SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Aplikace modelu CAF pro účely sebehodnocení a zlepšování organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Aplikace modelu CAF pro účely sebehodnocení a zlepšování organizace"

Transkript

1 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Aplikace modelu CAF pro účely sebehodnocení a zlepšování organizace prosinec 2005 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

2

3 Zavádění moderních nástrojů řízení kvality ve veřejné správě je nezbytnou součástí jejího neustálého zlepšování a efektivního plnění úkolů. Systémem řízení kvality je i Společný hodnotící rámec (Common Assesment Framework CAF). V roce 2005 proběhl na Krajském úřadě kraje Vysočina již druhý cyklus sebehodnocení pomocí této metody. Tato aktivita je součástí projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina, podpořeného z opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

4 A: Popis úřadu A. Základní informace Krajský úřad kraje Vysočina je jedním z orgánů kraje Vysočina. Činnosti krajského úřadu vymezuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. Krajský úřad provádí svou činnost od roku Identifikační údaje Název: Krajský úřad kraje Vysočina Adresa: Žižkova 57, Jihlava Telefon: Fax: Elektronická podatelna: Internetové stránky: Údaje o vedení krajského úřadu: Ředitelka: JUDr. Simeona Zikmundová Telefon: Odpovědné osoby za zavedení modelu CAF Ředitelka KrÚ: Vedoucí hodnotící skupiny: Členové hodnotící skupiny: JUDr. Simeona Zikmundová Ing. Miroslav Březina Bc. Ivana Hanáková, Ing. E. Janoušková, Ing. P. Holý, Mgr. M. Kalivoda, Ing. O. Kameníková, Ing. Eva Návrátilová, Ing. Z. Navrkal, Ing. P. Pavlinec, Ing. I. Šmídová, M. Vostálová 2 :

5 B Průběh aplikace modelu CAF Hodnotící tým, vedoucí týmu, konzultantská organizace Vedoucím hodnotitelského týmu II. kola sebehodnocení zůstal (stejně jako při prvním kole hodnocení) Ing. Miroslav Březina, zástupce ředitelky krajského úřadu. Skupina hodnotitelů doznala pouze minimálních změn (změna 2 členů), bylo tedy možno využít zkušeností hodnotitelů z prvního kola hodnocení v roce Hodnotící tým se skládal z 11 členů zaměstnanců úřadu, zastupujících různé úrovně řízení a činnosti úřadu. II. kolo sebehodnocení dle modelu CAF bylo realizováno v rámci projektu, ve kterém zvítězilo Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. (Benchmarking obcí s rozšířenou působností) společně s organizacemi MEPCO, s.r.o. (Realizace strategie kraje pomocí metody Balanced Scorecard) a CERT Kladno, s.r.o. (Návrh řešení a monitorování pomocí metody CAF v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina. Vedení II. kola sebehodnocení dle modelu CAF zabezpečovala společnost CERT Kladno, s.r.o., resp. konzultanti Ing. Pavel Charvát, Ing. Miloslav Zdvihal a Ing. František Saifrt. V rámci tohoto projektu byla provedena analýza a školení hodnotícího týmu v rozsahu dvou dnů, příprava k hodnocení (říjen-listopad 2005) a samotné hodnocení ve dvou etapách 1 den hodnocení výsledků a 1 den hodnocení předpokladů. Dalším výstupem z projektu je Sebehodnotící zpráva, obsahující návrh pro Akční plán (k Akčnímu plánu bylo provedeno jednodenní školení s workshopem) a Metodika hodnocení CAF Krajského úřadu Vysočina. Analýza I. kola hodnocení a školení týmu První schůzka (analýza) se uskutečnila hlavně k seznámení se s výsledky I. kola sebehodnocení z roku 2004 a se zpracovanými výstupy a úkoly z I. kola. Byly také definovány cíle a úkoly pro II. kolo hodnocení s tím, že předmětem aplikace sebehodnocení je opět krajský úřad (nikoliv kraj). Při dalším setkání byl proškolen hodnotitelský tým a zpracován harmonogram přípravy k provedení hodnocení. Školení mělo za úkol oprášit model CAF, jeho metodiku a pojmy, panely hodnocení. Dále byly diskutovány praktické zkušenosti z předchozího hodnocení a část školení byla zaměřena na procesní model řízení úřadu a stanovení strategických cílů pro úřad. Příprava na hodnocení Před započtením II. kola hodnocení určil vedoucí týmu hodnotitele jednotlivých kritérií předpokladů a výsledků, zpravidla dvou až tříčlenné týmy. V průběhu přípravy k hodnocení měli tito hodnotitelé možnosti konzultací s externími konzultanty. Pro snazší pochopení a nalezení vztahů mezi kritérii výsledků a kritérii předpokladů byla zpracována a předána korelační tabulka vztahů předpokladů a výsledků rozpracovaná až na jednotlivé otázky. V rámci konzultací byly upraveny otázky modelu CAF tak, aby lépe vystihovaly smysl hodnocení v prostředí krajského úřadu a byl konzultován obsah těchto otázek s hodnotiteli. Do připravených checklistů doplňovali hodnotitelé komentář a relevantní podklady vztahující se k dané otázce, jejichž obsah konzultovali s externími konzultanty. 3 :

