Hesla Jednoty bratrské 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hesla Jednoty bratrské 2011"

Transkript

1 Hesla Jednoty bratrské 2011 Heslo roku: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21

2 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Czech edition Petr Heřman DÚLOS, 2010 Translation Miroslav Matouš, 2010 Cover Slávek Heřman, 2010 ISBN ISSN

3 3 Úvodní slovo ke 281. ročníku Hesel Milé čtenářky, milí čtenáři, (Přijde doplnit) Jednota bratrská

4 Použité překlady bible a písně České převody německých originálů jsou vybrány z různých překladů bible označeno za odkazem k biblickému textu takto: bez označení Bible, písmo svaté Starého i Nového zákona, Ekumenický překlad, vyd. ERC, Praha 1985 (se svolením ČBS) K Bible kralická, poslední vydání z roku 1613 P Nový zákon Z původního řeckého znění přel. Dr. Ondřej M. Petrů O.P., Vídeň 1970 bez označení Bratrský zpěvník, 4. vydání, Jednota bratrská v ÚCN, Praha 1954 EZ Evangelický zpěvník, Synodní rada Českobratrské církve evang., Praha 1979 EZD Evangelický zpěvník: dodatek, Kalich, Praha 2004 Svítá Křesťanské písničky (nejen) pro mládež, Synodní rada ČCE v evangelickém nakladatelství Kalich, Praha 1992 ZCČSH Zpěvník Církve československé husitské (uspořádali Zdeněk Trtík O., Ungermann O., Šimšík L.), Blahoslav, Praha

5 5 Vysvětlení k soustavě Hesel Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty: Slova ze Starého zákona (tj. hesla) jsou každoročně losována přibližně z 1800 veršů, obsažených v ochranovské sbírce. Slova z Nového zákona jsou k tomu vyhledávána přednostně z oddílů průběžného biblického čtení (viz níže). Třetím textem jsou v českém vydání Hesel jednotlivé sloky písně, volené přiléhavě k nedělním a svátečním heslům. Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení bible: První čtení je vybíráno z lekcionáře, vydaného luterskou liturgickou konferencí a je vztaženo k tématu týdne (heslo týdne a nedělní evangelium). Na druhém místě stojí průběžné čtení ÖAB (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen), které během čtyř let projde celým Novým zákonem a během sedmi let nejdůležitějšími knihami Starého zákona; ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku. O nedělích máme odkaz na čtení z evangelia, epištoly (či Skutků) a ze žalmu. Až do poslední neděle církevního roku je čtení z evangelia zároveň perikopou (oddílem doporučeným jako text kázání); od 1. neděle adventní je perikopou čtení z epištoly. Podobně je tomu u významných dní a církevních svátků.

6 6 Denní modlitby Neděle: Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví. Pondělí: Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce. Úterý: Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé, vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže. Středa: Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.

7 7 Čtvrtek: Společnost. Národy a jejich vlády. Mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány. Pátek: Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky pečovat o sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě. Sobota: Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid první smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.

8 8 Modlitební stráž Jednoty bratrské USA jih Kostarika Guyana Ochranovský seniorát Česká provincie Surinam Tanzánie západ Aljaška Evropská kontinentální provincie Tanzánie západ Labrador Kongo Kigoma Jamajka, Kuba a Grand Cayman Honduras Jižní Afrika Velká Británie a Jižní Asie Tanzánie Rukwa Tanzánie jih a Malawi Nicaragua Zambie Tanzánie jihozápad USA sever

9 9 Vydání Hesel v rozličných jazycích Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána asi v 50 jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe: afrikaans, albánština, arabština, angličtina, balinézština (indonézština), basaa, batak, bečuánština (tswana), bulharština, čeština, čičewa (Malawi), tradiční čínština, zjednodušená čínština, dánština, estonština, finština, francouzština, hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština, kinyarwanda, kisuaheli, litevština, lotyšština, lužická srbština, maďarština, miskito, němčina, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati, sranang, swahili, španělština, švédština, tamil, thajština, tibetština, tswana, turečtina, venda, xhosa, zulština. Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu. Oficiální Internetová stránku Hesel v němčině: Stránka s českými Hesly:

10 LEDEN 10 LEDEN I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. 1. Mojžíšova 1,27 K Nový Rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17 1. sobota Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. Přísloví 15,17 Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava. Efezským 4,15 Lukáš 4,16 21 Jakubova 4, Neděle po vánocích Slovo se stalo tělem a ubytovalo se mezi námi; patřili jsme na jeho slávu, slávu, jakou má jenom jediný Syn od Otce, plný milosti a pravdy. Jan 1,14 Žil 2. neděle Všechny pronárody budou se chvět strachem a rozčilením pro všechno to dobro a pro všechen pokoj, který svému lidu zjednám. Jeremiáš 33,9

11 11 LEDEN Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 5,1 Račiž nás v tom posilniti, Pane Kriste, potvrditi a čeho se nedostává, tvá milost nechť nám přidává. 258,8 Lukáš 2, Janova 5, pondělí V maličkém hněvě skryl jsem tvář svou na maličko před tebou, ale v milosrdenství věčném slituji se nad tebou, praví vykupitel tvůj Hospodin. Izaiáš 54,8 K Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům 3, Mojžíšova 2, Mojžíšova 1, úterý Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Ezechiel 34,16 Pán mi řekl: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. 2. Korintským 12,9 1. Mojžíšova 21, Mojžíšova 1,14 25

12 LEDEN středa Chváliti tě budu mezi národy, ó Hospodine, a jménu tvému žalmy prozpěvovati. Žalm 18,50 K Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen. Římanům 16,27 1. Mojžíšova 9, Mojžíšova 1,26 2,4a Zjevení Páně Epifanias Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1. Janova 2,8 K 6. čtvrtek Hospodin provždy odstraní smrt. Izaiáš 25,8 Všechno jsem odepsal, abych poznal Ježíše a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvýchvstání. Filipským 3,10 11 Matouš 2,1 12 Efezským 3,2 3a pátek Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo se k pravici tvé utíkají. Žalm 17,7 Přistupmež tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný. Židům 4,16 K 1. Janova 3, Mojžíšova 2,4b sobota V srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě. Žalm 119,11 K

13 13 LEDEN Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života. Filipským 2, Janova 2, Mojžíšova 2,18 25 Alianční modlitební týden 1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14 9. neděle Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat. Žalm 5,4 Setník odpověděl: Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Matouš 8,8 Ó Pane, zůstaň s námi a zažeň duše hlad, svá otevírej Písma, své slovo uč nás znát. Ó Pane, zůstaň s námi, až ohrozí nás hřích, až v setbu slova padnou nám kroupy, led a sníh. 462,2 Matouš 3,13 17 Římanům 12,1 3(4 8)

14 LEDEN pondělí Nechť poznají všechny národy země, že Hospodin je Bůh; není žádný jiný. 1. Královská 8,60 Nechť se před jménem Ježíšovým skloní každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. Filipským 2,10 Skutky 10, Mojžíšova 3, úterý Kdo od počátku povolává všechna pokolení? Já, Hospodin, jsem první, já budu též u posledních věcí. Izaiáš 41,4 On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Skutky 17,26 Jozue 3, Mojžíšova 3, středa Uvěřil jsem, proto mluvím; byl jsem velmi pokořený. Žalm 116,10 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Římanům 8,35 Koloským 2, Mojžíšova 4, čtvrtek Zjev se, Hospodine, v síle své, a budeme zpívati a oslavovati udatnost tvou. Žalm 21,14 K Ježíš vložil na ženu ruce a ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. Lukáš 13,13 Marek 10, Mojžíšova 4,17 26

15 15 LEDEN 14. pátek I řekl jsem: Panovníku Hospodine, odpusť prosím! Jak Jákob obstojí? Je tak nepatrný! Hospodin byl nad tím jat lítostí: Nestane se to, řekl Hospodin. Amos 7,2 3 Anděl mluvil k Josefovi: Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Matouš 1,21 Lukáš 12, Mojžíšova 6, sobota Blízký jest Hospodin všechněm, kteříž ho vzývají, všechněm, kteříž ho vzývají v pravdě. Žalm 145,18 K Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,12 Matouš 6, Mojžíšova 7, neděle po Zjevení Páně Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1, neděle Nebudete pokoušeti Hospodina Boha svého. 5. Mojžíšova 6,16 K Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7 Soudce živých i mrtvých, Syn Boha živého,

