Židenický Zpravodaj. v městské části Brno-Židenice. Mateřské školy, místa, zápis a další. Sběrné středisko odpadů Nezamyslova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židenický Zpravodaj. v městské části Brno-Židenice. Mateřské školy, místa, zápis a další. Sběrné středisko odpadů Nezamyslova"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC První občánek roku 2014 v městské části Brno-Židenice Dne byl na ÚMČ Brno-Židenice přivítán první narozený občánek MČ Brno-Židenice v roce Chlapeček se jmenuje Alexandr Pokora a narodil se Malého občánka a jeho rodiče přivítal na radnici osobně starosta Ing. Roman Vašina a místostarosta PhDr. Jiří Nesiba. Rodičům malého Alexandra byly předány připravené pozornosti a dárky. Starosta Ing. Roman Vašina rodině popřál hodně zdraví, osobní pohody a radosti při výchově. Ing. Monika Horká referentka Odboru sociálních věcí Mateřské školy, místa, zápis a další Již třetí rok se MČ potýká s větším zájmem rodičů o MŠ, nežli je volných kapacit. V letošním roce otevíráme novou třídu na MŠ Koperníkova. Vím, toto navýšení ani teď nepokryje potřeby občanů MČ. V letošním roce se budu snažit nalézt další prostory a ještě jednu třídu přidat a to znovu v nějakém školském zařízení. Mnoho debat o nedostatečné kapacitě MŠ v republice proběhlo médii. Rozhodující by měl vždy být pohled z roviny rozvoje dítěte. Budu-li uvažovat i jako pedagog, pro rozvoj dítěte je rozvoj rodině i ve třech letech prospěšnější, nežli v MŠ. Jenže v době doznívající krize by leckterá maminka do práce z ekonomických důvodů jít potřebovala. Což je i to, proč se během několika málo let kapacita v MŠ stala nedostatečnou. Byla-li před třemi lety žádost o umístění dvouletého děcka spíše ojedinělá, dnes je běžnou. Jenže s krizí v Židenicích mnoho nepohneme, a tak nezbývá než rozšířit kapacity. A jaké jsou další možnosti? Lze využít soukromé školky nebo jesle. Soukromých školek je v MČ několik a nabízí i různé zaměření. V městě Brně jsou i tři zařízení péče o dítě v dětské skupině, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno. Je zde poskytována zdravotně-výchovná péče zdravým dětem od 1-3 let. Tedy jesle, jedna z poboček v Židenicích na ul. Fr. Skaunicové 17. Více informací na Soukromé jesle v Židenicích vznikají na ul. Rokycanova 48. Dny otevřených dveří: a vždy v čase hod. Pobočka již fungujících jeslí Žirafka z Jundrova nabízí celodenní péči pro děti od 0,5-3 let. Více na www. skolkazirafka.cz. Bc. Karel Bernášek, místostarosta Obec ušetřila půl milionu korun Od tohoto roku jsme provedli na radnici změnu při zadávání veřejných zakázek v oblasti měřících přístrojů v bytech svěřených městské části. Měřící přístroje - tedy vodoměry a měřící přístroje tepla IRTN - v jednotlivých bytech jsou placeny nájemníky v rámci nájemní smlouvy jak vyplývá z předpisu nájemného. Již od roku 2007 začaly být využívány nové měřící přístroje, které nevyžadovaly osobní návštěvu v bytě zodpovědné osoby kontrolující stav přístroje, ale byly využívány elektronické zařízení, které udávaly údaje dálkově a šetřily tak čas nájemníkům, kteří nemuseli čekat v bytě na kontrolující osobu. Po čase se díky efektivní práci počet těchto přístrojů rozšířil. Měřící přístroje byly měněny každý rok, podle aktuální revizní potřeby, vždy každý rok se vyhlašovalo nové výběrové řízení na domy, kde revizní zpráva již nevyhovovala. Jednou z komplikací byl ale fakt, že přístroje byly placeny pomocí leasingu, který cenu každého aparátů mírně zvyšoval. Pro zjednodušení jsme proto byli vedeni snahou sjednotit výběr měřících přístrojů co do největšího objemu a platit je přímo z výnosů vedlejší hospodářské činnosti, tak aby naši nájemníci co nejvíce ušetřili. Že tato cesta dle nového Zákona o veřejných zakázkách byla dobrou volbou svědčí fakt, že jsme v letošním roce spojili výměny měřící přístrojů do velkého balíku, a při počtu 3206 zařízení (dohromady studená voda a teplá užitková voda) jsme z původní leasingové ceny kč při přímé hromadné platbě došli k ceně kč, tedy rozdíl kč ušetřených z kapes našich nájemníků. V této iniciativě bychom rádi pokračovali, dalším cílem je zjednodušení výběrových řízení na měřící přístroje, tak aby se nesoutěžily zbytečně každý rok jen určitý počet, ale jednou za pětileté revizní období všechny přístroje dohromady. Děkuji tímto i našemu smluvnímu správci bytového fondu za dobrou práci a přípravu této změny. Prosím proto i další jakékoliv nápady či iniciativu na zlepšení správy bytové fondu posílejte na PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Sběrné středisko odpadů Nezamyslova Sběrné středisko odpadu, při ulici Nezamyslova v MČ Brno-Židenice, je zrušeno. V druhé polovině ledna zázemí střediska vyhořelo. Dlouhodobě město Brno řeší majetkové vlastnictví některých pozemků a rozhoduje zastupitelstvo města Brna o dalším osudu. Obecně se ovšem očekává zamítnutí obnovy střediska, právě z důvodů nevlastnění všech potřebných pozemků. MČ situaci řeší hledáním vhodných pozemků, které by vyhovovaly normám. Nyní musíme využít nejbližší střediska odpadu na ul. Húskova nebo na ul. Líšeňská. Ačkoliv chápu rozhořčení v situaci, kdy přijedeme s odpadem a středisko je zavřené, prosím, netvořte nám zde černou skládku. Jednak se vystavujete nebezpečí pokuty, vynakládáme další prostředky na odvoz bince, ale přeci nebudeme žít s odpadky ve veřejném prostoru. Ukažme všem, že v Židenicích máme rádi čisto. Bc. Karel Bernášek, místostarosta Veselé svátky velikonoční, mnoho pohody, radosti a dobré nálady vám přeje ÚMČ Brno-Židenice Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 4/2014 ZPRÁVY Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice 80. zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : souhlasí se zněním návrhu příkazní smlouvy na zajištění pořadatelské činnosti a provozování farmářských trhů v Brně-Židenicích v roce 2014 s externím subjektem Ing. Jana Eckhardtová, IČ: Návrh příkazní smlouvy tvoří přílohu č. 1 originálu zápisu; souhlasí s návrhem Provozního řádu pro farmářské trhy v Brně -Židenicích; pověřuje místostarostu PhDr. Jiřího Nesibu, Ph.D. podpisem smlouvy včetně plné moci a za MČ Brno - Židenice patronací nad akcí Farmářské trhy v Brně - Židenicích v roce 2014; schvaluje podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2014 na realizaci farmářských trhů v roce bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných RMČ a způsob jejich řešení. souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky před budovou ÚMČ Brno-Židenice dne , při příležitosti 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. schvaluje rozpočtové opatření č. 2. Toto opatření navyšuje v příjmech rozpočtu na rok 2014 závazný ukazatel financování o 1. část zůstatku roku 2013 ve výši tis. Kč, navyšuje a doplňuje ve výdajích na rok 2014 některé závazné ukazatele. souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě mezi Masarykovou základní školou, Brno, Kamenačky 3591/4 a společnosti Vodafone Czech Republic a.s., na pronájem části střechy budovy č. p v k. ú. Židenice na dobu 7 let společnosti Vodafone Czech Republic a.s. souhlasí se zařazením akce pořádané ZUŠ Zbyňka Mrkose taneční koncert žáků, konané v termínu do povinného programu roku souhlasí se zařazením akce pořádané MŠ NA OSA- DĚ rozloučení se žáky, konané v termínu do povinného programu roku doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno -Židenice doporučit statutárnímu městu Brnu schválit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10 tvoří přílohu č. 10 originálu zápisu. schvaluje uhrazení části nákladů za provoz a údržbu výtahů za rok 2013 v domech DPS Stará osada 26, 28, 30 a 32/34 a Kosmákova 38 a 48 v celkové výši Kč z prostředků VHČ. souhlasí se zařazením akce pořádané ČČK 51. členské schůze, konané v termínech předem dohodnutých s provozovatelem DD a ohlášené na ÚMČ - (celkem tři bezplatné výpůjčky malého sálu), do povinného programu roku schvaluje s účinností od Metodiku pro schválení účetní závěrky příspěvkových organizací. jmenuje předsedou Komise školství, bezpečnosti a sportu pana Ing. Jiřího Rygla; jmenuje místopředsedou Komise pro územní rozvoj, životní prostředí a dopravu pana Ing. Jiřího Rygla; jmenuje členem Komise pro územní rozvoj, životní prostředí a dopravu Bc. Ladislava Koukala. 21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Židenice ze dne : členem Rady MČ Brno-Židenice byl zvolen Ing. Jiří Rygl. doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválení návrhu změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění vyhlášek pozdějších. schvaluje Návrh změny Územního plánu města Brna Aktualizace ÚPmB po splnění následujících požadavků: 1. Požadujeme vyřazení všech změn, týkajících se území Zbrojovky a jejího dopravního napojení, z upraveného Návrhu změny Územního plánu města Brna Aktualizace ÚPmB ; 2. Požadujeme zařazení změny ÚPmB související s využitím Zbrojovky až na základě řádného projednání příslušných územních studií včetně dopravního řešení; 3. Nesouhlasíme s napojením lokality Údolíček z ulice Rokytova. Respektovat pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby VMO Rokytova; 4. Požadujeme umístění tunelového portálu výlučně na vnější hraně ulice Rokytova; 5. U změny B45/09-I nesouhlasíme s napojením technické infrastruktury navržené plochy pro bydlení na území MČ Brno-Vinohrady do ulice Líšeňská. nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna přeřazení domovního celku Mazourova č. pop. 590, č. or. 1, na pozemku p. č. 4390, zastavěná pl., nádvoří o výměře 200 m2, Mazourova č. pop. 642, č. or. 3, na pozemku p. č. 4391, zastavěná pl., nádvoří o výměře 201 m2 a Mazourova č. pop. 644, č. or. 5, na pozemku p. č. 4392, zastavěná pl., nádvoří o výměře 199 m2 vše v k. ú. Židenice, včetně pozemku ze Seznamu domů nedoporučených k prodeji do Seznamu domů doporučených k prodeji. nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna přeřazení domu Podpísečná č. pop. 2906, č. or. 4, na pozemku p. č. 5630, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155 m2 v k. ú. Židenice, včetně pozemku ze Seznamu domů nedoporučených k prodeji do Seznamu domů doporučených k prodeji. doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, včetně aktuální změny přílohy Seznam ploch nejvýznamnější zeleně. více na Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Židenice se uskuteční v Kapitulní síni Vojenské nemocnice od 16 hodin. Pojďte na procházku Letošní jarní počasí přímo láká vyjít si trošku ven, projít se po našem pěkném okolí. Nám starším se ale z mnoha různých důvodů prostě již nechce. Zkuste se přemoci a udělejte si procházku podle svých možností, chuti a zdraví. Vezměte si třeba ony nyní tak populární trekingové hole. Chtěl bych vyzkoušet, kolik starších lidí má chuť společně si vyjít. Tak až budete mít nakoupeno, zkuste přijít ve středu 9. dubna v 9.00 hod na plácek před vchodem do parku na Bílendě. Společně si vyjdeme na vyhlídku k pomníku, každý podle svých možností a svým tempem. Na prostranství u pomníku si kdo chce může i zacvičit. A zhruba za hodinu skončíme s pocitem, že jsme udělali něco pro své zdraví. A v dalších týdnech, vždy ve středu, to můžeme zopakovat. Bc. Ladislav Koukal Provozní hodiny Společenského centra Karas Vymazalova 22, Brno-Židenice 8h - 9h 9h - 10h 10h - 11h 11h - 12h 12h - 13h 13h - 14h 14h - 15h 15h - 16h 16h - 17h 17h - 18h 18h - 19h Pondělí Herna pro rodiče s dětmi Úterý Čítárna nejen pro seniory Klub Seniorů MČ Středa Herna pro rodiče s dětmi Senior Point Vernisáže / koncerty * Čtvrtek Senior Point Herna pro rodiče s dětmi Pátek Čítárna nejen pro seniory * dle aktuálního programu Plán akcí klubu seniorů na, květen a červen 2014 Přednášky se konají vždy v úterý ve hod v novém senior centru Vymazalova 22, Brno Kyrgystán p. Lněnička Cvičení paměti p. Choura Na západě západního Německa p. Kolejka Polsko p. Lněnička Památky Unesco v ČR p. Lněnička Brněnské památky v modelech p. Josef Sopky ve světě a u nás p. Přichystal Dva ostrovy Karibiku p. Seidlová Zdraví a prázdniny p. Seidlová Moravská symbolika p. Nesiba Zdravý životní styl seniorů prac. Senior Pointu Setkání se starostou v Dělnickém domě Změna programu vyhrazena. Připravil Bc. Ladislav Koukal strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 AKTUÁLNĚ Nebývale teplá sobota 15. února 2014 lákala k procházkám, které někoho mohly sice unavit, ne však věrné žideničáky, kteří si nenechali ujít kouzelný večer strávený při tanci a poslechu hudby na již 23. plese městské části Brno -Židenice. Návštěvníci byli mile přivítáni překrásně vyzdobeným sálem Dělnického domu naznačujícím s jakou láskyplností byl ples připravován. Všechny stylově vyzdobené stoly doplňovaly jarní květiny a plápolající svíčky podtrhující výjimečnost tohoto okamžiku. Pro zpříjemnění večera byly zdarma připraveny na každém stole láhve červeného a bílého vína. Pořadatelům se i letos podařilo vykouzlit neobvykle milou atmosféru, která na člověka dýchala na každém kroku. První tóny večera patřily valčíku v podání kapely Q-STYL a prvnímu tanečnímu vystoupení taneční školy DANZA, při kterém bylo možno obdivovat nejen vynikající taneční kreace, ale i úžasné róby tanečnic a stylové fraky tanečníků. Po úvodním předtančení přivítal účastníky plesu moderátor večera pan Janč, který zde jmenovitě přivítal přední představitele vedení MČ Brno - Židenice a města Brna v čele se starostou Ing. Romanem Vašinou, kterému předal slovo. Během večera proběhly úžasné ukázky klasických, latinskoamerických, swingových či jazzových tanců. Návštěvníci plesu si mohli během večera vychutnat nejen klasické taneční skladby. Všichni v sále obdivovali i nové světelné efekty a umění kapely až do brzkých ranních hodin. Občerstvení hostů zajistil velmi bohatý otevřený raut. Zde si na své přišly nejen oči, ale i chuťové buňky. Výběr byl opravdu veliký a byly zde připraveny salámové, sýrové i ovocné a zeleninové mísy, kuřecí i vepřové řízečky, grilované kuřecí paličky, vepřový gulášek, bramboráčky, losos, sýrové roládky, domácí paštika a sekaná, plněná vejce a rajčátka, nebo jako sladké potěšení se podával mimo jiné domácí štrúdl, tvarohové a povidlové koláčky atd. Veškeré lahůdky byly pravidelně doplňovány a jídla neubývalo ani v pozdních večerních hodinách. Židenický Zpravodaj 4/ společenský ples Jedním z nejočekávanějších bodů programu je vždy tombola. Ceny byly vystaveny částečně v předsálí a ty hlavní v sále na pódiu. Motivace ke koupi tombolového lístku tak byla o to větší a jejich prodej se těšil neutuchajícímu zájmu. V první části se nejprve losovalo čtyřicet věcných výher. Nadšení výherci si pak do sálu odnášeli dárkové balíčky, dárkové poukazy, pokojové květiny, vína a někteří šťastlivci si dokonce odnášeli takové výhry jako sadu detektivek, vysavač, žehličku, turistickou sadu, sklenice, nože, sadu na badminton, nakládaný hermelín, utopence, medovník či plyšovou včelku Máju. Ve 23:30 následovalo hlavní losování na pódiu, kterému byl přítomen místostarosta Ing. Aleš Mrázek, jako loterní zástupce. Zde byly losovány hlavní ceny digitální úhloměr, bezplatné zapůjčení vozidla, tablet, příklepová vrtačka, mobilní telefon, značkové hodinky, multifunkční tiskárna a LED televizor. Korunou samotného losování bylo tombolové překvapení večera v podobě několika kilogramů masa, sýra a sladkostí. Večer si opravdu všichni užívali a i v pozdních hodinách byl taneční parket neustále obsazen. Opravdu velké poděkování za uspořádání plesu patří nejen vedení židenické radnice, ale především paní Lence Greplové, která do jeho organizace vložila nejen svou šikovnost, ale i kousek svého srdíčka. Pokud se vám letošní ples líbil, budeme se srdečně těšit na shledanou za rok a to již po čtyřiadvacáté. Jiří Motloch Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU I. den voleb: pátek 23. května 2014 (od 14:00 hodin do 22:00 hodin) II. den voleb: sobota 24. května 2014 (od 08:00 hodin do 14:00 hodin) V městské části Brno-Židenice mohou voliči ve dny voleb volit v 19 stálých volebních okrscích. Číslo volebního okrsku a místo volební místnosti se řídí místem trvalého pobytu voliče v rámci městské části Brno-Židenice. Seznam stálých volebních okrsků dle ulic bude uveřejněn v květnovém čísle Židenického zpravodaje. Případné dotazy a informace k volbám poskytne Alice Večeřová, DiS. (kancelář č. 208, II. patro, tel. č , INFORMACE PRO VOLIČE OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY Právo volit při volbách do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18let, nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, příp. volí na voličský průkaz. Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. INFORMACE PRO VOLIČE OBČANY JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE Právo volit při volbách do Evropského parlamentu má občan jiného členského státu, který alespoň ve druhý voleb dosáhl věku 18let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, projeví svou vůli hlasovat v těchto volbách na území České republiky tím, že podá u Úřadu městské části města Brna Brno-Židenice (dále jen ÚMČ ), v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 do 16:00 hodin, žádost o zápis do seznamu voličů (žádost je k dispozici na podatelně ÚMČ, příp. ve formátu rtf. nebo pdf. na pro volby do Evropského parlamentu; to neplatí v případě, že občan jiného členského státu Evropské unie požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 nebo 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky (těmto voličům doporučujeme, aby si svůj zápis ověřili na ÚMČ). Občan jiného členského státu Evropské unie, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území České republiky, podá u ÚMČ, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů (žádost je k dispozici na podatelně ÚMČ, příp. ve formátu rtf. nebo pdf. na pro volby do Evropského parlamentu; tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 do 16:00 hodin. Žádost o zápis do seznamu voličů a žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů je nutné podávat osobně. Při podání žádostí se občan jiného členského státu Evropské unie prokáže platným průkazem totožnosti. ÚMČ žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. VOLIČSKÝ PRŮKAZ Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je zapsán, vydá ÚMČ na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku AKTUÁLNĚ Židenický Zpravodaj 4/2014 na území České republiky. Již v tuto chvíli lze podat žádost o vydání voličského (žádost je k dispozici na podatelně ÚMČ, příp. ve formátu rtf. nebo pdf. na a to: 1. v listinné podobě opatřené ověřeným podpisem voliče (při ověření podpisu u ÚMČ či jakéhokoliv jiného správního úřadu lze využít osvobození od správního poplatku podle ust. 