Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva"

Transkript

1 Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003

2 Úvod Týmová zpráva slouží jako nástroj pro efektivnější vedení týmu a pro rozvoj jeho potenciálu. Identifikuje silné a slabé stránky Vašeho týmu a obsahuje doporučení pro zlepšení jeho fungování jako celku. Podkladem pro tuto týmovou zprávu jsou individuální výsledky jeho jednotlivých členů v profesní diagnostice pomocí Hoganova osobnostního dotazníku (HPI). HPI umožňuje poznat člověka na základě sedmi obecně platných dimenzí osobnosti, které ovlivňují úspěšnost v zaměstnání. Pro úspěch při výkonu určité profese jsou důležité specifické osobnostní vlastnosti. Vlastnosti klíčové pro jednu profesi mohou být překážkou při výkonu jiných zaměstnání. Odborné týmy proto bývají z hlediska osobnostních vlastností často jednostranně nevyvážené. Pro efektivní fungování týmu jako celku je ale důležité zastoupení různých týmových rolí, jejichž nositelé plní v týmu různé funkce. Tyto různé funkce jsou podmínkou pro vytváření týmové synergie, mohou ale být i zdrojem konfliktů. Nejsou-li některé zastoupeny, je vhodné je rozvinout nebo kompenzovat a mít na zřeteli při výběru nových členů týmu. Závěry této zprávy jsou založeny na následujících podkladech: na analýze středních hodnot týmového profilu, na poznatcích o vzájemných interakcích různých osobnostních typů, na principech synergického působení výsledků v primárních škálách HPI a na statistické analýze rozptylu jednotlivých hodnot. V závěru zprávy jsou graficky znázorněna vstupní data týmový graf (výsledky všech členů), týmový profil (střední hodnota týmu) a průměrná odchylka dosažených hodnot. Firma XYZ, a.s. Stránka 2 březen 2003

3 Charakteristika silných stránek týmu Věcná komunikace Členové týmu preferují věcný a neosobní styl komunikace. Nejspíše upřednostňují písemnou formu. Mezi výhody tohoto stylu patří např. jasnost, přehlednost, srozumitelnost, soustředění na fakta a na plnění pracovních úkolů. Kreativita a inovace Tým má výrazný potenciál přicházet s originálními řešeními a nápady. Je flexibilní a otevřený novým možnostem. Členové týmu se zajímají o nové technologie, trendy a metody. Drží s nimi krok, rádi je zkoušejí a prosazují do praxe. To je nezbytné pro úspěch v rychle se vyvíjející oblasti informačních technologií. Sdělování i negativních informací Členové týmu jsou schopni přímo konfrontovat aktuální problémy, není pro ně obtížné poskytovat a přijímat zápornou zpětnou vazbu, kterou berou věcně a neosobně. Nevadí jim zaujímat i nepopulární pozice. Vyvážená energie V týmu jsou vyváženě zastoupeni jedinci s různou mírou sebeprosazování, osobního drive a tahu na branku. Není velké nebezpečí mocenských konfliktů mezi členy týmu. Zvládání zátěžových situací Tým dokáže podat optimální výkon i v zátěžových situacích. Většina členů dokáže v těchto situacích jednat s chladnou hlavou a soustředit se na věcné a racionální řešení. V týmu jsou i lidé s vyšší citlivostí na stresové situace, což vytváří prostor pro synergii. Tito lidé mohou ostatní včas upozorňovat na potenciální rizika a potřebu přijmout adekvátní opatření. Charakteristika slabých stránek týmu Nedostatek osobní komunikace Přes nesporné výhody věcné komunikace je v některých případech osobní rozhovor mnohem efektivnější. Pro tým může být obtížné ústně prezentovat výsledky své práce a dostatečně je marketingově prodat kolegům i vedení. Tato situace je typická pro týmy složené z odborníků v oblasti informačních technologií. Nedůslednost Může se stát, že tým nebude věnovat dostatečnou pozornost rutinním procesům, které jsou potřeba k dotažení projektů do konce. Mohou se vyskytnout obtíže s dodržováním termínů, procesů a postupů. Absence stmelovačů V týmu je zřejmě nedostatek tendencí aktivně a cílevědomě vytvářet přátelskou atmosféru, zajímat se o pocity ostatních a stmelovat tým i po sociální stránce. Potenciální konflikt Je možné, že se v průběhu zátěžových situací zvyšuje riziko konfliktu mezi stabilnějšími a citlivějšími členy týmu z důvodu odlišného vnímání těchto situací. Firma XYZ, a.s. Stránka 3 březen 2003

