Židenický Zpravodaj. v městské části Brno-Židenice. Mateřské školy, místa, zápis a další. Sběrné středisko odpadů Nezamyslova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židenický Zpravodaj. v městské části Brno-Židenice. Mateřské školy, místa, zápis a další. Sběrné středisko odpadů Nezamyslova"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC První občánek roku 2014 v městské části Brno-Židenice Dne byl na ÚMČ Brno-Židenice přivítán první narozený občánek MČ Brno-Židenice v roce Chlapeček se jmenuje Alexandr Pokora a narodil se Malého občánka a jeho rodiče přivítal na radnici osobně starosta Ing. Roman Vašina a místostarosta PhDr. Jiří Nesiba. Rodičům malého Alexandra byly předány připravené pozornosti a dárky. Starosta Ing. Roman Vašina rodině popřál hodně zdraví, osobní pohody a radosti při výchově. Ing. Monika Horká referentka Odboru sociálních věcí Mateřské školy, místa, zápis a další Již třetí rok se MČ potýká s větším zájmem rodičů o MŠ, nežli je volných kapacit. V letošním roce otevíráme novou třídu na MŠ Koperníkova. Vím, toto navýšení ani teď nepokryje potřeby občanů MČ. V letošním roce se budu snažit nalézt další prostory a ještě jednu třídu přidat a to znovu v nějakém školském zařízení. Mnoho debat o nedostatečné kapacitě MŠ v republice proběhlo médii. Rozhodující by měl vždy být pohled z roviny rozvoje dítěte. Budu-li uvažovat i jako pedagog, pro rozvoj dítěte je rozvoj rodině i ve třech letech prospěšnější, nežli v MŠ. Jenže v době doznívající krize by leckterá maminka do práce z ekonomických důvodů jít potřebovala. Což je i to, proč se během několika málo let kapacita v MŠ stala nedostatečnou. Byla-li před třemi lety žádost o umístění dvouletého děcka spíše ojedinělá, dnes je běžnou. Jenže s krizí v Židenicích mnoho nepohneme, a tak nezbývá než rozšířit kapacity. A jaké jsou další možnosti? Lze využít soukromé školky nebo jesle. Soukromých školek je v MČ několik a nabízí i různé zaměření. V městě Brně jsou i tři zařízení péče o dítě v dětské skupině, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno. Je zde poskytována zdravotně-výchovná péče zdravým dětem od 1-3 let. Tedy jesle, jedna z poboček v Židenicích na ul. Fr. Skaunicové 17. Více informací na Soukromé jesle v Židenicích vznikají na ul. Rokycanova 48. Dny otevřených dveří: a vždy v čase hod. Pobočka již fungujících jeslí Žirafka z Jundrova nabízí celodenní péči pro děti od 0,5-3 let. Více na www. skolkazirafka.cz. Bc. Karel Bernášek, místostarosta Obec ušetřila půl milionu korun Od tohoto roku jsme provedli na radnici změnu při zadávání veřejných zakázek v oblasti měřících přístrojů v bytech svěřených městské části. Měřící přístroje - tedy vodoměry a měřící přístroje tepla IRTN - v jednotlivých bytech jsou placeny nájemníky v rámci nájemní smlouvy jak vyplývá z předpisu nájemného. Již od roku 2007 začaly být využívány nové měřící přístroje, které nevyžadovaly osobní návštěvu v bytě zodpovědné osoby kontrolující stav přístroje, ale byly využívány elektronické zařízení, které udávaly údaje dálkově a šetřily tak čas nájemníkům, kteří nemuseli čekat v bytě na kontrolující osobu. Po čase se díky efektivní práci počet těchto přístrojů rozšířil. Měřící přístroje byly měněny každý rok, podle aktuální revizní potřeby, vždy každý rok se vyhlašovalo nové výběrové řízení na domy, kde revizní zpráva již nevyhovovala. Jednou z komplikací byl ale fakt, že přístroje byly placeny pomocí leasingu, který cenu každého aparátů mírně zvyšoval. Pro zjednodušení jsme proto byli vedeni snahou sjednotit výběr měřících přístrojů co do největšího objemu a platit je přímo z výnosů vedlejší hospodářské činnosti, tak aby naši nájemníci co nejvíce ušetřili. Že tato cesta dle nového Zákona o veřejných zakázkách byla dobrou volbou svědčí fakt, že jsme v letošním roce spojili výměny měřící přístrojů do velkého balíku, a při počtu 3206 zařízení (dohromady studená voda a teplá užitková voda) jsme z původní leasingové ceny kč při přímé hromadné platbě došli k ceně kč, tedy rozdíl kč ušetřených z kapes našich nájemníků. V této iniciativě bychom rádi pokračovali, dalším cílem je zjednodušení výběrových řízení na měřící přístroje, tak aby se nesoutěžily zbytečně každý rok jen určitý počet, ale jednou za pětileté revizní období všechny přístroje dohromady. Děkuji tímto i našemu smluvnímu správci bytového fondu za dobrou práci a přípravu této změny. Prosím proto i další jakékoliv nápady či iniciativu na zlepšení správy bytové fondu posílejte na PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Sběrné středisko odpadů Nezamyslova Sběrné středisko odpadu, při ulici Nezamyslova v MČ Brno-Židenice, je zrušeno. V druhé polovině ledna zázemí střediska vyhořelo. Dlouhodobě město Brno řeší majetkové vlastnictví některých pozemků a rozhoduje zastupitelstvo města Brna o dalším osudu. Obecně se ovšem očekává zamítnutí obnovy střediska, právě z důvodů nevlastnění všech potřebných pozemků. MČ situaci řeší hledáním vhodných pozemků, které by vyhovovaly normám. Nyní musíme využít nejbližší střediska odpadu na ul. Húskova nebo na ul. Líšeňská. Ačkoliv chápu rozhořčení v situaci, kdy přijedeme s odpadem a středisko je zavřené, prosím, netvořte nám zde černou skládku. Jednak se vystavujete nebezpečí pokuty, vynakládáme další prostředky na odvoz bince, ale přeci nebudeme žít s odpadky ve veřejném prostoru. Ukažme všem, že v Židenicích máme rádi čisto. Bc. Karel Bernášek, místostarosta Veselé svátky velikonoční, mnoho pohody, radosti a dobré nálady vám přeje ÚMČ Brno-Židenice Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 4/2014 ZPRÁVY Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice 80. zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : souhlasí se zněním návrhu příkazní smlouvy na zajištění pořadatelské činnosti a provozování farmářských trhů v Brně-Židenicích v roce 2014 s externím subjektem Ing. Jana Eckhardtová, IČ: Návrh příkazní smlouvy tvoří přílohu č. 1 originálu zápisu; souhlasí s návrhem Provozního řádu pro farmářské trhy v Brně -Židenicích; pověřuje místostarostu PhDr. Jiřího Nesibu, Ph.D. podpisem smlouvy včetně plné moci a za MČ Brno - Židenice patronací nad akcí Farmářské trhy v Brně - Židenicích v roce 2014; schvaluje podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2014 na realizaci farmářských trhů v roce bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných RMČ a způsob jejich řešení. souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky před budovou ÚMČ Brno-Židenice dne , při příležitosti 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. schvaluje rozpočtové opatření č. 2. Toto opatření navyšuje v příjmech rozpočtu na rok 2014 závazný ukazatel financování o 1. část zůstatku roku 2013 ve výši tis. Kč, navyšuje a doplňuje ve výdajích na rok 2014 některé závazné ukazatele. souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě mezi Masarykovou základní školou, Brno, Kamenačky 3591/4 a společnosti Vodafone Czech Republic a.s., na pronájem části střechy budovy č. p v k. ú. Židenice na dobu 7 let společnosti Vodafone Czech Republic a.s. souhlasí se zařazením akce pořádané ZUŠ Zbyňka Mrkose taneční koncert žáků, konané v termínu do povinného programu roku souhlasí se zařazením akce pořádané MŠ NA OSA- DĚ rozloučení se žáky, konané v termínu do povinného programu roku doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno -Židenice doporučit statutárnímu městu Brnu schválit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10 tvoří přílohu č. 10 originálu zápisu. schvaluje uhrazení části nákladů za provoz a údržbu výtahů za rok 2013 v domech DPS Stará osada 26, 28, 30 a 32/34 a Kosmákova 38 a 48 v celkové výši Kč z prostředků VHČ. souhlasí se zařazením akce pořádané ČČK 51. členské schůze, konané v termínech předem dohodnutých s provozovatelem DD a ohlášené na ÚMČ - (celkem tři bezplatné výpůjčky malého sálu), do povinného programu roku schvaluje s účinností od Metodiku pro schválení účetní závěrky příspěvkových organizací. jmenuje předsedou Komise školství, bezpečnosti a sportu pana Ing. Jiřího Rygla; jmenuje místopředsedou Komise pro územní rozvoj, životní prostředí a dopravu pana Ing. Jiřího Rygla; jmenuje členem Komise pro územní rozvoj, životní prostředí a dopravu Bc. Ladislava Koukala. 