Znalec v oboru ekonomie, ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků.číslo znalce: Spr 1875/2001 ODBORNÝ POSUDEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalec v oboru ekonomie, ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků.číslo znalce: Spr 1875/2001 ODBORNÝ POSUDEK"

Transkript

1 ODBORNÝ POSUDEK O stanovení tržní hodnoty podniku AMV technics s.r.o. (IČ ), se sídlem Wagnerova 1715, Tišnov v insolvenčním řízení jako podklad pro jednání o kupní ceně Posudek vyžádán : Mgr. Martin Horák Insolvenční správce firmy AMV technics s.r.o. se sídlem Wagnerova 1715, Tišnov Datum vyžádání posudku : Den ocenění datum ke kterému je provedeno ocenění : Termín vypracování a předání posudku : Účel, pro který je posudek zpracován : Odhad tržní ceny podniku AMV technics s.r.o. jako podklad pro uzavření kupní ceny Počet předaných vyhotovení : 2 Posudek vypracoval : Ing. Jiří L y s á k, č.j. 1875/2001 znalec Posudek byl vyhotoven ve výtiscích, z nich jeden slouží pro archivaci znalce a obsahuje celkem 35 stran + připojené přílohy. 1

2 Obecné předpoklady a omezující podmínky stanovení tržní hodnoty Toto tržní ohodnocení je zpracováno v souladu s následujícími obecnými předpoklady a omezujícími podmínkami: 1. Toto tržní ohodnocení je zpracováno za účelem zjištění objektivní tržní hodnoty podniku AMV technics s.r.o. 2. Tržní hodnota stanovená tímto ohodnocením respektuje právní předpisy v oblasti cen a financování v době zpracování. 3. Tržní ohodnocení bylo zpracováno podle podkladů a zadání objednavatele a neodpovídá se tudíž za případné změny v podmínkách, ke kterým by došlo po předání tohoto ohodnocení. 4. Vychází se z toho, že informace získané z jiných zdrojů, které sloužily jako další podklad pro zpracování tohoto ohodnocení, jsou věrohodné a nebyly tudíž ve všech případech z hlediska jejich přesnosti a úplnosti ověřovány. 5. Předpokládá se pravost a platnost všech předložených podkladů, zejména pak vlastnických nebo jiných věcných práv k oceňovanému majetku. Z těchto důvodů nebylo prováděno žádné šetření směřující k ověření pravosti, správnosti a platnosti dokladů předložených jako podklady pro zpracování tohoto ohodnocení. 2

3 Osvědčení Já, níže podepsaný, tímto osvědčuji, že 1. při zpracování tohoto ohodnocení jsem neshledal žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že mně předané dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné. 2. při zpracování tohoto ohodnocení byly brány v úvahu obecné předpoklady a omezující podmínky pro stanovení tržní hodnoty tak, jak jsou uvedeny dále, 3. toto ohodnocení zohledňuje všechny mně známé skutečnosti, které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté hodnoty, 4. má odměna nezávisí na dosažených závěrech nebo odhadnutých hodnotách, a že nejsem a nebudu nijak zainteresován na podnikání, které je předmětem tohoto ocenění. V Brně dne Ing. Jiří L y s á k znalec a odhadce 3

4 1. ÚVOD 1.1 Účel ocenění Předmětem ocenění je odhad tržní hodnoty podniku AMV technics s.r.o. v insolvenčním řízení v souvislosti s jeho zpeněžením v rámci insolvenčního řízení. Hodnota a cena podle této expertizy je stanovena na základě ekonomických podmínek k datu ocenění a současně s ohledem na ekonomický vývoj a splnění prognóz včetně všech faktorů působících na obchodní postavení podniku a reflektuje ekonomické a produkční schopnosti zkoumaného podniku. Způsob ocenění je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou MF ČR v platném znění k datu ocenění. 1.2 Objednatel posudku Objednatelem posudku je Mgr. Martin Horák, Insolvenční správce podniku AMV technics s.r.o. se sídlem Wagnerova 1715, Tišnov v insolvenčním řízení 1.3 Vymezení pojmů a definic : Cena je výrazem používaným pro požadovanou, nabízenou nebo placenou částku za zboží nebo službu. Cena je obecným údajem o relativní hodnotě přiřazené zboží, nebo službám jednotlivými kupujícími a (nebo) prodávajícími v jednotlivých situacích. Hodnota je ekonomický pojem, který se týká peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není - na rozdíl od ceny skutečností, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase, podle konkrétní definice hodnoty. Ekonomická koncepce hodnoty odráží názor trhu na prospěch plynoucí tomu, kdo vlastní zboží, nebo obdrží služby k datu platnosti hodnoty. Čistý obchodní majetek je veškerý majetek oceňované společnosti snížený o veškeré závazky. Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku. Pro účely tohoto posudku je tento pojem totožný s pojmem čisté obchodní jmění. Trh je systémem, kde jsou zboží, nebo služby směňovány mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím cenového mechanismu. Pojem trhu představuje schopnost zboží, nebo služeb být směňováno mezi kupujícími a prodávajícími bez přílišného omezení jejich činnosti. Každá strana reaguje na nabídkově poptávkové vztahy a ostatní cenotvorné faktory, schopnosti a znalosti každé strany, jejich chápání relativní užitečnosti zboží, nebo služeb a jejich individuální potřeby a přání. Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn (poskytnuta 4

