EMPLA AG, spol. s. r. o. Hradec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EMPLA AG, spol. s. r. o. Hradec Králové"

Transkript

1 EMPLA AG, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví Ozznámeeníí zzáměěrru dllee zzákona čč.. 100//2001 Sb..,, o possuzzovváníí vvlliivvu na žžiivvottníí prrossttřřeedíí vv pllattnéém zzněěníí,, vv rrozzssahu přřííllohyy čč.. 3 OBYTNÝ SOUBOR MÁJOVKOVÁ Vedoucí řešitelského týmu: Ing. Vladimír Plachý č. odborné způsobilosti 182/OPV/93 z Hradec Králové, září 2010 Archivní číslo: 207/10 EMPLA AG spol. s r.o. IČO: tel.: , Za Škodovkou 305 DIČ: CZ fax.: Hradec Králové Bank. spoj / Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložka

2 Bez písemného souhlasu společnosti EMPLA AG spol. s r. o. Hradec Králové a odpovědného zástupce uvedeného v osvědčení o autorizaci nesmí být toto oznámení, ani jeho části, reprodukovány. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 2

3 OBSAH A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI Obchodní firma IČ Sídlo (bydliště) Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce ozmanovatele... 6 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU... 6 I. Základní údaje Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č Kapacita (rozsah) záměru Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými) Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí Stručný popis technického a technologického řešení záměru Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Výčet dotčených územně samosprávných celků Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat II. Údaje o vstupech Zábor půdy Odběr a spotřeba vody Surovinové a energetické zdroje III. Údaje o výstupech Množství a druh emisí do ovzduší Množství odpadních vod a jejich znečištění Kategorizace a množství odpadů Hluk, vibrace a záření Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů...90 EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 3

4 E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU...91 F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení Další podstatné informace oznamovatele G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU...96 H. PŘÍLOHA EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 4

5 Zkratky a symboly použité v textu BD BPEJ ČHMÚ ČSN DH EO CHOPAV L Aeq,T MŽP NEL NO x NP Bytový dům Bonitovaná půdně ekologická jednotka Český hydrometeorologický ústav Česká státní norma Dopravní hluk Ekvivalentní obyvatelé Chráněná oblast přirozené akumulace vod Hladina akustického tlaku A v čase T Ministerstvo životního prostředí Nerozpuštěné extrahovatelné látky Oxidy dusíku Nadzemní podlaží PM 10 Suspendované částice frakce PM 10 PP Pražské plynárny PUPFL Pozemek určený k plnění funkce lesa PVS Pražské vodovody a kanalizace SDH Stacionární zdroje hluku a dopravní hluk SH Stacionární zdroje hluku STL Středotlaký TUV Teplá užitková voda TZL Tuhé znečišťující látky ÚČOV Ústřední čistírna odpadních vod ÚSES Územní systém ekologické stability VKP Významný krajinný prvek WHO Světová zdravotnická organizace ZPF Zemědělský půdní fond EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 5

6 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma Central Group a.s. 2. IČ Sídlo (bydliště) Na Strži 65/ Praha 4 4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele Renata Procházková Na Strži 65/ Praha 4 tel: , B. ÚDAJE O ZÁMĚRU I. Základní údaje 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 Název záměru: Obytný soubor Májovková Zařazení záměru do příslušné dle přílohy č. 1: Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění, přílohy č. 1, patří záměr do kategorie II mezi záměry vyžadující zjišťovací řízení. Záměr svým charakterem splňuje charakteristiku bodu 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celkovou stavbu. 2. Kapacita (rozsah) záměru celková plocha zájmového území: m 2, EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 6

7 celková zastavěná plocha: m 2, celkové hrubé podlažní plochy: m 2, počet bytových domů: 7, počet bytových jednotek v bytových domech: 159, počet rodinných domů: 298, počet bytových jednotek v rodinných domech:298, počet parkovacích stání: Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) Kraj: Hlavní město Praha, Městská část: Praha 22, Katastrální území: Pitkovice, Pozemky číslo: 219/2, 219/3, 219/4, 219/48, 219/63, 219/64, 219/65, 219/387, 219/488, 219/490, 219/491, 219/492, 219/586, 219/587. Zájmové území se nachází na východním okraji Prahy mezi Uhříněvsí a Průhonicemi. Obytný soubor Májovková se nachází poblíž hranice katastrálních území Pitkovice a Čestlice. Pozemek je ze západu vymezen komunikací K Čestlicům, ze severu bezprostředně navazuje na stávající bytové domy při ulici Májovková a rodinné domy při ulicích Kozáková, Smržová a Čirůvková. Nejbližší obytná zástavba se nachází severně od zájmového území, bezprostředně na něj navazuje a je tvořena zástavbou bytových a rodinných domů Nové zelené město. Obrázek č. 1: Situace umístění záměru Umístění záměru EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 7

