Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Motto: Je třeba usilovat o to, aby každý viděl a věděl víc, než viděl a věděl jeho děd a otec. (Anton Pavlovič Čechov)

2 1 Identifikační údaje školy Název ŠVP: Studijní forma vzdělávání: Motivační název: Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia denní forma Vidět a vědět Předkladatel: Název školy: Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Adresa: Komenského 754, Vítkov IČ: REDIZO: IZO: Ředitel školy: Mgr. Blanka Váňová Telefon a fax: Koordinátor: Mgr. Zuzana Kotrlová Zřizovatel: Název: město Vítkov Adresa: náměstí Jana Zajíce 7 Kontakty: Ing. Pavel Smolka, starosta města Telefon: , Platnost dokumentu: od 1. září 2013 Mgr. Blanka Váňová ředitelka školy

3 2 Charakteristika školy Motto: Je třeba usilovat o to, aby každý viděl a věděl víc, než viděl a věděl jeho děd a otec. (Anton Pavlovič Čechov) 2.1 Stručná charakteristika Gymnázium Vítkov bylo založeno před šedesáti lety. Pro malé město, jako je Vítkov, byla, je a vždy bude existence střední školy přínosem pro kulturní a společenský život. Vytváří jedinečnou šanci pro mládež z města i blízkého okolí získat kvalitní vzdělání, jež jim umožní plnohodnotné zapojení do životního i pracovního procesu. S malou nadsázkou můžeme označit vítkovské gymnázium jako rodinné. Při zpětném ohlédnutí lze vysledovat i tři generace studentů pocházejících z jedné rodiny. Přes komunikační odlehlost působila v průběhu let na škole řada vynikajících pedagogů, kteří ovlivnili motivované mladé lidi, jež chtěli získat středoškolské vzdělání. 2.2 Krátce z historie Dekretem ministerstva školství a osvěty byla v roce 1953 zřízena střední škola ve Vítkově, která 1. září zahajovala své působení, tehdy jako jedenáctiletá střední škola. První maturitní zkoušky proběhly v roce Ve školním roce 1966/1967 začal přechod ke čtyřleté formě studia gymnaziálního typu. Studium na sedmiletém gymnáziu započalo ve školním roce 1992/1993, od počátku školního roku 1996/1997 se vyučuje na osmiletém gymnáziu. V současnosti odpovídá studijní nabídka schváleným učebním dokumentům pro čtyřleté a osmileté studium. K Gymnázium, Vítkov ukončilo svou činnost, k bylo zrušeno. Od přešla veškerá činnost na Základní školu a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace. 2.3 Umístění, velikost a vybavení školy Základní škola a gymnázium se nachází v přirozeně vzniklé kulturně-vzdělávací části města Vítkova, samotná budova je pavilónového typu. Součástí prvního pavilónu je také jídelna. Žáci mají přímý přístup ke stravování, neboť vestibulem a žákovským šatnami je

4 tento pavilon připojen k ostatním částem školy. Šatny žáků nižšího stupně jsou řešeny drátěnými kójemi, žáci vyšších ročníků mají samostatné, šatní skříňky. Druhý pavilon je obsazen většinou učebnami, nachází se zde specializovaná učebna výpočetní techniky a nově zbudovaná moderní multimediální učebna. Sborovna je umístěna také v této části školy. Ve třetím pavilonu se nachází učebny a ředitelství školy. Specializovanými učebnami zde jsou: učebna zeměpisu a učebna matematiky. Poslední, přistavěný pavilon je místem pro učebny a školní klub. Jsou zde specializované učebny výtvarné výchovy, hudební výchovy, učebna fyzikálně-chemická s rozvodem nízkého napětí a plynu, učebna přírodopisu a kancelář ekonomického úseku školy. V suterénu jsou školní dílny a gymnastický sál. Tyto prostory využívá rovněž školní klub, který zde má své klubovny. Před budovu školy je umístěno víceúčelové betonové hřiště. Kolem všech budov je školní zahrada se skalkou, slunečními hodinami, s prolézacím systémem a lavičkami. Zlepšování hygienických podmínek výuky je jednou z priorit při přípravách rozpočtů na jednotlivé roky. Bylo zrekonstruováno sociální zařízení ve všech pavilonech. Většina tříd je vybavena odpovídajícím (i rostoucím ) žákovským nábytkem. Okna na jižní slunečnou stranu jsou opatřena žaluziemi. V minulém roce byla vyměněna všechna osvětlovací tělesa za odpovídající zářivková. V místnostech, kde bylo obtížné dosažení pracovní teploty, byl letos posílen topný systém. V případě příznivého počasí mohou žáci o přestávkách vycházet na školní zahradu. Uskutečňuje se tady také výuka vhodných předmětů. Relaxace probíhá také odpoledne ve školní družině a školním klubu. Pitný režim je zajišťován školním bufetem a nápojovými automaty. Zájemci mohou odebírat školní mléko. K zásadám zdravého životního stylu je přihlíženo rovněž při sestavování jídelníčků ve školní jídelně. Vybavení školy je možné po materiální stránce označit za velmi dobré. Podařilo se plně zabezpečit výuku učebnicemi, které vyučující daných předmětů požadovali. Byla pravidelně doplňována učitelská knihovna o publikace potřebné k výuce. Sbírky kabinetů byly rozšiřovány o různé mapy, pomůcky, hudební nástroje, nářadí, materiály apod. Jsou doplňovány a obnovovány výukové programy, probíhá nákup ostatních nosičů (hudby, filmů).

