Projekt: Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/ , ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt: Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0023, ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice a partnerská škola Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem Projekt Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností registrační číslo CZ.1.07/1.1.32/ Sada elearningových učebních materiálů pro předmět ZEMĚPIS autor: Jiří Rejsek prosinec 2014

2 Průvodka k sadě elearningových učebních materiálů Označení Téma eze601 Atmosféra eze602 Hydrosféra eze603 Sluneční soustava eze604 Planety naší sluneční soustavy prezentace eze605 Pedosféra eze606 Biosféra eze607 Počasí a podnebí eze608 Litosféra eze609 Práce s mapou I eze610 Práce s mapou II eze701 Afrika přírodní podmínky eze702 Afrika lidé eze703 Antarktida eze704 Asie přírodní podmínky eze705 Asie lidé eze706 Austrálie eze707 Oceánie eze708 Evropa přírodní podmínky eze709 Evropa moje oblíbené město (prezentace) eze710 Střední Amerika eze801 Česká republika eze802 Česká republika horopis eze803 Česká republika vodopis eze804 Česká republika nerostné bohatství a těžba eze805 Česká republika elektrárny eze806 Česká republika průmysl eze807 Česká republika obyvatelstvo eze808 Česká republika územní uspořádání eze809 Česká republika zemědělství eze810 Česká republika přírodní podmínky eze901 Globální změny životního prostředí eze902 Přírodní katastrofy eze903 Politický zeměpis státy eze904 Politický zeměpis politická mapa světa eze905 Politický zeměpis politické a vojenské organizace eze906 Hospodářská činnost světové hospodářství eze907 Hospodářská činnost průmysl eze908 Hospodářská činnost zemědělství eze909 Obyvatelstvo Země a sídla eze910 Lidé na Zemi

3 Pracovní list: eze601 ATMOSFÉRA I. Přírodní složku zemského povrchu tvoří pět sfér. Vyjmenuj je a uveď, jak se ještě jinak nazývají: 1. Litosféra kamenný obal Země II. Doplň: 1. Atmosféru tvoří směs plynů, která se nazývá...z největší části (78 %) je složen z., dále pak z.. (21 %) a zbytek tvoří ostatní plyny, zejména a... Hromaděním vodních par vznikají atmosférické..bez atmosféry by nemohl existovat život na Zemi, protože nás chrání před. Síla, kterou působí atmosféra na zemský povrch se nazývá. III. Zakroužkuj správnou odpověď: 1. Před UV zářením nás chrání: a) ozonosféra b) mezosféra c) UV sféra 3. Počasí se tvoří: a) ve stratosféře b) v troposféře c) v mezosféře 2. Ozonová díra je: a) místo v atmosféře, kde se hromadí ozon b) velký otvor ve vrstvě, která nás chrání před UVzářením c) zeslabení vrstvy, která nás chrání před UVzářením 4. Před nebezpečným UVzářením se chráníme: a) opalováním b) krémy s UVfaktorem c) koupáním

4 IV. Atmosféra je tvořena několika vrstvami. Zakresli je, barevně rozliš a zaznamenej výšku v kilometrech. Použij měřítko 2 cm = 10 km: Zemský povrch 0 km

5 Pracovní list: eze602 HYDROSFÉRA I. Přírodní složku zemského povrchu tvoří pět sfér. Vyjmenuj je a uveď, jak se ještě jinak nazývají: 1. Litosféra kamenný obal Země II. Doplň: Největší množství vody na Zemi se nachází v.. Světový oceán je tvořen těmito oceány: 1..., 2., 3.., 4... a 5.. Části oceánů se nazývají a mohou být buď.. nebo.. III. Vyhledej na internetu a napiš, jak se jmenuje: největší oceán: a uveď názvy dvou: okrajových moří: vnitřních moří: průlivů:

6 průplavů: poloostrovů: ostrovů: zálivů: IV. Pevninskou vodu dělíme na: V. Uveď, v jakých podobách se nejčastěji vyskytuje povrchová voda, a na internetu vyhledej vždy jeden příklad z České republiky: VI. Na internetu vyhledej a napiš, kde se nacházejí: pevninské ledovce: horské ledovce:

7 Pracovní list: eze603 SLUNEČNÍ SOUSTAVA 1. Pozorně si prohlédni dráhy planet naší sluneční soustavy a doplň správné názvy planet: 2. Kromě planet jsou součástí sluneční soustavy i další objekty. Vyjmenuj je, a pokud víš, uveď u každého jeden příklad:

8 3. Podle vlastností můžeme planety rozdělit na dvě skupiny kamenné (K) a plynné (P). Písmenem označ, do které skupiny patří planety, mající tuto vlastnost: mají mnoho měsíců menší hmotnost pevný povrch mají v nitru vlastní zdroje energie menší rozměry mají prstence září pouze světlem odraženým od Slunce 4. Spoj čarami správné dvojice: METEOROID PO DOPADU NA POVRCH ZEMĚ METEOR MEZIPLANETÁRNÍ PROSTOR METEORIT ZÁNIK V ATMOSFÉŘE ZEMĚ 5. Křížkem označ pravdivá tvrzení: Planetky jsou větší než asteroidy. Jádro komety je tvořeno ledem a prachem. Perseidy jsou meteorický roj. Meziplanetární prostor vyplňují prachové částice a plyn. Sluneční soustava vznikla před 3,5 miliardami let.