8 4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými) Zájmové území je situováno v Praze, v městské části Praha 22 v katastrálním území Pitkovice na východním okraji Prahy mezi Uhříněvsí a Průhonicemi nedaleko okružní křižovatky ulic K Dálnici a Žampiónová. Pozemek navazuje na stávající zástavbu bytových a rodinných domů realizovaných v lokalitě Nové zelené město. Dotčené území je z části ovlivněno nedávnou výstavbou, na níž plánovaný záměr bezprostředně navazuje. Okolní krajina je převážně využívána k zemědělskému hospodaření. Nachází se zde však i řada sídel, která se v posledních letech rychle rozšiřují v souvislosti s bytovou výstavbou v okolí Prahy. Plocha určená k výstavbě byla ještě v nedávné minulosti využívána jako pole. V současnosti není nijak využívána, vyskytuje se zde jen ruderální vegetace. V severní části se nacházejí plochy, které byly nedávno zcela zbaveny vegetace v souvislosti se stavebními pracemi. Záměrem investora je vybudování obytného souboru s bytovými a rodinnými domy. Bytové domy budou řešeny jako tradiční se čtyřmi nadzemními podlažími a byty o velikosti 1+kk až 3+kk, rodinné pak jako solitérní a řadové, každý o jedné bytové jednotce. Jako záměry s kumulativním vlivem lze označit záměry Nové Zelené město západ a Zahradní restaurace, Sport centrum Hlívová, prodloužení komunikace Hlívová, které se vyskytují v blízkém okolí posuzovaného záměru. Kumulace se záměrem Nové Zelené město západ byla zahrnuta do výpočtů hlukové a rozptylové studie. Záměr výstavby Zahradní restaurace byl v procesu posuzování vlivů na životní prostředí ukončen z jiných důvodů a v současné době se na základě připomínek dotčených orgánů a veřejnosti pracuje na úpravě jeho kapacit. Z tohoto důvodu nebyl tento záměr zahrnut do kumulace se záměrem posuzovaným. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí Hlavním důvodem pro umístění záměru právě do katastrálního území Pitkovice je možnost bytové výstavby, vyplývající z platného územního plánu hlavního města Prahy. Územní plán Plocha, na kterou se navrhované stavby bytových a rodinných domů umisťují, se nachází v polyfunkčních plochách o funkčním využití čistě obytné (OB-C,D) a všeobecně obytné (OV-D) a v monofunkčních plochách o funkčním využití zeleň městská a krajinná (ZMK) a urbanisticky významné plochy a dopravní spojení (DU). Návrh je v souladu s územním plánem hlavního města Prahy. Z hlediska umístění záměru byla zvažována pouze jedna aktivní varianta. Zájmové území je dle platného územního plánu regulováno různými kódy využití území dle funkčního využití jednotlivých ploch. Stanovené míry využití území jsou splněny ve všech etapách výstavby. Splnění těchto koeficientů je doloženo v příloze č. 8 tohoto oznámení. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 8

9 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru Záměrem investora je vybudování obytného souboru s bytovými a rodinnými domy. Celkem je plánováno vybudování 7 bytových domů (označení a g) o cca 159 bytových jednotkách a 298 rodinných domů. Dispoziční řešení jednotlivých bytových domů a jejich orientace je s ohledem na co nejlepší nízkoenergetické parametry zvolena jako severojižní. V současné době se v prostoru budoucí výstavby nachází zatravněná plocha, pozemek není nijak využíván. Příprava staveniště si nevyžádá žádné demolice ani kácení zeleně. Z dopravního hlediska je lokalita ve velmi krátké vazbě na komunikace K Dálnici a cca 3 km na výjezd na dálnici D1. V blízkosti se nachází nákupní centrum Čestlice, s dokončeným Aquaparkem. Navrhovaný koncept bytových a rodinných domů v lokalitě navazuje na již budované bytové domy v obytném souboru Nové Zelené město. Etapizace výstavby a příprava investic I. příprava území, II. III. IV. 1. etapa technické infrastruktury, stavba objektů bytových a rodinných domů, 2.etapa technické infrastruktury a chodníků, V. sadové úpravy Bytové domy Bytové domy budou řešeny jako tradiční se čtyřmi nadzemními podlažími. Dům je tvořen třemi kvádry dva nižší třípodlažní spojuje vyšší čtyřpodlažní, čímž je vytvořeno ustupující čtvrté patro s terasami. Sřecha je navržená plochá. V nadzemních podlažích jsou umístěny byty o velikosti 1+kk až 3+kk. Zakládání Ornice bude před zahájením zemních prací sejmuta, deponována a následně užita při čistých terénních úpravách. Stavební výkopová jáma nezasáhne ustálenou hladinou spodní vody. Stabilita dočasného výkopu pro založení objektu bude do hloubky 3-4 m řešena svahováním 1:0,25 1:0,2. Svahování hlubší části výkopu bude v dalším stupni projektové dokumentace doloženo stabilitním výpočtem. V případě že prostorové možnosti staveniště neumožní svahování, bude nutné výkopy zabezpečit odpovídajícím typem pažení. Základové konstrukce Základové poměry jsou zařazeny jako jednoduché. Odkrytá základová spára bude převzata dozorem investora za účasti geologa a statika. Objekt je založen plošně na základové desce lokálně zeslabené či zvýšené, provedené na podkladní betonové desce. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 9

