Přehled akcí na měsíc listopad 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc listopad 2008"

Transkript

1 3/ listopad 2008 Přehled akcí na měsíc listopad Galerie na schodech a Minigalerie 40. výročí vzniku SSŠ a Zařízení pro DVPP - dokumenty a fotografie 3. listopadu 2008 Edukačně-stimulační program pro předškoláky 2. skupina, 2. část (přeloženo z ) listopadu 2008 XII. veletrh vzdělávání 5. listopadu 2008 Tvorba scénáře pro krizové situace 5. listopadu 2008 Inspirace pro tělesnou výchovu začínáme s atletikou Podzimní krásy naší přírody dětským okem, výstava prací ţáků MŠ ve Veselí nad Moravou, Tyršova 10. listopadu 2008 Třídnické hodiny 11. listopadu 2008 Zdravotních zotavovacích akcí přeloženo na 15. ledna listopadu 2008 Jak modernizovat výuku dějepisu 12. listopadu 2008 Instruktáţ k fyzikální olympiádě 13. listopadu 2008 Jazykový jarmark 13. listopadu 2008 Kurz první pomoci doškolovací 14. listopadu 2008 Studium Koordinátor II. praxe 18. listopadu 2008 Škola a ČŠI 19. listopadu 2008 Umění prezentovat, aneb zaujmout, motivovat a přesvědčit 19. listopadu 2008 Vlastní hodnocení ŠVP školní druţiny a školního klubu 1. část 20. listopadu 2008 Vlastní hodnocení ŠVP školní druţiny a školního klubu 2. část 20. listopadu 2008 Respektovat a být respektován modul listopadu 2008 Burza nápadů tentokrát pro učitele cizích jazyků 21. listopadu 2008 Edukačně-stimulační program pro předškoláky 2. skupina, 3. část 21. listopadu 2008 Klima vztahy dovednosti, bez nich se kooperativní výuka nezdaří 1. skupina (zrušeno) 22. listopadu 2008 Edukačně-stimulační program pro předškoláky 2. skupina, 4. část 24. listopadu 2008 Burza nápadů tentokráte pro koordinátory ŠVP 25. listopadu 2008 Slovní úkoly a aplikace v ročníku 26. listopadu 2008 Chceme být Zdravá škola 26. listopadu 2008 Dívej se a uč! 26. listopadu 2008 Netradiční materiály ve výtvarné výchově vánoční ozdoby ze skla, korálků a drátků 27. listopadu 2008 Kresba jako nástroj poznání dítěte 27. listopadu 2008 Vyuţití počítače v hodinách hudební výchovy 28. listopadu 2008 Studium Koordinátor II.

2 3/ listopad 2008 INFORMACE a Úřad práce v ě Vás srdečně zvou na XII. veletrh vzdělávání Otevřeno pro veřejnost: středa 5. listopadu hodin čtvrtek 6. listopadu hodin Dům kultury, Horní Valy 6 Schůzka kabinetu hudební výchovy čtvrtek Začátek: v hod. (po semináři Vyuţití počítače v hodinách hudební výchovy) Místo konání: ZŠ TGM Hovorany Členové kabinetu: PaedDr. Pavel Jurečka, Mgr. Petr Hudeček, Mgr. Jarmila Jurečková, Mgr. Pavel Ševela a Mgr. Martin Hrbáč. Přeložené a zrušené akce Kurz Zdravotník zotavovacích akcí (40hodin) byl v uvedených termínech zrušen. Nové termíny konání viz listopadový IZ č. 3/2008 na str Přihlášky zůstávají v platnosti. Seminář Klima - vztahy dovednosti: bez nich se kooperativní výuka nezdaří, který se měl konat pro 1. skupinu v pátek 21. listopadu 2008, proběhne spolu s 2. skupinou ve čtvrtek 11. prosince 2008 od 8.30 do hodin na.

