Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Motto: Je třeba usilovat o to, aby každý viděl a věděl víc, než viděl a věděl jeho děd a otec. (Anton Pavlovič Čechov)

2 1 Identifikační údaje školy Název ŠVP: Studijní forma vzdělávání: Motivační název: Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia denní forma Vidět a vědět Předkladatel: Název školy: Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Adresa: Komenského 754, Vítkov IČ: REDIZO: IZO: Ředitel školy: Mgr. Blanka Váňová Telefon a fax: Koordinátor: Mgr. Zuzana Kotrlová Zřizovatel: Název: město Vítkov Adresa: náměstí Jana Zajíce 7 Kontakty: Ing. Pavel Smolka, starosta města Telefon: , Platnost dokumentu: od 1. září 2013 Mgr. Blanka Váňová ředitelka školy

3 2 Charakteristika školy Motto: Je třeba usilovat o to, aby každý viděl a věděl víc, než viděl a věděl jeho děd a otec. (Anton Pavlovič Čechov) 2.1 Stručná charakteristika Gymnázium Vítkov bylo založeno před šedesáti lety. Pro malé město, jako je Vítkov, byla, je a vždy bude existence střední školy přínosem pro kulturní a společenský život. Vytváří jedinečnou šanci pro mládež z města i blízkého okolí získat kvalitní vzdělání, jež jim umožní plnohodnotné zapojení do životního i pracovního procesu. S malou nadsázkou můžeme označit vítkovské gymnázium jako rodinné. Při zpětném ohlédnutí lze vysledovat i tři generace studentů pocházejících z jedné rodiny. Přes komunikační odlehlost působila v průběhu let na škole řada vynikajících pedagogů, kteří ovlivnili motivované mladé lidi, jež chtěli získat středoškolské vzdělání. 2.2 Krátce z historie Dekretem ministerstva školství a osvěty byla v roce 1953 zřízena střední škola ve Vítkově, která 1. září zahajovala své působení, tehdy jako jedenáctiletá střední škola. První maturitní zkoušky proběhly v roce Ve školním roce 1966/1967 začal přechod ke čtyřleté formě studia gymnaziálního typu. Studium na sedmiletém gymnáziu započalo ve školním roce 1992/1993, od počátku školního roku 1996/1997 se vyučuje na osmiletém gymnáziu. V současnosti odpovídá studijní nabídka schváleným učebním dokumentům pro čtyřleté a osmileté studium. K Gymnázium, Vítkov ukončilo svou činnost, k bylo zrušeno. Od přešla veškerá činnost na Základní školu a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace. 2.3 Umístění, velikost a vybavení školy Základní škola a gymnázium se nachází v přirozeně vzniklé kulturně-vzdělávací části města Vítkova, samotná budova je pavilónového typu. Součástí prvního pavilónu je také jídelna. Žáci mají přímý přístup ke stravování, neboť vestibulem a žákovským šatnami je

