Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci"

Transkript

1 B3-09/2-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-09/2-MPK Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický pokyn upravuje provozní, ekonomické a dokladové postupy Autoprovozu UP při služebních cestách zaměstnanců v rámci hlavní a doplňkové činnosti a při neslužebních cestách zaměstnanců Univerzity Palackého v Olomouci. vedoucí ekonomického odboru RUP Platnost: dnem 2. března 2009 Účinnost: dnem 2. března 2009 Oznámení o účinnosti nové normy obdrží podle stávajícího rozdělovníku: rektor, prorektorky a prorektoři, kvestorka, kancléř, děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult, ředitelka SKM UP, vedoucí zaměstnanci CVT UP, KUP, VUP, PS UP, VTP UP, ASC UP, vedoucí zaměstnanci EO RUP a PMO RUP, OV UP, PTO UP, Archivu UP, Právní oddělení UP, Oddělení interního auditu a kontroly UP, Oddělení organizace a řízení UP.

2 2 Metodický pokyn kvestorky UP č. B3-09/2 Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci Tento metodický pokyn upravuje provozní, ekonomické a dokladové postupy Autoprovozu UP (dále jen autoprovoz ) při služebních cestách zaměstnanců v rámci hlavní a doplňkové činnosti a při neslužebních cestách zaměstnanců Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen UP ). I. Služební cesty zaměstnanců UP v rámci hlavní činnosti 1. Zaměstnanec UP (žadatel o dopravu) minimálně týden před uskutečněním služební cesty ověří prostřednictvím integrovaného informačního systému UP (dále jen INIS ) nebo telefonicky u vedoucího autoprovozu, zda je v požadovaném termínu služební vozidlo volné. 2. V případě kladné informace neprodleně vyplní a odešle vedoucímu autoprovozu žádanku o přepravu vyplněnou a schválenou vedoucím zaměstnancem oprávněným ke schválení pracovní cesty. 3. Na základě žádanky o přepravu potvrzené pověřeným zaměstnancem příslušné součásti UP vyplní řidič před zahájením jízdy Záznam o provozu vozidla. 4. Po skončení jízdy podepíše odpovědný zaměstnanec žadatele záznam o provozu vozidla. Tento doklad odevzdá řidič svému vedoucímu. 5. Vedoucí autoprovozu zpracuje jedenkrát měsíčně sestavu Přeúčtování výkonů podle jednotlivých součástí UP. Tuto sestavu předá oddělení rozpočtu a daní Rektorátu UP (dále jen ORD RUP ) k přeúčtování (refundaci) příslušné součásti. 6. Při vyúčtování zahraničních cest budou součástí přeúčtování související vynaložené náklady v zahraničí (poplatky za použití dálnic, trajekty, parkování a diety řidiče přepočtené na Kč). 7. K přeúčtování nákladů se použije ceník uvedený v příloze č. 1 tohoto pokynu. II. Služební cesty realizované v rámci doplňkové činnosti (dále jen DČ ) UP 1. V kalkulaci ceny pro služební cesty realizované v rámci DČ budou zahrnuty veškeré náklady (včetně nákladů režijních). 2. Cesty realizované v režimu DČ se řídí ustanovením čl. I tohoto pokynu a dále příslušnými předpisy pro DČ na UP a dalšími ustanoveními obecně platných předpisů UP (hospodaření VVŠ, apod.). Pro uvedené cesty se použije ceník uvedený v příloze č. 2 tohoto pokynu. III. Neslužební cesty zaměstnanců UP 1. Na základě rozhodnutí vedení UP a v souladu s Kolektivní smlouvou lze v případě volné kapacity autoprovozu umožnit zaměstnancům UP využití služebního vozidla UP s řidičem k neslužebním cestám zaměstnanců za režijní cenu. 2. Zaměstnanec UP předloží písemnou žádost o zapůjčení vozidla k neslužební cestě kvestorce UP. Tato žádost musí obsahovat následující údaje: jméno žadatele, adresa, PSČ, pracoviště UP, telefon, požadovaný typ vozidla (osobní, nákladní), účel cesty, požadovaný termín (datum, hodina), výjezdní a cílovou stanici (z do ), podpis žadatele. Žadatel se tím současně zavazuje, že dodrží obecně platné předpisy autoprovozu a uhradí za použití vozidla fakturovanou částku. 3. Po schválení žádosti kvestorkou UP je žádost předána vedoucímu autoprovozu, který zajistí realizaci neslužební cesty (auto, řidiče) včetně písemné dokumentace. 4. Použití vozidla UP k neslužebním účelům je vedeno pověřeným zaměstnancem autoprovozu běžně, v seznamu všech uskutečněných cest, avšak musí být zde výrazně vyznačeno, že se jedná o neslužební cestu.