3 3/ listopad 2008 akreditace č. j / spolu s kabinetem koordinátorů zve pedagogy 2. stupně ZŠ, koordinátory a výchovné poradce na seminář Třídnické hodiny Účastníci se seznámí s metodami práce se žáky v třídnických hodinách a s přípravou třídnické hodiny s využitím prvků OSV. Metody budou nasměrovány k aktivnímu zapojení žáků. Náplň semináře: Motivace učitelů k vedení třídnických hodin Časové rozvrţení třídnických hodin Metodika vedení třídnických hodin řešení organizačních záleţitostí třídy a ţákovské problémy ve třídě (společně nebo individuálně) Spolupráce s psychologem a výchovným poradcem Motivace ţáků k aktivní účasti na třídnických hodinách Osvědčené techniky v třídnických hodinách vyuţití OSV Komunitní kruh jako cesta ke zplnomocnění ţáků RNDr. Jarmila Ištoková, Mgr. Alice Vašáková 10. listopadu 2008 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) Mimořádná nabídka! 490,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Třídnické hodiny Titul, jméno a příjmení: Datum narození:.... Škola:... telefon/ .

4 3/ listopad 2008 akreditace č. j / spolu s kabinetem dějepisu zve učitele dějepisu na seminář Jak modernizovat výuku dějepisu Účastníci: budou seznámeni s postavením vyučovacích strategií v prostředí současné školské reformy a jejím vztahem k cílům dějepisného vyučování a klíčovým kompetencím budou informováni o moţnostech moderního vyuţití stávajících metod dějepisného vyučování ve smyslu záměrů reformy Obsah semináře bude rozdělen do 2 částí. 1. část: Realizace dějepisného vyučování a ŠVP. Vyučovací strategie v prostředí současné školské reformy a jejich vztah k cílům dějepisného vyučování a klíčovým kompetencím. 2. část: Strategické trendy ve výuce dějepisu a metody, které jsou pro tyto trendy typické. Moderní vyuţití stávajících metod dějepisného vyučování ve smyslu záměrů reformy. PhDr. Dagmar Hudecová 12. listopadu 2008 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 390,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Jak modernizovat výuku dějepisu Titul, jméno a příjmení: Datum narození:.... Škola:.. telefon/ ..

5 3/ listopad 2008 akreditace č. j. dodáme Kabinet fyziky zve všechny zájemce na Instruktáž k fyzikální olympiádě Cílem tradičního semináře je přiblíţit učitelům fyziky, kteří připravují ţáky k fyzikální olympiádě, řešení modelových příkladů a vysvětlení moţností jejich řešení. Učitelé tak budou moci připravit své ţáky na fyzikální olympiádu snadněji. Novinka: přineste si s sebou vypočítané příklady ze školních kol fyzikální olympiády.vzájemným porovnáváním a diskusí k jednotlivým příkladům můžete vnést i své varianty k řešení modelových příkladů. Lektor: Mgr. Vlastimil Havránek 12. listopadu 2008 (středa) hodin Klvaňovo gymnázium Kyjov 90,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Instruktáţ k fyzikální olympiádě Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:.. telefon/ .

6 3/ listopad 2008 akreditace č. j.: / Kabinet tělesné výchovy nabízí praktický kurz učitelům ze všech typů škol, kteří prošli základním proškolením v délce 12 hodin Základy první pomoci - doškolovací kurz Doškolovací kurz je organizován pro všechny, kteří absolvovali základní 12-ti hodinový kurz první pomoci jako jednotlivci nebo celé učitelské sbory. Základní kurz první pomoci je potřeba pro jeho platnost aktualizovat formou doškolovacího kurzu. Účastníci doškolovacího kurzu se seznámí s novinkami v oblasti poskytování první pomoci, se změnami v oblasti KPR (kardiopulmonární resuscitace), specifikou KPR u dětí a upevnění stávajících znalostí a dovedností v poskytování první pomoci. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, ukládá dle 102 zaměstnavateli zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří v případě nutnosti poskytnou první pomoc, přivolají lékařskou pomoc atd. S sebou: Boţena Miklósyová, zdravotnický instruktor ČČK 13. listopadu 2008 (čtvrtek) hodin přezůvky a pohodlné oblečení 475,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Počet zájemců omezen! Závazná přihláška: Základy první pomoci doškolovací kurz Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .

7 3/ listopad 2008 neakreditováno Kabinet koordinátorů ŠVP při zve ředitele škol, jejich zástupce a koordinátory ŠVP na seminář Škola a ČŠI Obsah semináře: 1. Plánování úkolů ČŠI na školní rok 2008/ Kritéria pro hodnocení škol v letošním školním roce z pohledu ČŠI 3. Výsledky hodnocení škol ČŠI za minulý školní rok v rámci JmK 4. Diskuze Lektor: PaedDr. Petr Zábranský 18. listopadu 2008 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 120,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Škola a ČŠI Titul, jméno a příjmení:... Škola:. telefon/ .

8 3/ listopad 2008 akreditace č. j / Kabinet zájmového vzdělávání zve vychovatelky ŠD a ŠK na seminář Vlastní hodnocení ŠVP ŠD a ŠK Účastníci semináře: se seznámí se způsoby rozvoje klíčových kompetencí žáků v zájmovém vzdělávání v kontextu ŠVP se naučí vést žáky k účinné komunikaci, k řešení problémů, vyhledávání informací atd. v projektovém učení dostávají příležitost uvědomit si členění a zařazení průřezových témat do zájmové činnosti ve školní družině či školním klubu si vytvoří evaluační nástroje o objektivním hodnocení efektivitě vzdělávacích činností ŠD a ŠK Náplň obou částí semináře: Seznámení se s metodami a formami práce podporující rozvoj klíčových kompetencí ţáků (dovedností a schopností) v zájmovém vzdělávání ŠD a ŠK. Vytvoření si projektu (krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý) s mezipředmětovou tématikou, respektující průřezová témata a rozvoj klíčových kompetencí ţáků v zájmové činnosti ŠD a ŠK. Interaktivní dílna, kde si vyzkoušejí různé nástroje k provádění vlastního hodnocení ŠVP ve školní druţině a školním klubu (sebehodnocení, dotazník ţákovský, dotazník rodičovský, portfolia apod.) Mgr. Dana Svobodová 19. listopadu 2008 (středa) 1. část 20. listopadu 2008 (čtvrtek) 2. část hodin (přezůvky s sebou) 590,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Vlastní hodnocení ŠVP ŠD a ŠK a Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ .

9 3/ listopad 2008 akreditace č. j / zve učitele a vedoucí pracovníky ze ZŠ a MŠ na praktický seminář Umění prezentovat aneb zaujmout, motivovat a přesvědčit Seminář nabízí účastníkům možnost prožít různé modelové situace, ve kterých uplatňují své komunikační dovednosti i schopnosti motivovat, přesvědčovat a zaujmout. Získané dovednosti na tomto semináři uplatní ve své každodenní práci a také v běžném životě. Pedagogičtí pracovníci ve své každodenní činnosti prezentují své znalosti, dovednosti. Kde však získávají schopnost přesvědčit, motivovat, zaujmout své posluchače žáky, kolegy, rodiče? Obsah semináře: příprava samotné prezentace - přes osobnost mluvčího k rétorice nabídka celé škály řečnických triků i mnoho praktických rad, jak bojovat se stresem a nezdravou trémou Mgr. Dana Svobodová 19. listopadu 2008 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Umění prezentovat aneb zaujmout, motivovat a přesvědčit Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . *Nehodící se škrtněte.

