Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda a planeta, vyjmenuje planety Sluneční soustavy, objasní důsledky pohybů Země, objasní pojmy přestupný rok a letní čas Střídání dne a noci Střídání ročních období Říjen Geografická kartografie a topografie Globus Zeměpisná síť, poledníky, rovnoběžky Pevnina a oceány Rozumí geografické terminologii, popíše povrch Země na globusu, objasní pojem rovník a nultý poledník, popíše a vysvětlí složení zemské sítě a objasní její význam, porovná plochu oceánů a plochu pevniny, zná a vyhledá světadíly a oceány Komunikační geografický a kartografický jazyk Druhy map Jazyk mapy Symboly Smluvené značky Vysvětlivky Rozumí topografické terminologii, pojmenuje jednotlivé druhy map a objasní jejich použití, dokáže na mapě vyhledat základní informace, rozumí používaným značkám, v případě potřeby pracuje s vysvětlivkami Mapa a světové strany Listopad Česká republika Poloha ČR v Evropě Rozloha ČR Sousední státy ČR Určí hlavní a vedlejší světové strany, zorientuje mapu vzhledem ke světovým stranám, pracuje s buzolou Určí zeměpisnou polohu a rozlohu ČR, vysvětlí pojem vnitrozemský stát, podle mapy porovná velikost ČR s okolními státy, vyjmenuje a ukáže na mapě sousední státy, ukáže na mapě jejich hlavní města a stručně stát charakterizuje Prosinec Přírodní podmínky Povrch Členitost Vztah příroda a společnost Vodstvo Ukáže na mapě a pojmenuje hory, které lemují hranice ČR, ukáže a pojmenuje nejvyšší horu Čech a Moravy, ukáže na mapě pahorkatiny, vrchoviny a nížiny, charakterizuje přírodní podmínky pro osídlení a pěstování rostlin, rozliší různé typy krajin, vysvětlí význam lesa pro člověka, ukáže a pojmenuje největší řeky, zná rozdíl mezi vznikem jezera a rybníka a jejich největší výskyt, vysvětlí význam vodních nádrží, objasní význam ochrany vod a její čištění, zná přibližný počet obyvatel a jeho rozmístění a složení

2 Zeměpis - 6. ročník Časový Leden Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Místní region Vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti podle školy, popíše přírodní podmínky povrch, řeky, rybníky, přehrady, popíše hospodářské poměry, vyjmenuje kulturní památky, popíše turistické zajímavosti, vyjádří co tomu kraji prospívá a co škodí Únor Březen Regiony ČR Územní jednotky státní správy a samosprávy Praha Krajské členění střední Čechy jižní Čechy západní Čechy severozápadní Čechy Zná přibližný počet obyvatel, vyjmenuje a pozná nejznámější památky, vyjmenuje způsoby dopravy do Prahy, zná dopravní prostředky v Praze, popíše nejdůležitější průmysl, vyjmenuje státní instituce, které sídlí v Praze Vyhledá jednotlivé kraje ČR, charakterizuje hospodářské poměry, popíše přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti, podle mapy popíše povrch a ukáže řeky, popíše podnebí, podle mapy vyjmenuje důležité suroviny, které se tam těží, podle mapy uvede plodiny, které se tam pěstují, popíše zemědělství, ukáže na mapě větší města, historické památky a oblasti rekreace Duben severovýchodní Čechy východní Čechy Vysočina Květen jižní Morava střední Morava Ostravsko-slezská oblast PT-MKV/1d Červen Pobyt v přírodě, vycházky Opakování učiva Pozorování terénu v místní krajině Orientační body Určování světových stran Pohyb podle mapy, značek Odhad vzdálenosti Popíše krajinu, určí hory, kopce, určí světové strany větší města, vesnice, hory, pohybuje se podle turistické mapy nebo turistických značek, pojmenuje významné orientační body, při pobytu a pohybu v přírodě dodržuje zásady ochrany životního prostředí