21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Židenice ze dne : členem Rady MČ Brno-Židenice byl zvolen Ing. Jiří Rygl. doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválení návrhu změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění vyhlášek pozdějších. schvaluje Návrh změny Územního plánu města Brna Aktualizace ÚPmB po splnění následujících požadavků: 1. Požadujeme vyřazení všech změn, týkajících se území Zbrojovky a jejího dopravního napojení, z upraveného Návrhu změny Územního plánu města Brna Aktualizace ÚPmB ; 2. Požadujeme zařazení změny ÚPmB související s využitím Zbrojovky až na základě řádného projednání příslušných územních studií včetně dopravního řešení; 3. Nesouhlasíme s napojením lokality Údolíček z ulice Rokytova. Respektovat pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby VMO Rokytova; 4. Požadujeme umístění tunelového portálu výlučně na vnější hraně ulice Rokytova; 5. U změny B45/09-I nesouhlasíme s napojením technické infrastruktury navržené plochy pro bydlení na území MČ Brno-Vinohrady do ulice Líšeňská. nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna přeřazení domovního celku Mazourova č. pop. 590, č. or. 1, na pozemku p. č. 4390, zastavěná pl., nádvoří o výměře 200 m2, Mazourova č. pop. 642, č. or. 3, na pozemku p. č. 4391, zastavěná pl., nádvoří o výměře 201 m2 a Mazourova č. pop. 644, č. or. 5, na pozemku p. č. 4392, zastavěná pl., nádvoří o výměře 199 m2 vše v k. ú. Židenice, včetně pozemku ze Seznamu domů nedoporučených k prodeji do Seznamu domů doporučených k prodeji. nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna přeřazení domu Podpísečná č. pop. 2906, č. or. 4, na pozemku p. č. 5630, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155 m2 v k. ú. Židenice, včetně pozemku ze Seznamu domů nedoporučených k prodeji do Seznamu domů doporučených k prodeji. doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, včetně aktuální změny přílohy Seznam ploch nejvýznamnější zeleně. více na Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Židenice se uskuteční v Kapitulní síni Vojenské nemocnice od 16 hodin. Pojďte na procházku Letošní jarní počasí přímo láká vyjít si trošku ven, projít se po našem pěkném okolí. Nám starším se ale z mnoha různých důvodů prostě již nechce. Zkuste se přemoci a udělejte si procházku podle svých možností, chuti a zdraví. Vezměte si třeba ony nyní tak populární trekingové hole. Chtěl bych vyzkoušet, kolik starších lidí má chuť společně si vyjít. Tak až budete mít nakoupeno, zkuste přijít ve středu 9. dubna v 9.00 hod na plácek před vchodem do parku na Bílendě. Společně si vyjdeme na vyhlídku k pomníku, každý podle svých možností a svým tempem. Na prostranství u pomníku si kdo chce může i zacvičit. A zhruba za hodinu skončíme s pocitem, že jsme udělali něco pro své zdraví. A v dalších týdnech, vždy ve středu, to můžeme zopakovat. Bc. Ladislav Koukal Provozní hodiny Společenského centra Karas Vymazalova 22, Brno-Židenice 8h - 9h 9h - 10h 10h - 11h 11h - 12h 12h - 13h 13h - 14h 14h - 15h 15h - 16h 16h - 17h 17h - 18h 18h - 19h Pondělí Herna pro rodiče s dětmi Úterý Čítárna nejen pro seniory Klub Seniorů MČ Středa Herna pro rodiče s dětmi Senior Point Vernisáže / koncerty * Čtvrtek Senior Point Herna pro rodiče s dětmi Pátek Čítárna nejen pro seniory * dle aktuálního programu Plán akcí klubu seniorů na, květen a červen 2014 Přednášky se konají vždy v úterý ve hod v novém senior centru Vymazalova 22, Brno Kyrgystán p. Lněnička Cvičení paměti p. Choura Na západě západního Německa p. Kolejka Polsko p. Lněnička Památky Unesco v ČR p. Lněnička Brněnské památky v modelech p. Josef Sopky ve světě a u nás p. Přichystal Dva ostrovy Karibiku p. Seidlová Zdraví a prázdniny p. Seidlová Moravská symbolika p. Nesiba Zdravý životní styl seniorů prac. Senior Pointu Setkání se starostou v Dělnickém domě Změna programu vyhrazena. Připravil Bc. Ladislav Koukal strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 AKTUÁLNĚ Nebývale teplá sobota 15. února 2014 lákala k procházkám, které někoho mohly sice unavit, ne však věrné žideničáky, kteří si nenechali ujít kouzelný večer strávený při tanci a poslechu hudby na již 23. plese městské části Brno -Židenice. Návštěvníci byli mile přivítáni překrásně vyzdobeným sálem Dělnického domu naznačujícím s jakou láskyplností byl ples připravován. Všechny stylově vyzdobené stoly doplňovaly jarní květiny a plápolající svíčky podtrhující výjimečnost tohoto okamžiku. Pro zpříjemnění večera byly zdarma připraveny na každém stole láhve červeného a bílého vína. Pořadatelům se i letos podařilo vykouzlit neobvykle milou atmosféru, která na člověka dýchala na každém kroku. První tóny večera patřily valčíku v podání kapely Q-STYL a prvnímu tanečnímu vystoupení taneční školy DANZA, při kterém bylo možno obdivovat nejen vynikající taneční kreace, ale i úžasné róby tanečnic a stylové fraky tanečníků. Po úvodním předtančení přivítal účastníky plesu moderátor večera pan Janč, který zde jmenovitě přivítal přední představitele vedení MČ Brno - Židenice a města Brna v čele se starostou Ing. Romanem Vašinou, kterému předal slovo. Během večera proběhly úžasné ukázky klasických, latinskoamerických, swingových či jazzových tanců. Návštěvníci plesu si mohli během večera vychutnat nejen klasické taneční skladby. Všichni v sále obdivovali i nové světelné efekty a umění kapely až do brzkých ranních hodin. Občerstvení hostů zajistil velmi bohatý otevřený raut. Zde si na své přišly nejen oči, ale i chuťové buňky. Výběr byl opravdu veliký a byly zde připraveny salámové, sýrové i ovocné a zeleninové mísy, kuřecí i vepřové řízečky, grilované kuřecí paličky, vepřový gulášek, bramboráčky, losos, sýrové roládky, domácí paštika a sekaná, plněná vejce a rajčátka, nebo jako sladké potěšení se podával mimo jiné domácí štrúdl, tvarohové a povidlové koláčky atd. Veškeré lahůdky byly pravidelně doplňovány a jídla neubývalo ani v pozdních večerních hodinách. Židenický Zpravodaj 4/ společenský ples Jedním z nejočekávanějších bodů programu je vždy tombola. Ceny byly vystaveny částečně v předsálí a ty hlavní v sále na pódiu. Motivace ke koupi tombolového lístku tak byla o to větší a jejich prodej se těšil neutuchajícímu zájmu. V první části se nejprve losovalo čtyřicet věcných výher. Nadšení výherci si pak do sálu odnášeli dárkové balíčky, dárkové poukazy, pokojové květiny, vína a někteří šťastlivci si dokonce odnášeli takové výhry jako sadu detektivek, vysavač, žehličku, turistickou sadu, sklenice, nože, sadu na badminton, nakládaný