Digitální fotografie Počítače 41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální fotografie Počítače 41"

Transkript

1 TIP PRO NÁRO NÉ p 1 cm po nekone no. U EM í 106 šet it. pro fotografování. Digitální fotografie Počítače Digitální fotografie a video v Nero cm, 128 stran, 169 Kč, ISBN Vypalujeme DVD na počítači, Jan Pecinovský cm, 96 stran, 129 Kč, 6,57, ISBN Digitální video natáčíme, upravujeme, vypalujeme Novou knihu autora bestsellerů o digitálním videu přivítají všichni neprofesionální tvůrci, kteří vlastní digitální videokameru a zamýšlejí zpracovat videozáznam pomocí počítače. 199 Kč, 8,56, ISBN Upravujeme digitální video 2., aktualizované a doplněné vydání cm, 124 stran, ISBN Digitální fotografie úpravy, tisk a prohlížení v programu ACDSee cm, 148 stran, 129 Kč, 49 Kč, 2,39, ISBN Začínáme fotografovat digitálně rady, tipy, triky a návody cm, 116 stran, 129 Kč, 79 Kč, 3,95, ISBN X 7292 Rodinná fotografie s digitálním fotoaparátem Marie Němcová Homevideo I. aneb Sám sobě režisérem Ekaterina Andrikanis ISBN Homevideo II. aneb Sám sobě kameramanem Ekaterina Andrikanis, Sergej Kondakov ISBN Digitální fotografie tipy a triky pro úpravy na počítači Marek Vondra 219 Kč, 149 Kč, 7,27, ISBN Škola digitální fotografie cm, 176 stran, ISBN Ulead VideoStudio 8 tipy a triky pro střih videa na počítači Anton Kostráb cm, 144 stran, 189 Kč, 9,19, ISBN RODINNÁ FOTOGRAFIE S DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTE Automatika ost ení není vždy 100 % spolehlivá a m že zaost it objekt, který jsme nevybrali. Pak zalistujeme v MENU a využijeme manuální zaost ení: Manuální zaost ení (MF) u n kterého aparátu je možno manueln zaost it všechny snímky, u jiného jen statické nebo pohybové. Vyhledáme režim ost ení a zvolíme MF. Na displeji se ukáže stupnice zaost ení od Pomocí šipek a náhledu ru n zaost íme motiv a potvrdíme OK. 46 Obrázek 54: Makovice je ostrá, ty inky pylu neostré, p estože bylo ost eno na n. Obrázek 55: Zaost eno na ostrou hranu stejn vzdálenou jako ty inky. Jsou ostré, makovice neostrá Citlivost v ISO U klasického aparátu dopadalo sv tlo na r zn citlivý film, u digitálního dopadá na CCD ip. Ten nevym ujeme, ale zm n citlivosti se dosahuje procesováním. ím více sv tla do aparátu vchází, tím nižší citlivost nastavujeme a naopak. Aparáty nabízejí nastavení citlivosti od 50 ISO po 8000 ISO i více. Nastavení vyšší citlivosti zp sobí zvýrazn ní tmavých obrazových bod a na obraze vzniká tzv. digitální šum. Jsou to malé hrudky nebo-li ur ité zdrsn ní. ím horší jsou sv telné podmínky a nastavena vyšší citlivost, tím p ibývá více šumu. V MENU aparátu m žeme nastavit odstran ní šumu nebo to provede- RODINNÁ FOTOGRAFIE S DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTE EM Obrázek 149: Výpov snímku podtrhuje ada odstín jedné barvy a jejich r zná sytost. Výb r barev by m l podtrhovat výpov snímku. N které barvy si jsou navzájem blízké, mohou se dopl ovat, jiné jsou kontrastní. Divoké barvy je t eba n kdy zkrotit, jindy pomohou ur itý prvek zvýraznit. M ly by vždy spolu ladit a být p íjemné estetickému vkusu, nikoliv p sobit nevyvážen a vytvá et nap tí. Barva by nás nem la zahltit, m li bychom s ní Jak ovlivníme výb rem barev snímek Zvážíme pom r teplých a studených barev i jejich teplotní rozdíl, z n hož vytvo íme na snímku harmonii. Pom r t chto barev dodává snímku zvláštní charakter. Teplé barvy vystupují do pop edí, proto by jejich nositelem m l být hlavní motiv. Studené ustupují do pozadí, navozují pocit prostoru, jsou vhodn jší pro pozadí. Ve stínu bývají barvy studen jší, lad ny do modra a zelena, osv tlené jsou teplejší a zá iv jší. Obrázek 150: Teplé barvy motiv zd raz ují, studená zelená ustupuje do pozadí. 