Univerzita Palackého v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Studuj na Přírodovědecké fakultě

2

3 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci... 2 Přírodovědecká fakulta UP základní informace... 2 Výzkumná centra Přírodovědecké fakulty UP... 5 Informace o přijímacím řízení... 7 Náležitosti přihlášky ke studiu... 7 Způsob provádění přijímacích zkoušek... 8 Dny otevřených dveří... 8 Druhé kolo přijímacího řízení... 8 Přehled otevíraných studijních programů a oborů a předměty přijímacích zkoušek 2015/ Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/ Promíjení přijímacích zkoušek bakalářské studijní programy...13 Promíjení přijímacích zkoušek navazující magisterské studium...16 Stipendia pro studenty Přírodovědecké fakulty UP...20 Poplatky spojené se studiem...21 Možnosti studia v zahraničí...21 Cizí jazyky na Přírodovědecké fakultě UP...22 Bakalářské studijní programy...23 Navazující magisterské studijní programy...67 Doktorské studijní programy Rejstřík bakalářských a magisterských oborů

4 Děkanát 17. listopadu 1192/12, tel.: , fax: Studijní oddělení 17. listopadu 1192/12, tel.: , , fax: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci je po Karlově univerzitě nejstarší vysokou školou na území České republiky. Olomoucká univerzita patřila již od svého vzniku v druhé polovině 16. století k významným evropským centrům vzdělanosti, obnovena byla v roce 1946 pod jménem Františka Palackého. Postupně se stala jedním z nejvýznamnějších center vyššího vzdělání, uměleckých a vědecko-výzkumných aktivit v České republice. V současnosti má Univerzita Palackého osm fakult a jednou z nich je právě Přírodovědecká fakulta. Univerzita nabízí širokou škálu studijních programů od teologie, učitelství, práva a tělesné výchovy a sportu přes obory filologické až po spektrum přírodovědných oborů, včetně oborů zdravotnických a lékařských. Na nových i zrekonstruovaných univerzitních pracovištích vybavených nejmodernější technikou se uplatňují nové vědecké postupy a metody, výzkumné týmy disponují nemalými grantovými prostředky a řeší náročné výzkumné záměry, jejichž výsledky jsou často oceňovány na vědeckém poli doma i v zahraničí. Získávají tak Univerzitě Palackého ve vědeckých kruzích nezpochybnitelnou prestiž. Univerzita Palackého nejenže nabízí vzdělávací programy vysoké kvality, ale realizuje je v jedinečném, takřka rodinném prostředí na jednoho olomouckého vysokoškolského pedagoga totiž připadá průměrně pouze 12 studentů. UP se svými 23 tisíci studenty patří k největším univerzitám v Česku, nabízí však osobní přístup, kterým se může pochlubit jen málokterá z vysokých škol u nás. Univerzitní budovy jsou zasazeny do neopakovatelné atmosféry druhé největší památkové rezervace v ČR. Perlami mezi architektonicky cennými univerzitními budovami v samém centru Olomouce jsou pak citlivě zrekonstruované barokní budovy univerzitního Uměleckého centra a tzv. Zbrojnice, v níž sídlí Knihovna UP. Zájem o studium na jedné z nejstarších univerzit ve střední Evropě každoročně přesahuje kapacitní možnosti fakult UP a potvrzuje prestižní postavení Univerzity Palackého mezi českými vysokými školami. Vynikající příprava pro praxi, ale například také možnost absolvovat část svého studia na partnerských univerzitách v zahraničí, patří mezi důvody, proč se mladí lidé ze všech koutů ČR, Evropy i ze zámoří rozhodnou studovat právě v Olomouci. PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UP ZÁKLADNÍ INFORMACE Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je výzkumně zaměřená fakulta poskytující bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky, informatiky, fyziky, chemie, biologie, ekologie a věd o Zemi. Od roku 2009 sídlí většina jejích pracovišť v nově postavené budově na ulici 17. listopadu nedaleko městského centra, v bezprostřední blízkosti vysokoškolských kolejí a menzy. Biologická pracoviště a některé laboratoře sídlí na ulici Šlechtitelů na jihovýchodním okraji města, kde se rozvíjí nový univerzitní kampus. Fakulta je hrdá na svůj tvůrčí potenciál, bohaté portfolio původních výzkumných výsledků posouvajících hranice našeho poznání a na mnohostrannou zahraniční spolupráci. V našich výzkumných týmech jsou začleněni i studenti včetně středoškolských, kteří dosahují významných úspěchů, nedávno oceněných například cenou Česká hlavička 2

5 nebo cenou Nadace Jaroslava Heyrovského. Po našich absolventech je poptávka jak u domácích firem, státních institucí, tak i na zahraničních pracovištích, kam mnoho našich absolventů odchází zahájit profesní dráhu. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci rozvíjí vzdělávací, studijní a vědeckou činnost v pěti základních oborech: matematika a informatika fyzika chemie biologie a ekologie vědy o Zemi Na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci se realizují strukturované studijní programy: bakalářské navazující magisterské doktorské. Bakalářské studijní programy jsou tříleté, studium je zakončenou obhajobou bakalářské práce a složením státních závěrečných zkoušek. Absolventi získávají titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studijní programy jsou dvouleté, studium je zakončeno obhajobou diplomové (magisterské) práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Absolventi získávají titul magistr (Mgr.). Doktorské studijní programy jsou většinou čtyřleté a jejich studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterou má student prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat. Absolventům se přiznává akademický titul doktor (Ph.D.). Celkem je na Přírodovědecké fakultě akreditováno 11 studijních programů bakalářských, 14 studijních programů navazujících magisterských a 18 studijních programů doktorských. Absolventi bakalářských studijních programů, kteří mají zájem pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, mohou být u většiny studijních oborů k tomuto studiu přijati buď bez přijímací zkoušky (při splnění stanovených podmínek, viz promíjení přijímacích zkoušek), nebo na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky, kterou vykonají v rozsahu bakalářské státní zkoušky příslušného oboru. Nejlepší absolventi navazujících magisterských studijních programů mají u většiny oborů možnost pokračovat v doktorském studijním programu na naší fakultě i na jiných vysokých školách v ČR i v zahraničí. Absolventi neučitelských studijních oborů nalézají uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých školách, v průmyslové praxi, u soukromých firem a dalších organizací a institucí. Absolventi ho (učitelského) navazujícího magisterského studia, které je koncipováno jako kombinace dvou studijních oborů, získají kvalifikaci středoškolského učitele. V formě studia lze studovat: bakalářské studijní obory Aplikovaná informatika Matematika (pro studium) Deskriptivní geometrie (pro studium) Geografie (pro studium) navazující magisterské studijní obory Učitelství matematiky (pro studium) Učitelství deskriptivní geometrie (pro dvouob. studium) Učitelství geografie (pro studium) Učitelství fyziky (pro studium) 3

6 Na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci lze studovat v celé řadě studijních programů, které jsou nabízeny v celo evropsky uznávané třístupňové struktuře. Ph.D. Mgr. Doktorské studijní programy (Ph.D.) jsou vrcholem vzdělávací nabídky Univerzity Palackého. Postgraduální studium trvá ve standardní době čtyři roky. Navazující magisterské studijní programy (Mgr.) jsou pokračováním bakalářských studijních programů a trva jí ve standardní době dva roky. Bc. Bakalářské studijní programy (Bc.) jsou ve standardní době akreditovány jako tříleté. Vedle obvyklých studijních programů můžete na UP využít také řadu dalších studijních možností v rámci programů celoživotního vzdělávání mezi ně např. patří specializované kurzy rozšiřující původní kvalifikaci, licenční kurzy či individuálně koncipované vzdělávací programy. 4

7 VÝZKUMNÁ CENTRA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UP Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (C. R. Haná) sdružuje vědecké týmy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a z olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Centrum je unikátní nejen svým zaměřením na rostlinné biotechnologie, ale i svým moderním vybavením a technologiemi, z nichž některé jsou v Česku ojedinělé, ba i v Evropě se jimi může pochlubit jen několik výzkumných center. Výzkum v C. R. Haná je založen na interdisciplinaritě podílejí se na něm biologové, genetici, biochemici, biofyzici i zemědělci. Celkový počet 130 vědeckých pracovníků (z toho asi 20 % zahraničních) se věnuje jak základnímu, tak aplikovanému výzkumu, molekulami počínaje a polními experimenty konče. Rozvíjející se spolupráce Centra s komerční sférou umožňuje přenášet získané výsledky do biotechnologické a zemědělské praxe. C. R. Haná je zapojeno do několika ambiciózních mezinárodních projektů a je velmi úspěšné při získávání grantů. Centrum se podílí na vzdělávání studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, zejména v oborech Biotechnologie a genové inženýrství, Bioinformatika, Biochemie, Buněčná a molekulární biologie, Experimentální biologie, Biofyzika, Molekulární biofyzika a Fyziologie rostlin. Pracovníci C. R. Haná jsou garanty studijních oborů, podílejí se na výuce a působí jako vedoucí bakalářských, diplomových a disertačních prací. Prostřednictvím těchto prací se studenti zapojují do výzkumných týmů Centra: pracují v podnětném mezinárodním prostředí, mají možnost navázat cenné profesní kontakty a využít příležitostí zahraničních stáží i stáží ve spolupracujících firmách. To vše spolu s perspektivním zaměřením Centra na rostlinné biotechnologie slibuje široké možnosti uplatnění absolventů v České republice i zahraničí. Postgraduálním studentům C. R. Haná nabízí již během studia možnost zaměstnání na částečný úvazek. Kontaktní informace: RNDr. Martina Špundová, Ph.D. Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Šlechtitelů Olomouc-Holice Tel.: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) je špičkové výzkumné pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho hlavním cílem je vývoj a transfer technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidů kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití. RCPTM přispívá k výuce v několika fyzikálních a chemických oborech na všech stupních univerzitního vzdělání. Řada kíčových předmětů je garantována a vyučována předními vědci z příslušných oborů. RCPTM nabízí témata diplomových a doktorských prací, která jsou v úzké vazbě na aktuálně prováděný vědecký výzkum v Centru řešený 5

8 v rámci národních i mezinárodních projektů, takže studenti i absolventi se přirozenou cestou stávají členy špičkových vědeckých týmů. Mnozí studenti získávají částečné pracovní úvazky ve skupinách RCPTM už během svého studia. Značná pozornost je věnována také internacionalizaci vědeckých týmů a podpoře mobility studentů na zahraniční spolupracující pracoviště. Obory spolugarantované RCPTM zahrnují Fyzikální chemii, Anorganickou chemii, Analytickou chemii, Materiálovou chemii, Nanotechnologie, Aplikovanou fyziku a Počítačovou fyziku. Kontaktní informace: Mgr. Pavel Tuček. Ph.D. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Šlechtitelů Olomouc Tel.: (+420) Fax: (+420) Pevnost poznání věda jako zábava a dobrodružství Po vzoru interaktivních muzeí v zahraničí začíná i v Olomouci vznikat návštěvnické centrum, které chce zábavnou a hravou formou prezentovat sféru vědy a výzkumu. Jednotlivé expozice Pevnosti poznání, na jejichž vzniku dnes pracuje zhruba padesát lidí z Přírodovědecké i dalších fakult univerzity, se budou vztahovat k fyzice, matematice, chemii, biologii a geografii s přesahem do společenských věd. Chcete se podívat do lidského mozku, proměnit se ve vodního živočicha a prohánět se po dně řeky a nebo se profesionálním dalekohledem zahledět na Slunce, Měsíc či jiné vzdálené planety? Už příští rok nic nemožného. V areá lu Korunní pevnůstky v Olomouci totiž vzniká jedinečné návštěvnické centrum Pevnost poznání, které buduje olomoucká univerzita. Tým lidí, kteří se již roky věnují popularizaci vědeckých bádání, razí heslo, že přírodní i společenské vědy jsou atraktivní. Jen se na ně umět podívat ze správného úhlu. A proto připravili dobrodružnou cestu do oblastí, které většina studentů a žáků považuje za nudu a šeď. Naše centrum bude úplně jiné. Dozvíte se v něm spoustu zajímavých informací, ale také se pobavíte hlavolamy, modely, dotykové obrazovky, natáčení filmů, ve školách nepovolené laboratorní pokusy a další zajímavé věci, které jinde pohromadě nenajdete. Navíc v areálu, kde se konají rockové koncerty, studentský majáles a další akce. Vybudování Pevnosti poznání je završením jedné z etap snah Přírodovědecké fakulty UP o popularizaci vědy a vzdělávání hravou a zábavnou formou. Vedle interaktivních expozic z oblasti přírodních i humanitních věd se součástí tohoto centra stanou také laboratoře, ateliéry i studia, v nichž odborníci z univerzity a spolupracujících organizací návštěvníkům přiblíží nejrůznější experimenty a vědecké postupy. Pevnost se chce stát cílem pravidelných návštěv základních i středních škol, rodičů s dětmi i centrem zájmové činnosti pro široké okolí. Součástí expozic bude také muzejní část zaměřená na olomouckou vojenskou historii. Vedení projektu hodlá přestavbu dokončit příští rok a v létě 2015 spustit zkušební provoz. Kontaktní informace: Mgr. Blanka Krausová Centrum popularizace 17. listopadu 1192/12 Tel.: (+420)

9 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Termín podání přihlášky do 28. února 2015 (bakalářské a navazující magisterské studijní programy) do 31. května 2015 (doktorské studijní programy) Termín přijímacích zkoušek června 2015 Administrativní poplatek 560 Kč Při neúčasti u přijímacích zkoušek se poplatek nevrací. Banka Komerční banka, a. s., Olomouc Účet /0100 Variabilní symbol Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou. Konstantní symbol 379 Adresa majitele účtu Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc Identifikační údaje pro platbu ze zahraničí IBAN: CZ SWIFT CODE: KOMBCZPP Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se podává elektronickou formou pomocí tzv. E-přihlášky. Zkrácená verze přihlášky se neposílá, staří vyplnit pouze elektronickou verzi a zaplatit administrativní poplatek za přihlášku. Zkrácenou verzi přihlášky požadujeme pouze v případě, že uchazeč žádá o prominutí přijímací zkoušky. Náležitosti přihlášky ke studiu Bakalářské studijní programy Má-li uchazeč zájem hlásit se na více studijních programů (oborů), je nutné podat na každý studijní program (obor) samostatnou přihlášku. Administrativní poplatek se platí za každou přihlášku zvlášť. V případě, že uchazeč splňuje podmínky pro prominutí přijímací zkoušky, musí písemně o prominutí přijímací zkoušky požádat. Součástí žádosti o prominutí přijímací zkoušky musí být: Písemná žádost o prominutí přijímací zkoušky Zkrácená verze elektronické přihlášky ke studiu; Ověřené kopie všech vysvědčení ze SŠ nebo prospěch potvrzený školou; Případně další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (podle jejich povahy kopie diplomů nebo jiných dokladů o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo soutěže, doklad o publikační činnosti, doklad o studiu v zahraničí či certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) nebo výsledek slovenské verze testu. Žádost společně se zkrácenou verzí přihlášky a všemi dokládajícími materiály se zasílá na adresu: Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, 17. Listopadu 1192/12, Olomouc Navazující magisterské studijní programy Má-li uchazeč zájem hlásit se na více studijních programů (oborů), je nutné podat na každý studijní program (obor) samostatnou přihlášku. Administrativní poplatek se platí za každou přihlášku zvlášť. V případě, že uchazeč splňuje podmínky pro prominutí přijímací zkoušky, musí písemně o prominutí přijímací zkoušky požádat. Součástí žádosti o prominutí přijímací zkoušky musí být: Písemná žádost o prominutí přijímací zkoušky; Zkrácená verze elektronické přihlášky ke studiu; Ověřené kopie Diploma Supplement u uchazečů, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci; Případně další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (podle jejich povahy kopie diplomů nebo 7

10 jiných dokladů dokládající např. absolvování daného studijního programu (oboru) současně se plněním podmínky váženého studijního průměru a celkové výsledky státní závěrečné zkoušky). Žádost společně s přílohami se zasílá na adresu: Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12,. Doktorské studijní programy K přihlášce, která se podává elektronickou formou, je třeba přiložit: ověřený opis diplomu (pokud již uchazeč o studium úspěšně ukončil magisterské studium); životopis přehled publikační činnosti, pokud již nějakou má; tematické zaměření doktorské práce; Poplatek za přihlášku do doktorských studijních programů se neplatí. Termín přijímacích zkoušek: od června Způsob provádění přijímacích zkoušek Bakalářské studijní programy U většiny studijních oborů se konají z určených předmětů jen písemné přijímací zkoušky, pouze ke studiu oboru Biologie a ekologie a Ekologie a ochrana životního prostředí se bude konat přijímací zkouška písemná, ústní a poznávací. Přijímací zkoušky budou probíhat v jednom dni, pouze u (učitelských) kombinací s obory Historie, Anglická filologie, Ruská filologie, Francouzská filologie Teologická studia, Sociologie a obory v kombinaci s PdF UP se jednotlivé části přijímací zkoušky mohou konat v různých dnech. Navazující magisterské studijní programy přijímací zkoušky se konají ze stanovených oborů v rozsahu učiva příslušných bakalářských studijních programů (bakalářských zkoušek). Dny otevřených dveří Nejbližší den otevřených dveří se bude konat v pátek 21. listopadu 2014 od 9:00 hod. do 14:00 hod. v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 12. Informace podají děkan fakulty a proděkan pro studijní, pedagogické a sociální záležitosti ve dvou totožných blocích v 9:00 hod. a ve 12:30 hod. Po zodpovězení dotazů budou podávat podrobnější informace o jednotlivých studijních oborech zástupci příslušných kateder. Budova bude otevřena od 8:00 hod. do 15:00 hod. Další den otevřených dveří se uskuteční v sobotu 17. ledna Druhé kolo přijímacího řízení V případě, že nebude naplněna kapacita některých oborů, může děkan vyhlásit pro tyto obory druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o něm budou zveřejněny na webových stránkách 8

11 PŘEHLED OTEVÍRANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ A PŘEDMĚTY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2015/2016 Pod číslem a názvem studijního programu jsou uvedeny příslušné studijní obory otevírané v akademickém roce 2015/2016. Dvouoborová studia (učitelství) uvedená v tabulce jsou doporučenými kombinacemi a mají garantovaný rozvrh hodin, zvolit lze však i další kombinace včetně mezifakultních. Studijní program / obor Předměty PZ R PPP U PREZENČNÍ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ B1101 Matematika Diskrétní matematika M Matematika a její aplikace M Matematika Biologie (uč.) M, Bi Matematika Deskriptivní geometrie (uč.) M Matematika Geografie (uč.) M, Z Matematika Informatika pro vzděláváni (uč.) M B1103 Aplikovaná matematika Matematika ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví M Aplikovaná statistika M B1201 Geologie Environmentálni geologie Ch B1301 Geografie Geoinformatika a geografie Z, M Mezinárodní rozvojová studia Z Regionální geografie Z Environmentální studia a udržitelný rozvoj Z Geografie Anglická filologie Z, TSP Geografie Biologie v ochraně životního prostředí (uč.) Z, Bi Geografie Historie (uč.) Z, D Geografie Sociologie Z, TSP B1406 Biochemie Biochemie Ch, Bi Bioinformatika M, Ch, Bi Biotechnologie a genové inženýrství M, Ch, Bi B1407 Chemie Aplikovaná chemie Ch Bioorganická chemie a chemická biologie Ch, Bi Bioanorganická chemie Ch, Bi Chemie Ch, F Nanomateriálová chemie Ch Chemie pro víceoborové studium Biologie (uč.) Ch, Bi Chemie pro víceoborové studium Fyzika (uč.) Ch, F Chemie pro víceoborové studium Geografie (uč.) Ch, Z Chemie pro víceoborové studium Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (uč.) Ch Chemie pro víceoborové studium Matematika (uč.) Ch, M BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 9

12 Studijní program / obor Předměty PZ R PPP U BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ B1501 Biologie Molekulární a buněčná biologie Bi a zákl. Ch Biologie a ekologie Bi a zákl. Ch Experimentální biologie Bi a zákl. Ch Biologie Geografie (uč.) Bi, Z Biologie Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (uč.) Bi, Ch B1801 Ekologie a ochrana prostředí Ekologie a ochrana životního prostředí Bi B1701 Fyzika Aplikovaná fyzika F, M Biofyzika F, M Obecná fyzika a matematická fyzika F, M Nanotechnologle F, M Optika a optoelektronika F, M Přístrojová fyzika F, M Molekulární biofyzika F, M, Ch Počítačová fyzika F, M 3 20 Digitální a přístrojová optika F, M Fyzika Matematika (uč.) F, M Fyzika Informatika pro vzděláváni (uč.) F, M B1801 lnformatlka Aplikovaná informatika M Informatika M B8345 Specializace ve zdravotnictví Optometrie F, Bi Uchazeči o bakalářské studium si mohou zvolit některou z níže uvedaných (učitelských) kombinaci, u kterých však nemusí být zajištěno, že se povinné předměty nebudou překrývat. Studenti těchto kombinací musí tady počítat s tím, že si nebudou moci zapsat všechny předměty v doporučeném ročníku. Navýhodou může být i odtažitost kombinovaných oborů. Jako program se vždy uvádí první obor ze zvolené dvojice. V závorce jsou uvedeny předměty příjímací zkoušky. Matematika Biologie v ochraně životního prostředí Fyzika Biologie v ochraně životního prostředí Matamatika Geologie a ochrana životního prostředí pro vzděláváni Fyzika Geografie Matamatika Anglická filologie Fyzika Biologie Chemie pro víceoborové studium Informatika pro vzdělávání Geografie Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání B1801 Informatika Aplikovaná informatika B1101 Matematika Matematika Deskriptivní geometrie Deskriptivní geometrie Geografie Matematika Geografie

13 Studijní program / obor R PPP U PREZENČNÍ STUDIUM MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ N1101 Matematika Diskrétní matematika Matematika a její aplikace / Applied Mathematics Učitelství matematiky pro SS Učitelství biologie pro SŠ Učitelství matematiky pro SS Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ Učitelství matematiky pro SS Učitelství geografie pro SŠ Učitelství matematiky pro SS Učitelství výpočetní techniky pro SŠ N1103 Aplikovaná matematika Aplikace matematiky v ekonomii N1201 Geologie Environmentální geologie N1301 Geografie Geoinformatika lnternational Development Studies (placená forma) Mezinárodní rozvojová studia Regionální geografie Učitelství geografie pro SŠ Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro SŠ Učitelství geografie pro SŠ Historie N1406 Biochemie Biochemie Bioinformatika 2 10 Biotechnologie a genové inženýrství N1407 Chemie Analytická chemie Anorganická chemie Bioorganická chemie a chemická biologie Bioanorganická chemie Fyzikální chemie Materiálová chemie Organická chemie Učitelství chemie pro SŠ Učitelství biologie pro SS Učitelství chemie pro SŠ Učitelství fyziky pro SS Učitelství chemie pro SŠ Učitelství geografie pro SS 2 10 Učitelství chemie pro SŠ Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ 2 10 Učitelství chemie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM 11

14 Studijní program / obor R PPP U MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM PREZENČNÍ STUDIUM MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ N1501 Biologie Botanika Hydrobiologie Molekulární a buněčná biologie Zoologie Experimentálnl biologie Fyziologie rostlin Učitelství biologie pro SŠ Učitelství geografie pro SŠ Učitelství biologie pro SŠ Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ N1601 Ekologie a ochrana prostředí Ochrana a tvorba krajiny Ochrana a tvorba životního prostředí N1701 Fyzika Aplikovaná fyzika Biofyzika Obecná fyzika a matematická fyzika Optika a optoelektronika Nanotechnologie Molekulární biofyzika Digitální a přístrojová optika Učitelství fyziky pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ N1801 Informatika Informatika N5345 Specializace ve zdravotnictví Optometrie N1101 Matematika Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství geografie pro SŠ N 1701 Fyzika Učitelství fyziky pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ Použité zkratky: PPP = předpokládaný počet přijatých a zapsaných ke studiu v roce 2015, U = počet uchazečů v roce 2014, PP = počet přijatých v roce 2014, PZ = příjímací zkouška, R standardní doba studia v rocích, U počet uchazečů, N = nově otevřený obor, Bi = biologie, TSP = test studijních předpokladů na PdF/FF, F = fyzika, Ch = chemie, I = Informatika, M = matematika, Z = zeměpis, SŠ = střední škola, (uč.) = učitelství. 12

15 PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 Promíjení přijímacích zkoušek bakalářské studijní programy Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Obory pravděpodobně bez přijímacích zkoušek: Na následující bakalářské studijní obory budou přijímací zkoušky s velkou pravděpodobností prominuty, o prominutí není třeba žádat. Přijímací zkoušky se uskuteční pouze v případě, že počet přihlášek výrazně překročí kapacitu oboru: Diskrétní matematika, Matematika a její aplikace, Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika, Matematika Biologie, Matematika Deskriptivní geometrie, Matematika Geografie, Matematika Informatika pro vzdělávání, Environmentální geologie, Geografie Biologie v ochraně životního prostředí, Aplikovaná chemie, Ekochemie, Chemie, Nanomateriálová chemie, Biologie Geografie, Biologie Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Aplikovaná fyzika, Biofyzika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Nanotechno logie, Optika a optoelektronika, Přístrojová fyzika, Molekulární biofyzika, Počítačová fyzika, Digitální a přístrojová optika, Fyzika Matematika, Fyzika Informatika pro vzdělávání, Aplikovaná informatika a Informatika. Obory s přijímacími zkouškami: Environmentální studia a udržitelný rozvoj, Geoinformatika a geografie, Mezinárodní rozvojová studia, Regionální geografie, Geografie Anglická filologie, Geografie Historie, Geografie Sociologie, Biochemie, Bioinformatika, Biotechnologie a genové inženýrství, Bioorganická chemie a chemická biologie, Bioanorganická chemie, Chemie pro víceoborové studium Biologie, Chemie pro víceoborové studium Fyzika, Chemie pro víceoborové studium Geografie, Chemie pro víceoborové studium Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Chemie pro víceoborové studium Matematika, Biologie a ekologie, Molekulární a buněčná biologie, Experimentální biologie, Ekologie a ochrana životního prostředí, Optometrie. U oborů s přijímacími zkouškami je možné za splnění určitých podmínek přijetí bez přijímacích zkoušek. O prominutí přijímací zkoušky však musí v tomto případě uchazeči požádat písemně. Žádost se podává spolu se zkrácenou verzí elektronické přihlášky ke studiu a musí jako přílohu obsahovat doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (např. certifikát Národní srovnávací zkoušky, ověřené kopie všech vysvědčení ze SŠ nebo prospěch potvrzený střední školou, kopie diplomů nebo jiných dokladů o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo soutěže, doklad o publikační činnosti, doklad o studiu v zahraničí). Při posuzování žádosti nebude brán zřetel na skutečnosti, které nejsou písemně doloženy. Podmínkou zápisu je i u studentů přijatých bez přijímacích zkoušek dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (bakalářské studijní programy), případně vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně (navazující magisterské obory). 1. možnost prominutí přijímací zkoušky: Národní srovnávací zkoušky PřF UP v Olomouci přijme do všech studijních programů všechny studenty, kteří v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) úspěšně složí zkoušku z Obecných studijních předpokladů v základní verzi (OSP Z) nebo z Matematiky. Za úspěšné složení zkoušky se v obou případech považuje dosáhnutí minimálního percentilu 90. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). V případě, že se tito studenti ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 zapíší, bude jim formou mimořádného stipendia vyplaceno 500 Kč jako kompenzace za náklady spojené s vystavením certifikátu. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 13

