4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-"

Transkript

1 Název a sídlo společnosti Provozní řád 1. Název společnosti: Klasický areál, Harrachov o.p.s. (dále jen KaH o.p.s. ). KaH o.p.s. je založena v souladu se zněním Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obecně prospěšných společnostech). 2. Sídlo společnosti: Harrachov 150, Harrachov 3. IČO Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 1. KaH o.p.s. bude poskytovat obecně prospěšné služby: a. v segmentu rozvoje sportu a tělovýchovy, b. v segmentu propagace a podpory cestovních ruchu, c. v segmentu šetrného využívání přírodních hodnot, d. v segmentu udržování kulturních hodnot. 2. Při zajišťování obecně prospěšných služeb spolupracuje KaH o.p.s. zejména se svými zakladateli a dalšími subjekty, jejichž předmět činnosti koresponduje s účely, pro které byla KaH o.p.s. zřízena. 3. KaH o.p.s. se aktivně zaměří na naplňování cílů a koncepcí Libereckého kraje v podpoře cestovního ruchu, vrcholového, výkonnostního a rekreačního sportu, výchovy mládeže a rozvoje kulturních a ostatních tradičních hodnot regionu. 4. Správní rada KaH o.p.s je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb, pokud bude jejich poskytování v souladu s účelem poskytování služeb uvedených v Čl. III této zakládací listiny. Údaje o KaH o.p.s. 1. Pro potřeby tohoto Provozního řádu KaH o.p.s. se rozumí sportoviště v majetku KaH o.p.s., jako jsou lyžařské skokanské můstky K40, K70, K90, K120 a K185, včetně veškerého zázemí (věže rozhodčích, šatní buňky, obslužné buňky a pod) a technického vybavení (lyžařský vlek, prostředky pro zasněžování technickým sněhem, zavlažování hmoty, frézy na nájezdovou stopu, parkovací plochy apod.) Všeobecné podmínky platné po celý rok 1. Vstup do KaH o.p.s. (tj. na pozemky, které jsou v nájmu, je na vlastní riziko návštěvníka a každý návštěvník KaH o.p.s. je povinen se řídit tímto Provozním řádem. 2. Společnost KaH o.p.s. neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků KaH o.p.s., pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným právním předpisům a tomuto Provoznímu řadu. 3. Dodržovaní Provozního řadu mohou kontrolovat k tomu oprávněné osoby. Oprávněná osoba je pracovník, který se představí a sdělí svoji funkci ve společnosti Klasický areál Harrachov o.p.s. 4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

2 1 Uživatelé 1.1 Tento Provozní řád určuje základní pravidla užívání zařízení KaH o.p.s. pro jeho uživatele a je platný pro uživatele KaH o.p.s., kteří jej užívají na základě jednorázové nebo dlouhodobé smlouvy pro závodní, tréninkovou či jinou činnost. 1.2 Požadavky vyplývající ze soutěžního řádu SLČR a akce klubů sdružených v SLČR jsou vykrývány přednostně. 2 Odpovědnost a kompetence 2.1 Za bezpečnost, technický stav,přípravu sportovišť a jejich provozuschopnost je odpovědný ředitel KaH o.p.s. 2.2 Při převzetí sportoviště přebírá odpovědnost za sportovce, účastníky, pořadatele a případné diváky zástupce objednatele. 2.3 Ředitel KaH o.p.s. může z bezpečnostních, technických nebo provozních důvodů dohodnuté užívání KaH o.p.s. omezit nebo vyloučit a uživatelé jsou povinni toto rozhodnutí respektovat. 3 Objednání užívání 3.1. Uživatelé, kteří chtějí KaH o.p.s užívat, dohodnou s kompetentní osobou KaH o.p.s volné termíny a rozsah předpokládaného užívání. Závazná rezervace termínu a zařízení je ze strany KaH o.p.s. provedena pouze na základě doručení závazné písemné objednávky. Pro pravidelnou tréninkovou činnost je nutné předat objednací list pouze kompetentní osobě KaH o.p.s. na jeden týden dopředu nejpozději do středy předchozího týdne Za koordinaci objednání tréninkové činnosti jsou odpovědni činovnicí jednotlivých úseků jmenovaných SLČR Sportovní akce pořádané podle mezinárodního kalendáře FIS podléhají schválení Správní radě. 4 Užívání zařízení KaH o.p.s, tréninková činnost 4.1 Užívat zařízení KaH o.p.s. mohou pouze řádně objednaní uživatelé 4.2 Před zahájením tréninku se každý vedoucí sportovců nebo trenér LO ohlásí u kompetentní osoby nebo jeho zástupce a provedou kontrolu objednávky, podání, období a rozsah. 4.3 S kompetentní osobou KAH nebo zástupcem dohodne a vyplní: dobu (délku) využití pro příslušný den počet sportovců ( evidované v evidenci SLČR i neevidované) můstek nebo běžecké tratě buňku + další požadavky vyplní evidenci (na základě požadavků trenérů) -2-

