Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň"

Transkript

1 Změna č. 2 Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň, dále jen Pravidla, vycházejí ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a upravují postup pro přidělování dotací městem Třeboň, dále jen dotací, který je v souladu s dlouhodobou koncepcí města a jeho hlavními prioritami v daných oblastech samosprávy Žadatelem o dotace - příjemcem dotací mohou být občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže ve věku do 19 let a dospělých obyvatel města Třeboň, kteří jsou organizováni ve sportovních, kulturních a dalších zájmových subjektech sídlících a působících na území města Třeboň. Způsobilým žadatelem jsou i organizace poskytující služby handicapovaným a jinak znevýhodněným dětem a dospělým obyvatelům města Třeboň, které sídlí a působí v okolních městech. Žadatelem mohou být i fyzické osoby nebo jiné právnické osoby. Účel žádosti musí být v souladu s podmínkami uvedenými v těchto Pravidlech, zejména v čl. 4 až Přiznání dotací se řídí účelem dotace, nikoliv hlavním předmětem činnosti žadatele Dotace jsou neinvestičního charakteru Dotace jsou rozděleny na: - dotace v oblasti tělovýchovy a sportu, - dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, - dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu, - dotace v oblasti ostatních činností, - dotace pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží. 2. Vyhlášení dotačních programů 2.1. Peněžní prostředky určené na dotace na příslušný kalendářní rok včetně rozdělení peněžních prostředků na jednotlivé oblasti dotačních programů schvaluje Zastupitelstvo města Třeboň v rámci schvalování rozpočtu Při návrhu rozpočtu OFM zařazuje na dotace žadatelům do návrhu rozpisu rozpočtu města peněžní prostředky ve výši: - 1,7 % plánovaných daňových příjmů bez DPPO placené obcemi pro oblast tělovýchovy a sportu, - 0,6 % plánovaných daňových příjmů bez DPPO placené obcemi pro oblast sociálních služeb a zdravotnictví, - 1,2 % plánovaných daňových příjmů bez DPPO placené obcemi pro oblast kultury a cestovního ruchu, - 0,2 % plánovaných daňových příjmů bez DPPO placené obcemi pro oblast ostatních činností, - 0,4 % plánovaných daňových příjmů bez DPPO placené obcemi pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží. Takto navržené rozdělení peněžních prostředků na dotace a jejich výše je orientační; zastupitelstvo města je může při schvalování rozpočtu změnit. Výše dotací bude upravena v souladu s rozpisem rozpočtu Město Třeboň zveřejní Program na poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit (dále jen Program ) na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 30 dnů před

2 počátkem lhůty podle odstavce 2.4. Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. Program obsahuje: - Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty - Důvody podpory stanoveného účelu - Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu - Maximální výši dotace v jednotlivém případě nebo kritéria pro stanovení výše dotace - Okruh způsobilých žadatelů - Lhůtu pro podání žádosti - Kritéria pro hodnocení žádosti - Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti - Podmínky pro poskytnutí dotace - Vzor žádosti, případně obsah jejich příloh Program schvaluje zastupitelstvo města K dotačnímu programu budou zveřejněny Výzvy pro podání žádostí o poskytnutí dotací (dále jen Výzvy ). Výzva obsahuje: - Název - Popis podporovaných aktivit - Alokovaná část peněžních prostředků z celkového objemu prostředků stanovených programem na podporu stanoveného účelu - Vymezení vhodných žadatelů o dotaci - Cíle - Termín uzávěrky přijímání a způsob doručení žádostí - Kontaktní údaje na pracovníka odboru, který žádosti vyřizuje - Odkaz na Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň Jednotlivé Výzvy schvaluje rada města Přesun peněžních prostředků mezi Výzvami v rámci Programem stanoveného účelu je možný. Nevyčerpanou částku, určenou pro Výzvu v dotačním programu je možné přesunout do Výzvy následující, za předpokladu zachování stanovené celkové peněžní alokace na podporu stanoveného účelu v kalendářním roce. Změny schvaluje rada města. 3. Podání žádosti 3.1. Žádosti o dotace vyřizuje odbor finanční a majetkový, dále jen OFM Předepsaný jednotný formulář Žádost o neinvestiční peněžní dotaci z rozpočtu města Třeboň, dále jen žádost, (příloha č. 1 Pravidel) pro všechny oblasti dotací je k dispozici na nebo na OFM MěÚ Třeboň. Dotace jsou poskytovány: - na celoroční činnost nebo materiální vybavení, - na konkrétní jednorázovou akci, - na reprezentaci města Třeboň Pro každý typ dotace podává žadatel samostatnou žádost a tento typ v záhlaví žádosti vyznačí Žádost musí být řádně vyplněna, podepsána statutárním orgánem žadatele a musí obsahovat: - jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, - požadovanou částku, - účel, na který chce žadatel dotaci použít, - dobu, v níž má být dosaženo účelu, - odůvodnění žádosti, 2

