Přehled akcí na měsíc listopad 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc listopad 2008"

Transkript

1 3/ listopad 2008 Přehled akcí na měsíc listopad Galerie na schodech a Minigalerie 40. výročí vzniku SSŠ a Zařízení pro DVPP - dokumenty a fotografie 3. listopadu 2008 Edukačně-stimulační program pro předškoláky 2. skupina, 2. část (přeloženo z ) listopadu 2008 XII. veletrh vzdělávání 5. listopadu 2008 Tvorba scénáře pro krizové situace 5. listopadu 2008 Inspirace pro tělesnou výchovu začínáme s atletikou Podzimní krásy naší přírody dětským okem, výstava prací ţáků MŠ ve Veselí nad Moravou, Tyršova 10. listopadu 2008 Třídnické hodiny 11. listopadu 2008 Zdravotních zotavovacích akcí přeloženo na 15. ledna listopadu 2008 Jak modernizovat výuku dějepisu 12. listopadu 2008 Instruktáţ k fyzikální olympiádě 13. listopadu 2008 Jazykový jarmark 13. listopadu 2008 Kurz první pomoci doškolovací 14. listopadu 2008 Studium Koordinátor II. praxe 18. listopadu 2008 Škola a ČŠI 19. listopadu 2008 Umění prezentovat, aneb zaujmout, motivovat a přesvědčit 19. listopadu 2008 Vlastní hodnocení ŠVP školní druţiny a školního klubu 1. část 20. listopadu 2008 Vlastní hodnocení ŠVP školní druţiny a školního klubu 2. část 20. listopadu 2008 Respektovat a být respektován modul listopadu 2008 Burza nápadů tentokrát pro učitele cizích jazyků 21. listopadu 2008 Edukačně-stimulační program pro předškoláky 2. skupina, 3. část 21. listopadu 2008 Klima vztahy dovednosti, bez nich se kooperativní výuka nezdaří 1. skupina (zrušeno) 22. listopadu 2008 Edukačně-stimulační program pro předškoláky 2. skupina, 4. část 24. listopadu 2008 Burza nápadů tentokráte pro koordinátory ŠVP 25. listopadu 2008 Slovní úkoly a aplikace v ročníku 26. listopadu 2008 Chceme být Zdravá škola 26. listopadu 2008 Dívej se a uč! 26. listopadu 2008 Netradiční materiály ve výtvarné výchově vánoční ozdoby ze skla, korálků a drátků 27. listopadu 2008 Kresba jako nástroj poznání dítěte 27. listopadu 2008 Vyuţití počítače v hodinách hudební výchovy 28. listopadu 2008 Studium Koordinátor II.

2 3/ listopad 2008 INFORMACE a Úřad práce v ě Vás srdečně zvou na XII. veletrh vzdělávání Otevřeno pro veřejnost: středa 5. listopadu hodin čtvrtek 6. listopadu hodin Dům kultury, Horní Valy 6 Schůzka kabinetu hudební výchovy čtvrtek Začátek: v hod. (po semináři Vyuţití počítače v hodinách hudební výchovy) Místo konání: ZŠ TGM Hovorany Členové kabinetu: PaedDr. Pavel Jurečka, Mgr. Petr Hudeček, Mgr. Jarmila Jurečková, Mgr. Pavel Ševela a Mgr. Martin Hrbáč. Přeložené a zrušené akce Kurz Zdravotník zotavovacích akcí (40hodin) byl v uvedených termínech zrušen. Nové termíny konání viz listopadový IZ č. 3/2008 na str Přihlášky zůstávají v platnosti. Seminář Klima - vztahy dovednosti: bez nich se kooperativní výuka nezdaří, který se měl konat pro 1. skupinu v pátek 21. listopadu 2008, proběhne spolu s 2. skupinou ve čtvrtek 11. prosince 2008 od 8.30 do hodin na.

