NEO-PI-R Standard. NEO osobnostní inventář. Příklad. 1. Vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEO-PI-R Standard. NEO osobnostní inventář. Příklad. 1. Vydání"

Transkript

1 NEO-PI-R Standard NEO osobnostní inventář 1. Vydání ID Datum administrace

2 NEO-PI-R Přehled výsledků 2 / 35 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Souhrn výsledků N Neuroticismus E Extraverze O Otevřenost vůči zkušenosti P Přívětivost S Svědomitost Obsah Zpráva řešení problémů a rozhodování plánování, organizování a realizace vztahy k druhým lidem osobní styl Testový profil Vyhodnocení škál Grafické zobrazení škál Skórování položek Statistika odpovědí Výsledky testování může interpretovat pouze osoba s psychologickým a psychodiagnostickým vzděláním, v souladu se Standardy pro pedagogické a psychologické testování (Hogrefe-Testcentrum,Praha,2001).

3 NEO-PI-R Zpráva 3 / 35 NEO-PI-R - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Tato zpráva je založena na Vašich odpovědích v NEO osobnostním inventáři. Při pročítání analýzy byste měl/a mít na paměti následující poznámky: 1. NEO PI-R pokládá otázky týkající se Vašich postojů a typického stylu chování. Vaše odpovědi byly porovnány s odpověďmi reprezentativního vzorku celé populace, v porovnání s jinou skupinou by analýza Vašich výsledků mohla vypadat odlišně. 2. Komentáře této zprávy neobsahují hodnotové soudy. Charakteristické rysy lidské osobnosti skýtají potenciál být přednostmi, ale také nevýhodami. Důležité je rozpoznat, jak můžete svých předností využít za současného minimalizování nevýhod. To, do jaké míry je jakákoliv jednotlivá charakteristika výhodou nebo spíše přítěží, závisí na kontextu, ve kterém je užita. Tato zpráva nebere v úvahu určitý kontext, proto záleží na Vašem rozhodnutí, v jakém rozsahu je vliv Vašeho stylu výhodou pro situaci, ve které se nacházíte (nebo se budete nacházet). Celá zpráva je směřována k vyjádření jak potenciálních dobrých, tak potenciálních stinných stránek charakteristik, které se v průběhu analýzy výsledků objevily. Bude na Vás, abyste zvážil/a rozsah, ve kterém Vás tyto různé výhody a nevýhody ovlivní ve Vašem stávajícím prostředí, a rozsah, v jakém mohou ovlivnit Váš budoucí vývoj. 3. Všechna vyjádření této analýzy jsou založena na tom, co jste o sobě sdělil/a. Nemusí být vždy zcela přesná a nemusí být vždy tím, co byste rád/a slyšel/a. I pokud si některými částmi analýzy nejste jist/a nebo s nimi nesouhlasíte, bude prospěšné o daných aspektech uvažovat. Užitečným způsobem potvrzení toho, co analýza vypovídá o Vašem působení na druhé, může být vyhledávání zpětné vazby od lidí, kterým důvěřujete. 4. Pamatujte také na to, že vždy ve všech situacích neodpovídáme stejným způsobem. Proto při uvažování o výsledcích analýzy může být užitečné představit si sebe sama v různých odlišných situacích, kterým v běžném životě čelíte.

4 NEO-PI-R Zpráva 4 / 35 STRUKTURA TÉTO ZPRÁVY Analýza Vašich výsledků je uspořádána následovně: ŘEŠENÍ PROBLÉMU A ROZHODOVÁNÍ Efektivita organizačního myšlení Otevřená mysl a originalita Odvaha v řešení problémů PLÁNOVÁNÍ, ORGANIZOVÁNÍ A REALIZACE Směřování jednání Svědomitost Otevřenost možnostem a alternativám VZTAHY K DRUHÝM LIDEM Sociální energie Postoj k druhým Kvalita vztahů OSOBNÍ STYL Úroveň emocionality Emocionální model

5 NEO-PI-R Zpráva 5 / 35 Řešení problémů a rozhodování V tomto oddílu uvažujeme o Vašem přístupu k rozhodování a řešení problémů. Dotazník, který jste vyplnil/a, neposuzuje Váš intelektuální výkon (jinými slovy neposuzuje Vaše mentální schopnosti nebo IQ), ale nabízí vhled do Vašeho přístupu k řešení problémů a rozhodování. Jinými slovy, mluvíme zde o Vašem stylu uvažování. Efektivita organizačního myšlení velmi nízká nízká střední vysoká velmi vysoká S2 Pořádkumilovnost S5 Disciplinovanost S6 Rozvážnost Z Vašich odpovědí v dotazníku vyplývá, že Váš přístup k nacházení vhodných řešení je dobrý. Váš způsob shromažďování informací je systematický a metodický, a také ovládáte schopnost cíleně zaměřit své myšlení. Uvažujete velmi obezřetně, než se rozhodnete nebo vyjádříte názor. Výhodou toho je, že pravděpodobně předjímáte důsledky jednotlivých způsobů jednání. Možná nevýhoda je, že by Vás kolegové více zaměření na akční přístup mohli považovat za toho/tu, který/á potřebuje příliš mnoho času k rozhodnutí věci a má sklon promeškat příležitosti svou přílišnou opatrností. Společnosti potřebují lidi, kteří obezřetně zvažují důsledky za účelem omezení ztrát ze špatných rozhodnutí. Nicméně rychleji se rozhodující lidé si možná neuvědomují hodnotu Vašeho obezřetnějšího přístupu. Může se stát, že bude vhodné, abyste s ostatními, kteří jsou více zaměření na akci než Vy, o tomto svém stylu mluvil/a, aby věděli, že jste si toho vědom/a. A abyste aktivně nacházeli možnosti společné práce s lidmi více zaměřenými na akci, takže Váš přístup a jejich se budou spíše vzájemně doplňovat, než střetávat. Otevřená mysl a originalita velmi nízká nízká střední vysoká velmi vysoká O5 Ideje O1 Fantazie O3 Prožívání O4 Novátorské činnosti Ke zkoušení nových aktivit nebo k zavítání na nová místa jste podobně otevřen/a jako většina lidí srovnávací skupiny. Pravděpodobně s oblibou dosahujete vyváženosti mezi novostí a měnlivostí na jedné straně a všedností a rutinou na straně druhé.

