Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení"

Transkript

1 Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou innost v souladu s tmito Stanovami a obecn platnými právními pedpisy. 3) Sídlem Svazu je Praha 10, Nad olšinami 31. 4) Sdružení vystupuje pod názvem eský rybáský svaz. Jeho organizaní jednotky vystupují pod názvy: - eský rybáský svaz, místní organizace - eský rybáský svaz územní svaz. 5) RS jako celek, místní organizace a územní svazy mají vlastní právní subjektivitu, vystupují a jednají v právních vztazích vlastním jménem a mají samostatnou majetkovou odpovdnost. Mohou nabývat práva a závazky, pokud to není v rozporu s posláním Svazu a obecn závaznými právními pedpisy. Posláním Svazu je zejména: 2 Poslání svazu 1) Vykonávat rybáské právo ve smyslu zákona o rybáství. 2) Provozovat akvakulturu, chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraovat jejich život a životní prostedí. 3) Poskytovat metodickou pomoc a služby pro organizaní jednotky Svazu a jeho leny vetn nákupu a distribuce rybích násad pro další produkci a pro zarybování rybáských revír. 4) Chránit pírodu, istotu vod a životní prostedí. 5) Podílet se na mimoškolní výchov dtí a mládeže v oboru rybáství a rybáského sportu, na ochran pírody, istoty vod a životního prostedí. 6) Podílet se na zapojování osob se zdravotním postižením do innosti Svazu. 7) Rozvíjet a popularizovat rybáský sport, organizovat rybáské soutže na všech úrovních. 8) Spolupracovat s eskými a zahraniními orgány, organizacemi a institucemi, jejichž innost se dotýká rybáství a životního prostedí. 9) Svaz a jeho organizaní jednotky mohou též provádt obchodní innost v souladu s obecn závaznými právními pedpisy.

2 3 lenství 1) lenové svazu jsou ádní, estní a pispívající. Dokladem ádného lenství je platný lenský prkaz. 2) ádní lenové jsou: - dosplí (starší 18 let) - mládež (15 18 let) - dti (od zaátku povinné školní docházky do 15 let) 3) O pijetí za: a) ádného lena rozhoduje výbor místní organizace b) pispívajícího lena výbor místní organizace, výbor územního svazu nebo Rada svazu c) za estného lena RS Rada svazu - za estného lena územního svazu výbor územního svazu - za estného lena místní organizace výbor místní organizace 4) lenský píspvek se skládá: a) z jednorázového vstupního penžního píspvku (zápisné) b) pravidelného penžního píspvku c) z pracovního roního píspvku, který je možné nahradit finann ( 4 odst. 2, písm.d) d) z mimoádného lenského píspvku schvalovaného Republikovým snmem Ustanovení 3 odst. 4, písm. c) se nevztahuje na dti do 15-ti let. 5) len mže být organizován pouze v jedné místní organizaci, zpravidla nejblíže místu trvalého bydlišt. 6) lenství zaniká: a) vystoupením b) zrušením lenství pro nezaplacení pravidelného penžního píspvku podle 3 odst. 4 písm. b) do konce února píslušného roku c) vylouením d) smrtí 7) Odejmout estné lenství mže ten orgán, který estného lena pijal. 8) Za lena RS nesmí být pijat ten, kdo byl v uplynulých dvou letech ze Svazu vylouen; rovnž i ten, proti nmuž bylo zahájeno ped ukonením lenství kárné ízení. 4 Práva a povinnosti len 1) len má tato práva: a) zúastovat se jednání lenské schze b) hlasovat na lenské schzi c) volit a být volen do všech orgán Svazu d) po vydání povolenky se úastnit sportovního rybolovu. Vylouenému lenovi nesmí být výkon práva rybolovu po dobu dvou let umožnn. e) úastnit se ostatních inností Svazu

