EMPLA AG, spol. s. r. o. Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EMPLA AG, spol. s. r. o. Hradec Králové"

Transkript

1 EMPLA AG, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví Ozznámeeníí zzáměěrru dllee zzákona čč.. 100//2001 Sb..,, o possuzzovváníí vvlliivvu na žžiivvottníí prrossttřřeedíí vv pllattnéém zzněěníí,, vv rrozzssahu přřííllohyy čč.. 3 OBYTNÝ SOUBOR MÁJOVKOVÁ Vedoucí řešitelského týmu: Ing. Vladimír Plachý č. odborné způsobilosti 182/OPV/93 z Hradec Králové, září 2010 Archivní číslo: 207/10 EMPLA AG spol. s r.o. IČO: tel.: , Za Škodovkou 305 DIČ: CZ fax.: Hradec Králové Bank. spoj / Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložka

2 Bez písemného souhlasu společnosti EMPLA AG spol. s r. o. Hradec Králové a odpovědného zástupce uvedeného v osvědčení o autorizaci nesmí být toto oznámení, ani jeho části, reprodukovány. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 2

3 OBSAH A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI Obchodní firma IČ Sídlo (bydliště) Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce ozmanovatele... 6 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU... 6 I. Základní údaje Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č Kapacita (rozsah) záměru Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými) Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí Stručný popis technického a technologického řešení záměru Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Výčet dotčených územně samosprávných celků Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat II. Údaje o vstupech Zábor půdy Odběr a spotřeba vody Surovinové a energetické zdroje III. Údaje o výstupech Množství a druh emisí do ovzduší Množství odpadních vod a jejich znečištění Kategorizace a množství odpadů Hluk, vibrace a záření Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů...90 EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 3

4 E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU...91 F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení Další podstatné informace oznamovatele G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU...96 H. PŘÍLOHA EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 4

5 Zkratky a symboly použité v textu BD BPEJ ČHMÚ ČSN DH EO CHOPAV L Aeq,T MŽP NEL NO x NP Bytový dům Bonitovaná půdně ekologická jednotka Český hydrometeorologický ústav Česká státní norma Dopravní hluk Ekvivalentní obyvatelé Chráněná oblast přirozené akumulace vod Hladina akustického tlaku A v čase T Ministerstvo životního prostředí Nerozpuštěné extrahovatelné látky Oxidy dusíku Nadzemní podlaží PM 10 Suspendované částice frakce PM 10 PP Pražské plynárny PUPFL Pozemek určený k plnění funkce lesa PVS Pražské vodovody a kanalizace SDH Stacionární zdroje hluku a dopravní hluk SH Stacionární zdroje hluku STL Středotlaký TUV Teplá užitková voda TZL Tuhé znečišťující látky ÚČOV Ústřední čistírna odpadních vod ÚSES Územní systém ekologické stability VKP Významný krajinný prvek WHO Světová zdravotnická organizace ZPF Zemědělský půdní fond EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 5

6 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma Central Group a.s. 2. IČ Sídlo (bydliště) Na Strži 65/ Praha 4 4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele Renata Procházková Na Strži 65/ Praha 4 tel: , B. ÚDAJE O ZÁMĚRU I. Základní údaje 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 Název záměru: Obytný soubor Májovková Zařazení záměru do příslušné dle přílohy č. 1: Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění, přílohy č. 1, patří záměr do kategorie II mezi záměry vyžadující zjišťovací řízení. Záměr svým charakterem splňuje charakteristiku bodu 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celkovou stavbu. 2. Kapacita (rozsah) záměru celková plocha zájmového území: m 2, EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 6

7 celková zastavěná plocha: m 2, celkové hrubé podlažní plochy: m 2, počet bytových domů: 7, počet bytových jednotek v bytových domech: 159, počet rodinných domů: 298, počet bytových jednotek v rodinných domech:298, počet parkovacích stání: Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) Kraj: Hlavní město Praha, Městská část: Praha 22, Katastrální území: Pitkovice, Pozemky číslo: 219/2, 219/3, 219/4, 219/48, 219/63, 219/64, 219/65, 219/387, 219/488, 219/490, 219/491, 219/492, 219/586, 219/587. Zájmové území se nachází na východním okraji Prahy mezi Uhříněvsí a Průhonicemi. Obytný soubor Májovková se nachází poblíž hranice katastrálních území Pitkovice a Čestlice. Pozemek je ze západu vymezen komunikací K Čestlicům, ze severu bezprostředně navazuje na stávající bytové domy při ulici Májovková a rodinné domy při ulicích Kozáková, Smržová a Čirůvková. Nejbližší obytná zástavba se nachází severně od zájmového území, bezprostředně na něj navazuje a je tvořena zástavbou bytových a rodinných domů Nové zelené město. Obrázek č. 1: Situace umístění záměru Umístění záměru EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 7

