ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy"

Transkript

1 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt) Zmna: 273/1994 Sb. Zmna: 280/1996 Sb. Zmna: 97/1999 Sb. Zmna: 103/2000 Sb. Zmna: 229/2001 Sb. Zmna: 451/2001 Sb. Zmna: 320/2002 Sb. Zmna: 437/2003 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 1 Pedmt a rozsah úpravy (1) Tento zákon upravuje spoluvlastnictví budovy, u nhož spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorov vymezené ásti budovy a zárove podílovým spoluvlastníkem spolených ástí budovy. (2) Zákon upravuje vznik spoluvlastnictví budovy, práva a povinnosti vlastník byt a nebytových prostor, jejich vzájemné vztahy, spoluvlastnictví spolených ástí budovy a nkterá práva a povinnosti stavebník pi výstavb byt a nebytových prostor v budov ve spoluvlastnictví podle tohoto zákona. (3) Zákon upravuje též práva a povinnosti jiných subjekt v souvislosti se vznikem a s pevodem nebo pechodem spoluvlastnictví budovy podle odstavce 1. (4) Spoluvlastnictví budovy a vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru v ní podle tohoto zákona lze nabýt pouze v budovách, které mají alespo dva byty nebo dva samostatné nebytové prostory nebo alespo jeden byt a jeden samostatný nebytový prostor. 2 Vymezení pojm Pro úely tohoto zákona se rozumí a) budovou trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorov soustedna a navenek uzavena obvodovými stnami a stešními konstrukcemi s nejmén dvma prostorov uzavenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat rovnž sekci se samostatným vchodem, pokud je

2 samostatn oznaena íslem popisným a je tak stavebn technicky uspoádána, že mže plnit samostatn základní funkci budovy. b) bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úadu ureny k bydlení, c) nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úadu ureny k jiným úelm než k bydlení; nebytovými prostory nejsou píslušenství bytu 1) nebo píslušenství nebytového prostoru ani spolené ásti domu, d) domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví taková budova, která je ve spoluvlastnictví podle tohoto zákona (dále jen "dm"), e) rozestavným bytem místnost nebo soubor místností, urených v souladu se stavebním povolením k bydlení, pokud je rozestavn v dom, který je alespo v takovém stupni rozestavnosti, že je již navenek uzaven obvodovými stnami a stešní konstrukcí, f) rozestavným nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, urených v souladu se stavebním povolením k jiným úelm než k bydlení, pokud je rozestavn v dom, který je alespo v takovém stupni rozestavnosti, že je již navenek uzaven obvodovými stnami a stešní konstrukcí, g) spolenými ástmi domu ásti domu urené pro spolené užívání, zejména základy, stecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodišt, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, koárkárny, kotelny, komíny, výmníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, spolené antény, a to i když jsou umístny mimo dm; dále se za spolené ásti domu považují píslušenství 1a) domu (napíklad drobné stavby) a spolená zaízení domu (napíklad vybavení spolené prádelny), h) jednotkou byt nebo nebytový prostor nebo rozestavný byt nebo rozestavný nebytový prostor jako vymezená ást domu podle tohoto zákona, i) podlahovou plochou bytu nebo rozestavného bytu podlahová plocha všech místností, vetn místností, které tvoí píslušenství bytu nebo rozestavného bytu, j) podlahovou plochou nebytového prostoru nebo rozestavného nebytového prostoru podlahová plocha všech místností nebytového prostoru nebo rozestavného nebytového prostoru vetn ploch urených výhradn k užívání s nebytovým prostorem, popípad s rozestavným nebytovým prostorem; do této plochy se zapoítává jednou polovinou podlahová plocha vnitních ochoz a jiných ploch, které jsou souástí meziprostoru, k) zastavným pozemkem pozemek zastavný bytovým domem, ohraniený obvodem bytového domu. 1) 121 odst. 2 obanského zákoníku. 1a) 121 odst. 1 obanského zákoníku. 3 (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, práva a povinnosti vlastník budov a práva a povinnosti spoluvlastník domu a vlastník jednotek (dále jen "vlastník jednotky") upravuje obanský zákoník. Není-li pedmtem spoluvlastnictví jednotka, ustanovení obanského zákoníku o podílovém spoluvlastnictví, 2) se nepoužijí. (2) Právní vztahy k jednotkám se ídí, pokud tento zákon nestanoví jinak, ustanoveními obanského zákoníku a dalších právních pedpis, které se týkají nemovitostí. 2) 136 a násl. obanského zákoníku.