6 Vyplněné checklisty byly umístěny na serveru úřadu, aby je mohli ostatní členové hodnotícího týmu připomínkovat, popř. doplňovat. Checklisty se pak staly podkladem hodnotitelů pro obodování otázky. V rámci přípravy na hodnocení byly zpracovány další důležité podklady pro II. kolo hodnocení: - strategické cíle krajského úřadu - procesní mapa orientace úřadu a definovány klíčové procesy - produkty úřadu ve vztahu k příjemcům služeb a zainteresovaným stranám úřadu rozpracované po odborech. Je nutné sdělit, že tyto dokumenty nebylo možné vzhledem k časové tísni dotáhnout až do schválené finální verze, přesto hodnotitelé druhého kola sebehodnocení vycházeli z faktu, že strategické cíle a procesy existují. Výsledky spokojenosti v rámci kritéria 6 byly analyzovány (vzhledem k časové náročnosti) na vytipovaných odborech, které stanovily v matici svých produktů ty nejdůležitější ve vztahu k příjemcům služeb a zainteresovaným stranám úřadu. Další velmi diskutovaným tématem v průběhu přípravy podkladů byl vztah hranice činností krajského úřadu vs. kraje. Metodicky - bylo ponecháno na citu hodnotitelů, kde si tuto hranici stanoví. Před dalším kolem hodnocení se jeví jako vhodné provést školení s vysvětlením podrobnějšího smyslu některých prvků metody CAF. Hodnocení Hodnocení jednotlivých kritérií po otázkách proběhlo ve dvou etapách. Nejdříve byla hodnocena kritéria výsledků a ve druhé etapě kritéria předpokladů. Obě hodnocení probíhala hladce vzhledem k důkladné přípravě členů hodnotitelského týmu (příprava podkladů a připravené bodování otázek). Přidělování bodů se provádělo dle panelů hodnocení pro oblasti kritérií výsledků a předpokladů z rozsahu 0-5 bodů, v případě rozporů v hodnocení, tj. odchylky o 2 body, nastala řízená diskuse - dohadovací řízení a provedlo se druhé kolo bodování otázky. Body byly zaznamenávány do připraveného excelovského programu a tím byly ihned k dispozici výstupy ve formě tabulek a grafů, porovnávající trendy prvního a druhého kola hodnocení. Každý hodnotitel přiděloval k otázce celé body, bodové hodnocení otázek bylo vypočteno jako aritmetický průměr bodů všech 11 členů týmu zaokrouhlený na jedno desetinné místo, stejně jako výsledek bodování subkritéria a kritéria (u kritéria je aritmetický průměr vypočten ze všech otázek, nikoliv subkritérií). Součástí výsledků u otázky, subkritéria a kritéria byl a je k dispozici i medián, minimální a maximální hodnota, rozpětí, směrodatná odchylka a variační koeficient. 4 :

7 C Výsledky sebehodnocení PŘEDPOKLADY (KRITÉRIA 1, 2, 3, 4, 5) Kritérium 1 - Vedení Subkritérium Vysočina 05 2,7 2,9 2,7 2,9 2,8 Vysočina 04 2,0 2,1 2,3 2,4 2,2 srovnání hodnocení CAF 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 hodnota bodování subkritérium Vysočina 05 Vysočina 04 5

8 KRITÉRIUM / subkritérium: 1/1.1Nasměrování organizace: vypracování a sdělování vize, poslání a strategických hodnot, cílů a programů Člen týmu: Ing. Miroslav Březina, Ing. Petr Holý podpis: datum: kritérium předpoklady otázky vlastní varianta Podklady body předpoklady Byla vypracována vize úřadu a formulováno jeho poslání? komentář vize 2,7 V březnu 2004 na společné pracovní poradě VO byl definován návrh vize. V květnu byla předložena k vyjádření radě kraje a k diskusi všem zaměstnancům úřadu. Konečná verze vize byla po zapracování připomínek přijata v listopadu S vizí byli seznámeni všichni zaměstnanci, RK i ZK. Byla zpracována komunikační strategie vize. Připravují se 2 aktivity z komunikační strategie Byl stanoven morální kodex pracovníka úřadu nebo rovnocenná pravidla určující etiku přístupu a chování pracovníků úřadu? Byly vize a poslání rozpracovány do strategických materiálů ( dlouho i střednědobých a provozních (krátkodobých) cílů a opatření programů s termíny a odpovědností)? Zákon 312/2002 Sb., pracovní řád, vnitřní předpisy Cíle KrÚ Koncepce, roční plány práce odborů 1,9 Za základní etický kodex pracovníka úřad považuje ustanovení o povinnosti úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb., který doplňuje některými ustanoveními v pracovním řádu a vnitřními předpisy. S těmito povinnostmi jsou seznamováni noví zaměstnanci, v rámci vstupního vzdělávání je jeden ze sedmi modulů zaměřen na etiku úředníka. Jsou upraveny dílčí oblasti jednání, např. pracovní oděv na pozici asistent/asistentka. 2,8 Byl vytvořen a připomínkován první návrh strategických záměrů, cílů a měřitelných znaků k činnostem úřadu. Provozní cíle a opatření jsou zajišťovány formou úkolů na poradách VO, ročních plánů činností jednotlivých odborů, rozpočtem. Provádí se hodnocení úkolů formou kontroly plnění, hodnocení výsledků práce odborů se provádí jednou ročně. Za dlouhodobé úkoly 6

