XII. člověk opouští Afriku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XII. člověk opouští Afriku"

Transkript

1 XII. člověk opouští Afriku Homo ergaster, Homo antecessor, Homo erectus A ž dosud jsme Afriku posuzovali jako genetickou laboratoř nejstarších homininů, nyní se však černý kontinent stává donorem lidských populací expandujících směrem ven. Tyto expanze zřejmě motivoval technologický úspěch a potažmo demografický růst afrických populací, částečná aridizace tamního klimatu, a tedy celkový úbytek potravních zdrojů. Pak by následovaly sociální tlaky, kompetice mezi dílčími skupinami a někdy snad i snaha vyklidit oblasti postižené tropickými nemocemi ve prospěch zdravějšího severu (nezapomínejme však, že spolu s lidmi mohly migrovat i choroby a jejich původci). Podmínkou byly samozřejmě anatomické preadaptace prvních migrantů pro dlouhodobou chůzi i vhodné klima, které jim alespoň periodicky nabízely nové oblasti Starého světa; následné adaptační mechanismy začaly působit až na místě. Pásmo Eurasie fungovalo jako recipient, ale posléze i jako donor lidských migrací, zatímco odlehlejší Austrálie a Amerika se staly typickými recipienty (obr. XII. 1). Roli donora populací si Afrika udržuje trvale historicky různě motivované, leč opakované migrace ven z Afriky monitoruje západní Evropa a Severní Amerika dodnes. V porovnání s těmito proudy, dobrovolnými či násilnými (například otrokářství), byly tendence ke zpětnému osidlování Afriky demograficky slabší (například arabská okupace na severu a evropská kolonizace na jihu černého kontinentu). Obr. XII. 1 Mapa rozšíření Homo ergaster a Homo antecessor (červeně) a Homo erectus (žlutě). (Podklad: ESRI Corp. USA) 1 Ileret, 2 Koobi Fora, 3 Swartkrans, 4 Dmanisi, 5 Atapuerca, 6 Jüanmou, 7 Lan-tchien, 8 Čou-kchou-tien, 9 Sangiran, 10 Modjokerto, Trinil, 11 Olduvai, 12 Ileret, 13 Sidi abd er-rahman, 14 Ternifine.

2 246 p ř e d k o v é e v o l u c e č l o v ě k a Jak vypadali první migranti z Afriky konkrétně? Zatím je známe jen z malého počtu fosilií, takže jejich klasifikace není ustálená a bude se určitě ještě modifikovat. Nezapomínejme také, že Homo ergaster i Homo antecessor, tedy člověk dělník a člověk předek, zasáhli mimo Afriku spíše jen okrajově. Fyzicky se však pro takovou migraci zdají být plně připraveni, dosáhli odpovídající tělesné výšky, měli vhodnou architekturu postavy chodce, moderní proporce dolních a horních končetin a vyklenutou stavbu chodidla. Současně se snížil vliv sexuálního dimorfismu v důsledku zvětšení těla žen, takže mezi potomky se už pohlavní rozdíly stíraly. V porovnání s postavou nebyly změny na lebce natolik významné, ale relativní zmenšení zubů i moderní tvar chrupu a zvětšení objemu mozkovny ukazují týmž směrem. Podle některých názorů bychom o skutečném člověku měli mluvit teprve nyní, na této vývojové úrovni. Progresivní proměna postavy se týká i třetího druhu té doby člověka vzpřímeného neboli Homo erectus. Na rozdíl od obou předchozích, teprve nedávno definovaných druhů jej známe a studujeme po více než století a na kompletnějších souborech fosilií. Suverénně ovládl nejen Afriku, ale především Asii a na svém území poté přežívá podstatně déle než první migranti. Je proto přirozené, že byl dlouho chápán jako jakési univerzální stadium lidského vzpřímení tedy evoluční etapa, kterou jsme prošli všichni. Dnes se namítá, že tento druh ani nemusel být přímého afrického původu, ale snad už i potomkem předchozích migrantů, a tedy prvním rodilým Asiatem. Znovu se diskutuje o místě jeho vzniku, o směrech dalších migrací i o úloze v příběhu evoluce. Jeho lebka se totiž svým typickým tvarem vyhranila do té míry, že už se na další vývojové linii směřující dále k Homo sapiens nemusel podílet vůbec nebo jen minimálně. Bohužel se archaická DNA u tak starých fosilií nedochová. Jako zajímavost však můžeme uvést, že se o druhu Homo erectus (nebo o některém jiném tehdejším taxonu) uvažuje v případě zatím neznámých, starobylých sekvencí mtdna, které se projeví v genomu pozdějšího Homo denisoviensis. Přírodní prostředí V období mezi 2 a 1 milionem let už bylo africké klima (mimo jádro tropických deštných lesů) poměrně aridní. Připomeňme si, že poslední robustní australopitéci v takovém prostředí stále ještě přežívali. Podvakrát byla parková a křovinatá krajina vystřídána otevřenou travnatou savanou, a to před 1,7 milionu let a znovu před 1,2 milionu let. Napříč Afrikou se tak vytvořil savanový koridor, který mohl přesuny homininů v severojižním směru stimulovat (obr. XII. 2). Na severu kontinentu se během chladnějších a sušších glaciálů měnilo pásmo periferních savan kolem jádra dnešní Sahary ve skutečnou poušť. Udržovaly se však vlhčí koridory, například údolí Nilu nebo transsaharská jezerní a říční pásma, která lidem umožňovala překračovat i oblasti jinak aridní. Podmínky, které migrující lidské skupiny očekávaly během teplých interglaciálů dále na severu (MIS 37 21), tedy oproti Africe nebyly nijak výrazně tvrdší. Levantský koridor, který navázal podél východního středomořského pobřeží dále k severu, se charakterem převážně otevřené travnaté krajiny od Afriky příliš neodlišoval a v příznivých etapách migrující lidé ani nemuseli postřehnout, že domovský kontinent opouštějí. Podnebí a průměrné roční teploty samy o sobě zatím nevyvolávaly příliš silný tlak na nové formy lidské adaptace (obr. XII. 3). Teprve s přesunem dále k severu Eurasie začalo výrazněji působit periodicky pulzující klima, jiná zeměpisná šířka, doba a úhel slunečního osvitu.

