Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice"

Transkript

1 Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu 2. Vydání Židenického zpravodaje 4/ Návrh na nejvyšší státní vyznamenání prof. Janu Gajdošovi 4. Rozpočtové opatření č. 1 Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu města a ze Státního fondu rozvoje bydlení, aktualizace rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 2 aktualizace rozpočtu na rok Měsíční odměna neuvolněným členům ZMČ Brno-Židenice 7. Smlouva o spolupráci úpravy slavnostního sálu Vojenské nemocnice Brno 8. Novela obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 (o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích) a příloh k obecně závazné vyhlášce č. 17/2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 26/2005 (o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku) 9. Otevřený dopis pana Pavla Petrů 10. Vyúčtování 15. společenského plesu v Židenicích 11. Přivítání prvního občánka Městské části Brno Židenice v roce Návrh změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) 2003 I 16. soubor (B52/02-I, B53/02-I) 13. Realizace projektu Kamerový systém I. etapa smluvní dokumenty 14. Žádost o příspěvek na vydání knihy Vyprávění o brněnských Židech a jejich hřbitově v Židenicích 15. Finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno Židenice na sociální činnost na rok 2006 v rámci programu na podporu kultury, sportu a mládeže na rok Schválení rozdělení hospodářského výsledku základních a mateřských škol za rok Vybudování bezdrátové distribuční datové sítě (DDS tzv. internet vzduchem) v objektech ve vlastnictví města Brna, svěřených MČ Brno Židenice 18. Koupaliště Juliánov způsob výběru provozovatele 19. Dodatek č. 2 k SoD s firmou GHC Invest, s.r.o, na zhotovení zakázky Celková rekonstrukce areálu koupaliště v Juliánově II. etapa

2 20. Žádost o snížení nájemného hrazeného Pečovatelskou službou MČ Brno Židenice za užívání nebytové prostory v domě s pečovatelskou službou Stará osada 32/ Celková oprava elektroinstalace ve 48 bytech domu Svatoplukova Pronájem bytu č. 8 v domě Kuldova 9 v Brně 23. Pronájem bytu č. 11 v domě Kosmákova 32 v Brně 24. Pronájem bytu č. 11 v domě Kosmákova 42 v Brně 25. Pronájem bytu č. 15 v domě Strakatého 15 v Brně 26. Žádost o umístění sídla firmy Jílkova 185, Brno 27. Pronájem části zahrady u domu Jamborova 57/59 v Brně 28. Mária Dirdová žádost o prodloužení pronájmu bytu č.1, v domě Taussigova Pronájem objektu Táborská č. or. 48 a pozemku p.č Záměr pronájmu částí půdy na bytovém domě, Táborská Pronájem části budov společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. 32. Návrh dispozice s objekty Šámalova 10 a Šámalova Majetkoprávní vypořádání pozemku p.č. 5865/1 v k.ú. Židenice při ulici Bubeníčkově 34. Umísťování reklamních zařízení na zábradlí v městské části Brno Židenice 35. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 22/2003 na pronájem pozemku pod garáží p.č v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové 36. Nájemní smlouva na pronájem pozemku pod garáží p.č v k.ú. Židenice při ul. Balbínově 37. Schválení programu 23. zasedání ZMČ dne 10. dubna Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB), ul. Táborská p.č. 5437, k.ú.židenice a ul. Rokycanova p.č. 2485, k.ú. Židenice 2 89/2006.1/ Schválení programu 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu schvaluje program 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenuje Ing. Petra Oujezdského ověřovatelem zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice. 89/2006.2/ Vydání Židenického zpravodaje 4/2006 Rada městské části Brno Židenice schvaluje vydání Židenického zpravodaje č. 4/2006.

