ŠIKANA. Centrum primární prevence Semiramis o.s. Mladá Boleslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠIKANA. Centrum primární prevence Semiramis o.s. Mladá Boleslav"

Transkript

1 ŠIKANA Centrum primární prevence Semiramis o.s. Mladá Boleslav

2 Šikana je. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem nebo skupinou, jak fyzické, tak i psychické, ponižování lidské důstojnosti, jde spíše o postoj než o čin. Dominantní znak šikany bezmocnost oběti. Neoddělitelnou součástí problému je skupinová dynamika. Jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci nebo skupině, ohrožovat je nebo zastrašovat. Cílené a opakované násilí vůči někomu, kdo se neumí nebo z jakéhokoliv důvodu nemůže bránit. Zahrnuje pod sebe bití, vydírání, loupež, poškozování věcí, slovní útoky, ponižování apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka.

3 Podstata šikany Vyrůstá nebo postupně prorůstá do vztahů ve skupině. Nahrazuje neexistující nebo málo funkční vzájemné vazby ve skupině. Slouží jako univerzální pojistný ventil k odreagovávání nepříjemných pocitů v napjatých nebo ohrožujících okamžicích. Stává se náplní v čase. Někdy až hlavním smyslem existence skupiny zpočátku pomáhá překonat jen nudu, postupně dochází až k nutkavému vymýšlení nových možností jak druhého ponížit, slouží i jako náhražka tvořivého činu.

4 Nejčastější příčiny šikany Tlak skupiny na přizpůsobení se, odlišného jedince. Necitlivý humor až zábava za každou cenu. Odreagování špatné nálady. Zesměšňování a ponižování jako projev nedostatku komunikačních dovedností nebo nejistého postavení. Nedostatek sociálních dovedností nebo nedostatek sebejistoty snaha posílit si sebevědomí a získání si laciné popularity (zesměšňování, ponižování slabšího, útočení na neoblíbeného jedince).

5 Nejčastější příčiny šikany Prosazování se pomocí nejprimitivnějších prostředků moc a síla jako základní hodnoty, trestání slabosti. Destrukce jako náhražka tvořivého činu, ubližování místo pozitivních vztahů potíže s naplněním přirozené lidské potřeby něco způsobit, potíže se získáváním pozitivního ocenění. Zneužití mocenské převahy opojnost pocitu převahy (fascinace mocí), kompenzace vnitřní nejistoty a pocitu nedostačivosti. Sadistická slast narušená osobnost, způsob odreagování psychických potíží.

6 Zobecnění příčin šikany a) Tlak kolektivu jedinec je nucen, aby se choval, jak se očekává; např. chlapec, aby byl mužně tvrdý, nikoli změkčilý, nebál se rány a v případě potřeby ji dovedl dát. b) Touha po moci přání ovládat druhého ať už za účelem prospěchu z vlastní pozice (nabytí hmotné věci, peněz ) či uspokojení vlastního ega nebo samotný pocit moci její chuť a dobrý pocit, je-li nám někdo vydán na milost a nemilost. c) Motiv krutosti vidět někoho trpět působí jedinci potěšení (nejedná se vždy o čistě deviantský sadismus!) d) Zvědavost, experiment týrání funguje jako pokus: Jak bude druhý jedinec reagovat na ponížení a bolest, jak se projeví jeho strach a kam až mohou vést hranice ponížení?

7 Základní formy šikany 1. Podle typu agrese prostředku týrání (psychická, fyzická, kyberšikana) 2. Podle věku a typu školy 3. Z genderového hlediska 4. Podle způsobu řízení školy (demokratické vedení, hierarchicko-autoritativní systém) 5. Podle speciálních vzdělávacích potřeb aktérů

8 Fáze vývoje šikany 1. Identifikace a vyčlenění oběti, ostrakizace 2. Zvýšení intenzity manipulace, výskyt fyzické agrese 3. Kumulace agresorů, vytvoření centra a vlastního specifického systému organizace. 4. Vytvoření norem - akceptace parazitního systému hostitelskou skupinou. 5. Totalita - prorůstání parazitního systému hostitelskou skupinou.

9 Typy iniciátorů (agresorů) (A) Hrubý, primitivní, impulsivní, se silným energetickým přetlakem, kázeňskými problémy narušeným vztahem k autoritě, někdy zapojený do gangů páchajících trestnou činnost. Vnější forma šikanování - šikanuje masivně, tvrdě a nelítostně, vyžaduje absolutní poslušnost, používá šikanování cíleně k zastrašování ostatních. Specifika rodinné výchovy - Častý výskyt agrese a brutality rodičů. Jako by agresoři násilí vraceli nebo ho napodobovali.