3 X I I. č l o v ě k o p o u š t í A f r i k u 247 Obr. XII. 2 Dominantní hora Wachacha nad údolím horního Awaše a nad staropaleolitickým sídelním areálem Melka Kunturé, Oromia, Etiopie. (Foto JS) Obr. XII. 3 Na krajinu Východoafrického riftu navazuje na Předním východě údolí řeky Jordán. Na svazích leží staropaleolitická lokalita Ubeidija. (Foto JS) S tím souvisel pravidelný rytmus ročních období, omezená doba zrání plodů a sezonní načasování pohybu zvířecích stád. Tak se nepozorovaně navyšoval tlak na plánování aktivit, přizpůsobivou potravní strategii a efektivní komunikaci mezi lidskými skupinami i mezi jednotlivci. Ve východní a jihovýchodní Asii byl klimatický vývoj predeterminován zdvihem horských plošin v Tibetu, což ovlivnilo rovněž sprašovou sedimentaci v severní Číně. Tam

4 248 p ř e d k o v é e v o l u c e č l o v ě k a vznikl nejúplnější sled kvartérních kontinentálních sedimentů, jaký je na naší planetě doložen. Žlutá řeka se tam rozlévá mezi mocnými sprašovými usazeninami, eroduje jejich boky, rozlévá se do koryt a přenáší žlutavé sedimenty; už zdálky bývají vidět také oblaka žlutého prachu, která vítr žene nad jejím řečištěm. Do okolních sprašových plošin se dnes zařezávají hluboké strže, stupňovitě je člení terasy políček a zahloubená obydlí. To obnažuje geologické profily s četnými horizonty červených a hnědočervených půd v superpozicích. Mořské transgrese a regrese zase vyvolávaly výrazné poklesy hladiny, především v jihovýchodní Asii, které rovněž ovlivňovaly tamní klima, ale také modifikovaly rozhraní pevnin a moří, a tím usměrňovaly migrace flóry, fauny i člověka. Ve spodním pleistocénu zahrnovala vegetace v Eurasii ještě třetihorní relikty, jako je šácholan (Phellodendron magnolia), ořechovec (Pterocarya, Carya), jedlovec (Eucommia tsuga) a břestovec (Celtis australis). Mezi archaickými zvířaty té doby jsou nejnápadnější sloni (Archidiscodon meridionalis, později Palaeoloxodon antiquus), nosorožci (Dicerorhinus etruscus a Dicerorhinus kirchbergensis), koně (Equus stenonis), velké šelmy (Machairodus a Epimachairodus) a některé opice, například makakové. V meziledových dobách středního pleistocénu se v Evropě šíří souvislé porosty dubu (Quercus sp.), javoru (Acer sp.), jilmu (Ulmus sp.) či jedle (Abies sp.). Vývoj slonů a nosorožců dále pokračuje, spolu s běžnými lesními kopytníky, jako je jelen (Cervus sp.), srnec (Capreolus sp.), tur (Bos sp.), prase (Sus sp.) a daněk (Dama sp.). Drobné savce reprezentuje veverka (Sciurus sp.), norník rudý (Myodes glareolus) a myšice lesní (Apodemus flavicollis). Vodní plochy indikuje velebobr (Trogontherium schmerlingi), želva bahenní (Emys orbicularis) a hryzec (Arvicola cantiana). V severní Asii, například v Čou-kchou- -tienu, převládá jelen (Cervus grayi; C. elegans, C. sp.), kůň (Equus sanmeniensis, E. sp.), prase (Sus lydekkeri), slon (Palaeoloxodon namadicus), turovití, nosorožci, z šelem pak hyena (Hyaena sinensis), medvěd (Ursus sp.) či šavlozubý tygr (Machairodus inexpectatus). Z hlediska zoologické taxonomie se tedy určité druhy odlišují, ale celková skladba fauny (a tedy i nabídka pro lovce) zůstává v Evropě i severní Asii podobná. Dokud se migranti zdržovali na severu jen během teplých interglaciálů a na glaciální chlad a vysychání reagovali rytmickými ústupy zpět na jih, nebyli tedy extrémním podmínkám přímo vystaveni. Přestože trasy dálkových přesunů byly převážně suchozemské, na určitých místech se do cesty postavily užší či širší mořské úžiny. Například acheuléen Pyrenejského poloostrova a severoafrického Maghribu je natolik podobný, že musela existovat nějaká komunikace napříč Gibraltarskou úžinou; toutéž cestou ostatně mohli migrovat už předkové Homo antecessor. Dnešní ostrov Jáva, tehdy součást jihoasijské pevniny, byl sice periodicky přístupný suchou nohou, ale už ostrov Flores ležící dále na jihovýchod byl od pevniny oddělen vždycky. A přitom kamenné nástroje na Flores vyráběli archaičtí lidé (zřejmě Homo erectus) už před 0,84 0,65 milionu let, takže mořské úžiny překonat museli. I v suchých obdobích pleistocénu, kdy hladina poklesla na minimum (a tropická oblast by tak pro člověka byla jistě atraktivní), vyžadovala cesta na Flores minimálně 24 km plavby na otevřeném moři. Takže archaičtí lidé v Eurasii už evidentně disponovali určitými navigačními schopnostmi a příslušnou technologií nějakými plavidly. A dodejme, že pokud by na ostrovech jihovýchodní Asie setrvali v izolaci, mohli tam dát základ budoucím zakrslým lidským formám (kapitola XIII).