8 4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými) Zájmové území je situováno v Praze, v městské části Praha 22 v katastrálním území Pitkovice na východním okraji Prahy mezi Uhříněvsí a Průhonicemi nedaleko okružní křižovatky ulic K Dálnici a Žampiónová. Pozemek navazuje na stávající zástavbu bytových a rodinných domů realizovaných v lokalitě Nové zelené město. Dotčené území je z části ovlivněno nedávnou výstavbou, na níž plánovaný záměr bezprostředně navazuje. Okolní krajina je převážně využívána k zemědělskému hospodaření. Nachází se zde však i řada sídel, která se v posledních letech rychle rozšiřují v souvislosti s bytovou výstavbou v okolí Prahy. Plocha určená k výstavbě byla ještě v nedávné minulosti využívána jako pole. V současnosti není nijak využívána, vyskytuje se zde jen ruderální vegetace. V severní části se nacházejí plochy, které byly nedávno zcela zbaveny vegetace v souvislosti se stavebními pracemi. Záměrem investora je vybudování obytného souboru s bytovými a rodinnými domy. Bytové domy budou řešeny jako tradiční se čtyřmi nadzemními podlažími a byty o velikosti 1+kk až 3+kk, rodinné pak jako solitérní a řadové, každý o jedné bytové jednotce. Jako záměry s kumulativním vlivem lze označit záměry Nové Zelené město západ a Zahradní restaurace, Sport centrum Hlívová, prodloužení komunikace Hlívová, které se vyskytují v blízkém okolí posuzovaného záměru. Kumulace se záměrem Nové Zelené město západ byla zahrnuta do výpočtů hlukové a rozptylové studie. Záměr výstavby Zahradní restaurace byl v procesu posuzování vlivů na životní prostředí ukončen z jiných důvodů a v současné době se na základě připomínek dotčených orgánů a veřejnosti pracuje na úpravě jeho kapacit. Z tohoto důvodu nebyl tento záměr zahrnut do kumulace se záměrem posuzovaným. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí Hlavním důvodem pro umístění záměru právě do katastrálního území Pitkovice je možnost bytové výstavby, vyplývající z platného územního plánu hlavního města Prahy. Územní plán Plocha, na kterou se navrhované stavby bytových a rodinných domů umisťují, se nachází v polyfunkčních plochách o funkčním využití čistě obytné (OB-C,D) a všeobecně obytné (OV-D) a v monofunkčních plochách o funkčním využití zeleň městská a krajinná (ZMK) a urbanisticky významné plochy a dopravní spojení (DU). Návrh je v souladu s územním plánem hlavního města Prahy. Z hlediska umístění záměru byla zvažována pouze jedna aktivní varianta. Zájmové území je dle platného územního plánu regulováno různými kódy využití území dle funkčního využití jednotlivých ploch. Stanovené míry využití území jsou splněny ve všech etapách výstavby. Splnění těchto koeficientů je doloženo v příloze č. 8 tohoto oznámení. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 8

9 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru Záměrem investora je vybudování obytného souboru s bytovými a rodinnými domy. Celkem je plánováno vybudování 7 bytových domů (označení a g) o cca 159 bytových jednotkách a 298 rodinných domů. Dispoziční řešení jednotlivých bytových domů a jejich orientace je s ohledem na co nejlepší nízkoenergetické parametry zvolena jako severojižní. V současné době se v prostoru budoucí výstavby nachází zatravněná plocha, pozemek není nijak využíván. Příprava staveniště si nevyžádá žádné demolice ani kácení zeleně. Z dopravního hlediska je lokalita ve velmi krátké vazbě na komunikace K Dálnici a cca 3 km na výjezd na dálnici D1. V blízkosti se nachází nákupní centrum Čestlice, s dokončeným Aquaparkem. Navrhovaný koncept bytových a rodinných domů v lokalitě navazuje na již budované bytové domy v obytném souboru Nové Zelené město. Etapizace výstavby a příprava investic I. příprava území, II. III. IV. 1. etapa technické infrastruktury, stavba objektů bytových a rodinných domů, 2.etapa technické infrastruktury a chodníků, V. sadové úpravy Bytové domy Bytové domy budou řešeny jako tradiční se čtyřmi nadzemními podlažími. Dům je tvořen třemi kvádry dva nižší třípodlažní spojuje vyšší čtyřpodlažní, čímž je vytvořeno ustupující čtvrté patro s terasami. Sřecha je navržená plochá. V nadzemních podlažích jsou umístěny byty o velikosti 1+kk až 3+kk. Zakládání Ornice bude před zahájením zemních prací sejmuta, deponována a následně užita při čistých terénních úpravách. Stavební výkopová jáma nezasáhne ustálenou hladinou spodní vody. Stabilita dočasného výkopu pro založení objektu bude do hloubky 3-4 m řešena svahováním 1:0,25 1:0,2. Svahování hlubší části výkopu bude v dalším stupni projektové dokumentace doloženo stabilitním výpočtem. V případě že prostorové možnosti staveniště neumožní svahování, bude nutné výkopy zabezpečit odpovídajícím typem pažení. Základové konstrukce Základové poměry jsou zařazeny jako jednoduché. Odkrytá základová spára bude převzata dozorem investora za účasti geologa a statika. Objekt je založen plošně na základové desce lokálně zeslabené či zvýšené, provedené na podkladní betonové desce. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 9

