ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy"

Transkript

1 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt) Zmna: 273/1994 Sb. Zmna: 280/1996 Sb. Zmna: 97/1999 Sb. Zmna: 103/2000 Sb. Zmna: 229/2001 Sb. Zmna: 451/2001 Sb. Zmna: 320/2002 Sb. Zmna: 437/2003 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 1 Pedmt a rozsah úpravy (1) Tento zákon upravuje spoluvlastnictví budovy, u nhož spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorov vymezené ásti budovy a zárove podílovým spoluvlastníkem spolených ástí budovy. (2) Zákon upravuje vznik spoluvlastnictví budovy, práva a povinnosti vlastník byt a nebytových prostor, jejich vzájemné vztahy, spoluvlastnictví spolených ástí budovy a nkterá práva a povinnosti stavebník pi výstavb byt a nebytových prostor v budov ve spoluvlastnictví podle tohoto zákona. (3) Zákon upravuje též práva a povinnosti jiných subjekt v souvislosti se vznikem a s pevodem nebo pechodem spoluvlastnictví budovy podle odstavce 1. (4) Spoluvlastnictví budovy a vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru v ní podle tohoto zákona lze nabýt pouze v budovách, které mají alespo dva byty nebo dva samostatné nebytové prostory nebo alespo jeden byt a jeden samostatný nebytový prostor. 2 Vymezení pojm Pro úely tohoto zákona se rozumí a) budovou trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorov soustedna a navenek uzavena obvodovými stnami a stešními konstrukcemi s nejmén dvma prostorov uzavenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat rovnž sekci se samostatným vchodem, pokud je

2 samostatn oznaena íslem popisným a je tak stavebn technicky uspoádána, že mže plnit samostatn základní funkci budovy. b) bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úadu ureny k bydlení, c) nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úadu ureny k jiným úelm než k bydlení; nebytovými prostory nejsou píslušenství bytu 1) nebo píslušenství nebytového prostoru ani spolené ásti domu, d) domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví taková budova, která je ve spoluvlastnictví podle tohoto zákona (dále jen "dm"), e) rozestavným bytem místnost nebo soubor místností, urených v souladu se stavebním povolením k bydlení, pokud je rozestavn v dom, který je alespo v takovém stupni rozestavnosti, že je již navenek uzaven obvodovými stnami a stešní konstrukcí, f) rozestavným nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, urených v souladu se stavebním povolením k jiným úelm než k bydlení, pokud je rozestavn v dom, který je alespo v takovém stupni rozestavnosti, že je již navenek uzaven obvodovými stnami a stešní konstrukcí, g) spolenými ástmi domu ásti domu urené pro spolené užívání, zejména základy, stecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodišt, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, koárkárny, kotelny, komíny, výmníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, spolené antény, a to i když jsou umístny mimo dm; dále se za spolené ásti domu považují píslušenství 1a) domu (napíklad drobné stavby) a spolená zaízení domu (napíklad vybavení spolené prádelny), h) jednotkou byt nebo nebytový prostor nebo rozestavný byt nebo rozestavný nebytový prostor jako vymezená ást domu podle tohoto zákona, i) podlahovou plochou bytu nebo rozestavného bytu podlahová plocha všech místností, vetn místností, které tvoí píslušenství bytu nebo rozestavného bytu, j) podlahovou plochou nebytového prostoru nebo rozestavného nebytového prostoru podlahová plocha všech místností nebytového prostoru nebo rozestavného nebytového prostoru vetn ploch urených výhradn k užívání s nebytovým prostorem, popípad s rozestavným nebytovým prostorem; do této plochy se zapoítává jednou polovinou podlahová plocha vnitních ochoz a jiných ploch, které jsou souástí meziprostoru, k) zastavným pozemkem pozemek zastavný bytovým domem, ohraniený obvodem bytového domu. 1) 121 odst. 2 obanského zákoníku. 1a) 121 odst. 1 obanského zákoníku. 3 (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, práva a povinnosti vlastník budov a práva a povinnosti spoluvlastník domu a vlastník jednotek (dále jen "vlastník jednotky") upravuje obanský zákoník. Není-li pedmtem spoluvlastnictví jednotka, ustanovení obanského zákoníku o podílovém spoluvlastnictví, 2) se nepoužijí. (2) Právní vztahy k jednotkám se ídí, pokud tento zákon nestanoví jinak, ustanoveními obanského zákoníku a dalších právních pedpis, které se týkají nemovitostí. 2) 136 a násl. obanského zákoníku.

3 4 Prohlášení vlastníka budovy (1) Vlastník budovy svým prohlášením (dále jen "prohlášení") uruje prostorov vymezené ásti budovy, které se za podmínek stanovených tímto zákonem a v souladu se stavebním urením stanou jednotkami [ 2 písm. h)] a spolenými ástmi domu [ 2 písm. g)]. Prohlášení musí mít písemnou formu. Prohlášení je povinnou pílohou návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základ smlouvy o pevodu první jednotky v dom. (2) Prohlášení podle odstavce 1 musí obsahovat a) oznaení budovy údaji podle katastru nemovitostí, 3) íslo jednotky vetn jejího pojmenování a umístní v budov, b) popis jednotek, jejich píslušenství, podlahovou plochu a popis jejich vybavení, c) urení spolených ástí budovy, které budou spolené vlastníkm všech jednotek a urení spolených ástí budovy, které budou spolené vlastníkm jen nkterých jednotek, d) stanovení spoluvlastnických podíl vlastník jednotek na spolených ástech budovy ( 8 odst. 2), e) oznaení pozemku, který je pedmtem pevodu vlastnictví nebo pedmtem jiných práv podle 21, údaji podle katastru nemovitostí, 3) f) práva a závazky týkající se budovy, jejích spolených ástí a práva k pozemku, která pejdou z vlastníka budovy na vlastníky jednotek, g) pravidla pro pispívání spoluvlastník domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami spolených ástí domu, popípad domu jako celku, h) pravidla pro správu spolených ástí domu, popípad domu jako celku, vetn oznaení osoby povené správou domu. (3) K prohlášení se pikládají pdorysy všech podlaží, popípad jejich schémata, urující polohu jednotek a spolených ástí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek. 3) 5 odst. 1 zákona. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znní zákona. 89/1996 Sb. 5 Vznik a zánik vlastnictví jednotky (1) Vlastnictví jednotky podle tohoto zákona spojené se spoluvlastnickým podílem na spolených ástech domu (dále jen "vlastnictví jednotky") vzniká vkladem prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí nebo výstavbou jednotky provedenou na základ smlouvy o výstavb podle tohoto zákona (dále jen "smlouva o výstavb"). (2) Vlastnictví jednotky mže vzniknout rovnž na základ dohody spoluvlastník budovy nebo rozhodnutí soudu o zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví 3a) budovy nebo na základ dohody nebo rozhodnutí soudu o vypoádání spoleného jmní manžel. 3b) Je-li pedmtem vypoádání podílové spoluvlastnictví budovy, mže vlastnictví jednotek vzniknout jen po pedchozím vypoádání podílového spoluvlastnictví budovy tak, že velikost spoluvlastnických podíl budovy se rovná velikosti spoluvlastnických podíl na

