FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R"

Transkript

1 FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

2 I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami stanovuje pravidla pro hospodaení s finanními prostedky a majetkem SRLA R tímto finanním ádem. (2) Výbor SRLA R hospodaí s finanními prostedky v souladu se schváleným rozpotem a v rámci tohoto finanního ádu. Rozpoet SRLA R schvaluje plenární schze SRLA R. (3) SRLA R je povinna vést ádn úetnictví a plnit pípadné daové povinnosti. II. Zdroje finanního zabezpeení ZO (4) Hlavním zdrojem finanního zabezpeení SRLA R jsou píjmy z lenských píspvk. (5) Další zdroje finanního zabezpeení SRLA R jsou nap.: - výnosy z poádaných akcí - poplatky len za poádané akce, služby - jiné píjmy Zdroje finanního zabezpeení SRLA R jsou podrobn vyjádeny v rozpotu na píslušný rok. Rozpoet tvoí pílohu tohoto finanního ádu. SRLA R je povinna dbát na ádné vedení úetnictví a pípadné zdanní píslušných píjm. III. Užití finanních prostedk (6) SRLA R používá finanní prostedky v souladu se schváleným rozpotem. Rozpoet musí být schválen do píslušného roku. Do doby schválení rozpotu se SRLA R ídí pravidly pedchozího období.

3 Výdaje na provoz SRLA R (7) Výbor SRLA R hospodaí s finanními prostedky na provoz až do úhrnné výše dané schváleným rozpotem na píslušné období. K ostatním hospodásko - organizaním výdajm patí zejména: a) pronájem kanceláí a sklad, b) poplatky za vodu, el. proud, topení apod., c) náklady spoj (telefon, fax), d) pojištní majetku, e) poštovné, f) dopravné, g) cestovní náhrady, h) mzdové náklady i) výdaje za tiskopisy, j) náklady na rozmnožování materiál Výdaje na nákup drobného materiálu (8) Výdaje na nákup drobného materiálu jsou erpány v souladu s rozpotem SRLA R na píslušné období. Do doby schválení rozpotu nesmí náklady na nákup drobného materiálu pesáhnout 5 % z píjm lenských píspvk v píslušném období. Výdaje nákup investiního majetku (9) O poízení majetku v cen vyšší ,- K v jednotlivém pípad rozhoduje plenární schze nebo konference SRLA R, pokud již tento konkrétní výdaj neobsahuje schválený rozpoet. Schzová innost (10) Výbor SRLA R hospodaí s finanními prostedky na konání plenárních schzí SRLA R, schzí výboru SRLA R, dozorí rady SRLA R apod. (dále jen "jednání"), až do úhrnné výše dané schváleným rozpotem SRLA R na píslušné období.

4 Úastníkm ádného jednání lze poskytnout oberstvení ve výši maximáln 40 K na osobu a den. Poet úastník je dokladován podepsanou a ovenou prezenní listinou. Úastníkm výjezdního zasedání lze poskytnout oberstvení ve výši maximáln 250,- K na osobu a den. Poet úastník je dokladován podepsanou a ovenou prezenní listinou. K výdajm na schzovou innost patí zejména: a) pronájem místností a sál vetn náklad na výzdobu, technické a jiné služby spojené s provozem sálu (ozvuení, zdravotní služba, požární služba apod.), b) náklady na zhotovení materiál a podklad jednání, c) výdaje za pohoštní úastník jednání a zvaných host, d) náhrady cestovních výdaj. Náklady na právní, ekonomické a jiné odborné služby (11) Výbor SRLA R rozhoduje o použití prostedk na právní, ekonomické a jiné odborné služby až do úhrnné výše dané schváleným rozpotem SRLA R na píslušné období. Výdaje na vzdlávání (12) Výbor SRLA R hospodaí s finanními prostedky na odborné vzdlávání až do úhrnné výše dané schváleným rozpotem SRLA R na píslušné období. Za výdaje na odborné vzdlávání lze považovat zejména: a) náklady na poízení tisku, b) náklady na poízení odborné literatury, c) náklady na semináe a školení, d) náklady na lenství v I.S.R.R.T. e) náklady na kurzy.

5 Rezerva (13) Rozpotová rezerva nesmí být nižší než 10 % z píjm SRLA R z lenských píspvk. O použití rozpotové rezervy mže rozhodnout výhradn plenární schze SRLA R, nebo vtšina len SRLA R. Mimoádné výdaje (14) O úprav rozpotu v pípad mimoádných událostí rozhoduje výhradn plenární schze SRLA R. IV. Pravidla pro hospodaení s majetkem (15) Za udržování, evidenci a ochranu majetku odpovídá osoba povená výborem SRLA R. Výbor SRLA R a odpovdné osoby jsou pi tchto innostech povinny postupovat podle platné legislativy o úetnictví (zák.. 563/ 1991 Sb.) a podle ostatní platné legislativy. Výbor SRLA R je povinen uzavít s osobou povenou správou majetku dohodu o hmotné odpovdnosti. (16) Veškerý majetek je evidován v inventární knize nebo v inventárních kartách a jednou ron je provádna jeho inventarizace. Finanní hotovost a ceniny musí být inventarizovány minimáln 4 x ron, z toho jedenkrát náhodn. (17) Pi podepisování dležitých právních vztah musí být na dokumentech podepsáni minimáln dva povení lenové výboru SRLA R. Za dležité právní vztahy jsou považovány zejména: a) uzavírání pracovn právních vztah, b) uzavírání smluv se tetími osobami, c) pijímání závazk, na základ kterých jsou vypláceny finanní prostedky v hodnot vyšší než l0.000,- K lenové výboru SRLA R, resp. osoby, které jsou oprávnny uzavít právní vztah se smluvními partnery, jsou povinni tyto osoby pedem informovat o zpsobu podepisování za píslušnou organizaci a rovnž jsou povinni provit

6 oprávnnost zpsobu podepisování partner, se kterými uzavírají, resp. hodlají uzavít smluvní vztah. (18) Výbor SRLA R je povinen zpracovat zásady pro pidlování píspvk lenm SRLA R dle jednotlivých položek rozpotu. V. Kontrola hospodaení (19) Kontrola hospodaení SRLA R je provádna: a) plenární schzí SRLA R schválením zprávy o hospodaení za úetní období, b) dozorí radou SRLA R pravideln i namátkov dle vlastního plánu innosti. VI. Závrená ustanovení (20) Tento Finanní ád byl schválen plenární schzí SRLA R dne a je úinný ode dne schválení datum schválení F plenární schzí otisk razítka SRLA R podpis pedsedy výboru SRLA R

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Spisový a skartaní ád Název školy

Spisový a skartaní ád Název školy Spisový a skartaní ád Název školy 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový ád se vztahuje na innost organizaní jednotky (název a adresa školy nebo školského zaízení). 1.2. Spisový a skartaní ád vychází

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více