Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň"

Transkript

1 Změna č. 2 Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň, dále jen Pravidla, vycházejí ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a upravují postup pro přidělování dotací městem Třeboň, dále jen dotací, který je v souladu s dlouhodobou koncepcí města a jeho hlavními prioritami v daných oblastech samosprávy Žadatelem o dotace - příjemcem dotací mohou být občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže ve věku do 19 let a dospělých obyvatel města Třeboň, kteří jsou organizováni ve sportovních, kulturních a dalších zájmových subjektech sídlících a působících na území města Třeboň. Způsobilým žadatelem jsou i organizace poskytující služby handicapovaným a jinak znevýhodněným dětem a dospělým obyvatelům města Třeboň, které sídlí a působí v okolních městech. Žadatelem mohou být i fyzické osoby nebo jiné právnické osoby. Účel žádosti musí být v souladu s podmínkami uvedenými v těchto Pravidlech, zejména v čl. 4 až Přiznání dotací se řídí účelem dotace, nikoliv hlavním předmětem činnosti žadatele Dotace jsou neinvestičního charakteru Dotace jsou rozděleny na: - dotace v oblasti tělovýchovy a sportu, - dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, - dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu, - dotace v oblasti ostatních činností, - dotace pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží. 2. Vyhlášení dotačních programů 2.1. Peněžní prostředky určené na dotace na příslušný kalendářní rok včetně rozdělení peněžních prostředků na jednotlivé oblasti dotačních programů schvaluje Zastupitelstvo města Třeboň v rámci schvalování rozpočtu Při návrhu rozpočtu OFM zařazuje na dotace žadatelům do návrhu rozpisu rozpočtu města peněžní prostředky ve výši: - 1,7 % plánovaných daňových příjmů bez DPPO placené obcemi pro oblast tělovýchovy a sportu, - 0,6 % plánovaných daňových příjmů bez DPPO placené obcemi pro oblast sociálních služeb a zdravotnictví, - 1,2 % plánovaných daňových příjmů bez DPPO placené obcemi pro oblast kultury a cestovního ruchu, - 0,2 % plánovaných daňových příjmů bez DPPO placené obcemi pro oblast ostatních činností, - 0,4 % plánovaných daňových příjmů bez DPPO placené obcemi pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží. Takto navržené rozdělení peněžních prostředků na dotace a jejich výše je orientační; zastupitelstvo města je může při schvalování rozpočtu změnit. Výše dotací bude upravena v souladu s rozpisem rozpočtu Město Třeboň zveřejní Program na poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit (dále jen Program ) na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 30 dnů před

2 počátkem lhůty podle odstavce 2.4. Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. Program obsahuje: - Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty - Důvody podpory stanoveného účelu - Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu - Maximální výši dotace v jednotlivém případě nebo kritéria pro stanovení výše dotace - Okruh způsobilých žadatelů - Lhůtu pro podání žádosti - Kritéria pro hodnocení žádosti - Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti - Podmínky pro poskytnutí dotace - Vzor žádosti, případně obsah jejich příloh Program schvaluje zastupitelstvo města K dotačnímu programu budou zveřejněny Výzvy pro podání žádostí o poskytnutí dotací (dále jen Výzvy ). Výzva obsahuje: - Název - Popis podporovaných aktivit - Alokovaná část peněžních prostředků z celkového objemu prostředků stanovených programem na podporu stanoveného účelu - Vymezení vhodných žadatelů o dotaci - Cíle - Termín uzávěrky přijímání a způsob doručení žádostí - Kontaktní údaje na pracovníka odboru, který žádosti vyřizuje - Odkaz na Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň Jednotlivé Výzvy schvaluje rada města Přesun peněžních prostředků mezi Výzvami v rámci Programem stanoveného účelu je možný. Nevyčerpanou částku, určenou pro Výzvu v dotačním programu je možné přesunout do Výzvy následující, za předpokladu zachování stanovené celkové peněžní alokace na podporu stanoveného účelu v kalendářním roce. Změny schvaluje rada města. 3. Podání žádosti 3.1. Žádosti o dotace vyřizuje odbor finanční a majetkový, dále jen OFM Předepsaný jednotný formulář Žádost o neinvestiční peněžní dotaci z rozpočtu města Třeboň, dále jen žádost, (příloha č. 1 Pravidel) pro všechny oblasti dotací je k dispozici na nebo na OFM MěÚ Třeboň. Dotace jsou poskytovány: - na celoroční činnost nebo materiální vybavení, - na konkrétní jednorázovou akci, - na reprezentaci města Třeboň Pro každý typ dotace podává žadatel samostatnou žádost a tento typ v záhlaví žádosti vyznačí Žádost musí být řádně vyplněna, podepsána statutárním orgánem žadatele a musí obsahovat: - jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, - požadovanou částku, - účel, na který chce žadatel dotaci použít, - dobu, v níž má být dosaženo účelu, - odůvodnění žádosti, 2

