Časová variabilita nástupu vybraných fenofází révy vinné (VITIS vinifera L.) v závislosti na meteorologických podmínkách v severních Čechách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časová variabilita nástupu vybraných fenofází révy vinné (VITIS vinifera L.) v závislosti na meteorologických podmínkách v severních Čechách"

Transkript

1 Časová variabilita nástupu vybraných fenofází révy vinné (VITIS vinifera L.) v závislosti na meteorologických podmínkách v severních Čechách Lenka Hájková 1 Jiří Nekovář 2 Pavel Zahradníček 3 1) ČHMÚ Ústí nad Labem, Kočovská 18, Ústí nad Labem, 2) ČHMÚ Praha, Na Šabatce 17, Praha Komořany, 3) ČHMÚ Brno, Kroftova 43, Brno, Temporal variability of selected grapevine phenophases in dependence on meteorological elements in the North Bohemia region (Velke Zernoseky) The Czech Hydrometeorological Institute (CHMI) operates a network of phenological stations encompassing field crops, fruit trees and wild plants observations. Grapevine (VITIS vinifera L.) is one of the considerable species observed at this phenological network. By grapevine are observed subsequent phenophases: start of spring sap, sprouting of leaf bud, first leaves, beginning of flowering, end of flowering, hang of grapes, soften of grapes, beginning of vintage. There is one phenological station specialized on grapevine Velke Zernoseky (155 m asl, N, E) - in the North Bohemia region. The volunteer observer observed 10 grapevine species (Burgundske, Muller Thurgau, Modry Portugal, Ryzlink rynsky, Svatovavrinecké, Tramin, Irsay Oliver, Andre, Gural Kara, Zweigeltrebe. Müller Thurgau, Modry Portugal, Ryzlink rynsky are the most typical species in this district thereupon these species were chosen for computation. Grapevine (VITIS vinifera L.) cultivation is influenced by the weather. The paper explained connection between selected phenophases and meteorological elements. Meteorological elements were used from the nearest meteorological station Doksany (158 m asl, N, E). Basic statistic methods and Statistica 8.0 (p=0,05) were used for computation in period The average value of beginning of flowering is on 13th June, variability is 36 days. The correlation between temperature and phenophase onset (first leaves and beginning of flowering) are closest in April and May. Keyword: grapevine, phenophase, correlation, beginning of flowering, meteorological element 1 Úvod Obec Velké Žernoseky leží na pravém břehu Labe v průměrné výši 158 m nad mořem. Na prastaré osídlení osady ukazují četné nálezy všech epoch předhistorických od doby kamenné až k železné. Poprvé dokumentárně je jméno obce uvedeno v zakládací listině kapitoly sv. Štěpána, dané Spytihněvem II. (Zernosech - Sernossiceh terra rusticalis). Písemná zmínka o obci je však až v textu "B" této listiny z roku Jméno obce vzniklo ze zaměstnání obyvatelstva - sekání velkých žernovů mlýnských. Historie vinařství v okolí obce Velké Žernoseky ležící na pravém břehu řeky Labe sahá dle dochovaných písemností nejméně do 10. století. Za zakladatele zdejšího vinařství bývají často pokládáni mniši cisterciáci, ale jejich panství v Žernosekách se datuje až od 13. století. Tito mniši vybudovali v roce 1251 v Žernosekách rozsáhlé vinné sklepy, které se dochovaly dodnes a dodnes v nich víno vyzrává v tradičních dubových sudech. V těchto sklepeních můžete ochutnat víno přímo u sudů, můžete zde posedět při víně nebo si nakoupit víno v lahvích dle vlastního výběru. Žernosecká vinařská oblast (v oblasti severních Čech jsou celkem 4 vinařské oblasti Mělnická, Mostecká, Roudnická a Žernosecká) zahrnuje Litoměřice, které v minulosti tradičně bývaly velkým soupeřem Mělníka. Dnes se zde obhospodařuje 73 hektarů vinic na části jílovitých, písčitých a čedičových půdách v okolí viničních hor Radobýl a Lovoš. Největším producentem je zde společnost Žernosecké vinařství s.r.o. byla založena 1. dubna 1995 a plynule navázala na výrobní činnost Šlechtitelské stanice vinařské ve Velkých Žernosekách. Vinice společnosti leží ve viničních tratích na jižních, jihozápadních a jihovýchodních svazích Českého středohoří v katastrálním území 3 vinařských obcí

2 Litoměřické podoblasti vinařské oblasti Čechy: Velké Žernoseky (Kostelní vinice: Kostelní, Mariánská, Malá Vendule a Velká Vendule), Žalhostice (vinice Nad školou) a Lovosice (vinice Pod Lovošem). Základními odrůdami jsou odrůdy na výrobu bílých vín (80 %): Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Tramín, Mopr. Na výrobu červených vín jsou pěstovány modré odrůdy: Modrý Portugal, Svatovavřinecké, Pinot noir, Dornfelder. 2 Materiál a metody Fenologie je vědní obor, jež se zabývá studiem časového průběhu periodicky se opakujících životních projevů, tzv. fenologických fází, rostlin a živočichů v závislosti na podmínkách vnějšího prostředí, zejména na podnebí a počasí. Fenologická pozorování mají v České republice dlouhodobou tradici (již v 19 století byla provozována fenologická pozorování), v současné době je pozorování rozděleno na fenologii polních plodin, ovocných dřevin a lesních rostlin. Těžiště činnosti časově spadá do období březen až říjen. Fenologická stanice Velké Žernoseky patří do skupiny fenologie ovocných dřevin a zabývá se výlučně pouze sledováním časového nástupu fenofází u révy vinné. Fenologická stanice byla založena v roce 1989, jsou zde sledovány celkem na 10 plochách následující odrůdy révy vinné: Burgundské (1), Müller-Thurgau (2), Modrý Portugal (3), Ryzlink rýnský (4), Svatovavřinecké (5), Tramín (6), Irsay Oliver (7), André (8), Guzal Kara (9), Zweigeltrebe (10). Stanice se nachází bezprostředně v obci Velké Žernoseky (155 m n. m., N, E). Metadata fenologické stanice Velké Žernoseky jsou následující: terén svažitý pozemek součást údolí, orientace svahu jihozápad, sklon svahu 5 10 stupňů, druh půdy hlinitá, půdní podtyp slinovatka smíšená, podmínky vlhkosti suché stanoviště, stáří rok po výsadbě. Ke každé fenologické stanici v pozorovací síti ČHMÚ jsou metadata uložena v databázi Fenodata. U révy vinné jsou v současné době na fenologických stanicích ČHMÚ sledovány následující fenofáze: počátek jarní mízy (PM), rašení listových pupenů (RL), první listy (PL), počátek kvetení (PK), plný rozkvět (PR), konec kvetení (KK), zavěšování hroznů (ZH), měknutí bobulí (MB). V období všeobecné fenologie byly sledovány následující fenofáze u révy vinné: počátek řezu, počátek rašení, počátek květu, všeobecné kvetení, všeobecné žloutnutí, plná zralost. Protože ve Velkých Žernosekách se nenachází klimatologická stanice, tak byla použita pro srovnání stanice Doksany (158 m n. m., N, E) ležící zhruba 15 km daleko, ale skoro ve stejné nadmořské výšce. Z důvodu nastaveného maximálního rozsahu tohoto příspěvku, jsme vybrali na srovnání pouze fenofáze první listy a počátek kvetení. Tyto fáze byly korelovány s vybranými meteorologickými charakteristikami (viz. tab. 1). V prvním kroku byly meteorologické prvky podrobeny kontrole kvality dat a všechny chybné měření byly ze vstupních dat odstraněny a nahrazeny novou vypočtenou hodnotou. Také byly doplněny údaje, kdy se z nějakého důvodu neměřilo. Tato kontrola a výpočet nových hodnot probíhal v programu PROCLIM, vytvořeným Petrem Štěpánkem z ČHMÚ Brno. Detekce chybových hodnot probíhá na základě srovnání s okolními stanicemi a z nich váženým průměrem (váha je nastavena podle vzdálenosti) vypočtenou očekávanou hodnotou. Tato hodnota se také pak používá při doplnění řady [10]. V druhém kroku řady prošly detekcí nehomogenit pomocí Standartního Normálního Homogenizačního Testu (Alexandersson 1986). Pro zjištění vztahu mezi nástupem fenofáze a meteorologickými charakteristikami byl používán korelační koeficient s určením statistické významnosti (p=0,05). K těmto účelům