6 NEO-PI-R Zpráva 6 / 35 Jste pragmatická a na úkol zaměřená osoba v tom, že jste v menší míře než většina lidí zaujat/a intelektuálními diskusemi nebo nápaditými rozlety fantazie. Dáváte přednost spíše zabývání se tím, co je zjevné, než tím, co je abstraktní nebo produktem představivosti. Budete řídit své myšlenky spíše v souladu s realistickým uspořádáním, než byste se nechal/a odvádět od věci teoretickým rozvažováním nebo dovolením své mysli zamířit do výšin fantazie. V práci se přednostně zabýváte spíše tím, co víte a co Vás naučila zkušenost, než riskováním s neověřenými nápady nebo experimentálními metodami. Máte sklon přijímat a hodnotit myšlenky a zkušenosti bez projevu emocí. Vaše interpretace informace pravděpodobně není ovlivněna Vašimi pocity. Rovněž je důležité se neuzavírat alternativám, které z Vašeho pohledů vzešly z neověřených a smyšlených spekulací. Odvaha v řešení problémů velmi nízká nízká střední vysoká velmi vysoká E3 Asertivita S1 Způsobilost Máte důvěru ve své vlastní schopnosti efektivně a rozvážně řešit problémy, přijímáte odpovědnost za svá vlastní rozhodnutí. Pravděpodobně méně než většina lidí vyjadřujete druhým lidem své pohledy na určitou věc asertivním způsobem. Máte sklon se držet zpátky a nechat ostatní mluvit. Nejste ten/ta, který/á by sám/sama sebe upřednostňoval/a.

7 NEO-PI-R Zpráva 7 / 35 PLÁNOVÁNÍ, ORGANIZOVÁNÍ A REALIZACE Tento oddíl je zaměřen na způsob, jakým si plánujete své jednání a jak ho realizujete (Váš funkční styl). Směřování jednání velmi nízká nízká střední vysoká velmi vysoká E4 Aktivnost S4 Cílevědomost N2 Hněvivost-hostilita P4 Poddajnost Máte silnou motivaci pracovat tvrdě na dosažení svých cílů a dosáhnout jich. Aspirujete na dosažení významných výsledků v čemkoli, co podniknete. Nepracujete Obzvláště rychle. Nejste hnán/a silným pocitem časové naléhavosti, takže je nepravděpodobné, že byste dosahoval/a velkého pracovního tempa či intenzity na cestě za výsledky. Ve skutečnosti popisujete své pracovní tempo jako uvolněné. Nicméně berete práci vážně, vyvíjíte snahu a jste motivován/a uspět. uvědomte si, že podobně jako působíte na druhé, Váš klidný styl může zastírat Váš cílevědomý postoj. Pokud se věci nevyvíjí dobře, hněv a zklamání z ostatních ve Vás narůstají pozvolna. Obecně usilujete o udržení harmonické atmosféry na pracovišti, takže když jste nespokojen/a s výkonem někoho druhého nebo se způsobem, jak s Vámi jedná, nevolíte konfrontační nebo agresivní přístup v jednání s ním o věci. někdy můžete být neochotný/á vyjádřit plně svoji nespokojenost, když předpokládáte, že to vyvolá interpersonální konflikt. V tomto smyslu můžete chybovat v přílišné toleranci slabého výkonu nebo nečestného jednání u druhých. Buďte opatrný/á, aby Vaše touha vyhnout se konfliktu nebyla na úkor jasného sdělení, co potřebujete, aby ostatní udělali. Toto by mohla být oblast, ve které byste mohl/a užitečně rozvinout své schopnosti. Svědomitost velmi nízká nízká střední vysoká velmi vysoká S5 Disciplinovanost S3 Zodpovědnost N5 Impulzivnost Pravděpodobně se nenecháte odradit od dovedení úkolů do konce. Jste příznačně disciplinovaný/á a motivovaný/á. To znamená, že budete pokračovat ve vypracování úkolů i přes nudu nebo jiná rozptýlení. Máte motivaci práci dokončit. Vaše osobní disciplína je kombinována se silným smyslem pro povinnost. Morální odpovědnost

8 NEO-PI-R Zpráva 8 / 35 naplnit své závazky a držet se při tom etických zásad je pro Vás pravděpodobně důležitá. Otevřenost možnostem a alternativám velmi nízká nízká střední vysoká velmi vysoká O5 Ideje O1 Fantazie O2 Estetické prožívání O6 Hodnoty Popisujete sebe jako někoho, kdo není obzvláště zaujat teorií nebo intelektuální diskusí o nápadech, takže nebudete tíhnout ke zkoumání možností na teoretické úrovni. Jste strízlivý/á ve svém přístupu se soustředěním na to, co je praktické a uskutečnitelné. V diskusích nebo situacích, které se dotýkají Vašeho hodnotového systému, se můžete uzavřít alternativním pohledům na záležitosti a můžete za takových okolností působit dogmaticky. Důležitost přikládáte tradičním hodnotám a silně na nich lpíte.

