POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ"

Transkript

1 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A < 1 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (60 (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno X l ( 21 ) PV ») в, (51) Int Cl. 5 С 03 В 32/00 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40) Zveřejněno (45) Vydáno 28.02;89 (75) Autor vynálezu PEŠEK MIROSLAV ing. CSc., PRÁŠIL ZDENĚK RNDr. CSc., PRAHA, MATUŠEK MIROSLAV ing. CSc., JABLONEC NAD NISOU, BROŽEK VLASTIMIL ing. CSc., PRAHA, DRAHORÁD RADOVAN ing., JABLONEC NAD NISOU (54) Způsob vytváření barevných dekorů ve skle Účelem způsobu je vytváření barevných dekorů ve skle nebo skleněných výrobcích působením vysokoenergetického elektromagnetického a/nebo korpuskulárního ionizujícího záření a to tak, že ее záření do místa dekoru směřuje pomocí stínění nebo masek nebo čoček nebo reflektorů nebo kolimačních systímů. Podle způsobu se sklo nebo skleněné výrobky v místech požadovaného dekoru odbarvují působením záření o nižší energii kvánt s výhodou ultrafialovým zářením a zářením o nižší vlnové délce. Vybarvování a odbarvování akj.a v místech požadovaného dekoru Je možno provádět v některých případech současně. Vytváření dekoru ve skle může být využíváno ve sklářském průmyslu, v bižuterním průmyslu, při výrobě optiokyohjpřístrojů, i při výrobě stavebních prvků s barevným dekorem pro stavebnictví a to pro použití v interieru i pro venkovní užití.

2 - 1 - Vynález se týká způsobu vytváření barevných dekorů ve skle *. a/nebo ve skleněných výrobcích.. Dosud známé způsoby vytváření barevných dekorů ve skle, přičemž barevným dekorem se rozumí odlišné vybarvení nebo odbarvení vybraných Sásti skleněných'výrobků nebo polotovarů, spočívají především v. míšení sklovín s různými barevnými odstíry v průběhu přípravy různých"výrobků ze skla. Je rovněž známá výroba barevných dekorů ozařováním speciálních tzv. fotosenzitivních skal, což je např. popsáno v publikaci; J. Nebřenský; Fotosenzitivn skla, SÍHl Praha 1978, nébo v АО SSSR č nebo 57441?. Fotosenzitivní skla jsou záměrně vyrábíš na tak, že vhodnými příměsemi jsou v nich vytvořeny podmínky pro vznik zbarvení po osvětlení ultrafialovým nebo viditelným.zářením, obecnž nízkoenergetickým.. zářením. Je rovnčž známo vytváření povrchových "rytých" dekorů pomocí laserů ~ např. EP Je známo rovněž barvení skla ozařováním vysokoenergetickým zářením. Jednoduchým ozařováním vy sok o- energetickým zářením ale není možno, vytvořit výrazné barevné dekory, Tak.nápř. v čs< АО č* 191^659 je popsáno barvení skla v celám objemu vystavením- skleněného předmětu působení ionizujícího zářeni. Na rozdíl od t5chto známých způsobů vytváření dekorů bylo zjištěno, 2e lze vytvářet barevné dekory v průmyslově' vyráběných sklech nefotosenziti-vního typu pomocí vysokoenergatického ionizujícího záření bus samotného, nebo v kombinaci s odbarvením části výrobku pomocí záření o nižší energii. Absorpcí kvant vysokoenergetického záření dochází ve sklech ke vzniku tzv. barevných center schopných absorbovat určitou složku viditelného světla, což' se projeví tím, 2e sklo předtím ozářené vhodným zářením změní ve viditelné oblasti světla svou barvu. 5- které zmčny tohoto typu jsou trvale nebo velmi dlouhodobé a lze

