Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek"

Transkript

1 Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný přehled o majetku podniku a jeho zdrojích k určitému datu Strana výkazu, kde je zachycena struktura majetku se označuje "aktiva. Strana výkazu, kde je zobrazena struktura kapitálu se označuje "pasíva". 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 1 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 2 MAJETEK členění v rozvaze dlouhodobý majetek (stálá aktiva) oběžný majetek (oběžná aktiva) časové rozlišení Dlouhodobý majetek (do Investiční majetek) - úč. jednotce slouží déle než 1 rok, během užívání neztrácí svoji formu, dochází k jeho opotřebení, dále je členěn na: dlouhodobý nehmotný majetek ( do Nehmotný investiční majetek), dlouhodobý hmotný majetek ( do Hmotný investiční majetek), dlouhodobý finanční majetek ( do Finanční investice), 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 3 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 4 1

2 Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a goodwill s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, s vyjimkou goodwillu. Dále je zde zařazeno technické zhodnocení od částky stanovené zákonem o dani z příjmů. Dlouhodobý hmotný majetek pozemky, stavby, umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty, bez ohledu na jejich pořizovací cenu, samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinnosti stanovených zákonem, zejména principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 5 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 6 Dlouhodobý finanční majetek cenné papíry a podíly, které tvoří majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a dlužné cenné papíry držené do splatnosti půjčky poskytnuté účetní jednotkou s dobou splatnosti delší než jeden rok Dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku podle 488b a násl. OZ. Oběžná aktiva (oběžný majetek) V podniku vyskytuje v různých formách : ve věcné podobě - suroviny, materiál, rozpracovaná výroba, hotové výrobky v peněžní podobě - peníze v pokladně a na účtech v bance, pohledávky, cenné papíry) 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 7 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 8 2

3 Zjednodušené schéma oběhu oběžného majetku Peněžní prostředky Nákup zboží,materiálu, energie, služeb Výplata mezd... Zásoby zboží materiálu nedokončené výroby Kapitál Způsoby získání peněz a opatření jednotlivých druhů majetku vyjadřuje skladba kapitálu. Vlastní výroba produkce Prodej hotových výrobků Zásoby hotových výrobků Pohledávky Peněžní prostředky 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 9 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 10 Členění KAPITÁLU (pasiv) Pasiva Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Zisk Cizí zdroje Fondy ze zisku Rezervy Úvěry Základní kapitál Základní kapitál ( do Základní jmění), jeho tvorba závisí na právní formě podnikání. Základní kapitál se povinně vytváří v komanditní společnosti, ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti. 3PE491 cvičení závazky Ing. Hana Vávrová 11 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 12 3

4 Fondy ze zisku Účetní jednotky tvoří ze zisku fondy: povinné - rezervní fond, v družstvech nedělitelný fond - jeho výše a tvorba je upravena Obch. zák. dobrovolné - statutární fondy, které jsou dány stanovami např. sociální fond, fond odměn, fond na pohoštění a dary... Kapitálové fondy emisní ážio rozdíl mezi nominální hodnotou akcie a dosaženou vyšší tržní cenou akcie. (vzniká při emisi akcií); Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 13 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 14 Zisk Základní ekonomická veličina. Po splnění všech povinností, které jsou dány zákonem může podnik použít svůj nerozdělený zisk jako vlastní zdroj financování. V rozvaze uveden v položkách: Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období (Tento údaj musí být shodný s údajem ve výsledovce) Cizí kapitál Kapitál, který si účetní jednotka opatřila od jiných právnických nebo fyzických osob a který jí byl zapůjčen na určitou dobu Členění: rezervy závazky úvěry 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 15 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 16 4

5 Závazky vyjadřují povinnost dlužníka k plnění vůči věřiteli členění z hlediska doby splatnosti: závazky dlouhodobé závazky krátkodobé Úvěry Členění: dlouhodobé bankovní úvěry běžné bankovní úvěry krátkodobé finanční výpomoci Krátkodobé úvěry mají splatnost kratší než 1 rok. V rozvaze se vykazují podle zůstatkové doby jejich splatnosti ke dni sestavení účetní závěrky 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 17 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 18 Rezervy Představují závazek vůči třetí osobě a představují výdaje peněz v budoucích obdobích. Členění: Rezervy zákonné, které jsou stanoveny zákonem o rezervách ( 543/1992 Sb) Ostatní rezervy, které i účetní jednotky vytvářejí např. na rizika, restrukturalizaci nejsou daňově uznatelné. Úvodní rozvaha - údaje jsou uvedeny k (v tis. Kč) AKTIVA běžné období PASIVA běžné období Dlouhodobý majetek 1000 Vlastní kapitál 1000 DNM 100 Základní kapitál 800 DHM 800 Zisk 200 DFM 100 Kapitálové fondy 0 Oběžná aktiva 800 Cizí zdroje 800 Zásoby 300 Závazky krátk. 200 Pohledávky 300 Závazky dlouh. 200 finanční majetek 200 Bankovní úvěry a výpomoci 400 Aktiva celkem 1800 Pasiva celkem PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 19 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 20 5