9 NEO-PI-R Zpráva 9 / 35 VZTAHY K DRUHÝM LIDEM Tento oddíl je zaměřen na Váš způsob interakce s druhými, a to ve smyslu emocionální orientace k druhým i role, kterou zastáváte ve svých interpersonálních vztazích. Žádné hodnotové soudy ohledne Vašeho stylu práce s druhými nejsou činěny. Je zřejmé, že styl, který se v jedné situaci jeví jako vhodný, může být v jiné situaci nevýhodným. Úvaha o tom, jak daný styl ovlivňuje kvalitu Vašich vztahů v aktuální životní situaci, záleží na Vás. Sociální energie velmi nízká nízká střední vysoká velmi vysoká E1 Vřelost E2 Družnost E3 Asertivita N4 Rozpačitost Vaše odpovědi poukazují na to, že pravděpodobně rád/a dosahujete rovnováhy mezi časem, který strávíte o samotě, a časem stráveným ve společnosti druhých. V kontaktu s druhými pravděpodobně působíte přátelsky jako většina lidí, projevujete běžnou úroveň pozornosti a zájmu o druhé. Nepovažujete se za asertivní nebo energickou osobu. Máte sklon zdržet se vyjadřování svých názorů a ujímání se vedení v diskusi. Občas se dostatečně neprosadíte, takže Vaše názory zůstanou nevyslechnuty. Máte sklon činit si více než většina lidí obavy o to, jak působíte na druhé. Zdá se, že se obáváte, že v sociálním kontextu budete působit nerozumně, nebo že budete dělat chyby. Obzvláště při velkých shromážděních nebo setkáních s neznámými lidmi se můžete cítit rozpačitě, když je k Vám upřena pozornost. Postoj k druhým velmi nízká nízká střední vysoká velmi vysoká P6 Jemnocit P3 Altruismus P1 Důvěra P2 Upřímnost Velmi druhým důvěřujete, máte sklon spíše předpokládat, že jsou upřímní v tom, co říkají a činí, než se ptát na jejich motivy. Váš důvěřivý postoj pravděpodobně působí dobře na morálku, ačkoliv je

10 NEO-PI-R Zpráva 10 / 35 důležité si být stále vědom/a možnosti, že Vás podvádějí. Stejně jako spoléháte na druhé, že jsou k Vám cestní, jste také Vy čestný/á, otevřený/á a upřímný/á ve svém jednání s druhými. Přímý a upřímný styl Vašeho přístupu znamená, že ostatní vědí, na čem u Vás jsou. Občas to nemusí znamenat výhodu pro Vás; můžete chybovat v tom, že dostatečně neuvážíte, jak Vaše slova zapůsobí na druhého, nebo jak nejlépe formulovat, co musíte říci, abyste dosáhl/a reakce, kterou potřebujete. Kvalita vztahů velmi nízká nízká střední vysoká velmi vysoká P4 Poddajnost E3 Asertivita P5 Skromnost S1 Způsobilost Jste zaujat/a zachováním harmonických vztahů s ostatními lidmi a vyhýbáte se interpersonálnímu konfliktu. Vaše přirozená kooperace je všeobecně výhoda, ale můžete se potřebovat chránit proti přílišnému množství kompromisu nebo před zbytečným ustupováním kvůli zachování klidu. Máte sklon nedoceňovat význam svého přínosu. Máte důvěru ve své vlastní schopnosti, ale inklinujete ke skromnosti, jedná-li se o Vaše úspěchy.

11 NEO-PI-R Zpráva 11 / 35 OSOBNÍ STYL Každý z nás má jedinečné vyjádření emocí zahrnuté v naší osobnosti. Tato oblast je zaměřena na Vaše emoce a obecný náhled na život. Úroveň emocionality velmi nízká nízká střední vysoká velmi vysoká O3 Prožívání N5 Impulzivnost E5 Vyhledávání vzrušení S5 Disciplinovanost Popisujete sebe jako relativně neemocionální osobu a méně pravděpodobně než většina lidí dovolíte svým pocitům řídit Vaše rozhodování. Máte nadprůměrnou schopnost řídit a kontrolovat své impulsy Nepociťujete vysokou míru potřeby vzrušení ve smyslu riskantních aktivit nebo vyhledávání napětí. Ve skutečnosti se spíše vyhýbáte takovým situacím nebo aktivitám a pocitu adrenalinu, který přinášejí. Emocionální model velmi nízká nízká střední vysoká velmi vysoká N1 Úzkostnost N3 Depresivnost N6 Zranitelnost E6 Pozitivní emoce Prostřednictvím dotazníku jste byl/a požádán/a o zaznamenání frekvence nebo intenzity, se kterou pociťujete rozdílné typy emocí. Tento oddíl se nezabývá mírou, do jaké navenek vyjadřujete tyto emoce, ale spíše Vašim niterným prožitkem těchto emocí. Vaše odpovědi napovídají, že se zřídka cítíte malomyslně, sklíčeně nebo sklesle, a že nejste úzkostnější než většina lidí. A dále, nejevíte se jako osoba, která se považuje za obzvláště veselou a energickou, přičemž ačkoliv nejste nešťasten/na, můžete být méně optimistický/á, než uvádí většina lidí srovnávací skupiny. Nicméně bude důležité být opatrný/á, abyste nepřikládal/a ve svém smýšlení přílišnou důležitost stinným stránkám událostí, situací a možností činností na úkor posouzení potenciálních výhod. I když nejste odolný/á k pocitům zranitelnosti vyplývajících ze stresu, který mohou zapříčinit životní nároky, jste nezdolný/á v podobné míře jako většina lidí.