5 služba) k datu ocenění mezi koupěchtivým kupujícím (příjemcem služby) a prodejechtivým prodávajícím (poskytovatelem služby) při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku. Obchodní jmění v případě právnické osoby tvořeno souborem veškerého majetku a závazků. Objektivizovaná hodnota je odhadnutá částka, při jejím výpočtu byly dodržena určité zásady a postupy. Podnik se oceňuje v tzv. současné hodnotě jak stojí a leží.berou se v úvahu jen všeobecné uznávaná fakta, relevantní k datu ocenění a předpokládaného vývoje v budoucnu. Investiční hodnota je hodnota pro konkrétního investora pro stanovené investiční cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický majetek se specifickým investorem, s určitými investičními cíli a kritérií. Investiční hodnota majetkového aktiva může být vyšší nebo i nižší než je tržní hodnota tohoto majetkového aktiva. Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud zákon č. 151/97 Sb. nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží i práva, věci a všechny jiné majetkové hodnoty sloužící podnikání. Podnik není jen souhrnem věcných výrobních faktorů, tzn. např. strojů, budov a zásob, ale součástí podniku jsou i nehmotná práva (např. licence, značky), dále jeho pověst založená na dosavadní existenci, výsledcích a činnosti (goodwill), a dále (někdy zejména) lidský potenciál daný sestavou a kvalifikací pracovníků a managementu podniku. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku se zabývá oceňováním podniku v hlavě šesté Podnik, 24. Účelné je uvést citaci pouze prvních dvou odstavců: 1) Podnik a nebo jeho část (dále jen podnik ) se oceňuje součtem cen jednotlivých druhů majetků zjištěných podle tohoto zákona sníženým o ceny závazků. 2) Stanoví-li tak vyhláška, oceňuje se podnik výnosovým způsobem, popřípadě jeho kombinací s oceněním podle odstavce 1. S platností Nového občanského zákoníku je upravena terminologie a pojem podnik se nahrazuje názvem Obchodní závod. Ten je definován např. v 502 a

6 Obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. 1.4 Základ hodnoty Základem hodnoty v tomto odhadu je objektivní (fair) tržní hodnota. Touto objektivní tržní hodnotou rozumíme v souladu s Evropským sdružením odhadců TEGOVOFA (The European Group of Valuers of Fixed Assets) finanční částku, kterou je možno získat prodejem majetku mezi dobrovolně a legálně jednajícím potencionálním kupujícím a prodávajícím. Přitom obě strany mají zájem na uskutečnění transakce a nejsou ovlivněny jakýmkoliv nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutěže, ať už ze strany kupujícího nebo ze strany prodávajícího a znají všechna relevantní fakta o jmění. 1.5 Rozsah odhadu V předloženém odhadu je stanovena odhadní tržní hodnota výše uvedeného majetku k rozhodnému datu tj. k stanovená s co největší objektivitou z poskytnutých ekonomický podkladů o hospodaření podniku. Rozsah práce při ocenění majetku vychází z toho, že je přihlédnuto ke všem v úvahu připadajícím vlivům, které by mohly významně ovlivnit hodnotu majetku a je provedeno na základě listinných podkladů dostupných znalci. Dále je přihlédnuto zejména k podkladů publikovaných v obchodním rejstříku v oddílu listiny tj. statistické výkazy za jednotlivé roky a zprávy k účetním závěrkám jednotlivých let. Mezi nimi se obecně zejména zohledňuje historie a podstata majetku obecné ekonomické vyhlídky a specifické podmínky podnikání účetní hodnota majetku a bilance goodwill předpokládaný objem výnosů z činnosti společnosti Obvyklá hodnota je stanovena pro stav majetku a tržního prostředí ke dni ocenění, tj. k OBECNÁ ČÁST 2.1. Metody pro finanční oceňování podniku Finanční ocenění podniku si klade za cíl vyjádřit jeho hodnotu pomocí určité peněžní částky. Výsledná hodnota, kterou hledáme, se většinou opírá o použití více oceňovacích metod. V zásadě užíváme tři okruhy oceňovacích metod: metody opírající se o analýzu výnosů (výnosové metody); 6