4 Doporučení pro rozvoj týmu Dbát na rozvoj komunikačních, prezentačních a vyjednávacích dovedností. Individuální psychologické koučování členů týmu. Důsledně podporovat osobní komunikaci a kontakt. Pravidelně kontrolovat dodržování domluvených termínů úkolů a pozitivním vedením zvyšovat úsilí všech členů týmu o dokončování projektů. Stanovit jasná pravidla pro přebírání a odevzdávání projektů a důsledně kontrolovat jejich dodržování. Členům týmu s vysokým sebeprosazováním dát vizi do budoucna a dostatečný prostor pro osobní a kariérní růst. Poskytovat jim stimuly v podobě různých výzev. Aktivně a cílevědomě vytvářet přátelskou atmosféru. Podporovat pozitivní neformální vztahy mezi členy týmu. Pořádat různé společenské akce, kde by se členové týmu mohli poznat i z jiné stránky, než při řešení pracovních úkolů. Při poradách systematicky vyzývat i méně průbojné členy týmu, aby se vyjádřili k probíraným tématům. V zátěžových situacích nezapomínat na potenciální konflikty mezi stabilnějšími a citlivějšími členy týmu a snažit se těmto konfliktům vhodnými opatřeními (např. prevence stresu) předcházet. Využít orientaci týmu na know-how a na znalostní sféru. Dále podporovat jejich zvídavost a učenlivost. Umožňovat účast na odborných konferencích, školeních či seminářích, dát k dispozici aktuální odborný tisk a odbornou literaturu z konkrétní profesní oblasti. Firma XYZ, a.s. Stránka 4 březen 2003

5 Grafické znázornění týmu Týmový graf - zobrazuje distribuci jednotlivých škál v týmu a individuální profily členů týmu. Výsledek nad 65. percentilem znamená vysoké skóre. Mezi 35. a 65. percentilem jsou jedinci s průměrným skóre. Nízké skóre je výsledek pod 35. percentilem Stabilita Sebeprosazování Sociabilita Kooperativnost Systematičnost Zvídavost Učenlivost A B C D E F Popis škál Stabilita Sebeprosazování Sociabilita Kooperativnost Systematičnost Zvídavost Učenlivost Jedinec s vysokými hodnotami bývá ve stresových situacích klidný, sebevědomý a vyrovnaný. Jedinec s nízkými hodnotami bývá napjatý, náladový a se stresovými situacemi se může vyrovnávat obtížně. Jedinec s vysokými hodnotami bývá energický, soutěživý a touží se zlepšovat. Jedinec s nízkými hodnotami bývá tichý, neprůbojný a vlastní rozvoj ho zajímá méně. Jedinec s vysokým skóre bývá společenský, impulzivní, svérázný a nerad pracuje sám. Jedinec s nízkým skóre bývá zdrženlivý a tichý; neupoutává na sebe pozornost a nevadí mu pracovat o samotě. Jedinec s vysokým skóre bývá vřelý, přátelský, srdečný, společenský a oblíbený. Jedinec s nízkým skóre bývá nezávislý, upřímný a přímočarý. Jedinec s vysokým skóre bývá organizovaný, spolehlivý a důkladný; dodržuje pravidla a snadno se na něj dohlíží. Jedinec s nízkým skóre bývá impulzivní a flexibilní; často se nepřizpůsobuje pravidlům a odmítá blízký dohled; bývá naopak kreativní a spontánní. Jedinec s vysokým skóre mívá dobrou představivost, bývá nápaditý, vynalézavý a bystrý; je obvyklé, že se rychle začíná nudit a nemusí věnovat pozornost detailům. Jedinec s nízkým skóre bývá praktický a realistický; je ochotný tolerovat nudné úkoly. Jedinec s vysokým skóre se většinou rád vzdělává a při školení dosahuje dobrých výsledků. Jedinec s nízkým skóre nemívá zájem o formální učení a ve školním prostředí nebo při školení nedosahuje dobrých výsledků. Firma XYZ, a.s. Stránka 5 březen 2003

6 Týmový profil - znázorňuje střední hodnoty, které tým dosahuje v jednotlivých škálách. Výsledek nad 65. percentilem znamená vysoké skóre. Mezi 35. a 65. percentilem je průměrné skóre. Nízké skóre je výsledek pod 35. percentilem ,5 30, Stabilita Sebeprosazování Sociabilita Kooperativnost Systematičnost Zvídavost Učenlivost Průměrná odchylka v týmu - znázorňuje, nakolik se členové týmu v jednotlivých škálách od sebe odlišují. Nižší odchylka znamená, že střední hodnoty jsou pro daný tým výrazné. Pokud je v takové škále současně střední hodnota týmu vzdálená průměru, pak je v tomto směru tým osobnostně výrazně nevyvážený. Vyšší odchylka znamená, že v rámci dané škály je prostor pro rozvinutí týmové synergie a zvýšené riziko konfliktů Stabilita Sebeprosazování Sociabilita Kooperativnost Systematičnost Zvídavost Učenlivost Firma XYZ, a.s. Stránka 6 březen 2003

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A

Více

P R O F E S N Í R O Z V O J

P R O F E S N Í R O Z V O J S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P P R O F E S N Í R O Z V O J ROZVOJOVÁ DOPORUČENÍ PRO ŘÍZENÍ KARIÉRY Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H o

Více

M A N A Ž E R S K Ý S O U H R N

M A N A Ž E R S K Ý S O U H R N S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D M A N A Ž E R S K Ý S O U H R N PŘEHLED SILNÝCH STRÁNEK, HODNOT A RIZIK NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 03. dubna

Více

Helena Example. Dimensions Verbal Elements Numerical Elements Logical Elements. English English English English 28.08.08 28.08.08 28.08.08 30.01.