3 - je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci: 1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení 2. osob s podílem v této právnické osobě 3. osob, v nichž má žadatel přímý podíl, a výši tohoto podílu, - seznam příloh žádosti: 1. doklad o zřízení bankovního účtu nebo prohlášení, že subjekt nemá žádný bankovní účet a žádá o vyplacení dotace v hotovosti, 2. kopii stanov s dokladem o registraci u MV ČR (nebo jiný obdobný doklad), 3. další doklady, uvedené v článku 4. až 8. Pravidel. V případě neúplného vyplnění nebude žádost předložena k projednání příslušné komisi V případě, že nedošlo ke změnám ohledně bankovního účtu a stanov organizace při dalším podání žádosti o dotaci, postačí čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o platnosti výše uvedených údajů Vyplněnou žádost podává žadatel písemně v jednom vyhotovení na výše uvedeném formuláři včetně povinných příloh osobně v podatelně MěÚ nebo poštou na adresu: Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II., Třeboň. Žádosti o dotace jsou přijímány v návaznosti na Program poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit v daném kalendářním roce, který město Třeboň zveřejní na své úřední desce, a v termínu dle vyhlášené Výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit v daném kalendářním roce. 4. Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu 4.1. Dotaci lze použít: A) na celoroční činnost nebo sportovní vybavení pro podporu práce s mládeží v oblasti sportu a tělovýchovy. Jedná se o dotaci na podporu pravidelné celoroční činnosti zejména oddílů mládeže. Dotace může být využita pro nákup materiálního vybavení sportovního oddílu. Rovněž lze dotaci využít na zajištění provozu a údržby nemovitostí či jiného majetku, které oddíl vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce. Tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.). V rámci příloh žádosti žadatel předloží: roční plán činnosti, počet členů, počet členů v oddílech dětí a mládeže, který doloží kopiemi registračních průkazů, orientační roční rozpočet příjmů a výdajů rozepsaný do položek, B) na konkrétní jednorázovou akci sportovního charakteru pořádanou v Třeboni. Jedná se o dotace na jednorázové akce (soutěže, závody, turnaje apod.). Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % výše nákladů na pořádanou akci. V rámci příloh žádosti žadatel uvede: název akce, ročník, místo a termín konání akce, garanta akce, způsob zajištění bezpečnosti akce (policie, hasiči, záchranná služba), cílovou skupinu, předpokládaný počet účastníků, počet pořadatelů, předpokládaný rozpočet akce rozepsaný do položek. C) na reprezentaci města Třeboň na významné mezinárodní sportovní soutěži nebo sportovní akci celostátního či regionálního významu. Dotace je určena na účast ve sportovní soutěži, která mimořádným způsobem přispěje k reprezentaci města Třeboň, zejména na úhradu cestovních a ubytovacích nákladů při zahraniční cestě, případně na úhradu věcných darů hostiteli, pokud se jedná o cestu v zájmu reprezentace města. 3