12 NEO-PI-R Zpráva 12 / 35 NÁSLEDUJÍCÍ KROKY Pro optimální přijetí informací z této zprávy by mohlo být užitečné projít a zpracovat tyto úkoly: 1. Vytvořte seznam klíčových předností, které vyplývají z této analýzy a ke každé zaznamenejte, nakolik i Vy souhlasíte s tím, že jsou Vašimi přednostmi. 2. V jaké míře využíváte tyto své klíčové přednosti a jak byste je mohl/a využívat více? 3. Vytvořte seznam klíčových oblastí rozvoje, které vyplývají z této zprávy a ke každé uveďte míru Vašeho souhlasu s tím, že se jedná o oblasti určené k rozvoji. 4. V jaké míře jsou tyto rozvojové potřeby aktuální v kontextu stávajících nebo budoucích kariérních cílů? 5. Jaká opatření byste mohl/a přijmout pro optimální využití Vašich předností pro dosažení Vašich kariérních cílů? Originální titul: NEO Personal Insight Report: Work Style Copyright originální verze 2008 by Hogrefe Ltd. Publikováno v licenci Hogrefe Ltd., Burgner House, 4630 Kingsgate, Oxford Business Park South, Oxford, OX4 2SU, England. Copyright české verze Hogrefe-Testcentrum, Antala Staška 78,Praha 4, 2010

13 NEO-PI-R Testový profil 13 / 35 TESTOVÝ PROFIL

14 NEO-PI-R Vyhodnocení škál 14 / 35 VYHODNOCENÍ ŠKÁL NEO osobnostní inventář Standard Škály Parametr Hrubý skór Standardní skór N Neuroticismus E Extraverze O Otevřenost vůči zkušenosti P Přívětivost S Svědomitost Subškály Neuroticismus N1 Úzkostnost N2 Hněvivost-hostilita 9 41 N3 Depresivnost 9 41 N4 Rozpačitost N5 Impulzivnost 2 27 N6 Zranitelnost Subškály Extraverze E1 Vřelost E2 Družnost E3 Asertivita 8 37 E4 Aktivnost E5 Vyhledávání vzrušení 3 29 E6 Pozitivní emoce Subškály Otevřenost vůči zkušenosti O1 Fantazie 8 32 O2 Estetické prožívání 6 32 O3 Prožívání O4 Novátorské činnosti O5 Ideje O6 Hodnoty 17 42

15 NEO-PI-R Vyhodnocení škál 15 / 35 NEO osobnostní inventář Standard Subškály Přívětivost Parametr Hrubý skór Standardní skór P1 Důvěra P2 Upřímnost P3 Altruismus P4 Poddajnost P5 Skromnost P6 Jemnocit Subškály Svědomitost S1 Způsobilost S2 Pořádkumilovnost S3 Zodpovědnost S4 Cílevědomost S5 Disciplinovanost S6 Rozvážnost 28 > 73

16 NEO-PI-R Grafické zobrazení škál 16 / 35 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ŠKÁL N Neuroticismus Hrubý skór 69 Standardní skór 42 Konfidenční interval [36-48] E Extraverze Hrubý skór 80 Standardní skór 37 Konfidenční interval [30-44] O Otevřenost vůči zkušenosti Hrubý skór 74 Standardní skór 34 Konfidenční interval [27-41]

17 NEO-PI-R Grafické zobrazení škál 17 / 35 P Přívětivost Hrubý skór 149 Standardní skór 71 Konfidenční interval [64-78] S Svědomitost Hrubý skór 153 Standardní skór 73 Konfidenční interval [67-79] N1 Úzkostnost Hrubý skór 14 Standardní skór 47 Konfidenční interval [38-56]

18 NEO-PI-R Grafické zobrazení škál 18 / 35 N2 Hněvivost-hostilita Hrubý skór 9 Standardní skór 41 Konfidenční interval [31-51] N3 Depresivnost Hrubý skór 9 Standardní skór 41 Konfidenční interval [32-50] N4 Rozpačitost Hrubý skór 22 Standardní skór 65 Konfidenční interval [53-77]

19 NEO-PI-R Grafické zobrazení škál 19 / 35 N5 Impulzivnost Hrubý skór 2 Standardní skór 27 Konfidenční interval [16-38] N6 Zranitelnost Hrubý skór 13 Standardní skór 51 Konfidenční interval [42-60] E1 Vřelost Hrubý skór 25 Standardní skór 55 Konfidenční interval [45-65]

20 NEO-PI-R Grafické zobrazení škál 20 / 35 E2 Družnost Hrubý skór 15 Standardní skór 47 Konfidenční interval [38-56] E3 Asertivita Hrubý skór 8 Standardní skór 37 Konfidenční interval [28-46] E4 Aktivnost Hrubý skór 14 Standardní skór 43 Konfidenční interval [30-56]

21 NEO-PI-R Grafické zobrazení škál 21 / 35 E5 Vyhledávání vzrušení Hrubý skór 3 Standardní skór 29 Konfidenční interval [18-40] E6 Pozitivní emoce Hrubý skór 15 Standardní skór 39 Konfidenční interval [29-49] O1 Fantazie Hrubý skór 8 Standardní skór 32 Konfidenční interval [23-41]

22 NEO-PI-R Grafické zobrazení škál 22 / 35 O2 Estetické prožívání Hrubý skór 6 Standardní skór 32 Konfidenční interval [23-41] O3 Prožívání Hrubý skór 13 Standardní skór 38 Konfidenční interval [29-47] O4 Novátorské činnosti Hrubý skór 17 Standardní skór 50 Konfidenční interval [38-62]

23 NEO-PI-R Grafické zobrazení škál 23 / 35 O5 Ideje Hrubý skór 13 Standardní skór 42 Konfidenční interval [32-52] O6 Hodnoty Hrubý skór 17 Standardní skór 42 Konfidenční interval [26-58] P1 Důvěra Hrubý skór 19 Standardní skór 56 Konfidenční interval [46-66]

24 NEO-PI-R Grafické zobrazení škál 24 / 35 P2 Upřímnost Hrubý skór 31 Standardní skór 73 Konfidenční interval [64-82] P3 Altruismus Hrubý skór 25 Standardní skór 58 Konfidenční interval [48-68] P4 Poddajnost Hrubý skór 27 Standardní skór 73 Konfidenční interval [62-84]

25 NEO-PI-R Grafické zobrazení škál 25 / 35 P5 Skromnost Hrubý skór 26 Standardní skór 65 Konfidenční interval [55-75] P6 Jemnocit Hrubý skór 21 Standardní skór 54 Konfidenční interval [40-68] S1 Způsobilost Hrubý skór 20 Standardní skór 56 Konfidenční interval [45-67]