4 tento pavilon připojen k ostatním částem školy. Šatny žáků nižšího stupně jsou řešeny drátěnými kójemi, žáci vyšších ročníků mají samostatné, šatní skříňky. Druhý pavilon je obsazen většinou učebnami, nachází se zde specializovaná učebna výpočetní techniky a nově zbudovaná moderní multimediální učebna. Sborovna je umístěna také v této části školy. Ve třetím pavilonu se nachází učebny a ředitelství školy. Specializovanými učebnami zde jsou: učebna zeměpisu a učebna matematiky. Poslední, přistavěný pavilon je místem pro učebny a školní klub. Jsou zde specializované učebny výtvarné výchovy, hudební výchovy, učebna fyzikálně-chemická s rozvodem nízkého napětí a plynu, učebna přírodopisu a kancelář ekonomického úseku školy. V suterénu jsou školní dílny a gymnastický sál. Tyto prostory využívá rovněž školní klub, který zde má své klubovny. Před budovu školy je umístěno víceúčelové betonové hřiště. Kolem všech budov je školní zahrada se skalkou, slunečními hodinami, s prolézacím systémem a lavičkami. Zlepšování hygienických podmínek výuky je jednou z priorit při přípravách rozpočtů na jednotlivé roky. Bylo zrekonstruováno sociální zařízení ve všech pavilonech. Většina tříd je vybavena odpovídajícím (i rostoucím ) žákovským nábytkem. Okna na jižní slunečnou stranu jsou opatřena žaluziemi. V minulém roce byla vyměněna všechna osvětlovací tělesa za odpovídající zářivková. V místnostech, kde bylo obtížné dosažení pracovní teploty, byl letos posílen topný systém. V případě příznivého počasí mohou žáci o přestávkách vycházet na školní zahradu. Uskutečňuje se tady také výuka vhodných předmětů. Relaxace probíhá také odpoledne ve školní družině a školním klubu. Pitný režim je zajišťován školním bufetem a nápojovými automaty. Zájemci mohou odebírat školní mléko. K zásadám zdravého životního stylu je přihlíženo rovněž při sestavování jídelníčků ve školní jídelně. Vybavení školy je možné po materiální stránce označit za velmi dobré. Podařilo se plně zabezpečit výuku učebnicemi, které vyučující daných předmětů požadovali. Byla pravidelně doplňována učitelská knihovna o publikace potřebné k výuce. Sbírky kabinetů byly rozšiřovány o různé mapy, pomůcky, hudební nástroje, nářadí, materiály apod. Jsou doplňovány a obnovovány výukové programy, probíhá nákup ostatních nosičů (hudby, filmů).

5 Při pořizování nových materiálů a pomůcek byly zohledněny také potřeby žáků se specifickými poruchami chování a učení, bylo nakoupeno velké množství pomůcek určených jejich potřebám. Cílem všech pracovníků školy je moderní a zajímavá výuka. Proto dochází k neustálému zlepšování technických zařízení při plném vědomí, že tato činnost je nikdy nekončící. Celá škola, včetně kabinetů, sborovny, kanceláří, je propojena do počítačové sítě s přístupem na Internet. Všechny kabinety mají svůj počítač s tiskárnou. Ve sborovně je umístěna síťová barevná laserová tiskárna. Většina učeben je vybavena počítačem Technické vybavení školy je i v ostatních částech na velmi dobré úrovni. Máme velké množství radiomagnetofonů, televizorů, videorekordérů, zpětných projektorů, DVD přehrávačů, videokamer, digitálních fotoaparátů, ozvučovací systém s bezdrátovými mikrofony, dvě volně přístupné kopírky. Ve školních dílnách je pro práci žáků umístěn hrnčířský kruh s pecí na vypalování keramiky a drobné dřevoobráběcí stroje. umístěn hrnčířský kruh s pecí na vypalování keramiky a drobné dřevoobráběcí stroje. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří 13 členů, většinou ženy. Někteří učitelé jsou bývalými absolventy našeho gymnázia. Ne všichni učitelé mají plný úvazek. Pedagogové splňují odbornou i pedagogickou způsobilost. Učitelé se průběžně vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, někteří si doplňují vzdělání distančním studiem. Výchovným a studijním problémům se věnuje výchovná poradkyně, na škole působí preventista sociálně-patologických jevů 2.5 Charakteristika žáků Gymnázium slouží především studentům ze spádové oblasti Vítkovska, Budišovska, částečně z Hradce nad Moravicí, Březové, Melče, Fulnecka a Oderska. Řada žáků navazuje na studijní tradici svých rodičů a sourozenců. 2.6 Dlouhodobé projekty a spolupráce - Rodiče vítáni, - EU peníze středním školám,

