Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura"

Transkript

1 Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ Mediální výchova VÝCHOVA Využívá znalostí o jazykové normě při Slovní druhy Čj tvarosloví 7. tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura využívá znalostí o podstatných jménech konkrétních a abstraktních Podstatná jména přejatá pochopí podstatu činného a trpného rodu, uvede způsoby vyjádření trpného rodu, převede věty z rodu činného do trpného a naopak tvoří vidové dvojice Slovesa slovesné kategorie řízený rozhovor, výklad motivační hry, cvičení, diktáty, testy samostatná a skupinová práce Osobnostní a soc.v. Vých. dem.občana KOMPETENCE K UČENÍ X. PRAVOPIS 1/6

2 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí orientuje se v pravopise psaní předpon, předložek rozbor slova:předpony, přípony, koncovky syntaktický pravopis KOMPETENCE K UČENÍ XI. SKLADBA Čj skladba 7. Rozlišuje významové vztahy gramatických XII. rozvíjející větné členy:předmět, přívlastek jednotek ve větě a souvětí příslovečné určení, doplněk, přístavek I. typy přívlastku II.III. druhy vedlejších vět chápe vzájemnou slouvislost významové poměry mezi souřadně spojenými mezi větnými členy, vytvoří graf hlavními větami věty jednoduché,určí ve větě větné členy, druhy souvětí zná postupy a otázky vedoucí k určení souvětí souřadné a podřadné větných členů, roupozná přívlastek věta, větný ekvivalent několikanásobný, postupně-rozvíjející, nadvětná skladba volný a těsný, správně píše interpunkci nahrazuje větné členy vedlejšími větami a naopak správně určí významové poměry mezi souřadně spojenými větami hlavními KOMPETENCE K UČENÍ IV. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdů- nauka o tvoření slov ležitější způsoby obohacování slovní zásoby a slova přejatá zásady tvoření českých slov, rozpoznává víceslovná pojmenování přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech tvorba slov vysvětlí pojmy: slovo jednoznačné, mnohoznačné, vyhledá je v textu, rozliší sousloví, složeniny vlastní a nevlastní 2/6

3 tvoří nová slova odvozováním KOMPETENCE K UČENÍ V.,VI. OBECNÉ VÝKLADY O ČESKÉM JAZYCE D Vývoj jazyka Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou čeština (jazyk národní,jazyk mateřský ) Multikulturní v. češtinu a zdůvodní jejich užití. skupina jazyků (slovanské a jiné) Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná rozvrstvení národního jazyka (spisovné cizí slova a nespisovné útvary a prostředky) Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a jazyk a komunikace (jazyková norma a s dalšími slovníky a příručkami kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a základ vývoje češtiny, rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a jazykové příručky) obecnou češtinu, zdůvodní jejich užití má přehled o slovanských a světových jazycích pracuje s ukázkami starších i současných textů seznamuje se s disciplinami jazykovědy 2. KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ KOMPETENCE K UĆENÍ V.VI. OPAKOVÁNÍ UČIVA O SLOHU Čj slohové útvary 7. VÝCHOVA Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta slohové útvary a postupy osobnostní a od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí sociální v. otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji řízený rozhovor, výklad Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a kom. motivační hry, cvičení záměr partnera v hovoru slohová práce Rozpoznává manipulativní komunikaci v mas- samostatná a skupinová práce médiích a zaujímá k ní kritický postoj Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jaz. prostředky vhodnými pro danou komunikační Písemný projev situaci na základě poznatků o jazyce a stylu,o Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně základních slohových postupech a žánrech užívá spi.jaz.prostředky vzhledem ke svému vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, komunikačnímu záměru vlastní tvořivé psaní(komunikační žánry: 3/6