98 RODINNÁ FOTOGRAFIE S DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTE EM Obrázek 133: P ehled základních sm r osv tlení fotografovaného motivu. P ední levé a mírn bo ní sv tlo dopoledne nebo odpoledne, a navíc rozptýlené, je nejvhodn jším osv tlením Obrázek 134: Slune ní svit se odráží na vodní hladin a vytvá í dojem prostoru, který umoc ují linie b eh. V ná rtku schází sv tlo shora, což je svit poledního slunce nebo um lé horní sv tlo. Tomuto sv tlu se vyhýbáme, nebo postav prosv tlí temeno hlavy, pod o ima vzniknou tmavé stíny a vržený stín je velmi krátký. Sv tlo svítící na p edm t zdola m že podtrhnout neobvyklý nám t, ale pro b žnou rodinnou fotografii není p íliš vhodné. P ední sv tlo má fotograf za zády nebo použije blesk na t le aparátu. Ve dne p ední sv tlo nevytvá í stín, obraz je pom rn plochý, barvy jsou výrazné a p i správném nastavení Vyvážení bílé podány pom rn v rn. P ed západem slunce jsou stíny velmi dlouhé, pomáhají zd raznit prostor, ale struktura povrchu je spíše potla ena. Jedinečná kniha určená běžnému fotografovi, pořizujícímu snímky rodiny, přátel či z dovolené. Poradí, jak jednoduše fotografovat, upravovat fotky v PC, archivovat a prezentovat. Seznámí s jednoduchými tipy a rychlými postupy a postupně přejde k náročnějším technikám. Uspokojí i zvídavé fotografy, kteří chtějí naplnit rodinné album zajímavými snímky. ISBN Homevideo III. aneb Sám sobě střihačem Ekaterina Andrikanis, Sergej Kondakov ISBN Velký průvodce DVD Jim Taylor, Mark R. Johnson, Charles G. Crawford cm, šitá vazba, 552 stran, 645 Kč, ISBN Pinnacle Studio 11 podrobná příručka uživatele ISBN Adobe Premiere Pro cm, 208 stran, ISBN Nero 8 kompletní průvodce vypalováním CD a DVD, Jan Pecinovský cm, 256 stran, 249 Kč, ISBN Ripuj, mixuj, vypaluj CD! nahrávání hudby a vytváření remixů Eliot Van Buskirk cm, 240 stran, 249 Kč, ISBN Pinnacle Studio cm, 192 stran, ISBN Adobe Premiere Pro CS cm, 240 stran, 359 Kč, 17,49, ISBN Počítače / Kancelářské programy 7068 Outlook Kč, 7,20, ISBN Access 2007 Slavoj Písek cm, 100 stran, ISBN Access 2007 Slavoj Písek cm, 228 stran, ISBN PowerPoint cm, 156 stran, 189 Kč, 9,19, ISBN Word cm, 124 stran, ISBN PowerPoint cm, 132 stran, ISBN Nejnovější verzí programu Excel se uživateli otevírají netušené možnosti tajemného světa výpočtů a dat. Nechcete-li se v tomto světě ztratit, vezměte si k ruce tohoto skvělého průvodce cm, 232 stran, ISBN Nejoblíbenější tabulkový kalkulátor s sebou přináší celou řadu nových vlastností i celkovou změnu uživatelského ovládání. Kniha vás provede od nejjednodušších úprav pracovního prostředí (listu, dokumentu, buňky) přes zadávání vzorců do buněk až po vytváření jednoduchých tabulek, jejich formátování a úpravy. Stranou nezůstanou ani možnosti prezentování dat v grafech a jejich vytištění cm, 144 stran, ISBN Word 2007 pro pokročilé, Rudolf Pecinovský Jedinečná publikace seznámí čtenáře s racionálním formátováním dokumentu ve Wordu. Důraz je kladen na kapitolu o stylech, kde je uvedeno několik konkrétních příkladů. Dále je publikace zaměřena na činnosti často využívané v kancelářích, jako je zpracování hromadné korespondence a tvorba formulářů. Určitě se hodí i tabulky, které umožňují základní výpočty, a publikační činnost, především revize cm, 240 stran, 297 Kč, 14,57, ISBN podzim 2009 / zima

