Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení"

Transkript

1 Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou innost v souladu s tmito Stanovami a obecn platnými právními pedpisy. 3) Sídlem Svazu je Praha 10, Nad olšinami 31. 4) Sdružení vystupuje pod názvem eský rybáský svaz. Jeho organizaní jednotky vystupují pod názvy: - eský rybáský svaz, místní organizace - eský rybáský svaz územní svaz. 5) RS jako celek, místní organizace a územní svazy mají vlastní právní subjektivitu, vystupují a jednají v právních vztazích vlastním jménem a mají samostatnou majetkovou odpovdnost. Mohou nabývat práva a závazky, pokud to není v rozporu s posláním Svazu a obecn závaznými právními pedpisy. Posláním Svazu je zejména: 2 Poslání svazu 1) Vykonávat rybáské právo ve smyslu zákona o rybáství. 2) Provozovat akvakulturu, chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraovat jejich život a životní prostedí. 3) Poskytovat metodickou pomoc a služby pro organizaní jednotky Svazu a jeho leny vetn nákupu a distribuce rybích násad pro další produkci a pro zarybování rybáských revír. 4) Chránit pírodu, istotu vod a životní prostedí. 5) Podílet se na mimoškolní výchov dtí a mládeže v oboru rybáství a rybáského sportu, na ochran pírody, istoty vod a životního prostedí. 6) Podílet se na zapojování osob se zdravotním postižením do innosti Svazu. 7) Rozvíjet a popularizovat rybáský sport, organizovat rybáské soutže na všech úrovních. 8) Spolupracovat s eskými a zahraniními orgány, organizacemi a institucemi, jejichž innost se dotýká rybáství a životního prostedí. 9) Svaz a jeho organizaní jednotky mohou též provádt obchodní innost v souladu s obecn závaznými právními pedpisy.

2 3 lenství 1) lenové svazu jsou ádní, estní a pispívající. Dokladem ádného lenství je platný lenský prkaz. 2) ádní lenové jsou: - dosplí (starší 18 let) - mládež (15 18 let) - dti (od zaátku povinné školní docházky do 15 let) 3) O pijetí za: a) ádného lena rozhoduje výbor místní organizace b) pispívajícího lena výbor místní organizace, výbor územního svazu nebo Rada svazu c) za estného lena RS Rada svazu - za estného lena územního svazu výbor územního svazu - za estného lena místní organizace výbor místní organizace 4) lenský píspvek se skládá: a) z jednorázového vstupního penžního píspvku (zápisné) b) pravidelného penžního píspvku c) z pracovního roního píspvku, který je možné nahradit finann ( 4 odst. 2, písm.d) d) z mimoádného lenského píspvku schvalovaného Republikovým snmem Ustanovení 3 odst. 4, písm. c) se nevztahuje na dti do 15-ti let. 5) len mže být organizován pouze v jedné místní organizaci, zpravidla nejblíže místu trvalého bydlišt. 6) lenství zaniká: a) vystoupením b) zrušením lenství pro nezaplacení pravidelného penžního píspvku podle 3 odst. 4 písm. b) do konce února píslušného roku c) vylouením d) smrtí 7) Odejmout estné lenství mže ten orgán, který estného lena pijal. 8) Za lena RS nesmí být pijat ten, kdo byl v uplynulých dvou letech ze Svazu vylouen; rovnž i ten, proti nmuž bylo zahájeno ped ukonením lenství kárné ízení. 4 Práva a povinnosti len 1) len má tato práva: a) zúastovat se jednání lenské schze b) hlasovat na lenské schzi c) volit a být volen do všech orgán Svazu d) po vydání povolenky se úastnit sportovního rybolovu. Vylouenému lenovi nesmí být výkon práva rybolovu po dobu dvou let umožnn. e) úastnit se ostatních inností Svazu