4 V žádosti je nutno uvést: důvod cesty, kdo a kým byl pozván, počet účastníků a náplň pobytu, způsob reprezentace města Z této dotace lze proplácet startovné, cestovné, náklady na dopravu a ubytování při sportovních soustředěních, soutěžích a závodech, náklady na výkon rozhodčího včetně cestovného, nájemné sportovišť od jiných subjektů než od města Třeboň, sportovní vybavení, náklady spojené s propagací, materiál k zajištění konkrétní sportovní akce, pojištění majetku, ceny do soutěží. Nelze proplácet občerstvení při členských schůzích ani jiné pohoštění (s výjimkou cen do soutěží pořádaných zejména pro děti a mládež). Nelze proplácet dary třetím osobám (s výjimkou věcných darů hostiteli při zahraniční cestě). Dále nelze proplácet mzdové náklady, hovorné za telefony, odměny pořadatelům, zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty, které nemají charakter tréninkových táborů. Výše dotace dle bodu 3.1.A) na jednoho člena oddílu ve věku do 19 let bude poskytnuta maximálně do výše 2000,00 Kč. 5. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 5.1. Dotace je určena na podporu žadatelů, kteří působí v oblasti sociálních služeb a zdravotní péče v Třeboni a obvodu obce s rozšířenou působností, a to na celoroční činnost a na konkrétní jednorázové akce. Dotace je rovněž učena žadatelům, kteří poskytují služby handicapovaným a jinak znevýhodněným dětem a dospělým obyvatelům města Třeboň a kteří sídlí a působí v okolních městech. Dotace je určena neziskovým organizacím, které zajišťují služby sociální a zdravotní péče pro občany Třeboně a organizacím sdružujícím tělesně, zrakově a sluchově handicapované občany na území města Třeboň a obvodu obce s rozšířenou působností. Dotace může být využita pro nákup materiálního vybavení organizace, pokud toto vybavení souvisí přímo s poskytovanou péčí. Rovněž lze dotaci využít na zajištění provozu a údržby nemovitostí či jiného majetku, které přímo souvisí s náplní činnosti organizace a daná organizace jej vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce. Tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.) Z této dotace lze proplácet cestovné a mzdové náklady na zajištění poskytované péče. Upřednostněny budou žádosti organizací, které mají sídlo v Třeboni nebo poskytují péči občanům města Třeboň. V rámci příloh k žádosti je nutno uvést: A) v případě dotace na celoroční činnost druh a rozsah poskytované péče, počet příjemců poskytovaných služeb z Třeboně z celkového počtu příjemců poskytovaných služeb, počet zaměstnanců a orientační roční rozpočet na zajištění poskytované služby. B) v případě dotace na konkrétní jednorázovou akci: název akce, ročník, místo a termín konání akce, garanta akce, způsob zajištění bezpečnosti akce (policie, hasiči, záchranná služba), cílovou skupinu, předpokládaný počet účastníků, počet pořadatelů, předpokládaný rozpočet akce rozepsaný do položek. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % výše nákladů na pořádanou akci Z této dotace lze proplácet cestovné, ubytovací služby a další náklady spojené s ozdravnými a rekondičními pobyty, nájemné prostor od jiných subjektů než od města Třeboň, materiální vybavení, náklady spojené se sociální či zdravotní službou, spotřební a pomocný materiál a mzdové náklady. Nelze proplácet občerstvení při členských schůzích ani jiné pohoštění. Nelze proplácet dary třetím osobám. Dále 4

5 se neproplácí hovorné za telefony, zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty, které nejsou nedílnou součástí poskytované služby Dotaci lze použít: 6. Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu A) na celoroční činnost nebo materiální vybavení pro práci v oblasti kultury a cestovního ruchu. Jedná se o dotaci na podporu pravidelné celoroční činnosti, zejména jedná-li se o práci s dětmi a mládeží. Dotace může být využita pro nákup materiálního vybavení organizace (spolku), pokud je toto vybavení pro jeho oblast činnosti nezbytné a přímo s ní souvisí. Rovněž lze dotaci využít na zajištění provozu a údržby nemovitostí či jiného majetku, které žadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce. Tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.) V rámci příloh žadatel předloží: roční plán činnosti, počet členů, orientační roční rozpočet příjmů a výdajů rozepsaný do položek, B) na konkrétní jednorázovou akci kulturního nebo kulturně-společenského charakteru pořádanou v Třeboni. Jedná se o dotaci na jednorázové akce (koncerty, výstavy, divadelní představení, festivaly apod.). Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % výše nákladů na pořádanou akci. V rámci příloh žadatel uvede: název akce, ročník, místo a termín konání akce, garanta akce, způsob zajištění bezpečnosti akce (policie, hasiči, záchranná služba), cílovou skupinu, předpokládaný počet účastníků, počet pořadatelů, předpokládaný rozpočet akce rozepsaný do položek. Dotaci může získat i fyzická osoba, zejména v zastoupení obyvatel části obce, za účelem pořádání kulturní nebo kulturně-společenské akce pro děti a mládež nebo na uspořádání tematické výstavy v místní části obce. C) na reprezentaci města Třeboň na významné mezinárodní akci nebo festivalu celostátního či regionálního významu. Dotace je určena na účast na kulturní akci, která mimořádným způsobem přispěje k reprezentaci města Třeboň, zejména na úhradu cestovních a ubytovacích nákladů při zahraniční cestě, případně na úhradu věcných darů hostiteli, pokud se jedná o cestu v zájmu reprezentace města. V žádosti je nutno uvést: důvod cesty, kdo a kým byl pozván, počet účastníků a náplň pobytu, způsob reprezentace města Z této dotace lze proplácet cestovné, ubytovací náklady účinkujících, nájemné prostor od jiných subjektů než od města Třeboň, energie, vodné, stočné, materiální vybavení, náklady spojené s propagací, spotřební a pomocný materiál k zajištění konkrétní kulturní akce, odměny účinkujícím, autorské honoráře, pojištění majetku, ceny do soutěží. Nelze proplácet občerstvení při schůzích ani jiné pohoštění (s výjimkou cen do soutěží pořádaných pro děti a mládež). Nelze proplácet dary třetím osobám (s výjimkou věcných darů hostiteli při zahraniční cestě). Dále nelze proplácet mzdové náklady (s výjimkou odměn externím účinkujícím a autorských honorářů), hovorné za telefony, odměny pořadatelům, zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty, které nemají charakter pracovních soustředění. 5

