Znalec v oboru ekonomie, ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků.číslo znalce: Spr 1875/2001 ODBORNÝ POSUDEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalec v oboru ekonomie, ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků.číslo znalce: Spr 1875/2001 ODBORNÝ POSUDEK"

Transkript

1 ODBORNÝ POSUDEK O stanovení tržní hodnoty podniku AMV technics s.r.o. (IČ ), se sídlem Wagnerova 1715, Tišnov v insolvenčním řízení jako podklad pro jednání o kupní ceně Posudek vyžádán : Mgr. Martin Horák Insolvenční správce firmy AMV technics s.r.o. se sídlem Wagnerova 1715, Tišnov Datum vyžádání posudku : Den ocenění datum ke kterému je provedeno ocenění : Termín vypracování a předání posudku : Účel, pro který je posudek zpracován : Odhad tržní ceny podniku AMV technics s.r.o. jako podklad pro uzavření kupní ceny Počet předaných vyhotovení : 2 Posudek vypracoval : Ing. Jiří L y s á k, č.j. 1875/2001 znalec Posudek byl vyhotoven ve výtiscích, z nich jeden slouží pro archivaci znalce a obsahuje celkem 35 stran + připojené přílohy. 1

2 Obecné předpoklady a omezující podmínky stanovení tržní hodnoty Toto tržní ohodnocení je zpracováno v souladu s následujícími obecnými předpoklady a omezujícími podmínkami: 1. Toto tržní ohodnocení je zpracováno za účelem zjištění objektivní tržní hodnoty podniku AMV technics s.r.o. 2. Tržní hodnota stanovená tímto ohodnocením respektuje právní předpisy v oblasti cen a financování v době zpracování. 3. Tržní ohodnocení bylo zpracováno podle podkladů a zadání objednavatele a neodpovídá se tudíž za případné změny v podmínkách, ke kterým by došlo po předání tohoto ohodnocení. 4. Vychází se z toho, že informace získané z jiných zdrojů, které sloužily jako další podklad pro zpracování tohoto ohodnocení, jsou věrohodné a nebyly tudíž ve všech případech z hlediska jejich přesnosti a úplnosti ověřovány. 5. Předpokládá se pravost a platnost všech předložených podkladů, zejména pak vlastnických nebo jiných věcných práv k oceňovanému majetku. Z těchto důvodů nebylo prováděno žádné šetření směřující k ověření pravosti, správnosti a platnosti dokladů předložených jako podklady pro zpracování tohoto ohodnocení. 2

3 Osvědčení Já, níže podepsaný, tímto osvědčuji, že 1. při zpracování tohoto ohodnocení jsem neshledal žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že mně předané dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné. 2. při zpracování tohoto ohodnocení byly brány v úvahu obecné předpoklady a omezující podmínky pro stanovení tržní hodnoty tak, jak jsou uvedeny dále, 3. toto ohodnocení zohledňuje všechny mně známé skutečnosti, které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté hodnoty, 4. má odměna nezávisí na dosažených závěrech nebo odhadnutých hodnotách, a že nejsem a nebudu nijak zainteresován na podnikání, které je předmětem tohoto ocenění. V Brně dne Ing. Jiří L y s á k znalec a odhadce 3

4 1. ÚVOD 1.1 Účel ocenění Předmětem ocenění je odhad tržní hodnoty podniku AMV technics s.r.o. v insolvenčním řízení v souvislosti s jeho zpeněžením v rámci insolvenčního řízení. Hodnota a cena podle této expertizy je stanovena na základě ekonomických podmínek k datu ocenění a současně s ohledem na ekonomický vývoj a splnění prognóz včetně všech faktorů působících na obchodní postavení podniku a reflektuje ekonomické a produkční schopnosti zkoumaného podniku. Způsob ocenění je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou MF ČR v platném znění k datu ocenění. 1.2 Objednatel posudku Objednatelem posudku je Mgr. Martin Horák, Insolvenční správce podniku AMV technics s.r.o. se sídlem Wagnerova 1715, Tišnov v insolvenčním řízení 1.3 Vymezení pojmů a definic : Cena je výrazem používaným pro požadovanou, nabízenou nebo placenou částku za zboží nebo službu. Cena je obecným údajem o relativní hodnotě přiřazené zboží, nebo službám jednotlivými kupujícími a (nebo) prodávajícími v jednotlivých situacích. Hodnota je ekonomický pojem, který se týká peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není - na rozdíl od ceny skutečností, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase, podle konkrétní definice hodnoty. Ekonomická koncepce hodnoty odráží názor trhu na prospěch plynoucí tomu, kdo vlastní zboží, nebo obdrží služby k datu platnosti hodnoty. Čistý obchodní majetek je veškerý majetek oceňované společnosti snížený o veškeré závazky. Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku. Pro účely tohoto posudku je tento pojem totožný s pojmem čisté obchodní jmění. Trh je systémem, kde jsou zboží, nebo služby směňovány mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím cenového mechanismu. Pojem trhu představuje schopnost zboží, nebo služeb být směňováno mezi kupujícími a prodávajícími bez přílišného omezení jejich činnosti. Každá strana reaguje na nabídkově poptávkové vztahy a ostatní cenotvorné faktory, schopnosti a znalosti každé strany, jejich chápání relativní užitečnosti zboží, nebo služeb a jejich individuální potřeby a přání. Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn (poskytnuta 4

