvnost hvězdárny oproti minulému roku výrazně narostla. Navštívilo ji celkem osob, z toho veřejnost a školy Jedním z důvodů nízké návštěvnosti ve srovnání s ostatními středisky je velmi špatná dopravní obslužnost. Bohužel veškerá jednání s úřadem MČ Praha Ďáblice o výstavbě příjezdové komunikace byla neúspěšná a sliby zůstaly nenaplněny Přednášky pro školy Pro školy bylo uvedeno 16 pořadů z 20 nabízených. 137 představení shlédlo žáků včetně pedagogického doprovodu. Samozřejmou součástí pořadů je prohlídka přístrojového vybavení hvězdárny a za příznivého počasí i pozorování denní oblohy (Slunce, Venuše příp. Měsíc). 15

16 1.4.2 Pořady pro veřejnost Uskutečnilo se celkem 45 akcí. Z toho bylo 18 specializovaných přednášek s astronomickou, kosmonautickou a přírodovědně cestopisnou tématikou; zbytek pořady nebo filmové večery pro veřejnost s podobnou náplní Astronomická pozorování pro veřejnost Pozorování se konala vždy ve čtvrtek večer, 1x za měsíc v pátek večer, od podzimu i ve středu večer a každou neděli odpoledne. Celkem se uskutečnilo, vzhledem k počasí, 94 pozorování, z toho dvě mimořádná zatmění Slunce 4. ledna a zatmění Měsíce 10. prosince. 16

17 2. KURZY A KROUŽKY, ZÁJMOVÁ ČINNOST V roce 2011 probíhaly astronomické kroužky a astronomické kurzy podobně jako v uplynulých letech. Kroužky jsou zaměřeny především na školní mládež, kurzy předpokládají základní středoškolské znalosti a účastní se jich jak studenti, tak dospělí zájemci o astronomii. 2.1 KURZY A KROUŽKY Astronomický kroužek mládeže (Štefánikova hvězdárna) Zájem o navštěvování astronomického kroužku výrazně vzrostl po celkové reformě jeho charakteru. V roce 2009 byl původně dvouletý astronomický kroužek vystřídán jednoletou Akademií vesmírných cestovatelů. V roce 2011 navštěvovalo kroužek 30 dětí, čímž byla jeho kapacita naplněna. Obsah jednotlivých lekcí a řešených úloh je meziročně obměňován tak, aby zájemci mohli do kroužku chodit opakovaně a případně po absolvování ZŠ byli dostatečně připraveni na pokračování v astronomickém kurzu. Součástí výuky bylo i řešení Astronomické olympiády, 3 z účastníků se probojovali do jejího finále a umístili se na 13., 14. a 15. místě. Součástí výuky byla i praktická pozorování v kopulích hvězdárny, návštěva Planetária a exkurze na pracoviště hvězdárny v Ďáblicích, AsÚ AVČR v Ondřejově a do plzeňské Techmanie. Nejlepší absolvent byl odměněn při závěrečném hodnocení malým astronomickým dalekohledem. Pro vybrané absolventy bylo uspořádáno letní soustředění Prázdniny pod hvězdami, viz Astronomický kurz I. ročník (Planetárium Praha) V únoru 2011 byl zahájen letní semestr ročníku 2010/2011, v říjnu 2011 byl zahájen zimní semestr ročníku 2011/2012. Jednotlivé lekce byly ve formě prezentací přístupné posluchačům on-line na webových stránkách hvězdárny. Závěrečné zkoušky I. ročníku 2010/2011 úspěšně složilo 42 posluchačů, tedy zhruba 60 % zapsaných posluchačů, kteří získali možnost postupu do II. ročníku. Kromě klasických výkladových lekcí byly do náplně zařazeny i praktické lekce simulace pořizování astronomických dat velkými přístroji a jejich následné zpracování. Součástí lekcí v letním semestru byly rovněž referáty posluchačů na zvolená témata. Širší propagace kurzu přinesla zvýšený zájem o zápis do zimního semestru ročníku 2011/2012. Tento kurz navštěvuje 71 posluchačů Astronomický kurz II. ročník (Štefánikova hvězdárna) V červnu 2011 byl ukončen běh II. ročníku dvouletého Základního astronomického kurzu 2010/2011, po kterém pro úspěšné absolventy kursu následovaly teoretické, přístrojové a demostrátorské zkoušky, po jejichž úspěšném složení se může frekventant stát členem Astronomického klubu, pracovat samostatně s pozorovací technikou a provádět návštěvníky po Štefánikově hvězdárně. Teoretické a přístrojové zkoušky úspěšně složilo 16 posluchačů, 8 posluchačů úspěšně složilo i demonstrátorské zkoušky. V říjnu 2011 byl zahájen běh II. ročníku 2011/2012. I v tomto běhu bude souběžně otevřen Demonstrátoský kurz tak, aby II. ročník mohli absolvovat frekventanti zajímající se pouze o astronomii a nikoli o další spolupráci s hvězdárnou. Lekce sloužící k výchově pozorovatele a demonstrátora Štefánikovy hvězdárny, jako rétorika nebo základní zásady provádění návštěvníků po Štefánikově hvězdárně, jsou součástí Demonstrátorského kurzu, stejně jako přednášky konané v rámci Astronomického klubu. Po každé lekci Základního 17

