Hesla Jednoty bratrské 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hesla Jednoty bratrské 2011"

Transkript

1 Hesla Jednoty bratrské 2011 Heslo roku: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21

2 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Czech edition Petr Heřman DÚLOS, 2010 Translation Miroslav Matouš, 2010 Cover Slávek Heřman, 2010 ISBN ISSN

3 3 Úvodní slovo ke 281. ročníku Hesel Milé čtenářky, milí čtenáři, (Přijde doplnit) Jednota bratrská

4 Použité překlady bible a písně České převody německých originálů jsou vybrány z různých překladů bible označeno za odkazem k biblickému textu takto: bez označení Bible, písmo svaté Starého i Nového zákona, Ekumenický překlad, vyd. ERC, Praha 1985 (se svolením ČBS) K Bible kralická, poslední vydání z roku 1613 P Nový zákon Z původního řeckého znění přel. Dr. Ondřej M. Petrů O.P., Vídeň 1970 bez označení Bratrský zpěvník, 4. vydání, Jednota bratrská v ÚCN, Praha 1954 EZ Evangelický zpěvník, Synodní rada Českobratrské církve evang., Praha 1979 EZD Evangelický zpěvník: dodatek, Kalich, Praha 2004 Svítá Křesťanské písničky (nejen) pro mládež, Synodní rada ČCE v evangelickém nakladatelství Kalich, Praha 1992 ZCČSH Zpěvník Církve československé husitské (uspořádali Zdeněk Trtík O., Ungermann O., Šimšík L.), Blahoslav, Praha

5 5 Vysvětlení k soustavě Hesel Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty: Slova ze Starého zákona (tj. hesla) jsou každoročně losována přibližně z 1800 veršů, obsažených v ochranovské sbírce. Slova z Nového zákona jsou k tomu vyhledávána přednostně z oddílů průběžného biblického čtení (viz níže). Třetím textem jsou v českém vydání Hesel jednotlivé sloky písně, volené přiléhavě k nedělním a svátečním heslům. Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení bible: První čtení je vybíráno z lekcionáře, vydaného luterskou liturgickou konferencí a je vztaženo k tématu týdne (heslo týdne a nedělní evangelium). Na druhém místě stojí průběžné čtení ÖAB (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen), které během čtyř let projde celým Novým zákonem a během sedmi let nejdůležitějšími knihami Starého zákona; ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku. O nedělích máme odkaz na čtení z evangelia, epištoly (či Skutků) a ze žalmu. Až do poslední neděle církevního roku je čtení z evangelia zároveň perikopou (oddílem doporučeným jako text kázání); od 1. neděle adventní je perikopou čtení z epištoly. Podobně je tomu u významných dní a církevních svátků.

6 6 Denní modlitby Neděle: Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví. Pondělí: Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce. Úterý: Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé, vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže. Středa: Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.

7 7 Čtvrtek: Společnost. Národy a jejich vlády. Mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány. Pátek: Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky pečovat o sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě. Sobota: Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid první smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.

8 8 Modlitební stráž Jednoty bratrské USA jih Kostarika Guyana Ochranovský seniorát Česká provincie Surinam Tanzánie západ Aljaška Evropská kontinentální provincie Tanzánie západ Labrador Kongo Kigoma Jamajka, Kuba a Grand Cayman Honduras Jižní Afrika Velká Británie a Jižní Asie Tanzánie Rukwa Tanzánie jih a Malawi Nicaragua Zambie Tanzánie jihozápad USA sever

9 9 Vydání Hesel v rozličných jazycích Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána asi v 50 jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe: afrikaans, albánština, arabština, angličtina, balinézština (indonézština), basaa, batak, bečuánština (tswana), bulharština, čeština, čičewa (Malawi), tradiční čínština, zjednodušená čínština, dánština, estonština, finština, francouzština, hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština, kinyarwanda, kisuaheli, litevština, lotyšština, lužická srbština, maďarština, miskito, němčina, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati, sranang, swahili, španělština, švédština, tamil, thajština, tibetština, tswana, turečtina, venda, xhosa, zulština. Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu. Oficiální Internetová stránku Hesel v němčině: Stránka s českými Hesly:

10 LEDEN 10 LEDEN I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. 1. Mojžíšova 1,27 K Nový Rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17 1. sobota Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. Přísloví 15,17 Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava. Efezským 4,15 Lukáš 4,16 21 Jakubova 4, Neděle po vánocích Slovo se stalo tělem a ubytovalo se mezi námi; patřili jsme na jeho slávu, slávu, jakou má jenom jediný Syn od Otce, plný milosti a pravdy. Jan 1,14 Žil 2. neděle Všechny pronárody budou se chvět strachem a rozčilením pro všechno to dobro a pro všechen pokoj, který svému lidu zjednám. Jeremiáš 33,9

11 11 LEDEN Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 5,1 Račiž nás v tom posilniti, Pane Kriste, potvrditi a čeho se nedostává, tvá milost nechť nám přidává. 258,8 Lukáš 2, Janova 5, pondělí V maličkém hněvě skryl jsem tvář svou na maličko před tebou, ale v milosrdenství věčném slituji se nad tebou, praví vykupitel tvůj Hospodin. Izaiáš 54,8 K Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům 3, Mojžíšova 2, Mojžíšova 1, úterý Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Ezechiel 34,16 Pán mi řekl: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. 2. Korintským 12,9 1. Mojžíšova 21, Mojžíšova 1,14 25

12 LEDEN středa Chváliti tě budu mezi národy, ó Hospodine, a jménu tvému žalmy prozpěvovati. Žalm 18,50 K Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen. Římanům 16,27 1. Mojžíšova 9, Mojžíšova 1,26 2,4a Zjevení Páně Epifanias Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1. Janova 2,8 K 6. čtvrtek Hospodin provždy odstraní smrt. Izaiáš 25,8 Všechno jsem odepsal, abych poznal Ježíše a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvýchvstání. Filipským 3,10 11 Matouš 2,1 12 Efezským 3,2 3a pátek Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo se k pravici tvé utíkají. Žalm 17,7 Přistupmež tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný. Židům 4,16 K 1. Janova 3, Mojžíšova 2,4b sobota V srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě. Žalm 119,11 K

13 13 LEDEN Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života. Filipským 2, Janova 2, Mojžíšova 2,18 25 Alianční modlitební týden 1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14 9. neděle Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat. Žalm 5,4 Setník odpověděl: Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Matouš 8,8 Ó Pane, zůstaň s námi a zažeň duše hlad, svá otevírej Písma, své slovo uč nás znát. Ó Pane, zůstaň s námi, až ohrozí nás hřích, až v setbu slova padnou nám kroupy, led a sníh. 462,2 Matouš 3,13 17 Římanům 12,1 3(4 8)

14 LEDEN pondělí Nechť poznají všechny národy země, že Hospodin je Bůh; není žádný jiný. 1. Královská 8,60 Nechť se před jménem Ježíšovým skloní každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. Filipským 2,10 Skutky 10, Mojžíšova 3, úterý Kdo od počátku povolává všechna pokolení? Já, Hospodin, jsem první, já budu též u posledních věcí. Izaiáš 41,4 On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Skutky 17,26 Jozue 3, Mojžíšova 3, středa Uvěřil jsem, proto mluvím; byl jsem velmi pokořený. Žalm 116,10 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Římanům 8,35 Koloským 2, Mojžíšova 4, čtvrtek Zjev se, Hospodine, v síle své, a budeme zpívati a oslavovati udatnost tvou. Žalm 21,14 K Ježíš vložil na ženu ruce a ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. Lukáš 13,13 Marek 10, Mojžíšova 4,17 26

15 15 LEDEN 14. pátek I řekl jsem: Panovníku Hospodine, odpusť prosím! Jak Jákob obstojí? Je tak nepatrný! Hospodin byl nad tím jat lítostí: Nestane se to, řekl Hospodin. Amos 7,2 3 Anděl mluvil k Josefovi: Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Matouš 1,21 Lukáš 12, Mojžíšova 6, sobota Blízký jest Hospodin všechněm, kteříž ho vzývají, všechněm, kteříž ho vzývají v pravdě. Žalm 145,18 K Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,12 Matouš 6, Mojžíšova 7, neděle po Zjevení Páně Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1, neděle Nebudete pokoušeti Hospodina Boha svého. 5. Mojžíšova 6,16 K Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7 Soudce živých i mrtvých, Syn Boha živého,