5 Při pořizování nových materiálů a pomůcek byly zohledněny také potřeby žáků se specifickými poruchami chování a učení, bylo nakoupeno velké množství pomůcek určených jejich potřebám. Cílem všech pracovníků školy je moderní a zajímavá výuka. Proto dochází k neustálému zlepšování technických zařízení při plném vědomí, že tato činnost je nikdy nekončící. Celá škola, včetně kabinetů, sborovny, kanceláří, je propojena do počítačové sítě s přístupem na Internet. Všechny kabinety mají svůj počítač s tiskárnou. Ve sborovně je umístěna síťová barevná laserová tiskárna. Většina učeben je vybavena počítačem Technické vybavení školy je i v ostatních částech na velmi dobré úrovni. Máme velké množství radiomagnetofonů, televizorů, videorekordérů, zpětných projektorů, DVD přehrávačů, videokamer, digitálních fotoaparátů, ozvučovací systém s bezdrátovými mikrofony, dvě volně přístupné kopírky. Ve školních dílnách je pro práci žáků umístěn hrnčířský kruh s pecí na vypalování keramiky a drobné dřevoobráběcí stroje. umístěn hrnčířský kruh s pecí na vypalování keramiky a drobné dřevoobráběcí stroje. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří 13 členů, většinou ženy. Někteří učitelé jsou bývalými absolventy našeho gymnázia. Ne všichni učitelé mají plný úvazek. Pedagogové splňují odbornou i pedagogickou způsobilost. Učitelé se průběžně vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, někteří si doplňují vzdělání distančním studiem. Výchovným a studijním problémům se věnuje výchovná poradkyně, na škole působí preventista sociálně-patologických jevů 2.5 Charakteristika žáků Gymnázium slouží především studentům ze spádové oblasti Vítkovska, Budišovska, částečně z Hradce nad Moravicí, Březové, Melče, Fulnecka a Oderska. Řada žáků navazuje na studijní tradici svých rodičů a sourozenců. 2.6 Dlouhodobé projekty a spolupráce - Rodiče vítáni, - EU peníze středním školám,

6 - ELIM. 2.7 Spolupráce s rodiči, informovanost veřejnosti Při škole je ustaven i Klub rodičů, jeho činnost byla zahájena již před mnoha lety. Nejvýznamnější akcí je pořádání Plesu mladých, jehož zisk je věnován na aktivity žáků. Veřejnost je pravidelně informována o dění ve škole prostřednictvím výroční zprávy a na oficiálních stránkách školy (www.gvitkov.cz). Potřebné informace jsou rodičům předávány v průběhu třídních schůzek i při osobních konzultacích. Škola je zapojena do informačního systému iškola (www.iskola.cz), kde mohou rodiče získat aktuální informace o hodnocení svých dětí. Běžné provozní informace i zprávy o nadstandardních aktivitách pro studenty na gymnáziu jsou zveřejňovány na nástěnkách v prostorách školy i na vývěskách ve městě, aktuality pro žáky i pedagogický sbor jsou hlášeny školním rozhlasem. Informace o podmínkách studia na gymnáziu mohou zájemci získat během pravidelných Dnů otevřených dveří i osobní návštěvou (po předchozí telefonické domluvě). Zprávy o zajímavých aktivitách a úspěších studentů jsou zveřejňovány ve Vítkovském zpravodaji a v regionálním tisku. Škola je v současnosti zapojena do projektu Rodiče vítáni.