5 X I I. č l o v ě k o p o u š t í A f r i k u 249 Homo ergaster Již v roce 1975 vycítil australský badatel Colin Groves spolu s českým zoologem Vratislavem Mazákem potřebu vymezit mezi nejstaršími africkými lidmi nový taxon a označil jej Homo ergaster, člověk dělník. Ale obecného uznání a rozšíření se tomuto taxonu dostává teprve v posledním desetiletí, kdy se mu připisují i první lidské fosilie nalezené mimo Afriku. Sám název příliš výstižný není, protože kamenné artefakty se nacházely už u předchozích afrických homininů. Podstatnějším znakem bude formování vysoké postavy moderních proporcí a vzápětí její využití při prvních mezikontinentálních migracích. A pokud jde o lebku, ve srovnání s chronologicky mladším Homo erectus je v řadě svých tvarových znaků méně vyhraněná, takže v kontextu své doby působí jako velmi progresivní. Datování: 1,8 1,4 milionu let Rozšíření: východní a jižní Afrika, západní Asie; lokality Nariokotome, Koobi Fora, Ileret, Swartkrans, Dmanisi Holotyp: KNM-ER 992, mandibula; Leakey a kol.; Groves a Mazák 1975 Alternativní a regionální názvy: časný Homo erectus, Telanthropus capensis (pro jižní Afriku), Homo georgicus (pro Gruzii) Postava. Formování postavy Homo ergaster bylo snad nejvýraznějším evolučním rysem celé epochy, který se projevil v nápadně vyšším vzrůstu, moderní stavbě i proporcích končetin. Tak se utvořila ona tropická, lineární architektura postavy, uzpůsobená horkému a suchému klimatu, kterou vidíme u některých afrických populací současnosti. Výška postavy chlapce z Nariokotome byla ve své době překvapením, ovšem následné nálezy v Dmanisi už byly vzrůstem menší a ukazují tak, že to byl druh značně variabilní, ať už s ohledem na region, nebo na pohlaví jedince. Hlavice stehenní kosti je u Nariokotome neobvykle velká a krček dlouhý, což ještě připomíná anatomii předchozích homininů a zřejmě se to při chůzi projevilo. Zato nálezy z Dmanisi potvrdily jiný výhodný znak, a to formování chodidla. Ukazují, že směr chůze byl sice stále shodný s osou nohy (podobně jako u starších afrických homininů), nedošlo zatím k torzi holenní kosti (typické pro neandertálce i moderního člověka) a zásadně se neměnil ani tvar metatarsu. Ale torze metatarsu už umožnila vyklenutí chodidla moderním způsobem. Týž trend potvrzuje také celkový tvar, délka klenby chodidla a relativně velký palec. Dmanisi tak ve vývoji lidské lokomoce představuje určitý posun vpřed (doslova krok ), ale ukazuje rovněž, že šlo o trvalý a kontinuální proces. Je to zkrátka noha, jaká se hodí pro první migraci ven z Afriky. Přestože pánev z Nariokotome je mužská, poměrně vysoká a úzká (a ženská k dispozici není), Alan Walker ji používá k proporčnímu odhadu velikosti porodního kanálu u žen Homo ergaster a potažmo k výpočtu objemu mozkovny u novorozence. Výsledek 275 cm 3 dosahuje sotva třetiny velikosti dospělého mozku. Tento trend už se přibližuje relacím v současné populaci, kde lebka novorozence (ač vůči jeho tělu relativně obrovská), bývá vůči dospělé lebce stále ještě malá, takže její další růst vyžaduje delší dobu a dobrou rodičovskou péči. Lebka. Kapacita mozkovny dospělého dosáhla cm 3. Lebeční báze byla široká, týl nápadně zalomený, ale obličej byl už nápadně vertikální, alespoň u některých jedinců. Znaky, jimiž se později vymezí Homo erectus, zatím zůstaly ne zcela vyvinuté. V obličeji vystoupil výraznější, i když plochý a široký nos (obr. XII. 4 6). Také tloušťka lebečních kostí se zeslabuje.

