Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Motto: Je třeba usilovat o to, aby každý viděl a věděl víc, než viděl a věděl jeho děd a otec. (Anton Pavlovič Čechov)

2 1 Identifikační údaje školy Název ŠVP: Studijní forma vzdělávání: Motivační název: Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia denní forma Vidět a vědět Předkladatel: Název školy: Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Adresa: Komenského 754, Vítkov IČ: REDIZO: IZO: Ředitel školy: Mgr. Blanka Váňová Telefon a fax: Koordinátor: Mgr. Zuzana Kotrlová Zřizovatel: Název: město Vítkov Adresa: náměstí Jana Zajíce 7 Kontakty: Ing. Pavel Smolka, starosta města Telefon: , Platnost dokumentu: od 1. září 2013 Mgr. Blanka Váňová ředitelka školy

3 2 Charakteristika školy Motto: Je třeba usilovat o to, aby každý viděl a věděl víc, než viděl a věděl jeho děd a otec. (Anton Pavlovič Čechov) 2.1 Stručná charakteristika Gymnázium Vítkov bylo založeno před šedesáti lety. Pro malé město, jako je Vítkov, byla, je a vždy bude existence střední školy přínosem pro kulturní a společenský život. Vytváří jedinečnou šanci pro mládež z města i blízkého okolí získat kvalitní vzdělání, jež jim umožní plnohodnotné zapojení do životního i pracovního procesu. S malou nadsázkou můžeme označit vítkovské gymnázium jako rodinné. Při zpětném ohlédnutí lze vysledovat i tři generace studentů pocházejících z jedné rodiny. Přes komunikační odlehlost působila v průběhu let na škole řada vynikajících pedagogů, kteří ovlivnili motivované mladé lidi, jež chtěli získat středoškolské vzdělání. 2.2 Krátce z historie Dekretem ministerstva školství a osvěty byla v roce 1953 zřízena střední škola ve Vítkově, která 1. září zahajovala své působení, tehdy jako jedenáctiletá střední škola. První maturitní zkoušky proběhly v roce Ve školním roce 1966/1967 začal přechod ke čtyřleté formě studia gymnaziálního typu. Studium na sedmiletém gymnáziu započalo ve školním roce 1992/1993, od počátku školního roku 1996/1997 se vyučuje na osmiletém gymnáziu. V současnosti odpovídá studijní nabídka schváleným učebním dokumentům pro čtyřleté a osmileté studium. K Gymnázium, Vítkov ukončilo svou činnost, k bylo zrušeno. Od přešla veškerá činnost na Základní školu a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace. 2.3 Umístění, velikost a vybavení školy Základní škola a gymnázium se nachází v přirozeně vzniklé kulturně-vzdělávací části města Vítkova, samotná budova je pavilónového typu. Součástí prvního pavilónu je také jídelna. Žáci mají přímý přístup ke stravování, neboť vestibulem a žákovským šatnami je