7 ocenění na základě analýzy trhu (tržní metody); ocenění na základě analýzy majetku (majetkové ocenění, někdy účetní ocenění) Metoda účetní hodnoty Metoda účetní hodnoty vychází především z informací zjištěných v účetnictví. Základem je rozvaha (bilance) podniku. Zde je možné identifikovat jednak celkový rozsah majetku, aktiv, jednak kapitálu, pasiv, ze kterého byl majetek pořízen. Hodnota čistého obchodního jmění se získá jako rozdíl aktiv a cizích zdrojů. Aktiva celkem cizí zdroje = vlastní jmění (Book Value) Tato metoda má relativně malou vypovídací schopnost, hlavním nedostatkem je zobrazování v neaktuálních historických cenách a zobrazování pouze toho, co se nachází v účetních evidencích (viz. definice podniku, případně čistého obchodního jmění), ale informuje o současných proporcích majetkové a zdrojové struktury společnosti Metoda substanční (věcné) hodnoty Substanční hodnotou podniku rozumíme souhrn relativně samostatných ocenění jeho jednotlivých majetkových složek. Tato metoda je nejbližší pojetí 24, odst.1) zákona č. 151/1997 Sb., O oceňování majetku. Tyto složky oceňujeme podle poměrně objektivních pravidel k datu ocenění a za předpokladu, že podnik bude pokračovat ve své činnosti (princip going concern). Ve většině případů se tedy snažíme zjistit reprodukční hodnoty jednotlivých aktiv, v případě potřeby snížené opotřebení. Pokud oceňujeme pouze aktiva, používáme označení substanční hodnota brutto. Odečteme-li od hrubé substanční hodnoty reálné ocenění všech závazků, získáme substanční hodnotu netto Metody výnosové Tyto metody vychází z důsledného využití poznatku, že hodnota statku je určena očekávaným užitkem pro jeho držitele a tímto užitkem jsou u podniku očekávané příjmy. Užívají se v zásadě tři základní výnosové metody: metoda diskontovaných peněžních toků (cash flow) metoda kapitalizovaných zisků kombinované metody Použité podklady Podklady použité znalcem k vypracování znaleckého posudku - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění 7

8 - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v aktuálním znění - zákon č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění - zákon č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích ve znění platném ke dni ověřovaných skutečností - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění platném ke dni ověřovaných skutečností - Finanční zpravodaj, periodikum, které vydává Ministerstvo financí ČR a ve kterém jsou uveřejněny i předpisy, jejichž uveřejnění je s odkazem na příslušný právní předpis oznámeno ve Sbírce zákonů - zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku v aktuálním znění v aktuálním znění Podklady dodané zadavatelem nebo společností - Objednávka insolvenčního správce na vypracování posudku - Výpis z obchodního rejstříku - Statistické výkazy rozvaha a výsledovka za rok 2010,2011, 2012, 2013, 2014, - Účetní závěrky s komentářem za období roku 2010,2011, 2012, 2013, Podklady opatřené znalcem a použitá literatura - Miloš Mařík Určování hodnoty firem Ekopress 1998, ISBN Vyhláška MZe č. 285/1997 Sb. - Dana Kovanicová, Pavel Kovanic Poklady skryté v účetnictví, díl I. a II, Polygon 1997, ISBN Tomáš Tepper, Martin Kápl Peníze a vy, Prospektrum 1994, ISBN Rolf Grunwald Finance podniku VŠE Rolf Grunwald Finanční analýza VŠE Miloš Mařík Oceňování podnik Ekopress 1996, ISBN Albert Bradáč, Pavel Krejčíř Úřední oceňování majetku CERM akademické nakladatelství, s.r.o. Brno, ISBN Eva Kislingerová Oceňování podniku C.H.Beck 2001, ISBN Použitá metoda K danému účelu ocenění jsme zvolili metodu diskontovaného cash flow (DCF). Metodu tržního porovnání není možné použít, neboť nejsou k dispozici spolehlivá data. Metoda majetková je poměrně pracná a měla by pro stanovení tržní hodnoty jen pomocný charakter, 8

9 vzhledem ke skutečnosti, že podnik vykazoval historicky ztrátu tj. dlouhodobě záporných hospodářských výsledků. Roční finanční plány, které jsou podkladem pro výnosové ocenění, jsou sestaveny na období pro rok Období po roce 2017 vychází z očekávané skutečnosti roku 2017 a stanovených předpokladů pro další vývoj. Jako vstupní rozvaha pro potřeby ocenění byla použita poslední účetní závěrka sestavená k Společnost využívá všechna hmotná aktiva k provozu. Podniká v pronajatých prostorách, které pro účely provozu a správy zhodnotila částkou ==565 tis.kč==. Poznámka- Předmětem zhodnocení byly stavební úpravy v provozovně výrobní hala a správní části a oprava příjezdové komunikace. Inflace Pro účely prognózy byly použity stálé ceny. Prognóza nebere v potaz inflační vlivy (vstupy i výstupy podniku podléhají stejné výši inflace) ani možné změny v tržní poptávce, které se mohou projevit v podmínkách vysoké inflace. Současné inflační tendence však tomuto obrazu nenasvědčují. Prognóza daní : Dále byl přijat předpoklad, že po celé hodnocené období od roku bude platit zdanění příjmů 19 %. Prognóza tržeb Výše tržeb jednotlivých obchodních okruhů je stanovena podle cenové úrovně roku Předpokladem vývoje je nárůst objemu obratu v jednotlivých obdobích a to ve struktuře výrobků zdravotnické techniky s dominancí injekčních pump. Společnost ztratila část významného trhu na východě a zejména skončil obchodní vztah s největším odběratelem zastupujícím ruský obchodní trh. Tato skutečnost vedla k částečnému omezení odbytu a přeneseně výroby, a k přechodu na jinou obchodní politiku tzn. k obdobě zakázkové výroby z předem profinancovaného materiálu objednatele, který je i odběratelem. 9