9 Pracovní list: eze604 PLANETY NAŠÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY PREZENTACE 1. Na internetu si vyhledej informace o planetě, kterou budeš zpracovávat do powerpointové prezentace. 2. Informace si vypiš a uspořádej. Prezentace, která bude mít min. 10 listů, by měla obsahovat tyto údaje: podle čeho (koho) získala planeta svoje jméno údaje o oběžné dráze kolem Slunce základní údaje velikost, povrch a jeho stavba atmosféra planety počet měsíců a nejvýznamnější z nich co je pro ni charakteristické čím především se odlišuje od ostatních planet informace o výzkumu planety zajímavost 3. Prezentaci doplň vhodnými obrázky a fotografiemi. Nezapomeň uvádět jejich zdroje! 4. Připrav si předvedení prezentace v hodině zeměpisu.

10 Pracovní list: eze605 PEDOSFÉRA I. Přírodní složku zemského povrchu tvoří pět sfér. Vyjmenuj je a uveď ještě jejich jiné označení: 1. Litosféra kamenný obal Země II. Z dvojice výrazů vyber ten správný a zakroužkuj ho. Zbytek textu doplň: Rozpad hornin na menší částice se nazývá zvětrávání/eroze. Z odumřelých částí rostlin a zbytků těl živočichů vzniká. Je důležitou součástí živé/neživé složky půdy. Nejdůležitější vlastností půdy pro člověka je její.. Odnos půdních částic je způsoben vlivem.. a Půda je ohrožena zejména a. III. Vyjmenuj čtyři hlavní půdotvorné činitele:

11 IV. Červenou barvou podtrhni části neživé složky půdy, modrou části složky živé: mikroorganismy půdní vzduch půdní voda živočichové kořeny živých rostlin zvětralá část hornin V. Uveď dva zástupce živé složky půdy a nakresli je: VI. Napiš všechny půdní typy a seřaď je podle úrodnosti:

12 VII. Napiš všechny půdní druhy a seřaď je podle úrodnosti: VIII. Při správném vyplnění doplňovačky, ti vyjde odnos částic půdy na jiná místa : složka písčité půdy vrstva půdy nejkvalitnější půda půda vrchovin naše planeta tajenka:. IX. Do diskuse přemýšlej o tom, jaké druhy a typy půd převládají v tvém okolí, zda je tato půda ohrožena (příp. jak) a jaké plodiny se zde pěstují.

13 Pracovní list: eze606 I. Doplň: BIOSFÉRA Biosféra Země je tvořena... Organismy a jejich neživé prostředí vytvářejí... V závislosti na životních podmínkách v různých zeměpisných šířkách se vytvářejí různé typy. Na zemi jich rozlišujeme.. typů. II. Mezi základní podmínky života na Zemi patří: III. Do následujících map světa předepsanými barvami postupně zakresluj jednotlivé přírodní krajiny. S pomocí internetu vyhledej vždy alespoň tři státy, na jejichž území tato oblast zasahuje. Nakonec doplň typické druhy živočichů a rostlin a základní charakteristiku, jako jsou srážky, teplota, využívání lidmi, ohrožení apod.

14 1. Tropické deštné lesy zelená barva státy: živočichové, rostliny: charakteristika: 2. Savany hnědá barva státy: živočichové, rostliny: charakteristika:

15 3. Pouště a polopouště žlutá barva státy: živočichové, rostliny: charakteristika: 4. Subtropická (středomořská) krajina červená barva státy: živočichové, rostliny: charakteristika:

16 5. Travní porosty mírného pásu fialová barva státy: živočichové, rostliny: charakteristika: 6. Lesy mírného pásu modrá barva státy: živočichové, rostliny: charakteristika:

17 7. Tundry oranžová barva státy: živočichové, rostliny: charakteristika: 8. Polární pustiny šedá barva státy: živočichové, rostliny: charakteristika:

18 Pracovní list: eze607 I. Vyber správný výraz a zakroužkuj ho: POČASÍ A PODNEBÍ Počasí je dlouhodobý/okamžitý stav ovzduší. Vzniká v troposféře/ozonosféře. Počasím se zabývá vědní obor meteorologie/metrologie. Klimatologie/podnebologie je obor, který zkoumá podnebí různých oblastí. Velký význam pro podnebí Země mají zejména oceány/poloostrovy. II. Čarami spoj pojmy, které spolu souvisejí: POČASÍ 21 % DUSÍK TAJFUN JIHOVÝCHODNÍ ASIE HURIKÁN GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ TÁNÍ LEDOVCŮ KYSLÍK 78 % PODNEBÍ METEOROLOGIE AMERIKA KLIMATOLOGIE III. Vysvětli, jak vzniká vítr: IV. Vyjmenuj nejdůležitější charakteristiky počasí, které sledujeme a měříme:

19 V. Jaké znáš základní typy podnebných pásů a co je pro ně charakteristické: 1... charakteristika: 2... charakteristika: 3... charakteristika: V. V poslední době dochází ke změnám atmosféry. Připrav si do diskuse vysvětlení těchto pojmů: 1. skleníkový efekt 2. ozónová díra

20 Pracovní list: eze608 LITOSFÉRA I. Přírodní složku zemského povrchu tvoří pět sfér. Vyjmenuj je a uveď, jak se ještě jinak nazývají: 1. Atmosféra vzdušný obal Země II. Doplň: Litosféra je tvořena těmito vrstvami: 1. a 2... Dosahuje do hloubky:. km V místech dotyku litosférických desek dochází k jednomu z těchto tří pohybů: Průvodními projevy těchto pohybů jsou: 1. 2.