10 Svislé konstrukce V závislosti na statickém zatížení, umístění v systému konstrukcí bytového domu a na požadovaných stavebně fyzikálních vlastnostech tvoří vnitřní nosné stěny a obvodový plášť zejména železobetonové stěny, doplněné zdivem tloušťky 240 mm. Vnitřní dělicí příčky budou provedeny jako zděné z příčkovek. Schodišťová ramena jsou v rámci suterénů provedena jako monolitická, od úrovně 1. NP jsou užita ramena prefabrikovaná. Vodorovné konstrukce Stropy tvoří železobetonové monolitické desky běžné tloušťky mm. Desky balkónů (lodžií) budou ke zbytku stropu připojeny pomocí prvků pro přerušení tepelného mostu. Atiky střech jsou betonové. Nadpraží oken jsou součástí železobetonové monolitické desky. Překlady nad otvory ve vnitřním zdivu jsou navrženy ze systémových překladů POROTHERM 23,8. U dveřních otvorů světlosti v příčkách tloušťky115 mm jsou taktéž navrženy systémové překlady POROTHERM výšky 70 mm. Výplně otvorů Vnější okna včetně oken francouzských, jejich sestavy a lodžiové dveře mají plastové profily. Hydroizolace V 1. NP budou v místě stěn a podlah z modifikovaných asfaltových pásů s Alu vložkou odolných na tlakovou vodu popř. na agresivní vodu. Na plochých střechách a terasách bude použit systém jednoplášťové střechy s použitím difúzní folie a hydroizolace přitížené kačírkem. Tepelné izolace Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS na bázi desek minerální vlny tloušťky 100 mm (na zdivu ) a 140 mm ( na železobetonové stěně). Dále je užito zejména desek expandovaného polystyrénu rozdílných mechanických vlastností v závislosti na umístění a namáhání. Zejména se jedná o spádové a rovné desky ve střešním plášti, perimetrické desky v oblasti soklu a na suterénních stěnách, kročejové a standardní desky v podlahách. Vytápění a příprava TUV Příprava TUV a vytápění objektů je řešeno ve spolupráci s Pražskou plynárenskou a.s. V bytových domech c a f je v 1. NP je umístěna plynová kotelna, ostatní domy budou napojeny přes teplovody. V kotelně domu c budou instalovány 2 kotle Buderus GE 434 kw s atmosférickými hořáky, výkon jednoho kotle je 225 kw. V kotelně domu f budou instalovány 2 kotle Buderus GE 434 kw s atmosférickými hořáky, výkon jednoho kotle je 170 kw. Komíny budou vyvedeny nad střechu objektů. Každý dům bude mít bojlerovnu. Z výměníkových stanic bude topná voda a TUV rozvedena k jednotlivým bytovým jednotkám, společné prostory budou temperovány. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 10

11 Rodinné domy Bytové domy jsou navrženy jako solitérní a řadové, každý o jedné bytové jednotce. Jsou řešeny jako podsklepené i nepodsklepené se dvěmi nadzemními podlažími. Domy jsou navrženy s garážemi a jedním parkovacím stáním na zpevněné ploše pozemku. Základové konstrukce Založení rodinných domů bude provedeno na základové pasy, jejichž parametry budou specifikovány v projektu pro stavební povolení. Všechny hydroizolace spodní stavby jsou navrženy na střední stupeň radonového rizika. Svislé konstrukce Obvodové stěny, vnitřní nosné pilířky a vnitřní příčky jsou navrženy z keramických termotvárnic a příčkovek POROTHERM. Vodorovné konstrukce Střechy jsou navrženy ploché, sedlové, valbové a polovalbové. Krov je v kombinaci dřevo - ocel. Na stropnice krovu je zavěšen sádrokartonový podhled 2. NP. Na střechu bude položena skládaná krytina Bramac. Výška hřebene je max. 9,0 m. Podlahy jsou betonové, ukončené vyrovnávající stěrkou. V kuchyni, koupelně a WC je položena keramická dlažba. V ostatních místnostech včetně schodiště jsou položeny koberce nebo plovoucí podlahy. Vytápění a příprava TUV Pro vytápění budou v RD instalovány plynové kotle, závěsný turbo kotel Vaillant kombinovaný s ohřevem teplé vody, se zásobníkem na 120 l. Odkouření v provedení turbo bude vyvedeno nad střechu rodinného domu. Výplně otvorů Vnitřní dveře jsou ve standardním provedení dřevěné plné nebo částečně prosklené osazené do obložkových zárubní. Vchodové dveře jsou dřevěné s bezpečnostní vložkou. Všechna okna v rodinných domech jsou plastová nebo dřevěná s vysokými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi. Veškeré klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu nebo titanzinku, venkovní parapety u oken a francouzských oken jsou z Al plechu a nebo z titanzinku, nebo jsou součástí dodávky plastových oken a jsou z plastu v barvě oken. Inženýrské sítě Inženýrské sítě jsou vedeny ulicemi Májovková, Smržová, Kozáková, Čirůvková a nebude nutné výrazně zasahovat mimo prostor hlavního staveniště. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 11