16 LEDEN 16 požádá počtu z skutků zlých i z slova marného. 255,3 Jan 2,1 11 Římanům 12,(4 8) pondělí Elijáš řekl: Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním! 1. Královská 18,21 Řekl Ježíš: Pojď, následuj mne. Matouš 19,21 K 5. Mojžíšova 4, Mojžíšova 7, úterý Shlédni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou sílu svému služebníku! Žalm 86,16 Řekl jim Ježíš: Budete-li míti víru, jako jest zrno horčičné, díte hoře této: Přejdi odsud tam, i přejde, a nebudeť vám nic nemožného. Matouš 17,20 K Marek 2, Mojžíšova 8, středa V Bohu jest spasení mé a sláva má. Žalm 62,8 K Milost Boží jest život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem. Římanům 6,23 K Lukáš 16,14 17(18) 1. Mojžíšova 8, čtvrtek Boha ctí, kdož se slitovává nad chudým. Přísloví 14,31 K

17 17 LEDEN Ježíš mladíkovi řekl: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne. Matouš 19,21 Skutky 15, Mojžíšova 9, pátek Buď rozhodný, všechen lide země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi. Aggeus 2,4 Šimon řekl: Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Lukáš 5,5 Jan 7, Mojžíšova 9, sobota Hospodin miluje právo. Žalm 37,28 Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4,8 5. Mojžíšova 33,1 4( ) 1. Mojžíšova 11, neděle po Zjevení Páně A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13, neděle Posilnil se David v Hospodinu Bohu svém. 1. Samuelova 30,6 K Věřím, pomoz mé nedověře. Marek 9,24

18 LEDEN 18 V tebe, Bože, doufám samého, jinde pomocníka nemám žádného. Jsi můj hrad a skála, naděje má stálá, Hospodine! Pomoz v ponížení dle svých zaslíbení ku vysvobození! EZD 620,1 Matouš 8,5 13 Římanům 1, pondělí Dalecí přijdou, a budou stavěti chrám Hospodinův. Zachariáš 6,15 K Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Galatským 3,28 Izaiáš 19,19 25 Římanům 1, úterý Hospodin mě poslal pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Izaiáš 61,1. 3 Ježíš řekl: Uvidím vás opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22 1. Královská 17,8 16 Římanům 1, středa Vyleji na dům Davidův a na obyvatele Jeruzalémské Ducha milosti a pokorných proseb. Zachariáš 12,10 K

19 19 LEDEN Když to shromáždění lidé slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: Co máme dělat, bratří? Skutky 2,37 Rút 1,1 8(16 21) Římanům 1, čtvrtek Samuel řekl: Dopustili jste se všeho toho zla, avšak jsem dalek toho, abych se přestal za vás modlit. 1. Samuelova 12,20.23 Odpusť nám viny naše. Matouš 6,12 K Skutky 13,42 52 Římanům 2, pátek Dával jsi svého dobrého ducha, aby je poučoval. Nehemiáš 9,20 Ježíš řekl: Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Jan 15,26 Lukáš 4,22 30 Římanům 2, sobota Ty konejšíš hukot moří, hukot jejich vlnobití i vřavu národů. Žalm 65,8 Pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši. Filipským 4,7 K Zjevení 15,1 4 Římanům 3,1 20

20 LEDEN 20 Neděle Bible 4. neděle po Zjevení Páně Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Žalm 66,5 30. neděle Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Ezechiel 34,11 Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Matouš 9,35 Ó ujmi ruku moji a veď mne sám, na cestě zde a v boji ať neklesám. Já nevím sobě rady, ó Pane můj; ty sám mne proveď všady, vždy při mně stůj.329,1 Marek 4, Korintským 1, pondělí On zná skrytosti srdce. Žalm 44,22 K Petr odpověděl: Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád. Jan 21,17 Matouš 21,18 22 Římanům 3,21 26

21 21 ÚNOR ÚNOR Samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Římanům 8,21 1. úterý Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích. Pláč 3,41 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách. Efezským 6,18 Matouš 8,28 34 Římanům 3, středa Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do zkázy, ale nenašel jsem. Ezechiel 22,30 Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28 Jeremiáš 5,20 25 Římanům 4, čtvrtek Hospodin mluvil k Izákovi: Požehnáni budou v semeni tvém všickni národové země. 1. Mojžíšova 26,4 K Pán se ujal svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky. Lukáš 1,54 55 Skutky 28,1 8 Římanům 4,13 25