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) 2. v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče 3. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky Konec lhůty pro podání žádosti je čtvrtek dne 8. května 2014 v 16:00 hodin. ÚMČ voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. ve čtvrtek dne 8. května 2014, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Po datu 8. května 2014 již nelze žádosti o vydání voličského průkazu přijímat. ZÁSADY HLASOVÁNÍ Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svoji totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti, voličský průkaz je povinen odevzdat okrskové volební komisi. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného členského státu, nebo jde-li o občana jiného členského státu, neprokáže-li, že je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz. Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. PŘENOSNÁ VOLEBNÍ SCHRÁNKA: Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů ÚMČ a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Hlasovací lístky budou voličům doručeny do místa jejich trvalého bydliště nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. v úterý dne 20. května 2014, vložením do řádně označených domovních schránek. Hlasovací lístky budou k dispozici také na ÚMČ v místnosti č. 208, popřípadě ve dny voleb ve volební místnosti. strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 AKTUÁLNĚ Židenický Zpravodaj 4/2014 MOŽNOST VOLIT V NEMOCNICI NEBO V OBDOBNÉM ÚSTAVU A ZAŘÍZENÍ Voliči, kteří jsou hospitalizováni v nemocnici či dlouhodobě žijí v sanatoriu, ústavu sociální péče nebo obdobném ústavu a zařízení, nemají na území městské části Brno-Židenice trvalý pobyt a projeví vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v tomto zařízení, nahlásí tuto skutečnosti správci příslušného zařízení, a to nejpozději 20 dnů přede dne voleb, tj. do 3. května Správce příslušného zařízení pak nejpozději dne 3. května 2014 ÚMČ tyto voliče nahlásí, ÚMČ o provedeném zápise informuje obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče. O zápis do seznamu voličů by měl požádat pouze volič, u kterého je zřejmý jeho pobyt v uvedených zařízeních ve dny konání voleb do Evropského parlamentu, a to s ohledem na skutečnost, že následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. Není-li si volič jistý svým pobytem ve výše uvedených zařízeních ve dny voleb do Evropského parlamentu, doporučujeme tomuto voliči požádat o vydání voličského průkazu (viz výše). INFORMACE PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE Delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. do středy dne 23. dubna 2014 do 16:00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu byla zaregistrována. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a přechodný pobyt na území České republiky člena, popřípadě náhradníka a podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě osob, které jsou k tomuto úkonu zmocněncem písemně pověřeny a které kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. První zasedání okrskových volebních komisí se koná ve středu dne 30. dubna 2014 (v budově ÚMČ). INFORMACE O VOLEBNÍCH OKRSCÍCH V souvislosti s novelou zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, zejména pak přechodného ustanovení čl. IV zákona č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou dle ustanovení 26 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., volební okrsky nově vedeny v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). V návaznosti na shora uvedené proto došlo k novému očíslování jednotlivých volebních okrsků a současně k mírným změnám v hranicích jednotlivých volebních okrsků. Tyto změny se týkají celého území České republiky. Nové číslování volebních okrsků Původní číslování volebních okrsků Volba prezidenta ČR (leden 2013) Změny v umístění volebních objektů Volby do Poslanecké sněmovny PČR (říjen 2013) Volby do Evropského parlamentu (květen 2014) CVČ Touškova ZŠ Gajdošova ZŠ Gajdošova CVČ Touškova ZŠ Gajdošova ZŠ Gajdošova ZŠ Gajdošova ŽŠ Gajdošova ŽŠ Gajdošova MŠ Koperníkova ZŠ Gajdošova ZŠ Gajdošova ZŠ Gajdošova ZŠ Gajdošova ZŠ Gajdošova VSA Filipínského ZŠ Kuldova ZŠ Kuldova Táborská 185 ZŠ Kuldova ZŠ Kuldova Táborská 185 ZŠ Kamenačky ZŠ Kuldova PS, Jamborova 61 ZŠ Kamenačky ZŠ Kuldova Táborská 185 ZŠ Kamenačky ZŠ Kamenačky Táborská 185 ZŠ Kuldova ZŠ Kamenačky ZŠ Kamenačky ZŠ Kamenačky ZŠ Kamenačky ZŠ Kamenačky ZŠ Krásného ZŠ Kamenačky ZŠ Kamenačky ZŠ Krásného ZŠ Kamenačky ZŠ kamenačky ZŠ Kamenačky ZŠ Krásného ZŠ Krásného ZŠ Krásného ZŠ Krásného ZŠ Krásného ZŠ Krásného ZŠ Krásného ZŠ Krásného ZŠ Krásného ZŠ Krásného ZŠ Kuldova ZŠ Kuldova ZŠ Krásného Použité zdroje: zákon č. 62/2003 Sb. Alice Večeřová, DiS. referentka právního referátu Úseku tajemníka Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 ŠKOLSTVÍ Židenický Zpravodaj 4/2014 ZŠ Gajdošova Spokojení autoři výstavy o Mezopotámii - Michal, Ondra a Honza Žáci Montessori tříd na výletě do starověku Bylo úterý 25. února 2014, 9:30 středoevropského času, ale na chodbě Montessori tříd se právě nečekaně změnily časoprostorové souřadnice. Během krátkého zahájení výstavy jsme se přesunuli asi o 5000 let zpátky, na území mezi řekami Eufrat a Tigris - do starověké Mezopotámie. K přemístění jsme nepoužili Tardis, ani jsme nežádali o pomoc Pána času - fantastický výlet nám zařídili tři žáci 6. C, kteří se s touto civilizací dva týdny seznamovali. Vyhledávali zajímavé informace, vytvářeli kopie historických kulturních památek, nahlíželi do zápisů v klínovém písmu, zamýšleli se nad Chamurappiho zákoníkem i životem tehdejších obyvatel. Nakonec své objevy představili svým spolužákům. Výstava promlouvala doslova ke všem smyslům. Při jejím zahájení zazněl záznam skladby hrané na dobové nástroje. Byla otevřena restaurace U Gilgameše, kde jste mohli ochutnat například datlový krém, připravený podle původního receptu. Pokud jste však chtěli zkusit něco z nabízených dobrot, museli jste se s číšníky domluvit anglicky. Věřte nevěřte, ale svou placku i vinnou šťávu si nakonec dokázal objednat i každý prvňáček. Mladší kamarády také zaujaly matematické úkoly, které bylo třeba vypočítat pomocí číslic v klínovém písmu. Ukončení výstavy se neobešlo bez pocitů lítosti. Máme se však na co těšit, protože příště nás další tým z šesté třídy pozve proti proudu řeky času do Egypta. A cestovat ve starověku budeme i v dubnu, kdy navštívíme antický Řím. Co říci na závěr? Tento projekt, který smysluplně propojuje učivo dějepisu, angličtiny, českého jazyka i výtvarné a hudební výchovy, by nemohl vzniknout bez nadšení našich žáků a ochoty rodičů pomoci s realizací jejich konkrétních nápadů. Jak jsme se ale všichni mohli přesvědčit, výsledek za tu námahu stojí. Mgr. Alice Rousová, vyučující v 6.C Montessori třídě Základní škola Brno, Gajdošova pro školní rok Druhý stupeň s programem Montessori na ZŠ Gajdošova Druhý stupeň s programem Montessori je připraven tak, aby byl alternativou víceletých gymnázií v přípravě k dalšímu studiu. Současně dobře rozvíjí praktické dovednosti, a umožňuje tak mladým lidem plynulé začlenění do běžného života. Naši žáci mají výborné studijní výsledky v teoretických předmětech a přirozeně je aplikují a propojují do praktických i uměleckých oblastí, jako je vaření, práce se dřevem, kovem, výtvarná nebo hudební výchova. Pro studium využívají žáci moderní učebnice, pracovní sešity, encyklopedie a spolu s další literaturou také internetové zdroje. Pracují se speciálně vytvářenými Montessori pomůckami i elektronickými studijními materiály na vnitřní síti školy. Jednotlivými aktivitami se zaměřujeme na rozvoj osobní motivace k učení, na samostatnost, kreativitu, týmovou práci, svobodný názor a jeho prezentaci. Pro naplňování individuálních potřeb jednotlivých žáků působí ve výuce matematiky i českého a anglického jazyka druhý pedagog v roli asistenta. V rámci Montessori programu klademe důraz na projektové vyučování. Přírodovědné a společenskovědní oblasti jsme integrovali do zastřešujícího předmětu Příroda a společnost. Díky tomu se žáci mohou několik týdnů věnovat jednomu probíranému okruhu. Zvolené téma reflektujeme v dalších předmětech, jako například ve výtvarné výchově, informatice nebo anglickém jazyce. Výuka fyziky a chemie je probíhá ve dvouhodinových blocích, s možností využívat pro praktickou část lekcí laboratoř. Během celoroční práce používáme slovní hodnocení - žáci i rodiče dostávají plnohodnotnou zpětnou vazbu s konkrétními informacemi o tom, co již dítě zvládlo a čemu se má ještě věnovat při své individuální práci. Při přechodu dítěte na jiný typ školy převádíme slovní hodnocení na odpovídající známky. Důraz klademe také na kvalitu prostředí, ve kterém žáci studují, a systematicky je vedeme k péči o společně sdílený prostor. Učebny jsou vybaveny moderně a na vysoké úrovni splňují nároky na informačně i esteticky podnětné prostředí. Mgr. Pavla Vantuchová, vyučující v 7.C Montessori třídě Informace o činnosti spolku Škola Montessori při ZŠ Gajdošova Spolek Škola Montessori při ZŠ Gajdošova každoročně organizuje akce pro žáky, rodiče i širokou veřejnost. Ve školním roce se uskutečnily například následující akce: městská hra Černé schránky, benefiční slavnost Montessori tříd v Dolních Kounicích nebo 1. společenský ples ZŠ Gajdošova a o.s. Škola Montessori. V březnu nás čeká Den pro rodiče, kde rodiče představí svá zajímavá povolání dětem ve třídách. Pro rodiče i širokou veřejnost je plánovaný bazar dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb GAJDABLEŠÁK, který bude dne sobota dopoledne. Bližší info na letáčcích a nebo Zuzana Beránková, Škola Montessori TZŠ Kuldova Dění ve školní družině začátkem roku Ve školní družině to začátkem roku 2014 ožilo. V lednu jsme trochu nahlédli do ciziny v podobě přednášky o Vietnamu. Paní, jejíž tatínek je rodilý Vietnamec, nám ukázala spoustu fotografií, které při svých cestách za rodinou pořídila. Víte, že se tam jezdí jenom na motorkách? A že i rodina se třemi dětmi jezdí na jedné motorce? Dopravní předpisy moc nefungují a přesto tam nejsou nehody. Místo kostelů mají pagody. Místo příboru hůlky. A jak je držet a jíst jsme si mohli i vyzkoušet. Byla to opravdová zábava. V únoru jsme měli karneval. Masky nám zpestřily odpoledne, kdy jsme si v sále zopakovali naše každoroční tanečky jako Que te la pongo a Kačací tanec. Soutěžit s balónky vydrželo až do konce několik dvojic. Porota měla velmi těžkou práci zvolit a ocenit jen některé z velkého množství zajímavých masek. Všechny byly moc povedené. Nakonec byla nejbarevnější maskou Maková panenka, nejvtipnější Pipi dlouhá punčocha, nejoriginálnější zajíček. 3. místo získala maska kouzelníka, 2. místo rytíř a vítězem letošního maškarního reje se stal Marťánek. Družina TZŠ Kuldova strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 MZŠ Kamenačky Malí recitátoři se předvedli V pondělí, 24. února 2014 proběhla na naší škole recitační soutěž. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, v první kategorii recitovali žáci 2. a 3. ročníku, ve druhé kategorii pak žáci 4. a 5. tříd. Básně, které soutěžící přednášeli, si zvolili sami. Nejúspěšnější v 1. kategorii byl Vít Hložek ze 3. B, druhé místo získala Klára Ouředníková z 2. B., třetí místo udělila porota Lucii Palasové z 2. B a Štěpánu Hrubanovi ze 3. B. Ve 2. kategorii získali 1. a 2. místo recitátoři z 5. B - Andrej Holoubek a Filip Janda, na třetím místě se umístily Vendula Vrbová ze 4. A a Eliška Madejová z 5. A. Soutěžící na 1. a 2. místě postupují do městského kola, které se bude konat 13. března ve Středisku dramatické výchovy Labyrint v Brně Bohunicích. Přejeme jim do dalšího kola mnoho úspěchů! Poděkování patří všem zúčastněným, kteří se opravdu velmi snažili. porotci recitační soutěže z MZŠ Kamenačky Obvodní kolo soutěže Superstar bylo úspěšné V úterý 4. března 2014 se na základní škole Mutěnická konalo obvodní kolo Superstar školních družin. Naši školu výborně reprezentovali výherci školního kola, popřípadě děti, které se umístily na druhém místě. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích 1. a 2. třídy, 3. a 4. třídy a 5. třídy. Kategorie se dále dělily na hochy a dívky. Eliška Strýčková musela bojovat hned se čtyřmi dalšími zpěvačkami z 1. a 2. tříd a umístila se na krásném čtvrtém místě. Kryštof Šimůnek vybojoval mezi hochy z prvních a druhých tříd krásné druhé místo. V těžké konkurenci skončila na druhém místě i Vendula Vrbová, tentokrát v kategorii 3. a 4. tříd. Alex Holoubek si ve stejné kategorii vyzpíval druhé místo. Za pátou třídu nás reprezentoval Andrej Holoubek, který vyšplhal až na místo nejvyšší a čeká ho příští týden ještě poslední městské kolo. Všem zpěváčkům moc děkuji za reprezentaci a krásné umístění v tak těžké konkurenci. Mgr. Michaela Lusková Jarní inspirace pro Vinohrady Inspiraci na jaro a Velikonoce můžete načerpat ve středisku volného času Lužánky pracoviště Louka. Již sedmým rokem zde 12. dubna proběhnou pro děti i rodiče Jarní dílny na rozkvetlé louce, kde jsou připraveny výtvarné dílny s jarními a velikonočními motivy, chybět nebudou ani velikonoční tradice a zvyky. Na Zelený čtvrtek a Velký pátek je pro děti nachystán příměstský tábor Velikonoce v pohybu. Ani tady nebudou děti ochuzeny o velikonoční dílny, spoustu her, pohybových a sportovních aktivit. Na programu budou tradiční i netradiční sporty, které si prakticky vyzkouší. Můžete se těšit i na velmi populární taneční podložky. Na jaro a Velikonoce s Vámi se na Louce všichni moc těšíme. Více informací o výše uvedených akcích, ale také o letní nabídce si můžete přečíst na Příjemné prožití Svátků Velikonočních přeje za SVČ Lužánky Mgr. Kateřina Konečná, Pedagog volného času ŠKOLSTVÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V BRNĚ-ŽIDENICÍCH ZVE K ZÁPISU Příměstské tábory na Paletě léto 2014 Židenický Zpravodaj 4/2014 Srdečně zveme děti a mládež od pěti do osmnácti let k zápisu do hudebního oboru Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně-Židenicích. Ve školním roce 2014/2015 otevíráme tato studijní zaměření: hru na klavír, varhany, klasickou kytaru, elektrickou kytaru, elektronické klávesové nástroje, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, saxofon, trubku, hoboj, klarinet, lesní roh, bicí nástroje, cimbál, akordeon, sólový zpěv. Studium hudebního oboru se v současnosti nezaměřuje pouze na oblast klasické hudby, ale také na hudbu mnoha dalších žánrů. Pro nejmladší děti nabízíme přípravné studium Notička, kde se s hudbou mohou seznámit hravou formou a tak přirozeně rozvíjet své hudební schopnosti. Na ZUŠ umožňujeme také zapůjčení hudebního nástroje. Židenická ZUŠ patří k předním brněnským školám. Pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní učitelé, řada z nich působí také na středních a vysokých uměleckých školách nebo jsou činní jako aktivní umělci. Hlavní budova školy se nachází v klidném prostředí na Došlíkově 48, dále vyučujeme v moderní kruhové budově Čejkovická 8 a v odpoledních hodinách také na Základní škole Krásného, Gajdošova a Merhautova. Zápis nových žáků pro školní rok 2014/2015 do hudebního oboru se bude konat od úterý 22. dubna do pátku 13. června 2014, vždy od 15:30 hodin do 17:30 hodin v budově ZUŠ, Došlíkova 48 v Brně-Židenicích. Podrobnější informace naleznete na: www. zus-brno.cz nebo na tel. čísle: Těšíme se na Vás! Mgr. Irena Běhalová, vyučující hudebního oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose JUNIOR Dům dětí a mládeže Brno pobočka PALETA, Touškova 9, Brno Tel.: , mob.: , 1.) Pirátské dobrodružství Cena: 1500,- / 230,- na den Pirátské putování po ostrovech 5 moří hledání pirátského pokladu- hry zábava a tvoření výlet k vodě (nebo na vodu) Ved. tábora: Horáková Šárka, Drmolová Veronika 2.) Duhová Paleta Cena: 1500,- / 230,- na den Tvořivé dovádění s barvami a nejrůznějšími materiály.malování triček, šperky, keramika, točení na hrnčířském kruhu, malování na chodník, papír, okna, vlasy, obličej + hry a soutěže na zahradě i v herně.!!!těší se na vás BARVIČKY z PALETY!!! Ved. tábora: Horáková Šárka, Drmolová Veronika 3.) Letem světem Cena: 1500,- / 230,- na den Pojďte s námi navštívit svět dopravy a cestování. Co vás čeká? Navštívíme vlakové depo, autobusové, trolejbusové i tramvajové depo, letiště a přístaviště. Mimo naše cestování si vyrobíme z běžně dostupných materiálů letadla nebo lodičky a samozřejmě vás čekají i nejrůznější hry a soutěže. Ved. tábora: Horáková Šárka, Doleželová Petra Cena: 1500,- / 230,- na den V ceně táborů je : pitný režim, 2 x denně svačinky, teplé obědy, vstupné, materiál S sebou: přezuvky, věci na převlečení, láhev na pití, pláštěnku, vhodnou pokrývku hlavy, na ven pevnou obuv, oblečení dle aktuálního počasí. Přihlašujte se on-line případně osobně na Paletě. Bližší informace na tel Horáková Šárka Akce pro širokou veřejnost Pá 4.4. Velikonoční Paleta 16:00 20,- + dílny: ceny od 20,- do 50,- Kč Po Vitráže Tiffany V. 17:00 200,- Pá Den Země 16:00-19:00 40,- Po Vitráže Tiffany VI. 17:00 200,- Po Cínový šperk 17:00 250,- Pá Keramická dílna 17:00 150,- Pá Paleta pro děti Den dětí 16:00 50,- Pá Malování na hedvábí 17:00 250,- Na tvořivé dílny je omezen počet účastníků na 10.!!! NUTNÉ PŘIHLÁŠENÍ PŘEDEM!!! telefon: Horáková Šárka Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