3 Zeměpis - 7. ročník Časový Září Říjen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Opakování učiva Česká republika Sousední státy Mapa ČR, měřítko map Povrch a členitost Typy krajiny Přírodní podmínky Vodstvo Praha Určí zeměpisnou polohu ČR v Evropě, objasní pojem vnitrozemský stát, porovná rozlohu ČR se sousedními státy, na mapě ukáže sousední státy, jejich hlavní města a stručně je charakterizuje, zná praktické využití měřítka map, popíše na mapě pohoří, pahorkatiny, vrchoviny, nížiny a nejvyšší horu Čech a Moravy, popíše, jak přírodní podmínky ovlivňují život lidí a pěstování rostlin, ukáže největší řeky, oblasti výskytu rybníků a přehrad, zná přibližný počet obyvatel, popíše složení a rozmístění obyvatelstva Zná přibližný počet obyvatel, vyjmenuje státní instituce, pozná nejdůležitější památky Čechy Vysočina Morava Ostravsko-slezská oblast Listopad Evropa Poloha Členitost Rozloha Přírodní poměry Povrch Nížiny Prosinec Podnebí Vodstvo Stručně charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry daných regionů Ukáže na mapě světadíl Evropu, popíše polohu,určí na mapě hranici s Asií, ukáže na mapě oceány a moře, které omývají pobřeží Evropy, objasní rozdíl mezi ostrovem a poloostrovem, vyhledá na mapě ostrovy a poloostrovy Evropy, porovná rozlohu Evropy s ostatními světadíly, ukáže na mapě a pojmenuje nejdůležitější pohoří, nejvyšší pohoří a horu, nejdelší horskou soustavu, vyhledá Vysoké Tatry jako nejvyšší hory Karpat, vyhledá a pojmenuje rozsáhlé nížiny Charakterizuje podnebí na základě vzájemných poměrů teploty, srážek, převažujících větrů a slunečního svitu, popíše a ukáže podnebné pásy, popíše mírný a subtropický podnebný pás, vysvětlí na čem závisí podnebí mírného pásu, popíše podnebí západní, východní, severní a jižní Evropy, ukáže na mapě oceány a moře, které ji omývají, ukáže tok největších řek, místa s velkým výskytem jezer a ledovců Leden Rostlinstvo a živočišstvo Ukáže a popíše pásmo tunder, pásmo severských jehličnatých lesů typu tajga, pásmo lesů mírného pásu, oblast stepi, oblast subtropické vegetace, uvede, které pásmo bylo člověkem nejvíce změněno a jakým způsobem, uvede možnosti ochrany přírody a jejího navrácení do původního stavu, objasní význam národních parků a přírodních rezervací

4 Zeměpis - 7. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Únor Oblasti Evropy Ukáže oblasti nejhustěji a nejřidčeji osídlené, zná přibližný počet obyvatel v Evropě, vyjmenuje některé jazykové skupiny obyvatel Základní informace o státech Globální, společenské, politické a hospodářské procesy Jednoduše porovná sociální a hospodářské jevy, objasní, co je evropská unie i ve vztahu k ČR, vysvětlí, že spolupráce v politické, hospodářské oblasti je výhodná, zajistí mír, stabilitu i prosperitu, objasní, že ekonomickým cílem je vytvoření společného trhu, zdůrazní i dohled nad životním prostředím a rozvoj slabších regionů, či sladění zahraniční a bezpečnostní politiky, vnímá Evropu jako širší vlast Březen střední Evropa střední Evropa Ukáže na mapě polohu i jednotlivé státy, vyhledá na mapě pohoří, nížiny a vodstvo, podle mapy určí naleziště nerostných surovin, popíše významný průmysl nejvyspělejších států, jmenuje typické plodiny pěstované ve střední Evropě, porovná dopravní síť západní a východní části Duben Německo Rakousko Švýcarsko Slovensko Polsko Maďarsko Ukáže hranice státu, hlavní město, členství v EU, charakterizuje obyvatelstvo, řeč, měnu, stručně danou zemi popíše PT-VMEGS/2a, 2c, 2e, 2f průběžně v hodinách PT-MKV/1d- průběžně v hodinách Květen západní Evropa západní Evropa Velká Británie Irsko Francie Belgie Nizozemsko Lucembursko Objasní vztah k EU, ukáže polohu na mapě, popíše pohoří, nížiny a vodstvo, charakterizuje průmysl a zemědělství, podle mapy popíše nejdůležitější nerostné bohatství Ukáže hranice státu, hlavní město, členství v EU, charakterizuje obyvatelstvo, řeč, měnu, stručně danou zemi popíše PT-VMEGS/2d Červen Souhrnné opakování učiva