3 - je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci: 1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení 2. osob s podílem v této právnické osobě 3. osob, v nichž má žadatel přímý podíl, a výši tohoto podílu, - seznam příloh žádosti: 1. doklad o zřízení bankovního účtu nebo prohlášení, že subjekt nemá žádný bankovní účet a žádá o vyplacení dotace v hotovosti, 2. kopii stanov s dokladem o registraci u MV ČR (nebo jiný obdobný doklad), 3. další doklady, uvedené v článku 4. až 8. Pravidel. V případě neúplného vyplnění nebude žádost předložena k projednání příslušné komisi V případě, že nedošlo ke změnám ohledně bankovního účtu a stanov organizace při dalším podání žádosti o dotaci, postačí čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o platnosti výše uvedených údajů Vyplněnou žádost podává žadatel písemně v jednom vyhotovení na výše uvedeném formuláři včetně povinných příloh osobně v podatelně MěÚ nebo poštou na adresu: Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II., Třeboň. Žádosti o dotace jsou přijímány v návaznosti na Program poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit v daném kalendářním roce, který město Třeboň zveřejní na své úřední desce, a v termínu dle vyhlášené Výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit v daném kalendářním roce. 4. Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu 4.1. Dotaci lze použít: A) na celoroční činnost nebo sportovní vybavení pro podporu práce s mládeží v oblasti sportu a tělovýchovy. Jedná se o dotaci na podporu pravidelné celoroční činnosti zejména oddílů mládeže. Dotace může být využita pro nákup materiálního vybavení sportovního oddílu. Rovněž lze dotaci využít na zajištění provozu a údržby nemovitostí či jiného majetku, které oddíl vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce. Tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.). V rámci příloh žádosti žadatel předloží: roční plán činnosti, počet členů, počet členů v oddílech dětí a mládeže, který doloží kopiemi registračních průkazů, orientační roční rozpočet příjmů a výdajů rozepsaný do položek, B) na konkrétní jednorázovou akci sportovního charakteru pořádanou v Třeboni. Jedná se o dotace na jednorázové akce (soutěže, závody, turnaje apod.). Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % výše nákladů na pořádanou akci. V rámci příloh žádosti žadatel uvede: název akce, ročník, místo a termín konání akce, garanta akce, způsob zajištění bezpečnosti akce (policie, hasiči, záchranná služba), cílovou skupinu, předpokládaný počet účastníků, počet pořadatelů, předpokládaný rozpočet akce rozepsaný do položek. C) na reprezentaci města Třeboň na významné mezinárodní sportovní soutěži nebo sportovní akci celostátního či regionálního významu. Dotace je určena na účast ve sportovní soutěži, která mimořádným způsobem přispěje k reprezentaci města Třeboň, zejména na úhradu cestovních a ubytovacích nákladů při zahraniční cestě, případně na úhradu věcných darů hostiteli, pokud se jedná o cestu v zájmu reprezentace města. 3