5 služba) k datu ocenění mezi koupěchtivým kupujícím (příjemcem služby) a prodejechtivým prodávajícím (poskytovatelem služby) při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku. Obchodní jmění v případě právnické osoby tvořeno souborem veškerého majetku a závazků. Objektivizovaná hodnota je odhadnutá částka, při jejím výpočtu byly dodržena určité zásady a postupy. Podnik se oceňuje v tzv. současné hodnotě jak stojí a leží.berou se v úvahu jen všeobecné uznávaná fakta, relevantní k datu ocenění a předpokládaného vývoje v budoucnu. Investiční hodnota je hodnota pro konkrétního investora pro stanovené investiční cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický majetek se specifickým investorem, s určitými investičními cíli a kritérií. Investiční hodnota majetkového aktiva může být vyšší nebo i nižší než je tržní hodnota tohoto majetkového aktiva. Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud zákon č. 151/97 Sb. nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží i práva, věci a všechny jiné majetkové hodnoty sloužící podnikání. Podnik není jen souhrnem věcných výrobních faktorů, tzn. např. strojů, budov a zásob, ale součástí podniku jsou i nehmotná práva (např. licence, značky), dále jeho pověst založená na dosavadní existenci, výsledcích a činnosti (goodwill), a dále (někdy zejména) lidský potenciál daný sestavou a kvalifikací pracovníků a managementu podniku. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku se zabývá oceňováním podniku v hlavě šesté Podnik, 24. Účelné je uvést citaci pouze prvních dvou odstavců: 1) Podnik a nebo jeho část (dále jen podnik ) se oceňuje součtem cen jednotlivých druhů majetků zjištěných podle tohoto zákona sníženým o ceny závazků. 2) Stanoví-li tak vyhláška, oceňuje se podnik výnosovým způsobem, popřípadě jeho kombinací s oceněním podle odstavce 1. S platností Nového občanského zákoníku je upravena terminologie a pojem podnik se nahrazuje názvem Obchodní závod. Ten je definován např. v 502 a

6 Obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. 1.4 Základ hodnoty Základem hodnoty v tomto odhadu je objektivní (fair) tržní hodnota. Touto objektivní tržní hodnotou rozumíme v souladu s Evropským sdružením odhadců TEGOVOFA (The European Group of Valuers of Fixed Assets) finanční částku, kterou je možno získat prodejem majetku mezi dobrovolně a legálně jednajícím potencionálním kupujícím a prodávajícím. Přitom obě strany mají zájem na uskutečnění transakce a nejsou ovlivněny jakýmkoliv nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutěže, ať už ze strany kupujícího nebo ze strany prodávajícího a znají všechna relevantní fakta o jmění. 1.5 Rozsah odhadu V předloženém odhadu je stanovena odhadní tržní hodnota výše uvedeného majetku k rozhodnému datu tj. k stanovená s co největší objektivitou z poskytnutých ekonomický podkladů o hospodaření podniku. Rozsah práce při ocenění majetku vychází z toho, že je přihlédnuto ke všem v úvahu připadajícím vlivům, které by mohly významně ovlivnit hodnotu majetku a je provedeno na základě listinných podkladů dostupných znalci. Dále je přihlédnuto zejména k podkladů publikovaných v obchodním rejstříku v oddílu listiny tj. statistické výkazy za jednotlivé roky a zprávy k účetním závěrkám jednotlivých let. Mezi nimi se obecně zejména zohledňuje historie a podstata majetku obecné ekonomické vyhlídky a specifické podmínky podnikání účetní hodnota majetku a bilance goodwill předpokládaný objem výnosů z činnosti společnosti Obvyklá hodnota je stanovena pro stav majetku a tržního prostředí ke dni ocenění, tj. k OBECNÁ ČÁST 2.1. Metody pro finanční oceňování podniku Finanční ocenění podniku si klade za cíl vyjádřit jeho hodnotu pomocí určité peněžní částky. Výsledná hodnota, kterou hledáme, se většinou opírá o použití více oceňovacích metod. V zásadě užíváme tři okruhy oceňovacích metod: metody opírající se o analýzu výnosů (výnosové metody); 6

7 ocenění na základě analýzy trhu (tržní metody); ocenění na základě analýzy majetku (majetkové ocenění, někdy účetní ocenění) Metoda účetní hodnoty Metoda účetní hodnoty vychází především z informací zjištěných v účetnictví. Základem je rozvaha (bilance) podniku. Zde je možné identifikovat jednak celkový rozsah majetku, aktiv, jednak kapitálu, pasiv, ze kterého byl majetek pořízen. Hodnota čistého obchodního jmění se získá jako rozdíl aktiv a cizích zdrojů. Aktiva celkem cizí zdroje = vlastní jmění (Book Value) Tato metoda má relativně malou vypovídací schopnost, hlavním nedostatkem je zobrazování v neaktuálních historických cenách a zobrazování pouze toho, co se nachází v účetních evidencích (viz. definice podniku, případně čistého obchodního jmění), ale informuje o současných proporcích majetkové a zdrojové struktury společnosti Metoda substanční (věcné) hodnoty Substanční hodnotou podniku rozumíme souhrn relativně samostatných ocenění jeho jednotlivých majetkových složek. Tato metoda je nejbližší pojetí 24, odst.1) zákona č. 151/1997 Sb., O oceňování majetku. Tyto složky oceňujeme podle poměrně objektivních pravidel k datu ocenění a za předpokladu, že podnik bude pokračovat ve své činnosti (princip going concern). Ve většině případů se tedy snažíme zjistit reprodukční hodnoty jednotlivých aktiv, v případě potřeby snížené opotřebení. Pokud oceňujeme pouze aktiva, používáme označení substanční hodnota brutto. Odečteme-li od hrubé substanční hodnoty reálné ocenění všech závazků, získáme substanční hodnotu netto Metody výnosové Tyto metody vychází z důsledného využití poznatku, že hodnota statku je určena očekávaným užitkem pro jeho držitele a tímto užitkem jsou u podniku očekávané příjmy. Užívají se v zásadě tři základní výnosové metody: metoda diskontovaných peněžních toků (cash flow) metoda kapitalizovaných zisků kombinované metody Použité podklady Podklady použité znalcem k vypracování znaleckého posudku - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění 7