6 7. Dotace pro ostatní činnosti 7.1. Dotaci lze použít: A) na celoroční činnost nebo materiální vybavení pro práci v oblasti ostatních činností. Jedná se o dotaci na podporu pravidelné celoroční činnosti, zejména jedná-li se o práci s dětmi a mládeží. Dotace může být využita pro nákup materiálního vybavení organizace (spolku), pokud je toto vybavení pro jeho oblast činnosti nezbytné a přímo s ní souvisí. Rovněž lze dotaci využít na zajištění provozu a údržby nemovitostí či jiného majetku, které žadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce. Tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.). V rámci příloh žadatel předloží: roční plán činnosti, počet členů s uvedením data narození, orientační roční rozpočet příjmů a výdajů, rozepsaný do položek,. B) na konkrétní jednorázovou akci společenského významu pořádanou v Třeboni. Jedná se o dotaci na jednorázové akce (soutěže, výstavy, přehlídky, slavnosti a festivaly apod.). Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % výše nákladů na pořádanou akci. V rámci příloh žadatel uvede: název akce, ročník, místo a termín konání akce, garanta akce, způsob zajištění bezpečnosti akce (policie, hasiči, záchranná služba), cílovou skupinu, předpokládaný počet účastníků, počet pořadatelů, předpokládaný rozpočet akce, rozepsaný do položek. C) na reprezentaci města Třeboň na významné mezinárodní akci nebo akci celostátního či regionálního významu. Dotace je určena na akci, která mimořádným způsobem přispěje k reprezentaci města Třeboň, zejména na úhradu cestovních a ubytovacích nákladů při zahraniční cestě, případně na úhradu věcných darů hostiteli, pokud se jedná o cestu v zájmu reprezentace města. V žádosti je nutno uvést: důvod cesty, kdo a kým byl pozván, počet účastníků a náplň pobytu, způsob reprezentace města. D) na mimoškolní činnost škol se sídlem v Třeboni. Prostředky lze využít na akce pořádané školou, Sdružením rodičů a přátel školy nebo Sdružením rodičů a přátel dětí a školy. Jsou určeny na podporu výměnných pobytů, tematické zájezdy, materiální zajištění a propagaci. V žádosti uvede žadatel: název akce, očekávané přínosy pro školu, předpokládaný rozpočet akce, rozepsaný do položek, finanční spoluúčast, počet účastníků, termín konání akce Z této dotace lze hradit cestovné, ubytovací náklady a dopravu na akce, pořádané v souladu se stanovami organizace, náklady spojené s propagací, provozní materiál, odměny externím účinkujícím, autorské honoráře, pojištění majetku, ceny do soutěží, startovné. Nelze proplácet občerstvení ani jiné pohoštění (s výjimkou cen do soutěží). Nelze proplácet dary třetím 6