3 4 Prohlášení vlastníka budovy (1) Vlastník budovy svým prohlášením (dále jen "prohlášení") uruje prostorov vymezené ásti budovy, které se za podmínek stanovených tímto zákonem a v souladu se stavebním urením stanou jednotkami [ 2 písm. h)] a spolenými ástmi domu [ 2 písm. g)]. Prohlášení musí mít písemnou formu. Prohlášení je povinnou pílohou návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základ smlouvy o pevodu první jednotky v dom. (2) Prohlášení podle odstavce 1 musí obsahovat a) oznaení budovy údaji podle katastru nemovitostí, 3) íslo jednotky vetn jejího pojmenování a umístní v budov, b) popis jednotek, jejich píslušenství, podlahovou plochu a popis jejich vybavení, c) urení spolených ástí budovy, které budou spolené vlastníkm všech jednotek a urení spolených ástí budovy, které budou spolené vlastníkm jen nkterých jednotek, d) stanovení spoluvlastnických podíl vlastník jednotek na spolených ástech budovy ( 8 odst. 2), e) oznaení pozemku, který je pedmtem pevodu vlastnictví nebo pedmtem jiných práv podle 21, údaji podle katastru nemovitostí, 3) f) práva a závazky týkající se budovy, jejích spolených ástí a práva k pozemku, která pejdou z vlastníka budovy na vlastníky jednotek, g) pravidla pro pispívání spoluvlastník domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami spolených ástí domu, popípad domu jako celku, h) pravidla pro správu spolených ástí domu, popípad domu jako celku, vetn oznaení osoby povené správou domu. (3) K prohlášení se pikládají pdorysy všech podlaží, popípad jejich schémata, urující polohu jednotek a spolených ástí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek. 3) 5 odst. 1 zákona. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znní zákona. 89/1996 Sb. 5 Vznik a zánik vlastnictví jednotky (1) Vlastnictví jednotky podle tohoto zákona spojené se spoluvlastnickým podílem na spolených ástech domu (dále jen "vlastnictví jednotky") vzniká vkladem prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí nebo výstavbou jednotky provedenou na základ smlouvy o výstavb podle tohoto zákona (dále jen "smlouva o výstavb"). (2) Vlastnictví jednotky mže vzniknout rovnž na základ dohody spoluvlastník budovy nebo rozhodnutí soudu o zrušení a vypoádání podílového spoluvlastnictví 3a) budovy nebo na základ dohody nebo rozhodnutí soudu o vypoádání spoleného jmní manžel. 3b) Je-li pedmtem vypoádání podílové spoluvlastnictví budovy, mže vlastnictví jednotek vzniknout jen po pedchozím vypoádání podílového spoluvlastnictví budovy tak, že velikost spoluvlastnických podíl budovy se rovná velikosti spoluvlastnických podíl na

4 spolených ástech domu stanovených podle 8 odst. 2. To platí obdobn, je-li pedmtem vypoádání spoleného jmní manžel budova. (3) Dohoda o vypoádání nebo rozhodnutí soudu o zrušení podílového spoluvlastnictví, popípad o vypoádání spoleného jmní manžel musí obsahovat i náležitosti stanovené pro prohlášení uvedené v 4 odst. 2 a 3. (4) Vznikem vlastnictví jednotek nebo rozestavných jednotek vzniká spoluvlastnictví spolených ástí domu. (5) Zpsobem uvedeným v odstavcích 2 až 4 nelze nabýt do vlastnictví jednotku, pokud je v budov alespo jeden byt, jehož nájemcem je fyzická osoba. (6) Vlastníci všech jednotek v dom mohou uzavít dohodu o tom, že vlastnictví jednotek zmní na podílové spoluvlastnictví budovy. Dohoda musí mít formu notáského zápisu. Vkladem spoluvlastnického práva do katastru nemovitostí podle této dohody zaniká vlastnictví jednotek a vzniká podílové spoluvlastnictví budovy. Velikost spoluvlastnických podíl na budov se rovná velikosti spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu. (7) Je-li vlastníkem všech jednotek v dom jedna osoba, mže formou notáského zápisu prohlásit, že ruší vymezení jednotek v dom a mní vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy. Vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí podle tohoto prohlášení zaniká vlastnictví jednotek a vzniká vlastnictví budovy. 3a) 141 a 142 obanského zákoníku. 3b) 150 obanského zákoníku. ÁST DRUHÁ Pevody vlastnictví jednotek a výkon vlastnického práva k jednotkám 6 Smlouva o pevodu vlastnictví jednotky (1) Smlouva o pevodu vlastnictví jednotky musí krom obecných náležitostí 4) obsahovat a) oznaení budovy nebo domu údaji podle katastru nemovitostí, 3) íslo jednotky vetn jejího pojmenování a umístní v budov, b) popis bytu nebo nebytového prostoru, jejich píslušenství, jejich podlahová plocha a popis vybavení bytu nebo nebytového prostoru, které jsou smlouvou pevádny, c) urení spolených ástí domu vetn urení, které ásti domu jsou spolené vlastníkm jen nkterých jednotek, d) stanovení spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na spolených ástech domu ( 8 odst.2) vetn stanovení spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na spolených ástech domu, které jsou spolené vlastníkm jen nkterých jednotek, e) oznaení pozemku, který je pedmtem pevodu vlastnictví nebo pedmtem jiných práv ve smyslu 21, údaji podle katastru nemovitostí, 3) f) práva a závazky týkající se domu, jeho spolených ástí a práva k pozemku, která pecházejí z dosavadního vlastníka budovy na vlastníka jednotky.