6 PŘÍKLAD Sestavte rozvahu podniku a DOPOČÍTEJTE ZÁVAZKY cena dlouhodobého hmotného majetku při pořízení , nerozdělený zisk z minulého období , výrobní materiál na skladě , hotové výrobky na skladě , dlouhodobé majetkové cenné papíry , peníze v pokladně , peníze na účtu , základní kapitál , krátkodobé přijaté úvěry PŘÍKLAD DLOUHODOBÝ MAJETEK 1200 VLASTNÍ KAPITÁL 1370 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 950 ZÁKLADNÍ KAPITÁL 1000 DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 250 ZISK 370 OBĚŽNÁ AKTIVA 1700 ZÁSOBY 1250 CIZÍ KAPITÁL 1530 PENÍZE 450 ZAVAZKY 580 UVERY 950 MAJETEK 2900 KAPITÁL PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 21 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 22 Příklad Změny v rozvaze Úvodní rozvaha - údaje jsou uvedeny k (v tis. Kč) AKTIVA Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky krátkodobý finanční majetek Aktiva celkem běžné období PASIVA Vlastní kapitál Základní kapitál Zisk Kapitálové fondy Cizí zdroje Závazky krátk. Závazky dlouh. Bankovní úvěry a výpomoci Pasiva celkem běžné období PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová Příklad Změny v rozvaze 1. Z úvěrového účtu u banky bylo vybráno 100 tis.kč v hotovosti do pokladny podniku. 2. Byla uhrazena faktura dodavatelům ve výši 100 tis. Kč z běžného bankovního účtu. 3. Odběratel uhradil fakturu ve výši 50 tis. Kč na běžný účet podniku. 4. Banka uhradila z nového krátkodobého úvěru dodavatelům částku 50 tis.kč 5. Byla pořízena finanční investice s pořizovací cenou 100 tis. Kč, placena byla v hotovosti. 6. Byl zakoupen DHM s pořizovací cenou 200 tis. Kč, tato koupě byla financována z dalšího dlouhodobého úvěru. 7. Byly vyplaceny mzdy zaměstnancům za předchozí měsíc ve výši 50 tis. Kč. 8. Podnik dostal darem počítač, tento počítač byl oceněn reprodukční pořizovací cenou 50 tis. Kč. 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 24 6

7 Náklady Konečná rozvaha (v tis. Kč) AKTIVA běžné období PASIVA běžné období Dlouhodobý majetek 1350 Vlastní kapitál 1050 Dlouhodobý nehmotný majetek 100 Základní kapitál 800 Dlouhodobý hmotný majetek 1050 Zisk 200 Dlouhodobý finanční majetek 200 Kapitálové fondy 50 Oběžná aktiva 650 Cizí zdroje 950 Zásoby 300 Závazky krátk. 0 Pohledávky 250 Závazky dlouh. 200 krátkodobý finanční majetek 100 Bankovní úvěry a výpomoci 750 Aktiva celkem 2000 Pasiva celkem 2000 Náklady podniku jsou peněžníčástky, které podnik účelně vynaložil za získání výnosů. Existuje celářada způsobů, jak rozčlenit náklady do stejnorodých skupin. 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 25 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 26 Výnosy podniku Výnosy jsou peněžníčástky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité účetní období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. Výnosy podniku tvoří: a) provozní výnosy b) finanční výnosy Zisk Hospodářský výsledek podniku je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady podniku. Zvyšování zisku: snižování nákladů nebo zvyšování výnosů c) mimořádné výnosy 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 28 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 27 7