4 tento pavilon připojen k ostatním částem školy. Šatny žáků nižšího stupně jsou řešeny drátěnými kójemi, žáci vyšších ročníků mají samostatné, šatní skříňky. Druhý pavilon je obsazen většinou učebnami, nachází se zde specializovaná učebna výpočetní techniky a nově zbudovaná moderní multimediální učebna. Sborovna je umístěna také v této části školy. Ve třetím pavilonu se nachází učebny a ředitelství školy. Specializovanými učebnami zde jsou: učebna zeměpisu a učebna matematiky. Poslední, přistavěný pavilon je místem pro učebny a školní klub. Jsou zde specializované učebny výtvarné výchovy, hudební výchovy, učebna fyzikálně-chemická s rozvodem nízkého napětí a plynu, učebna přírodopisu a kancelář ekonomického úseku školy. V suterénu jsou školní dílny a gymnastický sál. Tyto prostory využívá rovněž školní klub, který zde má své klubovny. Před budovu školy je umístěno víceúčelové betonové hřiště. Kolem všech budov je školní zahrada se skalkou, slunečními hodinami, s prolézacím systémem a lavičkami. Zlepšování hygienických podmínek výuky je jednou z priorit při přípravách rozpočtů na jednotlivé roky. Bylo zrekonstruováno sociální zařízení ve všech pavilonech. Většina tříd je vybavena odpovídajícím (i rostoucím ) žákovským nábytkem. Okna na jižní slunečnou stranu jsou opatřena žaluziemi. V minulém roce byla vyměněna všechna osvětlovací tělesa za odpovídající zářivková. V místnostech, kde bylo obtížné dosažení pracovní teploty, byl letos posílen topný systém. V případě příznivého počasí mohou žáci o přestávkách vycházet na školní zahradu. Uskutečňuje se tady také výuka vhodných předmětů. Relaxace probíhá také odpoledne ve školní družině a školním klubu. Pitný režim je zajišťován školním bufetem a nápojovými automaty. Zájemci mohou odebírat školní mléko. K zásadám zdravého životního stylu je přihlíženo rovněž při sestavování jídelníčků ve školní jídelně. Vybavení školy je možné po materiální stránce označit za velmi dobré. Podařilo se plně zabezpečit výuku učebnicemi, které vyučující daných předmětů požadovali. Byla pravidelně doplňována učitelská knihovna o publikace potřebné k výuce. Sbírky kabinetů byly rozšiřovány o různé mapy, pomůcky, hudební nástroje, nářadí, materiály apod. Jsou doplňovány a obnovovány výukové programy, probíhá nákup ostatních nosičů (hudby, filmů).

5 Při pořizování nových materiálů a pomůcek byly zohledněny také potřeby žáků se specifickými poruchami chování a učení, bylo nakoupeno velké množství pomůcek určených jejich potřebám. Cílem všech pracovníků školy je moderní a zajímavá výuka. Proto dochází k neustálému zlepšování technických zařízení při plném vědomí, že tato činnost je nikdy nekončící. Celá škola, včetně kabinetů, sborovny, kanceláří, je propojena do počítačové sítě s přístupem na Internet. Všechny kabinety mají svůj počítač s tiskárnou. Ve sborovně je umístěna síťová barevná laserová tiskárna. Většina učeben je vybavena počítačem Technické vybavení školy je i v ostatních částech na velmi dobré úrovni. Máme velké množství radiomagnetofonů, televizorů, videorekordérů, zpětných projektorů, DVD přehrávačů, videokamer, digitálních fotoaparátů, ozvučovací systém s bezdrátovými mikrofony, dvě volně přístupné kopírky. Ve školních dílnách je pro práci žáků umístěn hrnčířský kruh s pecí na vypalování keramiky a drobné dřevoobráběcí stroje. umístěn hrnčířský kruh s pecí na vypalování keramiky a drobné dřevoobráběcí stroje. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří 13 členů, většinou ženy. Někteří učitelé jsou bývalými absolventy našeho gymnázia. Ne všichni učitelé mají plný úvazek. Pedagogové splňují odbornou i pedagogickou způsobilost. Učitelé se průběžně vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, někteří si doplňují vzdělání distančním studiem. Výchovným a studijním problémům se věnuje výchovná poradkyně, na škole působí preventista sociálně-patologických jevů 2.5 Charakteristika žáků Gymnázium slouží především studentům ze spádové oblasti Vítkovska, Budišovska, částečně z Hradce nad Moravicí, Březové, Melče, Fulnecka a Oderska. Řada žáků navazuje na studijní tradici svých rodičů a sourozenců. 2.6 Dlouhodobé projekty a spolupráce - Rodiče vítáni, - EU peníze středním školám,