8 - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v aktuálním znění - zákon č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění - zákon č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích ve znění platném ke dni ověřovaných skutečností - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění platném ke dni ověřovaných skutečností - Finanční zpravodaj, periodikum, které vydává Ministerstvo financí ČR a ve kterém jsou uveřejněny i předpisy, jejichž uveřejnění je s odkazem na příslušný právní předpis oznámeno ve Sbírce zákonů - zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku v aktuálním znění v aktuálním znění Podklady dodané zadavatelem nebo společností - Objednávka insolvenčního správce na vypracování posudku - Výpis z obchodního rejstříku - Statistické výkazy rozvaha a výsledovka za rok 2010,2011, 2012, 2013, 2014, - Účetní závěrky s komentářem za období roku 2010,2011, 2012, 2013, Podklady opatřené znalcem a použitá literatura - Miloš Mařík Určování hodnoty firem Ekopress 1998, ISBN Vyhláška MZe č. 285/1997 Sb. - Dana Kovanicová, Pavel Kovanic Poklady skryté v účetnictví, díl I. a II, Polygon 1997, ISBN Tomáš Tepper, Martin Kápl Peníze a vy, Prospektrum 1994, ISBN Rolf Grunwald Finance podniku VŠE Rolf Grunwald Finanční analýza VŠE Miloš Mařík Oceňování podnik Ekopress 1996, ISBN Albert Bradáč, Pavel Krejčíř Úřední oceňování majetku CERM akademické nakladatelství, s.r.o. Brno, ISBN Eva Kislingerová Oceňování podniku C.H.Beck 2001, ISBN Použitá metoda K danému účelu ocenění jsme zvolili metodu diskontovaného cash flow (DCF). Metodu tržního porovnání není možné použít, neboť nejsou k dispozici spolehlivá data. Metoda majetková je poměrně pracná a měla by pro stanovení tržní hodnoty jen pomocný charakter, 8

9 vzhledem ke skutečnosti, že podnik vykazoval historicky ztrátu tj. dlouhodobě záporných hospodářských výsledků. Roční finanční plány, které jsou podkladem pro výnosové ocenění, jsou sestaveny na období pro rok Období po roce 2017 vychází z očekávané skutečnosti roku 2017 a stanovených předpokladů pro další vývoj. Jako vstupní rozvaha pro potřeby ocenění byla použita poslední účetní závěrka sestavená k Společnost využívá všechna hmotná aktiva k provozu. Podniká v pronajatých prostorách, které pro účely provozu a správy zhodnotila částkou ==565 tis.kč==. Poznámka- Předmětem zhodnocení byly stavební úpravy v provozovně výrobní hala a správní části a oprava příjezdové komunikace. Inflace Pro účely prognózy byly použity stálé ceny. Prognóza nebere v potaz inflační vlivy (vstupy i výstupy podniku podléhají stejné výši inflace) ani možné změny v tržní poptávce, které se mohou projevit v podmínkách vysoké inflace. Současné inflační tendence však tomuto obrazu nenasvědčují. Prognóza daní : Dále byl přijat předpoklad, že po celé hodnocené období od roku bude platit zdanění příjmů 19 %. Prognóza tržeb Výše tržeb jednotlivých obchodních okruhů je stanovena podle cenové úrovně roku Předpokladem vývoje je nárůst objemu obratu v jednotlivých obdobích a to ve struktuře výrobků zdravotnické techniky s dominancí injekčních pump. Společnost ztratila část významného trhu na východě a zejména skončil obchodní vztah s největším odběratelem zastupujícím ruský obchodní trh. Tato skutečnost vedla k částečnému omezení odbytu a přeneseně výroby, a k přechodu na jinou obchodní politiku tzn. k obdobě zakázkové výroby z předem profinancovaného materiálu objednatele, který je i odběratelem. 9

10 3. POSUDEK ANALYTICKÁ ČÁST 3.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Popis účetní jednotky: Název subjektu: AMV technics s.r.o. Zahájeno insolvenční řízení na návrh věřitele V konkursu Identifikační číslo: Spisová značka: C vedená u Krajského soudu v Brně Den zápisu: 25. června 1998 Sídlo: Tišnov, Wagnerova 1715, PSČ Společníci s vkladem 1) Alexandr Mihál Štěpánovice, 60, PSČ Vklad: Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50 % 2) Ing. Veronika Sedláková Štěpánovice, 60, PSČ Vklad: Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50 % Základní kapitál: ,- Kč zapsáno 15. prosince 2004 Identifikační číslo: zapsáno 25. června 1998 Právní forma: Společnost s ručením omezeným zapsáno 25. června

11 Údaje o insolvenci: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 37051/2013-A-2 ze dne Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne v 13:49 hod. zapsáno 27. prosince 2013 Na základě usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 37051/2013-A-20 ze dne 5. srpna 2014 se zjišťuje úpadek dlužníka: AMV technics s.r.o., IČ: a bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na jeho majetek. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne v 09:17 hodin. zapsáno 5. srpna 2014 Insolvenční správce: Mgr. Martin Horák, IČ: , Svatopetrská 35/7, Brno, zapsáno 5. srpna 2014 Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: - nástrojařství - kovoobráběčství - výroba elektrických strojů a přístrojů, elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení - výroba zdravotnických přístrojů a zdravotních prostředků - vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní - příprava a vypracování technických návrhů Předmět činnosti a historie společnosti : Společnost obchodního jména AMV technics s.r.o. byla založena 25.června 1998 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl c, vložka Společnost se zabývá vývojem a výrobou speciálních přístrojů a komponentů pro zdravotnictví, přístrojů pro chemické laboratoře, která je doplněna zakázkovou výrobou a montáží vysoce přesných strojních součástí, forem a elektronikou pro široké spektrum 11