3 - 2 - je proto využít к trvalé nebo velmi dlouhodobé změně zbarvení skla. Jiné агдёцу tohoto typu ma'jí charakter reversibilní a vhodnou tepelnou úpravou nebo dodatečným-ozařováním již ozářeného skla zářením o votaí vlnové délce je možno je v různé a kontrolované míře likvidovat, Čehož lze využít1c vytváření různých barevných dekorů nebo к vytváření odstupňovaných barevných odstínů o různé intenzitě zbarvení a k dalším efektům, které jsou jinak obtížné dosažitelné. J Popsaných jevů je možno využít к vytváření barevných dekorů ve sklech různého složení, při čemž je možno vybarvení stabilizovat přidáním malých množství aditiv, např. oxidu mánganičitého. Podstata vynálezu spočívá v tom, že barevný dekor se vytváří působením vysokoenergetického elektromagnetického a/nebo korpuskulárního ionizujícího záření ve sklech nebo ve skleněných výrobcích tím způsobem, že dó vybraného místa barevného dekoru se toto záření směruje. bu3 pomocí etínsní» nebo -masek, nebo čoček, nebo reflektorů, nebo kólimačníc& systémů. Barevného dekoru lze dosáhnout také tím způsobem, že se sklo nebo výrobek ze skla vybarví v celém objemu nebo ve zvolené části objemu vysokoenerge ticlcým elektromagnetickým a/nebo korpuskulárni m ionizujícím zářením o energii votäí jak 1 kev a bu3 následně;nebo současně se v místě barevného dekoru odbarvi působením elektromagnetického záře ní. o vlnové délce větší než 10' nm, a výhodou ultrafialovým nebo laserovým zářením, nebo zahřátím vybrané části výrobku, přičemž místo barevného dekoru se vymezí bu3 pomocí stínění, nebo pomocí masek', nebo čoček, nebo kolimačních systémů, nebo zrcadel*nebo zrcadlových systémů. Barevný dekor lze zvýraznit využitím různé tloašílcy skla, vhodným umístěním ozařovaného předmětu ve'svazku nebo v poli záření, případně ebučasným působením vhodných geometrických uspořá-. dání, nebo součaér^m působením výše uvedených opatření. Pro tento účel lze v praxi použít pouze ty druhy skla, v nichž vysokoenergetické ionizující záření vytváří barevná centra o dostatečná dlouhé době života, za teplot jimž je radiačně vybarraný předmět vystaven. tj radiačně odolných skel ř která jsou svým složením určeny např. pro průzory horkých komor a pro podobné účely, nelze tento postup v praxi využít. Hl&vní výhody popsaného způsobu výroby barevných dekorů spočívají v tom, že je možno při výrobě barevných dekorů na výrobcích ze skla používat výrobky nebo polotovary připravené pouze z

4 - 3 - jedné skloviry, přičemž barevný dekor je na výrobcích nebo polotovarech vytvářen teprve dodatečná. Dále je takto možno zhotovit ba- ' řevná dekory, které by jinak nebylo možno realizovat bucí vůbec, nebo a velkými obtížemi. Při popsaném způsobu výroby barevných dekorů ve skle se postupuje tak, že záření o vhodné vlnové délce se směruje do skla pomocí vhodrých masek, stínění^ čoček, zrcadel, kolimační ch nebo zrcadlových systémů s přihlédnutím ke geometrickým faktorům takovým způsobem, že v určitém místě nebo místech ve skle dosáhneme bu3 současným/nebo následným působením daného záření vý- : znamně vyaäí koncentrace barevných center než v ostatních místech objemu skla. To se projeví vznikem více či ménč ostře ohraničeného barevného dekoru. Jeho ostrost a tvar jsou dány vlastnostmi použitého stíňíčího a kolimáčního systému a geometrickým uspořádáním systému sklo - zdroje záření, včetnč geometrických vlivů tvaru a polohy aklenčného předmětu a zdrdjů ionizujícíhe záření. Významným způsobem ovlivňuje ostrost dekoru a intenzitu vybarvení i tloušíka skla nebo'skleněného, předmětu.fcropřípravu složitějších barevných dekorů je možno použít skleněné výrobky nebo polotovary zhotovené ze dvou nebo více sklovin s různým složením, kde vlivem, ionizujícího záření dochází ke vzniku nebo к mizení různý<h barevných center. P^o přípravu primárních barevných dekorů ve skle je možno použít různé zdroje vysokoenergetického záření o energii výšsí než 1 kev, jako např. radioaktivní zářiče alfa, beta, a/nebo gama, urychlovače ' korpuskulárních částic, např. elektronů, protonů a další. Pro vytváření barevných dekorů odbarvením lze použít světelné nebo rtuíové, xenonové a j. výbojky, lasery, zdroje tepelného záření, aljiné zdroje, generující záření o větší vlnové délce než bylo použito pro vznik primárního radiačního vybarvení - o vlnové délce větáí jak 10 Dále uvedené příklady provedení vynálezu objasňují, aniž by tento omezovaly. * i Příklady provedení: 1. Sklenice válcového tvaru ze sodnodraselného slcla s ob^a- ''hem 6,5 % hmot. oxidu olovnatého PbO byla ozařována zářením gama ^Oo o průměrné energii lcvánt gama 1,25 MeV tak, že silné spodní x 60 části sklenice byly nejblíže к zářiči s w Co a ostatní části sklenice byly stíněny olověným stíněním. Silné části sklenice ani s tě né nejblíže к zářiči byly ozářery dávkou záření 5. Gy. lakto byl vytvořen výrazný dekor vzniklý vzájemným piůsobením záření, tlousíky skla,, stínění a geometrických faktorů.