6 - ELIM. 2.7 Spolupráce s rodiči, informovanost veřejnosti Při škole je ustaven i Klub rodičů, jeho činnost byla zahájena již před mnoha lety. Nejvýznamnější akcí je pořádání Plesu mladých, jehož zisk je věnován na aktivity žáků. Veřejnost je pravidelně informována o dění ve škole prostřednictvím výroční zprávy a na oficiálních stránkách školy (www.gvitkov.cz). Potřebné informace jsou rodičům předávány v průběhu třídních schůzek i při osobních konzultacích. Škola je zapojena do informačního systému iškola (www.iskola.cz), kde mohou rodiče získat aktuální informace o hodnocení svých dětí. Běžné provozní informace i zprávy o nadstandardních aktivitách pro studenty na gymnáziu jsou zveřejňovány na nástěnkách v prostorách školy i na vývěskách ve městě, aktuality pro žáky i pedagogický sbor jsou hlášeny školním rozhlasem. Informace o podmínkách studia na gymnáziu mohou zájemci získat během pravidelných Dnů otevřených dveří i osobní návštěvou (po předchozí telefonické domluvě). Zprávy o zajímavých aktivitách a úspěších studentů jsou zveřejňovány ve Vítkovském zpravodaji a v regionálním tisku. Škola je v současnosti zapojena do projektu Rodiče vítáni.

7 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Gymnázium Vítkov je gymnázium všeobecné, zaměřuje se na osmileté i čtyřleté studium. Cílem je připravit žáky tak, aby zvládli přijímací řízení a samotné studium na vysoké škole, nebo na vyšší odborné škole (důkazem je dlouhodobá úspěšnost žáků u přijímacího řízení). Neméně významným cílem je příprava žáků k zvládání závažných životních situací, výchova k tvořivému a kritickému myšlení, logickému uvažování, řešení problémů a motivace k celoživotnímu vzdělávání. Nižší stupeň gymnázia umožňuje všem žákům získat dostatek znalostí a dovedností. Vzdělávací obsah je rovnoměrně rozložen do předmětů tak, aby byl vytvořen základ pro pozdější profilaci na vyšším stupni. Gymnázium Vítkov funguje jako otevřená instituce pro všechny děti, rodiče a širokou vítkovskou veřejnost. 3.2 Profil absolventa Žák po absolvování kvarty je: - vybaven znalostmi a dovednostmi, jež odpovídají požadavkům RVP ZV (v některých případech je i převyšují), - schopen plynule přejít bez závažných problémů studovat na vyšší stupeň, - připraven žít jako všestranně rozvinutá osobnost, - schopen dalšího rozvoje ve všech oblastech vzdělávání i praktického života, - motivován pro další studium i sebevzdělávání, - vybaven studijními návyky. Absolvent: - si uvědomuje svá práva, ale současně i povinnosti, - je připraven pracovat aktivně a samostatně, - akceptuje principy týmové spolupráce, - je tolerantní, ale současně i kritický k názorům jiných lidí, - umí přehodnotit své názory i způsoby jednání a chování, - si stanovuje dosažitelné životní cíle, nepřeceňuje, ale ani nepodceňuje své

8 schopnosti a možnosti, - je zodpovědný za rozvoj svého duševního i fyzického zdraví, - umí dodržovat pravidla slušného společenského chování, - se snaží vhodně propojovat získané vědomosti a dovednosti, a zároveň je aplikovat v praxi, - se podílí na ochraně životního i pracovního prostředí, společenských hodnot i kulturního dědictví, - se vyznačuje vysokým stupněm morálních vlastností (zodpovědnost, úcta, humanita), - má široký kulturně politický přehled, - smysluplně využívá volný čas pro rozvoj své osobnosti, - pracuje s moderní počítačovou technikou, ovládá cizí jazyky, - je kreativní, komunikativní, - ovládá schopnost empatie, dovede pomoci ostatním, - se prosazuje jako individualita, - respektuje lidská práva, váží si lidského života, - jedná zodpovědně ve všech oblastech společenského života, - se orientuje v potřebných informacích a uvážlivě je zpracovává, - aktivně přistupuje k životu (včetně občanského), - vědomě buduje svou budoucí profesní kariéru, - umí vyjádřit svůj názor, ale naslouchá i druhým, - projevuje dostatek sociální inteligence i tolerance. Absolvent nižšího stupně osmiletého gymnázia by měl být schopen plnohodnotného osobního, pracovního i společenského života, přiměřeného svému věku. Příprava na tento život je základním cílem i úkolem gymnázia. 3.3 Organizace přijímacího řízení Škola organizuje přijímací řízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

9 Přijímací řízení pro osmileté studium probíhá formou testu z jazyka českého a matematiky. U přijímacího řízení přihlížíme k prospěchu na základní škole. Podrobnosti pro každý školní rok jsou vždy uveřejněny na webových stránkách školy.