6 250 p ř e d k o v é e v o l u c e č l o v ě k a Obr. XII. 4 Homo ergaster, lebka chlapce z Nariokotome, Keňa. (Foto MW) Chrup. S vertikálněji postaveným obličejem souvisí i zkrácení a rozšíření zubního oblouku a potažmo celkové zmenšení jednotlivých zubů. Lokality a fosilie Nariokotome, Keňa. Pro poznání vzhledu, ale i chování Homo ergaster měla v roce 1984 mimořádný význam prakticky kompletní kostra asi 11 let starého chlapce (KNM-WT 15000), jejíž absolutní stáří je 1,6 milionu let (obr. XII. 7 8). Nález zahrnuje lebku a zhruba 80 dalších úlomků postkraniálního skeletu, což umožnilo výpočet celkové výšky postavy a dílčích tělesných proporcí. Přesný odhad stáří chlapce ovšem musíme brát s rezervou, neboť pro poznání růstových trendů té doby chybí srovnávací materiál. Obsah mozkovny

7 X I I. č l o v ě k činil 880 cm3, ale v dospělosti mohla dosáhnout 909 cm3. Výška postavy je 1,65 m a hmotnost 47 kg, ale v dospělosti by mohl dosáhnout výšky 1,80 m a hmotnosti 68 kg. Poněkud kuželovitý tvar hrudníku připomíná starší homininy. Páteřní kanál měl malý průměr, z čehož se vyvozuje nižší objem míchy, a tedy i menší schopnost převodu nervových vzruchů; trnové výběžky obratlů, pokud jsou dochovány, byly spíše delší a mířily šikmo dolů. Kostra pánve i páteře však vykazuje určitou abnormální asymetrii, takže chůze tohoto chlapce asi nebyla vyvážená. Znovu Ileret Koobi Fora, Keňa. Na protějším břehu jezera Turkana se objevuje další, zatím nejlépe dochovaná lebka svého druhu, označená KNM-ER 3733 (obr. XII. 9 10). Tento jedinec byl dospělý, ale jeho obličejový skelet je oproti WT méně robustní, a lebka se tedy připisuje ženě. Mozkovna je nízká, v týlu zalomená a její obsah dosahuje 850 cm3, což je srovnatelné s hodnotami u asijského Homo erectus. Na rozdíl od tohoto druhu jsou však lebeční kosti poměrně tenké, nadočnicové oblouky jsou sice zřetelné, ale nepříliš vystupující, a zalomení v týlu nevytváří typicky vystouplý val. Dolní čelist se najít nepodařilo. Znovu Swartkrans, Jihoafrická republika. Jihoafrická varianta Homo ergaster je známa z krasové oblasti u Swartkrans (SK 847), kde se jí dostalo rodového označení Telanthropus capensis. Jde o fragment lebky s krátkým a úzkým obličejem a dozadu ubíhajícím čelem, sice s vyvinutými nadočnicovými oblouky, ale oproti časově srovnatelným africkým fosiliím méně vystupujícími. Provází jej několik zlomků dolních čelistí. Dmanisi, Gruzie. První mimoafrickou lokalitou je Dmanisi, kde paleoantropologické nálezy leží ve vrstvách datovaných radiometrickými analýzami vulkanických vrstev v podloží a paleomagneticky na 1,8 1,7 milionu let. Proto se hledají v lidské anatomii i chování jevy, které této populaci umožnily úspěšně přežít v tomto novém prostředí. Klima v jižním předhůří Kavkazu bylo relativně teplé. Lokalita ležela v okruhu říční sedimentace a její povrch prořezávala boční koryta vyplněná bahnem. Spolu se sedimenty se tak na místo dostala i část kosterních pozůstatků fauny, kterou zastupoval slon, etruský nosorožec, kůň, pštros, šavlozubý tygr a řada dalších šelem. Sídliště poskytlo kamennou industrii a tafonomické doklady porcování zvířat, takže zdejší lidé byli jistě konzumenty masa, i když ne vždy museli být i aktivními lovci. o p o u š t í A f r i k u 251 Obr. XII. 4 Homo ergaster, lebka chlapce z Nariokotome, Keňa. (Foto MW) Obr. XII. 6 Ideální rekonstrukce muže Homo ergaster. (Kresba PD)

Původ a vývoj člověka

Původ a vývoj člověka Původ a vývoj člověka Člověk svým původem navazuje na živočišnou říši a je součástí přírody. Vývoj člověka je složitý a dlouhodobý proces, při kterém došlo k celé řadě změn v anatomické stavbě, fyziologii