22 ÚNOR pátek Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu. Pláč 3,40 Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12,2 Lukáš 11,14 23 Římanům 5, sobota Lepší je shovívavý než silný, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města. Přísloví 16,32 Potřebujete vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Židům 10,36 Izaiáš 51,1 6 Římanům 5, neděle po Zjevení Páně Pán vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí. 1. Korintským 4,5 6. neděle Co se vaditi budete se mnou? Vy všickni odstoupili jste ode mne, dí Hospodin. Jeremiáš 2,29 K Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval. Římanům 11,32 Měj chválu našich rtů, Pane náš, Spasiteli, však také krásu slov ať doprovází čin. Neb skutky kdybychom snad zrazovat tě měli,

23 23 ÚNOR pak nejkrásnější zpěv je prázdný, mrtvý ZCČSH stín. 44,1 Matouš 13, Korintským 1,(4 5) pondělí Bůh mě opásává statečností. Žalm 18,33 O to se snažím a zápasím tak, jak Kristus ve mně působí svou silou. Koloským 1,29 Kazatel 9,1 10 Římanům 5, úterý Člověk nesmí klesat na mysli. 1. Samuelova 17,32 Naděje nezahanbuje;nebo láska Boží rozlita jest v srdcích našich skrze Ducha svatého, kterýž dán jest nám. Římanům 5,5 K Kazatel 8,14 17 Římanům 6, středa Pozůstavím u prostřed tebe lid chudý a nuzný, i budou doufati ve jménu Hospodinovu. Sofoniáš 3,12 K Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Lukáš 12,32 Daniel 2,27 47 Římanům 6, čtvrtek Nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Izaiáš 9,6 K

24 ÚNOR 24 Bůh vyvýšil Krista nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. Filipským 2,9 1. Mojžíšova 45,1 15 Římanům 7, pátek Zdali Bůh řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží? 4. Mojžíšova 23,19 Ježíš řekl Petrovi: Ty malověrný, proč jsi pochyboval? Matouš 14,31 Jan 7,25 31(32 36) Římanům 7, sobota Já jsem Bůh silný všemohoucí; chodiž ustavičně přede mnou a budiž dokonalým. 1. Mojžíšova 17,1 K Vy jste světlo světa. Nemůže město na hoře ležící skryto býti. Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích. Matouš 5, K Zjevení 8, Římanům 7,14 25 Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2 13. neděle O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha: až navěky je Bůh činí pevným. Žalm 48,9

25 25 ÚNOR Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. Židům 12,28 Hospodin, jenž s námi byl, vždycky s námi bude, rámě jeho otcovské sprovodí nás všude. On nás cestou života podpírá a sílí a nás posléz přivede k blaženému cíli. 315,5 Matouš 17, Korintským 4, pondělí S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. Izaiáš 12,3 Ježíš odpovědě samařské ženě: Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Jan 4, Korintským 3,(9 11)12 18 Římanům 8, úterý Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žalm 118,26 Z oblaku promluvil hlas: To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte. Matouš 17,5 Jan 1,43 51 Římanům 8, středa Josef se ocitl v pevnosti. Ale Hospodin byl s ním. 1. Mojžíšova 39,20.21

26 ÚNOR 26 To Světlo v temnostech svítí. Jan 1,5 K Jan 3,31 36 Římanům 8, čtvrtek Ve své spravedlnosti nám odpovídáš činy budícími bázeň, Bože, naše spáso, naděje všech končin země i zámořských dálek. Žalm 65,6 Ježíš přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. Efezským 2,17 Zjevení 1,(1. 2)3 8 Římanům 8, pátek Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům, nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu. Aggeus 1,9 10 Vy, jako kamení živé, vzdělávejte se v dům duchovní, kněžstvo svaté, k obětování duchovních obětí, vzácných Bohu skrze Jezukrista. 1. Petrova 2,5 K Jan 8,12 20 Římanům 8, sobota K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Izaiáš 60,3 Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Matouš 2,9 4. Mojžíšova 6,22 27 Římanům 9,1 5 Septuagesimae (70 dní před velikonocemi)