16 LEDEN 16 požádá počtu z skutků zlých i z slova marného. 255,3 Jan 2,1 11 Římanům 12,(4 8) pondělí Elijáš řekl: Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním! 1. Královská 18,21 Řekl Ježíš: Pojď, následuj mne. Matouš 19,21 K 5. Mojžíšova 4, Mojžíšova 7, úterý Shlédni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou sílu svému služebníku! Žalm 86,16 Řekl jim Ježíš: Budete-li míti víru, jako jest zrno horčičné, díte hoře této: Přejdi odsud tam, i přejde, a nebudeť vám nic nemožného. Matouš 17,20 K Marek 2, Mojžíšova 8, středa V Bohu jest spasení mé a sláva má. Žalm 62,8 K Milost Boží jest život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem. Římanům 6,23 K Lukáš 16,14 17(18) 1. Mojžíšova 8, čtvrtek Boha ctí, kdož se slitovává nad chudým. Přísloví 14,31 K

17 17 LEDEN Ježíš mladíkovi řekl: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne. Matouš 19,21 Skutky 15, Mojžíšova 9, pátek Buď rozhodný, všechen lide země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi. Aggeus 2,4 Šimon řekl: Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Lukáš 5,5 Jan 7, Mojžíšova 9, sobota Hospodin miluje právo. Žalm 37,28 Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4,8 5. Mojžíšova 33,1 4( ) 1. Mojžíšova 11, neděle po Zjevení Páně A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13, neděle Posilnil se David v Hospodinu Bohu svém. 1. Samuelova 30,6 K Věřím, pomoz mé nedověře. Marek 9,24

18 LEDEN 18 V tebe, Bože, doufám samého, jinde pomocníka nemám žádného. Jsi můj hrad a skála, naděje má stálá, Hospodine! Pomoz v ponížení dle svých zaslíbení ku vysvobození! EZD 620,1 Matouš 8,5 13 Římanům 1, pondělí Dalecí přijdou, a budou stavěti chrám Hospodinův. Zachariáš 6,15 K Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Galatským 3,28 Izaiáš 19,19 25 Římanům 1, úterý Hospodin mě poslal pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Izaiáš 61,1. 3 Ježíš řekl: Uvidím vás opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22 1. Královská 17,8 16 Římanům 1, středa Vyleji na dům Davidův a na obyvatele Jeruzalémské Ducha milosti a pokorných proseb. Zachariáš 12,10 K

19 19 LEDEN Když to shromáždění lidé slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: Co máme dělat, bratří? Skutky 2,37 Rút 1,1 8(16 21) Římanům 1, čtvrtek Samuel řekl: Dopustili jste se všeho toho zla, avšak jsem dalek toho, abych se přestal za vás modlit. 1. Samuelova 12,20.23 Odpusť nám viny naše. Matouš 6,12 K Skutky 13,42 52 Římanům 2, pátek Dával jsi svého dobrého ducha, aby je poučoval. Nehemiáš 9,20 Ježíš řekl: Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Jan 15,26 Lukáš 4,22 30 Římanům 2, sobota Ty konejšíš hukot moří, hukot jejich vlnobití i vřavu národů. Žalm 65,8 Pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši. Filipským 4,7 K Zjevení 15,1 4 Římanům 3,1 20

20 LEDEN 20 Neděle Bible 4. neděle po Zjevení Páně Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Žalm 66,5 30. neděle Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Ezechiel 34,11 Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Matouš 9,35 Ó ujmi ruku moji a veď mne sám, na cestě zde a v boji ať neklesám. Já nevím sobě rady, ó Pane můj; ty sám mne proveď všady, vždy při mně stůj.329,1 Marek 4, Korintským 1, pondělí On zná skrytosti srdce. Žalm 44,22 K Petr odpověděl: Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád. Jan 21,17 Matouš 21,18 22 Římanům 3,21 26

21 21 ÚNOR ÚNOR Samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Římanům 8,21 1. úterý Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích. Pláč 3,41 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách. Efezským 6,18 Matouš 8,28 34 Římanům 3, středa Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do zkázy, ale nenašel jsem. Ezechiel 22,30 Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28 Jeremiáš 5,20 25 Římanům 4, čtvrtek Hospodin mluvil k Izákovi: Požehnáni budou v semeni tvém všickni národové země. 1. Mojžíšova 26,4 K Pán se ujal svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky. Lukáš 1,54 55 Skutky 28,1 8 Římanům 4,13 25