12 zákazníků. Zahrnuje kompletní vývoj, výrobu a servis vlastních zdravotnických přístrojů v oblasti infuzní techniky (injekční pumpy, volumetrické pumpy, ambulatorní pumpy, enterální pumpy), dále zakázkovou výrobu vysoce přesným dílců na soustružnických a frézovacích 5osých CNC obráběcích centrech a kompletní sériovou výrobou speciálních přístrojů pro vybavení chemických laboratoří. Doplňkovou výrobu tvoří návrh a výroba elektroniky a tvorba softwaru pro řízení motorů ve speciálních aplikacích. Samostatnou oblastí je vývoj a výroba elektroniky pro řízení stejnosměrných, krokových a bez komutátorových motorů pro speciální aplikace. Veškeré produkty podniku AMV technics s.r.o. snesou svou přesností a kvalitou plné srovnání s výrobky světových firem působících v daném oboru. Trvalá péče je věnována zabezpečování kvality výroby. Veškeré výrobní a administrativní procesy se realizují v systému řízení kvality podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 13485:2003. Kontrolní pracoviště jsou vybavena odpovídajícími speciálními měřícími přístroji. Vývoj, konstrukce a technologická příprava výroby produktů se realizuje pomocí nejmodernějších CAD/CAM systémů. Vlastní výrobní proces je řízen a sledován pomocí softwaru pro řízení výroby. Mechanická výroba přesných strojních dílců se realizuje na nejmodernějších obráběcích CNC centrech Mori Seiki s využitím CAM systémů pro přípravu výrobních dat Výchozí bilance společnosti k Bilance společnosti je uvedena v níže uvedené přehledné tabulce Byl analyzován pětiletý vývoj v období od roku po ultimo roku k Jedná se o následující přehled : Bilance společnosti AMV technics s.r.o. - Období tis Kč Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky stavby Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba Výrobky Zboží Dlouhodobé pohledávky

13 Krátkodobé pohledávky Krátk.fin.majetek Čas.rozlišení Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Cizí zdroje Dl.závazky Kr.závazky Bank.úvěry Čas.rozlišení HV za běžnou činnost Výkaz zisku a ztrát Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy DM a HM Provozní hospodářský výsledek Nákladové úroky HV z finančních operací HV za běžnou činnost Mimořádný HV HV za účetní období HV před zdaněním Je zřejmé, že hospodaření podniku bylo v uplynulém období velmi nevyrovnané. Společnost AMV Technics s.r.o. vytvořila v roce 2010 záporný hospodářský výsledek (ztrátu tis.kč), který v roce 2011 vzrostl o cca 12%. V následujícími období došlo k jeho poklesu snížení - na 60,70 % hodnoty původní ztráty (2010) a v roce 2013 k 53,67 % ztráty z roku Až v roce 2014 bylo dosaženo mírného zisku v částce 6 tis Kč. Z hlediska vývoje a struktury cizích zdrojů je nutno konstatovat, že společnost v roce 2014 zvýšila objem krátkodobých závazků na 85,16 % celkového dluhu tj. hodnota cizích zdrojů tis.kč. Dlouhodobé závazky tvoří 1,26 % z hodnoty cizích zdrojů (dále CZ). 13

14 Bankovní úvěry a výpomoci ve struktuře cizích zdrojů procentuální hodnotu ve výši 13,58 % z hodnoty CZ. Účetní jednotka eviduje k na účtu 249 (Krátkodobé finanční výpomoci půjčky dle uzavřených smluv) částka 1.742,-Kč. Na účtu 479 (ostatní dlouhodobé závazky) částku 480 tis. Kč přijaté půjčky dle uzavřených smluv o půjče se splatností delší než 1 rok. Na účtu Bankovní účet Unicreditbank, a.s. - je veden kontokorentní úvěr 1 mil. Kč. Stav dlouhodobého bankovního úvěru na účtu od ČOB a.s. činí k částku tis. Kč. Jako závazky po lhůtě splatnosti jsou k evidovány krátkodobé závazky z obchodních vztahů. Účet tis.kč tuzemští dodavatelé zásob a služeb Účet tis. Kč dodavatelé ze zahraničí Účet Krátkodobé přijaté provozní zálohy tis.kč (tuzemsko) Účet Krátkodobé přijaté provozní zálohy tis.kč (zahraničí) Účet (ostatní závazky) 421 tis Kč (smluvní pokuty a úroky z prodlení z obchodních závazkových vztahů vyúčtované na základě pozdních úhrad leasingových splátek a závazků zb titulu dodaného zboží a služeb Účet 379 ( jiné závazky) v částce tis Kč - z toho tis.kč - závazky z neuhrazených leasingových splátek a smluvních pokut po ukončeném leasingu - z toho 136 tis. Kč pojištění firmy z odpovědnosti za výrobek a zásoby - z toho tis Kč - splátka avalisty z titulu ručení za úvěr ČSOB a.a. - z toho 209 tis.kč - splátka avalisty z titulu ručení IKB leasing Ing. Sedláková Veronika - z toho 282 tis.kč - splátka avalisty z titulu ručení IKB leasing Alexandr Mihál - z toho tis.kč - splátka avalisty z titulu ručení za úvěr ČSOB a.s. JUDr. Varga - z toho tis.kč závazky z titulu postoupení pohledávky Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účetní jednotka eviduje k závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši ,-Kč Z toho na účtu (závazky ze sociálního zabezpečení pojistné) v částce tis. Kč Na účtu (závazky ze sociálního zabezpečení penále) 49 tis. Kč vyloučené z daňově uznatelných výdajů a na účtu (závazky ze zdravotního pojištění) tis.kč Vlastní kapitál společnosti činí k zápornou hodnotu - absolutně tis. Kč. Z toho výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku je tis Kč. Dále je vytvořen zákonný reservní fond v částce 25 tis Kč. Za běžné účetní období v roce 2014 byl vytvořen zisk + 6 tis. Kč. 14