3 f) obracet se na orgány Svazu se svými podnty, návrhy, dotazy a stížnostmi g) odvolat se proti rozhodnutí orgán Svazu v rámci kárného ízení. Podrobnosti stanoví Jednací ád. 2) len má tyto základní povinnosti: a) dodržovat stanovy Svazu, obecn závazné právní pedpisy o rybáství a ochran pírody, bližší podmínky výkonu rybáského práva (rybáské ády) a plnit rozhodnutí orgán Svazu b) platit lenské píspvky ve stanoveném termínu c) zúastovat se rybáského školení d) osobní úastí se podílet na innosti místní organizace Svazu nebo nkteré z organizaních jednotek Svazu e) chránit majetek Svazu f) vystíhat se všeho, co by poškodilo dobré jméno Svazu a jeho organizaních jednotek a narušovalo rybáskou etiku, vzájemný respekt ve vztazích mezi rybái a rybáskými organizacemi. Ustanovení odst.1, písm. b, c se nevztahuje na dti a mládež. Ustanovení odst.1, písm. d, a odst. 2 písm. d se nevztahuje na pispívající leny. Ustanovení odst. 1, písm. b,c, a odst.2, písm. b,c,d, se nevztahuje na pispívající a estné leny. 5 Kárná opatení 1) Za zavinné nesplnní lenských povinností mže být ádným lenm uloženo kárným orgánem nkteré z tchto kárných opatení: a) dtka b) nevydání nebo doasné odntí povolenky k rybolovu. kárný orgán mže umožnit jeho nahrazení výkonem práce i naturálním plnním, jejíchž rozsah urí. Je vyloueno nahradit toto opatení finanním plnním. Volbu zpsobu výkonu tohoto opatení má len. c) odntí svazových vyznamenání d) vylouení z RS 2) Vedle vylouení z RS lze uložit nevydání nebo doasné odntí povolenky k rybolovu. 3) Pi rozhodování o kárném opatení bere kárný orgán v úvahu charakter porušení lenských povinností, zda se ho len dopustil úmysln i z nedbalosti. Pihlédne také k dosavadnímu prbhu lenství toho, kdo se porušení povinností dopustil. 4) Kárné opatení nelze uložit, uplynula-li od porušení povinností lenem doba 1 roku. 5) O uložení kárného opatení svému lenu rozhoduje v prvním stupni dozorí komise místní organizace. Její rozhodnutí, vyjma uložení kárného opatení vylouení z RS, nemá odkladný úinek, ledaže by o odkladu vykonatelnosti dozorí komise rozhodla. 6) Proti rozhodnutí kárného orgánu 1. stupn mže len úastník kárného ízení - podat odvolání. Odvolání se podává do 15 dn od doruení rozhodnutí u dozorí komise MO RS. Odvolání jen proti dvodm rozhodnutí není pípustné. 7) O odvolání proti rozhodnutí kárného orgánu 1. stupn rozhoduje výbor místní organizace. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu není odvolání pípustné.

4 8) Pravomocné rozhodnutí o uložení kárného opatení vylouení z RS vždy pezkoumá dozorí komise územního svazu. 9) Zásady a prbh kárného ízení stanoví Jednací ád RS. ÁST II. Struktura a orgány svazu 6 1) lenové Svazu se sdružují v místních organizacích. 2) lenská schze volí leny výboru místní organizace (pípadn pedsedu), leny její dozorí komise, delegáty na územní konferenci a navrhuje delegáty do republikového snmu. 3) Územní konference volí leny výboru, pedsedu územního svazu a leny územní dozorí komise, svého zástupce do republikové rady a republikové dozorí rady a delegáty do republikového snmu. 4) Vrcholným orgánem Svazu je Republikový snm, který tvoí delegáti zvolení na konferencích územních svaz a lenové Republikové rady. 5) Republikový snm vyhlašuje Republikovou radu a Republikovou dozorí radu RS a volí pedsedu Svazu. 6) Orgány Svazu vykonávají svou psobnost v rozsahu ureném Stanovami. Jednání orgán upravuje Jednací ád RS. 7) Volební období do všech orgán Svazu je tyleté. 8) V prbhu volebního období mže funkcionáe odvolat ten orgán, který jej zvolil. 9) len nesmí vykonávat více funkcí, jsou-li tyto funkce ve vzájemném kontrolním vztahu. Takové funkce nesmjí vykonávat ani lenové i jiné osoby, které jsou podle obecn závazných právních pedpis považovány za osoby blízké. 7 Místní organizace a její orgány 1) Místní organizace jsou základními organizaními jednotkami Svazu. 2) Ke vzniku místní organizace svazu je teba souhlasu výboru územního svazu. 3) Návrh na zízení místní organizace pedkládá výboru územního svazu pípravný výbor zájemc s potebným odvodnním. Podrobnosti stanoví Jednací ád. 4) Orgány místní organizace jsou: a) lenská schze b) výbor c) dozorí komise. 5) Místní organizace Svazu se mže rozdlit, slouit nebo zaniknout, usnese-li se na tom lenská schze. 6) Místní organizace Svazu mže zaniknout též na základ rozhodnutí výboru územního svazu, je-li tato organizace zcela nefunkní a nebo vyvíjí innost v rozporu se