3 89/2006.3/ Návrh na nejvyšší státní vyznamenání prof. Janu Gajdošovi 3 Rada městské části Brno-Židenice schvaluje znění dopisu prezidentu republiky na udělení řádu T. G. Masaryka prof. Janu Gajdošovi in memoriam. Dopis tvoří přílohu č. 1 originálu zápisu. 89/2006.4/ Rozpočtové opatření č. 1 - Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu města a ze Státního fondu rozvoje bydlení, aktualizace rozpočtu na rok 2006 Rada městské části Brno Židenice schvaluje rozpočtové opatření č.1. Toto opatření upřesňuje některé příjmové a výdajové položky, zvyšuje příjmy rozpočtu na rok 2006 o dotaci ze státního rozpočtu ve výši 182 tis. Kč, o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 889 tis. Kč, o dotaci z rozpočtu města ve výši 123 tis. Kč, o investiční dotaci z města ve výši tis. Kč na výstavbu Skate parku a o investiční dotaci z města ve výši tis. Kč na Dětské dopravní hřiště. Výdaje zvyšuje celkem ve stejné výši. Rozpočtové opatření č.1 tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu. 89/2006.5/ Rozpočtové opatření č. 2 Aktualizace rozpočtu na rok 2006 Rada městské části Brno-Židenice doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit rozpočtové opatření č.2 Toto opatření zvyšuje financování rozpočtu na rok 2006 o 863 tis. Kč a navyšuje výdajové položky rozpočtu na rok 2006 celkem ve stejné výši. Rozpočtové opatření č.2 tvoří přílohu č. 3 originálu zápisu. 89/2006.6/ Měsíční odměna neuvolněným členům ZMČ Brno - Židenice 1. doporučuje ZMČ Brno - Židenice stanovit v souladu s par.84 odst.2, písm. R zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a nařízení vlády č.50/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ Brno - Židenice s účinností od Návrh měsíčních odměn tvoří přílohu č. 4 originálu zápisu 2. schválit poskytnutí rozdílu mezi výši měsíčních odměn od do platných od

4 89/2006.7/ Smlouva o spolupráci úpravy slavnostního sálu Vojenské nemocnice Brno 4 Rada městské části Brno Židenice 1. souhlasí se zněním smlouvy o spolupráci mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno Židenice a Vojenskou nemocnicí Brno, jejímž cílem je stavebními úpravami slavnostního sálu Vojenské nemocnice Brno vytvořit důstojné podmínky a zázemí pro konání slavnostních obřadů a událostí v tomto objektu. Smlouva o spolupráci tvoří přílohu č. 5 originálu zápisu 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu uvedené smlouvy o spolupráci. 89/2006.8/ Novela obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 (o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích) a příloh k obecně závazné vyhlášce č. 17/2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 26/2005 (o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku) 1. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice souhlasit s novým zněním návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 14/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, a to pro MČ Brno Židenice v lokalitách - lokalita Údolíček (p. č. 7551/1 v k. ú. Židenice) - ul. Krásného (u č. 20) část parcely p. č. 4337, které jsou vymezeny v Příloze návrhu vyhlášky. Návrh znění vyhlášky a její přílohy tvoří přílohu č. 6 originálu zápisu 2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice souhlasit se zněním nové přílohy k obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 17/2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a to pro MČ Brno Židenice takto: Veřejná produkce hudby se vykonává v pohostinských zařízeních, restauračních zahrádkách, a to pouze Po Ne od 18:00 do 22:00 hod. v lokalitách - Dulánek, Kuklenská, Vymazalova, Táborská od č. 190 (sudá strana), Táborská od č. 165 (lichá strana), Geislerova, Slatinská,které jsou vymezeny v Příloze vyhlášky. Návrh znění přílohy vyhlášce tvoří přílohu č. 7 originálu zápisu 3. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice souhlasit se zařazením přílohy č. 2 k obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 17/2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a to pro MČ Brno Židenice takto: Lokality, kde nelze veřejnou produkci hudby vůbec provozovat: ul. Kamenačky, Krokova, Na lukách, Skopalíkova, Stejskalova, Svatoplukova (sudá), Vápenka, které jsou vymezeny v další doplněné příloze vyhlášky. Návrh znění další doplněné přílohy vyhlášky tvoří přílohu č. 8 originálu zápisu.

5 5 89/2006.9/ Otevřený dopis pana Pavla Petrů bere na vědomí otevřený dopis Radě městské části Brno Židenice, který tvoří přílohu č. 9 originálu zápisu. 89/ / Vyúčtování 15. společenského plesu v Židenicích 1. bere na vědomí vyúčtování zisku 15. společenského plesu ve výši ,71 Kč a ukládá odboru rozpočtu a financování ÚMČ připravit rozpočtové opatření 2. schvaluje použití části výtěžku z uspořádání 15. společenského plesu ze dne 20. ledna 2006 na kulturní, sportovní, sociální a na činnosti mládeže 3. doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno - Židenice schválit použití části výtěžku plesu ve výši: 50. tis. Kč jako dar dar Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Brno, EFFETA, pro lidi s mentálním postižením a autismem, Holzova 7, Brno zbývající část výtěžku tj ,71 Kč na kulturní, sportovní, sociální a na činnosti mládeže 4. ukládá odboru organizačnímu předložit po schválení ZMČ Brno Židenice povolujícímu orgánu vyúčtování tomboly v souladu s novelizací zákona č. 202/1990 Sb. 1. schvaluje záměr uspořádat 16. společenský ples dne 26. ledna 2007 v Dělnickém domě, Jamborova ukládá organizačnímu odboru organizačně plně zabezpečit přípravu a průběh 16. spol. plesu. 89/ / Přivítání prvního občánka Městské části Brno Židenice v roce 2006 schvaluje příspěvek pro prvního občánka Městské části Brno Židenice narozeného v roce 2006 ve výši 5 000,- Kč na založení stavebního spoření u ČMSS a příslušný poplatek. Podmínkou je trvalé bydliště matky dítěte v MČ Židenice.