10 Svislé konstrukce V závislosti na statickém zatížení, umístění v systému konstrukcí bytového domu a na požadovaných stavebně fyzikálních vlastnostech tvoří vnitřní nosné stěny a obvodový plášť zejména železobetonové stěny, doplněné zdivem tloušťky 240 mm. Vnitřní dělicí příčky budou provedeny jako zděné z příčkovek. Schodišťová ramena jsou v rámci suterénů provedena jako monolitická, od úrovně 1. NP jsou užita ramena prefabrikovaná. Vodorovné konstrukce Stropy tvoří železobetonové monolitické desky běžné tloušťky mm. Desky balkónů (lodžií) budou ke zbytku stropu připojeny pomocí prvků pro přerušení tepelného mostu. Atiky střech jsou betonové. Nadpraží oken jsou součástí železobetonové monolitické desky. Překlady nad otvory ve vnitřním zdivu jsou navrženy ze systémových překladů POROTHERM 23,8. U dveřních otvorů světlosti v příčkách tloušťky115 mm jsou taktéž navrženy systémové překlady POROTHERM výšky 70 mm. Výplně otvorů Vnější okna včetně oken francouzských, jejich sestavy a lodžiové dveře mají plastové profily. Hydroizolace V 1. NP budou v místě stěn a podlah z modifikovaných asfaltových pásů s Alu vložkou odolných na tlakovou vodu popř. na agresivní vodu. Na plochých střechách a terasách bude použit systém jednoplášťové střechy s použitím difúzní folie a hydroizolace přitížené kačírkem. Tepelné izolace Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS na bázi desek minerální vlny tloušťky 100 mm (na zdivu ) a 140 mm ( na železobetonové stěně). Dále je užito zejména desek expandovaného polystyrénu rozdílných mechanických vlastností v závislosti na umístění a namáhání. Zejména se jedná o spádové a rovné desky ve střešním plášti, perimetrické desky v oblasti soklu a na suterénních stěnách, kročejové a standardní desky v podlahách. Vytápění a příprava TUV Příprava TUV a vytápění objektů je řešeno ve spolupráci s Pražskou plynárenskou a.s. V bytových domech c a f je v 1. NP je umístěna plynová kotelna, ostatní domy budou napojeny přes teplovody. V kotelně domu c budou instalovány 2 kotle Buderus GE 434 kw s atmosférickými hořáky, výkon jednoho kotle je 225 kw. V kotelně domu f budou instalovány 2 kotle Buderus GE 434 kw s atmosférickými hořáky, výkon jednoho kotle je 170 kw. Komíny budou vyvedeny nad střechu objektů. Každý dům bude mít bojlerovnu. Z výměníkových stanic bude topná voda a TUV rozvedena k jednotlivým bytovým jednotkám, společné prostory budou temperovány. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 10

11 Rodinné domy Bytové domy jsou navrženy jako solitérní a řadové, každý o jedné bytové jednotce. Jsou řešeny jako podsklepené i nepodsklepené se dvěmi nadzemními podlažími. Domy jsou navrženy s garážemi a jedním parkovacím stáním na zpevněné ploše pozemku. Základové konstrukce Založení rodinných domů bude provedeno na základové pasy, jejichž parametry budou specifikovány v projektu pro stavební povolení. Všechny hydroizolace spodní stavby jsou navrženy na střední stupeň radonového rizika. Svislé konstrukce Obvodové stěny, vnitřní nosné pilířky a vnitřní příčky jsou navrženy z keramických termotvárnic a příčkovek POROTHERM. Vodorovné konstrukce Střechy jsou navrženy ploché, sedlové, valbové a polovalbové. Krov je v kombinaci dřevo - ocel. Na stropnice krovu je zavěšen sádrokartonový podhled 2. NP. Na střechu bude položena skládaná krytina Bramac. Výška hřebene je max. 9,0 m. Podlahy jsou betonové, ukončené vyrovnávající stěrkou. V kuchyni, koupelně a WC je položena keramická dlažba. V ostatních místnostech včetně schodiště jsou položeny koberce nebo plovoucí podlahy. Vytápění a příprava TUV Pro vytápění budou v RD instalovány plynové kotle, závěsný turbo kotel Vaillant kombinovaný s ohřevem teplé vody, se zásobníkem na 120 l. Odkouření v provedení turbo bude vyvedeno nad střechu rodinného domu. Výplně otvorů Vnitřní dveře jsou ve standardním provedení dřevěné plné nebo částečně prosklené osazené do obložkových zárubní. Vchodové dveře jsou dřevěné s bezpečnostní vložkou. Všechna okna v rodinných domech jsou plastová nebo dřevěná s vysokými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi. Veškeré klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu nebo titanzinku, venkovní parapety u oken a francouzských oken jsou z Al plechu a nebo z titanzinku, nebo jsou součástí dodávky plastových oken a jsou z plastu v barvě oken. Inženýrské sítě Inženýrské sítě jsou vedeny ulicemi Májovková, Smržová, Kozáková, Čirůvková a nebude nutné výrazně zasahovat mimo prostor hlavního staveniště. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 11