12 Sadbové úpravy Projekt sadbových úprav na pozemcích bude součástí dokumentace ke stavebnímu povolení. Komunikace V rámci obytného souboru bude vybudován několik nových komunikací, některé z nich jsou prodloužením komunikací stávajících. Lokalita bezprostředně navazuje na stávající zástavbu bytových a rodinných domů, dojde k prodloužení komunikací Májovková, Kozáková, Smržová a Čirůvková. Podél komunikací se nacházejí podélná parkovací stání pro návštěvy, u bytových domů jsou parkoviště. Dále je počítáno s připojením na komunikaci III/0311 směr Česlice. Nové komunikace jsou navržené o parametrech: Větev č. 1 obytná ulice, v části mezi BD a a b je komunikace o šířce 6 m, oboustranně kolmá parkovací stání a chodníky o šířce 2 m dále komunikace pokračuje v celkové šířce uličního prostoru 10 m s umístěním několika podélných parkovacích stání. Komunikace je navržená jako kategorie D1 obytná komunikace s návrhovou rychlostí 20 km/hod, konstrukce vozovky bude vnitrolokalitní s povrchem ze zámkové dlažby. Větev č. 2 - obytná ulice, v části mezi BD c a d je komunikace o šířce 6 m, oboustranně kolmá parkovací stání a chodník o šířce 2 m dále komunikace pokračuje v celkové šířce uličního prostoru 10 m s umístěním několika podélných parkovacích stání. Komunikace je navržená jako kategorie D1 obytná komunikace s návrhovou rychlostí 20 km/hod, konstrukce vozovky bude vnitrolokalitní s povrchem ze zámkové dlažby. Větev č.3 obytná ulice, která je napojená na stávající komunikaci směr Česlice III/0311, je o celkové šířce uličního prostoru 10 m, s podélnými parkovacími stáními a ostrůvky komunikační zeleně, nejužší místo je o šířce 5,3 m. Do ulice se napojuje větev č. 1 a 2 a dále je komunikace napojená do prodloužení ulice Májovková (větev č. 4). Komunikace je navržená jako kategorie D1 obytná komunikace s návrhovou rychlostí 20 km/hod, konstrukce vozovky bude vnitrolokalitní s povrchem ze zámkové dlažby. Větev č.4 prodloužení ulice Májovková je vybudována jako místní obslužná komunikace o parametrech 7,4 m šířka komunikace, 2,3 m oboustranná podélná parkovací stání, chodníky o šířce 2 m. Na komunikaci je napojená slepá ulice k BD d, kde jsou umístěna kolmá parkovací stání. Na této komunikaci jsou navržené autobusové zastávky. Z komunikace jsou napojené dvě slepé odbočky, sloužící jako příjezd k rodinným domům. Komunikace je navržená jako kategorie C obslužná komunikace, s asfaltovým povrchem. Konstrukce autobusových zastávek bude z artbetonu, slepé odbočky ze zámkové dlažby. Větev č. 5 obytná ulice, v části mezi BD f a g je komunikace o šířce 6 m, oboustranně kolmá parkovací stání a chodník o šířce 2 m dále komunikace pokračuje v celkové šířce uličního prostoru 10 m s umístěním několika podélných parkovacích stání. Z komunikace je napojená slepá odbočka, sloužící jako příjezd k rodinným domům. Komunikace je navržená jako kategorie D1 obytná komunikace s návrhovou rychlostí 20 km/hod, konstrukce vozovky bude vnitrolokalitní s povrchem ze zámkové dlažby. Větev č. 6 prodloužení ulice Kozáková je vybudována jako místní obslužná komunikace o parametrech 7 m šířka komunikace, oboustranné chodníky o šířce 2 m. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 12