3 3 Metodický pokyn kvestorky UP č. B3-09/2 5. Schválený požadavek platí pouze pro jednorázové využití vozidla. O každou další požadovanou jízdu musí zaměstnanec požádat zvlášť. Ve výjimečných případech lze schválit vícenásobný požadavek, vždy však s uvedením konkrétního přesného počtu jízd. 6. Po uskutečnění cesty předá autoprovoz na ORD RUP podklady pro fakturaci na zaplacení poskytnutých služeb. Daňový doklad může žadatel uhradit v pokladně RUP nebo bezhotovostně na účet UP. 7. Pro neslužební cesty zaměstnanců se použije ceník výkonů uvedený v příloze č. 3 tohoto pokynu. IV. Ceník výkonů 1. Pro služby uvedené v čl. I platí sazebník uvedený v příloze č Pro služby uvedené v čl. II platí sazebník služeb uvedený v příloze č Pro služby uvedené v čl. III platí sazebník uvedený v příloze č. 3. V. Společná a závěrečná ustanovení 1. Autoprovoz UP předá: do 5. dne následujícího měsíce sestavu Přeúčtování výkonů podle jednotlivých součástí UP (NS, PC, SPP prvků jedná-li se o grant) dle č. I a II ORD RUP k přeúčtování (refundaci) příslušné součásti UP. do 8 dnů od data uskutečnění jízdy dle článku III podklady pro fakturaci (kopii doplněného záznamu o provozu vozidla, ujeté km v tuzemsku a v zahraničí, celková cena podle příslušného sazebníku) na ORD, které zajistí fakturaci v termínu dle zákona č. 235/2004 Sb., zákona o DPH. 2. Požadavky na neslužební dopravu v mimopracovních dnech (v sobotu, neděli a ve svátek) a do zahraničí budou povolovány pouze ve výjimečných případech. 3. Tento metodický pokyn nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu kvestorkou UP. Současně pozbývá platnosti metodický pokyn kvestora UP č. B3-03/5 ze dne V Olomouci 2. března 2009 Ing. Henrieta Kotlebová, v. r. kvestorka UP Příloha č. 1: Sazebník služeb Autoprovozu UP pro služební cesty v rámci hlavní činnosti. Příloha č. 2: Sazebník služeb Autoprovozu UP pro služební cesty v rámci doplňkové činnosti. Příloha č. 3: Sazebník služeb Autoprovozu UP pro neslužební cesty zaměstnanců UP.

4 4 Metodický pokyn kvestorky UP č. B3-09/2 Sazebník služeb autoprovozu UP pro služební cesty v rámci hlavní činnosti Příloha č. 1 Podle tohoto sazebníku budou jednotlivým hospodářským jednotkám UP přeúčtovány náklady na služební cesty dle čl. I. A. Základní cena v Kč/km Typ vozidla tuzemsko Zahraničí Mercedes Vito 4,00 4,50 VW Caravelle 4,00 - Peugeot Boxer 4,00 4,50 Škoda Superb 3,50 4,00 Škoda Octavia 3,50 4,00 B. Při vyúčtování zahraničních cest budou součástí přeúčtování související vynaložené náklady v zahraničí (poplatky za použití dálnic, trajekty, parkování a diety řidiče přepočtené na Kč).

5 5 Metodický pokyn kvestorky UP č. B3-09/2 Sazebník služeb Autoprovozu UP pro služební cesty v rámci doplňkové činnosti UP Příloha č. 2 Podle této přílohy budou účtovány služby dle čl. II služební cesty realizované v rámci DČ UP. A. Základní cena v Kč/km (bez DPH): Typ vozidla Sazba tuzemsko Sazba zahraničí Mercedes Vito 6,00 6,50 VW Caravelle 6,00 - Peugeot Boxer 6,00 6,50 Škoda Superb 5,50 6,00 Škoda Octavia 5,50 6,00 B. Prostoje (stání, nakládání a vykládání): Tarif pro všechny výše uvedené typy vozidel je jednotný a činí 15 Kč/15 min. C. Manipulační poplatek činí 20 Kč. D. Příjemce služby je povinen provést dodanění dokladem o použití.