3 posloužil statistický software Statistica 8.0. Datum fenofáze bylo převedeno na pořadí dne v roce. Dále byly v programu Excel spočítány statistické charakteristiky nástupu fenofází za období : průměr, medián, 25% kvartil, 75% kvartil, minimum, maximum, směrodatná odchylka, variační rozpětí. meteorologická charakteristika zkratka jednotka U1DOKS01 průměrná teplota vzduchu T C 8,7 aktivní suma teplot nad 5 C ΣT >5 C C 3195,7 aktivní suma teplot nad 10 C ΣT >10 C C 2720,8 průměrná maximální teplota vzduchu TMA C 13,6 absolutní maximální teplota vzduchu TMA MAX C 30,8 aktivní suma maximálních teplot vzduchu nad 5 C ΣTMA >5 C C 4907,1 aktivní suma maximálních teplot vzduchu nad 10 C ΣTMA >10 C C 4469,4 průměrná minimální teplota vzduchu TMI C 3,9 úhrn slunečního svitu SSV hod 1492 úhrn srážek SRA mm 449 počet dní se srážkou nad 0,1 mm SRA > 0,1 mm den 135 počet dní se srážkou nad 1 mm SRA > 1 mm den 81 počet dní se srážkou nad 5 mm SRA > 5 mm den 26 potencionální evapotranspirace travního porostu PEVA mm 495,3 Tab. 1 Hodnoty meteorologických charakteristik na stanici Doksany (U1DOKS01) za období Vzhledem k tomu, že se v našem zpracování nejvíce zaměřujeme na fenofáze PL (první listy) a PK (počátek kvetení), tak uvádíme popis vybraných fenofází. První listy: Po nástupu fenofáze rašení listových pupenů (RL) pokračuje další růst orgánů, které jsou v pupenu obsaženy - pupen se postupně rozvíjí, přičemž jednotlivé listy, v době rašení ještě k sobě přimknuté, se růstovými pohyby z pupenu uvolňují a původně řasnatě složená čepel listu se rozvine do víceméně rovinné plochy. Fenofáze "první 1isty" je vymezena jako moment v procesu vývinu listů, kdy při pohledu shora na líc listu je již vidět větší část řapíku a celou plochu listové čepele (způsob složení čepele v pupenu bývá ještě náznakově zachován). Fenofáze u sledované rostliny nastupuje, jakmile do popsaného stádia vyspějí první listy z nejvíce pokročilých pupenů v různých částech koruny stromu [12]. Počátek kvetení: Květy vinné révy jsou uspořádány v hroznovitá květenství (laty). Před rozkvětem jsou vnitřní orgány květu (tyčinky, pestík a žlázky) zakryty korunou; tato se skládá z pěti korunních plátků, které jsou svými okraji v horní části navzájem srostlé; takže tvoří tzv. čepičku. Na počátku rozkvětu dochází v souvislosti růstem tyčinek k odtržení korunních plátků od květní osy, takže čepička se jako celek uvolňuje; po určitou dobu se ještě udrží zavěšena na tyčinkách, až posléze odpadá [12]. 3 Výsledky a diskuse V tabulce 2 a 3 jsou uvedeny v pořadovém čísle dne roku statistické charakteristiky nástupu fenofází u odrůdy Müller Thurgau za období Průměrné datum nástupu nástupu fenofází u jednotlivých fenofází je následující: PM 3.4., PL 6.5., PK 13.6., ZH 17.7., MB Uvádíme i statistické výsledky u sklizně, ačkoliv sklizeň nepovažujeme za

4 fenofázi v pravém slova smyslu. V roce 2007 byl zaznamenán nejdřívější nástup fenofází PL (20.4.), PK (28.5.) a ZH (30.6.). Naopak nejpozději byly zaznamenány v roce 1991 PL (20.5.), PK (3.7.) a ZH (28.7.). Největší variační rozpětí (rozdíl mezi maximem a minimem) je u fenofáze počátek jarní mízy (59), dále pak u měknutí bobulí (56) a zavěšování hroznů (51). U sklizně je variační rozpětí 76 dnů. Statistika/fenofáze PM PL PK Průměr Medián % kvartil % kvartil Směrodatná odchylka 15,2 8,0 9,1 Minimum Maximum Variační rozpětí Tab. 2 Statistické výsledky fenofází PM (počátek jarní mízy), PL (první listy) a PK (počátek kvetení) odrůdy Müller Thurgau za období Statistika/fenofáze ZH MB SK Průměr Medián % kvartil % kvartil Směrodatná odchylka 15,3 16,7 14,9 Minimum Maximum Tab. 3 Statistické výsledky fenofází ZH (zavěšování hroznů), MB (měknutí bobulí) a SK (sklizeň) odrůdy Müller Thurgau za období V grafu 1 je uveden časový průběh vybraných fenofází u odrůdy Ryzlink rýnský. U fenofází PL, PK a MB je pozorován klesající trend nástupu ( 8 10 dní), naopak u PM a ZH stoupající trend (ve srovnání se stanicí Velké Pavlovice, kde byl zjištěn u fenofáze ZH posun nástupu až o celý měsíc).

5 y = x R 2 = Časový průběh vybraných fenofází u révy vinné (odrůda Ryzlink rýnský) Období: y = -0,6023x + 132,67 R 2 = 0,197 y = -0,6165x + 170,57 R 2 = 0,1596 y = 0,3744x + 193,77 R 2 = 0,021 y = -0,4835x + 245,53 R 2 = 0, Den v roce PM PL PK ZH MB Rok Graf 1 Časový průběh vybraných fenofází u odrůdy Ryzlink rýnský za období V grafu 2 je uveden časový začátku sklizně u odrůd Müller Thurgau, Ryzlink rýnský a Modrý Portugal. U odrůdy Ryzlink rýnský je pozorován klesající trend (18 dnů), u Modrého Portugalu vyrovnaný trend a u Müller Thurgau mírně stoupající trend (7 dnů). Sklizeň révy vinné (Muller Thurgau, Ryzlink rýnský, Modrý Portugal) Období: Fenologická stanice: Velké Žernoseky y = x R 2 = y = x R 2 = y = x R 2 = Den v roce Ryzlink rýnský Modrý Portugal Müller Thurgau 100

