STŘEDISKO ELIADA BRNO, ODLEHČOVACÍ SLUŽBY INFORMAČNÍ BROŽURA PRO RODIČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDISKO ELIADA BRNO, ODLEHČOVACÍ SLUŽBY INFORMAČNÍ BROŽURA PRO RODIČE"

Transkript

1 STŘEDISKO ELIADA BRNO, ODLEHČOVACÍ SLUŽBY INFORMAČNÍ BROŽURA PRO RODIČE 1

2 SLEZSKÁ DIAKONIE je nestátní nezisková církevní organizace. Svou činnost zakotvuje na praktické realizaci biblických zásad lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi. Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních sociálních a sociálně zdravotních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot. Slezská diakonie působí na území Moravskoslezského kraje již od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání započatou na počátku 20. století. V současné době provozuje více než padesát středisek, která nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou řízena centrálně ústředím Slezské diakonie v Českém Těšíně. V roce 2005 rozšířila Slezská diakonie svou působnost i do Jihomoravského kraje prostřednictvím střediska ELIADA, Brno. V roce 2007 středisko ELIADA Brno, registrovala dle zákona 108/2006 Sb. tři sociální služby, a to osobní asistenci, odlehčovací služby a ranou péči. V roce 2009 došlo ke vzniku Úseku Brno a k rozdělení původního jednoho střediska na dvě. Aktuálně tedy v Jihomoravském kraji působí Poradna rané péče DOREA se službou rané péče, a středisko ELIADA, Brno s odlehčovacími službami a osobní asistencí. STŘEDISKO ELIADA, BRNO Středisko ELIADA, Brno sídlí v budově ve správě Odboru školství Městské části Brnostřed společně s Poradnou rané péče DOREA. Tuto má pronajatou od r na dobu 15ti let. Velmi dobře přístupné bezbariérové prostory střediska jsou umístěny v centru Brna na Kamenné ulici č. p. 21 v přízemí. Ty jsou rozděleny na 2 části. V části A se nacházejí kanceláře pracovníků sloužící pro individuální práci s klienty, bezbariérové WC a rehabilitační místnost. V části B se nachází herna, kuchyňka a společenská místnost, kanceláře, sklad a WC. Ve středisku jsou k dispozici speciální pomůcky a vybavení (míčkový terapeutický bazén, reha-míče, chodítka, postýlka, židle Aris, didaktické pomůcky, relaxační síť apod.) Posláním střediska ELIADA, Brno je podporovat péči o děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením v jejich přirozeném rodinném prostředí. Středisko ELIADA, Brno poskytuje sociální služby, a to osobní asistenci a odlehčovací služby. Cílová skupina střediska ELIADA, Brno: Děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku 0-18 let a jejich rodiny. Pracovníci se řídí etickým kodexem střediska ELIADA, Brno SLUŽBY Středisko ELIADA Brno, poskytuje služby ambulantní a terénní formou, a snaží se maximálně přizpůsobovat individuálním potřebám a možnostem jednotlivých klientů. Cílem je podpořit péči o dítě s postižením v rodinném prostředí. Poskytujeme osobní asistenci, odlehčovací služby a další doplňkové služby. Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě podle potřeb klienta a možností střediska terénní formou zájemcům z Brna a okolí (tj. z míst, které jsou dostupné hromadnou dopravou z brněnského Hlavního nádraží nebo Mendlova náměstí za maximálně 45 minut počítáno včetně pěší chůze ze zastávky do místa výkonu služeb osobní asistence a včetně doby čekání na spoj hromadné dopravy). 2