3 f) obracet se na orgány Svazu se svými podnty, návrhy, dotazy a stížnostmi g) odvolat se proti rozhodnutí orgán Svazu v rámci kárného ízení. Podrobnosti stanoví Jednací ád. 2) len má tyto základní povinnosti: a) dodržovat stanovy Svazu, obecn závazné právní pedpisy o rybáství a ochran pírody, bližší podmínky výkonu rybáského práva (rybáské ády) a plnit rozhodnutí orgán Svazu b) platit lenské píspvky ve stanoveném termínu c) zúastovat se rybáského školení d) osobní úastí se podílet na innosti místní organizace Svazu nebo nkteré z organizaních jednotek Svazu e) chránit majetek Svazu f) vystíhat se všeho, co by poškodilo dobré jméno Svazu a jeho organizaních jednotek a narušovalo rybáskou etiku, vzájemný respekt ve vztazích mezi rybái a rybáskými organizacemi. Ustanovení odst.1, písm. b, c se nevztahuje na dti a mládež. Ustanovení odst.1, písm. d, a odst. 2 písm. d se nevztahuje na pispívající leny. Ustanovení odst. 1, písm. b,c, a odst.2, písm. b,c,d, se nevztahuje na pispívající a estné leny. 5 Kárná opatení 1) Za zavinné nesplnní lenských povinností mže být ádným lenm uloženo kárným orgánem nkteré z tchto kárných opatení: a) dtka b) nevydání nebo doasné odntí povolenky k rybolovu. kárný orgán mže umožnit jeho nahrazení výkonem práce i naturálním plnním, jejíchž rozsah urí. Je vyloueno nahradit toto opatení finanním plnním. Volbu zpsobu výkonu tohoto opatení má len. c) odntí svazových vyznamenání d) vylouení z RS 2) Vedle vylouení z RS lze uložit nevydání nebo doasné odntí povolenky k rybolovu. 3) Pi rozhodování o kárném opatení bere kárný orgán v úvahu charakter porušení lenských povinností, zda se ho len dopustil úmysln i z nedbalosti. Pihlédne také k dosavadnímu prbhu lenství toho, kdo se porušení povinností dopustil. 4) Kárné opatení nelze uložit, uplynula-li od porušení povinností lenem doba 1 roku. 5) O uložení kárného opatení svému lenu rozhoduje v prvním stupni dozorí komise místní organizace. Její rozhodnutí, vyjma uložení kárného opatení vylouení z RS, nemá odkladný úinek, ledaže by o odkladu vykonatelnosti dozorí komise rozhodla. 6) Proti rozhodnutí kárného orgánu 1. stupn mže len úastník kárného ízení - podat odvolání. Odvolání se podává do 15 dn od doruení rozhodnutí u dozorí komise MO RS. Odvolání jen proti dvodm rozhodnutí není pípustné. 7) O odvolání proti rozhodnutí kárného orgánu 1. stupn rozhoduje výbor místní organizace. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu není odvolání pípustné.

4 8) Pravomocné rozhodnutí o uložení kárného opatení vylouení z RS vždy pezkoumá dozorí komise územního svazu. 9) Zásady a prbh kárného ízení stanoví Jednací ád RS. ÁST II. Struktura a orgány svazu 6 1) lenové Svazu se sdružují v místních organizacích. 2) lenská schze volí leny výboru místní organizace (pípadn pedsedu), leny její dozorí komise, delegáty na územní konferenci a navrhuje delegáty do republikového snmu. 3) Územní konference volí leny výboru, pedsedu územního svazu a leny územní dozorí komise, svého zástupce do republikové rady a republikové dozorí rady a delegáty do republikového snmu. 4) Vrcholným orgánem Svazu je Republikový snm, který tvoí delegáti zvolení na konferencích územních svaz a lenové Republikové rady. 5) Republikový snm vyhlašuje Republikovou radu a Republikovou dozorí radu RS a volí pedsedu Svazu. 6) Orgány Svazu vykonávají svou psobnost v rozsahu ureném Stanovami. Jednání orgán upravuje Jednací ád RS. 7) Volební období do všech orgán Svazu je tyleté. 8) V prbhu volebního období mže funkcionáe odvolat ten orgán, který jej zvolil. 9) len nesmí vykonávat více funkcí, jsou-li tyto funkce ve vzájemném kontrolním vztahu. Takové funkce nesmjí vykonávat ani lenové i jiné osoby, které jsou podle obecn závazných právních pedpis považovány za osoby blízké. 7 Místní organizace a její orgány 1) Místní organizace jsou základními organizaními jednotkami Svazu. 2) Ke vzniku místní organizace svazu je teba souhlasu výboru územního svazu. 3) Návrh na zízení místní organizace pedkládá výboru územního svazu pípravný výbor zájemc s potebným odvodnním. Podrobnosti stanoví Jednací ád. 4) Orgány místní organizace jsou: a) lenská schze b) výbor c) dozorí komise. 5) Místní organizace Svazu se mže rozdlit, slouit nebo zaniknout, usnese-li se na tom lenská schze. 6) Místní organizace Svazu mže zaniknout též na základ rozhodnutí výboru územního svazu, je-li tato organizace zcela nefunkní a nebo vyvíjí innost v rozporu se