7 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Gymnázium Vítkov je gymnázium všeobecné, zaměřuje se na osmileté i čtyřleté studium. Cílem je připravit žáky tak, aby zvládli přijímací řízení a samotné studium na vysoké škole, nebo na vyšší odborné škole (důkazem je dlouhodobá úspěšnost žáků u přijímacího řízení). Neméně významným cílem je příprava žáků k zvládání závažných životních situací, výchova k tvořivému a kritickému myšlení, logickému uvažování, řešení problémů a motivace k celoživotnímu vzdělávání. Nižší stupeň gymnázia umožňuje všem žákům získat dostatek znalostí a dovedností. Vzdělávací obsah je rovnoměrně rozložen do předmětů tak, aby byl vytvořen základ pro pozdější profilaci na vyšším stupni. Gymnázium Vítkov funguje jako otevřená instituce pro všechny děti, rodiče a širokou vítkovskou veřejnost. 3.2 Profil absolventa Žák po absolvování kvarty je: - vybaven znalostmi a dovednostmi, jež odpovídají požadavkům RVP ZV (v některých případech je i převyšují), - schopen plynule přejít bez závažných problémů studovat na vyšší stupeň, - připraven žít jako všestranně rozvinutá osobnost, - schopen dalšího rozvoje ve všech oblastech vzdělávání i praktického života, - motivován pro další studium i sebevzdělávání, - vybaven studijními návyky. Absolvent: - si uvědomuje svá práva, ale současně i povinnosti, - je připraven pracovat aktivně a samostatně, - akceptuje principy týmové spolupráce, - je tolerantní, ale současně i kritický k názorům jiných lidí, - umí přehodnotit své názory i způsoby jednání a chování, - si stanovuje dosažitelné životní cíle, nepřeceňuje, ale ani nepodceňuje své

8 schopnosti a možnosti, - je zodpovědný za rozvoj svého duševního i fyzického zdraví, - umí dodržovat pravidla slušného společenského chování, - se snaží vhodně propojovat získané vědomosti a dovednosti, a zároveň je aplikovat v praxi, - se podílí na ochraně životního i pracovního prostředí, společenských hodnot i kulturního dědictví, - se vyznačuje vysokým stupněm morálních vlastností (zodpovědnost, úcta, humanita), - má široký kulturně politický přehled, - smysluplně využívá volný čas pro rozvoj své osobnosti, - pracuje s moderní počítačovou technikou, ovládá cizí jazyky, - je kreativní, komunikativní, - ovládá schopnost empatie, dovede pomoci ostatním, - se prosazuje jako individualita, - respektuje lidská práva, váží si lidského života, - jedná zodpovědně ve všech oblastech společenského života, - se orientuje v potřebných informacích a uvážlivě je zpracovává, - aktivně přistupuje k životu (včetně občanského), - vědomě buduje svou budoucí profesní kariéru, - umí vyjádřit svůj názor, ale naslouchá i druhým, - projevuje dostatek sociální inteligence i tolerance. Absolvent nižšího stupně osmiletého gymnázia by měl být schopen plnohodnotného osobního, pracovního i společenského života, přiměřeného svému věku. Příprava na tento život je základním cílem i úkolem gymnázia. 3.3 Organizace přijímacího řízení Škola organizuje přijímací řízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

9 Přijímací řízení pro osmileté studium probíhá formou testu z jazyka českého a matematiky. U přijímacího řízení přihlížíme k prospěchu na základní škole. Podrobnosti pro každý školní rok jsou vždy uveřejněny na webových stránkách školy.