4 V žádosti je nutno uvést: důvod cesty, kdo a kým byl pozván, počet účastníků a náplň pobytu, způsob reprezentace města Z této dotace lze proplácet startovné, cestovné, náklady na dopravu a ubytování při sportovních soustředěních, soutěžích a závodech, náklady na výkon rozhodčího včetně cestovného, nájemné sportovišť od jiných subjektů než od města Třeboň, sportovní vybavení, náklady spojené s propagací, materiál k zajištění konkrétní sportovní akce, pojištění majetku, ceny do soutěží. Nelze proplácet občerstvení při členských schůzích ani jiné pohoštění (s výjimkou cen do soutěží pořádaných zejména pro děti a mládež). Nelze proplácet dary třetím osobám (s výjimkou věcných darů hostiteli při zahraniční cestě). Dále nelze proplácet mzdové náklady, hovorné za telefony, odměny pořadatelům, zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty, které nemají charakter tréninkových táborů. Výše dotace dle bodu 3.1.A) na jednoho člena oddílu ve věku do 19 let bude poskytnuta maximálně do výše 2000,00 Kč. 5. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 5.1. Dotace je určena na podporu žadatelů, kteří působí v oblasti sociálních služeb a zdravotní péče v Třeboni a obvodu obce s rozšířenou působností, a to na celoroční činnost a na konkrétní jednorázové akce. Dotace je rovněž učena žadatelům, kteří poskytují služby handicapovaným a jinak znevýhodněným dětem a dospělým obyvatelům města Třeboň a kteří sídlí a působí v okolních městech. Dotace je určena neziskovým organizacím, které zajišťují služby sociální a zdravotní péče pro občany Třeboně a organizacím sdružujícím tělesně, zrakově a sluchově handicapované občany na území města Třeboň a obvodu obce s rozšířenou působností. Dotace může být využita pro nákup materiálního vybavení organizace, pokud toto vybavení souvisí přímo s poskytovanou péčí. Rovněž lze dotaci využít na zajištění provozu a údržby nemovitostí či jiného majetku, které přímo souvisí s náplní činnosti organizace a daná organizace jej vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce. Tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.) Z této dotace lze proplácet cestovné a mzdové náklady na zajištění poskytované péče. Upřednostněny budou žádosti organizací, které mají sídlo v Třeboni nebo poskytují péči občanům města Třeboň. V rámci příloh k žádosti je nutno uvést: A) v případě dotace na celoroční činnost druh a rozsah poskytované péče, počet příjemců poskytovaných služeb z Třeboně z celkového počtu příjemců poskytovaných služeb, počet zaměstnanců a orientační roční rozpočet na zajištění poskytované služby. B) v případě dotace na konkrétní jednorázovou akci: název akce, ročník, místo a termín konání akce, garanta akce, způsob zajištění bezpečnosti akce (policie, hasiči, záchranná služba), cílovou skupinu, předpokládaný počet účastníků, počet pořadatelů, předpokládaný rozpočet akce rozepsaný do položek. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % výše nákladů na pořádanou akci Z této dotace lze proplácet cestovné, ubytovací služby a další náklady spojené s ozdravnými a rekondičními pobyty, nájemné prostor od jiných subjektů než od města Třeboň, materiální vybavení, náklady spojené se sociální či zdravotní službou, spotřební a pomocný materiál a mzdové náklady. Nelze proplácet občerstvení při členských schůzích ani jiné pohoštění. Nelze proplácet dary třetím osobám. Dále 4