9 1.1.4 Spolupracovaly - při zpracování vize, poslání, zásad etického chování, při stanovení cílů příslušné zainteresované strany (zastupitelstvo, klienti, - příjemci služeb (PS) )? Dochází k opakovanému přezkoumávání stanovených strategických materiálů a jejich revizi a aktualizaci, aby byly postiženy a vloženy do revidovaných materiálů skutečnosti změn vnějšího prostředí úřadu? Připomínky k vizi, projekt Partnerství pro Vysočinu, koncepce Připomínky k cílům PRK považujeme koncepce. Plány odborů jsou střednědobé úkoly. Je připraven plán vzdělávání a akční plán přípravy na čerpání fondů EU. Úřad se významně podílí na zpracování Programu rozvoje kraje (dále již PRK). Ten je rozpracován v daném roce programovým doplňkem a souborem aktivit. Jednotlivé odbory připravují koncepce, jako jsou například: optimalizace sítě škol, plán odpadového hospodářství, plán dopravní obslužnosti nebo územní plán vyššího územního celku. 2,7 Do vytváření vize krajského úřadu jsou zapojeni VO, rada, připomínkování a projednávání se měli možnost účastnit všichni zaměstnanci úřadu. Na stanovování cílů se podíleli VO a VOD, externí poradce. Koncepce rozvoje kraje jsou zveřejněny, diskutovány v úřadě, zastupitelstvu, výborech, komisích, obcích, prostřednictvím uveřejnění na www je dána možnost připomínkování veřejností. Významnou aktivitou pro spolupráci s PS je projekt Partnerství pro Vysočinu. 2,9 Vize úřadu je aktuální, do budoucna se předpokládá diskuse k potřebě změn. Plánována diskuse nad cíli úřadu se záměrem dokompletování sady cílů. Úřad se podílí na pravidelné aktualizaci a revizi základního dokumentu kraje PRK. Proběhla aktualizace SWOT analýzy, projednává se aktualizace profilu Jak efektivně jsou strategické materiály sdělovány a vysvětlovány všem zaměstnancům úřadu a jiným zainteresovaným stranám? Projednání na každém odboru a účasti Ř Komunikační strategie 2,9 Vize byla projednána se všemi pracovníky úřadu, je zveřejněna v dokumentech na intranetu. Byla zpracována komunikační strategie vize, připravují se 7

10 vize web k realizaci 2 aktivity z této strategie. Úřad klade velký důraz na přístup ke všem informacím na oficiálních webových stránkách, na intranetu mají zaměstnanci přístup ještě k dalším interním informacím. Nad zákonný rámec zveřejňujeme materiály pro jednání rady kraje. Materiály pro jednání zastupitelstva, PRK a koncepce jsou také zveřejňovány. Provozní cíle jsou vedeny v databázi úkolů odborů, provozní plány jsou projednávány po linii odborů a provozních porad. Strategické a provozní cíle jsou vedeny v databázi usnesení zastupitelstva a rady. Ve zpravodaji informuje kraj a krajský úřad PO a obce, jsou vydávány krajské noviny rozesílané všem domácnostem zdarma. KRITÉRIUM / subkritérium: 1/1.2 Vypracování a uplatňování systému pro řízení organizace Člen týmu: Ing. Miroslav Březina, Ing. Petr Holý podpis: datum: kritérium předpoklady otázky vlastní varianta Podklady body předpoklady Byly určeny hlavní i podpůrné procesy v úřadu, byly při tom identifikovány potřeby vnitřních (zaměstnanců) i vnějších PS - zákazníků? Cíle KrÚ, rámcová mapa procesů SDZA Tabulka ProduktyprocesyZS komentář 2,5 Úřad má identifikovány dvě základní činnosti přenesenou a samostatnou působnost. Byla zpracována první verze rámcové procesní mapy, vytvořena karta procesů. Je plánováno další dopracování procesní mapy a vytvoření procesních karet z ní vzešlých procesů. Jsou popsány a zmapovány dílčí procesy (např. objednávkový systém). Jsou vypracovány popisy jednotlivých pracovních pozic a k nim funkční náplně (SDZA). Organizační řád identifikuje jednotlivé činnosti na odborech. Byla zpracována tabulka PS k výstupům jednotlivých odborů. Většina kontaktů je prováděna 8