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Fáze

Více

Vypracování časové osy: žáci použijí obě poloviny sešitu. Nadpis: Vývoj člověka

Vypracování časové osy: žáci použijí obě poloviny sešitu. Nadpis: Vývoj člověka VÝVOJ ČLOVĚKA: Vypracování časové osy: žáci použijí obě poloviny sešitu. Nadpis: Vývoj člověka - blíže levému okraji narýsují tužkou přímku, kterou rozdělí po 5cm (miliony let), každých 5cm rozdělí po

Více

Australopithecus- 1,2,6,13,14, Homo habilis-3,7,15,19,20 Homo erectus-4,8,16,17,21, Homo sapiens neanderthalensis-5,9,18,22,23

Australopithecus- 1,2,6,13,14, Homo habilis-3,7,15,19,20 Homo erectus-4,8,16,17,21, Homo sapiens neanderthalensis-5,9,18,22,23 Interaktivní hra, její součástí je rozmístění fotografií a informací po třídě (identifikace dle čísla) žáci obdrží jmenovku Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus a Australopithecus a mají si vybrat,

Více

Vývoj rodu homo. 1. Kde jsme se vzali? 2. Proč bipedie? 3. První předchůdce člověka Australopitéci?

Vývoj rodu homo. 1. Kde jsme se vzali? 2. Proč bipedie? 3. První předchůdce člověka Australopitéci? Vývoj rodu homo 1. Kde jsme se vzali? Je těžké vystopovat linii člověka. Předpokládá se, že různé druhy žili spolu, mohli se (asi) mezi sebou množit a tím mohli vznikat další druhy. Zajímavé je, že existují

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

Antropogeneze člověka. PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015

Antropogeneze člověka. PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015 Antropogeneze člověka PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015 Byl jednou jeden člověk https://www.youtube.com/watch?v=zwzxpiessxk Sledujte film, vytvořte myšlenkovou

Více

I. Nûco tady nesedí. Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do

I. Nûco tady nesedí. Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do I. Nûco tady nesedí Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do doby kolem 4 000 let př. n. l. Za úsvit civilizace se obecně považuje období, kdy skončila tzv. neolitická revoluce, což bylo

Více

6.10.2008 PREHUMÁNNÍ A HUMÁNNÍ HOMINIDÉ. 8 mil. Dva vzpřímeně jdoucí tvorové zanechali tyto otisky v sopečném popelu před 3,5 miliony let

6.10.2008 PREHUMÁNNÍ A HUMÁNNÍ HOMINIDÉ. 8 mil. Dva vzpřímeně jdoucí tvorové zanechali tyto otisky v sopečném popelu před 3,5 miliony let Základy antropogeneze II. PREHUMÁNNÍ A HUMÁNNÍ HOMINIDÉ Dva vzpřímeně jdoucí tvorové zanechali tyto otisky v sopečném popelu před 3,5 miliony let 0 PONGO GORILLA PAN HOMO FYLOGENEZE HOMINIDŮ 1 Zuby z Kapthurin

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Vývoj člověka podrobněji. Rod Homo. Australopitéci. Znaky Příslušníci rodu Homo se od australopitéka odlišují těmito znaky:

Vývoj člověka podrobněji. Rod Homo. Australopitéci. Znaky Příslušníci rodu Homo se od australopitéka odlišují těmito znaky: Vývoj člověka podrobněji Australopitéci Rod Popis a druhy Tento rod je dnes slučován četnými nálezy z východní a jižní Afriky. Jeho zástupci byli asi 120 cm vysocí, pohybovali se po dvou končetinách, měli

Více

ZÁKLADY ANTROPOGENEZE. Evoluce primátů. Primáti. Vznik a vývoj člověka

ZÁKLADY ANTROPOGENEZE. Evoluce primátů. Primáti. Vznik a vývoj člověka Dva vzpřímen meně jdoucí tvorové zanechali tyto otisky v sopečném m popelu před p 3,5 miliony let Vznik a vývoj člověka ZÁKLADY ANTROPOGENEZE Evoluce primátů vznik primátů v křídě z hmyzožravců pohyb brachiací

Více

Evoluce člověka a její modely

Evoluce člověka a její modely Evoluce člověka a její modely Evoluce člověka a její modely 1) Jak dlouho jsme na Zemi 2) Evoluce rodu Homo z genetického pohledu a možné scénáře zajímá nás, co se dělo v posledních 2 milionech let a jak

Více

Evoluce člověka a její modely

Evoluce člověka a její modely a její modely a její modely 2) z genetického pohledu a možné scénáře zajímá nás, co se dělo v posledních 2 milionech let a jak se to dělo (evoluce rodu Homo) přestože je to velmi krátké období v historii

Více

Vliv klimatu na vývoj člověka

Vliv klimatu na vývoj člověka Vliv klimatu na vývoj člověka - první hominidi se vyvinuly ve východní a jižní Africe v miocénu - spodní miocén - Afrika pokryta deštným pralesem, před 10 Ma se klima v Africe stává výrazně sušším rozloha

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi z oblasti původu a vývoje člověka.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi z oblasti původu a vývoje člověka. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi z oblasti původu a vývoje člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Variabilita a adaptabilita člověka V. Doc. Václav Vančata