26 NEO-PI-R Grafické zobrazení škál 26 / 35 S2 Pořádkumilovnost Hrubý skór 25 Standardní skór 66 Konfidenční interval [55-77] S3 Zodpovědnost Hrubý skór 30 Standardní skór 71 Konfidenční interval [62-80] S4 Cílevědomost Hrubý skór 24 Standardní skór 61 Konfidenční interval [50-72]

27 NEO-PI-R Grafické zobrazení škál 27 / 35 S5 Disciplinovanost Hrubý skór 26 Standardní skór 68 Konfidenční interval [59-77] S6 Rozvážnost Hrubý skór 28 Standardní skór > 73

28 NEO-PI-R Skórování položek 28 / 35 SKÓROVÁNÍ POLOŽEK Číslo Položka (zkrácený text) Odpověď Body N1 Úzkostnost Čas (vteřiny) 1 Obvykle si nedělám ,9 31 Nechám se ,1 61 Málokdy pocítím ,0 91 Často se cítím ,6 121 Budoucnost mě ,7 151 Často si dělám starosti ,9 181 Nebojím se tolika ,2 211 Někdy mě ,5 N2 Hněvivost-hostilita 6 Často mě rozčílí ,8 36 Jsem psychicky ,2 66 Jsem horkokrevný(-á) ,4 96 Nebývám považován(a) za ,4 126 Často jsem znechucen(a) ,4 156 Není snadné ,6 186 Občas jsem ,3 216 I malé mrzutosti ,3 N3 Depresivnost 11 Málokdy se cítím ,4 41 Někdy se cítím ,1 71 Málokdy jsem ,3 101 Občas mívám ,9 131 Když mi cokoli nevychází ,6 161 Mám o sobě ,0 191 Někdy vše vypadá ,6 221 Pokud se něco nedaří ,6 N4 Rozpačitost 16 Při jednání s lidmi mám strach ,4 46 Málokdy se mezi ,6 76 Někdy se tak stydím ,9 106 Nepřivádí mě příliš do rozpaků ,2 136 Často se cítím ,8 166 Cítím se klidný(-á) ,0 196 Jestliže jsem někomu něco ,6 226 Cítím se trapně ,7 N5 Impulzivnost 21 Málokdy si něco dopřeji ,8

29 NEO-PI-R Skórování položek 29 / 35 Číslo Položka (zkrácený text) Odpověď Body N5 Impulzivnost Čas (vteřiny) 51 Těžko odolávám ,2 81 Bez potíží ,6 111 Když jím své oblíbené jídlo ,4 141 Málokdy podléhám ,8 171 Někdy se přejím ,8 201 Někdy jednám ,0 231 Své city držím ,0 N6 Zranitelnost 26 Často se cítím bezmocný(-á) ,0 56 Cítím, že jsem schopný(-á) ,2 86 Pokud jsem vystaven(a) velkému stresu ,2 116 Zachovávám si klidnou hlavu ,0 146 Často je pro mě ,4 176 V krizi si ,8 206 Dokáži se správně rozhodovat ,1 236 Jsem emocionálně ,2 E1 Vřelost 2 Mám opravdu rád(a) většinu lidí ,5 32 Netěší mě ,8 62 Jsem známý(-á) jako ,8 92 Mnoho lidí si o mně myslí ,1 122 Velmi rád(a) se bavím ,3 152 Nedělá mi problémy být ,7 182 Mám silnou ,5 212 S lidmi, s nimiž pracuji ,4 E2 Družnost 7 Straním se ,3 37 Mám rád(a) ,6 67 Raději bývám sám(sama) ,5 97 Jestliže jsem dlouho sám(sama) ,2 127 Dávám přednost činnostem ,6 157 Raději bych trávil(a) dovolenou ,2 187 Společenská setkání ,9 217 Mám rád(a) ,2 E3 Asertivita 12 Jsem dominantní ,3 42 Někdy se mi nepodaří ,8 72 V kolektivech lidí ,5 102 Při setkáních ,4 132 Lidé často očekávají ,0 162 Nebaví mě ,7

30 NEO-PI-R Skórování položek 30 / 35 Číslo Položka (zkrácený text) Odpověď Body E3 Asertivita Čas (vteřiny) 192 V rozhovorech ,0 222 Není pro mne snadné ,7 E4 Aktivnost 17 V práci i při zábavě ,9 47 Tomu, co dělám ,4 77 Pracuji pomalu ,4 107 Často mám pocit ,4 137 Nejsem tak hbitý(-á) ,4 167 Lidé mě vidí ,8 197 Často žiji ,7 227 Jsem velmi ,4 E5 Vyhledávání vzrušení 22 Často toužím po ,3 52 Nerad(a) trávím čas ,5 82 Občas se mi stane ,9 112 Nedívám se na ,1 142 Jsem rád(a) tam ,6 172 Mám rád(a) vzrušující ,0 202 Přitahují mě ,7 232 Jsem rád(a) v davu ,4 E6 Pozitivní emoce 27 Nestává se mi ,2 57 Občas prožívám ,6 87 Nejsem příliš ,9 117 Někdy se cítím ,3 147 Nepovažuji sám(sama) sebe ,8 177 Jsem radostný ,7 207 Při popisování svých zážitků ,8 237 Snadno se ,3 O1 Fantazie 3 Mám bohatou ,4 33 Snažím se udržet ,3 63 Můj život ,5 93 Nerad(a) ztrácím čas ,0 123 Rád(a) si vymýšlím ,5 153 Než bych se měl(a) zasnít ,8 183 Jako dítě jsem neměl(a) ,6 213 Bylo by pro mě obtížné ,0 O2 Estetické prožívání 8 Estetika a umění ,5