5 (2) Ke smlouv se pikládá pdorys všech podlaží, popípad jejich schemata, urující polohu jednotek, s údaji o podlahových plochách jednotek, jakož i písemný souhlas k pevodu bytu uvedený v 22 odst. 4, 5 a 7. (3) Nedošlo-li k podstatné zmn v charakteru jednotky, musí být zvláštní náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. b), c), e), f) a v odstavci 2 splnny, pouze jde-li o první pevod jednotky do vlastnictví. 3) 5 odst. 1 zákona NR. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí eské republiky (katastrální zákon). 4) 43 a násl. obanského zákoníku. 7 Pevodem vlastnictví k první jednotce za podmínek stanovených tímto zákonem se mní vlastnictví dosavadního vlastníka budovy na vlastnictví zbývajících nepevedených jednotek v dom a na spoluvlastnictví spolených ástí domu. Ustanovení 6 platí pro pevody vlastnictví tchto jednotek obdobn. 8 Vlastnictví spolených ástí domu (1) Spolené ásti domu jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastník jednotek. S pevodem nebo pechodem vlastnictví jednotky pechází spoluvlastnické právo ke spoleným ástem domu. (2) Velikost spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu se ídí vzájemným pomrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v dom. Obdobn se postupuje i u spolených ástí domu, které jsou ve spoluvlastnictví vlastník pouze nkterých jednotek. Spoleenství vlastník jednotek 9 nadpis vypuštn (1) Spoleenství vlastník jednotek (dále jen "spoleenství") je právnická osoba, která je zpsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve vcech spojených se správou, provozem a opravami spolených ástí domu (dále jen "správa domu"), popípad vykonávat innosti v rozsahu tohoto zákona a innosti související s provozováním spolených ástí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Spoleenství mže nabývat vci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory pouze k úelm uvedeným ve vt první. (2) Se souhlasem vlastníka jednotky je spoleenství oprávnno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce vetn píslušných spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu, a to k zajištní pohledávek vyplývajících z úvru poskytnutého na náklady spojené se správou domu. Vlastníci jednotek ruí až do výše ceny jednotky za závazky vyplývající z této smlouvy.

6 (3) Spoleenství vzniká v dom s nejmén pti jednotkami, z nichž alespo ti jsou ve vlastnictví tí rzných vlastník, a to dnem doruení listiny s doložkou o vyznaení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou píslušný státní orgán osvduje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z tchto vlastník. Píslušný katastrální úad vyrozumí ostatní vlastníky jednotek o provedení vkladu vlastnictví jednotky do katastru nemovitostí. Další osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce jiným zpsobem než smlouvou, jsou povinny o tom uvdomit pvodního vlastníka budovy. (4) Pokud družstvo uvedené v 24 odst. 1 a 2, které bylo pvodním vlastníkem budovy, nebo družstvo vzniklé vylenním z pvodního družstva podle 29 plní povinnosti správce podle 9 zákona o vlastnictví byt platného ped úinností tohoto zákona, vznikne spoleenství až prvním dnem kalendáního msíce následujícího po msíci, v nmž budou družstvu dorueny listiny dokládající, že spoluvlastnický podíl na spolených ástech domu se snížil na mén než jednu tvrtinu. Do doby vzniku spoleenství se použijí ustanovení 9, 11 a 15 odst. 2 zákona o vlastnictví byt platná ped úinností tohoto zákona. (5) lenství ve spoleenství vzniká a zaniká souasn s pevodem nebo pechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotky jsou spolenými leny spoleenství. (6) Vlastníci jednotek, kteí nabyli vlastnictví k jednotce nejpozdji dnem vzniku spoleenství za podmínek stanovených v odstavci 3, se stávají leny spoleenství dnem jeho vzniku. lenství dalších vlastník jednotek ve spoleenství vzniká dnem nabytí vlastnictví k jednotce. (7) Orgány spoleenství jsou a) shromáždní vlastník jednotek (dále jen "shromáždní"), b) výbor spoleenství (dále jen "výbor") nebo ten vlastník jednotek, kterého v pípad, že není zvolen výbor, shromáždní poví výkonem funkce výboru (dále jen "povený vlastník"), c) další orgány podle stanov spoleenství. (8) Shromáždní je nejvyšším orgánem spoleenství. První schze shromáždní se musí konat nejdéle do 60 dn po vzniku spoleenství (odstavec 3); svolá ji pvodní vlastník budovy. Na této schzi shromáždní schvaluje stanovy spoleenství a volí orgány spoleenství podle odstavce 7 písm. b) a c). Tato schze se mže konat jen za úasti notáe, který o jejím prbhu, volb a složení orgán spoleenství a schvalování stanov poídí notáský zápis, jehož pílohu tvoí schválené stanovy spoleenství. Náklady na innost orgán spoleenství se považují za náklady spoleenství spojené se správou domu. (9) Pokud se nesejde shromáždní k volb orgán spoleenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní funkci orgán spoleenství vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na spolených ástech domu iní nejmén jednu polovinu, jinak vlastníci jednotek, kteí se stali leny spoleenství dnem jeho vzniku. (10) Pokud shromáždní neschválí stanovy spoleenství, ídí se právní pomry spoleenství vzorovými stanovami vydanými naízením vlády. V pípadech družstev uvedených v 24 odst. 1 a 2, která byla pvodním vlastníkem budovy a vykonávají správu domu, plní funkci orgán spoleenství toto družstvo až do doby, kdy budou orgány spoleenství zvoleny.