15 Plán odbytu na období Na základě výrobcem provedeného průzkumu trhu byla zjištěna zvýšená poptávka zejména po zdravotnických přístrojích z oblasti infuzní techniky (injekční pumpy, volumetrické pumpy, ambulatorní pumpy, enterální pumpy) a služby servisní a kooperace. Potenciální zákazníky a dlouhodobé klienty zajímá především velmi příznivá cena jednotlivých výrobků a zařízení při zachování jejich špičkových i srovnatelných parametrů. Při testování podle zvolených technických parametrů s výrobky jiných firem např. Argus, B. Braun, Becton Dickinson, Polymed, Fresenius, Ivac, bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. U injekční pumpy TECHNIC I je oceňováno zejména připojení USB, IrDa pro tisk, informace o průběhu dávky, historie dávkování, velký displey, intuitivní ovládání atp. Historicky byl odbyt zjišťován smluvně do různých smluvních teritorii např. do Ruska prostřednictvím společnosti MZ Liberec Russia, Moscow, řed. (Alexey Sirotinin), do Saudské Arábie obchodními smlouvami a do států EU podle individuálních objednávek. Na základě výrobní kapacity výrobce byl sestaven předpokládaný plán odbytu s ohledem na zájem potencionálních odběratelů. Marketingový plán se soustředil zejména na oblast injekčních pump Technic I a laboratorních přístrojů Lambda a servisní zázemí, již užívaných přístrojů. Marketingový plán odbytu Production plan Obrat Kč Type CYST. FERMENTO PRECI_FLO Servis TECH PUMP VIT_FIT HI_FLOW R W ZT NIC I. PCA A Kč Production plan 2016 Type Injekční pumpy ZT LAMBDA ZT Kč Production plan 2017 Type Injekční pumpy ZT LAMBDA ZT Kč Production plan 2018 Type Injekční pumpy ZT LAMBDA ZT Kč Production plan 2019 Type Injekční pumpy ZT LAMBDA ZT Kč 15

16 Plán odbytu v optimistické variantě předpokládá následující nárůst ročního obratu. Předpokládaný obrat v letech ROK Předpokládaný roční obrat meziroční gradient Kč 1, Kč 2, Kč 2, Kč 1, Kč 1, Kč 1,00 Jedná se o velmi optimistickou variantu vycházející z výrobních kalkulací na výrobek s normovanou spotřebou materiálu, mezd a režijních jednicových nákladů. V dalším výpočtu jsou odhady upraveny dalšími přídatnými náklady - o fixní režie společnosti. Finanční plán pro období Společnost disponuje k celkem 14 kmenovými zaměstnanci, z toho 5 zaměstnanců tvoří technicko - hospodářský aparát a 9 zaměstnanců jako obsluha CNC zařízení, montáž zdravotní techniky a jednicový dělníci. Na základě plánu odbytu a marketingu poptávky a nabídky na trhu se zdravotnickým zařízením, které je ve výrobním programu společnosti byl sestaven finanční plán s předpokladem kapacitního zajištění výroby v letech 2015 a ž Od zástupců společnosti AMV Technics s.r.o. získal znalec finanční plán v podobě odhadu předpokládaných dosažitelných zisků v roce 2015 a dále plán na rok 2016 a Byla provedena analýza předloženého finančního plánu ve vztahu k historickým hodnotám. Oprávněnost a korektnost výše jednotlivých položek byla konzultována s managmentem podniku a předkladatelem finančního plánu. Obdržený materiál jsme následně použili pro ocenění podniku přičemž pro období jsme prolongovali i pro 2018 a 2019 a to s předpokladem očekávané stabilizace položky výkonů i tržeb za prodané zboží s ohledem na záměry výrobní a zejména obchodní politiku společnosti AMV technics s.r.o. Je nutno konstatovat, že historické hospodaření společnosti bylo velmi rozkolísané a hospodářské ukazatele (likvidita, zadluženost) nejsou ideální. Oproti tomu je tento finanční plán produkce postaven jako stabilizovaný a naopak oproti předchozímu období gradující v oblasti vlastní výrobní produkce a jejího odbytu. Je orientován na výrobu zdravotnické techniky a současně se zajišťováním servisních služeb a v menší míře kooperací. Finanční plán vychází z výrobních kalkulací zhotovené softwarovým produktem společnosti Melzer. Sestava programový výstup - zahrnuje detaily jednotlivých výrobních operací, materiálovou a mzdovou náročnost včetně režijních nákladů a nákladů z kooperujících operací. Jedná se o jednicovou kalkulaci vždy na jeden jednotlivý výrobek. Součástí výpočtu je kalkulace výrobního zisku (production profitu) z jednotlivé výrobní operace Kč/ Ks (výrobek). Výsledná kalkulace uvažuje s tzv. obchodním ziskem (Sales profit). Je aktuálně vypracován podle jednotlivých typů výrobků tj. v oblasti zdravotnické techniky (Technic 1, PCA, Cystická pumpa, fermentor, VIT FIT, Hi FLOW, PRECI FLOW) a servisních služeb zdravotnické techniky. 16