5 Střední spodní část aklenicejpřipravená podle příkladu lfbyla ve rlruliám stupni ozařována-ultrafialovým světlem rtuíové výbojky tak, že světlo bylo soustřeďováno na tuto část sklenice kovovými zrcadly a křemennou čočkou, při Čemž dalaí části dna skle nice byly odstíněny kovovou maskou.'takto byl primárně vzniklý barevný dekor dále upraven a zvýrazněn tak, že střední část dna skle nice byla výrazně méně zbarvená. 3«Náhrdelník ze skleněných perliček s obsahem 10 % hmot» oxidu olovnatého PbO byl vložen do olovného pouzdra o síle stěny 10 cm talc, 2e část náhrdelníku-byla ozářena zářením gama ^Co. Nechráněná část náhrdelníku byla ozářena dávkou sáření 6,7.10^ Gy, : na rozdíl od stíněná části náhrdelníku, která byla ozářena podstat ně menšími dávkami záření. Po skončení ozařování byl náhrdelník vyjmut z olověného pouzdra a krátkodobým ohřátím náhrdelníku na 100 C byl vytvořený barevný dekor stabilizován. 4. Váza ze sodnodraselného skla s obsahem 6,3 % hmot. oxidu olovnatého PbO s prolamovaným, výrazně hloubkovým reliéfem byla ozařována rovnoměrně zářením gama 60 Ce integrální dávkou záření 6,7.10* Gy. Po ozáření byla váza ve druhém stupni rovnoměrně ozářena UV zářením rtuťové výbojky. Tenká partie dekoru - reliefu vázy byly působením ultrafialového záření odbarveny a silné části zůstaly tmavé. Takto byl vytvořen zajímavý dekor, který je jinými, technikami pouze obtížně dosažitelný. ' ' 5. Berta vy tvořená ze skleněných šatonů rovnoměrně rozmístěných v plošná síti byla rovnoměrná ozářena zářením gama. Co' /' ";. celkovou dávkou Gy. Po ozáření byla na b ortu přiložena maeká z hliníkového plechu, v ní2 byly vyříznuty otvory ve tvaru požadovaného dekoru. Qoŕta s maskou'byla ve druhém stupni ozářena, ultrafialovým zářením rtuíová výbojky. Místa neozářerá ultrafialovým zářením zůstala zbarvená, ozářená místa byla odbarvena. Tím vznikl na bortě žádaný plošný barevný dekor. 5. Popelník ž barnatého křišťálu s příměsí 0,02 % hmot.: v oxidu manga nič i tah o Mn0«> byl opatřen maskou -z-hliníkové fólie o.tloušíce 0,1 mm, v níž byl ve středové části vyříznut kruhový. 60 otvor. Popelník s maskou byl ozařován zářením gama. Co a současně z jedné strar\y ultrafialovým zářením rtuťové výbojky. Popelník byl ozářen celkovou dávkou záření Gy. Takto byl vytvořen požad ovaný ohraniče rý barevný. dekor.

6 7» Lustr sestavený z několika koncentricky orientovaných závěsných kruhů se skleněnými ověaky ze skloviny a obsahem 6,3 % hmot. oxidu olovnatého PbO byl rovnomírně ozářen zářením gama celkovou dávkou l.lo^gy. Po ozáření byl do středu lustru umístěn zdroj ultrafialového záření a vybrané.části lustru byly odstíněny hliníkovou fólií. Takto byl vytvořen požadovaný barevný dekor vytvořený i vybarvených a nevybarver\ých skleněných ověsků. 8. Planparalelní skleněná destička o tlouäíce 5 mm byla 60 fi rovnoměrná ozářena zářením gama Co dávkou záření 1» 10 Gy.-Vzniklé zbarvení bylo stabilizováno zahřátím destičky po dobu 300 mir na teplotu 60 C. Destička byla vložena pod plechovou masku programovatelně posunovatelnou ve směru delší hrary destičky. Nad maskou byl umístěn difuzní zdroj ultrafialového záření. Plechová maska byla naprogramovanou rychlostí posouvána ve směru delaí hrany destičky tak,.že byly postupně různé části destičky exponovány různou dobu ultrafialovým zářením. Takto byl vytvořen z destičky áedý optický klín.., Vytvářeňí barevného dekoru ve skle může být využíváno -ve sklářském průmyslu, v bižuterním průmyslu, při výrobě osvětlovacích těle a, při výrobě optických přístrojů, i při výrobě staveb-. nich prvků e barevným dekorem pro stavebnictví a to pro užití v interiéru i pro venkovní použití.