12 Sadbové úpravy Projekt sadbových úprav na pozemcích bude součástí dokumentace ke stavebnímu povolení. Komunikace V rámci obytného souboru bude vybudován několik nových komunikací, některé z nich jsou prodloužením komunikací stávajících. Lokalita bezprostředně navazuje na stávající zástavbu bytových a rodinných domů, dojde k prodloužení komunikací Májovková, Kozáková, Smržová a Čirůvková. Podél komunikací se nacházejí podélná parkovací stání pro návštěvy, u bytových domů jsou parkoviště. Dále je počítáno s připojením na komunikaci III/0311 směr Česlice. Nové komunikace jsou navržené o parametrech: Větev č. 1 obytná ulice, v části mezi BD a a b je komunikace o šířce 6 m, oboustranně kolmá parkovací stání a chodníky o šířce 2 m dále komunikace pokračuje v celkové šířce uličního prostoru 10 m s umístěním několika podélných parkovacích stání. Komunikace je navržená jako kategorie D1 obytná komunikace s návrhovou rychlostí 20 km/hod, konstrukce vozovky bude vnitrolokalitní s povrchem ze zámkové dlažby. Větev č. 2 - obytná ulice, v části mezi BD c a d je komunikace o šířce 6 m, oboustranně kolmá parkovací stání a chodník o šířce 2 m dále komunikace pokračuje v celkové šířce uličního prostoru 10 m s umístěním několika podélných parkovacích stání. Komunikace je navržená jako kategorie D1 obytná komunikace s návrhovou rychlostí 20 km/hod, konstrukce vozovky bude vnitrolokalitní s povrchem ze zámkové dlažby. Větev č.3 obytná ulice, která je napojená na stávající komunikaci směr Česlice III/0311, je o celkové šířce uličního prostoru 10 m, s podélnými parkovacími stáními a ostrůvky komunikační zeleně, nejužší místo je o šířce 5,3 m. Do ulice se napojuje větev č. 1 a 2 a dále je komunikace napojená do prodloužení ulice Májovková (větev č. 4). Komunikace je navržená jako kategorie D1 obytná komunikace s návrhovou rychlostí 20 km/hod, konstrukce vozovky bude vnitrolokalitní s povrchem ze zámkové dlažby. Větev č.4 prodloužení ulice Májovková je vybudována jako místní obslužná komunikace o parametrech 7,4 m šířka komunikace, 2,3 m oboustranná podélná parkovací stání, chodníky o šířce 2 m. Na komunikaci je napojená slepá ulice k BD d, kde jsou umístěna kolmá parkovací stání. Na této komunikaci jsou navržené autobusové zastávky. Z komunikace jsou napojené dvě slepé odbočky, sloužící jako příjezd k rodinným domům. Komunikace je navržená jako kategorie C obslužná komunikace, s asfaltovým povrchem. Konstrukce autobusových zastávek bude z artbetonu, slepé odbočky ze zámkové dlažby. Větev č. 5 obytná ulice, v části mezi BD f a g je komunikace o šířce 6 m, oboustranně kolmá parkovací stání a chodník o šířce 2 m dále komunikace pokračuje v celkové šířce uličního prostoru 10 m s umístěním několika podélných parkovacích stání. Z komunikace je napojená slepá odbočka, sloužící jako příjezd k rodinným domům. Komunikace je navržená jako kategorie D1 obytná komunikace s návrhovou rychlostí 20 km/hod, konstrukce vozovky bude vnitrolokalitní s povrchem ze zámkové dlažby. Větev č. 6 prodloužení ulice Kozáková je vybudována jako místní obslužná komunikace o parametrech 7 m šířka komunikace, oboustranné chodníky o šířce 2 m. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 12