hermelín, utopence, medovník či plyšovou včelku Máju. Ve 23:30 následovalo hlavní losování na pódiu, kterému byl přítomen místostarosta Ing. Aleš Mrázek, jako loterní zástupce. Zde byly losovány hlavní ceny digitální úhloměr, bezplatné zapůjčení vozidla, tablet, příklepová vrtačka, mobilní telefon, značkové hodinky, multifunkční tiskárna a LED televizor. Korunou samotného losování bylo tombolové překvapení večera v podobě několika kilogramů masa, sýra a sladkostí. Večer si opravdu všichni užívali a i v pozdních hodinách byl taneční parket neustále obsazen. Opravdu velké poděkování za uspořádání plesu patří nejen vedení židenické radnice, ale především paní Lence Greplové, která do jeho organizace vložila nejen svou šikovnost, ale i kousek svého srdíčka. Pokud se vám letošní ples líbil, budeme se srdečně těšit na shledanou za rok a to již po čtyřiadvacáté. Jiří Motloch Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU I. den voleb: pátek 23. května 2014 (od 14:00 hodin do 22:00 hodin) II. den voleb: sobota 24. května 2014 (od 08:00 hodin do 14:00 hodin) V městské části Brno-Židenice mohou voliči ve dny voleb volit v 19 stálých volebních okrscích. Číslo volebního okrsku a místo volební místnosti se řídí místem trvalého pobytu voliče v rámci městské části Brno-Židenice. Seznam stálých volebních okrsků dle ulic bude uveřejněn v květnovém čísle Židenického zpravodaje. Případné dotazy a informace k volbám poskytne Alice Večeřová, DiS. (kancelář č. 208, II. patro, tel. č , INFORMACE PRO VOLIČE OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY Právo volit při volbách do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18let, nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, příp. volí na voličský průkaz. Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. INFORMACE PRO VOLIČE OBČANY JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE Právo volit při volbách do Evropského parlamentu má občan jiného členského státu, který alespoň ve druhý voleb dosáhl věku 18let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, projeví svou vůli hlasovat v těchto volbách na území České republiky tím, že podá u Úřadu městské části města Brna Brno-Židenice (dále jen ÚMČ ), v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 do 16:00 hodin, žádost o zápis do seznamu voličů (žádost je k dispozici na podatelně ÚMČ, příp. ve formátu rtf. nebo pdf. na pro volby do Evropského parlamentu; to neplatí v případě, že občan jiného členského státu Evropské unie požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 nebo 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky (těmto voličům doporučujeme, aby si svůj zápis ověřili na ÚMČ). Občan jiného členského státu Evropské unie, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území České republiky, podá u ÚMČ, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů (žádost je k dispozici na podatelně ÚMČ, příp. ve formátu rtf. nebo pdf. na pro volby do Evropského parlamentu; tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 do 16:00 hodin. Žádost o zápis do seznamu voličů a žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů je nutné podávat osobně. Při podání žádostí se občan jiného členského státu Evropské unie prokáže platným průkazem totožnosti. ÚMČ žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. VOLIČSKÝ PRŮKAZ Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je zapsán, vydá ÚMČ na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku AKTUÁLNĚ Židenický Zpravodaj 4/ na území České republiky. Již v tuto chvíli lze podat žádost o vydání voličského (žádost je k dispozici na podatelně ÚMČ, příp. ve formátu rtf. nebo pdf. na a to: 1. v listinné podobě opatřené ověřeným podpisem voliče (při ověření podpisu u ÚMČ či jakéhokoliv jiného správního úřadu lze využít osvobození od správního poplatku podle ust. 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) 2. v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče 3. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky Konec lhůty pro podání žádosti je čtvrtek dne 8. května 2014 v 16:00 hodin. ÚMČ voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. ve čtvrtek dne 8. května 2014, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Po datu 8. května 2014 již nelze žádosti o vydání voličského průkazu přijímat. ZÁSADY HLASOVÁNÍ Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svoji totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti, voličský průkaz je povinen odevzdat okrskové volební komisi. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného členského státu, nebo jde-li o občana jiného členského státu, neprokáže-li, že je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz. Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. PŘENOSNÁ VOLEBNÍ SCHRÁNKA: Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů ÚMČ a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Hlasovací lístky budou voličům doručeny do místa jejich trvalého bydliště nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. v úterý dne 20. května 2014, vložením do řádně označených domovních schránek. Hlasovací lístky budou k dispozici také na ÚMČ v místnosti č. 208, popřípadě ve dny voleb ve volební místnosti. strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 AKTUÁLNĚ Židenický Zpravodaj 4/2014 MOŽNOST VOLIT V NEMOCNICI NEBO V OBDOBNÉM ÚSTAVU A ZAŘÍZENÍ Voliči, kteří jsou hospitalizováni v nemocnici či dlouhodobě žijí v sanatoriu, ústavu sociální péče nebo obdobném ústavu a zařízení, nemají na území městské části Brno-Židenice trvalý pobyt a projeví vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v tomto zařízení, nahlásí tuto skutečnosti správci příslušného zařízení, a to nejpozději 20 dnů přede dne voleb, tj. do 3. května Správce příslušného zařízení pak nejpozději dne 3. května 2014 ÚMČ tyto voliče nahlásí, ÚMČ o provedeném zápise informuje obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče. O zápis do seznamu voličů by měl požádat pouze volič, u kterého je zřejmý jeho pobyt v uvedených zařízeních ve dny konání voleb do Evropského parlamentu, a to s ohledem na skutečnost, že následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. Není-li si volič jistý svým pobytem ve výše uvedených zařízeních ve dny voleb do Evropského parlamentu, doporučujeme tomuto voliči požádat o vydání voličského průkazu (viz výše). INFORMACE PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE Delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. do středy dne 23. dubna 2014 do 16:00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu byla zaregistrována. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a přechodný pobyt na území České republiky člena, popřípadě náhradníka a podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě osob, které jsou k tomuto úkonu zmocněncem písemně pověřeny a které kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. První zasedání okrskových volebních komisí se koná ve středu dne 30. dubna 2014 (v budově ÚMČ). INFORMACE O VOLEBNÍCH OKRSCÍCH V souvislosti s novelou zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, zejména pak přechodného ustanovení čl. IV zákona č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou dle ustanovení 26 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., volební okrsky nově vedeny v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). V návaznosti na shora uvedené proto došlo k novému očíslování jednotlivých volebních okrsků a současně k mírným změnám v hranicích jednotlivých volebních okrsků. Tyto změny se týkají celého území České republiky. Nové číslování volebních okrsků Původní číslování volebních okrsků Volba prezidenta ČR (leden 2013) Změny v umístění volebních objektů Volby do Poslanecké sněmovny PČR (říjen 2013) Volby do Evropského parlamentu (květen 2014) CVČ Touškova ZŠ Gajdošova ZŠ Gajdošova CVČ Touškova ZŠ Gajdošova ZŠ Gajdošova ZŠ Gajdošova ŽŠ Gajdošova ŽŠ Gajdošova MŠ Koperníkova ZŠ Gajdošova ZŠ Gajdošova ZŠ Gajdošova ZŠ Gajdošova ZŠ Gajdošova VSA Filipínského ZŠ Kuldova ZŠ Kuldova Táborská 185 ZŠ Kuldova ZŠ Kuldova Táborská 185 ZŠ Kamenačky ZŠ Kuldova PS, Jamborova 61 ZŠ Kamenačky ZŠ Kuldova Táborská 185 ZŠ Kamenačky ZŠ Kamenačky Táborská 185 ZŠ Kuldova ZŠ Kamenačky ZŠ Kamenačky ZŠ Kamenačky ZŠ Kamenačky ZŠ Kamenačky ZŠ Krásného ZŠ Kamenačky ZŠ Kamenačky ZŠ Krásného ZŠ Kamenačky ZŠ kamenačky ZŠ Kamenačky ZŠ Krásného ZŠ Krásného ZŠ Krásného ZŠ Krásného ZŠ Krásného ZŠ Krásného ZŠ Krásného ZŠ Krásného ZŠ Krásného ZŠ Krásného ZŠ Kuldova ZŠ Kuldova ZŠ Krásného Použité zdroje: zákon č. 62/2003 Sb. Alice Večeřová, DiS. referentka právního referátu Úseku tajemníka Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 ŠKOLSTVÍ Židenický Zpravodaj 4/ ZŠ Gajdošova Spokojení autoři výstavy o Mezopotámii - Michal, Ondra a Honza Žáci Montessori tříd na výletě do starověku Bylo úterý 25. února 2014, 9:30 středoevropského času, ale na chodbě Montessori tříd se právě nečekaně změnily časoprostorové souřadnice. Během krátkého zahájení výstavy jsme se přesunuli asi o 5000 let zpátky, na území mezi řekami Eufrat a Tigris - do starověké Mezopotámie. K přemístění jsme nepoužili Tardis, ani jsme nežádali o pomoc Pána času - fantastický výlet nám zařídili tři žáci 6. C, kteří se s touto civilizací dva týdny seznamovali. Vyhledávali zajímavé informace, vytvářeli kopie historických kulturních památek, nahlíželi do zápisů v klínovém písmu, zamýšleli se nad Chamurappiho zákoníkem i životem tehdejších obyvatel. Nakonec své objevy představili svým spolužákům. Výstava promlouvala doslova ke všem smyslům. Při jejím zahájení zazněl záznam skladby hrané na dobové nástroje. Byla otevřena restaurace U Gilgameše, kde jste mohli ochutnat například datlový krém, připravený podle původního receptu. Pokud jste však chtěli zkusit něco z nabízených dobrot, museli jste se s číšníky domluvit anglicky. Věřte nevěřte, ale svou placku i vinnou šťávu si nakonec dokázal objednat i každý prvňáček. Mladší kamarády také zaujaly matematické úkoly, které bylo třeba vypočítat pomocí číslic v klínovém písmu. Ukončení výstavy se neobešlo bez pocitů lítosti. Máme se však na co těšit, protože příště nás další tým z šesté třídy pozve proti proudu řeky času do Egypta. A cestovat ve starověku budeme i v dubnu, kdy navštívíme antický Řím. Co říci na závěr? Tento projekt, který smysluplně propojuje učivo dějepisu, angličtiny, českého jazyka i výtvarné a hudební výchovy, by nemohl vzniknout bez nadšení našich žáků a ochoty rodičů pomoci s realizací jejich konkrétních nápadů. Jak jsme se ale všichni mohli přesvědčit, výsledek za tu námahu stojí. Mgr. Alice Rousová, vyučující v 6.C Montessori třídě Základní škola Brno, Gajdošova pro školní rok Druhý stupeň s programem Montessori na ZŠ Gajdošova Druhý stupeň s programem Montessori je připraven tak, aby byl alternativou víceletých gymnázií v přípravě k dalšímu studiu. Současně dobře rozvíjí praktické dovednosti, a umožňuje tak mladým lidem plynulé začlenění do běžného života. Naši žáci mají výborné studijní výsledky v teoretických předmětech a přirozeně je aplikují a propojují do praktických i uměleckých oblastí, jako je vaření, práce se dřevem, kovem, výtvarná nebo hudební výchova. Pro studium využívají žáci moderní učebnice, pracovní sešity, encyklopedie a spolu s další literaturou také internetové zdroje. Pracují se speciálně vytvářenými Montessori pomůckami i elektronickými studijními materiály na vnitřní síti školy. Jednotlivými aktivitami se zaměřujeme na rozvoj osobní motivace k učení, na samostatnost, kreativitu, týmovou práci, svobodný názor a jeho prezentaci. Pro naplňování individuálních potřeb jednotlivých žáků působí ve výuce matematiky i českého a anglického jazyka druhý pedagog v roli asistenta. V rámci Montessori programu klademe důraz na projektové vyučování. Přírodovědné a společenskovědní oblasti jsme integrovali do zastřešujícího předmětu Příroda a společnost. Díky tomu se žáci mohou několik týdnů věnovat jednomu probíranému okruhu. Zvolené téma reflektujeme v dalších předmětech, jako například ve výtvarné výchově, informatice nebo anglickém jazyce. Výuka fyziky a chemie je probíhá ve dvouhodinových blocích, s možností využívat pro praktickou část lekcí laboratoř. Během celoroční práce používáme slovní hodnocení - žáci i rodiče dostávají plnohodnotnou zpětnou vazbu s konkrétními informacemi o tom, co již dítě zvládlo a čemu se má ještě věnovat při své individuální práci. Při přechodu dítěte na jiný typ školy převádíme slovní hodnocení na odpovídající známky. Důraz klademe také na kvalitu prostředí, ve kterém žáci studují, a systematicky je vedeme k péči o společně sdílený prostor. Učebny jsou vybaveny moderně a na vysoké úrovni splňují nároky na informačně i esteticky podnětné prostředí. Mgr. Pavla Vantuchová, vyučující v 7.C Montessori třídě Informace o činnosti spolku Škola Montessori při ZŠ Gajdošova Spolek Škola Montessori při ZŠ Gajdošova každoročně organizuje akce pro žáky, rodiče i širokou veřejnost. Ve školním roce se uskutečnily například následující akce: městská hra Černé schránky, benefiční slavnost Montessori tříd v Dolních Kounicích nebo 1. společenský ples ZŠ Gajdošova a o.s. Škola Montessori. V březnu nás čeká Den pro rodiče, kde rodiče představí svá zajímavá povolání dětem ve třídách. Pro rodiče i širokou veřejnost je plánovaný bazar dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb GAJDABLEŠÁK, který bude dne sobota dopoledne. Bližší info na letáčcích a nebo Zuzana Beránková, Škola Montessori TZŠ Kuldova Dění ve školní družině začátkem roku Ve školní družině to začátkem roku 2014 ožilo. V lednu jsme trochu nahlédli do ciziny v podobě přednášky o Vietnamu. Paní, jejíž tatínek je rodilý Vietnamec, nám ukázala spoustu fotografií, které při svých cestách za rodinou pořídila. Víte, že se tam jezdí jenom na motorkách? A že i rodina se třemi dětmi jezdí na jedné motorce? Dopravní předpisy moc nefungují a přesto tam nejsou nehody. Místo kostelů mají pagody. Místo příboru hůlky. A jak je držet a jíst jsme si mohli i vyzkoušet. Byla to opravdová zábava. V únoru jsme měli karneval. Masky nám zpestřily odpoledne, kdy jsme si v sále zopakovali naše každoroční tanečky jako Que te la pongo a Kačací tanec. Soutěžit s balónky vydrželo až do konce několik dvojic. Porota měla velmi těžkou práci zvolit a ocenit jen některé z velkého množství zajímavých masek. Všechny byly moc povedené. Nakonec byla nejbarevnější maskou Maková panenka, nejvtipnější Pipi dlouhá punčocha, nejoriginálnější zajíček. 3. místo získala maska kouzelníka, 2. místo rytíř a vítězem letošního maškarního reje se stal Marťánek. Družina TZŠ Kuldova strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 MZŠ Kamenačky Malí recitátoři se předvedli V pondělí, 24. února 2014 proběhla na naší škole recitační soutěž. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, v první kategorii recitovali žáci 2. a 3. ročníku, ve druhé kategorii pak žáci 4. a 5. tříd. Básně, které soutěžící přednášeli, si zvolili sami. Nejúspěšnější v 1. kategorii byl Vít Hložek ze 3. B, druhé místo získala Klára Ouředníková z 2. B., třetí místo udělila porota Lucii Palasové z 2. B a Štěpánu Hrubanovi ze 3. B. Ve 2. kategorii získali 1. a 2. místo recitátoři z 5. B - Andrej Holoubek a Filip Janda, na třetím místě se umístily Vendula Vrbová ze 4. A a Eliška Madejová z 5. A. Soutěžící na 1. a 2. místě postupují do městského kola, které se bude konat 13. března ve Středisku dramatické výchovy Labyrint v Brně Bohunicích. Přejeme jim do dalšího kola mnoho úspěchů! Poděkování patří všem zúčastněným, kteří se opravdu velmi snažili. porotci recitační soutěže z MZŠ Kamenačky Obvodní kolo soutěže Superstar bylo úspěšné V úterý 4. března 2014 se na základní škole Mutěnická konalo obvodní kolo Superstar školních družin. Naši školu výborně reprezentovali výherci školního kola, popřípadě děti, které se umístily na druhém místě. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích 1. a 2. třídy, 3. a 4. třídy a 5. třídy. Kategorie se dále dělily na hochy a dívky. Eliška Strýčková musela bojovat hned se čtyřmi dalšími zpěvačkami z 1. a 2. tříd a umístila se na krásném čtvrtém místě. Kryštof Šimůnek vybojoval mezi hochy z prvních a druhých tříd krásné druhé místo. V těžké konkurenci skončila na druhém místě i Vendula Vrbová, tentokrát v kategorii 3. a 4. tříd. Alex Holoubek si ve stejné kategorii vyzpíval druhé místo. Za pátou třídu nás reprezentoval Andrej Holoubek, který vyšplhal až na místo nejvyšší a čeká ho příští týden ještě poslední městské kolo. Všem zpěváčkům moc děkuji za reprezentaci a krásné umístění v tak těžké konkurenci. Mgr. Michaela Lusková Jarní inspirace pro Vinohrady Inspiraci na jaro a Velikonoce můžete načerpat ve středisku volného času Lužánky pracoviště Louka. Již sedmým rokem zde 12. dubna proběhnou pro děti i rodiče Jarní dílny na rozkvetlé louce, kde jsou připraveny výtvarné dílny s jarními a velikonočními motivy, chybět nebudou ani velikonoční tradice a zvyky. Na Zelený čtvrtek a Velký pátek je pro děti nachystán příměstský tábor Velikonoce v pohybu. Ani tady nebudou děti ochuzeny o velikonoční dílny, spoustu her, pohybových a sportovních aktivit. Na programu budou tradiční i netradiční sporty, které si prakticky vyzkouší. Můžete se těšit i na velmi populární taneční podložky. Na jaro a Velikonoce s Vámi se na Louce všichni moc těšíme. Více informací o výše uvedených akcích, ale také o letní nabídce si můžete přečíst na Příjemné prožití Svátků Velikonočních přeje za SVČ Lužánky Mgr. Kateřina Konečná, Pedagog volného času ŠKOLSTVÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V BRNĚ-ŽIDENICÍCH ZVE K ZÁPISU Příměstské tábory na Paletě léto 2014 Židenický Zpravodaj 4/2014 Srdečně zveme děti a mládež od pěti do osmnácti let k zápisu do hudebního oboru Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně-Židenicích. Ve školním roce 2014/2015 otevíráme tato studijní zaměření: hru na klavír, varhany, klasickou kytaru, elektrickou kytaru, elektronické klávesové nástroje, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, saxofon, trubku, hoboj, klarinet, lesní roh, bicí nástroje, cimbál, akordeon, sólový zpěv. Studium hudebního oboru se v současnosti nezaměřuje pouze na oblast klasické hudby, ale také na hudbu mnoha dalších žánrů. Pro nejmladší děti nabízíme přípravné studium Notička, kde se s hudbou mohou seznámit hravou formou a tak přirozeně rozvíjet své hudební schopnosti. Na ZUŠ umožňujeme také zapůjčení hudebního nástroje. Židenická ZUŠ patří k předním brněnským školám. Pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní učitelé, řada z nich působí také na středních a vysokých uměleckých školách nebo jsou činní jako aktivní umělci. Hlavní budova školy se nachází v klidném prostředí na Došlíkově 48, dále vyučujeme v moderní kruhové budově Čejkovická 8 a v odpoledních hodinách také na Základní škole Krásného, Gajdošova a Merhautova. Zápis nových žáků pro školní rok 2014/2015 do hudebního oboru se bude konat od úterý 22. dubna do pátku 13. června 2014, vždy od 15:30 hodin do 17:30 hodin v budově ZUŠ, Došlíkova 48 v Brně-Židenicích. Podrobnější informace naleznete na: www. zus-brno.cz nebo na tel. čísle: Těšíme se na Vás! Mgr. Irena Běhalová, vyučující hudebního oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose JUNIOR Dům dětí a mládeže Brno pobočka PALETA, Touškova 9, Brno Tel.: , mob.: , 1.) Pirátské dobrodružství Cena: 1500,- / 230,- na den Pirátské putování po ostrovech 5 moří hledání pirátského pokladu- hry zábava a tvoření výlet k vodě (nebo na vodu) Ved. tábora: Horáková Šárka, Drmolová Veronika 2.) Duhová Paleta Cena: 1500,- / 230,- na den Tvořivé dovádění s barvami a nejrůznějšími materiály.malování triček, šperky, keramika, točení na hrnčířském kruhu, malování na chodník, papír, okna, vlasy, obličej + hry a soutěže na zahradě i v herně.!!!těší se na vás BARVIČKY z PALETY!!! Ved. tábora: Horáková Šárka, Drmolová Veronika 3.) Letem světem Cena: 1500,- / 230,- na den Pojďte s námi navštívit svět dopravy a cestování. Co vás čeká? Navštívíme vlakové depo, autobusové, trolejbusové i tramvajové depo, letiště a přístaviště. Mimo naše cestování si vyrobíme z běžně dostupných materiálů letadla nebo lodičky a samozřejmě vás čekají i nejrůznější hry a soutěže. Ved. tábora: Horáková Šárka, Doleželová Petra Cena: 1500,- / 230,- na den V ceně táborů je : pitný režim, 2 x denně svačinky, teplé obědy, vstupné, materiál S sebou: přezuvky, věci na převlečení, láhev na pití, pláštěnku, vhodnou pokrývku hlavy, na ven pevnou obuv, oblečení dle aktuálního počasí. Přihlašujte se on-line případně osobně na Paletě. Bližší informace na tel Horáková Šárka Akce pro širokou veřejnost Pá 4.4. Velikonoční Paleta 16:00 20,- + dílny: ceny od 20,- do 50,- Kč Po Vitráže Tiffany V. 17:00 200,- Pá Den Země 16:00-19:00 40,- Po Vitráže Tiffany VI. 17:00 200,- Po Cínový šperk 17:00 250,- Pá Keramická dílna 17:00 150,- Pá Paleta pro děti Den dětí 16:00 50,- Pá Malování na hedvábí 17:00 250,- Na tvořivé dílny je omezen počet účastníků na 10.!!! NUTNÉ PŘIHLÁŠENÍ PŘEDEM!!! telefon: Horáková Šárka Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