18 astronomického kurzu II. následovala praktika, v nichž si frekventanti osvojili zacházení s přístroji a zásady bezpečnosti práce se speciální pozorovací technikou. Absolvování určitého množství praktik je nezbytnou podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu. Výkladové lekce samozřejmě využívaly audiovizuální a výpočetní techniku. Astronomický kurs 2011/12 navštěvuje 35 frekventantů, což je oproti minulým letům nárůst o více než 20 % Prázdniny pod hvězdami (Štefánikova hvězdárna) Astronomické soustředění posluchačů astronomického kroužku Prázdniny pod hvězdami proběhlo v termínu od 24. do na hvězdárně v Rokycanech, která nabízí pro tyto akce vhodné zázemí a méně znečištěnou oblohu, než jaká je v hlavním městě. Hlavní náplní soustředění bylo pozorování noční oblohy dalekohledy. Další částí programu byly astronomické přednášky a praktická cvičení z astronomie, jako je nácvik složení a ustavení dalekohledu, osvojení základních pravidel při nočním pozorování, pozorování Slunce a základy navigace. Do programu byl také zařazen jeden celodenní výlet. Po dobu akce účastníci plnili astronomické úkoly, které byly pravidelně vyhodnocovány a nejlepší účastníci byli nakonec odměněni. Letošní akce se zúčastnilo celkem 17 účastníků. 2.2 ZÁJMOVÁ ČINNOST Astronomický klub (Štefánikova hvězdárna) V roce 2011 se činnost Astronomického klubu zaměřila především, na popularizační činnost a práci v rámci odborných projektů (viz dále). Astronomický klub je určen zaměstnancům HaP, vybraným úspěšným absolventům II. ročníku astronomického kurzu a demonstrátorům HaP. Členové klubu mohou v rámci dalšího zvyšování své kvalifikace provádět návštěvníky Štefánikovy hvězdárny, mají možnost se zúčastnit pozorovacích projektů ve sluneční, CCD, zákrytové a popularizační sekci, a jsou pro ně pravidelně pořádány přednášky na různá astronomická a fyzikální témata. V roce 2011 bylo v rámci Astronomického klubu také uspořádáno 10 přednášek z jednotlivých oborů astronomie Mobilní astronomická expedice (Štefánikova hvězdárna) Na základě projektu podaného skupinou demonstrátorů bylo schváleno zapůjčení mobilní pozorovací techniky pro konání 30. ročníku Mobilní astronomické expedice (MAE2011). Ten proběhl ve dnech na tradičním tábořišti - louce Tále nad obcí Zachotín v kraji Vysočina. Dohledem nad zapůjčenými prostředky v místě byl pověřen Martin Fuchs, který vedl i odborný program. Ročník 2011 proběhl opět v čase měsíčního novu. Počasí během expedičního týdne lze označit po mnoha letech za nadprůměrné. Pozorovalo se plných 5 nocí, jednu další částečně. Nejaktivnějším pozorovacím programem byla tzv. Amatérská prohlídka oblohy, a to především díky účasti absolventů astronomického kursu, kteří se seznamovali se základy astronomických pozorování a obsluhou techniky. Speciální aktivitou bylo letos pozorování objektů a jevů časově omezených. Jedním z hlavních bylo výjimečné pozorování supernovy v galaxii M101. Fotografická sekce dokonce pořídila několik zdařilých fotografií. Obrázek: Galaxie M101 se supernovou, foto Petr Skala. 18