17 Nosným produktem výrobního programu Multi-funkční injekční pumpa TECHNIC I Charakteristika výrobku : Přístroj slouží pro přesné podávání farmak pomocí jednorázových injekčních stříkaček o velikosti 10, 20, 30 a 50ml. První injekční pumpa s vestavěným monitorovacím a informačním systémem. Jednoduchá intuitivní obsluha s dynamickou nápovědou. Maximální uživatelský komfort. Funkce v reálném čase. Podpora USB 1.1/kompatibilní s 2.0. Irda pro bezdrátový tisk. Grafický LCD displej Podpora pro rychlý výpočet rychlosti dávkování podle zadaných parametrů (podle koncentrace nebo podle objemu za čas) Antibolusový systém pro elimici podání bolusu při okluzi. Dynamický tlakový systém pro rychlou indikaci rozpojení infuzního setu. Programové nebo manuální podávání bolusu. Historie dávkování. Archiv dávkování uchovávající všechny uskutečněné dávky po dobu 2 let, vyhledávání probíhá ručně nebo podle data. Databáze medikamentů včetně vlastní aktualizace s možností nastavení mezních (profilových) hodnot dávkování pro zvolený medikament, počet položek Psaní na klávesnici ve stylu jako na mobilním telefonu. Speciální polohovací svěrka umožňuje rychlou záměnu či výměnu přístroj bez zbytečného šroubování apod. Možnost bezdrátového tisku dat o podávané infúzi přes IrDa na nejmenší přenosnou kapesní tiskárnu. Konstrukční prvky palce umožňují jednoduché, rychlé a pohodlné založení injekčních stříkaček. Podpora pro snadný výpočet rychlosti dávkování z objemu, času, koncentrace a váhy. Dynamický tlakový systém, je-li aktivován, předcházi okluzi nebo indikuje rozpojení setu. V případě, že není aktivován dynamický tlakový systém, antibolusový systém sníží automaticky přetlak při okluzi na max. 10 kpa. Propracovaná dvoukanálová dvouprocesorová technologie založená na bázi nejmodernějšího 32-bitového procesoru Motorola/Freescale a 16-bitového mikrokontroleru Texas Instruments zajišťuje vysokou přesnost a bezpečnost podávané infúze. Operační systém s 32 MB paměti RAM a 1GB Secure Digital Disc paměti zajišťuje vysoký uživatelský komfort včetně monitorování průběhu infúze a možnost okamžitého zobrazení této informace na grafickém displeji. Rozsáhlá knihovna léků s možností vlastní aktualizace včetně vytváření mezních hodnot dávkování pro jednotlivé léky (maximální rychlost a objem dávkování, maximální rychlost a objem bolusu, atd.) podporuje maximální bezpečnost podávání infúze. Reálný čas s vlastním nezávislým zdrojem umožňuje vést detailní záznamy o všech stavech injekční pumpy včetně ukládání detailních informací, a to od nastavení parametrů infúze přes průběh dávky, a jejich ukládání do vnitřní paměti. Grafický LCD displej s vysokou rozlišovací schopností umožňuje podávání jasných, srozumitelných a plnohodnotných informací o činnosti pumpy. Možnost síťového připojení přístrojů přes USB 1.1/2.0 na počítačově řízený monitoring. Přístroj používá k upevnění a štosování speciální polohovací svěrku, od které se dá velmi rychle pomocí mechanismu v madle odpojit. Tím je zajištěna modularita a rychlá záměna či výměna přístroje. 17

18 Plánované objemy produkce jsou kvalifikovaným odhadem ze stávajících skutečností v kontextu předpokládaného odhadu prodejů pro příští období. Produkce injekčních pump je odhadní hodnota, vycházející z předpokladu, že se zrealizuje prodej podniku, který bude schopen naplňovat smlouvy ( zejména Rusko, atd..) Finanční a odbytový plán na období Productio plan Type Kč /jed TECHNIC I. PCA CYST. PUMPA FERMENTOR VIT_FIT HI_FLOW PRECI_FLOW Servis ZT Materials 10980, , , , , , ,00 800,00 Wages 1580, , , , , ,00 734,00 200,00 Overhead 4700, , , , , , ,00 200,00 Production profit 3460, , , , , , ,00 0,00 Total 20720, , , , , , , ,00 Sales profit 2730, , , , , , ,00 800,00 Product price 23450, , , , , , , ,00 Materials , , , , , , , ,00 Wages , , , , , , , ,00 Overhead , , , , , , , ,00 Production profit , , , , , , ,00 0,00 Total , , , , , , , ,00 Sales Profit , , , , , , ,00 0,00 Total , , , , , , , ,00 Production plan Type Injekční pumpy ZT LAMBDA ZT Materials , , , , , , , ,00 Wages , , , , , , , ,00 Overhead , , , , , , , ,00 Production profit , , , , , , ,00 0,00 Total , , , , , , , ,00 Sales Profit , , , , , , ,00 Total , , , , , , , ,00 18

19 Production plan 2017 Type Materials , , , , , , , ,00 Wages , , , , , , , ,00 Overhead , , , , , , , ,00 Production profit , , , , , , ,00 0,00 Total , , , , , , , ,00 Sales Profit , , , , , , ,00 0,00 Total , , , , , , , ,00 Poznámka : roku 2017 Obrat pro rok 2018 a 2019 byl prolongován ve stejné struktuře a objemech Legenda : Materials spotřeba materiálů vztaženo na výrobek Wages - mzdy Overhead - ostatní náklady Produktion profit zisk z výrobních operací Sales profit (profit) - obchodní zisk Celkový objem kalkulovaného obratu je korigován v úrovni kalkulovaného zisku z výrobní operace a v položce zisku z obchodní operace. Zde jsou vnímána a promítnuta určitá rizika nenaplnění uvažovaných předpokladů. Fixní režijní náklady představují v roce 2014 finanční objem tis.kč. Tato částka je promítnuta snížením kalkulovaného zisku z výrobní operace ( 15 %) a v položce zisku z obchodní operace (50 %). Finanční plán na období po korekci (v tis.kč) Předpokládaný finanční plán Kalkulovaný zisk z výrobní operace Korekce (15%) Kalkulovaný zisk po optimalizaci (85 %) A Zisk z obchodní operace Korekce o podíl dealera (50 %) Po úpravě B Zisk celkem před zdaněním Odpočet daně - 19 % Zisk po zdanění X Jako základní metodu ocenění zvolil znalec metodu diskontovaného cash flow ( DFCF) zohledňující především hodnotu budoucích peněžních toků z provozní činnosti a to v období finančního plánu eventuálně perpetuity. Objemový růst se projevuje v období v kontextu dodaného finančního plánu. Pro roky (poslední roky pětiletého 19