21 III. Do obrázku napiš názvy jednotlivých zemských vrstev a vzdálenost jejich rozhraní od zemského povrchu: km km km km km geologie.vsb.cz

22 IV. Do rámečků doplň název (pra)kontinentu nebo jeho číslo a pod každou mapku napiš, před kolika miliony let bylo na Zemi toto upořádání: 1. Afrika 2. Antarktida 3. Austrálie 4. Eurasie 5. Gondwana 6. Indie 7. Jižní Amerika 8. Laurasie 9. Pangea 10. Severní Amerika hadisvet.webgarden.cz

23 V. Vyber správný název litosférické desky a napiš jeho číslo do rámečku: 1. Africká 2. Antarktická 3. Australská 4. Eurasijská 5. Filipínská 6. Jihoamerická 7. Karibská 8. Nazca 9. Pacifická 10. Severoamerická cs.wikipedia.org VI. Do diskuse se zamysli nad tím, zda se v současné době nějak projevuje pohyb litosférických desek na našem území příp. v Evropě. Jestliže ano, tak kde a jak? Poznámky:

24 Pracovní list: eze609 Práce s mapou I. Pracovní postup, návod na práci: 1) VYSVĚTLI POJMY: MAPA GLOBUS AZIMUT ) DOPLŇ SVĚTOVÉ STRANY: TENTO OBRÁZEK SE NAZÝVÁ:... 3) SPOJ ČARAMI PATŘÍCÍ K SOBĚ: 1: MAPA MALÉHO MĚŘÍTKA mapa České republiky 1: MAPA STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA turistická mapa 1: MAPA VELKÉHO MĚŘÍTKA mapa Světa

25 4) DOPLŇ TABULKU: 5) PRÁCE S MAPOU MĚŘÍTKO METRY KILOMETRY 1: : m 4 km A) O jaký typ mapy se jedná?.. B) Jak se nazývá nejvyšší bod na mapě a kolik měří?.. C) Jaká je skutečná vzdálenost mezi body A a B?.. D) V jakých obcích se nachází kostel?.. E) Na jaké silnici se nachází benzínová pumpa?.. F) Nachází se v České Kamenici nějaké zdravotní zařízení? Pokud ano, tak jaké?.. G) Jakou vzdálenost ujdeš od zámku Česká Kamenice na nádraží Česká Kamenice?.. H) Vede přes obec Pekelský Důl turistická trasa?..

26 Pracovní list: eze610 Práce s mapou II. 1) PRACUJ S MAPOU A S GRAFEM Urči: a) o jaký typ mapy (podle měřítka) se jedná. b) kolik je 1cm na mapě km ve skutečnosti. c) délku cyklotrasy označenou fialově. d) nadmořské výšky obcí a vepiš je do rámečků v grafu

27 e) převýšení. f) název největší vodní plochy na mapě. g) tábořiště a označ ho kroužkem h) nejvyšší bod na trase a označ ho v mapě křížkem X i) hranice mezi ČR a Rakouskem a zvýrazni je tlustou čarou j) zda se na mapě nachází nějaká historická památka. Pokud ano, utvoř kolem ní trojúhelník (pouze kolem jedné). 1) URČI : a) výškový rozdíl mezi bodem A a B b) výšku červeného bodu na mapě c) údolí a vyznač ho tlustou čarou

28 Pracovní list: eze701 AFRIKA PŘÍRODNÍ PODMÍNKY I. Doplň: Afrika je největším světadílem. Její břehy omývají. a oceán. Na severozápadě je od Evropy oddělena.. průlivem a na severu.. mořem. Od Asie ji odděluje průplav. U jihovýchodního pobřeží Afriky se nachází ostrov.., do západního pobřeží se zanořuje záliv. II. Pro každý typ afrického společenstva uveď alespoň dva typické druhy živočichů: tropický deštný les: savana: poušť a polopoušť: stálezelený les a křoviny: III. Zakroužkuj správnou odpověď: 1. Nejdelší africkou řekou je: a) Zambezi b) Kongo c) Amazonka d) Nil 2. Největší poušť světa je: a) Arabská poušť v severní Africe b) Gobi v severní Africe c) Velká písečná poušť v jižní Africe d) Sahara v severní Africe

29 3. Nejvodnatější řekou Afriky je : a) Mississippi b) Nil c) Kongo d) Niger 4. Viktoriiny vodopády se nacházejí na řece: a) Zambezi b) Amazonce c) Victorii d) Nilu 5. Nejvyšší africkou horou je: a) Kilimandžáro (5 892 m) b) Mount Kenya (5 892 m) c) Kilimandžáro (5 692 m) d) Mount Kenya (5 692 m) 6. Afriku protínají: a) pouze obratníky Raka a Kozoroha a rovník b) pouze obratník Raka, rovník a nultý poledník c) pouze obratník Kozoroha a rovník d) obratníky Raka a Kozoroha, rovník i nultý poledník 7. V Africe nežije: a) hroch b) tygr c) slon d) nosorožec 8. Nejvíce srážek v Africe má: a) Madagaskar b) území kolem Guinejského zálivu c) oblast Sahelu d) delta Nilu IV. Do mapy zakresli a číslicí označ: žlutou barvou 1. Sahara, 2. Namib, 3. Kalahari hnědou barvou 4. Kilimandžáro, 5. Atlas, 6. Dračí hory modrou barvou a názvem 7. Nil, 8. Kongo, 9. Zambezi, 10. Niger, 11. Tanganika, 12. Malawi, 13. Viktoriino jezero, 14. Čadské jezero

