Znalec v oboru ekonomie, ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků.číslo znalce: Spr 1875/2001 ODBORNÝ POSUDEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalec v oboru ekonomie, ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků.číslo znalce: Spr 1875/2001 ODBORNÝ POSUDEK"

Transkript

1 ODBORNÝ POSUDEK O stanovení tržní hodnoty podniku AMV technics s.r.o. (IČ ), se sídlem Wagnerova 1715, Tišnov v insolvenčním řízení jako podklad pro jednání o kupní ceně Posudek vyžádán : Mgr. Martin Horák Insolvenční správce firmy AMV technics s.r.o. se sídlem Wagnerova 1715, Tišnov Datum vyžádání posudku : Den ocenění datum ke kterému je provedeno ocenění : Termín vypracování a předání posudku : Účel, pro který je posudek zpracován : Odhad tržní ceny podniku AMV technics s.r.o. jako podklad pro uzavření kupní ceny Počet předaných vyhotovení : 2 Posudek vypracoval : Ing. Jiří L y s á k, č.j. 1875/2001 znalec Posudek byl vyhotoven ve výtiscích, z nich jeden slouží pro archivaci znalce a obsahuje celkem 35 stran + připojené přílohy. 1

2 Obecné předpoklady a omezující podmínky stanovení tržní hodnoty Toto tržní ohodnocení je zpracováno v souladu s následujícími obecnými předpoklady a omezujícími podmínkami: 1. Toto tržní ohodnocení je zpracováno za účelem zjištění objektivní tržní hodnoty podniku AMV technics s.r.o. 2. Tržní hodnota stanovená tímto ohodnocením respektuje právní předpisy v oblasti cen a financování v době zpracování. 3. Tržní ohodnocení bylo zpracováno podle podkladů a zadání objednavatele a neodpovídá se tudíž za případné změny v podmínkách, ke kterým by došlo po předání tohoto ohodnocení. 4. Vychází se z toho, že informace získané z jiných zdrojů, které sloužily jako další podklad pro zpracování tohoto ohodnocení, jsou věrohodné a nebyly tudíž ve všech případech z hlediska jejich přesnosti a úplnosti ověřovány. 5. Předpokládá se pravost a platnost všech předložených podkladů, zejména pak vlastnických nebo jiných věcných práv k oceňovanému majetku. Z těchto důvodů nebylo prováděno žádné šetření směřující k ověření pravosti, správnosti a platnosti dokladů předložených jako podklady pro zpracování tohoto ohodnocení. 2

3 Osvědčení Já, níže podepsaný, tímto osvědčuji, že 1. při zpracování tohoto ohodnocení jsem neshledal žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že mně předané dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné. 2. při zpracování tohoto ohodnocení byly brány v úvahu obecné předpoklady a omezující podmínky pro stanovení tržní hodnoty tak, jak jsou uvedeny dále, 3. toto ohodnocení zohledňuje všechny mně známé skutečnosti, které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté hodnoty, 4. má odměna nezávisí na dosažených závěrech nebo odhadnutých hodnotách, a že nejsem a nebudu nijak zainteresován na podnikání, které je předmětem tohoto ocenění. V Brně dne Ing. Jiří L y s á k znalec a odhadce 3

4 1. ÚVOD 1.1 Účel ocenění Předmětem ocenění je odhad tržní hodnoty podniku AMV technics s.r.o. v insolvenčním řízení v souvislosti s jeho zpeněžením v rámci insolvenčního řízení. Hodnota a cena podle této expertizy je stanovena na základě ekonomických podmínek k datu ocenění a současně s ohledem na ekonomický vývoj a splnění prognóz včetně všech faktorů působících na obchodní postavení podniku a reflektuje ekonomické a produkční schopnosti zkoumaného podniku. Způsob ocenění je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou MF ČR v platném znění k datu ocenění. 1.2 Objednatel posudku Objednatelem posudku je Mgr. Martin Horák, Insolvenční správce podniku AMV technics s.r.o. se sídlem Wagnerova 1715, Tišnov v insolvenčním řízení 1.3 Vymezení pojmů a definic : Cena je výrazem používaným pro požadovanou, nabízenou nebo placenou částku za zboží nebo službu. Cena je obecným údajem o relativní hodnotě přiřazené zboží, nebo službám jednotlivými kupujícími a (nebo) prodávajícími v jednotlivých situacích. Hodnota je ekonomický pojem, který se týká peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není - na rozdíl od ceny skutečností, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase, podle konkrétní definice hodnoty. Ekonomická koncepce hodnoty odráží názor trhu na prospěch plynoucí tomu, kdo vlastní zboží, nebo obdrží služby k datu platnosti hodnoty. Čistý obchodní majetek je veškerý majetek oceňované společnosti snížený o veškeré závazky. Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku. Pro účely tohoto posudku je tento pojem totožný s pojmem čisté obchodní jmění. Trh je systémem, kde jsou zboží, nebo služby směňovány mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím cenového mechanismu. Pojem trhu představuje schopnost zboží, nebo služeb být směňováno mezi kupujícími a prodávajícími bez přílišného omezení jejich činnosti. Každá strana reaguje na nabídkově poptávkové vztahy a ostatní cenotvorné faktory, schopnosti a znalosti každé strany, jejich chápání relativní užitečnosti zboží, nebo služeb a jejich individuální potřeby a přání. Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn (poskytnuta 4