2 42 Počítače tabulky a grafy Ignatz Schels Outlook cm, 204 stran, ISBN Word cm, 228 stran, ISBN Pokud chcete využívat naplno, potřebujete se zorientovat v práci s tabulkami a diagramy. Podrobná, ale zároveň velmi přehledná kniha vás naučí používat důležité techniky a jednoduchá makra. Kniha se stovkami příkladů a návodných obrázků vám bude neocenitelným pomocníkem v práci, v obchodě, doma i ve škole. Publikace z pera špičkového specialisty na tabulkový procesor navazuje na úspěšný bestseller vzorce a funkce. Už nebudete muset ztrácet čas zkoušením a hledáním v nápovědě. Příklady uvedené v knize naleznete i na stránkách Grady a budete si je moci nejen vyzkoušet, ale zcela libovolně s nimi experimentovat Lotus Notes 7 uživatelská příručka Luboš Moravec cm, 256 stran, 279 Kč, ISBN OpenOffice.org 2.0 kompletní průvodce cm, 292 stran, 329 Kč, 16,20, ISBN Office cm, šitá vazba, 400 stran, ISBN Outlook 2003 začínajícího uživatele cm, 212 stran, 249 Kč, 12,18, ISBN stran, 569 Kč, 24,47, ISBN OpenOffice.org tipy a triky pro záznam a úpravu maker Milan Sobek cm, 152 stran, 179 Kč, ISBN Office XP cm, 432 stran, 295 Kč, 14,57, ISBN chybějící manuál Matthew Macdonald 7141 vzorce a funkce Ignatz Schels 7817 v příkladech 7143 Excel záznam, úprava a programování maker, Jaroslav Černý Tato kniha vás provede světem Excelu, přes vzorce a výpočty, grafi cké uspořádání dat v grafech či samostatné grafi ckých doplňky pro vylepšení estetického vjemu prezentovaných dat cm, 192 stran, ISBN Ať už používáte Excel pro výpočty a grafy či přehledové databáze vybavené makry, jistě oceníte zcela jedinečného průvodce na cestě k zvládnutí jeho nejnovější verze Excelu stran, 699 Kč, 34,19, ISBN Překlad německého bestselleru, jenž vás za pomoci více než 400 příkladů naučí pracovat beze zbytku se všemi vzorci i funkcemi Excelu, a to bez ohledu na to, jakou verzi Excelu používáte cm, 512 stran, 669 Kč, 32,60, ISBN Druhé vydání bestselleru známého českého odborníka na kancelářské programy. Kniha obsahuje cca 150 řešených příkladů, které zahrnují problémy ze všech oblastí, v nichž lze Excel využít. 229 Kč, 9,85, ISBN Sociální internet a podniky 7397 Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování Dominik Vymětal ISBN Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru Bohumír Štědroň ISBN Manažerské řízení a informační technologie Bohumír Štědroň cm, 156 stran, 225 Kč, 11,19, ISBN Strategické vládnutí a Česká republika Martin Potůček cm, 364 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN Skype kompletní průvodce Harry Max, Taylor Ray cm, 232 stran, 299 Kč, ISBN egovernment bezpečně Vít Lidinský, Ivana Švarcová, Petr Budiš, Zbyněk Loebl, Barbora Procházková cm, 160 stran, ISBN Blogy: Publikuj a prosperuj Blogování pro váš business Dl Byron, Steve Broback Kniha je praktickým návodem k tomu, jak můžete pomocí blogů propagovat svoji značku, zvýšit prodej výrobků a diskutovat se zákazníky. Zjistíte, jak vytvořit a zveřejnit blog, který se hodí k vašemu druhu podnikání cm, 200 stran, 369 Kč, 18,19, ISBN Google AdWords Alexander Beck Služba Google AdWords umožňuje nakoupit vysoce cílenou reklamu placenou za prokliky (PPC). Reklamy z AdWords se zobrazují podél výsledků hledání v Google a na vyhledávacích a obsahových stránkách jeho partnerů. Bez ohledu na výši vašeho rozpočtu můžete reklamy zobrazovat na Google a v jeho reklamní síti. Kniha vysvětlí, jaké možnosti AdWords nabízí, a provede vás jednoduchým nastavením této služby cm, 232 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví Tomáš Zelinka, Miroslav Svítek cm, asi 144 stran, cca 199 Kč, 8,56, ISBN Elektrotechnologie v praxi Josef Šavel, Irena Štěpařová ISBN Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikacích Roman Rak, Václav Matyáš, Zdeněk Říha a kolektiv Mezinárodní kolektiv autorů rozebírá biometrické metody a aplikace (bertilonáž, otisky prstů, identifi kace dle hlasu, atd.) z pohledu využití v trestním řízení i ochrany osob a majetku cm, 664 stran, 899 Kč, 44,08, ISBN podzim 2009 / zima 2010