3 3/ listopad 2008 akreditace č. j / spolu s kabinetem koordinátorů zve pedagogy 2. stupně ZŠ, koordinátory a výchovné poradce na seminář Třídnické hodiny Účastníci se seznámí s metodami práce se žáky v třídnických hodinách a s přípravou třídnické hodiny s využitím prvků OSV. Metody budou nasměrovány k aktivnímu zapojení žáků. Náplň semináře: Motivace učitelů k vedení třídnických hodin Časové rozvrţení třídnických hodin Metodika vedení třídnických hodin řešení organizačních záleţitostí třídy a ţákovské problémy ve třídě (společně nebo individuálně) Spolupráce s psychologem a výchovným poradcem Motivace ţáků k aktivní účasti na třídnických hodinách Osvědčené techniky v třídnických hodinách vyuţití OSV Komunitní kruh jako cesta ke zplnomocnění ţáků RNDr. Jarmila Ištoková, Mgr. Alice Vašáková 10. listopadu 2008 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) Mimořádná nabídka! 490,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Třídnické hodiny Titul, jméno a příjmení: Datum narození:.... Škola:... telefon/ .

4 3/ listopad 2008 akreditace č. j / spolu s kabinetem dějepisu zve učitele dějepisu na seminář Jak modernizovat výuku dějepisu Účastníci: budou seznámeni s postavením vyučovacích strategií v prostředí současné školské reformy a jejím vztahem k cílům dějepisného vyučování a klíčovým kompetencím budou informováni o moţnostech moderního vyuţití stávajících metod dějepisného vyučování ve smyslu záměrů reformy Obsah semináře bude rozdělen do 2 částí. 1. část: Realizace dějepisného vyučování a ŠVP. Vyučovací strategie v prostředí současné školské reformy a jejich vztah k cílům dějepisného vyučování a klíčovým kompetencím. 2. část: Strategické trendy ve výuce dějepisu a metody, které jsou pro tyto trendy typické. Moderní vyuţití stávajících metod dějepisného vyučování ve smyslu záměrů reformy. PhDr. Dagmar Hudecová 12. listopadu 2008 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 390,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Jak modernizovat výuku dějepisu Titul, jméno a příjmení: Datum narození:.... Škola:.. telefon/ ..

5 3/ listopad 2008 akreditace č. j. dodáme Kabinet fyziky zve všechny zájemce na Instruktáž k fyzikální olympiádě Cílem tradičního semináře je přiblíţit učitelům fyziky, kteří připravují ţáky k fyzikální olympiádě, řešení modelových příkladů a vysvětlení moţností jejich řešení. Učitelé tak budou moci připravit své ţáky na fyzikální olympiádu snadněji. Novinka: přineste si s sebou vypočítané příklady ze školních kol fyzikální olympiády.vzájemným porovnáváním a diskusí k jednotlivým příkladům můžete vnést i své varianty k řešení modelových příkladů. Lektor: Mgr. Vlastimil Havránek 12. listopadu 2008 (středa) hodin Klvaňovo gymnázium Kyjov 90,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Instruktáţ k fyzikální olympiádě Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:.. telefon/ .

6 3/ listopad 2008 akreditace č. j.: / Kabinet tělesné výchovy nabízí praktický kurz učitelům ze všech typů škol, kteří prošli základním proškolením v délce 12 hodin Základy první pomoci - doškolovací kurz Doškolovací kurz je organizován pro všechny, kteří absolvovali základní 12-ti hodinový kurz první pomoci jako jednotlivci nebo celé učitelské sbory. Základní kurz první pomoci je potřeba pro jeho platnost aktualizovat formou doškolovacího kurzu. Účastníci doškolovacího kurzu se seznámí s novinkami v oblasti poskytování první pomoci, se změnami v oblasti KPR (kardiopulmonární resuscitace), specifikou KPR u dětí a upevnění stávajících znalostí a dovedností v poskytování první pomoci. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, ukládá dle 102 zaměstnavateli zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří v případě nutnosti poskytnou první pomoc, přivolají lékařskou pomoc atd. S sebou: Boţena Miklósyová, zdravotnický instruktor ČČK 13. listopadu 2008 (čtvrtek) hodin přezůvky a pohodlné oblečení 475,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Počet zájemců omezen! Závazná přihláška: Základy první pomoci doškolovací kurz Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .

7 3/ listopad 2008 neakreditováno Kabinet koordinátorů ŠVP při zve ředitele škol, jejich zástupce a koordinátory ŠVP na seminář Škola a ČŠI Obsah semináře: 1. Plánování úkolů ČŠI na školní rok 2008/ Kritéria pro hodnocení škol v letošním školním roce z pohledu ČŠI 3. Výsledky hodnocení škol ČŠI za minulý školní rok v rámci JmK 4. Diskuze Lektor: PaedDr. Petr Zábranský 18. listopadu 2008 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 120,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Škola a ČŠI Titul, jméno a příjmení:... Škola:. telefon/ .