27 27 ÚNOR Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9, neděle Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. Žalm 103,19 Ježíš řekl: Všechno je mi dáno od mého Otce. Matouš 11,27 Dílo tvoje šťastno krouží, země, nebe má tvou zář, andělové sborem touží chválit zpěvem tvoji tvář. Pole, lesy, hory tvoje, louky nížin, moří hlas, ptáků zpěv a proudů zdroje k plesům tvým jdou zváti nás. ZCČSH 117,2 Matouš 20,1 16a 1. Korintským 9, pondělí Hospodin řekl : Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. 1. Mojžíšova 8,21 Kdo odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Římanům 8,34 Lukáš 19,1 10 Římanům 9, úterý Byl počten mezi nevěrníky a nesl hřích mnohých. Izaiáš 53,12

28 ÚNOR 28 On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů: Koloským 1,13 14 Židům 12,12 17 Římanům 9, středa Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl; stal ses mou spásou. Žalm 118,21 Žena přistoupila, klaněla se mu a řekla: Pane, pomoz mi! Matouš 15,25 Matouš 10,40 42 Římanům 9,30 10,4 24. čtvrtek Lidi i hovada sám zachováváš, Hospodine. Žalm 36,7 K Zdaliž neprodávají pět vrabečků za dva haléře? Avšak ani jeden z nich není v zapomenutí před Bohem. Lukáš 12,6 K 1. Korintským 3,(1 3)4 8 Římanům 10, pátek Slova má slyš, Hospodine. Pozoruj hlasu volání mého, králi můj a Bože můj; nebo se tobě modlím. Žalm 5,2 3 K Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakubova 5,16 Jan 2,13 22 Římanům 10, sobota Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje. Žalm 23,4 K

29 29 ÚNOR Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Matouš 6,34 1. Korintským 1,26 31 Římanům 11,1 10 Sexagesimae (60 dní před velikonocemi) Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru! Židům 3, neděle Když se svírala ve mně duše má, na Hospodina jsem se rozpomínal, i přišla k tobě modlitba má. Jonáš 2,8 K Je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Římanům 10,12 Bože, tys má skrýše, můj hrad, mé spasení, v soužení má duše jen k tobě má zření. Proti pokušením ty sám zachováš mě, vítězným plesáním obdaříš mne slavně. EZ 493,5 Lukáš 8,4 8(9 15) Židům 4, pondělí Tvůjť jest den, tvá jest také i noc, světlo i slunce ty jsi učinil. Žalm 74,16 K

30 ÚNOR 30 Z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen. Římanům 11,36 5. Mojžíšova 32,44 47 Římanům 11,11 16

31 31 BŘEZEN BŘEZEN Vždy přece měj se k Bohu mlčelivě, duše má, nebo od něho jest očekávání mé. Žalm 62,6 K 1. úterý Pomoz nám, Hospodine, náš Bože, neboť ty jsi naše opora. 2. Paralipomenon 14,10 Pane, smiluj se nad mým synem. Přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit. Matouš 17, Mojžíšova 7,1 13 Římanům 11, středa Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Izaiáš 55,3 Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24 Marek 6,1 6 Římanům 11, čtvrtek Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. Izaiáš 44,8 I řekl Pán v noci u vidění Pavlovi: Neboj se, ale mluv a nemlč. Skutky 18,9 K Lukáš 6, Samuelova 1,1 20

32 BŘEZEN 32 Ženy zvou ke světovému dni modliteb 4. pátek Když vedl Hospodin zajaté Sionské, zdálo se nám to jako ve snách. Žalm 126,1 K Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen. 2. Timoteovi 4,18 Jan 12,34 36(37 42) 1. Samuelova 1, sobota Tmy přikryjí zemi, a mrákota národy, ale nad tebou vzejde Hospodin, a sláva jeho nad tebou vidína bude. Izaiáš 60,2 K Ježíš řekl: Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8,12 Matouš 13, Samuelova 2,1 11 Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3) Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31 6. neděle Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Izaiáš 56,1 Ovoce spravedlnosti v pokoji rozsívá se těm, kteříž pokoj působí. Jakubova 3,18 K