8 Židovský hřbitov v Brně-Židenicích patří k nejvýznamnějším židovským památkám v Brně. Založen byl v roce 1852, kdy provizorní výbor v Brně zakoupil dvě parcely o celkové výměře 4057 m² a získal povolení ke zřízení pohřebiště. V témže roce byla také postavena márnice. Původní hřbitov představují dnešní sekce 1 až 13, brzy ale jeho kapacita rostoucí židovské obci nedostačovala, a tak byl hřbitov rozšiřován o nové parcely. Stejně tak byla původní obřadní síň z roku 1863 nahrazena v roce 1900 novou. Její průčelí dodnes zdobí hebrejský nápis: Toto je brána domu, za kterou končí všechen život. Interiér potom zdobí malby, hebrejské modlitební texty a rovněž úryvek básně Jaroslava Vrchlického. V bočních stěnách jsou také zazděny tři zlomky náhrobků ze středověkého židovského hřbitova. V roce 1982 vnitřní výzdobu doplnil vy- Jak šel čas v Židenicích Židenický Zpravodaj 4/2014 Židovský hřbitov v Židenicích řezávaný dřevěný lustr ze synagogy v Batelově u Jihlavy. Hřbitov se dále rozšiřoval v roce 1916 (zde se nachází mimo jiné hroby židovských vojáků a obětí první světové války) a znovu v roce 1935, kdy hřbitov získal svoji konečnou rozlohu. S m² je tak jedním z největších židovských hřbitovů v českých zemích. Za druhé světové války unikl areál hřbitova zničení a v roce 1950 jej potom doplnil památník obětem holocaustu z Brna a okolí, na němž stojí text: Těla vaše v zemi nechť tlejí kdekoliv popel váš vítr nechť rozvál kamkoliv duše vaše s námi zůstanou navždy spjaty. Text dále pokračuje slovy: Památce našich hrdinů vojáků padlých v druhé světové válce a více než obětí nacismu a fašismu, které pro židovskou víru nebo původ nastoupily z Brna cestu mučednické smrti, postavila tento pomník Židovská náboženská obec Brno. Kolem památníku byly přeneseny starší náhrobní kameny ze zrušených židovských hřbitovů v okolí, z nichž nejstarší jsou z konce 18. století. Na hřbitově se nachází celkově asi devět tisíc náhrobků a více než jedenáct tisíc hrobů, tvořících jedinečnou přehlídku pohřebního umění druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století. Odpočívá zde řada významných osobností. Mezi nimi například hvězda prvorepublikového filmu Hugo Haas ( ), zakladatel Lidových novin a ministr obchodu v první československé vládě Adolf Stránský ( ), významní rabíni Baruch Placzek ( ), Richard Feder ( ) a další, zakladatel školy pro slepé děti na ulici Veveří Ludwig Schmeichler ( ), básnící Alois Ludwig Jeitteles ( ) a Hieronymus Lorm ( ), historik Max Grünfeld ( ), architekti Otto Eisler ( ) či Josef Fischer ( ) a řada dalších. Mgr. Milan Strmiska, kronikář Židenic ZTRACENÉ ŽIDENICE SKAUTSKÁ VYHLÍDKA obnovená vyhlídka Každá obec má svá tajná, záhadná místa, taková svoje Stínadla a naše Židenice jich dokonce mají hned několik. Jednomu z nich se říká Skautská vyhlídka. Je k nevíře, že ona úzká klikatá cesta, která vede z ulice Hrozňatova k židenickému hřbitovu, má své jméno, které je dokonce zaneseno v mapách města. Jmenuje se Ve Vinohradech a prochází kolem zahrádek, bývalých vinohradů. Rádi ji využívají pejskaři, běžci, tu a tam i cyklisté, maminky s terénními kočárky nebo zamilované páry dychtící po romantické procházce. V posledních letech ale celá cesta i okolní zahrádky trpí nájezdy sběračů kovů, kteří původní stav do sběren začali odnášet i části plotů a branky a v různých částech vznikly černé skládky. Jedním z takových míst je i vyhlídka, přezdívaná Skautská, na kterou narazíte pár desítek metrů za ulicí Hrozňatova. Jako otec dvou malých dětí, který má v této lokalitě svou zahrádku, jsem vysloveně trpěl, když jsem musel kolem skládky, která zde vznikla, procházet. Situace s krádežemi a hromaděním odpadu už překročila únosnou mez. V tu dobu jsem náhodou potkal jednoho člena skautského oddílu, a když jsem mu přiblížil, v jakém stavu se vyhlídka na- průběh akce chází, neváhal a nabídl pomoc. Slovo dalo slovo, já jsem koupil pytle na odpadky, pracovní rukavice, nabrousil nůžky a řetězy do pily, žena uvařila kotel guláše, skauti zapůjčili nářadí a vrhli jsme se na věc. Sobota ráno, sraz u kostela, 15 skautů z různých oddílů (13. střediska Hiawatha Brno a 10. střediska Mafeking Brno) a já vyrážíme na úklid. Už po poledni bylo jasné, že tak krásný výhled, jaký se díky naší práci otevřel všem kolemjdoucím, nemá jen tak nějaká městská část! Panorama Brna z tohoto místa má až mystický nádech, který navíc podtrhuje křížová cesta a bývalý vodojem za zády. Do ekodvora jsme odvezli přes 1800 kg odpadu, spálili neuvěřitelnou hromadu větví a vrchovatě naplnili dva vozíky dřeva pro skautskou základnu. Nebudu zastírat, byla to dřina, ale při tak nádherném počasí, jaké tu sobotu panovalo a díky obrovské podpoře všech kolemjdoucích jsme ji ani nevnímali. Celou plochu je ještě třeba vyčistit od zbytků skel, doplnit o odpadkové koše či opravit plot, ale v tomto ohledu tak trochu počítáme s pomocí obce, nebo alespoň Nadace Veronica, kterou jsme požádali o finanční podporu projektu. Přijďte se na vyhlídku podívat! Ing. Petr Kunc a Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Hiawatha Brno P.S. Nedalo mi to a hned v neděli ráno jsem musel na vyhlídku vyběhnout, abych se na ni znovu podíval. Slunce vycházelo a na improvizované lavičce seděl zamilovaný pár. Stálo to za to. strana 8 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