6 - ELIM. 2.7 Spolupráce s rodiči, informovanost veřejnosti Při škole je ustaven i Klub rodičů, jeho činnost byla zahájena již před mnoha lety. Nejvýznamnější akcí je pořádání Plesu mladých, jehož zisk je věnován na aktivity žáků. Veřejnost je pravidelně informována o dění ve škole prostřednictvím výroční zprávy a na oficiálních stránkách školy (www.gvitkov.cz). Potřebné informace jsou rodičům předávány v průběhu třídních schůzek i při osobních konzultacích. Škola je zapojena do informačního systému iškola (www.iskola.cz), kde mohou rodiče získat aktuální informace o hodnocení svých dětí. Běžné provozní informace i zprávy o nadstandardních aktivitách pro studenty na gymnáziu jsou zveřejňovány na nástěnkách v prostorách školy i na vývěskách ve městě, aktuality pro žáky i pedagogický sbor jsou hlášeny školním rozhlasem. Informace o podmínkách studia na gymnáziu mohou zájemci získat během pravidelných Dnů otevřených dveří i osobní návštěvou (po předchozí telefonické domluvě). Zprávy o zajímavých aktivitách a úspěších studentů jsou zveřejňovány ve Vítkovském zpravodaji a v regionálním tisku. Škola je v současnosti zapojena do projektu Rodiče vítáni.

7 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Gymnázium Vítkov je gymnázium všeobecné, zaměřuje se na osmileté i čtyřleté studium. Cílem je připravit žáky tak, aby zvládli přijímací řízení a samotné studium na vysoké škole, nebo na vyšší odborné škole (důkazem je dlouhodobá úspěšnost žáků u přijímacího řízení). Neméně významným cílem je příprava žáků k zvládání závažných životních situací, výchova k tvořivému a kritickému myšlení, logickému uvažování, řešení problémů a motivace k celoživotnímu vzdělávání. Nižší stupeň gymnázia umožňuje všem žákům získat dostatek znalostí a dovedností. Vzdělávací obsah je rovnoměrně rozložen do předmětů tak, aby byl vytvořen základ pro pozdější profilaci na vyšším stupni. Gymnázium Vítkov funguje jako otevřená instituce pro všechny děti, rodiče a širokou vítkovskou veřejnost. 3.2 Profil absolventa Žák po absolvování kvarty je: - vybaven znalostmi a dovednostmi, jež odpovídají požadavkům RVP ZV (v některých případech je i převyšují), - schopen plynule přejít bez závažných problémů studovat na vyšší stupeň, - připraven žít jako všestranně rozvinutá osobnost, - schopen dalšího rozvoje ve všech oblastech vzdělávání i praktického života, - motivován pro další studium i sebevzdělávání, - vybaven studijními návyky. Absolvent: - si uvědomuje svá práva, ale současně i povinnosti, - je připraven pracovat aktivně a samostatně, - akceptuje principy týmové spolupráce, - je tolerantní, ale současně i kritický k názorům jiných lidí, - umí přehodnotit své názory i způsoby jednání a chování, - si stanovuje dosažitelné životní cíle, nepřeceňuje, ale ani nepodceňuje své

8 schopnosti a možnosti, - je zodpovědný za rozvoj svého duševního i fyzického zdraví, - umí dodržovat pravidla slušného společenského chování, - se snaží vhodně propojovat získané vědomosti a dovednosti, a zároveň je aplikovat v praxi, - se podílí na ochraně životního i pracovního prostředí, společenských hodnot i kulturního dědictví, - se vyznačuje vysokým stupněm morálních vlastností (zodpovědnost, úcta, humanita), - má široký kulturně politický přehled, - smysluplně využívá volný čas pro rozvoj své osobnosti, - pracuje s moderní počítačovou technikou, ovládá cizí jazyky, - je kreativní, komunikativní, - ovládá schopnost empatie, dovede pomoci ostatním, - se prosazuje jako individualita, - respektuje lidská práva, váží si lidského života, - jedná zodpovědně ve všech oblastech společenského života, - se orientuje v potřebných informacích a uvážlivě je zpracovává, - aktivně přistupuje k životu (včetně občanského), - vědomě buduje svou budoucí profesní kariéru, - umí vyjádřit svůj názor, ale naslouchá i druhým, - projevuje dostatek sociální inteligence i tolerance. Absolvent nižšího stupně osmiletého gymnázia by měl být schopen plnohodnotného osobního, pracovního i společenského života, přiměřeného svému věku. Příprava na tento život je základním cílem i úkolem gymnázia. 3.3 Organizace přijímacího řízení Škola organizuje přijímací řízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

9 Přijímací řízení pro osmileté studium probíhá formou testu z jazyka českého a matematiky. U přijímacího řízení přihlížíme k prospěchu na základní škole. Podrobnosti pro každý školní rok jsou vždy uveřejněny na webových stránkách školy.