5 Stanovami. Rozhodnutí výboru ÚS RS podléhá schválení píslušné územní konference. 7) Místní organizace mohou zizovat a rušit místní skupiny a kluby. Jejich innost upravuje Jednací ád. 8 lenská schze 1) lenská schze je nejvyšším orgánem místní organizace. Svolává ji výbor podle poteby, nejmén jednou ron. lenská schze musí být také svolána na základ požadavku dozorí komise místní organizace Svazu. lenská schze mže být konána formou schze zástupc zvolených v místních skupinách. V pípad 7 odst. 6 mže lenskou schzi svolat výbor píslušného územního svazu. 2) lenská schze rozhoduje o všech záležitostech místní organizace, zejména: a) schvaluje zprávu o innosti a výsledcích hospodaení za uplynulé období, roní úetní závrku, plány innosti, rozpoet na bžný rok a bere na vdomí zprávu dozorí komise b) volí nejmén ptilenný výbor a nejmén tílennou dozorí komisi místní organizace, mže provést pímou volbu pedsedy místní organizace c) volí delegáty a náhradníka na konferenci územního svazu a navrhuje delegáta do republikového snmu d) rozhoduje o zízení nebo zrušení místních skupin a klub, o rozdlení, slouení a zániku místní organizace a o majetku místní organizace v souladu s obecn závaznými pedpisy e) rozhoduje o samostatném nebo spoleném výkonu rybáského práva. f) schvaluje lenský píspvek podle 3 odst. 4 písm. a, c) Stanov. 9 Výbor místní organizace 1) Výbor je výkonným orgánem místní organizace, který spravuje její záležitosti mezi lenskými schzemi. Zajišuje plnní usnesení lenské schze, hospodaí s majetkem místní organizace a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlun vyhrazeny lenské schzi. O své innosti pedkládá zprávy lenské schzi. 2) Výbor se skládá z pedsedy místní organizace, místopedsedy(), jednatele, rybáského hospodáe a dalších len výboru zvolených lenskou schzí. Není-li pedseda zvolen pímo lenskou schzí, volí jej výbor ze svého stedu. Výbor na návrh pedsedy dále volí místopedsedu (y), jednatele, hospodáe a další funkcionáe. 3) Schzi výboru svolává pedseda nebo povený len výboru. 4) Mimoádné a neodkladné záležitosti, patící do psobnosti výboru, mže zaídit pedseda, jednatel nebo jiný povený len výboru. K platnosti jejich opatení je teba dodateného schválení výborem. 5) Zajišuje školení ádných len místní organizace. 6) Výbor MO je kárným orgánem druhého stupn.

6 10 Dozorí komise 1) Dozorí komise je kontrolním orgánem místní organizace; zprávy o své innosti pedkládá lenské schzi. O výsledcích provedených kontrol informuje výbor místní organizace, v odvodnných pípadech mže navrhnout výboru místní organizace svolání mimoádné lenské schze. 2) lenové dozorí komise volí ze svého stedu pedsedu. 3) Dozorí komise kontroluje veškerou innost a hospodaení místní organizace a jejich orgán a komisí. Pedseda dozorí komise nebo jím povený len má právo úastnit se všech schzí výboru s hlasem poradním; komise mže pizvat ke spolupráci odborníky. 4) Dozorí komise je kárným orgánem prvního stupn 11 Územní svazy a jejich orgány 1) Místní organizace RS se sdružují v územní svazy. Ke vzniku územního svazu je nutný souhlas Republikové rady. Podrobnosti stanoví Jednací ád. 2) Základním úkolem územních svaz je organizovat územní rybolov, koordinovat innost místních organizací, poskytovat jim odbornou a metodickou pomoc a služby, chránit a prosazovat zájmy Svazu a jeho len. 3) Orgány územních svaz jsou: a) územní konference b) výbor územního svazu c) územní dozorí komise. 4) Územní svaz se rozdlí nebo zanikne rozhodnou-li o tom dv tetiny místních organizací v nm sdružených. 12 Územní konference 1) Územní konferenci tvoí delegovaní zástupci všech místních organizací a lenové vý boru územního svazu. 2) Územní konference se schází podle poteby, nejmén však jednou za dva roky. Svolává ji výbor územního svazu. Musí být také svolána, usnese-li se na tom výbor ÚS dvoutetinovou vtšinou svých len, nebo požádají-li o to dv tetiny místních organizací nebo územní dozorí komise. 3) Územní konference zejména: a) stanoví hlavní zásady innosti a cíle hospodaení b) schvaluje zprávu o innosti územního výboru a rozhoduje o majetku územního svazu a jeho použití c) volí pedsedu územního svazu, nejmén deset dalších len výboru územního svazu a nejmén ptilennou územní dozorí komisi