7 osobám (s výjimkou věcných darů hostiteli při zahraniční cestě). Dále se neproplácí mzdové náklady (s výjimkou odměn externím účinkujícím a autorských honorářů), hovorné za telefony, odměny pořadatelům, prázdninové a rekreační pobyty a zájezdy, které nemají charakter pracovních soustředění. 8. Dotace pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží 8.1. Žadatelem o dotaci - příjemcem dotace mohou být organizace zabývající se prací s dětmi a mládeží, s výjimkou kroužků MŠ, ZŠ, DDM Dotace je určena vedoucím oddílů a kroužků volnočasových aktivit a sportovním trenérům. Dotace nezahrnuje účast na sportovním utkání, soustředění, pobytovém táboře nebo výpravě. Dotace není určena pro vedoucí (trenéry) pobírající v dané funkci jinou odměnu. Dotaci může získat žadatel, který splňuje tato kritéria: - vedoucí (trenér) - věk 20 let a výše, s praxí při práci s mládeží minimálně 1 rok, - skupina mládeže - věk do 18 let, evidovaní (registrovaní) členové sportovních oddílů do 19 let, - skupina má minimálně 9 členů, - schůzky (tréninky) probíhají minimálně 1 x týdně, - skupina vede docházku. V případě skupiny mládeže musejí být výše uvedené podmínky splněny současně Žadatel v záhlaví žádosti doplní typ dotace. Žadatel nevyplňuje požadovanou částku. Přílohou žádosti jsou (kromě v Pravidlech uvedených příloh) docházkové listy skupiny mládeže s uvedením dat jednotlivých schůzek (tréninků), jména vedoucího (trenéra) a podepsané oprávněným zástupcem žadatele. Žádost se podává v termínu vyhlášeném ve Výzvě. K žádosti se přikládají výše uvedené vyplněné docházkové listy za schůzky, které byly uskutečněny do data podání žádosti a počet skutečně odtrénovaných hodin. Za zbývající období roku bude předložen plán schůzek (tréninků) a předpokládaný počet odtrénovaných hodin. 9. Posuzování žádostí 9.1. Doručené žádosti o dotaci z oblasti tělovýchovy a sportu, oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, oblasti kultury a cestovního ruchu a žádosti o dotaci pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží jsou po kontrole formálních náležitostí na OFM následně předloženy komisím města, které zkontrolují věcnou správnost a zhodnotí oprávněnost žádostí. Žádosti, které nesplňují požadované náležitosti, komise vyřadí. Vyřadí také žádosti subjektů, které nemají v pořádku vyúčtování předešlých poskytnutých dotací, na které bylo zahájeno insolvenční řízení, jsou v likvidaci, pozastavily činnost, mají dluh po datu splatnosti vůči městu Třeboň, městem založeným právnickým osobám nebo jiným státním subjektům apod Příslušné komise navrhnou rozdělení peněžních prostředků v souladu s Pravidly nejpozději do 30 dnů po uplynutí termínu zveřejněném ve Výzvě pro podávání žádostí. Komise své návrhy předají na OFM. OFM předloží neprodleně návrhy dotací ke schválení radě města nebo na doporučení rady města zastupitelstvu města (u dotací nad ,00 Kč v souladu s ustanovením 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) Žádosti o dotace v oblasti ostatních činností předkládá OFM k posouzení a schválení přímo radě města nebo na doporučení rady města zastupitelstvu města O výsledku jednání rady města (zastupitelstva města) vyrozumí žadatele OFM písemně do 15 pracovních dnů od schválení (neschválení) dotací V případě přidělení dotace uzavře město Třeboň se žadatelem Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboň, dále jen smlouvu, (příloha č. 2 Pravidel). Smlouvu vyhotoví a její podepsání zajistí OFM. 7