8 3/ listopad 2008 akreditace č. j / Kabinet zájmového vzdělávání zve vychovatelky ŠD a ŠK na seminář Vlastní hodnocení ŠVP ŠD a ŠK Účastníci semináře: se seznámí se způsoby rozvoje klíčových kompetencí žáků v zájmovém vzdělávání v kontextu ŠVP se naučí vést žáky k účinné komunikaci, k řešení problémů, vyhledávání informací atd. v projektovém učení dostávají příležitost uvědomit si členění a zařazení průřezových témat do zájmové činnosti ve školní družině či školním klubu si vytvoří evaluační nástroje o objektivním hodnocení efektivitě vzdělávacích činností ŠD a ŠK Náplň obou částí semináře: Seznámení se s metodami a formami práce podporující rozvoj klíčových kompetencí ţáků (dovedností a schopností) v zájmovém vzdělávání ŠD a ŠK. Vytvoření si projektu (krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý) s mezipředmětovou tématikou, respektující průřezová témata a rozvoj klíčových kompetencí ţáků v zájmové činnosti ŠD a ŠK. Interaktivní dílna, kde si vyzkoušejí různé nástroje k provádění vlastního hodnocení ŠVP ve školní druţině a školním klubu (sebehodnocení, dotazník ţákovský, dotazník rodičovský, portfolia apod.) Mgr. Dana Svobodová 19. listopadu 2008 (středa) 1. část 20. listopadu 2008 (čtvrtek) 2. část hodin (přezůvky s sebou) 590,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Vlastní hodnocení ŠVP ŠD a ŠK a Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ .

9 3/ listopad 2008 akreditace č. j / zve učitele a vedoucí pracovníky ze ZŠ a MŠ na praktický seminář Umění prezentovat aneb zaujmout, motivovat a přesvědčit Seminář nabízí účastníkům možnost prožít různé modelové situace, ve kterých uplatňují své komunikační dovednosti i schopnosti motivovat, přesvědčovat a zaujmout. Získané dovednosti na tomto semináři uplatní ve své každodenní práci a také v běžném životě. Pedagogičtí pracovníci ve své každodenní činnosti prezentují své znalosti, dovednosti. Kde však získávají schopnost přesvědčit, motivovat, zaujmout své posluchače žáky, kolegy, rodiče? Obsah semináře: příprava samotné prezentace - přes osobnost mluvčího k rétorice nabídka celé škály řečnických triků i mnoho praktických rad, jak bojovat se stresem a nezdravou trémou Mgr. Dana Svobodová 19. listopadu 2008 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Umění prezentovat aneb zaujmout, motivovat a přesvědčit Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . *Nehodící se škrtněte.

10 3/ listopad 2008 akreditace č. j / Kabinet cizích jazyků pro velký úspěch znovu pořádá pro učitele cizích jazyků praktický seminář Burza nápadů tentokrát pro učitele cizích jazyků Chcete vědět jak se vyučuje na jiné škole? Chcete nabídnout své zkušenosti, nápady, pomůcky a zpestření do hodin cizích jazyků? Zajímá vás začlenění cizího jazyka ve ŠVP na jiné škole? Vstupenkou je opět aktivní zapojení na neformálním setkání učitelů cizích jazyků, proto si připravte jednu aktivitu, metodu nebo zajímavost, kterou ve svých hodinách pouţíváte a která se Vám osvědčila. Cílem semináře je: vyměnit si zkušenosti z výuky cizích jazyků nabídnout učitelům svůj pohled na efektivní, zajímavou, interaktivní vyučovací hodinu, na uplatnění průřezových témat v hodinách cizích jazyků ukázka vyuţití nových pomůcek a metodických materiálů ve výuce cizích jazyků Mgr. Jiřina Lekešová 20. listopadu 2008 (čtvrtek) hodin (přezůvky s sebou) 50,- Kč (bude vybíráno u prezence) Závazné přihlášky zasílejte do 10. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Burza nápadů tentokrát pro učitele cizích jazyků Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:... telefon/ .