Variabilita a adaptabilita člověka V. Doc. Václav Vančata Variabilita a adaptabilita člověka V. Doc. Václav Vančata Historie kolonizace světa člověkem a jeho předky Vznik lidské variability a adaptací Historii kolonizace světa člověkem a jeho předky lze rozdělit

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín Květen 2013 VY_52_INOVACE_Z7_25 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 5. přednáška Biogeografie

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 5. přednáška Biogeografie REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY 5. přednáška Biogeografie Biosféra Pro její charakter (hlavně druhové složení) jsou určující: klimatické poměry, půda lidské zásahy proto je její rozložení v Latinské

Více

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 1 Obsah geologie, stratigrafie kolektory, izolanty žatecká pánev 2 Středočeská pánev (~6000 km 2 ) Komplex extenzních pánví s klastickou kontinentální výplní

Více

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů.

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů. KDE SE VZAL ČLOVĚK? NÁBOŽENSTVÍ Člověk byl stvořen bohem. Bůh Hospodin udělal člověka z hlíny a vdechl do jeho chřípí život. Dal mu jméno Adam, tj. muž ze země. Stvořil pro něho ráj Eden. (Ivan Olbracht:

Více

Australopithecus africanus. Australopithecus africanus, první objevený druh raného hominida, má pevné místo v evoluci dávných afrických hominidů.

Australopithecus africanus. Australopithecus africanus, první objevený druh raného hominida, má pevné místo v evoluci dávných afrických hominidů. Australopithecus africanus Australopithecus africanus, první objevený druh raného hominida, má pevné místo v evoluci dávných afrických hominidů. Australopithecus africanus potvrdil přítomnost fosilních

Více

Vliv klimatu na vývoj člověka

Vliv klimatu na vývoj člověka Vliv klimatu na vývoj člověka - první hominidi se vyvinuli ve východní a jižní Africe v miocénu - spodní miocén - Afrika pokryta deštným pralesem, před 10 Ma se klima v Africe stává výrazně sušším rozloha

Více

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK doba od počátku lidských dějin po první starověké státy u nás trvá až do příchodu slovanských kmenů v 6. století n.l.

Více

Regionální geografie světa Zdeněk Máčka

Regionální geografie světa Zdeněk Máčka Regionální geografie světa Zdeněk Máčka Přednáška 2 AFRIKA KLIMA Klimatické faktory kontinentu! Geografická poloha! Tvar kontinentu! Orografické poměry! Rozložení tlakových útvarů! Mořské proudy! Blízkost

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení australská pevnina je nejsušší kontinent na obrovské ploše Oceánie vyvinuta

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

BIOSFÉRA BIOSFÉRA. živý obal Země souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí

BIOSFÉRA BIOSFÉRA. živý obal Země souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí BIOSFÉRA BIOSFÉRA živý obal Země souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí Tropické deštné lesy rozšíření: rovníkový (ekvatoriální) pás mezi 10 s.š. - 10 j.š.?

Více

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06.

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06. FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06. 1999/D EURASIER ZEMĚ PŮVODU: Německo DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_01

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského ţáky

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce bez atlasu autorské řešení 40 minut 1) S využitím všech pojmů spojte správně dvojice: 1. azimut

Více

Dělení doby kamenné ve střední Evropě

Dělení doby kamenné ve střední Evropě Doba kamenná Dělení doby kamenné ve střední Evropě A) starší doba kamenná paleolit 4 000 000 9 500 př.n.l. B) střední doba kamenná mezolit 9 500 tis. 5 500 tis. př.n.l. C) Mladší doba kamenná neolit 5

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie A okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce s atlasem 1. Jak jistě víš, většina sopek na Zemi se nachází v blízkosti rozhraní

Více

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy KBE 343 Hydrobiologie pro terrestrické biology JEN SCHEMATA, BEZ FOTO! Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy Proč moře? Děje v moři a nad mořem rozhodují o klimatu pevnin Produkční procesy v moři ovlivňují

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Exkurze pro 3. ročníky Lidské tělo pod drobnohledem

Exkurze pro 3. ročníky Lidské tělo pod drobnohledem Exkurze pro 3. ročníky Lidské tělo pod drobnohledem Termíny konání: 16. září 2014 Cíle exkurze: žáci uvidí reálné kosterní pozůstatky či umělé makety jednotlivých členů vývojové řady člověka prohlédnou

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

život v křídě SPINOSAURUS 252 mil.