13 Na komunikaci je napojená větev č. 7 a 8 a je napojená na větev č. 4. Komunikace je navržená jako kategorie C obslužná komunikace, s asfaltovým povrchem. Větev č. 7 prodloužení ulice Smržová je vybudována jako obytná ulice v celkové šířce uličního prostoru 9 m s umístěním několika podélných parkovacích stání. Komunikace je navržená jako kategorie D1 obytná komunikace s návrhovou rychlostí 20 km/hod, konstrukce vozovky bude vnitrolokalitní s povrchem ze zámkové dlažby. Větev č. 8 prodloužení ulice Čirůvková je vybudována jako místní obslužná komunikace o šířce 6 m, oboustranné chodníky o šířce 2 m a je propojená do větve 6. Z komunikace je napojená slepá odbočka, sloužící jako příjezd k rodinným domům. Komunikace je navržená jako kategorie C obslužná komunikace, s asfaltovým povrchem, slepá odbočka bude ze zámkové dlažby. Vodovodní řad včetně přípojek Obytný soubor bude napojen na stávající (resp. projektované) vodovodní řady ukončené v jižní části předchozích etap výstavby (ulice Májovková, Smržová, Kozáková, Čirůvková). V navrhované lokalitě jsou navrženy nové vodovodní řady, které budou zokruhovány se stávajícími řady. Vodovodní řady v celkové délce cca m jsou navrženy z trub PE D110 (2021,5 m) a PE D160 (835,5 m). V místě odbočení jednotlivých řadů bude osazen plný počet šoupat. Vodovodní řady jsou vedeny v navrhovaných komunikacích, hloubka uložení potrubí bude odpovídat ČSN Na potrubí jsou navrženy nadzemní a podzemní hydranty, které budou sloužit k odkalení a odvzdušnění potrubí a k protipožárnímu zabezpečení domů v této lokalitě. Jednotlivé BD budou napojeny na nové vodovodní řady přípojkami D63, rodinné domy přípojkami PE D40. Napojení na řad bude provedeno navrtávacím pasem. Na přípojkách bude za odbočením z hlavního řadu osazen uzávěr. Veřejné části přípojek budou podle jejich délky ukončeny buďto vodoměrem ve vodoměrné šachtě umístěné cca 1,50 m za hranicí soukromého pozemku nebo v budově těsně za prostupem přípojky do objektu. Za vodoměrem bude napojena domovní část vodovodní přípojky resp. vnitřní vodovod. Vodoměrné šachty jsou navrženy plastové kruhové s vnitřním průměrem 1,2 m. Sklon přípojek bude min. 1 %. Navrhované bytové domy budou vybaveny vnitřními odběrními místy požární vody. Hadicové systémy s tvarově stálou hadicí světlosti DN mm (min průtok 1,1 l/s při min přetlaku 0,2 MPa) napojené na vnitřní vodovod a budou umístěny na všech podestách schodišť. Vnější požární voda bude pro navrhované domy zajištěna z městské vodovodní sítě stávajícími hydranty a nadzemním hydrantem umístěným v naší lokalitě. Splašková kanalizace včetně přípojek Obytný soubor bude napojen na stávající (resp. projektované) stoky splaškové kanalizace ukončené v jižní části předchozích etap výstavby. V lokalitě jsou navrženy gravitační splaškové stoky S1 S8 z trub PVC DN 300 o celkové délce cca m. Převýšení stok ve spojných šachtách je navrženo dle Městských standardů. Stoky jsou vedeny v navrhovaných komunikacích, hloubka uložení potrubí bude odpovídat ČSN EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 13

14 K jednotlivým bytovým a rodinným domům jsou navrženy splaškové kanalizační přípojky, které budou napojeny do navrhovaných gravitačních stok. Přípojky jsou navrženy z potrubí DN 200, napojení na stoky bude provedeno vysazením odboček DN 300/200 příp. do koncové šachty. Přípojky jsou navrženy ze stejného materiálu jako příslušná stoka. Sklon přípojek bude min 2 % a max 40 %. Přípojky budou ukončeny kanalizační šachtou na pozemku jednotlivých domů. Dešťová kanalizace včetně přípojek Obytný soubor bude napojen na stávající (resp. projektované) stoky dešťové kanalizace ukončené v jižní části předchozích etap výstavby. V lokalitě jsou navrženy gravitační dešťové stoky D1 D8 z trub PVC DN DN 500 o celkové délce cca m. Převýšení stok ve spojných šachtách je navrženo dle Městských standardů. Stoky jsou vedeny v navrhovaných komunikacích, hloubka uložení potrubí bude odpovídat ČSN Dešťové vody z komunikací budou do navrhovaných stok svedeny pomocí uličních vpustí napojených na stoku přípojkami DN 200. K jednotlivým bytovým a rodinným domům jsou navrženy dešťové kanalizační přípojky, které budou napojeny do navrhovaných gravitačních stok. Přípojky jsou navrženy z potrubí DN 200, napojení na stoky bude provedeno vysazením odboček DN 300/200 příp. do koncové šachty. Přípojky jsou navrženy ze stejného materiálu jako příslušná stoka. Sklon přípojek bude min 2 % a max 40 %. Přípojky budou ukončeny kanalizační šachtou na pozemku jednotlivých domů. Plynovod včetně přípojek Obytný soubor bude napojen na stávající (resp. projektované) STL plynovodní řady ukončené v jižní části předchozích etap výstavby. V lokalitě jsou navrženy nové STL plynovodní řady z PE v dimenzích D50 - D225 v celkové délce cca m. Plynovodní řady jsou vedeny v navrhovaných komunikacích. K jednotlivým rodinným domům jsou navrženy STL plynovodní přípojky, které budou ukončeny uzávěrem ve sdruženém pilířku plyn a elektro na hranici pozemku. Přípojky jsou navrženy z potrubí PE D25, napojení na řad bude provedeno pomocí elektrotvarovky. Rozvody NN, VN Zajištění příkonu pro obytný soubor Májovková bude zajištěno z nově budovaných trafostanic DTS 1 a DTS 2, které budou zasmyčkovány novým kabelem AXEKVCEY 1x3x120mm2 na stávající kabel mezi TS 1719 a TS Napojení objektů je navrženo trasou nových kabelů 1 kv typu AYKY 3x185+95mm2 v rámci pěších nebo motorových komunikací z nových DTS 1 a DTS 2 přes přípojkové a dělící skříně jednotlivých objektů s propojením do stávající sítě 1 kv vybudované v rámci předchozí etapy. Nové rozvody budou budovány ve spolupráci s PRE a.s. Terénní úpravy Výšková úroveň terénních úprav vychází z výškového osazení objektu, přilehlé komunikace a chodníků. Plochy, které budou řešeny jako plochy ve sklonu, budou spádovány od objektu ve sklonu 2 % a více (ve výjimečných případech 1%). Terén je upraven tak, aby se veškerá voda vsakovala na daném pozemku a nestékala na sousední pozemky. Součástí objektu bude rozprostření humózní vrstvy na upravovaných terénech prováděných v rámci této stavby. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 14