9 Privatizace domovního celku Mazourova 1,3,5 Na posledním zasedání zastupitelstva MČ Brno-Židenice se projednával bod pod názvem Žádost nájemců domovního celku Mazourova 1, 3, 5 v Brně o přeřazení domovního celku ze Seznamu domů nedoporučených k prodeji do Seznamu domů doporučených k prodeji. Zastupitelstvo tento bod neschválilo. Občané z tohoto domovního celku se v hojném počtu dostavili, aby se dozvěděli rozhodnutí ZMČ. Při odchodu byli nespokojeni s výsledkem jednání. Pro pochopení důvodu proč nebyl odprodej doporučen Městu Brnu je následující. V domovním celku Mazourova 1, 3, 5 je celkem 54 bytů ( 53 obecních bytů + 1 byt v OV): v domě Mazourova 1 je 18 bytů z toho je byt č. 8 od v osobním vlastnictví v domě Mazourova 3 je 18 bytů v domě Mazourova 5 je 18 bytů V prosinci 2013 nájemci z domovního celku Mazourova 1, 3, 5 písemně požádali o přeřazení předmětných domů ze Seznamu domů nedoporučených k prodeji do Seznamu domů doporučených k prodeji. Níže uvedené informace byly již v roce 2011 a v roce 2012 písemně sděleny nájemcům domovního celku: V letech proběhla modernizace domovního celku Mazourova 1, 3, 5. Jednalo se o opravy a zateplení domovního celku, náhradu ocelových zavěšených balkonů železobetonovými lodžiemi se stěnovým nosným systémem a vybudování celkem 14 nových bytových jednotek v nástavbě budovy. Celkové náklady tehdy činily ,- Kč (včetně dotace poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši ,- Kč). V katastru nemovitostí je zapsáno zástavní právo na domovní celek Mazourova 1, 3, 5 na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu bytových jednotek na bytových domech Mazourova 1, 3, 5 v celkové výši ,- Kč a to na dobu určitou 20 let do V roce 2010 proběhla výměna stávajících výplní otvorů za plastové. Celkové náklady činily ,- Kč. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že současné vedení nemohlo doporučit přeřazení tohoto domovního celku do seznamu doporučených domů k odprodeji a to do Tento problém nájemníkům způsobilo vedení MČ, které v roce mělo schvalovací pravomoc. Bylo to rozhodnutí vedení MČ zastoupené starostou Ing. Stanislavem Juránkem (KDU-ČSL). Pavel Pokorný, Marek Svitavský - Zelená pro Židenice Setrvalý čas Líbí se mi pohled z mého balkonu. Podívám-li se k severu, vidím na obzoru komín maloměřické cementárny. Při pohledu k východu se mi otevírá výhled na komín Zetoru. Na jihovýchodě pak vidím kouřící komín spalovny odpadů. Nejzajímavější je však pohled k jihu. Vykloním-li se z balkonu dostatečně vpravo a podívám-li se směrem k Bubeníčkově ulici, uvidím setrvalý čas. Hodiny na domě České spořitelny mi trvale oznamují, že od rána do večera neuplynula ani minuta. V kteroukoli denní dobu je totiž čtvrt na dvanáct. Nesmí mne mýlit ani odbíjení poledne na židenickém kostele, ani hodiny na sloupku či digitální hodiny na tabuli odjezdů a příjezdů u konečné zastávky. Čas na nich nevnímám, protože každý jistě dá přednost takové informaci, která mu nejvíce vyhovuje. Podle hodin na Bubeníčkově č. 38 ještě nenastalo poledne a ačkoli se stále schyluje k obědu, jídla se nikdy nedočkáme. A pokud se nedočkáme oběda, nedočkáme se ani večera, ani dalšího dne, ani konce roku. Má existence trvá v jakémsi bezčasí, v jakémsi časoprázdnu. Zkrátka Česká spořitelna mne chlácholí, že nikdy nezestárnu. Česká spořitelna je můj favorit. V domě na Bubeníčkově č.38 spořitelna vlastní třináctý podíl z nemovitosti v podobě nebytových prostorů. Není mi jasné, proč se nehlásí k hodinám, které nás utvrzují v tom, že čas není naším pánem. Takové zařízení se mi líbí stejně jako můj výhled z balkonu. Mgr. Dana Ferenčáková - ČSSD FÓRUM Chcete napsat do zpravodaje? Hovoří Moskva! Vojska 2. ukrajinského frontu pokračujíce v útoku, zmocnila se dnes, 26. dubna 1945, důmyslným obchvatným manévrem a čelným útokem velkého průmyslového střediska Československé republiky, města Brna, důležité dopravní křižovatky a silného opěrného bodu německé obrany. Brno bylo na konci dubna 1945 osvobozeno Rudou armádou a rumunskými oddíly. Na tomto historickém faktu nikdo nic nezmění. Sovětské jednotky do poloviny dubna postoupily daleko na severozápad a naznačovaly obklíčení Brna od západu. To nutilo Němce ke stále úpornější obraně, neboť jestli něco nechtěli, tak být odříznuti od možnosti ústupu směrem k Američanům. Už v této fázi bojů se k Brnu vydala průzkumná jednotka 41. gardové tankové brigády, pět z jejích tanků Sherman dorazilo až k brněnskému krematoriu, ale tady byly až na jeden zničeny. Poslední proklouzl Vídeňskou ulicí a prorazil až k Horním Heršpicím, kde byl na železničním přejezdu zničen. Zprávy o příjezdu sovětských tanků vyvolaly v brněnských obyvatelích představu, že osvobození je na dosah ruky. Psal se ale teprve 18. a zbýval tedy ještě více než celý horký týden. V prostoru vlárské trati, Bílé hory a Malé Klajdovky se zakopali s několika děly námořníci z Kielu. Jejich děla byla umístěna na zabetonovaných pylonech, což umožňovalo odměr celých 360 podobně jako u děl námořních. Když před polednem na jejich postavení zaútočily tanky 5. gardového tankového sboru, doprovázeli je do boje shodou okolností příslušníci černomořské námořní pěchoty. Tak proti sobě bojovali uprostřed Evropy ve zcela suchozemských podmínkách námořníci! Známý most přes Svitavu v Křenové ulici zachránil alkohol, který posloužil jako úplatek pro střežící vojáky wehrmachtu. Vůbec nejhorší byl 25., neboť v celém městě se střílelo, nebo tam dopadaly bomby a granáty. Nouze nebyla ani o fanatiky z řad německých obyvatel a Hitlerjugend. Ruské jednotky vstoupily až do středu města, kde se bojovalo velmi tvrdě na Zelném rynku, u Staré i Nové radnice a též na náměstí Svobody. Silně poškozena byla i Česká ulice a na Moravském náměstí se bojovalo o ruiny Německého domu,kde se drželi fanatici z řad brněnské německé mládeže. Osvobození Brna zaplatilo svými životy dvanáct set civilních obyvatel. Z budov, kterými se zemské město mohlo do války chlubit, jich nyní bylo v troskách 1278, tedy skoro každá dvacátá. Další 4000 jich bylo těžce poškozeno a to nepočítáme poškození lehčí. Sovětské prameny mluví o ztrátách vojáků v celé operaci a 4246 v samotném městě, k nimž je třeba připočítat i jedenasedmdesát mrtvých Rumunů. Na německé straně se ztráty odhadují na sedm tisíc mužů, z toho v boji o města padly asi tři tisíce. Po ostravské operaci byla bratislavsko-brněnská další významnou vojenskou operací k osvobození ČSR. Na počest vítězů a osvobozeného města bylo 26. dubna 1945 ve 21 hodin vypáleno v Moskvě 20 salv z 224 děl. Z dobových materiálů sestavil knihkupec nakladatel Šimon Ryšavý Domovní číslo - nechybí Vám? Procházím ulicemi naší čtvrti. Nová okna, krásné dveře, opravená fasáda,. oprýskané domovní číslo. Nebo chybějící domovní číslo. Nebo jen sestava číslic. Škoda. Asi je problém si novou tabulku s domovním číslem obstarat. Podle Zákona o obcích nesmí být označení poškozeno, odstraněno nebo zakryto, barvu a provedení čísel určuje obec. Pokud má někdo novostavbu, dostane tabulku od Magistrátu města Brna zdarma. Ale co ostatní? My v Brně se máme! Každý dům tu má tabulku nejen s číslem, ale i s názvem ulice. Má nedávná návštěva Prahy mi v tomto směru dala docela zabrat. Jméno ulice tu rozhodně není na každém rohu a člověk tápe. Vím, máme chytré telefony, GPS. Ale stejně mi ty naše tabulky v jiných městech chybí. Takže, nechybí Vám na domě tabulka s domovním číslem? Pokud ano, informace naleznete tady: a pomoc tady: Mgr. Bořivoj Koldovský, Srbská 53, Brno ( tel ) MUDr. Jitka Lenártová Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na ovou adresu: - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Židenický Zpravodaj 4/2014 Maximální délka je 1800 znaků, můžete přiložit i fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby na sebe autoři příspěvků uváděli kontakt, to pro případné doplnění. Uzávěrka příspěvků do Židenického Zpravodaje: ŽZ číslo 5/ čtvrtek ve 23:59 hod. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 9