8 Židovský hřbitov v Brně-Židenicích patří k nejvýznamnějším židovským památkám v Brně. Založen byl v roce 1852, kdy provizorní výbor v Brně zakoupil dvě parcely o celkové výměře 4057 m² a získal povolení ke zřízení pohřebiště. V témže roce byla také postavena márnice. Původní hřbitov představují dnešní sekce 1 až 13, brzy ale jeho kapacita rostoucí židovské obci nedostačovala, a tak byl hřbitov rozšiřován o nové parcely. Stejně tak byla původní obřadní síň z roku 1863 nahrazena v roce 1900 novou. Její průčelí dodnes zdobí hebrejský nápis: Toto je brána domu, za kterou končí všechen život. Interiér potom zdobí malby, hebrejské modlitební texty a rovněž úryvek básně Jaroslava Vrchlického. V bočních stěnách jsou také zazděny tři zlomky náhrobků ze středověkého židovského hřbitova. V roce 1982 vnitřní výzdobu doplnil vy- Jak šel čas v Židenicích Židenický Zpravodaj 4/ Židovský hřbitov v Židenicích řezávaný dřevěný lustr ze synagogy v Batelově u Jihlavy. Hřbitov se dále rozšiřoval v roce 1916 (zde se nachází mimo jiné hroby židovských vojáků a obětí první světové války) a znovu v roce 1935, kdy hřbitov získal svoji konečnou rozlohu. S m² je tak jedním z největších židovských hřbitovů v českých zemích. Za druhé světové války unikl areál hřbitova zničení a v roce 1950 jej potom doplnil památník obětem holocaustu z Brna a okolí, na němž stojí text: Těla vaše v zemi nechť tlejí kdekoliv popel váš vítr nechť rozvál kamkoliv duše vaše s námi zůstanou navždy spjaty. Text dále pokračuje slovy: Památce našich hrdinů vojáků padlých v druhé světové válce a více než obětí nacismu a fašismu, které pro židovskou víru nebo původ nastoupily z Brna cestu mučednické smrti, postavila tento pomník Židovská náboženská obec Brno. Kolem památníku byly přeneseny starší náhrobní kameny ze zrušených židovských hřbitovů v okolí, z nichž nejstarší jsou z konce 18. století. Na hřbitově se nachází celkově asi devět tisíc náhrobků a více než jedenáct tisíc hrobů, tvořících jedinečnou přehlídku pohřebního umění druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století. Odpočívá zde řada významných osobností. Mezi nimi například hvězda prvorepublikového filmu Hugo Haas ( ), zakladatel Lidových novin a ministr obchodu v první československé vládě Adolf Stránský ( ), významní rabíni Baruch Placzek ( ), Richard Feder ( ) a další, zakladatel školy pro slepé děti na ulici Veveří Ludwig Schmeichler ( ), básnící Alois Ludwig Jeitteles ( ) a Hieronymus Lorm ( ), historik Max Grünfeld ( ), architekti Otto Eisler ( ) či Josef Fischer ( ) a řada dalších. Mgr. Milan Strmiska, kronikář Židenic ZTRACENÉ ŽIDENICE SKAUTSKÁ VYHLÍDKA obnovená vyhlídka Každá obec má svá tajná, záhadná místa, taková svoje Stínadla a naše Židenice jich dokonce mají hned několik. Jednomu z nich se říká Skautská vyhlídka. Je k nevíře, že ona úzká klikatá cesta, která vede z ulice Hrozňatova k židenickému hřbitovu, má své jméno, které je dokonce zaneseno v mapách města. Jmenuje se Ve Vinohradech a prochází kolem zahrádek, bývalých vinohradů. Rádi ji využívají pejskaři, běžci, tu a tam i cyklisté, maminky s terénními kočárky nebo zamilované páry dychtící po romantické procházce. V posledních letech ale celá cesta i okolní zahrádky trpí nájezdy sběračů kovů, kteří původní stav do sběren začali odnášet i části plotů a branky a v různých částech vznikly černé skládky. Jedním z takových míst je i vyhlídka, přezdívaná Skautská, na kterou narazíte pár desítek metrů za ulicí Hrozňatova. Jako otec dvou malých dětí, který má v této lokalitě svou zahrádku, jsem vysloveně trpěl, když jsem musel kolem skládky, která zde vznikla, procházet. Situace s krádežemi a hromaděním odpadu už překročila únosnou mez. V tu dobu jsem náhodou potkal jednoho člena skautského oddílu, a když jsem mu přiblížil, v jakém stavu se vyhlídka na- průběh akce chází, neváhal a nabídl pomoc. Slovo dalo slovo, já jsem koupil pytle na odpadky, pracovní rukavice, nabrousil nůžky a řetězy do pily, žena uvařila kotel guláše, skauti zapůjčili nářadí a vrhli jsme se na věc. Sobota ráno, sraz u kostela, 15 skautů z různých oddílů (13. střediska Hiawatha Brno a 10. střediska Mafeking Brno) a já vyrážíme na úklid. Už po poledni bylo jasné, že tak krásný výhled, jaký se díky naší práci otevřel všem kolemjdoucím, nemá jen tak nějaká městská část! Panorama Brna z tohoto místa má až mystický nádech, který navíc podtrhuje křížová cesta a bývalý vodojem za zády. Do ekodvora jsme odvezli přes 1800 kg odpadu, spálili neuvěřitelnou hromadu větví a vrchovatě naplnili dva vozíky dřeva pro skautskou základnu. Nebudu zastírat, byla to dřina, ale při tak nádherném počasí, jaké tu sobotu panovalo a díky obrovské podpoře všech kolemjdoucích jsme ji ani nevnímali. Celou plochu je ještě třeba vyčistit od zbytků skel, doplnit o odpadkové koše či opravit plot, ale v tomto ohledu tak trochu počítáme s pomocí obce, nebo alespoň Nadace Veronica, kterou jsme požádali o finanční podporu projektu. Přijďte se na vyhlídku podívat! Ing. Petr Kunc a Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Hiawatha Brno P.S. Nedalo mi to a hned v neděli ráno jsem musel na vyhlídku vyběhnout, abych se na ni znovu podíval. Slunce vycházelo a na improvizované lavičce seděl zamilovaný pár. Stálo to za to. strana 8 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

9 Privatizace domovního celku Mazourova 1,3,5 Na posledním zasedání zastupitelstva MČ Brno-Židenice se projednával bod pod názvem Žádost nájemců domovního celku Mazourova 1, 3, 5 v Brně o přeřazení domovního celku ze Seznamu domů nedoporučených k prodeji do Seznamu domů doporučených k prodeji. Zastupitelstvo tento bod neschválilo. Občané z tohoto domovního celku se v hojném počtu dostavili, aby se dozvěděli rozhodnutí ZMČ. Při odchodu byli nespokojeni s výsledkem jednání. Pro pochopení důvodu proč nebyl odprodej doporučen Městu Brnu je následující. V domovním celku Mazourova 1, 3, 5 je celkem 54 bytů ( 53 obecních bytů + 1 byt v OV): v domě Mazourova 1 je 18 bytů z toho je byt č. 8 od v osobním vlastnictví v domě Mazourova 3 je 18 bytů v domě Mazourova 5 je 18 bytů V prosinci 2013 nájemci z domovního celku Mazourova 1, 3, 5 písemně požádali o přeřazení předmětných domů ze Seznamu domů nedoporučených k prodeji do Seznamu domů doporučených k prodeji. Níže uvedené informace byly již v roce 2011 a v roce 2012 písemně sděleny nájemcům domovního celku: V letech proběhla modernizace domovního celku Mazourova 1, 3, 5. Jednalo se o opravy a zateplení domovního celku, náhradu ocelových zavěšených balkonů železobetonovými lodžiemi se stěnovým nosným systémem a vybudování celkem 14 nových bytových jednotek v nástavbě budovy. Celkové náklady tehdy činily ,- Kč (včetně dotace poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši ,- Kč). V katastru nemovitostí je zapsáno zástavní právo na domovní celek Mazourova 1, 3, 5 na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu bytových jednotek na bytových domech Mazourova 1, 3, 5 v celkové výši ,- Kč a to na dobu určitou 20 let do V roce 2010 proběhla výměna stávajících výplní otvorů za plastové. Celkové náklady činily ,- Kč. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že současné vedení nemohlo doporučit přeřazení tohoto domovního celku do seznamu doporučených domů k odprodeji a to do Tento problém nájemníkům způsobilo vedení MČ, které v roce mělo schvalovací pravomoc. Bylo to rozhodnutí vedení MČ zastoupené starostou Ing. Stanislavem Juránkem (KDU-ČSL). Pavel Pokorný, Marek Svitavský - Zelená pro Židenice Setrvalý čas Líbí se mi pohled z mého balkonu. Podívám-li se k severu, vidím na obzoru komín maloměřické cementárny. Při pohledu k východu se mi otevírá výhled na komín Zetoru. Na jihovýchodě pak vidím kouřící komín spalovny odpadů. Nejzajímavější je však pohled k jihu. Vykloním-li se z balkonu dostatečně vpravo a podívám-li se směrem k Bubeníčkově ulici, uvidím setrvalý čas. Hodiny na domě České spořitelny mi trvale oznamují, že od rána do večera neuplynula ani minuta. V kteroukoli denní dobu je totiž čtvrt na dvanáct. Nesmí mne mýlit ani odbíjení poledne na židenickém kostele, ani hodiny na sloupku či digitální hodiny na tabuli odjezdů a příjezdů u konečné zastávky. Čas na nich nevnímám, protože každý jistě dá přednost takové informaci, která mu nejvíce vyhovuje. Podle hodin na Bubeníčkově č. 38 ještě nenastalo poledne a ačkoli se stále schyluje k obědu, jídla se nikdy nedočkáme. A pokud se nedočkáme oběda, nedočkáme se ani večera, ani dalšího dne, ani konce