Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň"

Transkript

1 Změna č. 2 Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň, dále jen Pravidla, vycházejí ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a upravují postup pro přidělování dotací městem Třeboň, dále jen dotací, který je v souladu s dlouhodobou koncepcí města a jeho hlavními prioritami v daných oblastech samosprávy Žadatelem o dotace - příjemcem dotací mohou být občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže ve věku do 19 let a dospělých obyvatel města Třeboň, kteří jsou organizováni ve sportovních, kulturních a dalších zájmových subjektech sídlících a působících na území města Třeboň. Způsobilým žadatelem jsou i organizace poskytující služby handicapovaným a jinak znevýhodněným dětem a dospělým obyvatelům města Třeboň, které sídlí a působí v okolních městech. Žadatelem mohou být i fyzické osoby nebo jiné právnické osoby. Účel žádosti musí být v souladu s podmínkami uvedenými v těchto Pravidlech, zejména v čl. 4 až Přiznání dotací se řídí účelem dotace, nikoliv hlavním předmětem činnosti žadatele Dotace jsou neinvestičního charakteru Dotace jsou rozděleny na: - dotace v oblasti tělovýchovy a sportu, - dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, - dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu, - dotace v oblasti ostatních činností, - dotace pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží. 2. Vyhlášení dotačních programů 2.1. Peněžní prostředky určené na dotace na příslušný kalendářní rok včetně rozdělení peněžních prostředků na jednotlivé oblasti dotačních programů schvaluje Zastupitelstvo města Třeboň v rámci schvalování rozpočtu Při návrhu rozpočtu OFM zařazuje na dotace žadatelům do návrhu rozpisu rozpočtu města peněžní prostředky ve výši: - 1,7 % plánovaných daňových příjmů bez DPPO placené obcemi pro oblast tělovýchovy a sportu, - 0,6 % plánovaných daňových příjmů bez DPPO placené obcemi pro oblast sociálních služeb a zdravotnictví, - 1,2 % plánovaných daňových příjmů bez DPPO placené obcemi pro oblast kultury a cestovního ruchu, - 0,2 % plánovaných daňových příjmů bez DPPO placené obcemi pro oblast ostatních činností, - 0,4 % plánovaných daňových příjmů bez DPPO placené obcemi pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží. Takto navržené rozdělení peněžních prostředků na dotace a jejich výše je orientační; zastupitelstvo města je může při schvalování rozpočtu změnit. Výše dotací bude upravena v souladu s rozpisem rozpočtu Město Třeboň zveřejní Program na poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit (dále jen Program ) na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 30 dnů před

2 počátkem lhůty podle odstavce 2.4. Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. Program obsahuje: - Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty - Důvody podpory stanoveného účelu - Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu - Maximální výši dotace v jednotlivém případě nebo kritéria pro stanovení výše dotace - Okruh způsobilých žadatelů - Lhůtu pro podání žádosti - Kritéria pro hodnocení žádosti - Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti - Podmínky pro poskytnutí dotace - Vzor žádosti, případně obsah jejich příloh Program schvaluje zastupitelstvo města K dotačnímu programu budou zveřejněny Výzvy pro podání žádostí o poskytnutí dotací (dále jen Výzvy ). Výzva obsahuje: - Název - Popis podporovaných aktivit - Alokovaná část peněžních prostředků z celkového objemu prostředků stanovených programem na podporu stanoveného účelu - Vymezení vhodných žadatelů o dotaci - Cíle - Termín uzávěrky přijímání a způsob doručení žádostí - Kontaktní údaje na pracovníka odboru, který žádosti vyřizuje - Odkaz na Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň Jednotlivé Výzvy schvaluje rada města Přesun peněžních prostředků mezi Výzvami v rámci Programem stanoveného účelu je možný. Nevyčerpanou částku, určenou pro Výzvu v dotačním programu je možné přesunout do Výzvy následující, za předpokladu zachování stanovené celkové peněžní alokace na podporu stanoveného účelu v kalendářním roce. Změny schvaluje rada města. 3. Podání žádosti 3.1. Žádosti o dotace vyřizuje odbor finanční a majetkový, dále jen OFM Předepsaný jednotný formulář Žádost o neinvestiční peněžní dotaci z rozpočtu města Třeboň, dále jen žádost, (příloha č. 1 Pravidel) pro všechny oblasti dotací je k dispozici na nebo na OFM MěÚ Třeboň. Dotace jsou poskytovány: - na celoroční činnost nebo materiální vybavení, - na konkrétní jednorázovou akci, - na reprezentaci města Třeboň Pro každý typ dotace podává žadatel samostatnou žádost a tento typ v záhlaví žádosti vyznačí Žádost musí být řádně vyplněna, podepsána statutárním orgánem žadatele a musí obsahovat: - jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, - požadovanou částku, - účel, na který chce žadatel dotaci použít, - dobu, v níž má být dosaženo účelu, - odůvodnění žádosti, 2