8 9.6. Peněžní prostředky obdrží žadatel/příjemce převodem do 15 dnů od podpisu smlouvy, a to jednorázově nebo ve více platbách, jsou-li tyto platby ve smlouvě dohodnuty, na účet žadatele, nebo v hotovosti v pokladně MěÚ Třeboň Jednomu žadateli se poskytují maximálně dvě dotace v jednom kalendářním roce, tzn. dotace na celoroční činnost a jednu jednorázovou akci nebo dvě dotace na dvě různé jednorázové akce. Dotace pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi se do tohoto limitu nezahrnuje. Pro žadatele TJ Jiskra Třeboň platí výše uvedený limit pro jednotlivé oddíly. 10. Vyúčtování dotací Vyúčtování dotace je příjemce dotace povinen předložit na předepsaném formuláři Vyúčtování dotace poskytnuté městem Třeboň, dále jen vyúčtování (příloha č. 3 Pravidel), a to v termínu, který je uveden ve smlouvě. Vyúčtování je předkládáno odboru finančnímu a majetkovému. Pro dotace na celoroční činnost platí, že vyúčtování předkládá příjemce dotace nejpozději do 10. ledna následujícího roku po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta. Přílohou vyúčtování je roční zpráva o činnosti a její zhodnocení. Dále musí být doloženy kopie dokladů prokazujících obsah čerpání dotace (např. faktury, paragony, jiné dokumenty), přičemž každý z nich musí být na originále viditelně označen větou Hrazeno z dotace města Třeboň na činnost. Současně ke každému z těchto dokladů musí být přiložena kopie dokladu o jeho zaplacení (výpis z bankovního účtu, výdajový pokladní doklad, příjmový pokladní doklad). Dotace na konkrétní jednorázové akce pořádané v Třeboni musí být vyúčtovány do 60 dnů po uskutečnění akce, v případě akcí, které proběhnou ke konci kalendářního roku, nejpozději do 10. ledna následujícího roku. Přílohou vyúčtování je popis realizace akce a její zhodnocení. Dále musí být doloženy kopie dokladů prokazujících obsah čerpání dotace, a to v maximální výši 70 % celkových nákladů (např. faktury, paragony, jiné dokumenty), přičemž každý z nich musí být na originále viditelně označen větou Hrazeno z dotace města Třeboň na akci. Současně ke každému z těchto dokladů musí být přiložena kopie dokladu o jeho zaplacení (výpis z bankovního účtu, výdajový pokladní doklad, příjmový pokladní doklad). Stejným způsobem se dokládá použití vlastních zdrojů v minimální výši 30 % z celkových nákladů. Tyto doklady jsou označeny větou Hrazeno z vlastních zdrojů. Dotace na reprezentaci města Třeboň musí být vyúčtovány do 60 dnů po uskutečnění akce, v případě akcí, které proběhnou ke konci kalendářního roku, nejpozději do 10. ledna následujícího roku. Přílohou vyúčtování je popis reprezentace města na akci a zhodnocení přínosu pro město. Dále musí být doloženy kopie dokladů prokazujících obsah čerpání dotace, (např. faktury, paragony, jiné dokumenty, přičemž každý z nich musí být na originále viditelně označen větou Hrazeno z dotace města Třeboň na reprezentaci města. Současně ke každému z těchto dokladů musí být přiložena kopie dokladu o jeho zaplacení (výpis z bankovního účtu, výdajový pokladní doklad, příjmový pokladní doklad). Fyzická osoba, která nevede účetnictví, výdajové pokladní doklady nebo bankovní výpisy nepředkládá. Dotace pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry musí být vyúčtovány příjemcem dotace nejpozději do 10. ledna následujícího roku po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta. Přílohou vyúčtování jsou kopie dokladů prokazující obsah čerpání dotace (např. faktury, paragony, jiné dokumenty) V případě, že žadatel/příjemce dotace nedodrží podmínky smlouvy (např. nepředloží vyúčtování v řádném termínu, předloží vyúčtování neúplné, na výzvu města neopraví chybné vyúčtování, finanční prostředky použije na jiný než vymezený účel), uloží mu poskytovatel v souladu s ustanovením 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod do svého rozpočtu ve výši poskytnuté dotace V případě nevyčerpání celé dotace je žadatel/příjemce povinen zůstatek vrátit zpět na účet města Třeboň nejpozději do dvou měsíců po uzavření vyúčtování předmětu podpory bezhotovostním převodem na účet poskytovatele číslo /0800 (případně na účet číslo /0800, bude-li vrácena v jiném roce, než byla poskytnuta dotace). 11. Závěrečná ustanovení 8

9 11.1. Pracovníci MěÚ jsou oprávněni kdykoliv provést kontrolu užití poskytnutých peněžních prostředků u žadatele/příjemce dotace v souladu s ustanovením 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů Na přidělení dotace nevzniká žadateli/příjemci právní nárok a proti rozhodnutí rady města (zastupitelstva města) není přípustné odvolání Dotace se poskytuje na období kalendářního roku. Musí být využita v rámci příslušného roku a pouze na účel, na který byl přidělena. Případné změny účelu využití dotace před jejím použitím schvaluje na základě písemné žádosti žadatele rada města (zastupitelstvo města) Součástí Pravidel jsou přílohy: a) Žádost o dotaci z rozpočtu města Třeboň příloha č. 1 b) Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboň příloha č. 2 c) Vyúčtování dotace poskytnuté městem Třeboň příloha č Tato Změna č. 2 Pravidel pro poskytování dotací městem Třeboň byla schválena usnesením Zastupitelstva města Třeboň č. 89/ ze dne , nabývá účinnosti dnem a vztahuje se na peněžní prostředky poskytnuté městem Třeboň od do Zároveň se k tomuto datu ruší: Změna č. 1 Pravidel schválená usnesením Zastupitelstva města Třeboň č. 52/ ze dne , s účinností od Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r. místostarosta 9

10 10

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň. 1. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň. 1. Úvodní ustanovení Změna č. 1 PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň (dále jen Pravidla) vycházejí ze Zákona č.

