S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek"

Transkript

1 S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek (dále jen "spoleenství") je právnickou osobou, která vznikla na základ zákona. 72/1994 Sb., kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt), ve znní zákona. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod. 280/1996 Sb., zákona. 97/1999 Sb., zákona. 103/2000 Sb., zákona. 229/2001 Sb., zákona. 451/2001 Sb., zákona. 320/2002 Sb. a zákona. 437/2003 Sb. (2) leny spoleenství jsou vlastníci byt a nebytových prostor v dom (dále jen "jednotka"), spolenými leny spoleenství jsou spolení vlastníci jednotek, za podmínek uvedených v zákon o vlastnictví byt (dále jen "len spoleenství"). (3) Spoleenství je jako právnická osoba zpsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve vcech spojených se správou, provozem a opravami spolených ástí domu (dále jen "správa domu") a pozemku a v dalších vcech v rozsahu a zpsobem uvedeným v zákon o vlastnictví byt a v tchto stanovách. l. II Název a sídlo spoleenství (1) Názvem spoleenství jsou slova "Spoleenství pro dm" spolu s oznaením domu, pro který spoleenství vzniklo. (2) Sídlo spoleenství je ureno adresou, kde spoleenství sídlí a kde se veejnost mže se spoleenstvím stýkat. 1

2 (1) Správou domu se rozumí zajišování ÁST DRUHÁ PEDMT INNOSTI SPOLEENSTVÍ l. III Správa domu a další innosti a) provozu domu a pozemku, b) údržby a oprav spolených ástí domu, c) protipožárního zabezpeení domu, vetn hromosvod, d) revizí a oprav spolených ástí technických sítí, rozvod elektrické energie, plynu, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody vetn radiátor, vzduchotechniky, výtah, zaízení pro píjem televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdlovacích zaízení v dom a dalších technických zaízení podle vybavení domu, e) administrativní a operativn technické innosti spojené se správou domu, vetn vedení píslušné technické a provozní dokumentace domu, f) správy jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech len spoleenství, g) dalších inností, které vyplývají pro spoleenství z právních pedpis a technických postup spojených se správou domu. (2) V rámci pedmtu své innosti mže spoleenství sjednávat smlouvy, pedevším o a) zajištní dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si lenové spoleenství zajišují u dodavatele pímo, b) pojištní domu, c) nájmu spolených ástí domu, d) nájmu jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech len spoleenství. (3) Spoleenství zajišuje rovnž kontrolu plnní jím uzavených smluv podle odstavce 1 a 2 a uplatování nárok z porušování smluvních povinností ze strany dodavatel. (4) Pi plnní úkol podle zákona o vlastnictví byt a tchto stanov zajišuje spoleenství dále zejména tyto innosti spojené se správou domu a pozemku: a) vybírání pedem urených finanních prostedk od len spoleenství na náklady spojené se správou domu a pozemku (dále jen "píspvky na správu domu a pozemku"), popípad dalších píspvk na innosti uvedené v l. IV, b) vedení evidence plateb len spoleenství, které jsou podle písmene a) vybírány, c) vedení evidence náklad vztahujících se k domu a pozemku a k innosti spoleenství, d) zízení útu u banky a hospodaení s finanními prostedky, e) vedení úetnictví v souladu se zvláštními právními pedpisy, f) vedení seznamu len spoleenství. (5) Spoleenství zajišuje bu pímo nebo na základ smluv uzavených spoleenstvím s dodavateli plnní spojená s užíváním jednotek a spolených ástí domu (dále jen "služby"), napíklad dodávky tepla a teplé užitkové vody, elektiny, dodávky vody a odvod odpadní vody, úklid spolených prostor, užívání výtahu, zaízení pro píjem televizního a rozhlasového signálu. V rámci této innosti spoleenství zajišuje zejména a) vybírání úhrad za služby zajišované spoleenstvím, b) zpsob rozútování cen služeb na jednotlivé leny spoleenství, není-li rozútování cen služeb stanoveno zvláštním právním pedpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, a vyútování pijatých záloh na jednotlivé leny spoleenství, c) vedení potebných evidencí spojených se zajišováním služeb a jejich úhradami vetn vyútování. (6) Spoleenství zajišuje innosti související s provozováním spolených ástí domu, zejména technických zaízení, která slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám než lenm spoleenství vetn uzavírání s tím souvisejících smluv. 2