3 4.4 Vedoucí sportovců nebo trenér potvrdí podpisem správci KAH převzetí příslušného sportoviště a příslušenství a je plně zodpovědný za dění a za všechny uživatele nacházející se na tomto sportovišti. Pozdější příchozí potvrdí do evidenčního deníku KaH o.p.s. podpisem svou dobu pozdního příchodu. 4.5 Používání lyžařského vleku viz bod Všem uživatelům je zakázána jakákoliv manipulace s elektrickým a jiným zařízením a jeho poškozování. 5 Užívání, sportovní soutěže a jiné akce 5.1 Před zahájením soutěže (akce) upřesní pověřená osoba objednatele s kompetentní osobou KaH o.p.s. rozsah objednaných přípravných prací a termín převzetí sportoviště. V případě změn oproti objednávce provedou písemný záznam, který obě strany potvrdí podpisy. 5.2 V dohodnutý termín pověřená osoba objednatele převezme od ředitele KaH o.p.s. nebo pověřené osoby konající ten den službu objednané zařízení KaH o.p.s. O této skutečnosti provedou zápis se soupisem převzatého materiálu a nářadí. 5.3 Uživatel je po převzetí sportoviště plně odpovědný za dění a provoz na sportovišti. 5.4 Používání lyžařského vleku viz bod Všem uživatelům je zakázána jakákoliv manipulace s elektrickým a jiným zařízením. 5.6 Veškeré zjištěné závady musí byt neprodleně nahlášeny řediteli KAH nebo pracovníkovi konajícímu ten den službu, v opačném případě budou naúčtovány objednavateli. 6 Ukončení užívání 6.1 Po ukončení tréninku zabezpečí vedoucí sportovců uzavření a uzamčení převzatých zařízení a toto potvrdí svým podpisem zástupci KaH o.p.s., jemuž je povinen nahlásit zjištěné nedostatky nebo závady. Zpětné vrácení klíčů zástupci KaH o.p.s je považováno za ukončení tréninku. 6.2 Ředitel KaH o.p.s. může z důvodů špatných klimatických nebo sněhových podmínek předčasně ukončit užívání. Zároveň může ředitel nebo zástupce KaH o.p.s. požádat o účinnou pomoc při úpravě sportovního zařízení. 6.3 Po ukončení soutěže (akce) předá pověřená osoba objednatele řediteli nebo jeho určenému zástupci KaH o.p.s užívané zařízení. Tuto skutečnosti potvrdí do zápisu o převzetí, a to s uvedením případně ztraceného nebo poškozeného materiálu. -3-