7 (11) Výbor je výkonným orgánem spoleenství; musí mít alespo 3 leny. Výbor nebo povený vlastník rozhodují o vcech spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí v tchto vcech nevyhradí shromáždní. Funkní období výboru nebo poveného vlastníka urují stanovy, nesmí však pesáhnout 5 let. (12) K platnosti zvolení len výboru nebo poveného vlastníka je zapotebí, aby na schzi shromáždní byli pítomni vlastníci jednotek, kteí mají vtšinu hlas. len výboru nebo povený vlastník je zvolen, hlasuje-li pro nj nadpoloviní vtšina hlas všech vlastník. Pi hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podíl vlastník jednotek na spolených ástech domu ( 8 odst. 2). (13) Statutárním orgánem spoleenství je výbor nebo povený vlastník. Za výbor jedná navenek jeho pedseda, kterého výbor zvolí z ad len výboru. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán pedsedou výboru a dalším lenem výboru. Je-li statutárním orgánem povený vlastník, postaí k písemnému právnímu úkonu jeho podpis. (14) Stanovy spoleenství musí obsahovat a) sídlo spoleenství a jeho název, který musí obsahovat oznaení domu, pro který vzniklo, a musí v nm být obsaženo slovo "spoleenství", b) pedmt innosti, kterým je správa domu, c) orgány spoleenství, jejich práva a povinnosti a zpsob jejich svolávání, d) práva a povinnosti len spoleenství, e) zpsob úhrady náklad spojených se správou domu, f) zpsob nakládání s majetkem spoleenství. (15) Spoleenství zaniká dnem zániku domu nebo v pípadech uvedených v 5 odst. 6 a 7. 9a (1) Spoleenství je oprávnno init právní úkony, pedevším uzavírat smlouvy ve vcech pedmtu své innosti podle tohoto zákona, zejména k a) zajištní dodávky služeb spojených s užíváním jednotek, b) pojištní domu, c) nájmu v pípadech nájmu spolených ástí domu a dále k nájmu jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastník jednotek. (2) Spoleenství je oprávnno rozhodovat o rozútování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, není-li rozútování cen služeb stanoveno zvláštním právním pedpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu. (3) Spoleenství je oprávnno vlastním jménem vymáhat plnní povinností uložených vlastníkm jednotek k tomu píslušným orgánem spoleenství podle tohoto zákona. 10 nadpis vypuštn (1) Spoleenství se zapisuje do rejstíku spoleenství vlastník jednotek vedeného soudem ureným zvláštním zákonem k vedení obchodního rejstíku 5) (dále jen "rejstík"). Do rejstíku se zapisují tyto údaje:

8 a) název spoleenství, jeho sídlo a identifikaní íslo, b) den vzniku spoleenství, c) orgány spoleenství a jména len výboru nebo jméno poveného vlastníka. (2) Výbor nebo povený vlastník jsou povinni do 60 dn po svém zvolení podat návrh na zápis do rejstíku. K návrhu na zápis se pikládá a) výpis z katastru nemovitostí pro dm s byty a nebytovými prostory, b) notáský zápis o prbhu první schze shromáždní, na níž byly schváleny stanovy spoleenství a zvoleny orgány spoleenství, vetn listiny osvdující pítomnost vlastník jednotek na této schzi, c) schválené stanovy spoleenství. (3) Zápis do rejstíku se provede, jsou-li splnny náležitosti návrhu podle odstavce 2, i v pípad, že nejsou dodrženy lhty stanovené pro konání první schze shromáždní. (4) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro rejstík, jeho vedení a ízení ve vcech rejstíku obdobn ustanovení obchodního zákoníku a obanského soudního ádu vztahující se na obchodní rejstík, jeho vedení a ízení ve vcech obchodního rejstíku. (5) Spoleenství pedloží pihlášku k registraci místn píslušnému správci dan 5a) do 30 dn ode dne, kdy zaalo pobírat píjmy podrobené dani nebo mu vznikla povinnost srážet da nebo zálohy na ni. 5) 27 a násl. obchodního zákoníku. 5a) 33 odst. 2 a 4 zákona. 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk, ve znní pozdjších pedpis. 11 nadpis vypuštn (1) Spoleenství musí alespo jednou ron konat shromáždní. Shromáždní se sejde z podntu výboru nebo poveného vlastníka nebo vlastník jednotek, kteí mají alespo jednu tvrtinu hlas. (2) Shromáždní je schopné usnášení, jsou-li pítomni vlastníci jednotek, kteí mají vtšinu hlas; k pijetí usnesení je zapotebí nadpoloviní vtšiny pítomných hlas. (3) Pi hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podíl vlastník jednotek na spolených ástech domu ( 8 odst. 2); spoluvlastníci jednotky mají postavení vlastníka jednotky (jeden hlas). Pi rovnosti hlas, nebo nedosáhne-li se potebné vtšiny nebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoli vlastníka jednotky soud. Jde-li o dležitou záležitost, mže pehlasovaný vlastník jednotky požádat soud, aby o ní rozhodl. Právo je nutno uplatnit u soudu do 6 msíc ode dne pijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne. (4) K pijetí usnesení o vcech, které jsou obsahem prohlášení podle 4, o schválení nebo o zmn stanov, o uzavení smlouvy o zástavním právu k jednotkám a o rozútování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek podle 9a odst. 2 je zapotebí títvrtinové vtšiny pítomných hlas.