4 spolených ástech domu stanovených podle 8 odst. 2. To platí obdobn, je-li pedmtem vypoádání spoleného jmní manžel budova. (3) Dohoda o vypoádání nebo rozhodnutí soudu o zrušení podílového spoluvlastnictví, popípad o vypoádání spoleného jmní manžel musí obsahovat i náležitosti stanovené pro prohlášení uvedené v 4 odst. 2 a 3. (4) Vznikem vlastnictví jednotek nebo rozestavných jednotek vzniká spoluvlastnictví spolených ástí domu. (5) Zpsobem uvedeným v odstavcích 2 až 4 nelze nabýt do vlastnictví jednotku, pokud je v budov alespo jeden byt, jehož nájemcem je fyzická osoba. (6) Vlastníci všech jednotek v dom mohou uzavít dohodu o tom, že vlastnictví jednotek zmní na podílové spoluvlastnictví budovy. Dohoda musí mít formu notáského zápisu. Vkladem spoluvlastnického práva do katastru nemovitostí podle této dohody zaniká vlastnictví jednotek a vzniká podílové spoluvlastnictví budovy. Velikost spoluvlastnických podíl na budov se rovná velikosti spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu. (7) Je-li vlastníkem všech jednotek v dom jedna osoba, mže formou notáského zápisu prohlásit, že ruší vymezení jednotek v dom a mní vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy. Vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí podle tohoto prohlášení zaniká vlastnictví jednotek a vzniká vlastnictví budovy. 3a) 141 a 142 obanského zákoníku. 3b) 150 obanského zákoníku. ÁST DRUHÁ Pevody vlastnictví jednotek a výkon vlastnického práva k jednotkám 6 Smlouva o pevodu vlastnictví jednotky (1) Smlouva o pevodu vlastnictví jednotky musí krom obecných náležitostí 4) obsahovat a) oznaení budovy nebo domu údaji podle katastru nemovitostí, 3) íslo jednotky vetn jejího pojmenování a umístní v budov, b) popis bytu nebo nebytového prostoru, jejich píslušenství, jejich podlahová plocha a popis vybavení bytu nebo nebytového prostoru, které jsou smlouvou pevádny, c) urení spolených ástí domu vetn urení, které ásti domu jsou spolené vlastníkm jen nkterých jednotek, d) stanovení spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na spolených ástech domu ( 8 odst.2) vetn stanovení spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na spolených ástech domu, které jsou spolené vlastníkm jen nkterých jednotek, e) oznaení pozemku, který je pedmtem pevodu vlastnictví nebo pedmtem jiných práv ve smyslu 21, údaji podle katastru nemovitostí, 3) f) práva a závazky týkající se domu, jeho spolených ástí a práva k pozemku, která pecházejí z dosavadního vlastníka budovy na vlastníka jednotky.

5 (2) Ke smlouv se pikládá pdorys všech podlaží, popípad jejich schemata, urující polohu jednotek, s údaji o podlahových plochách jednotek, jakož i písemný souhlas k pevodu bytu uvedený v 22 odst. 4, 5 a 7. (3) Nedošlo-li k podstatné zmn v charakteru jednotky, musí být zvláštní náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. b), c), e), f) a v odstavci 2 splnny, pouze jde-li o první pevod jednotky do vlastnictví. 3) 5 odst. 1 zákona NR. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí eské republiky (katastrální zákon). 4) 43 a násl. obanského zákoníku. 7 Pevodem vlastnictví k první jednotce za podmínek stanovených tímto zákonem se mní vlastnictví dosavadního vlastníka budovy na vlastnictví zbývajících nepevedených jednotek v dom a na spoluvlastnictví spolených ástí domu. Ustanovení 6 platí pro pevody vlastnictví tchto jednotek obdobn. 8 Vlastnictví spolených ástí domu (1) Spolené ásti domu jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastník jednotek. S pevodem nebo pechodem vlastnictví jednotky pechází spoluvlastnické právo ke spoleným ástem domu. (2) Velikost spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu se ídí vzájemným pomrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v dom. Obdobn se postupuje i u spolených ástí domu, které jsou ve spoluvlastnictví vlastník pouze nkterých jednotek. Spoleenství vlastník jednotek 9 nadpis vypuštn (1) Spoleenství vlastník jednotek (dále jen "spoleenství") je právnická osoba, která je zpsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve vcech spojených se správou, provozem a opravami spolených ástí domu (dále jen "správa domu"), popípad vykonávat innosti v rozsahu tohoto zákona a innosti související s provozováním spolených ástí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Spoleenství mže nabývat vci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory pouze k úelm uvedeným ve vt první. (2) Se souhlasem vlastníka jednotky je spoleenství oprávnno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce vetn píslušných spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu, a to k zajištní pohledávek vyplývajících z úvru poskytnutého na náklady spojené se správou domu. Vlastníci jednotek ruí až do výše ceny jednotky za závazky vyplývající z této smlouvy.

6 (3) Spoleenství vzniká v dom s nejmén pti jednotkami, z nichž alespo ti jsou ve vlastnictví tí rzných vlastník, a to dnem doruení listiny s doložkou o vyznaení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou píslušný státní orgán osvduje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z tchto vlastník. Píslušný katastrální úad vyrozumí ostatní vlastníky jednotek o provedení vkladu vlastnictví jednotky do katastru nemovitostí. Další osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce jiným zpsobem než smlouvou, jsou povinny o tom uvdomit pvodního vlastníka budovy. (4) Pokud družstvo uvedené v 24 odst. 1 a 2, které bylo pvodním vlastníkem budovy, nebo družstvo vzniklé vylenním z pvodního družstva podle 29 plní povinnosti správce podle 9 zákona o vlastnictví byt platného ped úinností tohoto zákona, vznikne spoleenství až prvním dnem kalendáního msíce následujícího po msíci, v nmž budou družstvu dorueny listiny dokládající, že spoluvlastnický podíl na spolených ástech domu se snížil na mén než jednu tvrtinu. Do doby vzniku spoleenství se použijí ustanovení 9, 11 a 15 odst. 2 zákona o vlastnictví byt platná ped úinností tohoto zákona. (5) lenství ve spoleenství vzniká a zaniká souasn s pevodem nebo pechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotky jsou spolenými leny spoleenství. (6) Vlastníci jednotek, kteí nabyli vlastnictví k jednotce nejpozdji dnem vzniku spoleenství za podmínek stanovených v odstavci 3, se stávají leny spoleenství dnem jeho vzniku. lenství dalších vlastník jednotek ve spoleenství vzniká dnem nabytí vlastnictví k jednotce. (7) Orgány spoleenství jsou a) shromáždní vlastník jednotek (dále jen "shromáždní"), b) výbor spoleenství (dále jen "výbor") nebo ten vlastník jednotek, kterého v pípad, že není zvolen výbor, shromáždní poví výkonem funkce výboru (dále jen "povený vlastník"), c) další orgány podle stanov spoleenství. (8) Shromáždní je nejvyšším orgánem spoleenství. První schze shromáždní se musí konat nejdéle do 60 dn po vzniku spoleenství (odstavec 3); svolá ji pvodní vlastník budovy. Na této schzi shromáždní schvaluje stanovy spoleenství a volí orgány spoleenství podle odstavce 7 písm. b) a c). Tato schze se mže konat jen za úasti notáe, který o jejím prbhu, volb a složení orgán spoleenství a schvalování stanov poídí notáský zápis, jehož pílohu tvoí schválené stanovy spoleenství. Náklady na innost orgán spoleenství se považují za náklady spoleenství spojené se správou domu. (9) Pokud se nesejde shromáždní k volb orgán spoleenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní funkci orgán spoleenství vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na spolených ástech domu iní nejmén jednu polovinu, jinak vlastníci jednotek, kteí se stali leny spoleenství dnem jeho vzniku. (10) Pokud shromáždní neschválí stanovy spoleenství, ídí se právní pomry spoleenství vzorovými stanovami vydanými naízením vlády. V pípadech družstev uvedených v 24 odst. 1 a 2, která byla pvodním vlastníkem budovy a vykonávají správu domu, plní funkci orgán spoleenství toto družstvo až do doby, kdy budou orgány spoleenství zvoleny.