6 Graf 2 Časový průběh začátku sklizně u odrůd Müller Thurgau, Ryzlink rýnský a Modrý Portugal. V tabulkách 4 7 jsou uvedeny výsledky korelací mezi datem nástupu fenofáze PL u odrůdy Modrý Portugal a vybranými meteorologickými charakteristikami. Charakteristika/měsíc I. II. III. IV. T -0,46-0,13-0,22-0,66 Suma T >5 C -0,52 0,00-0,26-0,63 Suma T >10 C -0,47 0,02-0,12-0,62 TMA -0,47-0,10-0,36-0,68 TMA MAX -0,27 0,14-0,39-0,21 Suma TMA>5 C -0,48-0,07-0,32-0,69 Suma TMA>10 C -0,44 0,05-0,41-0,71 TMI -0,41-0,17-0,08-0,46 Tab. 4 Korelace mezi nástupem fenofáze PL (první listy) a meteorologickými charakteristikami, odrůda Modrý Portugal Charakteristika/měsíc I. II. III. IV. SSV -0,42 0,17-0,48-0,52 SRA -0,24-0,18 0,06 0,32 SRA >0,1 mm -0,33-0,16 0,29 0,57 SRA >1mm -0,42-0,26 0,03 0,44 SRA >5mm -0,04 0,05 0,00 0,27

7 PEVA travního porostu -0,61-0,06-0,45-0,59 Tab. 5 Korelace mezi nástupem fenofáze PL (první listy) a meteorologickými charakteristikami, odrůda Modrý Portugal Charakteristika/měsíc I. II. II. III. I. III. I. IV. II. IV. III. IV. T -0,36-0,19-0,35-0,48-0,40-0,67 Suma T >5 C -0,34-0,20-0,38-0,61-0,55-0,69 Suma T >10 C -0,32-0,08-0,31-0,68-0,61-0,66 TMA -0,36-0,23-0,40-0,57-0,50-0,78 TMA MAX -0,14-0,13-0,27-0,39-0,27-0,49 Suma TMA>5 C -0,33-0,21-0,36-0,55-0,48-0,73 Suma TMA>10 C -0,21-0,26-0,37-0,61-0,60-0,75 TMI -0,36-0,18-0,33-0,41-0,29-0,36 Tab. 6 Korelace mezi nástupem fenofáze PL (první listy) a meteorologickými charakteristikami, odrůda Modrý Portugal Charakteristika/měsíc I. II. II. III. I. III. I. IV. II. IV. III. IV. SSV -0,06-0,30-0,40-0,55-0,49-0,60 SRA -0,28-0,04-0,15 0,02 0,14 0,23 SRA >0,1 mm -0,32 0,11-0,11 0,13 0,34 0,48 SRA >1mm -0,42-0,11-0,28-0,06 0,12 0,26 SRA >5mm -0,01 0,02-0,01 0,11 0,15 0,17 PEVA travního porostu -0,49-0,35-0,52-0,66-0,60-0,67 Tab. 7 Korelace mezi nástupem fenofáze PL (první listy) a meteorologickými charakteristikami, odrůda Modrý Portugal Grafy 3 6 uvádějí výsledky korelace mezi PK a vybranými meteorologickými charakteristikami (T, TMA, SRA > 0.1 mm a PEVA travního porostu).

8 Graf 3 Korelace mezi nástupem fenofáze PK (počátek kvetení) odrůdy Modrý Portugal a průměrnou teplotou vzduchu (T) za období duben - červen Graf 4 Korelace mezi nástupem fenofáze PK (počátek kvetení) odrůdy Modrý Portugal a maximální teplotou vzduchu (TMA) za období duben - březen

9 Graf 5 Korelace mezi nástupem fenofáze PK (počátek kvetení) odrůdy Modrý Portugal a počtem dnů s úhrnem srážek >0.1 mm (SRA>0.1 mm) za období duben - červen Graf 6 Korelace mezi nástupem fenofáze PK (počátek kvetení) odrůdy Modrý Portugal a potenciální evapotranspirací travního porostu (PEVA) za období duben - červen

10 4 Závěr Ze zkoumaných fenofází (PL, PK) prokázaly těsný korelační vztah s teplotními charakteristikami, pro vývoj révy vinné v tomto období je rovněž velmi důležitá maximální teplota vzduchu. V roce 2007 byla maximální teplota vzduchu na stanici Doksany v měsících březen a duben 4,5 C nad dlouhodobým průměrem , nástup fenofáze PL nastal o 15 dříve oproti průměru. Naopak v roce 2001 byla maximální teplota na stanici Doksany výrazně chladnější a nástup fenofáze PL nastal o 12 dní později. Při vyhodnocení jednotlivých měsíců má na nástup fenofáze PL největší vliv měsíc duben, na fenofázi PK měsíc květen. Byl rovněž zjištěn velmi těsný korelační vztah mezi slunečním svitem a potenciální evapotranspirací travního porostu. U srážek vycházela korelace jako statisticky nevýznamná (kromě počtu dní se srážkami>0.1 mm), čím méně srážek, tím dřívější nástup fenofázi (ale naopak extrémně nízký úhrn není pro rostlinu rovněž žádoucí). Pro jinou studii jsme zpracovávali i stanici Velké Pavlovice, v tabulce uvádíme pro porovnání část výsledků. Fenofáze/stanice Velké Žernoseky ( ) Velké Pavlovice ( ) Počátek jarní mízy První listy Počátek kvetení Zavěšování hroznů Sklizeň Tab. 8 Porovnání průměrných datumů nástupů vybraných fenofází u révy vinné na stanicích Velké Žernoseky (severní Čechy) a Velké Pavlovice (jižní Morava) Na stanici Velké Žernoseky nastává počátek jarní mízy v průměru o 4 dny později ve srovnání se stanicí Velké Pavlovice, první listy o 8 dní později, počátek kvetení o 4 dny později,

11 zavěšování hroznů o 21dní později a sklizeň o 5 dní později. Největší rozdíl nastává u fenofáze zavěšování hroznů, nejmenší u počátku jarní mízy a počátku kvetení. Ač sledované období není zcela stejné, rozdíl 4 let není tak velký a výsledky odpovídají geografickým podmínkám obou lokalit. V další studii bychom se chtěli zaměřit se na detailnější zpracování mezifázových intervalů v souvislosti s denními hodnotami meteorologických prvků. Literatura: [1] ALEXANDERSSON, H., A homogeneity test applied to precipitation data. Journal of Climatology, 6, č. 6, s [2] BRÁZDIL, R.- ZAHRADNÍČEK, P.- DOBROVOLNÝ, P.- KOTYZA, O.-VALÁŠEK, H., Viticulture as a source of climatological knowledge in the Czech Republic. Geografie - Sborník České geografické společnosti, roč. 113, 2008, č. 4, v tisku [3] COUFAL, L. - HOUŠKA, V. - REITSCHLÄGER, J. D. - VALTER, J. - VRÁBLÍK, T., Fenologický atlas. Český hydrometeorologický ústav, Praha, 264 s. [4] KRAUS, V., Réva vinná v Čechách a na Moravě. Radex, Praha, 280 s. [5] KOŠŤÁL, M., O významu severočeského vinařství v minulosti. In: Sborník Československé akademie zemědělských věd Historie a muzejnictví 3 (31), č. 3, s [6] MIHÁLIKOVÁ, I., let fenologické staniční sítě. Meteorologické zprávy, 36, č. 6, p [7] NEKOVÁŘ, J., SVITÁKOVÁ, Z., KOTT, I. (2005). Fenologická data za posledních 150 let. Sborník Bioklimatologie současnosti a budoucnosti, Křtiny , ISBN [8] NEKOVÁŘ, J., The history and current status of Czech plant phenology. In: COST Action 725 The history and current status of plant phenology in Europe. COST Office, Brussels, s [9] PIFFLOVÁ, L. - BRABLEC, J. - LENNER, V. - MINÁŘ, M., Příručka pro fenologické pozorovatele. Hydrometeorologický ústav, Praha, 168 s. [10] ŠTĚPÁNEK, P. - ZAHRADNÍČEK, P., 2008a. Quality control of daily data on example of Central Eu-ropean series of air temperature, relative humidity and precipitation. Abstract In: Meeting of COST-ES0601 (home) action management commitee and working groups and sixth seminar for homogenization and quality control in climatological databases. Budapest, 2008, s. 31 [11] ŠTĚPÁNEK, P. - ZAHRADNÍČEK, P., 2008b. Experiences with homogenization of daily and monthly series of air temperature, precipitation and relative humidity in the Czech Republic, Abstract In: Meeting of COST-ES0601 (home) action management commitee and working groups and sixth seminar for homogenization and quality control in climatological databases. Budapest, 2008, s. 32 [12] VALTER, J., Návod pro činnost fenologických stanic. Metodický předpis č. 3. Český hydrometeorologický ústav, Praha, 148 s.

