Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017"

Transkript

1 Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

2

3 Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Obsah Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta UP Přijímací řízení Přehled studijních programů a oborů pro rok 2016/ Podmínky pro přijímací řízení Katalog oborů Bakalářské obory Magisterské obory Doktorské obory Výzkumná centra Přírodovědecké fakulty UP Rejstřík Mapka

4 Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého se může pochlubit dlouhou tradicí, její historie sahá až k roku Je tak druhou nejstarší univerzitou v České republice. V současné době představuje moderní vzdělávací instituci, která nabízí širokou škálu studijních oborů a rozvíjí bohatou vědeckou činnost. Na osmi fakultách studuje přes 24 tisíc studentů. Zhruba stotisícová Olomouc se díky nim proměňuje ve skutečně univerzitní město. Přírodovědecká fakulta UP Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého je výzkumně zaměřená fakulta, která poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi. Se zhruba studentů patří k největším fakultám univerzity. Nabízí celkem 33 studijních programů se 113 studijními obory. Za sebou má více než šedesátiletou historii. Přírodovědecká fakulta se zásadně podílí na vědeckém výkonu celé univerzity. Velkou měrou se zasloužila o to, že Univerzita Palackého se podle hodnocení společnosti Thomson Reuters, která vědecký výkon sleduje, v roce 2014 zařadila do vybrané společnosti 500 nejlepších univerzit na světě. V tuzemsku se to kromě olomouckého vysokého učení povedlo už jen Univerzitě Karlově a Českému vysokému učení v Praze. V mezinárodních žebříčcích bodovala i v roce Na úspěších Univerzity Palackého se významně podílí zejména tři zdejší vědecká centra excelence vybudovaná s podporou Evropské unie. Dvě z nich Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů a Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum náleží právě k přírodovědecké fakultě. Většina fakultních pracovišť sídlí v moderní budově na třídě 17. listopadu nedaleko centra města, v bezprostřední blízkosti vysokoškolských kolejí a menzy. Biologické obory a vědecká centra se nacházejí v areálu v Holici. Díky podpoře z evropských zdrojů a úspěchům v národních projektech a grantech se podařilo pro studenty i zaměstnance vytvořit kvalitní zázemí se špičkovou technikou. Velký důraz klade vedení fakulty na internacionalizaci. Studenti mají možnost vyjíždět pravidelně na zahraniční 4 stáže, studijní pobyty a letní školy. Fakulta nabízí kurzy v angličtině i studentům ze zahraničí, spolupracuje s univerzitami a vědeckými pracovišti z celého světa. Přírodovědecká fakulta rozvíjí vzdělávací, studijní a vědeckou činnost v pěti základních oborech: matematika a informatika fyzika chemie biologie a ekologie vědy o Zemi Na přírodovědecké fakultě se realizují strukturované studijní programy: bakalářské > navazující magisterské > doktorské. Bakalářské studijní programy jsou tříleté, studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce a složením státních závěrečných zkoušek. Absolventi získávají titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studijní programy jsou dvouleté, studium je završeno obhajobou diplomové (magisterské) práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Absolventi získávají titul magistr (Mgr.). Doktorské studijní programy jsou většinou čtyřleté a jejich studium končí státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterou má student prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat. Absolventům se přiznává akademický titul doktor (Ph.D.).

5 Přijímací řízení Navzdory klesající demografické křivce a snižujícímu se počtu maturantů se přírodovědecká fakulta těší stabilnímu vysokému zájmu uchazečů. Například pro akademický rok 2015/2016 studijní oddělení přijalo zhruba 3900 přihlášek. Do prvního ročníku bakalářského studia každoročně nastupuje přes 1400 studentů a do prvních ročníků navazujícího magisterského studia 500. Podrobné informace o přijímacím řízení jsou dostupné na Termín podání přihlášky: do 29. února 2016 (bakalářské a navazující magisterské studijní programy) do 31. května 2016 (doktorské studijní programy) Administrativní poplatek: 580 Kč Poplatek se platí za každou přihlášku zvlášť. Při neúčasti u přijímacích zkoušek se nevrací. Při podání více přihlášek může také dojít ke kolizi termínů, ani v tomto případě se poplatek nevrací a náhradní termíny nejsou vypisovány. Přijímací zkoušky Termín přijímacích zkoušek: 30. května 3. června 2016 Pozvánky uchazeči o studium obdrží přibližně měsíc před termínem konání přijímacích zkoušek, tedy do 30. dubna Pro operativní komunikaci s uchazeči vznikla na přírodovědecké fakultě aplikace pro mobilní telefony. Odkaz na stažení programu pro OS Android sdělí studijní oddělení fakulty po podání přihlášky ke studiu. Dny otevřených dveří V akademickém roce 2015/2016 se na přírodovědecké fakultě uskuteční dny otevřených dveří v pátek 20. listopadu 2015 a v sobotu 16. ledna 2016, a to v době od 9:00 do 14:00 v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 12. Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na přírodovědecké fakultě se podává elektronickou formou pomocí E-přihlášky. Zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi a zaplatit administrativní poplatek za přihlášku. Zkrácenou verzi přihlášky zasílejte písemně pouze v případě, že žádáte o prominutí přijímací zkoušky. O prominutí je třeba žádat písemně a je třeba doložit: písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky (stačí volná formulace) zkrácenou verzi elektronické přihlášky ke studiu u bakalářských studijních programů: prospěch potvrzený školou neposílejte jednotlivá vysvědčení, ani maturitní vysvědčení; vysvědčení zasílejte pouze v případě, že nemůžete získat prospěch potvrzený školou (pokud jste již například maturovali před delší dobou) u navazujících magisterských studijních programů: ověřené kopie Diploma Supplement u uchazečů, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci případně další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (kopie diplomů, doklady o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo soutěže, certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek nebo výsledek slovenské verze testu) Informace podají děkan fakulty a proděkan pro studijní, pedagogické a sociální záležitosti ve dvou totožných blocích v 9:00 a 11:00. Po zodpovězení dotazů poskytnou podrobnější informace o jednotlivých studijních oborech zástupci příslušných kateder. Budova bude otevřena od 8:00 do 15:00. Žádost se všemi materiály odešlete na adresu: Studijní oddělení PřF UP 17. listopadu 12/ Olomouc 5