11 3/ listopad 2008 akreditace č. j / Kabinet koordinátorů zve koordinátory ŠVP - absolventy studia Koordinátor ŠVP v ě na seminář Burza nápadů tentokrát pro koordinátory ŠVP Milí koordinátoři, víte si rady s realizací ŠVP ZV ve školní praxi? Cílem bude analýza předcházející práce a řešení konkrétních postupů pro nastávající školní rok 2008/2009. Čeká nás burza nápadů, jak úspěšně pracovat ve své funkci. Budeme vycházet z vlastních zkušeností a z nabytých poznatků. Analyzujeme úspěchy, s čím jsme spokojeni, co zvládáme. Následně vyslovíme naše problémy, nejistoty a budeme hledat společnou cestu pro to, co a jak je v našich možnostech změnit či vylepšit. Jak konkrétně postupovat, čemu se vyvarovat, co nám pomůže v koordinátorské činnosti. Součástí semináře bude miniochutnávka z metod RWCT související z přecházejícím cílem. Pokud budete chtít přinést váš ŠVP ZV, můžeme společně analyzovat jednotlivé části ŠVP ZV, sledovat jeho formální správnost. Mgr. Jana Smrčková 24. listopadu 2008 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 350,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 10. listopadu 2008 na adresu: Pouze pro absolventy studia Koordinátor ŠVP (2008) Závazná přihláška: Burza nápadů tentokrát pro koordinátory ŠVP Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ .

12 3/ listopad 2008 akreditace č. j / Kabinet matematiky zve učitele na praktický seminář Slovní úlohy a aplikace v ročníku Účastníci: si vyzkoušejí tvorbu a řešení úloh z kaţdodenní praxe od procvičování početních operací aţ po řešení problémů objeví, jak podporovat aktivitu a tvořivost v matematice, která výrazně přispívá k porozumění tvorby a řešení slovních úkolů získají řadu ukázkových matematických příkladů, které mohou vyuţít v praxi se seznámí s moţnostmi začlenění matematiky do projektů Přednáška bude mít částečně charakter dílny, východiskem budou zkušenosti z vyučování. Obsah: role a význam slovních úloh v učivu matematiky uchopování situací (matematizace, příklady vhodných situací) tvorba a řešení úloh z kaţdodenní praxe, různé moţnosti modelování strategie ţáků při řešení úloh otevřené úlohy a projekty PhDr. Marie Tichá 25. listopadu 2008 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 380,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 10. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Slovní úlohy a aplikace v ročníku Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ . Platba: fakturou* převodem z účtu na účet*

13 3/ listopad 2008 akreditace č. j / zve učitele a vedoucí pracovníky ze ZŠ a gymnázií na interaktivní seminář Chceme být zdravá škola Zatím možná neznáte jednoznačnou odpověď na tuto otázku. Víte ale, že chcete představit svoji školu žákům, rodičům i veřejnosti jako instituci nejen vzdělávací. Na semináři můžete získat informace, jak postupovat při zpracování žádosti pro zařazení do národní sítě zdravých škol a návod, jak zpracovat projekt Zdravá škola. Získáte praktickou dovednost pro zařazování výchovy ke zdraví (1. stupeň integrací do předmětů, 2. stupeň ZŠ samostatný předmět, víceletá gymnázia nižší stupeň) ve ŠVP. Získané informace můžete použít i později. Nebo je jenom obratně využívat při stávající strategii školy. V našem regionu již některé školy s programem Zdravá škola pracují. Obsah semináře: Jak rozvíjet klíčové kompetence ţáků. Jak vytvořit výchovně vzdělávacích strategií školy ve smyslu Školy podporující zdraví. Jak ho zařadit do vlastních školních vzdělávacích programů. Průřezová témata rozpracování a zaměření na osobnostně sociální, mediální i multikulturní témata. Mgr. Dana Svobodová 26. listopadu 2008 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 520,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Chceme být zdravá škola Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:.. telefon/ .

14 3/ listopad 2008 neakreditováno spolu s Nakladatelstvím FRAUS zvou učitele anglického jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií na seminář Dívej se a uč! Učitelé si vyzkoušejí řadu aktivit aplikovatelných na výuková videa a zároveň se seznámí s videokazetou doprovázející novou učebnici Nakladatelství Fraus Way to Win a s její interaktivní podobou. Obsah semináře: uvedení problematiky pouţívání audiovizuálních pomůcek předvedení nejrůznějších technik práce s videem hry s videem moţnosti propojení videa a interaktivní tabule navrhování moţných aktivit spojených s videem PhDr. Alena Kašpárková 26. listopadu 2008 (středa) hodin (přezůvky s sebou) zdarma Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Dívej se a uč! Titul, jméno a příjmení:. Škola:. telefon/ .