3 (7) V rámci inností vykonávaných v rozsahu zákona o vlastnictví byt spoleenství dále zajišuje zejména a) vasné vymáhání plnní povinností uložených lenm spoleenství k tomu píslušným orgánem spoleenství, b) ádné hospodaení se svým majetkem a s finanními prostedky poskytovanými vlastníky jednotek, c) plnní dalších povinností spojených s pedmtem innosti spoleenství podle zvláštních právních pedpis. l. IV Podstatné zmny spolených ástí domu Spoleenství dále zajišuje se souhlasem všech len spoleenství zmny stavby (nástavby, pístavby, rekonstrukce a modernizace) a zmny v užívání stavby. l. V Zajišování správy domu a dalších inností na základ smlouvy se správcem (1) V souladu s prohlášením vlastníka budovy o osob povené správou domu (dále jen "správce"), anebo v souladu s usnesením shromáždní vlastník jednotek (dále jen "shromáždní") o ustanovení správce, mže spoleenství zajišovat provozní, technické, správní a obdobné innosti spojené se správou domu a pozemku a s dalšími innostmi, popípad nkteré z tchto inností, na základ smlouvy se správcem, kterým mže být fyzická nebo právnická osoba. (2) Smlouva se správcem obsahuje a) vymezení inností, které bude správce vykonávat, b) urení zpsobu hospodaení s píspvky na správu domu a pozemku a s finanními prostedky poskytovanými na úhradu služeb vetn jejich evidence, c) povinnost správce pedkládat jím uzavírané smlouvy nebo jejich zmny pedem ke schválení orgánu spoleenství píslušnému podle tchto stanov, pokud byl správce spoleenstvím zmocnn k jejich uzavírání, d) povinnost správce pedložit jednou ron shromáždní zprávu o innosti správce, zejména o finanním hospodaení, o stavu finanních prostedk každého vlastníka jednotky a o stavu spolených ástí domu, jakož i o jiných významných skutenostech, e) povinnost správce ped ukonením jeho innosti podat shromáždní zprávu o své innosti a pedat výboru nebo povenému vlastníkovi všechny písemné materiály o správ domu a své innosti, f) další náležitosti stanovené shromáždním. (3) Zmny osoby správce nebo zmny obsahu smlouvy se správcem schvaluje shromáždní. (4) Uzavením smlouvy se správcem podle odstavc 1 až 3 nemže být dotena výluná rozhodovací psobnost orgán spoleenství plynoucí ze zákona o vlastnictví byt a z tchto stanov. (1) Orgány spoleenství jsou: a) shromáždní, ÁST T ETÍ ORGÁNY SPOLEENSTVÍ l. VI Spolená ustanovení 3

4 b) výbor spoleenství (dále jen "výbor") nebo len spoleenství povený funkcí výboru (dále jen "povený vlastník"), pokud není volen výbor, c) kontrolní komise nebo revizor, rozhodne-li o tom shromáždní. (2) Orgány uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) jsou volené orgány spoleenství. lenem voleného orgánu spoleenství nebo jeho voleným orgánem mže být pouze fyzická osoba, která je lenem nebo spoleným lenem tohoto spoleenství nebo je zmocnným zástupcem právnické osoby - lena spoleenství, je ke dni volby starší 18 let a má zpsobilost k právním úkonm. (3) lenem voleného orgánu spoleenství nemže být souasn ten, jehož píbuzný v ad pímé, sourozenec nebo manžel (manželka) je lenem voleného orgánu spoleenství. lenství v jednom voleném orgánu spoleenství je nesluitelné s lenstvím v jiném voleném orgánu tohoto spoleenství. (4) Závazek k výkonu volené funkce v orgánu spoleenství je závazkem osobní povahy a len voleného orgánu spoleenství se nemže nechat zastoupit pi výkonu své funkce. (5) Funkní období len volených orgán spoleenství je 5 let; poíná dnem zvolení do funkce a koní uplynutím funkního období. lenství ve voleném orgánu dále koní odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem lenství ve spoleenství. (6) len voleného orgánu spoleenství mže být volen optovn. (7) len voleného orgánu spoleenství mže být ped uplynutím funkního období z funkce odvolán shromáždním. (8) len voleného orgánu spoleenství mže ped uplynutím funkního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí písemn oznámit orgánu spoleenství, jehož je lenem. Jeho funkce koní dnem, kdy tento orgán odstoupení na své schzi projednal, nejpozdji však uplynutím 30 dn ode dne doruení oznámení o odstoupení. Povený vlastník musí své odstoupení z funkce písemn oznámit shromáždní. Úinky jeho odstoupení nastávají dnem následujícím po nejbližší schzi shromáždní, nejpozdji však uplynutím 60 dn ode dne doruení oznámení o odstoupení. (9) Shromáždní mže volit náhradníky len volených orgán spoleenství v potu rovnajícím se nejvýše potu zvolených len orgánu, spolu s urením jejich poadí. Náhradník nastupuje na místo lena orgánu, jehož funkce skonila ped uplynutím funkního období, dnem skonení funkce. Pro náhradníky platí ustanovení odstavc 3 a 4 obdobn. Ustanovení o náhradnících len volených orgán se nepoužije u poveného vlastníka. (10) Orgány spoleenství hlasují veejn. Shromáždní se mže nadpoloviní vtšinou hlas pítomných len usnést, že bude o urité vci hlasovat tajn pomocí hlasovacích lístk. V takovém pípad souasn stanoví postup pro tajné hlasování. (11) Pokud se nesejde shromáždní k volb orgán spoleenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní jejich funkci len spoleenství, jehož spoluvlastnický podíl na spolených ástech domu iní nejmén jednu polovinu, jinak lenové spoleenství, kteí se jimi stali dnem jeho vzniku. Totéž platí, nebude-li statutární orgán schopen plnit své funkce z dvodu, že poet len výboru poklesl pod 3 leny, nebo není-li ve funkci povený vlastník. l. VII Shromáždní (1) Nejvyšším orgánem spoleenství je shromáždní, které tvoí lenové spoleenství. (2) Shromáždní volí a odvolává leny výboru nebo poveného vlastníka; volí a odvolává leny 4