7 d) volí jednoho lena do Republikové rady svazu, jednoho lena Republikové dozorí rady a dvacet jednoho zástupce a náhradníky do Republikového snmu e) bere na vdomí zprávu územní dozorí komise a zprávu o výsledcích hospodaení za uplynulé období f) stanoví pravidla výkonu rybáského práva na revírech, které jsou ve spoleném rybolovu a hospodaení a ceny povolenek platných na tchto revírech g) rozhoduje o majetkovém vypoádání v pípad rozdlení nebo zániku územního svazu. 13 Výbor územního svazu 1) Výbor územního svazu je výkonným orgánem územního svazu, který spravuje jeho záležitosti v období mezi územními konferencemi. Zajišuje plnní usnesení územní konference, hospodaí s majetkem územního svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny územní konferenci. O své innosti pedkládá zprávy územní konferenci. Svolává jej pedseda územního svazu. 2) Výbor ÚS schvaluje roní hospodáský plán, rozpoet a roní úetní závrku. 3) Úkolem výboru územního svazu je poskytovat odbornou a metodickou pomoc a služby místním organizacím, koordinovat jejich innost a zabezpeovat spolený rybolov a hospodaení na rybáských revírech. 4) Výbor územního svazu na své ustavující schzi volí, na návrh pedsedy, ze svého stedu místopedsedu(y), rybáského hospodáe a další funkcionáe; nebyl-li nkterý z návrh pedsedy schválen nebo nebyl-li návrh vbec podán, navrhují místopedsedu (y), rybáského hospodáe a další funkcionáe lenové výboru územního svazu. Pedseda územního svazu je souasn pedsedou výboru územního svazu. Výbor rozhoduje o obsazení funkce jednatele územního svazu, který je z titulu funkce lenem výboru územního svazu. Jeho innost je ízena a kontrolována pedsedou výboru územního svazu. 5) Výbor územního svazu zizuje pro plnní svých úkol sekretariát v nezbytn nutném rozsahu. 6) Sekretariát je ízen jednatelem, který za innost sekretariátu odpovídá pedsedovi. Jednatel i ostatní zamstnanci jsou vi územnímu svazu v pracovním pomru, který vzniká uzavením pracovní smlouvy. 14 Územní dozorí komise 1) Územní dozorí komise je kontrolním orgánem územního svazu. O výsledcích své innosti informuje výbor územního svazu; zprávu o výsledcích své innosti pedkládá územní konferenci. 2) lenové územní dozorí komise volí ze svého stedu pedsedu. 3) Územní dozorí komise kontroluje veškerou innost a hospodaení územního svazu a jeho orgán. Pedseda územní dozorí komise nebo jím povený len má právo úastnit se všech schzí výboru územního svazu a zasedání odbor a komisí s hlasem poradním a seznamuje výbor s výsledky provedených kontrol.