6 6 89/ / Návrh změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) 2003 I 16. soubor (B52/02-I, B53/02-I) 1. souhlasí se změnami ÚPmB (2003 I 16. soubor) B52/02-I, MČ Brno - Židenice, k.ú. Židenice, lokalita Bílá hora (soubor změn z projednávaného regulačního plánu Bílá hora) a B53/02-I, MČ Brno - Židenice, k.ú. Židenice, ul. Geislerova (změna z plochy BO stabilizované na SO návrhové) 2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit změny ÚPmB (2003 I 16. soubor) B52/02-I, MČ Brno - Židenice, k.ú. Židenice, lokalita Bílá hora (soubor změn z projednávaného regulačního plánu Bílá hora) a B53/02-I, MČ Brno - Židenice, k.ú. Židenice, ul. Geislerova (změna z plochy BO stabilizované na SO návrhové) 89/ / Realizace projektu Kamerový systém I. etapa smluvní dokumenty 1. doporučuje ZMČ Brno Židenice v návaznosti na usnesení ZMČ Brno Židenice přijaté na 15. zasedání, konaném dne , bod č. 13, souhlasit se zněním Dohody o společném postupu financování kamerového systému. Dohoda tvoří přílohu č. 10 originálu zápisu. 2. souhlasí za vlastníka objektu ZŠ Gajdošova č. or. 3, č. pop. 1282, postaveného na pozemku p. č. 8507/1 v k. ú. Židenice, obec Brno se zřízením kamerového bodu v rámci Městského kamerového a dohlížecího systému na tomto objektu. 3. souhlasí s připojením kamerového bodu č. 6 (na křižovatce ulic Životského- Jeronýmova) ke stávající rozvodně TSB umístěné v blízkosti sloupu DPmB, a to výkopem v zemi a ukládá příslušným odborům poskytnout součinnost investorovi MKDS, tj. MČ Brno Vinohrady při realizaci tohoto projektu. 89/ / Žádost o příspěvek na vydání knihy Vyprávění o brněnských židech a jejich hřbitově v Židenicích 1. souhlasí s udělením finančního příspěvku z rozpočtu Městské části Brno Židenice na vydání knihy Vyprávění o brněnských Židech a jejich hřbitově v Židenicích ve výši ,- Kč 2. ukládá odboru sociální péče, školství a kultury připravit smlouvu o poskytnutí příspěvku z prostředků MČ Brno Židenice pro rok 2006 pro tento projekt.

7 7 89/ / Finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno Židenice na sociální činnost na rok 2006 v rámci programu na podporu kultury, sportu a mládeže na rok 2006 doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno Židenice na rok 2006 na sociální činnost v rámci programu na podporu kultury, sportu a mládeže dle tabulky, jež je přílohou č. 11 originálu zápisu. 89/ / Schválení rozdělení hospodářského výsledku základních a mateřských škol za rok ukládá PhDr. Petře Kačírkové projednat s vedením školy hospodářský výsledek za rok doporučuje ZMČ Brno-Židenice schválit rozdělení hospodářského výsledku základních a mateřských škol za rok 2005 dle tabulky, jež tvoří přílohu č. 12 originálu zápisu. 89/ / Vybudování bezdrátové distribuční datové sítě (DDS tzv. internet vzduchem) v objektech ve vlastnictví města Brna, svěřených MČ Brno - Židenice 1. souhlasí se záměrem vybudování bezdrátové distribuční datové sítě (DDS tzv. internet vzduchem) v objektech ve vlastnictví města Brna, svěřených MČ Brno Židenice za podmínky, že firma tuto síť vybuduje a bude provozovat na své náklady 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr vybudovat bezdrátovou distribuční datovou síť (DDS tzv. internet vzduchem) v objektech ve vlastnictví města Brna, svěřených MČ Brno Židenice za podmínky, že firma tuto síť vybuduje a bude provozovat na své náklady. Záměr bude zveřejněn na úřední desce, na internetových stránkách a v Židenickém zpravodaji. 89/ / Koupaliště Juliánov způsob výběru provozovatele 1. souhlasí s tím, že výběr provozovatele koupaliště Juliánov bude proveden podle 6 odstavec (3) zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (podlimitní zakázka) 2. ukládá odboru správy majetku připravit a předložit RMČ ke schválení text záměru včetně podmínek pronájmu a provozu koupaliště