3 - je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci: 1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení 2. osob s podílem v této právnické osobě 3. osob, v nichž má žadatel přímý podíl, a výši tohoto podílu, - seznam příloh žádosti: 1. doklad o zřízení bankovního účtu nebo prohlášení, že subjekt nemá žádný bankovní účet a žádá o vyplacení dotace v hotovosti, 2. kopii stanov s dokladem o registraci u MV ČR (nebo jiný obdobný doklad), 3. další doklady, uvedené v článku 4. až 8. Pravidel. V případě neúplného vyplnění nebude žádost předložena k projednání příslušné komisi V případě, že nedošlo ke změnám ohledně bankovního účtu a stanov organizace při dalším podání žádosti o dotaci, postačí čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o platnosti výše uvedených údajů Vyplněnou žádost podává žadatel písemně v jednom vyhotovení na výše uvedeném formuláři včetně povinných příloh osobně v podatelně MěÚ nebo poštou na adresu: Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II., Třeboň. Žádosti o dotace jsou přijímány v návaznosti na Program poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit v daném kalendářním roce, který město Třeboň zveřejní na své úřední desce, a v termínu dle vyhlášené Výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit v daném kalendářním roce. 4. Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu 4.1. Dotaci lze použít: A) na celoroční činnost nebo sportovní vybavení pro podporu práce s mládeží v oblasti sportu a tělovýchovy. Jedná se o dotaci na podporu pravidelné celoroční činnosti zejména oddílů mládeže. Dotace může být využita pro nákup materiálního vybavení sportovního oddílu. Rovněž lze dotaci využít na zajištění provozu a údržby nemovitostí či jiného majetku, které oddíl vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce. Tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.). V rámci příloh žádosti žadatel předloží: roční plán činnosti, počet členů, počet členů v oddílech dětí a mládeže, který doloží kopiemi registračních průkazů, orientační roční rozpočet příjmů a výdajů rozepsaný do položek, B) na konkrétní jednorázovou akci sportovního charakteru pořádanou v Třeboni. Jedná se o dotace na jednorázové akce (soutěže, závody, turnaje apod.). Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % výše nákladů na pořádanou akci. V rámci příloh žádosti žadatel uvede: název akce, ročník, místo a termín konání akce, garanta akce, způsob zajištění bezpečnosti akce (policie, hasiči, záchranná služba), cílovou skupinu, předpokládaný počet účastníků, počet pořadatelů, předpokládaný rozpočet akce rozepsaný do položek. C) na reprezentaci města Třeboň na významné mezinárodní sportovní soutěži nebo sportovní akci celostátního či regionálního významu. Dotace je určena na účast ve sportovní soutěži, která mimořádným způsobem přispěje k reprezentaci města Třeboň, zejména na úhradu cestovních a ubytovacích nákladů při zahraniční cestě, případně na úhradu věcných darů hostiteli, pokud se jedná o cestu v zájmu reprezentace města. 3

