Projekt: Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/ , ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt: Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0023, ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice a partnerská škola Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem Projekt Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností registrační číslo CZ.1.07/1.1.32/ Sada elearningových učebních materiálů pro předmět ZEMĚPIS autor: Jiří Rejsek prosinec 2014

2 Průvodka k sadě elearningových učebních materiálů Označení Téma eze601 Atmosféra eze602 Hydrosféra eze603 Sluneční soustava eze604 Planety naší sluneční soustavy prezentace eze605 Pedosféra eze606 Biosféra eze607 Počasí a podnebí eze608 Litosféra eze609 Práce s mapou I eze610 Práce s mapou II eze701 Afrika přírodní podmínky eze702 Afrika lidé eze703 Antarktida eze704 Asie přírodní podmínky eze705 Asie lidé eze706 Austrálie eze707 Oceánie eze708 Evropa přírodní podmínky eze709 Evropa moje oblíbené město (prezentace) eze710 Střední Amerika eze801 Česká republika eze802 Česká republika horopis eze803 Česká republika vodopis eze804 Česká republika nerostné bohatství a těžba eze805 Česká republika elektrárny eze806 Česká republika průmysl eze807 Česká republika obyvatelstvo eze808 Česká republika územní uspořádání eze809 Česká republika zemědělství eze810 Česká republika přírodní podmínky eze901 Globální změny životního prostředí eze902 Přírodní katastrofy eze903 Politický zeměpis státy eze904 Politický zeměpis politická mapa světa eze905 Politický zeměpis politické a vojenské organizace eze906 Hospodářská činnost světové hospodářství eze907 Hospodářská činnost průmysl eze908 Hospodářská činnost zemědělství eze909 Obyvatelstvo Země a sídla eze910 Lidé na Zemi

3 Pracovní list: eze601 ATMOSFÉRA I. Přírodní složku zemského povrchu tvoří pět sfér. Vyjmenuj je a uveď, jak se ještě jinak nazývají: 1. Litosféra kamenný obal Země II. Doplň: 1. Atmosféru tvoří směs plynů, která se nazývá...z největší části (78 %) je složen z., dále pak z.. (21 %) a zbytek tvoří ostatní plyny, zejména a... Hromaděním vodních par vznikají atmosférické..bez atmosféry by nemohl existovat život na Zemi, protože nás chrání před. Síla, kterou působí atmosféra na zemský povrch se nazývá. III. Zakroužkuj správnou odpověď: 1. Před UV zářením nás chrání: a) ozonosféra b) mezosféra c) UV sféra 3. Počasí se tvoří: a) ve stratosféře b) v troposféře c) v mezosféře 2. Ozonová díra je: a) místo v atmosféře, kde se hromadí ozon b) velký otvor ve vrstvě, která nás chrání před UVzářením c) zeslabení vrstvy, která nás chrání před UVzářením 4. Před nebezpečným UVzářením se chráníme: a) opalováním b) krémy s UVfaktorem c) koupáním

4 IV. Atmosféra je tvořena několika vrstvami. Zakresli je, barevně rozliš a zaznamenej výšku v kilometrech. Použij měřítko 2 cm = 10 km: Zemský povrch 0 km

5 Pracovní list: eze602 HYDROSFÉRA I. Přírodní složku zemského povrchu tvoří pět sfér. Vyjmenuj je a uveď, jak se ještě jinak nazývají: 1. Litosféra kamenný obal Země II. Doplň: Největší množství vody na Zemi se nachází v.. Světový oceán je tvořen těmito oceány: 1..., 2., 3.., 4... a 5.. Části oceánů se nazývají a mohou být buď.. nebo.. III. Vyhledej na internetu a napiš, jak se jmenuje: největší oceán: a uveď názvy dvou: okrajových moří: vnitřních moří: průlivů:

6 průplavů: poloostrovů: ostrovů: zálivů: IV. Pevninskou vodu dělíme na: V. Uveď, v jakých podobách se nejčastěji vyskytuje povrchová voda, a na internetu vyhledej vždy jeden příklad z České republiky: VI. Na internetu vyhledej a napiš, kde se nacházejí: pevninské ledovce: horské ledovce:

7 Pracovní list: eze603 SLUNEČNÍ SOUSTAVA 1. Pozorně si prohlédni dráhy planet naší sluneční soustavy a doplň správné názvy planet: 2. Kromě planet jsou součástí sluneční soustavy i další objekty. Vyjmenuj je, a pokud víš, uveď u každého jeden příklad:

8 3. Podle vlastností můžeme planety rozdělit na dvě skupiny kamenné (K) a plynné (P). Písmenem označ, do které skupiny patří planety, mající tuto vlastnost: mají mnoho měsíců menší hmotnost pevný povrch mají v nitru vlastní zdroje energie menší rozměry mají prstence září pouze světlem odraženým od Slunce 4. Spoj čarami správné dvojice: METEOROID PO DOPADU NA POVRCH ZEMĚ METEOR MEZIPLANETÁRNÍ PROSTOR METEORIT ZÁNIK V ATMOSFÉŘE ZEMĚ 5. Křížkem označ pravdivá tvrzení: Planetky jsou větší než asteroidy. Jádro komety je tvořeno ledem a prachem. Perseidy jsou meteorický roj. Meziplanetární prostor vyplňují prachové částice a plyn. Sluneční soustava vznikla před 3,5 miliardami let.

9 Pracovní list: eze604 PLANETY NAŠÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY PREZENTACE 1. Na internetu si vyhledej informace o planetě, kterou budeš zpracovávat do powerpointové prezentace. 2. Informace si vypiš a uspořádej. Prezentace, která bude mít min. 10 listů, by měla obsahovat tyto údaje: podle čeho (koho) získala planeta svoje jméno údaje o oběžné dráze kolem Slunce základní údaje velikost, povrch a jeho stavba atmosféra planety počet měsíců a nejvýznamnější z nich co je pro ni charakteristické čím především se odlišuje od ostatních planet informace o výzkumu planety zajímavost 3. Prezentaci doplň vhodnými obrázky a fotografiemi. Nezapomeň uvádět jejich zdroje! 4. Připrav si předvedení prezentace v hodině zeměpisu.