11 1.2.2 Byla určena organizační struktura, vazby a návaznosti procesů tak, aby prospívaly při zajišťování potřeb úřadu a očekávání zainteresovaných stran? Byla určená vhodná struktura řízení, funkcí, byly dostatečně určeny odpovědnosti a úrovně správní samostatnosti? přes pověřené pracovníky. Struktura www je zaměřena na některé zákazníky: občany, podnikatele, novináře, obce, organizace kraje. Na www existuje možnost vyjádření zákazníků, analyzují se stížnosti a petice, organizují se ankety vnitřní i vnější. Zlepšuje se povědomí o orientaci na zákazníka. Zapojili jsme se do Benchmarkigové aktivity KrÚ týkající se hledání nejlepší praxe v poskytovaných službách. Organizační řád 3,2 Úřad má definovanou a aktualizovanou strukturu viz aktualizace organizačního řádu, organizační struktura se přizpůsobuje požadavkům na poskytované služby i celospolečenské změny- jsou zohledňovány některé nové požadavky související se vstupem do EU. Organizační struktura je definována na základě vnitřních potřeb úřadu, především na základě potřeb VO. Se zainteresovanými stranami je diskutována, srovnávána je např. se strukturami jiných úřadů na poradách ředitelů. Organizační řád SDZA 3,0 Úrovně managementu jsou definovány v organizačním řádu, na intranetu je dostupný systém organizace (SDZA), který definuje jednotlivé pozice v propojení s pracovními náplněmi a plány vzdělávání. Organizační struktura úřadu je stanovena ze zákona (odbory, oddělení, případně útvar), flexibilitu pro spolupráci mezi odbory umožňuje formalizovaná týmová práce. Na podporu plnění meziodborových úkolů existuje směrnice pro týmovou spolupráci.v rámci plánu vzdělávání jsou vytvořeny podmínky pro osvojování si prvků týmové spolupráce, nové možnosti nabídl i program Partnerství pro Vysočinu a získaná akreditace ke školení v projektovém řízení. 9

12 1.2.4 Byly vypracovány a schváleny měřitelné dlouhodobé i krátkodobé cíle pro všechny úrovně v úřadu? Cíle KrÚ KEVIS Byly zavedeny prvky finanční kontroly a existuje systém delegování pravomocí a zastupitelnosti. 2,5 Byl vytvořen a připomínkován první návrh strategických záměrů, cílů a měřitelných znaků k činnostem úřadu. Cíle nebyly rozpracovány na úroveň odboru a konkrétního pracovníka. Provozní cíle a opatření jsou zajišťovány formou úkolů na poradách VO, ročních plánů činností jednotlivých odborů, rozpočtem. Provádí se hodnocení úkolů formou kontroly plnění, hodnocení výsledků práce odborů se provádí jednou ročně.existuje centrální databáze úkolů z porad VO, usnesení RK a ZK, sleduje se a vyhodnocuje Byly brány při stanovení potřebných produktů a výstupů k PS - klientům v úvahu jejich potřeby a očekávání? Byly pro hodnocení úrovně systému (způsobu zajištění) řízení zavedeny interní kontroly (interní systémové audity)? Cíle KrÚ GP fondu Vysočiny Plán kontrol, plán interního auditu Mezinárodní projekt 2,9 Máme definované PS směrem k výstupům jednotlivých odborů. Zpětná vazba je získávána v komisích, výborech, anketách, diskusích na www, tiskových konferencích, na setkávání s různými profesními seskupeními NNO, komory. Jsou příležitosti pro zlepšování v řízené komunikaci se zainteresovanými stranami. Vzniklé podněty jsou zpracovávány do podkladů pro jednání orgánů kraje. Krajská rada pro rozvoj lidských zdrojů umožňuje prezentaci názorů a jejich prosazování v orgánech kraje. Potřeby PS jsou zapracovávány do konkrétních výstupů. např. grantové programy. Mapují se potřeby PS pro zapracování do programových dokumentů pro plánovací období ,3 Odbor interního auditu byl posílen o 2 pracovníky. OIA zpracovává na základě analýzy rizik plány auditů pro příslušný rok i plán strategický. Je zapojen i do 10

13 1.2.7 Jaké podmínky a podpora byly vybudovány pro týmovou práci a projektové řízení? Jsou dlouhodobě a systematicky, široce využívány principy systémového řízení, například ISO, EFQM, CAF, TQM (nebo dalších)? mezinárodních projektů, které mají posílit postavení interního auditu v ČR, řídí se mezinárodními standardy pro interní audit, byly přezkoumány jeho postupy a srovnávány s ostatními KrÚ. Pravidla jsou ošetřena statutem interního auditu a ve směrnici o kontrolní činnosti. Je zaveden systém vnitřních a veřejnosprávních kontrol. Výstupy z veřejnosprávních kontrol jsou předkládány ve výroční zprávě radě, protokoly a zprávy z interního auditu jsou s vyhrazeným přístupem dostupné na intranetu. Vnitřní předpisy 3,0 Existuje směrnice k pravidlům, kterými se řídí činnost pracovních týmů pro řešení úkolů přesahující působnost jednoho odboru nebo útvaru. Proběhlo školení vybraných osob pro týmovou práci, před přijetím směrnice probíhala spolupráce prostřednictvím jmenovaných pracovních skupin. Odbor RR v rámci přípravy kraje na fondy EU zajistil proškolení zpracovatelů projektů. Jedním s cílů Fondu Vysočiny je připravit žadatele na čerpání evropských fondů. V rámci projektu Partnerství pro Vysočinu získána akreditace k vzdělávacímu modulu Projektové řízení, možnost vzdělávání PS. Příklady dalších aktivit: One Stop Shop a EUTEAM vytvoření podmínek pro týmovou spolupráci. CAF, projekt Partnerství pro Vysočinu 2,9 Úřad aplikuje 2. rokem model CAF, zapojili jsme se do benchmarkingové aktivity KrÚ, získali jsme podporu pro aplikaci modelu BALANCED SCORECARD, který bude realizován v roce Přihlásili jsme se k pracovní skupině pro procesní řízení v krajských úřadech, v rámci které jsou srovnávány přístupy a hledána nejlepší praxe Je v úřadu zavedeno měření výkonnosti na Cíle KrÚ 2,7 Byl vytvořen a připomínkován první návrh 11