7 P Й B D M S I v' r jf i L E z a 1. Způsob vytváření barevných dekorů ve skle a/nebo ve. skleněných výrobcích působením vysokoenergetického elektromagnetického a/nebo korpuskulárního ionizujícího zářeňíy vyznačený tím, že záření se do místa dekoru směruje pomocí stínění nebo masek, nebo čoček, nebo reflektorů, nebo kolimačních systémů. 2. Způsob vytváření barevných dekorů ve skle a/nebo ve skleněných výrobcích radiačně -vybarvených v určitém objemu, podle bodu 1,vyznačený tím, že v místech požadovaného dekoru ее sklo odbarvuje působením záření o nižáí energii kvant o vlnové délce větší jak 10 nm, s výhodou ultrafialovým zářením a/nebo zářením o větáí vlnové délce. 5. Způsob podle bodu 2 ř vyznačený tím, že vybarvování a odbarvování se provádí současně. 4. Způsob vytváření barevných dekorů podle bodu 1 nebo 2, vyznačený tím, že se místa požadovaného dekoru zahřívají.

VYUŽITI RADIONUKLIDU A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

VYUŽITI RADIONUKLIDU A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ INIS-mf--1OÚ4 8. celostátní konference VYUŽITI RADIONUKLIDU A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ Závodní pobočka ČSVTS Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha Komise české rady

Více

RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ

RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Jiří Švec Doplňující učební text pro předměty Bakalářská fyzika, Aplikovaná fyzika,

Více

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE NANOPRÁŠKOVÝCH MATERIÁLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. KLÁRA ŠAFÁŘOVÁ Školitel: doc. RNDr.

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

Elektronová mikroskopie. Metalografie

Elektronová mikroskopie. Metalografie INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Jaromír Cais Elektronová mikroskopie. Metalografie Metodická příručka Ing. Jaromír Cais Elektronová mikroskopie. Metalografie Metodická příručka Vydalo Centrum pro studium

Více

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Václav Pazdera Jan Diviš Jan Nohýl Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních

Více

Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Výroba součástek a konstrukčních prvků

Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Výroba součástek a konstrukčních prvků Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Výroba součástek a konstrukčních prvků Vysoké učení technické v Brně 2011 Tento učební text byl vypracován v rámci

Více

NÁVRH ŘÍZENÍ VÝROBNÍ LINKY S KONTROLOU ROZMĚRŮ VÝROBKŮ

NÁVRH ŘÍZENÍ VÝROBNÍ LINKY S KONTROLOU ROZMĚRŮ VÝROBKŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK Martina Kubecová a kolektiv ONKOLOGIE Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK 2011 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF a FNKV Martina

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ SVAŘOVÁNÍ Rozdělení metod svařování Všechny běžné metody svařování lze rozdělit na dvě velké skupiny a to metody tavného svařování a metody tlakového svařování. U tavného svařování

Více

METODY STUDIA STRUKTURY

METODY STUDIA STRUKTURY + Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava METODY STUDIA STRUKTURY učební text Vlastimil Vodárek Ostrava 2012 Recenze: prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSC. Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Název: Metody

Více

Inteligentní osvětlení průmyslové haly. Bc. Tomáš Bělaška

Inteligentní osvětlení průmyslové haly. Bc. Tomáš Bělaška Inteligentní osvětlení průmyslové haly Bc. Tomáš Bělaška Diplomová práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č.