10 3.4 Výchovně vzdělávací strategie Výchovně vzdělávací strategie představují společné postupy, které vedou k utváření, rozvíjení a dosažení jednotlivých klíčových kompetencí žáků na úrovni školy. Při realizaci výuky v jednotlivých předmětech jsou zastoupeny metody práce: a) klasické - frontální výuka, - mechanické učení faktografických údajů, - laboratorní práce, - seminární práce, referáty, - skupinová práce, - lyžařský a turistický kurz, - exkurze b) moderní - používání technických zařízení (počítače, výukové počítačové programy, interaktivní tabule, dataprojektor, video a DVD přehrávače, DUMy), - projekty (týmové, samostatné), - prezentace a obhajoba vlastních prací, - předmětové a sportovní soutěže, - srovnávací testy (Scio, Cermat, Kalibro), - malá maturita (tzv. minimaturita), - praktická výuka (exkurze, výstavy, kulturní představení, zahraniční zájezdy,...), - metody kritického myšlení, - adaptační kurz Kompetence k učení - vedeme žáky k trvalému osvojení učebních návyků, k poznávání vlastního stylu učení, - učíme žáky diskusi a prezentaci žákovských prací, - vedeme žáky k samostatné práci s různými zdroji informací, učíme žáky

11 kriticky přistupovat k informacím a třídit je, rozlišovat podstatné od nepodstatného, - klademe důraz na mezipředmětové vztahy, - učíme žáky čtení s porozuměním textu, - používáme vhodné pomůcky, - organizujeme pro žáky exkurze, přednášky, poznávací a jazykové pobyty, připravujeme je na účast v soutěžích, - snažíme se maximálně o individuální přístup a vedeme je k prožití úspěchu Kompetence k řešení problémů - vedeme výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problémů a svá řešení dokázali obhájit, - motivujeme žáky problémovými úlohami z praxe, používáme netradiční úlohy, - podporujeme realizaci vlastních nápadů žáků a jejich tvořivost, - učíme je věci a jevy uvádět do souvislostí, - podněcujeme je k aktivnímu tvořivému myšlení, - využíváme různých empirických metod (experiment, pozorování) i metod racionálních při ověřování výsledků, - zadáváním projektů podporujeme samostatnost, kreativní a logické myšlení žáků Kompetence komunikativní - vedeme žáky k vyjadřování vlastního názoru a respektování názoru druhých, - používáme činnosti, při nichž žáci samostatně vystupují a prezentují výsledky své práce, - učíme žáky sebehodnocení, - vedeme je ke kultivovanému ústnímu i písemnému projevu a bohaté slovní zásobě, - snažíme se, aby formulovali myšlenky a názory v logickém sledu, - učíme žáky argumentovat a současně i přijmout kritický názor, - vedeme žáky k porozumění různým druhům a typům textů, k užívání

12 informačních a komunikačních prostředků pro kvalitní dorozumívání s okolním prostředím Kompetence sociální a personální - u žáků rozvíjíme schopnost spolupráce a respektování práce druhých, - zařazujeme skupinovou práci, - učíme žáky přijmout odpovědnost za výsledky společné práce, - společně vytváříme dobré mezilidské vztahy, demokratickou a přátelskou atmosféru, - děti mohou zasahovat do chodu školy prostřednictvím žákovské samosprávy, - dbáme na stanovení a dodržování pravidel týmové spolupráce, - učíme respektování pravidel chodu školy, - žák si uvědomuje své postavení a roli ve skupině jiných lidí, - vedeme žáky k tomu, aby v případě potřeby poskytli pomoc druhému Kompetence občanské - vedeme žáky k seznamování s jejich právy a povinnostmi, žáci chápou základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, - učíme žáky dodržování přijatých pravidel, - žáci respektují přesvědčení jiných lidí a jejich vnitřní hodnoty, jsou vedeni k respektu k národním, kulturním a historickým tradicím, - vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích, - žáci se rozhodují v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného společenského rozvoje, - aktivně se zapojují do kulturních a sportovních akcí, - učíme žáky nést zodpovědnost za přijetí vhodného životního stylu a skutečných životních hodnot, - vedeme je k chápání základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů, k respektování požadavků na životní prostředí Kompetence pracovní