4 V žádosti je nutno uvést: důvod cesty, kdo a kým byl pozván, počet účastníků a náplň pobytu, způsob reprezentace města Z této dotace lze proplácet startovné, cestovné, náklady na dopravu a ubytování při sportovních soustředěních, soutěžích a závodech, náklady na výkon rozhodčího včetně cestovného, nájemné sportovišť od jiných subjektů než od města Třeboň, sportovní vybavení, náklady spojené s propagací, materiál k zajištění konkrétní sportovní akce, pojištění majetku, ceny do soutěží. Nelze proplácet občerstvení při členských schůzích ani jiné pohoštění (s výjimkou cen do soutěží pořádaných zejména pro děti a mládež). Nelze proplácet dary třetím osobám (s výjimkou věcných darů hostiteli při zahraniční cestě). Dále nelze proplácet mzdové náklady, hovorné za telefony, odměny pořadatelům, zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty, které nemají charakter tréninkových táborů. Výše dotace dle bodu 3.1.A) na jednoho člena oddílu ve věku do 19 let bude poskytnuta maximálně do výše 2000,00 Kč. 5. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 5.1. Dotace je určena na podporu žadatelů, kteří působí v oblasti sociálních služeb a zdravotní péče v Třeboni a obvodu obce s rozšířenou působností, a to na celoroční činnost a na konkrétní jednorázové akce. Dotace je rovněž učena žadatelům, kteří poskytují služby handicapovaným a jinak znevýhodněným dětem a dospělým obyvatelům města Třeboň a kteří sídlí a působí v okolních městech. Dotace je určena neziskovým organizacím, které zajišťují služby sociální a zdravotní péče pro občany Třeboně a organizacím sdružujícím tělesně, zrakově a sluchově handicapované občany na území města Třeboň a obvodu obce s rozšířenou působností. Dotace může být využita pro nákup materiálního vybavení organizace, pokud toto vybavení souvisí přímo s poskytovanou péčí. Rovněž lze dotaci využít na zajištění provozu a údržby nemovitostí či jiného majetku, které přímo souvisí s náplní činnosti organizace a daná organizace jej vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce. Tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.) Z této dotace lze proplácet cestovné a mzdové náklady na zajištění poskytované péče. Upřednostněny budou žádosti organizací, které mají sídlo v Třeboni nebo poskytují péči občanům města Třeboň. V rámci příloh k žádosti je nutno uvést: A) v případě dotace na celoroční činnost druh a rozsah poskytované péče, počet příjemců poskytovaných služeb z Třeboně z celkového počtu příjemců poskytovaných služeb, počet zaměstnanců a orientační roční rozpočet na zajištění poskytované služby. B) v případě dotace na konkrétní jednorázovou akci: název akce, ročník, místo a termín konání akce, garanta akce, způsob zajištění bezpečnosti akce (policie, hasiči, záchranná služba), cílovou skupinu, předpokládaný počet účastníků, počet pořadatelů, předpokládaný rozpočet akce rozepsaný do položek. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % výše nákladů na pořádanou akci Z této dotace lze proplácet cestovné, ubytovací služby a další náklady spojené s ozdravnými a rekondičními pobyty, nájemné prostor od jiných subjektů než od města Třeboň, materiální vybavení, náklady spojené se sociální či zdravotní službou, spotřební a pomocný materiál a mzdové náklady. Nelze proplácet občerstvení při členských schůzích ani jiné pohoštění. Nelze proplácet dary třetím osobám. Dále 4

5 se neproplácí hovorné za telefony, zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty, které nejsou nedílnou součástí poskytované služby Dotaci lze použít: 6. Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu A) na celoroční činnost nebo materiální vybavení pro práci v oblasti kultury a cestovního ruchu. Jedná se o dotaci na podporu pravidelné celoroční činnosti, zejména jedná-li se o práci s dětmi a mládeží. Dotace může být využita pro nákup materiálního vybavení organizace (spolku), pokud je toto vybavení pro jeho oblast činnosti nezbytné a přímo s ní souvisí. Rovněž lze dotaci využít na zajištění provozu a údržby nemovitostí či jiného majetku, které žadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce. Tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.) V rámci příloh žadatel předloží: roční plán činnosti, počet členů, orientační roční rozpočet příjmů a výdajů rozepsaný do položek, B) na konkrétní jednorázovou akci kulturního nebo kulturně-společenského charakteru pořádanou v Třeboni. Jedná se o dotaci na jednorázové akce (koncerty, výstavy, divadelní představení, festivaly apod.). Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % výše nákladů na pořádanou akci. V rámci příloh žadatel uvede: název akce, ročník, místo a termín konání akce, garanta akce, způsob zajištění bezpečnosti akce (policie, hasiči, záchranná služba), cílovou skupinu, předpokládaný počet účastníků, počet pořadatelů, předpokládaný rozpočet akce rozepsaný do položek. Dotaci může získat i fyzická osoba, zejména v zastoupení obyvatel části obce, za účelem pořádání kulturní nebo kulturně-společenské akce pro děti a mládež nebo na uspořádání tematické výstavy v místní části obce. C) na reprezentaci města Třeboň na významné mezinárodní akci nebo festivalu celostátního či regionálního významu. Dotace je určena na účast na kulturní akci, která mimořádným způsobem přispěje k reprezentaci města Třeboň, zejména na úhradu cestovních a ubytovacích nákladů při zahraniční cestě, případně na úhradu věcných darů hostiteli, pokud se jedná o cestu v zájmu reprezentace města. V žádosti je nutno uvést: důvod cesty, kdo a kým byl pozván, počet účastníků a náplň pobytu, způsob reprezentace města Z této dotace lze proplácet cestovné, ubytovací náklady účinkujících, nájemné prostor od jiných subjektů než od města Třeboň, energie, vodné, stočné, materiální vybavení, náklady spojené s propagací, spotřební a pomocný materiál k zajištění konkrétní kulturní akce, odměny účinkujícím, autorské honoráře, pojištění majetku, ceny do soutěží. Nelze proplácet občerstvení při schůzích ani jiné pohoštění (s výjimkou cen do soutěží pořádaných pro děti a mládež). Nelze proplácet dary třetím osobám (s výjimkou věcných darů hostiteli při zahraniční cestě). Dále nelze proplácet mzdové náklady (s výjimkou odměn externím účinkujícím a autorských honorářů), hovorné za telefony, odměny pořadatelům, zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty, které nemají charakter pracovních soustředění. 5