22 ÚNOR pátek Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu. Pláč 3,40 Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12,2 Lukáš 11,14 23 Římanům 5, sobota Lepší je shovívavý než silný, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města. Přísloví 16,32 Potřebujete vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Židům 10,36 Izaiáš 51,1 6 Římanům 5, neděle po Zjevení Páně Pán vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí. 1. Korintským 4,5 6. neděle Co se vaditi budete se mnou? Vy všickni odstoupili jste ode mne, dí Hospodin. Jeremiáš 2,29 K Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval. Římanům 11,32 Měj chválu našich rtů, Pane náš, Spasiteli, však také krásu slov ať doprovází čin. Neb skutky kdybychom snad zrazovat tě měli,

23 23 ÚNOR pak nejkrásnější zpěv je prázdný, mrtvý ZCČSH stín. 44,1 Matouš 13, Korintským 1,(4 5) pondělí Bůh mě opásává statečností. Žalm 18,33 O to se snažím a zápasím tak, jak Kristus ve mně působí svou silou. Koloským 1,29 Kazatel 9,1 10 Římanům 5, úterý Člověk nesmí klesat na mysli. 1. Samuelova 17,32 Naděje nezahanbuje;nebo láska Boží rozlita jest v srdcích našich skrze Ducha svatého, kterýž dán jest nám. Římanům 5,5 K Kazatel 8,14 17 Římanům 6, středa Pozůstavím u prostřed tebe lid chudý a nuzný, i budou doufati ve jménu Hospodinovu. Sofoniáš 3,12 K Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Lukáš 12,32 Daniel 2,27 47 Římanům 6, čtvrtek Nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Izaiáš 9,6 K

24 ÚNOR 24 Bůh vyvýšil Krista nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. Filipským 2,9 1. Mojžíšova 45,1 15 Římanům 7, pátek Zdali Bůh řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží? 4. Mojžíšova 23,19 Ježíš řekl Petrovi: Ty malověrný, proč jsi pochyboval? Matouš 14,31 Jan 7,25 31(32 36) Římanům 7, sobota Já jsem Bůh silný všemohoucí; chodiž ustavičně přede mnou a budiž dokonalým. 1. Mojžíšova 17,1 K Vy jste světlo světa. Nemůže město na hoře ležící skryto býti. Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích. Matouš 5, K Zjevení 8, Římanům 7,14 25 Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2 13. neděle O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha: až navěky je Bůh činí pevným. Žalm 48,9

25 25 ÚNOR Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. Židům 12,28 Hospodin, jenž s námi byl, vždycky s námi bude, rámě jeho otcovské sprovodí nás všude. On nás cestou života podpírá a sílí a nás posléz přivede k blaženému cíli. 315,5 Matouš 17, Korintským 4, pondělí S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. Izaiáš 12,3 Ježíš odpovědě samařské ženě: Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Jan 4, Korintským 3,(9 11)12 18 Římanům 8, úterý Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žalm 118,26 Z oblaku promluvil hlas: To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte. Matouš 17,5 Jan 1,43 51 Římanům 8, středa Josef se ocitl v pevnosti. Ale Hospodin byl s ním. 1. Mojžíšova 39,20.21

26 ÚNOR 26 To Světlo v temnostech svítí. Jan 1,5 K Jan 3,31 36 Římanům 8, čtvrtek Ve své spravedlnosti nám odpovídáš činy budícími bázeň, Bože, naše spáso, naděje všech končin země i zámořských dálek. Žalm 65,6 Ježíš přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. Efezským 2,17 Zjevení 1,(1. 2)3 8 Římanům 8, pátek Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům, nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu. Aggeus 1,9 10 Vy, jako kamení živé, vzdělávejte se v dům duchovní, kněžstvo svaté, k obětování duchovních obětí, vzácných Bohu skrze Jezukrista. 1. Petrova 2,5 K Jan 8,12 20 Římanům 8, sobota K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Izaiáš 60,3 Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Matouš 2,9 4. Mojžíšova 6,22 27 Římanům 9,1 5 Septuagesimae (70 dní před velikonocemi)