15 Území je bez větších terénních nerovností. Na staveništi nebudou prováděny žádné rozsáhlejší úpravy. Staveniště bude oploceno, příjezd bude přes komunikaci směr Česlice III/0311. Při výjezdu ze staveniště budou znečistěná vozidla projíždět mycím prostorem. U mycího prostoru bude zřízena šachta s kalovým prostorem. Z kalové šachty bude vyveden přepad do vsakovacího žebra. Bytové domy jsou navržené jako nepodsklepené, potřebná parkovací stání jsou zajištěná na povrchu. Z hlediska širších dopravních vztahů se navrhovaný obytný soubor nachází v poměrně výhodné komunikační poloze. Navrhovaný soubor leží v krátké vazbě na komunikace K Dálnici, K Čestlicům, odtud je to cca 3 km k výjezdu na dálnici D1. Dostupnost navrhované lokality prostředky městské hromadné dopravy je zajištěna prostřednictvím krátké vazby na autobusovou linku č.232 v ulici K Dálnici - spojení na stanici metra C Háje, nebo vlakové nádraží Uhříněves. Obrázek č. 2: Umístění záměru Výkresová dokumentace stavby je součástí přílohy č. 1 tohoto oznámení. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Předpokládaný termín zahájení výstavby záměru: květen 2011 Předpokládaný termín dokončení záměru: prosinec Výčet dotčených územně samosprávných celků S ohledem na charakter záměru budou přímé vlivy jeho výstavby a provozu působit především v okolí záměru. Z hlediska vlivu na životní prostředí patří k potencionálně dotčeným územím tato území: EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 15

16 Dotčené samosprávné celky: Kraj: Hlavní město Praha, Městská část: Praha 22, Katastrální území: Pitkovice. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Magistrát města Prahy. 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat V rámci realizace záměru bude investor žádat dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení příslušný úřad - úřad městské části Praha 22. Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních předpisů: povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami (vypouštění odpadních dešťových vod do vod povrchových) - úřad městské části Praha 22, rozhodnutí o připojení na stávající komunikaci - úřad městské části Praha 22, souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady - úřad městské části Praha 22, žádost o vydání souhlasu s trvalým odnětím dotčených pozemků pro realizaci záměru ze ZPF Ministerstvo životního prostředí, povolení k umístění středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší Magistrát hlavního města Prahy, žádost o vydání souhlasu ke stavbě a stanovení podmínek záchranného archeologického výzkumu - Archeologický ústav AV ČR v Praze nebo Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze. II. Údaje o vstupech 1. Zábor půdy Plocha určená k výstavbě byla ještě v nedávné minulosti využívána jako pole. V současnosti není využívána nijak. Naprostá většina plochy určené k výstavbě obytného souboru je však obsazena souvislým porostem ruderálních druhů s velmi nízkou druhovou diverzitou. Zájmové pozemky lze rozdělit na pozemky přímo dotčené stavbou (219/2, 219/3, 219/4, 219/48) a pozemky pro realizaci inženýrských sítí (219/63, 219/64, 219/65, 219/387, 219/488, 219/490, 219/491, 219/492, 219/586, 219/587), u nichž k záboru nedojde. Celková rozloha zájmových pozemků pro realizaci stavby je m 2. Jedná se o pozemky kategorie orná půda. Celková zastavěná plocha bude činit m 2, z toho pro plochy zeleně m 2. Půdy kategorie PUPFL nebudou záměrem dotčeny. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 16

17 V následující tabulce je uveden seznam zájmových parcel a další informace o způsobu využití, ochraně, celkové výměře parcel aj. Tabulka č. 1: Seznam zájmových parcel přímo dotčených stavbou Parcela Výměra [m 2 ] Druh pozemku Způsob ochrany 219/ orná půda ZPF 219/ orná půda ZPF 219/ orná půda ZPF Kód BPEJ Třída ochrany ZPF 219/ orná půda ZPF IV. celkem II. III III. IV. II. III. II. III. II. II. Tabulka č. 2: Seznam zájmových parcel pro realizaci inženýrských sítí Parcela Výměra [m 2 ] Druh pozemku Způsob ochrany Kód BPEJ Třída ochrany ZPF 219/ ostatní plocha / ostatní plocha / ostatní plocha / ostatní plocha / orná půda ZPF II. 219/ orná půda ZPF II. 219/ ostatní plocha / ostatní plocha / / zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří Využití parcel k realizaci záměru je v souladu s platným územním plánem hlavního města Prahy. Vyjádření příslušného stavebního úřadu je součástí přílohy č. 7 tohoto oznámení. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 17