5 se neproplácí hovorné za telefony, zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty, které nejsou nedílnou součástí poskytované služby Dotaci lze použít: 6. Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu A) na celoroční činnost nebo materiální vybavení pro práci v oblasti kultury a cestovního ruchu. Jedná se o dotaci na podporu pravidelné celoroční činnosti, zejména jedná-li se o práci s dětmi a mládeží. Dotace může být využita pro nákup materiálního vybavení organizace (spolku), pokud je toto vybavení pro jeho oblast činnosti nezbytné a přímo s ní souvisí. Rovněž lze dotaci využít na zajištění provozu a údržby nemovitostí či jiného majetku, které žadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce. Tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.) V rámci příloh žadatel předloží: roční plán činnosti, počet členů, orientační roční rozpočet příjmů a výdajů rozepsaný do položek, B) na konkrétní jednorázovou akci kulturního nebo kulturně-společenského charakteru pořádanou v Třeboni. Jedná se o dotaci na jednorázové akce (koncerty, výstavy, divadelní představení, festivaly apod.). Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % výše nákladů na pořádanou akci. V rámci příloh žadatel uvede: název akce, ročník, místo a termín konání akce, garanta akce, způsob zajištění bezpečnosti akce (policie, hasiči, záchranná služba), cílovou skupinu, předpokládaný počet účastníků, počet pořadatelů, předpokládaný rozpočet akce rozepsaný do položek. Dotaci může získat i fyzická osoba, zejména v zastoupení obyvatel části obce, za účelem pořádání kulturní nebo kulturně-společenské akce pro děti a mládež nebo na uspořádání tematické výstavy v místní části obce. C) na reprezentaci města Třeboň na významné mezinárodní akci nebo festivalu celostátního či regionálního významu. Dotace je určena na účast na kulturní akci, která mimořádným způsobem přispěje k reprezentaci města Třeboň, zejména na úhradu cestovních a ubytovacích nákladů při zahraniční cestě, případně na úhradu věcných darů hostiteli, pokud se jedná o cestu v zájmu reprezentace města. V žádosti je nutno uvést: důvod cesty, kdo a kým byl pozván, počet účastníků a náplň pobytu, způsob reprezentace města Z této dotace lze proplácet cestovné, ubytovací náklady účinkujících, nájemné prostor od jiných subjektů než od města Třeboň, energie, vodné, stočné, materiální vybavení, náklady spojené s propagací, spotřební a pomocný materiál k zajištění konkrétní kulturní akce, odměny účinkujícím, autorské honoráře, pojištění majetku, ceny do soutěží. Nelze proplácet občerstvení při schůzích ani jiné pohoštění (s výjimkou cen do soutěží pořádaných pro děti a mládež). Nelze proplácet dary třetím osobám (s výjimkou věcných darů hostiteli při zahraniční cestě). Dále nelze proplácet mzdové náklady (s výjimkou odměn externím účinkujícím a autorských honorářů), hovorné za telefony, odměny pořadatelům, zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty, které nemají charakter pracovních soustředění. 5

6 7. Dotace pro ostatní činnosti 7.1. Dotaci lze použít: A) na celoroční činnost nebo materiální vybavení pro práci v oblasti ostatních činností. Jedná se o dotaci na podporu pravidelné celoroční činnosti, zejména jedná-li se o práci s dětmi a mládeží. Dotace může být využita pro nákup materiálního vybavení organizace (spolku), pokud je toto vybavení pro jeho oblast činnosti nezbytné a přímo s ní souvisí. Rovněž lze dotaci využít na zajištění provozu a údržby nemovitostí či jiného majetku, které žadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce. Tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.). V rámci příloh žadatel předloží: roční plán činnosti, počet členů s uvedením data narození, orientační roční rozpočet příjmů a výdajů, rozepsaný do položek,. B) na konkrétní jednorázovou akci společenského významu pořádanou v Třeboni. Jedná se o dotaci na jednorázové akce (soutěže, výstavy, přehlídky, slavnosti a festivaly apod.). Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % výše nákladů na pořádanou akci. V rámci příloh žadatel uvede: název akce, ročník, místo a termín konání akce, garanta akce, způsob zajištění bezpečnosti akce (policie, hasiči, záchranná služba), cílovou skupinu, předpokládaný počet účastníků, počet pořadatelů, předpokládaný rozpočet akce, rozepsaný do položek. C) na reprezentaci města Třeboň na významné mezinárodní akci nebo akci celostátního či regionálního významu. Dotace je určena na akci, která mimořádným způsobem přispěje k reprezentaci města Třeboň, zejména na úhradu cestovních a ubytovacích nákladů při zahraniční cestě, případně na úhradu věcných darů hostiteli, pokud se jedná o cestu v zájmu reprezentace města. V žádosti je nutno uvést: důvod cesty, kdo a kým byl pozván, počet účastníků a náplň pobytu, způsob reprezentace města. D) na mimoškolní činnost škol se sídlem v Třeboni. Prostředky lze využít na akce pořádané školou, Sdružením rodičů a přátel školy nebo Sdružením rodičů a přátel dětí a školy. Jsou určeny na podporu výměnných pobytů, tematické zájezdy, materiální zajištění a propagaci. V žádosti uvede žadatel: název akce, očekávané přínosy pro školu, předpokládaný rozpočet akce, rozepsaný do položek, finanční spoluúčast, počet účastníků, termín konání akce Z této dotace lze hradit cestovné, ubytovací náklady a dopravu na akce, pořádané v souladu se stanovami organizace, náklady spojené s propagací, provozní materiál, odměny externím účinkujícím, autorské honoráře, pojištění majetku, ceny do soutěží, startovné. Nelze proplácet občerstvení ani jiné pohoštění (s výjimkou cen do soutěží). Nelze proplácet dary třetím 6