8 8 89/ / Dodatek č. 2 k SoD s firmou GHC Invest, s.r.o, na zhotovení zakázky Celková rekonstrukce areálu koupaliště v Juliánově II. etapa 1. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č /2005 s firmou GHC Invest, s.r.o, Korunovační 6, Praha na zhotovení zakázky Celková rekonstrukce areálu koupaliště v Juliánově II. etapa, jež tvoří přílohu č. 13 originálu zápisu 2. pověřuje starostu MČ Brno Židenice podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č /2005 s firmou GHC Invest, s.r.o, Korunovační 6, Praha na zhotovení zakázky Celková rekonstrukce areálu koupaliště v Juliánově II. etapa 89/ / Žádost o snížení nájemného hrazeného Pečovatelskou službou MČ Brno Židenice za užívání nebytové prostory v domě s pečovatelskou službou Stará osada 32/34 1. schvaluje snížení nájemného hrazeného Pečovatelskou službou MČ Brno - Židenice za užívání nebytové prostory v domě s pečovatelskou službou Stará osada 32/34 na 1,- Kč/m 2 ročně počínaje dnem ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 89/ / Celková oprava elektroinstalace ve 48 bytech domu Svatoplukova schvaluje provedení celkové opravy elektroinstalace ve 48 bytech domu Svatoplukova přiděluje zakázku Celková oprava elektroinstalace ve 48 bytech domu Svatoplukova 73 podle 6 odstavce (3) zákona č. 40/2004 o veřejných zakázkách v platném znění firmě Sdružení NORO, Vlčnovská 14, Brno 3. pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou Sdružení NORO, Vlčnovská 14, Brno na zhotovení díla Celková oprava elektroinstalace ve 48 bytech domu Svatoplukova 73.

9 89/ / Pronájem bytu č. 8 v domě Kuldova 9 v Brně 9 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 8 v domě Kuldova 9 v Brně s paní Evou Hanákovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za pronájem bude stanoveno nájemné ve výši 20,56 Kč/m 2 měsíčně. To vše za předpokladu, že bude ukončen nájemní vztah k bytu č. 3 v domě Kuldova 9 v Brně. Stávající byt bude prostřednictví správce vrácen majiteli 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 89/ / Pronájem bytu č. 11 v domě Kosmákova 32 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 11 v domě Kosmákova 32 v Brně s paní Lenkou Dědkovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, za pronájem bude stanoveno nájemné ve výši 50,- Kč/m 2 měsíčně 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 89/ / Pronájem bytu č. 11 v domě Kosmákova 42 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 11 v domě Kosmákova 42 v Brně s paní Ivanou Křivánkovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za pronájem bude stanoveno nájemné ve výši 27,42 Kč/m 2 měsíčně. To vše za předpokladu, že bude ukončen nájemní vztah k bytu č. 6 v domě Kosmákova 42 v Brně. Stávající byt bude prostřednictví správce vrácen majiteli 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 89/ / Pronájem bytu č. 15 v domě Strakatého 15 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 15 v domě Strakatého 15 v Brně s paní Gabrielou Zegotovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, za pronájem bude stanoveno nájemné ve výši 50,- Kč/m 2 měsíčně