30

31 Pracovní list: eze702 AFRIKA LIDÉ I. Doplň: V Africe žije přibližně.. obyvatel. Na severu Afriky žijí zástupci... rasy, jižně od Sahary pak zástupci. rasy. Mezi potomky původních obyvatel Afriky patří například.. nebo.. Potomky přistěhovalců z Asie a z Evropy najdeme zejména v.. V průběhu 19. století nejmocnější evropské státy ovládaly africká území jako tzv... Mezi největší problémy kontinentu patří.. a.. II. Vyjmenuj důvody, proč je Afrika nejzaostalejším světadílem: III. Zaškrtni správnou odpověď: 1. Africké území nejbohatší na nerostné suroviny se nazývá: a) zlatý pás b) diamantový pás c) měděný pás d) zlatý pruh 2. Nejrozvinutější průmysl mají: a) Republika Jižní Afrika a Mali b) Republika Jižní Afrika a Egypt c) Republika Jižní Afrika a Súdán d) Republika Jižní Afrika a Gabon

32 3. Spojnicí mezi Středozemním a Rudým mořem je: a) Suezský průliv b) Suezský průplav c) Suezský záliv d) řeka Suez 4. Afrika dala světu: a) kakao b) kávu c) čaj d) pivo 5. Na severu Afriky žijí hlavně: a) černoši b) Arabové c) Pygmejové d) Masajové 6. Českým cestovatelem po Africe byl: a) Emil Holub b) Jan Neruda c) Vojtěch Náprstek d) Franz Kafka 7. Největším africkým městem je: a) Tunis b) Pretoria c) Nairobi d) Káhira 8. Známé národní parky se stády zvěře jsou: a) v Maroku b) v Egyptě c) v Etiopii d) v Tanzánii 9. Rozlohou největší africkou zemí je: a) Mauritánie b) Súdán c) Mali d) Senegal 10. Zanzibar je ostrov, který patří: a) Alžírsku b) Tanzánii c) Madagaskaru d) Namibii

33 IV. Do mapy barevně vyznač regiony Afriky: 1. arabská severní Afrika modře 2. Sahel žlutě 3. země Guinejského zálivu a povodí Konga zeleně 4. východní Afrika hnědě 5. jižní Afrika červeně

34 Pracovní list: Ze703 ANTARKTIDA I. Vyber a zakroužkuj správný výraz: Antarktida má větší/menší rozlohu než Evropa. Téměř celý její povrch pokrývá ledovec, který je největší zásobárnou slané/sladké vody na světě. Antarktidu obklopuje Jižní/Severní oceán. Podle mezinárodní smlouvy Antarktida může/nesmí být předmětem vojenských zájmů. Bohatá ložiska nerostných surovin se zde zatím nesmí/už mohou těžit. Typickým zástupcem fauny je lední medvěd/tučňák. V okolních mořích žijí velcí savci např. plejtvák /mrož. V Antarktidě byla naměřena zatím nejnižší teplota na Zemi: 89,2 0 C/69,2 0 C. II. Vysvětli pojmy: 1. Kril: 2. Ozónová díra:

35 III. Zjisti ze školního atlasu, jak se jmenuje nejvyšší hora Antarktidy a označ ji do mapy. IV. Je Antarktida ohrožena? Jestliže ano, tak napiš jak.

36 Pracovní list: eze704 Pracovní postup, návod na práci: ASIE PŘÍRODNÍ PODMÍNKY I. Vyber správnou odpověď a zakroužkuj ji: 1. Většina asijského území se rozkládá na: a) jižní a východní polokouli b) jižní a západní polokouli c) severní a východní polokouli d) severní a západní polokouli 2. Od Evropy je Asie oddělena pohořím: a) Karpaty b) Ural c) Alpy d) Hindúkuš 3. Průplav oddělující Afriku od Asie se jmenuje: a) Panamský b) Korintský c) Suezský d) Bospor 4. Mezi Asií a Amerikou se rozprostírá: a) Tichý oceán b) Atlantský oceán c) Indický oceán d) Severní ledový oceán 5. Hlubokooceánské příkopy se nachází mezi Asií a: a) Afrikou b) Austrálií c) Austrálií a Oceánií d) Antarktidou 6. Na západě tvoří asijskou hranici: a) Žluté moře b) Rudé moře c) Arabské moře d) Karibské moře

37 II. Do slepé mapy zakresli a označ: Arabský poloostrov poloostrov Kamčatka Korejský poloostrov Čukotku Filipíny Japonské ostrovy Beringův průliv Přední Indii Velké Sundy Bengálský záliv III. V Asii se nachází nejvyšší vrchol (1.) i nejníže položené místo (2.) na Zemi. Napiš, o která místa se jedná, uveď jejich nadmořskou výšku a území, na němž se nachází: 1. MÍSTO NADMOŘSKÁ VÝŠKA STÁT (Y) 2.