Více

Zásady pro poskytování příspěvků a dotací Obcí Široká Niva

Zásady pro poskytování příspěvků a dotací Obcí Široká Niva Zásady pro poskytování příspěvků a dotací Obcí Široká Niva Čl. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Zásady pro poskytování příspěvků a dotací Obcí Široká Niva (dále jen Zásady) vycházejí ze zákona č. 128/2000

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60 250 92 Šestajovice Směrnice č. 1 / 2015 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Čl. 1 Základní ustanovení 1. Hlavním posláním

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Rada města Rokytnice v Orlických horách dne 23. března 2015 schválila usnesením č. 10/20015/III pro rok 2015 program pro poskytování

Více

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice Obec Sopotnice Sopotnice 273 561 15 Sopotnice Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti. 2.

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti. 2. PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací Městem Chotěboř

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti ostatních zájmových činností

Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti ostatních zájmových činností Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti ostatních zájmových činností Číslo vnitřního předpisu: VP/11/2015 Schválen usnesením Zastupitelstva města Třeboně

Více

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Počet stran: 5 Účinnost od 1. 1. 2015 Tyto zásady slouží

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Vyhlášeno usnesením zastupitelstva Z-184/2015 dne Podpora pravidelné celoroční sportovní, kulturní a zájmové činnosti organizací a spolků.

Vyhlášeno usnesením zastupitelstva Z-184/2015 dne Podpora pravidelné celoroční sportovní, kulturní a zájmové činnosti organizací a spolků. Dotace města Úvaly poskytované dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,zákon ) a souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu.

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu. Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne 28.11.2016 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne vyhlašuje. Dotační program

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne vyhlašuje. Dotační program Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne 28.11.2016 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka

Více

MĚSTO RÝMAŘOV. Pravidla Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově

MĚSTO RÝMAŘOV. Pravidla Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově MĚSTO RÝMAŘOV Pravidla Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově Část I. Společné zásady 1. Veřejně prospěšné programy slouží k podpoře veřejně prospěšných činností subjektů, které ve svých stanovách

Více

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro sport, mládež a kulturu Dotační programy

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2016 Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2016

Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2016 Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2016 Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2016 Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2016 Město Horažďovice vyhlašuje na základě usnesení Rady města

Více

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta (dále je Zásady ) I. Úvodní ustanovení 1. Město Vysoké Mýto poskytuje finanční dotaci například na sport, kulturu, školství, volnočasové

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části Praha 5 (dále jen MČ Praha 5 ) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5 fyzickým

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald

PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald Číslo dokumentu: S 0116 Vydání č.: 02 Platnost od: 12. 02. 2016 Účinnost od: 01. 03. 2016 Zpracoval: Ing. Josef Paďour Dne: 10. 02. 2016 Podpis: Schválil:

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Zastupitelstvo města Toužim se usneslo na těchto pravidlech pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim (dále jen Pravidla

Více

Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně

Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně Číslo vnitřního předpisu: VP/8/2015 Schválen usnesením Zastupitelstva města Třeboně č. 164/2015-10 dne 14.12.2015 Účinnost od 01.01.2016 Zpracovala:

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o stanovení oblastí pro

Více

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY. (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY. (dále jen program ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY (dále jen program ) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem tohoto programu je stanovit souhrn věcných, časových a finančních podmínek pro

Více

Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti tělovýchovy a sportu

Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti tělovýchovy a sportu Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti tělovýchovy a sportu Číslo vnitřního předpisu: VP/9/2015 Schválen usnesením Zastupitelstva města Třeboně č. 164/2015-10

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží ke stanovení podmínek pro

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora činnosti spolků, sportovních oddílů a jednotlivců v Rosicích pro rok 2017 1 Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná městem Rosice na činnosti spolků,

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017. II. Vyhlašovatel

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE KŘEŠICE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE KŘEŠICE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE KŘEŠICE Zastupitelstvo obce Křešice na svém jednání dne 18.12.2015 usnesením č. 100/2015 schválilo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Křešice.