12 [13] ZAHRADNÍČEK, P., Fenologické fáze vinné révy v závislosti na meteorologických prvcích. In: Rožnovský, J. Litschmann (ed): Sborník příspěvků z mezinárodní konference a CD ROM s články, Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině, Mikulov , Česká bioklimatologická společnost v nakl. Českého hydrometeorologického ústavu, ISBN , s. 82 (přiložen CD ROM). [14 ] BAKER, H..Kapesní průvodce 2002 po vinařských oblastech a vínech České republiky, Vydavatelství HENRY, 255 s., vydání první, Praha 2002, ISBN:

FENOLOGICKÉ FÁZE RÉVY VINNÉ V ZÁVISLOSTI NA METEOROLOGICKÝCH PRVCÍCH

FENOLOGICKÉ FÁZE RÉVY VINNÉ V ZÁVISLOSTI NA METEOROLOGICKÝCH PRVCÍCH FENOLOGICKÉ FÁZE RÉVY VINNÉ V ZÁVISLOSTI NA METEOROLOGICKÝCH PRVCÍCH Pavel Zahradníček ČHMU Brno, Kroftova 43, Brno 616 00, zahradnicek@chmi.cz Abstract: Grapevine (Vinis vinifera) cultivation is influenced

Více

RELATIONSHIP OF PHENO & CLIMA-DATA IN NORTH BOHEMIA REGION

RELATIONSHIP OF PHENO & CLIMA-DATA IN NORTH BOHEMIA REGION VZTAH FENOLOGICKÝCH A KLIMATICKÝCH DAT SEVERNÍCH ČECH RELATIONSHIP OF PHENO & CLIMA-DATA IN NORTH BOHEMIA REGION Hájková, Lenka - Nekovář, Jiří (Czech Hydrometeorological Institute) In the work is performed

Více

ČASOVÁ VARIABILITA NÁSTUPU FENOFÁZÍ OVOCNÝCH DŘEVIN SLEDOVANÝCH VE FENOLOGICKÉ SÍTI ČHMÚ ZA OBDOBÍ 1991-2010

ČASOVÁ VARIABILITA NÁSTUPU FENOFÁZÍ OVOCNÝCH DŘEVIN SLEDOVANÝCH VE FENOLOGICKÉ SÍTI ČHMÚ ZA OBDOBÍ 1991-2010 ČASOVÁ VARIABILITA NÁSTUPU FENOFÁZÍ OVOCNÝCH DŘEVIN SLEDOVANÝCH VE FENOLOGICKÉ SÍTI ČHMÚ ZA OBDOBÍ 1991-2010 Temporal variability of phenophase entrance of fruit trees at CHMI phenological network within

Více

RÉVA VINNÁ JAKO INDIKÁTOR ZMĚNY KLIMATU Grapevine as an indicator of climate change

RÉVA VINNÁ JAKO INDIKÁTOR ZMĚNY KLIMATU Grapevine as an indicator of climate change RÉVA VINNÁ JAKO INDIKÁTOR ZMĚNY KLIMATU Grapevine as an indicator of climate change Zahradníček P. 1,2, Štěpánek P. 1,2, Farda A. 2 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Centrum výzkumu globální

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

INFORMACE O PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ JAKO ZDROJ POZNÁNÍ VÝVOJE KLIMATU ČESKÉ REPUBLIKY V MINULOSTI, SOUČASNOSTI A V BUDOUCNOSTI

INFORMACE O PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ JAKO ZDROJ POZNÁNÍ VÝVOJE KLIMATU ČESKÉ REPUBLIKY V MINULOSTI, SOUČASNOSTI A V BUDOUCNOSTI INFORMACE O PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ JAKO ZDROJ POZNÁNÍ VÝVOJE KLIMATU ČESKÉ REPUBLIKY V MINULOSTI, SOUČASNOSTI A V BUDOUCNOSTI Grapevine information as a source of the climatological knowledge in the Czech

Více

Cuvée Müller Thurgau+Ryzlink rýnský barrique košer České vinařství Chrámce s.r.o. 28 620065 Sattel Vinařství pod Sedlem s.r.o.

Cuvée Müller Thurgau+Ryzlink rýnský barrique košer České vinařství Chrámce s.r.o. 28 620065 Sattel Vinařství pod Sedlem s.r.o. č.vz př.čislo název vína přihlašovatel/výrobce 1 620040 Müller Thurgau Vinařství Bettina Lobkowicz 2 620052 Müller Thurgau Školní statek, Mělník 3 620044 Müller Thurgau Podrábský Jan 4 620064 Müller Thurgau

Více

Porovnání růstových podmínek v I. IV lesním vegetačním stupni Growing conditions comparison inside 1 st to 4 th Forest Vegetation Layer

Porovnání růstových podmínek v I. IV lesním vegetačním stupni Growing conditions comparison inside 1 st to 4 th Forest Vegetation Layer Porovnání růstových podmínek v I. IV lesním vegetačním stupni Growing conditions comparison inside 1 st to 4 th Forest Vegetation Layer R. BAGAR and J. NEKOVÁŘ Czech Hydrometeorological Institute Brno,

Více

Indikace pylové sezóny alergologicky zajímavých rostlin v síti ČHMÚ

Indikace pylové sezóny alergologicky zajímavých rostlin v síti ČHMÚ Indikace pylové sezóny alergologicky zajímavých rostlin v síti ČHMÚ Lenka Hájková Jiří Nekovář Summary: Indication of pollen season allergology interesting plants in the Czech Hydrometeorological Institute

Více

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění Vinařství Balážovi Tramín j akostní 70.00 Kč 84.70 Kč Veltlínské zelené, pozdní sběr 2012 suché 116.00 Kč 140.36 Kč Irsai oliver kabinetní 99.00 Kč 119.79 Kč Hibernal pozdní sběr 112.00 Kč 135.52 Kč Sauvignon,

