Digitální fotografie Počítače 41

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální fotografie Počítače 41"

Transkript

1 TIP PRO NÁRO NÉ p 1 cm po nekone no. U EM í 106 šet it. pro fotografování. Digitální fotografie Počítače Digitální fotografie a video v Nero cm, 128 stran, 169 Kč, ISBN Vypalujeme DVD na počítači, Jan Pecinovský cm, 96 stran, 129 Kč, 6,57, ISBN Digitální video natáčíme, upravujeme, vypalujeme Novou knihu autora bestsellerů o digitálním videu přivítají všichni neprofesionální tvůrci, kteří vlastní digitální videokameru a zamýšlejí zpracovat videozáznam pomocí počítače. 199 Kč, 8,56, ISBN Upravujeme digitální video 2., aktualizované a doplněné vydání cm, 124 stran, ISBN Digitální fotografie úpravy, tisk a prohlížení v programu ACDSee cm, 148 stran, 129 Kč, 49 Kč, 2,39, ISBN Začínáme fotografovat digitálně rady, tipy, triky a návody cm, 116 stran, 129 Kč, 79 Kč, 3,95, ISBN X 7292 Rodinná fotografie s digitálním fotoaparátem Marie Němcová Homevideo I. aneb Sám sobě režisérem Ekaterina Andrikanis ISBN Homevideo II. aneb Sám sobě kameramanem Ekaterina Andrikanis, Sergej Kondakov ISBN Digitální fotografie tipy a triky pro úpravy na počítači Marek Vondra 219 Kč, 149 Kč, 7,27, ISBN Škola digitální fotografie cm, 176 stran, ISBN Ulead VideoStudio 8 tipy a triky pro střih videa na počítači Anton Kostráb cm, 144 stran, 189 Kč, 9,19, ISBN RODINNÁ FOTOGRAFIE S DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTE Automatika ost ení není vždy 100 % spolehlivá a m že zaost it objekt, který jsme nevybrali. Pak zalistujeme v MENU a využijeme manuální zaost ení: Manuální zaost ení (MF) u n kterého aparátu je možno manueln zaost it všechny snímky, u jiného jen statické nebo pohybové. Vyhledáme režim ost ení a zvolíme MF. Na displeji se ukáže stupnice zaost ení od Pomocí šipek a náhledu ru n zaost íme motiv a potvrdíme OK. 46 Obrázek 54: Makovice je ostrá, ty inky pylu neostré, p estože bylo ost eno na n. Obrázek 55: Zaost eno na ostrou hranu stejn vzdálenou jako ty inky. Jsou ostré, makovice neostrá Citlivost v ISO U klasického aparátu dopadalo sv tlo na r zn citlivý film, u digitálního dopadá na CCD ip. Ten nevym ujeme, ale zm n citlivosti se dosahuje procesováním. ím více sv tla do aparátu vchází, tím nižší citlivost nastavujeme a naopak. Aparáty nabízejí nastavení citlivosti od 50 ISO po 8000 ISO i více. Nastavení vyšší citlivosti zp sobí zvýrazn ní tmavých obrazových bod a na obraze vzniká tzv. digitální šum. Jsou to malé hrudky nebo-li ur ité zdrsn ní. ím horší jsou sv telné podmínky a nastavena vyšší citlivost, tím p ibývá více šumu. V MENU aparátu m žeme nastavit odstran ní šumu nebo to provede- RODINNÁ FOTOGRAFIE S DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTE EM Obrázek 149: Výpov snímku podtrhuje ada odstín jedné barvy a jejich r zná sytost. Výb r barev by m l podtrhovat výpov snímku. N které barvy si jsou navzájem blízké, mohou se dopl ovat, jiné jsou kontrastní. Divoké barvy je t eba n kdy zkrotit, jindy pomohou ur itý prvek zvýraznit. M ly by vždy spolu ladit a být p íjemné estetickému vkusu, nikoliv p sobit nevyvážen a vytvá et nap tí. Barva by nás nem la zahltit, m li bychom s ní Jak ovlivníme výb rem barev snímek Zvážíme pom r teplých a studených barev i jejich teplotní rozdíl, z n hož vytvo íme na snímku harmonii. Pom r t chto barev dodává snímku zvláštní charakter. Teplé barvy vystupují do pop edí, proto by jejich nositelem m l být hlavní motiv. Studené ustupují do pozadí, navozují pocit prostoru, jsou vhodn jší pro pozadí. Ve stínu bývají barvy studen jší, lad ny do modra a zelena, osv tlené jsou teplejší a zá iv jší. Obrázek 150: Teplé barvy motiv zd raz ují, studená zelená ustupuje do pozadí. 