10 Pracovní list: eze605 PEDOSFÉRA I. Přírodní složku zemského povrchu tvoří pět sfér. Vyjmenuj je a uveď ještě jejich jiné označení: 1. Litosféra kamenný obal Země II. Z dvojice výrazů vyber ten správný a zakroužkuj ho. Zbytek textu doplň: Rozpad hornin na menší částice se nazývá zvětrávání/eroze. Z odumřelých částí rostlin a zbytků těl živočichů vzniká. Je důležitou součástí živé/neživé složky půdy. Nejdůležitější vlastností půdy pro člověka je její.. Odnos půdních částic je způsoben vlivem.. a Půda je ohrožena zejména a. III. Vyjmenuj čtyři hlavní půdotvorné činitele:

11 IV. Červenou barvou podtrhni části neživé složky půdy, modrou části složky živé: mikroorganismy půdní vzduch půdní voda živočichové kořeny živých rostlin zvětralá část hornin V. Uveď dva zástupce živé složky půdy a nakresli je: VI. Napiš všechny půdní typy a seřaď je podle úrodnosti:

12 VII. Napiš všechny půdní druhy a seřaď je podle úrodnosti: VIII. Při správném vyplnění doplňovačky, ti vyjde odnos částic půdy na jiná místa : složka písčité půdy vrstva půdy nejkvalitnější půda půda vrchovin naše planeta tajenka:. IX. Do diskuse přemýšlej o tom, jaké druhy a typy půd převládají v tvém okolí, zda je tato půda ohrožena (příp. jak) a jaké plodiny se zde pěstují.

13 Pracovní list: eze606 I. Doplň: BIOSFÉRA Biosféra Země je tvořena... Organismy a jejich neživé prostředí vytvářejí... V závislosti na životních podmínkách v různých zeměpisných šířkách se vytvářejí různé typy. Na zemi jich rozlišujeme.. typů. II. Mezi základní podmínky života na Zemi patří: III. Do následujících map světa předepsanými barvami postupně zakresluj jednotlivé přírodní krajiny. S pomocí internetu vyhledej vždy alespoň tři státy, na jejichž území tato oblast zasahuje. Nakonec doplň typické druhy živočichů a rostlin a základní charakteristiku, jako jsou srážky, teplota, využívání lidmi, ohrožení apod.

14 1. Tropické deštné lesy zelená barva státy: živočichové, rostliny: charakteristika: 2. Savany hnědá barva státy: živočichové, rostliny: charakteristika:

15 3. Pouště a polopouště žlutá barva státy: živočichové, rostliny: charakteristika: 4. Subtropická (středomořská) krajina červená barva státy: živočichové, rostliny: charakteristika:

16 5. Travní porosty mírného pásu fialová barva státy: živočichové, rostliny: charakteristika: 6. Lesy mírného pásu modrá barva státy: živočichové, rostliny: charakteristika:

17 7. Tundry oranžová barva státy: živočichové, rostliny: charakteristika: 8. Polární pustiny šedá barva státy: živočichové, rostliny: charakteristika:

18 Pracovní list: eze607 I. Vyber správný výraz a zakroužkuj ho: POČASÍ A PODNEBÍ Počasí je dlouhodobý/okamžitý stav ovzduší. Vzniká v troposféře/ozonosféře. Počasím se zabývá vědní obor meteorologie/metrologie. Klimatologie/podnebologie je obor, který zkoumá podnebí různých oblastí. Velký význam pro podnebí Země mají zejména oceány/poloostrovy. II. Čarami spoj pojmy, které spolu souvisejí: POČASÍ 21 % DUSÍK TAJFUN JIHOVÝCHODNÍ ASIE HURIKÁN GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ TÁNÍ LEDOVCŮ KYSLÍK 78 % PODNEBÍ METEOROLOGIE AMERIKA KLIMATOLOGIE III. Vysvětli, jak vzniká vítr: IV. Vyjmenuj nejdůležitější charakteristiky počasí, které sledujeme a měříme:

19 V. Jaké znáš základní typy podnebných pásů a co je pro ně charakteristické: 1... charakteristika: 2... charakteristika: 3... charakteristika: V. V poslední době dochází ke změnám atmosféry. Připrav si do diskuse vysvětlení těchto pojmů: 1. skleníkový efekt 2. ozónová díra

20 Pracovní list: eze608 LITOSFÉRA I. Přírodní složku zemského povrchu tvoří pět sfér. Vyjmenuj je a uveď, jak se ještě jinak nazývají: 1. Atmosféra vzdušný obal Země II. Doplň: Litosféra je tvořena těmito vrstvami: 1. a 2... Dosahuje do hloubky:. km V místech dotyku litosférických desek dochází k jednomu z těchto tří pohybů: Průvodními projevy těchto pohybů jsou: 1. 2.

21 III. Do obrázku napiš názvy jednotlivých zemských vrstev a vzdálenost jejich rozhraní od zemského povrchu: km km km km km geologie.vsb.cz

22 IV. Do rámečků doplň název (pra)kontinentu nebo jeho číslo a pod každou mapku napiš, před kolika miliony let bylo na Zemi toto upořádání: 1. Afrika 2. Antarktida 3. Austrálie 4. Eurasie 5. Gondwana 6. Indie 7. Jižní Amerika 8. Laurasie 9. Pangea 10. Severní Amerika hadisvet.webgarden.cz

23 V. Vyber správný název litosférické desky a napiš jeho číslo do rámečku: 1. Africká 2. Antarktická 3. Australská 4. Eurasijská 5. Filipínská 6. Jihoamerická 7. Karibská 8. Nazca 9. Pacifická 10. Severoamerická cs.wikipedia.org VI. Do diskuse se zamysli nad tím, zda se v současné době nějak projevuje pohyb litosférických desek na našem území příp. v Evropě. Jestliže ano, tak kde a jak? Poznámky:

24 Pracovní list: eze609 Práce s mapou I. Pracovní postup, návod na práci: 1) VYSVĚTLI POJMY: MAPA GLOBUS AZIMUT ) DOPLŇ SVĚTOVÉ STRANY: TENTO OBRÁZEK SE NAZÝVÁ:... 3) SPOJ ČARAMI PATŘÍCÍ K SOBĚ: 1: MAPA MALÉHO MĚŘÍTKA mapa České republiky 1: MAPA STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA turistická mapa 1: MAPA VELKÉHO MĚŘÍTKA mapa Světa

25 4) DOPLŇ TABULKU: 5) PRÁCE S MAPOU MĚŘÍTKO METRY KILOMETRY 1: : m 4 km A) O jaký typ mapy se jedná?.. B) Jak se nazývá nejvyšší bod na mapě a kolik měří?.. C) Jaká je skutečná vzdálenost mezi body A a B?.. D) V jakých obcích se nachází kostel?.. E) Na jaké silnici se nachází benzínová pumpa?.. F) Nachází se v České Kamenici nějaké zdravotní zařízení? Pokud ano, tak jaké?.. G) Jakou vzdálenost ujdeš od zámku Česká Kamenice na nádraží Česká Kamenice?.. H) Vede přes obec Pekelský Důl turistická trasa?..

26 Pracovní list: eze610 Práce s mapou II. 1) PRACUJ S MAPOU A S GRAFEM Urči: a) o jaký typ mapy (podle měřítka) se jedná. b) kolik je 1cm na mapě km ve skutečnosti. c) délku cyklotrasy označenou fialově. d) nadmořské výšky obcí a vepiš je do rámečků v grafu

27 e) převýšení. f) název největší vodní plochy na mapě. g) tábořiště a označ ho kroužkem h) nejvyšší bod na trase a označ ho v mapě křížkem X i) hranice mezi ČR a Rakouskem a zvýrazni je tlustou čarou j) zda se na mapě nachází nějaká historická památka. Pokud ano, utvoř kolem ní trojúhelník (pouze kolem jedné). 1) URČI : a) výškový rozdíl mezi bodem A a B b) výšku červeného bodu na mapě c) údolí a vyznač ho tlustou čarou

28 Pracovní list: eze701 AFRIKA PŘÍRODNÍ PODMÍNKY I. Doplň: Afrika je největším světadílem. Její břehy omývají. a oceán. Na severozápadě je od Evropy oddělena.. průlivem a na severu.. mořem. Od Asie ji odděluje průplav. U jihovýchodního pobřeží Afriky se nachází ostrov.., do západního pobřeží se zanořuje záliv. II. Pro každý typ afrického společenstva uveď alespoň dva typické druhy živočichů: tropický deštný les: savana: poušť a polopoušť: stálezelený les a křoviny: III. Zakroužkuj správnou odpověď: 1. Nejdelší africkou řekou je: a) Zambezi b) Kongo c) Amazonka d) Nil 2. Největší poušť světa je: a) Arabská poušť v severní Africe b) Gobi v severní Africe c) Velká písečná poušť v jižní Africe d) Sahara v severní Africe

29 3. Nejvodnatější řekou Afriky je : a) Mississippi b) Nil c) Kongo d) Niger 4. Viktoriiny vodopády se nacházejí na řece: a) Zambezi b) Amazonce c) Victorii d) Nilu 5. Nejvyšší africkou horou je: a) Kilimandžáro (5 892 m) b) Mount Kenya (5 892 m) c) Kilimandžáro (5 692 m) d) Mount Kenya (5 692 m) 6. Afriku protínají: a) pouze obratníky Raka a Kozoroha a rovník b) pouze obratník Raka, rovník a nultý poledník c) pouze obratník Kozoroha a rovník d) obratníky Raka a Kozoroha, rovník i nultý poledník 7. V Africe nežije: a) hroch b) tygr c) slon d) nosorožec 8. Nejvíce srážek v Africe má: a) Madagaskar b) území kolem Guinejského zálivu c) oblast Sahelu d) delta Nilu IV. Do mapy zakresli a číslicí označ: žlutou barvou 1. Sahara, 2. Namib, 3. Kalahari hnědou barvou 4. Kilimandžáro, 5. Atlas, 6. Dračí hory modrou barvou a názvem 7. Nil, 8. Kongo, 9. Zambezi, 10. Niger, 11. Tanganika, 12. Malawi, 13. Viktoriino jezero, 14. Čadské jezero

30

31 Pracovní list: eze702 AFRIKA LIDÉ I. Doplň: V Africe žije přibližně.. obyvatel. Na severu Afriky žijí zástupci... rasy, jižně od Sahary pak zástupci. rasy. Mezi potomky původních obyvatel Afriky patří například.. nebo.. Potomky přistěhovalců z Asie a z Evropy najdeme zejména v.. V průběhu 19. století nejmocnější evropské státy ovládaly africká území jako tzv... Mezi největší problémy kontinentu patří.. a.. II. Vyjmenuj důvody, proč je Afrika nejzaostalejším světadílem: III. Zaškrtni správnou odpověď: 1. Africké území nejbohatší na nerostné suroviny se nazývá: a) zlatý pás b) diamantový pás c) měděný pás d) zlatý pruh 2. Nejrozvinutější průmysl mají: a) Republika Jižní Afrika a Mali b) Republika Jižní Afrika a Egypt c) Republika Jižní Afrika a Súdán d) Republika Jižní Afrika a Gabon

32 3. Spojnicí mezi Středozemním a Rudým mořem je: a) Suezský průliv b) Suezský průplav c) Suezský záliv d) řeka Suez 4. Afrika dala světu: a) kakao b) kávu c) čaj d) pivo 5. Na severu Afriky žijí hlavně: a) černoši b) Arabové c) Pygmejové d) Masajové 6. Českým cestovatelem po Africe byl: a) Emil Holub b) Jan Neruda c) Vojtěch Náprstek d) Franz Kafka 7. Největším africkým městem je: a) Tunis b) Pretoria c) Nairobi d) Káhira 8. Známé národní parky se stády zvěře jsou: a) v Maroku b) v Egyptě c) v Etiopii d) v Tanzánii 9. Rozlohou největší africkou zemí je: a) Mauritánie b) Súdán c) Mali d) Senegal 10. Zanzibar je ostrov, který patří: a) Alžírsku b) Tanzánii c) Madagaskaru d) Namibii