4 7 Lyžařský vlek, lanová dráha 7.1 Při používání lyžařského vleku musí být dodržována veškerá provozní a bezpečnostní pravidla. Obsluhu vleku může provádět jen osoba s příslušným platným oprávněním a se souhlasem ředitele KaH o.p.s. 7.2 Při využívání vleku v areálu středních můstků jsou účastníci přepravy povinni dbát pokynů obsluhy vleku. 7.3 Při využívání lanové dráhy v areálu velkých můstků jsou účastníci přepravy povinni dbát pokyny obsluhy lanové dráhy. 7.4 Provozovatel si vyhrazuje právo z přepravy vyloučit každého účastníka přepravy, který porušuje Provozní řád a nerespektuje pokyny, doporučeni, omezeni obsluhy dopravních zařízeni. 7.5 Z přepravy jsou vyloučeni účastníci přepravy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebo které ohrožuji nebo omezuji ostatní návštěvníky KaH o.p.s. Vyloučení z přepravy provede obsluha přepravního zařízení. 7.6 Na přepravních zařízeních je zakázáno kouřeni a vyhazováni jakýchkoliv předmětů. 7.7 Během jízdy není dovoleno: 8 Šatní buňky vystupovat z trasy lyžařského vleku mimo výstupní stanici, umožnit přistoupeni další osoby křižovat trasu lyžařského vleku 8.1 Krátkodobě i dlouhodobě užívané šatní buňky jsou určeny pouze pro převlékání do sportovní ústroje a ze sportovní ústroje po dobu užívání KaH o.p.s. a nejsou určeny pro skladování sportovní výzbroje a materiálu. Buňky jsou vráceny uklizené. 8.2 Klíče od buněk se vracejí po ukončení tréninku, klíče si nesmí trenér ani zástupce nenechávat u sebe. 8.3 Šatní buňky nejsou určeny k mazání lyží. 8.4 Mazání lyží je možné pouze v buňkách k tomu určených. Klíče si trenér ani zástupce nenechává u sebe. 8.5 Z důvodů požárního nebezpečí je zakázáno veškeré sušení výstroje a obuvi na elektrických nebo jiných topidlech a jejich těsné blízkosti. 8.6 Za čistotu a pořádek ručí uživatel a buňku předá v čistém stavu, v opačném případě bude penalizován. -4-

5 9 Parkování v areálu 9.1 Parkování v areálu je povoleno pouze v době tréninkové činnosti. Parkovací plocha musí být po ukončení uvolněna, aby se dala upravovat a čistit (v zimním období). 9.2 Parkování je povoleno pouze na místu tomu určeném. 10 Všeobecně 10.1 Nedodržování tohoto provozního řádu uživateli KaH o.p.s. je pro vlastníka KaH o.p.s důvodem ukončení užívání - vykázání z prostor KaH o.p.s Žádáme všechny zúčastněné osoby, které se pohybují na našich zařízeních, aby tato zařízení chránili před jakýmkoliv poškozením a udržovali pořádek. Tento Provozní řád je platný a účinný dnem : Tento Provozní řád je schválen Správní radou KaH o.p.s. ze dne : Ladislav Kyncl ředitel KAH o.p.s. -5-

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY ZÁKLADNÍ ŠKOLY KRNOV, JANÁČKOVO NÁMĚSTÍ 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1) Provozní řád sportovní haly ZSJN

Více

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ZDRAVÍ VELKÉ LOSINY

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ZDRAVÍ VELKÉ LOSINY PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ZDRAVÍ VELKÉ LOSINY Část I. Základní ustanovení Článek 1 Závazný předpis Obce a podmínky užívání víceúčelové haly Vlastník a provozovatel: Obec Velké Losiny Rudé armády 321 788 15 Velké

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Areálu Zátiší Preambule Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, zahrádek a areálového parku. Tento domovní řád vychází ze stanov

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD Strana 1 Dům dětí a mládeže Olomouc Datum platnosti: 24. 9. 2007 Výtisk číslo: 3 Nahrazuje: Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Olomouc ze dne 1. 10. 2003. Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Ředitel DDM

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Příloha nájemní smlouvy. Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Příloha nájemní smlouvy. Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha nájemní smlouvy Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. SMLUVNÍ STRANY Tyto platební, kontraktační a technické podmínky jsou nedílnou součástí Nájemní smlouvy (dále také Smlouva ), sjednané

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Část I. Základní ustanovení Článek 1 1. Provozní řád Sportovní haly Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PŘ SH ) je vydáván v souladu se