38 IV. V mapě Asie Projekt: Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností a) označ čísly tato jezera: 1. Kaspické moře 2. Ladožské jezero 3. Bajkal 4. Balchaš 5. Aralské jezero b) modrou barvou zakresli a označ tyto řeky: 1. Ob 2. Jenisej 3. Lena 4. Amur 5. ChuangChe 6. Jangćtiang 7. Indus 8. Mekong 9. Ganga 10. Eufrat 11. Tigris

39 V. Rozhodni a křížkem označ, zda je výrok pravdivý či ne: Bajkal je druhé nejhlubší jezero světa. Největší přehradou světa jsou Tři soutěsky v Pákistánu. Voda Kaspického moře není slaná. Některé vrcholy pohoří Himálaj přesahují m n. m. Největší sopečná činnost je na ostrovech Indonésie. ANO NE VI. Z uvedených živočichů vyber ty, kteří se vyskytují v asijské přírodě a u každého uveď stát nebo oblast, kde žijí (u ostatních udělej křížek): orangutan tygr puma tučňák gorila nosorožec klokan panda VII. Vyjmenuj všechny typy přírodní krajiny, se kterými se na území Asie můžeme setkat. U každého typu uveď alespoň jednoho typického zástupce:

40 Pracovní list: eze705 Pracovní postup, návod na práci: I. Vyber správnou odpověď a zakroužkuj ji: ASIE LIDÉ 1. V Asii žijí asi: a) 2 miliony lidí b) 3 miliony lidí c) 4 miliony lidí d) 4 miliardy lidí 2. Nejlidnatějšími státy světa jsou: a) Čína a Indie b) Čína a Rusko c) Indie a Indonésie d) Čína a Indonésie 3. V nejlidnatějším státě světa žije: a) 1 miliarda obyvatel b) asi 1,1 miliardy obyvatel c) asi 1,2 miliardy obyvatel d) asi 1,3 miliardy obyvatel 4. Největší aglomerací na světě je: a) Tokjó (Tokio) b) Jakarta c) Beijing (Peking) d) Mumbay (Bombaj) 5. Ve starověku velkou část Asie dobyl: a) Nero b) Caesar c) Marco Polo d) Alexandr Makedonský 6. Poutním místem muslimů je: a) Betlém b) Mekka c) Tádž Mahal d) Ganga

41 II. Do slepé mapy zakresli oblasti Asie podle následujících pokynů: 1. jihozápadní Asie žlutou barvou, 2. Kavkaz červenou barvou, 3. jižní Asie hnědou barvou, 4. jihovýchodní Asie zelenou barvou, 5. centrální Asie šedou barvou, 6. východní Asie fialovou barvou, 7. severní Asie modrou barvou III. Napiš pět asijských měst s počtem obyvatel větším než 10 milionů a u každého uveď stát, ve kterém se nachází:

42 IV. Z první desítky nejlidnatějších států světa se jich sedm nachází v Asii. S pomocí atlasu je vyhledej, vypiš je a u každého uveď jeho hlavní město. Státy vybarvi červenou barvou ve slepé mapě STÁT HLAVNÍ MĚSTO

43 V. Na obrázcích jsou vyznavači různých asijských náboženství. Přiřaď ke každému to správné: judaismus křesťanství islám hinduismus buddhismus relaxmester.blog.hu karnevalmasky.cz viajeporindia.com tyden.cz telegraph.co.uk VI. Do diskuse si připrav odpovědi na otázky týkající se běžného života obyvatel Asie: např. Zda více lidí žije na vesnicích nebo ve městech? Proč, kde a jak vznikají megapole? Co jsou to slumy? Dochází v současné době v Asii k nějakým ozbrojeným konfliktům? Jestliže ano, kde a proč? Poznámky:

44 Pracovní list: eze706 AUSTRÁLIE I. Z dvojice výrazů vyber ten správný a zakroužkuj ho. Zbytek textu doplň: Austrálie je svojí rozlohou největším/nejmenším kontinentem. Rozkládá se na severní/jižní polokouli. Je obklopena dvěma/třemi oceány, a to... Na severozápadě/jihovýchodě se nachází největší korálový útes světa, který se jmenuje:... Pobřeží Austrálie je málo/velmi členité, největším ostrovem je... Povrch je většinou hornatý/rovinatý, nejvyšší pohoří: se nachází na jihu/severu světadílu. Austrálie je také nejsušším/nejvodnatějším kontinentem. Ve vnitrozemí převládají pouště a polopouště/ tropické pralesy, které zabírají až % rozlohy. Vznik unikátní australské přírody ovlivnila odloučenost od ostatních kontinentů, která trvá asi.. milionů let. Žije zde skupina savců s typickým vakem na břiše tzv.... Mezi ně patří např.:,.. nebo... Mezi endemity, žijící pouze v Austrálii, patří také dva savci, kladoucí vejce. Jedná se o.. a... Známým druhem pštrosa je nandu pampový/emu hnědý. Velké škody působí některé druhy, dovezené přistěhovalci, např. zajíc polní/králík divoký, z rostlin třeba.. II. S pomocí školního atlasu do slepé mapy vyznač: Eyreovo jezero, Bassův průliv, Velký australský záliv, Tasmánii, řeky Murray a Darling, Yorský poloostrov, Mount Kosciuszko, Velké předělové pohoří, posvátnou horu Uluru. Rovněž doplň názvy jednotlivých svazových států.

45 III. Doplň z nabídky správný typ podnebí pro danou oblast: subtropické tropické vlhké suché horké Pro většinu území Austrálie je typické podnebí.., na východě je podnebí a jih má podnebí.