33 IV. Do mapy barevně vyznač regiony Afriky: 1. arabská severní Afrika modře 2. Sahel žlutě 3. země Guinejského zálivu a povodí Konga zeleně 4. východní Afrika hnědě 5. jižní Afrika červeně

34 Pracovní list: Ze703 ANTARKTIDA I. Vyber a zakroužkuj správný výraz: Antarktida má větší/menší rozlohu než Evropa. Téměř celý její povrch pokrývá ledovec, který je největší zásobárnou slané/sladké vody na světě. Antarktidu obklopuje Jižní/Severní oceán. Podle mezinárodní smlouvy Antarktida může/nesmí být předmětem vojenských zájmů. Bohatá ložiska nerostných surovin se zde zatím nesmí/už mohou těžit. Typickým zástupcem fauny je lední medvěd/tučňák. V okolních mořích žijí velcí savci např. plejtvák /mrož. V Antarktidě byla naměřena zatím nejnižší teplota na Zemi: 89,2 0 C/69,2 0 C. II. Vysvětli pojmy: 1. Kril: 2. Ozónová díra:

35 III. Zjisti ze školního atlasu, jak se jmenuje nejvyšší hora Antarktidy a označ ji do mapy. IV. Je Antarktida ohrožena? Jestliže ano, tak napiš jak.

36 Pracovní list: eze704 Pracovní postup, návod na práci: ASIE PŘÍRODNÍ PODMÍNKY I. Vyber správnou odpověď a zakroužkuj ji: 1. Většina asijského území se rozkládá na: a) jižní a východní polokouli b) jižní a západní polokouli c) severní a východní polokouli d) severní a západní polokouli 2. Od Evropy je Asie oddělena pohořím: a) Karpaty b) Ural c) Alpy d) Hindúkuš 3. Průplav oddělující Afriku od Asie se jmenuje: a) Panamský b) Korintský c) Suezský d) Bospor 4. Mezi Asií a Amerikou se rozprostírá: a) Tichý oceán b) Atlantský oceán c) Indický oceán d) Severní ledový oceán 5. Hlubokooceánské příkopy se nachází mezi Asií a: a) Afrikou b) Austrálií c) Austrálií a Oceánií d) Antarktidou 6. Na západě tvoří asijskou hranici: a) Žluté moře b) Rudé moře c) Arabské moře d) Karibské moře

37 II. Do slepé mapy zakresli a označ: Arabský poloostrov poloostrov Kamčatka Korejský poloostrov Čukotku Filipíny Japonské ostrovy Beringův průliv Přední Indii Velké Sundy Bengálský záliv III. V Asii se nachází nejvyšší vrchol (1.) i nejníže položené místo (2.) na Zemi. Napiš, o která místa se jedná, uveď jejich nadmořskou výšku a území, na němž se nachází: 1. MÍSTO NADMOŘSKÁ VÝŠKA STÁT (Y) 2.

38 IV. V mapě Asie Projekt: Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností a) označ čísly tato jezera: 1. Kaspické moře 2. Ladožské jezero 3. Bajkal 4. Balchaš 5. Aralské jezero b) modrou barvou zakresli a označ tyto řeky: 1. Ob 2. Jenisej 3. Lena 4. Amur 5. ChuangChe 6. Jangćtiang 7. Indus 8. Mekong 9. Ganga 10. Eufrat 11. Tigris

39 V. Rozhodni a křížkem označ, zda je výrok pravdivý či ne: Bajkal je druhé nejhlubší jezero světa. Největší přehradou světa jsou Tři soutěsky v Pákistánu. Voda Kaspického moře není slaná. Některé vrcholy pohoří Himálaj přesahují m n. m. Největší sopečná činnost je na ostrovech Indonésie. ANO NE VI. Z uvedených živočichů vyber ty, kteří se vyskytují v asijské přírodě a u každého uveď stát nebo oblast, kde žijí (u ostatních udělej křížek): orangutan tygr puma tučňák gorila nosorožec klokan panda VII. Vyjmenuj všechny typy přírodní krajiny, se kterými se na území Asie můžeme setkat. U každého typu uveď alespoň jednoho typického zástupce:

40 Pracovní list: eze705 Pracovní postup, návod na práci: I. Vyber správnou odpověď a zakroužkuj ji: ASIE LIDÉ 1. V Asii žijí asi: a) 2 miliony lidí b) 3 miliony lidí c) 4 miliony lidí d) 4 miliardy lidí 2. Nejlidnatějšími státy světa jsou: a) Čína a Indie b) Čína a Rusko c) Indie a Indonésie d) Čína a Indonésie 3. V nejlidnatějším státě světa žije: a) 1 miliarda obyvatel b) asi 1,1 miliardy obyvatel c) asi 1,2 miliardy obyvatel d) asi 1,3 miliardy obyvatel 4. Největší aglomerací na světě je: a) Tokjó (Tokio) b) Jakarta c) Beijing (Peking) d) Mumbay (Bombaj) 5. Ve starověku velkou část Asie dobyl: a) Nero b) Caesar c) Marco Polo d) Alexandr Makedonský 6. Poutním místem muslimů je: a) Betlém b) Mekka c) Tádž Mahal d) Ganga

41 II. Do slepé mapy zakresli oblasti Asie podle následujících pokynů: 1. jihozápadní Asie žlutou barvou, 2. Kavkaz červenou barvou, 3. jižní Asie hnědou barvou, 4. jihovýchodní Asie zelenou barvou, 5. centrální Asie šedou barvou, 6. východní Asie fialovou barvou, 7. severní Asie modrou barvou III. Napiš pět asijských měst s počtem obyvatel větším než 10 milionů a u každého uveď stát, ve kterém se nachází:

42 IV. Z první desítky nejlidnatějších států světa se jich sedm nachází v Asii. S pomocí atlasu je vyhledej, vypiš je a u každého uveď jeho hlavní město. Státy vybarvi červenou barvou ve slepé mapě STÁT HLAVNÍ MĚSTO

43 V. Na obrázcích jsou vyznavači různých asijských náboženství. Přiřaď ke každému to správné: judaismus křesťanství islám hinduismus buddhismus relaxmester.blog.hu karnevalmasky.cz viajeporindia.com tyden.cz telegraph.co.uk VI. Do diskuse si připrav odpovědi na otázky týkající se běžného života obyvatel Asie: např. Zda více lidí žije na vesnicích nebo ve městech? Proč, kde a jak vznikají megapole? Co jsou to slumy? Dochází v současné době v Asii k nějakým ozbrojeným konfliktům? Jestliže ano, kde a proč? Poznámky:

44 Pracovní list: eze706 AUSTRÁLIE I. Z dvojice výrazů vyber ten správný a zakroužkuj ho. Zbytek textu doplň: Austrálie je svojí rozlohou největším/nejmenším kontinentem. Rozkládá se na severní/jižní polokouli. Je obklopena dvěma/třemi oceány, a to... Na severozápadě/jihovýchodě se nachází největší korálový útes světa, který se jmenuje:... Pobřeží Austrálie je málo/velmi členité, největším ostrovem je... Povrch je většinou hornatý/rovinatý, nejvyšší pohoří: se nachází na jihu/severu světadílu. Austrálie je také nejsušším/nejvodnatějším kontinentem. Ve vnitrozemí převládají pouště a polopouště/ tropické pralesy, které zabírají až % rozlohy. Vznik unikátní australské přírody ovlivnila odloučenost od ostatních kontinentů, která trvá asi.. milionů let. Žije zde skupina savců s typickým vakem na břiše tzv.... Mezi ně patří např.:,.. nebo... Mezi endemity, žijící pouze v Austrálii, patří také dva savci, kladoucí vejce. Jedná se o.. a... Známým druhem pštrosa je nandu pampový/emu hnědý. Velké škody působí některé druhy, dovezené přistěhovalci, např. zajíc polní/králík divoký, z rostlin třeba.. II. S pomocí školního atlasu do slepé mapy vyznač: Eyreovo jezero, Bassův průliv, Velký australský záliv, Tasmánii, řeky Murray a Darling, Yorský poloostrov, Mount Kosciuszko, Velké předělové pohoří, posvátnou horu Uluru. Rovněž doplň názvy jednotlivých svazových států.

45 III. Doplň z nabídky správný typ podnebí pro danou oblast: subtropické tropické vlhké suché horké Pro většinu území Austrálie je typické podnebí.., na východě je podnebí a jih má podnebí.

46 IV. Zakroužkuj správnou odpověď: 1. Středem Austrálie prochází: a) rovník b) obratník Kozoroha c) obratník Raka d) nultý poledník 3. Australský zdivočelý pes domácí se jmenuje a) šakal b) fenek c) dingo d) vakovlk 5. Austrálie byla objevena: a) až v 18. století b) v 18. století Jamesem Cookem c) již na konci 15. století d) na začátku 17. století 7. Počet obyvatel Austrálie: a) je asi 20 milionů b) je 10 milionů c) již přesahuje 30 milionů d) se pohybuje kolem 50 milionů 9. Hlavním městem Austrálie je: a) Melbourne b) Sydney c) Brisbane d) Canberra 2. Nejvyšší horou pevninské Austrálie je Mt. Kosciuszko dosahující výšky: a) m n. m. b) m n. m. c) m n. m. d) m n. m. 4. Listím australských eukalyptů se živí: a) panda b) koala c) mýval d) brtník 6. Původními obyvateli jsou: a) Australané b) Australité c) Austrálci d) Maorové 8. Největší australská města jsou: a) v centrální části kontinentu b) na východním pobřeží c) rovnoměrně rozptýlena po celém území d) v chladnější jižní části 10. Největším z šesti svazových států je: a) Queensland b) Západní Austrálie c) Nový Jižní Wales d) Jižní Austrálie V. Připrav si odpovědi do diskuse např. na tyto otázky: Chtěl bys někdy navštívit Austrálii? Jak by ses tam dostal? Co bys tam chtěl vidět? Kdybys měl možnost, odstěhoval by ses tam? Jestliže ano, tak proč?

47 Pracovní list: eze707 OCEÁNIE I. Oceánie se dělí do tří oblastí. Do mapy doplň jejich názvy: zemepiszspouchov.blo g.cz II. Doplň: Do Oceánie patří ostrovy ležící v západní a střední části oceánu. Najdeme zde samostatné státy, jako je např.., ale i území spravovaná jinými státy. K Francii náleží.., k USA... Největšími státy Oceánie jsou a...

48 III. Zakroužkuj správnou odpověď: 1. Nejvyspělejším státem Oceánie: a) jsou Havajské ostrovy b) je Nový Zéland c) je Papua Nová Guinea d) jsou Marshalovy ostrovy 2. Stát Papua Nová Guinea se nachází: a) ve východní části ostrova Nová Guinea b) v západní části ostrova Nová Guinea c) na celém ostrově Nová Guinea d) na ostrově Papua Nová Guinea 3. Ve znaku Nového Zélandu je: a) papoušek b) pták kivi c) pštros emu d) koala 4. Nový Zéland se nachází na: a) třech velkých ostrovech Severním, Středním a Jižním b) dvou velkých ostrovech Severním a Jižním c) dvou velkých ostrovech Východním a Západním d) dvou velkých ostrovech Velikonočním a Vánočním 5. Původními obyvateli Nového Zélandu byli: a) Austrálci b) Maorové c) Tahiťané d) Papuánci 6. Nejznámějším ostrovem Francouzské Polynésie je: a) Marshalův ostrov b) Tahiti c) Vánoční ostrov d) Stará Guinea 7. Papua Nová Guinea leží v podnebném pásu: a) tropickém b) subtropickém c) mírném d) subpolárním 8. Sochy Moai se nacházejí: a) na souostroví Fidži b) na Velikonočním ostrově c) v Indonésii d) v souostroví Marshallovy ostrovy IV. S pomocí internetu v mapě zvýrazni a označ (příp. zakresli): rovník, obratníky Kozoroha a Raka, Nový Zéland, Havajské ostrovy, Papuu Novou Guineu, Šalamounovy ostrovy, Novou Kaledonii, Fidži.