16 2. možnost prominutí přijímací zkoušky: splnění specifických podmínek oboru PřF UP v Olomouci přijme do všech studijních oborů všechny studenty, kteří splní v oboru, na který se hlásí, podmínky pro prominutí přijímací zkoušky uvedené v následující tabulce. Pokud je součástí podmínek průměr známek na střední škole, zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2015 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. Ostatní podmínky se vztahují k předmětům přijímací zkoušky, tj. jak v případě prospěchu, tak účasti v olympiádách a srovnatelných soutěžích. Tabulkový přehled podmínek bakalářské studijní programy Studijní program / obor PPZ PPP Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky* Předměty přijímací zkoušky**+ soutěže + jiné podmínky Prezenční studium bakalářské B1301 Geografie Environmentální studia a udržitelný rozvoj Z 25 NSZ (OSP Z) minimálně percentil 80 nebo PPZ 1,80 a současně umístění v CKO. Geoinformatika a geografie Z, M 40 NSZ (OSP Z a současně M) minimálně percentil 80 nebo místo v krajském či vyšším kole SŠ soutěží v oborech Z, M nebo publikační činnost v oboru nebo průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ 1,80 nebo studium v zahraničí. Mezinárodní rozvojová studia Z 35 NSZ (OSP Z) minimálně percentil 80 nebo PPZ 1,80 a současně místo v CKO. Regionální geografie Z 60 NSZ (OSP Z nebo M) minimálně percentil 80 nebo účast v CKO. Geografie Biologie v OŽP (uč.) Z, Bi 10 Geografie: NSZ (OSP Z nebo M) minimálně percentil 80 nebo účast v CKO. Geografie Historie (uč.) Z, SPF+OT 15 Geografie: NSZ (OSP Z nebo M) minimálně percentil 80 nebo účast v CKO. Geografie Anglická filologie (uč.) Z, SPF+OT 15 Geografie: NSZ (OSP Z nebo M) minimálně percentil 80 nebo účast v CKO. Geografie - Sociologie Z, SPF+OT 15 Geografie: NSZ (OSP Z nebo M) minimálně percentil 80 nebo účast v CKO. B1406 Biochemie BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Biochemie Ch, Bi kritérium: umístění v krajském či vyšším kole SŠ soutěží v oborech Bi nebo Ch, kdy tito uchazeči zároveň musí mít na SŠ ve všech posledních 4 ročnících klasifikaci z každého PPZ 2,00 nebo 2. kritérium: průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech posledních 4 ročnících SŠ 1,50.*** Bioinformatika M, Ch s Bi kritérium: umístění v krajském či vyšším kole SŠ soutěží v oborech Bi, M či Ch, kdy tito uchazeči musí mít na SŠ ve všech posledních 4 ročnících klasifikaci z každého PPZ 2,00 nebo 2. kritérium: průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech posledních 4 ročnících SŠ 1,50.*** Biotechnologie a genové inženýrství Bi, Ch kritérium: umístění v krajském či vyšším kole SŠ soutěží v oborech Bi nebo Ch, kdy tito uchazeči zároveň musí mít na SŠ ve všech posledních 4 ročnících klasifikaci z každého PPZ 2,00 nebo 2. kritérium: průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech posledních 4 ročnících SŠ 1,50.*** 14

17 Studijní program / obor PPZ PPP Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky* Předměty přijímací zkoušky**+ soutěže + jiné podmínky Prezenční studium bakalářské B1407 Chemie Bioorganická chemie a chemická biologie Ch, Bi 20 PPZ 1,50 nebo účastník CKO***. Bioanorganická chemie Ch, Bi 20 PPZ 2,00. Chemie Biologie (uč.) Ch, Bi 15 PPZ 2,00. Chemie Fyzika (uč.) Ch, F 15 PPZ 2,00. Chemie Geografie (uč.) Ch, Z 10 PPZ 2,00. Chemie Geologie a OŽP pro vzdělávání (uč.) Ch 15 PPZ 2,00. Chemie Matematika (uč.) Ch, M 20 PPZ 2,00. B1501 Biologie Biologie a ekologie Bi a zákl. Ch 25 Průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ 1,50 a současně PPZ = 1,00 nebo PPZ 2,00 a současně účastník CKO. Experimentální biologie Bi a zákl. Ch 25 PPZ 2,00 a současně účastník CKO. Molekulární a buněčná biologie Bi a zákl. Ch 40 PPZ 2,00 a současně účastník CKO. B1601 Ekologie a ochrana prostředí Ekologie a ochrana životního prostředí Bi 25 PPZ 2,00 a současně účastník CKO. B5345 Specializace ve zdravotnictví Optometrie F, Bi 25 Použité zkratky: PPZ = předměty přijímací zkoušky; PPP = předpokládaný počet přijatých studentů pro akademický rok 2015/2016; CKO = celostátní kolo olympiády; SOČ = středoškolská odborná činnost; SM(2F) = průměrný prospěch 2 předmětů státní maturity, z toho 1 musí být M a druhý jeden ze tří, a to: F, Ch, nebo Bi. * Podmínky prominutí přijímací zkoušky se vždy vztahují k předmětům přijímací zkoušky, tj. jak v případě prospěchu, tak účasti v olympiádách a srovnatelných soutěžích ** Uchazeči, kteří mají na střední škole průměr klasifikace z každého z předmětů přijímací zkoušky menší nebo roven uvedené hodnotě (zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních 4 ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2015 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení) *** Hodnotící kritérium v případě většího počtu uchazečů nad stanovený limit bude vycházet z pořadí na základě celkového průměru známek ze střední školy za poslední 4 ročníky. Zkratky předmětů přijímací zkoušky: Bi = biologie, D = dějepis, F = fyzika, Ch = chemie, M = matematika, Z = zeměpis (vše v rozsahu středoškolského studia), SPF test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách na FF UP v Olomouci, OT Písemný oborový test zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor na FF UP v Olomouci. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 15

18 Promíjení přijímacích zkoušek navazující magisterské studium Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči, kteří splňují podmínky stanovené pro jednotlivé studijní obory. Podmínky se vztahují k absolvování daného studijního programu (oboru) tzv. přímá prostupnost při absolvovaní určitého bakalářského studijního programu (oboru), nebo splněním podmínky váženého studijního průměru a celkového výsledku státní závěrečné zkoušky. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Žádost o prominutí přijímací zkoušky se zasílá společně se zkrácenou verzí elektronické přihlášky ke studiu a musí jako přílohu obsahovat ověřené kopie všech dokladů. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci, doloží žádost ověřenou kopií Diploma Supplement. Přehledné zpracování podmínek navazující magisterské studijní programy Studijní program / obor PPP Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Prezenční studium magisterské navazující N1101 Matematika Diskrétní matematika 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Diskrétní matematika Matematika a její aplikace 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Matematika a její aplikace Učitelství Matematiky Biologie pro SŠ 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Matematika Biologie Učitelství Matematiky Deskriptivní geometrie pro SŠ 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Matematika Deskriptivní geometrie Učitelství Matematiky Geografie pro SŠ 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Matematika Geografie MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM N1103 Učitelství Matematiky Výpočetní techniky pro SŠ Aplikovaná matematika 20 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Matematika Výpočetní technika/informatika Aplikace matematiky v ekonomii 30 Přímá prostupnost absolventů bakalářských studijních oborů Matematika ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika, Matematika a její aplikace Matematické a počítačové modelování 15 N1201 Geologie N1301 Environmentální geologie 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního programu Geologie Geografie Geoinformatika 20 Mezinárodní rozvojová studia 30 International Development Studies (placená forma) 15 16

19 Studijní program / obor PPP Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Prezenční studium magisterské navazující Regionální geografie 40 absolventi bakalářského studijního oboru Regionální geografie, jejichž vážený SP 1,50 a celkové hodnocení SZZ výborně (A), výborně mínus (B) nebo velmi dobře (C) Učitelství Geografie Biologie v OŽP pro SŠ 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Geografie Biologie v OŽP Učitelství Geografie Historie pro SŠ 15 N1406 Biochemie Biochemie 24 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Biochemie Bioinformatika 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Bioinformatika Biotechnologie a genové inženýrství 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Biotechnologie a genové inženýrství N1406 Biochemistry Biochemistry N1407 Chemie Anorganická chemie 20 Organická chemie 10 Bioanorganická chemie 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Chemie Materiálová chemie 10 Analytická chemie 20 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Chemie Ostatní absolventi studijního programu Chemie: vážený SP 1,50 a SZZ = výborně, přičemž je alespoň Chemie životního prostředí 10 jeden z předmětů SZZ ACH nebo CHŽP klasifikován výborně Fyzikální chemie 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Chemie Ostatní absolventi studijního programu Chemie: vážený SP 1,50 a SZZ z předmětů Obecná a FCH = výborně, ACH (nebo AgCH, OCH, či BIOCHEM) = výborně Bioorganická chemie a chemická biologie 10 Učitelství Chemie Biologie pro SŠ 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Chemie Biologie Učitelství Chemie Fyziky pro SŠ 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Chemie Fyzika Učitelství Chemie Geografie pro SŠ 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Chemie Geografie Učitelství Chemie Geologie a ochrany ŽP pro SŠ 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Chemie Geologie a ochrana ŽP Učitelství Chemie Matematiky pro SŠ 20 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Chemie Matematika MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM 17

20 N1501 Biologie Studijní program / obor PPP Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Botanika 10 Hydrobiologie 10 Prezenční studium magisterské navazující Molekulární a buněčná biologie 25 absolventi bakalářského studijního oboru Molekulární a buněčná biologie, jejichž vážený SP 1,50 a SZZ = výborně (A), výborně mínus (B) nebo velmi dobře (C) Zoologie 15 Experimentální biologie 15 absolventi bakalářských studijních oborů Experimentální biologie, Fyziologie rostlin nebo Molekulární a buněčná biologie, jejichž vážený SP 1,50 a SZZ = výborně Fyziologie rostlin 15 absolventi bakalářských studijních oborů Experimentální biologie, Fyziologie rostlin nebo Molekulární a buněčná biologie, jejichž vážený SP 1,50 a SZZ = výborně Učitelství Biologie Geografie pro SŠ 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Biologie - Geografie Učitelství Biologie Geologie a ochrany ŽP pro SŠ 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Biologie Geologie a ochrana ŽP N1601 Ekologie a ochrana prostředí Ochrana a tvorba krajiny 15 absolventi bakalářského studijního oboru Ekologie a ochrana prostředí, jejichž vážený SP 1,50 a SZZ = výborně Ochrana a tvorba životního prostředí 15 N1701 Fyzika Optika a optoelektronika 10 MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM Aplikovaná fyzika 10 Nanotechnologie 20 Biofyzika 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Biofyzika nebo Molekulární biofyzika Molekulární biofyzika 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Biofyzika nebo Molekulární biofyzika Obecná fyzika a matematická fyzika 10 Digitální a přístrojová optika 15 Fyzika Matematika pro SŠ (uč.) 40 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Fyzika Matematika Fyzika Výpočetní technika (uč.) 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Fyzika Výpočetní technika/informatika N1801 Informatika Informatika 15 N5345 Specializace ve zdravotnictví Optometrie 10 18

21 Studijní program/obor PPP Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Kombinované studium navazující magisterské N1101 Matematika Učitelství Matematiky Geografie pro SŠ 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Matematika Geografie Učitelství Matematiky Deskriptivní geometrie pro SŠ 15 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Matematika Deskriptivní geometrie N1701 Fyzika Učitelství Fyziky Matematiky pro SŠ 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Fyzika Matematika Učitelství Fyziky Geografie pro SŠ 10 Přímá prostupnost absolventů bakalářského studijního oboru Fyzika Geografie Použité zkratky: Uč. = učitelství Vážený SP = vážený studijní průměr dosažený v bakalářském studiu SZZ = státní závěrečná zkouška (podmínka pro výsledek SZZ = celkový výsledek SZZ), vždy se vztahuje ke stejnému nebo příbuznému oboru PPP = předpokládaný počet přijatých studentů pro akademický rok 2014/2015 Obecná a FCH = obecná a fyzikální chemie, ACH = analytická chemie, AgCH = anorganická chemie, OCH = organická chemie, BIOCHEM = biochemie MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM 19

22 STIPENDIA PRO STUDENTY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY V AKADEMICKÉM ROCE 2015/ Jednorázové prospěchové stipendium ve výši 5000 Kč bude přiznáno každému studentovi, který za akademický rok 2014/2015 dosáhne váženého studijního průměru nejvýše 1,5, zároveň získá aspoň 60 kreditů a zapíše se pro akademický rok 2015/2016 do druhého nebo třetího ročníku prezenčního bakalářského studia nebo do druhého ročníku navazujícího magisterského studia, přičemž se do studia nezapočítávají předměty uznané z předchozího studia a započítávají předměty realizované v zahraničí. 2. Mimořádné jednorázové prospěchové stipendium ve výši 6000 Kč bude za akademický rok 2014/2015 přiznáno každému absolventovi prezenčního studia, který absolvoval studium s vyznamenáním. 3. Mimořádné jednorázové sociální stipendium děkana může být na základě písemné žádosti přiznáno každému studentovi prezenčního studia v případě katastrofy, životní krize apod. Přiznání a výši stipendia stanoví děkan na základě návrhu proděkanky pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti. 4. Mimořádné jednorázové stipendium ve výši Kč bude v listopadu 2015 přiznáno každému studentovi 1. ročníku bakalářského studia, který se stal úspěšným řešitelem celostátního kola nejvyšší kategorie olympiády v oboru, který odpovídá programu nebo oboru studovanému na PřF UP v Olomouci. Stipendium bude za stejných podmínek vyplaceno i studentovi, který obsadil místo v celostátním kole SOČ, přičemž mu v případě kolektivní práce bude vyplaceno stipendium ve výši / n Kč, kde n je počet autorů práce. 5. Jednorázové stipendium za výsledky v oblasti vědy a výzkumu bude přiznáno každému studentovi bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu, který splňuje podmínky stanovené statutem Ceny děkana PřF UP v Olomouci udělované autorským kolektivům učebních a populárně-vědeckých textů, monografií, vědeckých publikací a aplikovaných výsledků. Výše stipendia odpovídá ceně, kterou by obdržel zaměstnanec s úvazkem 1, Mimořádné jednorázové stipendium za úspěšné složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky ve výši 2500 Kč bude přiznáno každému studentovi PřF UP v Olomouci, který je studentem 3. ročníku bakalářského studijního programu, studentem navazujícího magisterského studijního programu nebo studentem doktorského studijního programu ve standardní době studia, který předloží platný certifikát mezinárodně uznávané jazykové zkoušky na úrovni B2 a vyšší. Datum úspěšného absolvování nesmí být starší než jeden kalendářní rok (ve vztahu k termínu podání žádosti). 20

23 POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM Poplatky za studium při překročení standardní doby studia Výše poplatků za překročení standardní doby studia o výše než jeden rok (dle ustanovení 58 odst. 3 zákona o vysokých školách) je v souladu s ustanovení Statutu UP stanovena pro daný akademický rok s ohledem na vyhlášený standard UP. Poplatky za studium v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu V souladu se Statutem UP je poplatek za studium absolventa bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu (viz ustanovení 58 odst. 4 zákona o vysokých školách) za každý započatý jeden rok studia roven základu vyhlášenému MŠMT ČR, který je stanoven pro daný akademický rok. MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ Přírodovědecká fakulta UP podporuje a klade velký důraz na rozvoj mezinárodní spolupráce se zahraničními institucemi. Studenti vyjíždějí nejčastěji v rámci programu Erasmus + a to jak na studijní tak i pracovní stáže, ale také na základě meziuniverzitních a mezifakultních dohod s partnerskými univerzitami po celém světě, prostřednictvím mezivládních dohod (kvóty a výběrová řízení MŠMT). Erasmus + Studenti mohou vyjet na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi katedrami, příp. fakultami a partnerskými univerzitami v EU. V rámci tohoto programu zůstává vyjíždějící i během pobytu na zahraniční univerzitě studentem UP a studium v zahraničí je mu plně uznáno. Stipendijní místa jsou obsazována na základě výběrového řízení. Studijní pobyty v rámci projektu CEEPUS středoevropský výměnný univerzitní program Program CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je Středoevropský výměnný program pro vysoké školy, který je určen pro studenty bakalářských (od třetího semestru), navazujících magisterských i doktorských studijních programů. Země, které se programu účastní, vkládají každoročně do programu určitý počet stipendijních měsíců určený pro přijetí zahraničních studentů a učitelů. CEEPUS je založen na reciprocitě výměn. V rámci programu vyjíždí studenti Přírodovědecké fakulty do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska. 21

24 CIZÍ JAZYKY NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UP Přírodovědecká fakulta UP podporuje výuku cizích jazyků a umožňuje tak svým studentům uplatnit se na trhu práce nejen díky odborným znalostem, ale také díky znalosti cizích jazyků. Desítky studentů PřF UP každoročně využívají možnosti programu ERASMUS a odjíždějí na stáže na evropské univerzity, nebo Merillova programu, který poskytuje vybraným zájemcům finanční prostředky na studium v USA. Angličtina jako jazyk vědy číslo jedna je zařazena do naprosté většiny studijních plánů jednooborového studia. Studenti ho učitelského studia mají možnost volby mezi angličtinou, němčinou a ruštinou. Informace o povinných předmětech studijního oboru, o který máte zájem, najdete na a výuka/ Programy a obory. Obvykle mají studijní plány samostatný jazykový blok předmětů, z nichž si student musí vybrat alespoň jeden. Jazykově zdatní studenti jednooborového studia dávají přednost akademické nebo odborné angličtině, ostatní se spokojí s obecnou angličtinou, nicméně minimální jazyková úroveň je B1, tedy středně pokročilá. Studenti ho studia mohou volit jednak mezi cizími jazyky a jednak mezi zaměřením předmětů. Nutnost absolvování cizího jazyka a současně možnost výběru z několika variant považujeme za optimální řešení jazykové výuky, které oceňují i studenti. Nabídka předmětů, které garantuje Kabinet cizích jazyků, je široká. Kromě Obecné angličtiny pro středně pokročilé, si lze zapsat Akademickou angličtinu, Academic Writing, Prezentace v angličtině a pro zájemce o zahraniční stáže byl připraven předmět English for Study Abroad. Mostem mezi obecným a odborným jazykem jsou předměty Anglická terminologie a prezentace, které jsou připraveny pro sedm oblastí: biologie, ekologie, fyzika, geoinformatika, chemie, matematika a zeměpis. Studenti matematiky a ekonomie si mohou zvolit Business English nebo Financial English. Kapacita výuky předmětů Kabinetu cizích jazyků je cca 1000 studentů za semestr a je nutné uspokojit poptávku po předmětech povinných a povinně-volitelných. Předměty, které mají doplňující charakter, např. Angličtina pro mírně pokročilé, Anglická konverzace, Anglická gramatika apod., nabízíme jen v případě volné kapacity. Kontaktní informace: PhDr. Olga Vítkovská Kabinet cizích jazyků PřF UP 17. listopadu 1192/12 tel.:

25 Bakalářské studijní programy

26 Diskrétní matematika jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Obsah bakalářského programu Diskrétní matematika tvoří předměty umožňující získání všeobecných základů matematických disciplín, které jsou doplněny o základy diskrétní matematiky. Studenti se navíc naučí pracovat s potřebným matematickým softwarem, který je využitelný v široké praxi. Absolvent studia je vybaven širšími znalostmi základních matematických disciplín (algebra, geometrie, matematická analýza), dále ovládá speciál ní matematické disciplíny (základy kombinatoriky, grafy a sítě, automaty, lineár ní programování apod.), které jsou nezbytné jako teoretický základ při řešení problémů v oblasti diskrétní matematiky. Získá rovněž schopnost využívat matematický software při studiu i v praxi. Absolvent má rozvinuté abstraktní myšlení nutné k tvůrčímu přístupu při formulaci a řešení praktických problémů. Je připraven k pokračování v navazujícím magisterském studiu, dále pro práci v profesích vyžadujících potřebné znalosti z matematiky a práci s počítačem. Matematika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru. V případě konání přijímacích zkoušek je jejich obsahem matematika v rozsahu učiva gymnázia. Navazující magisterské studium Diskrétní matematika B1101 Matematika doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D. Katedra algebry a geometrie 17. listopadu 1192/12 tel.:

27 Matematika a její aplikace jednooborové Studenti bakalářského studijního oboru Matematika a její aplikace získají základní matematické znalosti zejména z matematické analýzy, algebry, geometrie, numerických metod a statistiky. Budou moci pokračovat v navazujícím magisterském studiu na některém matematickém oboru naší či jiné univerzity. Budou také připraveni tak, aby se, po doplnění konkrétních znalostí, uplatnili v praxi v profesích vyžadujících znalosti matematiky, schopnost matematického myšlení a práci s počítači. Absolvent získá ucelené vzdělání v základních matematických disciplínách a prakticky zvládne práci s počítačem a základními softwarovými prostředky. Rovněž bude připraven pokračovat v navazujícím magisterském studiu oborů Matematika a její aplikace, Aplikace matematiky v ekonomii a Diskrétní matematika na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci a pro studium matematických oborů na jiných vysokých školách. Absolventi se mohou rovněž uplatnit v profesích vyžadujících znalosti matematiky, schopnost matematického myšlení a ve sféře ekonomické, finanční či informatické. Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru. V případě konání přijímacích zkoušek je jejich obsahem matematika v rozsahu učiva gymnázia. Navazující magisterské studium Matematika a její aplikace, Aplikace matematiky v ekonomii, Matematické a počítačové modelování B1101 Matematika doc. Mgr. Karel Pastor, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky 17. listopadu 1192/12 tel.: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 25

28 Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví Bc. prezenční jednooborové délka studia 3 Mgr. nav. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Bakalářský studijní obor Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/ pojišťovnictví si klade za cíl vychovávat matematiky, kteří disponují znalostmi a dovednostmi umožňujícími okamžité uplatnění ve sféře ekonomických aplikací (banky, pojišťovny, ekonomické úseky státní správy a samosprávy, soukromý sektor), ale kteří mají současně i dostatečnou teoretickou přípravu k tomu, aby mohli v případě zájmu pokračovat ve studiu na navazujících magisterských matematicko-ekonomických, popř. ekonomických studijních oborech. (Přímo na PřF UP je pro absolventy tohoto studia určen navazující magisterský studijní obor Aplikace matematiky v ekonomii.) Konkrétní zaměření tohoto bakalářského studijního oboru, bankovnictví nebo pojišťovnictví, si student volí na počátku studia. Absolvent tohoto bakalářského studijního oboru je vybaven základními znalostmi z oblasti teoretické matematiky (matematická analýza, algebra, numerická matematika), z oblasti teorie pravděpodobnosti a matematické i aplikované statistiky a z oblasti aplikací matematiky v ekonomii (operační výzkum, metody rozhodování, finanční a pojistná matematika). Jeho ekonomické znalosti a dovednosti (speciálně z oblasti bankovnictví, alternativně pojišťovnictví) jsou na takové úrovni, aby mu umožnily bezproblémové začlenění do praxe finančních institucí. Je schopen tvořivé aplikace matematických metod při řešení konkrétních ekonomických úloh. Dokáže pracovat s matematickým, statistickým a účetním softwarem. Při práci je schopen aktivně používat anglický jazyk. Má rozvinuté komunikační a prezentační schopnosti. Je schopen samostatného přístupu k řešení problémů i práce v mezioborových týmech. Je připraven ke kvalifikované práci matematika v ekonomickém prostředí (zejména ve finanční sféře) i k dalšímu prohlubování znalostí na navazujícím magisterském studiu matematicko-ekonomického charakteru. Přímé pracovní uplatnění nachází především v bankách, pojišťovnách, ve státní správě i firmách. Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru. V případě konání přijímacích zkoušek je jejich obsahem matematika v rozsahu učiva gymnázia. Navazující magisterské studium Aplikace matematiky v ekonomii B1103 Aplikovaná matematika doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky 17. listopadu 1192/ Olomouc Tel.:

29 Aplikovaná statistika Bc. prezenční jednooborové délka studia 3 Mgr. nav. Obor Aplikovaná statistika je orientován na problematiku stochastických modelů v ekonomických, přírodních, technických a společenských vědách. Studentům tohoto oboru je poskytnuto ucelené vzdělání v základních statistických disciplínách i ve využívání současných výpočetních a informatických prostředků. Teoretická příprava studentů je zaměřena na získání základních poznatků z matematické analýzy, lineární algebry, numerických výpočetních metod, optimalizačních metod a hlubších znalostí pravděpodobnosti a statistiky. Její součástí je také jazyková příprava.. Absolventi tohoto bakalářského studia jsou připraveni pro uplatnění v praxi nebo mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Aplikace matematiky v ekonomii nebo Matematika a její aplikace. Absolvent je připraven k tvořivé aplikaci matematických metod, zejména statistiky, v konkrétních problémech praxe (např. ekonomie, biologie, medicína, kontrola kvality, metrologie) a k práci se statistickým softwarem. Absolvent najde uplatnění v oblasti státní správy, v progresivních týmech využívajících statistické postupy, v podnicích, které kladou důraz na řízení jakosti, v oblasti marketingu, logistiky. Absolvent oboru má rozvinuté abstraktní myšlení a tvůrčí přístup k formulaci a řešení problémů. Po získání nezbytných znalostí z dalších oborů je schopen pokračovat i v magisterském studiu v nematematických oborech. Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru. V případě konání přijímacích zkoušek je jejich obsahem matematika v rozsahu učiva gymnázia. Navazující magisterské studium Aplikace matematiky v ekonomii B1103 Aplikovaná matematika doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky 17. listopadu 1192/12 tel.: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 27

30 Environmentální geologie jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Bakalářské studium oboru Environmentální geologie je zaměřeno především na povinné zvládnutí základních a aplikovaných geologických disciplín a oborů, které studentům umožní získat ucelené znalosti o horninách a litosféře. Zhruba třetinový podíl z celkového obsahu studia je věnován negeologickým a hraničním přírodovědným oborům a jejich aplikacím biologii, ekologii, krajinné ekologii, pedologii, klimatologii, ochraně ovzduší, kartografii, geoinformatice a legislativě. Značný důraz bude kladen na praktickou přípravu (geologické exkurze a praxe v terénu, kurz geologického mapování, laboratorní práce, geologické semináře atp.). Absolvent studia bude velmi dobře ovládat teoretické základy geologie a bude rozumět procesům probíhajícím v litosféře a horninovém prostředí. Absolvent bude znát základní praktické postupy v aplikovaných geologických oborech, ovládat základy širokého spektra příbuzných nebo hraničních biologických, ekologických a geografických oborů a během studia bude absolvovat poměrně intenzivní jazykovou přípravu s důrazem na terminologii oboru. Absolvent bude schopen samostatně zpracovávat odbornou literaturu a vykonávat základní posudkovou činnost v oblasti životního prostředí. Absolventi budou moci zastávat funkce ve státní správě či soukromé sféře příslušející bakalářskému stupni vysokoškolského vzdělání nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu Environmentální geologie a příbuzných oborů i na jiných VŠ. Chemie v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětu přijímací zkoušky. Stanovená podmínka je průměr klasifikace na SŠ (výroční vysvědčení) z předmětu chemie menší nebo roven 2,00. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Environmentální geologie B1201 Geologie prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. Katedra geologie 17. listopadu 1192/12 tel.:

31 Environmentální studia a udržitelný rozvoj Bc. prezenční jednooborové délka studia 3 Mgr. nav. Studijní obor Environmentální studia a udržitelný rozvoj poskytuje studentům potřebné znalosti a dovednosti v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. U udržitelného rozvoje je kladen důraz na propojení a pochopení vzájemných vazeb a souvislostí tří hlavních pilířů: environmentálního, ekonomického a sociálního pilíře. Z geografické oblasti je kladen důraz zejména na základy fyzické a socioekonomické geografie. To umožní studentům propojit tyto základní poznatky věd o Zemi se systémově pojatým studiem životního prostředí (environmentalistiky). Toto je pak výchozím bodem pro interdisciplinárně orientované studium dlouhodobě udržitelného rozvoje. Absolvent bakalářského studijního oboru Environmentální studia a udržitelný rozvoj získá teoretické znalosti a praktické dovednosti pro uplatňování principů udržitelného rozvoje ve státní správě a samosprávě, v ziskovém (podnikatelském) i neziskovém (nevládním) sektoru. Kromě znalostí v oblasti věd o Zemi a environmentalistiky bude mít solidní základy v oblasti ekonomie (včetně environmentální ekonomie), vybraných sociálních věd a také v oblasti environmentálního a rozvojového vzdělávání (bude tedy schopen působit kvalifikovaně i v oblasti práce s projektem, hodnocení vlivů na životní prostředí, práce s geografickými informačními systémy (GIS), statistického zpracování dat apod. Požadavky přijímací zkoušky Zeměpis v rozsahu učiva gymnázia s všeobecným přehledem o současném dění ve světě. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné v případě, že uchazeč dosáhne minimálního percentilu 80 v Národní srovnávací zkoušce z Obecných studijních předpokladů v základní verzi (OSP Z), rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) nebo v případě, že má průměrný prospěch z předmětů přijímací zkoušky na střední škole menší nebo roven 1,80 a současně se umístil na místě v celostátním kole oborové olympiády. B1301 Geografie doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D. Kontaktní informace: doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. tel.: Katedra rozvojových studií 17. listopadu 12, development.upol.cz BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 29

32 Geoinformatika a geografie jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 30 Bakalářský studijní obor Geoinformatika a geografie je vhodný pro uchazeče se zájmem o geografii a informatiku. V geografii je kladen důraz na dílčí geografické disciplíny (např. klimatologie, hydrologie, demografie) a metody studia krajinné sféry. V geoinformatice se studenti seznamují se základními geoinformačními technologiemi (geografické informační systémy, dálkový průzkum Země, navigační systémy, geostatistika, počítačová kartografie) a s jejich aplikacemi v geografických úlohách. Důležitou součástí je výuka kartografie a její využití jak v geografii, tak i v geoinformatice. Teoretické poznatky získané při studiu jsou propojovány s praktickými dovednostmi v rámci řešení semestrálních úkolů. Absolventi budou schopni realizovat operační, dokumentační a zčásti i výzkumnou a vývojovou činnost, včetně řešení běžných geografických úkolů. Během studia studenti získají potřebné teoretické poznatky a dovednosti dílčích geografických a geoinformatických disciplín. Prakticky se seznámí s nejrozšířenějšími moderními programovými produkty. Studenti získávají znalosti základních informatických a matematických disciplín (geometrie, nu merické metody, statistika), teoretického základu informatiky, programování a programovacích paradigmat, počítačových sítí, databázových a informačních systémů. Rovněž získávají zkušenosti s realizací softwarového projektu. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Absolventi studia získávají bez problémů zajímavé pracovní nabídky již během studia, především v kartografických vydavatelstvích, vývojářských firmách, správách CHKO, úřadech veřejné správy, odděleních správců inženýrských sítí a dalších subjektech, kde zpracovávají informace o krajině a společnosti. Zeměpis a matematika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, kterými jsou: v případě, že uchazeč dosáhne minimálního percentilu 80 v Národní srovnávací zkoušce z Obecných studijních předpokladů v základní verzi (OSP Z) a současně z Matematiky, rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), nebo v případě, že uchazeč splňuje jedno z níže uvedených kritérií, a to umístění v krajském nebo celostátním kole SŠ soutěží v oborech zeměpis, matematika nebo informatika nebo má publikační činnost nebo má průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ menší nebo roven 1,80 nebo dlouhodobě studoval v zahraničí. Navazující magisterské studium Geoinformatika B1301 Geografie prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Katedra geoinformatiky 17. listopadu 50 tel.:

33 Mezinárodní rozvojová studia jednooborové Bakalářský obor Mezinárodní rozvojová studia poskytuje posluchačům teoretické znalosti pro porozumění geografických a socioekonomických faktorů rozvoje méně rozvinutých zemí. Studijní plán klade důraz na geografické zaměření oboru (základy fyzické a humánní geografie, regionální geografie rozvojových regionů) a na vyváženost ostatních disciplín přispívajících k porozumění problémů této skupiny zemí. Jádrem studijního oboru jsou rozvojově zaměřené předměty, zejména rozvojové teorie, rozvojová ekonomie a politika, rozvojová spolupráce. Kromě teoretických znalostí nabízí studium předměty zaměřené na osvojení dovedností, především v oblastech získávání, zpracovávání a vyhodnocování informací, jazykových kompetencí (angličtina a druhý cizí jazyk) a řízení projektů. V rámci volitelného okruhu státních závěrečných zkoušek si studenti vybírají jednu ze dvou specializací Rozvojová ekonomie a politika, nebo Environmentální studia. Cílem oboru je připravit odborníky v oblasti mezinárodního rozvoje. Získané kompetence umožní absolventům analyzovat rozvojové problémy, navrhovat a realizovat jejich řešení jak na politické, tak praktické úrovni, a to při respektování lokálních podmínek. Absolventi oboru budou připraveni na práci v národních i mezinárodních institucích působících v oblasti mezinárodního rozvoje. Především jde o vládní a nevládní instituce realizující programy a projekty v rozvojových zemích (včetně rozvojové spolupráce) a dále nevládní think-tanky a organizace, které se zabývají rozvojovou problematikou. Komplexní znalost rozvojových regionů, ekonomické a environmentální základy a jazyková vybavenost kvalifikují absolventy také pro práci v soukromých společnostech s aktivitami v zahraničí. Praktické a relativně široké zaměření studijního oboru umožní absolventům uplatnění i mimo mezinárodní rozvoj, například v oblasti veřejné správy v České republice. Získané znalosti a dovednosti kvalifikují absolventa pro další studium v navazujících magisterských oborech podobného zaměření. Písemná přijímací zkouška se skládá se ze dvou částí: (1) zeměpis v rozsahu středoškolského učiva s orientací na rozvojové regiony, (2) všeobecný přehled se zaměřením na současné dění ve světě a rozvojovou problematiku včetně logického myšlení. Druhá část zkoušky je zadána v anglickém jazyce. B1301 Geografie doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. Katedra rozvojových studií 17. listopadu 1192/12 tel.: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 31

34 Biochemie jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Biochemie je přírodovědná disciplína zkoumající živé systémy chemickými a biologickými metodami. Zkoumá životní pochody na molekulární úrovni. Biochemie navazuje hlavně na organickou chemii a úzce souvisí s fyzio logií a molekulární biologií. Využívá poznatků mikrobiologie. Poznatky získané biochemií využívají biotechnologie, lékařské a zemědělské vědy. Bakalářské studium je všeobecným předstupněm programu magisterského a má také za úkol připravit vysokoškolsky vzdělané biochemiky. Bakalářský program je postulován na širokém základě teoretických i praktických poznatků odpovídajících současnému stavu poznání v základních chemických a biologických oborech. Absolvent má základní znalosti z matematiky, fyziky, z obecné, anorganické, organické, fyzikální chemie a biochemie. Tyto chemické vědomosti jsou doplněny kvalifikací v obecné biologii, mikrobiologii, fyziologii a molekulární biologii. Při odchodu do praxe se mohou absolventi stát kvalifikovanou pomocí při výzkumné a vývojové práci. Naleznou uplatnění v chemických, potravinářských, zemědělských, farmaceutických a zdravotnických laboratořích zaměřených na bioanalytické metody, v průmyslových laboratořích zaměřených na biotechnologie a na oblast výzkumu. Předpokládá se, že většina absolventů studijního oboru bude pokračovat v některém z programů navazujícího magisterského studia, zejména však v oboru Biochemie, či Molekulární biologie. Chemie a biologie v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění jednoho z uvedených kritérií (1. nebo 2. kritérium): 1. kritérium: umístění na místě v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole SŠ soutěží z předmětů přijímací zkoušky, tj. biologie a chemie; tito uchazeči zároveň musí mít na SŠ ve všech posledních čtyřech ročnících klasifikaci z každého předmětu přijímací zkoušky nejhůře 2, kritérium: výborné studijní výsledky (průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech posledních čtyřech ročnících SŠ menší nebo roven 1,50). Hodnotící kritérium v případě většího počtu uchazečů nad stanovený limit bude vycházet z pořadí na základě celkového průměru známek ze střední školy za poslední čtyři ročníky. Navazující magisterské studium Biochemie B1406 Biochemie doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. Katedra biochemie Šlechtitelů Olomouc-Holice tel.:

35 Regionální geografie jednooborové Bakalářský studijní obor Regionální geografie poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání, jehož cílem je získat základní poznatky a dovednosti z fyzické a sociální geografie s důrazem na hlubší odbornou analýzu jevů relevantních pro regionální dimenzi ekonomického a sociálního rozvoje. Absolvent tohoto oboru by měl zvládnout metody a techniky zpracování geografických dat, včetně metod kartografické prezentace. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat v navazujícím magisterském oboru geografického zamě ření. Absolvent je teoreticky i aplikačně připraven k hodnocení problematiky regio nální diferenciace společnosti a jejího prostředí. Je schopen spolupracovat se specialisty jiných oborů (s urbanisty, ekonomy, sociology, environmentalisty, demografy nebo specialisty na cestovní ruch či dopravu), dále se specializovat a přitom si uchovávat vědomí širších souvislostí. Absolvent si může dále rozšířit kvalifikaci i kompetence. Absolventi studijního oboru Regionální geografie najdou uplatnění v těchto segmentech trhu práce: úřady veřejné správy na úrovni municipální, regionální i centrální, především odbory regionálního rozvoje a odbory životního prostředí; agentury regionálního rozvoje; projektové, konzultační a poradenské organizace; v soukromém sektoru firmy zabývající se územním plánováním, poradenstvím, regionálním rozvojem a projektovou činností. Zeměpis v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné v případě, že uchazeč dosáhne minimálního percentilu 80 v Národní srovnávací zkoušce z Obecných studijních předpokladů v základní verzi (OSP Z) nebo z Matematiky, rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), nebo v případě, že se uchazeč umístil na místě v celostátním kole oborové olympiády. Navazující magisterské studium Regionální geografie B1301 Geografie doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. Katedra geografie 17. listopadu 1192/12 tel.: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 33

36 Bioinformatika jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Bioinformatika vychází z použití výpočetní techniky a informačních technologií v oblastech biologie, biochemie a medicíny. Původně byla úzce spojena s genetikou a genomikou, a to díky projektům sekvencování genomů řady organismů včetně člověka a výsledkům automatizovaného čtení a skládání částečných nukleotidových sekvencí. V současné době je úkolem bioinformatiky nejen vyvíjet vhodné nástroje a služby pro přístup, používání a správu databází biologických informací především z oblasti studia nukleových kyselin a proteinů včetně enzymů a membránových receptorů (sekvence, 3-D struktury, záznamy o funkci, ligandech, metabolitech aj.), ale zejména provádět konstrukce nových algoritmů, výpočetních a statistických procedur, programů a teorií pro vysvětlování vztahů mezi jednotlivými záznamy v databázi. Odborník na analýzu, zpracování a interpretaci dat získaných v biologii, biochemii a medicíně nebo dalších souvisejících odvětvích lidské činnosti. V ústavech pro biologický, biochemický a biotechnologický výzkum, dále v zemědělství, chemických, potravinářských, farmaceutických a zdravotnických zařízeních, obecně tam, kde se zpracovávají data získaná analýzou biologického vzorku. Předpokládá se, že většina absolventů bakalářského studijního oboru bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu obor Bioinformatika nebo Informatika. Matematika, chemie a biologie v rozsahu učiva gymnázia. B1406 Biochemie Prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D. CRH Šlechtitelů 586/ Olomouc tel.:

37 Biotechnologie a genové inženýrství Bc. prezenční jednooborové délka studia 3 Mgr. nav. Biotechnologie je vědní obor, který se na základě znalostí různých biologických disciplín věnuje studiu a praktické aplikaci technologií, které využívají živých biologických systémů k výrobě široce uplatnitelných produktů. Genové inženýrství je pak disciplína, která dovoluje přímý zásah do genomu organismů pomocí moderních technologií DNA. Narůstající uplatňování biotechnologií v četných sférách hospodářství proto neustále zvyšuje zájem o odborníky v oblasti základního výzkumu, vývoje a praktických aplikací moderních biotechnologických postupů a metod, což je náplní studijního oboru Biotechnologie a genové inženýrství. Obor Biotechnologie a genové inženýrství poskytuje absolventům bakalářského studia základní teoretické a praktické vědomosti o podstatě biologických, biochemických, biotechnologických a molekulárně biologických procesů. Absolventi jsou schopni se orientovat v moderních biotechnologických metodách a postupech, které mohou prakticky uplatňovat při analýze biologického materiálu. Ovládají techniky kultivace mikroorganizmů a rostlin, tkáňových kultur a přípravy biotechnologicky významných látek. V oblasti metod molekulární a buněčné biologie jsou schopni aplikovat metody izolace, charakterizace a klonovaní genů, rekombinantní DNA technologie, transformace mikrobů a rostlin a přípravu molekulárních markerů s biotechnologickým využitím. Tyto znalosti jim umožní uplatnit se v oblasti zemědělských, potravinářských, chemických, farmaceutických a environmentálních biotechnologií. Praktické uplatnění najdou především v laboratořích, výrobních a biotechnologických zařízeních firem a výrobních podniků v oblastech zemědělství, potravinářství a farmaceutického průmyslu, včetně akademických institucí, výzkumných a šlechtitelských ústavů a státní správy zajišťující kontrolu životního prostředí. Stávají se tak odborníky v různých oblastech průmyslu, akademické sféry a státní správy s biotechnologickým, biochemickým a environmentálním zaměřením. Předpokládá se, že většina absolventů bakalářského studijního stupně bude pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru Biotechnologie a genové inženýrství, které bude dále rozvíjet jejich odbornost a specializaci. Chemie a biologie v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímací zkoušky je možné při splnění jednoho z uvedených kritérií: 1. kritérium: umístění na místě v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole SŠ soutěží z předmětů přijímací zkoušky, tj. biologie a chemie; tito uchazeči zároveň musí mít na střední škole ve všech posledních čtyřech roční- B1406 Biochemie prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc. CRH Šlechtitelů 586/ Olomouc tel.: cích klasifikaci z každého předmětu přijímací zkoušky nejhůře 2, nebo 2. kritérium: výborné studijní výsledky (průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech posledních čtyřech ročnících střední školy menší nebo roven 1,50). Hodnotící kritérium v případě většího počtu uchazečů nad stanovený limit bude vycházet z pořadí na základě celkového průměru známek ze střední školy za poslední čtyři ročníky. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 35

38 Aplikovaná chemie Bc. prezenční jednooborové délka studia 3 Mgr. nav. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Obor je určen studentům, kteří mají zájem o rozšíření středoškolských znalostí chemie, angličtiny a prohloubení znalostí z oblasti výpočetní techniky. Hlavní důraz je kladen mimo základů chemie i na znalosti z oblasti využití výpočetní techniky a důkladnější jazykovou připravenost absolventa. Základní skladba studia je tvořena přibližně 40 % výuky věnované moderním chemickým oborům, 20 % výuky je zaměřeno na výpočetní techniku, 15 % na výuku angličtiny, včetně odborné terminologie, a 25 % výuky tvoří předměty všeobecného základu. Student se seznámí s moderními instrumentálními metodami a jejich aplikacemi v praxi, a to i přímo v terénu. Díky svým širokým znalostem z oblasti chemie, ovládání moderní přístrojové a počítačové techniky a kvalitním jazykovým schopnostem nalezne absolvent oboru Aplikovaná chemie široké spektrum uplatnění nejen v chemických laboratořích ve všech oblastech státní a podnikatelské sféry, včetně zdravotnictví, farmacie a potravinářství, ale i v řídicích funkcích v oblasti výroby, zpracování, nakládání, prodeje a likvidace chemických látek. Absolventi by měli dokonale zvládnout získávání a zpracování experimentálních dat a jejich následnou prezentaci, a to i v anglickém jazyce. Studium je také vhodné jako příprava pro studium na zahraniční vysoké škole. Absolvent má možnost v rámci nepřímé prostupnosti pokračovat v magisterských studijních chemických oborech na PřF UP v Olomouci na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky. Chemie v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětu přijímací zkoušky. Stanovená podmínka je průměr klasifikace na SŠ (výroční vysvědčení) z předmětu chemie menší nebo roven 2,00. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Fyzikální chemie, Materiálová chemie (nepřímá propustnost) B1407 Chemie prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. Katedra fyzikální chemie 17. listopadu 1192/12 tel.:

39 Bioanorganická chemie jednooborové Cílem bakalářského studia oboru Bioanorganická chemie je příprava absolventů se základními znalostmi všech základních oborů chemie (anorganické, fyzikální, organické, analytické chemie a biochemie), rozšířenými o znalosti z oblasti vývoje léčiv na bázi komplexních sloučenin přechodných kovů. Vzhledem k plnohodnotnému chemickému základu může student pokračovat (přímá prostupnost) v navazujícím magisterském studijním oboru Bioanorganická chemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie, Bioorganická chemie, Chemie životního prostředí, Materiálová chemie nebo po vykonání rozdílových zkoušek také v jiných chemických oborech. Absolvent bakalářského studijního oboru Bioanorganická chemie je typem vzdělání chemik s rozšířenými vědomostmi z anorganické chemie, biochemie a základními znalostmi molekulární a buněčné biologie, který má přehledné znalosti z oblasti vývoje léčiv. Je profilován jako absolvent schopný realizovat všechny potřebné chemické laboratorní operace, aplikovat základní teoretické i praktické znalosti z oboru chemie a především lépe využívat teoretické poznatky v rámci výše uvedených oborů a aplikovat souvislosti mezi nimi. Rozsah jeho vědomostí i praktických dovedností mu nabízí široké odborné uplatnění v laboratořích chemických a lékařských institucí zabývajících se výrobou nebo výzkumem biologicky aktivních látek či léčiv, a to jak v základním, tak i aplikovaném výzkumu. Přímá prostupnost do navazujícího magis terského studia oborů Bioanorganická che mie, Anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie, Bioorganická chemie, Chemie životního prostředí, Materiálová chemie. Chemie a biologie v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky. Stanovená podmínka je průměr klasifikace na SŠ (výroční vysvědčení) z předmětů chemie a biologie menší nebo roven 2,00. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Bioanorganická chemie B1407 Chemie prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. 17. listopadu 1192/12 tel: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 37

40 Bioorganická chemie a chemická biologie jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 38 Obor je určen studentům, kteří mají zájem o studium chemie se zaměřením na syntézu a studium látek s biologickou aktivitou. Hlavní důraz je kladen na základní znalosti analytické chemie, anorganické chemie, fyzikální chemie a biochemie a především pak širší znalosti organické chemie v kombinaci se základními znalostmi z oboru buněčné a molekulární biologie. Skladba předmětů vychází z povinných přednášek a cvičení nutných pro absolvování bakalářského oboru Chemie a je doplněna vybranými přednáškami z oblasti buněčné a molekulární biologie a přednáškami zaměřenými na získání znalostí z oblasti vývoje léčiv. Student se seznamuje s teoretickými znalostmi těchto oborů a získává laboratorní praxi nutnou pro práci v chemické laboratoři. Absolvent bakalářského studijního oboru Bioorganická chemie a chemická biologie je základním vzděláním chemik s rozšířenými znalostmi z organické chemie a základními znalostmi molekulární biologie a buněčné biologie, který má rovněž základní znalosti z oblasti vývoje léčiv. Je profilován jako absolvent schopný provádět základní chemické laboratorní operace, aplikovat základní teoretické i praktické znalosti z oboru chemie, šířeji využívat teoretické poznatky z oboru organické chemie a základní poznatky z oblasti molekulární a buněčné biologie. Jeho vybavení potřebným rozsahem těchto poznatků mu nabízí široké odborné uplatnění v laboratořích chemických a lékařských institucí zabývajících se výrobou nebo výzkumem biologicky aktivních látek či léčiv, a to jak v základním tak i aplikovaném výzkumu. Obsah a zaměření jeho bakalářského oboru mu též umožňuje přímou prostupnost do magisterského studia a to jak v Bioorganické chemii a chemické biologii, tak i oborů Organická chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie, Bioanorganická chemie nebo Anorganická chemie. Chemie a biologie v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky a účasti v soutěži. Stanovená podmínka je průměr klasifikace na SŠ (výroční vysvědčení) z předmětů chemie a biologie menší nebo roven 1,50 nebo účast v celostátním kole olympiády v oboru chemie nebo biologie, pouze však v případě, že student předměty přijímací zkoušky absolvoval během všech posledních 4 ročníků SŠ. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Bioorganická chemie a chemická biologie B1407 Chemie doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. Katedra organické chemie 17. listopadu 1192/12 tel.:

41 Chemie Bc. prezenční jednooborové délka studia 3 Mgr. nav. Chemie se zabývá zkoumáním vlastností látek a procesů spojených s jejich přeměnami. Zjištěné zákonitosti jsou využívány při ovlivňování chemických dějů, při syntéze látek požadovaných vlastností i jejich analýze. Chemické procesy nacházejí uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích, jejichž produkty ovlivňují náš život, jsou základem výroby řady materiálů, potravin a léků a ovlivňují životní prostředí. Studium poskytuje teoretický základ ve všech základních chemických oborech, vybudovaný na potřebných základech matematiky a fyziky. Teoretické poznatky jsou propojovány s praktickými dovednostmi v rámci řešení úkolů v laboratorních cvičeních a seminářích. Absolvent studia oboru Chemie je vysokoškolsky vzdělaným odborníkem vybaveným teoretickými a praktickými dovednostmi, které odpovídají současnému stavu rozvoje základních chemických disciplín. Je schopen samostatně plnit úkoly, se kterými se setká v laboratořích kontrolních institucí, v nejrůznějších syntetických a analytických laboratořích, případně provozech, a to jak chemických a farmaceutických, tak i potravinářských podniků. Uplatní se též v řídicích funkcích. Absolvent má možnost v rámci přímé prostupnosti pokračovat v magisterských studijních chemických oborech na PřF UP v Olomouci a také je připraven na magisterské studium chemického nebo příbuzného oboru na jiné vysoké škole u nás i v zahraničí. Chemie a fyzika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětu přijímací zkoušky. Stanovená podmínka je průměr klasifikace na SŠ (výroční vysvědčení) z předmětů chemie a fyzika menší nebo roven 2,00. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Analytická chemie, Anorganická chemie, Bioorganická chemie, Bioanorganická chemie, Fyzikální chemie, Chemie životního prostředí, Materiálová chemie, Organická chemie B1407 Chemie doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. Katedra analytické chemie 17. listopadu 1192/12 tel.: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 39

42 Nanomateriálová chemie Bc. prezenční jednooborové délka studia 3 Mgr. nav. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Obor reaguje na rostoucí potřebu odborníků v oblasti výzkumu, vývoje a aplikace nanomateriálů. Studium zahrnuje metody syntézy, funkcionalizace, charakterizace fyzikálně-chemickými metodami a praktické využití nanomateriálů. Na obor přímo navazuje magisterský obor Materiálová chemie, kde je dále rozv íjena specializace v současnosti velmi žádaných odborníků. Výuka obsahuje solidní teoretické a praktické základy všech základních chemických oborů a dále se specializuje na základy chemie nanomateriálů, jejich funkcionalizaci, unikátní vlastnosti a specifické metody jejich studia. Skladbou předmětů je obor uzpůsoben vědecké i odborné profilaci katedry fyzikální chemie. Na výuce se také podílejí špičkoví odborníci v oblasti nanomateriálového výzkumu z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Absolvent získal základy všech chemických disciplín a je dále profilován přednáškami a praktickými cvičeními v oblasti popisu specifických fyzikálně- -chemických vlastností nanomateriálů, jejich funkcionalizace, charakterizace a využití v praxi. Absolvent je připraven pro samostatnou práci v oblasti nanomateriálů, ať již ve výzkumu nebo průmyslové praxi, zároveň je připraven i pro další zvyšování kvalifikace v rámci navazujícího magisterského studia v oblasti nanomateriálové chemie. Získané znalosti a dovednosti mohou absolventi uplatnit v maximální míře v široké oblasti profesí, kde je vyžadováno odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni orientované na fyzikálně chemické základy analytických a syntetických metod využívaných v oblasti nanomateriálových technologií. Absolventi pak naleznou uplatnění ve všech oborech, využívajících fyzikálně chemické metody ve výzkumu a výrobě nanomateriálů v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, v kontrolních a průmyslových laboratořích i ve zkušebnictví, ale rovněž i ve zdravotnictví a zemědělství, také v oblasti sanací zátěží životního prostředí. Vzhledem k dobrému fyzikálně chemickému základu, dobré jazykové vybavenosti i počítačové gramotnosti jsou absolventi, za předpokladu dalšího rozšiřování svých vědomostí, připraveni i na možné uplatnění v jiných oborech vyžadujících tvůrčí myšlení, samostatnost v rozhodování i odbornou komunikaci. Studenti během bakalářské práce mohou řešit úkoly, vyplývající ze spolupráce s řadou průmyslových partnerů. Požadavky přijímací zkoušky Chemie v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětu přijímací zkoušky. Stanovená podmínka pro prominutí přijímací zkoušky je průměr klasifikace B1407 Chemie prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. tel.: Katedra fyzikální chemie 17. listopadu 1192/12, na SŠ z chemie menší nebo roven 2,00. Zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních 4 ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2015 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. 40

43 Experimentální biologie jednooborové Bakalářský studijní obor Experimentální biologie je samostatný biologický obor zahrnující progresivní, rychle se rozvíjející biologické disciplíny a možnosti jejich praktické aplikace. Poskytuje studentům široký biologický základ se zvláštním důrazem na moderní experimentálně biologické a biomedicíncké obory, metody a přístupy. Posluchači získají potřebnou erudici k odborné práci jak na pracovištích aplikovaného či základního výzkumu, tak i v biologicky i medicínsky orientovaných laboratořích a institucích, ale i v potravinářství, hygieně, zemědělství a biotechnologických firmách. Posluchači získají potřebnou erudici k odborné práci jak na pracovištích aplikovaného či základního výzkumu, tak i v biologicky i medicínsky orientovaných laboratořích a institucích, ale i v potravinářství, hygieně, zemědělství a biotechnologických firmách. Biologie se základy chemie v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky. Stanovená podmínka je průměr klasifikace na SŠ (výroční vysvědčení) z předmětu biologie menší nebo roven 2,00 a současně je uchazeč účastníkem celostátního kola olympiády v oboru biologie nebo chemie. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Experimentální biologie, Botanika, Hydro - biologie, Zoologie, Fyziologie rostlin B1501 Biologie prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc. Laboratoř růstových regulátorů Šlechtitelů Olomouc tel.: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 41