8 4) Na žádost výboru územního svazu, výboru nebo dozorí komise místní organizace, provádí další kontrolní innost v rámci psobnosti územního svazu; komise mže pizvat ke spolupráci odborníky. Dozorí komise provádí kontrolu v místních organizacích RS i bez souhlasu tchto jednotek, jedná-li se o majetkové vztahy, jejichž úastníky jsou územní svaz a místní organizace. 1) Republikové orgány Svazu jsou: a) Republikový snm b) Republiková rada c) Republiková dozorí rada. 15 Republikové orgány Svazu 16 Republikový snm 1) Vrcholným orgánem svazu je Republikový snm, který tvoí delegáti zvolení na konferencích územních svaz a lenové Republikové rady. 2) Republikový snm se schází podle poteby, nejmén však jednou za dva roky. Svolává jej Republiková rada. Snm musí být též svolán, požádají-li o to alespo ti územní svazy nebo tetina všech místních organizací, pípadn na návrh Republikové dozorí rady. 3) Do psobnosti Republikového snmu náleží zejména: a) schvalovat Stanovy, jejich zmny a doplky b) schvalovat zprávu Republikové rady o její innosti a hospodaení za uplynulé období c) stanovit hlavní zásady innosti a hospodaení Svazu d) rozhodovat o majetku Svazu a o jeho použití e) schvalovat výši lenských píspvk podle 3 odst. 4 písm. b), d) Stanov a zásady pro jejich rozdlení na jednotlivé organizaní jednotky Svazu f) vyhlašovat Republikovou radu a Republikovou dozorí radu; volit pedsedu Svazu z len Republikové rady, který je souasn pedsedou Republikové rady g) brát na vdomí zprávu Republikové dozorí rady h) rozhodovat o pípadném rozdlení nebo slouení Svazu ch) rozhodovat o zániku Svazu a zpsobu majetkového vypoádání; k platnosti usnesení o zániku Svazu je zapotebí souhlasu dvou tetin všech místních organizací.

9 17 Republiková rada 1) Republiková rada je výkonným orgánem Svazu, který koordinuje innost územních svaz, poskytuje odbornou a metodickou pomoc a služby všem organizaním jednotkám Svazu. 2) Rada RS se skládá z pedsed územních svaz, len zvolených na územních konferencích a jednatele Svazu. 3) Spravuje záležitosti Svazu v období mezi konáním Republikových snm. Zajišuje plnní usnesení Republikových snm, hospodaí s majetkem Svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny Republikovému snmu. O své innosti pedkládá zprávy Republikovému snmu. 4) Republiková rada se schází zpravidla jedenkrát za msíc. Svolává ji pedseda Svazu. 5) Úkolem Rady RS je zejména: a) organizovat celosvazový rybolov a hospodaení b) poskytovat odbornou a metodickou pomoc a služby územním svazm a koordinovat jejich innost c) schvalovat a vydávat Jednací ád RS, jeho zmny a doplky d) schvalovat rozsah územní psobnosti jednotlivých územních svaz e) volit, na návrh pedsedy, ze svého stedu místopedsedu (y); nebyl-li návrh pedsedy schválen nebo nebyl-li návrh vbec podán, navrhují místopedsedu (y) lenové rady. f) schvalovat obsazení dalších potebných funkcí g) rozhodovat o obsazení funkce jednatele Svazu, který je lenem Republikové rady h) schvalovat rozpoet pro píslušný kalendání rok a roní úetní závrku 6) Republiková rada zizuje pro plnní svých úkol sekretariát v nezbytn nutném rozsahu. 7) Sekretariát je ízen jednatelem, který za innost sekretariátu odpovídá pedsedovi Svazu. Jednatel je ízen a kontrolován pedsedou Republikové rady. Jednatel a ostatní zamstnanci jsou vi Svazu v pracovním pomru, který vzniká uzavením pracovní smlouvy. 18 Republiková dozorí rada 1) Republiková dozorí rada je kontrolním orgánem Svazu a jeho orgán. O výsledcích své innosti informuje Republikovou radu; zprávu o výsledcích své innosti pedkládá Republikovému snmu. 2) Republiková dozorí rada se skládá z len zvolených na územních konferencích. Na své ustavující schzi volí ze svého stedu pedsedu a místopedsedu. 3) Republiková dozorí rada kontroluje veškerou innost a hospodaení republikových orgán Svazu. Pedseda Republikové dozorí rady nebo jím povený len má právo úastnit se všech schzí Republikové rady, odbor a komisí s hlasem poradním. Republikovou radu seznamuje s výsledky provedených kontrol.

