Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu"

Transkript

1 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Vlastivědné učivo 5. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu určí polohu hlavního města Prahy v rámci ČR seznamuje se s minulostí a současností Prahy zná významné historické památky Prahy, ví jaký je hospodářský a kulturní význam Prahy vyjmenuje kraje ČR, s pomocí mapy vysvětlí a ukáže polohu, povrch, vodstvo, zemědělství a průmysl jednotlivých krajů ČR Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj VMEGS 3.1 Evropa a svět nás zajímá (místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a ke světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy) 1

2 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí zná světadíly a oceány, porovná jejich velikost a popíše podle mapy jejich polohu na Zemi popíše polohu ČR v Evropě Světadíly a oceány ČR v Evropě VMEGS 3.2 Objevujeme Evropu a svět (naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; státní a evropské symboly) vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického seznámí se s povrchem, vodstvem, nejvýznamnějšími městy, průmyslem a zemědělstvím našich sousedů popíše a ukáže na mapě povrch, vodstvo, podnebí Evropy vyjmenuje, vyhledá na mapě a charakterizuje další evropské státy vysvětlí pojem Evropská unie Sousedé ČR Poloha Evropy na mapě světa Povrch Evropy Vodstvo Evropy Podnebí Evropy Rostliny a živočichové Evropy Hospodářství a obyvatelstvo Evropy Cestujeme po Evropě Evropská unie VMEGS 3.3 Jsme Evropané (kořeny a zdroje evropské civilizace; klíčové mezníky evropské historie; Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování) 2

3 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti a v jiných zemích využívá vlastních zkušeností z cestování po ČR a Evropě Lidé kolem nás vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) sestaví základní pravidla soužití ve třídě a ve škole ve spolupráci se spolužáky a učitelem chápe význam komunikace s ostatními lidmi Výchova dětí v rodině Odpovědnost rodičů Náhradní péče o děti Generace Umíte se chovat? Pravidla jednání Telefon a mimořádná událost VDO 2.1 Občanská společnost a škola (způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy - význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy, žákovských rad či parlamentů) 3

4 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení umí zvládat vlastní emoce, učí se být ohleduplný, aby předešel rizikovým situacím a chování uvede příklady odlišností mezi lidmi Školy v ČR Práva a povinnosti Pravidla a zákony Člověk s postižením ve společnosti MKV 4.2 Lidské vztahy (právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy) MKV 4.5 Princip sociálního smíru a solidarity (nekonfliktní život v multikulturní společnosti) rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické princip rozumí základním principům demokracie uvede základní lidská práva a práva dítěte uvede příklady ze svého okolí, kde dochází k porušování lidských práv a demokratických principů Listina základních práv a svobod My děti a naše práva Linky bezpečí v naší republice Jak se bránit týrání či zneužívání Jak rozpoznat týrání Evropa, evropská vlajka a další symboly VDO 2.2 Občan, občanská společnost a stát (Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v demokratické společnosti) 4

5 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší než výdaje objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy menší než výdaje na příkladech objasní rizika půjčování peněz na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží Peníze a jejich vznik Cena peněz a věcí Cena práce Životní náklady Zaměstnání a nezaměstnanost Majetek poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) zná a vysvětlí pojem globální problémy životního prostředí Životní prostředí na planetě Zemi Poškozování životního prostředí Globální problémy Řešení problémů životního prostředí Recyklace Organizace podporující ochranu přírody Vyspělé státy a chudé země Pomoc chudým zemím EMV 5.4 Vztah člověka k prostředí (náš životní styl - spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); 5

6 Lidé a čas pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a jevy orientuje se na časové ose charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti Časová osa využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek používá různé informační zdroje pro poznání minulosti 6

7 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik porovná na konkrétních příkladech minulost a současnost převypráví některou z pražských pověstí popíše způsob života a práce předků na našem území v různých etapách historie stručně charakterizuje historický přínos vybraných významných osobností českých dějin Život poddaných Obrození českého jazyka Vynálezy mění svět Rozkvět kultury a umění Pražské pověsti Rakousko-Uhersko První světová válka Vznik samostatného Československa T. G. Masaryk první prezident Jak se žilo v první republice Republika se hroutí Druhá světová válka Život za okupace Boj proti nacistům Zrod nového Československa Období komunistické vlády Od totality k demokracii Počátek nových dějin Vznik České republiky 7

8 Člověk a jeho svět Přírodovědné učivo 4. ročník Rozmanitost přírody objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období rozdělí nerostné suroviny na nerudní suroviny, rudy a energetické suroviny zná vybrané horniny a nerosty a vysvětlí jejich význam pro člověka rozumí pojmu energie, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje vysvětlí vznik a složení půdy vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi vysvětlí střídání dne a noci, ročních období seznamuje se s rozdílem mezi hvězdou, měsícem a planetou Nerudní suroviny pískovec, písek, žula, vápenec Rudy železo, magnetit, zlato, stříbro Energetické suroviny uhlí, ropa, zemní plyn Člověk a energie Elektrická energie Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje Vznik, složení a význam půdy Slunce zdroj světla a tepla, nejbližší hvězda planety Země Sluneční soustava Země ve vesmíru Střídání dne a noci, ročních období 8