10 3. POSUDEK ANALYTICKÁ ČÁST 3.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Popis účetní jednotky: Název subjektu: AMV technics s.r.o. Zahájeno insolvenční řízení na návrh věřitele V konkursu Identifikační číslo: Spisová značka: C vedená u Krajského soudu v Brně Den zápisu: 25. června 1998 Sídlo: Tišnov, Wagnerova 1715, PSČ Společníci s vkladem 1) Alexandr Mihál Štěpánovice, 60, PSČ Vklad: Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50 % 2) Ing. Veronika Sedláková Štěpánovice, 60, PSČ Vklad: Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50 % Základní kapitál: ,- Kč zapsáno 15. prosince 2004 Identifikační číslo: zapsáno 25. června 1998 Právní forma: Společnost s ručením omezeným zapsáno 25. června

11 Údaje o insolvenci: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 37051/2013-A-2 ze dne Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne v 13:49 hod. zapsáno 27. prosince 2013 Na základě usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 37051/2013-A-20 ze dne 5. srpna 2014 se zjišťuje úpadek dlužníka: AMV technics s.r.o., IČ: a bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na jeho majetek. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne v 09:17 hodin. zapsáno 5. srpna 2014 Insolvenční správce: Mgr. Martin Horák, IČ: , Svatopetrská 35/7, Brno, zapsáno 5. srpna 2014 Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: - nástrojařství - kovoobráběčství - výroba elektrických strojů a přístrojů, elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení - výroba zdravotnických přístrojů a zdravotních prostředků - vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní - příprava a vypracování technických návrhů Předmět činnosti a historie společnosti : Společnost obchodního jména AMV technics s.r.o. byla založena 25.června 1998 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl c, vložka Společnost se zabývá vývojem a výrobou speciálních přístrojů a komponentů pro zdravotnictví, přístrojů pro chemické laboratoře, která je doplněna zakázkovou výrobou a montáží vysoce přesných strojních součástí, forem a elektronikou pro široké spektrum 11

12 zákazníků. Zahrnuje kompletní vývoj, výrobu a servis vlastních zdravotnických přístrojů v oblasti infuzní techniky (injekční pumpy, volumetrické pumpy, ambulatorní pumpy, enterální pumpy), dále zakázkovou výrobu vysoce přesným dílců na soustružnických a frézovacích 5osých CNC obráběcích centrech a kompletní sériovou výrobou speciálních přístrojů pro vybavení chemických laboratoří. Doplňkovou výrobu tvoří návrh a výroba elektroniky a tvorba softwaru pro řízení motorů ve speciálních aplikacích. Samostatnou oblastí je vývoj a výroba elektroniky pro řízení stejnosměrných, krokových a bez komutátorových motorů pro speciální aplikace. Veškeré produkty podniku AMV technics s.r.o. snesou svou přesností a kvalitou plné srovnání s výrobky světových firem působících v daném oboru. Trvalá péče je věnována zabezpečování kvality výroby. Veškeré výrobní a administrativní procesy se realizují v systému řízení kvality podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 13485:2003. Kontrolní pracoviště jsou vybavena odpovídajícími speciálními měřícími přístroji. Vývoj, konstrukce a technologická příprava výroby produktů se realizuje pomocí nejmodernějších CAD/CAM systémů. Vlastní výrobní proces je řízen a sledován pomocí softwaru pro řízení výroby. Mechanická výroba přesných strojních dílců se realizuje na nejmodernějších obráběcích CNC centrech Mori Seiki s využitím CAM systémů pro přípravu výrobních dat Výchozí bilance společnosti k Bilance společnosti je uvedena v níže uvedené přehledné tabulce Byl analyzován pětiletý vývoj v období od roku po ultimo roku k Jedná se o následující přehled : Bilance společnosti AMV technics s.r.o. - Období tis Kč Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky stavby Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba Výrobky Zboží Dlouhodobé pohledávky

13 Krátkodobé pohledávky Krátk.fin.majetek Čas.rozlišení Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Cizí zdroje Dl.závazky Kr.závazky Bank.úvěry Čas.rozlišení HV za běžnou činnost Výkaz zisku a ztrát Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy DM a HM Provozní hospodářský výsledek Nákladové úroky HV z finančních operací HV za běžnou činnost Mimořádný HV HV za účetní období HV před zdaněním Je zřejmé, že hospodaření podniku bylo v uplynulém období velmi nevyrovnané. Společnost AMV Technics s.r.o. vytvořila v roce 2010 záporný hospodářský výsledek (ztrátu tis.kč), který v roce 2011 vzrostl o cca 12%. V následujícími období došlo k jeho poklesu snížení - na 60,70 % hodnoty původní ztráty (2010) a v roce 2013 k 53,67 % ztráty z roku Až v roce 2014 bylo dosaženo mírného zisku v částce 6 tis Kč. Z hlediska vývoje a struktury cizích zdrojů je nutno konstatovat, že společnost v roce 2014 zvýšila objem krátkodobých závazků na 85,16 % celkového dluhu tj. hodnota cizích zdrojů tis.kč. Dlouhodobé závazky tvoří 1,26 % z hodnoty cizích zdrojů (dále CZ). 13