3 Odlehčovací služby poskytujeme terénní formou zájemcům z Brna a okolí (tj. z míst, které jsou dostupné hromadnou dopravou z brněnského Hlavního nádraží nebo Mendlova náměstí za maximálně 45 minut počítáno včetně pěší chůze ze zastávky do místa výkonu odlehčovacích služeb a včetně doby čekání na spoj hromadné dopravy). Ambulatní formou poskytujeme služby zájemcům z celé ČR. Odlehčovací službu poskytujeme celoročně v pracovních dnech od 7:00 do 22:00 hodin podle potřeb klienta a možností střediska terénní i ambulantní formou. Máte zájem využívat naše služby? 1) Jednání se zájemcem o službu Zájemce o službu kontaktuje středisko nejčastěji telefonicky a domluví si osobní návštěvu ve středisku. Schůzku se zájemcem vede vedoucí střediska ELIADA, Brno popř. koordinátor služeb/sociální pracovník. Pokud pro zájemce není možné dopravit se do Střediska, může se s vedoucím a sociálním pracovníkem domluvit na návštěvě např. v domácnosti. Na tuto návštěvu přijdou vždy dva pracovníci střediska ELIADA, Brn (může ještě i osobní asistent). Při osobní schůzce jsou zájemci o službu předány základní informace, nabídka služeb střediska, ceník, informace o podmínkách poskytování sociálních služeb, formulář potvrzení pro lékaře (zda zájemce spadá do cílové skupiny). Pracovník si vyslechne a zaznamená představy a potřeby zájemce. Pokud zájemce nesplňuje podmínky pro poskytování sociálních služeb, jsou mu doporučeny jiné možnosti, předány kontakty na další organizace apod. 2) Přijetí nového klienta Pokud zájemce splňuje podmínky pro poskytování sociálních služeb na základě potvrzení od lékaře, vymezených kritérií a rozhodnutí obou stran (zájemce, poskytovatel), do jednoho měsíce od zahájení jednání je uzavřena písemná smlouva o poskytování požadované služby (po podpisu smlouvy již klient). 3) Plánování služby Osobní asistenci a odlehčovací služby koordinuje sociální pracovnice. Klient se spolu se s koordinátorkou služby/sociální pracovnicí dohodnou na časovém rozsahu poskytovaných služeb, frekvenci návštěv, způsobu a místě poskytování služby, popř. na dalších požadavcích a možnostech. Po podpisu smlouvy se na základě služby, kterou se klient rozhodl využívat, stanoví klíčový pracovník. Klíčový pracovník je důležitý pro komunikaci s rodinou a pro práci s dítětem. Klient ve spolupráci s klíčovým pracovníkem a s koordinátorkou služeb/sociální pracovnicí vyplní osobní profil uživatele služby, kde budou uvedeny veškeré důležité informace o klientovi. Dále spolu vypracují individuální plán, ve kterém si klient stanoví cíle, kterých chce prostřednictvím poskytované služby dosáhnout, způsob, jakým se bude pracovat na plnění cíle jednotlivé kroky, a termín zhodnocení dosaženého cíle. Tuto dohodu může klient kdykoliv změnit dle svých potřeb v závislosti na kapacitních možnostech střediska. Jednorázovou změnu stačí domluvit telefonicky, změny pravidelných návštěv se zaznamenají písemně. 3

4 4) Průběh služby Převážná část služeb je klientům poskytována v přirozeném prostředí dítěte, tj. v rodině (v domácnosti), ale je možnost poskytování odlehčovacích služeb také ve středisku. Frekvenci návštěv domlouvá sociální pracovnice. Z každé návštěvy vytvoří pracovník/ice záznam o průběhu služby, který je uložen v dokumentaci každého klienta. Samotná činnost pracovníka/ice spočívá v plnění individuálního plánu a v poskytování činností, které si klient objednal. Seznam činností poskytovaných konkrétní službou je uveden při každé smlouvě. 5) Dokumentace o poskytování sociálních služeb Údaje v dokumentaci jsou nezbytné pro kvalitní poskytování služeb, příslušní pracovníci k nim mají přístup. S údaji je nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Součástí smlouvy o poskytování služby je souhlas se zpracováváním osobních údajů. Při pořízení fotografií, pokud bychom chtěli fotografie nebo jiné dokumenty použít k propagaci střediska ELIADA Brno, vyžádáme si od klienta písemný souhlas, který může klient/zákonný zástupce kdykoliv písemně odvolat. Pracovníci střediska ELIADA Brno, stejně tak i stážisti, praktikanti a dobrovolníci jsou vázáni mlčenlivostí. Klient má právo kdykoliv po domluvě s příslušným pracovníkem nahlédnout do dokumentace, která je o něm vedena. Ve středisku ELIADA, Brno je dokumentace uschována v uzamčené skříňce a elektronická dokumentace je chráněna heslem. 6) Ukončení poskytování služeb K ukončení poskytování služeb mohou vést tyto důvody: stanovený cíl byl splněn, klient již nadále nepotřebuje využívat nabízené služby bylo dosaženo věkové hranice dané služby klient se přestěhoval mimo oblast poskytovaných služeb dlouhodobé a hrubé porušování dohody klienta vůči středisku ELIADA, Brno Klient může odstoupit od smlouvy kdykoliv bez udání důvodu (zavazuje se však vrátit všechny zapůjčené pomůcky a uhradit veškeré neuhrazené platby). Ukončení smlouvy musí být vždy písemné. Musí být vyhodnocen individuální plán, klientovi jsou předány kontakty na navazující organizace, případně je mu s nimi zprostředkován kontakt. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Posláním odlehčovacích služeb je poskytovat péči o dítě s postižením za účelem odpočinku pečující osoby. Co je odlehčovací služba? Terénní i ambulantní služba, která umožní pečující osobě nezbytný odpočinek. Odlehčovací služba znamená možnost, že bude o dítě postaráno na přechodnou dobu např. několik hodin i vícekrát v týdnu (dle konkrétní domluvy). Tuto službu může pečující rodina využívat dlouhodobě, ale i jednorázově. Tato doba slouží pečujícím k nabrání sil potřebných k další péči o dítě se zdravotním postižením. 4