10 4) Na žádost orgánu kterékoli organizaní jednotky Svazu provádí další kontrolní innost v rámci psobnosti Svazu. Republiková dozorí rada mže pizvat ke spolupráci odborníky. Provádí rovnž kontrolu v místních organizacích RS a územních svazech RS i bez souhlasu tchto jednotek, jde-li o majetkové vztahy jejichž úastníky jsou Republiková rada RS a územní svaz nebo Republiková rada RS a místní organizace. ÁST III. 19 Zásady hospodaení a majetek svazu 1) Svaz a všechny jeho organizaní jednotky hospodaí podle schválených hospodáských plán a rozpot. 2) Majetek Svazu je ve vlastnictví místních organizací, územních svaz nebo Svazu jako celku. 3) Majetek Svazu tvoí hmotný a nehmotný majetek, majetková práva, obchodní podíly, finanní majetek, investice, zásoby, pohledávky, pechodné úty aktivní, jiná majetková práva. 4) Zdroje majetku místních organizací, územních svaz a Svazu jako celku jsou: a) stávající majetek a majetková práva b) majetek získaný koupí, vlastním hospodaením nebo jiným zpsobem c) podíl z lenských píspvk d) píjmy za prodané povolenky k rybolovu e) výnosy z kapitálových vklad a úroky f) dary, dotace, pípadn jiné píspvky státu, obcí a dalších právnických a fyzických osob g) jiné zdroje. 5) Svaz a všechny jeho organizaní jednotky mohou vytváet v rámci tvorby vlastních zdroj na základ rozhodnutí píslušného orgánu fondy a další zdroje, potebné k plnní poslání Svazu. 6 ) S majetkem svazu se pi zániku Svazu naloží podle rozhodnutí Republikového snmu. ÁST IV. 20 Statutární orgány 1) Jménem Svazu jedná - pedseda - jednatel. Jménem územního svazu jedná: - pedseda územního svazu - jednatel územního svazu. Jménem místní organizace jedná: - pedseda místní organizace

11 - jednatel místní organizace. Tyto osoby podepisují též písemnosti a opatují je razítkem. 2) V pípad, že pedseda nebo jednatel nemohou dlouhodob vykonávat svoji funkci zastupuje je místopedseda. 3) Jednotlivé orgány mohou zmocnit k zastupování na základ a v rozsahu udlené plné moci jiné leny Svazu, zamstnance Svazu nebo jeho organizaních jednotek, pop. další osoby. 4) Je-li k platnosti právních úkon pedepsána písemná forma, je teba podpis dvou oprávnných zástupc. 21 Odpovdnost za škodu 1) Nároky z odpovdnosti za škodu vi lenm uplatuje za MO RS výbor MO. Vi funkcionám jednotlivých orgán RS tyto nároky uplatuje píslušná dozorí komise. 2) Tyto nároky mohou být uplatnny u soudu. 22 Spolená a závrená ustanovení 1) Stanovy eského rybáského svazu byly schváleny usnesením XII. snmu RS dne ) Souasn pozbývají platnosti Stanovy schválené usnesením X. snmu ze dne Zmna stanov vzata na vdomí Ministerstvem vnitra R dne pod.j. VSP/1-1444/90-R.

Stanovy. Českého rybářského svazu. Část I. Základní ustanovení

Stanovy. Českého rybářského svazu. Část I. Základní ustanovení Stanovy Českého rybářského svazu Část I. 1 Základní ustanovení 1) Český rybářský svaz (dále jen Svaz nebo ČRS ) je občanské sdružení, nestátní nezisková organizace sportovního charakteru, podle zákona

Více

Stanovy. Část I. Základní ustanovení

Stanovy. Část I. Základní ustanovení Stanovy Českého rybářského svazu, z. s. Část I. 1 Základní ustanovení 1) Český rybářský svaz, z. s. (dále jen Svaz nebo ČRS ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU

JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU PLATNÝ OD 6.11.2008 JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU Republiková rada eského rybáského svazu (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov eského rybáského

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Stanovy občanského sdružení ŠEVČÍK- MORAVSKÝ FOKLÓRNÍ SOUBOR. ČÁST I. *1 Základní ustanovení

Stanovy občanského sdružení ŠEVČÍK- MORAVSKÝ FOKLÓRNÍ SOUBOR. ČÁST I. *1 Základní ustanovení Stanovy občanského sdružení ŠEVČÍK- MORAVSKÝ FOKLÓRNÍ SOUBOR»s v-j - ČÁST I. *1 Základní ustanovení 1) V souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., ze dne 27. 3. 1990 o sdružování občanů a jeho následujících změn

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY eského zahrádká!ského svazu o.s. Vážení p átelé zahrádká i, dostáváte do rukou publikaci, kterou p ipravila právní komise p i RR ZS. V ní jsou uvedeny platné Stanovy eského

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

OBSAH. 1 Základní ustanovení... 7 2 Poslání svazu... 7 3 Členství... 8 4 Práva a povinnosti členů... 9 5 Kárná opatření... 10