10 Typy iniciátorů (agresorů) (B) Velmi slušný, kultivovaný, narcisticky šlechtěný, sevřený, zvýšeně úzkostný, někdy i se sadistickými tendencemi v sexuálním smyslu. Vnější forma šikanování - Násilí a mučení je cílené a rafinované, děje se spíše ve skrytu, bez přítomnosti svědků. Specifika rodinné výchovy - Časté uplatňování důsledného a náročného přístupu, někdy až vojenského drillu bez lásky.

11 Typy iniciátorů (agresorů) (C) Srandista, optimistický, dobrodrušný, se značnou sebedůvěrou, výmluvný, nezřídka oblíbený a vlivný. Vnější forma šikanování - Šikanuje pro pobavení sebe i ostatních. Patrná snaha vypíchnout humorné a zábavné stránky. Specifika rodinné výchovy bez významnějších specifik.

12 Oběti šikany Každý Příliš viditelná bojácnost i jejich vrozená slabá reaktivita v zátěžových situacích ke mně si to můžeš dovolit Propadají panice, hrůze, malomyslnosti, výčitkám svědomí, přílišné sebekritičnosti Slabý fyzicky integrované děti Sociálně slabé děti Národnostní menšiny Učitelské děti nejpostiženější, tlak z mnoha stran Výskyt hyperprotektivní MT, dominantní MT

13 Rozpoznání šikany nepřímé ukazatele Chování nebo vzhled dítěte / strach jít ráno do školy Záškoláctví / opakované bolesti hlavy či břicha Zhoršení prospěchu ve škole / ztráta zájmu o učení Porucha soustředění / pobývání v blízkosti učitelů Ustrašené vystupování / pozdní návraty ze školy Návraty s poškozeným a ušpiněným oděvem / dítě se vrací ze školy vyhladovělé Modřiny / odřeniny bez věrohodného vysvětlení Opakovaná ztráta peněz či osobních věcí Dítě žádá o peníze pod různými záminkami Špatné usínání / noční můry Smutná nálada Apatie / někdy naopak nezvyklá agresivita

14 Rozpoznání šikany přímé ukazatele Chování okolí vůči dítěti Úmyslné ponižování Hrubé žertování a zesměšňování Nadávky Neustálé kritizování a zpochybňování Poškozování a krádeže osobních věcí Poškozování oděvu Výsměch Pohrdání Omezování svobody Bití, kopání, jiné tělesné napadání

15 Tři kroky kvalifikované pomoci 1. Diferenciální diagnostika - šikana (záměr, opakování, nepoměr sil, bezmoc oběti, nepříjemnost útoku, samoúčelná agrese) x škádlení 2. Vnitřní diagnostika posouzení šikany (mapování šikany jako nemocného chování, jako poruchu vztahů, jako závislost) a určení formy šikany 3. Určení typu scénáře pro základní směr léčby ( běžná forma šikany, pokročilá neobvyklá forma šikany)

16 Základní scénář pro běžnou formu šikany Nebát se pustit do řešení šikany (nejedná se o nic nad rámec pedagogických povinností, jde o jasné definování/pojmenování problému a přestrukturování způsobů jeho řešení) Odhad fáze a formy šikany Rozhovor s informátory Rozhovor s oběťmi Nalezení vhodných svědků Individuální rozhovory se svědky Ochrana obětí Předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru - rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření) - rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku) Realizace vhodné metody Třídní hodina Rozhovor s rodiči - metoda usmíření - metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise) - efekt metody usmíření - oznámení potrestání agresorů Doporučení a dohlédnutí na poskytnutí odborné psychologické péče obětem i agresorům Třídní schůzka Dlouhodobá práce s třídním kolektivem, ve kterém se šikana projevila

17 Základní scénář pro pokročilou neobvyklou formu šikany Bleskový odhad fáze a formy šikany Bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí Zalarmování pedagogů a informování vedení školy Zabránění domluvě na křivé výpovědi Pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře) Oznámení na PČR, OSPOD, navázání kontaktu se specialistou na šikanování (PPP, SVP), informace rodičům Rozhovor s obětí, informátory Nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory Metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny

18 Nápravná opatření I. Výchovná opatření (napomenutí a důtka TÚ, důtka ředitele, podmíněné vyloučení, vyloučení) Snížení známky z chování Převedení do jiné třídy, pracovní či výchovné skupiny Vyloučení ze školy při opakovaném násilí po rozhodnutí výchovné komise Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP nebo dobrovolný diagnostický pobyt v místně příslušném diagnostickém ústavu Ředitel školy podá návrh OSPOD k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy Škola umožní agresorovi individuální výchovný plán

19 Nápravná opatření II. Návazná práce s agresorem i obětí (náhled na vlastní chování, motivy, podpora, péče, trénink sebeprosazení apod.) péče v pedagogicko-psychologické poradně, SVP, klinický psycholog, psychoterapeut, psychiatr Převedení do jiné třídy

20 Nápravná opatření III. Práce s celým třídním kolektivem péče, podpora, jasné vymezení vůči šikaně - vymezení hranic, trénink řešení konfliktů, podpora pozitivních vazeb mezi žáky apod.