14 vhodných indikátorech výkonnosti úřadu (např. BSC, sledování úrovně znaků produktů a procesů, )? strategických záměrů, cílů a měřitelných znaků k činnostem úřadu. Při stanovení indikátorů byl zohledňován přístup dle modelu BSC, indikátory zatím nebyly stanoveny na úrovni odborů a konkrétních zaměstnanců. Zapojili jsme se do benchmarkingového projektu, jehož jedním z cílů je srovnávání v přístupech v rámci kritérií modelu CAF. Výkonnost vyhodnocujeme v rámci ročního hodnocení, u příspěvkových organizací se vyhodnocují dosažené roční výsledky dle schválených finančních plánů. Dalším nástrojem je plánování a vyhodnocování plnění rozpočtu kraje. KRITÉRIUM / subkritérium: 1/1.3 Motivování a podporování pracovníků v organizaci a vystupování jako vzor určité funkce Člen týmu: Ing. Miroslav Březina, Ing. Petr Holý podpis: datum: kritérium předpoklady otázky vlastní varianta Podklady body předpoklady Je podporováno a uplatňováno vedení a řízení pracovníků podle osobního příkladu vedoucích? Hodnotící archy, sociologický průzkum komentář 2,8 Je kladen důraz na dodržování vnitřních předpisů a pravidel, včetně chování a jednání zaměstnanců, upozorňování na nedodržování zažité praxe viz zápisy porad VO. V rámci sociologického průzkumu zjišťována úroveň vedení a řízení vedoucích zaměstnanců Existuje osobní ochota k profesnímu růstu a změnám chování? Je podporována a zavedena možnost uplatňování "zpětné vazby" a formulování podnětů pro takový osobní růst a změnu? Hodnocení, sociologický průzkum 3,0 Zpětná vazba se dostává hodnoceným při pravidelném ročním hodnocení od vedoucích oddělení a odborů, ředitelky, rady. Výstupem z hodnocení jsou oblasti a doporučení pro osobní růst a zvyšování kvalifikace. Další informace, náměty a zpětná vazba jsou získávány ze sociologického průzkumu 12

15 1.3.3 Je zavedeno, že se do osobního chování promítá takové jednání, které je v souladu se stanovenými krátkodobými cíli a úkoly a vede k jejich splnění? Jak je zajištěno neustálé informování pracovníků úřadu o významných úkolech, skutečnostech, úrovni fungování úřadu, plnění strategických cílů? Jak jsou podporováni zaměstnanci úřadu, aby plněním svých cílů přispěli k plnění celkových cílů úřadu? Systém vzdělávání pro vedoucí pracovníky je zaměřen na dovednosti v oblasti vedení a řízení, máme dobré zkušenosti se společnými výjezdními setkáváními VO, během nichž se vytváří prostor pro lepší získání zpětné vazby. hodnocení 3,0 Do hodnocení zaměstnanců se promítly klíčové hodnoty z přijaté vize úřadu. Většina úkolů a cílů se plní na základě přidělené odpovědnosti, sleduje a vyhodnocuje se přímým nadřízeným. Intranet, porady-zápisy 3,0 Úřad si uvědomuje potřebu vnitřní komunikace. Základní systém je založen na hierarchickém předávání informací. Příklady: pravidelné porady VO ved. oddělení (porada odboru, oddělení).velký důraz je kladen na intranet, je propracován redakční systém zveřejňování dokumentů, je možné využívat databáze, existuje celá řada aplikací např. docházka, objednávkový systém, autodoprava, Kevis, SDZA, epusa, datový sklad, GIS, z kterých je možné čerpat informace. Pro sdělování informací a komunikaci se využívá možností aplikace Microsoft Outlook (např.: individuálně, diskusní skupiny). Systém vzdělávání napomáhá k posílení vnitřní komunikace (vstupní a průběžné vzdělávání zaměstnanců). Osobní hodnocení hodnotící archy Plány vzdělávání Statistika tisk. zpráv 2,9 Do systému hodnocení zaměstnanců zapracovány prvky hodnotící přínos zaměstnance k naplňování vize úřadu. Na systém hodnocení práce zaměstnanců navazuje systém vzdělávání. Vedoucí poskytují v případě potřeby morální podporu, odbornou pomoc, technickou podporu a podmínky k práci. Pro dostupnost školení jsou zpracovávány plány vzdělávání, do kterých se promítají potřeby úřadu i osobní představy zaměstnanců. Je praktikován systém 13