49 V. S pomocí internetu zjisti nejkratší vzdálenost mezi Austrálií a a) Novým Zélandem km b) Papuou Novou Guineou km c) Fidži km d) Havajskými ostrovy km Jaká je vzdálenost mezi Českou republikou a Novým Zélandem? km

50 Pracovní list: eze708 EVROPA PŘÍRODNÍ PODMÍNKY I. Rozhodni, které tvrzení je pravdivé: ANO/NE 1. Evropu od Ameriky odděluje Atlantský oceán. 2. Euroasijská hranice prochází pohořím Kavkaz. 3. Evropa je nejmenší kontinent na Zemi. 4. V subtropické oblasti jižní Evropy se pěstují banánovníky. 5. Evropa zasahuje do pěti podnebných pásů. 6. Ural je nejvyšším evropským pohořím. 7. Na Pyrenejském poloostrově se nachází nejvíce fjordů. 8. Balkánský poloostrov je bohatý na činné sopky. 9. Evropa má ze všech světadílů nejnižší nadmořskou výšku. 10. Západní část je nejdeštivější částí Evropy. II. Do mapy zakresli hnědou barvou a příslušným číslem označ tato pohoří: 1 Alpy, 2 Pyreneje, 3 Apeniny, 4 Karpaty, 5 Balkán, 6 Skandinávské pohoří Křížkem označ nejvyšší evropskou horu a uveď její jméno:..

51 III. Evropa je velmi rozmanitý kontinent. Vyber a zakroužkuj správnou odpověď: 1. Největším poloostrovem je: a) Pyrenejský poloostrov b) Apeninský poloostrov c) Skandinávský poloostrov d) Balkánský poloostrov 2. Nejvyšší činnou sopkou je: a) Etna b) Vesuv c) Stromboli d) Hekla 3. Nejvyšší horou je: a) Mont Blanc b) Mulhacen c) Olympos d) Gerlachovský štít 4. Nejnižší bod najdeme: a) v Kaspické sníženině b) na Balkáně c) na Sicílii d) na jihu Portugalska 5. Pohoří Sierra Nevada: a) je v jižní části Španělska b) tvoří norskošvédskou hranici c) vyplňuje střední část Islandu d) v Evropě není 6. Střední částí Itálie se táhne pohoří: a) Apeniny b) Pyreneje c) Balkán d) Karpaty 7. Evropu oblévá: a) Atlantský oceán b) Tichý oceán c) Atlantský a Severní ledový oceán d) Tichý a Severní ledový oceán 8. Nejdelší řekou je: a) Dunaj b) Dněpr c) Volha d) Ural 9. Nejvíce jezer najdeme: a) na Islandu b) ve Finsku c) v Polsku d) ve Švédsku 10. Pohoří Karpaty se táhne: a) ze Španělska do Itálie b) z Polska do Běloruska c) z Rakouska do Itálie d) z České republiky do Rumunska

52 IV. Ve slepé mapě označ a) čísly tato moře: 1 Baltské, 2 Středozemní, 3 Černé, 4 Severní, 5 Bílé b) písmeny tyto poloostrovy: A Skandinávský, B Pyrenejský, C Apeninský, D Balkánský, E Peloponeský c) římskými čísly tyto zálivy: I Biskajský, II Botnický, III Finský

53 Pracovní list: eze709 EVROPA MOJE OBLÍBENÉ MĚSTO (PREZENTACE) Pracovní postup, návod na práci: I. Rozhodni se, které evropské město bys rád představil(a) svým spolužákům. Může to být město, jež jsi již navštívil(a) a zaujalo tě, nebo město, které jsi třeba viděl(a) ve filmu a líbilo se ti, případně město, o němž jsi slyšel(a) a chtěl(a) bys ho osobně navštívit. Nemusí to být hlavní město některého evropského státu a nemělo by to být české město. II. O svém městě si zjisti co nejvíce informací. Můžeš použít učebnici, různé průvodce a jinou literaturu, ale i internet. III. Udělej si výpisky podle níže uvedené (doporučené) osnovy a zpracuj powerpointovou prezentaci, která by měla mít alespoň 10 listů. IV. Dej si záležet při výběru obrázků a fotografií, aby prezentace byla nejen správná, ale také hezká. U fotografií stejně jako u informací nezapomeň uvést zdroje! V. Prezentaci se dobře nauč, abys svoje spolužáky zaujal(a) tak, aby dostali chuť tvoje město navštívit. OSNOVA (návrh): 1. Proč tě právě toto město zaujalo, proč ho chceš ostatním přiblížit. 2. Stát, ve kterém se město nachází, jeho poloha v rámci evropského kontinentu. 3. Oblast, kde se město nachází přírodní podmínky, nadmořská výška, podnebí. 4. Historie města, památky. 5. Obyvatelé počet, menšiny, náboženství. 6. Zaměstnanost, průmysl, doprava, zemědělství. 7. Správní a administrativní instituce. 8. Kultura, věda a sport instituce. 9. Zajímavosti. 10. Jak se do města dostaneš z ČR.