14 Bankovní úvěry a výpomoci ve struktuře cizích zdrojů procentuální hodnotu ve výši 13,58 % z hodnoty CZ. Účetní jednotka eviduje k na účtu 249 (Krátkodobé finanční výpomoci půjčky dle uzavřených smluv) částka 1.742,-Kč. Na účtu 479 (ostatní dlouhodobé závazky) částku 480 tis. Kč přijaté půjčky dle uzavřených smluv o půjče se splatností delší než 1 rok. Na účtu Bankovní účet Unicreditbank, a.s. - je veden kontokorentní úvěr 1 mil. Kč. Stav dlouhodobého bankovního úvěru na účtu od ČOB a.s. činí k částku tis. Kč. Jako závazky po lhůtě splatnosti jsou k evidovány krátkodobé závazky z obchodních vztahů. Účet tis.kč tuzemští dodavatelé zásob a služeb Účet tis. Kč dodavatelé ze zahraničí Účet Krátkodobé přijaté provozní zálohy tis.kč (tuzemsko) Účet Krátkodobé přijaté provozní zálohy tis.kč (zahraničí) Účet (ostatní závazky) 421 tis Kč (smluvní pokuty a úroky z prodlení z obchodních závazkových vztahů vyúčtované na základě pozdních úhrad leasingových splátek a závazků zb titulu dodaného zboží a služeb Účet 379 ( jiné závazky) v částce tis Kč - z toho tis.kč - závazky z neuhrazených leasingových splátek a smluvních pokut po ukončeném leasingu - z toho 136 tis. Kč pojištění firmy z odpovědnosti za výrobek a zásoby - z toho tis Kč - splátka avalisty z titulu ručení za úvěr ČSOB a.a. - z toho 209 tis.kč - splátka avalisty z titulu ručení IKB leasing Ing. Sedláková Veronika - z toho 282 tis.kč - splátka avalisty z titulu ručení IKB leasing Alexandr Mihál - z toho tis.kč - splátka avalisty z titulu ručení za úvěr ČSOB a.s. JUDr. Varga - z toho tis.kč závazky z titulu postoupení pohledávky Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účetní jednotka eviduje k závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši ,-Kč Z toho na účtu (závazky ze sociálního zabezpečení pojistné) v částce tis. Kč Na účtu (závazky ze sociálního zabezpečení penále) 49 tis. Kč vyloučené z daňově uznatelných výdajů a na účtu (závazky ze zdravotního pojištění) tis.kč Vlastní kapitál společnosti činí k zápornou hodnotu - absolutně tis. Kč. Z toho výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku je tis Kč. Dále je vytvořen zákonný reservní fond v částce 25 tis Kč. Za běžné účetní období v roce 2014 byl vytvořen zisk + 6 tis. Kč. 14

15 Plán odbytu na období Na základě výrobcem provedeného průzkumu trhu byla zjištěna zvýšená poptávka zejména po zdravotnických přístrojích z oblasti infuzní techniky (injekční pumpy, volumetrické pumpy, ambulatorní pumpy, enterální pumpy) a služby servisní a kooperace. Potenciální zákazníky a dlouhodobé klienty zajímá především velmi příznivá cena jednotlivých výrobků a zařízení při zachování jejich špičkových i srovnatelných parametrů. Při testování podle zvolených technických parametrů s výrobky jiných firem např. Argus, B. Braun, Becton Dickinson, Polymed, Fresenius, Ivac, bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. U injekční pumpy TECHNIC I je oceňováno zejména připojení USB, IrDa pro tisk, informace o průběhu dávky, historie dávkování, velký displey, intuitivní ovládání atp. Historicky byl odbyt zjišťován smluvně do různých smluvních teritorii např. do Ruska prostřednictvím společnosti MZ Liberec Russia, Moscow, řed. (Alexey Sirotinin), do Saudské Arábie obchodními smlouvami a do států EU podle individuálních objednávek. Na základě výrobní kapacity výrobce byl sestaven předpokládaný plán odbytu s ohledem na zájem potencionálních odběratelů. Marketingový plán se soustředil zejména na oblast injekčních pump Technic I a laboratorních přístrojů Lambda a servisní zázemí, již užívaných přístrojů. Marketingový plán odbytu Production plan Obrat Kč Type CYST. FERMENTO PRECI_FLO Servis TECH PUMP VIT_FIT HI_FLOW R W ZT NIC I. PCA A Kč Production plan 2016 Type Injekční pumpy ZT LAMBDA ZT Kč Production plan 2017 Type Injekční pumpy ZT LAMBDA ZT Kč Production plan 2018 Type Injekční pumpy ZT LAMBDA ZT Kč Production plan 2019 Type Injekční pumpy ZT LAMBDA ZT Kč 15