5 Stanovami. Rozhodnutí výboru ÚS RS podléhá schválení píslušné územní konference. 7) Místní organizace mohou zizovat a rušit místní skupiny a kluby. Jejich innost upravuje Jednací ád. 8 lenská schze 1) lenská schze je nejvyšším orgánem místní organizace. Svolává ji výbor podle poteby, nejmén jednou ron. lenská schze musí být také svolána na základ požadavku dozorí komise místní organizace Svazu. lenská schze mže být konána formou schze zástupc zvolených v místních skupinách. V pípad 7 odst. 6 mže lenskou schzi svolat výbor píslušného územního svazu. 2) lenská schze rozhoduje o všech záležitostech místní organizace, zejména: a) schvaluje zprávu o innosti a výsledcích hospodaení za uplynulé období, roní úetní závrku, plány innosti, rozpoet na bžný rok a bere na vdomí zprávu dozorí komise b) volí nejmén ptilenný výbor a nejmén tílennou dozorí komisi místní organizace, mže provést pímou volbu pedsedy místní organizace c) volí delegáty a náhradníka na konferenci územního svazu a navrhuje delegáta do republikového snmu d) rozhoduje o zízení nebo zrušení místních skupin a klub, o rozdlení, slouení a zániku místní organizace a o majetku místní organizace v souladu s obecn závaznými pedpisy e) rozhoduje o samostatném nebo spoleném výkonu rybáského práva. f) schvaluje lenský píspvek podle 3 odst. 4 písm. a, c) Stanov. 9 Výbor místní organizace 1) Výbor je výkonným orgánem místní organizace, který spravuje její záležitosti mezi lenskými schzemi. Zajišuje plnní usnesení lenské schze, hospodaí s majetkem místní organizace a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlun vyhrazeny lenské schzi. O své innosti pedkládá zprávy lenské schzi. 2) Výbor se skládá z pedsedy místní organizace, místopedsedy(), jednatele, rybáského hospodáe a dalších len výboru zvolených lenskou schzí. Není-li pedseda zvolen pímo lenskou schzí, volí jej výbor ze svého stedu. Výbor na návrh pedsedy dále volí místopedsedu (y), jednatele, hospodáe a další funkcionáe. 3) Schzi výboru svolává pedseda nebo povený len výboru. 4) Mimoádné a neodkladné záležitosti, patící do psobnosti výboru, mže zaídit pedseda, jednatel nebo jiný povený len výboru. K platnosti jejich opatení je teba dodateného schválení výborem. 5) Zajišuje školení ádných len místní organizace. 6) Výbor MO je kárným orgánem druhého stupn.

6 10 Dozorí komise 1) Dozorí komise je kontrolním orgánem místní organizace; zprávy o své innosti pedkládá lenské schzi. O výsledcích provedených kontrol informuje výbor místní organizace, v odvodnných pípadech mže navrhnout výboru místní organizace svolání mimoádné lenské schze. 2) lenové dozorí komise volí ze svého stedu pedsedu. 3) Dozorí komise kontroluje veškerou innost a hospodaení místní organizace a jejich orgán a komisí. Pedseda dozorí komise nebo jím povený len má právo úastnit se všech schzí výboru s hlasem poradním; komise mže pizvat ke spolupráci odborníky. 4) Dozorí komise je kárným orgánem prvního stupn 11 Územní svazy a jejich orgány 1) Místní organizace RS se sdružují v územní svazy. Ke vzniku územního svazu je nutný souhlas Republikové rady. Podrobnosti stanoví Jednací ád. 2) Základním úkolem územních svaz je organizovat územní rybolov, koordinovat innost místních organizací, poskytovat jim odbornou a metodickou pomoc a služby, chránit a prosazovat zájmy Svazu a jeho len. 3) Orgány územních svaz jsou: a) územní konference b) výbor územního svazu c) územní dozorí komise. 4) Územní svaz se rozdlí nebo zanikne rozhodnou-li o tom dv tetiny místních organizací v nm sdružených. 12 Územní konference 1) Územní konferenci tvoí delegovaní zástupci všech místních organizací a lenové vý boru územního svazu. 2) Územní konference se schází podle poteby, nejmén však jednou za dva roky. Svolává ji výbor územního svazu. Musí být také svolána, usnese-li se na tom výbor ÚS dvoutetinovou vtšinou svých len, nebo požádají-li o to dv tetiny místních organizací nebo územní dozorí komise. 3) Územní konference zejména: a) stanoví hlavní zásady innosti a cíle hospodaení b) schvaluje zprávu o innosti územního výboru a rozhoduje o majetku územního svazu a jeho použití c) volí pedsedu územního svazu, nejmén deset dalších len výboru územního svazu a nejmén ptilennou územní dozorí komisi