život v křídě SPINOSAURUS 252 mil. 102 život v křídě SPINOSAURUS 252 mil. trias jura křída kenozoikum 201 mil. 145 mil. 66 mil. 0 Spinosaurus Gigantický teropodní dinosaurus, delší a zřejmě i těžší než mohutný Tyrannosaurus rex (strany

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_4/56 jméno autora DUM: Tomáš Korelus datum (období), ve kterém byl DUM vytvořen

Více

Podnebí, rostliny a ţivočichové. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Podnebí, rostliny a ţivočichové. 5. třída ZŠ BŘEŢANY * Podnebí, rostliny a ţivočichové 5. třída ZŠ BŘEŢANY Podnebí Podnebné pásy Jak uţ víte z učiva přírodovědy, planeta Země nemůţe být Sluncem ohřívaná stejně po celém povrchu. Podle mnoţství dopadajících

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY. 3. přednáška Klima

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY. 3. přednáška Klima REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY 3. přednáška Klima Faktory ovlivňující klima (obecně): astronomické geografické: zeměpisná šířka a délka, vzdálenost od oceánu, reliéf všeobecná cirkulace atmosféry mořské

Více

Základy biologické antropologie 6. Doc. Václav Vančata katedra biologie a ekologické Ped F UK

Základy biologické antropologie 6. Doc. Václav Vančata katedra biologie a ekologické Ped F UK Základy biologické antropologie 6 Doc. Václav Vančata katedra biologie a ekologické Ped F UK časová Variabilita populační i časová populační Jak chápat variabilitu? Hlavní faktory a etapy hominizačního

Více

Pravěk - Doba kamenná. Vypracovala: Jana Opluštilová

Pravěk - Doba kamenná. Vypracovala: Jana Opluštilová Pravěk - Doba kamenná Vypracovala: Jana Opluštilová Osnova Starší doba kamenná Paleolit 1.Nejstarší Paleolit 2.Starý Paleolit 3.Střední paleolit 4.Mladý Paleolit Střední doba kamenná Mezolit Mladší doba

Více

Gepard. Popis. Rozmnožování

Gepard. Popis. Rozmnožování Martinů Lenka 16.1.2011 Popis Gepard štíhlý (Acinonyx jubatus) je kočkovitá šelma, proslulá jako nejrychlejší suchozemské zvíře. Na krátké vzdálenosti může běžet rychlostí přes 100 km/h Hmotnost: 38-43

Více

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7.

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7. Šablona č. III, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Zeměpis Afrika Přírodní podmínky Afriky Ročník 7. Anotace Pracovní list je zaměřen na přírodní podmínky

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu - autorské řešení Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky

Více

BIOSFÉRA TEST. 1. Rozmístění vegetace na Zemi závisí hlavně na: a) zeměpisné šířce b) počasí c) rozložení pevnin a oceánů d) nadmořské výšce

BIOSFÉRA TEST. 1. Rozmístění vegetace na Zemi závisí hlavně na: a) zeměpisné šířce b) počasí c) rozložení pevnin a oceánů d) nadmořské výšce Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S1_D20_Z_FYZGEO_Biosfera_T Zeměpis Fyzická geografie Biosféra BIOSFÉRA TEST 1. Rozmístění

Více

Evropa jeden ze světadílů

Evropa jeden ze světadílů Evropa jeden ze světadílů Povrch a poloha Evropy 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA Povrch naší planety Země je tvořen pevninou a vodstvem. Více než dvě třetiny povrchu Země jsou pokryty vodstvem. Vodstvo obklopující

Více

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny, Spojte správně: Složení atmosféry Význam atmosféry Meteorologie Počasí Synoptická mapa Meteorologické prvky Zabraňuje přehřátí a zmrznutí planety Okamžitý stav atmosféry Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu.

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA PŘÍRODNÍ POMĚRY PYRENEJSKÉHO POLOOSTROVA Mgr. Iva Švecová ŠPANĚLSKO geografické vymezení výhodná poloha mezi Středozemním

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Práce s mapou vegetačních pásem /přírodních krajin/ aneb,,kdo hledá, najde!''

Práce s mapou vegetačních pásem /přírodních krajin/ aneb,,kdo hledá, najde!'' Práce s mapou vegetačních pásem /přírodních krajin/ aneb,,kdo hledá, najde!'' Mapu vegetačních pásem najdeme ve školním atlase na str. 16-17 Název mapy: Biosféra a přírodní 1. Co znamená pojem biosféra...vše

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE

MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE 1. Vesmír 2. Země a Měsíc 3. Kartografie 4. Geografie a geomorfologie Země 5. Sféry Země 6. Obyvatelstvo 7. Hospodářství 8. Globalizace 9. Státy a jejich hranice 10. Hospodářsky

Více

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Mechanismy tupých poranění doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Pád z výše Pádem z výše rozumíme pohyb těla z vyšší na nižší úroveň, přičemž mohou nastat dvě situace: volný pád: tělo překoná určitou dráhu

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS 1. ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar a velikost Země. Země ve vesmíru. Pohyby Země a jejich důsledky. 2. ZNÁZORNĚNÍ ZEMĚ NA MAPÁCH Mapa, glóbus, kartografická zobrazení, měřítko mapy,

Více

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2017/2018 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF ZÁKLADNÍ STRUKTURNÍ PRVKY DNA OCEÁNŮ podmořské okraje pevnin (zemská kůra pevninského typu) přechodná zóna (zemská kůra přechodného typu) lože oceánu (zemská kůra oceánského

Více

Vznik a evoluce rodu Homo: Mýty a milníky

Vznik a evoluce rodu Homo: Mýty a milníky Vznik a evoluce rodu Homo: Mýty a milníky Vývoj lidského rodu s nastíněním vztahu neandrtálců a anatomicky moderního člověka doc. RNDr. VÁCLAV VANČATA, CSc. Katedra biologie a ekologických výzkumů, Pedagogická