6 7. Dotace pro ostatní činnosti 7.1. Dotaci lze použít: A) na celoroční činnost nebo materiální vybavení pro práci v oblasti ostatních činností. Jedná se o dotaci na podporu pravidelné celoroční činnosti, zejména jedná-li se o práci s dětmi a mládeží. Dotace může být využita pro nákup materiálního vybavení organizace (spolku), pokud je toto vybavení pro jeho oblast činnosti nezbytné a přímo s ní souvisí. Rovněž lze dotaci využít na zajištění provozu a údržby nemovitostí či jiného majetku, které žadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce. Tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.). V rámci příloh žadatel předloží: roční plán činnosti, počet členů s uvedením data narození, orientační roční rozpočet příjmů a výdajů, rozepsaný do položek,. B) na konkrétní jednorázovou akci společenského významu pořádanou v Třeboni. Jedná se o dotaci na jednorázové akce (soutěže, výstavy, přehlídky, slavnosti a festivaly apod.). Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % výše nákladů na pořádanou akci. V rámci příloh žadatel uvede: název akce, ročník, místo a termín konání akce, garanta akce, způsob zajištění bezpečnosti akce (policie, hasiči, záchranná služba), cílovou skupinu, předpokládaný počet účastníků, počet pořadatelů, předpokládaný rozpočet akce, rozepsaný do položek. C) na reprezentaci města Třeboň na významné mezinárodní akci nebo akci celostátního či regionálního významu. Dotace je určena na akci, která mimořádným způsobem přispěje k reprezentaci města Třeboň, zejména na úhradu cestovních a ubytovacích nákladů při zahraniční cestě, případně na úhradu věcných darů hostiteli, pokud se jedná o cestu v zájmu reprezentace města. V žádosti je nutno uvést: důvod cesty, kdo a kým byl pozván, počet účastníků a náplň pobytu, způsob reprezentace města. D) na mimoškolní činnost škol se sídlem v Třeboni. Prostředky lze využít na akce pořádané školou, Sdružením rodičů a přátel školy nebo Sdružením rodičů a přátel dětí a školy. Jsou určeny na podporu výměnných pobytů, tematické zájezdy, materiální zajištění a propagaci. V žádosti uvede žadatel: název akce, očekávané přínosy pro školu, předpokládaný rozpočet akce, rozepsaný do položek, finanční spoluúčast, počet účastníků, termín konání akce Z této dotace lze hradit cestovné, ubytovací náklady a dopravu na akce, pořádané v souladu se stanovami organizace, náklady spojené s propagací, provozní materiál, odměny externím účinkujícím, autorské honoráře, pojištění majetku, ceny do soutěží, startovné. Nelze proplácet občerstvení ani jiné pohoštění (s výjimkou cen do soutěží). Nelze proplácet dary třetím 6