9 (5) K pijetí usnesení o zmn úelu užívání stavby, 6) o zmn stavby, 7) jakož i o podstatných zmnách týkajících se spolených ástí domu je zapotebí souhlasu všech vlastník jednotek. (6) Jsou-li leny spoleenství pouze ti vlastníci jednotek, je zapotebí k pijetí usnesení podle odstavc 2 a 4 souhlasu všech vlastník jednotek. (7) Všechny zmny, které se týkají oznaení jednotek a velikosti spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu, je spoleenství povinno do 30 dn oznámit katastrálnímu úadu. (8) V dom, ve kterém nevzniklo spoleenství, platí pro rozhodování vlastník jednotek pimen ustanovení odstavc 1 až 6. 6) 85 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní zákona. 83/1998 Sb. 7) 54 a násl. zákona. 50/1976 Sb. 12 Z právních úkon týkajících se spolené vci jsou vlastníci jednotek oprávnni a povinni v pomru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podíl ( 8 odst. 2). Práva a povinnosti vlastník jednotek 13 (1) Vlastník jednotky se podílí na správ domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na spolených ástech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak. (2) Vlastník jednotky je povinen na svj náklad odstranit závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo spolených ástech domu zpsobil sám nebo ti, kteí s ním jednotku užívají. K zajištní pravomocn pisouzených pohledávek oprávnných vlastník vzniklých z neplnní povinnosti uvedené ve vt prvé vzniká dnem právní moci rozhodnutí soudu ostatním vlastníkm jednotek zástavní právo k jednotce povinného vlastníka a na vcech movitých obdobn jako zástavní právo na zajištní nájemného. 10) (3) Vlastník jednotky nesmí provádt takové úpravy jednotky, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastník ostatních jednotek. Úpravy, jimiž se mní vzhled domu, mže vlastník jednotky provádt jen se souhlasem všech vlastník jednotek. Úpravy, jimiž se mní vnitní uspoádání domu a zárove velikost spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu, mže vlastník jednotky provádt jen na základ smlouvy o výstavb ( 17) uzavené se všemi vlastníky jednotek v dom. Ustanovení zvláštních právních pedpis7) tím nejsou dotena. (4) Pokud to nezbytn vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popípad domu jako celku, je vlastník jednotky povinen umožnit na pedchozí vyzvání pístup do jednotky. Vlastník jednotky je povinen umožnit instalaci a údržbu zaízení pro mení tepla a vody v jednotce a umožnit odeet namených hodnot.

10 (5) O nájmu a podnájmu bytu platí píslušná ustanovení obanského zákoníku. 8) O nájmu a podnájmu nebytového prostoru platí zvláštní pedpisy. 9) (6) Jsou-li v dom prostory a zaízení, které slouží i jiným osobám než vlastníkm jednotek, nap. kotelny, výmníkové stanice, kryty civilní ochrany, prádelny, sušárny a zaízení provozní povahy, pecházejí práva a povinnosti dosavadního vlastníka budovy, týkající se tchto prostor a zaízení, na vlastníky jednotek, popípad jejich právní nástupce nabytím vlastnictví k jednotce. (7) Vlastníci jednotek ruí za závazky spoleenství v pomru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu. 7) 54 a násl.zákona.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis. 8) 685 a násl. obanského zákoníku. 9) Zákon. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znní pozdjších pedpis. 10) 672 obanského zákoníku. 14 Zasahuje-li vlastník jednotky do práva ostatních vlastník jednotek takovým zpsobem, že podstatn omezuje nebo znemožuje jeho výkon a nesplní povinnosti uložené rozhodnutím soudu, mže soud na návrh spoleenství nebo na návrh nkterého z vlastník naídit prodej jednotky. 15 (1) Vlastníci jednotek jsou povinni pispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neuruje jinak, nesou náklady pomrn podle velikosti spoluvlastnického podílu ( 8 odst. 2). (2) K úelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci jednotek pedem urené finanní prostedky jako zálohu. Výši záloh si urí vlastníci jednotek usnesením shromáždní dopedu tak, aby byly kryty pedpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících msících i v dalších letech. Výši ástky a den její splatnosti sdluje vlastníkm jednotek výbor nebo povený vlastník. Není-li výbor nebo povený vlastník zvolen, rozhoduje se o výši ástek podle odstavce 1 nadpoloviní vtšinou všech vlastník jednotek v dom. Ustanovení 11 odst. 6 platí obdobn. (3) K zajištní pravomocn pisouzených pohledávek vlastník jednotek z povinností uvedených v odstavci 1 vzniká dnem právní moci rozhodnutí soudu vlastníkm jednotek zástavní právo k jednotce povinného vlastníka. (4) Pokud vznikla právnická osoba ( 9), jsou finanní prostedky zálohov poskytnuté vlastníky závazkem právnické osoby vi vlastníkm jednotek. Pi vypoádání závazku právnické osoby vi bývalému vlastníku jednotky se nepihlíží k zálohám, které uhradil jako zálohy podle odstavce 2.