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

Název: Odtokové režimy afrických řek

Název: Odtokové režimy afrických řek Název: Odtokové režimy afrických řek Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie, fyzika Ročník:

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Název: Hrdličkovo muzeum

Název: Hrdličkovo muzeum Název: Hrdličkovo muzeum Autor: Paed.Dr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: geografie, dějepis Ročník: 4., 5. (2. a 3. ročník

Více

Východoafrický riftový systém. Lucie Nožičková Lenka Hromková

Východoafrický riftový systém. Lucie Nožičková Lenka Hromková Východoafrický riftový systém Lucie Nožičková Lenka Hromková divergentní rozhraní vznik nového zem. povrchu obvykle oceánské hřbety v tomto případě pevnina oddalování 2 pevnin tvorba propadlin vznik nového

Více

Jméno: Rostliny se vyskytují všude. Rostliny jsou pouze malé. Rostliny vyrábí vodu. Rostliny slouží jako potrava.

Jméno: Rostliny se vyskytují všude. Rostliny jsou pouze malé. Rostliny vyrábí vodu. Rostliny slouží jako potrava. č. 31 název Organismy a prostředí I. anotace V pracovních listech se žáci seznámí s výskytem rostlin. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

Anotace - Autor - Jazyk - Očekávaný výstup - S e p ciální n v zdě d lávací p o p tř t eby b Klíčová slova -

Anotace - Autor - Jazyk - Očekávaný výstup - S e p ciální n v zdě d lávací p o p tř t eby b Klíčová slova - Anotace Želvy Anotace - Pracovní list k procvičení plynulého čtení s porozuměním, schopnosti k zapamatování si podrobností, ověření při odpovídání na otázky k textům, doplnění chybějících slov do vět,

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV)

SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV) SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV) Autor: Klíčová slova: Bc. Tomáš Laksar Pískovec, droba, jílovec, skalní výchoz, křída Abstrakt Dokumentace sedimentárního

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Strukturní jednotky oceánského dna

Strukturní jednotky oceánského dna Strukturní jednotky oceánského dna Rozložení hloubek hloubkový stupeň (km) % plochy světového oceánu 0-0,2. 7,49 0,2-1. 4,42 1-2 4,38 2-3. 8,50 3-4 20,94 4-5 31,69 5-6 21,20 73,83 6-7 1,23 7-8 0,11 8-9

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA A F R I K A KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení nejteplejší světadíl 4 dobře vyvinutá klimatická pásma: rovníkové horké a vlhké, s

Více

JACK RUSSELL TERIÉR (JACK RUSSELL TERRIER)

JACK RUSSELL TERIÉR (JACK RUSSELL TERRIER) FCI-Standard č. 345 / 09. 08. 2004/ GB JACK RUSSELL TERIÉR (JACK RUSSELL TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Anglie ZEMĚ VÝVOJE: Austrálie DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 25.10.2000. VYUŽITÍ: Dobrý pracovní

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 3. přednáška Klima Faktory ovlivňující klima (obecně): astronomické geografické: zeměpisná šířka a délka, vzdálenost od oceánu, reliéf všeobecná cirkulace atmosféry

Více

ročník 7. č. 15 název

ročník 7. č. 15 název č. 15 název Krajinná sféra Země anotace V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o světadílech a oceánech, charakterizují podnebné pásy a rozlišují půdní obal a biosféru. Testovou i zábavnou formou

Více

PROTOKOL: ANATOMICKÉ ZMĚNY POHYBOVÉHO APARÁTU U ČLOVĚKA V

PROTOKOL: ANATOMICKÉ ZMĚNY POHYBOVÉHO APARÁTU U ČLOVĚKA V PROTOKOL: ANATOMICKÉ ZMĚNY POHYBOVÉHO APARÁTU U ČLOVĚKA V DŮSLEDKU VERTIKALIZACE I. 1) POPIŠTE ANATOMICKÉ ZMĚNY NA KOSTŘE NOHY ČLOVĚKA OPROTI LIDOOPŮM Vlevo noha šimpanze, vpravo noha člověka (Beneš 1994,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (vegetace, zvířata) Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (vegetace, zvířata) Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_57 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 84 vačnatci (Marsupialia) kunovci (Dasyuroporphia) placentálové (Placentalia) rejsci (Soricomorpha), letouni (Chiroptera) netopýr dlouhouchý ďábel medvědovitý lebka rejska rejsek obecný schéma netopýřích

Více

Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ. (Suomenajokoira)

Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ. (Suomenajokoira) Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ (Suomenajokoira) 2 PŘEKLAD DO FRANCOUZŠTINY : Dr.J.-M. Paschoud a Prof. R. Triquet. PŘEKLAD DO ČEŠTINY : Helena Dvořáková PŮVOD : Finsko. DATUM ZVEŘEJNĚNÍ

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ EVROPA PŘÍRODNÍ POMĚRY BENELUXU Mgr. Iva Svobodová NIZOZEMSKO geografické vymezení nížinatá země na pobřeží Severního moře hranice

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více