5 kontrolní komise nebo revizora, rozhodne-li o jejich zízení. (3) Do výluné psobnosti shromáždní náleží rozhodování o a) zmnách ve vcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle 4 zákona o vlastnictví byt, b) schválení nebo zmn stanov, c) uzavení smlouvy o zástavním právu k jednotce se souhlasem lena spoleenství, který je jejím vlastníkem, k zajištní pohledávek vyplývajících z úvru poskytnutého na náklady spojené se správou domu, d) zmn úelu užívání stavby, zmn stavby, jakož i o podstatných zmnách týkajících se spolených ástí domu, e) schválení roní úetní závrky, pedložené výborem i poveným vlastníkem, spolu se zprávou o hospodaení spoleenství a správ domu; pokud je správa domu a innosti s ní související vykonávány správcem podle l. V, pedkládá zprávu rovnž správce v rozsahu a zpsobem uvedeným ve smlouv, f) výši píspvk len spoleenství na správu domu a pozemku, popípad o výši a zpsobu placení dalších píspvk na innosti uvedené v l. IV, g) výši záloh na úhradu za služby, pokud není rozhodování v této vci usnesením shromáždní sveno výboru nebo povenému vlastníkovi, h) zpsobu rozútování cen služeb na jednotlivé leny spoleenství, není-li stanoveno zvláštním právním pedpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, i) vymáhání plnní povinností uložených lenm spoleenství k tomu píslušným orgánem spoleenství podle zákona o vlastnictví byt a podle tchto stanov, pokud tuto innost nesví do psobnosti výboru nebo poveného vlastníka, j) zmn osoby správce nebo o zmn obsahu smlouvy se správcem, k)nabývání nemovitých vcí, byt nebo nebytových prostor k úelm, které jsou pedmtem innosti spoleenství podle zákona o vlastnictví byt, o majetkových dispozicích s tmito vcmi (pevody, darování, zatžování právy jiných osob, ruení tmito vcmi apod.); totéž platí pro jiná práva a jiné majetkové hodnoty, dále pro movité vci, je-li jejich poizovací cena vyšší než ástka urená usnesením shromáždní, jinak ástka vyšší než 50 tisíc K v jednotlivém pípad, l) stanovení výše odmny len výboru nebo poveného vlastníka, m)rozdlení pípadného zisku z hospodaení spoleenství, n) pravidlech pro užívání spolených ástí domu, o) schvalování rozpotu spoleenství, p) dalších záležitostech spoleenství, pokud tak stanoví zákon o vlastnictví byt, anebo si je shromáždní k rozhodnutí vyhradí. (4) Shromáždní se schází nejmén jednou za rok. Svolává je výbor nebo povený vlastník. Není-li zvolen výbor nebo povený vlastník, svolává shromáždní ten, kdo plní funkci orgán spoleenství. Svolavatel pipravuje též podklady projednání shromáždní. (5) Shromáždní musí být svoláno též, požádá-li o to s uvedením návrhu poadu jednání nejmén takový poet len spoleenství, kteí mají alespo jednu tvrtinu všech hlas, a to do 30 dn od doruení této žádosti. (6) Nesplní-li svolavatel uvedený v odstavci 4 povinnost svolat shromáždní podle odstavce 4 nebo 5, jsou oprávnni shromáždní svolat lenové spoleenství, jejichž poet hlas iní alespo jednu tvrtinu všech hlas. (7) Shromáždní se svolává písemnou pozvánkou, která se doruí všem lenm spoleenství, a souasn vyvsí v dom na domovní vývsce spoleenství. (8) Písemná pozvánka musí být doruena a souasn vyvšena nejmén 15 dní pede dnem konání shromáždní. V pozvánce se uvede zejména datum, hodina, místo konání a program jednání shromáždní. Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou lenové spoleenství seznámit s podklady k nejdležitjším bodm jednání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce pipojeny. 5