6 Přehled studijních programů a oborů pro rok 2016/2017 Pod číslem a názvem studijního programu jsou uvedeny příslušné studijní obory otevírané v akademickém roce 2016/2017. Dvouoborová studia (učitelství) uvedená v tabulce jsou doporučenými kombinacemi a mají garantovaný rozvrh hodin, zvolit lze však i další kombinace včetně mezifakultních. 6 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ Studijní program / obor Předměty PZ R PPP U B1101 Matematika Diskrétní matematika M Matematika a její aplikace M Matematika Biologie (uč.) M, Bi Matematika Deskriptivní geometrie (uč.) M Matematika Geografie (uč.) M, Z Matematika Informatika pro vzdělávání (uč.) M B1103 Aplikovaná matematika Matematika ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví M Aplikovaná statistika M B1201 Geologie Environmentální geologie Ch B1301 Geografie Geoinformatika a geografie Z, M Mezinárodní rozvojová studia Z Regionální geografie Z Environmentální studia a udržitelný rozvoj Z Geografie Anglická filologie Z, SPF + OT Geografie Biologie a environmentální výchova (uč.) Z, Bi Geografie Historie (uč.) Z, SPF + OT Geografie Sociologie Z, SPF + OT B1406 Biochemie Biochemie Ch, Bi Bioinformatika M, Ch, Bi Biotechnologie a genové inženýrství Ch, Bi B1407 Chemie Aplikovaná chemie Ch Bioorganická chemie a chemická biologie Ch, Bi Bioanorganická chemie Ch, Bi Chemie Ch, F Nanomateriálová chemie Ch Chemie pro víceoborové studium Biologie (uč.) Ch, Bi Chemie pro víceoborové studium Fyzika (uč.) Ch, F Chemie pro víceoborové studium Geografie (uč.) Ch, Z Chemie pro víceoborové studium Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (uč.) Ch Chemie pro víceoborové studium Matematika (uč.) Ch, M

7 Studijní program / obor Předměty PZ R PPP U B1501 B1601 B1701 B1801 B5345 B1801 B1101 Biologie Molekulární a buněčná biologie Bi a zákl. Ch Biologie a ekologie Bi a zákl. Ch Experimentální biologie Bi a zákl. Ch Biologie Geografie (uč.) Bi, Z Biologie Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (uč.) Bi, Ch Ekologie a ochrana prostředí Ekologie a ochrana životního prostředí Bi Fyzika Aplikovaná fyzika F, M Biofyzika F, M Obecná fyzika a matematická fyzika F, M Nanotechnologie F, M Optika a optoelektronika F, M Přístrojová fyzika F, M Molekulární biofyzika F, M, Ch Počítačová fyzika F, M Digitální a přístrojová optika F, M Fyzika Matematika (uč.) F, M Fyzika Informatika pro vzdělávání (uč.) F, M Informatika Aplikovaná informatika M Informatika M Specializace ve zdravotnictví Optometrie F, Bi BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOMBINOVANÉ Informatika Aplikovaná informatika M Matematika Matematika Deskriptivní geometrie M Deskriptivní geometrie Geografie M Matematika Geografie M Uchazeči o bakalářské studium si mohou zvolit i jinou učitelskou kombinaci, nemusí však být zajištěno, že se povinné předměty nebudou překrývat. Studenti těchto kombinací musí tedy počítat s tím, že si nebudou moci zapsat všechny předměty v doporučeném ročníku. Nevýhodou může být i odtažitost kombinovaných oborů. 7

8 MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ PREZENČNÍ Studijní program / obor R PPP U N1101 Matematika Diskrétní matematika Matematika a její aplikace Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství biologie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství geografie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství informatiky pro SŠ N1103 N1201 N1301 N1406 N Aplikovaná matematika Aplikace matematiky v ekonomii Geologie Environmentální geologie Geografie Geoinformatika International Development Studies (placená forma) Mezinárodní rozvojová studia Regionální geografie Učitelství geografie pro SŠ Učitelství biologie a environmentální výchovy pro SŠ Učitelství geografie pro SŠ Historie Biochemie Biochemie Bioinformatika 15 Biotechnologie a genové inženýrství Chemie Analytická chemie Anorganická chemie Bioorganická chemie a chemická biologie Bioanorganická chemie Fyzikální chemie Materiálová chemie Organická chemie Učitelství chemie pro SŠ Učitelství biologie pro SŠ Učitelství chemie pro SŠ Učitelství fyziky pro SŠ Učitelství chemie pro SŠ Učitelství geografie pro SŠ Učitelství chemie pro SŠ Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ Učitelství chemie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ 2 3 1

9 Studijní program / obor R PPP U N1501 N1601 N1701 N1801 N5345 N1101 N1701 Biologie Botanika Hydrobiologie Molekulární a buněčná biologie Zoologie Experimentální biologie Fyziologie rostlin Učitelství biologie pro SŠ Učitelství geografie pro SŠ Učitelství biologie pro SŠ Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ Ekologie a ochrana prostředí Ochrana a tvorba krajiny Ekologie a ochrana životního prostředí Fyzika Aplikovaná fyzika Biofyzika Obecná fyzika a matematická fyzika Optika a optoelektronika Nanotechnologie Molekulární biofyzika Digitální a přístrojová optika Učitelství fyziky pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ Informatika Informatika Aplikovaná informatika Specializace ve zdravotnictví Optometrie MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÉ Matematika Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství geografie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ (jednooborové) určeno pro absoventy magisterského učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (dopl. aprobace) Fyzika Učitelství fyziky pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ Uchazeči o navazující magisterské studium si mohou zvolit i jinou učitelskou kombinaci, nemusí však být zajištěno, že se povinné předměty nebudou překrývat. Studenti těchto kombinací musí tedy počítat s tím, že si nebudou moci zapsat všechny předměty v doporučeném ročníku. Nevýhodou může být i odtažitost kombinovaných oborů. Použité zkratky: PPP = předpokládaný počet přijatých a zapsaných ke studiu v roce 2016, U = počet uchazečů v roce 2015, PZ = příjímací zkouška, R standardní doba studia v letech, U počet uchazečů, Bi = biologie, F = fyzika, Ch = chemie, I = informatika, M = matematika, Z = zeměpis, SŠ = střední škola, (uč.) = učitelství, SPF test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách na FF UP v Olomouci, OT písemný oborový test zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor na FF UP v Olomouci. 9