Více

DLOUHODOBÉ KOLÍSÁNÍ POČÁTKU VEGETAČNÍ SEZÓNY V ČR V LETECH

DLOUHODOBÉ KOLÍSÁNÍ POČÁTKU VEGETAČNÍ SEZÓNY V ČR V LETECH DLOUHODOBÉ KOLÍSÁNÍ POČÁTKU VEGETAČNÍ SEZÓNY V ČR V LETECH 1876-2005 M. Možný 1 and J. Nekovář 2 1 Český hydrometeorologický ústav, Observatoř Doksany, 41182 Doksany, ČR, martin.mozny@chmi.cz 2 Český hydrometeorologický

Více

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 242-253 TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Více

Ceník vín z Moravy a z Čech

Ceník vín z Moravy a z Čech VO - Karbula s.r.o. Revoluční 327, Moravský Písek - kolonie Tel.: 731 507 230, 734 449 290 e-mail: karbula@karbula.cz Ceník vín z Moravy a z Čech Adresa provozovny: Otevírací doba: Moravský Písek - kolonie

Více

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Jaroslav Rožnovský, Mojmír Kohut, Filip Chuchma Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou Mendelova univerzita, Ústav šlechtění a množení

Více

Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. 2013 A 6,6 CZE #N-4 Podrábský Jan 84,80 S*

Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. 2013 A 6,6 CZE #N-4 Podrábský Jan 84,80 S* Národní soutěž vín - Oblast ČECHY 2014 Seznam vzorků - dle kategorií, odrůd a poté dle bodů Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie

Více

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Jaroslav Rožnovský Naše podnebí proč je takové Extrémy počasí v posledních

Více

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Jaroslav Rožnovský, Mojmír

Více

Zpracování minutových úhrnů srážek ze stanice Brno-Tuřany v letech 1948-2000 Petr Štěpánek, Ph.D., Pavel Zahradníček, Mgr.

Zpracování minutových úhrnů srážek ze stanice Brno-Tuřany v letech 1948-2000 Petr Štěpánek, Ph.D., Pavel Zahradníček, Mgr. Zpracování minutových úhrnů srážek ze stanice Brno-Tuřany v letech 1948-2 Petr Štěpánek, Ph.D., Pavel Zahradníček, Mgr. petr.stepanek@chmi.cz, zahradnicek@chmi.cz ČHMU, p. Brno, Kroftova 43, 616 Vysoké

Více

VLIV TEPLOTNÍCH SUM NA NÁSTUP FENOFÁZE POČÁTEK KVETENÍ U MERUŇKY (Prunus armeniaca L.)

VLIV TEPLOTNÍCH SUM NA NÁSTUP FENOFÁZE POČÁTEK KVETENÍ U MERUŇKY (Prunus armeniaca L.) VLIV TEPLOTNÍCH SUM NA NÁSTUP FENOFÁZE POČÁTEK KVETENÍ U MERUŇKY (Prunus armeniaca L.) Tomáš Středa Jaroslav Rožnovský SUMMARY: THE EFFECT OF TEMPERATURE SUMS ON THE ONSET OF THE PHENOLOGICAL STAGE OF

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

André. Ročník. Jakost. jakostní. Barva. Druh. tiché. Zbytkový cukr suché Cukr neznámý Alkohol neznámý Množství 0.75. Barrigue ano.

André. Ročník. Jakost. jakostní. Barva. Druh. tiché. Zbytkový cukr suché Cukr neznámý Alkohol neznámý Množství 0.75. Barrigue ano. André 2002 1 47,- Kč 55.93 Kč Cabernet Moravia 2001 1 70,- Kč 83.3 Kč Cabernet Sauvignon 2001 1 100,- Kč 119 Kč Cabernet Sauvignon 2002 pozdní sběr 1 120,- Kč 142.8 Kč Cabernet Sauvignon 2001 1 0.5 80,-

Více

Klimatické podmínky výskytů sucha

Klimatické podmínky výskytů sucha Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Klimatické podmínky výskytů sucha Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO KRAJ VYSOČINA na středu až pátek Situace:

Více

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Jaroslav Rožnovský Extrémní projevy počasí Extrémní projevy počasí

Více

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6.

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6. WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009 Ondřej Nezval 3.6.2009 Studie porovnává jednotlivé zaznamenané měsíce květen v letech

Více

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Jaroslav Rožnovský Okruhy přednášky Podnebí ČR Počasí v posledních letech Oteplování Dopady změny

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 č.š. 42/12 300,- Kč SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Kyseliny 10,4 g/l, zb. cukr 160,7 g/l, bezcukerný extrakt 25,9 g/l, Alk.8,77%,

Více

Fenologický kalendář přírody České republiky. Hájková Lenka 1) - Kohut Mojmír 2) - Novák Martin 1) - Richterová Dáša 1)

Fenologický kalendář přírody České republiky. Hájková Lenka 1) - Kohut Mojmír 2) - Novák Martin 1) - Richterová Dáša 1) Fenologický kalendář přírody České republiky Hájková Lenka 1) - Kohut Mojmír 2) - Novák Martin 1) - Richterová Dáša 1) 1) ČHMÚ Praha, pobočka Ústí nad Labem, Kočkovská 18, 400 11 Ústí nad Labem 2) ČHMÚ

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast ZNOJEMSKÁ Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Ryzlink vlašský / Welschriesling. Zb. cukr.

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast ZNOJEMSKÁ Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Ryzlink vlašský / Welschriesling. Zb. cukr. Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast ZNOJEMSKÁ 2016 Seznam vzorků - dle kategorií, odrůd a poté dle bodů Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Ryzlink vlašský

Více

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková

Více

Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů. A: Bílá vína suchá a polosuchá

Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů. A: Bílá vína suchá a polosuchá Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Med. A: Bílá vína suchá a polosuchá 4 Ryzlink vlašský kabinetní

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 č.š. 42/12 300,- Kč SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Kyseliny 10,4 g/l, zb. cukr 160,7 g/l, bezcukerný extrakt 25,9 g/l, Alk.8,77%,

Více

ZHODNOCENÍ FENOLOGICKÝCH FÁZÍ KEŘOVÉHO PATRA NA OKRAJI SMRKOVÉHO POROSTU V OBLASTI DRAHANSKÁ VRCHOVINA

ZHODNOCENÍ FENOLOGICKÝCH FÁZÍ KEŘOVÉHO PATRA NA OKRAJI SMRKOVÉHO POROSTU V OBLASTI DRAHANSKÁ VRCHOVINA ZHODNOCENÍ FENOLOGICKÝCH FÁZÍ KEŘOVÉHO PATRA NA OKRAJI SMRKOVÉHO POROSTU V OBLASTI DRAHANSKÁ VRCHOVINA Emilie BEDNÁŘOVÁ Lucie MERKLOVÁ SUMMARY: Evaluation of phenological stages of shrub layer at the edge

Více

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Jaroslav Rožnovský Okruhy přednášky Podnebí ČR Počasí roku 2009 a posledních desetiletí Oteplování

Více

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn.

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Národní soutěž vín - znojemská podoblast 2012 Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie (A-Bílá vína suchá a polosuchá) Ryzlink vlašský

Více

Dufková Jana Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Dufková Jana Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně POROVNÁNÍ KLIMATOLOGICKÝCH INDEXŮ CHARAKTERUÍCÍCH VLHKOSTNÍ RÁZ KRAINY COMPARISON OF CLIMATOLOGICAL INDEXES THAT DESCRIBE HUMIDITY CHARACTER OF LANDSCAPE Duková ana Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Zb. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. cukr.