9 vyjmenuje planety Sluneční soustavy a další vesmírná tělesa Planety, měsíce zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy seznamuje se s jednotlivými podnebnými pásy na Zemi typy krajiny, podnebí, počasí, zástupci rostlin a živočichů seznamuje se se životem v mořích a oceánech třídí živé organismy podle společných znaků na živočichy, rostliny, houby a bakterie a sinice třídí živočichy na obratlovce (ryby, plazi, obojživelníky, ptáky a savce) a bezobratlé třídí rostliny na kvetoucí a nekvetoucí Podnebné pásy tropický, subtropický, mírný, polární Život v oceánech a mořích Přizpůsobivost rostlin a živočichů Třídění živých organismů Ryby, plazi, obojživelníci, plazi, ptáci, savci Bezobratlí živočichové Rostliny kvetoucí a nekvetoucí EMV 5.1 Ekosystémy (moře - druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého a tropický deštný les - porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás) 9

10 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat vysvětlí význam botanických a zoologických zahrad Význam botanických a zoologických zahrad stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit v modelových situacích ohrožení bezpečí v běžných situacích volí správné situace ochrany, přivolání pomoci i pomoci jiným v modelových situacích prokáže schopnost vhodně reagovat na pokyny dospělých a jednat v souladu s pravidly ochrany Modelové situace různých ohrožení (požár, povodeň, autonehoda, ) 10

11 Člověk a jeho zdraví využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře zdravého způsobu života vyjmenuje části orgánových soustav a vysvětlí jejich funkci Lidské tělo Orgánové soustavy dýchací, oběhová, trávicí, vylučovací, smyslová, rozmnožovací rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození popíše vznik a vývoj lidského jedince zná jednotlivé etapy vývoje člověka Člověk roste a vyvíjí se účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob navrhne svůj denní režim podle zásad zdravého způsobu života Rozvržení času zábava, učení Plánování den, týden, měsíc OSV 1.4 Psychohygiena (sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; dovednosti 11

12 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých místech mimo obec) a určuje vhodný způsob bezpečného chování Bezpečné chování na vycházkách, výletech Nebezpečná místa v silničním provozu zvládání stresových situací; hledání pomoci při potížích) předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek zná nebezpečí závislostí v modelových situacích předvede odmítnutí návykové látky Nebezpečí závislosti na návykové látce Hrací automaty a počítače uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou sestaví jídelníček podle základních zásad zdravé výživy ví, jak se chovat, aby neohrožoval zdraví své i jiných lidí Zdravá výživa Proč chráníme svoje tělo Chráníme si zdraví Nemoci přenosné a nepřenosné (hepatitida, HIV/AIDS) 12

13 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc v modelové situaci určí život ohrožující zranění První pomoc Správný způsob volání na tísňovou linku uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku rozeznává rozdíly mezi pohlavím pozoruje odlišnosti mezi člověkem a ostatními živočichy Rozdíly mezi chlapci a dívkami Partnerství, manželství, rodičovství Společné znaky s ostatními živočichy Odlišujeme se od ostatních živočichů 13

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 6.8 Člověk a svět Předmět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

I. Sekaniny1804 Přírodověda

I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a jeho svět Náš svět. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a jeho svět Náš svět. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 2. období 4. ročník Učební texty : UČEBNICE PRO 4. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY Cílové zaměření

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání 1 1. Identifikační údaje název

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Vyučovací předmět: Svět kolem nás. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Svět kolem nás. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Svět kolem nás Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové, časové a organizační vymezení: Svět kolem nás je předmět, který patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vzdělávací

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Komplexní vzdělávací oblast člověk a jeho svět obsahuje vědomosti týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS)

5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS) 5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS) 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je rozčleněn

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět 5.4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Člověk a jeho svět Vyučovací předmět : Přírodověda Charakteristika předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky utvářet si pracovní návyky v jednoduché

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1. PŘEDMĚT PRVOUKA 1. stupeň J. Sedláková, M. Šustáčková, J. Zahálka 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Prvouka 2 2 2 6 Přírodověda

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10628 00 Brno-Vinohrady 29. srpna 2013 info@zscejkovicka.cz www.zscejkovicka.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.4.3. Přírodověda. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.4.3. Přírodověda. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.4.3. Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Opírá se o vybrané poznatky různých přírodovědných oborů a svým pojetím

Více

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času Přírodověda 4. ročník 1 6 vytvoří svůj denní Denní režim Stravovací režim OSV - osobnostní rozvoj 4 7 stravovací a pitný režim Aktivní pohyb Vv - můj den 6 8 vytvoří seznam potravin a Otužování 7 nápojů

Více

5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5. 4. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určen pro všechny ročníky 1. stupně. Jeho obsahem je celá vzdělávací oblast

Více