7 osobám (s výjimkou věcných darů hostiteli při zahraniční cestě). Dále se neproplácí mzdové náklady (s výjimkou odměn externím účinkujícím a autorských honorářů), hovorné za telefony, odměny pořadatelům, prázdninové a rekreační pobyty a zájezdy, které nemají charakter pracovních soustředění. 8. Dotace pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží 8.1. Žadatelem o dotaci - příjemcem dotace mohou být organizace zabývající se prací s dětmi a mládeží, s výjimkou kroužků MŠ, ZŠ, DDM Dotace je určena vedoucím oddílů a kroužků volnočasových aktivit a sportovním trenérům. Dotace nezahrnuje účast na sportovním utkání, soustředění, pobytovém táboře nebo výpravě. Dotace není určena pro vedoucí (trenéry) pobírající v dané funkci jinou odměnu. Dotaci může získat žadatel, který splňuje tato kritéria: - vedoucí (trenér) - věk 20 let a výše, s praxí při práci s mládeží minimálně 1 rok, - skupina mládeže - věk do 18 let, evidovaní (registrovaní) členové sportovních oddílů do 19 let, - skupina má minimálně 9 členů, - schůzky (tréninky) probíhají minimálně 1 x týdně, - skupina vede docházku. V případě skupiny mládeže musejí být výše uvedené podmínky splněny současně Žadatel v záhlaví žádosti doplní typ dotace. Žadatel nevyplňuje požadovanou částku. Přílohou žádosti jsou (kromě v Pravidlech uvedených příloh) docházkové listy skupiny mládeže s uvedením dat jednotlivých schůzek (tréninků), jména vedoucího (trenéra) a podepsané oprávněným zástupcem žadatele. Žádost se podává v termínu vyhlášeném ve Výzvě. K žádosti se přikládají výše uvedené vyplněné docházkové listy za schůzky, které byly uskutečněny do data podání žádosti a počet skutečně odtrénovaných hodin. Za zbývající období roku bude předložen plán schůzek (tréninků) a předpokládaný počet odtrénovaných hodin. 9. Posuzování žádostí 9.1. Doručené žádosti o dotaci z oblasti tělovýchovy a sportu, oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, oblasti kultury a cestovního ruchu a žádosti o dotaci pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží jsou po kontrole formálních náležitostí na OFM následně předloženy komisím města, které zkontrolují věcnou správnost a zhodnotí oprávněnost žádostí. Žádosti, které nesplňují požadované náležitosti, komise vyřadí. Vyřadí také žádosti subjektů, které nemají v pořádku vyúčtování předešlých poskytnutých dotací, na které bylo zahájeno insolvenční řízení, jsou v likvidaci, pozastavily činnost, mají dluh po datu splatnosti vůči městu Třeboň, městem založeným právnickým osobám nebo jiným státním subjektům apod Příslušné komise navrhnou rozdělení peněžních prostředků v souladu s Pravidly nejpozději do 30 dnů po uplynutí termínu zveřejněném ve Výzvě pro podávání žádostí. Komise své návrhy předají na OFM. OFM předloží neprodleně návrhy dotací ke schválení radě města nebo na doporučení rady města zastupitelstvu města (u dotací nad ,00 Kč v souladu s ustanovením 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) Žádosti o dotace v oblasti ostatních činností předkládá OFM k posouzení a schválení přímo radě města nebo na doporučení rady města zastupitelstvu města O výsledku jednání rady města (zastupitelstva města) vyrozumí žadatele OFM písemně do 15 pracovních dnů od schválení (neschválení) dotací V případě přidělení dotace uzavře město Třeboň se žadatelem Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboň, dále jen smlouvu, (příloha č. 2 Pravidel). Smlouvu vyhotoví a její podepsání zajistí OFM. 7