13 Na komunikaci je napojená větev č. 7 a 8 a je napojená na větev č. 4. Komunikace je navržená jako kategorie C obslužná komunikace, s asfaltovým povrchem. Větev č. 7 prodloužení ulice Smržová je vybudována jako obytná ulice v celkové šířce uličního prostoru 9 m s umístěním několika podélných parkovacích stání. Komunikace je navržená jako kategorie D1 obytná komunikace s návrhovou rychlostí 20 km/hod, konstrukce vozovky bude vnitrolokalitní s povrchem ze zámkové dlažby. Větev č. 8 prodloužení ulice Čirůvková je vybudována jako místní obslužná komunikace o šířce 6 m, oboustranné chodníky o šířce 2 m a je propojená do větve 6. Z komunikace je napojená slepá odbočka, sloužící jako příjezd k rodinným domům. Komunikace je navržená jako kategorie C obslužná komunikace, s asfaltovým povrchem, slepá odbočka bude ze zámkové dlažby. Vodovodní řad včetně přípojek Obytný soubor bude napojen na stávající (resp. projektované) vodovodní řady ukončené v jižní části předchozích etap výstavby (ulice Májovková, Smržová, Kozáková, Čirůvková). V navrhované lokalitě jsou navrženy nové vodovodní řady, které budou zokruhovány se stávajícími řady. Vodovodní řady v celkové délce cca m jsou navrženy z trub PE D110 (2021,5 m) a PE D160 (835,5 m). V místě odbočení jednotlivých řadů bude osazen plný počet šoupat. Vodovodní řady jsou vedeny v navrhovaných komunikacích, hloubka uložení potrubí bude odpovídat ČSN Na potrubí jsou navrženy nadzemní a podzemní hydranty, které budou sloužit k odkalení a odvzdušnění potrubí a k protipožárnímu zabezpečení domů v této lokalitě. Jednotlivé BD budou napojeny na nové vodovodní řady přípojkami D63, rodinné domy přípojkami PE D40. Napojení na řad bude provedeno navrtávacím pasem. Na přípojkách bude za odbočením z hlavního řadu osazen uzávěr. Veřejné části přípojek budou podle jejich délky ukončeny buďto vodoměrem ve vodoměrné šachtě umístěné cca 1,50 m za hranicí soukromého pozemku nebo v budově těsně za prostupem přípojky do objektu. Za vodoměrem bude napojena domovní část vodovodní přípojky resp. vnitřní vodovod. Vodoměrné šachty jsou navrženy plastové kruhové s vnitřním průměrem 1,2 m. Sklon přípojek bude min. 1 %. Navrhované bytové domy budou vybaveny vnitřními odběrními místy požární vody. Hadicové systémy s tvarově stálou hadicí světlosti DN mm (min průtok 1,1 l/s při min přetlaku 0,2 MPa) napojené na vnitřní vodovod a budou umístěny na všech podestách schodišť. Vnější požární voda bude pro navrhované domy zajištěna z městské vodovodní sítě stávajícími hydranty a nadzemním hydrantem umístěným v naší lokalitě. Splašková kanalizace včetně přípojek Obytný soubor bude napojen na stávající (resp. projektované) stoky splaškové kanalizace ukončené v jižní části předchozích etap výstavby. V lokalitě jsou navrženy gravitační splaškové stoky S1 S8 z trub PVC DN 300 o celkové délce cca m. Převýšení stok ve spojných šachtách je navrženo dle Městských standardů. Stoky jsou vedeny v navrhovaných komunikacích, hloubka uložení potrubí bude odpovídat ČSN EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 13

14 K jednotlivým bytovým a rodinným domům jsou navrženy splaškové kanalizační přípojky, které budou napojeny do navrhovaných gravitačních stok. Přípojky jsou navrženy z potrubí DN 200, napojení na stoky bude provedeno vysazením odboček DN 300/200 příp. do koncové šachty. Přípojky jsou navrženy ze stejného materiálu jako příslušná stoka. Sklon přípojek bude min 2 % a max 40 %. Přípojky budou ukončeny kanalizační šachtou na pozemku jednotlivých domů. Dešťová kanalizace včetně přípojek Obytný soubor bude napojen na stávající (resp. projektované) stoky dešťové kanalizace ukončené v jižní části předchozích etap výstavby. V lokalitě jsou navrženy gravitační dešťové stoky D1 D8 z trub PVC DN DN 500 o celkové délce cca m. Převýšení stok ve spojných šachtách je navrženo dle Městských standardů. Stoky jsou vedeny v navrhovaných komunikacích, hloubka uložení potrubí bude odpovídat ČSN Dešťové vody z komunikací budou do navrhovaných stok svedeny pomocí uličních vpustí napojených na stoku přípojkami DN 200. K jednotlivým bytovým a rodinným domům jsou navrženy dešťové kanalizační přípojky, které budou napojeny do navrhovaných gravitačních stok. Přípojky jsou navrženy z potrubí DN 200, napojení na stoky bude provedeno vysazením odboček DN 300/200 příp. do koncové šachty. Přípojky jsou navrženy ze stejného materiálu jako příslušná stoka. Sklon přípojek bude min 2 % a max 40 %. Přípojky budou ukončeny kanalizační šachtou na pozemku jednotlivých domů. Plynovod včetně přípojek Obytný soubor bude napojen na stávající (resp. projektované) STL plynovodní řady ukončené v jižní části předchozích etap výstavby. V lokalitě jsou navrženy nové STL plynovodní řady z PE v dimenzích D50 - D225 v celkové délce cca m. Plynovodní řady jsou vedeny v navrhovaných komunikacích. K jednotlivým rodinným domům jsou navrženy STL plynovodní přípojky, které budou ukončeny uzávěrem ve sdruženém pilířku plyn a elektro na hranici pozemku. Přípojky jsou navrženy z potrubí PE D25, napojení na řad bude provedeno pomocí elektrotvarovky. Rozvody NN, VN Zajištění příkonu pro obytný soubor Májovková bude zajištěno z nově budovaných trafostanic DTS 1 a DTS 2, které budou zasmyčkovány novým kabelem AXEKVCEY 1x3x120mm2 na stávající kabel mezi TS 1719 a TS Napojení objektů je navrženo trasou nových kabelů 1 kv typu AYKY 3x185+95mm2 v rámci pěších nebo motorových komunikací z nových DTS 1 a DTS 2 přes přípojkové a dělící skříně jednotlivých objektů s propojením do stávající sítě 1 kv vybudované v rámci předchozí etapy. Nové rozvody budou budovány ve spolupráci s PRE a.s. Terénní úpravy Výšková úroveň terénních úprav vychází z výškového osazení objektu, přilehlé komunikace a chodníků. Plochy, které budou řešeny jako plochy ve sklonu, budou spádovány od objektu ve sklonu 2 % a více (ve výjimečných případech 1%). Terén je upraven tak, aby se veškerá voda vsakovala na daném pozemku a nestékala na sousední pozemky. Součástí objektu bude rozprostření humózní vrstvy na upravovaných terénech prováděných v rámci této stavby. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 14