19 3. MIMOŘÁDNÉ AKCE A KRÁTKODOBÉ AKCE 3.1 KRÁTKODOBÉ AKCE Částečné zatmění Slunce (Štefánikova hvězdárna, Hvězdárna Ďáblice) 4. ledna 2011 V úterý 4. ledna nastalo částečné zatmění Slunce, které bylo u nás pozorovatelné prakticky v celém průběhu nízko nad obzorem. Štefánikova hvězdárna přichystala pozorování tohoto zatmění v době od 8 do 11 hodin ve spolupráci s Petřínskou rozhlednou. Zatmění začalo 5 minut po 8. hodině, tedy v podstatě v okamžiku východu Slunce. Maximální fáze, kdy bylo zakryto zhruba 80 % slunečního kotouče, nastala v 9 h 25 minut a zatmění skončilo 8 minut před 11 hodinou. Díky přízni počasí jsme mohli téměř nerušeně zhlédnout zatmění v celém jeho průběhu. Přestože se jednalo o všední den a o začátek roku, navštívilo hvězdárnu a rozhlednu zhruba 400 lidí. Podobný, i když méně navštívený program probíhal i na Hvězdárně Ďáblice Dětský den (Štefánikova hvězdárna) 28. května 2011 Vzhledem k tomu, že uplynulo 50 let od okamžiku, kdy se do vesmíru podíval první člověk, byla hlavním motivem dne oslava tohoto výročí. Děti si na jednotlivých stanovištích mohly vyzkoušet, co musí budoucí kosmonaut umět. V jednotlivých kopulích současně probíhalo pozorování a v přednáškovém sále promítání pořadů pro děti. Každé dítě za svůj výkon obdrželo malý dárek a mohlo si vyzkoušet na vlastní kůži pocity prvního kosmonauta ve funkčním modelu kosmické lodi Vostok. Na památku si též mohl každý pořídit svoji fotografii v kabině této lodi. Akce se zúčastnilo přibližně 150 dětí Planetárium dětem víkend plný pohádek (Planetárium) 5. a 6. června 2011 Na víkend 5. a 6. června 2011 připravilo Planetárium Praha speciální program pro své nejmenší návštěvníky. Každý den byly uvedeny čtyři dětské programy z pestré nabídky astronomických pohádek. Celý den pak byly pro děti připraveny ve foyeru Planetária různé soutěže a hry. Z celkového počtu 235 návštěvníků tohoto speciálního víkendu se zúčastnilo soutěží 73 dětí Oslavy Prahy (Štefánikova hvězdárna) 1. a 2. července 2011 Štefánikova hvězdárna se potřetí v řadě zapojila do dalšího ročníku oficiálních oslav hlavního města Prahy. Kromě běžně přístupných míst (hlavní a západní kopule, výstavní prostory a sál) probíhaly každou hodinu exkurze na pracoviště robotnického dalekohledu MARK a v promítacím sále byly uváděny každou půl hodinu pořady z vlastní tvorby 19