6 (9) Jednání shromáždní ídí pedseda (místopedseda) výboru nebo povený len výboru, anebo povený vlastník; v pípad svolání shromáždní svolavatelem podle odstavce 4 vta druhá, nebo podle odstavce 6, ídí jednání shromáždní len spoleenství zmocnný tímto svolavatelem. (10) Shromáždní je schopné usnášení, jsou-li pítomni lenové spoleenství, kteí mají vtšinu hlas. K pijetí usnesení je zapotebí nadpoloviní vtšiny hlas pítomných len spoleenství, pokud zákon nebo tyto stanovy neurují jinak. (11) Pi hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podíl len spoleenství na spolených ástech domu; lenové spoleenství, kteí jsou spoluvlastníky jednotky, mají spolen jeden hlas. (12) Pi rovnosti hlas nebo nedosáhne-li se potebné vtšiny nebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv lena spoleenství soud. Jde-li o dležitou záležitost, mže pehlasovaný len spoleenství požádat soud, aby o ní rozhodl. Právo je nutno uplatnit u soudu do 6 msíc ode dne pijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne. (13) Títvrtinové vtšiny hlas pítomných len spoleenství je zapotebí k pijetí usnesení o a) schválení nebo zmn stanov, b) zmn prohlášení vlastníka budovy podle 4 zákona o vlastnictví byt, c) uzavení smlouvy o zástavním právu k jednotkám podle odstavce 3 písm. c), d) zpsobu rozútování cen služeb na jednotlivé vlastníky, e) rozdlení zisku z hospodaení spoleenství. (14) K pijetí usnesení o zmn úelu užívání stavby, o zmn stavby, jakož i o podstatných zmnách týkajících se spolených ástí domu je zapotebí souhlasu všech len spoleenství. (15) Ke zvolení len výboru nebo poveného vlastníka je zapotebí souhlasu nadpoloviní vtšiny všech len spoleenství. (16) Tvoí-li spoleenství pouze 3 lenové, je zapotebí k pijetí usnesení shromáždní vždy souhlasu všech len spoleenství. (17) Z jednání shromáždní se poizuje zápis, za jehož poízení odpovídá svolavatel. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždní k jednání a usnášení, dále údaje o prbhu jednání, plné znní pijatých usnesení a výsledky voleb, pokud byly volby provádny. Pílohu zápisu tvoí zejména listina pítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly pedloženy k jednotlivým projednávaným bodm. (18) Zápis podepisuje pedsedající a zapisovatel. Zápisy vetn písemných podklad k jednání shromáždní musí být uschovány u pedsedy výboru nebo u poveného vlastníka. (19) Ustanovení odstavc 17 a 18 se pimen použijí pro zápisy z jednání výboru a kontrolní komise. l. VIII Výbor (1) Výbor je výkonným orgánem spoleenství. ídí a organizuje bžnou innost spoleenství a rozhoduje ve vcech spojených se správou domu a s pedmtem innosti spoleenství s výjimkou tch vcí, které jsou podle zákona o vlastnictví byt a tchto stanov ve výluné psobnosti shromáždní, anebo si je shromáždní k rozhodnutí vyhradilo. 6

7 (2) Výbor je statutárním orgánem spoleenství. Za svou innost odpovídá výbor shromáždní. Za výbor jedná navenek jeho pedseda. V dob nepítomnosti pedsedy jej zastupuje místopedseda. Jde-li o písemný právní úkon, který iní výbor, musí být podepsán pedsedou nebo v jeho zastoupení místopedsedou a dalším lenem výboru. Podepisuje-li pedseda spolu s místopedsedou, je podpis místopedsedy považován za podpis dalšího lena výboru. (3) lenové výboru jsou voleni a odvoláváni shromáždním. Pedsedu a místopedsedu volí výbor z ad svých len a z funkce je odvolává. (4) Pedseda výboru organizuje, svolává a ídí innost výboru, organizuje bžnou innost spoleenství. (5) Výbor koná své schze podle poteby, nejmén však jednou za tvrtletí. (6) Výbor je alespo tílenný. Každý len výboru má jeden hlas. (7) Výbor je schopen usnášení, je-li pítomna nadpoloviní vtšina jeho len. K pijetí usnesení je zapotebí nadpoloviní vtšiny hlas pítomných len výboru. Požádá-li o to len výboru, musí být do zápisu výslovn uveden jeho nesouhlas s pijatým usnesením, popípad též dvody tohoto nesouhlasu. (8) Odpovdnost lena výboru za škodu, kterou zpsobil porušením právní povinnosti pi výkonu své funkce, se ídí ustanoveními obanského zákoníku. (9) Výbor jako výkonný orgán spoleenství zejména a) zajišuje záležitosti spoleenství ve vcech správy domu a pozemku a dalších inností spoleenství podle zákona o vlastnictví byt a tchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v psobnosti shromáždní; zajišuje plnní usnesení shromáždní a odpovídá mu za svou innost, b) rozhoduje o uzavírání smluv ve vcech pedmtu innosti spoleenství, zejména k zajištní oprav, pojištní domu a zajištní dodávky služeb spojených s užíváním jednotek, c) odpovídá za vedení úetnictví a za sestavení úetní závrky a za pedložení piznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních pedpis, d) pipravuje podklady pro jednání shromáždní, svolává shromáždní, pedkládá shromáždní zprávu o hospodaení spoleenství, zprávu o správ domu a pozemku a o dalších innostech spoleenství, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržb a povinných revizích vetn údaj o použití a stavu píspvk na správu domu a pozemku, e) pedkládá k projednání a schválení úetní závrku a písemné materiály, které má shromáždní projednat, f) zajišuje ádné vedení písemností spoleenství, g) sdluje jednotlivým lenm spoleenství podle usnesení shromáždní výši píspvk na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby, h) zajišuje vyútování záloh na úhradu za služby a vypoádání nedoplatk nebo peplatk, i) zajišuje vasné plnní závazk spoleenství vzniklých ze smluv a jiných závazk a povinností vi tetím osobám a vasné uplatování pohledávek spoleenství. (10) Výbor jako statutární orgán spoleenství zejména a)v souladu se zákonem o vlastnictví byt, s tmito stanovami a s usneseními shromáždní iní právní úkony jménem spoleenství navenek ve vcech pedmtu innosti, zejména též uzavírá smlouvy, b)zajišuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnní podle uzavených smluv a iní vi dodavatelm potebná právní nebo jiná opatení k odstranní zjištných nedostatk nebo k náhrad vzniklé škody, c)jménem spoleenství vymáhá plnní povinností uložených lenm spoleenství, 7