7 (11) Výbor je výkonným orgánem spoleenství; musí mít alespo 3 leny. Výbor nebo povený vlastník rozhodují o vcech spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí v tchto vcech nevyhradí shromáždní. Funkní období výboru nebo poveného vlastníka urují stanovy, nesmí však pesáhnout 5 let. (12) K platnosti zvolení len výboru nebo poveného vlastníka je zapotebí, aby na schzi shromáždní byli pítomni vlastníci jednotek, kteí mají vtšinu hlas. len výboru nebo povený vlastník je zvolen, hlasuje-li pro nj nadpoloviní vtšina hlas všech vlastník. Pi hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podíl vlastník jednotek na spolených ástech domu ( 8 odst. 2). (13) Statutárním orgánem spoleenství je výbor nebo povený vlastník. Za výbor jedná navenek jeho pedseda, kterého výbor zvolí z ad len výboru. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán pedsedou výboru a dalším lenem výboru. Je-li statutárním orgánem povený vlastník, postaí k písemnému právnímu úkonu jeho podpis. (14) Stanovy spoleenství musí obsahovat a) sídlo spoleenství a jeho název, který musí obsahovat oznaení domu, pro který vzniklo, a musí v nm být obsaženo slovo "spoleenství", b) pedmt innosti, kterým je správa domu, c) orgány spoleenství, jejich práva a povinnosti a zpsob jejich svolávání, d) práva a povinnosti len spoleenství, e) zpsob úhrady náklad spojených se správou domu, f) zpsob nakládání s majetkem spoleenství. (15) Spoleenství zaniká dnem zániku domu nebo v pípadech uvedených v 5 odst. 6 a 7. 9a (1) Spoleenství je oprávnno init právní úkony, pedevším uzavírat smlouvy ve vcech pedmtu své innosti podle tohoto zákona, zejména k a) zajištní dodávky služeb spojených s užíváním jednotek, b) pojištní domu, c) nájmu v pípadech nájmu spolených ástí domu a dále k nájmu jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastník jednotek. (2) Spoleenství je oprávnno rozhodovat o rozútování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, není-li rozútování cen služeb stanoveno zvláštním právním pedpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu. (3) Spoleenství je oprávnno vlastním jménem vymáhat plnní povinností uložených vlastníkm jednotek k tomu píslušným orgánem spoleenství podle tohoto zákona. 10 nadpis vypuštn (1) Spoleenství se zapisuje do rejstíku spoleenství vlastník jednotek vedeného soudem ureným zvláštním zákonem k vedení obchodního rejstíku 5) (dále jen "rejstík"). Do rejstíku se zapisují tyto údaje:

8 a) název spoleenství, jeho sídlo a identifikaní íslo, b) den vzniku spoleenství, c) orgány spoleenství a jména len výboru nebo jméno poveného vlastníka. (2) Výbor nebo povený vlastník jsou povinni do 60 dn po svém zvolení podat návrh na zápis do rejstíku. K návrhu na zápis se pikládá a) výpis z katastru nemovitostí pro dm s byty a nebytovými prostory, b) notáský zápis o prbhu první schze shromáždní, na níž byly schváleny stanovy spoleenství a zvoleny orgány spoleenství, vetn listiny osvdující pítomnost vlastník jednotek na této schzi, c) schválené stanovy spoleenství. (3) Zápis do rejstíku se provede, jsou-li splnny náležitosti návrhu podle odstavce 2, i v pípad, že nejsou dodrženy lhty stanovené pro konání první schze shromáždní. (4) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro rejstík, jeho vedení a ízení ve vcech rejstíku obdobn ustanovení obchodního zákoníku a obanského soudního ádu vztahující se na obchodní rejstík, jeho vedení a ízení ve vcech obchodního rejstíku. (5) Spoleenství pedloží pihlášku k registraci místn píslušnému správci dan 5a) do 30 dn ode dne, kdy zaalo pobírat píjmy podrobené dani nebo mu vznikla povinnost srážet da nebo zálohy na ni. 5) 27 a násl. obchodního zákoníku. 5a) 33 odst. 2 a 4 zákona. 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk, ve znní pozdjších pedpis. 11 nadpis vypuštn (1) Spoleenství musí alespo jednou ron konat shromáždní. Shromáždní se sejde z podntu výboru nebo poveného vlastníka nebo vlastník jednotek, kteí mají alespo jednu tvrtinu hlas. (2) Shromáždní je schopné usnášení, jsou-li pítomni vlastníci jednotek, kteí mají vtšinu hlas; k pijetí usnesení je zapotebí nadpoloviní vtšiny pítomných hlas. (3) Pi hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podíl vlastník jednotek na spolených ástech domu ( 8 odst. 2); spoluvlastníci jednotky mají postavení vlastníka jednotky (jeden hlas). Pi rovnosti hlas, nebo nedosáhne-li se potebné vtšiny nebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoli vlastníka jednotky soud. Jde-li o dležitou záležitost, mže pehlasovaný vlastník jednotky požádat soud, aby o ní rozhodl. Právo je nutno uplatnit u soudu do 6 msíc ode dne pijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne. (4) K pijetí usnesení o vcech, které jsou obsahem prohlášení podle 4, o schválení nebo o zmn stanov, o uzavení smlouvy o zástavním právu k jednotkám a o rozútování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek podle 9a odst. 2 je zapotebí títvrtinové vtšiny pítomných hlas.

