Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice""

Transkript

1 Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/ Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Doba trvání v měsících: 33 Celkové náklady projektu: ,80 Kč Dotace EU z OPLZZ: ,38 Kč (85 %) Spoluúčast Města Luhačovice: ,42 Kč (15 %)

2 Stručný obsah projektu Městský úřad Luhačovice (dále jen MěÚ), který působí jako obecní úřad obce s rozšířenou působností v rámci Zlínského kraje, předkládá projekt zaměřený na systematické vzdělávání, s cílem dalšího rozvoje zaměstnanců MěÚ a rozvoje kvality v řízení MěÚ. Cílem projektu je realizace programově koncipovaného vzdělávání pro jednotlivé kategorie úředníků (ÚŘEDNÍK, STARŠÍ ÚŘEDNÍK, VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK), navazujícího na současný systém vzdělávání MěÚ. Potřeba projektu s takto koncipovaným dalším průběžným vzděláváním úředníků (mimo povinného vzdělávání ze zákona: zák. č. 312/2002 Sb., zák. č. 262/2006 Sb.) vyplynula z výsledků analýzy vzdělávacích potřeb, která se uskutečnila v roce 2009 a byla aktualizována v říjnu roku Projekt je zaměřen na 67 úředníků (26 úředníků, 31 starších úředníků a 10 vedoucích úředníků včetně starosty, místostarosty a tajemníka) a jejich zapojení, podle kategorie úředníka, do 3 vzdělávacích programů. Vzdělávací programy obsahují 20 typů vzdělávacích kurzů, reflektujících aktuální kvalifikační znalostní a dovednostní úroveň jednotlivých úředníků. Současně respektují potřebu vzdělávání zástupců vedoucích úředníků tzv. personálních záloh. Projektem je nově zaváděn proces Evaluace do hodnocení realizace vzdělávání a jeho přínosů účastníkům vzdělávání. Aktivity projektu budou realizovány v rámci 8 klíčových aktivit; do vzdělávacích aktivit bude zapojeno 67 osob, výstupem bude 310 úspěšných absolventů. Vzdělávací aktivity budou realizovány jako uzavřené, dodavatelsky zajištěné kurzy, s podmínkou akreditace vzdělávacích aktivit po celou dobu realizace projektu. Projektem bude dosažen rozvoj znalostní a dovednostní úroveň v rámci inovace programově koncipovaného a systémového dalšího průběžného vzdělávání úředníků včetně zavedení, aplikace a vyhodnocování prvků andragogické diagnostiky. Realizaci projektu zajistí realizační tým a externí dodavatel vzdělávacích aktivit. Projekt přispívá k naplnění strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby.

3 Adresa místa realizace projektu Projekt bude řízen a organizován v budově MěÚ, kde se také uskuteční část vzdělávacích aktivit. Vícedenní vzdělávací kurzy budou realizovány mimo budovu MěÚ, v lokalitě dopravně dobře dostupné pro účastníky vzdělávání a v souladu s efektivním vynaložením finančních prostředků na cestovní náhrady. Charakteristika hlavních cílů projektu Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality řízení a managementu MěÚ prostřednictvím zefektivnění vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje zaměstnanců úřadu. Specifické cíle: rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců úřadu dosažením cílů vzdělávacích akcí, rozvoj systému vzdělávání v rámci nových vzdělávacích programů identifikovaných pro jednotlivé kategorie úředníků, rozvoj aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti a kvality zaměstnanců úřadu (metoda BSC, strategické řízení). Kvantifikace cílů: proškolit 67 podpořených osob v 20 typech vzdělávacích akcí začleněných do 3 vzdělávacích programů Systému vzdělávání, 310 úspěšných absolventů.

4 Zdůvodnění potřebnosti projektu MěÚ se dlouhodobě zabývá rozvojem a vzděláváním svých zaměstnanců. V této oblasti jsme realizovali několik projektů; relevantním vzdělávacím projektem byl projekt Vzdělávání a podpora profesního a osobnostního rozvoje pracovníků městských úřadů podpora zlepšování kvality služeb občanům. Rozvoj pracovníků úřadu je realizován v souladu se Strategií realizace Smart Administration v období , se strategií Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby a v souladu se zák. č. 312/2002 Sb., hlava IV Vzdělávání úředníků. MěÚ má zpracovanou Metodiku vzdělávání pracovníků pro zpracování Plánu vzdělávání pro konkrétního pracovníka, který identifikuje jednotlivé etapy, oblasti a okruhy vzdělávání pro příslušné kategorie pracovníků včetně forem vzdělávání. Dosavadní praxe vzdělávání pracovníků MěÚ je charakterizován zejména jednorázovými vzdělávacími aktivitami, které vyplynuly z aktuálně identifikovaných vzdělávacích potřeb. Uvědomujeme si potřebu zavedení dlouhodobého systémově koncipovaného programu rozvoje našich zaměstnanců, proto jsme připravili (součást průběžného vzdělávání jednotlivých kategorií úředníků) SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ pro kategorii úředník, starší úředník a vedoucí úředník. Systém vzdělávání je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností v oblasti osobního rozvoje, managementu a vybraných řídících kompetencí vedoucího pracovníka a doplňuje úřadem realizované vzdělávání dle zák. 312/2002 Sb. Potřebnost Systému vzdělávání vyplynula z podrobné analýzy vzdělávání potřeb pracovníků MěÚ v roce 2009 a její aktualizace v říjnu 2010, uskutečněné v rámci strategického workshopu za účasti vedoucích pracovníků úřadu. Vzdělávací aktivity jsou v souladu s podporovanými oblastmi vzdělávání výzvy č. 69 a budou realizovány v rámci akreditovaných vzdělávacích kurzů, platných po celou dobu realizace projektu (požadavek na dodavatele realizace kurzů). Doprovodnou a přínosnou aktivitou je zavedení systému zpětné vazby u vzdělávacích aktivit.