21 Prevence šikany prováděná učitelem Všímat si dětí, zjistit, v jaké roli se děti ve skupině nacházejí. Pomáhat jim a chránit je. Nesnižovat sebeúctu dětí. Být pozorný vůči náznakům násilí a ihned je řešit. Naslouchat dětem nespoléhat, že si dítě dokáže s násilím vrstevníků k sobě poradit. Učit děti konstruktivnímu řešení konfliktů. Podporovat pozitivní vztahy ve skupině a skupinovou spolupráci.

22 Odkazy na webu

23 Zdroje Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál. Kolář M. (2005). Bolest šikanování. Praha: Portál. Evelyn M. Fieldová (2009). Jak se bránit šikaně. Praha: Ikar. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j / Vnitřní zdroje Centra primární prevence Semiramis o.s.

24 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Markéta Exnerová Tel.:

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Vnější charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit

Více

Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Školní program proti šikanování Bílovec 8. září 2008 OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika šikanování 2.1. Co je a není šikana 2.2. Šikana a škádlení

Více

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Úvodem

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Úvodem Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Úvodem (1) Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY- SMĚRNICE PREVENCE ŠIKANY- ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY- SMĚRNICE PREVENCE ŠIKANY- ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Prachatice,Národní 1018 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY- SMĚRNICE Vypracoval: Schválil: PREVENCE ŠIKANY- ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Mgr.Jana Klímová,školní metodik prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou PREVENCE ŠIKANY Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne: 1. 5. 2015 Číslo

Více

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ A) ÚVOD 1. Vnější charakteristika šikanování (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ:

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: 1. Dokumenty k prevenci šikanování - Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č. j. MŠMT 22294/2013-1 - Metodické doporučení

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Program proti šikanování dle Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.24 246/2008-6

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracovala: Schválila: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne: 20. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.ledna

Více

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Schopnost odpouštět neznamená přijímat nebo schvalovat ubližování. J. Gray Tento Krizový program proti šikanování č. 420/PR/2013

Více

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Úvodem (1) Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

Program proti šikaně

Program proti šikaně Program proti šikaně Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. Františka Fajtla, Louny pracoviště Postoloprtská školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Topičová, výchovná poradkyně, školní metodik

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Minimální preventivní program 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy Střední odborné učiliště společného stravování,

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování je součástí minimálního preventivního programu. Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí a co nejdřív odhalit a účinně řešit

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace. Program proti šikaně 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace. Program proti šikaně 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Program proti šikaně 2014/2015 Mgr. Kateřina Marečková školní metodik prevence Mgr. Jana Heřmanová ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PŘÍLOHA 6 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Obsah: 1. Škola a šikana 2. Co je a není šikana 3. Jak poznáme, že by se mohlo jednat o šikanu 4. Postup třídního učitele, má-li podezření na šikanu 5. Tým pracovníků,

Více

Program proti šikaně

Program proti šikaně Program proti šikaně Školní rok 2013/2014 Gymnázium Otrokovice Program proti šikaně slouží k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu vyučování, k vytvoření příznivého a přátelského klimatu ve

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola Komenium Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Plán na školní rok 2014-2015 Základní materiály: 1. Metodický pokyn k primární prevenci

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Renata Švecová školní metodik prevence

Více

PREVENCE ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PREVENCE ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PREVENCE ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy Prevence šikanování ve škole prováděcí materiál ke Školnímu řádu (pro OA) Zpracoval: Mgr. Eva Šreibrová školní metodik prevence Kontrolovala:

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Tento Metodický pokyn je zveřejněn na webových stránkách školy a k dispozici je u ředitele

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Školní preventivní strategie Vypracoval: Mgr. Miroslava Štibingerová, metodik

Více

(součást Minimálního preventivního programu Základní školy Týnská 8, Třebíč, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MSMT- 22 294/2013-1)

(součást Minimálního preventivního programu Základní školy Týnská 8, Třebíč, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MSMT- 22 294/2013-1) Škola ZŠ Týnská 8, Třebíč Program proti šikanování ve škole Č. j.: ZST 479/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: S 10 (součást Minimálního preventivního programu Základní školy

Více

Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014

Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014 Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014 OBSAH 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických

Více