98 RODINNÁ FOTOGRAFIE S DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTE EM Obrázek 133: P ehled základních sm r osv tlení fotografovaného motivu. P ední levé a mírn bo ní sv tlo dopoledne nebo odpoledne, a navíc rozptýlené, je nejvhodn jším osv tlením Obrázek 134: Slune ní svit se odráží na vodní hladin a vytvá í dojem prostoru, který umoc ují linie b eh. V ná rtku schází sv tlo shora, což je svit poledního slunce nebo um lé horní sv tlo. Tomuto sv tlu se vyhýbáme, nebo postav prosv tlí temeno hlavy, pod o ima vzniknou tmavé stíny a vržený stín je velmi krátký. Sv tlo svítící na p edm t zdola m že podtrhnout neobvyklý nám t, ale pro b žnou rodinnou fotografii není p íliš vhodné. P ední sv tlo má fotograf za zády nebo použije blesk na t le aparátu. Ve dne p ední sv tlo nevytvá í stín, obraz je pom rn plochý, barvy jsou výrazné a p i správném nastavení Vyvážení bílé podány pom rn v rn. P ed západem slunce jsou stíny velmi dlouhé, pomáhají zd raznit prostor, ale struktura povrchu je spíše potla ena. Jedinečná kniha určená běžnému fotografovi, pořizujícímu snímky rodiny, přátel či z dovolené. Poradí, jak jednoduše fotografovat, upravovat fotky v PC, archivovat a prezentovat. Seznámí s jednoduchými tipy a rychlými postupy a postupně přejde k náročnějším technikám. Uspokojí i zvídavé fotografy, kteří chtějí naplnit rodinné album zajímavými snímky. ISBN Homevideo III. aneb Sám sobě střihačem Ekaterina Andrikanis, Sergej Kondakov ISBN Velký průvodce DVD Jim Taylor, Mark R. Johnson, Charles G. Crawford cm, šitá vazba, 552 stran, 645 Kč, ISBN Pinnacle Studio 11 podrobná příručka uživatele ISBN Adobe Premiere Pro cm, 208 stran, ISBN Nero 8 kompletní průvodce vypalováním CD a DVD, Jan Pecinovský cm, 256 stran, 249 Kč, ISBN Ripuj, mixuj, vypaluj CD! nahrávání hudby a vytváření remixů Eliot Van Buskirk cm, 240 stran, 249 Kč, ISBN Pinnacle Studio cm, 192 stran, ISBN Adobe Premiere Pro CS cm, 240 stran, 359 Kč, 17,49, ISBN Počítače / Kancelářské programy 7068 Outlook Kč, 7,20, ISBN Access 2007 Slavoj Písek cm, 100 stran, ISBN Access 2007 Slavoj Písek cm, 228 stran, ISBN PowerPoint cm, 156 stran, 189 Kč, 9,19, ISBN Word cm, 124 stran, ISBN PowerPoint cm, 132 stran, ISBN Nejnovější verzí programu Excel se uživateli otevírají netušené možnosti tajemného světa výpočtů a dat. Nechcete-li se v tomto světě ztratit, vezměte si k ruce tohoto skvělého průvodce cm, 232 stran, ISBN Nejoblíbenější tabulkový kalkulátor s sebou přináší celou řadu nových vlastností i celkovou změnu uživatelského ovládání. Kniha vás provede od nejjednodušších úprav pracovního prostředí (listu, dokumentu, buňky) přes zadávání vzorců do buněk až po vytváření jednoduchých tabulek, jejich formátování a úpravy. Stranou nezůstanou ani možnosti prezentování dat v grafech a jejich vytištění cm, 144 stran, ISBN Word 2007 pro pokročilé, Rudolf Pecinovský Jedinečná publikace seznámí čtenáře s racionálním formátováním dokumentu ve Wordu. Důraz je kladen na kapitolu o stylech, kde je uvedeno několik konkrétních příkladů. Dále je publikace zaměřena na činnosti často využívané v kancelářích, jako je zpracování hromadné korespondence a tvorba formulářů. Určitě se hodí i tabulky, které umožňují základní výpočty, a publikační činnost, především revize cm, 240 stran, 297 Kč, 14,57, ISBN podzim 2009 / zima