5 Inovativnost projektu MěÚ dosud neřešil systémově koncipovaný rozvoj lidských zdrojů v jednotlivých kategoriích pracovníků úředníků včetně vedoucích úředníků. Tento projekt je výjimečný a inovativní tím, že: a) zavádí systém průběžného a programově koncipovaného vzdělávání pracovníků úřadu (vzdělávací programy), b) v rámci vzdělávacích programů stanovených pro příslušné kategorie úředníků (úředník, starší úředník, vedoucí úředník) specifikuje konkrétní vzdělávací aktivity včetně stupně jejich náročnosti, odpovídající požadavkům pro příslušnou kategorii úředníků, c) vzdělávací aktivity komplexněji identifikuje stanovuje cíle vzdělávacích akcí, definuje metody vzdělávání, stanovuje způsob ukončení vzdělávacích akcí, konkretizuje výstupní dokument úspěšného absolvování, d) nově aplikuje prvky andragogice diagnostiky (dvoustupňová úroveň zpětné vazby 1. st. dotazníky spokojenosti účastníků u všech vzdělávacích akcí, 2. st. testy: znalostní, dovednostní, zátěžové, psychologické dle typu vzdělávací akce), e) nově zavádí systém evaluace vzdělávacích aktivit (vyhodnocování prvků andragogice diagnostiky, f) nově zavádí realizaci (v rámci samostatné klíčové aktivity a součinnosti s výstupy evaluace) závěrečného vyhodnocení projektu, jehož výsledky budou využity v dalším rozvoji systému Řízení a rozvoje lidských zdrojů v MěÚ a podpoří udržitelnost aktivit tohoto projektu i po jeho ukončení. Inovativnost projektu bude doložena Systémem vzdělávání se 3 vzdělávacími programy (ÚŘEDNÍK, STARŠÍ ÚŘEDNÍK, VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK).

6 Cílové skupiny Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci. Popis a způsob zapojení cílové skupiny: Identifikaci cílové skupiny jsme provedli na základě podrobné analýzy vzdělávacích potřeb pracovníků MěÚ Luhačovice v roce 2009 a její aktualizace v říjnu roku 2010, která se uskutečnila v rámci strategického workshopu za účasti vedoucích pracovníků úřadu. Výstupem byla konkrétní identifikace rozvojových potřeb (vzdělávacích, tréninkových), navazujících na vizi a strategii úřadu a systém kontinuálního rozvoje v kontextu strategických řídících a manažerských procesů a oblasti rozvoje lidských zdrojů úřadu. Cílovou skupinu tvoří celkem 67 úředníků z jednotlivých útvarů úřadu sedmi odborů (odbor: správní, finanční, správy majetku, stavební, dopravy, životního prostředí, sociální). Zaměstnanci jsou rozděleni do 3 kategorií: kategorie D: úředník 26 osob (pracovníci jednotlivých odborů) kategorie C: starší úředník 31 osob (pracovníci jednotlivých odborů) kategorie B: vedoucí úředník 10 osob (7 vedoucí odborů, starosta, místostarosta, tajemník) Věková struktura pracovníků: a) do 25 let: 3 b) let: 42 c) nad 50 let: 22 Motivace cílové skupiny k zapojení do projektu vyplývá z průběžné personální práce vedoucích pracovníků k zaměstnancům (hodnocení pracovníků, průběžné vzdělávání). S cílovými skupinami bude v průběhu realizace projektu pracovat realizační tým. Primárním a hmatatelným přínosem projektu pro cílové skupiny je v rámci zvyšování kvalifikace zaměstnanců ve veřejné správě, získání a rozvoj požadovaných znalostí a dovedností v oblasti strategického a procesního řízení včetně řízení lidských zdrojů (vedoucí úředníci); manažerského vzdělávání (vedoucí úředníci a starší úředníci); implementace moderních metod řízení ve veřejné správě BSC (všechny kategorie úředníků) a komunikačních a prezentačních dovedností (všechny kategorie úředníků, s náročností a složitostí odpovídající příslušné kategorii úředníků 1. až 3. stupeň).

7 Harmonogram klíčových aktivit Klíčová aktivita Zahájení projektu, realizace výběrových řízení na 01 dodavatele služeb 02 Řízení, realizace a monitoring projektu 03 Vzdělávací program ÚŘEDNÍK 04 Vzdělávací program STARŠÍ ÚŘEDNÍK 05 Vzdělávací program VEDOUČÍ ÚŘEDNÍK 06 Doprovodná opatření 07 Evaluace 08 Závěrečné hodnocení a uzavření projektu VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Od 6. dubna 2009 platí výzva operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. 40 pro předkládání

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

1. Základní informace

1. Základní informace 1. Základní informace Na základě schváleného Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prováděcího dokumentu a Výzvy č. 41 vyhlášené 25. 10. 2011, byl připraven individuální projekt

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration Obsah: 1. SA v roce 2010 a 2011... 3 2. Institucionální zabezpečení SA... 6 3. Vyhodnocení plnění cílů SA... 8 3.1. Strategický

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více