44 Molekulární a buněčná biologie jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Bakalářský studijní obor Molekulární a buněčná biologie je samostatný biologický obor zahrnující progresivní, rychle se rozvíjející biologické disciplíny a možnosti jejich praktické aplikace. Poskytuje studentům široký biologický základ s důrazem na poznávání živých systémů na molekulární a buněčné úrovni. Posluchači získají potřebnou erudici k odborné práci v laboratořích lékařských, farmaceutických a zemědělských institucí, na biotechnologických pracovištích, v laboratořích sledujících geneticky modifikované produkty, i v základním a aplikovaném výzkumu. Absolvent bakalářského studijního oboru Molekulární a buněčná biologie je základním vzděláním biolog s výrazně rozšířenými znalostmi z molekulární biologie, genetiky, buněčné biologie a biochemie. Je profilován pro aplikaci moderních molekulárně-biologických technik a instrumentálních metod. Je vybaven potřebným rozsahem věcných i metodických poznatků v oboru, jež mu nabízí široké odborné uplatnění jak v laboratořích lékařských, farmaceutických a zemědělských institucí, tak i v biotechnologiích a v aplikovaném či základním výzkumu. Obsah a zaměření tohoto bakalářského studia též umožňuje prostupnost do magisterského studia. Biologie se základy chemie v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky. Stanovená podmínka je průměr klasifikace na SŠ (výroční vysvědčení) z předmětů biologie se základy chemie menší nebo roven 2,00 a současně je uchazeč účastníkem celostátního kola olympiády v oboru biologie nebo chemie. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Molekulární a buněčná biologie B1501 Biologie prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D. Katedra buněčné biologie a genetiky Šlechtitelů Olomouc-Holice tel.:

45 Biologie a ekologie jednooborové Bakalářský studijní obor Biologie a ekologie je zaměřen na získání základních znalostí z obecné botaniky a zoologie, fyziologie rostlin a živočichů, systému a evoluce nižších a vyšších rostlin, systému a fylogeneze bezobratlých a strunatců, ekologie, buněčné biologie a genetiky. Absolvent tohoto studia získá i potřebné vědomosti z chemie, biochemie a osvojí si využití informačních systémů v biologii, získá ucelené poznatky z jednotlivých oborů považovaných za biologický základ a bude připraven k pokračování ve studiu podobného zaměření v magisterském studijním programu nebo pro uplatnění v praxi. Absolvent bakalářského studijního programu oboru Biologie a ekologie získá základní znalosti hlavních biologických disciplín, čímž bude připraven pro pokračování ve studiu navazujícího magisterského studijního programu nebo pro uplatnění v praxi (v orgánech státní správy, ochrany přírody a biologických laboratořích, při práci s mládeží apod.). Absolvent získá nejen teoretické poznatky, ale i praktické zkušenosti s prací v laboratoři nebo v terénu, naučí se získávat informace z různých informačních zdrojů a zpracovávat získané poznatky pro jejich prezentování ústní nebo písemnou formou. Absolvent bude schopen samostatné analýzy dat a rozhodování při řešení běžných biologických a ochranářských problémů. Biologie se základy chemie v rozsahu učiva gymnázia, praktické poznávání rostlin a živočichů. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky a celkovému průměrnému prospěchu. Stanovená podmínka je průměr klasifikace na SŠ (výroční vysvědčení) z předmětu biologie roven 1,00 a současně výborné studijní výsledky, tj. průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech posledních 4 ročnících SŠ menší nebo roven 1,50. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Botanika, Hydrobiologie, Zoologie B1501 Biologie prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc. Katedra zoologie a ornitologická laboratoř 17. listopadu 50 tel.: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 43

46 Ekologie a ochrana životního prostředí jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Atraktivní studium prohlubuje biologické znalosti získané na střední škole a poskytuje tak solidní základ pro jejich další teoretický a praktický rozvoj. Studijní obor je postaven především na biologických předmětech, aplikační ekologické discipliny tvoří přibližně čtvrtinu vyučovaných předmětů. Důraz je kladen především na pochopení základních ekologických vztahů a jejich analýzu s možností filtrování znalostí pomocí volitelných a doplňujících předmětů. Součástí studia je rovněž výuka aplikovaných předmětů zaměřených na problematiku životního prostředí, které doplňují získané teoretické poznatky z ekologie. Absolventi bakalářského studijního oboru Ekologie a ochrana životního prostředí najdou široké uplatnění v orgánech státní správy, v chráněných oblastech, v nejrůznějších výzkumných ústavech, zabývajících se ochranou a tvorbou životního prostředí, v projekčních a plánovacích institucích i v podnikatelském sektoru. Absolventi mohou vykonávat profese, při nichž se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Po úspěšném složení bakalářských zkoušek a splnění daných požadavků může bakalář pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Biologie se základy chemie v rozsahu učiva gymnázia, praktické poznávání rostlin a živočichů. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky. Stanovená podmínka je průměr klasifikace na SŠ (výroční vysvědčení) z předmětu biologie menší nebo roven 2,00 a současně je uchazeč účastníkem celostátního kola olympiády v oboru biologie nebo chemie. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Ochrana a tvorba krajiny, Ochrana a tvorba životního prostředí B1601 Ekologie a ochrana prostředí prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. Katedra ekologie a životního prostředí tř. Svobody 26 tel.:

47 Aplikovaná fyzika jednooborové Studijní obor Aplikovaná fyzika si klade za cíl vychovávat absolventy se samostatným a tvořivým přístupem k experimentální práci v oborech experimentální techniky, připravuje studenty pro týmovou práci a spolupráci s pracovníky fyzikálního i inženýrského zaměření, tedy na práci v mezioborových oblastech na rozhraní fyziky a technických oborů. Rovněž vychovává studenty s důrazem na vysokou profesionalitu v oborech matematicko-fyzikálních, elektronice a přístrojové fyzice, výpočetní technice a programování, v řízení experimentu a moderních elektronických měřicích metodách. Část studia se orientuje na oblast nanotechnologií, zejména na experimentální techniky nanotechnologického výzkumu. Absolvent bakalářského studijního oboru Aplikovaná fyzika získá potřebné znalosti v oborech matematicko-fyzikálních, elektronice a přístrojové fyzice, výpočetní technice, v experimentální technice a měřicích metodách. Absolvent porozumí standardním systémům, které jsou řízeny počítačem. V laboratorních podmínkách si ověří užití aplikačních programů při návrhu a realizaci měřicích přístrojů. Absolvent může pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Aplikovaná fyzika a rovněž nalezne uplatnění ve výrobě, výzkumu a vývoji ve firmách v regionu i v celé ČR. Fyzika a matematika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky. Stanovená podmínka je průměr klasifikace na SŠ (výroční vysvědčení) z předmětů matematika a fyzika menší nebo roven 2,00. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Aplikovaná fyzika B1701 Fyzika doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D. Katedra experimentální fyziky 17. listopadu 1192/12 tel.: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 45

48 Biofyzika jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Studijní obor Biofyzika je hraničním oborem mezi fyzikou, chemií a biologií. Díky své multidisciplinaritě poskytuje komplexní pohled na procesy probíhající v živých systémech, od molekulární úrovně až po úroveň celých organismů. Studenti si osvojí základy moderních fyzikálních metod, které jsou dnes využívány jak ve výzkumu, tak v běžné praxi. Studenti oboru Biofyzika si mohou vybrat mezi zaměřením na lékařskou biofyziku a biofyziku rostlin. Absolventi mají uplatnění v široké škále oborů, např. zdravotnictví, kriminalistice, farmacii, ekologii, zemědělství či potravinářství. Zároveň se mohou zapojit do základního i aplikovaného výzkumu fyzikálního, chemického, biologického či medicínského zaměření u nás i v zahraničí. Fyzika a matematika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují ke státní maturitní zkoušce nebo účasti v soutěžích. Stanovená podmínka je výborný prospěchu (klasifikace výborně) u státní maturity u dvou předmětů státní maturitní zkoušky, z toho jeden předmět je povinně matematika a druhý předmět je jeden ze tří, a to fyzika, chemie nebo biologie. Přijímací zkouška je prominuta také uchazečům, kteří byli účastníky celostátního kola olympiády nebo SOČ v oborech fyzika, chemie nebo biologie. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Biofyzika B1701 Fyzika prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. Katedra biofyziky Šlechtitelů Olomouc tel.: , 46

49 Obecná fyzika a matematická fyzika jednooborové Studium poskytuje široký matematicko-fyzikální základ a klade si za cíl vychovávat absolventy se samostatným a tvořivým přístupem jak k teoretické práci, tak k experimentální práci v moderní fyzice. Absolventi získají přehled například v oblastech mechaniky a akustiky, elektřiny a magnetismu, molekulové fyziky a termodynamiky, atomové a jaderné fyziky nebo kvantové fyziky a teorii relativity. Přitom zvládnou matematický jazyk, kterým se tyto fyzikální obory vyjadřují. Jsou vedeni k tvůrčí práci s důrazem na využívání výpočetní techniky a moderních informačních technologií. Studium poskytuje všeobecný matematicko-fyzikální základ pro navazující magisterské studium fyzikálních oborů. Absolvent bakalářského studijního oboru Obecná fyzika a matematická fyzika získá potřebné znalosti a široký rozhled v matematicko-fyzikálních oborech. Absolvent se v průběhu studia naučí využívat výpočetní techniku a moderní informační technologie. Studium si klade za cíl vychovávat absolventy se samostatným a tvořivým přístupem a s ambicemi uplatnit se ve výzkumu a vývoji. Absolventi získají přehled v oblastech jako je mechanika a akustika, elektřina a magnetismus, molekulová fyzika a termodynamika, teoretická mechanika, teorie relativity, optika, atomová a jaderná fyzika, kvantová fyzika a fyzika pevných látek. Přitom zvládnou matematický jazyk, kterým se tyto fyzikální obory vyjadřují. Jsou vedeni k tvůrčí práci a důraz je kladen na vysokou profesionalitu v oborech matematicko-fyzikálních a ve využití výpočetní techniky. Všeobecné zaměření studia vytváří dobré podmínky pro vysokou adaptibilitu absolventů, kteří tak mohou najít uplatnění jako specialisté na matematicko-fyzikální problémy v aplikovaném výzkumu a vývoji ve firmách v regionu i v celé ČR. Program bakalářského studijního oboru poskytuje kvalitní všeobecný matematicko-fyzikální základ pro navazující magisterské studium fyzikálních oborů, zejména pak oboru Obecná fyzika a matematická fyzika. Fyzika a matematika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky. Stanovená podmínka je průměr klasifikace na SŠ (výroční vysvědčení) z předmětů matematika a fyzika menší nebo roven 2,00. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Obecná fyzika a matematická fyzika B1701 Fyzika doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. Katedra optiky 17. listopadu 1192/12 tel.: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 47

50 Optika a optoelektronika jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Bakalářský studijní obor Optika a optoelektronika si klade za cíl vychovávat absolventy s širším matematicko-fyzikálním rozhledem se zaměřením na optické a optoelektronické aplikace. Obor připravuje studenty jak pro tvůrčí činnost v matematicko- -fyzikálních a technických oborech a umožňuje pokračování v magisterském studiu ve všech fyzikálně orientovaných oborech, zvláště pak magisterském studiu Optika a optoelektronika nebo Digitální a přístrojová optika. Kromě znalostí matematiky, programování a moderních informačních technologií studenti získají přehled v oblastech geometrické, vlnové, kvantové a statistické optiky, optických měření a v oblastech moderních optoelektronických systémů. Širší přehled vytváří předpoklady pro uplatnění v mezioborových oblastech na rozhraní fyziky a technických oborů. V rámci bakalářského stupně studenti získají přehled v oblastech klasické fyziky, zvláště pak v oblastech geometrické a vlnové optiky, kvantové a statistické fyziky, elektroniky, optoelektronických systémů a fotoniky. Během přípravy bakalářské práce jsou studenti vedeni k tvůrčí práci s důrazem na využívání výpočetní techniky, optického softwaru a moderních informačních technologií. K dispozici mají jak výukové, tak i vědecké laboratoře zabývající se základním a aplikovaným výzkumem v oblastech kvantové optiky, kvantové informatiky, singulární optiky a fyziky laserů. Bakalářské studium vytváří dobrý odborný základ pro další studium v navazujícím magisterském programu Optika a optoelektronika nebo ostatních magisterských kurzech zaměřených na fyziku. Fyzika a matematika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky. Stanovená podmínka je průměr klasifikace na SŠ (výroční vysvědčení) z předmětů matematika a fyzika menší nebo roven 2,00. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Optika a optoelektronika B1701 Fyzika prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. Katedra optiky 17. listopadu 1192/12 tel.:

51 Počítačová fyzika Bc. prezenční jednooborové délka studia 3 Mgr. nav. Bakalářský studijní obor Počítačová fyzika je postaven na kvalitních fyzikálních, informatických a matematických znalostech a připravuje studenty s rozsáhlými znalostmi jak ve fyzice, tak i informatice. Základem studia jsou základní kurz matematiky a základní kurz fyziky. Tyto kurzy jsou doplněny o přednášky z informatiky, které výrazně rozšiřují znalosti studenta v oblasti využití počítačů pro řízení experimentu, analýzu dat a modelování fyzikálních systémů. Součástí bakalářského studia jsou i profilující přednášky z fotoniky a aplikované fyziky. Obor vychovává studenty s důrazem na vysokou profesionalitu v oblasti na pomezí matematiky, fyziky a informatiky. Obor si klade za cíl připravovat absolventy se samostatným a tvořivým přístupem k experimentální i teoretické práci v oblasti fyziky s hlubokými znalostmi výpočetní techniky a informačních technologií. Pro nabytí experimentálních zkušeností mají studenti k dispozici unikátní přístrojové vybavení, soustředěné na garantujících pracovištích a v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů. Absolvent bakalářského studijního oboru Počítačová fyzika získá potřebné znalosti v oborech matematicko-fyzikálních a v informatice. Absolvent získá základní znalosti v oblasti fyziky, zejména ve fotonice a aplikované fyzice, a dovednosti potřebné k využití výpočetní i informační techniky pro řešení fyzikálních a fyzikálně-technických problémů. V laboratorních podmínkách se seznámí se základními experimentálními fyzikálními technikami a s využitím výpočetní techniky jak pro řízení experimentu, sběr a zpracování dat, tak i pro modelování dějů ve fyzikálních soustavách. Student získá znalosti umožňující uplatnění v průmyslu, vývoji, v základním i aplikovaném výzkumu, ve zkušebnách a testovacích laboratořích, a v řízení technologických procesů. Požadavky přijímací zkoušky Fyzika a matematika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky. Stanovená podmínka pro prominutí přijímací zkoušky je průměr klasifikace na střední škole z fyziky a matematiky menší nebo roven 2,00. Zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních 4 ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2014 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. B1701 Fyzika 20 doc. RNDr. Jan Peřina, PhD. tel.: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR 17. listopadu 50A, Olomouc BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 49

52 Přístrojová fyzika Bc. prezenční jednooborové délka studia 3 Mgr. nav. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Studijní obor Přístrojová fyzika vychovává absolventy se samostatným a tvořivým přístupem k experimentální práci v oborech experimentální techniky, připravuje studenty pro týmovou práci a spolupráci s pracovníky fyzikálního i inženýrského zaměření, tedy na práci v mezioborových oblastech na rozhraní fyziky a technických oborů. Obor vychovává studenty s důrazem na vysokou profesionalitu v oborech matematicko-fyzikálních, elektronice a přístrojové fyzice, výpočetní technice a programování, v řízení experimentu a moderních elektronických měřicích metodách. Absolvent získá obecný matematicko-fyzikální základ a přehled o moderní přístrojové technice s důrazem na počítačové řízení experimentu a zpracování dat. Porozumí standardním počítačem řízeným systémům. V laboratorních podmínkách si ověří užití aplikačních programů při návrhu a realizaci virtuálních měřících přístrojů v grafických vývojových prostředích. Získá široký přehled v problematice výpočetní techniky od návrhu hardwarové konfigurace výpočetního systému až po volbu vhodného operačního systému a programovacího jazyka. Seznámí se základy nauky o materiálech, využitím moderních laserových technologií v praxi a základy astronomie a astrofyziky. Své znalosti prohloubí ve směru zvolené specializace podle vlastní volby (Přístroje pro astronomii a astrofyziku, Optické a laserové technologie, Číslicové měřící systémy), ze které skládá povinně volitelnou státní závěrečnou zkoušku. Absolvent je také intenzivně připravován pro komunikaci v anglickém jazyce. Absolvent bakalářského studia přístrojové fyziky nalezne uplatnění ve firmách v regionu i v celé ČR, v tuzemských firmách i ve firmách se zahraniční účastí a bude mít dobré předpoklady pro uplatnění v zemích EU. Fyzika a matematika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky. Stanovená podmínka je průměr klasifikace na SŠ (výroční vysvědčení) z předmětů matematika a fyzika menší nebo roven 2,00. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie, Digitální a přístrojová optika B1701 Fyzika doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. Společná laboratoř optiky UP a FzÚ AV ČR, v.v.i. 17. listopadu Olomouc tel.:

53 Digitální a přístrojová optika jednooborové Digitální a přístrojová optika je tříletým bakalářským studijním oborem zaměřeným na přípravu kvalifikovaných pracovníků v oblastech aplikované optiky a optoelektroniky, digitálního zpracování optického signálu, optických měřicích metod, moderních optoelektronických přístrojů, optických technologií a laserových a termovizních systémů. Během studia je hlavní důraz kladen na adaptabilitu absolventů a na jejich schopnost využít teoretické poznatky při řešení praktických úkolů. Absolventi jsou připravováni pro výzkumnou a kvalifikovanou technickou činnost na pracovištích, která se zabývají návrhy optických a optoelektronických systémů a přístrojů, aplikací optických metod v metrologii, konstruováním pomocí systémů CAD a optickými a jemnomechanickými technologiemi. Absolventi mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru Digitální a přístrojová optika. V průběhu studia získají absolventi základní znalosti matematiky a fyziky a dobrý přehled o principech a experimentálních metodách moderní optiky. Na všeobecný základ navazují semináře na numerické simulace ve fyzice a široký výběr přednášek umožňujících užší specializaci v oblastech aplikované optiky. Podle svého zájmu se mohou studenti profilovat výběrem volitelných předmětů a tématu bakalářské práce v některém z následujících zaměření: systémy a přístroje zobrazovací a energetické optiky, optické měřicí metody a technologie, laserové a termovizní systémy a digitální fotografie. Absolventi se mohou uplatnit v průmyslových podnicích a laboratořích na pozicích měřicích techniků, konstruktérů, technologů nebo odborníků na optický software. Absolventi specializovaní na laserové a termovizní systémy mohou najít uplatnění v Armádě ČR. Požadavky přijímací zkoušky Fyzika a matematika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky. Stanovená podmínka pro prominutí přijímací zkoušky je průměr klasifikace na SŠ (výroční vysvědčení) z předmětů matematika a fyzika. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. B1701 Fyzika prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr. Katedra optiky 17. listopadu 1192/12 tel.: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 51

54 Nanotechnologie jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Bakalářský studijní obor Nanotechnologie vytváří společně s navazujícím magisterským studiem Nanotechnologie ucelené studium tohoto perspektivního oboru. Obor Nanotechnologie staví na kvalitních fyzikálních a matematických znalostech a současně vychovává studenty s důrazem na vysokou profesionalitu v interdisciplinárních oborech na rozhraní matematiky, fyziky, chemie a informatiky. Bakalářská etapa zahrnuje studium v oblasti moderních materiálů a technologií se širokým aplikačním potenciálem. Obor si klade za cíl připravovat absolventy se samostatným a tvořivým přístupem k experimentální práci v interdisciplinárních oborech orientovaných na vývoj a aplikace nanomateriálů a nanofotoniku. Pro nabytí experimentálních zkušeností mají studenti k dispozici unikátní přístrojové vybavení, soustředěné na garantujících pracovištích a v nově vytvářeném Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů. Bakalářské studium si klade za cíl vychovávat absolventy se samostatným a tvořivým přístupem k experimentální práci v interdisciplinárních oborech na rozhraní matematiky, fyziky a chemie. Student je veden k týmové práci a spolupráci s pracovníky nejen fyzikálního a inženýrského, ale i chemického zaměření, a má být schopen práce v mezioborových oblastech. Při studiu je kladen důraz na vysokou profesionalitu v oborech matematicko-fyzikálních, fyzikálně-inženýrských s cílem využít získaných znalostí v oblastech výzkumu, vývoje a aplikací nanotechnologií, nanomateriálů a nanofotoniky. Absolvent bakalářského studijního oboru Nanotechnologie získá potřebné znalosti v oborech matematicko-fyzikálních, materiálové chemii, elektronice a informatice, v oblasti nanotechnologií a získá přehled o využitelnosti nanotechnologií a nanofotoniky v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. V laboratorních podmínkách se seznámí se základní experimentální technikou v oboru nanotechnologií. Při využití možnosti pokračovat v navazujícím studiu stejného oboru získá znalosti vedoucí k uplatnění v průmyslu, vývoji, v základním i aplikovaném výzkumu, ve zkušebnách závodů, v řízení technologických procesů, při certifikaci výrobků. Fyzika a matematika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky. Stanovená podmínka je průměr klasifikace na SŠ (výroční vysvědčení) B1701 Fyzika Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Katedra experimentální fyziky 17. listopadu 1192/12 Tel z předmětů matematika a fyzika menší nebo roven 2,00. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Nanotechnologie 52

55 Molekulární biofyzika jednooborové Studijní obor Molekulární biofyzika je hraničním oborem mezi strukturní a molekulární biologií na jedné straně a fyzikou na straně druhé. Studium živých systémů vyžaduje komplexní přístup, proto se studenti v průběhu bakalářského studia seznámí jak se základy vysokoškolské matematiky a fyziky, tak také chemie a biologie. Studenti se naučí používat základní metody studia živých organismů, což jim společně se získanými poznatky umožní porozumět molekulární podstatě dějů v živé přírodě. Absolvent bakalářského studia Molekulární biofyziky je vzděláním fyzik s nezbytnými znalostmi matematiky a s rozšířeným vzděláním v chemii a v biologii. Studenti se profilují buď experimentálně nebo teoreticky, podle zvolených metod studia molekul. Absolvent bakalářského studia nalezne uplatnění v biologických, chemických, medicínských a farmaceutických zařízeních či v ekologii nebo kriminalistice, může ale také pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Student volí 2 ze 3 předmětů M, F nebo CH v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují ke státní maturitní zkoušce nebo účasti v soutěžích. Stanovená podmínka je výborný prospěchu (klasifikace výborně) u státní maturity u dvou předmětů státní maturitní zkoušky, z toho jeden předmět je povinně matematika a druhý předmět je jeden ze tří, a to fyzika, chemie nebo biologie. je prominuta také uchazečům, kteří byli účastníky celostátního kola olympiády nebo SOČ v oborech fyzika, chemie nebo biologie. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Molekulární biofyzika B1701 Fyzika doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. Katedra biofyziky Šlechtitelů Olomouc tel.: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 53

56 Aplikovaná informatika (prezenční studium) Bc. prezenční jednooborové délka studia 3 Mgr. nav. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Obor Aplikovaná informatika je určen zájemcům o vysokoškolské studium informatiky na bakalářském stupni. Studium je zaměřeno na získání praktických znalostí informatiky. Obsahuje předměty aplikačního charakteru i základní teoretické předměty. Absolventi oboru mohou nastoupit do praxe nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Studijní obor připravuje odborníky v oblasti informatiky. Absolvent získá znalosti programování a programovacích paradigmat (procedurální, funkcionální, objektové), algoritmu a datových struktur, struktury počítačů, počítačových sítí, operačních systému, databázových a informačních systému, softwarového inženýrství, základu matematických disciplín a teoretického základu informatiky (formální jazyky, automaty a gramatiky, vyčíslitelnost a složitost). Kromě toho získá absolvent zkušenosti s realizací softwarového projektu. Projekt směruje k osvojení dovedností nutných k vytváření reálných softwarových systému. Absolvent se muže uplatnit jako programátor, správce databázových a informačních systému, správce počítačových sítí, návrhář a správce webových stránek v soukromých firmách nebo ve státní správě. Absolvent také muže pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Absolventi se snadno adaptují na nové podmínky a technologie. Matematika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky. Stanovená podmínka pro prominutí přijímací zkoušky je průměrný prospěch z předmětů přijímací zkoušky na střední škole menší nebo roven 2,00 nebo za předpokladu, že je uchazeč účastníkem celostátního kola olympiády nebo SOČ. Za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru, budou všichni uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek Navazující magisterské studium Informatika B1801 Informatika doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. Katedra informatiky 17. listopadu 1192/12 tel:

57 Aplikovaná informatika ( studium) Bc. prezenční jednooborové délka studia 3 Mgr. nav. Obor Aplikovaná informatika je určen zájemcem o vysokoškolské studium informatiky na bakalářském stupni. Studium je zaměřeno na získání praktických znalostí informatiky. Obsahuje předměty aplikačního charakteru i základní teoretické předměty. Absolventi oboru mohou nastoupit do praxe nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Studijní obor připravuje odborníky v oblasti informatiky. Absolvent získá znalosti programování a programovacích paradigmat (procedurální, funkcionální, objektové), algoritmu a datových struktur, struktury počítačů, počítačových sítí, operačních systému, databázových a informačních systému, softwarového inženýrství, základu matematických disciplín a teoretického základu informatiky (formální jazyky, automaty a gramatiky, vyčíslitelnost a složitost). Absolvent se muže uplatnit jako programátor, správce databázových a informačních systému, správce počítačových sítí, návrhář a správce webových stránek v soukromých firmách nebo ve státní správě. Absolvent také muže pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Absolventi se snadno adaptují na nové podmínky a technologie. Matematika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky. Stanovená podmínka pro prominutí přijímací zkoušky je průměrný prospěch z předmětů přijímací zkoušky na střední škole menší nebo roven 2,00 nebo za předpokladu, že je uchazeč účastníkem celostátního kola olympiády nebo SOČ. Za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru, budou všichni uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek Navazující magisterské studium Informatika B1801 Informatika doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. Katedra informatiky 17. listopadu 1192/12 tel: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 55

58 Informatika jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Obor Informatika je urcen zájemcum o vysokoškolské studium informatiky na bakalářském stupni. Absolventi získají podrobné znalosti principu informatiky i praktické dovednosti. Studium obsahuje předměty teoretického a aplikačního charakteru. Absolventi oboru mohou nastoupit do praxe nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Studijní obor připravuje odborníky v oblasti informatiky. Absolvent získá znalosti základních matematických disciplín (algebra, matematická analýza, geometrie, pravděpodobnost a statistika), teoretického základu informatiky (formální jazyky, automaty a gramatiky, vyčíslitelnost a složitost), algoritmu a diskrétní matematiky (algoritmy a jejich analýza, datové struktury, teorie grafu), programování a programovacích paradigmat (procedurální, funkcionální, objektové), struktury počítačů, počítačových sítí, operačních systému, databázových a informačních systému, softwarového inženýrství. Kromě toho získají absolventi analytické dovednosti a zkušenosti s realizací softwarového projektu. Projekt směruje k osvojení dovedností nutných k vytváření reálných softwarových systému. Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu informatiky. Mohou také nastoupit do praxe, kde naleznou uplatnění jako programátoři, softwaroví analytici, databázoví specialisté nebo správci počítačových sítí a informačních systému v soukromém nebo státním sektoru. Matematika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky. Stanovená podmínka pro prominutí přijímací zkoušky je průměrný prospěch z předmětů přijímací zkoušky na střední škole menší nebo roven 2,00 nebo za předpokladu, že je uchazeč účastníkem celostátního kola olympiády nebo SOČ. Za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru, budou všichni uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek Navazující magisterské studium Informatika B1801 Informatika doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D. Katedra informatiky 17. listopadu 1192/12 tel:

59 Optometrie jednooborové Obor Optometrie je profesně zaměřené prezenční studium. Studium je koncipováno v souladu s legislativou ČR a s požadavky Evropské rady optiky a optometrie. Hlavní náplň studia tvoří předměty optometrické, včetně odborné praxe, matematicko-fyzikální a všeobecně zdravotnické. Dále zahrnuje vybrané lékařské předměty (základy anatomie, fyziologie, patologie, farmakologie, oftalmologie) a předměty vztahující se k brýlové optice optickou a brýlovou technologii. Studium poskytuje také kurzy vztahující se k etice profese a k základům ekonomie a právních předpisů. Studium je zajišťováno Katedrou optiky Přírodovědecké fakulty UP, ústavy Lékařské fakulty UP v Olomouci, zejména její Oční klinikou, Fakultou zdravotnických věd a externími odborníky z oblasti optometrie a oftalmologie. Student získá v průběhu studia dostatečné vědomosti a dovednosti v oblasti optometrie, oční optiky, oftalmologie, kontaktologie a dalších příbuzných odborů, včetně všeobecného zdravotnického vzdělání. Může najít uplatnění jako optometrista ve zdravotnických zařízeních ve smyslu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, v aplikačních centrech kontaktních čoček a v provozovnách oční optiky a v obchodní činnosti s kontaktními čočkami, optickými, oftalmologickými a dalšími lékařskými přístroji apod. Fyzika a biologie v rozsahu učiva gymnázia. Navazující magisterské studium Optometrie B5345 Specializace ve zdravotnictví prof. RNDr. Jiří Bajer, CSc. Katedra optiky 17. listopadu 1192/12 tel.: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 57

60 Biologie (učitelství) jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM DVOUOBOROVÉ Bakalářské studium zahrnuje základní znalosti z biologických oborů (obecná botanika a zoologie, genetika, fyziologie a systémy živočichů a rostlin, ekologie a další), na kterých pak lze stavět v dalším studiu. Při studiu předmětů pedagogické způsobilosti získává student znalosti ze základů pedagogiky a psychologie. Po absolvování tohoto bakalářského studia může student navázat studiem odborné nebo učitelské biologie či ekologie na Přírodovědecké fakultě, případně na jiných školách podobného zaměření. Absolvent bakalářského studia získá základní znalosti z hlavních biologických disciplín a je připraven ke studiu navazujících magisterských oborů. V rámci studijního programu biologie je zaručena prostupnost mezi bakalářským studiem a magisterskými obory učitelské i odborné biologie, ekologie, případně dalších podobně zaměřených oborů na PřF UP i na jiných vysokých školách. Biologie v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky. Stanovená podmínka je průměr klasifikace na SŠ (výroční vysvědčení) z předmětu biologie menší nebo roven 2,00 a současně je uchazeč účastníkem celostátního kola olympiády v oboru biologie nebo chemie. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Učitelství biologie pro střední školy, Botanika S čím lze obor kombinovat: Matematika Chemie pro víceoborové studium Geografie Geologie a ochr. život. prostředí pro vzdělávání Fyzika Na FTK: Tělesná kultura PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Dr. Katedra botaniky Šlechtitelů Olomouc-Holice tel.:

61 Biologie v ochraně životního prostředí (učitelství) jednooborové Studium je zaměřeno na poznávání základních vlastností jednotlivých složek životního prostředí s akcentem na složky biotické. Pozornost je věnována jak teoretickým aspektům biologických věd, tak praktickému osvojení metodologie, se kterou příslušné obory pracují. Součástí studia je rovněž získání základních (především teoretických) znalostí z problematiky ekologie a životního prostředí. Absolvent bakalářského stupně studijního oboru získá komplexní poznatky z biologie a základů ekologie, včetně základů disciplín nauky o životním prostředí. V rámci biologických oborů projde základy technik a metodologie, používaných v dílčích biologických disciplínách. Základy ekologie, obsažené v bakalářském stupni, nejenže doplňují biologické vzdělání, ale jsou nezbytné pro navazující magisterskou specializaci k ochraně životního prostředí. Úspěšné zakončení bakalářského studia umožní absolventovi pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském stupni stejného nebo příbuzného oboru, resp. najít uplatnění v praxi. Biologie v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětům přijímací zkoušky. Stanovená podmínka je průměr klasifikace na SŠ (výroční vysvědčení) z předmětu biologie menší nebo roven 2,00 a současně je uchazeč účastníkem celostátního kola olympiády v oboru biologie nebo chemie. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školy S čím lze obor kombinovat: Matematika Geografie Informatika pro vzdělávání RNDr. et Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D. Katedra ekologie a životního prostředí tř. Svobody 26 tel.: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM DVOUOBOROVÉ 59

62 Deskriptivní geometrie (učitelství) jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM DVOUOBOROVÉ Bakalářský studijní obor Deskriptivní geometrie pro studium je součástí studijního programu Matematika. Studium tohoto oboru umožní získání rozvinuté prostorové představivosti a ovládnutí základních typů zobrazovacích metod. Absolvent tohoto oboru se rovněž podrobně seznámí s moderním softwarem, zaměřeným na zobrazovací metody a jejich aplikace. Absolventi získají znalosti ze zobrazovacích metod a seznámí se s jejich aplikací při řešení úloh i v technické praxi. Při aplikaci zobrazovacích metod získají praxi v užívání CAD a získají znalosti základů typografie a grafických editorů. Budou seznámeni se základy grafického designu a 3D modelování. Absolventi budou také seznámeni se základy pedagogicko-psychologických disciplín a budou připraveni k pokračování ve studiu navazujícího magisterského oboru. Matematika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětu přijímací zkoušky. Stanovená podmínka pro prominutí přijímací zkoušky je průměr klasifikace na střední škole z matematiky menší nebo roven 2,00. Zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních 4 ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2014 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy S čím lze obor kombinovat: Matematika prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. Katedra algebry a geometrie 17. listopadu 1192/12 tel.:

63 Fyzika (učitelství) jednooborové Bakalářský studijní obor Fyzika pro studium je předstupněm navazujícího magisterského studia oboru Učitelství fyziky pro střední školy. Během tříletého bakalářského studia student získá profesionální znalosti experimentální a teoretické fyziky. Studium poskytuje široký fyzikální základ a klade si za cíl vychovávat absolventy se samostatným a tvořivým přístupem k experimentální práci v oblastech obecné fyziky, zejména při vzdělávání a popularizaci tohoto oboru. V prvních dvou ročnících studia posluchači absolvují základní kurz fyziky, včetně seminářů a fyzikálních praktik. Na tento základní kurz navazují přednášky a semináře speciálního zaměření, jimiž se prohlubuje odborné vzdělání ve fyzice. Od druhého ročníku probíhá také příprava v pedagogicko-psychologických disciplínách. Absolvent bakalářského studijního oboru Fyzika získá znalosti v oborech experimentální a teoretické fyziky, připravuje se na vzdělávací proces absolvováním pedagogicko-psychologických disciplín. Absolventům je doporučeno pokračovat v magisterském studiu oboru Učitelství fyziky pro střední školy. Fyzika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětu přijímací zkoušky. Stanovená podmínka pro prominutí přijímací zkoušky je průměr klasifikace na střední škole z fyziky menší nebo roven 2,00. Zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních 4 ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2014 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Učitelství fyziky pro střední školy S čím lze obor kombinovat: Na PřF UP: Matematika Chemie pro víceoborové studium Informatika pro vzdělávání Biologie Geografie Na PdF UP: Základy technické výchovy RNDr. Renata Holubová, CSc. Katedra experimentální fyziky 17. listopadu 1192/12 Tel BAKALÁŘSKÉ STUDIUM DVOUOBOROVÉ 61

64 Geografie (učitelství) jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM DVOUOBOROVÉ Bakalářský studijní obor Geografie pro studium tvoří ucelený komplex poznatků o krajinné sféře a umožňuje studentům získat komplexní znalosti o krajinné sféře jako planetárním geosystému a současně studenty seznamuje s poznatky o jednotlivých složkách krajinné sféry na současné úrovni vědy. Důraz je kladen na obecnou fyzickou a obecnou socioekonomickou geografii, planetární geografii, kartografii, dálkový průzkum Země a geografické informační systémy. Studium zahrnuje seznámení se s moderními metodami geografického výzkumu a poskytuje posluchačům sumu vědomostí a dovedností nezbytných pro samostatnou práci geografa, zejména však pro studium navazujících studijních programů geografie. Současně studenti získají znalosti z obecných pedagogicko-psychologických disciplín. Absolvent bakalářského studia získá rozsáhlé odborné znalosti z fyzické a socioekonomické geografie, ovládá také metody fyzickogeografického a socioekonomického výzkumu, a to jak syntetické, tak i analytické, získá schopnost aplikace statistických metod v geografii a zná i metody konstrukce geografických a tématických map. Je rovněž seznámen se základy geoinformatiky. Absolvent je jako geograf schopen řešit základní geografické úlohy a hodnotit interakce mezi složkami fyzickogeografické sféry a činností lidské společnosti dle požadavků společenské praxe. Studijní program je koncipován tak, aby po bakalářském studiu byla zaručena návaznost magisterského studia, a to jak učitelského (Učitelství geografie pro SŠ), tak i jednooborového např. Regionální geografie. Zeměpis v rozsahu učiva gymnázia a vše obecný přehled o současném dění ve světě. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné v případě, že uchazeč dosáhne minimálního percentilu 80 v Národní srovnávací zkoušce z Obecných studijních předpokladů v základní verzi (OSP Z) nebo z Matematiky, rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), nebo v případě, že se uchazeč umístil na místě v celostátním kole oborové olympiády. Navazující magisterské studium Učitelství geografie pro střední školy S čím lze obor kombinovat: Na PřF UP: Matematika Biologie Biologie v ochraně životního prostředí Chemie pro víceoborové studium Fyzika Informatika pro vzdělávání Na FF UP: Historie Anglická filologie Sociologie Na FTK UP: Tělesná výchova Na PdF UP: Základy společenských věd Základy technické a informační výchovy 120 (prezenční), 25 () 188 (prezenční), 12 () 80 (prezenční), 8 () doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. Katedra geografie 17. listopadu 1192/12 tel.:

65 Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (učitelství) jednooborové Bakalářský studijní obor Geologie a ochrana životního prostředí pro studium je zaměřen na poznávání základních vlastností jednotlivých složek životního prostředí s akcentem na složky abiotické. Pozornost je věnována zejména složení litosféry, její stavbě a historickému vývoji. Podrobně je charakterizována pedosféra, atmosféra a hydrosféra. Důležitou součástí studia jsou vzájemné interakce jednotlivých složek i jejich vztah k biosféře. Odborný profil studijního plánu je posílen o obecnou ekologii a aplikované předměty z oblasti průmyslových technologií, legislativy a geoinformatiky. Studijní plán také předpokládá hlubší znalosti z biologie a chemie. Absolvent studia získá základní poznatky z hlavních disciplín geologických věd a věd tvořících základ nauky o životním prostředí. Osvojí si základní metodologii výzkumné činnosti širšího spektra vědeckých disciplín studujících vlastnosti litosféry, biosféry, hydrosféry a atmosféry. Bude mít přehled o disciplínách širšího vědního základu a získá zkušenosti z práce s vědeckými informacemi a jejich hodnocením. Seznámí se s poznatky ze základních pedagogicko-psychologických disciplín. Úspěšné zakončení bakalářského stupně umožní pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy nebo v některém příbuzném oboru odborného studia (např. Ochrana a tvorba životního prostředí, Geologie aj.). Absolvent bakalářského studia najde uplatnění i v praxi (státní správa a samospráva, orgány ochrany životního prostředí, výchovná činnost, expertizní činnost aj.). Chemie v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětu přijímací zkoušky. Stanovená podmínka je průměr klasifikace na SŠ (výroční vysvědčení) z předmětu chemie menší nebo roven 2,00. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy S čím lze obor kombinovat: Biologie Chemie pro víceoborové studium Matematika Fyzika Informatika pro vzdělávání doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. Katedra geologie 17. listopadu 1192/12 tel.: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM DVOUOBOROVÉ 63

66 Chemie pro víceoborové studium (učitelství) jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM DVOUOBOROVÉ V průběhu tříletého bakalářského studia oboru Chemie pro víceoborové studium (učitelství) je student detailně seznámen se základními chemickými obory, tedy obecnou, anorganickou, fyzikální, organickou, analytickou chemií a biochemií, jak po teoretické, tak i po experimentální stránce. Studium je doplněno souborem přednášek a seminářů věnovaných speciálním chemickým disciplínám a metodikám chemického výzkumu, které dále prohlubují odborné vzdělání studenta. Nedílnou součástí jsou také kurzy věnované základním aspektům didaktiky chemie. Obor je primárně formulován jako předstupeň navazujícího magisterského oboru Učitelství chemie pro střední školy. Díky získanému, jak teoretickému, tak praktickému chemickému vzdělání, však absolventi mohou také nalézt plnohodnotné uplatnění v chemických laboratořích i provozech, nebo pokračovat ve studiu v navazujících magisterských odborných chemických oborech. Absolvent bakalářského studia oboru Chemie pro víceoborové studium má díky společnému základu všech chemických oborů široké znalosti obecné, anorganické, organické, fyzikální, analytické chemie i biochemie, podepřené znalostmi z matematiky, fyziky a informatiky. Teoretické znalosti jsou podpořeny experimentálními dovednostmi a návyky. Po úspěšném zvládnutí bakalářské zkoušky a obhájení bakalářské práce mohou absolventi pokračovat ve studiu v magisterském navazujícím studijním oboru Učitelství chemie pro střední školy nebo v některém z odborných chemických oborů. Získané vědomosti a dovednosti jim rovněž umožňují uplatnit se nejen ve školství, ale i v chemických laboratořích státního i podnikatelského sektoru. Mohou rovněž působit i v řídicích funkcích ve výrobě, zpracování, při prodeji i likvidaci chemických látek. Chemie v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětu přijímací zkoušky. Stanovená podmínka je průměr klasifikace na SŠ (výroční vysvědčení) z předmětu chemie menší nebo roven 2,00. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Učitelství chemie pro střední školy S čím lze obor kombinovat: Biologie Fyzika Geografie Geologie a ochrana život. prost. pro vzdělávání Matematika doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, CSc. Katedra anorganické chemie 17. listopadu 1192/12 tel.:

67 Matematika (učitelství) jednooborové Bakalářský studijní obor Matematika pro studium je součástí studijního programu Matematika. Do studijních plánů oboru Matematika jsou zařazeny jak předměty týkající se základů algebry, geometrie a matematické analýzy, tak i předměty související se školskou praxí. Absolventi získají znalosti základů algebry, geometrie, matematické analýzy a dovednosti jejich praktické aplikace při řešení úloh, naučí se pracovat s odbornou literaturou a samostatně zpracovat zadané odborné téma a seznámí se se základy pedagogicko-psychologických disciplín. Absolventi budou seznámeni se základy vyšší matematiky a budou připraveni k pokračování ve studiu navazujícího magisterského studijního oboru. Matematika v rozsahu učiva gym názia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětu přijímací zkoušky. Stanovená podmínka pro prominutí přijímací zkoušky je průměr klasifikace na střední škole z matematiky menší nebo roven 2,00. Zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních 4 ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2014 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Učitelství matematiky pro střední školy S čím lze obor kombinovat: Na PřF UP: Deskriptivní geometrie Informatika pro vzdělávání Biologie Biologie v ochraně životního prostředí Geografie Geologie a ochrana život. prost. pro vzdělávání Fyzika Chemie pro víceoborové studium Na FTK UP: Tělesná výchova 150 (prezenční), 150 () 150 (prezenční), 165 () 74 (prezenční), 79 () prof. Mgr. Radimír Halaš, Dr. Katedra algebry a geometrie 17. listopadu 1192/12 tel.: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM DVOUOBOROVÉ 65

68 Informatika pro vzdělávání jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM DVOUOBOROVÉ Obor Informatika pro vzdělávání je určen zájemcům o vysokoškolské studium informatiky na bakalářském stupni. Studium je zaměřeno na přípravu učitelů informatiky a příbuzných oboru na středních školách. Obor je součástí ho studia v kombinaci s dalším vybraným oborem. Obsahuje prakticky zaměřené předměty i základní teoretické předměty. Absolventi oboru mohou nastoupit do praxe nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Absolvent získá znalosti základu vybraných matematických disciplín (základy algebry, analýzy, geometrie, numerických metod), teoretického základu informatiky, diskrétní a algoritmické matematiky (teorie grafu, datové struktury, algoritmy a jejich analýza), programování a programovacích paradigmat (procedurální, funkcionální, objektové), struktury počítačů, základu počítačových sítí a operačních systému, databázových a informačních systému a zkušenosti s realizací softwarového projektu. Absolvent se muže uplatnit jako středoškolský učitel informatiky, programátor, správce databázových a informačních systému, správce počítačových sítí, návrhář a správce webových stránek v soukromých firmách nebo ve státní správě. Absolvent také muže pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Absolventi se snadno adaptují na nové podmínky a technologie. Matematika v rozsahu učiva gymnázia. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímacích zkoušek je možné při splnění stanovených podmínek, které se vztahují k předmětu přijímací zkoušky. Stanovená podmínka pro prominutí přijímací zkoušky je průměr klasifikace z matematiky na střední škole menší nebo roven 2,00. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Navazující magisterské studium Učitelství výpočetní techniky pro střední školy S čím lze obor kombinovat: Fyzika Matematika Geografie Biologie doc. Ing. Lenka Carr-Motyčková, CSc. Katedra informatiky 17. listopadu 1192/12 tel:

69 Navazující magisterské studijní programy

70 Diskrétní matematika jednooborové MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Navazující magisterské studium oboru Diskrétní matematika je zaměřeno na prohloubení všeobecných matematických znalostí a na získání hlubších poznatků předmětů diskrétní matematiky vedoucích k rozhodování zejména v nespojitých situacích. Absolventi budou také vybaveni znalostí potřebného matematického software. V průběhu studia si student prohloubí všeobecné znalosti matematických disciplín a získá hlubší znalosti v diskrétní matematice. Absolvent je připraven k samostatnému řešení problémů zejména v nespojitých situacích. Najde uplatnění v základním výzkumu, při vytváření a zkoumání matematických modelů v jiných oborech, při algoritmizaci a ve všech oborech, které vyžadují schopnost tvůrčího matematického myšlení doplněnou o schopnost efektivního využití počítačů. Rozsah bakalářské zkoušky oboru Diskrétní matematika. N1101 Matematika doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D. Katedra algebry a geometrie 17. listopadu 1192/12 tel.:

71 Matematika a její aplikace / Applied Mathematics jednooborové Studijní obor je zaměřen na prohloubení všeobecných matematických znalostí a získání nových poznatků z nelineární funkcionální analýzy a obyčejných parciálních diferenciálních rovnic, teorie integrálu, integrálních rovnic a spojitých a diskrétních dynamických systémů, optimalizace a numerické matematiky, statistické modelování včetně jejich aplikací v přírodních, ekonomických a sociálních vědách. Absolvent si prohloubí všeobecné znalosti matematických disciplín, bude mít rozvinuté abstraktní myšlení, získá schopnost samostatně formulovat a řešit problémy a bude připraven si tvůrčím způsobem doplňovat nové poznatky. Díky tomu se bude moci uplatnit v základním výzkumu a ve všech oborech, které vyžadují schopnost tvůrčího matematického myšlení, doplněnou o schopnost efektivního využití počítačů. Absolventi budou rovněž připraveni pro pokračování v doktorských studiích a pro práci učitelů na vysokých školách. Bez přijímacích zkoušek pro absolventy bakalářského studijního oboru Matematika a její aplikace, jinak v rozsahu bakalářské zkoušky oboru Matematika a její aplikace. N1101 Matematika doc. Mgr. Karel Pastor, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky 17. listopadu 1192/12 tel.: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 69

72 Aplikace matematiky v ekonomii prezenční jednooborové délka studia 2 MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Navazující magisterský studijní obor Aplikace matematiky v ekonomii poskytuje vzdělání potřebné ke kvalitní statistické analýze ekonomických dat, tvorbě matematických modelů složitých ekonomických systémů a matematické podpoře řešení rozhodovacích úloh ekonomické praxe. Vzhledem k charakteru ekonomických systémů a typu na nich řešených problémů tvoří matematické jádro studijních plánů tohoto oboru především blok pokročilých disciplin matematické statistiky, teorie fuzzy množin a metody optimalizace. Pokud jde o ekonomicko-matematické předměty, je vedle metod operačního výzkumu, finanční a pojistné matematiky kladen důraz zejména na výuku těch disciplin, jejichž společným cílem je podpora rozhodování (vícekriteriální rozhodování, rozhodování za rizika, teorie her). Do studijních plánů je zařazena výuka managementu, obchodní a finanční angličtiny a odborná praxe. Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Aplikace matematiky v ekonomii disponuje vedle obecných matematických vědomostí i širokým spektrem znalostí z matematických disciplin speciálně vhodných, resp. přímo vytvořených pro modelování složitých, nejistotou a neurčitostí zatížených ekonomických systémů a pro řešení problémů definovaných na těchto systémech. Jeho znalost ekonomických disciplín vytváří předpoklady pro uplatnění v ekonomické praxi bez nutnosti další dlouhodobější přípravy. Absolventi tohoto oboru se uplatňují v různých oblastech ekonomické sféry (banky, softwarové firmy, výrobní podniky), ve státní správě i ve výzkumu. Ti, kteří mají hlubší teoretický zájem o aplikace matematiky v ekonomii, mohou pokračovat ve studiu na doktorském studijním programu Aplikovaná matematika. Bez přijímacích zkoušek pro absolventy bakalářských studijních oborů Matematika ekonomie se zaměřením na bankovnictví, pojišťovnictví, Aplikovaná statistika, Matematika a její aplikace, jinak v rozsahu bakalářské zkoušky těchto oborů. N1103 Aplikovaná matematika doc. RNDr. Jana Talašová, CSc. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky 17. listopadu 1192/12 tel.:

73 Environmentální geologie jednooborové Studium je zaměřeno na zvládnutí širokého spektra aplikovaných geologických disciplín jako např. aplikované geochemie, geologie přírodních hazardů, aplikované petrografie, problematiky odpadů, environmentální geologie, geochemie a mineralogie, pedologie, karsologie, ochrany a udržitelného využívání přírodních zdrojů, využívání anorganických odpadních materiálů, počítačového modelování v geologii, informačních systémů, ekotoxikologie a navazující výchovy v oblastech legislativy životního prostředí a ekologie a působení státní správy v ochraně ŽP. Značná pozornost bude věnována praktické přípravě ve formě terénních exkurzí, odborné praxe, laboratorních prací, diplomových seminářů a zejména zpracování diplomové práce. Absolventi budou schopni samostatné tvůrčí činnosti a mohou se uplatnit v soukromé i veřejné sféře nebo ve vědecko- -výzkumné praxi. Absolvent studia je vysokoškolsky vzdělaný, prakticky zaměřený odborníkgeo log, který je schopen samostatně pracovat v terénu, zpracovávat, zadávat a vyhodnocovat laboratorní analýzy, zpracovávat odbornou literaturu, vypracovávat odborné posudky a vykonávat znaleckou činnost v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Znalosti základní aktuálně platné legislativy v oblasti veřejné správy a horninového a životního prostředí absolventům umožňují rychlou orientaci v právních normách ochrany životního prostředí. Absolvent umí zpracovávat geologická data na PC a má přehled o základním geologickém software, včetně metod GIS a jejich využití v monitorování a ochraně ŽP. Absolventi projdou poměrně intenzivní jazykovou přípravou s důrazem na terminologii oboru, která jim zajistí lepší konkurenceschopnost na evropském trhu práce. K tomu přispěje i výuka vybraných předmětů vedená v anglickém jazyce. Rozsah bakalářské zkoušky oboru En vironmentální geologie. N1201 Geologie prof. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D. Katedra geologie 17. listopadu 1192/12 tel.: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 71

74 Geoinformatika prezenční jednooborové délka studia 2 MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Navazující magisterský studijní obor Geoinformatika umožňuje studentům navázat na znalosti a dovednosti z bakalářského studia Geoinformatika a geografie a to v oblastech geoinformatiky, geoinformačních technologií a jejích aplikacích v geovědách. V navazujícím studiu se studenti seznamují jednak s teoretickými přístupy v geoinformačních technologiích (trendy v GIT, modelování v GIS, státní informační politikou, pokročilými metodami dálkového průkumu Země) a s teoretickou částí kartografických disciplín (stylistikou kartografických děl, atlasové a webové kartografie). Na druhé straně nabyté teoretické informace využívají pro praktické aplikace v oblastech aplikované geoinformatiky (geoinformatika ve fyzické a socioekonomické geografii, geologii, životním prostředí a v dalších oborech jako je zemědělství a lesnictví, v neposlední řadě v modelování přírodních hazardů a krajinném plánování). V samotné geografii je důraz kladen na prohloubené studium dílčích geografických disciplín a jim příslušných metod studia krajinné sféry. Absolventi nacházejí uplatnění ve státním, komerčním i neziskovém sektoru, v různých typech organizací a společností pracujících s digitálními prostorovými daty. Absolventi se dobře uplatňují v orgánech veřejné správy (např. referáty územního plánování, životního prostředí), v rezortu ČÚZK, v projekčních a plánovacích podnicích, ve firmách specializujících se na kartografii a geoinformatiku i pouze tuto oblast využívajících (např. rezort zemědělství a lesnictví, ochrany životního prostředí, dopravy, národní obrany). Hlavní důraz během studia je kladen na samostatnou práci s digitálními daty při řešení geografických problémů. Nedílnou součástí studijního programu je příprava ke grafické a kartografické prezentaci výsledků práce. Absolvent je plně kvalifikovaným geo informatikem v geovědních oblastech a prokazuje schopnost samostatně řešit rozsáhlejší úkol aplikačního či výzkumného charakteru. Absolvent se může ucházet o studium v geoinformaticky, geograficky i informaticky zaměřeném doktorském studiu a připravovat se tak i k působení na vysokoškolských pracovištích a ve vědeckých ústavech. Je schopen samostatného geografického myšlení, své znalosti a dovednosti dovede realizovat s využitím geoinformačních metod (GIS, GPS, dálkový průzkum Země, ). Rozsah bakalářské zkoušky oboru Geoinformatika a geografie. N1301 Geografie prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Katedra geoinformatiky 17. listopadu 50 tel.:

75 Mezinárodní rozvojová studia jednooborové Magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia umožňuje studentům rozšíření a prohloubení znalostí o problematice mezinárodního rozvoje. Studijní plán oboru je postaven na studiu čtyř rozvojových regionů (Afrika a Blízký Východ, Střední Asie a Kavkaz, jihovýchodní a jižní Asie a Latinská Amerika). Znalosti získané v jiných disciplínách jsou využívány k identifikaci rozvojových příležitostí a hrozeb v jednotlivých regionech a konkrétních rozvojových zemích. V rámci magisterského studia si může student vybírat z nabídky řady relevantních předmětů z oblasti ekonomických věd, politicko-geografických a rozvojově orientovaných disciplín a environmentálních či sociálně zaměřených disciplín. Nabídka umožňuje specializaci podle preferencí studenta, zároveň reflektuje interdisciplinární povahu rozvojových studií. Důraz je kladen také na zvládnutí teoreticko-metodologického základu a praxe studentů. Studijní plán je doplněn o předměty zaměřené na rozvoj dovedností a jazykové kompetence využitelné v praxi. Absolventi magisterského studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia naleznou uplatnění v národních i mezinárodních institucí působících v oblasti mezinárodního rozvoje i příbuzných oblastí. Získané poznatky a nabyté kompetence v oblasti rozvojové politiky a praxe kvalifikuje absolventy pro práci ve vládních i nevládních organizacích realizující programy a projekty v rozvojových zemích (včetně rozvojové spolupráce) a dále nevládní think-tanky a organizace, které se zabývají rozvojovou problematikou. Komplexní znalost rozvojových regionů, ekonomické a environmentální základy a jazyková vybavenost kvalifikují absolventy také pro práci v soukromých společnostech s aktivitami v zahraničí. Mohou však nalézt uplatnění i jako pracovníci v diplomatických službách, jako zaměstnanci státní správy organizující péči o uprchlíky, v médiích apod. Praktické a relativně široké zaměření studijního oboru umožní absolventům uplatnění i mimo rozvojovou oblast, například v oblasti veřejné správy v České republice. Orientace v oblasti problematiky rozvoje, motivace ke studiu. N1301 Geografie doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. Katedra rozvojových studií 17. listopadu 1192/12 tel.: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 73