Zb. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. cukr. Národní soutěž vín - vinařská oblast ČECHY 2016 Seznam vzorků - dle kategorií, odrůd a poté dle bodů Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Sylvánské zelené / Grüner

Více

Využití účelových meteorologických měření pro upřesnění vybraných fenologických charakteristik

Využití účelových meteorologických měření pro upřesnění vybraných fenologických charakteristik Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie a životního prostředí Využití účelových meteorologických měření pro upřesnění vybraných fenologických charakteristik Ondřej Nezval

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 DOPRODEJ č.š. 42/12 300,- Kč Vinařské Litoměřice 2014-Zlatá medaile SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Vinařská obec Hnanice, viniční

Více

Vínařství Valtice. Odrůdová révová vína jakostní. Bílá vína 0,75 l. Červéná vína 0,75 l. Muškát Moravský jakostní 165,- Kč Suché

Vínařství Valtice. Odrůdová révová vína jakostní. Bílá vína 0,75 l. Červéná vína 0,75 l. Muškát Moravský jakostní 165,- Kč Suché VINNÁ KARTA Vínařství Valtice Odrůdová révová vína jakostní Bílá vína 0,75 l. Muškát Moravský jakostní 165,- Kč Müller Thurgau jakostní 165,- Kč Ryzlink vlašský jakostní 165,- Kč Rulandské bílé jakostní

Více

AKTUÁLNÍ SORTIMENT A CENÍK VÍN objednávky: Alan Fabian tel:

AKTUÁLNÍ SORTIMENT A CENÍK VÍN objednávky: Alan Fabian tel: AKTUÁLNÍ SORTIMENT A CENÍK VÍN 21.8.2017 objednávky: Alan Fabian tel: +420 739 378 002 alfa@alfavin.cz www.alfavin.cz IČ: 73311391, DIČ: CZ7212255237 MORAVÍNO Valtice BALENÍ GRAND CUVÉE BÍLÉ /Chardonnay+Ryzlink

Více

NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV

NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV Vážení zákazníci, V našem vinném sklípku máte možnost konzumovat a zakoupit kvalitní vína 4 vinařství. Vinařství Maňák a Vinařství Šalša jsou místní rodinná vinařství regionu

Více

Extrémní teploty venkovního vzduchu v Praze a dalších vybraných městech ČR

Extrémní teploty venkovního vzduchu v Praze a dalších vybraných městech ČR Extrémní teploty venkovního vzduchu v Praze a dalších vybraných městech ČR Extreme temperatures of outdoor air in Prague and further selected towns Ing. Daniela PTÁKOVÁ Ve dvou tabulkách jsou uvedeny extrémní

Více

Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský

Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 DOPRODEJ č.š. 42/12 300,- Kč Vinařské Litoměřice 2014-Zlatá medaile SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Vinařská obec Hnanice, viniční

Více

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada FLOWER LINE květinová řada Jsou to vína, u kterých se s květinami setkáte nejen v názvu a na etiketě, ale květnatost se projevuje v celém jejích charakteru. Vína se vyznačují výrazným květinovým buketem,

Více

VYHODNOCENÍ FENOLOGIE MLADÉHO SMRKOVÉHO POROSTU V OBLASTI DRAHANSKÁ VRCHOVINA

VYHODNOCENÍ FENOLOGIE MLADÉHO SMRKOVÉHO POROSTU V OBLASTI DRAHANSKÁ VRCHOVINA VYHODNOCENÍ FENOLOGIE MLADÉHO SMRKOVÉHO POROSTU V OBLASTI DRAHANSKÁ VRCHOVINA Bednářová, E., Merklová, L. Abstract: Evaluation of the phenology of young Norway spruce stand in the Drahanská vrchovina.

Více

Specifics of the urban climate on the example of medium-sized city

Specifics of the urban climate on the example of medium-sized city Specifika městského klimatu na příkladu středně velkého města Specifics of the urban climate on the example of medium-sized city Jaroslav Rožnovský, Hana Pokladníková, Tomáš Středa Český hydrometeorologický

Více

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast 100 Ryzlink rýnský pozdní sběr 2010 7/10 Baloun Radomil Velké Pavlovice 11,6 A 85,67 S * 82 Rulandské šedé pozdní sběr 2010 10/10 Baloun Radomil Velké Pavlovice 7,0 A 80,00 * 140 Muškát moravský pozdní

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2015

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2015 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2015 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Ocenění Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Ryzlink vlašský

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 č.š. 42/12 300,- Kč Vinařské Litoměřice 2014-Zlatá medaile SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Kyseliny 10,4, zb. cukr 160,7, bezcukerný

Více

Akční nabídka VINNÉ GALERIE. Box LaGarde. Akční cena: 575 Kč bez Dph

Akční nabídka VINNÉ GALERIE. Box LaGarde. Akční cena: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

Vinný sklípek. Kategorizace moravských vín

Vinný sklípek. Kategorizace moravských vín Kategorizace moravských vín Jakostní víno odrůdové - tuzemský původ, povolené odrůdy, výroba v místě původu, výnos max. 12 t/ha, cukernatost hroznů nad 15 NM. Min. 85 % uvedené odrůdy. Jakostní víno známkové

Více

DYNAMIKA FENOFÁZÍ KVETENÍ MERUŇKY

DYNAMIKA FENOFÁZÍ KVETENÍ MERUŇKY Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 2004, ISBN 80-86690-12-1 DYNAMIKA FENOFÁZÍ KVETENÍ MERUŇKY Jaroslav Rožnovský, Zdeněk Bauer Summary Dynamics of the

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and

Více

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Vinný lístek Archivní vína Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Frankovka 1987 0,75 L 1199,- Kč Neuburské 1997 0,75 L 649,-

Více

SROVNÁNÍ VÝVOJE TEPLOT DVOU KLIMATICKÝCH REGIONŮ S VÝHLEDEM DO BUDOUCNA

SROVNÁNÍ VÝVOJE TEPLOT DVOU KLIMATICKÝCH REGIONŮ S VÝHLEDEM DO BUDOUCNA SROVNÁNÍ VÝVOJE TEPLOT DVOU KLIMATICKÝCH REGIONŮ S VÝHLEDEM DO BUDOUCNA Comparison of temperature changes of two climatic regions with a view to the future Vlček V. 1,2, Středová H. 1, Mužíková B. 1 1

Více

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ 2002 Soil temperature and moisture on the territory of the Czech Republic in 2000-2002 Možný Martin, Kott Ivan Český hydrometeorologický ústav Praha

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Ryzlink

Více

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast č.vz název vína jakostní zařazení ročník číslo šarže přihlašovatel pro řazení Město přihlašovatele cukr kategorie body Ocenění Nominace 5 Ryzlink vlašský kabinetní víno 2010 1025 Skoupil Petr Velké Bílovice

Více

Projekt s podporou Vinařského fondu Katalog výstavy Výstava hroznů, burčáků a vína Terroir znojemských vín 2014

Projekt s podporou Vinařského fondu Katalog výstavy Výstava hroznů, burčáků a vína Terroir znojemských vín 2014 Projekt s podporou Vinařského fondu Katalog výstavy Výstava hroznů, burčáků a vína Terroir znojemských vín 2014 Projekt s podporou Vinařského fondu Pořadatelé výstavy: SZV Znojmo ve spolupráci s SOŠ a

Více

Časová a prostorová proměnlivost vybraných indikátorů fenologického předjaří za období 1991-2009

Časová a prostorová proměnlivost vybraných indikátorů fenologického předjaří za období 1991-2009 Časová a prostorová proměnlivost vybraných indikátorů fenologického předjaří za období 1991-2009 Hájková Lenka 1) - Kohut Mojmír 3) - Nekovář Jiří 2) - Novák Martin 1) - Richterová Dáša 1) 1) ČHMÚ Praha,

Více

TOP 77 VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2010-2011. Nejlepší kolekci v kategorii suchých vín získalo Vinařství Trpělka & Oulehla Regina Coeli

TOP 77 VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2010-2011. Nejlepší kolekci v kategorii suchých vín získalo Vinařství Trpělka & Oulehla Regina Coeli TOP 77 VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2010-2011 Nejlepší kolekci v kategorii suchých vín získalo Vinařství Trpělka & Oulehla Regina Coeli Nejlepší kolekci v kategorii ostatních vín získal Znovín Znojmo, a.s. SUCHÁ

Více

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D.

