Pražský globus 2010 školní kolo skupina C řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pražský globus 2010 školní kolo skupina C řešení"

Transkript

1 1. Označ věty, které jsou pravdivé: a) Botič je levý přítok Vltavy? b) Dalejský potok je levý přítok Vltavy? c) Brusnice je pravý přítok Botiče. d) Rokytka ústí do Vltavy u Národního divadla. 0,5 b. celkem 2 b. (pravdivé je pouze b) TEORETICKÁ ČÁST 2. Napiš datum vzniku dané památky s přesností půl století (např. druhá pol. 20. století) a) Rotunda sv. Martina na Vyšehradě (2. pol. 11 stol.) b) Pivovar u Fleků (1499) c) Meteorologická stanice v Klementinu (1752) d) Masarykovo nádraţí (1845) po 1 b. celkem 4 b. 3. Doplň následující větu: V roce 1911 se odehrál první dálkový let do Prahy, který absolvoval (ing. Jan Kašpar) v letadle Blériot. Letěl z (Pardubic) do Prahy Chuchle a vzdálenost 121 km překonal za 92 min. 0,5 b. celkem 1 b. 4. V Praze se nachází lanové dráhy, napiš kolik jich je (3) a kde (Petřín, ZOO, hotel Movenpick na Smíchově). 0,5. celkem 1,5 b. 5. Vlajka Prahy se skládá: a) ze dvou pruhů, horní ţlutý, dolní červený (ano) b) ze tří pruhů, od shora bílý, ţlutý a červený c) ze dvou pruhů, horní bílý, dolní červený d) ţlutý klín v červeném poli 1 b. 6. Doplň chybějící celé jméno: První elektřinou osvětlená ulice byla Hybernská v roce 1882, v roce 1888 osvětlilo 40 obloukových lamp Václavské náměstí. Zaslouţil se o to (František Křižík). 1 b. 1

2 7. Návštěva ze zahraničí by chtěla navštívit nejkrásnější secesní stavby v Praze. Které bys jim ukázal? (Za každou památku je 1 bod.) (Wilsonovo (hlavní) nádraţí, Obecní dům, Vinohradské divadlo, Průmyslový palác, Čechův most, hotel Evropa, Pasáţ Koruna, Topičův dům). po 1 b. za kaţdou památku 8. V Praze Střešovicích se nachází jedna z nejvýznamnějších památek funkcionalistického slohu. Která to je? 1 b. Loosova (Müllerova) vila) 9. Řeka Vltava rozděluje město na dvě části, označ, která místa leží na jejím levém (L)a která na pravém břehu (P): a) Chotkovy sady (L) b) Holešovická trţnice (L) c) Ministerstvo vnitra (L) d) MHMP (P) 0,5 b. celkem 2 b. 10. Přiřaď k sobě: a) Praţský hrad sídlo českých kníţat, králů, prezidentů b) Slavín hřbitov velkých českých umělců c) Vyšehrad sídlo českých kníţat (byť Vratislav II. byl za své vlády jmenován králem) d) Břevnov nejstarší muţský klášter 0,5 b. celkem 2 b. 11. Válcové kartografické zobrazení v normální poloze je vhodné pro zobrazení: a) polárních oblastí b) oblastí mírného podnebného pásu c) rovníkových oblastí d) kterékoliv oblasti Země c) 1 b. 12. Na základě údajů v tabulce zakroužkuj pravdivá tvrzení: Kraj Střední stav obyvatel Narození celkem Zemřelí celkem Přistěhovalí Vystěhovalí A B Základní údaje o obyvatelstvu kraje A a kraje B a) Přirozený přírůstek je vyšší v kraji A neţ v kraji B. ANO b) Celkový přírůstek obyvatelstva v kraji A je niţší neţ v kraji B. NE c) Míra porodnosti v kraji A je niţší neţ v kraji B. ANO 2