10 KULTURA Židenický Zpravodaj 4/2014 Program DĚLŇÁKU na Koncert Divadelního spolku Slawjena Koncert gymnaziálních sborů Koncert kapely Přístav 15 let! a hostů Countrybál Wénovi Kidi Koncert Blue Romantic Cimbal Romana Veverky Posezení u cimbálu Recitál Neznámého písničkáře Víta Šujana (NpVŠ) Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě. Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenice Přijďte na konkurz! Poslechněte si ukázky repertoáru našeho sboru Karásek Choir, které najdete na YouTube. Líbí se Vám naše práce? Máte rádi hudbu? Rádi zpíváte, či hrajete na nástroje? Chcete se rozvíjet a setkávat s podobně nadšenými lidmi pod profesionálním vedením? Konkurz do našeho sboru se koná už 27. dubna. od 17 hodin v Klubu Suterén na Karáskově nám. 10. Hledáme zpěváky i instrumentalisty. Společně pak můžeme zpívat a hrát s kapelou písně rockové, africké, populární, gospelové i jiné. Účinkujeme v kostele i mimo něj. Nejsme omezeni vyznáním, jen nadšením! Církev čs. husitská v Brně Židenicích zve na Velikonoční koncert Helfertova orchestrálního sdružení. Koná se v sobotu 26. dubna 2014 v 17 hod. v Chrámu Spasitele na Karáskově náměstí. Vstupné dobrovolné Český červený kříž skupina č. 51 Brno-Židenice POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI která se koná ve středu v 16:00 hod. v Dělnickém domě na Jamborově ulici. Program: 1. Zahájení. 2. Hudební vystoupení dětí. 3. Přednáška PhDr. Marie Štorkové a Mgr. Vladimíra Vedry na téma: Víte co je BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ? 4. Organizační záležitosti místní skupiny a přihlášky na zájezd. Zájezd - v sobotu dne 31.května 2014 do Slavonic a Dolního Rakouska (Heidenreichstein, Raabs, Drosendorf) a přes Znojmo do Brna Cena: 300Kč a Eura jen pro vlastní potřebu Zveme všechny občany a zájemce o danou problematiku. 10_lederer_ :55 Stránka Jaroslava 1 Zouharová, předsedkyně MS ČČK č. 51 Názvy našich ulic v MČ Brno-Židenice: HRADILOVA Karel Hradil ( ), brněnský hudební pedagog, sbormistr a skladatel Stará osada (Alte Gemeinde) Masarykova (Masarykgasse) Na návsi (Dorfplatz) Dorfplatz Na návsi Na návsi Stará osada (část ležící mezi ulicí Kopernikovou, Lazaretní a Kosmákovou u železniční tratě) Hradilova Šimon Ryšavý, knihkupec a nakladatel INZERCE vykupujeme obecní byty určené k privatizaci strana 10 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