33 33 BŘEZEN Ty skunce jasné, ohnivé, vlej dobrotivost lásky své plam žhoucí v duši moji a srdci daruj síly proud, bych tvého těla živý oud vždy zůstal v žití boji. 361,2 Marek 8, Korintským 13, pondělí Tak jsem sevřín, že mi nelze nijakž vyjíti. Zrak můj hyne trápením; na každý den vzývám tě, Hospodine. Žalm 88,9 10 K Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych vyhlásil zajatcům propuštění. Lukáš 4,18 Lukáš 13, Samuelova 2, úterý Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti. Žalm 118,18 Víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Římanům 5,3 4 Lukáš 5, Samuelova 2,27 36 Začátek postní doby 9. středa Hříchů mladosti mé a přestoupení mých nezpomínej, ale podlé milosrdenství svého pamětliv

34 BŘEZEN 34 buď na mne pro dobrotu svou, Hospodine. Žalm 25,7 K Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10 Matouš 6,16 21 nebo 2. Petrova 1, Samuelova 3, čtvrtek On je Bůh živý a zůstává navěky, jeho království bude až do konce. Daniel 6,27 Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve. Efezským 1,22 Zachariáš 7, Samuelova 4, pátek Pozor na opovážlivce; není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. Abakuk 2,4 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Matouš 11,29 Jan 8, Samuelova 4, sobota Jako ten, kterého matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš 66,13 K Nezanechám vás osiřelé; přijdu k vám, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. Jan 14, Daniel 5, Samuelova 5,1 12

35 35 BŘEZEN Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15) Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy Janova 3,8 13. neděle I poznají pronárody, které zůstanou vůkol, že já, Hospodin, jsem vystavěl, co bylo zbořeno, a osázel zpustošený kraj. Ezechiel 36,36 Pán je plný soucitu a slitování. Jakubova 5,11 Já zbloudil jsem a omámený tě hledal, avšak nenašel, jsa od tvé tváře odvrácený, jen za bludným jsem světlem spěl; až nyní teprv, že s ty chtěl, já tebe uviděl. 341,4 Matouš 4,1 11 Židům 4, pondělí Neodmítej nás však pro své jméno, nenech zhanobit trůn své slávy. Jeremiáš 14,21 Posvěť se jméno tvé. Matouš 6,9 K 1. Janova 3,7 11(12) 1. Samuelova 6,1 7,1 15. úterý Já budu, praví Hospodin, jeho zdí ohnivou vůkol, a slávou budu u prostřed něho. Zachariáš 2,5 K

36 BŘEZEN 36 Já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Matouš 16,18 Jób 1, Samuelova 7, středa Když soudové tvoji dějí se na zemi, obyvatelé okršlku zemského učí se spravedlnosti. Izaiáš 26,9 K V bázni před ním žijte dny svého pozemského života. 1. Petrova 1,17 1. Korintským 10, Samuelova 8, čtvrtek Zpívati budu o síle tvé, hned z jitra hlasitě slaviti budu milosrdenství tvé, nebo jsi byl hrad můj vysoký, a útočiště v den soužení mého. Žalm 59,17 K Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. Marek 1,35 Jakubova 4, Samuelova 9, pátek Neutiskneš mocí bližního svého. 3. Mojžíšova 19,13 K Všecko, což byste chtěli, aby vám lidé činili, to i vy čiňte jim. Matouš 7,12 K Židům 2, Samuelova 9,15 10, sobota Byli jste jako oharek vyrvaný z plamenů ohniště. A přece jste se ke mně nenavrátili, je výrok Hospodinův. Amos 4,11

37 37 BŘEZEN Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1. Tesalonickým 5,18 Zjevení 20, Samuelova 10,17 27 Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 K) Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8 20. neděle Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Žalm 40,6 Lidé užasli a říkali: Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře? Matouš 8,27 Důvěřuj se v Pána, ó duše má, z večera i z rána on ti pomáhá. On zná tvou strast, promění ji v slast, nový květ okrášlí tvou pozemskou vlast. On v každé době, on v každý čas pomoci chce tobě,

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů.