7 d) volí jednoho lena do Republikové rady svazu, jednoho lena Republikové dozorí rady a dvacet jednoho zástupce a náhradníky do Republikového snmu e) bere na vdomí zprávu územní dozorí komise a zprávu o výsledcích hospodaení za uplynulé období f) stanoví pravidla výkonu rybáského práva na revírech, které jsou ve spoleném rybolovu a hospodaení a ceny povolenek platných na tchto revírech g) rozhoduje o majetkovém vypoádání v pípad rozdlení nebo zániku územního svazu. 13 Výbor územního svazu 1) Výbor územního svazu je výkonným orgánem územního svazu, který spravuje jeho záležitosti v období mezi územními konferencemi. Zajišuje plnní usnesení územní konference, hospodaí s majetkem územního svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny územní konferenci. O své innosti pedkládá zprávy územní konferenci. Svolává jej pedseda územního svazu. 2) Výbor ÚS schvaluje roní hospodáský plán, rozpoet a roní úetní závrku. 3) Úkolem výboru územního svazu je poskytovat odbornou a metodickou pomoc a služby místním organizacím, koordinovat jejich innost a zabezpeovat spolený rybolov a hospodaení na rybáských revírech. 4) Výbor územního svazu na své ustavující schzi volí, na návrh pedsedy, ze svého stedu místopedsedu(y), rybáského hospodáe a další funkcionáe; nebyl-li nkterý z návrh pedsedy schválen nebo nebyl-li návrh vbec podán, navrhují místopedsedu (y), rybáského hospodáe a další funkcionáe lenové výboru územního svazu. Pedseda územního svazu je souasn pedsedou výboru územního svazu. Výbor rozhoduje o obsazení funkce jednatele územního svazu, který je z titulu funkce lenem výboru územního svazu. Jeho innost je ízena a kontrolována pedsedou výboru územního svazu. 5) Výbor územního svazu zizuje pro plnní svých úkol sekretariát v nezbytn nutném rozsahu. 6) Sekretariát je ízen jednatelem, který za innost sekretariátu odpovídá pedsedovi. Jednatel i ostatní zamstnanci jsou vi územnímu svazu v pracovním pomru, který vzniká uzavením pracovní smlouvy. 14 Územní dozorí komise 1) Územní dozorí komise je kontrolním orgánem územního svazu. O výsledcích své innosti informuje výbor územního svazu; zprávu o výsledcích své innosti pedkládá územní konferenci. 2) lenové územní dozorí komise volí ze svého stedu pedsedu. 3) Územní dozorí komise kontroluje veškerou innost a hospodaení územního svazu a jeho orgán. Pedseda územní dozorí komise nebo jím povený len má právo úastnit se všech schzí výboru územního svazu a zasedání odbor a komisí s hlasem poradním a seznamuje výbor s výsledky provedených kontrol.