16 Plán odbytu v optimistické variantě předpokládá následující nárůst ročního obratu. Předpokládaný obrat v letech ROK Předpokládaný roční obrat meziroční gradient Kč 1, Kč 2, Kč 2, Kč 1, Kč 1, Kč 1,00 Jedná se o velmi optimistickou variantu vycházející z výrobních kalkulací na výrobek s normovanou spotřebou materiálu, mezd a režijních jednicových nákladů. V dalším výpočtu jsou odhady upraveny dalšími přídatnými náklady - o fixní režie společnosti. Finanční plán pro období Společnost disponuje k celkem 14 kmenovými zaměstnanci, z toho 5 zaměstnanců tvoří technicko - hospodářský aparát a 9 zaměstnanců jako obsluha CNC zařízení, montáž zdravotní techniky a jednicový dělníci. Na základě plánu odbytu a marketingu poptávky a nabídky na trhu se zdravotnickým zařízením, které je ve výrobním programu společnosti byl sestaven finanční plán s předpokladem kapacitního zajištění výroby v letech 2015 a ž Od zástupců společnosti AMV Technics s.r.o. získal znalec finanční plán v podobě odhadu předpokládaných dosažitelných zisků v roce 2015 a dále plán na rok 2016 a Byla provedena analýza předloženého finančního plánu ve vztahu k historickým hodnotám. Oprávněnost a korektnost výše jednotlivých položek byla konzultována s managmentem podniku a předkladatelem finančního plánu. Obdržený materiál jsme následně použili pro ocenění podniku přičemž pro období jsme prolongovali i pro 2018 a 2019 a to s předpokladem očekávané stabilizace položky výkonů i tržeb za prodané zboží s ohledem na záměry výrobní a zejména obchodní politiku společnosti AMV technics s.r.o. Je nutno konstatovat, že historické hospodaření společnosti bylo velmi rozkolísané a hospodářské ukazatele (likvidita, zadluženost) nejsou ideální. Oproti tomu je tento finanční plán produkce postaven jako stabilizovaný a naopak oproti předchozímu období gradující v oblasti vlastní výrobní produkce a jejího odbytu. Je orientován na výrobu zdravotnické techniky a současně se zajišťováním servisních služeb a v menší míře kooperací. Finanční plán vychází z výrobních kalkulací zhotovené softwarovým produktem společnosti Melzer. Sestava programový výstup - zahrnuje detaily jednotlivých výrobních operací, materiálovou a mzdovou náročnost včetně režijních nákladů a nákladů z kooperujících operací. Jedná se o jednicovou kalkulaci vždy na jeden jednotlivý výrobek. Součástí výpočtu je kalkulace výrobního zisku (production profitu) z jednotlivé výrobní operace Kč/ Ks (výrobek). Výsledná kalkulace uvažuje s tzv. obchodním ziskem (Sales profit). Je aktuálně vypracován podle jednotlivých typů výrobků tj. v oblasti zdravotnické techniky (Technic 1, PCA, Cystická pumpa, fermentor, VIT FIT, Hi FLOW, PRECI FLOW) a servisních služeb zdravotnické techniky. 16

17 Nosným produktem výrobního programu Multi-funkční injekční pumpa TECHNIC I Charakteristika výrobku : Přístroj slouží pro přesné podávání farmak pomocí jednorázových injekčních stříkaček o velikosti 10, 20, 30 a 50ml. První injekční pumpa s vestavěným monitorovacím a informačním systémem. Jednoduchá intuitivní obsluha s dynamickou nápovědou. Maximální uživatelský komfort. Funkce v reálném čase. Podpora USB 1.1/kompatibilní s 2.0. Irda pro bezdrátový tisk. Grafický LCD displej Podpora pro rychlý výpočet rychlosti dávkování podle zadaných parametrů (podle koncentrace nebo podle objemu za čas) Antibolusový systém pro elimici podání bolusu při okluzi. Dynamický tlakový systém pro rychlou indikaci rozpojení infuzního setu. Programové nebo manuální podávání bolusu. Historie dávkování. Archiv dávkování uchovávající všechny uskutečněné dávky po dobu 2 let, vyhledávání probíhá ručně nebo podle data. Databáze medikamentů včetně vlastní aktualizace s možností nastavení mezních (profilových) hodnot dávkování pro zvolený medikament, počet položek Psaní na klávesnici ve stylu jako na mobilním telefonu. Speciální polohovací svěrka umožňuje rychlou záměnu či výměnu přístroj bez zbytečného šroubování apod. Možnost bezdrátového tisku dat o podávané infúzi přes IrDa na nejmenší přenosnou kapesní tiskárnu. Konstrukční prvky palce umožňují jednoduché, rychlé a pohodlné založení injekčních stříkaček. Podpora pro snadný výpočet rychlosti dávkování z objemu, času, koncentrace a váhy. Dynamický tlakový systém, je-li aktivován, předcházi okluzi nebo indikuje rozpojení setu. V případě, že není aktivován dynamický tlakový systém, antibolusový systém sníží automaticky přetlak při okluzi na max. 10 kpa. Propracovaná dvoukanálová dvouprocesorová technologie založená na bázi nejmodernějšího 32-bitového procesoru Motorola/Freescale a 16-bitového mikrokontroleru Texas Instruments zajišťuje vysokou přesnost a bezpečnost podávané infúze. Operační systém s 32 MB paměti RAM a 1GB Secure Digital Disc paměti zajišťuje vysoký uživatelský komfort včetně monitorování průběhu infúze a možnost okamžitého zobrazení této informace na grafickém displeji. Rozsáhlá knihovna léků s možností vlastní aktualizace včetně vytváření mezních hodnot dávkování pro jednotlivé léky (maximální rychlost a objem dávkování, maximální rychlost a objem bolusu, atd.) podporuje maximální bezpečnost podávání infúze. Reálný čas s vlastním nezávislým zdrojem umožňuje vést detailní záznamy o všech stavech injekční pumpy včetně ukládání detailních informací, a to od nastavení parametrů infúze přes průběh dávky, a jejich ukládání do vnitřní paměti. Grafický LCD displej s vysokou rozlišovací schopností umožňuje podávání jasných, srozumitelných a plnohodnotných informací o činnosti pumpy. Možnost síťového připojení přístrojů přes USB 1.1/2.0 na počítačově řízený monitoring. Přístroj používá k upevnění a štosování speciální polohovací svěrku, od které se dá velmi rychle pomocí mechanismu v madle odpojit. Tím je zajištěna modularita a rychlá záměna či výměna přístroje. 17