9 (5) K pijetí usnesení o zmn úelu užívání stavby, 6) o zmn stavby, 7) jakož i o podstatných zmnách týkajících se spolených ástí domu je zapotebí souhlasu všech vlastník jednotek. (6) Jsou-li leny spoleenství pouze ti vlastníci jednotek, je zapotebí k pijetí usnesení podle odstavc 2 a 4 souhlasu všech vlastník jednotek. (7) Všechny zmny, které se týkají oznaení jednotek a velikosti spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu, je spoleenství povinno do 30 dn oznámit katastrálnímu úadu. (8) V dom, ve kterém nevzniklo spoleenství, platí pro rozhodování vlastník jednotek pimen ustanovení odstavc 1 až 6. 6) 85 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní zákona. 83/1998 Sb. 7) 54 a násl. zákona. 50/1976 Sb. 12 Z právních úkon týkajících se spolené vci jsou vlastníci jednotek oprávnni a povinni v pomru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podíl ( 8 odst. 2). Práva a povinnosti vlastník jednotek 13 (1) Vlastník jednotky se podílí na správ domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na spolených ástech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak. (2) Vlastník jednotky je povinen na svj náklad odstranit závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo spolených ástech domu zpsobil sám nebo ti, kteí s ním jednotku užívají. K zajištní pravomocn pisouzených pohledávek oprávnných vlastník vzniklých z neplnní povinnosti uvedené ve vt prvé vzniká dnem právní moci rozhodnutí soudu ostatním vlastníkm jednotek zástavní právo k jednotce povinného vlastníka a na vcech movitých obdobn jako zástavní právo na zajištní nájemného. 10) (3) Vlastník jednotky nesmí provádt takové úpravy jednotky, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastník ostatních jednotek. Úpravy, jimiž se mní vzhled domu, mže vlastník jednotky provádt jen se souhlasem všech vlastník jednotek. Úpravy, jimiž se mní vnitní uspoádání domu a zárove velikost spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu, mže vlastník jednotky provádt jen na základ smlouvy o výstavb ( 17) uzavené se všemi vlastníky jednotek v dom. Ustanovení zvláštních právních pedpis7) tím nejsou dotena. (4) Pokud to nezbytn vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popípad domu jako celku, je vlastník jednotky povinen umožnit na pedchozí vyzvání pístup do jednotky. Vlastník jednotky je povinen umožnit instalaci a údržbu zaízení pro mení tepla a vody v jednotce a umožnit odeet namených hodnot.

10 (5) O nájmu a podnájmu bytu platí píslušná ustanovení obanského zákoníku. 8) O nájmu a podnájmu nebytového prostoru platí zvláštní pedpisy. 9) (6) Jsou-li v dom prostory a zaízení, které slouží i jiným osobám než vlastníkm jednotek, nap. kotelny, výmníkové stanice, kryty civilní ochrany, prádelny, sušárny a zaízení provozní povahy, pecházejí práva a povinnosti dosavadního vlastníka budovy, týkající se tchto prostor a zaízení, na vlastníky jednotek, popípad jejich právní nástupce nabytím vlastnictví k jednotce. (7) Vlastníci jednotek ruí za závazky spoleenství v pomru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu. 7) 54 a násl.zákona.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis. 8) 685 a násl. obanského zákoníku. 9) Zákon. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znní pozdjších pedpis. 10) 672 obanského zákoníku. 14 Zasahuje-li vlastník jednotky do práva ostatních vlastník jednotek takovým zpsobem, že podstatn omezuje nebo znemožuje jeho výkon a nesplní povinnosti uložené rozhodnutím soudu, mže soud na návrh spoleenství nebo na návrh nkterého z vlastník naídit prodej jednotky. 15 (1) Vlastníci jednotek jsou povinni pispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neuruje jinak, nesou náklady pomrn podle velikosti spoluvlastnického podílu ( 8 odst. 2). (2) K úelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci jednotek pedem urené finanní prostedky jako zálohu. Výši záloh si urí vlastníci jednotek usnesením shromáždní dopedu tak, aby byly kryty pedpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících msících i v dalších letech. Výši ástky a den její splatnosti sdluje vlastníkm jednotek výbor nebo povený vlastník. Není-li výbor nebo povený vlastník zvolen, rozhoduje se o výši ástek podle odstavce 1 nadpoloviní vtšinou všech vlastník jednotek v dom. Ustanovení 11 odst. 6 platí obdobn. (3) K zajištní pravomocn pisouzených pohledávek vlastník jednotek z povinností uvedených v odstavci 1 vzniká dnem právní moci rozhodnutí soudu vlastníkm jednotek zástavní právo k jednotce povinného vlastníka. (4) Pokud vznikla právnická osoba ( 9), jsou finanní prostedky zálohov poskytnuté vlastníky závazkem právnické osoby vi vlastníkm jednotek. Pi vypoádání závazku právnické osoby vi bývalému vlastníku jednotky se nepihlíží k zálohám, které uhradil jako zálohy podle odstavce 2.

11 16 (1) Pohledávky vlastník jednotek vzniklé z neplnní povinností uvedených v 13 odst. 2 a 15 odst. 1 se pi rozvrhovém jednání uspokojí z podstaty podle 337 odst. 1 obanského soudního ádu po uspokojení pohledávek daní a poplatk, ped ostatními pohledávkami. (2) O vcech movitých, které jsou v jednotce a patí vlastníkovi jednotky nebo osobám, které s ním žijí ve spolené domácnosti, se pi výkonu zástavního práva pimen použijí ustanovení o zástavním právu na zajištní nájemného, 10) s výjimkou vcí vylouených z výkonu rozhodnutí. 10) 672 obanského zákoníku. ÁST TETÍ Výstavba domu 17 (1) Vzájemná práva a povinnosti pi výstavb domu s jednotkami podle 2 písm. h) si stavebníci vymezí smlouvou o výstavb, která musí mít písemnou formu. (2) Je-li souástí smlouvy o výstavb i pevod spoluvlastnických podíl k pozemku v souladu s 21 odst. 3, nabývají stavebníci spoluvlastnická práva k pozemku na základ této smlouvy o výstavb podle zvláštního právního pedpisu. 10a) (3) Smlouvou o výstavb si vymezí stavebníci vzájemná práva a povinnosti i pi výstavb jednotek formou stešní nástavby, pdní vestavby, pístavby nebo pi stavebních úpravách, jimiž vzniknou nové jednotky nebo jimiž se mní velikost jednotky a rozsah jejího píslušenství na úkor spolených ástí domu. (4) Smlouvu o výstavb podle odstavce 3 uzavírají stavebníci, kterými jsou vlastníci jednotek v dom a stavebník (stavebníci) nové jednotky (jednotek). (5) Jsou-li stavebníky vlastník budovy, ve které dosud nejsou vymezeny jednotky, a stavebník (stavebníci) nové jednotky (jednotek), je obsahem smlouvy o výstavb i vymezení jednotek v dosavadní budov podle 4 odst.1, vetn stanovení velikosti spoluvlastnických podíl vlastník jednotek na spolených ástech budovy podle 4 odst. 2 písm. d). Ustanovení 18 odst. 1 písm. c) tím není doteno. (6) Vznikem vlastnictví rozestavné jednotky se mní vlastnictví dosavadního vlastníka budovy na vlastnictví jednotek v dom. Smlouva o výstavb je povinnou pílohou k návrhu na vklad rozestavné jednotky do katastru nemovitostí. Vlastnické právo k jednotkám v dom se zapíše do katastru nemovitostí záznamem na základ smlouvy o výstavb. Jako vlastník jednotky se do katastru nemovitostí zapíše stavebník uvedený ve smlouv o výstavb ( 18 odst. 1), pokud není prokázáno jinak. (7) Nejde-li o vznik vlastnictví k jednotkám podle odstavce 6, platí pro vznik vlastnictví k dosavadním jednotkám v dom ustanovení 7; povinnou pílohou k návrhu na povolení