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV SMĚRNICE Č. 3/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE IV Poskytování dotací z Programu podpory sportu, volného času

Více

Obec Dlouhá Loučka. Obec Dlouhá Loučka vyhlašuje pro období PROGRAM

Obec Dlouhá Loučka. Obec Dlouhá Loučka vyhlašuje pro období PROGRAM Obec Dlouhá vyhlašuje pro období 2015 2018 PROGRAM pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce Dlouhá 1. Účel poskytnutí dotace Podpora aktivit v oblasti zájmové činnosti pro

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Článek 1 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty Dotace je určena na podporu projektů se zaměřením na veřejně prospěšnou

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017

Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 Manuál pro žadatele o poskytnutí dotace 1. Úvod Cílem programu je poskytování finanční podpory sportovním organizacím působícím na území města Třebíče

Více

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 I. Název programu Program města Fulneku určený k financování poskytování pečovatelské služby

Více

Pravidla pro uvolňování dotací na podporu sportu na individuální účely určené žadateli

Pravidla pro uvolňování dotací na podporu sportu na individuální účely určené žadateli Pravidla pro uvolňování dotací na podporu sportu na individuální účely určené žadateli Statutární město Teplice uvolňuje ze svého rozpočtu prostředky na podporu sportu. Zejména, aby zajistilo co největšímu

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace PRAVIDLA A PODMÍNKY pro poskytování dotace z rozpočtu města Fulneku určené k financování poskytování pečovatelské služby na území města Fulneku jako služby sociální I. Úvodní ustanovení 1. Dotací se rozumí

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Hlinska

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Hlinska Rada v y d á v á SMĚRNICI MĚSTSKÉHO ÚŘADU Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Vypracovali: Mgr. Dita Breberová, Mgr. Robert Mlejnek Za správnost a aktualizaci odpovídá: Mgr. Dita Breberová

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 1. Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Město Chropyně

Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Město Chropyně Město Chropyně Vnitřní směrnice č. 6/2008 Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže ve znění Vnitřní směrnice č. 2/2011, č. 5/2014, č. 1/2015 Zpracovatel:

Více

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017 Dotační program PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017 1. Dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi (dále jen Program ) vyhlašuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako účelově

Více

Dotační program obce Bludov na rok 2017

Dotační program obce Bludov na rok 2017 Dotační program obce Bludov na rok 2017 Úvod Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti

Více

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových dotací

Více

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování dotací je všestranně rozvíjet

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Více

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci MĚSTO TURNOV Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí, jako správce programových dotací v sociální oblasti zveřejňuje

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje Dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností či s realizací akcí v oblasti životního prostředí.

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2013 Čl.

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí (dále jen

Více

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM Podpora činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit a zájmové činnosti na území městyse Nedvědice Článek 1 Základní

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

SMĚRNICE. č. 10/2015. Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Moravský Beroun

SMĚRNICE. č. 10/2015. Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Moravský Beroun Město Moravský Beroun Vydání/změna: 2/0 List číslo: 1 / 8 SMĚRNICE č. 10/2015 z rozpočtu města Moravský Beroun Datum Zpracovatel Miroslava Škařupová, vedoucí FIN 02.05.2015 Schvalovatel ZM usnesením č.

Více

Pravidla Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015

Pravidla Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015 Pravidla Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015 Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Příspěvkem se pro účely těchto pravidel rozumí účelová dotace na neinvestiční

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2014 Čl.

Více

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrádek číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obcí

Více

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program )

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program ) - 1 - GRANTOVÝ PROGRAM Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 2017 (dále jen Program ) Článek 1 Úvodní ustanovení Grantový program s názvem Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 a 2017

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2015 Čl.

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

Městská část Praha 6 vyhlašuje programovou dotaci

Městská část Praha 6 vyhlašuje programovou dotaci Městská část Praha 6 vyhlašuje programovou dotaci Dotační program na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2016 (dále jen Památková dotace) Cílem Památkové dotace Městské části

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu ve městě Kutná Hora 1. pilíř - registrovaná mládež pro rok 2017

DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu ve městě Kutná Hora 1. pilíř - registrovaná mládež pro rok 2017 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu ve městě Kutná Hora 1. pilíř - registrovaná mládež pro rok 2017 Vyhlášený městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora (dále jen poskytovatel ) Schváleno

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví ČI. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Břeclavi se v souladu s 84 odst. 4 a 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Podmínky dotačního programu Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2016

Podmínky dotačního programu Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2016 Podmínky dotačního programu Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2016 I. Název dotačního programu Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2016. II. Vyhlašovatel programu a poskytovatel dotace Vyhlašovatelem

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zásady pro poskytování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Vyškova upravují, v návaznosti

Více

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Město Turnov Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury

Více

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016,

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016, Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016 1. Název Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové

Více

Výzva dotačního programu

Výzva dotačního programu Město Jindřichův Hradec Výzva dotačního programu zveřejňuje výzvu 2 dotačního programu na podporu sportu v roce 2015 Zdůvodnění dotačního programu Dotační program- výzva 2 (Opatření č. 3 a Opatření č.

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více