11 INZERCE PEDIKURA + CELKOVÁ KOSMETIKA zámek Belcredi, Stará Líšeň, PARKOVÁNÍ U VCHODU (za kostelem), tel.: Židenický Zpravodaj 4/2014 Nabízím kompletní realitní servis. Zajišťujeme prodej i pronájem nemovitostí vč. poprodejního servisu. Prioritou je slušné a lidské chování. Ing. Skutek Miroslav, Tel.: , MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, rýn, střech, nábytku, zábradlí, fasád aj. ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, Tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Židenice a okolí. Po rozvodu hledám byt 3+1 ve Vinohradech. Tel: Pro naše klienty - starší manželský pár hledám byt 2+kk na Vinohradech. Tel.: Jsme parta zedníků, provádíme veškeré zednické, stavební Práce, zateplení fasád všeho druhu. Vše děláme ve vlastní režii a jsme levnější než renomované firmy. Tel.: Hledám zodpovědnou osobu na roznos letáku na Vinohradech. Tel.: OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ, KOŽEŠIN. PRANÍ A ŽEHLENÍ. Krásného 13, Brno-Židenice * Po, St 9-18 Út, Čt 9-15 Tel Prodám garáž ul.líšeňská el,voda, ,- Kč, bez RK, tel: Malby nátěry Onderka tel.: , Bazar na rohu Táborské a Geislerové 1 (vedle Optiky) koupí vzduchovky, dýky, hodiny. Porcelánové a mosazné sošky a předměty. Paroží, staré mlýnky, hmoždíře, svícny. Láhve propan butan, motor. pile, vařiče, kola, TV, DVD, nářadí a jiné + vyklízení pozůstalostí. Tel.: Ořezy, rizikové kácení, údržba zahrad a pod. Tel PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, plovoucí podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokládka a renovace parket Tel: , Hledám ke koupi byt v Židenicích. Tel.: Ztratila se někomu v Juliánově vloni bílá kočka s tmavým mourováním? Info, tel.: Příjem inzerce: tel.: Akutně hledáme ke koupi dům v Židenicích, prosím nabídněte. Tel.: Přeprava nemocných a seniorů, k lékaři, z nemocnice, do lázní, včetně asistence, tel: Termíny uzávěrek inzerce Židenického Zpravodaje: ŽZ číslo 5/ čtvrtek do 13 hod. ŽZ číslo 6/ čtvrtek do 13 hod. Jesličky Žirafka ŽZ číslo 7-8/ čtvrtek do 13 hod. V měsíci dubnu Žirafka otevírá další jesličky pro děti od 6 měsíců do 3let v Židenicích na Rokycanově 48. Den otevřených dveří: 2. a 16.dubna :00 18:00h Přihlášku a info naleznete na Nabízíme volná místa na pozici teta v jeslích. Podmínkou je zdravotní sestra. Dále hledáme paní na úklid. Dotazy zodpovíme na tel: Na setkání se těší PhDr. Jana Strmisková SLYŠTE, SLYŠTE! Stále u nás platíte jen poloviční doplatky *?çbã PCEGQRPMT?Lã IJGCLR "FWRPj JjIcPLW NJ?Rn S JjIĪ L? PCACNR NMSXC NMJMTGLS BMNJ?RIS 5nAC GLDMPK?An 5cK PcBG QBĀJnKC T L?áGAF JjIcPLcAF RCJCDMLGAIW Ò./,' %<7ģ '20ģ.$1&(/ÈěË KORXENRYp þlãwčqt NREHUFĤ þlãwčqt VHGDFtFK VRXSUDY D þdorxqčqpkr QiE\WNX P\Wt RNHQ 7HO ZZZ UWXNOLG F] JESLIČKY PRO VAŠE DĚTIČKY Nově otevíráme pro děti od 1,5 do 2,5 let. Kde nás najdete 2JMTcIMT? /?LQIc Těšíme se na Vaši návštěvu! Garance profesionálního přístupu, kvalitní péče a vzdělávání dětí, vysoké odbornosti pedagogů. Na jednoho pedagoga je ve skupince 3-6 dětí. Kde? Bzenecká 23, Brno Vinohrady Kontakt: , Více info: CENA: Pravidelná docházka 5.990,- Kč/měs. nebo 100,- Kč/hod Možnost využíti i nepravidelné docházky 1-3 dny v týdnu cena upravena na poměrnou část dle docházky V CENĚ ZAHRNUTA STRAVA!!! Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 11