20 období) se neuvažuje s nárůstem a pouze s prolongovanými hodnotami předpokladu roku 2017 (bez míry růstu hodnot). Při kalkulaci diskontní míry uvažoval znalec mimo jiné s rizikovými přirážkami a to za tržní riziko a s přirážkami za podnikatelské riziko a obtížnou prodejnost podniku. Jejich dlouhodobé užívání vytvořilo jisté představy týkající se jejich velikosti. Např. Sattler uvádí hodnoty rozpětí obvyklých přirážek k tržní úrokové míře : - přirážka za riziko podnikání v rozpětí : 2 20 % - přirážka za obtížnější prodejnost podniku : 1-3 % Znalec očekává, že nezávislý potenciální zájemce respektive kupující či zainteresovaný investor vezme tyto nepopiratelné skutečnosti do úvahy, protože se promítající do tržní ceny firmy, která se nyní nachází v režimu insolvence. Stanovení úrokové míry pro výpočet diskontovaného DCCF Bezriziková sazba (odvozen ze státních bezrizikových dluhopisů) Přirážka za tržní riziko Přirážka za podnikatelské riziko Přirážka za obtížnou prodejnost podniku Úroková míra v % Metoda výnosová je založena na kvantifikaci současné hodnoty předpokládaných budoucích volných peněžních toků plynoucích z oceňované společnosti AMV technics s.r.o. Metoda se zaměřuje na výnosový potenciál společnosti s předpokladem tzv. going concern, tedy s předpokladem nepřetržitého trvání podniku i po jeho prodeji v insolvenčním řízení. Tato metoda odpovídá na otázku, jakou hodnotu a výnos z výrobní produkce je daný soubor majetku a závazků schopen generovat za daných podmínek. Pro uvedenou transakci a za současných podmínek považujeme tuto metodu za nejvíce reprezentativní, jelikož vyjadřuje výnosový potenciál firmy. Průběh DFCF volný CF míra kapitalizace 22,00% 22,00% 23,00% 25,00% 28,00% diskontovaný FCF pětiletý DFCF Poznámka : K volnému CF nepřipočítávám hodnotu odpisů, neboť předpokládám prostou reprodukci výrobních prostředků a zařízení. 20

Znalecký posudek číslo 142/2006

Znalecký posudek číslo 142/2006 ZNALECKÝ ÚSTAV ZAPSANÝ MINISTERSTVEM SPRAVEDLNOSTI ČR Znalecký posudek číslo 142/2006 ve věci stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) souboru aktiv sloužících provozování podniku společnosti Kovolijecká

Více

Znalecký posudek 921-161/07. o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby

Znalecký posudek 921-161/07. o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby Znalecký posudek 921-161/07 o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby ZNALECKÝ POSUDEK 921-161/07 o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby Objednavatel:

Více

Posudek je vyhotoven ve čtyřech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 49 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve čtyřech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 49 stran textu. Posudek / č. 038-716/2013 Ocenění majetku Společnosti NAVOZ Hořovice s.r.o., se sídlem Hořovice, Slavíkova 76, PSČ 268 01, IČ: 271 05 946 Objednatel: Mgr. Anna Zinglová insolvenční správce Praha 10, Bratří

Více

číslo : 113 / 002 / 2012

číslo : 113 / 002 / 2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo : 113 / 002 / 2012 Ve věci : Odborný odhad aktuální tržní hodnoty akcií společnosti CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno, Dornych 57, PSČ: 60200, IČ : 634 93 241 Objednavatel : CYRRUS

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. AGRO Český ráj a.s.,

ZNALECKÝ POSUDEK. AGRO Český ráj a.s., ZNALECKÝ POSUDEK č. 19-01 / 10 ocenění hodnoty akcií společnosti AGRO Český ráj a.s., se sídlem Všeň č.p. 124, okres Semily, PSČ 512 65, IČ: 259 20 421 Objednavatel: CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Veveří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P42769/14 SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. O NOMINÁLNÍ HODNOTĚ JEDNÉ AKCIE 400,- KČ

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P42769/14 SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. O NOMINÁLNÍ HODNOTĚ JEDNÉ AKCIE 400,- KČ ZNALECKÝ POSUDEK Č. P42769/14 STANOVENÍ HODNOTY 1 PRIORITNÍ AKCIE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. O NOMINÁLNÍ HODNOTĚ JEDNÉ AKCIE 400,- KČ OBJEDNATEL: ZNALECKÝ ÚKOL: PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. POD ŠANCEMI 444/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY AKCIÍ PŘEDSTAVUJÍCÍCH 100% PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI HOTEL EVROPA CHOMUTOV A.S. OBJEDNATEL: CYRRUS CORPORATE FINANCE, A. S. VEVEŘÍ 111

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. WALTER a.s.,

ZNALECKÝ POSUDEK. WALTER a.s., ZNALECKÝ POSUDEK č. 09-04 / 07 o obvyklé ceně akcií společnosti WALTER a.s., se sídlem Praha 5 - Jinonice, Jinonická 329, IČ: 000 10 561 Objednavatel: CYRRUS, a.s. Veveří 111 616 00 Brno IČ: 639 07 020

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Zjištění ceny (hodnoty) akcií společnosti MATE, a.s. pro účely veřejné nedobrovolné dražby Výtisk č. 3

ZNALECKÝ POSUDEK Zjištění ceny (hodnoty) akcií společnosti MATE, a.s. pro účely veřejné nedobrovolné dražby Výtisk č. 3 ZNALECKÝ POSUDEK Zjištění ceny (hodnoty) akcií společnosti MATE, a.s. pro účely veřejné nedobrovolné dražby Výtisk č. 3 Účel znaleckého posudku: Objednatel znaleckého posudku: Zjištění ceny (hodnoty) akcií

Více

Znalecký posudek č. 2012/690/110. SMP Net, s.r.o.