10 Podmínky pro přijímací řízení Pro přijetí ke studiu musí uchazeči u řady oborů úspěšně složit přijímací zkoušky. U vybraných oborů může děkan uchazečům přijímací zkoušky na základě jejich písemné žádosti prominout. Obory, u nichž lze požádat o prominutí přijímací zkoušky: Diskrétní matematika, Matematika a její aplikace, Matematika Deskriptivní geometrie, Matematika Geografie, Matematika Informatika pro vzdělávání, Environmentální geologie, Geografie Biologie v ochraně životního prostředí, Bioinformatika, Aplikovaná chemie, Ekochemie, Chemie, Nanomateriálová chemie, Chemie pro víceoborové studium Fyzika, Chemie pro víceoborové studium Geografie, Chemie pro víceoborové studium Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Chemie pro víceoborové studium Matematika, Aplikovaná fyzika, Biofyzika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Nanotechnologie, Optika a optoelektronika, Přístrojová fyzika, Molekulární biofyzika, Počítačová fyzika, Digitální a přístrojová optika, Fyzika Matematika, Fyzika Informatika pro vzdělávání, Aplikovaná informatika a Informatika. Obory s přijímacími zkouškami: Matematika Biologie, Matematika ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika, Environmentální studia a udržitelný rozvoj, Geoinformatika a geografie, Mezinárodní rozvojová studia, Regionální geografie, Geografie Anglická filologie, Geografie Historie, Geografie Sociologie, Geografie Ruská filologie, Geografie Francouzská filologie, Biochemie, Biotechnologie a genové inženýrství, Bioorganická chemie a chemická biologie, Bioanorganická chemie, Chemie pro víceoborové studium Biologie, Biologie a ekologie, Biologie Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Biologie Geografie, Molekulární a buněčná biologie, Experimentální biologie, Ekologie a ochrana životního prostředí, Optometrie. Možnosti prominutí přijímacích zkoušek 1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ) PřF UP přijme do všech studijních programů ty studenty, kteří v rámci NSZ úspěšně složí zkoušku z Obecných studijních předpokladů v základní verzi (OSP Z) nebo 10 z Matematiky. Za úspěšné složení zkoušky se v obou případech považuje dosáhnutí minimálního percentilu 90. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). O prominutí přijímací zkoušky musí v tomto případě uchazeči požádat písemně. Žádost musí jako přílohu obsahovat doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (certifikát). V případě, že se tito studenti ke studiu na přírodovědecké fakultě v akademickém roce 2016/2017 zapíší, bude jim formou mimořádného stipendia vyplaceno 500 Kč jako kompenzace za náklady spojené s vystavením certifikátu. 2. Přijetí na základě stanovených podmínek Pokud je součástí podmínek průměr známek na střední škole, zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků SŠ, nezapočítává se maturita. U maturantů v roce 2016 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. O prominutí přijímací zkoušky musí v tomto případě uchazeči požádat písemně. Žádost se podává spolu se zkrácenou verzí elektronické přihlášky ke studiu a musí jako přílohu obsahovat prospěch potvrzený střední školou. Neposílejte jednotlivá vysvědčení, ani maturitní vysvědčení; vysvědčení zasílejte pouze v případě, že nemůžete získat prospěch potvrzený školou (pokud jste již například maturovali před delší dobou). Přiložte případně další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (kopie diplomů, doklady o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo soutěže, certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek nebo výsledek slovenské verze testu). Při posuzování žádosti nebude brán zřetel na skutečnosti, které nejsou písemně doloženy, pozdější doložení není možné. Podmínkou zápisu ke studiu je vždy dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Maturitní vysvědčení se dokládá až u zápisu. Více informací na v sekci přijímací řízení.

11 Promíjení přijímacích zkoušek u bakalářských programů STUDIJNÍ PROGRAM/OBOR PPZ PPP BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky* Předměty přijímací zkoušky** + soutěže + jiné podmínky B 1101 Matematika Diskrétní matematika M 15 Bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší Matematika a její aplikace M 50 kapacitní možnosti oboru Matematika Biologie (uč.) M, Bi 20 Matematika Deskriptivní geometrie (uč.) M 10 Matematika Geografie (uč.) M, Z 10 PPZ 2,00 Matematika Informatika pro vzdělávání (uč.) M 10 B1103 Aplikovaná matematika Matematika-ekonomie se zaměřením M 100 na bankovnictví/pojišťovnictví PPZ 2,00 Aplikovaná statistika M 20 B1201 Geologie Environmentálni geologie Ch 42 PPZ 2,00 B1301 Geografie Geoinformatika a geografie Z, M 40 NSZ (OSP Z a současně M) minimálně percentil 80 nebo místo v krajském či vyšším kole SŠ soutěží v oborech Z, M nebo Informatika nebo publikační činnost nebo průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ 1,80 nebo studium v zahraničí Mezinárodní rozvojová studia Z 35 NSZ (OSP Z) minimálně percentil 80 nebo PPZ 1,80 a současně místo v CKO Regionální geografie Z 60 NSZ (OSP Z nebo M) minimálně percentil 80 nebo účast v CKO Environmentální studia a udržitelný rozvoj Z 25 NSZ (OSP Z) minimálně percentil 80 nebo PPZ 1,80 a současně místo v CKO Geografie Anglická filologie Z, SPF+OT 15 Geografie Biologie a environmentální výchova (uč.) Z, Bi 30 Geografie Historie (uč.) Z, SPF+OT 10 Geografie: NSZ (OSP Z nebo M) minimálně percentil 80 nebo účast v CKO Geografie Sociologie Z, SPF+OT 15 B1406 Biochemie Biochemie Ch, Bi kritérium: místo v krajském či vyšším kole SŠ soutěží v oborech Bi nebo Ch, kdy tito uchazeči zároveň musí mít na SŠ ve všech posledních Bioinformatika M, Ch s Bi 20 čtyřech ročnících klasifikaci z každého PPZ 2,00 nebo 2. kritérium: Biotechnologie a genové inženýrství Ch, Bi 38 průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ 1,50*** (za poslední ročník se zohledňuje pololetní vysvědčení) B1407 Chemie Aplikovaná chemie Ch 30 PPZ 2,00 Bioorganická chemie a chemická biologie Ch, Bi 20 nelze prominout Bioanorganická chemie Ch, Bi 30 Chemie Ch, F 60 Nanomateriálová chemie Ch 15 PPZ 2,00 Chemie pro víceoborové studium Biologie (uč.) Ch, Bi 45 Chemie pro víceoborové studium Fyzika (uč.) Ch, F 10 11

12 Chemie pro víceoborové studium Geografie (uč.) Ch, Z 5 Chemie pro víceoborové studium Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (uč.) Ch 5 PPZ 2,00 Chemie pro víceoborové studium Matematika (uč.) Ch, M 10 B1501 Biologie Molekulární a buněčná biologie Bi a zákl. Ch 35 PPZ 2,00 a současně účastník CKO Biologie a ekologie Bi a zákl. Ch 25 Průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ 1,50 a současně PPZ = 1,00 nebo PPZ 2,00 a současně účastník CKO Experimentální biologie Bi a zákl. Ch 23 PPZ 2,00 a současně účastník CKO Biologie Geografie (uč.) Bi, Z 40 Biologie Geologie a ochrana životního prostředí pro Bez PZ za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru Bi, Ch 40 vzdělávání (uč.) B1601 Ekologie a ochrana prostředí Ekologie a ochrana životního prostředí Bi 25 PPZ 2,00 a současně účastník CKO B1701 Fyzika Aplikovaná fyzika F, M 15 PPZ 2,00 Biofyzika F, M 25 Bez PZ za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru Obecná fyzika a matematická fyzika F, M 10 Nanotechnologie F, M 20 Optika a optoelektronika F, M 20 PPZ 2,00 Přístrojová fyzika F, M 10 Molekulární biofyzika F, M, Ch 7 Bez PZ za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru Počítačová fyzika F, M 5 Digitální a přístrojová optika F, M 20 Fyzika Matematika (uč.) F, M 10 PPZ 2,00 Fyzika Informatika pro vzdělávání (uč.) F, M 5 B1801 lnformatika Aplikovaná informatika M 100 Informatika M 100 Bez PZ za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru B5345 Specializace ve zdravotnictví Optometrie F, Bi 30 Nelze prominout BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOMBINOVANÉ B1101 Matematika Matematika Deskriptivní geometrie (uč.) M 6 Deskriptivní geometrie Geografie (uč.) M 6 PPZ 2,00 Matematika Geografie (uč.) M 5 B1801 Informatika Aplikovaná informatika M 90 Bez PZ za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru Použité zkratky: PPZ = předměty přijímací zkoušky; PPP = předpokládaný zpočet přijatých studentů pro akademický rok 2016/2017; CKO = celostátní kolo olympiády; SOČ = středoškolská odborná činnost; SM(2F) = průměrný prospěch dvou předmětů státní maturity, z toho jeden musí být M a druhý F, Ch nebo Bi * Podmínky prominutí přijímací zkoušky se vždy vztahují k předmětům přijímací zkoušky, a to jak v případě prospěchu, tak účasti v olympiádách a srovnatelných soutěžích. ** Uchazeči, kteří mají na střední škole průměr klasifikace z každého z předmětů přijímací zkoušky menší nebo roven uvedené hodnotě (zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení). *** Hodnotící kritérium v případě většího počtu uchazečů nad stanovený limit bude vycházet z pořadí na základě celkového průměru známek ze střední školy za poslední čtyři ročníky. Zkratky předmětů přijímací zkoušky: Bi = biologie, D = dějepis, F = fyzika, Ch = chemie, M = matematika, Z = zeměpis (vše v rozsahu středoškolského studia), SPF test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách na FF UP, OT písemný oborový test zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor na FF UP.