4 V mluveném projevu připraveném i improvi- (výklad, teze, úvaha) zovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a dialogu Využívá základy studijního čtení- vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu, samostatné Komunikační žánry připraví a s oporou o text přednese referát diskuse, dialog Uspořádá informace v textu s ohledem Mluvený projev, připravený na jeho účel, vytvoří koherentní text a nepřipravený s dodržováním pravidel mezivětného navazování Kritické čtení a naslouchání Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písem. projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů využívá četby a znalostí z literatury IX. Charakteristika literární postavy osobnostní a při charakteristice známé literární X. sociální v. postavy poznání lidí, využívá přímou řeč, vybírá vhodné mezilidské vztahy přívlastky zpracovává osnovu na základě vhodných XI. Výklad jazykových prostředků, napíše výklad odborná terminologie ve výkladu zpracuje text, drží se jeho původní struktury XII. Výtah Výpisky a 8. soustředí se na klíčová slova výtahy učiva na základě výtahu je schopen vytvořit referát 4/6

5 vyjadřuje své pocity a dojmy I.II. Líčení z přečteného uměleckého textu vyjadřuje své zkušenosti, názory a postoje III.IV. Úvaha osobnostní a soc.v. a myšlenky k určitým tématům samostatný projev kritické hodnocení mezilidské vztahy LITERÁRNÍ KOMPETENCE K UĆENÍ řízený rozhovor, výklad VÝCHOVA Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše motivační hry popisuje strukturu a jazyk lit.díla a dramatizace, přednes, vlastními slovy interpretuje smysl díla samostatná a skupinová práce Rozpoznává základní rysy výrazného referáty indiv. stylu autora práce se slovníky a příručkami Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového Základy literární teorie a historie - struktura představení a názory na umělecké dílo literárního díla(námět a téma díla, literární hrdina, Tvoří vlastní literární text podle svých kompozice literárního příběhu), jazyk literárního schopností a na základě osvojených díla (obrazná pojmenování,zvukové prostředky znalostí základů literární teorie poezie:rým,rytmus,volný verš) Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, literatura umělecká a věcná (populárně naučná, svůj názor doloží argumenty literatura faktu, publicistické žánry) Rozlišuje základní druhy a žánry,porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele Uvádí základní literární směry a jejich význ. představitele v české a světové literatuře. Způsoby interpretace literárních a jiných děl Porovnává ztvárnění téhož námětu v liter., Adaptace literárních děl dram. I film. zpracování. Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních 5/6

6 zdrojích. Literární historie IX. Báje D mýty, pověsti charakterizuje báje, jmenuje jejich autory O bozích a lidech, epos, pověst X. Počátky české literatury charakterizuje legendu,kroniku, legendy, kroniky jmenuje jejich autory XI. Dalimil,Kosmas charakterizuje základní období literárního Humanismus, renesance, baroko, výchova k myšlení vývoje, klasicismus v globálních jmenuje představitele XII. periodizace literatury, vývoj české literatury souvislostech literární druhy a žánry vystihne podstatné rysy základních period I. Literatura 19.stol. vývoje české literatury pojmy: romantismus, realismus samostatně interpretuje dramatické, II.III. ústní lidová slovesnost filmové zpracování lit. děl K.H.Mácha, K.J.Erben,J.K.Tyl, B.Němcová na konkrétních dílech popíše IV.V. K.Havlíček specofocké prostředky básnického VI. č.literatura 2.pol.19.stol. jazyka, rozliší jednotky vyprávění J.Neruda,J.Vrchlický, J.V.Sládek,A.Jirásek (vypravěč, postavy), zhodnotí účinek drama na čtenáře Potvrzuji, že mnou vypracovaný tematický plán ŠVP je v souladu s aktuální verzí RVP, obsahuje všechny povinné náležitosti a je kompatibilní s charakteristikou a tabulkami průřezových témat Mgr. Romana Rusinová Kontrolovala Mgr. Vladimíra Ševčíková, koordinátor ŠVP 6/6

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Český jazyk Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v jazykových třídách v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace je 17 hodin. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.1 ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu český jazyk a literatura je naplňování

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah 1. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více