5 služba) k datu ocenění mezi koupěchtivým kupujícím (příjemcem služby) a prodejechtivým prodávajícím (poskytovatelem služby) při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku. Obchodní jmění v případě právnické osoby tvořeno souborem veškerého majetku a závazků. Objektivizovaná hodnota je odhadnutá částka, při jejím výpočtu byly dodržena určité zásady a postupy. Podnik se oceňuje v tzv. současné hodnotě jak stojí a leží.berou se v úvahu jen všeobecné uznávaná fakta, relevantní k datu ocenění a předpokládaného vývoje v budoucnu. Investiční hodnota je hodnota pro konkrétního investora pro stanovené investiční cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický majetek se specifickým investorem, s určitými investičními cíli a kritérií. Investiční hodnota majetkového aktiva může být vyšší nebo i nižší než je tržní hodnota tohoto majetkového aktiva. Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud zákon č. 151/97 Sb. nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží i práva, věci a všechny jiné majetkové hodnoty sloužící podnikání. Podnik není jen souhrnem věcných výrobních faktorů, tzn. např. strojů, budov a zásob, ale součástí podniku jsou i nehmotná práva (např. licence, značky), dále jeho pověst založená na dosavadní existenci, výsledcích a činnosti (goodwill), a dále (někdy zejména) lidský potenciál daný sestavou a kvalifikací pracovníků a managementu podniku. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku se zabývá oceňováním podniku v hlavě šesté Podnik, 24. Účelné je uvést citaci pouze prvních dvou odstavců: 1) Podnik a nebo jeho část (dále jen podnik ) se oceňuje součtem cen jednotlivých druhů majetků zjištěných podle tohoto zákona sníženým o ceny závazků. 2) Stanoví-li tak vyhláška, oceňuje se podnik výnosovým způsobem, popřípadě jeho kombinací s oceněním podle odstavce 1. S platností Nového občanského zákoníku je upravena terminologie a pojem podnik se nahrazuje názvem Obchodní závod. Ten je definován např. v 502 a

6 Obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. 1.4 Základ hodnoty Základem hodnoty v tomto odhadu je objektivní (fair) tržní hodnota. Touto objektivní tržní hodnotou rozumíme v souladu s Evropským sdružením odhadců TEGOVOFA (The European Group of Valuers of Fixed Assets) finanční částku, kterou je možno získat prodejem majetku mezi dobrovolně a legálně jednajícím potencionálním kupujícím a prodávajícím. Přitom obě strany mají zájem na uskutečnění transakce a nejsou ovlivněny jakýmkoliv nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutěže, ať už ze strany kupujícího nebo ze strany prodávajícího a znají všechna relevantní fakta o jmění. 1.5 Rozsah odhadu V předloženém odhadu je stanovena odhadní tržní hodnota výše uvedeného majetku k rozhodnému datu tj. k stanovená s co největší objektivitou z poskytnutých ekonomický podkladů o hospodaření podniku. Rozsah práce při ocenění majetku vychází z toho, že je přihlédnuto ke všem v úvahu připadajícím vlivům, které by mohly významně ovlivnit hodnotu majetku a je provedeno na základě listinných podkladů dostupných znalci. Dále je přihlédnuto zejména k podkladů publikovaných v obchodním rejstříku v oddílu listiny tj. statistické výkazy za jednotlivé roky a zprávy k účetním závěrkám jednotlivých let. Mezi nimi se obecně zejména zohledňuje historie a podstata majetku obecné ekonomické vyhlídky a specifické podmínky podnikání účetní hodnota majetku a bilance goodwill předpokládaný objem výnosů z činnosti společnosti Obvyklá hodnota je stanovena pro stav majetku a tržního prostředí ke dni ocenění, tj. k OBECNÁ ČÁST 2.1. Metody pro finanční oceňování podniku Finanční ocenění podniku si klade za cíl vyjádřit jeho hodnotu pomocí určité peněžní částky. Výsledná hodnota, kterou hledáme, se většinou opírá o použití více oceňovacích metod. V zásadě užíváme tři okruhy oceňovacích metod: metody opírající se o analýzu výnosů (výnosové metody); 6

7 ocenění na základě analýzy trhu (tržní metody); ocenění na základě analýzy majetku (majetkové ocenění, někdy účetní ocenění) Metoda účetní hodnoty Metoda účetní hodnoty vychází především z informací zjištěných v účetnictví. Základem je rozvaha (bilance) podniku. Zde je možné identifikovat jednak celkový rozsah majetku, aktiv, jednak kapitálu, pasiv, ze kterého byl majetek pořízen. Hodnota čistého obchodního jmění se získá jako rozdíl aktiv a cizích zdrojů. Aktiva celkem cizí zdroje = vlastní jmění (Book Value) Tato metoda má relativně malou vypovídací schopnost, hlavním nedostatkem je zobrazování v neaktuálních historických cenách a zobrazování pouze toho, co se nachází v účetních evidencích (viz. definice podniku, případně čistého obchodního jmění), ale informuje o současných proporcích majetkové a zdrojové struktury společnosti Metoda substanční (věcné) hodnoty Substanční hodnotou podniku rozumíme souhrn relativně samostatných ocenění jeho jednotlivých majetkových složek. Tato metoda je nejbližší pojetí 24, odst.1) zákona č. 151/1997 Sb., O oceňování majetku. Tyto složky oceňujeme podle poměrně objektivních pravidel k datu ocenění a za předpokladu, že podnik bude pokračovat ve své činnosti (princip going concern). Ve většině případů se tedy snažíme zjistit reprodukční hodnoty jednotlivých aktiv, v případě potřeby snížené opotřebení. Pokud oceňujeme pouze aktiva, používáme označení substanční hodnota brutto. Odečteme-li od hrubé substanční hodnoty reálné ocenění všech závazků, získáme substanční hodnotu netto Metody výnosové Tyto metody vychází z důsledného využití poznatku, že hodnota statku je určena očekávaným užitkem pro jeho držitele a tímto užitkem jsou u podniku očekávané příjmy. Užívají se v zásadě tři základní výnosové metody: metoda diskontovaných peněžních toků (cash flow) metoda kapitalizovaných zisků kombinované metody Použité podklady Podklady použité znalcem k vypracování znaleckého posudku - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění 7