12 vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základ smlouvy o pevodu první jednotky v dom je v tomto pípad smlouva o výstavb podle 18 odst a) 133 odst. 2 obanského zákoníku. 18 (1) Smlouva o výstavb musí obsahovat zejména a) název katastrálního území, parcelní íslo pozemku, na kterém bude stavba provádna, podle údaj katastru nemovitostí 3) a úpravu práv k nmu, b) íslo jednotky vetn jejího pojmenování a umístní v dom, urení rozsahu podlahové plochy jednotky, jejího píslušenství a vybavení a urení, který ze stavebník bude vlastníkem píslušné jednotky, c) urení spolených ástí domu, které budou spolené vlastníkm všech jednotek, a urení spolených ástí domu, které budou spolené vlastníkm jen nkterých jednotek, d) stanovení spoluvlastnického podílu na spolených ástech domu, piemž velikost spoluvlastnického podílu se ídí vzájemným pomrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v dom ( 8 odst. 2), e) zpsob správy domu a pozemku, zejména urení, které záležitosti budou vyhrazeny spolenému rozhodování, kdo spoluvlastníky domu zastupuje navenek, jakým zpsobem se zástupce ustanovuje a na jakou dobu, f) zpsob financování stavebních náklad, výše a splatnost píspvk, popípad rozsah a zpsob ocenní vlastní práce stavebník, g) pravidla pro pispívání spoluvlastník domu na náklady spojené se správou, údržbou a opravami spolených ástí domu jako celku po dokonení výstavby. (2) Ke smlouv o výstavb se pipojují pdorysy všech podlaží, popípad jejich schémata, urující polohu jednotek a spolených ástí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek. (3) Smlouva o výstavb je pílohou žádosti o vydání stavebního povolení. (4) Pokud se stavebník budovy, jejíž výstavba již byla na základ stavebního povolení zahájena, dodaten rozhodne výstavbu budovy dokonit za úasti budoucích vlastník jednotek, uzave s tmito budoucími vlastníky jednotek smlouvu o výstavb a tuto dodaten uzavenou smlouvu o výstavb piloží k návrhu na kolaudaci stavby. (5) Je-li smlouva o výstavb uzavírána v dob, kdy dm s jednotkami je již v takovém stupni rozestavnosti, že je již patrné stavebn technické a funkní uspoádání prvního nadzemního podlaží, ale neexistují dosud rozestavné jednotky [ 2 písm. e) a f)], musí této smlouv pedcházet pevod odpovídajících spoluvlastnických podíl k rozestavné budov. (6) Je-li smlouva o výstavb uzavírána v dob, kdy dm s jednotkami je již rozestavn [ 2 písm. e) a f)], musí této smlouv pedcházet pevod vlastnictví k rozestavným jednotkám. (7) V pípadech uvedených v odstavcích 4 a 5 platí ustanovení 5 odst. 2 obdobn.

13 (8) Nejde-li o stavební zmny podle 17 odst. 3, jsou stavebníci do okamžiku vzniku vlastnictví jednotek ( 17 odst. 6) spoluvlastníky rozestavného domu s jednotkami v takovém rozsahu, v jakém budou spoluvlastnické podíly budoucích vlastník jednotek na spolených ástech domu, urených podle 18 odst. 1 písm. d). 3) 5 odst. 1 zákona NR. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí eské republiky (katastrální zákon). 19 Dm vystavný podle tohoto zákona se na návrh vlastník jednotek vyznaí v katastru nemovitostí podle údaj obsažených ve smlouv o výstavb ( 17 a 18) a podle vyhotoveného geometrického plánu, ísla popisného a kolaudaního rozhodnutí. ÁST TVRTÁ Pevod a pechod vlastnictví jednotky 20 (1) S pevodem nebo pechodem vlastnictví k jednotce pechází spoluvlastnictví spolených ástí domu, popípad další práva a povinnosti spojené s vlastnictvím jednotky a se spoluvlastnictvím spolených ástí domu. (2) Je-li vlastník jednotky podílovým spoluvlastníkem pozemku, lze vlastnictví k jednotce pevést pouze souasn s pevodem spoluvlastnického podílu na pozemku. Pechod vlastnictví k jednotce je podmínn pechodem spoluvlastnického podílu na pozemku. (3) Práva a závazky dosavadního vlastníka budovy, popípad vlastník jednotek v dom, týkající se spolených ástí domu a pozemku, zejména zástavní práva a vcná bemena, pecházejí na nové vlastníky jednotek nabytím vlastnictví k tmto jednotkám. (4) Vlastník jednotky je povinen oznámit spoleenství nabytí vlastnictví jednotky. ÁST PÁTÁ Práva k pozemku 21 (1) S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k pozemku (stavební parcele). Je-li vlastník budovy i vlastníkem pozemku, pevede na vlastníka jednotky s pevodem jednotky i spoluvlastnický podíl na pozemku odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na spolených ástech domu ( 8 odst. 2). Ustanovení pedchozí vty platí i pro pvodního vlastníka budovy a podílového spoluvlastníka pozemku. (2) Nejsou-li spoluvlastníky pozemku všichni vlastníci jednotek v dom nebo nejsou-li spoluvlastníky v pomru, v jakém jsou spoluvlastníky spolených ástí domu ( 8 odst. 2), provedou vlastníci jednotek mezi sebou pevod podíl tak, aby spoluvlastnictví k pozemku odpovídalo spoluvlastnictví spolených ástí domu. Pevod spoluvlastnického podílu k pozemku je souástí smlouvy o pevodu jednotky ( 6).

14 (3) Ustanovení odstavc 1 a 2 platí obdobn i pro úpravu práv k pozemku ureného k výstavb domu. Pevod spoluvlastnických podíl k pozemku je souástí smlouvy o výstavb mezi stavebníky ( 17). (4) Ustanovení odstavc 1 až 3 platí obdobn i v pípad, že vlastník budovy nebo pvodní vlastník nepevedených jednotek v dom má k pozemku jiné právo než právo vlastnické, zejména právo nájmu. Vlastník pozemku upraví práva k pozemku vlastníkm jednotek písemnou smlouvou tak, aby rozsah jejich práv k pozemku odpovídal rozsahu spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu. (5) Nedojde-li mezi vlastníkem jednotky a vlastníkem pozemku ke sjednání písemné smlouvy o úprav práv k pozemku do 31. prosince 2000, vzniká dnem 1. ledna 2001 ve prospch vlastníka jednotky vcné bemeno 10b) k zastavnému pozemku, a to za náhradu. Obsahem vcného bemene je právo vlastníka jednotky spoluužívat zastavný pozemek, a to v rozsahu odpovídajícímu velikosti spoluvlastnického podílu na spolených ástech domu. Dojde-li k pevodu nebo pechodu vlastnictví jednotky, stává se oprávnným z vcného bemene nabyvatel jednotky. (6) Pedmtem vcného bemene podle odstavce 5 je také nádvoí, je-li ze všech stran bytovým domem ohranieno a není-li zastavno stavbou jiného vlastníka. (7) Bytové družstvo, které jako vlastník bytového domu anebo nepevedených jednotek v dom nabylo bezplatn pozemek podle 60a zákona. 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znní zákona. 229/2001 Sb., a pevádí vlastnictví k jednotce fyzické osob, pevede souasn nabyvateli jednotky bezplatn spoluvlastnický podíl na uvedeném pozemku odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na spolených ástech domu ( 8 odst. 2). 10b) 151n a násl. obanského zákoníku. ÁST ŠESTÁ Zvláštní ustanovení 22 Zvláštní ustanovení o pevodu vlastnictví jednotky (1) Pi pevodu vlastnictví k bytu, jehož nájemcem je fyzická osoba, má dosavadní vlastník bytu, popípad vlastník budovy povinnost nabídnout 4) pevod bytu tomuto nájemci. Nepijme-li nájemce tuto nabídku do šesti msíc ode dne, kdy mu byla doruena, mže být byt peveden jiné osob. (2) Po dobu jednoho roku od uplynutí lhty uvedené v odstavci 1 má nájemce pi pevodu bytu právo na jeho pednostní nabytí za podmínek stanovených v 606 obanského zákoníku. Nabídka k pevodu bytu nájemci musí být písemná a musí obsahovat všechny podmínky pevodu. Smlouvu o pevodu bytu je nájemce za výše uvedených podmínek povinen uzavít do tí msíc ode dne doruení nabídky, jinak jeho právo na pednostní nabytí bytu zaniká. Ustanovení 603 odst. 3 obanského zákoníku platí obdobn.