3 1 b. celkem 3 b., odpovědi: ano/ne/ano 13. Jak dlouho letí pravidelná linka z Bratislavy do Manchesteru, jestliže v Bratislavě letištní hodiny při odletu ukazují 12 h 10 min a letadlo přistane ve 13 h 25 min manchesterského času? a) 1h 15min b) 2h 15min c) 3h 15min d) 4h 15min 1 b. (b) 14. Přiraď k následujícím popisům památek UNESCO v České republice odpovídající místo. a) Území, které v sobě slučuje estetické prvky uměle vytvářené krajiny s přirozenou zemědělskou krajinou, to vše doplněno o romantické, církevní a hospodářské stavby v barokním a novogotickém slohu. b) Jedinečně zachovalý příklad tradiční středoevropské vesnice s velkým počtem původních staveb z 18. a 19. století postavených ve stylu tzv. jihočeského selského baroka. c) Ţidovská čtvrť a bazilika připomínají souţití ţidovské a křesťanské kultury od středověku aţ do 20. století. Ţidovská čtvrť podává výjimečné svědectví o kulturních tradicích a ţivotě v této komunitě. A) Holašovice B) Kutná Hora C) Lednicko-valtický areál D) Třebíč a C, b A, c - D po 0,5 b. celkem 1,5 b. 15. Loď vyplouvá ze souostroví Galapágy (91 západní délky, 0 zeměpisné šířky) po rovníku směrem na západ. Předpokládejme, že délka rovníku je přesně km. Za jakou dobu dopluje na tichomořský ostrov Nauru (167 východní délky, 0 zeměpisné šířky), pluje-li stálou rychlostí 50 km/h? a) asi 113 hodin b) asi 227 hodin c) asi 573 hodin d) asi 907 hodin 1 b. (b) 16. Ve které z následujících skupin evropských státu jsou pouze státy, které lze označit jako bezjaderné? (elektrickou energii nevyrábějí v jaderných elektrárnách)? a) Rakousko, Island, Dánsko, Norsko b) Bulharsko, Slovensko, Norsko, Belgie 3

4 c) Nizozemsko, Maďarsko, Litva, Německo d) Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Slovinsko, Francie 1b. a 17. Napiš název křivky, která na povrchu Země protíná všechny poledníky pod stále stejným úhlem jakékoliv velikosti. loxodroma 1 b. 18. V současném světě nalezneme mnoho oblastí napětí a konfliktu: místa občanských válek, národnostních a etnických srážek či náboženských konfliktu. Ke každému popisu (1 3) přiraď jednu z označených oblastí (A D). 1..intifáda neboli válka kamení trvala celkem šest let. Válka byla ukončena aţ v září 1993 podpisem mírové dohody v Oslu, jíţ získaly Gaza a Jericho autonomii.. 2..Liga Severu patří jiţ léta ke stálicím politické scény. Od svého vzniku volá po zrušení přerozdělování peněz mezi bohatou severní a chudou jiţní částí země. Jednou z aktivit je občasné vyhlašování nezávislé Padánie či organizování nelegálních referend oba rivalové spolu vybojovali několik krvavých válek. První konflikt přišel v roce 1947 po odchodu Britů a jeho výsledkem bylo mj. rozdělení Kašmíru. Toto území je předmětem sporu mezi oběma zeměmi aţ do dnešních časů.. 1- C, 2 A, 3 - B po 0,5 b. celkem 1,5 b. Celkem: 34 b. 4

5 PRAKTICKÁ ČÁST 1. Připrav a popiš nejkratší cestu veřejnou dopravou ze Suchdola do Botanické zahrady 1 b. - (Bus na Podbabu, přívoz a bus k Botanické zahradě) 2. Město A leží o 20 východněji než město B. O kolik se budou lišit jejich místní časy? 1 b. - (1.20 h, tj. 80 minut) 3. Za pomoci atlasu označ pravdivá a nepravdivá tvrzení: a) Dne je v Johannesburgu delší noc neţ v Nairobi. b) V Lagosu (Nigérie)můţeš Slunce vidět vrcholit na severu i na jihu. c) Při přechodu ze západní na východní polokouli se po překročení datové hranice datum nemění. d) Země je nejdále od Slunce (v odsluní) v červenci. 0,5 b. celkem 2 b. (a N, b P, c N, d P (v roce 2009 to bylo 4. července)) 4. Vypočítej poloměr glóbu, když měřítko mapy z něj odvozené je 1 : b. - (127,42 cm). 5. Urči podle souřadnic za pomoci atlasu, o která města se jedná, ve kterém státě leží, a napiš, zda se jedná o hlavní město daného státu: 51 s.š. a 30 v.d. Kyiv (Ukrajina, hlavní) 7 j.š. a 39 v.d. Dar es-salaam (Tanzánie, není, je to Dodoma) 17 j.š. a 68 z.d. La Paz (Bolívie, administrativní sídlo vlády, jinak i Sucre) 19 s.š. a 70 z.d. Santo Domingo (Dominikánská republika, hlavní) po 1 b., celkem - 4 b. 6. Obrázek zachycuje území před a po provedení revitalizace. Označ, který obrázek zachycuje území po provedené revitalizaci (a nebo b) a v čem revitalizace spočívala. U každého revitalizačního kroku doplň jaký je jeho konkrétní dopad na uvedenou krajinu. A B 5