roku. Má existence trvá v jakémsi bezčasí, v jakémsi časoprázdnu. Zkrátka Česká spořitelna mne chlácholí, že nikdy nezestárnu. Česká spořitelna je můj favorit. V domě na Bubeníčkově č.38 spořitelna vlastní třináctý podíl z nemovitosti v podobě nebytových prostorů. Není mi jasné, proč se nehlásí k hodinám, které nás utvrzují v tom, že čas není naším pánem. Takové zařízení se mi líbí stejně jako můj výhled z balkonu. Mgr. Dana Ferenčáková - ČSSD FÓRUM Chcete napsat do zpravodaje? Hovoří Moskva! Vojska 2. ukrajinského frontu pokračujíce v útoku, zmocnila se dnes, 26. dubna 1945, důmyslným obchvatným manévrem a čelným útokem velkého průmyslového střediska Československé republiky, města Brna, důležité dopravní křižovatky a silného opěrného bodu německé obrany. Brno bylo na konci dubna 1945 osvobozeno Rudou armádou a rumunskými oddíly. Na tomto historickém faktu nikdo nic nezmění. Sovětské jednotky do poloviny dubna postoupily daleko na severozápad a naznačovaly obklíčení Brna od západu. To nutilo Němce ke stále úpornější obraně, neboť jestli něco nechtěli, tak být odříznuti od možnosti ústupu směrem k Američanům. Už v této fázi bojů se k Brnu vydala průzkumná jednotka 41. gardové tankové brigády, pět z jejích tanků Sherman dorazilo až k brněnskému krematoriu, ale tady byly až na jeden zničeny. Poslední proklouzl Vídeňskou ulicí a prorazil až k Horním Heršpicím, kde byl na železničním přejezdu zničen. Zprávy o příjezdu sovětských tanků vyvolaly v brněnských obyvatelích představu, že osvobození je na dosah ruky. Psal se ale teprve 18. a zbýval tedy ještě více než celý horký týden. V prostoru vlárské trati, Bílé hory a Malé Klajdovky se zakopali s několika děly námořníci z Kielu. Jejich děla byla umístěna na zabetonovaných pylonech, což umožňovalo odměr celých 360 podobně jako u děl námořních. Když před polednem na jejich postavení zaútočily tanky 5. gardového tankového sboru, doprovázeli je do boje shodou okolností příslušníci černomořské námořní pěchoty. Tak proti sobě bojovali uprostřed Evropy ve zcela suchozemských podmínkách námořníci! Známý most přes Svitavu v Křenové ulici zachránil alkohol, který posloužil jako úplatek pro střežící vojáky wehrmachtu. Vůbec nejhorší byl 25., neboť v celém městě se střílelo, nebo tam dopadaly bomby a granáty. Nouze nebyla ani o fanatiky z řad německých obyvatel a Hitlerjugend. Ruské jednotky vstoupily až do středu města, kde se bojovalo velmi tvrdě na Zelném rynku, u Staré i Nové radnice a též na náměstí Svobody. Silně poškozena byla i Česká ulice a na Moravském náměstí se bojovalo o ruiny Německého domu,kde se drželi fanatici z řad brněnské německé mládeže. Osvobození Brna zaplatilo svými životy dvanáct set civilních obyvatel. Z budov, kterými se zemské město mohlo do války chlubit, jich nyní bylo v troskách 1278, tedy skoro každá dvacátá. Další 4000 jich bylo těžce poškozeno a to nepočítáme poškození lehčí. Sovětské prameny mluví o ztrátách vojáků v celé operaci a 4246 v samotném městě, k nimž je třeba připočítat i jedenasedmdesát mrtvých Rumunů. Na německé straně se ztráty odhadují na sedm tisíc mužů, z toho v boji o města padly asi tři tisíce. Po ostravské operaci byla bratislavsko-brněnská další významnou vojenskou operací k osvobození ČSR. Na počest vítězů a osvobozeného města bylo 26. dubna 1945 ve 21 hodin vypáleno v Moskvě 20 salv z 224 děl. Z dobových materiálů sestavil knihkupec nakladatel Šimon Ryšavý Domovní číslo - nechybí Vám? Procházím ulicemi naší čtvrti. Nová okna, krásné dveře, opravená fasáda,. oprýskané domovní číslo. Nebo chybějící domovní číslo. Nebo jen sestava číslic. Škoda. Asi je problém si novou tabulku s domovním číslem obstarat. Podle Zákona o obcích nesmí být označení poškozeno, odstraněno nebo zakryto, barvu a provedení čísel určuje obec. Pokud má někdo novostavbu, dostane tabulku od Magistrátu města Brna zdarma. Ale co ostatní? My v Brně se máme! Každý dům tu má tabulku nejen s číslem, ale i s názvem ulice. Má nedávná návštěva Prahy mi v tomto směru dala docela zabrat. Jméno ulice tu rozhodně není na každém rohu a člověk tápe. Vím, máme chytré telefony, GPS. Ale stejně mi ty naše tabulky v jiných městech chybí. Takže, nechybí Vám na domě tabulka s domovním číslem? Pokud ano, informace naleznete tady: a pomoc tady: Mgr. Bořivoj Koldovský, Srbská 53, Brno ( tel ) MUDr. Jitka Lenártová Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na ovou adresu: - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Židenický Zpravodaj 4/2014 Maximální délka je 1800 znaků, můžete přiložit i fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby na sebe autoři příspěvků uváděli kontakt, to pro případné doplnění. Uzávěrka příspěvků do Židenického Zpravodaje: ŽZ číslo 5/ čtvrtek ve 23:59 hod. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 9

10 KULTURA Židenický Zpravodaj 4/ Program DĚLŇÁKU na Koncert Divadelního spolku Slawjena Koncert gymnaziálních sborů Koncert kapely Přístav 15 let! a hostů Countrybál Wénovi Kidi Koncert Blue Romantic Cimbal Romana Veverky Posezení u cimbálu Recitál Neznámého písničkáře Víta Šujana (NpVŠ) Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě. Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenice Přijďte na konkurz! Poslechněte si ukázky repertoáru našeho sboru Karásek Choir, které najdete na YouTube. Líbí se Vám naše práce? Máte rádi hudbu? Rádi zpíváte, či hrajete na nástroje? Chcete se rozvíjet a setkávat s podobně nadšenými lidmi pod profesionálním vedením? Konkurz do našeho sboru se koná už 27. dubna. od 17 hodin v Klubu Suterén na Karáskově nám. 10. Hledáme zpěváky i instrumentalisty. Společně pak můžeme zpívat a hrát s kapelou písně rockové, africké, populární, gospelové i jiné. Účinkujeme v kostele i mimo něj. Nejsme omezeni vyznáním, jen nadšením! Církev čs. husitská v Brně Židenicích zve na Velikonoční koncert Helfertova orchestrálního sdružení. Koná se v sobotu 26. dubna 2014 v 17 hod. v Chrámu Spasitele na Karáskově náměstí. Vstupné dobrovolné Český červený kříž skupina č. 51 Brno-Židenice POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI která se koná ve středu v 16:00 hod. v Dělnickém domě na Jamborově ulici. Program: 1. Zahájení. 2. Hudební vystoupení dětí. 3. Přednáška PhDr. Marie Štorkové a Mgr. Vladimíra Vedry na téma: Víte co je BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ? 4. Organizační záležitosti místní skupiny a přihlášky na zájezd. Zájezd - v sobotu dne 31.května 2014 do Slavonic a Dolního Rakouska (Heidenreichstein, Raabs, Drosendorf) a přes Znojmo do Brna Cena: 300Kč a Eura jen pro vlastní potřebu Zveme všechny občany a zájemce o danou problematiku. 10_lederer_ :55 Stránka Jaroslava 1 Zouharová, předsedkyně MS ČČK č. 51 Názvy našich ulic v MČ Brno-Židenice: HRADILOVA Karel Hradil ( ), brněnský hudební pedagog, sbormistr a skladatel Stará osada (Alte Gemeinde) Masarykova (Masarykgasse) Na návsi (Dorfplatz) Dorfplatz Na návsi Na návsi Stará osada (část ležící mezi ulicí Kopernikovou, Lazaretní a Kosmákovou u železniční tratě) Hradilova Šimon Ryšavý, knihkupec a nakladatel INZERCE vykupujeme obecní byty určené k privatizaci strana 10 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