6 6 Metodický pokyn kvestorky UP č. B3-09/2 Sazebník služeb Autoprovozu UP pro neslužební cesty zaměstnanců Příloha č. 3 Podle této přílohy budou účtovány služby dle čl. III neslužební cesty zaměstnanců UP. A. Základní cena v Kč/km (bez DPH): Typ vozidla Tuzemsko Zahraničí Mercedes Vito 8,50 9,00 VW Caravelle 8,50 - Peugeot Boxer 8,50 9,00 Škoda Superb 8,50 9,00 Škoda Octavia 8,50 9,00 B. Prostoje (stání, nakládání): Tarif pro všechny výše uvedené typy vozidel je jednotný a činí Kč 5/15 min. C. Manipulační poplatek činí 20 Kč. D. V případě zahraniční cesty budou součástí vyúčtování i zahraniční cestovní náhrady řidiče přepočtené na Kč.

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu B3-08/3-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-08/3-MPK Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu Univerzity Palackého

Více

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2011 na Univerzitě Palackého v Olomouci

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2011 na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-11/5-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-11/5-MPK Provedení roční účetní uzávěrky za rok 211 na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: V rámci sjednocení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) Cestovní náhrady

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) Cestovní náhrady B3-07/1-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-07/1-MPK Cestovní náhrady Obsah: Zpracoval: Cestovní náhrady, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci, jsou od 1. 1. 2007

Více

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-14/9-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-14/9-MPK Provedení roční účetní uzávěrky za rok 214 na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický

Více

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2013

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2013 B3-13/8-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-13/8-MPK Provedení roční účetní uzávěrky za rok 213 na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický

Více

Pravidla tvorby a užití sociálního fondu

Pravidla tvorby a užití sociálního fondu B3-08/4-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-08/4-SR Pravidla tvorby a užití sociálního fondu na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Rektor UP vydává směrnici o

Více

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-04/4-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/4-MPK Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval:

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014 č.j.: 1081/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1001 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-09/1-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice stanovuje jednotný

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků B3-04/9-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/9-MPK Inventarizace majetku a závazků na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: I. Všeobecné povinnosti II. Činnost dílčí

Více

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7A/2007 Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Tato směrnice stanovuje

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 8/2013 Počet stran: 6 Počet příloh: 3 Verze: 1 Platnost od: 1.1.2013 Směrnice o poskytování a účtování

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 4/2015 Pravidla pro užívání silničních motorových vozidel zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu Dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tuto směrnici jako

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA SMĚRNICE K DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA SMĚRNICE K DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA SMĚRNICE K DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI PLATNOST OD 1. 1. 2002 DOPLŇKOVÁ ČINNOST NA ZF JU Interní směrnice V zájmu zajištění jednotného postupu při

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ES18/2007/1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM VFU BRNO K 8.6.2012 (VČETNĚ DODATKŮ: Č. 1 ZE

Více

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci B1-12/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-12/1-HN Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci je základní

Více

h) vyložení stěhovaných předmětů, g) odborné umístění a upevnění stěhovaných předmětů na/ve vozidle určeném k transportu stěhovaných věcí,

h) vyložení stěhovaných předmětů, g) odborné umístění a upevnění stěhovaných předmětů na/ve vozidle určeném k transportu stěhovaných věcí, Úřad vlády České republiky ev. č.: 15/194-0 SMLOUVA o poskytování stěhovacích služeb uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika - Úřad vlády České republiky

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně Datum vydání: 2.1.2007; 10.4.2007 č. j.: 2/90340/07; 214/90310/07 Za věcnou stránku odpovídá: Šiková Iveta Za oblast účetnictví odpovídá: Toušová Jitka, Kopecká Jana Platnost: od 1.1.2007; 15.4. 2007 Závaznost:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

S M Ě R N I C E Č. /2007

S M Ě R N I C E Č. /2007 Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E Č. /2007 K PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval : Kropáčková

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Palackého 1-3, 612 42 Brno 541 562 001 E-mail: rektor@vfu.cz Fax: 549 250 478 V Brně dne 29. července 2009 č. j. 19 383/2009 Směrnice rektora č. ZS 1/2009 DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 480/12 Praha, 1. 8. 2012 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY - JAZYKOVÉ VÝUKY č. 3900/001

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY - JAZYKOVÉ VÝUKY č. 3900/001 Příloha č. 1 Zadávací dokumentace SMLUVNÍ VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY - JAZYKOVÉ VÝUKY č. 3900/001 uzavřená na základě ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více