13 Promíjení přijímacích zkoušek u navazujících magisterských programů Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči, kteří splňují podmínky stanovené pro jednotlivé studijní obory. Podmínky se vztahují k absolvování daného studijního programu (oboru) takzvaná přímá prostupnost při absolvovaní určitého bakalářského studijního programu (oboru), nebo splněním podmínky váženého studijního průměru a celkového výsledku státní závěrečné zkoušky. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Žádost o prominutí přijímací zkoušky se zasílá společně se zkrácenou verzí elektronické přihlášky ke studiu a musí jako přílohu obsahovat ověřené kopie všech dokladů. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci, doloží žádost ověřenou kopií Diploma Supplement. STUDIUM MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ PREZENČNÍ Podmínky prominutí přijímací zkoušky STUDIJNÍ PROGRAM / OBOR PPP absolvent bakalářského stud. programu / oboru prospěch N1101 Matematika Diskrétní matematika 10 Diskrétní matematika Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Matematika a její aplikace 15 Matematika a její aplikace Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Učitelství Matematiky Biologie pro SŠ 15 Matematika Biologie Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Učitelství Matematiky Deskriptivní geometrie pro SŠ 15 Matematika Deskriptivní geometrie Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Učitelství Matematiky Geografie pro SŠ 10 Matematika Geografie Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Učitelství Matematiky Výpočetní techniky pro SŠ 20 Matematika Informatika pro vdělávání Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek N1103 Aplikovaná matematika Aplikace matematiky v ekonomii 30 Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek statistika, Matematika a její aplikace N1201 Geologie Environmentální geologie 15 Studijní program Geologie Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek N1301 Geografie Geoinformatika 20 Mezinárodní rozvojová studia 30 International Development Studies (placená forma) 25 Regionální geografie 40 Studijní program Geografie vážený SP 1,50 a SZZ = výborně, výborně mínus nebo velmi dobře Učitelství Geografie Biologie v ochraně životního 15 Geografie Biologie v ochraně životního prostředí pro SŠ prostředí Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Učitelství Geografie Historie pro SŠ 15 N1406 Biochemie Biochemie 24 Přímá prostupnost bez přijímacích zkoušek pouze pro absolventy bakalářské Biochemie B1406 Bioinformatika 10 Bioinformatika Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Biotechnologie a genové inženýrství 10 Biotechnologie a genové inženýrství Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek N1406 Biochemistry Biochemistry N1407 Chemie Anorganická chemie 20 Studijní program Chemie (přímá prostupnost studijní obor Chemie = bez PZ) Organická chemie 10 Studijní program Chemie (přímá prostupnost Prominutí přijímací zkoušky pouze studijní obor Chemie = bez PZ) absolventům studijního oboru Chemie Analytická chemie 20 Studijní program Chemie (přímá prostupnost vážený SP 1,50 a SZZ = výborně, z toho studijní obor Chemie = bez PZ) CHŽP = výborně Fyzikální chemie 10 Studijní program Chemie (přímá prostupnost studijní obor Chemie a Nanomateriálová chemie = bez PZ) Ostatní absolventi SP Chemie: vážený SP 1,50 a SZZ z předmětů Obecná a FCH = výborně, ACH (nebo AgCH, OCH, či BIOCHEM) = výborně 13

14 Studijní program Chemie (přímá prostupnost studijní obor Chemie a Nanomateriálová chemie = bez PZ) Materiálová chemie 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Bioorganická chemie a chemická biologie Bioorganická chemie a chemická biologie 10 Bioanorganická chemie 10 Studijní program Chemie (přímá prostupnost studijní obor Chemie = bez přijímacích zkoušek) Učitelství Chemie Biologie pro SŠ 15 Chemie Biologie Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Učitelství Chemie Fyziky pro SŠ 15 Chemie Fyzika Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Učitelství Chemie Geografie pro SŠ 10 Chemie Geografie Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Učitelství Chemie Geologie a ochrany ŽP pro SŠ 10 Chemie Geologie a ochrana ŽP Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Učitelství Chemie Matematiky pro SŠ 20 Chemie Matematika Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek N1501 Biologie Botanika 10 Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Hydrobiologie 10 Molekulární a buněčná biologie 25 Molekulární a buněčná biologie vážený SP 1,50 a SZZ = výborně nebo velmi dobře Zoologie 15 Experimentální biologie 15 Experimentální biologie, Fyziologie rostlin nebo Molekulární a buněčná biologie vážený SP 1,50 a SZZ = výborně Fyziologie rostlin 15 Experimentální biologie, Fyziologie rostlin nebo Molekulární a buněčná biologie vážený SP 1,50 a SZZ = výborně Učitelství Biologie Geografie pro SŠ 15 Biologie Geografie Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Učitelství Biologie Geologie a ochrana životního prostředí pro SŠ 15 Biologie Geologie a ochrana ŽP Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek N1601 Ekologie a ochrana prostředí Ochrana a tvorba krajiny 15 Ekologie a ochrana prostředí vážený SP 1,50 a SZZ = výborně Ochrana a tvorba životního prostředí 15 Ekologie a ochrana prostředí vážený SP 1,50 a SZZ = výborně N1701 Fyzika Optika a optoelektronika 10 Optika a optoelektronika nebo Obecná fyzika a matematická fyzika Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Aplikovaná fyzika 10 Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Nanotechnologie 20 Nanotechnologie, Aplikovaná fyzika Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Biofyzika 10 Biofyzika, Molekulární biofyzika Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Molekulární biofyzika 10 Biofyzika, Molekulární biofyzika Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Obecná fyzika a matematická fyzika 10 Obecná fyzika a matematická fyzika Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Digitální a přístrojová optika 15 Digitální a přístrojová optika nebo Optika a optoelektronika Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Fyzika Matematika pro SŠ (uč.) 40 Fyzika Matematika Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Fyzika Výpočetní technika (uč.) 10 Fyzika Informatika pro vzdělávání Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek N1801 Informatika Informatika 40 Informatika Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek N5345 Specializace ve zdravotnictví Optometrie 10 MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÉ B1101 Matematika Učitelství Matematiky Geografie pro SŠ 10 Matematika Geografie Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Učitelství Matematiky Deskriptivní geometrie pro SŠ 15 Matematika Deskriptivní geometrie Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek N1701 Fyzika Učitelství Fyziky Matematiky pro SŠ 10 Fyzika Matematika Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek Učitelství Fyziky Geografie pro SŠ 10 Fyzika Geografie Přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek 14