8 d)plní povinnosti podle zákona o vlastnictví byt ve vztahu k rejstíku spoleenství vedenému píslušným soudem ureným zvláštním pedpisem k vedení obchodního rejstíku. l. IX Povený vlastník (1) Povený vlastník plní funkci výkonného a statutárního orgánu spoleenství. (2) Povený vlastník iní právní úkony a podepisuje je jménem spoleenství. (3) Poveného vlastníka volí shromáždní stejným zpsobem, jakým se volí výbor. (4) Povený vlastník vykonává psobnost a plní úkoly v rozsahu, v jakém jinak písluší podle zákona o vlastnictví byt a tchto stanov výboru. (5) Povený vlastník odpovídá za porušení svých povinností shodn jako len výboru. l. X Kontrolní komise, revizor (1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem spoleenství, který je oprávnn kontrolovat innost spoleenství a projednávat stížnosti jeho len na innost spoleenství nebo jeho orgán. Kontrolní komise nebo její povený len je oprávnn nahlížet do úetních a jiných doklad spoleenství a vyžadovat od výboru nebo poveného vlastníka potebné informace pro svou kontrolní innost. Kontrolní komise odpovídá pouze shromáždní a je nezávislá na ostatních orgánech spoleenství. (2) Kontrolní komise je nejmén tílenná a volí ji shromáždní stejným zpsobem, jakým se volí výbor. Ze svých len volí kontrolní komise svého pedsedu, který svolává a ídí jednání této komise. (3) Kontrolní komise v rámci své psobnosti zejména a) kontroluje, zda spoleenství a jeho orgány vyvíjejí innost v souladu se zákonem o vlastnictví byt a s tmito stanovami, b) vyjaduje se k ádné úetní závrce spoleenství a ke zpráv výboru urené k projednání na schzi shromáždní, c) podává shromáždní zprávu o výsledcích své kontrolní innosti, d) mže podat výboru nebo povenému vlastníkovi zprávu o nedostatcích zjištných pi své kontrolní innosti s návrhy na opatení vetn termín na jejich odstranní, e) úastní se prostednictvím svého zástupce jednání výboru. (4) Ustanovení odstavce 1 až 3 se použijí, rozhodne-li shromáždní o zízení kontrolní komise [l. VI odst. 1 písm. c)]. Ve spoleenství s potem len nižším než 10, mže shromáždní rozhodnout, že se namísto kontrolní komise volí revizor. Revizor má psobnost kontrolní komise. l. XI Jednání dalších osob za spoleenství (1) Shromáždní mže rozhodnout, že urité innosti bude pro spoleenství vykonávat zamstnanec (zamstnanci) spoleenství na základ pracovní smlouvy, dohody o pracovní innosti nebo dohody o provedení práce. (2) Pracovní zaazení a vymezení právních úkon, které je zamstnanec oprávnn init za spoleenství v rámci pracovnprávního vztahu podle odstavce 1, musí být schváleno shromáždním. 8

9 (3) Smlouva sjednaná podle odstavce 1 musí obsahovat pesné vymezení oprávnní zamstnance k jednání za spoleenství. (4) Psobnost podle odstavce 1 a 2 nebo její ást mže shromáždní svým usnesením svit výboru nebo povenému vlastníkovi. l. XII Zvláštní zpsob rozhodování ve spoleenství V pípadech, kdy je podle zákona o vlastnictví byt potebný souhlas všech len spoleenství ( 11 odst. 5 a 13 odst. 3), mže být tento souhlas vyjáden jednotlivými leny spoleenství také mimo schzi shromáždní písemn na jedné listin i na více listinách, které obsahují oznaení záležitosti, k níž je souhlas vydáván, datum a podpisy len spoleenství. ÁST TVRTÁ LENSTVÍ VE SPOLEENSTVÍ l. XIII Vznik lenství (1) leny spoleenství se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v dom, pro který spoleenství vzniklo. Jejich lenství vzniká a) dnem vzniku spoleenství v pípadech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce nejpozdji dnem vzniku spoleenství, b) dnem nabytí vlastnictví k jednotce v pípadech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce po dni vzniku spoleenství. (2) Spolenými leny spoleenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteí mají jednotku ve spoleném jmní manžel. Ze spoleného lenství jsou spolení lenové oprávnni a povinni spolen a nerozdíln. (3) Spoluvlastníci jednotky jako spolení lenové mají postavení vlastníka jednotky a mají právo na schzi shromáždní hlasovat jako jeden vlastník - len spoleenství s váhou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu na spolených ástech domu, piemž váha hlasu je nedlitelná. (4) Seznam len spoleenství, jejichž lenství vzniklo ke dni vzniku spoleenství, tvoí pílohu tchto stanov. leny spoleenství, jejichž lenství vznikne za trvání spoleenství, zapíše spoleenství do seznamu len spoleenství neprodlen poté, kdy len spoleenství oznámí prokazateln nabytí vlastnictví jednotky. V seznamu len spoleenství musí být u každého lena spoleenství uvedena vedle jména, píjmení, data narození a místa trvalého pobytu též váha hlasu pi hlasování na shromáždní. l. XIV Práva a povinnosti lena spoleenství (1) len spoleenství má práva vlastníka jednotky a lena spoleenství uvedená v píslušných ustanoveních zákona o vlastnictví byt a tchto stanov a má zejména právo a) úastnit se veškeré innosti spoleenství zpsobem a za podmínek stanovených zákonem o vlastnictví byt a tmito stanovami, 9