6 správně je B vytvoření meandrů a zákrutů vodních toků zpomalení odtoku, moţnost rozlivu při povodni ozelenění břehů vytvoření přirozeného biokoridoru, zvýšení diverzity, základní protierozní funkce vysázení lesa nad rybníkem protierozní funkce, zvýšení diverzity vytvoření liniové zeleně na svazích protierozní funkce, biokoridory Po 1 b. za kaţdou správnou odpověď, celkem 1 + x bodů Celkem: 14 b. 6

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce s atlasem Čas: 45 minut Pomůcky: psací potřeby, kalkulačka Mistrovství světa ve fotbale

Více

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje náměstí v Kolíně? a) Husovo b) Karlovo c) Sokolovo 2. Co

Více

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01 1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?.... ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA Mgr. Zuzana Benešová 2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZEMĚPIS

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZEMĚPIS Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZEMĚPIS ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba MÍSTO, KDE ŽIJEME. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba MÍSTO, KDE ŽIJEME. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy ČLOVĚK A JEHO SVĚT Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba MÍSTO, KDE ŽIJEME Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy Recenzovali: PaedDr. Blanka Janovská, Mgr. Roman Kroufek Schválilo MŠMT čj. 9885/2008-22

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia (Kartografie

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zeměpis (Geografie)

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zeměpis (Geografie) STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zeměpis (Geografie) Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů Soutežící: ˇ ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia

Více

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města Památky UNESCO Praha historické centrum - zápis 1992; hlavní město ČR Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický

Více

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka Celkem 30 bodů Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka 1 5,5 bodů Nejvyšší úhrn srážek na Zemi za 24 hodin činí 1 869,9

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia (Kartografie

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

2.1 2.2. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2.1 2.2. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! ZEMĚPIS DIDAKTICKÝ TEST ZEM0D11C0T02 Maximální bodové hodnocení: 80 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 40 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Česká republika [ Armáda České republiky [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005 [ Výcviková

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2010/11, varianta A)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2010/11, varianta A) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2010/11, varianta A) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

PROGRAM OBNOVY SÍDLA LHENICE Bakalářská práce

PROGRAM OBNOVY SÍDLA LHENICE Bakalářská práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra geografie Petra Podlahová PROGRAM OBNOVY SÍDLA LHENICE Bakalářská práce České Budějovice 2012 Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr.

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie C okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce s atlasem 1) S pomocí atlasu vyplň tabulku pro dva evropské státy. Indicie: Germánská

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie C Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce s atlasem Přírodní hranice v Evropě. 1) Co je (co se označuje jako) přírodní hranice

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu v jižních Čechách Bakalářská práce 2015 Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Služby (obslužná sféra)

Služby (obslužná sféra) Služby (obslužná sféra) - většina velkoprodejen je součástí obchodních center, nabízejících i další sluţby (opravny, kina, restaurace, jsou specializované (např. hobby, sport nebo elektromarkety) nebo

Více

KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 2004

KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 2004 KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 2004 Úvod Kronika se dosud v městské části Praha 10 nepsala. Tento díl, který držíte v rukách, je jejím prvním dílem. Obsahem tohoto svazku je oddíl Popis obce, kde se čtenář

Více

Analýza realitního trhu Prahy 4

Analýza realitního trhu Prahy 4 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza realitního trhu Prahy 4 Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Čermák Finance Vedoucí Práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha

Více

Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM. (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou)

Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM. (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou) Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou) 1 OBSAH Měření poloměru Země... 4 Měření kvadrantu zemského... 7 Stanovení délky

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), kalkulačka, psací potřeby

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), kalkulačka, psací potřeby ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), kalkulačka, psací potřeby 1 9 bodů S pomocí atlasu doplň výpověď Rudy Slámy, známého

Více

Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020 1 Obsah OBSAH... 2 1. ANALÝZA ÚZEMÍ MAS PODŘIPSKO... 4 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ PODŘIPSKA... 4 1.2 HISTORICKÉ VYMEZENÍ PODŘIPSKA...

Více