15 Bakalářské studijní obory 15

16 Diskrétní matematika Bakalářský program Diskrétní matematika umožní studentům osvojit si všeobecné základy matematických disciplín, doplněné o základy diskrétní matematiky. Studenti se navíc naučí pracovat s potřebným matematickým softwarem, který má široké využití v praxi. Absolvent studia je vybaven širšími znalostmi základních matematických disciplín (algebra, geometrie, matematická analýza), ovládá speciální matematické disciplíny (základy kombinatoriky, grafy a sítě, automaty, lineární programování a další), které jsou nezbytné jako teoretický základ při řešení problémů v diskrétní matematice. Získá rovněž schopnost využívat matematický software při studiu i v praxi. Absolvent má rozvinuté abstraktní myšlení nutné k tvůrčímu přístupu při formulaci a řešení praktických problémů. Je připraven k pokračování v navazujícím magisterském studiu, nebo pro práci v profesích vyžadujících potřebné znalosti z matematiky a práci s počítačem. jednooborové, bakalářské, prezenční 3 Bc garantuje: doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D. T: E: Katedra algebry a geometrie 17. listopadu 1192/12, Olomouc Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru. V případě konání přijímacích zkoušek je jejich obsahem matematika v rozsahu učiva gymnázia. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. 16

17 Matematika a její aplikace Studenti bakalářského studijního oboru Matematika a její aplikace získají základní matematické znalosti zejména z matematické analýzy, algebry, geometrie, numerických metod a statistiky. Budou moci pokračovat v navazujícím magisterském studiu na některém z matematických oborů naší či jiné univerzity. Budou také připraveni tak, aby se po doplnění konkrétních znalostí uplatnili v praxi v profesích, které vyžadují znalosti matematiky, schopnost matematického myšlení a práci s počítači. Absolvent získá ucelené vzdělání v základních matematických disciplínách a prakticky zvládne práci s počítačem a základními softwarovými prostředky. Rovněž bude připraven pokračovat v navazujícím magisterském studiu oborů Matematika a její aplikace, Aplikace matematiky v ekonomii a Diskrétní matematika na naší fakultě a pro studium matematických oborů na jiných vysokých školách. Absolventi se mohou rovněž uplatnit v profesích vyžadujících znalosti matematiky, schopnost matematického myšlení a ve sféře ekonomické, finanční či informatické. jednooborové, bakalářské, prezenční 3 Bc garantuje: doc. Mgr. Karel Pastor, Ph.D. T: E: Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky 17. listopadu 1192/12, Olomouc kma.upol.cz Matematika v rozsahu učiva gymnázia. 17

18 Matematika (učitelství) Do studijních plánů oboru Matematika jsou zařazeny jak předměty týkající se základů algebry, geometrie a matematické analýzy, tak i předměty související se školskou praxí. Absolventi získají znalosti ze základů algebry, geometrie, matematické analýzy a dovednosti aplikovat je při řešení úloh. Naučí se pracovat s odbornou literaturou, samostatně zpracovat zadané odborné téma a seznámí se se základy pedagogicko-psychologických disciplín. Posluchači se také seznámí se základy vyšší matematiky a budou plnohodnotně připraveni ke studiu v navazujícím magisterském studijním oboru. Matematika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: Stanovená podmínka pro prominutí přijímací zkoušky je průměr klasifikace na střední škole z matematiky menší nebo roven 2,00. Zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2016 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. dvouoborové, bakalářské, prezenční 3 Bc. V kombinaci Deskriptivní geometrie, Informatika pro vzdělávání, Geografie, Fyzika, Chemie, Biologie, Biologie a environmentální výchova, Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání Kombinace s jinými fakultami Tělesná výchova a sport pro SŠ (Fakulta tělesné kultury), Francouzská filologie (Filozofická fakulta), Ruská filologie (Filozofická fakulta), Anglická filologie (Filozofická fakulta), Historie (Filozofická fakulta) garantuje: prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. T: E: Kontaktní informace: RNDr. Lenka Juklová, Ph.D. T: E: Katedra algebry a geometrie 17. listopadu 1192/12, Olomouc 18

19 Matematika (učitelství) Do studijních plánů oboru Matematika jsou zařazeny jak předměty týkající se základů algebry, geometrie a matematické analýzy, tak i předměty související se školskou praxí. Absolventi získají znalosti ze základů algebry, geometrie, matematické analýzy a dovednosti jejich praktické aplikace při řešení úloh, naučí se pracovat s odbornou literaturou, samostatně zpracovat zadané odborné téma a seznámí se se základy pedagogicko-psychologických disciplín. Absolventi jsou v průběhu studia seznámeni se základy vyšší matematiky a budou plnohodnotně připraveni ke studiu v navazujícím magisterském studijním oboru. Matematika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: Stanovená podmínka pro prominutí přijímací zkoušky je průměr klasifikace na střední škole z matematiky menší nebo roven 2,00. Zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2016 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. dvouoborové, bakalářské, kombinované 3 Bc. V kombinaci Deskriptivní geometrie, Informatika pro vzdělávání, Geografie, Fyzika, Chemie, Biologie, Biologie v ochraně životního prostředí, Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání garantuje: prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. T: E: Kontaktní informace: RNDr. Lenka Juklová, Ph.D. T: E: Katedra algebry a geometrie 17. listopadu 1192/12, Olomouc 19

20 Deskriptivní geometrie (učitelství) Obor Deskriptivní geometrie je součástí studijního programu Matematika. tohoto oboru umožní získání rozvinuté prostorové představivosti a ovládnutí základních typů zobrazovacích metod. Student tohoto oboru se rovněž podrobně seznámí s moderním softwarem zaměřeným na zobrazovací metody a jejich aplikace. Absolventi mají znalosti ze zobrazovacích metod a seznámí se s jejich aplikací při řešení úloh i v technické praxi. Při aplikaci zobrazovacích metod získají praxi v užívání CAD a osvojí si znalosti základů typografie a grafických editorů. Budou seznámeni se základy grafického designu a 3D modelování. Absolventi budou také seznámeni se základy pedagogicko-psychologických disciplín a budou připraveni ke studiu navazujícího magisterského oboru. Matematika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: Stanovená podmínka pro prominutí přijímací zkoušky je průměr klasifikace z matematiky na střední škole menší nebo roven 2,00. Zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2016 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. dvouoborové, bakalářské, prezenční 3 Bc. V kombinaci Matematika garantuje: prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. T: E: Kontaktní informace: RNDr. Lenka Juklová, Ph.D. T: E: Katedra algebry a geometrie 17. listopadu 1192/12, Olomouc 20