15 Území je bez větších terénních nerovností. Na staveništi nebudou prováděny žádné rozsáhlejší úpravy. Staveniště bude oploceno, příjezd bude přes komunikaci směr Česlice III/0311. Při výjezdu ze staveniště budou znečistěná vozidla projíždět mycím prostorem. U mycího prostoru bude zřízena šachta s kalovým prostorem. Z kalové šachty bude vyveden přepad do vsakovacího žebra. Bytové domy jsou navržené jako nepodsklepené, potřebná parkovací stání jsou zajištěná na povrchu. Z hlediska širších dopravních vztahů se navrhovaný obytný soubor nachází v poměrně výhodné komunikační poloze. Navrhovaný soubor leží v krátké vazbě na komunikace K Dálnici, K Čestlicům, odtud je to cca 3 km k výjezdu na dálnici D1. Dostupnost navrhované lokality prostředky městské hromadné dopravy je zajištěna prostřednictvím krátké vazby na autobusovou linku č.232 v ulici K Dálnici - spojení na stanici metra C Háje, nebo vlakové nádraží Uhříněves. Obrázek č. 2: Umístění záměru Výkresová dokumentace stavby je součástí přílohy č. 1 tohoto oznámení. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Předpokládaný termín zahájení výstavby záměru: květen 2011 Předpokládaný termín dokončení záměru: prosinec Výčet dotčených územně samosprávných celků S ohledem na charakter záměru budou přímé vlivy jeho výstavby a provozu působit především v okolí záměru. Z hlediska vlivu na životní prostředí patří k potencionálně dotčeným územím tato území: EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 15

16 Dotčené samosprávné celky: Kraj: Hlavní město Praha, Městská část: Praha 22, Katastrální území: Pitkovice. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Magistrát města Prahy. 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat V rámci realizace záměru bude investor žádat dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení příslušný úřad - úřad městské části Praha 22. Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních předpisů: povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami (vypouštění odpadních dešťových vod do vod povrchových) - úřad městské části Praha 22, rozhodnutí o připojení na stávající komunikaci - úřad městské části Praha 22, souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady - úřad městské části Praha 22, žádost o vydání souhlasu s trvalým odnětím dotčených pozemků pro realizaci záměru ze ZPF Ministerstvo životního prostředí, povolení k umístění středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší Magistrát hlavního města Prahy, žádost o vydání souhlasu ke stavbě a stanovení podmínek záchranného archeologického výzkumu - Archeologický ústav AV ČR v Praze nebo Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze. II. Údaje o vstupech 1. Zábor půdy Plocha určená k výstavbě byla ještě v nedávné minulosti využívána jako pole. V současnosti není využívána nijak. Naprostá většina plochy určené k výstavbě obytného souboru je však obsazena souvislým porostem ruderálních druhů s velmi nízkou druhovou diverzitou. Zájmové pozemky lze rozdělit na pozemky přímo dotčené stavbou (219/2, 219/3, 219/4, 219/48) a pozemky pro realizaci inženýrských sítí (219/63, 219/64, 219/65, 219/387, 219/488, 219/490, 219/491, 219/492, 219/586, 219/587), u nichž k záboru nedojde. Celková rozloha zájmových pozemků pro realizaci stavby je m 2. Jedná se o pozemky kategorie orná půda. Celková zastavěná plocha bude činit m 2, z toho pro plochy zeleně m 2. Půdy kategorie PUPFL nebudou záměrem dotčeny. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 16

17 V následující tabulce je uveden seznam zájmových parcel a další informace o způsobu využití, ochraně, celkové výměře parcel aj. Tabulka č. 1: Seznam zájmových parcel přímo dotčených stavbou Parcela Výměra [m 2 ] Druh pozemku Způsob ochrany 219/ orná půda ZPF 219/ orná půda ZPF 219/ orná půda ZPF Kód BPEJ Třída ochrany ZPF 219/ orná půda ZPF IV. celkem II. III III. IV. II. III. II. III. II. II. Tabulka č. 2: Seznam zájmových parcel pro realizaci inženýrských sítí Parcela Výměra [m 2 ] Druh pozemku Způsob ochrany Kód BPEJ Třída ochrany ZPF 219/ ostatní plocha / ostatní plocha / ostatní plocha / ostatní plocha / orná půda ZPF II. 219/ orná půda ZPF II. 219/ ostatní plocha / ostatní plocha / / zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří Využití parcel k realizaci záměru je v souladu s platným územním plánem hlavního města Prahy. Vyjádření příslušného stavebního úřadu je součástí přílohy č. 7 tohoto oznámení. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 17