Helena Example. Dimensions Verbal Elements Numerical Elements Logical Elements. English English English English 28.08.08 28.08.08 28.08.08 30.01. Uchazeč: Helena Example Vybrané zprávy: Profil charakteristických rysů Narativní zpráva Profil týmových rolí Profil typů chování při práci Prodejní profil Zpráva o syndromu vykolejení Zpráva testu Elements

Více

Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely KOMPETENČNÍ MODEL S3 MANAŽERA. Č. j.: MSMT-17695/2015-3

Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely KOMPETENČNÍ MODEL S3 MANAŽERA. Č. j.: MSMT-17695/2015-3 Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely Č. j.: MSMT-7695/05- KOMPETEČÍ MODEL S MAAŽERA Tento kompetenční model byl zpracován na základě výsledku semináře s S manažery v prosinci 04 a jeho validace na semináři

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III

GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III Metodický materiál k vzdělávacímu programu GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III Autor: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. Datum vydání: srpen 2011 Jméno účastníka: Obsah Klíčové kompetence a jejich rozvoj... 4 Klíčové kompetence

Více

Personální management

Personální management SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Personální management distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Personální management Vydala Soukromá vysoká škola

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management 6208R097 Řízení a ekonomika podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti

Více

Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol

Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Kolektiv autorů PhDr. Sylvie Navarová Mgr. Adriana Tošková PhDr. Jana Zouharová a další 2010-2013 Stránka 1 Š K O L

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Kompetence asistentů pedagoga při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách v regionu Cheb DIPLOMOVÁ

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Milan Vzorový Praha, 1.4.2012, klient: AAT 33,00% 31,00% 29,00% 27,00% Myšlení

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Milan Vzorový Praha, 1.4.2012, klient: AAT 33,00% 31,00% 29,00% 27,00% Myšlení INSTITUT PRO PRACOVNÍ PSYCHODIAGNOSTIKU SRO http://wwwaatcz E-MAIL: aat@aatcz Tel: +420 602 613 406 STR 1 Introverze (I) rezervovaný, klidný Extroverze (E) vstřícný, energický Smysly (S) realistický, praktický

Více

Zpráva o čelení problémům

Zpráva o čelení problémům Prognóza schopnosti vést Zpráva o čelení problémům Jméno a příjmení: Novák Jan 9.99.9999 Září 200 Důvěrné Ú VOD Prognóza schopnosti vést Zpráva o čelení problémům vám má pomoci rozvíjet se v oblasti vedení

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Konkurenci nelze porážet velikostí, ale předstihnout se musí myšlením. " R.Solow Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců Spokojenost zaměstnanců Manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců Výzkumný Ústav Práce a Sociálních Věcí Research Institute for Labour and Social Affairs 2007 Vydal Výzkumný ústav

Více

OBSAH. 1 www.everesta.cz

OBSAH. 1 www.everesta.cz OBSAH 1. Potřeby organizace a potřeby jedince... 2 2. Vzdělávání pracovníků = součást personální práce... 3 3. Význam a přínos firemního vzdělávání... 5 4. Systematický přístup ke vzdělávání... 7 5. Realizace...

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vybrané činnosti řízení lidských zdrojů v konkrétní společnosti Bc. Zuzana Šotková Diplomová práce 2010 ý á í Á Í É Á Ě É Í Ě É Ý é ří í Š Á í í íá é é č

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Zpráva o analýze potřeb Analysis Report

Zpráva o analýze potřeb Analysis Report Zpráva o analýze potřeb Analysis Report 1 Partneři CESSIT SPI Ana Solange Leal E-mail: analeal@spi.pt URL: http://www.spi.pt RPIC-ViP, s.r.o. Eva Homolová E-mail: homolova@rpic-vip.cz URL: http://www.rpic-vip.cz

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Brno 2012 Bc. Veronika Kovaříková MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Ideální učitel očima žáků kvarty

Více

Vedení pracovního týmu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Vedení pracovního týmu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Vedení pracovního týmu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Sestavení projektového týmu (Psychologické aspekty a porovnání přístupů rigorózních a agilních metodik)

Sestavení projektového týmu (Psychologické aspekty a porovnání přístupů rigorózních a agilních metodik) (Psychologické aspekty a porovnání přístupů rigorózních a agilních metodik) Jiří Svoboda katedra informačních technologií VŠE Praha svobodaj@vse.cz) Abstrakt: Pro úspěch projektu je velmi důležité nepodcenit

Více