15 (3) Ustanovení odstavc 1 a 2 neplatí pro pronajaté byty nabyté do vlastnictví podle tohoto zákona nebo podle dosavadních pedpis11) a nejedná se o vlastnictví bytu vzniklé podle ustanovení 7, jestliže nájem bytu byl sjednán s vlastníkem bytu - fyzickou osobou. (4) zrušen (5) Smlouvu o pevodu vlastnictví bytu zvláštního urení 14) a bytu v dom zvláštního urení 15) lze uzavít jen se souhlasem toho, kdo takový byt svým nákladem zídil, nebo jeho právního nástupce. Pokud byl takový byt zízen ze státních prostedk nebo stát na jeho zízení pispl, je k pevodu teba souhlasu Ministerstva pro místní rozvoj. (6) Pi pevodu vlastnictví jednotky, která je smluvn užívána fyzickou osobou jako ateliér, má dosavadní vlastník jednotky, popípad vlastník budovy povinnost nabídnout 4) pevod jednotky pednostn jejímu uživateli. To neplatí, jestliže tato jednotka byla nabyta do vlastnictví podle tohoto zákona nebo podle dosavadních pedpis 11) a nejedná se o vlastnictví jednotky vzniklé podle ustanovení 7, jestliže nájem jednotky byl sjednán s vlastníkem jednotky - fyzickou osobou. Nepijme-li uživatel tuto nabídku do šesti msíc ode dne, kdy mu byla doruena, mže být jednotka pevedena jiné osob. (7) Smlouvu o pevodu vlastnictví nebytového prostoru sloužícího úelm civilní ochrany lze uzavít jen po pedchozím souhlasu píslušných orgán. (8) Lhty uvedené v odstavcích 1, 2 a 6 nebží po dobu ízení o urení platnosti i neplatnosti nabídky. 16) 4) 43 a násl. obanského zákoníku. 11) 872 odst. 7 a 8 obanského zákoníku. 12) 7 odst. 1 písm. c) zákona NR. 102/1992 Sb., kterým se upravují nkteré otázky související s vydáním zákona. 509/1991 Sb., kterým se mní, dopluje a upravuje obanský zákoník. 14) 9 zákona NR. 102/1992 Sb. 15) 10 zákona NR. 102/1992 Sb. 16) 39 a 43a obanského zákoníku. 2 odst. 3 zákona. 526/1990 Sb., o cenách. Pevody jednotek bytových družstev 23 (1) Byt v budov ve vlastnictví, popípad spoluvlastnictví bytového družstva (dále jen "družstvo"), jehož nájemcem je fyzická osoba - len družstva, lze pevést jen tomuto lenu družstva. Uvedená podmínka platí i pro byty ve vlastnictví, popípad spoluvlastnictví družstva v domech. (2) Družstvo je povinno uzavít smlouvu o pevodu bytu uvedeného v 24 odst. 1 a 2 s fyzickou osobou - lenem družstva, která je nájemcem bytu a která vyzvala družstvo podle 24 zákona. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech, ve znní zákonného opatení Pedsednictva Federálního shromáždní. 297/1992 Sb., nebo vyzve družstvo do 30. ervna 1995 k uzavení smlouvy o pevodu vlastnictví k tomuto bytu. Smlouva musí být uzavena nejpozdji do 31. prosince 1995, neníli dohodnuto jinak. Tím nejsou dotena ustanovení devizových pedpis. 17)

16 (3) Obdobn se postupuje i u nebytových prostor, u nichž se na financování podílela svým lenským podílem pouze fyzická osoba - len družstva, která je nájemcem, nebo její právní pedchdce. 17) Zákon. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znní zákona. 228/1992 Sb. 24 (1) Jsou-li pevádny byty, garáže a ateliéry v budovách ve vlastnictví, popípad spoluvlastnictví družstev, na jejichž výstavbu byla poskytnuta finanní, úvrová a jiná pomoc podle zvláštních pedpis, 18) do vlastnictví len tchto družstev - fyzických osob, jejichž nájemní vztah k bytu, garáži a ateliéru vznikl po splacení lenského podílu družstvu tmito leny nebo jejich právními pedchdci, jsou tyto pevody bezplatné. (2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro pevody byt, garáží a ateliér v budovách, které k datu úinnosti tohoto zákona byly ve vlastnictví, popípad spoluvlastnictví družstev oznaovaných podle dívjších pedpis jako lidová bytová družstva, 19) pokud se pevádjí z vlastnictví, popípad spoluvlastnictví uvedených družstev do vlastnictví len - fyzických osob, jejichž nájemní vztah k bytu, garáži a ateliéru vznikl na základ skuteností stanovených zákonem. 20) (3) Ustanovení odstavce 1 platí i pro pevody nebytových prostor vzniklých na základ rozhodnutí o zmn užívání stavby 21) z byt, garáží a ateliér uvedených v odstavcích 1 a 2. (4) Je-li v budov ve vlastnictví, popípad ve spoluvlastnictví družstva nebytový prostor vzniklý na základ rozhodnutí o zmn užívání stavby 7) ze spolených prostor budovy, pevede družstvo na základ smlouvy tento nebytový prostor pi pevodu jednotek podle odstavc 1 a 2 do podílového spoluvlastnictví vlastník jednotek bezplatn. Velikost spoluvlastnického podílu se ídí vzájemným pomrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové podlahové ploše všech jednotek v dom, piemž se nepihlíží k podlahové ploše nebytového prostoru uvedeného ve vt první. Obdobn, jak je uvedeno v pedcházejících dvou vtách, se postupuje u nebytových prostor, u nichž se na financování podíleli lenskými podíly pouze nájemci jednotek v budov, popípad dom, nebo jejich právní pedchdci. Ustanovení odstavce 1 platí i pro tyto pevody vlastnictví nebytových prostor. (5) Souástí smlouvy o pevodu jednotky uzavené podle odstavce 1 nebo 2 je závazek nabyvatele uhradit družstvu ástku, která odpovídá nesplaceným úvrm s píslušenstvím poskytnutým družstvu, pipadajícím na pevádný byt, popípad nebytový prostor (garáž, ateliér) k datu pravidelné pololetní splátky úvru ve smyslu odstavce 6 a závazek nabyvatele a družstva vzájemn vypoádat závazky nabyvatele ve vztahu k družstvu. Vlastnictví k jednotce pechází až po splnní tohoto závazku. 22) (6) Družstvo je povinno použít prostedk získaných v píslušném pololetí od nabyvatel jednotek ke splacení úvru viteli 23) (dále jen "banka") spolu s pravidelnou splátkou úvru pipadající na totéž pololetí s urením, kterých jednotek se mimoádná splátka týká. Nedílnou pílohou smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky je potvrzení banky o splacení odpovídající ásti úvru s urením, kterých jednotek se splátka úvru týkala.