31 NEO-PI-R Skórování položek 31 / 35 Číslo Položka (zkrácený text) Odpověď Body O2 Estetické prožívání Čas (vteřiny) 13 Život bez silných emocí ,9 38 Občas se zcela ,8 68 Nudí mě ,3 98 Jsem fascinován(a) motivy ,8 128 Poezie na mě má ,0 158 Jsem fascinován(a) ,4 188 Při čtení poezie ,5 218 Mám rád(a) poezii ,4 O3 Prožívání 43 Málokdy prožívám ,3 73 Je pro mne významné ,9 103 Málokdy věnuji pozornost ,5 133 Z vlastní zkušenosti znám ,6 163 Málokdy si u sebe ,9 193 Je pro mne snadné ,1 223 Jména dalekých krajů ,5 O4 Novátorské činnosti 18 Trvám na zavedeném ,0 48 Myslím, že je zajímavé ,3 78 Neměním vyzkoušené způsoby ,2 108 Mám-li možnost ,8 138 Čas trávím nejraději ,4 168 Někdy měním uspořádání ,8 198 Dovolenou trávím ,7 228 Cestou k témuž místu ,0 O5 Ideje 23 Často si rád(a) pohrávám s ,3 53 Filozofické debaty ,1 83 Vyžívám se v ,9 113 Občas ztrácím zájem ,7 143 Rád(a) pracuji na úkolech ,5 173 Nemám zájem hloubat ,6 203 Toužím po ,1 233 Mám spoustu ,8 O6 Hodnoty 28 Je zbytečné, aby člověk naslouchal ,3 58 Domnívám se, že právní řád ,5 88 Při řešení ,5 118 Odlišné názory příslušníků jiných kultur ,7 148 Věrnost nějaké myšlence ,0 178 Považuji se za snášenlivého(snášenlivou) ,0

32 NEO-PI-R Skórování položek 32 / 35 Číslo Položka (zkrácený text) Odpověď Body O6 Hodnoty Čas (vteřiny) 208 Když je někomu už ,2 238 Věřím, že ,4 P1 Důvěra 4 Vůči záměrům druhých ,5 34 Věřím, že většina lidí ,1 64 Když to člověk dovolí ,1 94 Domnívám se, že většina lidí ,7 124 Je mi podezřelé ,8 154 Důvěřuji ,7 184 Mám tendenci si ,1 214 Věřím, že člověk ,9 P2 Upřímnost 9 Nejsem vychytralý(-á) ,6 39 Je-li to nutné, neváhám ,9 69 Nepřiměji se ,9 99 Být zcela poctivý(-á) ,7 129 Bylo by mi nepříjemné ,0 159 Občas zmanipuluji druhé ,6 189 Občas jsem na lidi ,9 219 Zakládám si na tom ,1 P3 Altruismus 14 Někteří lidé si o mně myslí ,8 44 Snažím se být zdvořilý(-á) ,6 74 Někteří lidé mne považují ,7 104 Obvykle se snažím ,4 134 Nebývám považován(a) ,1 164 Většina lidí ,0 194 Považuji se za ,1 224 Jestliže mohu někomu pomoci ,7 P4 Poddajnost 19 Raději bych s ostatními ,6 49 V případě potřeby ,1 79 Váhám s vyjádřením ,4 109 Pokud někoho nemám rád(a) ,8 139 Pokud mě někdo urazí ,4 169 Jestliže se se mnou ,7 199 Jsem tvrdohlavý(-á) ,9 229 Často se dostanu do sporu ,5 P5 Skromnost 24 Dokážu se vychloubat ,6

33 NEO-PI-R Skórování položek 33 / 35 Číslo Položka (zkrácený text) Odpověď Body P5 Skromnost Čas (vteřiny) 54 Nerad(a) hovořím ,5 84 Jsem si vědom(a) ,7 114 Snažím se ,5 144 Mám o sobě ,8 174 Cítím, že nejsem ,3 204 Raději sám(sama) někoho ,5 234 Myslím si ,6 P6 Jemnocit 29 Politici by si měli být vědomi ,1 59 Ve svých postojích ,2 89 Nikdy toho neuděláme ,4 119 Nemám pochopení ,7 149 Lidské potřeby by měly ,5 179 Věřím, že každá lidská bytost ,7 209 Mám soucit s ,0 239 Raději budu znám(a) ,4 S1 Způsobilost 5 Jsem známý(-á) svou ,6 35 Neberu příliš vážně ,7 65 Jsem stále dobře informovaný(-á) ,9 95 Často se dostávám do situací ,7 125 Jsem hrdý(-á) ,9 155 Nezdá se, že bych byl(a) ,2 185 Jsem velmi ,0 215 V práci jsem ,0 S2 Pořádkumilovnost 10 Raději si ponechávám možnost ,6 40 Své věci udržuji ,3 70 Nejsem příliš ,2 100 Mám rád(a) všechny věci na svém místě ,5 130 Snad nikdy nebudu schopen(schopna) ,2 160 Mám sklon být ,4 190 Nejsem posedlý(-á) ,3 220 Strávím mnoho času hledáním ,2 S3 Zodpovědnost 15 Pokouším se o splnění ,4 45 Někdy na mne není ,7 75 Své dluhy platím ,5 105 Občas porušuji ,9 135 Pokud něco slíbím ,5 165 Striktně lpím ,0

