ROZVAHA v plném rozsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVAHA v plném rozsahu"

Transkript

1 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni IČ Označení A K T I V A řádek Běžné účetní období Minulé úč.období Brutto Korekce 1 Netto Netto 4 AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (ř.04+1+) 00 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 (ř.05 až 1) B. I. 1. Zřizovací výdaje 005 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software B. II. Ocenitelná práva 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Goodwill Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehmot.majetek 01 Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až ) 01 B. II. 1. Pozemky 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 8. Poskytnuté zálohy na dlouhod. hmot. majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř.4 až 0) 0 B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podst.vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskyt.zálohy na dlouhodobý finanční majetek

2 označení A K T I V A Běžné účetní období Brutto Korekce 1 Netto Minulé úč.období Netto 4 C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. až 8) 0 C. I. 1. Materiál 0 Nedokončená výroba a polotovary 04 Výrobky 05 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 08 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 09 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 Pohledávky - podstatný vliv 04 Pohledávky za společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 Pohledávky - podstatný vliv 051 Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř.59až6) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 06 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 06 D. I. 1. Náklady příštích období 064 Komplexní náklady příštích období 065 Příjmy příštích období 066

3 Označení A. A. I. A. A. II. PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál I. 1. Základní kapitál A. II. 1. Ážio P A S I V A Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A. III. Fondy ze zisku A. III. 1. Rezervní fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. B. B. I. B. I. 1. B. II B. II Změny základního kapitálu Statutární a ostatní fondy Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy (ř ) (ř ) (ř. 70 až 7) (ř ) Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací Rozdíly z přeměn obchodních korporací Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací Jiný výsledek hospodaření minulých let 1. (ř.8+8+1) (ř ) A. V. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/ Ostatní rezervy 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky (ř.79+80) (ř ) (ř. 87 až 90) (ř. 9 až 101) Stav v běžném účetním období Odložený daňový závazek Stav v minulém účetním období

4 Označení B. III. P A S I V A Krátkodobé závazky (ř. 10 až 11) Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 5 6 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 10 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 104 Závazky - podstatný vliv 105 Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky 11 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry 116 Krátkodobé finanční výpomoci 117 C. I. Časové rozlišení (ř. 119 až 10) 118 C. I. 1. Výdaje příštích období 119 Výnosy příštích období 10 Sestaveno dne Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Vlastibor Brych, předseda představenstva Předmět podnikání správa a provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením Právní forma účetní jednotky Družstvo Poznámka

5 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová Trutnov VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni IČ Označení I. Tržby za prodej zboží T E X T 01 Skutečnost v účetním období běžném minulém 1 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 + Obchodní marže (ř.01-0) 0 II. Výkony (ř ) 04 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř.09+10) B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 9 Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř.1 až 16) C. 1. Mzdové náklady Odměny členům organů obchodní korporace 14 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. E. Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.0+1) 19 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 Tržby z prodeje materiálu 1 F. Zůst. cena prodaného dlouhod.majetku a materiálu (ř.+4) F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 4 G. IV. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady 7 V. Převod provozních výnosů 8 I. Převod provozních nákladů 9 * Provozní výsledek hospodaření ( ř )

6 Označení J. K. T E X T VI. VII. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.4+5+6) VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VIII. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 6 Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Skutečnost v účetním období běžném minulém 1 L. M. N. O. IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 9 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 Q. * Finanční výsledek hospodaření (ř ) Daň z příjmu za běžnou činnost (ř.50+51) Q splatná 50 - odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 5 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) 55 S splatná 56 - odložená 57 T. * *** Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř ) Sestaveno dne Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Vlastibor Brych, předseda představenstva Předmět podnikání správa a provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením Právní forma účetní jednotky Družstvo Poznámka

7 Příloha účetní závěrky k Všeobecné informace Název účetní jednotky : BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo účetní jednotky : Trutnov 4, Chrpová 459, PSČ Spisová značka: Dr 40 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové IČ: Právní forma : Družstvo Předmět podnikání: Správa a provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením Datum vzniku : Datum zápisu: Statutární orgán - představenstvo : Vlastibor Brych, předseda představenstva Jiří Valenta, místopředseda představenstva Alžběta Astrová, člen představenstva Vlastní jmění: Kč ,- základní kapitál Kč ,- fond člen. podílu na uhr. domu a pozemku Kč 460,64 nedělitelný fond Vnější vztahy Účetní jednotka nemá žádné vnější vztahy, např. nevlastní podíl v jiné účetní jednotce. Statutární orgány, zaměstnanci Účetní jednotka měla v průběhu roku osoby, které vykonávaly činnost domovníka a administrativu na dohody o provedení práce. Náklady na domovníka ve výši Kč 0 000,- jsou ročně zúčtovány družstevníkům ve vyúčtování služeb. Náklady na administrativu byly hrazeny z dlouhodobé zálohy v celkové výši Kč 4 000,-. V roce 014 nedošlo k žádné výměně člena představenstva. Účetní informace 1. Účetní jednotka má vedené účetnictví u firmy MEBYS Trutnov s.r.o. (dříve Městský bytový podnik Trutnov), IČ , DIČ CZ , se sídlem Trutnov, Horská 5 na základě smlouvy o vedení účetnictví ze dne Účetní jednotka vede podvojné účetnictví dle zákona o účetnictví a to v plném rozsahu. Účetní jednotka oceňuje všechny účetní případy v aktuální peněžité hodnotě. V roce 014 účetní jednotka neprováděla žádnou větší opravu. 5. Účetní jednotka má podnikatelský úvěr, vedený u KB. Ten se snížil o pravidelné splátky, realizované v průběhu roku Účetní jednotka přijala v průběhu roku 014 od ČMZRB, a.s. dotace na úhradu úroků z úvěru ve výši Kč ,-.

8 7. Účetní jednotka má dluh na dani z příjmů vybírané srážkou v celkové výši Kč 400,-. 8. Závazky, které vznikly k byly uhrazeny do data splatnosti. 9. Účetní jednotka vykazuje k pohledávky na dlouhodobých zálohách v celkové výši Kč 1 55,- a na zálohách na služby v celkové výši Kč 18 1, Účetní jednotka podrozvahově eviduje drobný majetek v celkové výši Kč 6 17,-. 5. Prohlášení Účetní jednotka prohlašuje, že všechny údaje jsou uvedeny podle skutečných údajů vedených v účetnictví roku 01 Účetní doklady jsou archivovány v sídle účetní jednotky. V Trutnově dne 015 Sestavil : Renáta Plšková, MEBYS Trutnov s.r.o.... Podpisový záznam Za BD:...

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Schváleno MF ČR Vyhláška 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z př. 1x finančnímu úřadu ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.214 (v celých tisících Kč)

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více