13 - vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel, k dodržování pořádku, k péči o učební pomůcky - žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucnost, - motivujeme žáky k tvořivé práci, - vyžadujeme od žáků důsledné plnění zadaných úkolů, - organizujeme v některých oblastech vzdělávání odborné exkurze, - vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení, - žáci se učí samostatně organizovat práci, navrhnout postup a časový rozvrh činnosti, - dbáme na správnou prezentaci výsledků práce formou protokolů z laboratorních cvičení, referátů a seminárních prací. 3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola umožňuje vzdělání žákům se specifickými poruchami učení, žákům se zdravotním postižením, se sociálním znevýhodněním, žákům talentovaným a žákům mimořádně nadaným. K nejpočetnější skupině patří žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, dyskalkulie). Žáci jsou integrováni do běžné třídy. Výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem zjišťuje vzdělávací potřeby a ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou využívány vhodné metody výuky i způsoby hodnocení žáka. Žáci mohou mít i individuální vzdělávací plán, i když tato možnost je využívána zřídka. Vyučující poskytují těmto studentům konzultace, třídní učitel s výchovnou poradkyní informuje rodiče a současně s nimi spolupracuje. Při výuce respektujeme tyto zásady pro práci s dětmi s specifickými poruchami učení: - podporujeme schopnost koncentrace střídáním jednotlivých činností a krátkých přestávek, - využíváme individuálního přístupu, - opakujeme častěji probrané učivo, - preferujeme ústní projev při zkoušení, - omezujeme hlasité čtení z učebnic,

14 - respektujeme pomalejší pracovní tempo, - chválíme každý pokrok, byť sebemenší. Pokud školu v minulosti navštěvoval žák se zdravotním postižením, byla mu poskytnuta všestranná péče (individuální přístup, zajištění kompenzačních pomůcek, spolupráce s asistentem, zohlednění míry postižení atd.). 3.6 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola a její vyučující věnují nadaným žákům mimořádnou pozornost. Vedou je k rozvoji nadprůměrných schopností (studium odborné literatury nad rámec učiva stanoveného osnovami, zadávání náročnějších úkolů atd.), podporují žáky v oblasti jejich zájmů (např. možnost seberealizace v kroužcích), podporují jejich nadání a snaží se o rozvoj jejich silných stránek. Talentovaní žáci jsou připravováni a vedeni k účasti v různých předmětových soutěžích a olympiádách. Na škole jsou organizována školní kola těchto soutěží. Ve výuce jazyků se škola snaží žáky rozdělovat do skupin tak, aby výuka byla pro každého jedince co nejvíce efektivní 3.7 Začlenění průřezových témat Průřezová témata a jejich okruhy jsou nedílnou součástí výuky. Aktualizují výuku, reagují na proměny společnosti, propojují učivo z několika předmětů. Jejich prostřednictvím chceme u žáků ovlivňovat postoje, hodnotový systém a jednání. Naplňováním průřezových témat chceme u žáků zabezpečovat osvojování klíčových kompetencí. Průřezová témata budeme integrovat jako součást vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů.