46 IV. Zakroužkuj správnou odpověď: 1. Středem Austrálie prochází: a) rovník b) obratník Kozoroha c) obratník Raka d) nultý poledník 3. Australský zdivočelý pes domácí se jmenuje a) šakal b) fenek c) dingo d) vakovlk 5. Austrálie byla objevena: a) až v 18. století b) v 18. století Jamesem Cookem c) již na konci 15. století d) na začátku 17. století 7. Počet obyvatel Austrálie: a) je asi 20 milionů b) je 10 milionů c) již přesahuje 30 milionů d) se pohybuje kolem 50 milionů 9. Hlavním městem Austrálie je: a) Melbourne b) Sydney c) Brisbane d) Canberra 2. Nejvyšší horou pevninské Austrálie je Mt. Kosciuszko dosahující výšky: a) m n. m. b) m n. m. c) m n. m. d) m n. m. 4. Listím australských eukalyptů se živí: a) panda b) koala c) mýval d) brtník 6. Původními obyvateli jsou: a) Australané b) Australité c) Austrálci d) Maorové 8. Největší australská města jsou: a) v centrální části kontinentu b) na východním pobřeží c) rovnoměrně rozptýlena po celém území d) v chladnější jižní části 10. Největším z šesti svazových států je: a) Queensland b) Západní Austrálie c) Nový Jižní Wales d) Jižní Austrálie V. Připrav si odpovědi do diskuse např. na tyto otázky: Chtěl bys někdy navštívit Austrálii? Jak by ses tam dostal? Co bys tam chtěl vidět? Kdybys měl možnost, odstěhoval by ses tam? Jestliže ano, tak proč?

47 Pracovní list: eze707 OCEÁNIE I. Oceánie se dělí do tří oblastí. Do mapy doplň jejich názvy: zemepiszspouchov.blo g.cz II. Doplň: Do Oceánie patří ostrovy ležící v západní a střední části oceánu. Najdeme zde samostatné státy, jako je např.., ale i území spravovaná jinými státy. K Francii náleží.., k USA... Největšími státy Oceánie jsou a...

48 III. Zakroužkuj správnou odpověď: 1. Nejvyspělejším státem Oceánie: a) jsou Havajské ostrovy b) je Nový Zéland c) je Papua Nová Guinea d) jsou Marshalovy ostrovy 2. Stát Papua Nová Guinea se nachází: a) ve východní části ostrova Nová Guinea b) v západní části ostrova Nová Guinea c) na celém ostrově Nová Guinea d) na ostrově Papua Nová Guinea 3. Ve znaku Nového Zélandu je: a) papoušek b) pták kivi c) pštros emu d) koala 4. Nový Zéland se nachází na: a) třech velkých ostrovech Severním, Středním a Jižním b) dvou velkých ostrovech Severním a Jižním c) dvou velkých ostrovech Východním a Západním d) dvou velkých ostrovech Velikonočním a Vánočním 5. Původními obyvateli Nového Zélandu byli: a) Austrálci b) Maorové c) Tahiťané d) Papuánci 6. Nejznámějším ostrovem Francouzské Polynésie je: a) Marshalův ostrov b) Tahiti c) Vánoční ostrov d) Stará Guinea 7. Papua Nová Guinea leží v podnebném pásu: a) tropickém b) subtropickém c) mírném d) subpolárním 8. Sochy Moai se nacházejí: a) na souostroví Fidži b) na Velikonočním ostrově c) v Indonésii d) v souostroví Marshallovy ostrovy IV. S pomocí internetu v mapě zvýrazni a označ (příp. zakresli): rovník, obratníky Kozoroha a Raka, Nový Zéland, Havajské ostrovy, Papuu Novou Guineu, Šalamounovy ostrovy, Novou Kaledonii, Fidži.

49 V. S pomocí internetu zjisti nejkratší vzdálenost mezi Austrálií a a) Novým Zélandem km b) Papuou Novou Guineou km c) Fidži km d) Havajskými ostrovy km Jaká je vzdálenost mezi Českou republikou a Novým Zélandem? km

50 Pracovní list: eze708 EVROPA PŘÍRODNÍ PODMÍNKY I. Rozhodni, které tvrzení je pravdivé: ANO/NE 1. Evropu od Ameriky odděluje Atlantský oceán. 2. Euroasijská hranice prochází pohořím Kavkaz. 3. Evropa je nejmenší kontinent na Zemi. 4. V subtropické oblasti jižní Evropy se pěstují banánovníky. 5. Evropa zasahuje do pěti podnebných pásů. 6. Ural je nejvyšším evropským pohořím. 7. Na Pyrenejském poloostrově se nachází nejvíce fjordů. 8. Balkánský poloostrov je bohatý na činné sopky. 9. Evropa má ze všech světadílů nejnižší nadmořskou výšku. 10. Západní část je nejdeštivější částí Evropy. II. Do mapy zakresli hnědou barvou a příslušným číslem označ tato pohoří: 1 Alpy, 2 Pyreneje, 3 Apeniny, 4 Karpaty, 5 Balkán, 6 Skandinávské pohoří Křížkem označ nejvyšší evropskou horu a uveď její jméno:..