3 ICQ složek. popředí multiplatformní Jabber Yahoo! Messenger Yahoo! Messenger je Instant Messaging systém umož ující komunikaci prost ednictvím vým ny textových zpráv, videop enos, chat, sdílení fotek, volání a další. Tento protokol je spjat s americkým portálem Yahoo!. O ciální klient je poskytován pro opera ní systémy Windows, Linux a MacOS, protokol podporují také další komunika ní programy jako Gaim, Miranda a Trillian. Máte-li mnoho p átel v USA, pak je velice pravd podobné, že ada z nich bude angažována práv v této aplikaci. Více informací: Jabber Jabber je komunika ní protokol založený na XML (extensible Markup Language) pro posílání rychlých zpráv. Servery Jabberu jsou rozmíst ny po celém sv t na tisících po íta. Výhodou je otev enost protokolu a z ní vyplývající velké množství klient a snadná implementace nových funkcí. K dalším p ednostem pat í podpora PGP (Pretty Good Privacy) a SSL (Secure Sockets Layer), které zvyšují bezpe nost p enášených dat, kontakty uložené na serveru nebo možnost komunikovat všech ostatních IM systém prost ednictvím tzv. transport. Více informací: 6. Komunikace v reálném čase Počítače Seznámení s počítači 7810 Jak na Word cm, 84 stran, 59 Kč, 2,89, ISBN Jak na PowerPoint cm, 88 stran, 69 Kč, 3,29, ISBN Nastavení domácího počítače prakticky a názorně Mojmír Král Jedinečná publikace spojuje přehled komponentů počítače a popis potřebných programů spolu s návodem na jejich použití. Kniha je určena jak běžným, tak i středně pokročilým uživatelům. 229 Kč, 11,19, ISBN Jak na Word 2003 ISBN Jak na Windows Vista ISBN Jak na ICQ Pavel Vampola cm, 80 stran, 69 Kč, 3,29, ISBN ICQ bylo vytvo eno v roce 1996 rmou Mirabilis. První verze zahrnovala pouze odesílání zpráv a kontakty. Spole nost byla založena ty mi mladými Izraelci, následn byla zakoupena americkým gigantem AOL. ICQ za léta vývoje urazilo dlouhou cestu. Stalo se velice populární na celém sv t, v R jde o nejvyužívan jší sí. Naleznete zde spoustu p átel, existuje bezpo et klient, každý má trochu jiné možnosti. Klient produkovaný mate skou rmou má spoustu multimediálních funkcí ale také spoustu reklamy. Více informací: Obrázek 6.4: 28 ICQ se stalo v českých podmínkách nejoblíbenějším IM Windows Live Messenger (MSN) Velkou výhodou tohoto klienta je synchronizace s Microsoft Outlook a plná integrace v systému Windows. Dále také umož uje komunikaci prost ednictvím textových zpráv, videop enos, chatu, sdílení fotek a p enosu hlasu. Samoz ejmostí jsou smajlíci (ikony vyjad ující pocity a nálady). Specialitou je tzv. š ouchnutí (zp sobí zat esení uživatelova okna) a mrknutí (animace v okn pro posílání zpráv). Komunikovat lze nov i s uživateli Yahoo! Messenger. Je docela možné, že Microsoft p ed laným MSN klientem ve Windows Vista uko istí mnoho nových uživatel a pokusí se dorovnat skóre s ICQ, uvidíme. Více informací: 6. Komunikace v reálném čase Internet Explorer Jde o stále velice využívaný a oblíbený internetový prohlíže. Patrn práv díky své integraci v MS Windows jde o jeden z dlouhodob nejoblíben jších program, ale také o jeden z nejnapadan jších viry a škodlivým internetovým kódem (aplikacemi, které narušují uživatelské soukromí a znep íjem ují práci). Zastaralost donutila adu uživatel p ejít na jiné prohlíže e, ale od verze 7 má Internet Explorer kone n záložky a další užite né funkce. Zvýšena byla také bezpe nost a prozatím se zdá, že pr nik škodlivého kódu nebude zase tak snadný. as ale každou aplikaci prov í. Internet Explorer je ur en pouze pro o ciální majitele opera ního systému Windows to platí u všech nových aplikací rmy Microsoft, nebo rma neustále bojuje s po íta ovými piráty. Více informací: Obrázek 3.1: Obr. 1.3 Internet Explorer 7 je integrován do Windows Vista Mozilla Firefox Zám rem p vodního tv rce, Mozilla Foundation, bylo vytvo it malý, rychlý, jednoduchý a vysoce rozši itelný webový prohlíže vedle stávajícího velkého balíku internetového softwaru Mozilla Suite. Firefox je nyní spole n s ovým klientem Mozilla Thunderbird nejd ležit jším projektem Mozilla Corporation. Jako jeden z prvních program m l Firefox prohlížení web v panelech a na jeho zásuvné moduly si n kte í uživatelé až p íliš zvykli nap íklad ovládání aplikace pohybem myší (kreslení tvar znamenající ur ité funkce). Nejnov jší verze 2 má vylepšenou ochranu proti útok m z internetu a další inovované funkce. Více informací: 3. Práce s internetovým prohlížečem Na tento panel m žete sami doplnit další tla ítka a tak prakticky každou aplikaci spoušt t p ímo odsud. Na pravé stran hlavního panelu pak najdete aktiva ní ikony systémového asu, Postranního panelu systému Windows a podle pot eby zde bývají zobrazeny další aktiva ní ikony. Prostor mezi panelem Snadné spušt ní a aktiva ními ikonami, který máte nyní prázdný (na obrázku 1.3 je tomu jinak), se nazývá Panel úloh. Je ur en pro tla ítka spušt ných aplikací. Úvodní obrazovka Windows Vista 1.3 Spouštění aplikací Windows Vista nabízejí n kolik zp sob, jak spustit aplikaci (uživatelský program). Existují aplikace, které p i instalaci umístí svoji ikonu na pracovní plochu Windows Vista. Ikony však nemusí být jen na ploše, ale v kterémkoliv okn. Kdekoli je ikona aplikace dostupná, platí, že tam m žete aplikaci spustit, a to poklepáním (dvojím rychlým stiskem levého tla ítka myši). Druhou možností je stisknutí tla ítka Start, po n mž se rozev e nabídka Start. Pohybujete-li myší po nabídce nahoru, zjistíte, že souhlasn s pohybem vaší ruky se pohybuje výb rový kurzor, který zvýraz uje práv aktivní ádek nabídky Start. Zastavíte-li pohyb myši na n které z položek, záhy se objeví popisek up es ující ú el a použití aplikace podobn jako na obrázku 1.4. Chcete-li danou položku aktivovat, je t eba na ní klepnout. 