21 Deskriptivní geometrie (učitelství) Obor Deskriptivní geometrie je součástí studijního programu Matematika. tohoto oboru umožní získání rozvinuté prostorové představivosti a ovládnutí základních typů zobrazovacích metod. Studenti se rovněž podrobně seznámí s moderním softwarem zaměřeným na zobrazovací metody a jejich aplikace. Absolventi získají znalosti ze zobrazovacích metod a seznámí se s jejich aplikací při řešení úloh i v technické praxi. Při aplikaci zobrazovacích metod získají praxi v užívání CAD i znalosti základů typografie a grafických editorů. Budou seznámeni se základy grafického designu a 3D modelování a osvojí si i základy pedagogicko-psychologických disciplín. Mohou pokračovat ve studiu navazujícího magisterského oboru. Matematika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: Stanovená podmínka pro prominutí přijímací zkoušky je průměr klasifikace z matematiky na střední škole menší nebo roven 2,00. Zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků SŠ, nezapočítává se maturita. U maturantů v roce 2016 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. dvouoborové, bakalářské, kombinované 3 Bc. V kombinaci s Matematika, Geografie garantuje: prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. T: E: Kontaktní informace: RNDr. Lenka Juklová, Ph.D. T: E: Katedra algebry a geometrie 17. listopadu 1192/12, Olomouc 21

22 Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví / pojišťovnictví Bakalářský studijní obor Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví si klade za cíl vychovávat matematiky se znalostmi a dovednostmi, které jim umožňují okamžitě se uplatnit ve sféře ekonomických aplikací (banky, pojišťovny, ekonomické úseky státní správy a samosprávy, soukromý sektor). Studenti ale mají současně i dostatečnou teoretickou přípravu k tomu, aby mohli v případě zájmu pokračovat ve studiu navazujících magisterských matematicko-ekonomických, případně ekonomických studijních oborů. Přímo na PřF UP je pro absolventy tohoto studia určen navazující magisterský studijní obor Aplikace matematiky v ekonomii. Konkrétní zaměření bakalářského studijního oboru, bankovnictví nebo pojišťovnictví, si student volí na počátku studia. Absolvent tohoto bakalářského studijního oboru je vybaven základními znalostmi z teoretické matematiky (matematická analýza, algebra, numerická matematika), z oblasti teorie pravděpodobnosti a matematické i aplikované statistiky i z aplikací matematiky v ekonomii (operační výzkum, metody rozhodování, finanční a pojistná matematika). Jeho ekonomické znalosti a dovednosti (speciálně z oblasti bankovnictví, alternativně pojišťovnictví) jsou na takové úrovni, aby mu umožnily bezproblémové začlenění do praxe finančních institucí. Umí tvořivě aplikovat matematické metody při řešení konkrétních ekonomických úloh. Dokáže pracovat s matematickým, statistickým a účetním softwarem. Při práci je schopen aktivně používat anglický jazyk, má rozvinuté komunikační a prezentační schopnosti. Je schopen samostatného přístupu k řešení problémů i práce v mezioborových týmech. Je připraven ke kvalifikované práci matematika v ekonomickém prostředí (zejména ve finanční sféře) i k dalšímu prohlubování znalostí v navazujícím magisterském studiu matematicko-ekonomického charakteru. Přímé pracovní uplatnění nachází především v bankách, pojišťovnách, ve státní správě i firmách. jednooborové, bakalářské, prezenční 3 Bc garantuje: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. T: E: Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky 17. listopadu 1192/12, Olomouc kma.upol.cz Matematika v rozsahu učiva gymnázia. 22

23 Aplikovaná statistika Obor Aplikovaná statistika se orientuje na problematiku stochastických modelů v ekonomických, přírodních, technických a společenských vědách. oboru poskytuje ucelené vzdělání v základních statistických disciplínách i ve využívání současných výpočetních a informatických prostředků. Teoretická příprava studentů je zaměřena na získání základních poznatků z matematické analýzy, lineární algebry, numerických výpočetních metod, optimalizačních metod a hlubších znalostí pravděpodobnosti a statistiky. Její součástí je také jazyková výuka. Absolventi tohoto bakalářského studia jsou připraveni pro uplatnění v praxi nebo mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Aplikace matematiky v ekonomii nebo Matematika a její aplikace. Absolvent je připraven k tvořivé aplikaci matematických metod, zejména statistiky, v konkrétních problémech praxe (např. ekonomie, biologie, medicína, kontrola kvality, metrologie) a k práci se statistickým softwarem. Absolvent najde uplatnění v oblasti státní správy, v progresivních týmech využívajících statistické postupy, v podnicích, které kladou důraz na řízení jakosti, v oblasti marketingu, logistiky. Absolvent oboru má rozvinuté abstraktní myšlení a tvůrčí přístup k formulaci a řešení problémů. Po získání nezbytných znalostí z dalších oborů je schopen pokračovat i v magisterském studiu v nematematických oborech. jednooborové, bakalářské, prezenční 3 Bc garantuje: doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D. T: E: Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky 17. listopadu 1192/12, Olomouc kma.upol.cz Matematika v rozsahu učiva gymnázia. 23