8 - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v aktuálním znění - zákon č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění - zákon č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích ve znění platném ke dni ověřovaných skutečností - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění platném ke dni ověřovaných skutečností - Finanční zpravodaj, periodikum, které vydává Ministerstvo financí ČR a ve kterém jsou uveřejněny i předpisy, jejichž uveřejnění je s odkazem na příslušný právní předpis oznámeno ve Sbírce zákonů - zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku v aktuálním znění v aktuálním znění Podklady dodané zadavatelem nebo společností - Objednávka insolvenčního správce na vypracování posudku - Výpis z obchodního rejstříku - Statistické výkazy rozvaha a výsledovka za rok 2010,2011, 2012, 2013, 2014, - Účetní závěrky s komentářem za období roku 2010,2011, 2012, 2013, Podklady opatřené znalcem a použitá literatura - Miloš Mařík Určování hodnoty firem Ekopress 1998, ISBN Vyhláška MZe č. 285/1997 Sb. - Dana Kovanicová, Pavel Kovanic Poklady skryté v účetnictví, díl I. a II, Polygon 1997, ISBN Tomáš Tepper, Martin Kápl Peníze a vy, Prospektrum 1994, ISBN Rolf Grunwald Finance podniku VŠE Rolf Grunwald Finanční analýza VŠE Miloš Mařík Oceňování podnik Ekopress 1996, ISBN Albert Bradáč, Pavel Krejčíř Úřední oceňování majetku CERM akademické nakladatelství, s.r.o. Brno, ISBN Eva Kislingerová Oceňování podniku C.H.Beck 2001, ISBN Použitá metoda K danému účelu ocenění jsme zvolili metodu diskontovaného cash flow (DCF). Metodu tržního porovnání není možné použít, neboť nejsou k dispozici spolehlivá data. Metoda majetková je poměrně pracná a měla by pro stanovení tržní hodnoty jen pomocný charakter, 8

9 vzhledem ke skutečnosti, že podnik vykazoval historicky ztrátu tj. dlouhodobě záporných hospodářských výsledků. Roční finanční plány, které jsou podkladem pro výnosové ocenění, jsou sestaveny na období pro rok Období po roce 2017 vychází z očekávané skutečnosti roku 2017 a stanovených předpokladů pro další vývoj. Jako vstupní rozvaha pro potřeby ocenění byla použita poslední účetní závěrka sestavená k Společnost využívá všechna hmotná aktiva k provozu. Podniká v pronajatých prostorách, které pro účely provozu a správy zhodnotila částkou ==565 tis.kč==. Poznámka- Předmětem zhodnocení byly stavební úpravy v provozovně výrobní hala a správní části a oprava příjezdové komunikace. Inflace Pro účely prognózy byly použity stálé ceny. Prognóza nebere v potaz inflační vlivy (vstupy i výstupy podniku podléhají stejné výši inflace) ani možné změny v tržní poptávce, které se mohou projevit v podmínkách vysoké inflace. Současné inflační tendence však tomuto obrazu nenasvědčují. Prognóza daní : Dále byl přijat předpoklad, že po celé hodnocené období od roku bude platit zdanění příjmů 19 %. Prognóza tržeb Výše tržeb jednotlivých obchodních okruhů je stanovena podle cenové úrovně roku Předpokladem vývoje je nárůst objemu obratu v jednotlivých obdobích a to ve struktuře výrobků zdravotnické techniky s dominancí injekčních pump. Společnost ztratila část významného trhu na východě a zejména skončil obchodní vztah s největším odběratelem zastupujícím ruský obchodní trh. Tato skutečnost vedla k částečnému omezení odbytu a přeneseně výroby, a k přechodu na jinou obchodní politiku tzn. k obdobě zakázkové výroby z předem profinancovaného materiálu objednatele, který je i odběratelem. 9

10 3. POSUDEK ANALYTICKÁ ČÁST 3.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Popis účetní jednotky: Název subjektu: AMV technics s.r.o. Zahájeno insolvenční řízení na návrh věřitele V konkursu Identifikační číslo: Spisová značka: C vedená u Krajského soudu v Brně Den zápisu: 25. června 1998 Sídlo: Tišnov, Wagnerova 1715, PSČ Společníci s vkladem 1) Alexandr Mihál Štěpánovice, 60, PSČ Vklad: Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50 % 2) Ing. Veronika Sedláková Štěpánovice, 60, PSČ Vklad: Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50 % Základní kapitál: ,- Kč zapsáno 15. prosince 2004 Identifikační číslo: zapsáno 25. června 1998 Právní forma: Společnost s ručením omezeným zapsáno 25. června

11 Údaje o insolvenci: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 37051/2013-A-2 ze dne Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne v 13:49 hod. zapsáno 27. prosince 2013 Na základě usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 37051/2013-A-20 ze dne 5. srpna 2014 se zjišťuje úpadek dlužníka: AMV technics s.r.o., IČ: a bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na jeho majetek. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne v 09:17 hodin. zapsáno 5. srpna 2014 Insolvenční správce: Mgr. Martin Horák, IČ: , Svatopetrská 35/7, Brno, zapsáno 5. srpna 2014 Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: - nástrojařství - kovoobráběčství - výroba elektrických strojů a přístrojů, elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení - výroba zdravotnických přístrojů a zdravotních prostředků - vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní - příprava a vypracování technických návrhů Předmět činnosti a historie společnosti : Společnost obchodního jména AMV technics s.r.o. byla založena 25.června 1998 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl c, vložka Společnost se zabývá vývojem a výrobou speciálních přístrojů a komponentů pro zdravotnictví, přístrojů pro chemické laboratoře, která je doplněna zakázkovou výrobou a montáží vysoce přesných strojních součástí, forem a elektronikou pro široké spektrum 11