10 3.4 Výchovně vzdělávací strategie Výchovně vzdělávací strategie představují společné postupy, které vedou k utváření, rozvíjení a dosažení jednotlivých klíčových kompetencí žáků na úrovni školy. Při realizaci výuky v jednotlivých předmětech jsou zastoupeny metody práce: a) klasické - frontální výuka, - mechanické učení faktografických údajů, - laboratorní práce, - seminární práce, referáty, - skupinová práce, - lyžařský a turistický kurz, - exkurze b) moderní - používání technických zařízení (počítače, výukové počítačové programy, interaktivní tabule, dataprojektor, video a DVD přehrávače, DUMy), - projekty (týmové, samostatné), - prezentace a obhajoba vlastních prací, - předmětové a sportovní soutěže, - srovnávací testy (Scio, Cermat, Kalibro), - malá maturita (tzv. minimaturita), - praktická výuka (exkurze, výstavy, kulturní představení, zahraniční zájezdy,...), - metody kritického myšlení, - adaptační kurz Kompetence k učení - vedeme žáky k trvalému osvojení učebních návyků, k poznávání vlastního stylu učení, - učíme žáky diskusi a prezentaci žákovských prací, - vedeme žáky k samostatné práci s různými zdroji informací, učíme žáky

11 kriticky přistupovat k informacím a třídit je, rozlišovat podstatné od nepodstatného, - klademe důraz na mezipředmětové vztahy, - učíme žáky čtení s porozuměním textu, - používáme vhodné pomůcky, - organizujeme pro žáky exkurze, přednášky, poznávací a jazykové pobyty, připravujeme je na účast v soutěžích, - snažíme se maximálně o individuální přístup a vedeme je k prožití úspěchu Kompetence k řešení problémů - vedeme výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problémů a svá řešení dokázali obhájit, - motivujeme žáky problémovými úlohami z praxe, používáme netradiční úlohy, - podporujeme realizaci vlastních nápadů žáků a jejich tvořivost, - učíme je věci a jevy uvádět do souvislostí, - podněcujeme je k aktivnímu tvořivému myšlení, - využíváme různých empirických metod (experiment, pozorování) i metod racionálních při ověřování výsledků, - zadáváním projektů podporujeme samostatnost, kreativní a logické myšlení žáků Kompetence komunikativní - vedeme žáky k vyjadřování vlastního názoru a respektování názoru druhých, - používáme činnosti, při nichž žáci samostatně vystupují a prezentují výsledky své práce, - učíme žáky sebehodnocení, - vedeme je ke kultivovanému ústnímu i písemnému projevu a bohaté slovní zásobě, - snažíme se, aby formulovali myšlenky a názory v logickém sledu, - učíme žáky argumentovat a současně i přijmout kritický názor, - vedeme žáky k porozumění různým druhům a typům textů, k užívání

12 informačních a komunikačních prostředků pro kvalitní dorozumívání s okolním prostředím Kompetence sociální a personální - u žáků rozvíjíme schopnost spolupráce a respektování práce druhých, - zařazujeme skupinovou práci, - učíme žáky přijmout odpovědnost za výsledky společné práce, - společně vytváříme dobré mezilidské vztahy, demokratickou a přátelskou atmosféru, - děti mohou zasahovat do chodu školy prostřednictvím žákovské samosprávy, - dbáme na stanovení a dodržování pravidel týmové spolupráce, - učíme respektování pravidel chodu školy, - žák si uvědomuje své postavení a roli ve skupině jiných lidí, - vedeme žáky k tomu, aby v případě potřeby poskytli pomoc druhému Kompetence občanské - vedeme žáky k seznamování s jejich právy a povinnostmi, žáci chápou základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, - učíme žáky dodržování přijatých pravidel, - žáci respektují přesvědčení jiných lidí a jejich vnitřní hodnoty, jsou vedeni k respektu k národním, kulturním a historickým tradicím, - vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích, - žáci se rozhodují v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného společenského rozvoje, - aktivně se zapojují do kulturních a sportovních akcí, - učíme žáky nést zodpovědnost za přijetí vhodného životního stylu a skutečných životních hodnot, - vedeme je k chápání základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů, k respektování požadavků na životní prostředí Kompetence pracovní