24 Environmentální geologie Obor Environmentální geologie je obecně zaměřen na výuku praktické aplikace geologických principů při řešení environmentálních problémů. Smyslem bakalářského studia je zvládnout základní a aplikované geologické disciplíny, které studentům umožní získat ucelené znalosti o horninách a litosféře jakožto abiotických složkách životního prostředí. Zhruba třetina z celkového obsahu studia je věnována negeologickým a hraničním přírodovědným oborům a jejich aplikacím biologii, ekologii, krajinné ekologii, pedologii, klimatologii, ochraně ovzduší, kartografii a geoinformatice. Studenti si osvojují rovněž základy legislativy horninového a životního prostředí. Součástí studia jsou průpravné předměty matematika, statistika, chemie, práce s PC, jazyková příprava s důrazem na odbornou terminologii (angličtina a druhý světový jazyk). Značný důraz je kladen na praktickou přípravu: kurz geologického mapování, geologické exkurze a praxe v terénu, laboratorní práci, geologické semináře a přípravu seminárních prací zaměřených na geologii a životní prostředí. Absolventi mohou zastávat funkce ve státní správě příslušející bakalářskému stupni vysokoškolského vzdělání, nebo pokračovat v dvouletém navazujícím magisterském studiu geologie a příbuzných oborů i na jiných fakultách. jednooborové, bakalářské, prezenční 3 Bc garantuje: prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. T: E: Katedra geologie 17. listopadu 12, Olomouc, Cílem oboru je vychovávat vysokoškolsky vzdělané odborníky pro práci v oblasti životního prostředí ve veřejné správě a soukromé sféře, kteří jsou vybaveni dobrými teoretickými a praktickými znalostmi geologie a mají solidní teoretický přehled v přírodovědných disciplínách a legislativě, jež s tvorbou a ochranou životního prostředí souvisejí. Neméně důležitým cílem je důkladná příprava bakalářů k navazujícímu dvouletému magisterskému studiu ve stejném nebo příbuzném oboru. Absolvent velmi dobře ovládá teoretické základy geologie a rozumí procesům probíhajícím v litosféře a horninovém prostředí. Zná základní praktické postupy v aplikovaných geologických oborech, ovládá základy širokého spektra příbuzných nebo hraničních biologických, ekologických a geografických oborů a prošel intenzivní jazykovou přípravou s důrazem na terminologii oboru. Absolvent je schopen samostatně zpracovávat odbornou literaturu a vykonávat základní posudkovou činnost v oblasti životního prostředí. Je připraven na dvouleté navazující studium ve stejném nebo příbuzném oboru. Chemie v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: Stanovená podmínka pro prominutí přijímací zkoušky je průměr klasifikace na střední škole z chemie menší nebo roven 2,00. Zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků SŠ, nezapočítává se maturita. U maturantů v roce 2016 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. 24

25 Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (učitelství) Obor Geologie a ochrana životního prostředí odráží vývoj multidisciplinárních a hraničních oborů a rostoucí význam environmentální výchovy v základním a středním vzdělávání. je zaměřeno na poznávání základních vlastností jednotlivých složek životního prostředí s akcentem na složky abiotické. Pozornost se věnuje poznatkům o složení litosféry, její stavbě a historickému vývoji. Podobně je charakterizována pedosféra, atmosféra a hydrosféra. Důležitou součástí studia jsou vzájemné interakce jednotlivých složek a jejich vztah k biosféře. Odborný profil studijního plánu je posílen o obecnou ekologii a aplikované předměty z oblasti průmyslových technologií a legislativy. připravuje absolventy s vysokoškolskou kvalifikací v oblasti geologie a ochrany životního prostředí. Úspěšné zakončení bakalářského studia umožní pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském stupni stejného nebo příbuzných oborů, nebo najít uplatnění v praxi. Absolvent získá základní poznatky z hlavních disciplín geologických věd a věd tvořících základy nauky o životním prostředí. Osvojí si základní metodologii výzkumné činnosti širšího spektra vědeckých disciplín studujících vlastnosti litosféry, biosféry, hydrosféry a atmosféry. Získá přehled o disciplínách širšího vědního základu a seznámí se s metodami práce s vědeckými informacemi. Své profesní předpoklady a znalosti prokáže při vypracování písemné bakalářské práce. Získané znalosti a dovednosti umožní pokračování ve studiu v magisterském stupni stejného studijního oboru v zaměření na vzdělávání nebo v tematicky blízkém studiu odborném na stávající nebo příbuzné vysoké škole, nebo se uplatnit v praxi. dvouoborové, bakalářské, prezenční 3 Bc. V kombinaci s Chemie pro víceoborové studium, Biologie, Biologie v ochraně životního prostředí, Matematika, Fyzika, Informatika pro vzdělávání garantuje: doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. T: E: Kontaktní informace: prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. T E: Katedra geologie 17. listopadu 1192/12, Olomouc Chemie v rozsahu učiva gymnázia. Stanovená podmínka pro prominutí přijímací zkoušky je průměr klasifikace na střední škole z chemie menší nebo roven 2,00. Zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků SŠ, nezapočítává se maturita. U maturantů v roce 2016 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. 25

26 Geoinformatika a geografie Bakalářský studijní obor Geoinformatika a geografie je vhodný pro uchazeče se zájmem o geografii a informatiku. V geografii je kladen důraz na dílčí geografické disciplíny (klimatologie, hydrologie, demografie ad.) a metody studia krajinné sféry. V geoinformatice se studenti seznamují se základními geoinformačními technologiemi (geografické informační systémy, dálkový průzkum Země, navigační systémy, geostatistika, počítačová kartografie) a s jejich aplikacemi v geografických úlohách. Důležitou součástí je výuka kartografie a její využití v geografii i geoinformatice. Teoretické poznatky získané při studiu jsou propojovány s praktickými dovednostmi při řešení semestrálních úkolů. Absolventi jsou schopni realizovat operativní, dokumentační a zčásti i výzkumně-vývojovou činnost, včetně řešení běžných geografických úkolů v digitálním prostředí. Dovedou uplatnit získané teoretické poznatky a dovednosti dílčích geografických a geoinformatických disciplín v praxi. Jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi využívání moderních programových produktů geografických informačních systémů (GIS), dálkového průzkumu jednooborové, bakalářské, prezenční 3 Bc garantuje: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. T: E: Katedra geoinformatiky, 17. listopadu 50, Olomouc Země, navigačních systémů, geostatistiky a počítačové kartografie. Absolvent zná teoretické základy informatiky, programování a programovacích paradigmat, počítačových sítí, databázových a informačních systémů, základních matematických metod (geometrie, statistika) a realizace softwarového projektu. Studenti získávají bez problémů zajímavé pracovní nabídky již během studia, především v počítačových společnostech, kartografických vydavatelstvích, vývojářských firmách, správách národních parků a chráněných krajinných oblastí, úřadech veřejné správy, odděleních správců inženýrských sítí a dalších subjektech, kde zpracovávají informace o krajině a společnosti. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Matematika a zeměpis v rozsahu učiva gymnázia a všeobecný přehled o současném dění ve světě. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné v případě, že uchazeč dosáhne minimálního percentilu 80 v Národní srovnávací zkoušce z Obecných studijních předpokladů v základní verzi (OSP Z) a současně z Matematiky, rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Další možností je, pokud uchazeč splňuje jedno z níže uvedených kritérií: a to 1. až 3. místo v krajském nebo celostátním kole SŠ soutěží v oborech zeměpis, matematika či informatika, publikační činnost, průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ menší nebo roven 1,80, dlouhodobě studoval v zahraničí. 26

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na přírodovědecké fakultě se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijím{ny přihl{šky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakal{řské studijní programy: Bez

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27.