18 2. Odběr a spotřeba vody Etapa výstavby záměru Po dobu výstavby záměru se předpokládá jednak spotřeba vody pro sociální účely pracovníků stavby (osobní hygiena a pití) a dále pro údržbu staveniště (mytí komunikací a stavebních celků). Množství odebírané vody je obtížné v této fázi objektivně určit, bude záviset na počtu a nárocích pracovníků. Dle zkušeností je možno uvažovat s množstvím okolo stodvaceti litrů na osobu a den. Výstavba areálu nebude mít zvláštní nároky na spotřebu pitné či užitkové vody. Potřeba vody bude v etapě výstavby záměru pokryta ze stávajícího řadu pomocí vodovodní přípojky, která bude ukončena provizorní vodoměrnou šachtou. Po ukončení výstavby bude vodoměrná šachta zrušena. Etapa provozu záměru V místě stavby se nachází veřejná vodovodní síť ve správě PVS a.s. Obytný soubor bude napojen na stávající (resp. projektované) vodovodní řady PE D 110 a PE D 160 vedené ve stávajících komunikacích. Stávající vodovod byl realizován v předchozích etapách výstavby v zájmovém území. Bilance spotřeby pitné vody směrné číslo potřeby vody q =160 l/osoba/den, koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 2,2, 298 RD x 3 = 894 EO, 159 b. j x 2,5 = 398 EO, celkem 1292 EO, Q d prům = 1292 x 0,160 = 206,72 m 3 /den, Q d max = 206,72 x 1,29 = 266,67 m 3 /den, Q hod max = 206,72 x 1,29 x 2,3 = 25,56 m 3 /hod = 7,1 l/sec, Q rok = 206,72 x 365 = m 3 /rok. Celková spotřeba pitné vody v etapě provozu záměru bude dle výpočtů m 3 /rok. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 18

19 3. Surovinové a energetické zdroje Zásobování elektrickou energií Etapa výstavby záměru Elektrická energie v etapě výstavby bude dodávána ze stávající sítě prostřednictvím prozatímního staveništního odběrového místa s měřením. Etapa provozu záměru Zajištění příkonu pro obytný soubor Májovková bude zajištěno z nově budovaných trafostanic DTS 1 a DTS 2, které budou zasmyčkovány novým kabelem na stávající kabel mezi TS 1719 a TS Napojení objektů je navrženo trasou nových kabelů v rámci pěších nebo motorových komunikací z nových DTS 1 a DTS 2 přes přípojkové a dělící skříně jednotlivých objektů s propojením do stávající sítě vybudované v rámci předchozí etapy. Nové rozvody budou budovány ve spolupráci s PRE a.s. Objekt Tabulka č. 3: Bilance spotřeby elektrické energie Celkový instalovaný příkon [kw] Celkový soudobý příkon [kw] Rodinné domy Bytové domy Celkem Zásobování plynem Etapa výstavby záměru Etapa výstavby záměru si nevyžádá odběr zemního plynu. Etapa provozu záměru V místě stavby se nachází veřejný STL plynovod ve správě PP a.s. Obytný soubor bude napojen na stávající (resp. projektované) STL plynovodní řady PE D50 PE D225 vedené ve stávajících komunikacích. Stávající STL plynovod byl realizován v předchozích etapách výstavby v zájmovém území. Přípojky pro rodinné domy budou PE DN 25 ukončeny kulovým uzávěrem ve sdružených zděných pilířcích na hranici pozemků. Pro bytové domy se uvažuje s výstavbou dvou plynových kotelen, které budou umístěny v domech c a f v 1. NP. Z řadu bude vysazena přípojka PE DN 32 do BD c a f, ostatní domy budou vybaveny bojlerovnami a připojeny na teplovody. Plyn není rozveden do jednotlivých bytových jednotek. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 19