20 hvězdárny. Po oba dny program doplnila diskuze s předním českým fyzikem a astrofyzikem Prof. RNDr. Petrem Kulhánkem, CSc. na téma O tajemstvích vesmíru. Zájem veřejnosti o program Štefánikovy hvězdárny byl obrovský, navštívilo ji přibližně lidí Noc vědců (Štefánikova hvězdárna) 23. září 2011 Štefánikova hvězdárna se již tradičně připojila svým programem k akci Noc vědců. V prostorách nově zrekonstruované hlavní kopule Štefánikovy hvězdárny byla zahájena digitální výstava "Time zero". Tuto výstavu doplnila i premiéra stejnojmenného zcela nového pořadu pro dospělé a mládež. V přednáškovém sále se uskutečnila moderované diskuse Vesmír, život a lidé, kteří je zkoumají s prof. RNDr. Petrem Kulhánkem, CSc., MUDr. Ing. Vítězslavem Kříhou, PhD. a RNDr. Davidem Břeněm, PhD. Účastník jaderného výzkumu v laboratořích CERN v přednášce Honba za částicemi hovořil u mlžné komory, která zobrazuje stopy neviditelných elementárních částic a u mionového detektoru detektoru částic, vznikajících při sprškách kosmického záření. V rámci Noci vědců proběhla též soutěž Akce Marie Curie. Každou půl hodinu probíhaly exkurse na pracoviště robotického dalekohledu MARK, a to včetně ukázky jeho funkce, pořizování snímků CCD kamerou a zpracování CCD snímků pro zjištění přechodů extrasolárních planet. V promítacím sále se uskutečnil maraton multimediálních pořadů pocházejících z původní tvorby HaP. V kopulích probíhalo pozorování noční oblohy. V objektu hvězdárny byla instalována "mobilní pracoviště" s ukázkami odborné práce, jako je vyhodnocování kreseb sluneční fotosféry, měření okamžiku zákrytu hvězd Měsícem či pořizování a zpracování CCD snímků. Některé činnosti (zakreslování a vyhodnocování kreseb Slunce, měření tzv. "osobní rovnice" aj.) si mohli návštěvníci sami vyzkoušet. Před hvězdárnou byly instalovány přednáškové stany, ve kterých probíhal program "Astrobusu", tj. mobilní astronomické observatoře, která celoročně navštěvuje školy v přírodě a dětské tábory. První část programu byla určena především dětem a skládala se z besedy, kombinované s promítáním obrázků, animací i filmů, a astronomické hry ABUGA. Bylo rovněž uskutečněno pozorování mobilními dalekohledy. Unikátní laserová show Souhvězdí a jejich příběhy a Zrození světa představila hvězdy a souhvězdí na obloze pomocí laseru. Hvězdárnu navštívilo přibližně 1500 návštěvníků. Hvězdárna byla tento rok zvolena jako cíl monitoringu ze strany poskytovatele dotace ze strany EU. Celého programu se proto zúčastnila dvoučlenná komise z Bruselu. Její členové byli s programem velmi spokojeni a kladné hodnocení hvězdárny bylo uveřejněno v závěrečné zprávě, vypracované národním koordinátorem projektu Víkend s Planetáriem Uvedení nové výstavy do zkušebního provozu (Planetárium) září 2011 O tomto víkendu byla uvedena do zkušebního provozu po více než dvouměsíční rekonstrukci nová stálá astronomická výstava ve foyeru Planetária. Přesto, že se jednalo o zkušební provoz, byli návštěvníci spokojeni. Zhruba měsíční zkušební provoz, který potom následoval, byl nutný, protože řada exponátů je zcela unikátní, vyvíjená právě pro naši expozici a bylo nutné je doladit. Během celého víkendu byli ve foyeru k dispozici odborní pracovníci HaP, kteří zájemcům poskytovali odborný výklad k jednotlivým exponátům. Byl také v provozu simulátor přistání raketoplánu. Během víkendu shlédlo výstavu 329 návštěvníků. 20

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 Zamotánek Mezigalaktické platidlo volně směnitelné na

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Ivana Marková Hvězdárna a planetárium J. Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava ivana.markova@vsb.cz 2. Česko-slovenská konference o vzdělávání v astronomii

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Co dělat když: Ověřte si založení rezervace telefonicky na 220 999 001 nebo mailem na adrese skoly@planetarium.cz.

Co dělat když: Ověřte si založení rezervace telefonicky na 220 999 001 nebo mailem na adrese skoly@planetarium.cz. Pro přidělení zákaznického čísla nás kontaktujte na tel. č. 220 999 001-3. Budete zařazeni do naší databáze. Bez zákaznického čísla není možné rezervovat Vámi vybraný pořad. Nevíte jak objednat pořad?

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Určeno pro vnitřní potřebu a účely zřizovatele ŠTEFÁNIKOVA

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO WWW.ASTROPATROLA.CZ hvezdarna.kv@gmail.com telefon 357 070 595 JAK VYUŽÍT HVĚZDÁRNU FRANTIŠKA KREJČÍHO V KARLOVÝCH VARECH JAKO DOPLNĚK SOUČASNÉ ŠKOLNÍ VÝUKY Programy hvězdárny

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 téma přednášky časová dotace přednášející Zatmění Slunce a Měsíce 1 vyučovací hodina (45 minut) Lumír Honzík Podobnost trojúhelníků 2 v. h. Ivana Štejrová Keplerovy zákony

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

Nabídka aktivit pro ZŠ, SŠ PhDr. Ing. Ota Kéhar, +420 605 824 247, kehar@kmt.zcu.cz

Nabídka aktivit pro ZŠ, SŠ PhDr. Ing. Ota Kéhar, +420 605 824 247, kehar@kmt.zcu.cz Nabídka aktivit pro ZŠ, SŠ PhDr. Ing. Ota Kéhar, +420 605 824 247, kehar@kmt.zcu.cz Přednášky pro školy či veřejnost Využití počítačových planetárií ve výuce Většina astronomických úkazů je pozorovatelná