13 - vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel, k dodržování pořádku, k péči o učební pomůcky - žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucnost, - motivujeme žáky k tvořivé práci, - vyžadujeme od žáků důsledné plnění zadaných úkolů, - organizujeme v některých oblastech vzdělávání odborné exkurze, - vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení, - žáci se učí samostatně organizovat práci, navrhnout postup a časový rozvrh činnosti, - dbáme na správnou prezentaci výsledků práce formou protokolů z laboratorních cvičení, referátů a seminárních prací. 3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola umožňuje vzdělání žákům se specifickými poruchami učení, žákům se zdravotním postižením, se sociálním znevýhodněním, žákům talentovaným a žákům mimořádně nadaným. K nejpočetnější skupině patří žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, dyskalkulie). Žáci jsou integrováni do běžné třídy. Výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem zjišťuje vzdělávací potřeby a ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou využívány vhodné metody výuky i způsoby hodnocení žáka. Žáci mohou mít i individuální vzdělávací plán, i když tato možnost je využívána zřídka. Vyučující poskytují těmto studentům konzultace, třídní učitel s výchovnou poradkyní informuje rodiče a současně s nimi spolupracuje. Při výuce respektujeme tyto zásady pro práci s dětmi s specifickými poruchami učení: - podporujeme schopnost koncentrace střídáním jednotlivých činností a krátkých přestávek, - využíváme individuálního přístupu, - opakujeme častěji probrané učivo, - preferujeme ústní projev při zkoušení, - omezujeme hlasité čtení z učebnic,

14 - respektujeme pomalejší pracovní tempo, - chválíme každý pokrok, byť sebemenší. Pokud školu v minulosti navštěvoval žák se zdravotním postižením, byla mu poskytnuta všestranná péče (individuální přístup, zajištění kompenzačních pomůcek, spolupráce s asistentem, zohlednění míry postižení atd.). 3.6 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola a její vyučující věnují nadaným žákům mimořádnou pozornost. Vedou je k rozvoji nadprůměrných schopností (studium odborné literatury nad rámec učiva stanoveného osnovami, zadávání náročnějších úkolů atd.), podporují žáky v oblasti jejich zájmů (např. možnost seberealizace v kroužcích), podporují jejich nadání a snaží se o rozvoj jejich silných stránek. Talentovaní žáci jsou připravováni a vedeni k účasti v různých předmětových soutěžích a olympiádách. Na škole jsou organizována školní kola těchto soutěží. Ve výuce jazyků se škola snaží žáky rozdělovat do skupin tak, aby výuka byla pro každého jedince co nejvíce efektivní 3.7 Začlenění průřezových témat Průřezová témata a jejich okruhy jsou nedílnou součástí výuky. Aktualizují výuku, reagují na proměny společnosti, propojují učivo z několika předmětů. Jejich prostřednictvím chceme u žáků ovlivňovat postoje, hodnotový systém a jednání. Naplňováním průřezových témat chceme u žáků zabezpečovat osvojování klíčových kompetencí. Průřezová témata budeme integrovat jako součást vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů.

15 Osobnostní a sociální výchova (OSV) Osobnostní rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník - rozvoj schopností poznávání Bi, M, D, Vv, F, Bi, M, Ch, D, Vv, Bi, Ivt, M, Ch, D, Bi, M, Ch, D, F, CJ Hv, Cj F, Hv, Cj F, Ov, Cj - sebepoznání a sebepojetí Tv, CJ, Ov Čj, Tv, CJ, Ov CJ, Tv, Ov, Čj Tv, CJ, Ov, Čj - seberegulace a sebeorganizace Bi, M, Vv, Čj, Tv, Bi, M, Ch, Čj, Tv Bi, M, Ch, Čj, Tv Bi, Ch, Čj, Tv, Ov, Ov Ivt - psychohygiena Tv, Ov Tv Ivt, Čj, Tv, Ov Tv - kreativita Bi, M, Vv, Hv, Tv, Bi, M, Vv, F, Hv, Bi, Ivt, M, Ch, Vv, Bi, M, Ch, Vv, Čj, Cj Tv, Ch, Cj Tv, Cj Ivt, Tv, Cj - poznávání lidí D, Tv D, Tv, Ov D, Tv, Ov D, Čj, Tv, Z - mezilidské vztahy D, Tv, CJ, Ov D, Tv, CJ, Ov Bi, D, Vv, F, CJ, Čj, Tv, CJ Tv, Ov - komunikace D, Vv, Z, F, Čj, Tv, M, D, Vv, F, Čj, Ivt, D, F, Tv, CJ M, F, Čj, CJ, Tv, CJ, Hv, Ov Tv, CJ, Hv, Ov Ov - kooperace a kompetice Bi, D, Vv, Z, F, Tv, Bi, Ch, D, Vv, F, Bi, D, F, Tv, Cj Bi, Ch, D, Vv, F, Hv, Ov, Cj Tv, CJ, Hv CJ, Tv, Ov - řešení problémů a rozhodovací dovednosti Bi, M, Vv, Cj Bi, M, Ch, Vv, F, Bi, Ivt, M, Ch, Vv, Bi, M, Ch, Vv, Ov, Cj Ov, Cj Ivt, Cj - hodnoty, postoje, praktická etika D, Vv, Tv D, Vv, Čj, Tv, Hv Ivt, D, Vv, Čj, Tv, D, Vv, Čj, Tv Ov 18