76 International development studies prezenční jednooborové délka studia 2 MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ The aim of the new International Development Studies programme in English is to prepare professionals for careers in development policy and practice. Students will acquire profound knowledge in development related issues as well as research methodology. The curriculum is focused on understanding complex geographical disciplines (especially regional geography with emphasis on development opportunities and threats in selected regions) and selected environmental disciplines with emphasis on environmental sustainability, monitoring of the environment and the natural resource issues. Social sciences subjects are also covered by the curriculum in order to enable a deeper understanding of political, economic, historical, cultural, and health conditions in developing countries. Students can choose from a variety of additional specialization courses to best suit their needs and interests. Profile and the employability of student Upon successful completion of the programme students will be equipped to work in public sector as well as in private industry both at the national and international levels. The graduate students may be employed in institutions which collaborate on the programmes of development and humanitarian assistance. Students can also find the opportunity to work as experts in projects run in developing countries, especially by organizing and administering the projects both in the donor and in the target country. In addition, they can find the career in governmental and non-governmental sector, in international organizations (e.g. the UN agencies, including FAO, UNICEF, UNHCR, UNEP, UNDP, UNCTAD, UNHCR etc.), in the European Union institutions, in diplomatic service, as well as in academia. Admission test We require geography knowledge as well as the fundamentals of development studies focusing on current international affairs, and international humanitarian and development assistance. The exam is conducted in English. N1301 Geografie doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. Katedra rozvojových studií 17. listopadu 1192/12 tel.:

77 Regionální geografie jednooborové Navazující magisterské studium Regionální geografie navazuje na bakalářský studijní obor Regionální geografie, příp. příbuzných oborů bakalářského studijního programu Geografie. Obor rozšiřuje základní soubor poznatků z jednotlivých dílčích disciplin sociální a fyzické geografie a rozšiřuje poznatky z regionální geografie světa, resp. České republiky. Důraz je kladen na individuální posuzování specifické problematiky v konkrétních regionech, hledání širších souvislostí a zákonitostí prostorové diferenciace přírody a společnosti. Studenti získají adekvátní teoretický základ potřebný ke zpracování náročnějších regionálně geografických projektů i možnost variabilní aplikace teoretických vědomostí. Jejich dosavadní analytický pohled bude výrazněji doplňován syntetickými přístupy a snahou o zobecnění studované a zkoumané problematiky. Teoretické poznatky budou prohlubovány v aplikační rovině (prací v terénu i prostřednictvím odborné praxe z regionální geografie). Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Regionální geografie získá detailní znalosti z vybraných oddílů regionální geografie, je teoreticky i aplikačně připraven k hodnocení regionální diferenciace společnosti a jejího prostředí. Důležitá je jeho schopnost spolupracovat se specialisty z jiných oborů (s urbanisty, ekonomy, sociology, environmentalisty, demografy nebo specialisty na cestovní ruch či dopravu). Je schopen další specializace při zachování poznání a vědomí v širších souvislostech, je si zároveň schopen rozšiřovat svou kvalifikaci a kompetence. Absolventi studijního oboru Regionální geografie najdou uplatnění v těchto segmentech trhu práce: specializované útvary státní správy nebo samosprávy na municipální, regionální i ústřední úrovni, např. odbory regionálního rozvoje, životního prostředí, oddělení územního plánováni apod.; nestátní projektové, poradenské a konzultační agentury zaměřené např. na tvorbu strategických plánů a služby související s návrhy efektivních prostorových lokalizací, apod., vědecko-výzkumné ústavy a univerzity; nadnárodní, evropské nebo mezinárodní instituce a organizace zaměřené na regionální, sociální, ekonomickou nebo environmentální problematiku a na problematiku prostorových interakcí. Rozsah bakalářské zkoušky oboru Regionální geografie. N1301 Geografie doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. Katedra geografie 17. listopadu 1192/12 tel.: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 75

78 Biochemie jednooborové MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Navazující magisterské studium Biochemie je na Přírodovědecké fakultě UP akreditováno v českém i v anglickém jazyce. Toto studium připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o celé škále biochemických disciplín, jako jsou enzymologie, aplikovaná mikrobiologie, bioanalytická chemie, enzymové inženýrství, klinická biochemie apod. Absolvent navazujícího magisterského studia biochemie má hluboké znalosti a dovednosti získané studiem chemických, biologických, matematických a fyzikálních disciplín. Absolventi dokáží pracovat s odbornou (i cizojazyčnou) literaturou a výsledky umí aplikovat a prezentovat, a to i v anglickém jazyce. Velký podíl času věnovaný při studiu praktickým dovednostem, samostatným projektům i dlouhá doba věnovaná vypracování diplomové práce zajišťují dostatečnou míru dovedností ve zvolené oblasti. Absolvent je vybaven takovými zkušenostmi a dovednostmi z biochemických a příbuzných disciplín, že se dokáže rychle a tvůrčím způsobem orientovat v nové problematice, se kterou se setká v praxi. Absolvent má schopnost samostatně řešit dílčí úkoly výzkumných projektů z oblasti biochemie (i klinické), biotechnologie, molekulární biologie, ochrany životního prostředí a příbuzných oborů. Uplatnění nalezne v laboratořích výzkumných ústavů a vysokých škol, klinických a kontrolních laboratořích ve zdravotnictví, veterinárním výzkumu, laboratořích farmaceutických firem i v oblastech průmyslu, zaměřených na biochemické technologie. Úspěšní absolventi mají možnost pokračovat v doktorském studiu, např. v oboru Biochemie či Molekulární biologie. Rozsah bakalářských státních závěrečných zkoušek pro obor Bio chemie (biochemie, fyzikální chemie, organická chemie, obecná biologie). N1406 Biochemie doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. Katedra biochemie Šlechtitelů Olomouc-Holice tel.:

79 Biotechnologie a genové inženýrství jednooborové Navazující magisterské studium oboru Biotechnologie a genové inženýrství připravuje všestranně připravené odborníky pro laboratorní, vědecko-výzkumnou a technologickou praxi s širokým rozhledem v problematice molekulární biologie, biochemie, buněčné biologie, mikrobiologie, bioinženýrství a dalších přírodovědných disciplín. Studenti se orientují na teoretické a praktické zvládnutí principů moderních technologií produkujících bioprodukty rostlinné a mikrobiální buňky, produkce biofarmak, nových odrůd plodin a biologicky účinných látek. Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Biotechnologie a genové inženýrství se vyznačuje úplnou teoretickou a praktickou připraveností ovládat, navrhovat a prakticky využívat všechny moderní analytické metody a postupy, které jsou běžné v oblastech zemědělských, potravinářských, chemických, farmaceutických a environmentálních biotechnologií. Je schopen tvořivě řídit, modelovat, simulovat a kontrolovat biotechnologické postupy a optimalizovat výrobní procesy. V oblasti rostlinných a mikrobiálních biotechnologií je absolvent schopen řídit využívání nejvýznamnějších biotechnologických plodin včetně geneticky modifikovaných plodin, ovládat procesy velkoobjemové produkce proteinů z rekombinantních mikroorganismů, produkce terapeutických proteinů a rekombinantních vakcín, využívání rekombinantních mikroorganismů pro výrobu komerčně významných enzymů, malých biologických molekul, antibiotik a biopolymerů. Má i vědomosti a zručnosti pro hodnocení geneticky modifikovaných organizmů, surovin a biologicky aktivních látek z hlediska jejich možného biotechnologického zpracování a zemědělského uplatnění včetně ekonomického a legislativního posouzení využití nových biotechnologických produktů. Tyto znalosti včetně základů legislativy v této oblasti může uplatnit především v laboratořích, výrobních a biotechnologických zařízeních firem a výrobních podniků v oblastech zemědělství, potravinářství, chemického a farmaceutického průmyslu. Uplatní se také ve výzkumných a šlechtitelských ústavech, ve státní správě zajišťující kontrolu životního prostředí nebo obchodních podnicích zabývajících se prodejem biochemikálií V rozsahu bakalářské zkoušky oboru Biotechnologie a genové inženýrství. Po absolvování bakalářského studia v oboru Biotechnologie a genové inženýrství jde o přímou prostupnost bez přijímacích zkoušek. N1406 Biochemie prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc. CRH Šlechtitelů 586/ Olomouc Holice Tel.: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 77

80 Analytická chemie prezenční jednooborové délka studia 2 MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Úkolem analytické chemie je zkoumání vlastností látek a chemických dějů s cílem využít je v kvalitativní i kvantitativní analýze chemických individuí i jejich směsí. Současná analytická chemie umožňuje řešit složité problémy spojené např. s analýzou malých množství látek ve složitých matricích. Analytické postupy jsou oporou pro výzkum i v řadě jiných vědních oborů (např. v biologii, lékařství, fyzice) a velice se dotýkají i každodenní praxe (kontrolní úkoly ve výrobě, při ochraně životního prostředí, diagnostické aplikace aj.). Během studia studenti získávají teoretické i praktické znalosti v různých oborech analytické chemie, které jim umožní samostatně vyvíjet a optimalizovat analytické postupy. Tyto znalosti jsou budovány na solidních základech chemie, matematiky a fyziky. Studentům jsou nabízeny rozšiřující moduly v oblasti uplatnění analytické chemie v kriminalistice, diagnostice chorob, analýze potravin, léčiv a životního prostředí. Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Analytická chemie je vysokoškolsky vzdělaným odborníkem, který splňuje požadavky kladené na analytické chemiky v průmyslové, zemědělské a zdravotnické praxi i v základním a aplikovaném výzkumu. Absolvent je schopen samostatně řešit analytické problémy i tvůrčím způsobem vyvíjet, rozvíjet a aplikovat analytické postupy, dokáže rovněž komunikovat na mezioborové úrovni a zapojit se tak i do řešení komplexnějších mezioborových výzkumných problémů. V praxi může zastávat i řídicí funkce. Je rovněž připraven pro další studium v doktorském studiu oboru Analytická chemie nebo příbuzném oboru u nás i v zahraničí. Rozsah bakalářské zkoušky oboru Chemie. N1407 Chemie prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. Katedra analytické chemie 17. listopadu 1192/12 tel.:

81 Anorganická chemie prezenční jednooborové délka studia 2 Obor je určen studentům se širším zájmem o studium chemie se zaměřením na koordinační sloučeniny přechodných kovů a jejich aplikačních vlastností. Studijní plán je sestaven tak, aby absolvent získal široké znalosti tohoto oboru s akcentem na syntézu a fyzikálně-chemické metody studia anorganických látek, hlavně pak komplexních sloučenin. Skladbou předmětů také reflektuje vědecko-výzkumné zaměření Katedry anorganické chemie, které je mimo jiné orientováno na syntézu a studium magneticky zajímavých koordinačních sloučenin převážně železa, manganu, niklu a mědi s různými organickými heterocyklického ligandy s důrazem sloučeniny se zajímavými a potenciálně aplikovatelnými magnetickými vlastnostmi, vykazující např. jev spinového křížení nebo molekulového magnetismu. V neposlední řadě student rovněž získá znalosti v oblasti medicinální a materiálové chemie. Vedle anorganické chemie je studentům poskytováno i základní vzdělání z ostatních chemických oborů (organické, analytické, fyzikální, jaderné chemie a biochemie), ze základů průmyslové výroby, ale i z matematiky, fyziky a výpočetní techniky. Ve vlastním oboru je vzdělání zaměřeno především na soustavy sloučenin, metodiky studia jejich struktury a vlastností a na jejich analýzu i syntézu. Absolventi jsou schopni provádět výzkum sloučenin, studovat vlastnosti látek a prakticky aplikovat znalosti v samostatné odborné práci. Absolventi jsou schopni se zapojit do týmové výzkumné práce a disponují solidními komunikativními i jazykovými schopnostmi, což jim umožňuje dobré uplatnění jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Studenti mohou získat i učitelskou kvalifikaci absolvováním doplňujícího studia pedagogicko-psychologických disciplín, didaktiky chemie a pedagogické praxe. Úspěšní absolventi magisterského studia mohou pokračovat ve studiu doktorském. Rozsah bakalářské zkoušky oboru Chemie. N1407 Chemie doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. Katedra anorganické chemie 17. listopadu 1192/12 tel.: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 79

82 Bioanorganická chemie jednooborové MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Obor je určen studentům, kteří mají zájem o širší studium anorganické chemie se zaměřením na komplexní sloučeniny vykazující nejrůznější formy biologické aktivity. Hlavní důraz je kladen na získání dostatečných znalostí o chemických procesech probíhajících v živých organismech, především pak procesech s účastí komplexních sloučenin přechodných kovů, o biologicky aktivních látkách v buněčných systémech, o působení léčiv na molekulární úrovni, a také o problematice vývoje nových typů léčiv. Výběr předmětů vychází z přednášek zaměřených na získání mezioborových znalostí chemie, molekulární biologie a farmakologie. Takto získaný základ může být pomocí dalších volitelných předmětů rozšířen o teoretické a praktické znalosti anorganické chemie, chemie koordinačních sloučenin, biochemie, toxikologie, a podobně. Profilace studenta tak může být orientována jak do syntézy nových anorganických komplexních sloučenin s potenciální biologickou aktivitou, tak i do biochemického či molekulárně-biologického studia těchto sloučenin spojeného s vývojem léčiv. Absolvent magisterského studijního oboru Bioanorganická chemie bude disponovat dovednostmi, které mu umožní provádět všechny chemické laboratorní operace z oblasti syntézy, analýzy a základního studia biologické aktivity anorganických látek. Jako chemik je schopen rovnocenně spolupracovat se specialisty z oblasti medicíny, molekulární biologie a biochemie při vývoji a studiu nových léčiv. Jeho vybavení teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z oboru chemie v kombinaci s poměrně širokými teoretickými znalostmi biochemie a molekulární biologie mu nabízí široké odborné uplatnění v biochemických laboratořích, laboratořích chemických a lékařských institucí zabývajících se výzkumem, vývojem nebo výrobou biologicky aktivních látek či léčiv. Absolvent tohoto studijního programu se rovněž může ucházet o postgraduální studium podobného chemického zaměření. Disponuje solidními komunikačními schopnostmi včetně jazykových, což mu umožňuje dobré uplatnění jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Rozsah bakalářské zkoušky oboru Bioanorganická chemie. N1407 Chemie prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. Katedra anorganické chemie 17. listopadu 1192/12 tel:

83 Bioinformatika jednooborové Bioinformatika vychází z použití výpočetní techniky a informačních technologií v oblastech biologie, biochemie a medicíny. Původně byla úzce spojena s genetikou a genomikou (90. léta 20. stol.), a to díky projektům sekvencování genomů řady organismů včetně člověka a výsledkům automatizovaného čtení a skládání částečných nukleotidových sekvencí. S exponenciálním přívalem nových nukleotidových a aminokyselinových sekvencí bylo třeba vznikající databáze nejen udržovat a budovat uživatelská rozhraní pro vkládání, sdílení a poskytování sekvenčních dat, ale začít data opatřovat anotacemi, analyzovat a interpretovat. V současné době je úkolem bioinformatiky nejen vyvíjet vhodné nástroje a služby pro přístup, používání a správu databází biologických informací především z oblasti studia nukleových kyselin a proteinů včetně enzymů a membránových receptorů (sekvence, 3-D struktury, záznamy o funkci, ligandech, metabolitech aj.), ale zejména provádět konstrukce nových algoritmů, výpočetních a statistických procedur, programů a teorií pro vysvětlování vztahů mezi jednotlivými záznamy v databázi. Navazující magisterský studijní obor pokračuje v přípravě odborníků na analýzu, zpracování a interpretaci dat získaných v biologii, biochemii a medicíně nebo dalších souvisejících odvětvích lidské činnosti. Během studia jsou prohlubovány znalosti algoritmů, strukturní bioinformatiky, genomiky a proteomiky. V diplomových pracích jsou řešeny specializované projekty. Studijní obor bude podpořen konsorciem Katedry biochemie, Katedry informatiky, Katedry fyzikální chemie a Katedry buněčné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR, pracoviště Olomouc. Magisterský studijní program Bioin formatika profiluje absolventy stejnojmenného bakalářského studia v oblastech strukturní bioinformatiky proteinů a nukleových kyselin, proteomiky a genomiky. Samozřejmostí je další vzdělávání v informačních technologiích, jako jsou teorie informace a kódování, algoritmy, databáze, umělé neuronové sítě atd. Absolvent se stává odborníkem s ucelenými znalostmi informačních technologií, výpočetní techniky, biochemie a biologických oborů věnujících se studiu nejvýznamnějších buněčných makromolekul proteinů a nukleových kyselin. Absolvent bude schopen navrhovat principielně nové bioinformatické algoritmy, založené na moderních poznatcích z oblasti analýzy a zpracování dat Při odchodu do praxe se mohou absolventi stát kvalifikovanou silou zejména pro oblast zpracování dat v oborech biologie, biochemie a biotechnologie, opírají se však o širokou a univerzální znalost informatiky. Naleznou uplatnění v ústavech pro biologický, biochemický a biotechnologický výzkum (například v pracovištích budovaných v rámci Operačního programu Věda a výzkum N1406 Biochemie 10 prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. tel.: Kontaktní informace: doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. Katedra biochemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Šlechtitelů Olomouc Holice tel.: , fax: pro inovace), dále v zemědělství, chemických, potravinářských, farmaceutických a zdravotnických zařízeních, obecně tam, kde se zpracovávají data získaná ma nuální a instrumentální analýzou biologického vzorku. Přímá prostupnost pro absolventy bakalářského studijního oboru Bioin formatika. Možnost přijímání studentů bakalářského oboru Informatika po složení písemné přijímací zkoušky z biochemie, obecné biologie a molekulární biologie. MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 81

84 Bioorganická chemie a chemická biologie jednooborové MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Obor je určen studentům, kteří mají zájem o širší studium chemie se zaměřením na sloučeniny s biologickou aktivitou. Hlavní důraz je kladen na získání dostatečných znalostí o chemických procesech probíhajících v organismu, o molekulárním působení léčiv a biologicky aktivních látek v buněčných systémech a o procesech spojených s vývojem nových léčiv. Skladba předmětů vychází z povinných přednášek zaměřených na získání mezioborových znalostí chemie, molekulární biologie, patobiochemie a farmakologie. Student se může profilovat vhodnou volbou volitelných předmětů do syntézy nových organických sloučenin s biologickou aktivitou nebo do biochemického, molekulárněbiologického či analytického studia těchto sloučenin spojeného s vývojem léčiv. Absolvent magisterského studijního oboru Bioorganická chemie a chemická biologie je vzděláním chemik s rozšířenými znalostmi z molekulární biologie a znalý procesů vývoje léčiv. Má přehled o molekulárních procesech v buněčném systému, patobiochemii, metabolických procesů v živém organismu a o mechanismu působení léčiv a principech jejich vývoje. Jeho vybavení teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z oboru chemie v kombinaci s poměrně širokými teoretickými znalostmi molekulární biologie a biochemie mu nabízí široké odborné uplatnění v biochemických laboratořích, laboratořích chemických a lékařských institucí zabývajících se výzkumem, vývojem nebo výrobou biologicky aktivních látek či léčiv. Z důvodu převážně chemického vzdělání se absolvent může ucházet i o postgraduální studium chemického zaměření. Rozsah bakalářské zkoušky oboru Bio organická chemie a chemická biologie. N1407 Chemie doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. Katedra organické chemie 17. listopadu 1192/12 tel.:

85 Fyzikální chemie prezenční jednooborové délka studia 2 Skladbou předmětů je obor uzpůsoben vědecké i odborné profilaci Katedry fyzikální chemie a navazujícího doktorského studijního programu a poskytuje solidní základy celé fyzikální chemie. Pozornost je věnována jak klasickým, tak i moderním kapitolám fyzikální chemie a poskytuje přehled termodynamiky, kinetiky, katalýzy, fotochemie, koloidní chemie, fyzikální chemie nanočástic, elektrochemie, spektroskopických metod, biofyzikální chemie, nekovalentních interakcí, kvantové chemie, molekulového modelování a výpočetní chemie. Student se také seznámí s aplikací těchto disciplín např. v nanotechnologiích, při návrhu nových léčiv, biomedicínckých aplikacích, dekontaminacích podzemních vod apod. Absolvent tohoto magisterského studia je vysokoškolsky vzdělaným odborníkem s rozsáhlými znalostmi v oblasti fyzikální chemie a aplikované fyzikální chemie. Základ vzdělání v magisterském oboru Fyzikální chemie tvoří vědomosti ze základních chemických a fyzikálních disciplín, doplněné praktickými dovednostmi z oblasti výpočetní techniky, zpracování a získávání dat. Vytvořené předpoklady mohou absolventi uplatnit v širokém spektru profesí, kde je vyžadováno odborné vzdělání orientované na fyzikálně chemické základy analytických a syntetických chemických procesů. Absolventi naleznou uplatnění ve všech oborech činnosti, které využívají fyzikálně chemické metody výzkumu a výroby. Jde zejména o chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, kontrolní a průmyslové laboratoře, zdravotnictví a zemědělství. Vzhledem k širokému pojetí odbornosti jsou absolventi připraveni na případnou snadnou adaptaci, umožňující uplatnění i v jiných oborech. Rozsah bakalářské zkoušky oboru Chemie. N1407 Chemie prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. Katedra fyzikální chemie 17. listopadu 1192/12 tel.: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 83

86 Materiálová chemie prezenční jednooborové délka studia 2 MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Obor Materiálová chemie reaguje na rostoucí potřebu odborníků v oblasti výzkumu nanomateriálů, včetně jejich syntézy, charakterizace nejmodernějšími fyzikálně chemickými metodami a studia praktických aplikací. Studijní plán oboru zahrnuje teoretické a praktické základy z fyzikální chemie, která tvoří nezbytný základ pro nadstavbové znalosti, obsažené ve specializovaných přednáškách a cvičeních, zaměřených na moderní materiálové technologie, především pak nanotechnologie. Nosnou část studijního oboru Materiálová chemie reprezentují přednášky věnované přípravě, specifickým vlastnostem a široké škále aplikací nanomateriálů. Navazující magisterský dvouletý studijní obor Materiálová chemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky s dobrými znalostmi z fyzikální a materiálové chemie, schopné aplikovat poznatky v základním a aplikovaném výzkumu, ale i ve vybraných technologických oblastech. Absolvent tohoto magisterského dvouletého studijního programu tak mimo potřebný přehled přes základní chemické a fyzikální disciplíny získá v současnosti vysoce žádanou odbornou specializaci v oboru s dlouhodobě příznivým vývojem, souvisejícím s mimořádným rozmachem nanotechnologií a moderních materiálů. Rozsah bakalářské zkoušky oboru Chemie. N1407 Chemie prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. Katedra fyzikální chemie 17. listopadu 1192/12 tel.:

87 Organická chemie prezenční jednooborové délka studia 2 Organická chemie, jedna ze základních chemických disciplín, se zabývá syntézou organických sloučenin, určováním jejich struktury a vztahem mezi strukturou a reaktivitou, poznáním principů a mechanismů chemických dějů, přípravou nových organických molekul s požadovanými vlastnostmi pro praktické využití a jejich aplikovatelností, zejména s výstupem do farmacie, biologie, chemie polymerů a obecně chemie nových materiálů. Je významným zdrojem poznatků pro další oblasti zejména pro biochemii, molekulární biologii a makromolekulární chemii. Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Organická chemie ovládá teoretické základy všech základních oborů chemie, dovede plánovat syntézy nových sloučenin a kriticky posoudit již navržené syntézy. Syntetizované neznámé sloučeniny dovede při aplikaci svých znalostí fyzikálních organických metod podrobit jak analýze čistoty, případně separaci složek, zejména chromatografickými separačními metodami (GC, GC/ MS, HPLC, chromatografie na tenké vrstvě a na sloupci), tak určit strukturu látek na základě použití spektrálních metod. Ovládá běžně měření spekter UV/VIS, IČ, NMR, dovede vyhodnocovat MS. Vyzná se v aplikaci běžných, komerčně dostupných programů pro kvantověchemické výpočty a chemické modelování. Je kvalifikován i pro práci s nebezpečnými látkami a přípravky. Absolventi se uplatňují ve všech oborech činnosti, kde se využívají organické syntetické metody (chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, kontrolní laboratoře v průmyslu etc.). Rozsah bakalářské zkoušky oboru Chemie. N1407 Chemie doc. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. Katedra organické chemie 17. listopadu 1192/12 tel: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 85

88 Botanika prezenční jednooborové délka studia 2 MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Navazující magisterské studium oboru Botanika umožňuje studium všech botanických disciplín, včetně hraničních a aplikovaných ve smyslu Plant sciences, tj. mikrobiologie, algologie, mykologie, bryologie, lichenologie, botanika cévnatých rostlin, ekologie rostlin, fyziologie rostlin, genetika, ochrana fytogenofondu, fytopatologie, fytocenologie. Student je ve svých znalostech tohoto oboru na úrovni soudobé vědy. Obor je maximálně otevřený, klasické botanické přístupy jsou kombinovány s přístupy ostatních disciplín (biofyzika, biochemie, molekulární biologie). To poskytuje vysokou adaptabilitu absolventů a možnost jejich dobrého uplatnění v praxi. Absolvent navazujícího studia oboru Botanika může pokračovat v dalším studiu v rámci doktorských studijních programů nebo nachází uplatnění ve výzkumných ústavech základní i aplikovaný botanický výzkum, na vysokých školách jako asistent, v botanických zahradách, v muzeích, v agenturách ochrany přírody, ve správě chráněných území a národních parků, v systému státní správy, v systému hygienických služeb, úpraven vod, čistíren odpadních vod, firem orientovaných na ekologickou problematiku a hodnocení stavu životního prostředí a v systému ekologických poradenských služeb. Absolvent je schopen zapojit se do výzkumných vědeckých projektů, samostatně řešit svěřené úkoly, má schopnost na základě získaných teoretických i praktických poznatků a zkušeností využívat výpočetní techniku při získávání nejnovějších informací. Rozsah bakalářské zkoušky oboru Systematická biologie a ekologie nebo oboru Biologie a ekologie. N1501 Biologie prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc. Katedra botaniky Šlechtitelů Olomouc-Holice tel.:

89 Hydrobiologie prezenční jednooborové délka studia 2 Navazující magisterský studijní obor Hydrobiologie navazuje na bakalářský stupeň programu Biologie. Zaměření teoretických předmětů umožňuje studentům podrobné seznámení s nejmodernějšími poznatky o struktuře, vlastnostech a funkcích vodních ekosystémů (vodní nádrže, toky, mořské ekosystémy). Vedle studia abiotických faktorů jednotlivých typů vodních biotopů se studenti seznámí s biologií vodních živočichů, rostlin, řas a bakterií a také se základními hydrobiologickými metodami. Velká část studia je věnována praktickým laboratorním cvičením a terénním exkurzím. Do studijního oboru jsou dále zařazeny aplikované předměty (aplikovaná hydrobiologie, ekotoxikologie, vodní stavby, revitalizace apod.), což zvyšuje možnosti uplatnění absolventů v praxi. Během studia si student prohloubí především znalosti ze systému a biologie vodních organismů, jejich ekologických interakcí ve vodním prostředí i s okolními terestrickými ekosystémy. Absolvent studijního oboru Hydrobiologie je odborným hydrobiologem, který může pokračovat v dalším studiu v rámci doktorských studijních programů. Získané teoretické a praktické znalosti může uplatnit ve výzkumných ústavech nebo na vysokých školách, v muzeích, v agenturách ochrany přírody, v systému státní správy, hygienických služeb i vodohospodářské praxi. Rozsah bakalářské zkoušky oboru Systematická biologie a ekologie nebo oboru Biologie a ekologie. N1501 Biologie doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. Katedra ekologie a životního prostředí tř. Svobody 26 tel.: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 87