16 1.3.6 Jak jsou pracovníci úřadu motivováni, povzbuzováni a podporováni přidělováním odpovědností za prováděné činnosti a za splnění přidělovaných úkolů a cílů? Jak jsou zaměstnanci vybízeni a podporováni pro předkládání zlepšujících návrhů a inovací a pro aktivní (vynalézavý, kreativní) přístup k provádění každodenní práce? Jak je podporováno a řízeno důvěryhodné, čestné vnitřní prostředí úřadu, které vede ke vzájemné důvěře a respektu k práci i osobnostem kolegů? Jak je zjišťováno a podporováno, aby se utvářela taková vnitřní kultura úřadu, která vede pracovníky Porady- zápisy Směrnice o týmové spolupráci hodnocení zaměstnanců a ve vazbě na výsledky se stanovují osobní příplatky. Mimořádné odměny jsou poskytovány při plnění mimořádných úkolů (nad rámec pracovních povinností). Jsou uplatňovány motivační prvky např. oceňování aktivity při poskytování TZ. 2,2 Standardní systém je nastaven hierarchicky, včetně pověření k zastupování. Projektové řízení je podporováno směrnicí o týmové spolupráci. Zmocnění se spíše praktikuje na úrovni odborů, oddělení. Existuje velká míra pravomocí a odpovědnosti VO, zkušenosti v delegování pravomocí mezi odbory a odděleními se liší. Porady- zápisy 2,4 Vedoucí nepřistupují formalizovaně k povzbuzování a podporování zaměstnanců v oblasti zlepšování, spíše se prakticky přistupuje k hledání inovací a zlepšování na odborech při řešení konkrétních problémů. Podobná zkušenost je i ve spolupráci mezi odbory. Konkrétní náměty vznášeny na poradách VO. Systematicky se povzbuzují některé aktivity např. předávání tiskových zpráv, nejlepší jsou odměňováni. K povzbuzování a aktivitě jistě přispívají i podněty na www. Je uplatňováno finanční ohodnocení aktivity. Porady- zápisy 2,6 Je snahou poukázat a ocenit na společných poradách VO dosažené úspěchy a přístupy. Je aplikován systém vzdělávání podporující nastavení dobrého pracovního prostředí a vztahů. K povzbuzování dochází i na společných akcích VO, odborů. Kolegiální prostředí pomáhá budovat týmová práce a účast zaměstnanců v meziodborových týmech, významnou úlohu může sehrát i projekt CAF. Sociologický průzkum 2,7 Uplatňovaný model CAF by měl přispět k uvedeným potřebám. Existuje systém hodnocení zaměstnanců 14

17 úřadu k vyhledávání, plánování a uplatňování zlepšování? Jaké principy přijal úřad k podporování a finančního zajištění výcviku a zlepšování? Jak je zajištěna informovanost pracovníků úřadu k úrovni indikátorů výkonnosti úřadu? Jaká je možnost zapojit se do diskuse o výkonnosti úřadu pro každého pracovníka? Jaké zásady jsou přijaty pro to, aby bylo podle zásluhy uznáno úsilí týmů a aby bylo odměněno? Jak je zajištěno, aby byly objektivně a přiměřeně k srovnatelným kategoriím naplňovány potřeby pracovníků úřadu a byla poskytována pomoc a opora pro řešení situací pracovníků, pokud je to třeba? v návaznosti na přijatou vizi úřadu, důležitý je plán vzdělávání. Prováděn pravidelný sociologický průzkum s možností sdělení námětů a připomínek. Plány vzdělávání 3,3 V osobních plánech vzdělávání je navržen výcvik zaměstnanců, získaná zpětná vazba při hodnocení ukazuje postup ve zlepšování. V rozpočtu kraje je zajištěno financování výcviku. SZDA umožňuje sdělování zkušeností a vytvoření databáze z absolvovaných vzdělávacích akcí. Byla navržena měřítka a metodika k porovnávání předpokladů k zajišťování výcviku. Směrnice o hodnocení 1,9 Návrh vize byl projednán za účasti všech pracovníků. Je plánováno projednání nových cílů úřadu, indikátorů(znaků) i metodik. Po jeho přijetí prezentace všem pracovníkům. Systém hodnocení je uplatňován jednou ročně (odbor, ředitelka, rada). Provádí se operativní kontrola úkolů, čtvrtletní hodnocení plánů. Spolupráce se zaměstnanci je intenzivnější při projednávání jejich výkonnosti v rámci odborů. Organizační řád Vnitřní předpisy 2,8 Systém odměňování vychází z předpisů o odměňování ve veřejné správě. Osobní příplatky jsou přiznány na základě hodnocení, jsou vypláceny odměny při mimořádných příležitostech, je uplatňován systém veřejných pochval a oceňování práce týmů. Při plnění jednotlivých projektů umožněno individuální ocenění dle směrnice o zajištění týmové spolupráce. 2,8 Dislokace pracovišť úřadu (3 místa + 4 odloučená pracoviště) komplikuje podmínky pro práci úřadu. Přizpůsobení se potřebám úřadu i pracovníkům umožňuje pohyblivá pracovní doba. Technickomateriální podmínky pro práci můžeme hodnotit jako 15