15 3/ listopad 2008 akreditace č. j / nabízí učitelům výtvarné výchovy ZŠ, vychovatelkám ŠD a učitelkám MŠ praktický seminář z cyklu Netradiční materiály ve výtvarné výchově Vánoční ozdoby ze skla, korálků a drátků Účastníci: se seznámí s technikou výroby vánočních ozdob z netradičních materiálů se naučí vyrábět drobné ozdoby vánoční andílky ze skla, drátovanou hvězdu kombinovanou s korálky apod. získají kontakty na tipy i dodavatele materiálu své vyrobené výtvory si odnesou a mohou své zkušenosti použít i v praxi Mgr. Martina Kůřilová 26. listopadu 2008 (středa) hodin ZŠ Kyjov, Újezd 420,- Kč (v ceně je i materiál) Počet zájemců omezen! Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Netradiční materiály ve výtvarné výchově vánoční ozdoby Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ ..

16 3/ listopad 2008 akreditace č. j / Kabinet hudební výchovy nabízí učitelům hudební výchovy 1. a 2. stupně ZŠ Využití počítače v hudební výchově 2. část semináře Učitelé se seznámí s možnostmi využití ICT ve škole v hodinách Hv. Získají znalosti o formách práce v Hv. s PC, s dataprojektorem a interaktivní tabulí. Dokáží vytvořit a spustit prezentaci s tématikou Hv a naučí se využívat interaktivní tabuli. Pokusí se vytvořit jednoduchý MIDI soubor např. lidové písně. Seznámí se s hudebními hrami na PC. K semináři získají jak textový materiál, tak CD-ROM s programy, prezentacemi apod.. Obsah: Interaktivní tabule - moţnosti vyuţití v hodinách Hv Programy pro zápis not - v prvním semináři neuvedené MIDI soubory - tvorba pomocí zápisu not i pomocí hry v reálném čase Nahrávání zvuků z formátu WAV - práce s těmito soubory Zábavné hudební programy a hry Výměna zkušeností s PC v hudební výchově Pokud máte jiţ vlastní prezentaci, přineste ji s sebou Lektor: Mgr. Pavel Ševela 27. listopadu 2008 (čtvrtek) hodin ZŠ T. G. Masaryka Hovorany 270,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Vyuţití počítače v hudební výchově 2. část Titul, jméno a příjmení:.. Datum narození:... Škola:... telefon/ ..

17 3/ listopad 2008 akreditace č. j / zve učitele středních škol na seminář ke tvorbě ŠVP ve ŠVP SOŠ a SOU Účastníci semináře: si upřesní význam pojmu průřezová témata se naučí aplikovat průřezová témata do jednotlivých částí ŠVP Náplň semináře: Průřezová témata ve ŠVP SOŠ a SOU Aplikace průřezových témat v jednotlivých částech ŠVP Průřezová témata v preambuli učebních osnov Průřezová témata v rozpisu učiva Lektor: Ing. Jiří Ţídek 2. prosince 2008 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 320,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Aplikace průřezových témat Titul, jméno a příjmení:.. Datum narození:.... Škola:.. telefon/ .

18 3/ listopad 2008 akreditace č. j / Kabinet tělesné výchovy zve všechny učitele tělesné výchovy ze ZŠ na praktický seminář z cyklu Inspirace pro Tv Tělesná výchova pro začínající a neaprobované učitele, případně učitele s krátkou praxí Program: ukázka hodiny tělesné výchovy metody a formy práce v hodinách Tv záchrana a dopomoc při gymnastických cvičeních úrazová prevence bezpečnost v hodinách Tv literatura Lektor: Mgr. Milan Kovář, učitel ZŠ Mutěnice 3. prosince 2008 (středa) hodin ZŠ Mutěnice 190,- Kč Vezměte s sebou pohodlné sportovní oblečení a vhodnou sálovou obuv. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Inspirace pro Tv - pro začínající Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ . *Nehodící se škrtněte.