27 27 ÚNOR Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9, neděle Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. Žalm 103,19 Ježíš řekl: Všechno je mi dáno od mého Otce. Matouš 11,27 Dílo tvoje šťastno krouží, země, nebe má tvou zář, andělové sborem touží chválit zpěvem tvoji tvář. Pole, lesy, hory tvoje, louky nížin, moří hlas, ptáků zpěv a proudů zdroje k plesům tvým jdou zváti nás. ZCČSH 117,2 Matouš 20,1 16a 1. Korintským 9, pondělí Hospodin řekl : Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. 1. Mojžíšova 8,21 Kdo odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Římanům 8,34 Lukáš 19,1 10 Římanům 9, úterý Byl počten mezi nevěrníky a nesl hřích mnohých. Izaiáš 53,12

28 ÚNOR 28 On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů: Koloským 1,13 14 Židům 12,12 17 Římanům 9, středa Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl; stal ses mou spásou. Žalm 118,21 Žena přistoupila, klaněla se mu a řekla: Pane, pomoz mi! Matouš 15,25 Matouš 10,40 42 Římanům 9,30 10,4 24. čtvrtek Lidi i hovada sám zachováváš, Hospodine. Žalm 36,7 K Zdaliž neprodávají pět vrabečků za dva haléře? Avšak ani jeden z nich není v zapomenutí před Bohem. Lukáš 12,6 K 1. Korintským 3,(1 3)4 8 Římanům 10, pátek Slova má slyš, Hospodine. Pozoruj hlasu volání mého, králi můj a Bože můj; nebo se tobě modlím. Žalm 5,2 3 K Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakubova 5,16 Jan 2,13 22 Římanům 10, sobota Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje. Žalm 23,4 K

29 29 ÚNOR Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Matouš 6,34 1. Korintským 1,26 31 Římanům 11,1 10 Sexagesimae (60 dní před velikonocemi) Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru! Židům 3, neděle Když se svírala ve mně duše má, na Hospodina jsem se rozpomínal, i přišla k tobě modlitba má. Jonáš 2,8 K Je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Římanům 10,12 Bože, tys má skrýše, můj hrad, mé spasení, v soužení má duše jen k tobě má zření. Proti pokušením ty sám zachováš mě, vítězným plesáním obdaříš mne slavně. EZ 493,5 Lukáš 8,4 8(9 15) Židům 4, pondělí Tvůjť jest den, tvá jest také i noc, světlo i slunce ty jsi učinil. Žalm 74,16 K

30 ÚNOR 30 Z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen. Římanům 11,36 5. Mojžíšova 32,44 47 Římanům 11,11 16

31 31 BŘEZEN BŘEZEN Vždy přece měj se k Bohu mlčelivě, duše má, nebo od něho jest očekávání mé. Žalm 62,6 K 1. úterý Pomoz nám, Hospodine, náš Bože, neboť ty jsi naše opora. 2. Paralipomenon 14,10 Pane, smiluj se nad mým synem. Přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit. Matouš 17, Mojžíšova 7,1 13 Římanům 11, středa Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Izaiáš 55,3 Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24 Marek 6,1 6 Římanům 11, čtvrtek Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. Izaiáš 44,8 I řekl Pán v noci u vidění Pavlovi: Neboj se, ale mluv a nemlč. Skutky 18,9 K Lukáš 6, Samuelova 1,1 20

32 BŘEZEN 32 Ženy zvou ke světovému dni modliteb 4. pátek Když vedl Hospodin zajaté Sionské, zdálo se nám to jako ve snách. Žalm 126,1 K Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen. 2. Timoteovi 4,18 Jan 12,34 36(37 42) 1. Samuelova 1, sobota Tmy přikryjí zemi, a mrákota národy, ale nad tebou vzejde Hospodin, a sláva jeho nad tebou vidína bude. Izaiáš 60,2 K Ježíš řekl: Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8,12 Matouš 13, Samuelova 2,1 11 Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3) Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31 6. neděle Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Izaiáš 56,1 Ovoce spravedlnosti v pokoji rozsívá se těm, kteříž pokoj působí. Jakubova 3,18 K

33 33 BŘEZEN Ty skunce jasné, ohnivé, vlej dobrotivost lásky své plam žhoucí v duši moji a srdci daruj síly proud, bych tvého těla živý oud vždy zůstal v žití boji. 361,2 Marek 8, Korintským 13, pondělí Tak jsem sevřín, že mi nelze nijakž vyjíti. Zrak můj hyne trápením; na každý den vzývám tě, Hospodine. Žalm 88,9 10 K Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych vyhlásil zajatcům propuštění. Lukáš 4,18 Lukáš 13, Samuelova 2, úterý Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti. Žalm 118,18 Víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Římanům 5,3 4 Lukáš 5, Samuelova 2,27 36 Začátek postní doby 9. středa Hříchů mladosti mé a přestoupení mých nezpomínej, ale podlé milosrdenství svého pamětliv