10 b) úastnit se jednání shromáždní a hlasováním se podílet na jeho rozhodování, c) volit a být volen do orgán spoleenství, d) pedkládat orgánm spoleenství návrhy a podnty ke zlepšení innosti spoleenství a k odstranní nedostatk v jejich innosti, e) obdržet vyútování záloh na úhradu jednotlivých služeb a vrácení pípadných peplatk, f) nahlížet do písemných podklad pro jednání shromáždní, do zápisu ze schze shromáždní, do smluv sjednaných spoleenstvím a do podklad, z nichž vychází urení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky. (2) len spoleenství má povinnosti vlastníka jednotky a lena spoleenství uvedené v píslušných ustanoveních zákona o vlastnictví byt a tchto stanov, zejména má povinnost a) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgán spoleenství schválená v souladu se zákonem o vlastnictví byt a tmito stanovami, b) hradit stanovené píspvky na správu domu a pozemku, c) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyútování, d) ídit se pi užívání spolených ástí domu, pozemku a spolených zaízení domu právními pedpisy a pokyny výrobce nebo správce technických zaízení, e) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních len spoleenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádt tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastník jednotek a v pípadech, kde to stanoví zákon o vlastnictví byt, provádt úpravy jen se souhlasem všech vlastník jednotek nebo na základ smlouvy o výstavb uzavené se všemi vlastníky jednotek v dom, f) odstranit na svj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na spolených ástech domu zpsobil sám nebo ti, kteí s ním jednotku užívají, g) umožnit instalaci a údržbu zaízení pro mení tepla a vody v jednotce a odeet namených hodnot, h) umožnit po pedchozím vyzvání pístup do jednotky, pokud to nezbytn vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo domu jako celku; nejde-li o havarijní i obdobný stav, iní výzvu písemn výbor nebo povený vlastník alespo 3 dny pedem, i) oznámit bez zbyteného odkladu výboru nebo povenému vlastníkovi nabytí vlastnictví jednotky spolu s údaji potebnými pro zapsání do seznamu len spoleenství podle l. XIII odst. 4 a pro poteby správy domu, j) oznamovat spoleenství všechny skutenosti rozhodné pro rozútování služeb spojených s bydlením, zejména zmny v potu píslušník své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, pokud je zpsob rozútování cen služeb nebo stanovení výše píspvk na správu domu a pozemku závislé též na potu len domácnosti, a to nejpozdji do 30 dn ode dne, kdy ke zmn došlo, k) pedat výboru nebo povenému vlastníkovi ovenou projektovou dokumentaci v pípad, že provádí zmnu stavby. (1) lenství ve spoleenství zaniká l. XV Zánik lenství ve spoleenství a) pevodem nebo pechodem vlastnictví jednotky, b) úmrtím lena spoleenství - fyzické osoby, c) zánikem lena spoleenství - právnické osoby bez právního nástupnictví, d) zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je len spoleenství, e) dalším zpsobem, pokud to stanoví zákon o vlastnictví byt. (2) Spolené lenství ve spoleenství zaniká a mní se na lenství dnem, kdy se zapíše zmna pedchozího spoluvlastnictví jednotky na výluné vlastnictví jediného lena spoleenství do katastru nemovitostí; tuto zmnu je povinen len spoleenství neprodlen oznámit výboru spoleenství. 10

11 ÁST PÁTÁ HOSPODAENÍ SPOLEENSTVÍ l. XVI Hospodaení spoleenství a zpsob nakládání s jeho majetkem (1) Spoleenství hospodaí s finanními prostedky poskytovanými leny spoleenství na úhradu píspvk na správu domu a pozemku, dále s finanními prostedky poskytovanými leny spoleenství na úhradu za služby spojené s užíváním jednotek a s dalšími finanními prostedky získanými v rámci innosti spoleenství. (2) Uzave-li spoleenství podle tchto stanov smlouvu se správcem, je povinno smluvn dojednat také povinnosti správce pedkládat orgánm spoleenství ke schválení návrhy výše píspvk na správu domu a pozemku a výše záloh na úhradu za služby placené leny spoleenství, návrhy na rozútování cen služeb a další návrhy, které podle zákona o vlastnictví byt a podle tchto stanov schvalují píslušné orgány spoleenství. Ve smlouv mže spoleenství povit správce též zajišováním inností uvedených v odstavci 1. (3) Nabude-li spoleenství vci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory k úelm uvedeným v zákon o vlastnictví byt a v tchto stanovách, je povinno s nimi hospodait pouze v souladu s vymezeným úelem. Výbor nebo povený vlastník mže v tchto záležitostech init právní úkony pouze na základ usnesení shromáždní, pokud v usnesení shromáždní není stanoveno jinak. (4) Spoleenství je povinno uplatovat a vymáhat plnní povinností uložených lenm spoleenství k tomu píslušným orgánem spoleenství a plnní závazk tetích osob vi spoleenství. Výbor i povený vlastník odpovídají za vasné plnní tchto úkol. (5) lenové spoleenství jsou z právních úkon týkajících se spolené vci oprávnni a povinni v pomru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu. (6) lenové spoleenství ruí za závazky spoleenství v pomru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu. l. XVII Úhrada náklad spojených se správou domu a pozemku a úhrada za služby (1) Píspvky na správu domu a pozemku, dále zálohy na úhradu za služby, popípad další platby podle zvláštního právního pedpisu (nap. zákon. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis) platí lenové spoleenství v ástkách a v termínech stanovených k tomu píslušným orgánem spoleenství na úet spoleenství [l. VII odst. 3 písm. f) a g)], nerozhodne-li shromáždní o placení na úet správce. (2) Vyútování záloh na úhradu za služby provádí výbor jedenkrát za zútovací období, kterým je kalendání rok, nejpozdji do 4 kalendáních msíc po jeho skonení; v souladu se stanoveným zpsobem rozútování [l. VII odst. 3 písm. h)]. Nedoplatek nebo peplatek vyplývající z vyútování je splatný do 7 kalendáních msíc po uplynutí zútovacího období. (3) Zprávu o použití a stavu píspvk na správu domu a pozemku pedkládá výbor ke schválení shromáždní spolu se zprávou o hospodaení spoleenství a s návrhem na schválení roní úetní závrky. Nevyerpaný zstatek tchto finanních prostedk se pevádí do následujícího roku. 11