10 10 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 89/ / Žádost o umístění sídla firmy Jílkova 185, Brno Staženo. 89/ / Pronájem částí zahrady u domu Jamborova 57/59 v Brně Rada městské části Brno Židenice 1. souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 5391v k.ú. Židenice obyvatelce domu Jamborova 57 paní Pavle Šmahelové o výměře 50 m 2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od , nájemné bude stanoveno ve výši 4,- Kč m 2 /rok 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 89/ / Mária Dirdová žádost o prodloužení pronájmu bytu č. 1, v domě Taussigova souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy v návaznosti na původní nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 1 o velikosti 1+1 v domě Taussigova 15 v Brně (dle dříve platných předpisů byt IV. kategorie) s Márii Dirdovou za následujících podmínek: nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 26,- Kč/m 2 měsíčně s účinností od ukládá odboru bydlení zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 e dne dle č. II., odst.3, písm. A.6. 89/ / Pronájem objektu Táborská č. or. 48 a pozemku pč bere na vědomí pokračování nájemního vztahu vyplývajícího z nájemní smlouvy č. 25/2002 ze dne na další jednoroční období do za podmínek ustanovení 676 odst. 2 Občanského zákoníku, a to z důvodu současného řešení odprodeje objektu Táborská č. or. 48 a pozemku p.č Odborem dispozic

11 11 s majetkem MMB 2. vyzývá nájemce, aby v souladu s čl. III. odst. 2 výše uvedené nájemní smlouvy zajistil na své náklady udržování čistoty a pořádku v pronajatých objektech i v jejich bezprostřední blízkosti. 89/ / Záměr pronájmu části půdy na bytovém domě Táborská schvaluje záměr pronájmu pronájmu části půdy o výměře 30m 2 v bytovém domě na ulici Táborská č. or. 171, č.p. 135, v k.ú. Židenice v k.ú. Židenice, společnosti Vodafone Czech Republic a.s. za účelem zřízení a provozování telekomunikačního zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů a k poskytování mobilních telekomunikačních služeb, a to na dobu 10 let 1. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout část půdy o výměře 30m 2 v bytovém domě na ulici Táborská č. or. 171, č.p. 135, v k.ú. Židenice v k.ú. Židenice, společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Záměr obce tvoří přílohu č. 14 originálu zápisu. 89/ / Pronájem částí budov společnosti Vodafone Czech Republic a.s. 1. schvaluje nájemní smlouvu na část nemovitosti Slívova 1-7 se společností Vodafone Czech Republic a.s., která je přílohou č. 15 originálu zápisu a pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého podpisem této smlouvy 2. souhlasí s tím, aby Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 uzavřela se společností Vodafone Czech Republic a.s. smlouvu, která je přílohou č. 16 originálu zápisu. 89/ / Návrh dispozice s objekty Šámalova 10 a Šámalova 60 doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno - Židenice doporučit statutárnímu městu Brnu prodej budov včetně pozemků Šámalova č. or. 10 a p. č.1030/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 579 m 2 a Šámalova č. or. 60 a p. č. 1097, zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2 vše v k. ú. Židenice s požadavkem, aby výnos z tohoto prodeje byl použit na prioritní projekty MČ Židenice.

12 12 89/ / Majetkoprávní vypořádání pozemku p.č. 5865/1 v k.ú. Židenice při ulici Bubeníčkově 1. doporučuje statutárnímu městu Brnu zahájit jednání o o zajištění převodu pozemku p.č. 5865/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 549 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Bubeníčkově ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku statutárního města Brna 2. v případě převodu výše uvedeného pozemku do majetku statuárního města Brna ukládá odboru správy majetku požádat o jeho svěření. 89/ / Umisťování reklamních zařízení na zábradlí v městské části Brno - Židenice Staženo. 89/ / Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 22/2003 na pronájem pozemku pod garáží p.č v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové 1. souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 22/2003, uzavřené dne , na pronájem pozemku pod garáží p. č. 6579, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 21 m 2 v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové s panem Petrem Zelinkou. Dodatek č. 1 je přílohou č. 17 originálu zápisu 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu tohoto dodatku č / / Nájemní smlouva na pronájem pozemku pod garáží p. č v k. ú. Židenice při ul. Balbínově 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p. č. 8187, ostatní plocha a jiná plocha o výměře 23 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Balbínově panu Jiřímu Královi ve znění schváleném na 64. zasedání RMČ konaném dne (bod č. 64/ /) 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu této smlouvy.