54 Pracovní list: eze710 STŘEDNÍ AMERIKA Pracovní postup, návod na práci: 1) PŘIŘAĎ ČAROU STÁTY DO SLEPÉ MAPY A NAPIŠ DO RÁMEČKU JEJICH NÁZVY:

55 2) SPOJ ČAROU STÁT A JEHO CHARAKTERISTIKU: NEJVĚTŠÍ STÁT STŘEDNÍ AMERIKY KOMUNISTICKÝ PREZIDENT CASTRO PANAMSKÝ PRŮPLAV HLAVNÍ MĚSTO KINGSTON KORÁLOVÉ SOUOSTROVÍ PANAMA BAHAMY KUBA MEXICO JAMAJKA 3) ODPOVĚZ NA OTÁZKY: A) CO ZNAMENÁ ZKRATKA NAFTA? B) KDO TO BYLI AZTÉKOVÉ?. C) S JAKÝM STÁTEM AMERIKY MÁ STŘ. AMERIKA EKONOMICKÉ VAZBY? D) KDO KOLONIZOVAL STŘEDNÍ AMERIKU?. E) KDO JE TO MESTIC?. 4) ŠKRTNI POJMY, KTERÉ SE NEHODÍ K MEXIKU: prérie kukuřice Aztékové fazole Machu Picchu 5) PRAVDA NEBO LEŽ? P x L A) Hlavním městem Mexika je Mexiko. B) Nejpoužívanějším jazykem střední Ameriky je angličtina. C) Kolumbus při objevení Ameriky zakotvil poprvé u souostroví Bahamy. D) Popocatépetl je sopka na Kubě. E) Výrobou doutníků je proslulá Jamajka. F) Nejchudším státem střední Ameriky je Nikaragua.

56 Pracovní list: eze801 ČESKÁ REPUBLIKA Pracovní postup, návod na práci: 1. Kdy vznikla ČR? (zakroužkuj) 2. Kdo byl prvním prezidentem ČR?.. 3. Jak vypadá vlajka ČR? (vybarvi) 4. Kolik obyvatel žije v ČR?.. (zaokrouhli na statisíce) 5. Patří ČR mezi státy EU? ANO NE (zakroužkuj) 6. Co je to EU? Evropská Unie Energetická Unie Evropská Unice (zakroužkuj) 7. Který stát nepatří mezi sousedy ČR? Polsko Německo Slovinsko Rakousko (zakroužkuj)

57 Pracovní list: eze802 ČESKÁ REPUBLIKA HOROPIS Pracovní postup, návod na práci: 1. V mapě Evropy vyznač ČR a pod mapu zapiš názvy sousedních států.

58 2. Do mapy doplň čísla českých pohoří. Červenou hvězdičkou vyznač nejvyšší horu a na řádek napiš její jméno a nadmořskou výšku:

59 3. DO TABULKY DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ ÚDAJE: 4. K OBRÁZKŮM ČAROU PŘIŘAĎ NÁZVY: JEŠTĚD PRADĚD SNĚŽKA

60 Pracovní list: eze803 ČESKÁ REPUBLIKA VODOPIS Pracovní postup, návod na práci: 1) PRÁCE S VODOPISNOU MAPOU ČR A C D B E A) Modře obkresli celé toky řek: Labe, Ohře, Moravy. B) K vyznačeným oblastem (A, B, C, D, E) vepiš názvy příslušných povodí. C) Do mapy vyznač střed (hlavní bod rozdělení) tří úmoří v ČR.

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36 VY_52_INOVACE_PV3B_36 Předmět: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Ročník: 7. Školní rok: 2012/2013 Anotace: Pracovní list slouží k procvičování a prověření učiva o Asii, Austrálii, Oceánii, polárních

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Název: Oceánie. Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na orientaci na mapě v kontinentu Austrálie, Oceánie.

Název: Oceánie. Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na orientaci na mapě v kontinentu Austrálie, Oceánie. Název: Oceánie Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_01

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

ročník 7. č. 15 název

ročník 7. č. 15 název č. 15 název Krajinná sféra Země anotace V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o světadílech a oceánech, charakterizují podnebné pásy a rozlišují půdní obal a biosféru. Testovou i zábavnou formou

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

ročník 7. č. 17 název

ročník 7. č. 17 název č. 17 název Světadíly Asie, Afrika anotace V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o světadílech, poznávají a rozlišují přírodní a společenské znaky. Testovou i zábavnou formou si ověřují znalosti

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 19 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 19 název č. 19 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Světadíly Amerika a Austrálie, Oceánie V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí?

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí? SAMOSTATNÁ PRÁCE 1) Z uvedených místopisných pojmů sestav hranici mezi Evropou a Asií a to tak, že začneš od nejsevernějšího místa. Marmarské moře, východní úpatí pohoří Ural, Egejské moře, průliv Bospor,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.02 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce s atlasem 35 minut Datum:... 1) Na fyzické mapě Afriky najdi 40 j.š. a od západu k východu popiš

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Austrálie (Obecná charakteristika 1) Učební pomůcky: Viz zeměpisná křížovka ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Austrálie (Obecná charakteristika 1) Učební pomůcky: Viz zeměpisná křížovka ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_65 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů Celkem 40 bodů 4 7 bodů Doplňte chybějící pojmy do textu: Přírodní rekordy Jižní Ameriky Jižní Amerika se může pyšnit mnoha přírodními nej. Předně zde pramení Amazonka, řeka světa (7 062 km). Podél celého

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_02

Více

EVROPA. 2.nejmenší světadíl (10,5 mil.km 2 ) 44 států severní polokoule

EVROPA. 2.nejmenší světadíl (10,5 mil.km 2 ) 44 států severní polokoule 2.nejmenší světadíl (10,5 mil.km 2 ) 44 států severní polokoule EVROPA Na Z i na V od 0 o zem.poledníku (Greenwich) Světadíl Evropa leží na kontinentu Eurasie Téměř polovinu Evropy zaujímá stát Rusko Název

Více

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ 5. třída ZŠ BŘEŢANY Evropa VODSTVO Slané vody Evropu oblévají slané oceánské vody Atlantského a Severního ledového oceánu. Součástí těchto oceánů

Více

Jméno: 1. Na mapě světa obtáhni hranice Evropy červenou pastelkou a urči světové strany.