10 3/ listopad 2008 akreditace č. j / Kabinet cizích jazyků pro velký úspěch znovu pořádá pro učitele cizích jazyků praktický seminář Burza nápadů tentokrát pro učitele cizích jazyků Chcete vědět jak se vyučuje na jiné škole? Chcete nabídnout své zkušenosti, nápady, pomůcky a zpestření do hodin cizích jazyků? Zajímá vás začlenění cizího jazyka ve ŠVP na jiné škole? Vstupenkou je opět aktivní zapojení na neformálním setkání učitelů cizích jazyků, proto si připravte jednu aktivitu, metodu nebo zajímavost, kterou ve svých hodinách pouţíváte a která se Vám osvědčila. Cílem semináře je: vyměnit si zkušenosti z výuky cizích jazyků nabídnout učitelům svůj pohled na efektivní, zajímavou, interaktivní vyučovací hodinu, na uplatnění průřezových témat v hodinách cizích jazyků ukázka vyuţití nových pomůcek a metodických materiálů ve výuce cizích jazyků Mgr. Jiřina Lekešová 20. listopadu 2008 (čtvrtek) hodin (přezůvky s sebou) 50,- Kč (bude vybíráno u prezence) Závazné přihlášky zasílejte do 10. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Burza nápadů tentokrát pro učitele cizích jazyků Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:... telefon/ .

11 3/ listopad 2008 akreditace č. j / Kabinet koordinátorů zve koordinátory ŠVP - absolventy studia Koordinátor ŠVP v ě na seminář Burza nápadů tentokrát pro koordinátory ŠVP Milí koordinátoři, víte si rady s realizací ŠVP ZV ve školní praxi? Cílem bude analýza předcházející práce a řešení konkrétních postupů pro nastávající školní rok 2008/2009. Čeká nás burza nápadů, jak úspěšně pracovat ve své funkci. Budeme vycházet z vlastních zkušeností a z nabytých poznatků. Analyzujeme úspěchy, s čím jsme spokojeni, co zvládáme. Následně vyslovíme naše problémy, nejistoty a budeme hledat společnou cestu pro to, co a jak je v našich možnostech změnit či vylepšit. Jak konkrétně postupovat, čemu se vyvarovat, co nám pomůže v koordinátorské činnosti. Součástí semináře bude miniochutnávka z metod RWCT související z přecházejícím cílem. Pokud budete chtít přinést váš ŠVP ZV, můžeme společně analyzovat jednotlivé části ŠVP ZV, sledovat jeho formální správnost. Mgr. Jana Smrčková 24. listopadu 2008 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 350,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 10. listopadu 2008 na adresu: Pouze pro absolventy studia Koordinátor ŠVP (2008) Závazná přihláška: Burza nápadů tentokrát pro koordinátory ŠVP Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ .

12 3/ listopad 2008 akreditace č. j / Kabinet matematiky zve učitele na praktický seminář Slovní úlohy a aplikace v ročníku Účastníci: si vyzkoušejí tvorbu a řešení úloh z kaţdodenní praxe od procvičování početních operací aţ po řešení problémů objeví, jak podporovat aktivitu a tvořivost v matematice, která výrazně přispívá k porozumění tvorby a řešení slovních úkolů získají řadu ukázkových matematických příkladů, které mohou vyuţít v praxi se seznámí s moţnostmi začlenění matematiky do projektů Přednáška bude mít částečně charakter dílny, východiskem budou zkušenosti z vyučování. Obsah: role a význam slovních úloh v učivu matematiky uchopování situací (matematizace, příklady vhodných situací) tvorba a řešení úloh z kaţdodenní praxe, různé moţnosti modelování strategie ţáků při řešení úloh otevřené úlohy a projekty PhDr. Marie Tichá 25. listopadu 2008 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 380,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 10. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Slovní úlohy a aplikace v ročníku Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ . Platba: fakturou* převodem z účtu na účet*

13 3/ listopad 2008 akreditace č. j / zve učitele a vedoucí pracovníky ze ZŠ a gymnázií na interaktivní seminář Chceme být zdravá škola Zatím možná neznáte jednoznačnou odpověď na tuto otázku. Víte ale, že chcete představit svoji školu žákům, rodičům i veřejnosti jako instituci nejen vzdělávací. Na semináři můžete získat informace, jak postupovat při zpracování žádosti pro zařazení do národní sítě zdravých škol a návod, jak zpracovat projekt Zdravá škola. Získáte praktickou dovednost pro zařazování výchovy ke zdraví (1. stupeň integrací do předmětů, 2. stupeň ZŠ samostatný předmět, víceletá gymnázia nižší stupeň) ve ŠVP. Získané informace můžete použít i později. Nebo je jenom obratně využívat při stávající strategii školy. V našem regionu již některé školy s programem Zdravá škola pracují. Obsah semináře: Jak rozvíjet klíčové kompetence ţáků. Jak vytvořit výchovně vzdělávacích strategií školy ve smyslu Školy podporující zdraví. Jak ho zařadit do vlastních školních vzdělávacích programů. Průřezová témata rozpracování a zaměření na osobnostně sociální, mediální i multikulturní témata. Mgr. Dana Svobodová 26. listopadu 2008 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 520,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Chceme být zdravá škola Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:.. telefon/ .

