9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk"

Transkript

1 Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí o jazykové normě IX. Úvod do učiva Mediální výchova při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace. TVAROSLOVÍ Čj tvarosloví 5. Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné. komunikační situaci Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Učivo slovní druhy základní tvaroslovné kategorie pravopis morfologický mluvnické významy a tvary slov KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU skloňuje vlastní jména v regionu IX.X. Podstatná jména odlišuje abstraktní od konkrétního druhy podstatných jmen chápe rozdíl mezi pomnožným a hromadným jménem a jejich mluvnickým číslem X.XI. Přídavná jména druhy přídavných jmen tvoří spisovné tvary přídavných jmen jmenné tvary přídavných jmen pracuje s abstraktními typy podst.jmen a s typy jmen vlastních XII. Zájmena vyhledává a určuje zájmena I. skloňování z. ukazovacích a přivlastňovacích skloňuje zájmena a nezaměňuje jejich tvary určování zájmen vědomě jich používá ve vhodné komunikaci Odvozování neurčitých zájmen od zájmen tázacích používá číselné výrazy v textu II. Číslovky druhy číslovek, skloňování číslovek M číselné výrazy 5. rozlišuje mluvnické kategorie sloves II.III.. Slovesa užívá spisovné tvary podmiňovacího způsobu slovesné kategorie 1/6

2 tvary zp.podmiňovacího přítomného a minulého řízený rozhovor, výklad, motivační hry, cvičení, díktáty, testy, práce se slovníky a příručkami Osobnostní a soc.v. KOMPETENCE K UČENÍ Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí. III. SKLADBA Čj skladba 5. základní větné členy KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU druhy podmětu a přísudku vyhledává základní a rozvíjející větné členy rozvíjejíci větné členy užívá základní principy skladby IV. věta jednoduchá a souvětí rozlišuje větu hlavní a vedlejší spojování vět spojovacími výrazy zaměňuje větu hlavní za vedlejší interpunkce a souvětí určuje počet vět v souvětí podle počtu přísudků V. určování věty hlavní a vedlejší spojuje věty nejobvyklejšími spojovacími výrazy všeobecné větné rozbory užívá interpunkce v psaném projevu syntaktický pravopis KOMPETENCE K UČENÍ Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou VI. OBECNÉ POUČENÍ O JAZYCE češtinu a zdůvodní jejich užití. Multikulturní v. Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná Rozvrstvení národního jazyka-nářečí Čj Řeč a jazyk 5. cizí slova obecná čeština Vl místo, kde žijeme 5. Samostatně pracuje s Pravidly českého jazykové příručky Ov region, vlast 6. pravopisu, tištěné a elektronické příručky se Slovníkem spisov.češtiny a s dalšími slovníky a příručkami V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí HV hudeb. výraz.prostředky 5. 2/6

3 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA osvojuje si základní normy písemného a opakování o hláskách D Pravěk -vznik řeči 6. ústního vyjadřování čtení zdvojených souhlásek dorozumívání pracuje s ukázkami spisovného používání pauzy, důrazu, tempa, přízvuku i nespisovného jazyka spisovná a nespisovná výslovnost AJ srovnání -výslovnost, 5. používá v mluveném projevu podle STAVBA SLOVA, FUNKČNÍ MORFÉMY přízvuk, intonace komunikačního záměru řízený rozhovor, výklad, Osobnostní a soc.v. náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo motivační hry, cvičení, díktáty, testy, Odborné texty práce se slovníky a příručkami KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE K UČENÍ OPAKOVÁNÍ UČIVA O SLOHU Čj slohové útvary 5. A Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta slohové útvary a postupy SLOHOVÁ od názorů a hodnocení, Mluvený projev VÝCHOVA ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním zásady kultivovaného projevu s dostupnými informačními zdroji. nonverbální prostředky Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. základy studijního čtení Rozpoznává manipulativní komunikaci Mediální výchova v masmediícha zaujímá k ní kritický postoj. Písemný projev Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, na základě poznatků o jazyce a stylu,o Osobnostní a soc. v. jazykovými prostředky základních slohových postupech a žánrech vhodnými pro danou komunikační situaci. vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vlastní tvořivé psaní (komunikační žánry: vhodně užívá spis.jaz.prostředky vzhledem výpisek,soukromý a úřední dopis,objednávka, ke svému komunikačnímu záměru. pozvánka) V mluveném projevu připraveném Multikulturní v. i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči. Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. Využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní 3/6