20 Pro domy a, b, c, d se uvažuje s umístěním dvou nástěnných kondenzačních kotlů BUDERUS Logano GE 434 á 225 kw v bytovém domě c, celkový výkon kotelny se uvažuje 450 kw, maximální spotřeba plynu kotelny je 60 Nm 3 /h, roční spotřeba plynu pak Nm 3 /h. Pro domy e, f, g se uvažuje s umístěním dvou nástěnných kondenzačních kotlů BUDERUS Logano GE 434 á 170 kw v bytovém domě f, celkový výkon kotelny se uvažuje 340 kw, maximální spotřeba plynu kotelny je 42 Nm 3 /h, roční spotřeba plynu pak Nm 3 /h. V souvislosti s realizací posuzovaného záměru se předpokládá roční odběr zemního plynu ve výši m 3 /rok. III. Údaje o výstupech 1. Množství a druh emisí do ovzduší Stávající imisní situace v dané lokalitě je ovlivňována především emisemi z lokálních topenišť a emisemi z dopravy po komunikaci Rozvadovská spojka a Pražský okruh a dálkovým přenosem z velkých průmyslových zdrojů. Pro potřeby posouzení vlivu plánovaného záměru na kvalitu ovzduší byla zpracována rozptylová studie. Studie řešila tři varianty: 1. varianta výstavba Obytného souboru Májovková, 2. varianta provoz Obytného souboru Májovková, 3. varianta kumulace s jinými záměry provoz Obytného souboru Májovková + předpokládaná doprava v roce V posuzované lokalitě je uvažována výstavba záměru Nové Zelené město západ a zahradní restaurace, Sport centrum Hlívová, prodloužení komunikace Hlívová. Tyto záměry se nacházejí v blízkém okolí posuzovaného záměru. Vliv záměru Nové Zelené město západ na ovzduší je zohledněn v modelovém výpočtu ve variantě 3 kumulace s jinými záměry. V rozptylové studii je zahrnuta dopravní obslužnost. Spalovací zdroje vzhledem k charakteru a umístění nebyly do výpočtu zahrnuty. Záměr výstavby Zahradní restaurace byl v procesu posuzování vlivů na životní prostředí ukončen z jiných důvodů a v současné době se na základě připomínek dotčených orgánů a veřejnosti pracuje na úpravě jeho kapacit. Z tohoto důvodu nebyl tento záměr zahrnut do kumulace s posuzovaným záměrem. Etapa výstavby záměru Zdrojem emisí bude provoz stavebních mechanismů na staveništi a obslužná automobilová doprava na příjezdových komunikacích. Během výstavby se mohou uvolňovat emise poletavého prachu (při provádění zemních prací, ze skládek sypkých materiálů aj.). Bude nutné (zejména v době suchého a větrného počasí) provádět pravidelné čištění vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo šíření prachu do okolí a omezovat prašnost EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 20

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK 1 Předkladatel BUNT spol. s r. o. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK Oznámení záměru zpracovaného dle 6 zákona 100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. S obsahem a rozsahem

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. T. Petráň

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby str. 1/6 E. Zásady organizace výstavby Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba... 2 2. Úvod... 3 2.1. Stručný popis stavby... 3 2.2. Povinnosti původce odpadu... 3 2.3. Použitá literatura... 3 3. Odpady z výstavby... 4 3.1. Předpokládané odpady

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. NÁVRH ŘEŠENÍ. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. NÁVRH ŘEŠENÍ. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:500 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

EMPLA AG, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA AG, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA AG, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví Ozznámeeníí zzáměěrru dllee zzákona čč.. 100//2001 Sb..,, o possuzzovváníí vvlliivvu na žžiivvottníí

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AED project, a.s. Ing. Aleš Marek Pod Radnicí 1235/2A 150 00 Praha 5 Váš dopis ze dne SZn. Vyřizuje/linka Datum 03.09.2012 S-MHMP-1147610/2012/1/OZP/VI

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. NAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE... 5

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY (DOS) Stránka 1 z 12 ÚSTÍ NAD LABEM PAVILON A ÚNOR 2012 DODATEK Č. 1 Z 06. 02. 2012 Všechny změny týkající se dodatku č. 1 jsou v

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B.

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B. Obsah 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby...2 1.1 Zhodnocení staveniště...2 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby...2 1.3 Technické řešení stavby...2 1.4 Napojení

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270 INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 8 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva ÚZEMNÍ STUDIE základní údaje: AKCE: Územní studie MÍSTO: Šakvice, (lokalita Za Výhonem ) OKRES: Břeclav POŘIZOVATEL: Obec Šakvice PROJEKTANT: Ing. arch. Simona Kodýtková, U Hájku 668, Vranovice 691 25

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor životního prostředí Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA podle ustanovení 4 odst. 6 zákona

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví Ozznámeeníí zzáměěrru dllee zzákona čč.. 100//2001 Sb..,, o possuzzovváníí vvlliivvu na žžiivvottníí

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 7

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 7 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.2. PROVÁDĚNÍ PŘÍPOJEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 4 2.3. BILANCE

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 06. 11. 2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 142282/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 142282/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1 ZADÁNÍ PROJEKTU...2 1.1 Domovní vodovod...2 1.2 Splašková kanalizace...2 1.3 Dešťová kanalizace...2 1.4 Výpočtové výchozí parametry...2 2 PODKLADY...2 2.1 Výkresová dokumentace...2 2.2 Průzkum...2

Více

1:7500 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ NOVÉ PODLESÍ - LOKALITA BV1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 921/1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ III. ETAPA ÚZEMNÍ STUDIE

1:7500 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ NOVÉ PODLESÍ - LOKALITA BV1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 921/1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ III. ETAPA ÚZEMNÍ STUDIE 16 979 980 981 4 10 19/6 MÍSTO10/2 PŘIPOJENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE GRAVITAČNÍ 977 0 9/1 1 978 MÍSTO VYÚSTĚNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE 2 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 3 III. ETAPA MÍSTO PŘIPOJENÍ VODOVODU TS - NÁVRH MÍSTO PŘIPOJENÍ

Více

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.3 ZAKÁZKA: 181-2010 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PODÉLNÝ PROFIL - 02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ 04 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více