15 Osobnostní a sociální výchova (OSV) Osobnostní rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník - rozvoj schopností poznávání Bi, M, D, Vv, F, Bi, M, Ch, D, Vv, Bi, Ivt, M, Ch, D, Bi, M, Ch, D, F, CJ Hv, Cj F, Hv, Cj F, Ov, Cj - sebepoznání a sebepojetí Tv, CJ, Ov Čj, Tv, CJ, Ov CJ, Tv, Ov, Čj Tv, CJ, Ov, Čj - seberegulace a sebeorganizace Bi, M, Vv, Čj, Tv, Bi, M, Ch, Čj, Tv Bi, M, Ch, Čj, Tv Bi, Ch, Čj, Tv, Ov, Ov Ivt - psychohygiena Tv, Ov Tv Ivt, Čj, Tv, Ov Tv - kreativita Bi, M, Vv, Hv, Tv, Bi, M, Vv, F, Hv, Bi, Ivt, M, Ch, Vv, Bi, M, Ch, Vv, Čj, Cj Tv, Ch, Cj Tv, Cj Ivt, Tv, Cj - poznávání lidí D, Tv D, Tv, Ov D, Tv, Ov D, Čj, Tv, Z - mezilidské vztahy D, Tv, CJ, Ov D, Tv, CJ, Ov Bi, D, Vv, F, CJ, Čj, Tv, CJ Tv, Ov - komunikace D, Vv, Z, F, Čj, Tv, M, D, Vv, F, Čj, Ivt, D, F, Tv, CJ M, F, Čj, CJ, Tv, CJ, Hv, Ov Tv, CJ, Hv, Ov Ov - kooperace a kompetice Bi, D, Vv, Z, F, Tv, Bi, Ch, D, Vv, F, Bi, D, F, Tv, Cj Bi, Ch, D, Vv, F, Hv, Ov, Cj Tv, CJ, Hv CJ, Tv, Ov - řešení problémů a rozhodovací dovednosti Bi, M, Vv, Cj Bi, M, Ch, Vv, F, Bi, Ivt, M, Ch, Vv, Bi, M, Ch, Vv, Ov, Cj Ov, Cj Ivt, Cj - hodnoty, postoje, praktická etika D, Vv, Tv D, Vv, Čj, Tv, Hv Ivt, D, Vv, Čj, Tv, D, Vv, Čj, Tv Ov 18

16 Výchova demokratického občana (VDO) Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Občanská společnost a škola Čj, Ov Ov D, F Vv Občan, občanská společnost a stát Ov, D Ch, Ov D, Z, Čj, Ov Ch, Vv, F, Čj, Ov Formy participace občanů na politickém životě D Ov, D, Ov Z Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ov Ov, D, Z, Ov D Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG) Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Evropa a svět nás zajímá Bi Bi, Ch, Čj, Ov Bi, Ivt, Ch, D, Z, F, Ch, D, Z Čj, Hv Objevujeme Evropu a svět D, Cj Ov, Cj Ivt, D, Z, CJ D, Z, Cj Jsme Evropané D, Hv, Čj, Ov D, Čj Ivt, D, Z, Ov D, Z, F, Čj Multikulturní výchova (MKV) Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Kulturní diference Z, Ov, Čj Z, Čj, Ov Z D, Hv Lidské vztahy Tv, Ov, Cj Čj, Tv, Ov, Cj Z, Čj, Tv, Cj D, Čj, Tv, Hv, Cj Etnický původ D, Z, Ov D Bi, Z, Čj D, Čj, Hv Multikulturalita Z, CJ, Čj Z, Čj, Cj Vv, Z, Čj, Cj D, CJ, Hv, Cj Princip sociálního smíru a solidarity Vv Ov D Bi, D 19

17 Environmentální výchova (ENV) Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Ekosystémy Bi, Z Bi, Vv, Z Bi, Z Bi Základní podmínky života Bi, D, Z Bi, Ch, Vv, D Bi, Ch, Vv, F, D Bi, Vv, D Lidské aktivity a problémy životního prostředí Bi, D, Z, F, Čj Bi, Ch, D, Vv, Z, Ov Bi, Ivt, Ch, D, Vv, F Bi, Ch, D, Vv, Z, F, Ov Vztah člověka k prostředí Bi, Z, Čj, Ov, CJ, D Bi, Ch, F, Čj, Cj Bi, Ch, Z, F, Cj Bi, Ch, Z, F, Cj Receptivní činnosti Produktivní činnosti Mediální výchova (MDV) Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení M, Vv, Z, Hv M, Ch, D, F, Hv Ivt, Ch, D, F, Čj, Ivt, M, D, F, Čj, Hv Hv - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Vv Ov Ivt Ivt, D - stavba mediálních sdělení Čj VV Ivt Ivt - vnímání autora mediálních sdělení Hv Čj, Hv Ivt, Hv Ivt, Hv - fungování a vliv médií ve společnosti Hv Hv Ivt, Hv Ivt, Čj, Hv - tvorba mediálního sdělení Hv Hv Ivt, Hv Ivt, Čj, Hv - práce v realizačním týmu Vv, Cj Ch, Vv, Cj Ivt, Vv, Cj Ivt, Cj 20