8 4) Na žádost výboru územního svazu, výboru nebo dozorí komise místní organizace, provádí další kontrolní innost v rámci psobnosti územního svazu; komise mže pizvat ke spolupráci odborníky. Dozorí komise provádí kontrolu v místních organizacích RS i bez souhlasu tchto jednotek, jedná-li se o majetkové vztahy, jejichž úastníky jsou územní svaz a místní organizace. 1) Republikové orgány Svazu jsou: a) Republikový snm b) Republiková rada c) Republiková dozorí rada. 15 Republikové orgány Svazu 16 Republikový snm 1) Vrcholným orgánem svazu je Republikový snm, který tvoí delegáti zvolení na konferencích územních svaz a lenové Republikové rady. 2) Republikový snm se schází podle poteby, nejmén však jednou za dva roky. Svolává jej Republiková rada. Snm musí být též svolán, požádají-li o to alespo ti územní svazy nebo tetina všech místních organizací, pípadn na návrh Republikové dozorí rady. 3) Do psobnosti Republikového snmu náleží zejména: a) schvalovat Stanovy, jejich zmny a doplky b) schvalovat zprávu Republikové rady o její innosti a hospodaení za uplynulé období c) stanovit hlavní zásady innosti a hospodaení Svazu d) rozhodovat o majetku Svazu a o jeho použití e) schvalovat výši lenských píspvk podle 3 odst. 4 písm. b), d) Stanov a zásady pro jejich rozdlení na jednotlivé organizaní jednotky Svazu f) vyhlašovat Republikovou radu a Republikovou dozorí radu; volit pedsedu Svazu z len Republikové rady, který je souasn pedsedou Republikové rady g) brát na vdomí zprávu Republikové dozorí rady h) rozhodovat o pípadném rozdlení nebo slouení Svazu ch) rozhodovat o zániku Svazu a zpsobu majetkového vypoádání; k platnosti usnesení o zániku Svazu je zapotebí souhlasu dvou tetin všech místních organizací.

9 17 Republiková rada 1) Republiková rada je výkonným orgánem Svazu, který koordinuje innost územních svaz, poskytuje odbornou a metodickou pomoc a služby všem organizaním jednotkám Svazu. 2) Rada RS se skládá z pedsed územních svaz, len zvolených na územních konferencích a jednatele Svazu. 3) Spravuje záležitosti Svazu v období mezi konáním Republikových snm. Zajišuje plnní usnesení Republikových snm, hospodaí s majetkem Svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny Republikovému snmu. O své innosti pedkládá zprávy Republikovému snmu. 4) Republiková rada se schází zpravidla jedenkrát za msíc. Svolává ji pedseda Svazu. 5) Úkolem Rady RS je zejména: a) organizovat celosvazový rybolov a hospodaení b) poskytovat odbornou a metodickou pomoc a služby územním svazm a koordinovat jejich innost c) schvalovat a vydávat Jednací ád RS, jeho zmny a doplky d) schvalovat rozsah územní psobnosti jednotlivých územních svaz e) volit, na návrh pedsedy, ze svého stedu místopedsedu (y); nebyl-li návrh pedsedy schválen nebo nebyl-li návrh vbec podán, navrhují místopedsedu (y) lenové rady. f) schvalovat obsazení dalších potebných funkcí g) rozhodovat o obsazení funkce jednatele Svazu, který je lenem Republikové rady h) schvalovat rozpoet pro píslušný kalendání rok a roní úetní závrku 6) Republiková rada zizuje pro plnní svých úkol sekretariát v nezbytn nutném rozsahu. 7) Sekretariát je ízen jednatelem, který za innost sekretariátu odpovídá pedsedovi Svazu. Jednatel je ízen a kontrolován pedsedou Republikové rady. Jednatel a ostatní zamstnanci jsou vi Svazu v pracovním pomru, který vzniká uzavením pracovní smlouvy. 18 Republiková dozorí rada 1) Republiková dozorí rada je kontrolním orgánem Svazu a jeho orgán. O výsledcích své innosti informuje Republikovou radu; zprávu o výsledcích své innosti pedkládá Republikovému snmu. 2) Republiková dozorí rada se skládá z len zvolených na územních konferencích. Na své ustavující schzi volí ze svého stedu pedsedu a místopedsedu. 3) Republiková dozorí rada kontroluje veškerou innost a hospodaení republikových orgán Svazu. Pedseda Republikové dozorí rady nebo jím povený len má právo úastnit se všech schzí Republikové rady, odbor a komisí s hlasem poradním. Republikovou radu seznamuje s výsledky provedených kontrol.