90 Experimentální biologie jednooborové MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Navazující magisterský studijní obor Experimentální biologie navazuje na bakalářské studium oboru Experimentální biologie. Je zaměřený na studium biochemických a biologických procesů probíhajících na molekulární a buněčné úrovni, zejména pak na studium moderních experimentálních přístupů a technologií používaných k analýzám těchto procesů. Zahrnuje nejprogresivněji se rozvíjející oblasti biologie, biotechnologií a biomedicíny. Absolventy profiluje k samostatné vysoce odborné práci na kvalitní metodické úrovni a s moderními instrumentálními prostředky. Studenty připravuje jak k samostatné vědecko-výzkumné práci, tak k samostatné vědecko-organizační činnosti. Absolvent navazujícího magisterského oboru Experimentální biologie má široké biologické a biomedicínské vzdělání se zaměřením na buněčnou, molekulárně biologickou, biomedicínskou a experimentálně biologickou oblast. Je profilován k samostatné vysoce odborné práci na kvalitní metodické úrovni a s moderními instrumentálními prostředky. Je schopen vědecko-výzkumné činnosti v oboru. Uplatní se ve vedoucích funkcích ve zdravotnických zařízeních, v diagnostických a výzkumných laboratořích v zemědělství, v potravinářství, v biotechnologických firmách, ale i při vědecko-výzkumné činnosti na univerzitách a v ústavech základního a aplikovaného výzkumu. Je schopen navrhnout, zorganizovat a realizovat složité biologické a biomedicínské experimenty a diagnostické postupy, přiměřeně komunikovat se spolupracovníky a adekvátní formou prezentovat výsledky své práce. Je připraven k případnému doktorandskému studiu. Požadavky přijímací zkoušky Rozsah bakalářské zkoušky oboru Experimentální biologie. N1501 Biologie prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc. Laboratoř růstových regulátorů Šlechtitelů Olomouc tel.:

91 Fyziologie rostlin prezenční jednooborové délka studia 2 Navazující magisterský studijní obor Fyziologie rostlin je samostatný biologický obor navazující na bakalářský studijní obor Experimentální biologie, studium je však přístupné i absolventům jiných bakalářských oborů, především Molekulární a buněčné biologie, Molekulární biofyziky a Biochemie. Obor Fyziologie rostlin je zaměřený na studium fyziologických a biochemických procesů v rostlinách probíhajících na molekulární a buněčné úrovni a rovněž na studium moderních experimentálních chemických, biochemických a molekulárně-biologických metod používaných k analýzám těchto procesů. Obor zahrnuje nejprogresivněji se rozvíjející oblasti biologie rostlin a biotechnologií. Absolventy profiluje k samostatné vysoce odborné práci na kvalitní metodické úrovni a s moderními instrumentálními prostředky. Studenty připravuje jak k samostatné vědecko-výzkumné práci, tak k samostatné vědecko-organizační činnosti. Absolvent navazujícího magisterského oboru Fyziologie rostlin má široké vzdělání v rostlinné biologii se zaměřením na fyziologickou, biochemickou, buněčnou, molekulární a experimentální oblast. Je profilován k samostatné vysoce odborné práci na kvalitní metodické úrovni a s moderními instrumentálními prostředky. Je schopen vědecko- -výzkumné činnosti v oboru. Uplatní se ve výzkumných a vedoucích funkcích v zemědělských, potravinářských a biotechnologických laboratořích, zkušebních a kontrolních zemědělských ústavech, v zemědělských a biotechnologických firmách, ale i při vědecko- -výzkumné činnosti na univerzitách a v ústavech základního a aplikovaného výzkumu. Je schopen navrhnout, zorganizovat a realizovat složité biologické experimenty a diagnostické postupy, přiměřeně komunikovat se spolupracovníky a adekvátní formou prezentovat výsledky své práce. Je připraven k případnému doktorandskému studiu. Požadavky přijímací zkoušky Rozsah bakalářské zkoušky oboru Experimentální biologie. N1501 Biologie prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc. Laboratoř růstových regulátorů Šlechtitelů Olomouc tel.: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 89

92 Molekulární a buněčná biologie jednooborové MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Navazující magisterské studium oboru Molekulární a buněčná biologie je samostatný biologický obor, zaměřený na studium genetických a molekulárně biologických procesů probíhajících na molekulární a buněčné úrovni. Zahrnuje nejprogresivněji se rozvíjející oblasti biologie. Absolventy připravuje k samostatné odborné práci na kvalitní metodické úrovni s využitím moderních instrumentálních prostředků. V neposlední řadě vede studenty také k samostatné vědecko-organizační činnosti. Absolvent magisterského studia oboru Molekulární a buněčná biologie má široké obecně biologické vzdělání se zaměřením na molekulární biologii a genetiku, cytogenetiku a buněčnou biologii. Je profilován k samostatné vysoce odborné práci na kvalitní metodické úrovni a k práci s moderními instrumentálními prostředky. Je schopen vědecko-výzkumné činnosti v oboru. Absolvent se může uplatnit i ve vědecko-výzkumné činnosti v základním a aplikovaném výzkumu i ve vedoucích funkcích, v lékařství, v zemědělství, v po travinářství a na biotechnologických pracovištích. Je schopen navrhnout, zorganizovat a realizovat složité diagnostické postupy, přiměřeně komunikovat se spolupracovníky a adekvátní formou prezentovat výsledky své práce. Je připraven k případnému doktorskému studiu. Rozsah bakalářské zkoušky oboru Mo lekulární a buněčná biologie. N1501 Biologie prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D. Katedra buněčné biologie a genetiky Šlechtitelů Olomouc-Holice tel.:

93 Zoologie prezenční jednooborové délka studia 2 Studium oboru Zoologie je zaměřeno na získání hlubokých znalostí klasických zoologických disciplín a dostatečných znalostí předmětů požadovaných pro moderní analýzu dat a experimentální práci v zoologii. Během studia je nabídkou volitelných předmětů studentovi umožněno specializovat se na tu oblast zoologie, která ho nejvíce zajímá a která souvisí s řešením jeho diplomového úkolu. Studium oboru Zoologie prohlubuje teoretické základy předchozího bakalářského stupně a rozvíjí znalosti zoologických disciplín, umožňuje studentovi formou dostatečného počtu a zaměření volitelných předmětů specializovat se dle vlastního zájmu. Student by si měl osvojit metody vědecké práce, včetně zpracování dat a možností financování výzkumu. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu oboru Zoologie získá široké znalosti hlavních biologických disciplín a hluboké znalosti zoologických disciplín. Osvojí si metody terénní i laboratorní práce, využití výpočetní techniky při získávání nejnovějších informací v oboru i zpracování dat a formy prezentování výsledků ústní i písemnou formou. Bude mít předpoklady pro řešení náročných úkolů se zoo logickou tematikou v orgánech ochrany přírody, v muzeích, laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, ve školství, zdravotnictví a další praxi. Absolutorium tohoto studijního oboru umožňuje nej nadanějším studentům pokračovat v některém z doktorských studijních programů. Rozsah bakalářské zkoušky oboru Systematická biologie a ekologie nebo oboru Biologie a ekologie. N1501 Biologie prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc. Katedra zoologie a ornitologická laboratoř 17. listopadu 50 tel.: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 91

94 Ochrana a tvorba krajiny prezenční jednooborové délka studia 2 MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Navazující magisterské studium oboru Ochrana a tvorba krajiny navazuje na bakalářský obor Ekologie a ochrana životního prostředí a další rozšiřování odborných znalostí je zaměřeno na teoretické i praktické poznatky z analýzy životního prostředí, ekologického plánování a prognostiky, na studium interakcí přírody a společnosti v krajině a na problematiku ekologické rovnováhy. Nedílnou součástí přípravy jsou i potřebné poznatky z dalších doplňujících předmětů (např. ekonomicky a právně zaměřených). V široké nabídce předmětů je zajištěna individuální profilace studenta na disciplíny související s ekologií krajiny a opatřeními směřujícími k posílení stability krajiny a jejímu udržitelnému využívání. Studium klade důraz na znalosti ze základních ekologických a environmentálních disciplín a dává možnost dalšímu prohloubení poznatků v krajinné ekologii a revitalizacích. Další rozšiřování odborných znalostí je zaměřeno na teoretické poznatky z analýzy životního prostředí, ekologického plánování a prognostiky, na studium interakcí přírody a společnosti v krajině. Absolventi navazujícího magisterského studijního programu oboru Ochrana a tvorba krajiny najdou široké uplatnění v orgánech státní správy, v projekčních a plánovacích institucích, v chráněných oblastech, v nejrůznějších výzkumných ústavech zabývajících se ochranou a tvorbou životního prostředí a krajiny i v podnikatelském sektoru. Rozsah bakalářské zkoušky oboru Ekologie a ochrana životního prostředí. N1601 Ekologie a ochrana prostředí prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. Katedra ekologie a životního prostředí tř. Svobody 26 tel:

95 Ochrana a tvorba životního prostředí jednooborové Navazující magisterské studium oboru Ochrana a tvorba životního prostředí navazuje na bakalářský studijní program a jeho další rozšiřování odborných znalostí je zaměřeno na teoretické i praktické poznatky z teoretické a aplikované ekologie (populační ekologie, ekologie společenstev, krajinná ekologie, makroekologie, životní historie), managementu a ochrany přírody (ochrana genofondu, management chráněných území) a životního prostředí (ekotoxikologie), ekologického plánování a projektování vedoucích ke stabilitě krajiny (krajinné plánování, projektování pozemkových úprav, urbanistika, revitalizace apod.). Nedílnou součástí přípravy jsou i potřebné poznatky z oboru ekonomie a práva. Během studia si studenti osvojí metody vědecké práce a komunikace. V široké nabídce předmětů je možná další specializace. Absolventi magisterského studijního programu získají komplexní znalosti jak v oblasti ochrany přírody i krajiny, tak v oblasti obnovy a tvorby krajiny. Díky tomu najdou široké uplatnění v orgánech státní správy, v chráněných oblastech, v nejrůznějších výzkumných ústavech zabývajících se ochranou a tvorbou životního prostředí, v projekčních a plánovacích institucích i v podnikatelském sektoru. Profil a uplatnění absoloventa Studium klade důraz na znalosti ze základních biologických, ekologických a environmentálních disciplin a dává možnost dalšímu prohloubení poznatků v některém ze tří studijních zaměření, kterými jsou obecná ekologie, ochrana přírody, krajinná ekologie a revitalizace. Další rozšiřování odborných znalostí je zaměřeno na teoretické poznatky z analýzy životního prostředí, ekologického plánování a prognostiky a studia ekologických interakcí mezi organismy. Rozsah bakalářské zkoušky oboru Ekologie a ochrana životního prostředí. N1601 Ekologie a ochrana prostředí prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. Katedra ekologie a životního prostředí tř. Svobody 26 tel.: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 93

96 Aplikovaná fyzika jednooborové MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Magisterské studium oboru Aplikovaná fyzika navazuje na bakalářské studijní obory a je vhodné i pro absolventy příbuzných bakalářských oborů technických. Studium vychovává absolventy se širokým fyzikálním rozhledem a schopností jak pro samostatnou tvůrčí činnost, tak i pro týmovou spolupráci ve fyzikálních a technických oborech s důrazem na aplikace. Při studiu aplikované fyziky se vychází z poznatků současné fyziky, z poznatků souvisejících s analýzou a měřením přenosových informačních a šumových vlastností optických a optoelektronických soustav, dále s klasickými i kvantovými aspekty metrologie slabých signálů a s problémy teorie a aplikace statistických a počítačových metod k vyhodnocení fyzikálních měření. Měřící metody zahrnují širokou škálu aplikace Metod elektrického měření neelektrických veličin, optických měřících metod pro přesná měření fyzikálních a technických veličin, významnou součástí studia je problematika využití fyzikálních jevů k návrhu a realizaci moderních měřících zařízení pro fyzikální obory (částicová fyzika, astronomie a astrofyzika, aplikovaná optika, nukleární fyzika, fyzika materiálů, nanomateriálů a jiné), technické obory i průmyslovou praxi. Důležitou součástí studia je vzdělání v oblasti metrologie, doporučenou součástí studia je i účast na řešení grantových projektů a účast na mezinárodní vědecké spolupráci. Student má možnost, doporučenou volbou předmětů, se specializovat na experimentální čističovou a jadernou fyziku, astrofyziku, problematiku užití synchrotronového záření při studiu materiálů, kvantovou a nelineární optiku, aplikovanou optiku a technologie, na fyzikální měřící metody a metrologii. Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná fyzika získá potřebné znalosti v přístrojové fyzice, výpočetní technice, v experimentální technice a v měřicích metodách a porozumí standardním počítačem řízeným systémům. Absolvent aplikované fyziky nalezne uplatnění v průmyslu, vývoji, v základním i aplikovaném výzkumu, ve zkušebnách závodů, při certifikaci výrobků a je připravováni na pozici hlavního metrologa závodu. V rámci studia studenti získají přehled a dovednosti v oblasti nanotechnologického výzkumu, zejména se zaměřením na jeho experimentální metody. Absolventi mohou pokračovat v doktorském studijním programu oboru Apli kovaná fyzika. Rozsah bakalářské zkoušky oboru Aplikovaná fyzika. N1701 Fyzika prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, Dr.Sc. Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR 17. listopadu 50A Olomouc tel.:

97 Biofyzika jednooborové Fyzikální metody intenzivně pronikají do biologického a lékařského výzkumu i běžné praxe. Pro zavádění, rozvoj a správné využívání těchto metod a pro studium fyzikálních jevů v živých systémech je potřebný odborník s kvalitním fyzikálním vzděláním a i s dostatečnými znalostmi z moderní biologie. Studijní obor Biofyzika je samostatným hraničním oborem mezi fyzikou, chemií a biologií. V navazujícím magisterském studiu se dále rozšiřují a prohlubují znalosti získané během bakalářského studia. Rozšiřují se zejména znalosti v oblasti teoretických a experimentálních metod biofyziky, molekulární biologie a biochemie. V rámci diplomové práce se student zaměřuje na studium makromolekul (nukleové kyseliny, proteiny), buněčných kultur (rostlinné a živočišné buňky) nebo celých organismů (rosliny, živočichové). Absolventi mají uplatnění v široké škále oborů, např. zdravotnictví, kriminalistice, farmacii, ekologii, zemědělství či potravinářství. Zároveň se mohou zapojit do základního i aplikovaného výzkumu fyzikálního, chemického, biologického či medicínského zaměření u nás i v zahraničí. Zájemci o vědeckou práci mohou pokračovat v doktorském studiu. Rozsah bakalářské zkoušky oboru Biofyzika. N1701 Fyzika prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. Katedra biofyziky Šlechtitelů Olomouc tel.: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 95

98 Digitální a přístrojová optika jednooborové MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Digitální a přístrojová optika je navazujícím magisterským studijním oborem, který vychází z požadavků praxe a zahrnuje současné trendy aplikované optiky. Cílem studia je příprava kvalifikovaných odborníků s dobrým matematicko-fyzikálním základem a přehledem v oblastech výpočetní techniky, elektroniky a optoelektroniky. Hlavním cílem studia je hlubší znalost teoretických principů a experimentálních metod moderní optiky, optické metrologie a spektroskopie, konstrukčních materiálů, technologií a základů konstruování. Důraz je rovněž kladen na získání praktických zkušeností s metodami optického zpracování informace a výpočetními metodami a počítačovými programy užívanými v systémové a digitální optice. Výběrem volitelných předmětů v rámci kreditového systému se studenti mohou specializovat na vizuální a termovizní systémy, optická měření a spektroskopii nebo digitální optiku. Specialisté na vizuální a termovizní systémy mají přehled o metodách návrhu a optimalizace optických systémů a disponují praktickými zkušenostmi se softwarem pro návrh systémů zobrazovací a osvětlovací optiky, systémy CAD, moderními materiály a technologiemi pro různé spektrální oblasti a programy pro počítačovou podporu výroby. Studenti zaměření na optickou metrologii a spektroskopii mají přehled o principech a experimentálních metodách užívaných v těchto oblastech. Ve specializovaných laboratořích získávají praktické zkušenosti s moderními měřicími a spektroskopickými systémy a orientují se v možnostech jejich uplatnění ve vědeckém výzkumu a technické praxi. V rámci digitální optiky se studenti zaměřují na pokročilé techniky digitální fotografie, na práci s moderními optoelektronickými systémy pro počítačem řízenou modulaci světla a systémy pro optickou diagnostiku. Hlavní pozornost je zaměřena na metody optického zpracování informace a numerické techniky zpracování experimentálních dat, používané v digitální holografii, mikroskopii a difraktivní optice. Absolventi studia se mohou uplatnit ve firmách zaměřených na výzkum a vývoj optických systémů na pozicích výzkumných pracovníků, konstruktérů a technologů nebo jako specialisté na termovizní techniku a optickou metrologii. Jako odborníci na spektroskopii, mikroskopii a digitální optiku mohou najít uplatnění i na pracovištích zaměřených na biologický, medicínský a materiálový výzkum. Díky pokročilým znalostem systémů digitální fotografie a metod zpracování obrazové informace mohou absolventi hledat uplatnění i v oblasti fotografických služeb. Studium je koncipováno tak, aby talentovaní absolventi mohli pokračovat v dalším studiu v rámci fyzikálně nebo technicky orientovaných doktorských studijních programů. N1701 Fyzika prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr. Katedra optiky PřF UP 17. listopadu 1192/12, tel.: V rozsahu bakalářské zkoušky oboru Digitální a přístrojová optika. 96

99 Obecná fyzika a matematická fyzika jednooborové Studijní obor je založen na nejobecnějším matematicko-fyzikálním základě a zahrnuje například předměty jako kvantová elektrodynamika, obecná teorie relativity, kvantová teorie informace nebo statistické metody ve fyzice, atomová optika nebo nelineární dynamika, chaos a syntetika. Tyto předměty jsou doplněny výběrem zaměřeným na prohloubení matematických znalostí, což zahrnuje například obyčejné a parciální diferenciální rovnice, variační metody nebo komplexní analýzu. Důležitou součást studia tvoří rovněž předměty zaměřené na využití počítačů ve fyzice, zvláště pak běžné programovací jazyky, standardní numerické metody, numerické metody optimalizace, nelineární programování a symbolické i numerické výpočetní programy. Obor připravuje studenty jak pro tvůrčí činnost v matematicko-fyzikálních a technických oborech, tak i pro týmovou práci a spolupráci s pracovníky ostatních fyzikálních a inženýrských zaměření. Široký obecný fyzikální přehled vytváří předpoklady pro další vědeckou specializaci a práci v mezioborových oblastech. Absolvent získá potřebné znalosti a širší rozhled v matematicko-fyzikálních oborech, zvláště pak v kvantové elektrodynamice, obecné teorie relativity, statistických metodách ve fyzice, kvantové mechanice, kvantové teorii informace, nelineární dynamice, chaosu a synergetice a atomové optice. Zvládne přitom matematický jazyk, kterým se tyto fyzikální obory vyjadřují. Absolvent se v průběhu studia naučí využívat výpočetní techniku a moderní informační technologie. Studijní obor je určen především těm, kteří se chtějí uplatnit v základním výzkumu ve fyzice v domácích a zahraničních institucích. Všeobecný základ vytváří dobré podmínky pro vysokou adaptibilitu absolventů, kteří se tak mohou zapojit do výzkumných týmů v aplikovaném výzkumu jako specialisté na matematicko- -fyzikální problémy. Studium poskytuje všeobecný matematicko-fyzikální základ pro doktorské studium fyzikálních oborů. Rozsah bakalářské zkoušky oboru Obecná fyzika a matematická fyzika. N1701 Fyzika doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, PhD. Katedra optiky 17. listopadu 1192/12 tel.: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 97

100 Optika a optoelektronika jednooborové MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Studijní obor Optika a optoelektronika si klade za cíl vychovávat absolventy s širším fyzikálním rozhledem se zaměřením na moderní optické a optoelektronické aplikace. Studium připravuje studenty jak pro samostatnou tvůrčí činnost, tak i pro týmovou spolupráci ve fyzikálních a technických oborech. Širší přehled vytváří předpoklady pro práci v mezioborových oblastech na rozhraní fyziky a technických oborů. Důraz je kladen na vysokou profesionalitu v optice a optoelektronice s dobrou znalostí výpočetní techniky, optického softwaru a programování. V průběhu navazujícího magisterského studia se studenti podle vlastní volby mohou specializovat ve třech směrech: optické inženýrství, optoelektronika a fotonika a kvantová optika. V rámci kreditového systému si absolvent sám volí případně kombinuje své zaměření formou volitelných předmětů, které se váží k tématu diplomové práce a k jeho odborným zájmům. Nabídka obsahuje předměty zaměřené na návrhy a analýzu optických systémů a přístrojů, optické zpracování informace, fyziku laserů a jejich aplikace, nelineární optiku, koncepční otázky kvantové mechaniky, nebo kvantové měření a kvantové zpracování informace. Studium probíhá v moderně vybavených laboratořích ve spolupráci se Společnou laboratoří optiky UP a FzÚ AV ČR. Studenti jsou vedeni k tvůrčí práci s důrazem na využívání výpočetní techniky, zvláště pak využití profesionálního optického softwaru. Během studia jsou zapojeni do vědecké práce na projektech a k dispozici mají jak výukové, tak i vědecké laboratoře zabývající se základním a aplikovaným výzkumem. Zde mohou využívat moderní optické a optoelektronické systémy včetně femtosekundových laserů, prostorových optických modulátorů, adaptivních systémů nebo jednofotonových detektorů. Na pracovištích katedry optiky probíhá aktivní vědecký výzkum v oblastech singulární optiky a kvantové informatiky. Část magisterského studia mohou studenti strávit i v zahraničí na partnerských univerzitách v Německu, Švédsku, Rakousku nebo Francii v rámci programu Erasmus. Absolventi magisterského studia nacházejí uplatnění v mnoha technických oborech, ve výrobě, výzkumu a vývoji ve firmách v regionu i celé ČR. Talentovaní studenti mohou pokračovat v doktorandském studiu, které poskytuje přípravu pro další vědeckou práci a umožňuje uplatnění v národních i mezinárodních vědeckých týmech. Rozsah bakalářské zkoušky oboru Optika a optoelektronika. N1701 Fyzika prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. Katedra optiky 17. listopadu 1192/12 tel.:

101 Molekulární biofyzika jednooborové Studijní obor Molekulární biofyzika je hraničním oborem mezi strukturní a molekulární biologií na jedné straně a fyzikou na straně druhé. Navazující magisterský studijní obor Molekulární biofyzika rozšiřuje znalosti studentů především o nejnovější poznatky ze strukturní a molekulární biologie a z fyziologie. Obor prohlubuje povědomí studentů o základních molekulárních procesech probíhajících v živých procesech a umožňuje jim získat široký přehled o fyzikálních, chemických a biologických aspektech těchto procesů. Během řady praktických cvičení se studenti naučí efektivně navrhovat experimenty a prakticky používat experimentální i výpočetní metody, se kterými se během studia seznámili. Absolvent navazujícího magisterského studia Molekulární biofyziky má komplexní přírodovědné vzdělání, které zahrnuje především partie matematiky, fyziky, chemie a biologie, které se týkají světa biomolekul. Velkou výhodou absolventů magisterského studia je schopnost komunikovat se specialisty v jednotlivých přírodovědných oborech. Díky svému širokému rozhledu se absolvent mimo jiné uplatní v interdisciplinárních týmech působících v biologii, chemii, medicíně, farmacii, ekologii či kriminalistice. Zájemci o vědeckou práci mohou pokračovat v postgraduál ním studiu oboru Biofyzika. V rozsahu bakalářské zkoušky oboru Molekulární biofyzika. N1701 Fyzika doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. Katedra biofyziky Šlechtitelů Olomouc tel.: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 99

102 Nanotechnologie jednooborové MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Navazující magisterský studijní obor Nanotechnologie navazuje na bakalářské přírodovědné a technické studijní obory, především fyzikální a chemické a vychovává absolventy s orientací na nanotechnologie, jejich rozvoj a aplikace. Obor si klade za cíl vychovávat absolventy se samostatným a tvořivým přístupem a interdisciplinárním k experimentální práci v oborech orientovaných na vývoj a aplikace nanomateriálů. Obor vychovává studenty s důrazem na vysokou profesionalitu v interdisciplinárních oborech na rozhraní matematiky, fyziky, chemie, molekulární biologie a informatiky. Absolvent magisterského studijního oboru Nanotechnologie získá potřebné znalosti v oborech matematicko-fyzikálních, materiálové chemii, molekulární biologii, elektronice a informatice. Absolvent porozumí fyzikální podstatě nanotechnologií, získá přehled o využitelnosti nanotechnologií a nanomateriálů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. V laboratorních podmínkách si ověří celou řadu technologických, diagnostických a měřících postupů. Absolvent oboru Nanotechnologie nalezne uplatnění v průmyslu, vývoji, v základním i aplikovaném výzkumu, ve zkušebnách závodů, v řízení technologických procesů, při certifikaci výrobků. V rozsahu bakalářské zkoušky oboru Nanotechnologie. N1701 Fyzika prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Katedra experimentální fyziky 17. listopadu 1192/12 tel.:

103 Informatika jednooborové Obor Informatika je určen zájemcům o vysokoškolské studium informatiky na magisterském stupni. Absolventi mají podrobné znalosti principu informatiky, široký přehled o moderních metodách a softwarových nástrojích, analytické schopnosti i praktické dovednosti. Absolventi oboru mohou nastoupit do praxe a zastávat tam odborné náročné funkce. Mohou také pokračovat v doktorském studiu. Studium připravuje vysoce kvalifikované odborníky v oblasti informatiky. Absolvent získá hluboké znalosti a dovednosti, které jsou nutné pro vysoce odbornou práci, i široký přehled potřebný pro analytickou a řídicí práci. Absolvent magisterského programu získá absolvováním povinných předmětů hlubší znalosti algoritmu, programování, počítačových systému, databázových a informačních systému, teoretických principu informatiky, reprezentace a zpracování informací, vývoje softwarových systému. Absolvováním povinně volitelných předmětu student určuje svou specializaci. Absolventi se uplatní v soukromém i veřejném sektoru na pozicích, které vyžadují analytické a řídicí schopnosti. Mohou pracovat jako analytici, programátoři, návrháři a správci databázových a informačních systému, odborníci na počítačové sítě nebo IT manažeři a konzultanti. Mohou pokračovat ve studiu v doktorském programu. Absolventi bakalářského studijního oboru Informatika budou přijati bez přijímacích zkoušek. Ostatní zájemci budou pozváni k ústní přijímací zkoušce z informatiky. Otázky vycházejí z okruhu pro ústní část státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Informatika. Student musí prokázat, že má přehled o zkoušených oblastech. N1801 Informatika prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc. Katedra informatiky 17. listopadu 1192/12 tel: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ 101