18 Plánované objemy produkce jsou kvalifikovaným odhadem ze stávajících skutečností v kontextu předpokládaného odhadu prodejů pro příští období. Produkce injekčních pump je odhadní hodnota, vycházející z předpokladu, že se zrealizuje prodej podniku, který bude schopen naplňovat smlouvy ( zejména Rusko, atd..) Finanční a odbytový plán na období Productio plan Type Kč /jed TECHNIC I. PCA CYST. PUMPA FERMENTOR VIT_FIT HI_FLOW PRECI_FLOW Servis ZT Materials 10980, , , , , , ,00 800,00 Wages 1580, , , , , ,00 734,00 200,00 Overhead 4700, , , , , , ,00 200,00 Production profit 3460, , , , , , ,00 0,00 Total 20720, , , , , , , ,00 Sales profit 2730, , , , , , ,00 800,00 Product price 23450, , , , , , , ,00 Materials , , , , , , , ,00 Wages , , , , , , , ,00 Overhead , , , , , , , ,00 Production profit , , , , , , ,00 0,00 Total , , , , , , , ,00 Sales Profit , , , , , , ,00 0,00 Total , , , , , , , ,00 Production plan Type Injekční pumpy ZT LAMBDA ZT Materials , , , , , , , ,00 Wages , , , , , , , ,00 Overhead , , , , , , , ,00 Production profit , , , , , , ,00 0,00 Total , , , , , , , ,00 Sales Profit , , , , , , ,00 Total , , , , , , , ,00 18

19 Production plan 2017 Type Materials , , , , , , , ,00 Wages , , , , , , , ,00 Overhead , , , , , , , ,00 Production profit , , , , , , ,00 0,00 Total , , , , , , , ,00 Sales Profit , , , , , , ,00 0,00 Total , , , , , , , ,00 Poznámka : roku 2017 Obrat pro rok 2018 a 2019 byl prolongován ve stejné struktuře a objemech Legenda : Materials spotřeba materiálů vztaženo na výrobek Wages - mzdy Overhead - ostatní náklady Produktion profit zisk z výrobních operací Sales profit (profit) - obchodní zisk Celkový objem kalkulovaného obratu je korigován v úrovni kalkulovaného zisku z výrobní operace a v položce zisku z obchodní operace. Zde jsou vnímána a promítnuta určitá rizika nenaplnění uvažovaných předpokladů. Fixní režijní náklady představují v roce 2014 finanční objem tis.kč. Tato částka je promítnuta snížením kalkulovaného zisku z výrobní operace ( 15 %) a v položce zisku z obchodní operace (50 %). Finanční plán na období po korekci (v tis.kč) Předpokládaný finanční plán Kalkulovaný zisk z výrobní operace Korekce (15%) Kalkulovaný zisk po optimalizaci (85 %) A Zisk z obchodní operace Korekce o podíl dealera (50 %) Po úpravě B Zisk celkem před zdaněním Odpočet daně - 19 % Zisk po zdanění X Jako základní metodu ocenění zvolil znalec metodu diskontovaného cash flow ( DFCF) zohledňující především hodnotu budoucích peněžních toků z provozní činnosti a to v období finančního plánu eventuálně perpetuity. Objemový růst se projevuje v období v kontextu dodaného finančního plánu. Pro roky (poslední roky pětiletého 19