19 3/ listopad 2008 akreditace č. j. dodáme Kabinet MŠ zve učitelky MŠ a ostatní zájemce na seminář Zábavná angličtina I. zpíváme, tančíme a malujeme Máte zájem si vyzkoušet metody, vedoucí k zatraktivnění výuky anglického jazyka formou pohybu, malování a využití písní? Chcete se seznámit s vhodnou metodikou a s možnostmi využití písní, pohybu a malování hodinách výuky jazyka? Náplň semináře: Metodika výuky anglického jazyka pro předškolní věk Písně, hudba a malování v hodinách anglického jazyka pro zatraktivnění výuky Spojení anglických písní, hudby vyjádřené pohybem a malování usnadnění zafixování slovní zásoby, ustálených vazeb, fonetických jevů a gramatických struktur Vytváření klidné atmosféry pro výuku, která se nestane povinností, ale zábavou Dagmar Plevová 8. prosince 2008 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 490,- Kč Každý účastník bude mít možnost zakoupit si v ceně 380,- Kč knihu v kroužkové vazbě s metodickými pokyny, kopírovatelnými obrázky k tématickým okruhům a CD. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Zábavná angličtina I (dopoledne) Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:.. telefon/ .

20 3/ listopad 2008 akreditace č. j. dodáme Kabinet 1. stupně ZŠ zve učitele 1. stupně ZŠ a ostatní zájemce na seminář Zábavná angličtina I. zpíváme, tančíme a malujeme Máte zájem si vyzkoušet metody, vedoucí k zatraktivnění výuky anglického jazyka formou pohybu, malování a využití písní? Chcete se seznámit s vhodnou metodikou a s možnostmi využití písní, pohybu a malování hodinách výuky jazyka? Náplň semináře: Metodika výuky anglického jazyka pro mladší školní věk Písně, hudba a malování v hodinách anglického jazyka pro zatraktivnění výuky Spojení anglických písní, hudby vyjádřené pohybem a malování usnadnění zafixování slovní zásoby, ustálených vazeb, fonetických jevů a gramatických struktur Vytváření klidné atmosféry pro výuku, která se nestane povinností, ale zábavou Výukové programy jsou obohaceny o zpěv anglických písniček, jejich pohybového vyjádření a také výtvarného ztvárnění. Písničky a obrázky se vztahují k dané písni a mají formu omalovánek. Dagmar Plevová 8. prosince 2008 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 490,- Kč Každý účastník bude mít možnost zakoupit si v ceně 380,- Kč knihu v kroužkové vazbě s metodickými pokyny, kopírovatelnými obrázky k tématickým okruhům a CD. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Zábavná angličtina I (odpoledne) Titul, jméno a příjmení:... Datum narození:.... Škola:.. telefon/ .

21 3/ listopad 2008 akreditace č. j / nabízí vychovatelkám ŠD a učitelům výtvarné výchovy ZŠ praktický seminář z cyklu Netradiční výtvarné techniky Účastníci: se seznámí s technikou klasického smaltování, s používaným materiálem a pomůckami se naučí vyrábět drobné šperky náušnice a přívěsky, obroučky na krk, knoflíky, jmenovky apod. získají kontakty na tipy i dodavatele materiálu obdrží metodické listy s praktickými radami své vyrobené výtvory si odnesou a mohou své zkušenosti použít i v praxi Mgr. Jana Šulcová 8. prosince 2008 (pondělí) hodin ŠD při ZŠ, Vančurova Počet zájemců omezen! 320,- Kč (v ceně je i materiál) Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Netradiční výtvarné techniky SMALT , Titul, jméno a příjmení:..datum narození:... Škola:... telefon/ ..