34 NEO-PI-R Skórování položek 34 / 35 Číslo Položka (zkrácený text) Odpověď Body S3 Zodpovědnost Čas (vteřiny) 195 Snažím se všechno ,1 225 Muselo by mi být opravdu špatně ,8 S4 Cílevědomost 20 Jsem lehkomyslný(-á) ,1 50 Mám přesně vymezené cíle ,6 80 Když se začnu věnovat ,9 110 Pracuji tvrdě ,4 140 Nejsem ,3 170 Snažím se dosáhnout ,4 200 Usiluji o ,3 230 Někdy jsem až ,5 S5 Disciplinovanost 25 Svůj čas si dovedu dobře zorganizovat ,8 55 Promarním mnoho času ,8 85 Jsem výkonný(-á) ,6 115 Těžko se nutím k tomu ,5 145 Když se do něčeho pustím ,2 175 Když mi něco nejde ,7 205 Někdy se nahromadí tolik ,0 235 Mám dostatek ,6 S6 Rozvážnost 30 Během let jsem udělal(a) ,1 60 Dříve než se rozhodnu ,4 90 Občas nejdříve ,8 120 Následky svého jednání ,0 150 Často jednám ,3 180 Málokdy se ,3 210 Když jdu na výlet ,3 240 Než odpovím na otázku ,6 Doplňující položky 241 Snažil(a) jsem se ,6

35 NEO-PI-R Statistika odpovědí 35 / 35 STATISTIKA ODPOVĚDÍ Stupeň Rozložení odpovědí 1 17 % 2 24 % 3 18 % 4 25 % 5 16 %

NEO-FFI Standard. NEO pětifaktorový osobnostní inventář. Příklad. 1. Vydání

NEO-FFI Standard. NEO pětifaktorový osobnostní inventář. Příklad. 1. Vydání NEO-FFI Standard NEO pětifaktorový osobnostní inventář 1. Vydání ID 5074-2 Datum administrace 30.06.2014 NEO-FFI Přehled výsledků 2 / 12 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Obsah Testový profil Vyhodnocení škál Grafické

Více

NEO-FFI. NEO pětifaktorový osobnostní inventář. HTS Report. Martin Povýšil ID Datum administrace Standard 1.

NEO-FFI. NEO pětifaktorový osobnostní inventář. HTS Report. Martin Povýšil ID Datum administrace Standard 1. NEO-FFI NEO pětifaktorový osobnostní inventář HTS Report ID 8389-75 Datum administrace 11.07.2017 Standard 1. vydání PŘEHLED VÝSLEDKŮ NEO-FFI 2/12 Přehled výsledků Obsah Testový profil Vyhodnocení škál

Více

SVF Standard. Strategie zvládání stresu - SVF Vydání. Stefan Bergmann

SVF Standard. Strategie zvládání stresu - SVF Vydání. Stefan Bergmann SVF Standard Strategie zvládání stresu - SVF 78 1. Vydání Stefan Bergmann ID 32768 Datum administrace 10.08.2014 SVF Přehled výsledků 2 / 15 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Obsah Testový profil Vyhodnocení škál Grafické

Více

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily Strana 1 z 10 Hrubý skór St. Skór NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) 0,5 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99,5 17 28 Neuroticismus Zjišťuje míru přizpůsobení nebo

Více

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily Strana 1 z 9 Hrubý skór St. Skór NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) 0,5 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99,5 17 28 Neuroticismus Zjišťuje míru přizpůsobení nebo emocionální

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

BOMAT- SHORT. Bochumský maticový test - krátká verze. HTS Report. Jan Novák ID Datum administrace Forma A 1.

BOMAT- SHORT. Bochumský maticový test - krátká verze. HTS Report. Jan Novák ID Datum administrace Forma A 1. HTS Report BOMAT- SHORT Bochumský maticový test - krátká verze ID 889-0 Datum administrace.0.0 Forma A. Vydání BOMAT-SHORT Přehled výsledků / PŘEHLED VÝSLEDKŮ Věk probanda a věkové rozmezí normy nekorespondují

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

RNÉ MATERIÁLY. PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z , 14:29 hodin

RNÉ MATERIÁLY. PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z , 14:29 hodin Strana 1 z 34 RNÉ MATERIÁLY PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 14.11.2012, 14:29 hodin Kód probanda íjmení Jméno k Objednavatel el testování 3D60001025 íklad - Sériové íslo: Verze íslo: Vyhodnoceno: BFC6BC9F0D91

Více

Test pozornosti d2. Příklad. ID Datum administrace

Test pozornosti d2. Příklad. ID Datum administrace d2 Test pozornosti d2 ID 5087-2 Datum administrace 01.07.2014 d2 Přehled výsledků 2 / 12 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Obsah Testový profil Vyhodnocení škál Grafické zobrazení škál Vyhodnocení Výsledky testování může

Více

Průvodce řešením interních konfliktů

Průvodce řešením interních konfliktů Průvodce řešením interních konfliktů Copyright 2008 Dale Carnegie & Associates, Inc. 290 Motor Parkway, Hauppauge, New York 11788. All rights reserved. 1 ŘEŠNÍ INTERNÍCH KONFLIKTŮ Podle těchto pokynů,

Více

Nová metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidel - 2015

Nová metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidel - 2015 Nová metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidel - 2015 Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník Obsah 1. Východiska nové metodiky a představení projektu

Více

Hogan Personality Inventory

Hogan Personality Inventory Hogan Personality Inventory Profesní diagnostika osobnosti Jan Novák Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Společnost

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

HTS Report. d2-r. d2-r. Jan Novák ID Datum administrace Standard 1. Vydání. Hogrefe Testcentrum, Praha

HTS Report. d2-r. d2-r. Jan Novák ID Datum administrace Standard 1. Vydání. Hogrefe Testcentrum, Praha HTS Report d2-r d2-r ID 8389-30 Datum administrace 13.06.2016 Standard 1. Vydání d2-r Přehled výsledků 2 / 16 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Obsah Zpráva Obecné informace Jak rozumět výsledkům Výsledky Testový profil

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

HTS Report. Test pozornosti d2. Jana Králíková ID Datum administrace Hogrefe Testcentrum, Praha

HTS Report. Test pozornosti d2. Jana Králíková ID Datum administrace Hogrefe Testcentrum, Praha d2 Test pozornosti d2 HTS Report ID 8389-71 Datum administrace 15.08.2017 d2 Přehled výsledků 2 / 13 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Obsah Testový profil Vyhodnocení škál Grafické zobrazení škál Statistika odpovědí Vyhodnocení

Více

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků MBTI - OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK COPE - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ Vítejte na stránkách, jež jsou součástí bakalářské práce na téma "Strategie zvládání ve vztahu

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA Datum: 01.