11 16 (1) Pohledávky vlastník jednotek vzniklé z neplnní povinností uvedených v 13 odst. 2 a 15 odst. 1 se pi rozvrhovém jednání uspokojí z podstaty podle 337 odst. 1 obanského soudního ádu po uspokojení pohledávek daní a poplatk, ped ostatními pohledávkami. (2) O vcech movitých, které jsou v jednotce a patí vlastníkovi jednotky nebo osobám, které s ním žijí ve spolené domácnosti, se pi výkonu zástavního práva pimen použijí ustanovení o zástavním právu na zajištní nájemného, 10) s výjimkou vcí vylouených z výkonu rozhodnutí. 10) 672 obanského zákoníku. ÁST TETÍ Výstavba domu 17 (1) Vzájemná práva a povinnosti pi výstavb domu s jednotkami podle 2 písm. h) si stavebníci vymezí smlouvou o výstavb, která musí mít písemnou formu. (2) Je-li souástí smlouvy o výstavb i pevod spoluvlastnických podíl k pozemku v souladu s 21 odst. 3, nabývají stavebníci spoluvlastnická práva k pozemku na základ této smlouvy o výstavb podle zvláštního právního pedpisu. 10a) (3) Smlouvou o výstavb si vymezí stavebníci vzájemná práva a povinnosti i pi výstavb jednotek formou stešní nástavby, pdní vestavby, pístavby nebo pi stavebních úpravách, jimiž vzniknou nové jednotky nebo jimiž se mní velikost jednotky a rozsah jejího píslušenství na úkor spolených ástí domu. (4) Smlouvu o výstavb podle odstavce 3 uzavírají stavebníci, kterými jsou vlastníci jednotek v dom a stavebník (stavebníci) nové jednotky (jednotek). (5) Jsou-li stavebníky vlastník budovy, ve které dosud nejsou vymezeny jednotky, a stavebník (stavebníci) nové jednotky (jednotek), je obsahem smlouvy o výstavb i vymezení jednotek v dosavadní budov podle 4 odst.1, vetn stanovení velikosti spoluvlastnických podíl vlastník jednotek na spolených ástech budovy podle 4 odst. 2 písm. d). Ustanovení 18 odst. 1 písm. c) tím není doteno. (6) Vznikem vlastnictví rozestavné jednotky se mní vlastnictví dosavadního vlastníka budovy na vlastnictví jednotek v dom. Smlouva o výstavb je povinnou pílohou k návrhu na vklad rozestavné jednotky do katastru nemovitostí. Vlastnické právo k jednotkám v dom se zapíše do katastru nemovitostí záznamem na základ smlouvy o výstavb. Jako vlastník jednotky se do katastru nemovitostí zapíše stavebník uvedený ve smlouv o výstavb ( 18 odst. 1), pokud není prokázáno jinak. (7) Nejde-li o vznik vlastnictví k jednotkám podle odstavce 6, platí pro vznik vlastnictví k dosavadním jednotkám v dom ustanovení 7; povinnou pílohou k návrhu na povolení