22 3/ listopad 2008 akreditace č. j / nabízí učitelům výtvarné výchovy ZŠ a vychovatelkám ŠD praktický seminář z cyklu Netradiční výtvarné techniky Účastníci: se seznámí s technikou klasického smaltování, s používaným materiálem a pomůckami se naučí vyrábět drobné šperky náušnice a přívěsky, obroučky na krk, knoflíky, jmenovky apod. získají kontakty na tipy i dodavatele materiálu obdrží metodické listy s praktickými radami své vyrobené výtvory si odnesou a mohou své zkušenosti použít i v praxi Mgr. Jana Šulcová 9. prosince 2008 (úterý) hodin 1. skupina hodin 2. skupina ŠD při ZŠ J. A. Komenského Kyjov na Seifertově náměstí 320,- Kč (v ceně je i materiál) Počet zájemců omezen! Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Netradiční výtvarné techniky SMALT , Kyjov Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Přihlašuji se na: dopoledne hod. * odpoledne hod. *

23 3/ listopad 2008 akreditace č. j / spolu zve ředitele a jejich zástupce, výchovné poradce a preventisty ze všech typů škol na mimořádný seminář Právní vědomí v prostředí ZŠ a SŠ Účastníci : budou schopni problémový jev diagnostikovat, posoudit z hlediska legislativy a navrhnout škole, žákovi a jeho zákonným zástupcům efektivní nápravný plán, se seznámí s platnými normami, které se vztahují na děti a mládež a s jejich aplikací přímo na školní praxi, se seznámí s možnostmi školy při poskytování poradenských služeb, platnou legislativou, fungováním školních poradenských týmů a dalších možnostech vytváření poradních orgánů ředitele/ky školy, budou schopni vytvářet školní poradenské týmy, v rámci organizačního řádu školy, se pokusí navrhovat kompetenční schémata (kdo ve škole co řeší, kdo komu co hlásí), vytvářet místní preventivní sítě a podílet se na jejich fungování, se naučí vytvářet preventivní scénáře školy pro krizové a potenciálně nebezpečné situace provádět kvalifikovaný rozbor případové studie v rámci školy, se naučí zakotvit problematiku záškoláctví v pravidlech školy, se pokusí vytvořit poradní orgány ředitel školy, žáci a případně jak aktivizovat zákonné zástupce žáků Obsah obecný: právní normy vztahující se na děti a mládeţ trestná činnost dětí + její právní postih moţnost uloţení výchovných opatření záškoláctví a výchovné problémy drogy, šikana, násilí, extremismus ve škole alkohol, kouření a ochrana před nimi zákonné normy vztahující se na děti a mládeţ a jejich aplikace ve školním prostředí jak zakotvit pravidla do ţivota školy nebo školského zařízení vstup policie, státních orgánů nebo dalších organizací do školy podmínky výslech ţáka (kde, kdy, kým, jak atd.) jak postupovat v krizových případech v souvislosti s právními normami praktické příklady + obvyklé školní mýty v dané problematice Pokračování na následující straně.

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1/ 2007-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1. 9. 15. 10. 2007 Galerie na schodech Elektrárna dominanta města a, fotografie Mgr. A. Salajky a Minigalerie Vzpomínka na akademického malíře Vladimíra

Více

Přehled akcí na měsíc únor 2007

Přehled akcí na měsíc únor 2007 6/ 2007-1 - únor Přehled akcí na měsíc únor 2007 1. 2. 13. 4. 2007 Galerie na schodech výstava fotografií A. Salajky - Kouzlo mraků 1. 2. 13. 4. 2007 Minigalerie výstava fotografií A. Salajky - OSSIP Zadkine

Více

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2006

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2006 1/2006-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2006 25. 26. 8. 2006 Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor OU Cvrčovice 27. 28. 8. 2006 Netradiční

Více

Přehled akcí na měsíc červen srpen 2009

Přehled akcí na měsíc červen srpen 2009 10/ 2009-1 - červen 2009 Přehled akcí na měsíc červen srpen 2009 1. 4. - 30. 6. 2009 Galerie na schodech a Minigalerie výstava výtvarných prací Mgr. Hany Češkové ze SPUŠ a SOŠ Hodonín 3. června 2009 Studium

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2007

Přehled akcí na měsíc květen 2007 9/ 2007-1 - květen Přehled akcí na měsíc květen 2007 1. 5. 31. 5. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 2. května 2007

Více

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 1. 30. 6. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí

Více

Přehled akcí na měsíc duben 2012

Přehled akcí na měsíc duben 2012 Přehled akcí na měsíc duben 2012 Od 1. 3. 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 3. 4. 2012 Břeclav - Modely problémového chování a možnosti jeho řešení 4. 4. 2012 Rozvoj čtenářské gramotnosti

Více

který se měl konat 27. 1. 2015 se překládá na 18. 5. 2015. Přihlášky zůstávají v platnosti.