5 Zeměpis - 8. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva - Evropa Přírodní podmínky Povrch, podnebí Vodstvo Rostlinstvo a živočišstvo Popíše polohu Evropy, určí hranice, ukáže oceány, moře, světadíly, které obklopují Evropu, na mapě ukáže a pojmenuje ostrovy, poloostrovy, pohoří, velké nížiny, ukáže a popíše podnebné pásy, které charakterizuje, na mapě ukáže tok největších řek a jezer, uvede, která pásma člověk nejvíce změnil a možnosti ochrany přírody, objasní vliv přírodních podmínek na rozmístění lidských sídel, stručně charakterizuje složení populace podle jazyka Říjen Opakování učiva - oblasti Evropy Globální, společenské, politické a hospodářské procesy Objasní, co je EU, vysvětlí, že spolupráce v politické, hospodářské oblasti je výhodná, zajistí mír, stabilitu i prosperitu, objasní, že ekonomickým cílem je vytvoření společného trhu, zdůrazní i dohled nad životním prostředím a rozvoj slabších regionů, či sladění zahraniční a bezpečnostní politiky PT-VMEGS/2a, 2c, 2e, 2f průběžně v hodinách PT-MKV/1d- průběžně v hodinách Základní informace o státech střední Evropy (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) Základní informace o státech západní Evropy (Velká Británie, Irsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko) Ukáže polohu střední Evropy i jednotlivých států, popíše povrch, popíše stručně podle mapy průmysl a zemědělství, popíše způsoby dopravy západní a východní část Evropy, ukáže hranice státu, hlavní město, popíše zaměření obyvatelstva, řeč, měnu, stručně charakterizuje zemi, včetně EU Na mapě ukáže polohu západní Evropy a jednotlivé státy, popíše podle mapy povrch, vodstvo, podnebí, průmysl a zemědělství, dopravní podmínky, ukáže hranice státu, hlavní město, popíše zaměření obyvatelstva, řeč, měnu, stručně danou zemi charakterizuje, včetně EU Listopad severní Evropa severní Evropa Pojmenuje a ukáže na mapě státy severní Evropy, popíše jejich povrch, vysvětlí vliv Golfského proudu, objasní pojem fjordy, vysvětlí význam řek a moře pro průmysl, objasní pojmy polární den a noc, objasní, kdo to byli Vikingové Prosinec Norsko Švédsko Finsko Dánsko Island Ukáže hranice státu, hlavní město, popíše specifické podmínky, popíše podle mapy významné nerostné suroviny, průmysl a zemědělství, popíše zaměření obyvatelstva, hustotu osídlení, řeč, měnu Leden jižní Evropa jižní Evropa Pojmenuje a ukáže státy jižní Evropy, popíše povrch, vysvětlí pojem činná sopka, objasní význam subtropického podnebí pro pěstování jižního ovoce, popíše podle mapy těžbu nerostných surovin, popíše způsoby dopravy na souši a na moři

6 Zeměpis - 8. ročník Časový Únor Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Španělsko Portugalsko Itálie Řecko Ukáže hranice státu, hlavní město, řeč a měnu, popíše historické a kulturní památky, popíše průmysl, jednoduše popíše význam starých civilizací, které daly základ evropské kultuře, církvi, právu, písmu a sportu Březen jihovýchodní Evropa jihovýchodní Evropa Ukáže na mapě oblast jihovýchodní Evropy, popíše polohu a povrch, popíše úroveň průmyslu a zemědělství, popíše způsob dopravy po souši a moři Duben Slovinsko Chorvatsko Bosna a Hercegovina Makedonie Srbsko Černá Hora Albánie Rumunsko Bulharsko Ukáže hranice státu, hlavní město, na mapě ukáže turisticky významná města a místa, popíše zaměření obyvatelstva, řeč, měnu Květen východní Evropa východní Evropa Ukáže na mapě oblast východní Evropy, popíše polohu, povrch, vodstvo, popíše podnebí, ukáže podle mapy významná ložiska nerostných surovin, popíše průmysl a zemědělství, popíše dopravu baltské státy Baltské státy (Litva, Lotyšsko, Estonsko, Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko) Ukáže hranice státu, hlavní město, řeč, charakterizuje jednotlivé státy Červen Rusko Ukáže hranice státu, hlavní město, řeč, popíše polohu, povrch, řeky, ukáže některá velká města, vysvětlí pojem plynovod a ropovod Souhrnné opakování učiva