16 Výchova demokratického občana (VDO) Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Občanská společnost a škola Čj, Ov Ov D, F Vv Občan, občanská společnost a stát Ov, D Ch, Ov D, Z, Čj, Ov Ch, Vv, F, Čj, Ov Formy participace občanů na politickém životě D Ov, D, Ov Z Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ov Ov, D, Z, Ov D Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG) Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Evropa a svět nás zajímá Bi Bi, Ch, Čj, Ov Bi, Ivt, Ch, D, Z, F, Ch, D, Z Čj, Hv Objevujeme Evropu a svět D, Cj Ov, Cj Ivt, D, Z, CJ D, Z, Cj Jsme Evropané D, Hv, Čj, Ov D, Čj Ivt, D, Z, Ov D, Z, F, Čj Multikulturní výchova (MKV) Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Kulturní diference Z, Ov, Čj Z, Čj, Ov Z D, Hv Lidské vztahy Tv, Ov, Cj Čj, Tv, Ov, Cj Z, Čj, Tv, Cj D, Čj, Tv, Hv, Cj Etnický původ D, Z, Ov D Bi, Z, Čj D, Čj, Hv Multikulturalita Z, CJ, Čj Z, Čj, Cj Vv, Z, Čj, Cj D, CJ, Hv, Cj Princip sociálního smíru a solidarity Vv Ov D Bi, D 19

17 Environmentální výchova (ENV) Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Ekosystémy Bi, Z Bi, Vv, Z Bi, Z Bi Základní podmínky života Bi, D, Z Bi, Ch, Vv, D Bi, Ch, Vv, F, D Bi, Vv, D Lidské aktivity a problémy životního prostředí Bi, D, Z, F, Čj Bi, Ch, D, Vv, Z, Ov Bi, Ivt, Ch, D, Vv, F Bi, Ch, D, Vv, Z, F, Ov Vztah člověka k prostředí Bi, Z, Čj, Ov, CJ, D Bi, Ch, F, Čj, Cj Bi, Ch, Z, F, Cj Bi, Ch, Z, F, Cj Receptivní činnosti Produktivní činnosti Mediální výchova (MDV) Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení M, Vv, Z, Hv M, Ch, D, F, Hv Ivt, Ch, D, F, Čj, Ivt, M, D, F, Čj, Hv Hv - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Vv Ov Ivt Ivt, D - stavba mediálních sdělení Čj VV Ivt Ivt - vnímání autora mediálních sdělení Hv Čj, Hv Ivt, Hv Ivt, Hv - fungování a vliv médií ve společnosti Hv Hv Ivt, Hv Ivt, Čj, Hv - tvorba mediálního sdělení Hv Hv Ivt, Hv Ivt, Čj, Hv - práce v realizačním týmu Vv, Cj Ch, Vv, Cj Ivt, Vv, Cj Ivt, Cj 20

18 4 Hodnocení žáků 4.1 Hodnocení žáků ve škole Hodnocení žáků je nedílnou součástí vzdělávacího programu. Hodnocení se vztahuje především k dosahování očekávaných výstupů ŠVP, a tím i ke stupni utváření klíčových kompetencí. Učitel tuto činnost vykonává každodenně během výuky i v mimoškolních aktivitách. Cílem je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, získané poznatky žáka informují o chybách i zlepšeních, o zvládání problematiky, o aplikaci poznatků a návodu k odstranění nedostatků. Dále musí být cílem hodnocení získávání podkladů pro výsledné hodnocení a ověřování efektivity výuky. Hodnocení se soustřeďuje na individuální hodnocení žáka, který plní předem stanovené požadavky. Hodnocení nesmí být zaměřeno na srovnávání žáka se spolužáky. Součástí hodnocení žáka je i hodnocení jeho chování a projevů, nesmí však vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: - soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování; - různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami; - analýzou výsledků činnosti žáka (referáty, jiné zadané práce, úprava a formální vedení sešitů, domácí úkoly aj.); - konzultacemi s třídním učitelem, výchovným poradcem a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s akutními nebo trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami. Viz též Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 21