17 (7) Souástí smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky z vlastnictví družstva je vzájemné vypoádání prostedk urených na financování oprav a údržby budovy, popípad domu a jednotky a dále prostedk tvoených ze zisku bytového hospodáství (dále jen "prostedky urené k vypoádání"), pipadajících na pevádnou jednotku. Vzájemným vypoádáním se pitom rozumí vyrovnání jak nevyerpaných zstatk, tak vyrovnání nedoplatk ze strany nabyvatele. Nevyerpané prostedky urené k vypoádání pevede družstvo právnické osob zabezpeující správu domu ( 9 až 11). Pro použití pevedených prostedk platí ustanovení 15 obdobn. V pípad, že správa domu není zajišována právnickou osobou, pevede družstvo nevyerpané prostedky urené k vypoádání vlastníku jednotky. (8) Došlo-li k pevodu jednotky z vlastnictví družstva do vlastnictví lena ped úinností tohoto zákona, jsou družstvo a vlastník jednotky povinni vypoádat prostedky urené k vypoádání, pipadající na pevedenou jednotku obdobn podle odstavce 7, a to do šesti msíc ode dne úinnosti tohoto zákona. (9) Pevodem jednotky podle odstavc 1 až 8 zaniká lenství nabyvatele v družstvu bez práva na vrácení lenského podílu pipadajícího na jednotku, pípadn základního lenského vkladu, pokud byl zdrojem financování domu s pevádnými jednotkami. lenství v družstvu však nezaniká, jestliže majetková úast lena v družstvu i po pevodu jednotky dosahuje alespo výše základního lenského vkladu. (10) Vypoádací podíl nabyvatele jednotky, jemuž byla pevedena jednotka podle odstavc 1 až 5 a zaniklo lenství v družstvu, se stanoví podle 233 obchodního zákoníku. 7) 54 a násl. zákona. 50/1976 Sb. 18) Nap. vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí eské socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a pedsedy Státní banky eskoslovenské. 136/1985 Sb., o finanní, úvrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavb a modernizaci rodinných domk v osobním vlastnictví, ve znní vyhlášek. 74/1989 Sb.,. 73/1991 Sb. a. 398/1992 Sb. 19) Zákon. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organizacích, ve znní zákonného opatení Pedsednictva Národního shromáždní. 20/1956 Sb., a následující pedpisy. 20) Zejména 685 a násl. a 871 obanského zákoníku. 21) 85 zákona. 50/1976 Sb. 22) 36 obanského zákoníku. 23) 503 odst. 3 obchodního zákoníku. Zákon. 21/1992 Sb., o bankách, ve znní zákona. 264/1992 Sb. 25 (1) Družstvo mže vyrovnat vypoádací podíly nabyvatel jednotek na základ dohody i jinak, než je uvedeno v 234 odst. 1 obchodního zákoníku. (2) Nedojde-li k dohod podle odstavce 1, je družstvo povinno uhradit nabyvatelm jednotek vypoádací podíly v penzích podle 233 obchodního zákoníku. 26 (1) Nedojde-li k pevodu všech jednotek v budov, popípad v dom, kterých se týká úvr poskytnutý bankou, a splatí-li družstvo bance ást úvru odpovídající pevedeným jednotkám, uzave banka s družstvem dodatek k úvrové smlouv, jehož pedmtem bude ponechání nesplacené ásti úvru, pipadající na nepevedené jednotky, družstvu. Pro podmínky, za

18 nichž je úvr družstvu ponecháván, platí obdobn podmínky, za nichž byla úvrová pomoc družstevní bytové výstavb poskytnuta podle zvláštních pedpis. (2) Družstvo je povinno pojistit nepevedené jednotky v dom tak, aby byl zachován dosavadní rozsah pojištní budovy, odpovídající nepevedeným jednotkám, pokud se tchto jednotek týká úvr ponechaný podle odstavce 1. (3) Pro úvry ponechané družstvu podle odstavce 1 platí ustanovení zvláštních pedpis 24) o úhrad majetkové újmy bance obdobn. Ustanovení pedcházející vty platí obdobn pro úvry ponechané, popípad poskytnuté na základ dodatk uzavených obdobn podle odstavce 1 ped úinností tohoto zákona, pokud byla dodržena ustanovení dosavadních pedpis o vlastnictví k bytm. 11) (4) Na zajištní úvr ponechaných, popípad poskytnutých bankou družstvu podle ustanovení odstavc 1 až 3 vzniká bance zástavní právo. Zástavní právo vázne na jednotkách, popípad na jiné nemovitosti ve vlastnictví družstva, kterých se úvry týkají. (5) Dojde-li k pevodu jednotky podle 24 odst. 1, 3 a 4, ustanovení zvláštních pedpis 25) o povinnosti družstva vrátit státní píspvky se nepoužije. Totéž platí v pípad, že k pevodu byt došlo ped úinností tohoto zákona podle dosavadních pedpis o vlastnictví k bytm a 24, 25, 27 až 28c zákona. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech, ve znní zákonného opatení Pedsednictva Federálního shromáždní. 297/1992 Sb. (6) Dojde-li k pevodu jednotky družstva, na kterou byla poskytnuta finanní, úvrová a jiná pomoc podle zvláštních pedpis, 25) a nejedná se o pevod podle ustanovení 24 odst. 1, 3 a 4, je družstvo povinno vrátit píspvky státu poskytnuté na výstavbu jednotky, s výjimkou ástek poskytnutých podle zvláštních pedpis 26) na úhradu zvýšených náklad ztíženého zakládání stavby, na úhradu náklad spojených s poízením základního technického vybavení a jiného zaízení vyvolaného obecnou potebou a na úhradu vícenáklad nezvyšujících standard bydlení, které nebyly vyvolány požadavky družstva. ástka píspvk, kterou je družstvo povinno vrátit, se snižuje o 1 % ron poínaje rokem kolaudace stavby. 11) 872 odst. 7 a 8 obanského zákoníku. 24) 45 zákona. 21/1992 Sb. 25) Nap. 6 odst. 6 vyhlášky. 136/1985 Sb. 26) Nap. 5 odst. 6 a 7 a 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky.136/1985 Sb. 27 (1) Pokud byly v družstevní bytové výstavb poízeny byty, na které byla poskytnuta finanní, úvrová a jiná pomoc podle pedpis o finanní a úvrové pomoci družstevní bytové výstavb, formou nástaveb a vestaveb do stávajících budov, aniž se budova stala pedmtem podílového spoluvlastnictví družstva a pvodního vlastníka budovy, a je pevádn byt v této budov, jehož se týká vcné bemeno vzniklé podle zvláštních pedpis, 27) platí pro nabývání tchto byt do vlastnictví podle tohoto zákona pimen ustanovení 24 odst. 6, 7 a 9 a 26. Ustanovení 23 platí obdobn. (2) Pevádjící je povinen o pevodu bytu uvdomit družstvo oprávnné z vcného bemene. Nabyvatel je povinen uhradit družstvu ástku, která odpovídá nesplacenému úvru