14 3/ listopad 2008 neakreditováno spolu s Nakladatelstvím FRAUS zvou učitele anglického jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií na seminář Dívej se a uč! Učitelé si vyzkoušejí řadu aktivit aplikovatelných na výuková videa a zároveň se seznámí s videokazetou doprovázející novou učebnici Nakladatelství Fraus Way to Win a s její interaktivní podobou. Obsah semináře: uvedení problematiky pouţívání audiovizuálních pomůcek předvedení nejrůznějších technik práce s videem hry s videem moţnosti propojení videa a interaktivní tabule navrhování moţných aktivit spojených s videem PhDr. Alena Kašpárková 26. listopadu 2008 (středa) hodin (přezůvky s sebou) zdarma Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Dívej se a uč! Titul, jméno a příjmení:. Škola:. telefon/ .

15 3/ listopad 2008 akreditace č. j / nabízí učitelům výtvarné výchovy ZŠ, vychovatelkám ŠD a učitelkám MŠ praktický seminář z cyklu Netradiční materiály ve výtvarné výchově Vánoční ozdoby ze skla, korálků a drátků Účastníci: se seznámí s technikou výroby vánočních ozdob z netradičních materiálů se naučí vyrábět drobné ozdoby vánoční andílky ze skla, drátovanou hvězdu kombinovanou s korálky apod. získají kontakty na tipy i dodavatele materiálu své vyrobené výtvory si odnesou a mohou své zkušenosti použít i v praxi Mgr. Martina Kůřilová 26. listopadu 2008 (středa) hodin ZŠ Kyjov, Újezd 420,- Kč (v ceně je i materiál) Počet zájemců omezen! Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Netradiční materiály ve výtvarné výchově vánoční ozdoby Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ ..

16 3/ listopad 2008 akreditace č. j / Kabinet hudební výchovy nabízí učitelům hudební výchovy 1. a 2. stupně ZŠ Využití počítače v hudební výchově 2. část semináře Učitelé se seznámí s možnostmi využití ICT ve škole v hodinách Hv. Získají znalosti o formách práce v Hv. s PC, s dataprojektorem a interaktivní tabulí. Dokáží vytvořit a spustit prezentaci s tématikou Hv a naučí se využívat interaktivní tabuli. Pokusí se vytvořit jednoduchý MIDI soubor např. lidové písně. Seznámí se s hudebními hrami na PC. K semináři získají jak textový materiál, tak CD-ROM s programy, prezentacemi apod.. Obsah: Interaktivní tabule - moţnosti vyuţití v hodinách Hv Programy pro zápis not - v prvním semináři neuvedené MIDI soubory - tvorba pomocí zápisu not i pomocí hry v reálném čase Nahrávání zvuků z formátu WAV - práce s těmito soubory Zábavné hudební programy a hry Výměna zkušeností s PC v hudební výchově Pokud máte jiţ vlastní prezentaci, přineste ji s sebou Lektor: Mgr. Pavel Ševela 27. listopadu 2008 (čtvrtek) hodin ZŠ T. G. Masaryka Hovorany 270,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Vyuţití počítače v hudební výchově 2. část Titul, jméno a příjmení:.. Datum narození:... Škola:... telefon/ ..