12 zákazníků. Zahrnuje kompletní vývoj, výrobu a servis vlastních zdravotnických přístrojů v oblasti infuzní techniky (injekční pumpy, volumetrické pumpy, ambulatorní pumpy, enterální pumpy), dále zakázkovou výrobu vysoce přesným dílců na soustružnických a frézovacích 5osých CNC obráběcích centrech a kompletní sériovou výrobou speciálních přístrojů pro vybavení chemických laboratoří. Doplňkovou výrobu tvoří návrh a výroba elektroniky a tvorba softwaru pro řízení motorů ve speciálních aplikacích. Samostatnou oblastí je vývoj a výroba elektroniky pro řízení stejnosměrných, krokových a bez komutátorových motorů pro speciální aplikace. Veškeré produkty podniku AMV technics s.r.o. snesou svou přesností a kvalitou plné srovnání s výrobky světových firem působících v daném oboru. Trvalá péče je věnována zabezpečování kvality výroby. Veškeré výrobní a administrativní procesy se realizují v systému řízení kvality podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 13485:2003. Kontrolní pracoviště jsou vybavena odpovídajícími speciálními měřícími přístroji. Vývoj, konstrukce a technologická příprava výroby produktů se realizuje pomocí nejmodernějších CAD/CAM systémů. Vlastní výrobní proces je řízen a sledován pomocí softwaru pro řízení výroby. Mechanická výroba přesných strojních dílců se realizuje na nejmodernějších obráběcích CNC centrech Mori Seiki s využitím CAM systémů pro přípravu výrobních dat Výchozí bilance společnosti k Bilance společnosti je uvedena v níže uvedené přehledné tabulce Byl analyzován pětiletý vývoj v období od roku po ultimo roku k Jedná se o následující přehled : Bilance společnosti AMV technics s.r.o. - Období tis Kč Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky stavby Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba Výrobky Zboží Dlouhodobé pohledávky

13 Krátkodobé pohledávky Krátk.fin.majetek Čas.rozlišení Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Cizí zdroje Dl.závazky Kr.závazky Bank.úvěry Čas.rozlišení HV za běžnou činnost Výkaz zisku a ztrát Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy DM a HM Provozní hospodářský výsledek Nákladové úroky HV z finančních operací HV za běžnou činnost Mimořádný HV HV za účetní období HV před zdaněním Je zřejmé, že hospodaření podniku bylo v uplynulém období velmi nevyrovnané. Společnost AMV Technics s.r.o. vytvořila v roce 2010 záporný hospodářský výsledek (ztrátu tis.kč), který v roce 2011 vzrostl o cca 12%. V následujícími období došlo k jeho poklesu snížení - na 60,70 % hodnoty původní ztráty (2010) a v roce 2013 k 53,67 % ztráty z roku Až v roce 2014 bylo dosaženo mírného zisku v částce 6 tis Kč. Z hlediska vývoje a struktury cizích zdrojů je nutno konstatovat, že společnost v roce 2014 zvýšila objem krátkodobých závazků na 85,16 % celkového dluhu tj. hodnota cizích zdrojů tis.kč. Dlouhodobé závazky tvoří 1,26 % z hodnoty cizích zdrojů (dále CZ). 13

14 Bankovní úvěry a výpomoci ve struktuře cizích zdrojů procentuální hodnotu ve výši 13,58 % z hodnoty CZ. Účetní jednotka eviduje k na účtu 249 (Krátkodobé finanční výpomoci půjčky dle uzavřených smluv) částka 1.742,-Kč. Na účtu 479 (ostatní dlouhodobé závazky) částku 480 tis. Kč přijaté půjčky dle uzavřených smluv o půjče se splatností delší než 1 rok. Na účtu Bankovní účet Unicreditbank, a.s. - je veden kontokorentní úvěr 1 mil. Kč. Stav dlouhodobého bankovního úvěru na účtu od ČOB a.s. činí k částku tis. Kč. Jako závazky po lhůtě splatnosti jsou k evidovány krátkodobé závazky z obchodních vztahů. Účet tis.kč tuzemští dodavatelé zásob a služeb Účet tis. Kč dodavatelé ze zahraničí Účet Krátkodobé přijaté provozní zálohy tis.kč (tuzemsko) Účet Krátkodobé přijaté provozní zálohy tis.kč (zahraničí) Účet (ostatní závazky) 421 tis Kč (smluvní pokuty a úroky z prodlení z obchodních závazkových vztahů vyúčtované na základě pozdních úhrad leasingových splátek a závazků zb titulu dodaného zboží a služeb Účet 379 ( jiné závazky) v částce tis Kč - z toho tis.kč - závazky z neuhrazených leasingových splátek a smluvních pokut po ukončeném leasingu - z toho 136 tis. Kč pojištění firmy z odpovědnosti za výrobek a zásoby - z toho tis Kč - splátka avalisty z titulu ručení za úvěr ČSOB a.a. - z toho 209 tis.kč - splátka avalisty z titulu ručení IKB leasing Ing. Sedláková Veronika - z toho 282 tis.kč - splátka avalisty z titulu ručení IKB leasing Alexandr Mihál - z toho tis.kč - splátka avalisty z titulu ručení za úvěr ČSOB a.s. JUDr. Varga - z toho tis.kč závazky z titulu postoupení pohledávky Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účetní jednotka eviduje k závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši ,-Kč Z toho na účtu (závazky ze sociálního zabezpečení pojistné) v částce tis. Kč Na účtu (závazky ze sociálního zabezpečení penále) 49 tis. Kč vyloučené z daňově uznatelných výdajů a na účtu (závazky ze zdravotního pojištění) tis.kč Vlastní kapitál společnosti činí k zápornou hodnotu - absolutně tis. Kč. Z toho výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku je tis Kč. Dále je vytvořen zákonný reservní fond v částce 25 tis Kč. Za běžné účetní období v roce 2014 byl vytvořen zisk + 6 tis. Kč. 14