7 Zeměpis - 9. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva - Evropa Povrch, vodstvo, podnebí Rostlinstvo a živočišstvo Popíše na mapě polohu, ukáže hranice, okolní oceány, moře a sousední světadíly, na mapě vyhledá pohoří, nížiny, řeky, jezera, popíše podnebí, typy přírodních krajin, ukáže oblasti nejhustěji a nejřidčeji osídlené, na mapě ukáže státy Evropy a jejich hlavní PT-VMEGS/2b Oblasti Evropy města, stručně je charakterizuje Říjen Asie Popíše, kde se Asie nachází, ukáže na mapě hranice Asie, oceány a Povrch, vodstvo moře, které ji obklopují, ukáže nejvyšší pohoří a horu, zná její Podnebí přibližnou výšku, ukáže na mapě velké řeky, teplotní pásy, popíše obyvatelstvo obyvatelstvo Asie, jako nejlidnatější světadíl, náboženství jihozápadní Asie jihozápadní Asie (Království Saudské Arábie, Izrael, Turecko, Irán) Ukáže stát na mapě a stručně ho charakterizuje, zdůrazní těžbu ropy Listopad jižní Asie jihovýchodní Asie jižní Asie (Indie) Jihovýchodní Asie (Indonésie, Thajsko, Singapur) Ukáže na mapě hranice státu, hlavní město, charakterizuje zemi jako oblast protikladu, popíše historii země obchodování s Evropou (Marco Polo, K. Kolumbus) a pramáti Romů Popíše podnebí, teplotní pásy, vliv kácení pralesů na globální životní prostředí, státy ukáže na mapě a krátce je charakterizuje, ukáže hlavní města Prosinec východní Asie Afrika východní Asie (Japonsko, Čína) Povrch, podnebí Podnebné pásy Vodstvo Popíše povrch Japonska, průmysl a zemědělství (citlivý vztah k přírodě), zná japonské sebeobranné sporty (džudo, karate), popíše průmysl v Číně (porcelán, hedvábí), zná čínskou kuchyni, akupunkturu a bojová umění (kung-fu, ) Popíše polohu, ukáže Afriku, ukáže se kterými světadíly, moři a oceány sousedí, na mapě ukáže nejvyšší pohoří, nejvyšší horu, náhorní plošiny, pouště a polopouště, vysvětlí pojem oáza, národní parky (ochrana zvířat), popíše ve kterých teplotních pásmech se nachází, pojmenuje a ukáže řeky, jezero, Suezský průplav severní Afrika severní Afrika (Alžírsko, Libye, Egypt) Ukáže státy na mapě, ukáže a pojmenuje hlavní město Egypta Leden tropická Afrika Povrch Přírodní podmínky Popíše rozdílnou krajinu u Středozemního moře a ve vnitrozemí, v Egyptě popíše starověké památky Popíše životní podmínky, způsob obživy, popíše podmínky ve východní hornaté části, v rovníkové oblasti a v oblasti Sahary jižní Afrika Jihoafrická republika Charakterizuje ji jako jedinou průmyslově vyspělou africkou zemi, ukáže významný přístav, popíše význam těžby nerostných surovin