který se měl konat 27. 1. 2015 se překládá na 18. 5. 2015. Přihlášky zůstávají v platnosti. Přehled vzdělávacích akcí ÚNOR 2. 2. 3. 2. 4. 2. 5. 2. 5. 2. 9. 2. 9. 2. 10. 2. 11. 2. 12. 2. 12. 2. 16. 2. 17. 2. 17. 2. 18. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 23. 2. Ho Ho Ho Ho Ho Ho Bř Bř Ho Ho Ho Ho Bř Ho Ho

Více

Přehled akcí BŘEZEN 2014

Přehled akcí BŘEZEN 2014 Přehled akcí BŘEZEN 2014 6 3. 3. 2014 3. 3. 2014 3. 3. 2014 4. 3. 2014 4. 3. 2014 4. 3. 2014 5. 3. 2014 5. 3. 2014 6. 3. 2014 6. 8. 3. 2014 7. 3. 2014 10. 3. 2014 10. 3. 2014 10. 3. 2014 11. 3. 2014 11.

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové,

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové, 10/ 2007-1 - červen Přehled akcí na měsíc červen 2007 1. 6. 30. 8. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 4. června

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...5

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2010

Přehled akcí na měsíc květen 2010 Přehled akcí na měsíc květen 2010 1. 31. 5. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka 3. 5. 2010 Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2011

Přehled akcí na měsíc květen 2011 Přehled akcí na měsíc květen 2011 od 1. 4. 2011 Prezentace MŠ Kyjov, Za Stadionem Výstava prací ţáků CZŠ Veselí nad Moravou Výstava prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice Výstava fotografií Pomoraví,

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2012

Přehled akcí na měsíc květen 2012 Přehled akcí na měsíc květen 2012 Květen červen 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 2. 5. 2012 Náměty a projekty ve výtvarné výchově II. - Výtvarné objevy v přírodě 3. 5. 2012 Mluvíme,

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Přehled akcí - březen 2013

Přehled akcí - březen 2013 Přehled akcí - březen 2013 1. 3. 2013 Břeclav - Skládanky z papíru pro malé i velké 4. 3. 2013 4. 3. 2013 Poruchy autistického spektra u dětí raného věku OK Chemické olympiády kat. D 5. 3. 2013 Břeclav

Více

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Autoevaluace MŠ jako prostředek jejího zkvalitňování Prevence násilí ve školách Odchylky v osobnostním vývoji dítěte Matematika nás baví

Autoevaluace MŠ jako prostředek jejího zkvalitňování Prevence násilí ve školách Odchylky v osobnostním vývoji dítěte Matematika nás baví Přehled vzdělávacích akcí PROSINEC LEDEN 2015 prosinec 2. 12. 3. 12. 4. 12. 8. 12. 9. 12. 10. 12. 12. 12. leden 2015 7. 1. 2015 12. 1. 2015 13. 1. 2015 14. 1. 2015 15. 1. 2015 16. 1. 2015 20. 1. 2015 20.

Více

Přehled akcí DUBEN 2014

Přehled akcí DUBEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 11 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 11 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L I S T O P A D 2 0 1 2 č. 11 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk tel. a fax: 325 511 545, e-mail: visk@visk.cz, http://www.visk.cz

Více

Základní škola Dubá. Základní škola Dubá ve školním roce 2009/2010

Základní škola Dubá. Základní škola Dubá ve školním roce 2009/2010 Základní škola Dubá Dlouhá 113, 47141 Dubá Tel.: 487 883 951-3, E- mail: zsduba@atlas.cz, http:// zsduba.cz Základní škola Dubá ve školním roce 2009/2010 Roční plán Základní školy Dubá na školní rok 2009/2010

Více

Šikana pedagogický sbor ZŠ Zlín, Kvítková. Šikana pedagogický sbor ZŠ Velká Bíteš. Logopedická prevence a podpora správného vývoje řeči

Šikana pedagogický sbor ZŠ Zlín, Kvítková. Šikana pedagogický sbor ZŠ Velká Bíteš. Logopedická prevence a podpora správného vývoje řeči Přehled akcí - SRPEN 2013 27. - 28. 8. 2013 28. - 29. 8. 2013 29. 8. 2013 Bř Ho Bř Šikana pedagogický sbor ZŠ Zlín, Kvítková Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - pedagogické

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více