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. listopadu 2014 Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) Lékařská fakulta (LF)

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017 v Olomouci dne 5. 10. 2016 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Přijímací řízení na Přírodovědecké fakultě UP se konalo v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 v Olomouci dne 5. 10. 2017 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2010

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2010 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2010 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B1301 GEOGRAFIE Geoinformatika a geografie Matematika Písemná zkouška maximum

Více

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Obsah Univerzita

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (dále jen PZk) 2019/ bakalářské studijní obory a specializace

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (dále jen PZk) 2019/ bakalářské studijní obory a specializace Kritéria hodnocení přijímací (dále jen PZk) 2019/2020 - bakalářské studijní obory a specializace Název studijního oboru Informatika Název studijního oboru Aplikovaná informatika bakalářský (kombinovaná

Více

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Obsah Univerzita

Více

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ)

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ) Podmínky přijetí ke studiu: POŽADAVKY K PŘIJETÍ Základní podmínkou pro přijetí do bakalářských programů je vykonání maturitní zkoušky. Při přijímání do těchto programů se vychází z výsledku přijímací zkoušky

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016 v Olomouci dne 29. září 2015 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Studuj na Přírodovědecké fakultě 2015 2016 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci... 2 Přírodovědecká fakulta UP základní

Více

Přehled studijních oborů souvisejících se studiem matematiky:

Přehled studijních oborů souvisejících se studiem matematiky: Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a řádně podaná přihláška. Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku. Přijímací zkoušku lze

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Studuj na Přírodovědecké fakultě 2015 2016 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci... 2 Přírodovědecká fakulta UP základní

Více

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného studia (bakalářské programy navazující

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY První

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací (PZ) 2018/2019 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ bakalářské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ bakalářské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/2019 - bakalářské studijní obory Aplikovaná matematika Matematika (dvouoborové) konat PZ z matematiky v rozsahu učiva gymnázií. Aplikovaná matematika bakalářský

Více

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Pondělník 1 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 1. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

Akademický rok 2018/2019

Akademický rok 2018/2019 Akademický rok 2018/2019 Bakalářské studijní y Obor u verze studijního plánu garantující 1 2 3 katedra Diskrétní matematika DISMAT verze 2016 0 KAG Matematika a její aplikace MATAP 0 KMA B1103 Mat.-ekon.

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA. Studijní program: B1101 Matematika. Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 50. Počet uchazečů 08/09: 37

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA. Studijní program: B1101 Matematika. Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 50. Počet uchazečů 08/09: 37 DISKRÉTNÍ MATEMATIKA Studijní program: B1101 Matematika Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 15 Počet uchazečů 08/09: 7 Počet přijatých 08/09: 7 Absolvent studia bude vybaven základy matematických

Více

Přírodní vědy. Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ

Přírodní vědy. Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ Přírodní vědy Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

N A B Í D K A S T U D I A

N A B Í D K A S T U D I A NABÍDKA STUDIA Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké,

Více

KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE

KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Den otevřených dveří

Více

N A B Í D K A S T U D I A

N A B Í D K A S T U D I A NABÍDKA STUDIA Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké,

Více

N A B Í D K A S T U D I A

N A B Í D K A S T U D I A NABÍDKA STUDIA Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Veleslavínova 42, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, www stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 11, směrnice č. 5/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 11, směrnice č. 8/2018 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou

Více

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného třístupňového studia (bakalářské

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě je založeno na koncepci strukturovaného třístupňového studia

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 11, směrnice č. 8/2018 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni absolventi

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení MASARYKOVA UNIVERZITA ŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Informace o přijímacím řízení 2010/2011 Masarykova univerzita, 2009 Informace o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech na řírodovědecké

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor biochemie biochemie fyzika Forma

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

v bakalářských a magisterských studijních programech

v bakalářských a magisterských studijních programech MASARYKOVA UNIVERZITA ŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU v akademickém roce 2007/2008 Brno, říjen 2006 Masarykova univerzita, 2006 Informace o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení MASARYKOVA UNIVERZITA ŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Informace o přijímacím řízení 2009/2010 Masarykova univerzita, 2008 Informace o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech na řírodovědecké

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky pro přijetí Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení

Více

Soulad studijního programu. Bioanorganická chemie

Soulad studijního programu. Bioanorganická chemie Standard studijního Bioanorganická chemie A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností

Více

Standard studijního programu Informatika se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Informatika se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Informatika se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Informatika/Učitelství 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy Diskrétní

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení MASARYKOVA UNIVERZITA ŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Informace o přijímacím řízení 2012/2013 Masarykova univerzita, 2011 Informace o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech na řírodovědecké

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení MASARYKOVA UNIVERZITA ŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Informace o přijímacím řízení 2011/2012 Masarykova univerzita, 2010 Informace o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech na řírodovědecké

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

Standard studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Matematika se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Matematika/Učitelství 60 % /40 % 1 Základní tematické okruhy algebra

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

A. Přijímací zkouška do bakalářského studia

A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a magisterských studijních programů pro ak. rok 2018/2019 s výukou v českém jazyce s nástupem od semestru Podzim 2018 A. Přijímací zkouška do bakalářského

Více

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia Standard studijního Didaktika fyziky A. Specifika a obsah studijního : Typ doktorský Oblast vzdělávání Fyzika/Učitelství 40 %/60 % Základní tematické okruhy Mechanika, termodynamika a kinetická teorie,

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 (schváleno AS CMTF UP dne 6. 6. 2018) ZA PŘEDPOKLADU UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ USKUTEČŇOVAT NÍŽE UVEDENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY RADOU PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ

Více

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UK

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UK FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UK adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové web: http://www.faf.cuni.cz Den otevřených dveří Bakalářské studium:23.11.2011, (od 9,00 hod. do 13,00 hod.) Navazující

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2018/2019

Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2018/2019 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 1. listopadu 2017 ZCU 030692/2017/DFPE/For Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE (schválené AS CMTF UP Olomouc dne 10. června 2015) 1. Seznam otevíraných studijních oborů,

Více

Standard studijního programu Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Matematika/Učitelství 60 % /40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 69 57 50 Lékařská 171 146 140 Přírodovědecká 196 172 156 Filozofická 234 197 166 Pedagogická 63 58 48 Ekonomicko-správní 27 26 20

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Pravidla a podmínky přijímacího řízení 1 / 6 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Opatření děkana č. 6/2017 Pravidla a podmínky přijímacího řízení Podle

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE 1. Seznam otevíraných studijních oborů, předměty přijímací zkoušky, předpokládaný počet přijatých

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 94 88 61 Lékařská 167 142 134 Přírodovědecká 216 200 190 Filozofická 198 161 121 Pedagogická 48 43 33 Ekonomicko-správní 43 40 37

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E.

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 21. října 2013

Více

Přírodovědecká fakulta MU. Rektorát Masarykovy univerzity. Spojení MHD na Přírodovědeckou fakultu:

Přírodovědecká fakulta MU. Rektorát Masarykovy univerzity. Spojení MHD na Přírodovědeckou fakultu: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU v akademickém roce 2005/2006 Brno, říjen 2004 Masarykova univerzita v Brně, 2004 Informace o studiu v bakalářských a magisterských

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Soulad studijního programu. Ochrana a tvorba krajiny. Biologie, ekologie a životní prostředí

Soulad studijního programu. Ochrana a tvorba krajiny. Biologie, ekologie a životní prostředí Standard studijního Ochrana a tvorba krajiny A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů:

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů: Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 002 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2012 probíhalo podle následujících pravidel.

Více