18 velice dobré. Snaha o vytvoření podmínek pro zaměstnance (sociální výhody viz kritérium 3) se promítá i do příspěvku na dopravu, stravování, v určitých pracovních pozicích i na ošacení. KRITÉRIUM / subkritérium: 1/1.4 Řízení vztahů s politiky, příjemci služeb a produktů (PS a jinými zainteresovanými stranami (ZS). Člen týmu: Ing. Miroslav Březina, Ing. Petr Holý podpis: datum: kritérium předpoklady otázky vlastní varianta Podklady body předpoklady Jak úřad zajišťuje aktivní a pravidelné (opakované) vztahy s politickými orgány v příslušné výkonné a legislativní oblasti? Do jaké míry a jak kvalitně je zajišťován a realizován princip partnerství s významnými zainteresovanými stranami (PS, klienty, vládními organizacemi, veřejnými orgány, občany, průmyslem, zájmovými skupinami)? Setkání se starosty, tajemníky, poslanci, senátory, Komise na centrální i mezikrajské úrovni Partnerství pro Vysočinu, Mikroregiony, rada pro lidské zdroje, Den otevřených dveří komentář 3,1 Úřad v samostatné působnosti plní úkoly politických orgánů zastupitelstva, rady, výborů komisí. V rámci přenesené působnosti jsou mu svěřeny povinnosti zákonem, setkává se s představiteli centrální výkonné moci, jednotlivých ministerstev. V rámci metodické činnosti úřad organizuje různá setkání představitelů obcí, měst a krajů. Představitelé kraje se pravidelně setkávají s poslanci a senátory zvolenými za kraj. Zaměstnanci úřadu jsou členy nejrůznějších připomínkových komisí a výborů na centrální úrovni, mezikrajské i krajské úrovni. 3,1 Dochází k pravidelnému setkávání s představiteli některých důležitých zainteresovaných stran v komisích, výborech,na akcích pořádaných těmito stranami (NNO,komory, sdružení). Jsou organizovány setkání s cílem sjednotit pohled, postup, výklad, řešení určitých činností i získat informace. Důležitou aktivitou je přijatý projekt Partnerství pro Vysočinu, v rámci kterého probíhá v jednotlivých částech kraje setkání s PS. Aktivně se účastníme řady projektů jako partneři. 16

19 1.4.3 Jak jsou do určování záměrů a volby strategických cílů zapojovány politické a ostatní subjekty zainteresovaných stran? Do jaké míry jsou zapojovány do budování systému řízení úřadu? Jak úřad usiluje o veřejné uznání, široké povědomí o dobrých přístupech, výkonech a výsledcích? Jak je budován image moderního výkonného a přístupného úřadu v povědomí zainteresovaných stran - hlavně PS, klientů a občanů kraje? Jak jsou pro strategické záměry, produkty - služby úřadu využívány vně i uvnitř úřadu marketingové zásady a činnosti? Organizační struktura, Cíle KrÚ Výsledky soutěží, Den otevřených dveří, tiskové zprávy a konference sociologický průzkum, ankety, dotazníky 2,6 Je běžnou praxí, že do návrhů a připomínkování koncepcí a strategií jsou zapojeni politické i další zainteresované strany. Tyto návrhy se zveřejňují k připomínkování i na www kraje, organizují se semináře. Zlepšila se komunikace směrem k PS díky novým projektům, evidujeme a shromaždujeme záměry a představy PS. Volené orgány ovlivňují management organizace schvalováním počtu pracovníků a tím nepřímo ovlivňují organizační strukturu. 3,0 Úřad usiluje o vybudování dobré pověsti. Snaží se být maximálně otevřený, předávat co nejvíce informací, pořádá nejrůznější akce v rámci areálu úřadu (sponzorování akcí, dny otevřených dveří). Umožňujeme i třetím osobám využít prostor úřadu (kongresový sál). Úřad se zapojuje do nejrůznějších soutěží, snaží se vytvořit a vyhodnocovat marketingovou strategii, má zpracován jednotný vizuální styl. Vyhodnocuje ohlasy, zodpovídá otázky na www. Vydává noviny, zpravodaj, tiskové zprávy, pořádá tiskové konference, zpravuje rozsáhlé www stránky. Systémem grantových programů sleduje pokrytí potřeb PS v kraji Vysočina. Zapojuje se do nejrůznějších národních i mezinárodních projektů. Je aktivní v cíleném budování partnerství. 2,9 Probíhají ankety a dotazníková šetření s cílem zmapovat potřeby a ohlasy vnitřních i vnějších zákazníků, jsou přijímány některé strategie na aktivizaci určitých cílových skupin např. vyhledávání projektů pro čerpání fondů EU. 17

20 1.4.6 Jak a do jaké míry je zajištěno, že se úřad zúčastňuje činností profesních sdružení, zájmových skupin a dalších významných zainteresovaných stran? porady ředitelů, porady VO krajů, komise, výbory, grantová podpora Výrazné úsilí je věnováno zviditelnění kraje Vysočina podporou vytipovaných akcí v kraji. 2,9 Jsou navázány kontakty na profesní sdružení komory, NNO. Zástupci úřadu se účastní práce v nejrůznějších komisích a pracovních skupinách. Podporují se některé aktivity sdružení či zájmových skupin, např. sportovec roku, hudební slavnosti, festivaly. V rámci Fondu Vysočiny jsou vypisovány programy pro obce i zájmové skupiny, zástupci úřadu se angažují v odborných komisích asociace krajů, v odborných komisích veřejné zprávy, jsou organizována pravidelná setkání tajemníků.. Je navázána spolupráce s VŠE fakultou managementu. Podepsaná smlouva o spolupráci s Dolním Rakouskem zakládá účast v pracovních skupinách. Podporujeme svazky měst a obcí, regionální agenturu a spolupráci s HK. V rámci společného NUTS II Jihovýchod spolupracujeme s Jihomoravským krajem. 18