12 Židenický Zpravodaj 4/2014 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Milí spoluobčané, rád bych vám poděkoval nejen jako zástupce radnice ale i jako spoluobčan Židenic za hojnou účast a podnětné návrhy ke konání farmářských trhů v uplynulém roce V letošním roce je proto naplánováno již 6 termínů farmářských trhů, vždy sobota od 9.hod 19.4., 24.5., 21.6., 13.9., , Zapište si prosím do svých kalendářů, ať máte rezervovaný čas a můžeme se tradičně potkávat na parkovišti před Farmářské trhy Dělnickým domem. Na trzích si opět nejen nakoupíme kvalitní zemědělské produkty, ale zároveň se pobavíme a strávíme příjemné sobotní dopoledne s kulturním programem pro děti i dospělé. Jsem rád, že většina občanů ocenila doprovodný program trhů jako je skákací hrad či malování pro děti, my starší oceníme hudební doprovod prezentovaný lidovými soubory. Jediné co nedokážeme ovlivnit je počasí, ale i na to letos myslíme a bude k dispozici velký stan uprostřed trhů, který bude chránit nejen před deštěm ale i před ostrým sluncem. Můžete se proto těšit jak na tradiční a ověřené prodejce z minulého roku, kteří nám zachovali přízeň i letos, tak na nováčky z oblasti výroby tradičních perníčků, veganských specialit či domácí pražírny kávy. Neváhejte mi proto psát vaše nápady a podněty, návrhy o spolupráci, a to především ze strany nejrůznějších neziskových organizací buď na - nebo na facebooku - Farmářské trhy Brno-Židenice. Jsem rád, že se nám i touto formou daří probouzet veřejná prostranství jako místa spojená se setkáváním lidí, kulturními akcemi a podporou jihomoravských zemědělců. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta FTZ_Inzerat_210x150mm_DUBEN2014.indd 1 Srdečně zveme na tradiční akci pro širokou veřejnost Otevírání potoka u příležitosti oslav Dne Země ve středu 23.dubna 2014 od 15:00 do 18:00 hodin na Ukázkové přírodní zahradě Přírodovědecké stanice Kamenačky, Kamenačky 4a Otevřena Ukázková přírodní zahrada, prohlídky náhradních prostor stanice se zvířaty ve škole V 16:00 hodin proběhne slavnostní otevření potoka pro rok /10/14 7:43 PM Ptačí den pro školáky a pro nositele ptačího příjmení , 9:00 12:00 Zoo Brno již tradičně pořádá soutěž Den ptactva pro školy. V letošním roce se uskuteční 1. dubna a v tento den budou mít vstup zdarma nejen soutěžící školáci s doprovodem, ale také všichni nositelé ptačích příjmení. Šanci přihlásit se mají školáci až do konce března, a to na Velikonoční pondělí aneb pomlázka v zoo , 9:00 18:00 Bude pro Vás připravena velikonoční hra hledání vajíček, soutěžní velikonoční stezka a další Oslavy Dne Země v Zoo Brno , 10:00 16:00 Od 10:00 do 16:00 hod. si mohou malí návštěvníci zoo u příležitosti Dne Země zasoutěžit na několika stanovištích v areálu zoo. Vyhlášení kampaně EAZA : Od pólu k pólu. Vydává Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: Ing. Jan Vaculín; Sazba: Jiří Motloch Za obsah a gramatickou úpravu jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk TISKDRUCK VELIMSKÝ, Hostislavova 34, Brno. Neprodejné! strana 12 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1 Město Králíky Č. J.: 3453/2016/OVV/SV Městský úřad Králíky EVIDENČNÍ ČÍSLO: 12444/2016 Odbor vnitřních věcí VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 77.4 SK. ZNAK/ LHŮTA: LISTŮ PŘÍLOH: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR Prezident republiky vyhlásil volby na dny 10. října 2014 a 11. října 2014.