19 5 Učební plán Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník prima sekunda tercie kvarta Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura cizí jazyk cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova CELKEM

20 6 Jazyk a jazyková komunikace 6.1 Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se na druhém stupni vyučuje ve všech ročnících. Hodinová dotace činí pro primu, sekundu, tercii a kvartu čtyři hodiny týdně. Výuka je podle možností doplněna návštěvou filmového či divadelního představení, knihoven a exkurzí. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učitel: zadává žákům samostatnou práci tak, aby se naučili běžně pracovat s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny či jinými jazykovými příručkami seznamuje žáky s odbornými pojmy a správnou terminologií prostřednictvím stále náročnějších všestranných rozborů upevňuje znalosti z mluvnice, stylistiky, syntaxe výběrem samostatné četby a následným rozborem textu prohlubuje poznatky o literárních dílech a současně tříbí své vyjadřování 23

21 Kompetence k řešení problémů Učitel: cílenými úkoly a rozborem textů učí žáky zpracovávat text tak, aby jim byl oporou při samostatném studiu, aby dokázali samostatně zpracovaný text použít jako východisko pro argumentaci poskytuje žákům prostor k samostatnému řešení jazykových problémů, vede žáky k pochopení komplexního charakteru jazyka učí se samostatně vyhledávat informace z různých zdrojů a následně s nimi pracuje při řešení jazykových problémů Kompetence komunikativní Učitel: zadáváním mluvních cvičení, mluvených referátů a dalších samostatných vystoupení upevňuje v žácích dovednosti verbální i neverbální komunikace, upevňuje poznatky o spisovném projevu, upozorňuje žáky na vhodné využívání jazykových prostředků vzhledem ke komunikačnímu záměru vhodnými příklady z veřejného života a ze sdělovacích prostředků posiluje vědomí důležitosti kultivovaného jazykového projevu kultivuje si svůj mluvní projev, zdokonaluje schopnost vyjádřit svůj názor a podpořit jej přesně a srozumitelně vyjádřenými argumenty, je veden k respektování a poslouchání mluvních projevů jiných osob a k toleranci k odlišným názorům Kompetence sociální a personální Učitel: vyžaduje na žácích zdvořilé a slušné chování, upozorňuje na provázanost využívání jazykových prostředků a úrovně mezilidských vztahů udržuje příznivé klima ve třídě, žáky motivuje a povzbuzuje 24

22 rozvíjí svou schopnost spolupracovat zapojením do párové či skupinové práce účastí na exkurzích, divadelních a filmových představeních se zapojuje do mezitřídních kolektivů, setkává se a spolupracuje s různými lidmi Kompetence občanské Učitel: zadáváním vhodných úkolů posiluje v žácích vědomí občanské odpovědnosti, učí je pravidlům kontaktu s občanskými institucemi posiluje jejich vztah k národním kulturním hodnotám aktivně se zapojuje do občanského a kulturního dění, zajímá se o aktuální společenské dění chápe a dodržuje společenské normy Kompetence pracovní Učitel: důsledným přístupem a kontrolou domácích úkolů, čtenářských deníků a průběžné práce vytváří v žácích pracovní návyky a pocit zodpovědnosti za vykonanou práci plní si své úkoly a povinnosti, pracuje systematicky podle svého nejlepšího vědomí 25

23 Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí dělí hlásky dodržuje správné tempo, důraz a přízvuk vytváří správné tvary podstatných jmen, využívá vzorů ovládá pravopis vlastních jmen zvuková stránka jazyka zásady správné výslovnosti intonace, členění souvislé řeči pravopis morfologický, lexikální hudební výchova - intonace OSV: Komunikace (dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, technika řeči) rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich užívá samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny a dalšími slovníky a příručkami rozlišuje způsoby tvoření slov vysvětlí význam běžných frazémů rozeznává slovní druhy určuje mluvnické kategorie jmen a sloves vytváří správné tvary jmen a sloves vyhledá informace ve slovnících a příručkách slovní zásoba a tvoření slov slovní zásoba a její jednotky způsoby tvoření slova slovní druhy mluvnické významy a tvary jmen a sloves jazykové příručky 26