104 Optometrie jednooborové MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ Navazující magisterský studijní obor Optometrie je dvouleté prezenční stu dium, které je přímým pokračováním prezenčního bakalářského studijního oboru Optomerie realizovaného na UP. Studium je účelovou kombinací předmětů zaměřených na specifické oblasti optometrie a souvisejících oborů, které významně rozšiřují a doplňují základní znalosti a dovednosti optometristy zejména v moderních a dynamicky se rozvíjejících oblastech. Dále studium zahrnuje předměty cílené na prohloubení znalosti statistiky, metodiky vědecké práce, na rozvoj pedagogických schopností a na znalost profesního marketingu. Studium také poskytuje značný prostor pro vlastní tvůrčí činnost studentů zaměřenou na samostatnou realizaci výzkumu v rámci diplomové práce. Studium je zajišťováno katedrou optiky PřF ve spolupráci s dalšími ústavy a katedrami fakulty, s Oční klinikou LF a s ústavy FZV. Na výuce se významně podílejí externí odborníci. Tímto navazujícím studiem nevzniká způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání. Student v průběhu studia významně rozšíří teoretické znalosti i praktické dovednosti v optometrii a příbuzných oborech. Absolventi jsou schopni efektivně využívat nejmodernější techniku, analyzovat získané údaje a účelně je využívat při řešení souvisejících problémů zejména v oblasti refrakčních vad a aplikace speciálních kontaktních čoček. Mají přehled o moderních přístupech k analýze i tréninku binokulárních zrakových funkcí a orientují se v problematice strabologie, ortoptiky a pleoptiky. Získaný přehled jim umožňuje komplexněji zhodnotit stav zrakového vnímání a tím efektivnější péči o zrak ve spolupráci s oftalmologem a dalšími odborníky (např. ortoptikem). Nacházejí uplatnění na specializovaných pracovištích v centrech refrakční chirurgie, při aplikaci speciálních typů kontaktních čoček, v oblasti vyšetřování monokulárních i binokulárních zrakových funkcí. Podílejí se na vědeckém výzkumu a odborných studiích v rámci optometrie. V rámci vzdělávacích akcí se aktivně podílejí na vzdělávání optometristů a souvisejících specializacích. Písemný test a přijímací pohovor s ověření praktických odborných profesních dovedností, vše v rozsahu bakalářské zkoušky oboru Optometrie. N5345 Specializace ve zdravotnictví prof. RNDr. Jiří Bajer, CSc. Katedra optiky 17. listopadu 1192/12 tel.:

105 Učitelství biologie pro SŠ jednooborové Navazující magisterský studijní obor Učitelství biologie pro střední školy navazuje na bakalářské studium oboru Biologie. Na základy, vybudované v bakalářském studiu, navazují další specializované předměty, jejichž absolvováním student získá odpovídající odborné znalosti ve všech biologických disciplínách, které jsou potřebné pro pedagogické působení na středních školách (botanika, zoologie, genetika, fyziologie, obecná biologie, evoluční biologie, ekologie). Kromě odborných biologických znalostí absolvuje student také kvalitní přípravu pedagogickou a didaktickou, včetně absolvování pedagogických praxí na SŠ. Absolventi navazujícího magisterského oboru učitelství biologie pro SŠ získávají odbornou a pedagogickou kvalifikaci pro působení na všech typech středních škol, včetně víceletých gymnázií a také základních škol. Úroveň a komplexní charakter získaných znalostí umožní absolventům též zapojení do mimotřídní a mimoškolní činnosti (vedení různých zájmových kroužků apod.). Nejnadanějším absolventům umožňuje magisterský studijní program pokračovat v dalším studiu v rámci doktorských studijních programů. Rozsah bakalářské zkoušky v oboru Biologie (pro studium). S čím lze obor kombinovat: Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství chemie pro SŠ Učitelství geografie pro SŠ Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.. Katedra botaniky Šlechtitelů Olomouc-Holice tel.: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM DVOUOBOROVÉ 103

106 Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro SŠ jednooborové MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM DVOUOBOROVÉ Navazující magisterský studijní obor Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školy navazuje na bakalářské studium oboru Biologie v ochraně životního prostředí. Studium v magisterském stupni je soustředěno na prohloubení biologických, ekologických a ochranářských znalostí. Těžištěm studia se stává vedle teoretických disciplín i výuka aplikovaných ekologických oborů v oblasti životního prostředí. Výběr z volitelných a doplňujících předmětů umožňuje specia lizovat se na biologii a ochranu životního prostředí. Způsobilost k pedagogické práci poskytují předměty didaktika oboru a psychologicko-pedagogické disciplíny, včetně dvou třítýdenních pedagogických praxí. Celý program je uzavřen obhajobou diplomové práce a státní zkouškou. V navazujícím magisterském stupni budou rozvíjeny zejména poznatky z oboru ekologie, které budou rozšiřovány navazujícími a interdisciplinárními obory typickými pro nauku o ochraně životního prostředí. Bude rozvinuta a v praxi ověřena pedagogická příprava, a to jak v oboru školní, tak i mimoškolní ekologické výchovy. Absolvent studijního oboru získá vysokoškolskou kvalifikaci pro funkci středoškolského učitele biologie v ochraně životního prostředí a příbuzných oborů, eventuál ně pracovníka středisek ekologické výchovy a jiných mimoškolních výchovných institucí. Své znalosti může též aplikovat i v odborné praxi, např. ve státní správě nebo v dalším vysokoškolském studiu. Rozsah bakalářské zkoušky v oboru Bio logie v ochraně životního prostředí (pro studium). S čím lze obor kombinovat: Učitelství geografie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ RNDr. et Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D. Katedra ekologie a životního prostředí tř. Svobody 26 tel.:

107 Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ jednooborové Magisterský studijní obor Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy navazuje na bakalářské studium oboru Deskriptivní geometrie. Studijní obor je zaměřen na propojení aplikací deskriptivní geometrie se stavební a strojnickou praxí, včetně využití počítačové grafiky. Teoreticky i prakticky seznámí studenty s didaktickými problémy vyučování deskriptivní geometrie. Absolventi Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ v návaznosti na poznatky bakalářského studia hlubší znalosti na využití zobrazovacích metod v technické praxi, využití počítačové grafiky a prohloubí si i znalosti v dalších disciplínách, jako je například projektivní geometrie, neeuklidovské geometrie apod. Jsou rovněž detailně seznámeni s nejdůležitějšími poznatky z pedagogickopsychologických disciplín a s didaktikou deskriptivní geometrie a předměty zaměřenými na výuku syntetické geometrie. Absolventi najdou uplatnění nejen jako učitelé na gymnáziích, středních odborných a učilištích, ale také na vysokých školách technických a v dalších oblastech vyžadujících získané znalosti. Rozsah bakalářské zkoušky v oboru De skriptivní geometrie (pro studium). S čím lze obor kombinovat: Učitelství matematiky pro SŠ prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. Katedra algebry a geometrie 17. listopadu 1192/12 tel.: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM DVOUOBOROVÉ 105

108 Učitelství fyziky pro SŠ jednooborové MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM DVOUOBOROVÉ Studium učitelství fyziky pro základní a střední školy na Katedře experimentální fyziky UP má dlouholetou tradici. Studium je tradičně v kombinaci fyzika matematika, chemie fyzika, fyzika biologie a fyzika výpočetní technika. Pracovníci oddělení Didaktiky fyziky zajišťují výuku v základním kursu fyziky a speciální profesní přípravu v didaktice fyziky. Absolventi získávají učitelskou kvalifikaci pro působení na vyšším stupni základních škol, víceletých gymnáziích a na všech typech středních škol. Na magisterské studium je možné navázat postgraduálním studijním programem Didaktika fyziky. Studenti v navazujícím magisterském oboru Učitelství fyziky pro střední školy získají další odborné vzdělání ve fyzice. V návaznosti na bakalářské studium fyziky absolvují přednášky a semináře speciálního zaměření. Kromě přípravy v pedagogicko-psychologických disciplínách a profesionální přípravy k učitelství, která zahrnuje kromě studia didaktiky fyziky i praktikum školních pokusů a využití počítačů ve výuce fyziky, studenti též absolvují praxi na školách. Absolventi získají učitelskou kvalifikaci pro působení na všech typech středních škol, včetně víceletých gymnázií. Absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu oboru Didaktika fyziky. Rozsah bakalářské zkoušky v oboru Fyzika (pro studium). S čím lze obor kombinovat: Na PřF UP: Učitelství chemie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství výpočetní techniky pro SŠ Učitelství biologie pro SŠ Učitelství geografie pro SŠ Na PdF UP: Základy technické výchovy doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. Katedra experimentální fyziky 17. listopadu 1192/12 tel.: roman

109 Učitelství geografie pro SŠ jednooborové Navazující magisterský studijní obor Učitelství geografie pro střední školy navazuje na bakalářské studium oboru Geografie pro studium (přímá prostupnost). Toto studium rozšiřuje a prohlubuje znalosti a dovednosti získané v předchozím bakalářském studiu. V magisterském studiu je kladen důraz především na regionální geografii České republiky, Evropské unie a regionální geografii světadílů a oceánů. Důležitou součástí studijního programu je oborová didaktická příprava, nezbytná pro vykonávání pedagogické činnosti. Cílem tohoto magisterského studia je výchova kvalitního středoškolského učitele, který má nejen všechny potřebné vědomosti, dovednosti i návyky ze všech základních geografických disciplín na úrovni současné vědy, ale dobře ovládá i základy pedagogiky a didaktiky geografie. Absolventi magisterského studijního oboru Učitelství geografie pro střední školy získají kvalifikaci k výuce na středních školách. Mohou však uplatnit své znalosti i v odborné praxi, kde se řeší problematika prostorových vztahů v kra jinné sféře, včetně hodnocení kvality přírodního prostředí (vědecké ústavy, vysoké školy, veřejná správa, soukromé firmy). Talentovaní absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu. Rozsah bakalářské zkoušky v oboru Geo grafie (pro studium). Studenti jsou přijímáni po absolvování bakalářského studijního oboru Geografie bez přijímacích zkoušek. (přímá prostupnost). S čím lze obor kombinovat: Na PřF UP: Učitelství biologie pro SŠ Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství chemie pro SŠ Učitelství fyziky pro SŠ Na FF UP: Historie Na FTK UP: Tělesná výchova Na PdF UP: Základy společenských věd Základy technické a informační výchovy 60 (prezenční), 25 () 48 (prezenční), 3 () 27 (prezenční), 1 () doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. Katedra geografie 17. listopadu 1192/12 tel.: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM DVOUOBOROVÉ 107

110 Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ jednooborové MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM DVOUOBOROVÉ Navazující magisterský studijní obor Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy navazuje na bakalářské studium oboru Geologie a ochrana životního prostředí. Během studia je posílen vztah k aplikovaným disciplínám s cílem rozšíření získaných znalostí a dovedností ve vlastní tvůrčí činnosti. Výběr z volitelných a doplňujících předmětů umožňuje diversifikaci studijního plánu v širokém spektru mezi geologií a ochranou životního prostředí. Způsobilost k pedagogické práci poskytují předměty didaktika oboru a psychologicko-pedagogické disciplíny. Získání hlubokých znalostí z oblasti ochrany životního prostředí a geologie umožní studovat interakce mezi horninovým prostředím, biosférou a exogenními sférami Země. Navazující magisterský stupeň dále rozvíjí základní poznatky z oboru, které jsou doplněny o specializované předměty. Rozšiřuje se odborný profil absolventa jeho specializací v některém ze základních směrů. Specializace se prakticky realizuje formou volitelných předmětů výuky, které nabízejí hlubší osvojení základních poznatků a metod práce ve vybraném směru. Vedle specializace je posílena i tendence ke studiu interakcí mezi abiotickými a biotickými složkami životního prostředí. Absolvent získá vědomosti z didaktiky oboru a absolvuje pedagogickou praxi na základní a střední škole. Svou odbornou připravenost, znalosti a zkušenosti prokáže při vypracování diplomové práce. Absolvent získá vysokoškolskou kvalifikaci středoškolského učitele zvoleného studijního oboru a rovněž najde i uplatnění v odborné praxi. Získaná kvalifikace umožňuje pokračovat v doktorském studiu. Rozsah bakalářské zkoušky v oboru Geo logie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (pro studium). S čím lze obor kombinovat: Učitelství biologie pro SŠ Učitelství chemie pro SŠ prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. Katedra geologie 17. listopadu 1192/12 tel.:

111 Učitelství chemie pro SŠ jednooborové Navazující magisterský studijní obor Učitelství chemie pro střední školy je pokračováním bakalářského studia oboru Chemie pro víceoborové studium (přímá prostupnost). Na širší základ chemie, získaný v bakalářském stupni, navazují další specializované předměty, jejichž absolvováním získá student rozšiřující odborné znalosti chemických disciplín, které jsou potřebné pro pedagogické působení na středních školách. Kromě odborných znalostí z chemie student absolvuje také kvalitní didaktickou přípravu, nutnou pro budoucí pedagogické působení. Cílem tohoto magisterského studia je výchova kvalitního středoškolského učitele, který má nejen všechny potřebné vědomosti, dovednosti i návyky ze všech základních chemických disciplín na úrovni současné vědy, ale dobře ovládá i základy pedagogiky, psychologie a didaktiky chemie. Absolventi tohoto studia mají schopnost na základě osvojených teoretických i praktických poznatků a zkušeností využívat všech nabytých vědomostí a moderních informačních zdrojů při získávání nejnovějších poznatků z oboru. Jsou plně kvalifikovanými učiteli chemie na středních školách. Vysoká úroveň a komplexní charakter jejich znalostí jim umožní mimo jiné i efektivně se zapojit do mimoškolních aktivit (vedení zájmových kroužků, uplatní se ve státní správě školské úřady apod.). Nejnadanější absolventi mohou pokračovat dalším studiem v rámci doktorských studijních programů. Rozsah bakalářské zkoušky v oboru Che mie pro víceoborové studium. S čím lze obor kombinovat: Učitelství biologie pro SŠ Učitelství fyziky pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství geografie pro SŠ Učitelství geologie a ochrany životního prostředí doc. RNDr. Marta Klečková, CSc. Katedra anorganické chemie 17. listopadu 1192/12 tel.: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM DVOUOBOROVÉ 109

112 Učitelství matematiky pro SŠ jednooborové MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM DVOUOBOROVÉ Navazující magisterský studijní obor Učitelství matematiky pro střední školy navazuje na bakalářské studium oboru Matematika. Cílem tohoto studia je připravit studenty na vykonávání jejich budoucí profese. Studentům budou v rámci studia poskytnuty potřebné informace nejen ve vybraných matematických disciplínách a oborech, ale budou doplněny rovněž i o moderní poznatky z oblasti pedagogiky, psychologie a didaktiky matematiky. Absolventi Učitelství matematiky pro SŠ získají v návaznosti na poznatky bakalářského studia hlubší znalosti nejen v algebře, geometrii a matematické analýze, ale i v dalších matematických disciplínách, jako je pravděpodobnost a statistika, teorie čísel apod. V průběhu studia jsou rovněž detailně seznámeni s nejdůležitějšími poznatky z pedagogicko-psychologických disciplín. Absolventi najdou uplatnění zejména jako učitelé na gymnáziích, středních odborných školách a odborných učilištích, ale také v dalších oblastech vyžadujících matematické vzdělání. Rozsah bakalářské zkoušky v oboru Ma tematika (pro stu dium). S čím lze obor kombinovat: Na PřF UP: Učitelství biologie pro SŠ Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ Učitelství geografie pro SŠ Učitelství chemie pro SŠ Učitelství fyziky pro SŠ Učitelství výpočetní techniky pro SŠ Na FTK UP: Tělesná výchova 30 (prezenční), 20 (kominované) 34 (prezenční),14 (kominované) 19 (prezenční),12 (kominované) prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. Katedra algebry a geometrie 17. listopadu 1192/12 tel.:

113 Učitelství výpočetní techniky pro SŠ jednooborové Obor Učitelství výpočetní techniky pro SŠ je určen zájemcům o vysokoškolské studium informatiky na magisterském stupni. Studium je zaměřeno na přípravu učitelů informatiky a příbuzných oboru na středních školách. Obor je součástí ho studia v kombinaci s dalším vybraným oborem. Obsahuje prakticky zaměřené předměty i základní teoretické předměty. Studenti také absolvují praxi na střední škole. Absolventi oboru mohou nastoupit do praxe nebo pokračovat v doktorském studiu. Studium připravuje vysoce kvalifikované odborníky v oblasti informatiky. Absolvent získá hluboké znalosti a dovednosti, které jsou nutné pro práci středoškolského učitele. Absolvent magisterského programu získá absolvováním povinných předmětu hlubší znalosti algoritmu, programování, počítačových systému, databázových a informačních systému, teoretických principu informatiky, reprezentace a zpracování informací, vývoje softwarových systému. Absolvováním povinně volitelných předmětů student určuje svou specializaci. Absolvent se muže uplatnit jako středoškolský učitel informatiky, analytik, programátor, návrhář a správce databázových a informačních systému, odborník na počítačové sítě nebo IT manažer a konzultant. Muže pokračovat ve studiu v doktorském programu Rozsah bakalářské zkoušky oboru Vý po četní technika, Informatika pro vzdělávání (pro studium). S čím lze obor kombinovat: Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství fyziky pro SŠ 30 doc. Ing. Lenka Carr-Motyčková, CSc. Katedra informatiky 17. listopadu 1192/12 tel: MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM DVOUOBOROVÉ 111

114

115 Doktorské studijní programy

116 Doktorské studijní programy P1102 Matematika Didaktika matematiky Algebra a geometrie Matematická analýza Globální analýza a matematická fyzika P1102 Mathematics Algebra and Geometry Mathematical Analysis Global Analysis and Mathematical Physics P1104 Aplikovaná matematika Aplikovaná matematika P1104 Applied Mathematics Applied Mathematics P1314 Geografie Geoinformatika a kartografie Mezinárodní rozvojová studia P1314 Geography Geoinformatics and Cartography International Development Studies P1416 Biochemie Biochemie P1416 Biochemistry Biochemistry P1417 Chemie Anorganická chemie Analytická chemie Fyzikální chemie Organická chemie Didaktika chemie P1417 Chemistry Inorganic Chemistry Analytical Chemistry Physical Chemistry Organic Chemistry P1527 Biologie Zoologie Botanika Molekulární a buněčná biologie P1527 Biology Zoology Botany Molecular and Cell Biology P1606 Ekologie a ochrana prostředí Ekologie DOKTORSKÉ STUDIUM P1606 Ecology and Environmental Protection Ecology P1703 Fyzika Biofyzika Optika a optoelektronika Obecná fyzika a matematická fyzika Aplikovaná fyzika Didaktika fyziky P1703 Physics Biophysics Optics and Optoelectronics General Physics and Mathematical Physics Applied Physics P1805 Informatika Informatika P1805 Computer Science Computer Science 114

117 Rejstřík bakalářských a magisterských oborů Bakalářské studijní programy Aplikovaná fyzika Aplikovaná chemie Aplikovaná informatika ( studium) Aplikovaná informatika (prezenční studium) Aplikovaná statistika Bioanorganická chemie Biofyzika Biochemie Bioinformatika Biologie a ekologie Bioorganická chemie a chemická biologie Biotechnologie a genové inženýrství Digitální a přístrojová optika Diskrétní matematika Ekologie a ochrana životního prostředí Environmentální geologie Environmentální studia a udržitelný rozvoj Experimentální biologie Geoinformatika a geografie Chemie Informatika Matematika a její aplikace Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví Mezinárodní rozvojová studia Molekulární a buněčná biologie Molekulární biofyzika Nanomateriálová chemie Nanotechnologie Obecná fyzika a matematická fyzika Optika a optoelektronika Optometrie Počítačová fyzika Přístrojová fyzika Regionální geografie Bakalářské studijní programy učitelství Biologie (uč.) Biologie v ochraně životního prostředí (uč.) Deskriptivní geometrie (uč.) Fyzika (uč.) Geografie (uč.) Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (uč.) Chemie pro víceoborové studium (uč.) Informatika pro vzdělávání Matematika (uč.) Navazující magisterské studijní programy Analytická chemie Anorganická chemie Aplikace matematiky v ekonomii Aplikovaná fyzika Bioanorganická chemie Biofyzika Biochemie Bioinformatika Bioorganická chemie a chemická biologie Biotechnologie a genové inženýrství Botanika Digitální a přístrojová optika Diskrétní matematika Environmentální geologie Experimentální biologie Fyzikální chemie Fyziologie rostlin Geoinformatika Hydrobiologie Informatika International development studies Matematika a její aplikace / Applied Mathematics Materiálová chemie Mezinárodní rozvojová studia Molekulární a buněčná biologie Molekulární biofyzika Nanotechnologie Obecná fyzika a matematická fyzika Ochrana a tvorba krajiny Ochrana a tvorba životního prostředí Optika a optoelektronika Optometrie Organická chemie Regionální geografie Zoologie Navazující magisterské studijní programy učitelství Učitelství biologie pro SŠ Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro SŠ Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ Učitelství fyziky pro SŠ Učitelství geografie pro SŠ Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ Učitelství chemie pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství výpočetní techniky pro SŠ

118

119

120

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na přírodovědecké fakultě se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijím{ny přihl{šky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakal{řské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27.

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. listopadu 2014 Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) Lékařská fakulta (LF)

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Studuj na Přírodovědecké fakultě 2015 2016 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci... 2 Přírodovědecká fakulta UP základní

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 v Olomouci dne 5. 10. 2017 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017 v Olomouci dne 5. 10. 2016 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2010

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2010 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2010 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B1301 GEOGRAFIE Geoinformatika a geografie Matematika Písemná zkouška maximum

Více

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Přijímací řízení na Přírodovědecké fakultě UP se konalo v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ)

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ) Podmínky přijetí ke studiu: POŽADAVKY K PŘIJETÍ Základní podmínkou pro přijetí do bakalářských programů je vykonání maturitní zkoušky. Při přijímání do těchto programů se vychází z výsledku přijímací zkoušky

Více

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY První

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 (schváleno AS CMTF UP dne 6. 6. 2018) ZA PŘEDPOKLADU UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ USKUTEČŇOVAT NÍŽE UVEDENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY RADOU PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (dále jen PZk) 2019/ bakalářské studijní obory a specializace

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (dále jen PZk) 2019/ bakalářské studijní obory a specializace Kritéria hodnocení přijímací (dále jen PZk) 2019/2020 - bakalářské studijní obory a specializace Název studijního oboru Informatika Název studijního oboru Aplikovaná informatika bakalářský (kombinovaná

Více

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Obsah Univerzita

Více

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Pondělník 1 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 1. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Studuj! STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Obsah Univerzita Palackého v Olomouci.................

Více

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného studia (bakalářské programy navazující

Více

Přehled studijních oborů souvisejících se studiem matematiky:

Přehled studijních oborů souvisejících se studiem matematiky: Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a řádně podaná přihláška. Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku. Přijímací zkoušku lze

Více

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y

P Ř Í R O D O V Ě D E C K É FA K U LT Y Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Studuj! BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Obsah Univerzita

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016 v Olomouci dne 29. září 2015 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE 1. Seznam otevíraných studijních oborů, předměty přijímací zkoušky, předpokládaný počet přijatých

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE (schválené AS CMTF UP Olomouc dne 10. června 2015) 1. Seznam otevíraných studijních oborů,

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací (PZ) 2018/2019 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Veleslavínova 42, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, www stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně

Více

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UK

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UK FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UK adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové web: http://www.faf.cuni.cz Den otevřených dveří Bakalářské studium:23.11.2011, (od 9,00 hod. do 13,00 hod.) Navazující

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Akademický rok 2018/2019

Akademický rok 2018/2019 Akademický rok 2018/2019 Bakalářské studijní y Obor u verze studijního plánu garantující 1 2 3 katedra Diskrétní matematika DISMAT verze 2016 0 KAG Matematika a její aplikace MATAP 0 KMA B1103 Mat.-ekon.

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Soulad studijního programu. Bioanorganická chemie

Soulad studijního programu. Bioanorganická chemie Standard studijního Bioanorganická chemie A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF A-15/7/SD PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF A-15/7/SD Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UP ze dne 17. 12. 2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ bakalářské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ bakalářské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/2019 - bakalářské studijní obory Aplikovaná matematika Matematika (dvouoborové) konat PZ z matematiky v rozsahu učiva gymnázií. Aplikovaná matematika bakalářský

Více

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky pro přijetí Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o

Více

Směrnice děkana č. 5/2017

Směrnice děkana č. 5/2017 Směrnice děkana č. 5/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2018/2019 Článek I.

Více

A. Přijímací zkouška do bakalářského studia

A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a magisterských studijních programů pro ak. rok 2018/2019 s výukou v českém jazyce s nástupem od semestru Podzim 2018 A. Přijímací zkouška do bakalářského

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

A. Přijímací zkouška do bakalářského studia

A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro ak. rok 2017/2018 s nástupem od semestru Podzim 2017 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

Soulad studijního programu. Molekulární a buněčná biologie

Soulad studijního programu. Molekulární a buněčná biologie Standard studijního Molekulární a buněčná biologie A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí

Více

N A B Í D K A S T U D I A

N A B Í D K A S T U D I A NABÍDKA STUDIA Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké,

Více

N A B Í D K A S T U D I A

N A B Í D K A S T U D I A NABÍDKA STUDIA Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké,

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného třístupňového studia (bakalářské

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě je založeno na koncepci strukturovaného třístupňového studia

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2016 Číslo jednací: sfcht/242/16 Vypracoval

Více

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015 Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015 Podmínky pro přijetí Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení

Více

N A B Í D K A S T U D I A

N A B Í D K A S T U D I A NABÍDKA STUDIA Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké,

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH OBORŮ NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH OBORŮ NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E.

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Pravidla a podmínky přijímacího řízení 1 / 6 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Opatření děkana č. 6/2017 Pravidla a podmínky přijímacího řízení Podle

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UK

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UK FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UK adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové web: http://www.faf.cuni.cz Den otevřených dveří Bakalářské studium:21.11.2012, (od 9,00 hod. do 13,00 hod.) Navazující

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE č. 5/2018 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2018 Číslo jednací: sfcht/394/18 Vypracoval

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2014-15 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 11, směrnice č. 5/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 11, směrnice č. 8/2018 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou

Více

II. Podmínky přijetí ke studiu

II. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v češtině v bakalářském studijním programu B2301 Strojní inženýrství, B2341 Strojírenství Diagnostika a servis silničních vozidel a v navazujícím magisterském studijním programu

Více

Přírodní vědy. Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ

Přírodní vědy. Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ Přírodní vědy Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních

Více

Standard studijního programu Chemie se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Chemie se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Chemie se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy obecná chemie,

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-16 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 11, směrnice č. 8/2018 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni absolventi

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2015/2016 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo)

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo) Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-2016 (platí pouze pro 2. kolo) PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší

Více

Akademický rok 2018/2019. Zápis ke studiu

Akademický rok 2018/2019. Zápis ke studiu Akademický rok 2018/2019 Zápis ke studiu Obsah prezentace Podmínky pro zapsání studenta Základní informace Děkan a proděkan fakulty Studijní oddělení Kreditový systém studia Vysokoškolské koleje Identifikační

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2012-13 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Soulad studijního programu. Chemie

Soulad studijního programu. Chemie Standard studijního Chemie A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností či praxí Forma studia

Více

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia Standard studijního Didaktika fyziky A. Specifika a obsah studijního : Typ doktorský Oblast vzdělávání Fyzika/Učitelství 40 %/60 % Základní tematické okruhy Mechanika, termodynamika a kinetická teorie,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU Číslo: 215/2013 České Budějovice, dne 15. 10. 2013 PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15

Více

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 21. října 2013

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více