19 s píslušenstvím poskytnutému družstvu pipadající na pevádný byt k datu pravidelné pololetní splátky úvru. Nejde-li o pevod bytu do vlastnictví fyzické osoby - nájemce bytu, jehož nájemní vztah vznikl po splacení lenského podílu tímto nájemcem nebo jeho právním pedchdcem, je nabyvatel povinen uhradit družstvu dále ástku státního píspvku vypoteného podle 26 odst. 6. Vlastnictví k jednotce pechází na nabyvatele až po splnní jeho uvedených povinností. 22) Povinnost splatit úvr pipadající na pevádný byt podle 24 odst. 4 a vrátit ástku státních píspvk podle 26 odst. 6 má družstvo. Ustanovení 24 odst. 9 platí obdobn. (3) Vcné bemeno vzniklé podle zvláštních pedpis 27) zaniká nabytím vlastnictví k bytu, popípad se omezuje v rozsahu odpovídajícímu pevedenému bytu. V pípad zániku družstva bez právního nástupce vzniká dnem zániku družstva ve prospch dosavadního nájemce bytu poízeného podle odstavce 1 vcné bemeno. Toto vcné bemeno pechází ve stejném rozsahu na jeho právního nástupce. Obdobné vcné bemeno ve stejném rozsahu a s právem pechodu na každého dalšího právního nástupce vzniká ve prospch nájemce bytu v pípad ukonení jeho lenství v družstvu. Obsahem vcného bemene je právo užívat byt a spolené prostory, a to ve stejném rozsahu, jaký byl sjednán mezi nájemcem a družstvem. Pro užívání platí pimen ustanovení obanského zákoníku o nájmu družstevních byt. Ustanovení 151n odst. 3 obanského zákoníku platí pimen.ustanovení 23 platí obdobn. (4) Osoba oprávnná z vcného bemene uhradí ástku, která odpovídá nesplacenému úvru s píslušenstvím, obdobn podle 24 odst. 5 s tím, že ustanovení 24 odst. 5, 6 a 7 platí pimen. Vcné bemeno pechází nebo vzniká až po splnní uvedené podmínky. Vznikem vcného bemene v dsledku zániku družstva nebo lenství v družstvu zaniká nárok na vrácení lenského podílu obdobn podle 24 odst. 9. Ustanovení 24 odst. 10 platí obdobn. Ustanovení 33b vty druhé se nepoužije. 22) 36 obanského zákoníku. 27) 28d zákona. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech, ve znní zákonného opatení Pedsednictva Federálního shromáždní. 297/1992 Sb. 28 Ustanovení 23 až 27 platí obdobn pro pevod jednotek ve vlastnictví, popípad spoluvlastnictví družstev v domech a pro pevod byt uvedených v 27 odst. 1 v domech, u nichž jsou družstva oprávnna z vcného bemene vzniklého podle zvláštních pedpis. 27) 27) 28d zákona. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech, ve znní zákonného opatení Pedsednictva Federálního shromáždní. 297/1992 Sb. ÁST SEDMÁ Vylenní ásti družstva 29 (1) Nájemci nebo vlastníci byt nebo nebytových prostor v budov nebo v budovách, popípad v dom nebo domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva, kteí jsou leny tohoto družstva, mohou rozhodnout o vylenní a vzniku nového družstva. Pro platnost rozhodnutí je teba písemného souhlasu dvoutetinové vtšiny všech tchto len družstva v každé budov, popípad dom. Rozhodnutí musí být písemn oznámeno pedstavenstvu

20 družstva. Rozhodnutí lze pijmout nejpozdji do 31. prosince Rozhodnutí nepodléhá schválení lenskou schzí dosavadního družstva. (2) Pro vznik družstva a pro lenství v nm jinak platí ustanovení obchodního zákoníku s tím, že lenství v dosavadním družstvu se vznikem nového družstva pechází na toto družstvo. Rozhodnutím podle odstavce 1 se dosavadní družstvo nezrušuje. (3) Mezi dosavadním družstvem a novým družstvem se provede vypoádání majetku, práv a povinností, které z dosavadního družstva pecházejí na nové družstvo, piemž se vychází z toho, že toto vypoádání je vzájemné; pokud nedojde k jiné dohod, vypoádává se v penzích. Nedojde-li k jiné dohod, pechází na nové družstvo vlastnictví nebo spoluvlastnictví k budov nebo budovám, popípad domu nebo domm uvedeným v odstavci 1. S pechodem vlastnictví nebo spoluvlastnictví k budov nebo budovám, popípad domu nebo domm pechází na nové družstvo dnem jeho vzniku souhrn majetkových hodnot a zdroj jejich krytí týkajících se této budovy nebo budov, popípad domu nebo dom. Vypoádání se provede v pomru soutu vypoádacích podíl len nového družstva a len dosavadního družstva. Nárok na vypoádání je splatný uplynutím šesti msíc od schválení úetní závrky za rok, v nmž došlo ke vzniku nového družstva. (4) Ustanovení odstavc 1 až 3 se nepoužijí, pokud nedojde ke vzniku nového družstva do 1. ervence ÁST OSMÁ Spolená a pechodná ustanovení 30 (1) S vlastnickým právem k jednotce je nerozlun spjato spoluvlastnictví spolených ástí domu a spoluvlastnictví nebo jiné právo k pozemku. (2) Vznikne-li vcné právo k jednotce, vznikne souasn i na spoluvlastnictví spolených ástí domu. (3) Na spoluvlastnictví spolených ástí domu a na spoluvlastnictví pozemku nelze zajistit práva a povinnosti, aniž by se souasn nezajistily na jednotce. (4) Pokud je jednotka ve spoluvlastnictví, 2) mají spoluvlastníci jednotky postavení vlastníka jednotky a odpovídají vi ostatním vlastníkm jednotek v dom spolen a nerozdíln. 2) 136 a násl. obanského zákoníku. 31 (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, ídí se ustanoveními tohoto zákona i právní vztahy vzniklé ped jeho úinností podle dosavadních pedpis o vlastnictví k bytm. Vznik tchto právních vztah a nároky z nich vzniklé ped úinností tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních pedpis o vlastnictví k bytm.

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994,

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Pro účely tohoto zákona se rozumí Zákon č. 72/1994 Sb., ze dne 24. března 1994 kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

72/1994 Sb. Zákon. ze dne 24. března 1994

72/1994 Sb. Zákon. ze dne 24. března 1994 72/1994 Sb. Zákon ze dne 24. března 1994 kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ---------------- ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č. j. ČÚZK-00090/2014-22 POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více