17 3/ listopad 2008 akreditace č. j / zve učitele středních škol na seminář ke tvorbě ŠVP ve ŠVP SOŠ a SOU Účastníci semináře: si upřesní význam pojmu průřezová témata se naučí aplikovat průřezová témata do jednotlivých částí ŠVP Náplň semináře: Průřezová témata ve ŠVP SOŠ a SOU Aplikace průřezových témat v jednotlivých částech ŠVP Průřezová témata v preambuli učebních osnov Průřezová témata v rozpisu učiva Lektor: Ing. Jiří Ţídek 2. prosince 2008 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 320,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Aplikace průřezových témat Titul, jméno a příjmení:.. Datum narození:.... Škola:.. telefon/ .

18 3/ listopad 2008 akreditace č. j / Kabinet tělesné výchovy zve všechny učitele tělesné výchovy ze ZŠ na praktický seminář z cyklu Inspirace pro Tv Tělesná výchova pro začínající a neaprobované učitele, případně učitele s krátkou praxí Program: ukázka hodiny tělesné výchovy metody a formy práce v hodinách Tv záchrana a dopomoc při gymnastických cvičeních úrazová prevence bezpečnost v hodinách Tv literatura Lektor: Mgr. Milan Kovář, učitel ZŠ Mutěnice 3. prosince 2008 (středa) hodin ZŠ Mutěnice 190,- Kč Vezměte s sebou pohodlné sportovní oblečení a vhodnou sálovou obuv. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Inspirace pro Tv - pro začínající Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ . *Nehodící se škrtněte.

19 3/ listopad 2008 akreditace č. j. dodáme Kabinet MŠ zve učitelky MŠ a ostatní zájemce na seminář Zábavná angličtina I. zpíváme, tančíme a malujeme Máte zájem si vyzkoušet metody, vedoucí k zatraktivnění výuky anglického jazyka formou pohybu, malování a využití písní? Chcete se seznámit s vhodnou metodikou a s možnostmi využití písní, pohybu a malování hodinách výuky jazyka? Náplň semináře: Metodika výuky anglického jazyka pro předškolní věk Písně, hudba a malování v hodinách anglického jazyka pro zatraktivnění výuky Spojení anglických písní, hudby vyjádřené pohybem a malování usnadnění zafixování slovní zásoby, ustálených vazeb, fonetických jevů a gramatických struktur Vytváření klidné atmosféry pro výuku, která se nestane povinností, ale zábavou Dagmar Plevová 8. prosince 2008 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 490,- Kč Každý účastník bude mít možnost zakoupit si v ceně 380,- Kč knihu v kroužkové vazbě s metodickými pokyny, kopírovatelnými obrázky k tématickým okruhům a CD. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Zábavná angličtina I (dopoledne) Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:.. telefon/ .

20 3/ listopad 2008 akreditace č. j. dodáme Kabinet 1. stupně ZŠ zve učitele 1. stupně ZŠ a ostatní zájemce na seminář Zábavná angličtina I. zpíváme, tančíme a malujeme Máte zájem si vyzkoušet metody, vedoucí k zatraktivnění výuky anglického jazyka formou pohybu, malování a využití písní? Chcete se seznámit s vhodnou metodikou a s možnostmi využití písní, pohybu a malování hodinách výuky jazyka? Náplň semináře: Metodika výuky anglického jazyka pro mladší školní věk Písně, hudba a malování v hodinách anglického jazyka pro zatraktivnění výuky Spojení anglických písní, hudby vyjádřené pohybem a malování usnadnění zafixování slovní zásoby, ustálených vazeb, fonetických jevů a gramatických struktur Vytváření klidné atmosféry pro výuku, která se nestane povinností, ale zábavou Výukové programy jsou obohaceny o zpěv anglických písniček, jejich pohybového vyjádření a také výtvarného ztvárnění. Písničky a obrázky se vztahují k dané písni a mají formu omalovánek. Dagmar Plevová 8. prosince 2008 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 490,- Kč Každý účastník bude mít možnost zakoupit si v ceně 380,- Kč knihu v kroužkové vazbě s metodickými pokyny, kopírovatelnými obrázky k tématickým okruhům a CD. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Zábavná angličtina I (odpoledne) Titul, jméno a příjmení:... Datum narození:.... Škola:.. telefon/ .