12 vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základ smlouvy o pevodu první jednotky v dom je v tomto pípad smlouva o výstavb podle 18 odst a) 133 odst. 2 obanského zákoníku. 18 (1) Smlouva o výstavb musí obsahovat zejména a) název katastrálního území, parcelní íslo pozemku, na kterém bude stavba provádna, podle údaj katastru nemovitostí 3) a úpravu práv k nmu, b) íslo jednotky vetn jejího pojmenování a umístní v dom, urení rozsahu podlahové plochy jednotky, jejího píslušenství a vybavení a urení, který ze stavebník bude vlastníkem píslušné jednotky, c) urení spolených ástí domu, které budou spolené vlastníkm všech jednotek, a urení spolených ástí domu, které budou spolené vlastníkm jen nkterých jednotek, d) stanovení spoluvlastnického podílu na spolených ástech domu, piemž velikost spoluvlastnického podílu se ídí vzájemným pomrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v dom ( 8 odst. 2), e) zpsob správy domu a pozemku, zejména urení, které záležitosti budou vyhrazeny spolenému rozhodování, kdo spoluvlastníky domu zastupuje navenek, jakým zpsobem se zástupce ustanovuje a na jakou dobu, f) zpsob financování stavebních náklad, výše a splatnost píspvk, popípad rozsah a zpsob ocenní vlastní práce stavebník, g) pravidla pro pispívání spoluvlastník domu na náklady spojené se správou, údržbou a opravami spolených ástí domu jako celku po dokonení výstavby. (2) Ke smlouv o výstavb se pipojují pdorysy všech podlaží, popípad jejich schémata, urující polohu jednotek a spolených ástí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek. (3) Smlouva o výstavb je pílohou žádosti o vydání stavebního povolení. (4) Pokud se stavebník budovy, jejíž výstavba již byla na základ stavebního povolení zahájena, dodaten rozhodne výstavbu budovy dokonit za úasti budoucích vlastník jednotek, uzave s tmito budoucími vlastníky jednotek smlouvu o výstavb a tuto dodaten uzavenou smlouvu o výstavb piloží k návrhu na kolaudaci stavby. (5) Je-li smlouva o výstavb uzavírána v dob, kdy dm s jednotkami je již v takovém stupni rozestavnosti, že je již patrné stavebn technické a funkní uspoádání prvního nadzemního podlaží, ale neexistují dosud rozestavné jednotky [ 2 písm. e) a f)], musí této smlouv pedcházet pevod odpovídajících spoluvlastnických podíl k rozestavné budov. (6) Je-li smlouva o výstavb uzavírána v dob, kdy dm s jednotkami je již rozestavn [ 2 písm. e) a f)], musí této smlouv pedcházet pevod vlastnictví k rozestavným jednotkám. (7) V pípadech uvedených v odstavcích 4 a 5 platí ustanovení 5 odst. 2 obdobn.

13 (8) Nejde-li o stavební zmny podle 17 odst. 3, jsou stavebníci do okamžiku vzniku vlastnictví jednotek ( 17 odst. 6) spoluvlastníky rozestavného domu s jednotkami v takovém rozsahu, v jakém budou spoluvlastnické podíly budoucích vlastník jednotek na spolených ástech domu, urených podle 18 odst. 1 písm. d). 3) 5 odst. 1 zákona NR. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí eské republiky (katastrální zákon). 19 Dm vystavný podle tohoto zákona se na návrh vlastník jednotek vyznaí v katastru nemovitostí podle údaj obsažených ve smlouv o výstavb ( 17 a 18) a podle vyhotoveného geometrického plánu, ísla popisného a kolaudaního rozhodnutí. ÁST TVRTÁ Pevod a pechod vlastnictví jednotky 20 (1) S pevodem nebo pechodem vlastnictví k jednotce pechází spoluvlastnictví spolených ástí domu, popípad další práva a povinnosti spojené s vlastnictvím jednotky a se spoluvlastnictvím spolených ástí domu. (2) Je-li vlastník jednotky podílovým spoluvlastníkem pozemku, lze vlastnictví k jednotce pevést pouze souasn s pevodem spoluvlastnického podílu na pozemku. Pechod vlastnictví k jednotce je podmínn pechodem spoluvlastnického podílu na pozemku. (3) Práva a závazky dosavadního vlastníka budovy, popípad vlastník jednotek v dom, týkající se spolených ástí domu a pozemku, zejména zástavní práva a vcná bemena, pecházejí na nové vlastníky jednotek nabytím vlastnictví k tmto jednotkám. (4) Vlastník jednotky je povinen oznámit spoleenství nabytí vlastnictví jednotky. ÁST PÁTÁ Práva k pozemku 21 (1) S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k pozemku (stavební parcele). Je-li vlastník budovy i vlastníkem pozemku, pevede na vlastníka jednotky s pevodem jednotky i spoluvlastnický podíl na pozemku odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na spolených ástech domu ( 8 odst. 2). Ustanovení pedchozí vty platí i pro pvodního vlastníka budovy a podílového spoluvlastníka pozemku. (2) Nejsou-li spoluvlastníky pozemku všichni vlastníci jednotek v dom nebo nejsou-li spoluvlastníky v pomru, v jakém jsou spoluvlastníky spolených ástí domu ( 8 odst. 2), provedou vlastníci jednotek mezi sebou pevod podíl tak, aby spoluvlastnictví k pozemku odpovídalo spoluvlastnictví spolených ástí domu. Pevod spoluvlastnického podílu k pozemku je souástí smlouvy o pevodu jednotky ( 6).