7 osobám (s výjimkou věcných darů hostiteli při zahraniční cestě). Dále se neproplácí mzdové náklady (s výjimkou odměn externím účinkujícím a autorských honorářů), hovorné za telefony, odměny pořadatelům, prázdninové a rekreační pobyty a zájezdy, které nemají charakter pracovních soustředění. 8. Dotace pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží 8.1. Žadatelem o dotaci - příjemcem dotace mohou být organizace zabývající se prací s dětmi a mládeží, s výjimkou kroužků MŠ, ZŠ, DDM Dotace je určena vedoucím oddílů a kroužků volnočasových aktivit a sportovním trenérům. Dotace nezahrnuje účast na sportovním utkání, soustředění, pobytovém táboře nebo výpravě. Dotace není určena pro vedoucí (trenéry) pobírající v dané funkci jinou odměnu. Dotaci může získat žadatel, který splňuje tato kritéria: - vedoucí (trenér) - věk 20 let a výše, s praxí při práci s mládeží minimálně 1 rok, - skupina mládeže - věk do 18 let, evidovaní (registrovaní) členové sportovních oddílů do 19 let, - skupina má minimálně 9 členů, - schůzky (tréninky) probíhají minimálně 1 x týdně, - skupina vede docházku. V případě skupiny mládeže musejí být výše uvedené podmínky splněny současně Žadatel v záhlaví žádosti doplní typ dotace. Žadatel nevyplňuje požadovanou částku. Přílohou žádosti jsou (kromě v Pravidlech uvedených příloh) docházkové listy skupiny mládeže s uvedením dat jednotlivých schůzek (tréninků), jména vedoucího (trenéra) a podepsané oprávněným zástupcem žadatele. Žádost se podává v termínu vyhlášeném ve Výzvě. K žádosti se přikládají výše uvedené vyplněné docházkové listy za schůzky, které byly uskutečněny do data podání žádosti a počet skutečně odtrénovaných hodin. Za zbývající období roku bude předložen plán schůzek (tréninků) a předpokládaný počet odtrénovaných hodin. 9. Posuzování žádostí 9.1. Doručené žádosti o dotaci z oblasti tělovýchovy a sportu, oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, oblasti kultury a cestovního ruchu a žádosti o dotaci pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží jsou po kontrole formálních náležitostí na OFM následně předloženy komisím města, které zkontrolují věcnou správnost a zhodnotí oprávněnost žádostí. Žádosti, které nesplňují požadované náležitosti, komise vyřadí. Vyřadí také žádosti subjektů, které nemají v pořádku vyúčtování předešlých poskytnutých dotací, na které bylo zahájeno insolvenční řízení, jsou v likvidaci, pozastavily činnost, mají dluh po datu splatnosti vůči městu Třeboň, městem založeným právnickým osobám nebo jiným státním subjektům apod Příslušné komise navrhnou rozdělení peněžních prostředků v souladu s Pravidly nejpozději do 30 dnů po uplynutí termínu zveřejněném ve Výzvě pro podávání žádostí. Komise své návrhy předají na OFM. OFM předloží neprodleně návrhy dotací ke schválení radě města nebo na doporučení rady města zastupitelstvu města (u dotací nad ,00 Kč v souladu s ustanovením 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) Žádosti o dotace v oblasti ostatních činností předkládá OFM k posouzení a schválení přímo radě města nebo na doporučení rady města zastupitelstvu města O výsledku jednání rady města (zastupitelstva města) vyrozumí žadatele OFM písemně do 15 pracovních dnů od schválení (neschválení) dotací V případě přidělení dotace uzavře město Třeboň se žadatelem Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboň, dále jen smlouvu, (příloha č. 2 Pravidel). Smlouvu vyhotoví a její podepsání zajistí OFM. 7