OBSAH. 1 Základní ustanovení... 7 2 Poslání svazu... 7 3 Členství... 8 4 Práva a povinnosti členů... 9 5 Kárná opatření... 10 OBSAH Stanovy Část I. 1 Základní ustanovení... 7 2 Poslání svazu... 7 3 Členství... 8 4 Práva a povinnosti členů... 9 5 Kárná opatření... 10 Část II. 6 Struktura a orgány Svazu... 11 7 Místní organizace

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Stanovy YMCA - Branik. Stanovy obanského sdružení. YMCA Braník. Kesanské sdružení mladých lidí 1/6

Stanovy YMCA - Branik. Stanovy obanského sdružení. YMCA Braník. Kesanské sdružení mladých lidí 1/6 Stanovy obanského sdružení YMCA Braník Kesanské sdružení mladých lidí 1/6 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: YMCA Braník, Kesanské sdružení mladých lidí, zkrácen% jen YMCA Bráník 2. Sídlo sdružení:

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 3/2013

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 3/2013 ÍSLO 3/2013 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ZS o.s. KONANÉHO VE DNECH 15.-16. 11. 2013 v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích 8. zasedání se zúastnilo 70 len, tj. 92 %,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků.

Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků. Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků. Český rybářský svaz je...... občanské sdružení, jehož posláním je zejména: Vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství. Provozovat akvakulturu,

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

S T A N O V Y R Y B Á S T V Í P E R O V, a.s.

S T A N O V Y R Y B Á S T V Í P E R O V, a.s. S T A N O V Y R Y B Á S T V Í P E R O V, a.s. Stanovy ve znní zmn pijatých pedstavenstvem spolenosti dle 2 zákona 134/2013 o nkterých opateních ke zvýšení transparentnosti akciových spoleností a o zmnách

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ---------------- ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

S T A N O V Y. "Bytové družstvo Hlavní 2741"

S T A N O V Y. Bytové družstvo Hlavní 2741 S T A N O V Y "Bytové družstvo Hlavní 2741" 1. OBCHODNÍ FIRMA 1. Obchodní firma družstva je "Bytové družstvo Hlavní 2741" (dále jen družstvo) 2. SÍDLO DRUŽSTVA 1. Sídlem družstva je Praha 4, Hlavní 2741/124.

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

STANOVY!eské numismatické spole"nosti ( zkratka!sn )

STANOVY!eské numismatické spolenosti ( zkratka!sn ) STANOVY!eské numismatické spole"nosti ( zkratka!sn )!l. I Úvodní ustanovení (1)!eská numismatická spole"nost (dále jen!ns) je sdru#ením ob"an$ ve smyslu právních p%edpis$ 1). (2) Sídlem!NS je Praha 10,

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD Stanovy spolku čl. 1 Název, forma, sídlo (1) Spolek Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s., (dále jen CAPARD ) je právnickou osobou založenou

Více

STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE. ÚZEMNÍ PŮSOBNOST 3 Územní působnost zahrnuje celé území kraje Pardubického kraje.

STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE. ÚZEMNÍ PŮSOBNOST 3 Územní působnost zahrnuje celé území kraje Pardubického kraje. STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1. Název sdružení je: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen Centrum). 2. Oficiální zkratka názvu:

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Čl. 1. Základní ustanovení 1.1 Název občanského sdružení: Občanské sdružení Kohoutov (dále jen sdružení ) 1.2 Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Patristická společnost České republiky (dále jen sdružení ) Sídlo: Univerzitní 22, CZ 771 11 Olomouc Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení STANOVY Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení, (dále jen sdružení) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní:

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní: Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966 Ve znní: zákona. 88/1968 Sb., zákona. 153/1969 Sb., zákona. 100/1970 Sb., zákona. 20/1975 Sb., zákona. 72/1982

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

STANOVY. HORSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY,o.s. Horská služba ČR 01 - STAN. Rozdělovník:

STANOVY. HORSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY,o.s. Horská služba ČR 01 - STAN. Rozdělovník: Schválil: Strana 1/6 STANOVY HORSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY,o.s. Rozdělovník: Výtisk č. 1 PROŠ - Předseda Rady oblasti Šumava č. 2 PROKH - Předseda Rady oblasti Krušné hory č. 3 PROJH - Předseda Rady oblasti

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR

STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR se sídlem v Táboře, Fügnerova 822 Obsah: I. STATUT A POSLÁNÍ KLUBU A. Název a sídlo B. Statut klubu C. Poslání klubu II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA III. ČLENSTVÍ V KLUBU

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více