10 4) Na žádost orgánu kterékoli organizaní jednotky Svazu provádí další kontrolní innost v rámci psobnosti Svazu. Republiková dozorí rada mže pizvat ke spolupráci odborníky. Provádí rovnž kontrolu v místních organizacích RS a územních svazech RS i bez souhlasu tchto jednotek, jde-li o majetkové vztahy jejichž úastníky jsou Republiková rada RS a územní svaz nebo Republiková rada RS a místní organizace. ÁST III. 19 Zásady hospodaení a majetek svazu 1) Svaz a všechny jeho organizaní jednotky hospodaí podle schválených hospodáských plán a rozpot. 2) Majetek Svazu je ve vlastnictví místních organizací, územních svaz nebo Svazu jako celku. 3) Majetek Svazu tvoí hmotný a nehmotný majetek, majetková práva, obchodní podíly, finanní majetek, investice, zásoby, pohledávky, pechodné úty aktivní, jiná majetková práva. 4) Zdroje majetku místních organizací, územních svaz a Svazu jako celku jsou: a) stávající majetek a majetková práva b) majetek získaný koupí, vlastním hospodaením nebo jiným zpsobem c) podíl z lenských píspvk d) píjmy za prodané povolenky k rybolovu e) výnosy z kapitálových vklad a úroky f) dary, dotace, pípadn jiné píspvky státu, obcí a dalších právnických a fyzických osob g) jiné zdroje. 5) Svaz a všechny jeho organizaní jednotky mohou vytváet v rámci tvorby vlastních zdroj na základ rozhodnutí píslušného orgánu fondy a další zdroje, potebné k plnní poslání Svazu. 6 ) S majetkem svazu se pi zániku Svazu naloží podle rozhodnutí Republikového snmu. ÁST IV. 20 Statutární orgány 1) Jménem Svazu jedná - pedseda - jednatel. Jménem územního svazu jedná: - pedseda územního svazu - jednatel územního svazu. Jménem místní organizace jedná: - pedseda místní organizace

11 - jednatel místní organizace. Tyto osoby podepisují též písemnosti a opatují je razítkem. 2) V pípad, že pedseda nebo jednatel nemohou dlouhodob vykonávat svoji funkci zastupuje je místopedseda. 3) Jednotlivé orgány mohou zmocnit k zastupování na základ a v rozsahu udlené plné moci jiné leny Svazu, zamstnance Svazu nebo jeho organizaních jednotek, pop. další osoby. 4) Je-li k platnosti právních úkon pedepsána písemná forma, je teba podpis dvou oprávnných zástupc. 21 Odpovdnost za škodu 1) Nároky z odpovdnosti za škodu vi lenm uplatuje za MO RS výbor MO. Vi funkcionám jednotlivých orgán RS tyto nároky uplatuje píslušná dozorí komise. 2) Tyto nároky mohou být uplatnny u soudu. 22 Spolená a závrená ustanovení 1) Stanovy eského rybáského svazu byly schváleny usnesením XII. snmu RS dne ) Souasn pozbývají platnosti Stanovy schválené usnesením X. snmu ze dne Zmna stanov vzata na vdomí Ministerstvem vnitra R dne pod.j. VSP/1-1444/90-R.

Stanovy. Část I. Základní ustanovení

Stanovy. Část I. Základní ustanovení Stanovy Českého rybářského svazu, z. s. Část I. 1 Základní ustanovení 1) Český rybářský svaz, z. s. (dále jen Svaz nebo ČRS ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

S T A N O V Y. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

S T A N O V Y. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ S T A N O V Y Moravského rybářského svazu, o.s. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Moravský rybářský svaz, o.s. (dále jen Svaz) je občanským sdružením podle

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Stanovy občanského sdružení ŠEVČÍK- MORAVSKÝ FOKLÓRNÍ SOUBOR. ČÁST I. *1 Základní ustanovení

Stanovy občanského sdružení ŠEVČÍK- MORAVSKÝ FOKLÓRNÍ SOUBOR. ČÁST I. *1 Základní ustanovení Stanovy občanského sdružení ŠEVČÍK- MORAVSKÝ FOKLÓRNÍ SOUBOR»s v-j - ČÁST I. *1 Základní ustanovení 1) V souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., ze dne 27. 3. 1990 o sdružování občanů a jeho následujících změn

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

PROTOKOLY A SOUVISEJÍCÍ DEKLARACE OBSAH

PROTOKOLY A SOUVISEJÍCÍ DEKLARACE OBSAH PROTOKOLY A SOUVISEJÍCÍ DEKLARACE OBSAH JEDNODUCHÝ ODKAZ PROTOKOL STRANA ROLE PARLAMENT SUBSIDIARITA SOUDNÍ DVR CENTRÁLNÍ BANKA INVESTINÍ BANKA SÍDLA VÝSADY A IMUNITY PISTOUPENÍ PISTOUPENÍ 2004 1. PROTOKOL

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více