10 3.4 Výchovně vzdělávací strategie Výchovně vzdělávací strategie představují společné postupy, které vedou k utváření, rozvíjení a dosažení jednotlivých klíčových kompetencí žáků na úrovni školy. Při realizaci výuky v jednotlivých předmětech jsou zastoupeny metody práce: a) klasické - frontální výuka, - mechanické učení faktografických údajů, - laboratorní práce, - seminární práce, referáty, - skupinová práce, - lyžařský a turistický kurz, - exkurze b) moderní - používání technických zařízení (počítače, výukové počítačové programy, interaktivní tabule, dataprojektor, video a DVD přehrávače, DUMy), - projekty (týmové, samostatné), - prezentace a obhajoba vlastních prací, - předmětové a sportovní soutěže, - srovnávací testy (Scio, Cermat, Kalibro), - malá maturita (tzv. minimaturita), - praktická výuka (exkurze, výstavy, kulturní představení, zahraniční zájezdy,...), - metody kritického myšlení, - adaptační kurz Kompetence k učení - vedeme žáky k trvalému osvojení učebních návyků, k poznávání vlastního stylu učení, - učíme žáky diskusi a prezentaci žákovských prací, - vedeme žáky k samostatné práci s různými zdroji informací, učíme žáky

11 kriticky přistupovat k informacím a třídit je, rozlišovat podstatné od nepodstatného, - klademe důraz na mezipředmětové vztahy, - učíme žáky čtení s porozuměním textu, - používáme vhodné pomůcky, - organizujeme pro žáky exkurze, přednášky, poznávací a jazykové pobyty, připravujeme je na účast v soutěžích, - snažíme se maximálně o individuální přístup a vedeme je k prožití úspěchu Kompetence k řešení problémů - vedeme výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problémů a svá řešení dokázali obhájit, - motivujeme žáky problémovými úlohami z praxe, používáme netradiční úlohy, - podporujeme realizaci vlastních nápadů žáků a jejich tvořivost, - učíme je věci a jevy uvádět do souvislostí, - podněcujeme je k aktivnímu tvořivému myšlení, - využíváme různých empirických metod (experiment, pozorování) i metod racionálních při ověřování výsledků, - zadáváním projektů podporujeme samostatnost, kreativní a logické myšlení žáků Kompetence komunikativní - vedeme žáky k vyjadřování vlastního názoru a respektování názoru druhých, - používáme činnosti, při nichž žáci samostatně vystupují a prezentují výsledky své práce, - učíme žáky sebehodnocení, - vedeme je ke kultivovanému ústnímu i písemnému projevu a bohaté slovní zásobě, - snažíme se, aby formulovali myšlenky a názory v logickém sledu, - učíme žáky argumentovat a současně i přijmout kritický názor, - vedeme žáky k porozumění různým druhům a typům textů, k užívání