1. První setkání s Windows Vista Obrázek 3.2: 13 Firefox má strohý design, ale zato výbornou funkčnost Obrázek 3.3: 66 Také Opera má své zastánce, jde o revoluční prohlížeč v mnoha směrech 3. Práce s internetovým prohlížečem Obr. 4.14: Obrázek 6.5: MSN se stále více dostává do 29 Dialogové okno Otevřít V tuto chvíli mnozí lidé zmatkují, protože dialogová okna Otevřít a Uložit jako jsou si velmi podobná. Soustřeďte se na to, co chcete dělat, a ověřte si, zda máte otevřené to správné okno. 4.5 Kopírování a přesun souborů a složek Jak vám bude dokument p ibývat, m že se ukázat, že by vám vyhovovalo zcela jiné uspo ádání složek než to aktuální. Jenom pro jistotu připomínám, že při kopírování zůstane objekt na původním místě a v cílové pozici se objeví jeho kopie, zatímco při přesunu objekt svoji původní pozici opustí a přesune se do cílové pozice. 4. Soubory a složky Obrázek 6.6: Moderní podobu IM reprezentuje Kopírování a přesun tahem myši Jako pro v tšinu operací i pro kopírování a p esun existuje ada možných postup. Za neme tím nejjednodušším, p i n mž vytvá íme kopii n jakého souboru v rámci jeho rodi ovské složky. D láme to proto, abychom v p ípad pot eby zachovali dokument v p vodním stavu; je to vlastn ta nejjednodušší operace sledující tento cíl. Doporu it vám m žeme dva postupy. Uchopte kopírovaný soubor pravým tla ítkem myši a p esu te jej o kousek vedle na volné místo. Jakmile uvolníte pravé tla ítko myši, z otev ené místní nabídky zadejte p íkaz Kopírovat sem tak, jako na obrázku Název souboru z stane stejný s jedním malým detailem je za n j p idán dov tek kopie. 67 Obr. 4.15: Kopírování souboru v rámci jedné složky pravým tlačítkem myši Obr. 4.16: Kopírování souboru se stisknutou klávesou Ctrl P i druhém postupu budete p etahovat ikonu levým tla ítkem myši, ale p itom podržíte stisknutou klávesu CTRL asi jako na obrázku Když si tento postup natrénujete nasucho, m žete se pokusit kopírovat ikony soubor na jiné objekty, tedy na ikony složek, a to p ímo ve stromu 4. Soubory a složky 67 Hledáme na internetu ISBN První kroky s internetem ISBN Jak na počítač Josef Slowík ISBN Jak na Pinnacle Studio 10 ISBN Fotografujeme digitálně I. ISBN Zdá se vám jako nemožný úkol ovládat svůj počítač či jeho programy, neboť teprve začínáte? Nebojte se a pusťte se do toho s námi! S příručkami edice V rekordním čase to zvládnete rychle a dobře Windows XP Josef Slowík cm, 128 stran, ISBN X 7573 Freeware jak zdarma vybavit počítač softwarem Pavel Tůma cm, 264 stran, 269 Kč, 149 Kč, 7,20, ISBN Windows Vista cm, 108 stran, ISBN Windows Vista cm, 232 stran, ISBN Začínáme s počítačem 4., aktualizované vydání Jste-li začátečník v práci s počítačem a rádi byste se jej naučili ovládat, používat internet, komunikaci elektronickou poštou, včetně dalších triků, pak jste sáhli po té správné knize. ISBN Hardware pro začátečníky průvodce nitrem počítače na první pokus Dagmar Šimková Kniha vám srozumitelnou formou za pomoci obrázků, fotografi í a schémat umožní nahlédnout pod pokličku hardware, poznat souvislosti i vzájemné vztahy mezi jednotlivými částmi počítače. 129 Kč, 6,57, ISBN Administrace, operační systémy a sítě 7575 qmail správa unixových poštovních systémů John R. Levine cm, 252 stran, 299 Kč, 149 Kč, 7,20, ISBN Linux ve světě Windows průvodce administrátora heterogenních sítí Roderick W. Smith cm, šitá vazba, 460 stran, 459 Kč, ISBN Cisco optimalizace aplikací Michael Hicks cm, 336 stran, 699 Kč, 34,19, ISBN Cisco Mobilní IP technologie a aplikace Stefan Raab, Madhavi Chandra cm, 300 stran, 445 Kč, 249 Kč, 12,18, ISBN Linux postavte si počítačovou síť Petr Krčmář Kniha je zároveň učebnicí i příručkou určenou pro uživatele, jenž by rád porozuměl problematice prvotního návrhu, praktické realizace a následné administrace počítačových sítí cm, 184 stran, ISBN Administrace systému Linux překlad čtvrtého vydání Steve Shah, Wale Soyinka Čtvrté vydání knihy renomovaného autora uvádí do tajů správy stále populárnějšího operačního systému Linux. Autor podrobně popisuje správu jednouživatelských stanic i celé sítě cm, šitá vazba, 428 stran, 525 Kč, ISBN Unix Deborah S. Ray, Eric J. Ray Ať už patříte mezi začínající správce Unixu či unixových systémů nebo jste student, který potřebuje proniknout do Unixu a ovládnout jej, pak byste neměli tuto knihu ponechat bez povšimnutí cm, 416 stran, 499 Kč, 24,50, ISBN Správa Windows Serveru 2008 průvodce pokročilého správce Bohdan Cafourek Tato skvělá publikace je určena spíš pro pokročilého správce. Kniha vám popíše jak pracovat v MS Serverech s řádkovými příkazy, VBS skripty, rozhraním WMI a programy Resource Kitu. 429 Kč, 21,18, ISBN Sítě LAN hardware, instalace a zapojení James Trulove Překlad třetího vydání bestselleru, jehož bez pochyby ocení nejen správci sítí, ale také technici fi rem, zabývajících se instalací datových rozvodů a strukturované kabeláže. Obsahuje nejnovější detailní popis standardů, bezchybné instalace a provozu strukturované kabeláže, optických kabelů, gigabitového a 10gigabitového ethernetu, směrovačů, přepínačů a konektorů či bezdrátových sítí LAN cm, 384 stran, 499 Kč, 24,30, ISBN podzim 2009 / zima