4 myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného řízený rozhovor, výklad, Osobnostní a soc. v. textu, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním prav. mezivětného navazování. Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gram. i věcně správnému písemn. projevu motivační hry, cvičení, slohové práce a cvičení referáty práce se slovníky a příručkami a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu Osobnostní a soc. v. tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU sestavuje zprávu a oznámení, informuje IX. TISKOPISY Mediální výchova o akcích a událostech, které se ho týkají orientuje se v předepsaných tiskopisech, X. JEDNODUCHÉ KOM. ÚTVARY vyplňuje objednávku, stylizuje dopis soukromého i úředního charakteru, pojmenovává předměty XI. OBJEDNÁVKA, ZPRÁVA Vv funkce písma zná jejich vlastnosti, využívá je při práci XII. DOPIS( soukromý, úřední ) typy písma popisuje jednotlivé kroky v časové posloupnosti I. POPIS Vv,Pč pracovní postup 6. sestavuje návod pro práci s různými nástroji popis předmětu, a pomůckami II. popis místnosti III. popis postavy zpracovává výtah z odborného textu IV. popis pracovního postupu sestavuje osnovy heslovitě i pomoci vět V. VÝPISKY A VÝTAH Osobnostní a sociální v. Výpisky a výtahy učiva 6. souvisle převypráví obsah jednoduch.textu V.VI. VYPRAVOVÁNÍ svými slovy časová posloupnost, osnova LITERÁRNÍ KOMPETENCE K UČENÍ Počátky interpretace literárních děl VÝCHOVA Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše Základy literární teorie a historie popisuje strukturu a jazyk literárního díla Literární druhy a žánry Vl místo, kde žijeme 5. a vlastními slovy interpretuje smysl díla. Rozpoznává zákl. rysy výrazného individuálního stylu autora. Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadel. Nebo film. pohádka, báje, nonsens, pověst, báje, lidová slovesnost, balada studijní čtení představení a názory na umělec.dílo. Tvoří IX. Můj domov vlastní literární text podle svých schopností a na X. spisovatelé z různých časových základě osvojených znalostí základů literár. teorie. Rozlišuje literaturu hodnot. a konzum.,svůj období píšící o naší zemi př. J.Seifert, F.Nepil a další 4/6

5 názor doloží argumenty. Rozlišuje základní lit. druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele. Uvádí XI. Otec vlasti Osobnostní a sociální v. Z základní literární směry a jejich významné doba Karla IV. představitele v české a světové literatuře. Porovnává ztvárnění téhož námětu v liter., dram.i film.zpracování. Vyhledává informace v různých typech katalogů, XII. Národ sobě v knihovně, v dalších informačních zdrojích. Národní divadlo, osobnosti Z Má vlast Vl. 5. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU I. Příběhy odvahy a dobrodružství Osobnostní a sociální v. přednese vhodný literární text, dramatizuje II. hrdinství dospělých i dětí, jejich vlastnosti Výchova dem. občana jednoduchý text, stručně reprodukuje lovecké příběhy Enviromentální v. P5 zvířata našich lesů 5. obsah přiměřeně složitého textu J.Foglar,J.London,E.Štorch, A.Lindgrenová čte s porozuměním K.May a další vyhledává neznámá slova ve slovnících a přírůčkách vnímá kladné charakterové vlastnosti postav, III.IV. Svět lidí a svět zvířat Multikulturní výchova mezilid. Vztahy literární a filmové zpracování J.Tomeček, V.Bianki a další Evropské a globální používá spisovný jazyk při vyjadřování souvislosti rozumí užití nespisovných tvarů v literárním textu ovládá techniku čtení, čtení plynulé, pozorné, V. Nevšední příběhy Osobnostní a sociální v. vyhledávací ve škole a mezi kamarády humoristická literatura VI. Fantazie sci-fi, čary a kouzla řízený rozhovor, výklad, motivační hry, dramatizace, přednes referáty 5/6

6 práce se slovníky a příručkami Potvrzuji, že mnou vypracovaný tematický plán ŠVP je v souladu s aktuální verzí RVP, obsahuje všechny povinné náležitosti a je kompatibilní s charakteristikou a tabulkami průřezových témat Mgr. Romana Rusinová Kontrolovala Mgr. Vladimíra Ševčíková, koordinátor ŠVP 6/6

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

I. Sekaniny1804 Český jazyk

I. Sekaniny1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Český jazyk zaujímá mezi předměty významné postavení, neboť osvojení dovedností v rámci oblasti Jazyk a jazyková

Více

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 6. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, Úvod do učiva Lv -str.7,9 osobnosti Tvarosloví: Osobnostní a sociální

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka 5.2. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Seminář z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.1 ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

6.2 Český jazyk 2.stupeň

6.2 Český jazyk 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.2 Český jazyk 2.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Český jazyk Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v jazykových třídách v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace je 17 hodin. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více