13 13 89/ / Schválení programu 23. zasedání ZMČ dne 10. dubna 2006 schvaluje program 23. zasedání ZMČ Brno Židenice dne 10. dubna 2006 v hodin. 89/ / Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB), ul. Táborská p.č. 5437, k.ú.židenice a ul. Rokycanova p.č. 2485, k.ú. Židenice 1. žádá o změnu ÚPmB, v MČ Brno Židenice: na p.č. 5437, k.ú. Židenice, ul. Táborská or.č. 16, o změnu z plochy SJ návrhová, na BO na p.č. 2485, k.ú. Židenice, ul. Rokycanova (nezastavěná plocha), o změnu z plochy SO návrhová, na BO. 2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice souhlasit se změnou ÚPmB, v MČ Brno Židenice: na p.č. 5437, k.ú. Židenice, ul. Táborská or.č. 16, o změnu z plochy SJ návrhová, na BO na p.č. 2485, k.ú. Židenice, ul. Rokycanova (nezastavěná plocha), o změnu z plochy SO návrhová, na BO. Za správnost: E. Bočková Ing. Josef VESELÝ starosta V Brně dne

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 102. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.10.2006 U S N E S E N Í 102. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 102/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 13.2.2006 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 86/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice konaného dne 13.6.2005 U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva MČ

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 31. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 21.1.2008 U S N E S E N Í 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 31/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.7.2007 U S N E S E N Í 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 19/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 92. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 15.5.2006 U S N E S E N Í 92. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 92/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 29.3.2010 U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 81/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 23. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.9.2007 U S N E S E N Í 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 23/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 64. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 4.4.2005 U S N E S E N Í 64. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 64/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 18. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 18.6.2007 U S N E S E N Í 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 18/2006 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 95. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.6.2006 U S N E S E N Í 95. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 95/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Odejmutí a prodej věci svěřené městské části bytový dům Táborská č.

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 17. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.5.2007 U S N E S E N Í 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 17/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 28.06.2010 V Brně dne 30.06.2010 USNESENÍ 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 88/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.4.2010 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 82/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 66. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 25.4.2005 U S N E S E N Í 66. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 66/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 28. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.11.2007 U S N E S E N Í 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 28/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 7.12.2009 U S N E S E N Í 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 73/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í PROGRAM JEDNÁNÍ

U S N E S E N Í PROGRAM JEDNÁNÍ U S N E S E N Í v 17:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25 K bodu 2 - Schválení programu II. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady

Více

ZÁPIS z 55/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 55/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 55/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 11.12.2000 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

VII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

VII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 14. 3. 2016 v 18:00 hodin v zasedací

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

ZÁPIS z 95. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 95. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 95. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 23.11.1993 ve 13.00 hod. v místnosti starosty, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, Míťa Darmopil, Karel Kopřiva, Ing. Petr Doležal, Ing.

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Z á p i s z 90. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 2.7.2014 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Karnet, Ing. Svobodová, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

U S N E S E N Í. 2. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov

U S N E S E N Í. 2. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 6. června 2012, ve 12:30 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Jmenování ředitele Základní

Více

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 26.9.1996 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 č. 91 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2013 rozpočtové

Více

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 1. Dunajská 25 prodej domu včetně části pozemku Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-1-4) bylo přijato usnesení : Rada

Více

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.6.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 3975. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 158/2018-166/2018, dle upravené

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.06.2009 Usnesení č. 575 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15.06.2009. Usnesení č. 576 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem

Více

VIII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

VIII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z VIII. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 13. 6. 2016 v 18:00 hodin v zasedací

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 29. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 26. listopadu 2015 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

X. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

X. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna USNESENÍ z X. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 12.12.2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady,

Více

Informace z usnesení XIII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.června 2009

Informace z usnesení XIII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.června 2009 Informace z usnesení XIII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.června 2009 1.Žádost o splátkový kalendář bývalý nájemce bytu č. 12, ul. Labská č.o.2 Hlasováním: pro, proti, zdržel se (16-0-0)

Více

U S N E S E N Í PROGRAM JEDNÁNÍ

U S N E S E N Í PROGRAM JEDNÁNÍ U S N E S E N Í z I. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 17.12.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25 K bodu 2 - Schválení programu Ustavujícího

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne 1.12.2008 777/37/R/2008 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.386/21/r/2008, 547/26/R/2008, 667/32/R/2008, 698/34/R/2008, 710/35/R/2008,

Více

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 2. 11. 2016 1. Návrh k nabídce J. P. na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2873/13, katastrální území Michle, Praha 4. 2. Návrh

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.12.2005 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 82/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

XI. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady USNESENÍ

XI. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady USNESENÍ Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna USNESENÍ z XI. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 13.03.2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.12.2009 Usnesení č. 1198 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 7. 12. 2009. Usnesení č. 1199 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 27.03.2008 308/2008 11. ZM V n e s c h v a l u j e návrh na pořízení změny územního

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více