8 9.6. Peněžní prostředky obdrží žadatel/příjemce převodem do 15 dnů od podpisu smlouvy, a to jednorázově nebo ve více platbách, jsou-li tyto platby ve smlouvě dohodnuty, na účet žadatele, nebo v hotovosti v pokladně MěÚ Třeboň Jednomu žadateli se poskytují maximálně dvě dotace v jednom kalendářním roce, tzn. dotace na celoroční činnost a jednu jednorázovou akci nebo dvě dotace na dvě různé jednorázové akce. Dotace pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi se do tohoto limitu nezahrnuje. Pro žadatele TJ Jiskra Třeboň platí výše uvedený limit pro jednotlivé oddíly. 10. Vyúčtování dotací Vyúčtování dotace je příjemce dotace povinen předložit na předepsaném formuláři Vyúčtování dotace poskytnuté městem Třeboň, dále jen vyúčtování (příloha č. 3 Pravidel), a to v termínu, který je uveden ve smlouvě. Vyúčtování je předkládáno odboru finančnímu a majetkovému. Pro dotace na celoroční činnost platí, že vyúčtování předkládá příjemce dotace nejpozději do 10. ledna následujícího roku po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta. Přílohou vyúčtování je roční zpráva o činnosti a její zhodnocení. Dále musí být doloženy kopie dokladů prokazujících obsah čerpání dotace (např. faktury, paragony, jiné dokumenty), přičemž každý z nich musí být na originále viditelně označen větou Hrazeno z dotace města Třeboň na činnost. Současně ke každému z těchto dokladů musí být přiložena kopie dokladu o jeho zaplacení (výpis z bankovního účtu, výdajový pokladní doklad, příjmový pokladní doklad). Dotace na konkrétní jednorázové akce pořádané v Třeboni musí být vyúčtovány do 60 dnů po uskutečnění akce, v případě akcí, které proběhnou ke konci kalendářního roku, nejpozději do 10. ledna následujícího roku. Přílohou vyúčtování je popis realizace akce a její zhodnocení. Dále musí být doloženy kopie dokladů prokazujících obsah čerpání dotace, a to v maximální výši 70 % celkových nákladů (např. faktury, paragony, jiné dokumenty), přičemž každý z nich musí být na originále viditelně označen větou Hrazeno z dotace města Třeboň na akci. Současně ke každému z těchto dokladů musí být přiložena kopie dokladu o jeho zaplacení (výpis z bankovního účtu, výdajový pokladní doklad, příjmový pokladní doklad). Stejným způsobem se dokládá použití vlastních zdrojů v minimální výši 30 % z celkových nákladů. Tyto doklady jsou označeny větou Hrazeno z vlastních zdrojů. Dotace na reprezentaci města Třeboň musí být vyúčtovány do 60 dnů po uskutečnění akce, v případě akcí, které proběhnou ke konci kalendářního roku, nejpozději do 10. ledna následujícího roku. Přílohou vyúčtování je popis reprezentace města na akci a zhodnocení přínosu pro město. Dále musí být doloženy kopie dokladů prokazujících obsah čerpání dotace, (např. faktury, paragony, jiné dokumenty, přičemž každý z nich musí být na originále viditelně označen větou Hrazeno z dotace města Třeboň na reprezentaci města. Současně ke každému z těchto dokladů musí být přiložena kopie dokladu o jeho zaplacení (výpis z bankovního účtu, výdajový pokladní doklad, příjmový pokladní doklad). Fyzická osoba, která nevede účetnictví, výdajové pokladní doklady nebo bankovní výpisy nepředkládá. Dotace pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry musí být vyúčtovány příjemcem dotace nejpozději do 10. ledna následujícího roku po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta. Přílohou vyúčtování jsou kopie dokladů prokazující obsah čerpání dotace (např. faktury, paragony, jiné dokumenty) V případě, že žadatel/příjemce dotace nedodrží podmínky smlouvy (např. nepředloží vyúčtování v řádném termínu, předloží vyúčtování neúplné, na výzvu města neopraví chybné vyúčtování, finanční prostředky použije na jiný než vymezený účel), uloží mu poskytovatel v souladu s ustanovením 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod do svého rozpočtu ve výši poskytnuté dotace V případě nevyčerpání celé dotace je žadatel/příjemce povinen zůstatek vrátit zpět na účet města Třeboň nejpozději do dvou měsíců po uzavření vyúčtování předmětu podpory bezhotovostním převodem na účet poskytovatele číslo /0800 (případně na účet číslo /0800, bude-li vrácena v jiném roce, než byla poskytnuta dotace). 11. Závěrečná ustanovení 8

9 11.1. Pracovníci MěÚ jsou oprávněni kdykoliv provést kontrolu užití poskytnutých peněžních prostředků u žadatele/příjemce dotace v souladu s ustanovením 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů Na přidělení dotace nevzniká žadateli/příjemci právní nárok a proti rozhodnutí rady města (zastupitelstva města) není přípustné odvolání Dotace se poskytuje na období kalendářního roku. Musí být využita v rámci příslušného roku a pouze na účel, na který byl přidělena. Případné změny účelu využití dotace před jejím použitím schvaluje na základě písemné žádosti žadatele rada města (zastupitelstvo města) Součástí Pravidel jsou přílohy: a) Žádost o dotaci z rozpočtu města Třeboň příloha č. 1 b) Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboň příloha č. 2 c) Vyúčtování dotace poskytnuté městem Třeboň příloha č Tato Změna č. 2 Pravidel pro poskytování dotací městem Třeboň byla schválena usnesením Zastupitelstva města Třeboň č. 89/ ze dne , nabývá účinnosti dnem a vztahuje se na peněžní prostředky poskytnuté městem Třeboň od do Zároveň se k tomuto datu ruší: Změna č. 1 Pravidel schválená usnesením Zastupitelstva města Třeboň č. 52/ ze dne , s účinností od Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r. místostarosta 9

10 10

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň. 1. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň. 1. Úvodní ustanovení Změna č. 1 PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň (dále jen Pravidla) vycházejí ze Zákona č.