5 Pro koho je služba určena? Rodinám každodenně pečujícím o dítě ve věku 0-18 let s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením (dítě žije ve společné domácnosti s pečovatelem). Klientem je rodina pečující o dítě s postižením. podrobnější vymezení cílové skupiny Zájemci, jimž lze vyhovět Rodina pečující o dítě s tělesným postižením (vrozeným i získaným, všech stupňů závislosti) Rodina pečující o dítě s mentálním postižením (vrozeným i získaným, všech stupňů závislosti) Rodina pečující o dítě s kombinovaným postižením (vrozeným i získaným, všech stupňů závislosti) Rodina každodenně pečující o dítě s postižením v domácím prostředí Zájemci, jimž nelze vyhovět: Rodina pečující o dítě s čistým smyslovým postižením Rodina pečující o dítě s psychickými odchylkami vyžadujícími psychiatrickou léčbu Rodina pečující o dítě s infekčním onemocněním či děti, jejichž zdravotní stav vyžaduje odborný zdravotní dohled, pokud tento dohled rodiče nezajistí Rodina pečující o dítě, které využívá roční pobytovou službu Kritéria pro přijetí či nepřijetí zájemce o službu Kritéria pro přijetí zájemce o službu dítě, o které má být pečováno, spadá do cílové skupiny na základě potvrzení od lékaře (věkově i typem postižení) středisko ELIADA, Brno nabízí požadované služby středisko ELIADA, Brno má volnou kapacitu pro poskytování žádané služby Kritéria pro nepřijetí zájemce o službu zájemce nespadá do cílové skupiny středisko ELIADA, Brno nenabízí požadované služby středisko ELIADA, Brno nemá volnou kapacitu pro poskytování žádané služby Jak je poskytována? Odlehčovací službu poskytujeme celoročně v pracovních dnech od 7:00 do 22:00 hodin podle potřeb klienta a možností střediska terénní i ambulantní formou. Terénní službu poskytujeme v přirozeném prostředí klienta. Umožníme tím pečujícím osobám odpočinek od náročné a systematické péče o dítě s postižením a poskytneme pečovateli prostor k vyřízení osobních záležitostí a načerpání nových sil. Ambulantní službu poskytujeme ve středisku ELIADA, Brno. Klienti přicházejí do Střediska na jednotlivé aktivity sjednané v individuálním plánu, a to v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce. Klient může docházet na individuální péči nebo skupinové aktivity. Rodič může být přítomen práci odborníka s dítětem, nebo si může dítě ve sjednanou dobu ve středisku vyzvednout. 5