18 2. Odběr a spotřeba vody Etapa výstavby záměru Po dobu výstavby záměru se předpokládá jednak spotřeba vody pro sociální účely pracovníků stavby (osobní hygiena a pití) a dále pro údržbu staveniště (mytí komunikací a stavebních celků). Množství odebírané vody je obtížné v této fázi objektivně určit, bude záviset na počtu a nárocích pracovníků. Dle zkušeností je možno uvažovat s množstvím okolo stodvaceti litrů na osobu a den. Výstavba areálu nebude mít zvláštní nároky na spotřebu pitné či užitkové vody. Potřeba vody bude v etapě výstavby záměru pokryta ze stávajícího řadu pomocí vodovodní přípojky, která bude ukončena provizorní vodoměrnou šachtou. Po ukončení výstavby bude vodoměrná šachta zrušena. Etapa provozu záměru V místě stavby se nachází veřejná vodovodní síť ve správě PVS a.s. Obytný soubor bude napojen na stávající (resp. projektované) vodovodní řady PE D 110 a PE D 160 vedené ve stávajících komunikacích. Stávající vodovod byl realizován v předchozích etapách výstavby v zájmovém území. Bilance spotřeby pitné vody směrné číslo potřeby vody q =160 l/osoba/den, koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 2,2, 298 RD x 3 = 894 EO, 159 b. j x 2,5 = 398 EO, celkem 1292 EO, Q d prům = 1292 x 0,160 = 206,72 m 3 /den, Q d max = 206,72 x 1,29 = 266,67 m 3 /den, Q hod max = 206,72 x 1,29 x 2,3 = 25,56 m 3 /hod = 7,1 l/sec, Q rok = 206,72 x 365 = m 3 /rok. Celková spotřeba pitné vody v etapě provozu záměru bude dle výpočtů m 3 /rok. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 18

19 3. Surovinové a energetické zdroje Zásobování elektrickou energií Etapa výstavby záměru Elektrická energie v etapě výstavby bude dodávána ze stávající sítě prostřednictvím prozatímního staveništního odběrového místa s měřením. Etapa provozu záměru Zajištění příkonu pro obytný soubor Májovková bude zajištěno z nově budovaných trafostanic DTS 1 a DTS 2, které budou zasmyčkovány novým kabelem na stávající kabel mezi TS 1719 a TS Napojení objektů je navrženo trasou nových kabelů v rámci pěších nebo motorových komunikací z nových DTS 1 a DTS 2 přes přípojkové a dělící skříně jednotlivých objektů s propojením do stávající sítě vybudované v rámci předchozí etapy. Nové rozvody budou budovány ve spolupráci s PRE a.s. Objekt Tabulka č. 3: Bilance spotřeby elektrické energie Celkový instalovaný příkon [kw] Celkový soudobý příkon [kw] Rodinné domy Bytové domy Celkem Zásobování plynem Etapa výstavby záměru Etapa výstavby záměru si nevyžádá odběr zemního plynu. Etapa provozu záměru V místě stavby se nachází veřejný STL plynovod ve správě PP a.s. Obytný soubor bude napojen na stávající (resp. projektované) STL plynovodní řady PE D50 PE D225 vedené ve stávajících komunikacích. Stávající STL plynovod byl realizován v předchozích etapách výstavby v zájmovém území. Přípojky pro rodinné domy budou PE DN 25 ukončeny kulovým uzávěrem ve sdružených zděných pilířcích na hranici pozemků. Pro bytové domy se uvažuje s výstavbou dvou plynových kotelen, které budou umístěny v domech c a f v 1. NP. Z řadu bude vysazena přípojka PE DN 32 do BD c a f, ostatní domy budou vybaveny bojlerovnami a připojeny na teplovody. Plyn není rozveden do jednotlivých bytových jednotek. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 19