4 44 Počítače Grafika, CAD CorelDRAW X4 praktická příručka Petr Novotný Publikace představuje novou verzi populárního grafického programu CorelDraw. První část je věnována uživatelskému rozhraní a možnostem jeho nastavení. V další části je vysvětleno použití základních i složitějších funkcí a čtenář se dozví, jak vhodně postupovat při tvorbě loga, vizitky, novin či webové stránky. Závěr knihy je věnován aplikacím z balíku PHOTO-PAINT, PowerTRACE a CAPTURE. 229 Kč, 11,19, ISBN Šokující digitální fotografie příručka fotografa pro tvorbu digitálních triků a efektů Barry Huggins, Ian Probert Rádi fotografujete digitálně, už vám nestačí běžné techniky, chcete dosahovat profesionálních výsledků a šokovat široké okolí svými výtvory? Pak rozhodně neváhejte, vezměte tuto knihu a pořádně se něčeho chytněte cm, šitá vazba, 192 stran, 529 Kč, 25,79, ISBN Photoshop CS2 pro reklamu a marketing Daniel O. Sorenson Tajemství odhalená zkušeným matadorem zábavní reklamy. Chcete-li rychle dosáhnout profesionálních a dokonalých výsledků, které budou mít na veřejnost maximální účinek, pak by tato publikace neměla chybět na vašem stole a být po ruce cm, 212 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN AutoCAD 2009 Detlef Ridder Populární software pro 2D a 3D projektování a konstruování AutoCAD přinesl ve verzi 2009 nové a moderní uživatelské rozhraní, lepší manipulaci s objekty, automatizační nástroje, které nevyžadují znalost programování, a nové 3D navigační nástroje. Kniha uvede začínajícího uživatele do CAD konstrukcí s AutoCAD a umožní rychlé a úspěšné zapracování. Krok za krokem seznámí s obsáhlými funkcemi programu. asi 416 stran, cca 599 Kč, 25,76, ISBN Acrobat 7 Donna L. Baker cm, 296 stran, 299 Kč, 89 Kč, 4,45, ISBN Illustrator CS2 Dave Cross, Matt Kloskowski cm, šitá vazba, 304 stran, 349 Kč, 149 Kč, 7,20, ISBN Acrobat 7 podrobně a prakticky 139 Kč, ISBN X 7415 Maya průvodce 3D grafikou Dariush Derakhshani 436 stran, 495 Kč, ISBN Principy krásného webdesignu průvodce krok za krokem Jason Beaird Kniha vás seznámí se základními principy, jak docílit krásného vzhledu vašeho webu, poradí, jak implementovat designové prvky, jak vymyslet příjemný layout, jaké volit kombinace barev, jaké používat textury, obrázky a fonty, a nakonec jak všechno správně propojit dohromady a dojít od původního konceptu ke krásnému webu. Sami budete překvapeni obrovským rozdílem, jak stránky vypadaly předtím a potom cm, šitá vazba, asi 160 stran, cca 399 Kč, 17,16, ISBN InDesign CS a CS2 Scott Kelby, Terry White cm, šitá vazba, 244 stran, 329 Kč, ISBN GoLive CS2 Adam Pratt, Lynn Grillo cm, 368 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN Adobe Photoshop design grafiky GUI Václav Krejčí Na více než deseti konkrétních příkladech krok za krokem poznáte, jak se grafi ka tvoří v programu Adobe Photoshop (ve verzi 7 a výš). Doprovodné soubory jsou ke stažení na www. grada.cz cm, pevná vazba, 200 stran, 499 Kč, 24,50, ISBN Adobe Photoshop CS4 velký Deke Mcclelland S tímto ilustrovaným průvodcem se naučíte pracovat s programem Adobe Photoshop CS4 rychleji a efektivněji. Unikátní výukový systém známého zkušeného lektora vás naučí zvládnout všechny důležité funkce nejoblíbenějšího grafického editoru v jeho nejnovější verzi. Sami se přesvědčíte, že si autorovy lekce můžete snadno přizpůsobit individuální úrovni a požadavkům, kniha pak funguje jako osobní trénink. asi 416 stran, cca 699 Kč, 29,99, ISBN Adobe Photoshop Lightroom 2 Mojmír Král V této knize se seznámíte se všemi fázemi zpracování fotografi í. Dozvíte se, jak provádět základní i pokročilejší barevné korekce, retuše nečistot a další potřebné úpravy, atd cm, asi 128 stran, cca 179 Kč, 7,70, ISBN AutoCAD 2007 George Omura V nejnovějším vydání knihy o AutoCADu naleznete praktického a zevrubného průvodce na cestě stavbou solidních základů znalosti a efektivního využití nejnovější verze AutoCADu cm, 408 stran, ISBN Bezpečnost 7499 Hacking detekce a prevence počítačového útoku Carl Endorf, Eugene Schultz, Jim Mellander 356 stran, 389 Kč, ISBN Hacking Buffer Overflow zneužití, detekce a prevence James C. Foster cm, 348 stran, ISBN Softwarové pirátství bez záhad Paul Craig, Mark Burnett 489 Kč, ISBN Phishing bez záhad Lance James cm, 284 stran, ISBN Hacking manuál hackera Allen Harper, Shon Harris, Chris Eagle, Jonathan Ness, Michael Lester cm, 400 stran, ISBN Hacking bez záhad 5., aktualizované a doplněné vydání Stuart Mcclure, Joel Scambray, George Kurtz 520 stran, 525 Kč, 25,79, ISBN Kybernetická kriminalita nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství Václav Jirovský ISBN Spam jak nepřivolávat, nepřijímat a nerozesílat nevyžádanou poštu Martin Adámek 249 Kč, ISBN podzim 2009 / zima 2010