6 Pokud s klientem pracuje více asistentů, je určen jeden klíčový pracovník, který je zodpovědný za plánování průběhu odlehčovací péče u konkrétního klienta. Tomu klient může sdělovat všechny své potřeby, vytvoří spolu individuální plán péče, kde si klient formuluje cíle, kterých chce dosáhnout, apod. Proč je odlehčovací služba důležitá? Každodenní trvalá péče o dítě či mladistvého s postižením je velmi namáhavá a představuje pro pečujícího značnou fyzickou i psychickou zátěž. Pečující osoba často nemá prostor pro nezbytný odpočinek ani pro vyřízení osobních záležitostí. Pokud tato situace trvá dlouhodobě, vede k vyčerpání pečující osoby a jejímu sociálnímu odloučení. Nemá-li pečující rodič jinou možnost jak náročnou situaci řešit, má syndrom vyhoření často za následek umístění dítěte v pobytovém zařízení sociální péče a zpřetrhání dosavadních sociálních i citových vazeb. Odlehčovací službou podporujeme rodinu v péči o dítě v domácím prostředí a snažíme se napomáhat při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. Cíle odlehčovacích služeb Snížit negativní vliv postižení dítěte na jeho rodinu, snížit psychické i fyzické zatížení pečujících Umožnit rodině pečovat o dítě v jeho přirozeném prostředí Poskytnout prostor pro osobní záležitosti a zájmy pečujících a umožnit jim nezbytný odpočinek Zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy, podporovat jejich soběstačnost Zásady poskytování odlehčovacích služeb Zásada partnerského přístupu Klient nám je rovnocenným partnerem. Při práci respektujeme jeho práva a možnost svobodné volby. A to vždy tak, aby i vzhledem k rozumovým schopnostem klienta byla zachována bezpečnost situace. Zásada individuálního přístupu / služba šitá klientovi na míru Při práci respektujeme individuální zvláštnosti a potřeby klienta. Ty jsou zaznamenány v IP a asistent je během poskytování služby (spolupráce s klientem) respektuje. Zásada flexibilního přístupu služby se snažíme přizpůsobovat individuálním potřebám a možnostem jednotlivých klientů (z hlediska času i místa poskytování služeb). Zásada práva volby pracovníci střediska respektují klientovo přání, s ohledem na rozumové schopnosti klienta a bezpečnost situace. Zásada spolupráce a návaznosti péče respektujeme, podporujeme a poskytujeme informace při návaznosti na další sociální služby. 6

7 Činnosti při poskytování odlehčovacích služeb pomáháme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (při podávání jídla a pití, při oblékání, při samostatném pohybu v prostoru, při přesunu na lůžko nebo vozík, ) pomáháme při osobní hygieně (mytí, při použití WC, při péči o vlasy a nehty) pomáháme při zajištění stravy, při přípravě jídla a pití, oběd zajistíme od dodavatelské firmy za plnou cenu, přinesený pokrm ohřejeme v mikrovlnné troubě doprovázíme do školy, na zájmové a volnočasové aktivity, do institucí poskytující veřejné služby a zpět, napomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podporujeme sociální začleňování osob poskytujeme sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (např. speciálně pedagogická péče). pomáháme při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí nacvičujeme a upevňujeme motorické, psychické a sociálních schopnosti a dovednosti; podporujeme rozvoj komunikace včetně alternativních způsobů (piktogramy, usnadňovaná komunikace, kresba aj.); pomáháme při zajištění chodu domácnosti; poskytujeme různé kroužky dle aktuální nabídky (např. výtvarný kroužek, rytmika aj.) Výše úhrady se řídí aktuálně platným ceníkem služeb Střediska ELIADA, Brno. Ceník služeb dostává klient před nebo při podpisu smlouvy, je uveden také na webových stránkách Zájemce o službu může kontaktovat: Koho: Šárka Otavová, DiS. (koordinátorka služeb střediska ELIADA, Brno) Bc. Filip Habrman (vedoucí střediska ELIADA, Brno) Jak: telefonicky: em: osobně (po předchozí telefonické domluvě): středisko ELIADA, Brno, Kamenná 21, Brno 7