Jméno: 1. Na mapě světa obtáhni hranice Evropy červenou pastelkou a urči světové strany. č. 2 název Evropa anotace V pracovních listech si žáci opakují základní vědomosti ze 7. ročníku. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

opakování očekávaný výstup

opakování očekávaný výstup č. 17 název Česká republika - opakování anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. V pracovních listech si žáci opakují učivo o České republice.

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 6. 6. 2012 Ročník: 7.ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Práce s mapou vegetačních pásem /přírodních krajin/ aneb,,kdo hledá, najde!''

Práce s mapou vegetačních pásem /přírodních krajin/ aneb,,kdo hledá, najde!'' Práce s mapou vegetačních pásem /přírodních krajin/ aneb,,kdo hledá, najde!'' Mapu vegetačních pásem najdeme ve školním atlase na str. 16-17 Název mapy: Biosféra a přírodní 1. Co znamená pojem biosféra...vše

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Opakování Asie - pracovní list

Opakování Asie - pracovní list Opakování Asie - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_16 Tématický celek:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

Závěrečné opakování - Evropa

Závěrečné opakování - Evropa Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Závěrečné opakování - Evropa Autor: Mgr. Jolana Sobotková Vytvořeno: leden 2014 Název: VY_32_INOVACE_Z_14_Regionální geografie_20

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_2_17

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do -Dříve tvořila jeden velký světadíl zvaný Pangea, který se v průběhu let rozdělil na mnoho Země menších -Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní

Více

Opakování hydrosféra VY_52_INOVACE_140. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 6.

Opakování hydrosféra VY_52_INOVACE_140. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 6. Opakování hydrosféra VY_52_INOVACE_140 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 6. 1 Z nabídky pod modrým obdélníkem postupně vytahuj řeky a umísti je do správného světadílu.

Více

EU V/2 1/Z19. Evropa poloha a povrch

EU V/2 1/Z19. Evropa poloha a povrch EU V/2 1/Z19 Evropa poloha a povrch Výukový materiál (prezentaci PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální zeměpis světadílů Evropa poloha a povrch. Prezentace slouží

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND A OCEÁNIE. Lenka Pošepná

AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND A OCEÁNIE. Lenka Pošepná AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND A OCEÁNIE Lenka Pošepná AUSTRÁLIE Členité pobřeží Fyzická geografie: HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST S, Z a J pobřeží: Indický oceán Severní pobřeží Torresův průliv (odděluje Austrálii a

Více

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Opakování učiva 7. třídy Práce s atlasem, internetem apod. Žák má mít ucelený pohled na základní učivo sedmého ročníku tak, aby se dokázal orientovat na mapě světa. Evropa Přírodní prostředí

Více

Název: Zonálnost Afriky

Název: Zonálnost Afriky Název: Zonálnost Afriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Hydrosféra Vodstvo na pevninách 3 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Hydrosféra Vodstvo na pevninách 3 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ Materiál pro domácí VY_03_Z6E_25 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra VY_52_INOVACE_71 Hydrosféra Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra Leden 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno pro prezentaci učiva Hydrosféra Základní informace

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM:

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu

Více

ročník 8. č. 10 název

ročník 8. č. 10 název č. 10 název Státy východní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají východní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je

Více

PRÁCE S MAPOU AFRIKY ZAJÍMAVOSTI, ČÍSELNÉ ÚDAJE

PRÁCE S MAPOU AFRIKY ZAJÍMAVOSTI, ČÍSELNÉ ÚDAJE Materiál pro domácí VY_03_Z6E_52 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Úkol: Vysvětlete červeně zvýrazněná slova.

Úkol: Vysvětlete červeně zvýrazněná slova. Průmysl Význam průmyslu reprezentuje sekundární sektor v Evropě proběhl největší rozvoj průmyslu v polovině 19. století, kdy zrušení nevolnictví a nové vědecké objevy spustily tzv. průmyslovou revoluci

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 Charakteristika oblasti Oblast se rozkládá na Balkánském poloostrově Podnebí: Jih středomořské Sever mírné vnitrozemské Nejvyššími pohořími

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

SEVERNÍ EVROPA. Obr. 1

SEVERNÍ EVROPA. Obr. 1 SEVERNÍ EVROPA Obr. 1 Co mají společného? 1) Přírodní podmínky - přímořské podnebí na rozhraní mírného a subarktického pásu (ovlivněn Golfským proudem) - lesy (smíšené, jehličnaté tajga) = zachovaná příroda

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Jméno: 1. Červenou pastelkou obtáhni hranice států severní Evropy. Modrou pastelkou doplň názvy moří a oceánů.

Jméno: 1. Červenou pastelkou obtáhni hranice států severní Evropy. Modrou pastelkou doplň názvy moří a oceánů. č. 5 název Státy severní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají severní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

Zeměpis. přehled učiva. pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus 2005. O čem je zeměpis. Hranice

Zeměpis. přehled učiva. pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus 2005. O čem je zeměpis. Hranice Zeměpis přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2005 O rozdělení světa O oceánech O světadílech O čem je zeměpis www.fraus.cz Přírodní hranice Hranice např. vodní toky,

Více

EU V/2 1/Z27. Světový oceán

EU V/2 1/Z27. Světový oceán EU V/2 1/Z27 Světový oceán Výukový materiál (prezentace PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Světový oceán. Prezentace slouží jako výklad i motivace v podobě fotografií

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_17

Více

Rozloha. Česká republika je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě.

Rozloha. Česká republika je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Rozloha Česká republika je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Sousedí : 1) na západě Německem (délka hranice 810 km) 2) na severu s Polskem ( délka hranice 762 km) 3) na východě se Slovenskem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

STÁTY JIŽNÍ EVROPY pracovní list. Jméno: V jižní Evropě vznikaly v minulosti první evropské civilizace.

STÁTY JIŽNÍ EVROPY pracovní list. Jméno: V jižní Evropě vznikaly v minulosti první evropské civilizace. č. 8 název Státy jižní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají jižní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více