51 III. Evropa je velmi rozmanitý kontinent. Vyber a zakroužkuj správnou odpověď: 1. Největším poloostrovem je: a) Pyrenejský poloostrov b) Apeninský poloostrov c) Skandinávský poloostrov d) Balkánský poloostrov 2. Nejvyšší činnou sopkou je: a) Etna b) Vesuv c) Stromboli d) Hekla 3. Nejvyšší horou je: a) Mont Blanc b) Mulhacen c) Olympos d) Gerlachovský štít 4. Nejnižší bod najdeme: a) v Kaspické sníženině b) na Balkáně c) na Sicílii d) na jihu Portugalska 5. Pohoří Sierra Nevada: a) je v jižní části Španělska b) tvoří norskošvédskou hranici c) vyplňuje střední část Islandu d) v Evropě není 6. Střední částí Itálie se táhne pohoří: a) Apeniny b) Pyreneje c) Balkán d) Karpaty 7. Evropu oblévá: a) Atlantský oceán b) Tichý oceán c) Atlantský a Severní ledový oceán d) Tichý a Severní ledový oceán 8. Nejdelší řekou je: a) Dunaj b) Dněpr c) Volha d) Ural 9. Nejvíce jezer najdeme: a) na Islandu b) ve Finsku c) v Polsku d) ve Švédsku 10. Pohoří Karpaty se táhne: a) ze Španělska do Itálie b) z Polska do Běloruska c) z Rakouska do Itálie d) z České republiky do Rumunska

52 IV. Ve slepé mapě označ a) čísly tato moře: 1 Baltské, 2 Středozemní, 3 Černé, 4 Severní, 5 Bílé b) písmeny tyto poloostrovy: A Skandinávský, B Pyrenejský, C Apeninský, D Balkánský, E Peloponeský c) římskými čísly tyto zálivy: I Biskajský, II Botnický, III Finský

53 Pracovní list: eze709 EVROPA MOJE OBLÍBENÉ MĚSTO (PREZENTACE) Pracovní postup, návod na práci: I. Rozhodni se, které evropské město bys rád představil(a) svým spolužákům. Může to být město, jež jsi již navštívil(a) a zaujalo tě, nebo město, které jsi třeba viděl(a) ve filmu a líbilo se ti, případně město, o němž jsi slyšel(a) a chtěl(a) bys ho osobně navštívit. Nemusí to být hlavní město některého evropského státu a nemělo by to být české město. II. O svém městě si zjisti co nejvíce informací. Můžeš použít učebnici, různé průvodce a jinou literaturu, ale i internet. III. Udělej si výpisky podle níže uvedené (doporučené) osnovy a zpracuj powerpointovou prezentaci, která by měla mít alespoň 10 listů. IV. Dej si záležet při výběru obrázků a fotografií, aby prezentace byla nejen správná, ale také hezká. U fotografií stejně jako u informací nezapomeň uvést zdroje! V. Prezentaci se dobře nauč, abys svoje spolužáky zaujal(a) tak, aby dostali chuť tvoje město navštívit. OSNOVA (návrh): 1. Proč tě právě toto město zaujalo, proč ho chceš ostatním přiblížit. 2. Stát, ve kterém se město nachází, jeho poloha v rámci evropského kontinentu. 3. Oblast, kde se město nachází přírodní podmínky, nadmořská výška, podnebí. 4. Historie města, památky. 5. Obyvatelé počet, menšiny, náboženství. 6. Zaměstnanost, průmysl, doprava, zemědělství. 7. Správní a administrativní instituce. 8. Kultura, věda a sport instituce. 9. Zajímavosti. 10. Jak se do města dostaneš z ČR.

54 Pracovní list: eze710 STŘEDNÍ AMERIKA Pracovní postup, návod na práci: 1) PŘIŘAĎ ČAROU STÁTY DO SLEPÉ MAPY A NAPIŠ DO RÁMEČKU JEJICH NÁZVY:

55 2) SPOJ ČAROU STÁT A JEHO CHARAKTERISTIKU: NEJVĚTŠÍ STÁT STŘEDNÍ AMERIKY KOMUNISTICKÝ PREZIDENT CASTRO PANAMSKÝ PRŮPLAV HLAVNÍ MĚSTO KINGSTON KORÁLOVÉ SOUOSTROVÍ PANAMA BAHAMY KUBA MEXICO JAMAJKA 3) ODPOVĚZ NA OTÁZKY: A) CO ZNAMENÁ ZKRATKA NAFTA? B) KDO TO BYLI AZTÉKOVÉ?. C) S JAKÝM STÁTEM AMERIKY MÁ STŘ. AMERIKA EKONOMICKÉ VAZBY? D) KDO KOLONIZOVAL STŘEDNÍ AMERIKU?. E) KDO JE TO MESTIC?. 4) ŠKRTNI POJMY, KTERÉ SE NEHODÍ K MEXIKU: prérie kukuřice Aztékové fazole Machu Picchu 5) PRAVDA NEBO LEŽ? P x L A) Hlavním městem Mexika je Mexiko. B) Nejpoužívanějším jazykem střední Ameriky je angličtina. C) Kolumbus při objevení Ameriky zakotvil poprvé u souostroví Bahamy. D) Popocatépetl je sopka na Kubě. E) Výrobou doutníků je proslulá Jamajka. F) Nejchudším státem střední Ameriky je Nikaragua.

56 Pracovní list: eze801 ČESKÁ REPUBLIKA Pracovní postup, návod na práci: 1. Kdy vznikla ČR? (zakroužkuj) 2. Kdo byl prvním prezidentem ČR?.. 3. Jak vypadá vlajka ČR? (vybarvi) 4. Kolik obyvatel žije v ČR?.. (zaokrouhli na statisíce) 5. Patří ČR mezi státy EU? ANO NE (zakroužkuj) 6. Co je to EU? Evropská Unie Energetická Unie Evropská Unice (zakroužkuj) 7. Který stát nepatří mezi sousedy ČR? Polsko Německo Slovinsko Rakousko (zakroužkuj)

57 Pracovní list: eze802 ČESKÁ REPUBLIKA HOROPIS Pracovní postup, návod na práci: 1. V mapě Evropy vyznač ČR a pod mapu zapiš názvy sousedních států.