15 Plán odbytu na období Na základě výrobcem provedeného průzkumu trhu byla zjištěna zvýšená poptávka zejména po zdravotnických přístrojích z oblasti infuzní techniky (injekční pumpy, volumetrické pumpy, ambulatorní pumpy, enterální pumpy) a služby servisní a kooperace. Potenciální zákazníky a dlouhodobé klienty zajímá především velmi příznivá cena jednotlivých výrobků a zařízení při zachování jejich špičkových i srovnatelných parametrů. Při testování podle zvolených technických parametrů s výrobky jiných firem např. Argus, B. Braun, Becton Dickinson, Polymed, Fresenius, Ivac, bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. U injekční pumpy TECHNIC I je oceňováno zejména připojení USB, IrDa pro tisk, informace o průběhu dávky, historie dávkování, velký displey, intuitivní ovládání atp. Historicky byl odbyt zjišťován smluvně do různých smluvních teritorii např. do Ruska prostřednictvím společnosti MZ Liberec Russia, Moscow, řed. (Alexey Sirotinin), do Saudské Arábie obchodními smlouvami a do států EU podle individuálních objednávek. Na základě výrobní kapacity výrobce byl sestaven předpokládaný plán odbytu s ohledem na zájem potencionálních odběratelů. Marketingový plán se soustředil zejména na oblast injekčních pump Technic I a laboratorních přístrojů Lambda a servisní zázemí, již užívaných přístrojů. Marketingový plán odbytu Production plan Obrat Kč Type CYST. FERMENTO PRECI_FLO Servis TECH PUMP VIT_FIT HI_FLOW R W ZT NIC I. PCA A Kč Production plan 2016 Type Injekční pumpy ZT LAMBDA ZT Kč Production plan 2017 Type Injekční pumpy ZT LAMBDA ZT Kč Production plan 2018 Type Injekční pumpy ZT LAMBDA ZT Kč Production plan 2019 Type Injekční pumpy ZT LAMBDA ZT Kč 15

16 Plán odbytu v optimistické variantě předpokládá následující nárůst ročního obratu. Předpokládaný obrat v letech ROK Předpokládaný roční obrat meziroční gradient Kč 1, Kč 2, Kč 2, Kč 1, Kč 1, Kč 1,00 Jedná se o velmi optimistickou variantu vycházející z výrobních kalkulací na výrobek s normovanou spotřebou materiálu, mezd a režijních jednicových nákladů. V dalším výpočtu jsou odhady upraveny dalšími přídatnými náklady - o fixní režie společnosti. Finanční plán pro období Společnost disponuje k celkem 14 kmenovými zaměstnanci, z toho 5 zaměstnanců tvoří technicko - hospodářský aparát a 9 zaměstnanců jako obsluha CNC zařízení, montáž zdravotní techniky a jednicový dělníci. Na základě plánu odbytu a marketingu poptávky a nabídky na trhu se zdravotnickým zařízením, které je ve výrobním programu společnosti byl sestaven finanční plán s předpokladem kapacitního zajištění výroby v letech 2015 a ž Od zástupců společnosti AMV Technics s.r.o. získal znalec finanční plán v podobě odhadu předpokládaných dosažitelných zisků v roce 2015 a dále plán na rok 2016 a Byla provedena analýza předloženého finančního plánu ve vztahu k historickým hodnotám. Oprávněnost a korektnost výše jednotlivých položek byla konzultována s managmentem podniku a předkladatelem finančního plánu. Obdržený materiál jsme následně použili pro ocenění podniku přičemž pro období jsme prolongovali i pro 2018 a 2019 a to s předpokladem očekávané stabilizace položky výkonů i tržeb za prodané zboží s ohledem na záměry výrobní a zejména obchodní politiku společnosti AMV technics s.r.o. Je nutno konstatovat, že historické hospodaření společnosti bylo velmi rozkolísané a hospodářské ukazatele (likvidita, zadluženost) nejsou ideální. Oproti tomu je tento finanční plán produkce postaven jako stabilizovaný a naopak oproti předchozímu období gradující v oblasti vlastní výrobní produkce a jejího odbytu. Je orientován na výrobu zdravotnické techniky a současně se zajišťováním servisních služeb a v menší míře kooperací. Finanční plán vychází z výrobních kalkulací zhotovené softwarovým produktem společnosti Melzer. Sestava programový výstup - zahrnuje detaily jednotlivých výrobních operací, materiálovou a mzdovou náročnost včetně režijních nákladů a nákladů z kooperujících operací. Jedná se o jednicovou kalkulaci vždy na jeden jednotlivý výrobek. Součástí výpočtu je kalkulace výrobního zisku (production profitu) z jednotlivé výrobní operace Kč/ Ks (výrobek). Výsledná kalkulace uvažuje s tzv. obchodním ziskem (Sales profit). Je aktuálně vypracován podle jednotlivých typů výrobků tj. v oblasti zdravotnické techniky (Technic 1, PCA, Cystická pumpa, fermentor, VIT FIT, Hi FLOW, PRECI FLOW) a servisních služeb zdravotnické techniky. 16