8 Výdaje Peněžní částky, které podnik skutečně vydal. Příjmy Peněžní částky, které podnik skutečně přijal. Cash flow Změna peněžních prostředků a jejich ekvivalentů 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 29 Příklad - Rozlišení základních pojmů (všechny operace byly uskutečněny ve stejném období) 1. Byl objednán DHM s pořizovací cenou 100 tis. Kč, v hotovosti byla zaplacena záloha 20 tis. Kč 2. Nákup materiálu pro výrobu za Kč, placeno v hotovosti. 3. Výdej materiálu do výroby celkem za Kč. 4. Měsíční odpisy strojů, na kterých se pracovalo jsou 5 tis. Kč. 5. Dělníci mají nárok na mzdy za tento měsíc ve výši Kč. 6. Byly vyplaceny mzdy za minulý měsíc ve výši Kč. 7. Bylo vyrobeno 300 ks výrobků. 8. Prodejní cena jednoho výrobku byl stanovena na 1000 Kč. 9. Prodáno bylo 250 ks, z toho na prodej 150 ks byl vystavena faktura, která dosud nebyla uhrazena, 100 ks bylo zaplaceno v hotovosti. 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 30 Příklad - Rozlišení základních pojmů Za sledované období vypočítejte: Příjmy celkem: Výdaje celkem: Náklady celkem: Výnosy celkem: Hrubý zisk: Příklad - Rozlišení základních pojmů (tis. Kč) Příjmy celkem: 100 Výdaje celkem: =73 Náklady celkem: = 55 Výnosy celkem:250 Hrubý zisk: = 195 Pohledávky:150 Pohledávky: 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 31 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 32 8

9 Příklad zjištění výše hotovosti Příklad zjištění výše hotovosti Zjistěte stav peněžních prostředků na konci sledovaného období, máte-li k dispozici následující informace: stav peněžních prostředků na začátku období byl Kč, ve sledovaném období podnik dosáhl Kč čistého zisku zvýšil se krátkodobý úvěr podniku o Kč, tyto prostředky byly převedeny na běžný účet podniku bylo zakoupeno nové výrobní zařízení s pořizovací cenou Kč, polovina byla zaplacena hned,druhá polovina bude zaplacena za měsíc, odběratelé uhradili fakturu za zboží ve výši Kč, stav zásob se zvýšil o Kč, jejich nákup byl placen v hotovosti, roční výše účetních odpisů byla Kč, byla splacena část dlouhodobého úvěru ve výši Kč, byl vyplacen podíl na zisku společníkům ve výši Kč, vystavené faktury za prodej vlastních výrobků a služeb byly celkem v hodnotě Kč, doba obratu pohledávek je 30 dnů, výnos z finančních investic byl Kč (výnosové úroky byly uhrazeny na účet) ,00 počáteční zůstatek ,00 úvěr ,00 úhrada výr. zařízení ,00 úhrada od odběratelů ,00 nákup zásob ,00 splacení úvěru ,00 vyplacení podílu společníkům 5 000,00 výnosové úroky ,00 konečný zůstatek 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 33 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 34 Obratový cyklus peněz Podnik má začít vyrábět nový výrobek. Na výrobu 1 kusu potřebuje 1000 Kč (materiál a práce), každý den bude vyrábět 200 kusů. Předpokládané roční tržby jsou 30 mil. Kč, průměrná zásoba byla vypočtena ve výši 400 tis. Kč, průměrná výše pohledávek 1,5 mil. Kč, dodavatelské faktury podnik platí v průměru za 15 dní. Vypočtěte dobu obratu peněz a potřebu finančních prostředků. Obratový cyklus peněz + DOBA OBRATU ZÁSOB + DOBA OBRATU POHLEDÁVEK - DOBA ODKLADU PLATEB = POČET DNŮ, NA KTERÉ JE TŘEBA ZAJISTIT FIN. PROSTŘEDKY 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 35 3PE491 cvičení Ing. Hana Vávrová 36 9

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Finanční analýza a řízení podnikových financí

Finanční analýza a řízení podnikových financí Finanční analýza a řízení podnikových financí Ing. Vojtěch Kostiha, MBA Praha 10.-11. září 2014 Controller-Institut Contrast Consulting Praha, spol. s r.o. Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4 Tel.: +42

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Edice Účetnictví a daně

Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně Ing. et Ing. Věra Rubáková Účetnictví pro úplné začátečníky 2011 Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Vydala GRADA Publishing, a.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 6 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady.

Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady. Účetnictví: je nejdůležitější podnikový, úplný informatický, chronologicky relativně uzavřený systém, v jeho obsahu jsou zaznamenány všechny procesy, které byly uskutečněny, má vytvořený právní, obsahový

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více