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445

Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445 Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ STANOVY společenství vlastníků bytových jednotek SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ 254-258 se sídlem Praha 9, Křivoklátská 254 Ve znění změn a doplňků schválených shromážděními, konanými dne 4.3.2005 a

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek 371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Vzorové S t a n o v y s p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů j e d n o t e k

Vzorové S t a n o v y s p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů j e d n o t e k Vzorové S t a n o v y s p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů j e d n o t e k Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství pro dům čp. zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví. ulice..

Více

S T A N O V Y Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk

S T A N O V Y Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk S T A N O V Y Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk Společenství vlastníků jednotek přijalo název : Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk a má sídlo : Nymburk, Dlabačova 2091, PSČ

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 371/2004 Sb. ze dne 19. května 2004, NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Změna: 151/2006 Sb. Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb., kterým

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro dům Vlastina 846 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro dům Vlastina 846 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro dům Vlastina 846 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Stanovy společenství vlastníků Zázvorkova

Stanovy společenství vlastníků Zázvorkova Článek 1 Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek ( dále je společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek domu čp. 386 ulice Nová hejčínská 2,4 v Olomouci se sídlem: Olomouc Hejčín, Nová hejčínská 386/2,4 PSČ 779 00 (dále jen společenství ) Část první VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698-1700

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698-1700 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698 1700 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Název: Společenství vlastníků jednotek Napajedla 1622 Sídlo: Na Kapli 1622, 763 61 Napajedla ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p v ulici Na lávce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p v ulici Na lávce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 3254 v ulici Na lávce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 3254 v ulici Na lávce

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY. Společenství vlastníků garážových jednotek Šrámkova 3323 v Ústí nad Labem

STANOVY. Společenství vlastníků garážových jednotek Šrámkova 3323 v Ústí nad Labem STANOVY Společenství vlastníků garážových jednotek Šrámkova 3323 v Ústí nad Labem ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Stanovy Společenství vlastníků domu Dusíkova č.p. 910, Brno se sídlem Dusíkova 910/19, Brno

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Stanovy Společenství vlastníků domu Dusíkova č.p. 910, Brno se sídlem Dusíkova 910/19, Brno STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ve znění nařízení vlády č. 151/2006 Sb. Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona č.

Více

Stanovy spolecenství vlastníku jednotek CÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. CU Základní ustanovení

Stanovy spolecenství vlastníku jednotek CÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. CU Základní ustanovení Stanovy spolecenství vlastníku jednotek PRfLOHAf.,g- NZ~rd/ 2O11 CÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ CU Základní ustanovení (I) Spolecenství vlastníku jednotek (dále jen "spolecenství") je právnickou osobou,

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Systém ASPI - stav k 8. 1. 2012 do částky 1/2012 Sb. a 2/2012 Sb. m. s. Obsah a text 371/2004 Sb. - poslední stav textu Změna: 151/2006 Sb. 371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Nařízení vlády č. 71/2004 Sb. Příloha k nařízení vlády č. 71/2004 Sb. Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků

Více

(2) V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o a) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li

(2) V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o a) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 772-774, ul. Bukolská, Praha 8 - Bohnice ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Rezidence Tulipán, Drahobejlova, Praha 9. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Rezidence Tulipán, Drahobejlova, Praha 9. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Rezidence Tulipán, Drahobejlova, Praha 9 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Horácké náměstí 2,3

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Horácké náměstí 2,3 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Horácké náměstí 2,3 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek Horácké náměstí 2,3 (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU K BABĚ 594/25, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU K BABĚ 594/25, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU K BABĚ 594/25, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

N Á V R H. Stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1

N Á V R H. Stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 N Á V R H Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. ulice, obec České Budějovice, zapsaných v katastru nemovitostí na listu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I. Základní ustanovení