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ (2004-2014) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Podklady denní koncentrace PM 2,5, Brno-Tuřany 2004-2014, dodatečně data z pěti stanic

Více

EXCLUSIVE COLLECTION LIMITED COLLECTION

EXCLUSIVE COLLECTION LIMITED COLLECTION EXCLUSIVE COLLECTION oblast Morava obsah název - odrůda typ přívl. kategorie podoblast l Rulandské bílé PS 2009 polosladké velkopavlovická 0,75 ocenění Chardonnay - barrique PS 2008 velkopavlovická 0,75

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na jednu láhev 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr

Více

SOUČASNÉ TENDENCE VYBRANÝCH METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ VE STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPĚ

SOUČASNÉ TENDENCE VYBRANÝCH METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ VE STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPĚ SOUČASNÉ TENDENCE VYBRANÝCH METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ VE STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPĚ Rudolf Brázdil a, Petr Dobrovolný a, János Mika b, Tadeusz Niedzwiedz c, Nicolas R. Dalezios d a katedra geografie, Masarykova

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2008 (rul. bílé+sauvignon) 602,- 0,75 pozdní sběr, suché, ocenění Vinař roku 2009,

Více

Vinný CZ lístek k ste ný lí Vin

Vinný CZ lístek k ste ný lí Vin Vinný lístek CZ Vinný lístek Bílá vína Vinařství Baloun Velké Pavlovice 0,75 l Sauvignon, pozdní sběr 2013, /vůně je velmi ušlechtilá, dominuje v ní směs zralých broskví a angreštu/ 330 Kč 0,75 l Veltlínské

Více

WINEPOINT.cz. Vinařství Konečný, Čejkovice - velkopavlovická podoblast. ceník vín (ceny jsou vč.dph) platí od 21.1.2013

WINEPOINT.cz. Vinařství Konečný, Čejkovice - velkopavlovická podoblast. ceník vín (ceny jsou vč.dph) platí od 21.1.2013 www.winepoint.cz dusan.hanzlik@volny.cz GSM: 777 844 000 WINEPOINT.cz ceník vín (ceny jsou vč.dph) platí od 21.1.2013 ročník zatřídění druh alk % obs. cena Vinařství Konečný, Čejkovice - velkopavlovická

Více

vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015.

vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015. VÁŽENÍ HOSTÉ, vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015. ŘAZENÍ VÍN NA STOLECH A BÍLÁ VÍNA řazení dle odrůd, v rámci

Více

VYUŽITÍ MAPOVÉ TVORBY V METEOROLOGII A KLIMATOLOGII

VYUŽITÍ MAPOVÉ TVORBY V METEOROLOGII A KLIMATOLOGII Kartografické listy, 2008, 16. Radim TOLASZ VYUŽITÍ MAPOVÉ TVORBY V METEOROLOGII A KLIMATOLOGII Tolasz, R.: Using of map products for meteorology and climatology. Kartografické listy 2008, 16, 16 figs.,

Více

ODRŮDA ROČNÍK KATEGORIE OBSAH CUKRU BEZ DPH S DPH

ODRŮDA ROČNÍK KATEGORIE OBSAH CUKRU BEZ DPH S DPH Ceník květen 2014 classic Jedná se o řadu převážně přívlastkových vín ze Znojemské vinařské podoblasti z Rajhradu, Dolních Kounic a okolních obcí a z velkopavlovické podoblasti z obce Blučina. Vína jsou

Více

V případě CUVÉE rozhoduje o zařazení na stůl první odrůda, kterou uvedl vinař ve složení daného cuvée

V případě CUVÉE rozhoduje o zařazení na stůl první odrůda, kterou uvedl vinař ve složení daného cuvée Vážení hosté, vítáme Vás na KRÁLOVSKÉM KOŠTU 3 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 015. Vína můžete ochutnávat v pořadí dle vlastního uvážení, nebo se nechat vést jednou ze degustačních řad

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá

Více

Salaš, P. (ed): "Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu". Lednice 20.- 21. 10. 2011, Úroda, vědecká příloha, 2011, s. 306 311, ISSN 0139-6013

Salaš, P. (ed): Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu. Lednice 20.- 21. 10. 2011, Úroda, vědecká příloha, 2011, s. 306 311, ISSN 0139-6013 HODNOCENÍ PRŮBĚHU KVETENÍ V LETECH 1951-2010 A ZDRAVOTNÍHO STAVU (2009-2010) VZHLEDEM KE ZMĚNÁM KLIMATU VE VÝSADBÁCH MERUŇKY OBECNÉ (PRUNUS ARMENIACA L.) The Impact of Climate Change on the Course of Flowering

Více

VYHODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ ZA ROK 2014

VYHODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ ZA ROK 2014 VYHODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ ZA ROK 2014 Měření denní teploty a množství srážek na stanici Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) se datuje už od roku 1945. Postupně přibývají

Více

Národní soutěž vín slovácká podoblast

Národní soutěž vín slovácká podoblast 232 Zweigeltrebe pozdní sběr 2009 185 Alena Vyskočilová Blatnice pod Sv. Antonínkem 0,8 E 82,00 * 202 Rulandské modré výběr z hroznů 2009 190 Alena Vyskočilová Blatnice pod Sv. Antonínkem 0,6 E 78,75 *

Více

Vítáme Vás na přehlídce českých vinařů a vín ROUDNICKÝ KOŠT. www.roudnicky-kost.cz

Vítáme Vás na přehlídce českých vinařů a vín ROUDNICKÝ KOŠT. www.roudnicky-kost.cz Vítáme Vás na přeídce českých vinařů a vín ROUDNICKÝ KOŠT 2016 www.roudnicky-kost.cz Vážení návštěvníci Roudnického koštu,! POHYBUJTE SE POUZE V PROSTORÁCH VYHRAZENÝCH PRO NÁVŠTĚVNÍKY KOŠTU! nyní máte

Více

Popisná statistika. Komentované řešení pomocí MS Excel

Popisná statistika. Komentované řešení pomocí MS Excel Popisná statistika Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Máme k dispozici data o počtech bodů z 1. a 2. zápočtového testu z Matematiky I v zimním semestru 2015/2016 a to za všech 762 studentů,

Více

Vinný lístek - Wine list. Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box

Vinný lístek - Wine list. Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box Vinný lístek - Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína - White wine Cuveé RB+SG 2007 (rul. bílé+sauvignon) 303,-

Více

SITUAČNÍ PLÁN SÁLU VENÍ OBČERST- VÝDEJ SKLA VCHOD RÁJ SÝRŮ ŽETONY ŠATNA OBČERSTVENÍ DELIKATESY HUSÍ JÁTRA

SITUAČNÍ PLÁN SÁLU VENÍ OBČERST- VÝDEJ SKLA VCHOD RÁJ SÝRŮ ŽETONY ŠATNA OBČERSTVENÍ DELIKATESY HUSÍ JÁTRA SITUAČNÍ PLÁN SÁLU 9 8 7 6 5 10 4 11 3 12 13 14 OBČERST- VENÍ VÝDEJ SKLA 15 2 16 17 18 1 OBČERSTVENÍ WC RÁJ SÝRŮ DELIKATESY HUSÍ JÁTRA ŠATNA VCHOD ŽETONY OBSAH: 1. Klášterní vinné sklepy Litoměřice 3 2.