17 Nosným produktem výrobního programu Multi-funkční injekční pumpa TECHNIC I Charakteristika výrobku : Přístroj slouží pro přesné podávání farmak pomocí jednorázových injekčních stříkaček o velikosti 10, 20, 30 a 50ml. První injekční pumpa s vestavěným monitorovacím a informačním systémem. Jednoduchá intuitivní obsluha s dynamickou nápovědou. Maximální uživatelský komfort. Funkce v reálném čase. Podpora USB 1.1/kompatibilní s 2.0. Irda pro bezdrátový tisk. Grafický LCD displej Podpora pro rychlý výpočet rychlosti dávkování podle zadaných parametrů (podle koncentrace nebo podle objemu za čas) Antibolusový systém pro elimici podání bolusu při okluzi. Dynamický tlakový systém pro rychlou indikaci rozpojení infuzního setu. Programové nebo manuální podávání bolusu. Historie dávkování. Archiv dávkování uchovávající všechny uskutečněné dávky po dobu 2 let, vyhledávání probíhá ručně nebo podle data. Databáze medikamentů včetně vlastní aktualizace s možností nastavení mezních (profilových) hodnot dávkování pro zvolený medikament, počet položek Psaní na klávesnici ve stylu jako na mobilním telefonu. Speciální polohovací svěrka umožňuje rychlou záměnu či výměnu přístroj bez zbytečného šroubování apod. Možnost bezdrátového tisku dat o podávané infúzi přes IrDa na nejmenší přenosnou kapesní tiskárnu. Konstrukční prvky palce umožňují jednoduché, rychlé a pohodlné založení injekčních stříkaček. Podpora pro snadný výpočet rychlosti dávkování z objemu, času, koncentrace a váhy. Dynamický tlakový systém, je-li aktivován, předcházi okluzi nebo indikuje rozpojení setu. V případě, že není aktivován dynamický tlakový systém, antibolusový systém sníží automaticky přetlak při okluzi na max. 10 kpa. Propracovaná dvoukanálová dvouprocesorová technologie založená na bázi nejmodernějšího 32-bitového procesoru Motorola/Freescale a 16-bitového mikrokontroleru Texas Instruments zajišťuje vysokou přesnost a bezpečnost podávané infúze. Operační systém s 32 MB paměti RAM a 1GB Secure Digital Disc paměti zajišťuje vysoký uživatelský komfort včetně monitorování průběhu infúze a možnost okamžitého zobrazení této informace na grafickém displeji. Rozsáhlá knihovna léků s možností vlastní aktualizace včetně vytváření mezních hodnot dávkování pro jednotlivé léky (maximální rychlost a objem dávkování, maximální rychlost a objem bolusu, atd.) podporuje maximální bezpečnost podávání infúze. Reálný čas s vlastním nezávislým zdrojem umožňuje vést detailní záznamy o všech stavech injekční pumpy včetně ukládání detailních informací, a to od nastavení parametrů infúze přes průběh dávky, a jejich ukládání do vnitřní paměti. Grafický LCD displej s vysokou rozlišovací schopností umožňuje podávání jasných, srozumitelných a plnohodnotných informací o činnosti pumpy. Možnost síťového připojení přístrojů přes USB 1.1/2.0 na počítačově řízený monitoring. Přístroj používá k upevnění a štosování speciální polohovací svěrku, od které se dá velmi rychle pomocí mechanismu v madle odpojit. Tím je zajištěna modularita a rychlá záměna či výměna přístroje. 17

18 Plánované objemy produkce jsou kvalifikovaným odhadem ze stávajících skutečností v kontextu předpokládaného odhadu prodejů pro příští období. Produkce injekčních pump je odhadní hodnota, vycházející z předpokladu, že se zrealizuje prodej podniku, který bude schopen naplňovat smlouvy ( zejména Rusko, atd..) Finanční a odbytový plán na období Productio plan Type Kč /jed TECHNIC I. PCA CYST. PUMPA FERMENTOR VIT_FIT HI_FLOW PRECI_FLOW Servis ZT Materials 10980, , , , , , ,00 800,00 Wages 1580, , , , , ,00 734,00 200,00 Overhead 4700, , , , , , ,00 200,00 Production profit 3460, , , , , , ,00 0,00 Total 20720, , , , , , , ,00 Sales profit 2730, , , , , , ,00 800,00 Product price 23450, , , , , , , ,00 Materials , , , , , , , ,00 Wages , , , , , , , ,00 Overhead , , , , , , , ,00 Production profit , , , , , , ,00 0,00 Total , , , , , , , ,00 Sales Profit , , , , , , ,00 0,00 Total , , , , , , , ,00 Production plan Type Injekční pumpy ZT LAMBDA ZT Materials , , , , , , , ,00 Wages , , , , , , , ,00 Overhead , , , , , , , ,00 Production profit , , , , , , ,00 0,00 Total , , , , , , , ,00 Sales Profit , , , , , , ,00 Total , , , , , , , ,00 18

19 Production plan 2017 Type Materials , , , , , , , ,00 Wages , , , , , , , ,00 Overhead , , , , , , , ,00 Production profit , , , , , , ,00 0,00 Total , , , , , , , ,00 Sales Profit , , , , , , ,00 0,00 Total , , , , , , , ,00 Poznámka : roku 2017 Obrat pro rok 2018 a 2019 byl prolongován ve stejné struktuře a objemech Legenda : Materials spotřeba materiálů vztaženo na výrobek Wages - mzdy Overhead - ostatní náklady Produktion profit zisk z výrobních operací Sales profit (profit) - obchodní zisk Celkový objem kalkulovaného obratu je korigován v úrovni kalkulovaného zisku z výrobní operace a v položce zisku z obchodní operace. Zde jsou vnímána a promítnuta určitá rizika nenaplnění uvažovaných předpokladů. Fixní režijní náklady představují v roce 2014 finanční objem tis.kč. Tato částka je promítnuta snížením kalkulovaného zisku z výrobní operace ( 15 %) a v položce zisku z obchodní operace (50 %). Finanční plán na období po korekci (v tis.kč) Předpokládaný finanční plán Kalkulovaný zisk z výrobní operace Korekce (15%) Kalkulovaný zisk po optimalizaci (85 %) A Zisk z obchodní operace Korekce o podíl dealera (50 %) Po úpravě B Zisk celkem před zdaněním Odpočet daně - 19 % Zisk po zdanění X Jako základní metodu ocenění zvolil znalec metodu diskontovaného cash flow ( DFCF) zohledňující především hodnotu budoucích peněžních toků z provozní činnosti a to v období finančního plánu eventuálně perpetuity. Objemový růst se projevuje v období v kontextu dodaného finančního plánu. Pro roky (poslední roky pětiletého 19