2 42 Počítače tabulky a grafy Ignatz Schels Outlook cm, 204 stran, ISBN Word cm, 228 stran, ISBN Pokud chcete využívat naplno, potřebujete se zorientovat v práci s tabulkami a diagramy. Podrobná, ale zároveň velmi přehledná kniha vás naučí používat důležité techniky a jednoduchá makra. Kniha se stovkami příkladů a návodných obrázků vám bude neocenitelným pomocníkem v práci, v obchodě, doma i ve škole. Publikace z pera špičkového specialisty na tabulkový procesor navazuje na úspěšný bestseller vzorce a funkce. Už nebudete muset ztrácet čas zkoušením a hledáním v nápovědě. Příklady uvedené v knize naleznete i na stránkách Grady a budete si je moci nejen vyzkoušet, ale zcela libovolně s nimi experimentovat Lotus Notes 7 uživatelská příručka Luboš Moravec cm, 256 stran, 279 Kč, ISBN OpenOffice.org 2.0 kompletní průvodce cm, 292 stran, 329 Kč, 16,20, ISBN Office cm, šitá vazba, 400 stran, ISBN Outlook 2003 začínajícího uživatele cm, 212 stran, 249 Kč, 12,18, ISBN stran, 569 Kč, 24,47, ISBN OpenOffice.org tipy a triky pro záznam a úpravu maker Milan Sobek cm, 152 stran, 179 Kč, ISBN Office XP cm, 432 stran, 295 Kč, 14,57, ISBN chybějící manuál Matthew Macdonald 7141 vzorce a funkce Ignatz Schels 7817 v příkladech 7143 Excel záznam, úprava a programování maker, Jaroslav Černý Tato kniha vás provede světem Excelu, přes vzorce a výpočty, grafi cké uspořádání dat v grafech či samostatné grafi ckých doplňky pro vylepšení estetického vjemu prezentovaných dat cm, 192 stran, ISBN Ať už používáte Excel pro výpočty a grafy či přehledové databáze vybavené makry, jistě oceníte zcela jedinečného průvodce na cestě k zvládnutí jeho nejnovější verze Excelu stran, 699 Kč, 34,19, ISBN Překlad německého bestselleru, jenž vás za pomoci více než 400 příkladů naučí pracovat beze zbytku se všemi vzorci i funkcemi Excelu, a to bez ohledu na to, jakou verzi Excelu používáte cm, 512 stran, 669 Kč, 32,60, ISBN Druhé vydání bestselleru známého českého odborníka na kancelářské programy. Kniha obsahuje cca 150 řešených příkladů, které zahrnují problémy ze všech oblastí, v nichž lze Excel využít. 229 Kč, 9,85, ISBN Sociální internet a podniky 7397 Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování Dominik Vymětal ISBN Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru Bohumír Štědroň ISBN Manažerské řízení a informační technologie Bohumír Štědroň cm, 156 stran, 225 Kč, 11,19, ISBN Strategické vládnutí a Česká republika Martin Potůček cm, 364 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN Skype kompletní průvodce Harry Max, Taylor Ray cm, 232 stran, 299 Kč, ISBN egovernment bezpečně Vít Lidinský, Ivana Švarcová, Petr Budiš, Zbyněk Loebl, Barbora Procházková cm, 160 stran, ISBN Blogy: Publikuj a prosperuj Blogování pro váš business Dl Byron, Steve Broback Kniha je praktickým návodem k tomu, jak můžete pomocí blogů propagovat svoji značku, zvýšit prodej výrobků a diskutovat se zákazníky. Zjistíte, jak vytvořit a zveřejnit blog, který se hodí k vašemu druhu podnikání cm, 200 stran, 369 Kč, 18,19, ISBN Google AdWords Alexander Beck Služba Google AdWords umožňuje nakoupit vysoce cílenou reklamu placenou za prokliky (PPC). Reklamy z AdWords se zobrazují podél výsledků hledání v Google a na vyhledávacích a obsahových stránkách jeho partnerů. Bez ohledu na výši vašeho rozpočtu můžete reklamy zobrazovat na Google a v jeho reklamní síti. Kniha vysvětlí, jaké možnosti AdWords nabízí, a provede vás jednoduchým nastavením této služby cm, 232 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví Tomáš Zelinka, Miroslav Svítek cm, asi 144 stran, cca 199 Kč, 8,56, ISBN Elektrotechnologie v praxi Josef Šavel, Irena Štěpařová ISBN Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikacích Roman Rak, Václav Matyáš, Zdeněk Říha a kolektiv Mezinárodní kolektiv autorů rozebírá biometrické metody a aplikace (bertilonáž, otisky prstů, identifi kace dle hlasu, atd.) z pohledu využití v trestním řízení i ochrany osob a majetku cm, 664 stran, 899 Kč, 44,08, ISBN podzim 2009 / zima 2010