8 9.6. Peněžní prostředky obdrží žadatel/příjemce převodem do 15 dnů od podpisu smlouvy, a to jednorázově nebo ve více platbách, jsou-li tyto platby ve smlouvě dohodnuty, na účet žadatele, nebo v hotovosti v pokladně MěÚ Třeboň Jednomu žadateli se poskytují maximálně dvě dotace v jednom kalendářním roce, tzn. dotace na celoroční činnost a jednu jednorázovou akci nebo dvě dotace na dvě různé jednorázové akce. Dotace pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi se do tohoto limitu nezahrnuje. Pro žadatele TJ Jiskra Třeboň platí výše uvedený limit pro jednotlivé oddíly. 10. Vyúčtování dotací Vyúčtování dotace je příjemce dotace povinen předložit na předepsaném formuláři Vyúčtování dotace poskytnuté městem Třeboň, dále jen vyúčtování (příloha č. 3 Pravidel), a to v termínu, který je uveden ve smlouvě. Vyúčtování je předkládáno odboru finančnímu a majetkovému. Pro dotace na celoroční činnost platí, že vyúčtování předkládá příjemce dotace nejpozději do 10. ledna následujícího roku po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta. Přílohou vyúčtování je roční zpráva o činnosti a její zhodnocení. Dále musí být doloženy kopie dokladů prokazujících obsah čerpání dotace (např. faktury, paragony, jiné dokumenty), přičemž každý z nich musí být na originále viditelně označen větou Hrazeno z dotace města Třeboň na činnost. Současně ke každému z těchto dokladů musí být přiložena kopie dokladu o jeho zaplacení (výpis z bankovního účtu, výdajový pokladní doklad, příjmový pokladní doklad). Dotace na konkrétní jednorázové akce pořádané v Třeboni musí být vyúčtovány do 60 dnů po uskutečnění akce, v případě akcí, které proběhnou ke konci kalendářního roku, nejpozději do 10. ledna následujícího roku. Přílohou vyúčtování je popis realizace akce a její zhodnocení. Dále musí být doloženy kopie dokladů prokazujících obsah čerpání dotace, a to v maximální výši 70 % celkových nákladů (např. faktury, paragony, jiné dokumenty), přičemž každý z nich musí být na originále viditelně označen větou Hrazeno z dotace města Třeboň na akci. Současně ke každému z těchto dokladů musí být přiložena kopie dokladu o jeho zaplacení (výpis z bankovního účtu, výdajový pokladní doklad, příjmový pokladní doklad). Stejným způsobem se dokládá použití vlastních zdrojů v minimální výši 30 % z celkových nákladů. Tyto doklady jsou označeny větou Hrazeno z vlastních zdrojů. Dotace na reprezentaci města Třeboň musí být vyúčtovány do 60 dnů po uskutečnění akce, v případě akcí, které proběhnou ke konci kalendářního roku, nejpozději do 10. ledna následujícího roku. Přílohou vyúčtování je popis reprezentace města na akci a zhodnocení přínosu pro město. Dále musí být doloženy kopie dokladů prokazujících obsah čerpání dotace, (např. faktury, paragony, jiné dokumenty, přičemž každý z nich musí být na originále viditelně označen větou Hrazeno z dotace města Třeboň na reprezentaci města. Současně ke každému z těchto dokladů musí být přiložena kopie dokladu o jeho zaplacení (výpis z bankovního účtu, výdajový pokladní doklad, příjmový pokladní doklad). Fyzická osoba, která nevede účetnictví, výdajové pokladní doklady nebo bankovní výpisy nepředkládá. Dotace pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry musí být vyúčtovány příjemcem dotace nejpozději do 10. ledna následujícího roku po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta. Přílohou vyúčtování jsou kopie dokladů prokazující obsah čerpání dotace (např. faktury, paragony, jiné dokumenty) V případě, že žadatel/příjemce dotace nedodrží podmínky smlouvy (např. nepředloží vyúčtování v řádném termínu, předloží vyúčtování neúplné, na výzvu města neopraví chybné vyúčtování, finanční prostředky použije na jiný než vymezený účel), uloží mu poskytovatel v souladu s ustanovením 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod do svého rozpočtu ve výši poskytnuté dotace V případě nevyčerpání celé dotace je žadatel/příjemce povinen zůstatek vrátit zpět na účet města Třeboň nejpozději do dvou měsíců po uzavření vyúčtování předmětu podpory bezhotovostním převodem na účet poskytovatele číslo /0800 (případně na účet číslo /0800, bude-li vrácena v jiném roce, než byla poskytnuta dotace). 11. Závěrečná ustanovení 8