12 informačních a komunikačních prostředků pro kvalitní dorozumívání s okolním prostředím Kompetence sociální a personální - u žáků rozvíjíme schopnost spolupráce a respektování práce druhých, - zařazujeme skupinovou práci, - učíme žáky přijmout odpovědnost za výsledky společné práce, - společně vytváříme dobré mezilidské vztahy, demokratickou a přátelskou atmosféru, - děti mohou zasahovat do chodu školy prostřednictvím žákovské samosprávy, - dbáme na stanovení a dodržování pravidel týmové spolupráce, - učíme respektování pravidel chodu školy, - žák si uvědomuje své postavení a roli ve skupině jiných lidí, - vedeme žáky k tomu, aby v případě potřeby poskytli pomoc druhému Kompetence občanské - vedeme žáky k seznamování s jejich právy a povinnostmi, žáci chápou základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, - učíme žáky dodržování přijatých pravidel, - žáci respektují přesvědčení jiných lidí a jejich vnitřní hodnoty, jsou vedeni k respektu k národním, kulturním a historickým tradicím, - vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích, - žáci se rozhodují v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného společenského rozvoje, - aktivně se zapojují do kulturních a sportovních akcí, - učíme žáky nést zodpovědnost za přijetí vhodného životního stylu a skutečných životních hodnot, - vedeme je k chápání základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů, k respektování požadavků na životní prostředí Kompetence pracovní

13 - vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel, k dodržování pořádku, k péči o učební pomůcky - žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucnost, - motivujeme žáky k tvořivé práci, - vyžadujeme od žáků důsledné plnění zadaných úkolů, - organizujeme v některých oblastech vzdělávání odborné exkurze, - vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení, - žáci se učí samostatně organizovat práci, navrhnout postup a časový rozvrh činnosti, - dbáme na správnou prezentaci výsledků práce formou protokolů z laboratorních cvičení, referátů a seminárních prací. 3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola umožňuje vzdělání žákům se specifickými poruchami učení, žákům se zdravotním postižením, se sociálním znevýhodněním, žákům talentovaným a žákům mimořádně nadaným. K nejpočetnější skupině patří žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, dyskalkulie). Žáci jsou integrováni do běžné třídy. Výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem zjišťuje vzdělávací potřeby a ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou využívány vhodné metody výuky i způsoby hodnocení žáka. Žáci mohou mít i individuální vzdělávací plán, i když tato možnost je využívána zřídka. Vyučující poskytují těmto studentům konzultace, třídní učitel s výchovnou poradkyní informuje rodiče a současně s nimi spolupracuje. Při výuce respektujeme tyto zásady pro práci s dětmi s specifickými poruchami učení: - podporujeme schopnost koncentrace střídáním jednotlivých činností a krátkých přestávek, - využíváme individuálního přístupu, - opakujeme častěji probrané učivo, - preferujeme ústní projev při zkoušení, - omezujeme hlasité čtení z učebnic,

14 - respektujeme pomalejší pracovní tempo, - chválíme každý pokrok, byť sebemenší. Pokud školu v minulosti navštěvoval žák se zdravotním postižením, byla mu poskytnuta všestranná péče (individuální přístup, zajištění kompenzačních pomůcek, spolupráce s asistentem, zohlednění míry postižení atd.). 3.6 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola a její vyučující věnují nadaným žákům mimořádnou pozornost. Vedou je k rozvoji nadprůměrných schopností (studium odborné literatury nad rámec učiva stanoveného osnovami, zadávání náročnějších úkolů atd.), podporují žáky v oblasti jejich zájmů (např. možnost seberealizace v kroužcích), podporují jejich nadání a snaží se o rozvoj jejich silných stránek. Talentovaní žáci jsou připravováni a vedeni k účasti v různých předmětových soutěžích a olympiádách. Na škole jsou organizována školní kola těchto soutěží. Ve výuce jazyků se škola snaží žáky rozdělovat do skupin tak, aby výuka byla pro každého jedince co nejvíce efektivní 3.7 Začlenění průřezových témat Průřezová témata a jejich okruhy jsou nedílnou součástí výuky. Aktualizují výuku, reagují na proměny společnosti, propojují učivo z několika předmětů. Jejich prostřednictvím chceme u žáků ovlivňovat postoje, hodnotový systém a jednání. Naplňováním průřezových témat chceme u žáků zabezpečovat osvojování klíčových kompetencí. Průřezová témata budeme integrovat jako součást vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů.