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P K O M P A S VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Výstupní zpráva Dotazník Personline DC

Výstupní zpráva Dotazník Personline DC Výstupní zpráva Dotazník Personline DC Pan XY Důvěrné! Pane XY, následující zpráva obsahuje interpretaci výsledků z dotazníku Personline, zaměřeného na zjištění míry -schopnosti Vašeho pracovního potenciálu.

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Obsah. Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3. Pět tipů pro organizaci práce v kanceláři 19. Předmluva. Část první Zorganizujte si své činnosti 1

Obsah. Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3. Pět tipů pro organizaci práce v kanceláři 19. Předmluva. Část první Zorganizujte si své činnosti 1 Předmluva ix Část první Zorganizujte si své činnosti 1 Úvod 2 Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3 Tip 1 Deset principů time managementu od Johna Adaira 3 Tip 2 Pět nejhorších nástrah, kterým byste

Více

TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE

TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE Využitelný pro měření kompetence: komunikace, týmová práce, vedení lidí Forma: papír tužka Čas na administraci: max. 20 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 15 minut jeden

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ Psychologie výchovy a vzdělávání Úkoly pedagogické psychologie vysvětlovat, ovlivňovat, projektovat. Hlavním poslání oboru tedy není objevovat věci jaké jsou,

Více

PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického

PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického vyplňování dotazníku 5) Seznam tabulek, grafů a schémat 1)

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti 4 Dotazník pro urèení typu magické osobnosti D oporučuji, abyste dotazník vyplnili ještě předtím, než si přečtete charakteristiky jednotlivých typů, aby odpovědi nebyly ovlivněné. Rozhodněte se, zda s

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

OBSAH. Část První Management vlastní osoby...1

OBSAH. Část První Management vlastní osoby...1 OBSAH Část První Management vlastní osoby..............1 Kapitola první Time management...................3 Úvod...................................................3 Čas běží..............................................3

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Pojem tým je v běžném jazyce používán jako synonymum pro slovo

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

c a r e e r c o m p a s s r e p o r t T h e S c i e n c e o f P e r s o n a l i t y

c a r e e r c o m p a s s r e p o r t T h e S c i e n c e o f P e r s o n a l i t y c a r e e r c o m p a s s r e p o r t T h e S c i e n c e o f P e r s o n a l i t y Inventář motivů, hodnot a preferencí Kariérový kompas Jan Novák Datum testování: Listopad 2005 Zpracováno na základě

Více

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol Vladimír Roskovec Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha UKF, Nitra, prosinec 2012 ESG o řízení Basic principles prvotní odpovědnost za kvalitu poskytovaného

Více

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Anna Vzorná Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci.

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci. Psychologie 10 Otázka číslo: 1 Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu syntézu srovnávání abstrakci zobecňování indukci dedukci analogii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 Myšlení se uskutečňuje

Více

Vyhodnocení dotazníku - pedagogové

Vyhodnocení dotazníku - pedagogové 1. SPOLEČNÉ CÍLE Vyhodnocení dotazníku - pedagogové Úplná znalost společných cílů, jasná orientace, společný plán Dobrá znalost cílů, účast na společném plánování Průměrné povědomí o cílech, možnost účasti

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

7 návyků vysoce efektivních lidí

7 návyků vysoce efektivních lidí 7 návyků vysoce efektivních lidí 1. Návyk: Buďte proaktivní 2. Návyk: Začínejte s myšlenkou na konec 3. Návyk: Dejte přednost důležitým věcem 4. Návyk: Myslete způsobem výhra/výhra 5. Návyk: Nejdříve se

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Proces komunikace Vstupy Výstupy Signály, stimuly Naše reakce, chování Vnímání Nejzákladnější

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Co je to niterný leadership?

Co je to niterný leadership? Co je to niterný leadership? Co je to niterný leadership? Niterný leadership není vůbec o vedení lidí. Leadership začíná od vedení sebe sama. Lídr: říká, co je třeba udělat dbá, aby toho bylo dosaženo

Více

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P K O M P A S VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A S S

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový pracovní profil

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový pracovní profil UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Multifaktorový pracovní profil 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Pracovní profil je základní dotazník, který nabízí komplexní

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

HTS Report ISK. Inventář sociálních kompetencí. Karel Novák ID Datum administrace Plná verze 1. vydání. Hogrefe Testcentrum, Praha

HTS Report ISK. Inventář sociálních kompetencí. Karel Novák ID Datum administrace Plná verze 1. vydání. Hogrefe Testcentrum, Praha ISK Inventář sociálních kompetencí HTS Report ID 8389-84 Datum administrace 23.08.2017 Plná verze 1. vydání PŘEHLED VÝSLEDKŮ ISK 2/21 Přehled výsledků Obsah Testový profil Vyhodnocení škál Grafické zobrazení

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Popis vybraných dimenzí

Popis vybraných dimenzí Popis vybraných dimenzí Osobnostní test vychází z pěti-faktorového OCEAN modelu. Tento model patří od roku 1980 k základním konceptům moderní psychologie. S pomocí obsáhlého dotazníku analyzujeme charakteristické

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

BIP-Report (interpretace základních škál) (podle normy: Český standardizační soubor - střední a vrcholový management)

BIP-Report (interpretace základních škál) (podle normy: Český standardizační soubor - střední a vrcholový management) Strana 1 z 28 BIP-Report (interpretace základních škál) (podle normy: Český standardizační soubor - střední a vrcholový management) Pracovní orientace První okruh v dotazníku popisuje vaši motivaci vztaženou

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více