20 období) se neuvažuje s nárůstem a pouze s prolongovanými hodnotami předpokladu roku 2017 (bez míry růstu hodnot). Při kalkulaci diskontní míry uvažoval znalec mimo jiné s rizikovými přirážkami a to za tržní riziko a s přirážkami za podnikatelské riziko a obtížnou prodejnost podniku. Jejich dlouhodobé užívání vytvořilo jisté představy týkající se jejich velikosti. Např. Sattler uvádí hodnoty rozpětí obvyklých přirážek k tržní úrokové míře : - přirážka za riziko podnikání v rozpětí : 2 20 % - přirážka za obtížnější prodejnost podniku : 1-3 % Znalec očekává, že nezávislý potenciální zájemce respektive kupující či zainteresovaný investor vezme tyto nepopiratelné skutečnosti do úvahy, protože se promítající do tržní ceny firmy, která se nyní nachází v režimu insolvence. Stanovení úrokové míry pro výpočet diskontovaného DCCF Bezriziková sazba (odvozen ze státních bezrizikových dluhopisů) Přirážka za tržní riziko Přirážka za podnikatelské riziko Přirážka za obtížnou prodejnost podniku Úroková míra v % Metoda výnosová je založena na kvantifikaci současné hodnoty předpokládaných budoucích volných peněžních toků plynoucích z oceňované společnosti AMV technics s.r.o. Metoda se zaměřuje na výnosový potenciál společnosti s předpokladem tzv. going concern, tedy s předpokladem nepřetržitého trvání podniku i po jeho prodeji v insolvenčním řízení. Tato metoda odpovídá na otázku, jakou hodnotu a výnos z výrobní produkce je daný soubor majetku a závazků schopen generovat za daných podmínek. Pro uvedenou transakci a za současných podmínek považujeme tuto metodu za nejvíce reprezentativní, jelikož vyjadřuje výnosový potenciál firmy. Průběh DFCF volný CF míra kapitalizace 22,00% 22,00% 23,00% 25,00% 28,00% diskontovaný FCF pětiletý DFCF Poznámka : K volnému CF nepřipočítávám hodnotu odpisů, neboť předpokládám prostou reprodukci výrobních prostředků a zařízení. 20

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4735/12

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4735/12 Adone Ing. Petr Schulmeister znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, č.j.: Spr. č. 2628/86, Spr.č. 2525/98, Spr.č. 1415/2004 pro základní obory: doprava, odvětví: doprava silniční technické

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. ev. číslo: 3532/

ZNALECKÝ POSUDEK. ev. číslo: 3532/ 1 Ing. Miloš Málek 517 50 Častolovice, Žižkova 238, tel., fax, záznam: 494 323545 mobil: 603 277976 777 277975 e-mail: malekx@seznam.cz Ing. Luboš Přibyl 516 01 Vamberk, Sebranice 248, tel.: 775 550713

Více

Znalecký posudek č. ZP-2925

Znalecký posudek č. ZP-2925 Znalecký posudek č. ZP-2925 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích st. parc.č. 1882 ( zastavěná plocha a nádvoří ), pozemek parc.č. 265/52 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 265/53

Více

Znalecký posudek č. 818

Znalecký posudek č. 818 Znalecký posudek č. 818 o ceně obvyklé pozemek parc.č. 430/9 ( orná půda ) v kat. území Jeviněves, obec Jeviněves, okres Mělník, zapsáno na LV 304. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 9712-057 / 12

ZNALECKÝ POSUDEK č. 9712-057 / 12 ZP 9712-057/12 1 Ing. Ivan K r e j s a, Leštinská 22, 789 01 Z á b ř e h, tel - 602 / 52 72 99 Soudní znalec v oboru doprava, ekonomika, strojírenství, podniky (www.crash.cz) Objednatel posudku : Ing.

Více

Znalecký posudek č. ZP-1917

Znalecký posudek č. ZP-1917 Znalecký posudek č. ZP-1917 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 na pozemku parc. č. 899/5 ( trvalý travní porost ) a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 980, 981, 1059, 1060, 1061, 1062/2,

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Znalecký posudek č. 806

Znalecký posudek č. 806 Znalecký posudek č. 806 o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 1011/14 ( trvalý travní porost ) a pozemek parc. č. 1469/12 ( ostatní plocha ) v kat. území Krč u Protivína, obec Protivín, okres Písek, zapsáno

Více

Znalecký posudek č. 659/2010. Exekutorský úřad Praha 9

Znalecký posudek č. 659/2010. Exekutorský úřad Praha 9 Znalecký posudek č. 659/2010 o ceně obvyklé pozemky parc. č. 4550/13 ( zahrada ), pozemek parc.č. 4550/16 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 4550/18 ( ostatní plocha ) s příslušenstvím ( oplocení, travní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115-281/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemků par.č.1570/12, par.č.1575/11 a par.č.2106, v k.ú. Tečovice. Nemovitosti - pozemky jsou zapsány na LV č. 804 pro k.ú.

Více

Znalecký posudek č. ZP-2919

Znalecký posudek č. ZP-2919 Znalecký posudek č. ZP-2919 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc. č. 3849/52 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 4428/3 ( zahrada ), pozemek parc.č. 4431/1 ( orná půda ),

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2546-145/13 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 467/1 PK a p.č. 467/2 PK, katastrální území Krumsín, obec Krumsín, okres Prostějov. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3063-229/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. st.250 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku par.č. st.245/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Tlumačov

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Znalecký posudek č. ZP-4119

Znalecký posudek č. ZP-4119 Znalecký posudek č. ZP-4119 o ceně obvyklé na pozemcích st. parc. č. 108/1 ( zastavěná plocha a nádvoří ), pozemek parc.č. 43/25 ( orná půda ), pozemek parc.č. 43/32 ( zahrada ), pozemek parc.č. 43/33