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZVZ) o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: Výběrové

Více

Vážení příznivci astronomie,

Vážení příznivci astronomie, Vážení příznivci astronomie, dostáváte do rukou poslední číslo zpravodaje, který vycházel v rámci realizace projektu Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje v operačním

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Astronomie a vesmír. Bc. Irena Staňková. Čeština. Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Vytvo eno v programu Smart. Prezentace / Aktivita

Astronomie a vesmír. Bc. Irena Staňková. Čeština. Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Vytvo eno v programu Smart. Prezentace / Aktivita Identifikátor materiálu: EU 2 41 ČLOV K A P ÍRODA Anotace Astronomie a vesmír Autor Bc. Irena Staňková Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Speciální vzdělávací potřeby

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

Základní informace o AKP

Základní informace o AKP Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2014 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Komu je kniha určena 7 Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 Čím se liší fotografování noční oblohy od běžného fotografování 10 Nejlepším prostředím je černočerná tma 10 I ta nejjasnější

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

Exoplanety ve škole. Ota Kéhar. astronomia.zcu.cz. kof.zcu.cz

Exoplanety ve škole. Ota Kéhar. astronomia.zcu.cz. kof.zcu.cz astronomia.zcu.cz kof.zcu.cz Exoplanety ve škole Ota Kéhar kehar@kof.zcu.cz Katedra obecné fyziky Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Co vás čeká? úvaha o výuce astronomie na školách exoplanety

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Přehled nabízených kurzů v rámci U3V Cheb v zimním a letním semestru 2015/16

Přehled nabízených kurzů v rámci U3V Cheb v zimním a letním semestru 2015/16 Přehled nabízených kurzů v rámci U3V Cheb v zimním a letním semestru 2015/16 Neustále překvapující pohledy na Vesmír Kurz s názvem Neustále překvapující pohledy na Vesmír ukazuje vývoj lidských představ

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011

Zpráva o činnosti za rok 2011 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové Zpráva o činnosti za rok 2011 Částečné zatmění Slunce 4. 1. 2011 (79%) Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

2. O Z N Á M E N Í PLANETÁRNÍ SOUSTAVY VE VESMÍRU

2. O Z N Á M E N Í PLANETÁRNÍ SOUSTAVY VE VESMÍRU 2. O Z N Á M E N Í Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. pořádá ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR, v. v. i., Českou astronomickou společností, Českým organizačním výborem IYA 2009 a Sekcí proměnných

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Plán práce na rok 2007

Plán práce na rok 2007 Hvězdárna v Úpici Plán práce na rok 2007 Hlavní úkoly: 1. Přednášky pro veřejnost, exkurze, praktická pozorování na hvězdárně i mimo hvězdárnu, předávání informací široké veřejnosti. 3. Práce s mládeží

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 23. září 2013 01 / 2013 Nepravidelný zpravodaj o činnosti Jihlavské astronomické společnosti. K odběru zpravodaje se lze přihlásit na www.jiast.cz nebo na mailu

Více

Nabídka. nových vzdělávacích programů. Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Nabídka. nových vzdělávacích programů. Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Nabídka nových vzdělávacích programů Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Ballnerova hvězdárna Sluneční analematické hodiny Vážení přátelé, příznivci naší hvězdárny, kolegové, jsme velmi potěšeni, že Vám

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 1Z3 Vesmír

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Zlínská astronomická společnost Výroční zpráva za rok 2010

Zlínská astronomická společnost Výroční zpráva za rok 2010 Zlínská astronomická společnost Výroční zpráva za rok 2010 Základní charakteristika: Název společnosti: Zlínská astronomická společnost Typ společnosti: Sdružení občanů podle zákona 83/1990 Sb. Registrace

Více

Výroční zpráva o činnosti v roce 2013

Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Hvězdárna a planetárium Plzeň příspěvková organizace Zpracoval: Lumír Honzík Obsah: Str. 3. 1. Úvod 3. 2. Údaje o organizaci 3. 2. 1. Základní údaje o organizaci 3.

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy Vesmírná komunikace Pozorování Za nejběžnější vesmírnou komunikaci lze označit pozorování vesmíru pouhým okem (možno vidět okolo 7000 objektů- hvězdy, planety ).Je to i nejstarší a nejběžnější prostředek.