34 BŘEZEN 34 buď na mne pro dobrotu svou, Hospodine. Žalm 25,7 K Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10 Matouš 6,16 21 nebo 2. Petrova 1, Samuelova 3, čtvrtek On je Bůh živý a zůstává navěky, jeho království bude až do konce. Daniel 6,27 Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve. Efezským 1,22 Zachariáš 7, Samuelova 4, pátek Pozor na opovážlivce; není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. Abakuk 2,4 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Matouš 11,29 Jan 8, Samuelova 4, sobota Jako ten, kterého matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš 66,13 K Nezanechám vás osiřelé; přijdu k vám, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. Jan 14, Daniel 5, Samuelova 5,1 12

35 35 BŘEZEN Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15) Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy Janova 3,8 13. neděle I poznají pronárody, které zůstanou vůkol, že já, Hospodin, jsem vystavěl, co bylo zbořeno, a osázel zpustošený kraj. Ezechiel 36,36 Pán je plný soucitu a slitování. Jakubova 5,11 Já zbloudil jsem a omámený tě hledal, avšak nenašel, jsa od tvé tváře odvrácený, jen za bludným jsem světlem spěl; až nyní teprv, že s ty chtěl, já tebe uviděl. 341,4 Matouš 4,1 11 Židům 4, pondělí Neodmítej nás však pro své jméno, nenech zhanobit trůn své slávy. Jeremiáš 14,21 Posvěť se jméno tvé. Matouš 6,9 K 1. Janova 3,7 11(12) 1. Samuelova 6,1 7,1 15. úterý Já budu, praví Hospodin, jeho zdí ohnivou vůkol, a slávou budu u prostřed něho. Zachariáš 2,5 K

36 BŘEZEN 36 Já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Matouš 16,18 Jób 1, Samuelova 7, středa Když soudové tvoji dějí se na zemi, obyvatelé okršlku zemského učí se spravedlnosti. Izaiáš 26,9 K V bázni před ním žijte dny svého pozemského života. 1. Petrova 1,17 1. Korintským 10, Samuelova 8, čtvrtek Zpívati budu o síle tvé, hned z jitra hlasitě slaviti budu milosrdenství tvé, nebo jsi byl hrad můj vysoký, a útočiště v den soužení mého. Žalm 59,17 K Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. Marek 1,35 Jakubova 4, Samuelova 9, pátek Neutiskneš mocí bližního svého. 3. Mojžíšova 19,13 K Všecko, což byste chtěli, aby vám lidé činili, to i vy čiňte jim. Matouš 7,12 K Židům 2, Samuelova 9,15 10, sobota Byli jste jako oharek vyrvaný z plamenů ohniště. A přece jste se ke mně nenavrátili, je výrok Hospodinův. Amos 4,11

37 37 BŘEZEN Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1. Tesalonickým 5,18 Zjevení 20, Samuelova 10,17 27 Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 K) Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8 20. neděle Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Žalm 40,6 Lidé užasli a říkali: Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře? Matouš 8,27 Důvěřuj se v Pána, ó duše má, z večera i z rána on ti pomáhá. On zná tvou strast, promění ji v slast, nový květ okrášlí tvou pozemskou vlast. On v každé době, on v každý čas pomoci chce tobě,

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

Genesis 2,7. Žalm 16,11. Žalm 66,18. Žalm 84,11. Žalm 95,2

Genesis 2,7. Žalm 16,11. Žalm 66,18. Žalm 84,11. Žalm 95,2 Genesis 2,7 Genesis 1,1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Genesis 2,16-17 A Hospodin

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! SLŮVKA POVZBUZENÍ Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel,

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Hesla Jednoty bratrské 2013

Hesla Jednoty bratrské 2013 Hesla Jednoty bratrské 2013 Heslo roku: Nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme. Židům 13,14 K Copyright 2012 Petr Heřman DÚLOS Original copyright: 2012 Evangelische Brüder-Unität,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Exodus 20,3-4. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.