3 ICQ složek. popředí multiplatformní Jabber Yahoo! Messenger Yahoo! Messenger je Instant Messaging systém umož ující komunikaci prost ednictvím vým ny textových zpráv, videop enos, chat, sdílení fotek, volání a další. Tento protokol je spjat s americkým portálem Yahoo!. O ciální klient je poskytován pro opera ní systémy Windows, Linux a MacOS, protokol podporují také další komunika ní programy jako Gaim, Miranda a Trillian. Máte-li mnoho p átel v USA, pak je velice pravd podobné, že ada z nich bude angažována práv v této aplikaci. Více informací: Jabber Jabber je komunika ní protokol založený na XML (extensible Markup Language) pro posílání rychlých zpráv. Servery Jabberu jsou rozmíst ny po celém sv t na tisících po íta. Výhodou je otev enost protokolu a z ní vyplývající velké množství klient a snadná implementace nových funkcí. K dalším p ednostem pat í podpora PGP (Pretty Good Privacy) a SSL (Secure Sockets Layer), které zvyšují bezpe nost p enášených dat, kontakty uložené na serveru nebo možnost komunikovat všech ostatních IM systém prost ednictvím tzv. transport. Více informací: 6. Komunikace v reálném čase Počítače Seznámení s počítači 7810 Jak na Word cm, 84 stran, 59 Kč, 2,89, ISBN Jak na PowerPoint cm, 88 stran, 69 Kč, 3,29, ISBN Nastavení domácího počítače prakticky a názorně Mojmír Král Jedinečná publikace spojuje přehled komponentů počítače a popis potřebných programů spolu s návodem na jejich použití. Kniha je určena jak běžným, tak i středně pokročilým uživatelům. 229 Kč, 11,19, ISBN Jak na Word 2003 ISBN Jak na Windows Vista ISBN Jak na ICQ Pavel Vampola cm, 80 stran, 69 Kč, 3,29, ISBN ICQ bylo vytvo eno v roce 1996 rmou Mirabilis. První verze zahrnovala pouze odesílání zpráv a kontakty. Spole nost byla založena ty mi mladými Izraelci, následn byla zakoupena americkým gigantem AOL. ICQ za léta vývoje urazilo dlouhou cestu. Stalo se velice populární na celém sv t, v R jde o nejvyužívan jší sí. Naleznete zde spoustu p átel, existuje bezpo et klient, každý má trochu jiné možnosti. Klient produkovaný mate skou rmou má spoustu multimediálních funkcí ale také spoustu reklamy. Více informací: Obrázek 6.4: 28 ICQ se stalo v českých podmínkách nejoblíbenějším IM Windows Live Messenger (MSN) Velkou výhodou tohoto klienta je synchronizace s Microsoft Outlook a plná integrace v systému Windows. Dále také umož uje komunikaci prost ednictvím textových zpráv, videop enos, chatu, sdílení fotek a p enosu hlasu. Samoz ejmostí jsou smajlíci (ikony vyjad ující pocity a nálady). Specialitou je tzv. š ouchnutí (zp sobí zat esení uživatelova okna) a mrknutí (animace v okn pro posílání zpráv). Komunikovat lze nov i s uživateli Yahoo! Messenger. Je docela možné, že Microsoft p ed laným MSN klientem ve Windows Vista uko istí mnoho nových uživatel a pokusí se dorovnat skóre s ICQ, uvidíme. Více informací: 6. Komunikace v reálném čase Internet Explorer Jde o stále velice využívaný a oblíbený internetový prohlíže. Patrn práv díky své integraci v MS Windows jde o jeden z dlouhodob nejoblíben jších program, ale také o jeden z nejnapadan jších viry a škodlivým internetovým kódem (aplikacemi, které narušují uživatelské soukromí a znep íjem ují práci). Zastaralost donutila adu uživatel p ejít na jiné prohlíže e, ale od verze 7 má Internet Explorer kone n záložky a další užite né funkce. Zvýšena byla také bezpe nost a prozatím se zdá, že pr nik škodlivého kódu nebude zase tak snadný. as ale každou aplikaci prov í. Internet Explorer je ur en pouze pro o ciální majitele opera ního systému Windows to platí u všech nových aplikací rmy Microsoft, nebo rma neustále bojuje s po íta ovými piráty. Více informací: Obrázek 3.1: Obr. 1.3 Internet Explorer 7 je integrován do Windows Vista Mozilla Firefox Zám rem p vodního tv rce, Mozilla Foundation, bylo vytvo it malý, rychlý, jednoduchý a vysoce rozši itelný webový prohlíže vedle stávajícího velkého balíku internetového softwaru Mozilla Suite. Firefox je nyní spole n s ovým klientem Mozilla Thunderbird nejd ležit jším projektem Mozilla Corporation. Jako jeden z prvních program m l Firefox prohlížení web v panelech a na jeho zásuvné moduly si n kte í uživatelé až p íliš zvykli nap íklad ovládání aplikace pohybem myší (kreslení tvar znamenající ur ité funkce). Nejnov jší verze 2 má vylepšenou ochranu proti útok m z internetu a další inovované funkce. Více informací: 3. Práce s internetovým prohlížečem Na tento panel m žete sami doplnit další tla ítka a tak prakticky každou aplikaci spoušt t p ímo odsud. Na pravé stran hlavního panelu pak najdete aktiva ní ikony systémového asu, Postranního panelu systému Windows a podle pot eby zde bývají zobrazeny další aktiva ní ikony. Prostor mezi panelem Snadné spušt ní a aktiva ními ikonami, který máte nyní prázdný (na obrázku 1.3 je tomu jinak), se nazývá Panel úloh. Je ur en pro tla ítka spušt ných aplikací. Úvodní obrazovka Windows Vista 1.3 Spouštění aplikací Windows Vista nabízejí n kolik zp sob, jak spustit aplikaci (uživatelský program). Existují aplikace, které p i instalaci umístí svoji ikonu na pracovní plochu Windows Vista. Ikony však nemusí být jen na ploše, ale v kterémkoliv okn. Kdekoli je ikona aplikace dostupná, platí, že tam m žete aplikaci spustit, a to poklepáním (dvojím rychlým stiskem levého tla ítka myši). Druhou možností je stisknutí tla ítka Start, po n mž se rozev e nabídka Start. Pohybujete-li myší po nabídce nahoru, zjistíte, že souhlasn s pohybem vaší ruky se pohybuje výb rový kurzor, který zvýraz uje práv aktivní ádek nabídky Start. Zastavíte-li pohyb myši na n které z položek, záhy se objeví popisek up es ující ú el a použití aplikace podobn jako na obrázku 1.4. Chcete-li danou položku aktivovat, je t eba na ní klepnout. 