Více

Výsledky 14. ročníku TOP77 vín ČR 2012/13 dle vinařství

Výsledky 14. ročníku TOP77 vín ČR 2012/13 dle vinařství Výsledky 14. ročníku TOP77 vín ČR 2012/13 dle vinařství HLAVNÍ CENU ZA NEJLEPŠÍ KOLEKCI VÍN TOP77 2012/2013 ZÍSKÁVÁ VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK CENU ZA NEJLEPŠÍ KOLEKCI V KATEGORII SUCHÝCH VÍN ZÍSKÁVÁ VINAŘSTVÍ

Více

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum Změna klimatu v ČR Trend změn na území ČR probíhá v kontextu se změnami klimatu v Evropě. Dvě hlavní klimatologické charakteristiky, které probíhajícím změnám klimatického systému Země nejvýrazněji podléhají

Více

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ Jiří Sklenář 1. Úvod Extrémy hydrologického režimu na vodních tocích zahrnují periody sucha a na druhé straně povodňové situace a znamenají problém nejen pro

Více

Historií Velkopavlovických vinohradů. Šlechtitelská stanice vinařská, a. s.

Historií Velkopavlovických vinohradů. Šlechtitelská stanice vinařská, a. s. Historií Velkopavlovických vinohradů Šlechtitelská stanice vinařská, a. s. Vypracoval: Dominik Rolíšek Třída: 5. A Škola: Velké Pavlovice Datum: 20. 11. 2013 Obsah Úvod... 3 Výběr vinařství a viniční trati...

Více

Vinařství Petr Tomčala, Kobylí Název vína Zatřídění Ročník Kategorie Objem Cena

Vinařství Petr Tomčala, Kobylí Název vína Zatřídění Ročník Kategorie Objem Cena Vinařství Petr Tomčala, Kobylí Veltlínské zelené doporučuji pozdní sběr 2009 suché 0,75l 170 Kč Sylvánské zelené pozdní sběr 2008 suché 0,75l 190 Kč Neuburské pozdní sběr 2008 suché 0,75l 170 Kč Ryzlink

Více

Producent. Rodinne vinařství Košut s.r.o. Rodinne vinařství Tomáš Vican SPIELBERG CZ, s.r.o. Vinařství Čech s.r.o. Vinne sklepy Lechovice

Producent. Rodinne vinařství Košut s.r.o. Rodinne vinařství Tomáš Vican SPIELBERG CZ, s.r.o. Vinařství Čech s.r.o. Vinne sklepy Lechovice Producent Rodinne vinařství Košut s.r.o. Rodinne vinařství Košut s.r.o. Rodinne vinařství Košut s.r.o. Vinařství Čech s.r.o. ZNOVIN ZNOJMO, a.s. ZNOVIN ZNOJMO, a.s. CHATEAU VALTICE Vinne sklepy Valtice,

Více

TEPLOTNÍ POMĚRY NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968 2011. Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) přírodních zdrojů, ČZU v Praze

TEPLOTNÍ POMĚRY NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968 2011. Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) přírodních zdrojů, ČZU v Praze TEPLOTNÍ POMĚRY NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968 211 Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) 1) Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem, 2) Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká

Více

VYHODNOCENÍ SMĚRU A RYCHLOSTI VĚTRU NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968 2012. Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) přírodních zdrojů, ČZU v Praze

VYHODNOCENÍ SMĚRU A RYCHLOSTI VĚTRU NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968 2012. Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) přírodních zdrojů, ČZU v Praze VYHODOCÍ MĚRU A RYCHLOTI VĚTRU A TAICI TUŠIMIC V OBDOBÍ 19 1 Lenka Hájková 1,) Věra Kožnarová 3) 1) Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem, ) Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká

Více

DYNAMIKA PODNEBÍ JIŽNÍ MORAVY VE VZTAHU K VYMEZENÍ KLIMATICKÝCH REGIONŮ

DYNAMIKA PODNEBÍ JIŽNÍ MORAVY VE VZTAHU K VYMEZENÍ KLIMATICKÝCH REGIONŮ DYNAMIKA PODNEBÍ JIŽNÍ MORAVY VE VZTAHU K VYMEZENÍ KLIMATICKÝCH REGIONŮ Jaroslav Rožnovský, Petra Fukalová, Filip Chuchma, Tomáš Středa Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67

Více

METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY METEOROLOGICAL BULLETIN

METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY METEOROLOGICAL BULLETIN METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY METEOROLOGICAL BULLETIN ROČNÍK 65 2012 VOLUME 65 2012 Číslo 5 Number 5 PŘEHLED OBSAHU CONTENTS IN BRIEF HLAVNÍ ČLÁNKY MAIN PAPERS 1. Miroslav Řepka, Pavel Lipina, Miroslav Vysoudil

Více

REAKCE VÝNOSŮ OZIMÉ PŠENICE NA ODCHYLKY TEPLOT A SRÁŽEK V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU

REAKCE VÝNOSŮ OZIMÉ PŠENICE NA ODCHYLKY TEPLOT A SRÁŽEK V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU REAKCE VÝNOSŮ OZIMÉ PŠENICE NA ODCHYLKY TEPLOT A SRÁŽEK V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU Winter wheat yield reaction to deviation of temperature and rainfall in terms of long time horizon Hromádko M. 1,

Více

Vinný lístek - Wine list. Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box

Vinný lístek - Wine list. Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box Vinný lístek - Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína - White wine Chardonnay 2015 262,- 0,75 pozdní sběr, polosuché,

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2008 (rul. bílé+sauvignon) 602,- 0,75 pozdní sběr, suché, ocenění Vinař roku 2009,

Více

PŘÍLOHA A: Seznam Tabulek

PŘÍLOHA A: Seznam Tabulek PŘÍLOHY PŘÍLOHA A: Seznam tabulek PŘÍLOHA B: Seznam obrázků PŘÍLOHA C: Seznam zkratek PŘÍLOHA D: Nástupy fenologických projevů v období 1961-2007 a) dubu letního (Quercus robur), b) hlohu jednosemenného

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Studentská 2 461 17 Liberec 1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTICKÝ ROZBOR DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Gabriela Dlasková, Veronika Bukovinská Sára Kroupová, Dagmar

Více

Vinný lístek - Wine list. Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box

Vinný lístek - Wine list. Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box Vinný lístek - Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína - White wine Hibernal BIO 2007 684,- 0,75 pozdní sběr, polosladké,nefiltrováno,

Více