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční?

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční? VOLBY 2016 V pátek 7. října 2016 a v sobotu 8. října 2016 se ve všech 215 obcích Libereckého kraje uskuteční volby do Zastupitelstva Libereckého kraje a navíc ve 42 obcích zařazených do volebního obvodu

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

( 26a zákona o volbách ZK)

( 26a zákona o volbách ZK) Voličské průkazy ( 26a zákona o volbách ZK) voličský průkaz PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu vedeném obecním úřadem v územním obvodu Středočeského

Více

Novinky v oblasti voleb

Novinky v oblasti voleb Konference Moderní veřejná správa Praha, 15. 16. 9. 2016 Novinky v oblasti voleb JUDr. Václav Henych ředitel odboru všeobecné správy Ministerstvo vnitra Aktuální informace k říjnovým volbám Aktuální informace

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Informace k volbám do zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Informace k volbám do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Zahájení školního roku 2012/13 str. 4 Vítání nových občánků str. 5 informační měsíčník zdarma ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2012 WWW.RAJECKO.CZ VYDALA: OBEC RÁJEČKO, NÁM. 1.MÁJE Č. 250, RÁJEČKO 679 02 TEL./FAX: 516 432

Více

Informace k voličským průkazům

Informace k voličským průkazům MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor správní sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 330, 327 710 111*, fax: 327 710 320, e-mail: spravni@kutnahora.cz,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona)

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona) NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve vazbě na zákon č. 15/ Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí).

Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí). Okrsková volební komise Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí). Úkoly okrskové volební komise a) dbá o pořádek ve volební

Více

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

- stanoví v souladu s ust. 14 odst. 1 písm. c ) zákona minimální počet členů okrskové volební komise: na 7 členů,

- stanoví v souladu s ust. 14 odst. 1 písm. c ) zákona minimální počet členů okrskové volební komise: na 7 členů, Obec Dolní Domaslavice Obecní úřad Dolní Domaslavice čp. 4 Starosta obce Dolní Domaslavice v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 29. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 26. listopadu 2015 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014.

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice konaného dne 13.6.2005 U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva MČ

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s.

Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s. Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s. Název spolku: Mateřské centrum Cirkus, z.s. Sídlo: Praha Mateřské centrum Cirkus je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. I. Účel spolku Účelem spolku je vybudování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Úřad městyse B A T E L O V A nám. Míru 148 Batelov

Úřad městyse B A T E L O V A nám. Míru 148 Batelov Úřad městyse B A T E L O V A nám. Míru 148 Batelov 588 51 Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Batelově dne BATE 91/2013 Vendula Sedláčková, DiS. 2013-01-14 BATE 1324/2012 Městys 25 Oznámení

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013)

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT Technická 2896/2, 616 69 Brno IČ: 00216305 DIČ: CZ00216305 Tel.: 541 14 2281 www.cesa.vutbr.cz PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 14.6.2007 14.6.2007 0 Dne: 14.6.2007 Dne: 14.6.2007 1 / 6 Výklad pojmů

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Těšíme se na Vás 1. září!

Těšíme se na Vás 1. září! DS Milí příznivci Labyrinthu, děkujeme za zájem o projekt Open School Space a laboratorní školu Labyrinth. Vašeho zájmu si velmi ceníme, a proto Vás prostřednictvím newsletteru pravidelně informujeme o

Více

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do jedné třetiny Senátu Parlamentu

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Ministerstvo vnitra stanoví podle 69 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Váš šonováček

Váš šonováček ŠONOVSKÝ ZPRAVODAJ...... Číslo 4/2010, vychází do 31.5. 2010 (květen 2010) V. Ročník www.sonov.cz...... SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři zpravodaje. Krásně rozkvetlé jaro je tu a s ním i pár řádků pro Vaši

Více

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14:00 hodin Mgr. Marek Šlapal Bc. Igor Fučík

Více

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 Podávání kandidátních listin ve volebním kraji Hlavní město Praha Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více