15 Osobnostní a sociální výchova (OSV) Osobnostní rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník - rozvoj schopností poznávání Bi, M, D, Vv, F, Bi, M, Ch, D, Vv, Bi, Ivt, M, Ch, D, Bi, M, Ch, D, F, CJ Hv, Cj F, Hv, Cj F, Ov, Cj - sebepoznání a sebepojetí Tv, CJ, Ov Čj, Tv, CJ, Ov CJ, Tv, Ov, Čj Tv, CJ, Ov, Čj - seberegulace a sebeorganizace Bi, M, Vv, Čj, Tv, Bi, M, Ch, Čj, Tv Bi, M, Ch, Čj, Tv Bi, Ch, Čj, Tv, Ov, Ov Ivt - psychohygiena Tv, Ov Tv Ivt, Čj, Tv, Ov Tv - kreativita Bi, M, Vv, Hv, Tv, Bi, M, Vv, F, Hv, Bi, Ivt, M, Ch, Vv, Bi, M, Ch, Vv, Čj, Cj Tv, Ch, Cj Tv, Cj Ivt, Tv, Cj - poznávání lidí D, Tv D, Tv, Ov D, Tv, Ov D, Čj, Tv, Z - mezilidské vztahy D, Tv, CJ, Ov D, Tv, CJ, Ov Bi, D, Vv, F, CJ, Čj, Tv, CJ Tv, Ov - komunikace D, Vv, Z, F, Čj, Tv, M, D, Vv, F, Čj, Ivt, D, F, Tv, CJ M, F, Čj, CJ, Tv, CJ, Hv, Ov Tv, CJ, Hv, Ov Ov - kooperace a kompetice Bi, D, Vv, Z, F, Tv, Bi, Ch, D, Vv, F, Bi, D, F, Tv, Cj Bi, Ch, D, Vv, F, Hv, Ov, Cj Tv, CJ, Hv CJ, Tv, Ov - řešení problémů a rozhodovací dovednosti Bi, M, Vv, Cj Bi, M, Ch, Vv, F, Bi, Ivt, M, Ch, Vv, Bi, M, Ch, Vv, Ov, Cj Ov, Cj Ivt, Cj - hodnoty, postoje, praktická etika D, Vv, Tv D, Vv, Čj, Tv, Hv Ivt, D, Vv, Čj, Tv, D, Vv, Čj, Tv Ov 18

16 Výchova demokratického občana (VDO) Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Občanská společnost a škola Čj, Ov Ov D, F Vv Občan, občanská společnost a stát Ov, D Ch, Ov D, Z, Čj, Ov Ch, Vv, F, Čj, Ov Formy participace občanů na politickém životě D Ov, D, Ov Z Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ov Ov, D, Z, Ov D Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG) Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Evropa a svět nás zajímá Bi Bi, Ch, Čj, Ov Bi, Ivt, Ch, D, Z, F, Ch, D, Z Čj, Hv Objevujeme Evropu a svět D, Cj Ov, Cj Ivt, D, Z, CJ D, Z, Cj Jsme Evropané D, Hv, Čj, Ov D, Čj Ivt, D, Z, Ov D, Z, F, Čj Multikulturní výchova (MKV) Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Kulturní diference Z, Ov, Čj Z, Čj, Ov Z D, Hv Lidské vztahy Tv, Ov, Cj Čj, Tv, Ov, Cj Z, Čj, Tv, Cj D, Čj, Tv, Hv, Cj Etnický původ D, Z, Ov D Bi, Z, Čj D, Čj, Hv Multikulturalita Z, CJ, Čj Z, Čj, Cj Vv, Z, Čj, Cj D, CJ, Hv, Cj Princip sociálního smíru a solidarity Vv Ov D Bi, D 19