1. První setkání s Windows Vista Obrázek 3.2: 13 Firefox má strohý design, ale zato výbornou funkčnost Obrázek 3.3: 66 Také Opera má své zastánce, jde o revoluční prohlížeč v mnoha směrech 3. Práce s internetovým prohlížečem Obr. 4.14: Obrázek 6.5: MSN se stále více dostává do 29 Dialogové okno Otevřít V tuto chvíli mnozí lidé zmatkují, protože dialogová okna Otevřít a Uložit jako jsou si velmi podobná. Soustřeďte se na to, co chcete dělat, a ověřte si, zda máte otevřené to správné okno. 4.5 Kopírování a přesun souborů a složek Jak vám bude dokument p ibývat, m že se ukázat, že by vám vyhovovalo zcela jiné uspo ádání složek než to aktuální. Jenom pro jistotu připomínám, že při kopírování zůstane objekt na původním místě a v cílové pozici se objeví jeho kopie, zatímco při přesunu objekt svoji původní pozici opustí a přesune se do cílové pozice. 4. Soubory a složky Obrázek 6.6: Moderní podobu IM reprezentuje Kopírování a přesun tahem myši Jako pro v tšinu operací i pro kopírování a p esun existuje ada možných postup. Za neme tím nejjednodušším, p i n mž vytvá íme kopii n jakého souboru v rámci jeho rodi ovské složky. D láme to proto, abychom v p ípad pot eby zachovali dokument v p vodním stavu; je to vlastn ta nejjednodušší operace sledující tento cíl. Doporu it vám m žeme dva postupy. Uchopte kopírovaný soubor pravým tla ítkem myši a p esu te jej o kousek vedle na volné místo. Jakmile uvolníte pravé tla ítko myši, z otev ené místní nabídky zadejte p íkaz Kopírovat sem tak, jako na obrázku Název souboru z stane stejný s jedním malým detailem je za n j p idán dov tek kopie. 67 Obr. 4.15: Kopírování souboru v rámci jedné složky pravým tlačítkem myši Obr. 4.16: Kopírování souboru se stisknutou klávesou Ctrl P i druhém postupu budete p etahovat ikonu levým tla ítkem myši, ale p itom podržíte stisknutou klávesu CTRL asi jako na obrázku Když si tento postup natrénujete nasucho, m žete se pokusit kopírovat ikony soubor na jiné objekty, tedy na ikony složek, a to p ímo ve stromu 4. Soubory a složky 67 Hledáme na internetu ISBN První kroky s internetem ISBN Jak na počítač Josef Slowík ISBN Jak na Pinnacle Studio 10 ISBN Fotografujeme digitálně I. ISBN Zdá se vám jako nemožný úkol ovládat svůj počítač či jeho programy, neboť teprve začínáte? Nebojte se a pusťte se do toho s námi! S příručkami edice V rekordním čase to zvládnete rychle a dobře Windows XP Josef Slowík cm, 128 stran, ISBN X 7573 Freeware jak zdarma vybavit počítač softwarem Pavel Tůma cm, 264 stran, 269 Kč, 149 Kč, 7,20, ISBN Windows Vista cm, 108 stran, ISBN Windows Vista cm, 232 stran, ISBN Začínáme s počítačem 4., aktualizované vydání Jste-li začátečník v práci s počítačem a rádi byste se jej naučili ovládat, používat internet, komunikaci elektronickou poštou, včetně dalších triků, pak jste sáhli po té správné knize. ISBN Hardware pro začátečníky průvodce nitrem počítače na první pokus Dagmar Šimková Kniha vám srozumitelnou formou za pomoci obrázků, fotografi í a schémat umožní nahlédnout pod pokličku hardware, poznat souvislosti i vzájemné vztahy mezi jednotlivými částmi počítače. 129 Kč, 6,57, ISBN Administrace, operační systémy a sítě 7575 qmail správa unixových poštovních systémů John R. Levine cm, 252 stran, 299 Kč, 149 Kč, 7,20, ISBN Linux ve světě Windows průvodce administrátora heterogenních sítí Roderick W. Smith cm, šitá vazba, 460 stran, 459 Kč, ISBN Cisco optimalizace aplikací Michael Hicks cm, 336 stran, 699 Kč, 34,19, ISBN Cisco Mobilní IP technologie a aplikace Stefan Raab, Madhavi Chandra cm, 300 stran, 445 Kč, 249 Kč, 12,18, ISBN Linux postavte si počítačovou síť Petr Krčmář Kniha je zároveň učebnicí i příručkou určenou pro uživatele, jenž by rád porozuměl problematice prvotního návrhu, praktické realizace a následné administrace počítačových sítí cm, 184 stran, ISBN Administrace systému Linux překlad čtvrtého vydání Steve Shah, Wale Soyinka Čtvrté vydání knihy renomovaného autora uvádí do tajů správy stále populárnějšího operačního systému Linux. Autor podrobně popisuje správu jednouživatelských stanic i celé sítě cm, šitá vazba, 428 stran, 525 Kč, ISBN Unix Deborah S. Ray, Eric J. Ray Ať už patříte mezi začínající správce Unixu či unixových systémů nebo jste student, který potřebuje proniknout do Unixu a ovládnout jej, pak byste neměli tuto knihu ponechat bez povšimnutí cm, 416 stran, 499 Kč, 24,50, ISBN Správa Windows Serveru 2008 průvodce pokročilého správce Bohdan Cafourek Tato skvělá publikace je určena spíš pro pokročilého správce. Kniha vám popíše jak pracovat v MS Serverech s řádkovými příkazy, VBS skripty, rozhraním WMI a programy Resource Kitu. 429 Kč, 21,18, ISBN Sítě LAN hardware, instalace a zapojení James Trulove Překlad třetího vydání bestselleru, jehož bez pochyby ocení nejen správci sítí, ale také technici fi rem, zabývajících se instalací datových rozvodů a strukturované kabeláže. Obsahuje nejnovější detailní popis standardů, bezchybné instalace a provozu strukturované kabeláže, optických kabelů, gigabitového a 10gigabitového ethernetu, směrovačů, přepínačů a konektorů či bezdrátových sítí LAN cm, 384 stran, 499 Kč, 24,30, ISBN podzim 2009 / zima