Implementace aktualizovaného Modelu CAF

Implementace aktualizovaného Modelu CAF Implementace aktualizovaného Modelu CAF Informování všech zaměstnanců úřadu o procesu implementace Modelu CAF Městský úřad Slaný 7.6.2011 Ing. Pavel Herink Projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Litoměřice, 16. března 2016 www.zdravamesta.cz/js2016 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Proces střednědobého plánování sociálních služeb v Třinci

Proces střednědobého plánování sociálních služeb v Třinci Označení dokumentu: S/18/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 01.09. 2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 9/1 MĚSTO

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/ KATEGORIE ZÁJEMCI UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické osoby iii Zpětná vazba o stavu

Více

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi V roce 2009 získalo Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21 Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2008 díky zavádění systému EMAS

Více

Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov

Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov MěÚ Benešov Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov Mgr. Bc. Miluše Stibůrková tajemnice MěÚ Benešov E-mail: stiburkova@benesov-city.cz Telefon: 317 754 144, 317 754 145 Městský úřad Benešov

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze: 01 Zpracovala: Bc. Petra Podzimková, Výkonná manažerka projektu Schválila: Řídící skupina Rozvojového plánování sociálních služeb České

Více

Politika interní komunikace ČSÚ

Politika interní komunikace ČSÚ Politika interní komunikace ČSÚ Český statistický úřad, 2016 obsah ÚVOD... 3 Strategický kontext komunikace... 3 Účel Politiky interní komunikace... 3 Cíle interní komunikace... 3 Základní principy interní

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY. oddělení PAS pro OP VaVpI

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY. oddělení PAS pro OP VaVpI PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY oddělení PAS pro OP VaVpI Identifikační kód: Č.j.: 26 197/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVALA: SCHVÁLIL: Ing. Michaela Frydrychová Pověřena

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Krnov, 2. listopadu 2016 www.zdravamesta.cz/ps2016 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. Podpora řízení kvality v ÚSC Ing. Lenka Švejdarová

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Dr. Tomislav Vaněk manažer kvality Krajského úřadu Libereckého kraje

Dr. Tomislav Vaněk manažer kvality Krajského úřadu Libereckého kraje Konference setkání Zdravé kraje Implementace a udržování Modelu excelence EFQM, verze 2013, v podmínkách Krajského úřadu Libereckého kraje 12.února 2015 Dr. Tomislav Vaněk manažer kvality Krajského úřadu

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Část III. MÍSTNÍ AGENDA 21 a kvalita veřejné správy

Část III. MÍSTNÍ AGENDA 21 a kvalita veřejné správy Část III. AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MÍSTNÍ AGENDA 21 a kvalita veřejné správy [ Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života ] http://databaze-strategie.cz/cz/osn-un/strategie/agenda-

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi Místní Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 Globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Místní Agenda 21 Zohledňuje konkrétní problémy

Více

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí Předané dokumenty Statut Monitorovacího výbor OP Infrastruktura není uveden v seznamu předaných dokumentů, ale zpráva se na něj odvolává Směrnice MŽP č. 8/2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

METODA CAF A KRITÉRIA MA 21 NA MěÚ V HODONÍNĚ PRAHA 26.4.2006

METODA CAF A KRITÉRIA MA 21 NA MěÚ V HODONÍNĚ PRAHA 26.4.2006 METODA CAF A KRITÉRIA MA 21 NA MěÚ V HODONÍNĚ PRAHA 26.4.2006 MĚSTO HODONÍN leží na JV Jihomoravského kraje při řece Moravě počet obyvatel cca 27.000 charakteristika: ubývající průmysl, Lázně Hodonín,

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 24.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pravidla hodnocení ředitelů a jednatelů organizací založených městem Písek NÁVRH

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Strategické plánování a řízení obcí a krajů (strategický přístup, strategické řízení nebo strategické plánování?)

Strategické plánování a řízení obcí a krajů (strategický přístup, strategické řízení nebo strategické plánování?) Konference: MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA Praha, 15. 9. 2016 Strategické plánování a řízení obcí a krajů (strategický přístup, strategické řízení nebo strategické plánování?) doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD.

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Karlovy Vary, 23. - 24.1. 2008 4. Národní konference kvality ve veřejné správě Milan Půček,

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Inovace ke zvýšení kvality veřejné správy

Inovace ke zvýšení kvality veřejné správy Company LOGO Inovace ke zvýšení kvality veřejné správy Obsah Vize Převedení gesce nový útvar na MVČR Základní principy, soutěž MVČR CAF, benchmarking řízení financí Shrnutí a východiska VIZE Veřejná správa

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/ Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 Projektový tým Příklad zpracování MAP, soubor dokumentů Inspiromat Inspiromat zveřejněn, příklad zpracování

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor obce

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor obce DOTAZNÍK Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor obce Základní údaje o organizaci Obec: Sídlo obce: Odpovědný zástupce/odpovědná zástupkyně: Při vyplňování dotazníku zvažte, prosím,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní)

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) aktivita 5.1 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města. SŘ o strategickém řízení úřadu města

Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města. SŘ o strategickém řízení úřadu města Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města SŘ-01-16 o strategickém řízení úřadu města Tato směrnice stanovuje postup při tvorbě a realizaci postupu Strategického řízení úřadu města Nové Hrady jako

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více