17 Environmentální výchova (ENV) Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Ekosystémy Bi, Z Bi, Vv, Z Bi, Z Bi Základní podmínky života Bi, D, Z Bi, Ch, Vv, D Bi, Ch, Vv, F, D Bi, Vv, D Lidské aktivity a problémy životního prostředí Bi, D, Z, F, Čj Bi, Ch, D, Vv, Z, Ov Bi, Ivt, Ch, D, Vv, F Bi, Ch, D, Vv, Z, F, Ov Vztah člověka k prostředí Bi, Z, Čj, Ov, CJ, D Bi, Ch, F, Čj, Cj Bi, Ch, Z, F, Cj Bi, Ch, Z, F, Cj Receptivní činnosti Produktivní činnosti Mediální výchova (MDV) Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení M, Vv, Z, Hv M, Ch, D, F, Hv Ivt, Ch, D, F, Čj, Ivt, M, D, F, Čj, Hv Hv - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Vv Ov Ivt Ivt, D - stavba mediálních sdělení Čj VV Ivt Ivt - vnímání autora mediálních sdělení Hv Čj, Hv Ivt, Hv Ivt, Hv - fungování a vliv médií ve společnosti Hv Hv Ivt, Hv Ivt, Čj, Hv - tvorba mediálního sdělení Hv Hv Ivt, Hv Ivt, Čj, Hv - práce v realizačním týmu Vv, Cj Ch, Vv, Cj Ivt, Vv, Cj Ivt, Cj 20

18 4 Hodnocení žáků 4.1 Hodnocení žáků ve škole Hodnocení žáků je nedílnou součástí vzdělávacího programu. Hodnocení se vztahuje především k dosahování očekávaných výstupů ŠVP, a tím i ke stupni utváření klíčových kompetencí. Učitel tuto činnost vykonává každodenně během výuky i v mimoškolních aktivitách. Cílem je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, získané poznatky žáka informují o chybách i zlepšeních, o zvládání problematiky, o aplikaci poznatků a návodu k odstranění nedostatků. Dále musí být cílem hodnocení získávání podkladů pro výsledné hodnocení a ověřování efektivity výuky. Hodnocení se soustřeďuje na individuální hodnocení žáka, který plní předem stanovené požadavky. Hodnocení nesmí být zaměřeno na srovnávání žáka se spolužáky. Součástí hodnocení žáka je i hodnocení jeho chování a projevů, nesmí však vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: - soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování; - různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami; - analýzou výsledků činnosti žáka (referáty, jiné zadané práce, úprava a formální vedení sešitů, domácí úkoly aj.); - konzultacemi s třídním učitelem, výchovným poradcem a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s akutními nebo trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami. Viz též Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 21

19 5 Učební plán Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník prima sekunda tercie kvarta Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura cizí jazyk cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova CELKEM

20 6 Jazyk a jazyková komunikace 6.1 Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se na druhém stupni vyučuje ve všech ročnících. Hodinová dotace činí pro primu, sekundu, tercii a kvartu čtyři hodiny týdně. Výuka je podle možností doplněna návštěvou filmového či divadelního představení, knihoven a exkurzí. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učitel: zadává žákům samostatnou práci tak, aby se naučili běžně pracovat s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny či jinými jazykovými příručkami seznamuje žáky s odbornými pojmy a správnou terminologií prostřednictvím stále náročnějších všestranných rozborů upevňuje znalosti z mluvnice, stylistiky, syntaxe výběrem samostatné četby a následným rozborem textu prohlubuje poznatky o literárních dílech a současně tříbí své vyjadřování 23

21 Kompetence k řešení problémů Učitel: cílenými úkoly a rozborem textů učí žáky zpracovávat text tak, aby jim byl oporou při samostatném studiu, aby dokázali samostatně zpracovaný text použít jako východisko pro argumentaci poskytuje žákům prostor k samostatnému řešení jazykových problémů, vede žáky k pochopení komplexního charakteru jazyka učí se samostatně vyhledávat informace z různých zdrojů a následně s nimi pracuje při řešení jazykových problémů Kompetence komunikativní Učitel: zadáváním mluvních cvičení, mluvených referátů a dalších samostatných vystoupení upevňuje v žácích dovednosti verbální i neverbální komunikace, upevňuje poznatky o spisovném projevu, upozorňuje žáky na vhodné využívání jazykových prostředků vzhledem ke komunikačnímu záměru vhodnými příklady z veřejného života a ze sdělovacích prostředků posiluje vědomí důležitosti kultivovaného jazykového projevu kultivuje si svůj mluvní projev, zdokonaluje schopnost vyjádřit svůj názor a podpořit jej přesně a srozumitelně vyjádřenými argumenty, je veden k respektování a poslouchání mluvních projevů jiných osob a k toleranci k odlišným názorům Kompetence sociální a personální Učitel: vyžaduje na žácích zdvořilé a slušné chování, upozorňuje na provázanost využívání jazykových prostředků a úrovně mezilidských vztahů udržuje příznivé klima ve třídě, žáky motivuje a povzbuzuje 24