18 4 Hodnocení žáků 4.1 Hodnocení žáků ve škole Hodnocení žáků je nedílnou součástí vzdělávacího programu. Hodnocení se vztahuje především k dosahování očekávaných výstupů ŠVP, a tím i ke stupni utváření klíčových kompetencí. Učitel tuto činnost vykonává každodenně během výuky i v mimoškolních aktivitách. Cílem je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, získané poznatky žáka informují o chybách i zlepšeních, o zvládání problematiky, o aplikaci poznatků a návodu k odstranění nedostatků. Dále musí být cílem hodnocení získávání podkladů pro výsledné hodnocení a ověřování efektivity výuky. Hodnocení se soustřeďuje na individuální hodnocení žáka, který plní předem stanovené požadavky. Hodnocení nesmí být zaměřeno na srovnávání žáka se spolužáky. Součástí hodnocení žáka je i hodnocení jeho chování a projevů, nesmí však vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: - soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování; - různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami; - analýzou výsledků činnosti žáka (referáty, jiné zadané práce, úprava a formální vedení sešitů, domácí úkoly aj.); - konzultacemi s třídním učitelem, výchovným poradcem a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s akutními nebo trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami. Viz též Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 21

19 5 Učební plán Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník prima sekunda tercie kvarta Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura cizí jazyk cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova CELKEM

20 6 Jazyk a jazyková komunikace 6.1 Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se na druhém stupni vyučuje ve všech ročnících. Hodinová dotace činí pro primu, sekundu, tercii a kvartu čtyři hodiny týdně. Výuka je podle možností doplněna návštěvou filmového či divadelního představení, knihoven a exkurzí. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učitel: zadává žákům samostatnou práci tak, aby se naučili běžně pracovat s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny či jinými jazykovými příručkami seznamuje žáky s odbornými pojmy a správnou terminologií prostřednictvím stále náročnějších všestranných rozborů upevňuje znalosti z mluvnice, stylistiky, syntaxe výběrem samostatné četby a následným rozborem textu prohlubuje poznatky o literárních dílech a současně tříbí své vyjadřování 23

21 Kompetence k řešení problémů Učitel: cílenými úkoly a rozborem textů učí žáky zpracovávat text tak, aby jim byl oporou při samostatném studiu, aby dokázali samostatně zpracovaný text použít jako východisko pro argumentaci poskytuje žákům prostor k samostatnému řešení jazykových problémů, vede žáky k pochopení komplexního charakteru jazyka učí se samostatně vyhledávat informace z různých zdrojů a následně s nimi pracuje při řešení jazykových problémů Kompetence komunikativní Učitel: zadáváním mluvních cvičení, mluvených referátů a dalších samostatných vystoupení upevňuje v žácích dovednosti verbální i neverbální komunikace, upevňuje poznatky o spisovném projevu, upozorňuje žáky na vhodné využívání jazykových prostředků vzhledem ke komunikačnímu záměru vhodnými příklady z veřejného života a ze sdělovacích prostředků posiluje vědomí důležitosti kultivovaného jazykového projevu kultivuje si svůj mluvní projev, zdokonaluje schopnost vyjádřit svůj názor a podpořit jej přesně a srozumitelně vyjádřenými argumenty, je veden k respektování a poslouchání mluvních projevů jiných osob a k toleranci k odlišným názorům Kompetence sociální a personální Učitel: vyžaduje na žácích zdvořilé a slušné chování, upozorňuje na provázanost využívání jazykových prostředků a úrovně mezilidských vztahů udržuje příznivé klima ve třídě, žáky motivuje a povzbuzuje 24