4 44 Počítače Grafika, CAD CorelDRAW X4 praktická příručka Petr Novotný Publikace představuje novou verzi populárního grafického programu CorelDraw. První část je věnována uživatelskému rozhraní a možnostem jeho nastavení. V další části je vysvětleno použití základních i složitějších funkcí a čtenář se dozví, jak vhodně postupovat při tvorbě loga, vizitky, novin či webové stránky. Závěr knihy je věnován aplikacím z balíku PHOTO-PAINT, PowerTRACE a CAPTURE. 229 Kč, 11,19, ISBN Šokující digitální fotografie příručka fotografa pro tvorbu digitálních triků a efektů Barry Huggins, Ian Probert Rádi fotografujete digitálně, už vám nestačí běžné techniky, chcete dosahovat profesionálních výsledků a šokovat široké okolí svými výtvory? Pak rozhodně neváhejte, vezměte tuto knihu a pořádně se něčeho chytněte cm, šitá vazba, 192 stran, 529 Kč, 25,79, ISBN Photoshop CS2 pro reklamu a marketing Daniel O. Sorenson Tajemství odhalená zkušeným matadorem zábavní reklamy. Chcete-li rychle dosáhnout profesionálních a dokonalých výsledků, které budou mít na veřejnost maximální účinek, pak by tato publikace neměla chybět na vašem stole a být po ruce cm, 212 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN AutoCAD 2009 Detlef Ridder Populární software pro 2D a 3D projektování a konstruování AutoCAD přinesl ve verzi 2009 nové a moderní uživatelské rozhraní, lepší manipulaci s objekty, automatizační nástroje, které nevyžadují znalost programování, a nové 3D navigační nástroje. Kniha uvede začínajícího uživatele do CAD konstrukcí s AutoCAD a umožní rychlé a úspěšné zapracování. Krok za krokem seznámí s obsáhlými funkcemi programu. asi 416 stran, cca 599 Kč, 25,76, ISBN Acrobat 7 Donna L. Baker cm, 296 stran, 299 Kč, 89 Kč, 4,45, ISBN Illustrator CS2 Dave Cross, Matt Kloskowski cm, šitá vazba, 304 stran, 349 Kč, 149 Kč, 7,20, ISBN Acrobat 7 podrobně a prakticky 139 Kč, ISBN X 7415 Maya průvodce 3D grafikou Dariush Derakhshani 436 stran, 495 Kč, ISBN Principy krásného webdesignu průvodce krok za krokem Jason Beaird Kniha vás seznámí se základními principy, jak docílit krásného vzhledu vašeho webu, poradí, jak implementovat designové prvky, jak vymyslet příjemný layout, jaké volit kombinace barev, jaké používat textury, obrázky a fonty, a nakonec jak všechno správně propojit dohromady a dojít od původního konceptu ke krásnému webu. Sami budete překvapeni obrovským rozdílem, jak stránky vypadaly předtím a potom cm, šitá vazba, asi 160 stran, cca 399 Kč, 17,16, ISBN InDesign CS a CS2 Scott Kelby, Terry White cm, šitá vazba, 244 stran, 329 Kč, ISBN GoLive CS2 Adam Pratt, Lynn Grillo cm, 368 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN Adobe Photoshop design grafiky GUI Václav Krejčí Na více než deseti konkrétních příkladech krok za krokem poznáte, jak se grafi ka tvoří v programu Adobe Photoshop (ve verzi 7 a výš). Doprovodné soubory jsou ke stažení na www. grada.cz cm, pevná vazba, 200 stran, 499 Kč, 24,50, ISBN Adobe Photoshop CS4 velký Deke Mcclelland S tímto ilustrovaným průvodcem se naučíte pracovat s programem Adobe Photoshop CS4 rychleji a efektivněji. Unikátní výukový systém známého zkušeného lektora vás naučí zvládnout všechny důležité funkce nejoblíbenějšího grafického editoru v jeho nejnovější verzi. Sami se přesvědčíte, že si autorovy lekce můžete snadno přizpůsobit individuální úrovni a požadavkům, kniha pak funguje jako osobní trénink. asi 416 stran, cca 699 Kč, 29,99, ISBN Adobe Photoshop Lightroom 2 Mojmír Král V této knize se seznámíte se všemi fázemi zpracování fotografi í. Dozvíte se, jak provádět základní i pokročilejší barevné korekce, retuše nečistot a další potřebné úpravy, atd cm, asi 128 stran, cca 179 Kč, 7,70, ISBN AutoCAD 2007 George Omura V nejnovějším vydání knihy o AutoCADu naleznete praktického a zevrubného průvodce na cestě stavbou solidních základů znalosti a efektivního využití nejnovější verze AutoCADu cm, 408 stran, ISBN Bezpečnost 7499 Hacking detekce a prevence počítačového útoku Carl Endorf, Eugene Schultz, Jim Mellander 356 stran, 389 Kč, ISBN Hacking Buffer Overflow zneužití, detekce a prevence James C. Foster cm, 348 stran, ISBN Softwarové pirátství bez záhad Paul Craig, Mark Burnett 489 Kč, ISBN Phishing bez záhad Lance James cm, 284 stran, ISBN Hacking manuál hackera Allen Harper, Shon Harris, Chris Eagle, Jonathan Ness, Michael Lester cm, 400 stran, ISBN Hacking bez záhad 5., aktualizované a doplněné vydání Stuart Mcclure, Joel Scambray, George Kurtz 520 stran, 525 Kč, 25,79, ISBN Kybernetická kriminalita nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství Václav Jirovský ISBN Spam jak nepřivolávat, nepřijímat a nerozesílat nevyžádanou poštu Martin Adámek 249 Kč, ISBN podzim 2009 / zima 2010