8 Zeměpis - 9. ročník Časový Únor Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Amerika Povrch, vodstvo, podnebí Popíše a ukáže, kde se Amerika nachází a co ji obklopuje, vyhledá a popíše jednotlivé části Ameriky, ukáže a pojmenuje horské pásmo v severní a jižní Americe, vyhledá a pojmenuje rozsáhlé nížiny, veletoky a velká jezera, popíše a ukáže všechny podnebné pásy, popíše složení obyvatelstva severní Amerika Severní Amerika - Kanada (podnebí, průmysl a zemědělství) Vyhledá na mapě hranice státu, hlavní město, řeč, popíše podnebí a zdůrazní, co ho ovlivňuje, charakterizuje průmysl a zemědělství, popíše dopravu Březen střední Amerika Severní Amerika USA (poloha, rozloha, průmysl a zemědělství) Zemědělství Vyhledá na mapě hranice státu, hlavní město, řeč, ukáže některá velká města tohoto státu, charakterizuje vyspělou průmyslovou výrobu a zemědělství, objasní pojmy ranč a kovbojové, popíše, které přírodní pohromy sužují Ameriku Popíše a ukáže oblast Střední Ameriky, ukáže Panamský průplav, charakterizuje zemědělství jako hlavní zaměstnání obyvatel, popíše z historie připlutí K. Kolumba do této oblasti Duben jižní Amerika Austrálie Střední Amerika Mexiko Povrch, podnebí Povrch, vodstvo Živočišstvo Vyhledá hranice, hlavní město, popíše podnebí, popíše významnou turistickou oblast, kde žili Aztékové a Mayové jako původní obyvatelé Ukáže nejvyšší pohoří, vyhledá nejvyšší horu Ameriky, ukáže na mapě řeku Amazonku a největší oblast tropických deštných pralesů na světě a objasní důsledky jejich kácení, vyhledá a pojmenuje větší státy Ukáže a popíše, kde se Austrálie nachází a co ji obklopuje, ukáže pohoří, plošiny, nížinatá území, řeky, pouště, popíše živočišstvo Austrálie PT-EV/1e Australský svaz Australský svaz Charakterizuje zemi, ukáže hlavní město a jiná velkoměsta Květen Nový Zéland Oceánie Antarktida Nový Zéland Oceánie Podnebí, povrch Rostlinstvo, živočišstvo Popíše samostatný ostrovní stát, jeho zaměření na zemědělství a ochranu přírody, původní obyvatelstvo Ukáže na mapě a pojmenuje tři velká seskupení ostrovů Popíše nejstudenější a nejdrsnější podnebí na světě, popíše povrch, rostlinstvo v létě, živočichy žijící na pobřeží a ve vodě, popíše osídlení Antarktidy PT-MKV/4a Oceány Tichý, Atlantský, Indický, Severní ledový oceán Ukáže oceány na mapě a uvede jejich využití, vysvětlí důležitost ochrany čistoty vod a živočišstva v oceánech PT-EV/1d

9 Zeměpis - 9. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Květen Země přírodní živly Přírodní živly (požáry, povodně, atmosférické poruchy a zemětřesení) Popíše, jak tyto živly ohrožují obyvatele naší planety, popíše způsob ochrany proti nim Červen Životní prostředí, ekologie Globální ekologie Environmentální problémy lidstva Popíše své aktivity při péči o zdravé životní prostředí, zná a uplatňuje zásady neničit rostliny, neubližovat zvířatům, popíše správné obdělávání půdy, ekologické hospodaření, ekologické potraviny, dbá o čistotu ovzduší, vody, zná a popíše problémy vzniku ozónové díry, globálního oteplování, vymírání rostlinných a živočišných druhů, zhoršující se kvalitu ovzduší PT-EV/4e Souhrnné opakování učiva

10

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01 1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?.... ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA Mgr. Zuzana Benešová 2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE EKONOMICKÁ GEOGRAFIE plán přednášek (18 hodin) 8. 9. 2010 Systém geografie (fyzická/socioekonomická, vztahy) Geografie obyvatelstva 15. 9. 2010 Geografie sídel 22. 9. 2010 Geografie zemědělství 29. 9.

Více

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61 2 Zeměpis 9.r Otázky a odpovědi II. 2009 str.29 61 (Obsahuje nejzákladnější otázky a odpovědi daného učiva, což znamená že neobsahuje všechny požadované vědomosti, ale jen určitý výběr) Učebnice Současný

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Regionální geografie střední Evropy a České republiky

Regionální geografie střední Evropy a České republiky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie střední Evropy a České republiky Tercie 1 hodina týdně ACTIV Board Evropa na mapě světa Vytvoří schématickou mapu Evropy

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

EVROPA. Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie

EVROPA. Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie EVROPA Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie Hranice: přírodní : nejsevernější bod: nejzápadnější bod: nejjižnější bod: vyhledej podle atlasu

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Regionální geografie světa

Regionální geografie světa Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie světa Sekunda 2 hodiny týdně ACTIV Board Austrálie úvod a objevování Popíše postavení kontinentu v rámci celého světa Zhotoví

Více

OBSAH. Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10

OBSAH. Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10 OBSAH Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10 Pevniny a oceány... 10 Státy a jejich hranice... 12 Není stát jako stát... 13 AFRIKA... 15 Afrika ohrožený světadíl...

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 ---------------------- 5.4.2 Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí, která je koncipována pouze pro vzdělávání na 1. stupni základní

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro ZŠ Školská, Karviná - Ráj 7., 9. ročník Sekce Předmět Téma /

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Název oboru: Praktická škola dvouletá Název vyučovacího předmětu I. ročník II. ročník Jazykové a literární vzdělávání 4 4 Matematika 4 4 Základy přírodních a

Více