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. List Efesanům 1,2 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. List

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Genesis 2,7. Žalm 16,11. Žalm 66,18. Žalm 84,11. Žalm 95,2

Genesis 2,7. Žalm 16,11. Žalm 66,18. Žalm 84,11. Žalm 95,2 Genesis 2,7 Genesis 1,1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Genesis 2,16-17 A Hospodin

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé Na každý den 1. 5. 2012 až 31. 8. 2012 Zdroj: Internetové stránky Taizé ČAS VELIKONOC - ZJEVOVÁNÍ PÁNĚ Úterý - 1. 5. 2012 Všechna tvá přikázání, Hospodine, jsou pravda. Podle svého milosrdenství mi zachovej

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 08/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Hesla Jednoty bratrské 2008

Hesla Jednoty bratrské 2008 Hesla Jednoty bratrské 2008 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Czech edition Petr Heřman DÚLOS, 2007 Translation Miroslav Matouš, Jindřich Halama st., 2007 Cover Slávek Heřman, 2007 Heslo roku: Já živ

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! SLŮVKA POVZBUZENÍ Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel,

Více

Modlitební stráž Jednoty bratrské

Modlitební stráž Jednoty bratrské Čtvrtek: Společnost. Národy a jejich vlády. Mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci.

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Třístupňový plán. pro čtení. Bible 20, 21, 22, 23, 24. Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, 3 4 2.a3.listJanův 2.,3.Janův

Třístupňový plán. pro čtení. Bible 20, 21, 22, 23, 24. Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, 3 4 2.a3.listJanův 2.,3.Janův 16 20, 21, 22, 23, 24 ListJakubův 1, 2, 3 4, 5 Ezechiel 25 48 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 1.listPetrův 1, 2, 3, 4 5 Daniel 1, 2, 3, 4,

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Hesla Jednoty bratrské 2013

Hesla Jednoty bratrské 2013 Hesla Jednoty bratrské 2013 Heslo roku: Nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme. Židům 13,14 K Copyright 2012 Petr Heřman DÚLOS Original copyright: 2012 Evangelische Brüder-Unität,

Více

Hesla Jednoty bratrské 2013

Hesla Jednoty bratrské 2013 Hesla Jednoty bratrské 2013 Heslo roku: Nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme. Židům 13,14 K Copyright 2012 Petr Heřman DÚLOS Original copyright: 2012 Evangelische Brüder-Unität,

Více

Všechny evangelijní knihy

Všechny evangelijní knihy Všechny evangelijní knihy 1. O kterém výroku je na začátku evangelia podle Matouše řečeno To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka? a) A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

Čtení z Písma svatého pro mše za zemřelé a pro pohřební obřady při pohřbu dítěte Následující texty jsou převzaty z Pohřebních obřadů ( Česká biskupská konference, KNA). Výběr konkrétních textů je vždy

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Mít Davidovo srdce KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Jaké bylo Davidovo srdce? 1 Kr 3:6 Šalomoun řekl: Ty jsi prokázal svému otroku, mému otci Davidovi, velké milosrdenství, když před tebou chodil věrně

Více

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté Písničky 1 Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č.100 1. Chci Pane chválit Tě,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

To čiňte na mou památku. Pán Ježíš praví: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude. Jednoduchá úvaha pro věřící o večeři Páně.

To čiňte na mou památku. Pán Ježíš praví: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude. Jednoduchá úvaha pro věřící o večeři Páně. Pán Ježíš praví: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude. Jan 14,23 To čiňte na mou památku Jednoduchá úvaha pro věřící o večeři Páně. Dr. E. Dönges Já zajisté přijal jsem ode Pána, což i vydal jsem

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Neděle 31. (18.) ledna

Neděle 31. (18.) ledna Neděle 31. (18.) ledna Otázky na opakování 1. Co je to svatá tajina pokání? 2. Mohou být v tajině pokání odpuštěny všechny hříchy? 3. Proč nás Bůh stvořil? 4. Co je to Boží zjevení? 5. Který egyptský poustevník

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 připraveno v Lotyšsku První den: Odvalte kámen Ez 37,12-14 Ž 71,18b-23 Ř 8,15-21 Mt 28,1-10 Otevřu vaše hroby a vyvedu vás

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Exodus 20,3-4. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.

Exodus 20,3-4. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Exodus 20,5-6 Exodus 20,3-4 Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu

Více

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 O pravém štěstí Bible 21 29 Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Světový den modliteb z Egypta pátek 7. března 2014

Světový den modliteb z Egypta pátek 7. března 2014 Prameny v poušti Pořad bohoslužby Přivítání Píseň Světový den modliteb z Egypta pátek 7. března 2014 Vedoucí : Vítejte k bohoslužbě SDM, připravené v tomto roce v Egyptě. V myslích mnoha lidí je Egypt

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více