Více

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III POZVÁNKA NA WORKSHOP PROJEKTU SE SLUNCEM SPOLEČNĚ SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III 8. 10. listopadu 2013, Hvězdárna Valašské Meziříčí Milí přátelé, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou

Více

Přehled návštěvnosti výstavy Příběh planety Země Ostrava-Černá louka

Přehled návštěvnosti výstavy Příběh planety Země Ostrava-Černá louka Přehled návštěvnosti výstavy Příběh planety Země Ostrava-Černá louka 11.1.21 31.1.211 Obsah: 1. Úvod 2. Metodika kalibrace dat 3. Vybrané výsledky a) Přehled návštěvnosti za dobu trvání výstavy během otevírací

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Odborné zkoušky. Astronomie

Odborné zkoušky. Astronomie Odborné zkoušky Astronomie Přehled bodů pro splnění zkoušky Zná Sluneční soustavu Zná principy zatmění Měsíce a Slunce Zná významná souhvězdí a dokáže je rozpoznat Zná základní typy Deep sky objektů Zúčastní

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ Severní obloha Jižní obloha Souhvězdí kolem severního pólu Jarní souhvězdí Letní souhvězdí Podzimní souhvězdí Zimní souhvězdí zápis Souhvězdí Severní hvězdná obloha

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace Identifikace Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na http://olympiada.astro.cz/korespondencni. Jeho vyplnění je nutné. Škola ulice, č.p. město PSČ Hodnocení A: (max.

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Vesmír Studijní text k výukové pomůcce Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Vznik a stáří vesmíru... 3 Rozměry vesmíru... 3 Počet galaxií, hvězd a planet v pozorovatelném vesmíru... 3 Objekty ve

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Úkol č. 1. Sluneční soustava

Úkol č. 1. Sluneční soustava Úkol č. 1. Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Zlínská astronomická společnost Výroční zpráva za rok 2011

Zlínská astronomická společnost Výroční zpráva za rok 2011 Zlínská astronomická společnost Výroční zpráva za rok 2011 Základní charakteristika: Název společnosti: Zlínská astronomická společnost Typ společnosti: Sdružení občanů podle zákona 83/1990 Sb. Registrace

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové Zpráva o činnosti za rok 2010 20 let Hubblova teleskopu březen 2011 ÚVOD Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky

Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky Miloslav Druckmüller, VUT Brno, druckmuller@fme.vutbr.cz Hana Druckmüllerová, VUT Brno, druckmuller@fme.vutbr.cz Eva Marková, Hvězdárna v Úpici, markova@obsupice.cz

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 ASTRONAUTICKÁ SEKCE ČAS ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Členská základna AS ČAS K 31.12.2010 měla Astronautická sekce ČAS celkem 23 členů, z toho 12 kmenových členů, 7 hostujících, 3 externí a 1 čestného

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

VÝUKA ASTRONOMIE NA ZŠ A SŠ S VYUŽITÍM STRÁNEK ASTRONOMIA.ZCU.CZ

VÝUKA ASTRONOMIE NA ZŠ A SŠ S VYUŽITÍM STRÁNEK ASTRONOMIA.ZCU.CZ VÝUKA ASTRONOMIE NA ZŠ A SŠ S VYUŽITÍM STRÁNEK ASTRONOMIA.ZCU.CZ Miroslav Randa, Ota Kéhar Oddělení fyziky Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy ZČU v Plzni Abstrakt: V příspěvku se zabýváme,

Více

Astronomická olympiáda 2005/6 1. kolo (školní)

Astronomická olympiáda 2005/6 1. kolo (školní) Ročník 43 Astronomická olympiáda 2005/6 1. kolo (školní) 1 KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) Vážení učitelé, milí žáci! Přicházíme k vám s 3. ročníkem Astronomické olympiády. Účast v uplynulých ročnících

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK garant: Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK garant: Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK garant: Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. Školní rok 2004/2005 přijato 50 dvojic prarodič-vnouče(6-11 let) Školní rok 2005/2006 přijato 25 dvojic prarodič-vnouče(7-12 let) Školní

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Češina MFO v Chorvatsku:

Češina MFO v Chorvatsku: Češina MFO v Chorvatsku: 1 zlatá a 3 bronzovémedaile Bohumil Vybíral vedoucí české reprezentace na 41. MFO, 2010 41. ročník Mezinárodní fyzikální olympiády v Chorvatsku Soutěž se konala 17. až 25. července

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 21. 1. 2013 Pořadové číslo 11 1 Merkur, Venuše Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více