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Rada města Rokytnice v Orlických horách dne 23. března 2015 schválila usnesením č. 10/20015/III pro rok 2015 program pro poskytování

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Město Chropyně

Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Město Chropyně Město Chropyně Vnitřní směrnice č. 6/2008 Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže ve znění Vnitřní směrnice č. 2/2011, č. 5/2014, č. 1/2015 Zpracovatel:

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM Podpora činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit a zájmové činnosti na území městyse Nedvědice Článek 1 Základní

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí (dále jen

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2013 Čl.

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015 Dotační program města 1/5 Město vyhlašuje dotační program. Čl. I. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 1. V roce 2015 může být dotace z tohoto programu (dále jen dotace ) poskytnuta žadateli

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla )

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla ) Obec Hrádek Zastupitelstvo obce Hrádek dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2015 Čl.

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2014 Čl.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 26.11.2014 PROGRAM PODPORY ČINNOSTI PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE 1. Jednorázové akce ve volném

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e 1/ Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb.

Více

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP I. Nadační příspěvek 1. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen žadatelé ) pouze v souladu

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti

Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti Město Blansko Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace v 1. pilíři

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu Města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí pro rok 2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Cílem

Více

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění Poskytovatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1,

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z programu Obnova objektů v městské památkové zóně Sušice

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z programu Obnova objektů v městské památkové zóně Sušice Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z programu Obnova objektů v městské památkové zóně Sušice Město Sušice vyhlašuje na základě usnesení Zastupitelstva města bod a) č. 4 ze dne 16.9.2015 dotační program

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015)

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015) Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3175/15 ze dne 23. 2. 2015 dotační program Podpora včelařství (2015).

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa na rok 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Příloha č. 2 usnesení 499/05 DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Dotační program vznikl v rámci Projektu Zdravé město, pro realizaci Plánu

Více

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne 18.03.2014 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Město Blansko Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace 5. Postup při schvalování

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Společnost Plzeň 2015, o. p. s. vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s vizí a cíli projektu

Více

obchodní společnost Registrováno u: (př. nadace, církve atd.) Číslo a datum registrace: DIČ:

obchodní společnost Registrováno u: (př. nadace, církve atd.) Číslo a datum registrace: DIČ: (zachovejte, prosím dvoustránkový formát žádosti) Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti SPORTU pro rok 2016 CYKLISTICKÉ AKCE POŘÁDANÉ SUBJEKTY NA PODPORU CYKLISTIKY

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I.

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419 číslo smlouvy..... I. Smluvní strany Obec Janov nad Nisou se sídlem: Janov nad Nisou č. p. 520 468 11,

Více

OBSAH ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 3 ČLÁNEK 2 VYMEZENÍ POJMŮ. 3 ČLÁNEK 3 ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU. 5 ČLÁNEK 7 OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI.

OBSAH ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 3 ČLÁNEK 2 VYMEZENÍ POJMŮ. 3 ČLÁNEK 3 ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU. 5 ČLÁNEK 7 OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI. Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží Číslo vnitřního předpisu: VP/12/2015

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Schváleno: 04.12.2012 Účinnost: 05.12.2012

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Vyplní podatelna MMÚ Vyplní OŠKSS MMÚ Číslo projektu Schválená částka Podací razítko ŽÁDOST O DOTACI NA CELOROČNÍ ČINNOST V OBLASTI KULTURY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2016 Program Forma

Více

SMĚRNICE. Zastupitelstva obce Rokytnice nad Rokytnou

SMĚRNICE. Zastupitelstva obce Rokytnice nad Rokytnou SMĚRNICE Zastupitelstva obce Rokytnice nad Rokytnou kterou se stanoví Pravidla pro poskytování finanční podpory prospěšným projektům. Hlavním smyslem je vytvoření jednotného systému přidělování různých

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory

Více