8 DOPLŇKOVÉ SLUŽBY Pro klienty jsou připravovány i jednorázové aktivity jako jsou jednodenní výlety, oslava Dne dětí, prázdninové pobyty pro klienty i s jejich rodinami apod. Půjčování speciálních hraček, didaktických pomůcek a odborné literatury. nabídka pomůcek a odborné literatury k zapůjčení najdete na Využívání společenské místnosti/herny viz Provozní řád Úseku Brno Rodiče našich klientů se mohou pravidelně setkávat prostřednictvím svépomocně terapeutické skupiny (dále jen Skupiny), která je Úsekem Brno nabízena zdarma. Skupina poskytuje prostor a zázemí pro přirozenou vzájemnou emoční podporu, sdílení, výměnu cenných zkušeností s výchovou a péčí o dítě s postižením, předávání informací o možnostech léčby speciálních obtíží, rehabilitaci, kompenzačních pomůckách, apod. Naskýtá se zde příležitost navázat bližší přátelství mezi rodinami, které může případně vyústit ve vzájemnou praktickou výpomoc. Rodiče zde mohou diskutovat i o vlastních potřebách a nárocích na pomoc ze strany společnosti. Program Skupiny rodičů koordinují dvě psycholožky a je otevřena návrhům a přáním účastníků, kteří jej spoluvytvářejí. Je možné pořádat besedy s odborníky a jinými hosty na témata, která rodiče zajímají. Skupina se schází zpravidla jednou za měsíc na dvě hodiny dopoledne. Během programu je rodičům pro jejich děti nabídnuta osobní asistence. Klienti mohou dle svého přání využívat hernu, společenskou místnost a kuchyňku po domluvě s pracovníkem, popř. v jeho doprovodu i další prostory střediska, v letních měsících bude k dispozici dvorek. Možnost podání připomínek, podnětů a stížností Pokud nejste spokojeni s poskytovanými službami nebo s čímkoliv co se týká střediska ELIADA, Brno, můžete vznést podnět, připomínku nebo stížnost na kvalitu poskytovaných služeb. Každou Vaši stížnost, připomínku či podnět bereme jako krok vedoucí ke zvýšení kvality našich služeb. Plné znění dokumentu najdete ve vnitřní směrnici střediska ELIADA, Brno pod názvem Podávání podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB vedoucí střediska ELIADA, Brno sociální pracovnice/koordinátor služeb psycholožka (vede klub rodičů, poskytuje krizovou intervenci) osobní asistenti 8

9 Pracovní doba zaměstnanců, do kdy jsme k zastižení Pracovníci ve středisku ELIADA: pracovní dny po-čt 8:00-16:00, pá 8:00-14:00 hodin, po vzájemné domluvě i jinak. Osobní asistence: nepřetržitě; převážně v pracovní dny, podle potřeb klienta a možností střediska i v nočních hodinách a o víkendech. KONTAKTY Slezská diakonie, Na Nivách 7, Český Těšín středisko ELIADA, Brno, Kamenná 21, Brno Štýřice, Tel.: Web: Informační brožuru pro rodiče služba osobní asistence schválil: Bc. Filip Habrman. - vedoucí střediska ELIADA, Brno Nabývá účinnosti

POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Podané ruce, družstvo, Starozuberská 1449, 756 54 Zubří IČO: 278 55 341 č.ú.: 256974167/0300 tel: 608 178 857 e-mail:podane-ruce@seznam.cz www.podane-ruce.cz POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Práce v sociálních službách

Práce v sociálních službách Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou.

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou. Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele: Prosapia, o. s., sdružení

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí III.

Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí III. Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí III. Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 2015 Městský úřad v Masarykově ulici hlavní budova. Odbory stavební,

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉDVORSKA A V OKOLÍ

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉDVORSKA A V OKOLÍ PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉDVORSKA A V OKOLÍ Obsah 1 DĚTI A MLÁDEŽ DO 26 LET A RODINY S DĚTMI... 4 1.1 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka... 4 1.2 Sociálně aktivizační

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno, IČO: 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 46 denní stacionáře IDENTIFIKÁTOR SLUŽBY: 5064603 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 46 ZN 704 - Denní stacionář

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 65 ZN 717 Rodinný sociální

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec

Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec Úvodní ustanovení Během jednání se zájemcem o službu je klient seznámen s vnitřními pravidly. Aktualizace pravidel probíhá min.1x ročně nebo dle potřeb

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Podpora samostatného bydlení

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Podpora samostatného bydlení PROVOZNÍ ŘÁD Podpora samostatného bydlení Tímto předpisem se ruší všechny dříve vydané verze tohoto předpisu. Platnost od: 1.1.2011 Podpis statutárního zástupce: PhDr. Ivana Strossová ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace

Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace TRANSFORMAČNÍ PLÁN Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace Březen 2013 ZPRACOVÁNO v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti

Více