Exodus 20,3-4. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Exodus 20,5-6 Exodus 20,3-4 Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich:

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich: Čemu věříme Chtěli bychom zde shrnout čemu věříme. Nejde o vyčerpávající vyznání víry, ale o první seznámení s námi. Jednotlivé body se liší stručností, způsobem vyjadřování, atd. Nenapsal je jeden, psali

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56)

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) - Je mi líto, pokud forma mého kázání je pro někoho hůře stravitelná. Nedělám to úmyslně. Kdyby měl někdo ke mně jakékoliv připomínky, tak si je velice rád

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953)

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Modlitby za umírající z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Pane, smiluj se nad námi. - Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Svatá Maria, - oroduj za něho (ni). Všichni svatí andělé i

Více

KRISTOVO SVĚTLO ZÁŘÍ NADE VŠEMI

KRISTOVO SVĚTLO ZÁŘÍ NADE VŠEMI KRISTOVO SVĚTLO ZÁŘÍ NADE VŠEMI LITURGIE PRO EKUMENICKOU NEDĚLI 23. ZÁŘÍ 2007 Liturgie vychází z toho, že tato ekumenická bohoslužba se koná na ve večerních hodinách, tedy mimo čas vlastních bohoslužeb.

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Hesla Jednoty bratrské 2016

Hesla Jednoty bratrské 2016 Hesla Jednoty bratrské 2016 Heslo roku: Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš 66,13 K Copyright 2015 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2015 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Hesla Jednoty bratrské 2016

Hesla Jednoty bratrské 2016 Hesla Jednoty bratrské 2016 Heslo roku: Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš 66,13 K Copyright 2015 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2015 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Konfirmační otázky a odpovědi (Zpracováno podle konfirmační učebnice Věřím a slibuji od M. Hvožďary)

Konfirmační otázky a odpovědi (Zpracováno podle konfirmační učebnice Věřím a slibuji od M. Hvožďary) Konfirmační otázky a odpovědi (Zpracováno podle konfirmační učebnice Věřím a slibuji od M. Hvožďary) 1. Co je to konfirmace? Co znamená slovo konfirmace? Konfirmace je slavnostní přijetí pokřtěných mladých

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Když Bůh je naším lékařem...

Když Bůh je naším lékařem... Když Bůh je naším lékařem... 1 2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Žalm 103,2-3. Když Bůh je naším lékařem

Více

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Pane, nauč nás modlit se. V. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. P. Chvalme a velebme Pána se vším stvořením. RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Chvalte Hospodina, všichni

Více

L: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky,

L: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu 2011 téma, úvodní poznámky a obřad I. TÉMA Tam, kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce (Mt 6,21) II. ÚVODNÍ VYSVĚTLENÍ A POZNÁMKY Téma letošní ekumenické

Více

píseň před kázáním kázání společná píseň I ("Schillerova" liturgie)

píseň před kázáním kázání společná píseň I (Schillerova liturgie) píseň před kázáním kázání Přímluvná L: Přijď, Duchu svatý, a rozjasni naši cestu světlem své přítomnosti. Naplňuj nás schopností přinášet dobrou zprávu chudým, zvěstovat osvobození, obnovení a pokoj těm,

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Jak se stát vzorem pro druhé?

Jak se stát vzorem pro druhé? Jak se stát vzorem pro druhé? Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě (1Tm 4,12). Když si pozorně pročítáme pastorální

Více

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE LITURGIE pro bohoslužebná shromáždění v Českém Distriktu Unitas fratrum Ochranovském seniorátě při ČCE Vydal pro potřeby svých sborů Český Distrikt Unitas Fratrum Ochranovský seniorát při ČCE Praha 2003

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

06/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

06/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 06/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Vůdcovo srdce BIBLICKÝ ZÁKLAD STUDUJ SLOVO PRZESTUDIUJ SŁOWO. Příprava našich srdcí. Vůdce, jehož vede Bůh... (Rozvoj vůdcovských vlastností)

Vůdcovo srdce BIBLICKÝ ZÁKLAD STUDUJ SLOVO PRZESTUDIUJ SŁOWO. Příprava našich srdcí. Vůdce, jehož vede Bůh... (Rozvoj vůdcovských vlastností) 1 Vůdcovo srdce (Rozvoj vůdcovských vlastností) A pásl je s bezúhonným srdcem, rukou zkušenou je vodil. (Žalm 78:72) BIBLICKÝ ZÁKLAD V každém století přichází čas, kdy se musí objevit vůdce, který reaguje

Více

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 06/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více