9 11.1. Pracovníci MěÚ jsou oprávněni kdykoliv provést kontrolu užití poskytnutých peněžních prostředků u žadatele/příjemce dotace v souladu s ustanovením 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů Na přidělení dotace nevzniká žadateli/příjemci právní nárok a proti rozhodnutí rady města (zastupitelstva města) není přípustné odvolání Dotace se poskytuje na období kalendářního roku. Musí být využita v rámci příslušného roku a pouze na účel, na který byl přidělena. Případné změny účelu využití dotace před jejím použitím schvaluje na základě písemné žádosti žadatele rada města (zastupitelstvo města) Součástí Pravidel jsou přílohy: a) Žádost o dotaci z rozpočtu města Třeboň příloha č. 1 b) Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboň příloha č. 2 c) Vyúčtování dotace poskytnuté městem Třeboň příloha č Tato Změna č. 2 Pravidel pro poskytování dotací městem Třeboň byla schválena usnesením Zastupitelstva města Třeboň č. 89/ ze dne , nabývá účinnosti dnem a vztahuje se na peněžní prostředky poskytnuté městem Třeboň od do Zároveň se k tomuto datu ruší: Změna č. 1 Pravidel schválená usnesením Zastupitelstva města Třeboň č. 52/ ze dne , s účinností od Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r. místostarosta 9

10 10

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění Příloha č.11 ZMČ 6/31 Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) v oblasti tělovýchovy a sportu I. Úvod Poskytnutí

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015 Označení dokumentu: S/21/2014 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 18.11.2014 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platná Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: MĚSTO TŘINEC

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ).

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ). Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2015 PŘÍSPĚVKY. (VERZE č. 2)

PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2015 PŘÍSPĚVKY. (VERZE č. 2) PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2015 PŘÍSPĚVKY (VERZE č. 2) Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 29.04.2015 na základě usnesení č. 684/2015

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Městská část Praha 4 v y h l a š u j e

Městská část Praha 4 v y h l a š u j e Městská část Praha 4 v y h l a š u j e v souladu s usnesením Rady městské části Praha 4 č. 22R-623/2008 ze dne 28.5.2008 výběrové řízení pro poskytnutí dotace městské části Praha 4 z rozpočtu hlavního

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 MĚSTSKÁ ČÁST PRA H A 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 usnesení 6. zasedání ze dne 18.2.2009 číslo 6R-140/2009 k vyhlášení dotace městské části Praha 4 z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování vybraných

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv Část první

Více

Poskytování příspěvků z rozpočtu města

Poskytování příspěvků z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2002 Poskytování příspěvků z rozpočtu města Platnost a účinnost od 23.9.2002 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Základní informace Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních služeb působící v zájmu klientů s trvalým

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Obecné podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2008 podprogram B. Prevence sociálního

Více

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA MATERIÁLU 407/ZK/12 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. XXX/2012/ZK-XX ze dne 20. 12. 2012 GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PODPORA MINIMÁLNÍ SÍTĚ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA

Více

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová ze dne 9.12.2014 Zastupitelstvo obce Zašová schválilo tato pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová: Čl. I Úvodní

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více