20 období) se neuvažuje s nárůstem a pouze s prolongovanými hodnotami předpokladu roku 2017 (bez míry růstu hodnot). Při kalkulaci diskontní míry uvažoval znalec mimo jiné s rizikovými přirážkami a to za tržní riziko a s přirážkami za podnikatelské riziko a obtížnou prodejnost podniku. Jejich dlouhodobé užívání vytvořilo jisté představy týkající se jejich velikosti. Např. Sattler uvádí hodnoty rozpětí obvyklých přirážek k tržní úrokové míře : - přirážka za riziko podnikání v rozpětí : 2 20 % - přirážka za obtížnější prodejnost podniku : 1-3 % Znalec očekává, že nezávislý potenciální zájemce respektive kupující či zainteresovaný investor vezme tyto nepopiratelné skutečnosti do úvahy, protože se promítající do tržní ceny firmy, která se nyní nachází v režimu insolvence. Stanovení úrokové míry pro výpočet diskontovaného DCCF Bezriziková sazba (odvozen ze státních bezrizikových dluhopisů) Přirážka za tržní riziko Přirážka za podnikatelské riziko Přirážka za obtížnou prodejnost podniku Úroková míra v % Metoda výnosová je založena na kvantifikaci současné hodnoty předpokládaných budoucích volných peněžních toků plynoucích z oceňované společnosti AMV technics s.r.o. Metoda se zaměřuje na výnosový potenciál společnosti s předpokladem tzv. going concern, tedy s předpokladem nepřetržitého trvání podniku i po jeho prodeji v insolvenčním řízení. Tato metoda odpovídá na otázku, jakou hodnotu a výnos z výrobní produkce je daný soubor majetku a závazků schopen generovat za daných podmínek. Pro uvedenou transakci a za současných podmínek považujeme tuto metodu za nejvíce reprezentativní, jelikož vyjadřuje výnosový potenciál firmy. Průběh DFCF volný CF míra kapitalizace 22,00% 22,00% 23,00% 25,00% 28,00% diskontovaný FCF pětiletý DFCF Poznámka : K volnému CF nepřipočítávám hodnotu odpisů, neboť předpokládám prostou reprodukci výrobních prostředků a zařízení. 20

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4735/12

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4735/12 Adone Ing. Petr Schulmeister znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, č.j.: Spr. č. 2628/86, Spr.č. 2525/98, Spr.č. 1415/2004 pro základní obory: doprava, odvětví: doprava silniční technické

Více

OCEŇOVACÍ POSUDEK. ředitel územního pracoviště

OCEŇOVACÍ POSUDEK. ředitel územního pracoviště OCEŇOVACÍ POSUDEK o stanovení tržní hodnoty přebytečného movitého majetku-cena obvyklá v evidenci Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj Územního pracoviště Brno II Ocenění vyžádal: Ing. Vladimír Slabák,

Více

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 o obvyklé ceně pozemku komunikace parc. č. 533 včetně součástí a příslušenství, jde o ulici Průmyslovou v obci Dolní Břežany, Katastrální území Dolní Břežany, kraj Středočeský.

Více

Znalecký posudek. Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika. Praha, červenec 2012

Znalecký posudek. Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika. Praha, červenec 2012 Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika Znalecký posudek Ocenění jmění a stanovení tržní hodnoty akcií společnosti Bonton Pictures a.s. IČ: 267 37 451 Praha, červenec 2012 Výtisk č. 1 Počet

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

O D H A D. Ocenění je provedeno ke dni prohlídky technologie tj. k 23.6.2015. Hodnoty zajištění klecová technologie na chov nosnic

O D H A D. Ocenění je provedeno ke dni prohlídky technologie tj. k 23.6.2015. Hodnoty zajištění klecová technologie na chov nosnic O D H A D Hodnoty zajištění klecová technologie na chov nosnic Ocenění je provedeno ke dni prohlídky technologie tj. k 23.6.2015 Odhad je vypracován za použití amortizačních stupnic pro ocenění movitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6894-566/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6894-566/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Oceňování majetkové hodnoty dřevin

Oceňování majetkové hodnoty dřevin 11. června 2013, Brno Konference měst 2013 Připravil: Ing. Tomáš Badal Oceňování majetkové hodnoty dřevin strana 2 Hodnota = co dostanu dlouhodobější charakter není skutečně zaplacená určuje se odhadem

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6183-035/1/2011 o ceně obvyklé spol.podílu ve výši ideální ½ na pozemku parc.č. 715/1 v kat.území a obci Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský. Ocenění vypracoval: Ing.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách přehled 3) Ocenění na základě analýzy majetku Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen Substanční hodnota A)Substanční hodnota

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00526517 Název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633 Ronas, s.r.o. Název firmy Ronas, s.r.o. Obchodní adresa 1. máje 2631 Rožnov pod Radhoštěm Poštovní adresa 1. máje 2631 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Telefon 575 751 330 (01.03.2008) 575 751 112 (09.02.2009)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13763-203/13 o ceně pozemku parc.č.246/4, katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha - západ, včetně ceny obvyklé. (LV č.1271) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti:

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2494/134/14 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 689/215 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Milovice a obci Milovice, okres

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název TRUCK UNION, spol. s r.o. IČ 49192477 DIČ CZ49192477 datum vzniku 09.11.1993 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1994 nespolehlivý plátce

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04357/12-052 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: spoluvlastnického podílu o velikosti 2/20 na pozemcích

Více