21 3/ listopad 2008 akreditace č. j / nabízí vychovatelkám ŠD a učitelům výtvarné výchovy ZŠ praktický seminář z cyklu Netradiční výtvarné techniky Účastníci: se seznámí s technikou klasického smaltování, s používaným materiálem a pomůckami se naučí vyrábět drobné šperky náušnice a přívěsky, obroučky na krk, knoflíky, jmenovky apod. získají kontakty na tipy i dodavatele materiálu obdrží metodické listy s praktickými radami své vyrobené výtvory si odnesou a mohou své zkušenosti použít i v praxi Mgr. Jana Šulcová 8. prosince 2008 (pondělí) hodin ŠD při ZŠ, Vančurova Počet zájemců omezen! 320,- Kč (v ceně je i materiál) Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Netradiční výtvarné techniky SMALT , Titul, jméno a příjmení:..datum narození:... Škola:... telefon/ ..

22 3/ listopad 2008 akreditace č. j / nabízí učitelům výtvarné výchovy ZŠ a vychovatelkám ŠD praktický seminář z cyklu Netradiční výtvarné techniky Účastníci: se seznámí s technikou klasického smaltování, s používaným materiálem a pomůckami se naučí vyrábět drobné šperky náušnice a přívěsky, obroučky na krk, knoflíky, jmenovky apod. získají kontakty na tipy i dodavatele materiálu obdrží metodické listy s praktickými radami své vyrobené výtvory si odnesou a mohou své zkušenosti použít i v praxi Mgr. Jana Šulcová 9. prosince 2008 (úterý) hodin 1. skupina hodin 2. skupina ŠD při ZŠ J. A. Komenského Kyjov na Seifertově náměstí 320,- Kč (v ceně je i materiál) Počet zájemců omezen! Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Netradiční výtvarné techniky SMALT , Kyjov Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Přihlašuji se na: dopoledne hod. * odpoledne hod. *

23 3/ listopad 2008 akreditace č. j / spolu zve ředitele a jejich zástupce, výchovné poradce a preventisty ze všech typů škol na mimořádný seminář Právní vědomí v prostředí ZŠ a SŠ Účastníci : budou schopni problémový jev diagnostikovat, posoudit z hlediska legislativy a navrhnout škole, žákovi a jeho zákonným zástupcům efektivní nápravný plán, se seznámí s platnými normami, které se vztahují na děti a mládež a s jejich aplikací přímo na školní praxi, se seznámí s možnostmi školy při poskytování poradenských služeb, platnou legislativou, fungováním školních poradenských týmů a dalších možnostech vytváření poradních orgánů ředitele/ky školy, budou schopni vytvářet školní poradenské týmy, v rámci organizačního řádu školy, se pokusí navrhovat kompetenční schémata (kdo ve škole co řeší, kdo komu co hlásí), vytvářet místní preventivní sítě a podílet se na jejich fungování, se naučí vytvářet preventivní scénáře školy pro krizové a potenciálně nebezpečné situace provádět kvalifikovaný rozbor případové studie v rámci školy, se naučí zakotvit problematiku záškoláctví v pravidlech školy, se pokusí vytvořit poradní orgány ředitel školy, žáci a případně jak aktivizovat zákonné zástupce žáků Obsah obecný: právní normy vztahující se na děti a mládeţ trestná činnost dětí + její právní postih moţnost uloţení výchovných opatření záškoláctví a výchovné problémy drogy, šikana, násilí, extremismus ve škole alkohol, kouření a ochrana před nimi zákonné normy vztahující se na děti a mládeţ a jejich aplikace ve školním prostředí jak zakotvit pravidla do ţivota školy nebo školského zařízení vstup policie, státních orgánů nebo dalších organizací do školy podmínky výslech ţáka (kde, kdy, kým, jak atd.) jak postupovat v krizových případech v souvislosti s právními normami praktické příklady + obvyklé školní mýty v dané problematice Pokračování na následující straně.

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2011/2012 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2010/2011 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 02 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2012/2013 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více