5 Počítače Web, programování a databáze CSS chybějící manuál David Sawyer Mcfarland Tato kniha vám díky živým příkladům a tutoriálům umožní poznat techniky a pracovní postupy skutečných profesionálů, které používají k dosažení těch vizuálně nejdokonalejších layoutů. 432 stran, 469 Kč, 22,87, ISBN CSS kaskádové styly praktický manuál Miroslav Cyroň 340 stran, ISBN HTML a CSS jdi do toho Molly E. Holzschlag cm, 264 stran, ISBN X HTML, XHTML a CSS Bible pro tvorbu WWW stránek Steven M. Schafer Kniha, kterou potřebujete k úspěchu! Průvodce světem HTML a CSS vás naučí mluvit jazykem webu, osvojit si znalosti webových specifi kací a jednou provždy používat hypertextové odkazy. Zjistíte, že umění vytvářet sofi stikované interaktivní stránky a robustní aplikace je překvapivě nenáročné umění, dozvíte se spoustu dalších možností, jak udělat vaše stránky interaktivnější a uživatelsky příjemnější. 648 stran, 699 Kč, 34,19, ISBN Algoritmy v jazyku C a C++ Jiří Prokop Čtenář bude po přečtení knihy znát nejdůležitější algoritmy a prohloubí si znalost jazyka C i schopnost samostatné tvorby algoritmů. Na stránkách Grady naleznete programy ke stažení cm, 160 stran, 229 Kč, 11,19, ISBN PHP objektově orientované koncepty, techniky a kód Peter Lavin Kniha pro každého správce a tvůrce webových stránek či programátora, který se dosud nezorientoval v problematice objektově orientovaného programování a rád by při práci používal PHP. 249 Kč, 12,18, ISBN Linux, Apache, MySQL a PHP Instalace a konfigurace prostředí pro pokročilé webové aplikace Eric Rosebrock, Eric Filson 344 stran, 369 Kč, ISBN XML pohotová referenční příručka Referenční příručka programátora ke XML, XPath, XSLT, XML Schema, SOAP a dalším Aaron Skonnard, Martin Gudgin cm, 344 stran, 349 Kč, 49 Kč, 2,39, ISBN PHP 5 v praxi pro začátečníky a mírně pokročilé Oliver Leiss, Jasmin Schmidt PHP patří díky jednoduchosti svého použití k nejoblíbenějším skriptovacím programovacím jazykům. Kniha je koncipována jako kurz pro začínající a mírně pokročilé uživatele cm, asi 288 stran, cca 349 Kč, 14,99, ISBN Destilované UML Martin Fowler Stačí nahlédnout do celosvětově uznávaného bestselleru a sami poznáte, že obsahuje naprosto zásadní informace pro každého, kdo to s vývojem aplikací s využitím UML myslí skutečně vážně cm, 176 stran, ISBN XML technologie Principy a aplikace v praxi I. Mlýnková, M. Nečaský, J. Pokorný, K. Richta, K.Toman, V. Toman Ojedinělá publikace, která aktuálně reaguje na rychlý vývoj problematiky v posledních letech, komplexně seznamuje s XML technologiemi se zvláštním zřetelem na XML databáze cm, 272 stran, 298 Kč, 14,57, ISBN PHP a XML Jiří Kosek V této publikaci z pera renomovaného autora naleznete užitečné informace o možnostech využití XML při tvorbě dynamických webových stránek, jako je např. přehled podpory XML v PHP5, čtení dokumentů pomocí SimpleXML, přes čtení a manipulace s dokumenty pomocí DOM rozhraní, vyhledávání dat pomocí XPath nebo například význam validace XML dokumentů cm, 352 stran, 299 Kč, 12,86, ISBN Myslíme objektově v jazyku Java kompletní učebnice pro začátečníky, 2., aktualizované a rozšířené vydání Rudolf Pecinovský Publikace vás provede světem objektového programování a naučí vás řešit problémy skutečně objektově. Autor se nesnaží učit jen syntaxi jazyka, ale naučí vás doopravdy programovat cm, šitá vazba, 576 stran, 659 Kč, 31,80, ISBN Velký průvodce JavaScriptem tvorba interaktivních webových stránek v praxi Dave Thau Na základě ukázek z reálného světa vás autor provede skripty a podrobně vám vysvětlí, jak dosáhnout efektů, které chcete. Jako bonus je kompletní referenční přehled všech objektů a funkcí. 520 stran, 599 Kč, 29,48, ISBN Cocoa úvod do programování počítačů Apple Ondřej Čada ISBN DirectX začínáme programovat Pavel Pokorný ISBN Genetické algoritmy a genetické programování Josef Hynek ISBN Objektové programování naučte se pravidla objektového myšlení Ondřej Čada ISBN Jazyky C a C++ kompletní kapesní průvodce Miroslav Virius cm, 520 stran, ISBN SQL začínáme programovat Robert Sheldon cm, šitá vazba, 500 stran, 525 Kč, ISBN Pascal učebnice základů programování Karel Putz cm, 268 stran, ISBN Oracle DBA kapesní průvodce David C. Kreines cm, 156 stran, 199 Kč, ISBN Perl kapesní průvodce programátora Martin Kysela cm, 134 stran, 169 Kč, ISBN Visual Studio.NET praktické programování krok za krokem František Šíma, David Vilímek 256 stran, 299 Kč, 149 Kč, 7,20, ISBN Pascal pokročilejší programátorské techniky Karel Putz cm, 264 stran, ISBN Oracle průvodce správou, využitím a programováním 289 Kč, 14,17, ISBN podzim 2009 / zima