58 2. Do mapy doplň čísla českých pohoří. Červenou hvězdičkou vyznač nejvyšší horu a na řádek napiš její jméno a nadmořskou výšku:

59 3. DO TABULKY DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ ÚDAJE: 4. K OBRÁZKŮM ČAROU PŘIŘAĎ NÁZVY: JEŠTĚD PRADĚD SNĚŽKA

60 Pracovní list: eze803 ČESKÁ REPUBLIKA VODOPIS Pracovní postup, návod na práci: 1) PRÁCE S VODOPISNOU MAPOU ČR A C D B E A) Modře obkresli celé toky řek: Labe, Ohře, Moravy. B) K vyznačeným oblastem (A, B, C, D, E) vepiš názvy příslušných povodí. C) Do mapy vyznač střed (hlavní bod rozdělení) tří úmoří v ČR.

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01 1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?.... ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA Mgr. Zuzana Benešová 2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme

Více

37. hodina Východní Evropa

37. hodina Východní Evropa 37. hodina Východní Evropa Vodstvo nejdelší evropská řeka Volha - řeky v zimě zamrzají a v létě často téměř vysychají - největší evropská jezera Ladožské, Oněžské Státy Ukrajina, Bělorusko, Rusko dříve

Více

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4?

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4? Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Zadání: najděte v mapě Báb al-mandáb a napiště, o co se jedná? Postup: 1. pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba MÍSTO, KDE ŽIJEME. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba MÍSTO, KDE ŽIJEME. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy ČLOVĚK A JEHO SVĚT Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba MÍSTO, KDE ŽIJEME Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy Recenzovali: PaedDr. Blanka Janovská, Mgr. Roman Kroufek Schválilo MŠMT čj. 9885/2008-22

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Velký třesk (big bang) stáří: veškerá hmota byla v jedné kouli nastal výbuch vlastnosti vesmíru: Kosmické objekty (vesmírné) rozměry:

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

LIDÉ NA PLANETĚ. Otázky a úkoly ke kapitole: - Najděte v mapě Bangladéš a napište jeho polohu a jméno hlavního města...

LIDÉ NA PLANETĚ. Otázky a úkoly ke kapitole: - Najděte v mapě Bangladéš a napište jeho polohu a jméno hlavního města... LIDÉ NA PLANETĚ Obyvatelstvo světa: - na Zemi dnes ţije 7 miliard obyvatel (11/2011). - obyvatelstvo světa je rozmístěno velmi nerovnoměrně. Více neţ polovina lidstva ţije na pobřeţí a v níţinách. - Ukazatelem

Více

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětlí, v čem spočívá jedinečnost naší planety v naší sluneční soustavě popíše velikost a tvar Země a podá o něm důkazy na mapě ukáže rovnoběžky

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

Zeměpis České republiky

Zeměpis České republiky Variace 1 Zeměpis České republiky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní údaje o ČR Název

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

Zeměpis 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Zeměpis 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Zeměpis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září Určí a popíše tvar Země, pohyby Země : předvede otáčení Země, vysvětlí pojmy zemská

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zeměpis (Geografie)

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zeměpis (Geografie) STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zeměpis (Geografie) Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce s atlasem Čas: 45 minut Pomůcky: psací potřeby, kalkulačka Mistrovství světa ve fotbale

Více

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje náměstí v Kolíně? a) Husovo b) Karlovo c) Sokolovo 2. Co

Více

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE EKONOMICKÁ GEOGRAFIE plán přednášek (18 hodin) 8. 9. 2010 Systém geografie (fyzická/socioekonomická, vztahy) Geografie obyvatelstva 15. 9. 2010 Geografie sídel 22. 9. 2010 Geografie zemědělství 29. 9.

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61 2 Zeměpis 9.r Otázky a odpovědi II. 2009 str.29 61 (Obsahuje nejzákladnější otázky a odpovědi daného učiva, což znamená že neobsahuje všechny požadované vědomosti, ale jen určitý výběr) Učebnice Současný

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Česká republika [ Armáda České republiky [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005 [ Výcviková

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Voda

Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Voda Soubor pracovních listů pro žáky CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi Voda Voda Soubor pracovních listů pro žáky 2013 Realizátor: Seductus, s.r.o. Vladimíra

Více

Člověk a příroda Zeměpis

Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu V předmětu Zeměpis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání

Více

Úvod... 5 PLANETA ZEMĚ... 6

Úvod... 5 PLANETA ZEMĚ... 6 OBSAH Úvod... 5 PLANETA ZEMĚ... 6 Naše planeta je součástí vesmíru... 6 Kde jsme?... 8 Kdy jsme?... 9 Tvar a rozměry Země... 1 Určování zeměpisné polohy... 12 Glóbus... 13 Země v pohybu... 14 Otáčení Země...

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Severní Afrika a Blízký Východ

Severní Afrika a Blízký Východ Severní Afrika a Blízký Východ Severní Afrika-geografie Severní Afrika Africká litosférická deska, která tvoří většinu kontinentu, se na severu stýká s Euroasijskou deskou a podsouvá se pod ní (ve Středozemním

Více