5 Počítače Web, programování a databáze CSS chybějící manuál David Sawyer Mcfarland Tato kniha vám díky živým příkladům a tutoriálům umožní poznat techniky a pracovní postupy skutečných profesionálů, které používají k dosažení těch vizuálně nejdokonalejších layoutů. 432 stran, 469 Kč, 22,87, ISBN CSS kaskádové styly praktický manuál Miroslav Cyroň 340 stran, ISBN HTML a CSS jdi do toho Molly E. Holzschlag cm, 264 stran, ISBN X HTML, XHTML a CSS Bible pro tvorbu WWW stránek Steven M. Schafer Kniha, kterou potřebujete k úspěchu! Průvodce světem HTML a CSS vás naučí mluvit jazykem webu, osvojit si znalosti webových specifi kací a jednou provždy používat hypertextové odkazy. Zjistíte, že umění vytvářet sofi stikované interaktivní stránky a robustní aplikace je překvapivě nenáročné umění, dozvíte se spoustu dalších možností, jak udělat vaše stránky interaktivnější a uživatelsky příjemnější. 648 stran, 699 Kč, 34,19, ISBN Algoritmy v jazyku C a C++ Jiří Prokop Čtenář bude po přečtení knihy znát nejdůležitější algoritmy a prohloubí si znalost jazyka C i schopnost samostatné tvorby algoritmů. Na stránkách Grady naleznete programy ke stažení cm, 160 stran, 229 Kč, 11,19, ISBN PHP objektově orientované koncepty, techniky a kód Peter Lavin Kniha pro každého správce a tvůrce webových stránek či programátora, který se dosud nezorientoval v problematice objektově orientovaného programování a rád by při práci používal PHP. 249 Kč, 12,18, ISBN Linux, Apache, MySQL a PHP Instalace a konfigurace prostředí pro pokročilé webové aplikace Eric Rosebrock, Eric Filson 344 stran, 369 Kč, ISBN XML pohotová referenční příručka Referenční příručka programátora ke XML, XPath, XSLT, XML Schema, SOAP a dalším Aaron Skonnard, Martin Gudgin cm, 344 stran, 349 Kč, 49 Kč, 2,39, ISBN PHP 5 v praxi pro začátečníky a mírně pokročilé Oliver Leiss, Jasmin Schmidt PHP patří díky jednoduchosti svého použití k nejoblíbenějším skriptovacím programovacím jazykům. Kniha je koncipována jako kurz pro začínající a mírně pokročilé uživatele cm, asi 288 stran, cca 349 Kč, 14,99, ISBN Destilované UML Martin Fowler Stačí nahlédnout do celosvětově uznávaného bestselleru a sami poznáte, že obsahuje naprosto zásadní informace pro každého, kdo to s vývojem aplikací s využitím UML myslí skutečně vážně cm, 176 stran, ISBN XML technologie Principy a aplikace v praxi I. Mlýnková, M. Nečaský, J. Pokorný, K. Richta, K.Toman, V. Toman Ojedinělá publikace, která aktuálně reaguje na rychlý vývoj problematiky v posledních letech, komplexně seznamuje s XML technologiemi se zvláštním zřetelem na XML databáze cm, 272 stran, 298 Kč, 14,57, ISBN PHP a XML Jiří Kosek V této publikaci z pera renomovaného autora naleznete užitečné informace o možnostech využití XML při tvorbě dynamických webových stránek, jako je např. přehled podpory XML v PHP5, čtení dokumentů pomocí SimpleXML, přes čtení a manipulace s dokumenty pomocí DOM rozhraní, vyhledávání dat pomocí XPath nebo například význam validace XML dokumentů cm, 352 stran, 299 Kč, 12,86, ISBN Myslíme objektově v jazyku Java kompletní učebnice pro začátečníky, 2., aktualizované a rozšířené vydání Rudolf Pecinovský Publikace vás provede světem objektového programování a naučí vás řešit problémy skutečně objektově. Autor se nesnaží učit jen syntaxi jazyka, ale naučí vás doopravdy programovat cm, šitá vazba, 576 stran, 659 Kč, 31,80, ISBN Velký průvodce JavaScriptem tvorba interaktivních webových stránek v praxi Dave Thau Na základě ukázek z reálného světa vás autor provede skripty a podrobně vám vysvětlí, jak dosáhnout efektů, které chcete. Jako bonus je kompletní referenční přehled všech objektů a funkcí. 520 stran, 599 Kč, 29,48, ISBN Cocoa úvod do programování počítačů Apple Ondřej Čada ISBN DirectX začínáme programovat Pavel Pokorný ISBN Genetické algoritmy a genetické programování Josef Hynek ISBN Objektové programování naučte se pravidla objektového myšlení Ondřej Čada ISBN Jazyky C a C++ kompletní kapesní průvodce Miroslav Virius cm, 520 stran, ISBN SQL začínáme programovat Robert Sheldon cm, šitá vazba, 500 stran, 525 Kč, ISBN Pascal učebnice základů programování Karel Putz cm, 268 stran, ISBN Oracle DBA kapesní průvodce David C. Kreines cm, 156 stran, 199 Kč, ISBN Perl kapesní průvodce programátora Martin Kysela cm, 134 stran, 169 Kč, ISBN Visual Studio.NET praktické programování krok za krokem František Šíma, David Vilímek 256 stran, 299 Kč, 149 Kč, 7,20, ISBN Pascal pokročilejší programátorské techniky Karel Putz cm, 264 stran, ISBN Oracle průvodce správou, využitím a programováním 289 Kč, 14,17, ISBN podzim 2009 / zima