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu Dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tuto směrnici jako

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno Stránka 1 z 8 Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno I. Základní ustanovení 1. Předmětem a účelem těchto Základních

Více

Č. j. G vnitř 17/13. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Školní řád. razítko školy. Účinnost: 1. 9. 2013 Podpis ředitelky školy: Počet stran: 42

Č. j. G vnitř 17/13. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Školní řád. razítko školy. Účinnost: 1. 9. 2013 Podpis ředitelky školy: Počet stran: 42 Č. j. G vnitř 17/13 Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Školní řád razítko školy Účinnost: 1. 9. 2013 Podpis ředitelky školy: Počet stran: 42 Obsah Obsah... 2 Základní ustanovení... 3 Práva a povinnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád je právní norma, která stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou.

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád je právní norma, která stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OHNIŠOV Školní řád je právní norma, která stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. Zdvořilost a vzájemná tolerance jsou předpokladem vzájemného soužití

Více

Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881

Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881 Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881 Dodatek č. 1 nahrazuje bod 1. směrnice 10/2007 a ostatní části se tímto nařízením nemění. Vlastníkem tělocvičny je město Pelhřimov. Provozovatelem

Více

Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E

Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E ŘEDITELE ISŠ CHEB č. 4/2010 O AUTOPROVOZU Zpracovatel: Bc. Věra Burdová Rozsah působnosti: Integrovaná střední škola Cheb Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa

Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa Popis budovy Rezidence RoSa a její struktury Budova Rezidence RoSa se nachází v ulici Střelničná,č.p. 1680/8 Praha 8 Kobylisy, PSČ: 182 00. Vlastníkem a Provozovatelem

Více

Smlouva o dílo - vzor

Smlouva o dílo - vzor Evidenční číslo Objednatele. Evidenční číslo Zhotovitele.. Smlouva o dílo - vzor Objednatel Obec sídlo: zastupující: Obec Ovesné Kladruby Ovesné Kladruby 16, 353 01 Mariánské Lázně Aurelie Skřivanová,

Více

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH)

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) I. Údaje o DDH Název zařízení: Umístění: Provozovatel DDH: Správce DDH: Dohlížející osoba: Dětské dopravní hřiště DDH je součástí dětského hřiště na ulici

Více

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

Pracovní řád. 1. Rozsah právní úpravy. 2. Povinnosti všech zaměstnanců. Obsah

Pracovní řád. 1. Rozsah právní úpravy. 2. Povinnosti všech zaměstnanců. Obsah Pracovní řád Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Obsah 1. Rozsah právní úpravy... 1 2. Povinnosti všech zaměstnanců... 1 3. Povinnosti vyučujících... 2 4. Pracovní doba... 3 5. Dovolená a výkaz odpracovaných

Více

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Č.j. 8.6/12 Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 1 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah 1. Obecná ustanovení...

Více

Provozní řád Sportovního areálu základních škol aktualizace 2014

Provozní řád Sportovního areálu základních škol aktualizace 2014 Provozní řád Sportovního areálu základních škol aktualizace 2014 Schváleno RM dne19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 P R O V O Z N Í Ř Á D Sportovního areálu základních

Více

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 III. OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost

Více

Smlouva o dílo. č. smlouvy zhotovitele. č. smlouvy objednatele. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Smlouva o dílo. č. smlouvy zhotovitele. č. smlouvy objednatele. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. Smlouva o dílo č. smlouvy zhotovitele.. č. smlouvy objednatele uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Název a adresa: Město Stříbro se

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. OA, VOŠ CR a JŠ s právem SJZ Karlovy Vary I. OBECNÁ USTANOVENÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD. OA, VOŠ CR a JŠ s právem SJZ Karlovy Vary I. OBECNÁ USTANOVENÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Název zařízení: OA, VOŠ CR a JŠ s právem SJZ Karlovy Vary Spisová značka: OA/20/430/2013 Vypracoval a schválil: Mgr. Pavel Bartoš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 12. listopadu

Více