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. Č.j.: 169EX 1929/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. Č.j.: 169EX 1929/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2469-68/13 o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 2601/65 orná půda, katastrální území Bučovice, obec Bučovice, okres Vyškov. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Znalecký posudek číslo 4900-102/2016 Stroje a zařízení Z N A L E C K Ý P O S U D E K o stanovení obvyklé ceny strojů a zařízení číslo 4900 102/2016 Posudek vyžádán kým: GAUTE, a.s. Lidická 26 602 00 Brno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č PK, katastrální území Bořetice u Hustopečí, obec Bořetice, okres Břeclav.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č PK, katastrální území Bořetice u Hustopečí, obec Bořetice, okres Břeclav. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2452-51/13 o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 1393 PK, katastrální území Bořetice u Hustopečí, obec Bořetice, okres Břeclav. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Olomouc,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 42/829/2012 o ceně nemovitosti - pozemkových parcel č. 163, č. 165/2, č. 165/3, č. 166, č. 732 v obci a katastrálním území Stradouň, vodní plochy č. 124/1, pozemkových parcel č. 125/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-2750 / 10 o obvyklé ceně pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původního Pozemkového katastru (PK) parc.č. 287, 317, 2814, 2815, 2831, 2860, 2929 a 3346 v k.ú. Police u Valašského

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 o obvyklé ceně pozemku komunikace parc. č. 533 včetně součástí a příslušenství, jde o ulici Průmyslovou v obci Dolní Břežany, Katastrální území Dolní Břežany, kraj Středočeský.

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č Znalecký posudek č. 655-46-2013 O ceně nemovitostí pozemku par. č. 3002/30, 3002/31, 3181/1, 3181/2, 3182/9 v katastrálním území Staré Hamry 2, obci Ostravice, okres Frýdek-Místek, zapsaných na listě vlastnictví

Více

Znalecký posudek č. ZP-2732

Znalecký posudek č. ZP-2732 Znalecký posudek č. ZP-2732 o ceně obvyklé pozemku parc. č. 249/10 ( orná půda ) v kat. území Suchodol, obec Suchodol, okres Příbram, zapsáno na LV 122. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 4240/2014

Znalecký posudek č. 4240/2014 Znalecký posudek č. 4240/2014 Stanovení obvyklé ceny zemědělských pozemků v Nové Vsi nad Nisou (pan Samek Václav) Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Zdeněk Pánek - soudní exekutor Prokopa Holého 15

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6171-153/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemcích ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 283/1, parc.

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6361-342/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 37/100 na pozemku parc. č. 2155/6, obci Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, katastrální území Stará Boleslav,

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 548/3 ( lesní pozemek ) a pozemek ve zjednodušené evidenci parc.č. 548/3 v kat. území Stěžov, obec Milín, okres Příbram, zapsáno na LV 281. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10206-086 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10206-086 / 14 ZP 10206-086/2014 1 Ing. Ivan K r e j s a, Leštinská 22, 789 01 Z á b ř e h, tel - 602 / 52 72 99 Soudní znalec v oboru doprava, ekonomika, strojírenství, podniky (www.crash.cz) Objednatel posudku : MORAVOLEN

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Znalecký posudek č. ZP-1445

Znalecký posudek č. ZP-1445 Znalecký posudek č. ZP-1445 o ceně obvyklé na pozemku parc. č. 455/15 ( zahrada ) v kat. území Ševětín, obec Ševětín, okres České Budějovice, zapsáno na LV 1281. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek

Více

Znalecký posudek číslo 192/20/2015

Znalecký posudek číslo 192/20/2015 Znalecký posudek číslo 192/20/2015 o ceně nemovité věci pozemek označený jako pozemková parcela č. 1086 v katastrálním území Pohřebačka, v obci Opatovice nad Labem. Objednatel : Exekutorský úřad Třebíč

Více

Znalecký posudek č. ZP-3318

Znalecký posudek č. ZP-3318 Znalecký posudek č. ZP-3318 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc.č. 1055 ( lesní pozemek ), pozemek parc.č. 1103/1 ( lení pozemek ), pozemek parc.č. 1103/2 ( lesní pozemek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296-2726 / 09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. 1705/4, 1704/5, 1725/2, 2422/57 a 2458/2 v k.ú. Česká Ves, obec Česká Ves, okres Jeseník. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6-3051/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ na pozemku parc.č. 445/2, v k.ú. Předmostí, obec Přerov, okr. Přerov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2571-170/13 A. NÁLEZ

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2571-170/13 A. NÁLEZ ZNALECKÝ POSUDEK č. 2571-170/13 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 321/9 orná půda, katastrální území Chrudichromy, obec Chrudichromy, okres Blansko, parcela č. 191/7 orná půda, katastrální území Bačov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00526517 Název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 241-2981 / 10 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 857

Znalecký posudek č. 857 Znalecký posudek č. 857 o ceně obvyklé pozemek parc. č. 1712 ( ostatní plocha ) v kat. území Velká Veleň, obec Děčín, okres Děčín, zapsáno na LV 101. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 919/79/14 O ceně bytové jednotky č. 2811/5 o velikosti 3 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v bytovém domě na ulici Bratranců Veverkových č.p. 2811/12

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 15

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 15 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.524-64 / 15 o obvyklé ceně podílu 1/36 nemovitých věcí ZPF pozemků parc.č.2794/93, 2886/6, 2888/5 dle LV 754 pro k.ú.mohelnice, obec Mohelnice, se všemi součástmi a příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 15

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 15 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.475-15 / 15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku ZPF parc.č.488 dle LV 252 pro k.ú.odrlice, obec Senice na hané, okres Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy, věcnými

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. ZNALECKÝ POSUDEK č. 272-3012/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 44-3089/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor Poděbradova

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-3125/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 10/20 na pozemcích parc.č. St. 9 a 56 v k.ú. Malá Véska, obec Staré Město, okr. Bruntál. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více