11 INZERCE PEDIKURA + CELKOVÁ KOSMETIKA zámek Belcredi, Stará Líšeň, PARKOVÁNÍ U VCHODU (za kostelem), tel.: Židenický Zpravodaj 4/2014 Nabízím kompletní realitní servis. Zajišťujeme prodej i pronájem nemovitostí vč. poprodejního servisu. Prioritou je slušné a lidské chování. Ing. Skutek Miroslav, Tel.: , MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, rýn, střech, nábytku, zábradlí, fasád aj. ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, Tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Židenice a okolí. Po rozvodu hledám byt 3+1 ve Vinohradech. Tel: Pro naše klienty - starší manželský pár hledám byt 2+kk na Vinohradech. Tel.: Jsme parta zedníků, provádíme veškeré zednické, stavební Práce, zateplení fasád všeho druhu. Vše děláme ve vlastní režii a jsme levnější než renomované firmy. Tel.: Hledám zodpovědnou osobu na roznos letáku na Vinohradech. Tel.: OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ, KOŽEŠIN. PRANÍ A ŽEHLENÍ. Krásného 13, Brno-Židenice * Po, St 9-18 Út, Čt 9-15 Tel Prodám garáž ul.líšeňská el,voda, ,- Kč, bez RK, tel: Malby nátěry Onderka tel.: , Bazar na rohu Táborské a Geislerové 1 (vedle Optiky) koupí vzduchovky, dýky, hodiny. Porcelánové a mosazné sošky a předměty. Paroží, staré mlýnky, hmoždíře, svícny. Láhve propan butan, motor. pile, vařiče, kola, TV, DVD, nářadí a jiné + vyklízení pozůstalostí. Tel.: Ořezy, rizikové kácení, údržba zahrad a pod. Tel PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, plovoucí podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokládka a renovace parket Tel: , Hledám ke koupi byt v Židenicích. Tel.: Ztratila se někomu v Juliánově vloni bílá kočka s tmavým mourováním? Info, tel.: Příjem inzerce: tel.: Akutně hledáme ke koupi dům v Židenicích, prosím nabídněte. Tel.: Přeprava nemocných a seniorů, k lékaři, z nemocnice, do lázní, včetně asistence, tel: Termíny uzávěrek inzerce Židenického Zpravodaje: ŽZ číslo 5/ čtvrtek do 13 hod. ŽZ číslo 6/ čtvrtek do 13 hod. Jesličky Žirafka ŽZ číslo 7-8/ čtvrtek do 13 hod. V měsíci dubnu Žirafka otevírá další jesličky pro děti od 6 měsíců do 3let v Židenicích na Rokycanově 48. Den otevřených dveří: 2. a 16.dubna :00 18:00h Přihlášku a info naleznete na Nabízíme volná místa na pozici teta v jeslích. Podmínkou je zdravotní sestra. Dále hledáme paní na úklid. Dotazy zodpovíme na tel: Na setkání se těší PhDr. Jana Strmisková SLYŠTE, SLYŠTE! Stále u nás platíte jen poloviční doplatky *?çbã PCEGQRPMT?Lã IJGCLR "FWRPj JjIcPLW NJ?Rn S JjIĪ L? PCACNR NMSXC NMJMTGLS BMNJ?RIS 5nAC GLDMPK?An 5cK PcBG QBĀJnKC T L?áGAF JjIcPLcAF RCJCDMLGAIW Ò./,' %<7ģ '20ģ.$1&(/ÈěË KORXENRYp þlãwčqt NREHUFĤ þlãwčqt VHGDFtFK VRXSUDY D þdorxqčqpkr QiE\WNX P\Wt RNHQ 7HO ZZZ UWXNOLG F] JESLIČKY PRO VAŠE DĚTIČKY Nově otevíráme pro děti od 1,5 do 2,5 let. Kde nás najdete 2JMTcIMT? /?LQIc Těšíme se na Vaši návštěvu! Garance profesionálního přístupu, kvalitní péče a vzdělávání dětí, vysoké odbornosti pedagogů. Na jednoho pedagoga je ve skupince 3-6 dětí. Kde? Bzenecká 23, Brno Vinohrady Kontakt: , Více info: CENA: Pravidelná docházka 5.990,- Kč/měs. nebo 100,- Kč/hod Možnost využíti i nepravidelné docházky 1-3 dny v týdnu cena upravena na poměrnou část dle docházky V CENĚ ZAHRNUTA STRAVA!!! Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 11

12 Židenický Zpravodaj 4/2014 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Milí spoluobčané, rád bych vám poděkoval nejen jako zástupce radnice ale i jako spoluobčan Židenic za hojnou účast a podnětné návrhy ke konání farmářských trhů v uplynulém roce V letošním roce je proto naplánováno již 6 termínů farmářských trhů, vždy sobota od 9.hod 19.4., 24.5., 21.6., 13.9., , Zapište si prosím do svých kalendářů, ať máte rezervovaný čas a můžeme se tradičně potkávat na parkovišti před Farmářské trhy Dělnickým domem. Na trzích si opět nejen nakoupíme kvalitní zemědělské produkty, ale zároveň se pobavíme a strávíme příjemné sobotní dopoledne s kulturním programem pro děti i dospělé. Jsem rád, že většina občanů ocenila doprovodný program trhů jako je skákací hrad či malování pro děti, my starší oceníme hudební doprovod prezentovaný lidovými soubory. Jediné co nedokážeme ovlivnit je počasí, ale i na to letos myslíme a bude k dispozici velký stan uprostřed trhů, který bude chránit nejen před deštěm ale i před ostrým sluncem. Můžete se proto těšit jak na tradiční a ověřené prodejce z minulého roku, kteří nám zachovali přízeň i letos, tak na nováčky z oblasti výroby tradičních perníčků, veganských specialit či domácí pražírny kávy. Neváhejte mi proto psát vaše nápady a podněty, návrhy o spolupráci, a to především ze strany nejrůznějších neziskových organizací buď na - nebo na facebooku - Farmářské trhy Brno-Židenice. Jsem rád, že se nám i touto formou daří probouzet veřejná prostranství jako místa spojená se setkáváním lidí, kulturními akcemi a podporou jihomoravských zemědělců. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta FTZ_Inzerat_210x150mm_DUBEN2014.indd 1 Srdečně zveme na tradiční akci pro širokou veřejnost Otevírání potoka u příležitosti oslav Dne Země ve středu 23.dubna 2014 od 15:00 do 18:00 hodin na Ukázkové přírodní zahradě Přírodovědecké stanice Kamenačky, Kamenačky 4a Otevřena Ukázková přírodní zahrada, prohlídky náhradních prostor stanice se zvířaty ve škole V 16:00 hodin proběhne slavnostní otevření potoka pro rok /10/14 7:43 PM Ptačí den pro školáky a pro nositele ptačího příjmení , 9:00 12:00 Zoo Brno již tradičně pořádá soutěž Den ptactva pro školy. V letošním roce se uskuteční 1. dubna a v tento den budou mít vstup zdarma nejen soutěžící školáci s doprovodem, ale také všichni nositelé ptačích příjmení. Šanci přihlásit se mají školáci až do konce března, a to na Velikonoční pondělí aneb pomlázka v zoo , 9:00 18:00 Bude pro Vás připravena velikonoční hra hledání vajíček, soutěžní velikonoční stezka a další Oslavy Dne Země v Zoo Brno , 10:00 16:00 Od 10:00 do 16:00 hod. si mohou malí návštěvníci zoo u příležitosti Dne Země zasoutěžit na několika stanovištích v areálu zoo. Vyhlášení kampaně EAZA : Od pólu k pólu. Vydává Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: Ing. Jan Vaculín; Sazba: Jiří Motloch Za obsah a gramatickou úpravu jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk TISKDRUCK VELIMSKÝ, Hostislavova 34, Brno. Neprodejné! strana 12 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2015

V Ř E S K O V Á K březen 2015 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K březen 2015 Vážení spoluobčané, v jarních měsících nás čeká oprava komunikace od silnice na Borovy kolem kostela ke kaštanům a u autobusové garáže. Přesný termín zatím nevím,

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září 1995 ČÁST PRVNÍ. Oddíl první. Obecná ustanovení

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září 1995 ČÁST PRVNÍ. Oddíl první. Obecná ustanovení Systém ASPI - stav k 30.8.2013 do částky 102/2013 Sb. a 35/2013 Sb.m.s. - RA447 247/1995 Sb. - o volbách do Parlamentu České republiky - poslední stav textu Změna: 212/1996 Sb. Změna: 243/1999 Sb. Změna:

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění a Identifikace a kontrola klienta účastníka dražby dle 7 a násl. zákona o některých opatřeních

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje účinné od 10.4.2014 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1 Volební řád (dále jen řád ) Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje (dále

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. č.j.: 977/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 19.11.2014 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více