22 rozvíjí svou schopnost spolupracovat zapojením do párové či skupinové práce účastí na exkurzích, divadelních a filmových představeních se zapojuje do mezitřídních kolektivů, setkává se a spolupracuje s různými lidmi Kompetence občanské Učitel: zadáváním vhodných úkolů posiluje v žácích vědomí občanské odpovědnosti, učí je pravidlům kontaktu s občanskými institucemi posiluje jejich vztah k národním kulturním hodnotám aktivně se zapojuje do občanského a kulturního dění, zajímá se o aktuální společenské dění chápe a dodržuje společenské normy Kompetence pracovní Učitel: důsledným přístupem a kontrolou domácích úkolů, čtenářských deníků a průběžné práce vytváří v žácích pracovní návyky a pocit zodpovědnosti za vykonanou práci plní si své úkoly a povinnosti, pracuje systematicky podle svého nejlepšího vědomí 25

23 Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí dělí hlásky dodržuje správné tempo, důraz a přízvuk vytváří správné tvary podstatných jmen, využívá vzorů ovládá pravopis vlastních jmen zvuková stránka jazyka zásady správné výslovnosti intonace, členění souvislé řeči pravopis morfologický, lexikální hudební výchova - intonace OSV: Komunikace (dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, technika řeči) rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich užívá samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny a dalšími slovníky a příručkami rozlišuje způsoby tvoření slov vysvětlí význam běžných frazémů rozeznává slovní druhy určuje mluvnické kategorie jmen a sloves vytváří správné tvary jmen a sloves vyhledá informace ve slovnících a příručkách slovní zásoba a tvoření slov slovní zásoba a její jednotky způsoby tvoření slova slovní druhy mluvnické významy a tvary jmen a sloves jazykové příručky 26

24 Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití zeměpis Česká republika vyhledá základní větné členy dodržuje shodu přísudku s podmětem při psaní koncovek příčestí minulého rozpozná větu jednoduchou a souvětí vybírá vhodné spojovací výrazy vyhledá a určí předmět, přívlastek a příslovečná určení rozpozná spisovné a nespisovné útvary jazyka nalezne nespisovné slovo a nahradí jej spisovnou variantou vyhledá v textu nářeční slova zařadí češtinu do skupiny jazyků vyjmenuje některé příbuzné jazyky skladba stavba věty rozvíjející větné členy souvětí obecné poučení o jazyce rozvrstvení národního jazyka jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura řeči) český jazyk (jazyk mateřský a národní) skupiny jazyků (slovanské jazyky) ENK : Vztah člověka a prostředí (příroda a kultura obce a její ochrana) OSV: Seberegulace, sebeorganizace (regulace vlastního jednání a prožívání) VEG: Jsme Evropané (co Evropu spojuje a co ji rozděluje) 27

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Cvičení z českého jazyka

Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Cvičení z českého jazyka je vyučováno v 7. - 9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Předmět směřuje k tomu, aby se žáci naučili souvisle vyjadřovat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6.

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Jazyková výchova - samostatně pracuje s Pravidly českého jazyka, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Seminář z českého jazyka

Seminář z českého jazyka Seminář z českého jazyka Charakteristika předmětu Seminář z českého jazyka je vyučován v 7.-9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Žáci budou po celou dobu výuky systematicky vedeni k soustavnému

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2. stupeň ZŠ Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Český jazyk a literatura za významný

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

5.1.2 Český jazyk a literatura - 2. stupeň

5.1.2 Český jazyk a literatura - 2. stupeň 5.1.2 Český jazyk a literatura - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Dovednosti získané v předmětu Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

větná melodie tempo a pauzy důraz Zvuková stránka jazyka

větná melodie tempo a pauzy důraz Zvuková stránka jazyka Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Písemný projev Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Téma Výtah Učivo Charakteristika literární

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více