Více

Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření

Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření 1. Legislativní normy. Základním zákonem, který upravuje všechny činnosti spojené s využíváním ionizujícího záření je tzv. Atomový zákon 1 z roku 1997 (Sbírka

Více

Optické přístroje 2 OPT/OP. Jan Ponec

Optické přístroje 2 OPT/OP. Jan Ponec Optické přístroje 2 OPT/OP Jan Ponec Určeno pro studenty 2. ročníku bakalářského studia oboru Přístrojová optika a 2. ročníku navazujícího studia oboru Optika a optoelektronika Olomouc 2012 Tento projekt

Více

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie 4.1. Plazmochemie historie K systematickému fyzikálnímu výzkumu vlastností plazmatu se přistoupilo teprve ve 20. století. Avšak využití plazmatu je staré jako lidstvo samo. Plazma totiž nacházíme v každém

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Návrh umělého osvětlení pro odborné učebny.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Návrh umělého osvětlení pro odborné učebny. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Návrh umělého osvětlení pro odborné učebny. Sezimovo Ústí, 2013 Autor: Jan Holšán Poděkování Děkuji především vedoucímu

Více

1 Nekonvenční metody svařování - laser. 2 Svařování laserem (51)

1 Nekonvenční metody svařování - laser. 2 Svařování laserem (51) 1 Nekonvenční metody svařování - laser Nové nekonvenční technologie zaujímají širokou a velice rozmanitou oblast. Charakterizují je využití různých fyzikálních jevů, které mohou být zdrojem tepla nebo

Více

Laserové technologie v praxi

Laserové technologie v praxi Hana Lapšanská Laserové technologie v praxi Laser je zdrojem zvláštního druhu světla, které se v přírodě nikde nevyskytuje. Je monochromatické a má podobu úzkého směrovaného paprsku s velmi nízkou rozbíhavostí

Více

Textilní senzory - detekce UV záření

Textilní senzory - detekce UV záření Textilní senzory - detekce UV záření Martina, Viková, ng. LMBV KTM FT TU Liberec, martina.vikova@vslib.cz Abstrakt Jednou z možností ochrany organismu před působením nadměrných dávek UV záření je použití

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE MALÝ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM SMALL PHOTOVOLTAIC

Více

Světelné místo - SM. Světelný zdroj. Volba světelného zdroje pro veřejné osvětlení. Světelné místo popis

Světelné místo - SM. Světelný zdroj. Volba světelného zdroje pro veřejné osvětlení. Světelné místo popis Světelné místo - SM Světelný zdroj Světelný zdroj je primárním prvkem světelné soustavy. Jeho světelné a další parametry tedy limitují celou osvětlovací soustavu jak po stránce světelně technické, tak

Více

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Elektromagnetické spektrum Poznámky & ilustrace Gymnázium F. X. Šaldy Honsoft Verze 1.0 listopad 2006 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické

Více

Možnosti využití laseru v lékařství

Možnosti využití laseru v lékařství PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY Možnosti využití laseru v lékařství Magisterská práce Autor: Lenka Řiháková Vedoucí práce: RNDr. Hana Chmelíčková Studijní

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění

REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění I. Úvodní ustanovení I.1 Tento Reklamační řád H & M spol. s

Více

Vzdělávací program Den s jádrem 2014. Základní kurz nukleární medicíny

Vzdělávací program Den s jádrem 2014. Základní kurz nukleární medicíny Základní kurz nukleární medicíny 1 NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA I. Základní znalosti MUDr. Otto Lang Lektorovali: MUDr. Pavel Koranda, MUDr. Jan Šantora, CSc. Učební text pro posluchače 3. lékařské fakulty Univerzity

Více

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty.

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty. 2.snímek Historie rentgenového záření Na počátku vzniku stál německý fyzik W.C. Röntgen (1845-1923). V roce 1895 objevil při studiu výbojů v plynech neznámý druh záření. Röntgen zkoumal katodové záření,

Více

Pavel Volný. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie

Pavel Volný. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie 14 VÝVOJOVÉ TRENDY MAGNETICKÝCH UPÍNAČŮ PRO UPÍNÁNÍ FEROMAGNETICKÝCH PŘEDMĚTŮ Pavel Volný ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie 1 Úvod V rozvinuté strojírenské

Více

SCREEN MERMET/SOLTIS. Technický manuál pro protisluneční ochranu

SCREEN MERMET/SOLTIS. Technický manuál pro protisluneční ochranu SCREEN MERMET/SOLTIS Technický manuál pro protisluneční ochranu Technické tkaniny SCREEN a SOLTIS jsou látky speciálně vyvinuté pro zastínění prosklených ploch a to v oblasti exteriéru, kde mají největší

Více

Plazmové svařování (navařování) - 15

Plazmové svařování (navařování) - 15 Plazmové svařování (navařování) - 15 Aplikace plazmatu je ve světě značně rozšířena, zejména při navařování prášků a drátů. Metoda má základ v použití vysoce koncentrovaného proudu plazmy pro tavení navařovaného

Více