Znalecký posudek č. 2012/690/110. SMP Net, s.r.o. Znalecký posudek obsahuje 34 stran kromě obálky a bez příloh a předává se objednateli ve čtyřech originálních vyhotoveních v českém jazyce. Znalecký posudek č. 2012/690/110 o hodnotě 100% obchodního podílu

Více

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 1. Úvod 1.1 Předmět ocenění Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 1.2 Objednatel posudku Vypracování

Více

Znalecký posudek č. 1054-99/2011

Znalecký posudek č. 1054-99/2011 Znalecký posudek č. 1054-99/2011 Ocenění akcií společnosti Elektrowin a.s. Objednatel posudku : Ing. Ivan Mikeš insolvenční správce ARDO ČR domácí spotřebiče spol. s r.o. Novotného lávka 5 116 68 Praha

Více

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí Posudek / č. 348-1026/2013 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 1715 k.ú. Šeberov ve vlastnictví WAGE a.s., Plečnikova 944, Šeberov, 140 00 Praha 4, IČ: 27204031 Č.j.: 146 EX 1114/13-18 Objednatel:

Více

Znalecký posudek č. 715/60/13

Znalecký posudek č. 715/60/13 Znalecký posudek č. 715/60/13 ve věci zjištění ceny v místě a čase obvyklé akcií emitenta VOKD, a.s. v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách zpracovala Zpracovatel: Adresa zpracovatele:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK DRAFT Č. NXXXXX/12 O HODNOTĚ NEMOVITOSTÍ BUDOVA Č.P. 1427 OKR. NÁCHOD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, UL. T.G. MASARYKA

ZNALECKÝ POSUDEK DRAFT Č. NXXXXX/12 O HODNOTĚ NEMOVITOSTÍ BUDOVA Č.P. 1427 OKR. NÁCHOD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, UL. T.G. MASARYKA OBJEDNATEL: ZNALECKÝ POSUDEK Č. NXXXXX/12 O HODNOTĚ NEMOVITOSTÍ BUDOVA Č.P. 1427 OKR. NÁCHOD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, UL. T.G. MASARYKA ZNALECKÝ ÚKOL: JUDR. JIŘÍ JAKOUBEK LABSKÁ 59 551 01 JAROMĚŘ DATUM

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 04/12 Ing. Ivan Rajda

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 04/12 Ing. Ivan Rajda ING. IVAN RAJDA, ZNALECKÝ POSUDEK Č. 04/12 DRAŽBA POHLEDÁVKY ZA CHROBOK Stejnopis č. 1 Počet stejnopisů: 4 Počet stran: 46 (z toho 22 stran příloh) ZNALECKÝ POSUDEK Č. 04/12 Ing. Ivan Rajda STANOVENÍ OBVYKLÉ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 03/12 Ing. Ivan Rajda

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 03/12 Ing. Ivan Rajda ING. IVAN RAJDA, ZNALECKÝ POSUDEK Č. 03/12 DRAŽBA POHLEDÁVKA ZA FRÝBA Stejnopis č. 1 Počet stejnopisů: 4 Počet stran: 31 (z toho 10 stran příloh) ZNALECKÝ POSUDEK Č. 03/12 Ing. Ivan Rajda STANOVENÍ OBVYKLÉ

Více

Hutní druhovýroba reality a.s. Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Hutní druhovýroba reality a.s. Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 0405/08 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost, se sídlem Kolárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 46708715, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRODEJE SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERECE A.S. Fáze I Analýza možností a volba nejvhodnější varianty prodeje Vypracováno pro Statutární město Liberec AQE advisors, a.s. BDO

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. OCENĚNÍ MAJETKU ZAHRNUTÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA VÝCHODOČESKÁ TISKÁRNA, spol. s r.o. PRO ÚČELY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

ZNALECKÝ POSUDEK. OCENĚNÍ MAJETKU ZAHRNUTÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA VÝCHODOČESKÁ TISKÁRNA, spol. s r.o. PRO ÚČELY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1 / 715 / 2014 OCENĚNÍ MAJETKU ZAHRNUTÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA VÝCHODOČESKÁ TISKÁRNA, spol. s r.o. PRO ÚČELY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ Insolvenční správce Ing. David Jánošík

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení Posudek / č. 18-1104/2014 O obvyklé ceně nemovitých věcí zapsaných na LV č. 7745 k. ú. Teplice-Trnovany ve vlastnictví KM 1 INDUSTRY s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, 252 30 Řevnice, IČ: 286 84

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I Oceňování podniku I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Jiří Oubrecht 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podnik "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podnik likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 123/2583/2012*I. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely číslo 2224/12 v katastrálním území Libeň, obci Praha, Hlavní město Praha. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitostí pro účely insolvenčního řízení.

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitostí pro účely insolvenčního řízení. Posudek / č. 380-1058/2013 O obvyklé ceně nemovitostí Budova č.p. 1086 s pozemky parcela č. St. 2350, č. 2642/6 a č. 2646/17, zapsaných na LV č. 2821 k.ú. Vizovice ve vlastnictví White Star s.r.o., Brněnská

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Oceňování majetku Srovnání tržního ocenění a ocenění dle předpisu Bakalářská práce Autor: Lucie Havlíčková Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Více

Posudek / č. 420-1405/2014. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 420-1405/2014. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 420-1405/2014 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 4288 k. ú. Hlučín ve vlastnictví Robenek Josef, Severní 1185/23, Hlučín, PSČ 748 01 085 Ex 7447/13-84 Objednatel: Exekutorský

Více

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7 Výroční zpráva 2OO9 OBSAH: Rok 2009 v číslech 4 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5 Zpráva dozorčí rady 7 Hospodářské výsledky a významné ekonomické a strategické skutečnosti roku 2009 8 Podnikání

Více

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 1104/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost WEST BROKERS, a.s. Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČ: 64832341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více