20 Pro domy a, b, c, d se uvažuje s umístěním dvou nástěnných kondenzačních kotlů BUDERUS Logano GE 434 á 225 kw v bytovém domě c, celkový výkon kotelny se uvažuje 450 kw, maximální spotřeba plynu kotelny je 60 Nm 3 /h, roční spotřeba plynu pak Nm 3 /h. Pro domy e, f, g se uvažuje s umístěním dvou nástěnných kondenzačních kotlů BUDERUS Logano GE 434 á 170 kw v bytovém domě f, celkový výkon kotelny se uvažuje 340 kw, maximální spotřeba plynu kotelny je 42 Nm 3 /h, roční spotřeba plynu pak Nm 3 /h. V souvislosti s realizací posuzovaného záměru se předpokládá roční odběr zemního plynu ve výši m 3 /rok. III. Údaje o výstupech 1. Množství a druh emisí do ovzduší Stávající imisní situace v dané lokalitě je ovlivňována především emisemi z lokálních topenišť a emisemi z dopravy po komunikaci Rozvadovská spojka a Pražský okruh a dálkovým přenosem z velkých průmyslových zdrojů. Pro potřeby posouzení vlivu plánovaného záměru na kvalitu ovzduší byla zpracována rozptylová studie. Studie řešila tři varianty: 1. varianta výstavba Obytného souboru Májovková, 2. varianta provoz Obytného souboru Májovková, 3. varianta kumulace s jinými záměry provoz Obytného souboru Májovková + předpokládaná doprava v roce V posuzované lokalitě je uvažována výstavba záměru Nové Zelené město západ a zahradní restaurace, Sport centrum Hlívová, prodloužení komunikace Hlívová. Tyto záměry se nacházejí v blízkém okolí posuzovaného záměru. Vliv záměru Nové Zelené město západ na ovzduší je zohledněn v modelovém výpočtu ve variantě 3 kumulace s jinými záměry. V rozptylové studii je zahrnuta dopravní obslužnost. Spalovací zdroje vzhledem k charakteru a umístění nebyly do výpočtu zahrnuty. Záměr výstavby Zahradní restaurace byl v procesu posuzování vlivů na životní prostředí ukončen z jiných důvodů a v současné době se na základě připomínek dotčených orgánů a veřejnosti pracuje na úpravě jeho kapacit. Z tohoto důvodu nebyl tento záměr zahrnut do kumulace s posuzovaným záměrem. Etapa výstavby záměru Zdrojem emisí bude provoz stavebních mechanismů na staveništi a obslužná automobilová doprava na příjezdových komunikacích. Během výstavby se mohou uvolňovat emise poletavého prachu (při provádění zemních prací, ze skládek sypkých materiálů aj.). Bude nutné (zejména v době suchého a větrného počasí) provádět pravidelné čištění vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo šíření prachu do okolí a omezovat prašnost EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové 20

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 Podolí Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363 Název akce: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

KONCERTNÍ A KONGRESOVÉ CENTRUM A. DVOŘÁKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

KONCERTNÍ A KONGRESOVÉ CENTRUM A. DVOŘÁKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů KONCERTNÍ A KONGRESOVÉ CENTRUM A. DVOŘÁKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE Listopad 2012 České Budějovice Koncertní a kongresové

Více

Oznámení záměru Diplomat hotel Praha Nová křídla a veřejné podzemní garáže Diplomat

Oznámení záměru Diplomat hotel Praha Nová křídla a veřejné podzemní garáže Diplomat OZNÁMENÍ ZÁMÌRU HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KØÍDLA A VEØEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT (Oznámení dle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Prosinec 2009 Oznámení záměru Diplomat

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Přístavba průmyslové haly KRATZER s.r.o.

Přístavba průmyslové haly KRATZER s.r.o. OZNÁMENÍ záměru Přístavba průmyslové haly KRATZER s.r.o. dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění březen 2014 1 OBSAH A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI...3 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU...3 C. ÚDAJE O STAVU

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 3 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) OZNÁMENÍ O HODNOCENÍ VLIVŮ NA

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA AAA AUTO a.s. Husovo nám.14, 253 01 Hostivice PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle

Více

Rekonstrukce objektu a přístavba kongresového sálu Clarion Congress Hotel Ostrava - parkoviště

Rekonstrukce objektu a přístavba kongresového sálu Clarion Congress Hotel Ostrava - parkoviště OZNÁMENÍ záměru pro účely zjišťovacího řízení Rekonstrukce objektu a přístavba kongresového sálu Clarion Congress Hotel Ostrava - parkoviště zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice 2. etapa

Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice 2. etapa Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice 2. etapa oznamovatel: Panasonic Automotive System Czech,

Více

Rekonstrukce a nástavba domu Na Líše 23/726, Praha 4, Michle

Rekonstrukce a nástavba domu Na Líše 23/726, Praha 4, Michle Oznámení podlimitního záměru dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. Rekonstrukce a nástavba domu Na Líše 23/726, Praha 4, Michle Oznamovatel: Onegast s.r.o. Koněvova 22 130 00 Praha 3 Zpracovatel: Ing.

Více

VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU

VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU OZNÁMENÍ záměru zpracované ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OC SALLEROVA VÝSTAVBA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OC SALLEROVA VÝSTAVBA oznamovatel: BAU-projekt spol.s r.o. (duben

Více

Nová skladovací hala

Nová skladovací hala pohled na areál Coca-Cola HBC Česká republika od východu, (AS CHEMOPRAG, říjen 2011) Nová skladovací hala Oznámení záměru Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. v platném znění, 6, v rozsahu dle přílohy č.

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. v platném znění, 6, v rozsahu dle přílohy č. inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

O Z N Á M E N Í. podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. pro zjišťovací řízení

O Z N Á M E N Í. podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. pro zjišťovací řízení O Z N Á M E N Í podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění pro zjišťovací řízení ČSPHM EuroOil Litoměřice LEDEN 2011 O Z N Á M E N Í záměru kategorie II /

Více

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb.

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb. Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb. JTEKT Pardubice Phase 2 oznamovatel: JTEKT Automotive Czech

Více