22 rozvíjí svou schopnost spolupracovat zapojením do párové či skupinové práce účastí na exkurzích, divadelních a filmových představeních se zapojuje do mezitřídních kolektivů, setkává se a spolupracuje s různými lidmi Kompetence občanské Učitel: zadáváním vhodných úkolů posiluje v žácích vědomí občanské odpovědnosti, učí je pravidlům kontaktu s občanskými institucemi posiluje jejich vztah k národním kulturním hodnotám aktivně se zapojuje do občanského a kulturního dění, zajímá se o aktuální společenské dění chápe a dodržuje společenské normy Kompetence pracovní Učitel: důsledným přístupem a kontrolou domácích úkolů, čtenářských deníků a průběžné práce vytváří v žácích pracovní návyky a pocit zodpovědnosti za vykonanou práci plní si své úkoly a povinnosti, pracuje systematicky podle svého nejlepšího vědomí 25

23 Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí dělí hlásky dodržuje správné tempo, důraz a přízvuk vytváří správné tvary podstatných jmen, využívá vzorů ovládá pravopis vlastních jmen zvuková stránka jazyka zásady správné výslovnosti intonace, členění souvislé řeči pravopis morfologický, lexikální hudební výchova - intonace OSV: Komunikace (dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, technika řeči) rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich užívá samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny a dalšími slovníky a příručkami rozlišuje způsoby tvoření slov vysvětlí význam běžných frazémů rozeznává slovní druhy určuje mluvnické kategorie jmen a sloves vytváří správné tvary jmen a sloves vyhledá informace ve slovnících a příručkách slovní zásoba a tvoření slov slovní zásoba a její jednotky způsoby tvoření slova slovní druhy mluvnické významy a tvary jmen a sloves jazykové příručky 26

24 Český jazyk a literatura prima Jazyková výchova rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití zeměpis Česká republika vyhledá základní větné členy dodržuje shodu přísudku s podmětem při psaní koncovek příčestí minulého rozpozná větu jednoduchou a souvětí vybírá vhodné spojovací výrazy vyhledá a určí předmět, přívlastek a příslovečná určení rozpozná spisovné a nespisovné útvary jazyka nalezne nespisovné slovo a nahradí jej spisovnou variantou vyhledá v textu nářeční slova zařadí češtinu do skupiny jazyků vyjmenuje některé příbuzné jazyky skladba stavba věty rozvíjející větné členy souvětí obecné poučení o jazyce rozvrstvení národního jazyka jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura řeči) český jazyk (jazyk mateřský a národní) skupiny jazyků (slovanské jazyky) ENK : Vztah člověka a prostředí (příroda a kultura obce a její ochrana) OSV: Seberegulace, sebeorganizace (regulace vlastního jednání a prožívání) VEG: Jsme Evropané (co Evropu spojuje a co ji rozděluje) 27

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka 5.2. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Seminář z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA (1. STUPEŇ) Český jazyk a literatura má mezi předměty stěžejní postavení. Je vyučován v každém ročníku základní školy, na 1. stupni

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura ve znění standardů platných od 1. 9. 2013

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

I. Sekaniny1804 Český jazyk

I. Sekaniny1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Český jazyk zaujímá mezi předměty významné postavení, neboť osvojení dovedností v rámci oblasti Jazyk a jazyková

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více