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

vypalování DVD Harry Potter a Fénix v ád bezdrátovou sí Disk pro vaše filmy Vše, co jste cht li v d to a báli jste se zeptat

vypalování DVD Harry Potter a Fénix v ád bezdrátovou sí Disk pro vaše filmy Vše, co jste cht li v d to a báli jste se zeptat LUŠTĚTE SUDOKU A VYHRAJTE MP3 PŘEHRÁVAČ časopis plný tipů a triků 15-16/2007 Harry Potter a Fénix v ád Pátý díl hry je tady! vyšlo 2. srpna ročník V 39,90 Kč www.jnp.cz Vše, co jste cht li v d to a báli

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

1 Základní přehled aplikačního softwaru

1 Základní přehled aplikačního softwaru 1 Základní přehled aplikačního softwaru Součástí kancelářského softwarového balíku MS Office jsou tyto základní aplikační programy: MS Word textový editor MS Excel tabulkový kalkulátor MS Powepoint aplikace

Více

Adobe noviny. Adobe. Acrobat 7.0 CZ. nová rodina produktů Adobe. česká verze v prodeji. 2005 číslo 1

Adobe noviny. Adobe. Acrobat 7.0 CZ. nová rodina produktů Adobe. česká verze v prodeji. 2005 číslo 1 Adobe noviny Adobe jaro Acrobat 2005 číslo 1 7.0 CZ česká verze v prodeji z obsahu Adobe Acrobat 7.0 Adobe LiveCycle Document Server Tipy a triky Acrobat 7.0 Roadshow nová rodina produktů Adobe adobe noviny

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Adobe noviny. podzim 2009 číslo 31. z obsahu Adobe Acrobat a PDF PDF a datové schránky Aplikace pro datové schránky Flash Catalyst Tablet Intuos4

Adobe noviny. podzim 2009 číslo 31. z obsahu Adobe Acrobat a PDF PDF a datové schránky Aplikace pro datové schránky Flash Catalyst Tablet Intuos4 Adobe noviny podzim 2009 číslo 31 z obsahu Adobe Acrobat a PDF PDF a datové schránky Aplikace pro datové schránky Flash Catalyst Tablet Intuos4 ADOBE AIR ADOBE ACROBAT Dat JAKO VYTESANÉ DO KAMENE ZŮSTANOU

Více

Microsoft. Microsoft. Outlook 2007. nejen pro školy. Boris Chytil Jiří Chytil. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Outlook 2007. nejen pro školy. Boris Chytil Jiří Chytil. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia. Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Outlook 2007 nejen pro školy Boris Chytil Jiří Chytil Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz nadpis kapitoly Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

FX Hosting. Webový prohlížeč Mozilla Firefox

FX Hosting. Webový prohlížeč Mozilla Firefox FX Hosting Webový prohlížeč verze 1.5.0.3 Linux Verze 1.02 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech......3 2Úvod...4 2.1Komu je příručka určena...4 2.2Jak pracovat s příručkou......4 2.2.1Co

Více

Windows. Wi-Fi. Vaše vlastní rychlá TEST 36 PODROBNÝCH TESTŮ A RECENZÍ +9GB DVD. ECDL: vyzkoušeli jsme počítačový řidičák na vlastní kůži 08 10

Windows. Wi-Fi. Vaše vlastní rychlá TEST 36 PODROBNÝCH TESTŮ A RECENZÍ +9GB DVD. ECDL: vyzkoušeli jsme počítačový řidičák na vlastní kůži 08 10 ECDL: vyzkoušeli jsme počítačový řidičák na vlastní kůži 08 10 8/10 computer.zive.cz sledujeme nejnovější trendy ess Media, a. s., oddělení distribuce H +9GB DVD Defraggler 1.18 Soubory v maximální kondici

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A MS WORD 2007 PRO ZAČÁTEČNÍKY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2009 Studijní opora pro kurz MS Word pro učitele vznikla v rámci

Více

Stručný průvodce systémem Windows Vista

Stručný průvodce systémem Windows Vista POMOCNÝ TEXT PRO VÝUKU VÝPOČETNÍ TECHNIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Stručný průvodce systémem Windows Vista Pomocný text pro výuku výpočetní techniky PaedDr. Pavel Kovář 2008 K O V A R. P A V E L @ P O S T.

Více

ČÍSLO 32 JARO 2010. ADOBE noviny OBSAHU INDESIGN CS5. PHOTOSHOP CS5 Interaktivní dokumenty LIVECYCLE ES2. Multischránka. WoodWing Enterprise 7

ČÍSLO 32 JARO 2010. ADOBE noviny OBSAHU INDESIGN CS5. PHOTOSHOP CS5 Interaktivní dokumenty LIVECYCLE ES2. Multischránka. WoodWing Enterprise 7 ČÍSLO 32 JARO 2010 ADOBE noviny Z OBSAHU INDESIGN CS5 PHOTOSHOP CS5 Interaktivní dokumenty LIVECYCLE ES2 Multischránka WoodWing Enterprise 7 Adobe AcrobAt A AplikAce multischránka vše pro práci s datovými

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Tato

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

Spolupráce na vyšší úrovni

Spolupráce na vyšší úrovni Spolupráce na vyšší úrovni E-maily a týmová spolupráce Sdílení a schvalování dokumentů Správa znalostí, aktivit a informací v týmu Instant messaging a videokonference Integrovaný editor textů, tabulek

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010 Tato publikace

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson Michael J. Young Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Úvod do Microsoft

Více

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT)

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT) 1. Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) V první kapitole se zaměříme na pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na

Více

Windows7. Office 2010. Business Productivity Online Suite. Kompletní průvodce nového řešení od Microsoftu SPECIÁL

Windows7. Office 2010. Business Productivity Online Suite. Kompletní průvodce nového řešení od Microsoftu SPECIÁL SPECIÁL nové prostředí vyšší efektivita větší výkon lepší ergonomie Windows7 Kompletní průvodce nového řešení od Microsoftu CZ Office 2010 Word Excel PowerPoint Outlook OneNote Business Productivity Online

Více

Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele

Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou školských informatiků. Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Kam

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Outlook 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Outlook 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Outlook 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Outlook 2010 Tato publikace

Více