24 Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití zeměpis Česká republika vyhledá základní větné členy dodržuje shodu přísudku s podmětem při psaní koncovek příčestí minulého rozpozná větu jednoduchou a souvětí vybírá vhodné spojovací výrazy vyhledá a určí předmět, přívlastek a příslovečná určení rozpozná spisovné a nespisovné útvary jazyka nalezne nespisovné slovo a nahradí jej spisovnou variantou vyhledá v textu nářeční slova zařadí češtinu do skupiny jazyků vyjmenuje některé příbuzné jazyky skladba stavba věty rozvíjející větné členy souvětí obecné poučení o jazyce rozvrstvení národního jazyka jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura řeči) český jazyk (jazyk mateřský a národní) skupiny jazyků (slovanské jazyky) ENK : Vztah člověka a prostředí (příroda a kultura obce a její ochrana) OSV: Seberegulace, sebeorganizace (regulace vlastního jednání a prožívání) VEG: Jsme Evropané (co Evropu spojuje a co ji rozděluje) 27

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO EVROPU ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO EVROPU ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro základní

Více

VZDĚLÁNÍ DO ŽIVOTA 2 GYMNÁZIUM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VZDĚLÁNÍ DO ŽIVOTA 2 GYMNÁZIUM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Aktualizace k 1. září 2013 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy... 5 2.2. Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3. Charakteristika

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program pro 1. až 4. ročník osmiletého všeobecného gymnázia Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č. j.

Více

Zdravá škola pro všechny

Zdravá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro všechny č.j. 145/2007, ve znění 234/2008, 179/2009, 207/2012 ŠVP ZŠ Drnovice,okres Vyškov Název školy: ZŠ Drnovice, okres Vyškov Ředitel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 ŠVP pro osmileté a čtyřleté gymnázium

Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 ŠVP pro osmileté a čtyřleté gymnázium Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 ŠVP pro osmileté a čtyřleté gymnázium (Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání na nižším stupni víceletého gymnázia a pro gymnaziální vzdělávání na vyšším

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ-LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ-LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ-LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost od 1. 9. 2007 ----------------------------- Mgr. Pavel Kubínek ředitel školy Základní verze (platná od 1. 9. 2007)

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více

Platnost od 1. 9. 2013

Platnost od 1. 9. 2013 Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝCHOVA K ODPOVĚDNOSTI A OSOBNÍ SVOBODĚ Platnost od 1. 9. 2013-1 - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Výchova k odpovědnosti

Více

KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM

KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA, TÁBOR, NÁMĚSTÍ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 860 390 01 TÁBOR KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV, č.j. 27002/2005-22 (upravené verze č.j. MSMT-2647/2013-210)

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Školní vzdělávací program - 1 - Školní vzdělávací program - 2 - OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Charakteristika školy a ŠVP 3-5 Výchovné a vzdělávací strategie 7-10 Učební plán pro 1. a 2. stupeň..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě GPJP Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě Platnost dokumentu od 1. 9. 2007 Ředitel školy: PaedDr. Michal Valek Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NIŽŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIA zpracovaný podle RVP ZV 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP 1.2 Vzdělávací program 1.3 Forma vzdělávání 1.4 Údaje o škole

Více

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, sady 28. října 1, Břeclav ŠVP osmileté všeobecné studium Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav

Více

Školní vzdělávací program dle RVP

Školní vzdělávací program dle RVP Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK Fakultní škola matematicko-fyzikální fakulty UK Školní vzdělávací program dle RVP (pro nižší gymnázium osmiletého studia) Vydání

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Školní vzdělávací program - 1 - Školní vzdělávací program - 2 - OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Charakteristika školy a ŠVP 3-5 Výchovné a vzdělávací strategie 7-10 Učební plán pro 1. a 2. stupeň..

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28.října 1, Břeclav Školní vzdělávací program

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28.října 1, Břeclav Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28.října 1, Břeclav Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium nižší stupeň Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Název ŠVP Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Motivační název: Gymnázium U Balvanu Jablonec nad Nisou Školní vzdělávací program byl vytvořen podle

Více