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite 10 Uživatelské rozhraní Nové ikony a ovládací prvky poskytují modernější a intuitivnější pracovní prostředí. Interaktivní nástroj Tabulka Umožňuje vytvářet a importovat tabulky a zajišťovat strukturovaná

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

Jak na Windows Vista v rekordním čase Josef Pecinovský

Jak na Windows Vista v rekordním čase Josef Pecinovský Josef Pecinovský Jak na Windows Vista v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3053. publikaci Odpovědný redaktor Karel Samohýl Počet stran 88 První

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

Jeden ze způsobů zadávání dat v programu MS Access je pomocí tabulek. Ovšem mnohem výhodnější způsob je pomocí tzv. formulářů.

Jeden ze způsobů zadávání dat v programu MS Access je pomocí tabulek. Ovšem mnohem výhodnější způsob je pomocí tzv. formulářů. 10.12 TVORBA FORMULÁŘE 10.12.1 VYTVOŘENÍ JEDNODUCHÉHO FORMULÁŘE Jeden ze způsobů zadávání dat v programu MS Access je pomocí tabulek. Ovšem mnohem výhodnější způsob je pomocí tzv. formulářů. Jak jste se

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Schopnost a zájem se samostatně věnovat dané problematice Kreativní myšlení. Kontakt a přihlášky http://kurzy.cdvostrava.cz

Schopnost a zájem se samostatně věnovat dané problematice Kreativní myšlení. Kontakt a přihlášky http://kurzy.cdvostrava.cz Základy webových aplikací Tento kurz je věnován především začátečníkům a mírně pokročilým. Cílem tohoto kurzu je seznámit se s výhodami webových technologií a naučit se je používat. Absolventi by měli

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Windows/OpenOffice.org

Windows/OpenOffice.org Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání.

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání. WINDOWS 7 ZÁKLADY Microsoft Windows 7 je grafický operační systém a celá rodina operačních systémů Windows je nejrozšířenější operační systém používaný v domácnostech na světě. Jeho předchůdci byli Windows

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Výuka IVT na 1. stupni

Výuka IVT na 1. stupni Výuka IVT na 1. stupni Autor: Mgr.. Lenka Justrová Datum (období) tvorby: 2. 11. 4. 11. 2012 Ročník: pátý Vzdělávací oblast: PRVNÍ KROKY VE WORDU Anotace: Žáci se seznámí s pojmem textový editor. Žáci

Více

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří nemají žádnou, nebo naprosto minimální zkušenost s obsluhou PC. Školení vedou zkušení a trpěliví lektoři s mnohaletou zkušeností

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

C4 ICT na Internetu. 1. Charakteristika ICT 2. Komunikace mezi uživateli u

C4 ICT na Internetu. 1. Charakteristika ICT 2. Komunikace mezi uživateli u C4 T1 Vybrané kapitoly počíta tačových s sítí ICT na Internetu 1. Charakteristika ICT 2. Komunikace mezi uživateli u sítís 3. Virtuáln lní síť 2 Cíle cvičen ení C4 ICT na Internetu 1. Charakterizovat ICT.

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 8 4 U k á z k a k n i h

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

KOUKAAM a.s. U Vinných sklepů 7 190 00 Praha 9 www.koukaam.se

KOUKAAM a.s. U Vinných sklepů 7 190 00 Praha 9 www.koukaam.se KOUKAAM a.s. U Vinných sklepů 7 190 00 Praha 9 www.koukaam.se Co jsou IP kamery a jaké je jejich využití? Digitální IP kamery se nazývají také síťové kamery, protože se připojují přímo do počítačové sítě,

Více

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz Page 1 of 5 S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Většina lidí ovládá počítač především myší a klávesnici používá pouze na psaní. Pomocí dvou nebo třech tlačítek, které zmáčknete najednou,

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Programové vybavení lze rozdělit podle určení nebo podle typu šíření.

Programové vybavení lze rozdělit podle určení nebo podle typu šíření. 1 Programové vybavení software Programové vybavení musí být v každém počítači, abychom mohli pracovat s texty, tabulkami, obrázky a podobně. Programové vybavení nazýváme též software a dle platných zákonů

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

MS OFFICE PUBLISHER 2010

MS OFFICE PUBLISHER 2010 Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D19_Z_OFF_PUB.docx Informatika MS Office MS Publisher MS OFFICE PUBLISHER 2010 ÚVOD

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

ver. 1.19 Asynchronní E-learningový

ver. 1.19 Asynchronní E-learningový Obsah: Teorie úvodem Základní terminologie Asynchronní e-learning Stavební bloky e-learningu Jednotlivé součásti sti systému Uživatelé Přehledné interaktivní prostředí Testy Jak testy fungují Hodnocení

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 4 4 U k á z k a k n i h

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více