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I. Základní ustanovení Návrh nového znění stanov předložený ke schválení shromáždění vlastníků konanému 11. ledna 2007 úpravy byly provedeny v souladu se změnami zákonů a vzorových stanov platnými k 24. dubnu 2006 (úprava nařízením

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Hrázka 601 / 18, 20

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Hrázka 601 / 18, 20 Hrázka 18, Brno Medlánky, společenství, IČO: 282 94 262 zapsané v rejstříku společ. vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Brně, odd. S, vl. 6477 sídlo: Hrázka 18 e-mail: vybor@dum601.cz 621 00

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Část první VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMŮ ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMŮ ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Čl. I - Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMŮ ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY společenství vlastníků jednotek ( Dukelská 2356, 2357, 2358 a 2359, Česká Lípa ) 1 Název : Společenství vlastníků jednotek Dukelská č.p. 2356, 2357, 2358 a 2359, Česká Lípa Sídlo : Dukelská 2359,

Více

Stanovy. Společenství vlastníků jednotek Malkovského 594 Praha 9 Letňany

Stanovy. Společenství vlastníků jednotek Malkovského 594 Praha 9 Letňany Stanovy Společenství vlastníků jednotek Malkovského 594 Praha 9 Letňany 1 Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla dne 17. 4. 2004

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství, IČO: 267 01 715 zapsané v rejstříku společ. vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze, odd. S, vl. 2366 sídlo: Kodymova 2538/10 e-mail: kodymova@kodymova.cz

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM 1 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, vzniklou

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KONSTANTINOVA 1472, 1473, 1474, PRAHA 4

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KONSTANTINOVA 1472, 1473, 1474, PRAHA 4 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KONSTANTINOVA 1472, 1473, 1474, PRAHA 4 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1.1. Společenství vlastníků jednotek Konstantinova 1472, 1473,

Více

Stanovy Spolecenství vlastníkfjjednotek v dome Lotyšská 645

Stanovy Spolecenství vlastníkfjjednotek v dome Lotyšská 645 Stanovy Spolecenství vlastníkfjjednotek v dome Lotyšská 645 CÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁUSTANOVENÍ CI. I Základní ustanovení 1. Spolecenstvívlastníkli jednotek v dome Lotyšská 645 (dále jen "spolecenství") je

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

STANOVY. společenství vlastníků jednotek. Článek I. Název a sídlo společenství. Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno

STANOVY. společenství vlastníků jednotek. Článek I. Název a sídlo společenství. Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno STANOVY společenství vlastníků jednotek Článek I Název a sídlo společenství Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno Sídlo: Křenová 478/72, Brno, PSČ 602 00 Článek II Základní ustanovení 1. Společenství

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství Evropská 530/26 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství Evropská 530/26 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství Evropská 530/26 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek Společenství Evropská 530/26 (dále jen

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 1. Společenství vlastníků bytů (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ GARÁŽE PEKAŘKA

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ GARÁŽE PEKAŘKA S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ GARÁŽE PEKAŘKA 21. 1 2010 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Habrová 449 (dále jen společenství ) se sídlem Habrová 449, Měšice,

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Habrová 449 (dále jen společenství ) se sídlem Habrová 449, Měšice, Strana 1/17 STANOVY Společenství vlastníků jednotek Habrová 449 (dále jen společenství ) se sídlem Habrová 449, 250 64 Měšice, přijaté shromážděním vlastníků jednotek v domě (dále jen shromáždění ) dne

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek...

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek... S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek... ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

1 Stanovy společenství vlastníků

1 Stanovy společenství vlastníků 1 Stanovy společenství vlastníků ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) Název společenství vlastníků: Sídlo: Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Stanovy Společenství Mariana 1727

Stanovy Společenství Mariana 1727 Společenství Mariana 1727 Ev.č.: 2009/001 Stanovy Společenství Mariana 1727 Brandýs na Labem Stará Boleslav 2009 Chobotská 1727, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, 250 01 Mariana1727@seznam.cz ČÁST PRVNÍ

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734 V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č l á n e k 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek (dále jen jako stanovy ) Strana 1 z 16 Část první Základní ustanovení Článek I Vznik, název a sídlo společenství 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek (dále jen jako stanovy ) Strana 1 z 16 Část první Základní ustanovení Článek I Vznik, název a sídlo společenství 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek. (dále jen jako stanovy ) Strana 1- Stanovy SVJ ZM D_223

STANOVY společenství vlastníků jednotek. (dále jen jako stanovy ) Strana 1- Stanovy SVJ ZM D_223 STANOVY společenství vlastníků jednotek (dále jen jako stanovy ) Strana 1- Stanovy SVJ ZM D_223 Část první Základní ustanovení Článek I Vznik, název a sídlo společenství 1. Společenství vlastníků jednotek

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Na Výšinách 437-442

Stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Na Výšinách 437-442 Stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Na Výšinách 437-442 Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Počet listů: 14+2 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK pro dům Voskovcova 727/2 v Olomouci Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Stanovy společenství vlastníků pro dům Nevanova , Praha 6

Stanovy společenství vlastníků pro dům Nevanova , Praha 6 Stanovy společenství vlastníků pro dům Nevanova 1076 1079, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více