14 (3) Ustanovení odstavc 1 a 2 platí obdobn i pro úpravu práv k pozemku ureného k výstavb domu. Pevod spoluvlastnických podíl k pozemku je souástí smlouvy o výstavb mezi stavebníky ( 17). (4) Ustanovení odstavc 1 až 3 platí obdobn i v pípad, že vlastník budovy nebo pvodní vlastník nepevedených jednotek v dom má k pozemku jiné právo než právo vlastnické, zejména právo nájmu. Vlastník pozemku upraví práva k pozemku vlastníkm jednotek písemnou smlouvou tak, aby rozsah jejich práv k pozemku odpovídal rozsahu spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu. (5) Nedojde-li mezi vlastníkem jednotky a vlastníkem pozemku ke sjednání písemné smlouvy o úprav práv k pozemku do 31. prosince 2000, vzniká dnem 1. ledna 2001 ve prospch vlastníka jednotky vcné bemeno 10b) k zastavnému pozemku, a to za náhradu. Obsahem vcného bemene je právo vlastníka jednotky spoluužívat zastavný pozemek, a to v rozsahu odpovídajícímu velikosti spoluvlastnického podílu na spolených ástech domu. Dojde-li k pevodu nebo pechodu vlastnictví jednotky, stává se oprávnným z vcného bemene nabyvatel jednotky. (6) Pedmtem vcného bemene podle odstavce 5 je také nádvoí, je-li ze všech stran bytovým domem ohranieno a není-li zastavno stavbou jiného vlastníka. (7) Bytové družstvo, které jako vlastník bytového domu anebo nepevedených jednotek v dom nabylo bezplatn pozemek podle 60a zákona. 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znní zákona. 229/2001 Sb., a pevádí vlastnictví k jednotce fyzické osob, pevede souasn nabyvateli jednotky bezplatn spoluvlastnický podíl na uvedeném pozemku odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na spolených ástech domu ( 8 odst. 2). 10b) 151n a násl. obanského zákoníku. ÁST ŠESTÁ Zvláštní ustanovení 22 Zvláštní ustanovení o pevodu vlastnictví jednotky (1) Pi pevodu vlastnictví k bytu, jehož nájemcem je fyzická osoba, má dosavadní vlastník bytu, popípad vlastník budovy povinnost nabídnout 4) pevod bytu tomuto nájemci. Nepijme-li nájemce tuto nabídku do šesti msíc ode dne, kdy mu byla doruena, mže být byt peveden jiné osob. (2) Po dobu jednoho roku od uplynutí lhty uvedené v odstavci 1 má nájemce pi pevodu bytu právo na jeho pednostní nabytí za podmínek stanovených v 606 obanského zákoníku. Nabídka k pevodu bytu nájemci musí být písemná a musí obsahovat všechny podmínky pevodu. Smlouvu o pevodu bytu je nájemce za výše uvedených podmínek povinen uzavít do tí msíc ode dne doruení nabídky, jinak jeho právo na pednostní nabytí bytu zaniká. Ustanovení 603 odst. 3 obanského zákoníku platí obdobn.

15 (3) Ustanovení odstavc 1 a 2 neplatí pro pronajaté byty nabyté do vlastnictví podle tohoto zákona nebo podle dosavadních pedpis11) a nejedná se o vlastnictví bytu vzniklé podle ustanovení 7, jestliže nájem bytu byl sjednán s vlastníkem bytu - fyzickou osobou. (4) zrušen (5) Smlouvu o pevodu vlastnictví bytu zvláštního urení 14) a bytu v dom zvláštního urení 15) lze uzavít jen se souhlasem toho, kdo takový byt svým nákladem zídil, nebo jeho právního nástupce. Pokud byl takový byt zízen ze státních prostedk nebo stát na jeho zízení pispl, je k pevodu teba souhlasu Ministerstva pro místní rozvoj. (6) Pi pevodu vlastnictví jednotky, která je smluvn užívána fyzickou osobou jako ateliér, má dosavadní vlastník jednotky, popípad vlastník budovy povinnost nabídnout 4) pevod jednotky pednostn jejímu uživateli. To neplatí, jestliže tato jednotka byla nabyta do vlastnictví podle tohoto zákona nebo podle dosavadních pedpis 11) a nejedná se o vlastnictví jednotky vzniklé podle ustanovení 7, jestliže nájem jednotky byl sjednán s vlastníkem jednotky - fyzickou osobou. Nepijme-li uživatel tuto nabídku do šesti msíc ode dne, kdy mu byla doruena, mže být jednotka pevedena jiné osob. (7) Smlouvu o pevodu vlastnictví nebytového prostoru sloužícího úelm civilní ochrany lze uzavít jen po pedchozím souhlasu píslušných orgán. (8) Lhty uvedené v odstavcích 1, 2 a 6 nebží po dobu ízení o urení platnosti i neplatnosti nabídky. 16) 4) 43 a násl. obanského zákoníku. 11) 872 odst. 7 a 8 obanského zákoníku. 12) 7 odst. 1 písm. c) zákona NR. 102/1992 Sb., kterým se upravují nkteré otázky související s vydáním zákona. 509/1991 Sb., kterým se mní, dopluje a upravuje obanský zákoník. 14) 9 zákona NR. 102/1992 Sb. 15) 10 zákona NR. 102/1992 Sb. 16) 39 a 43a obanského zákoníku. 2 odst. 3 zákona. 526/1990 Sb., o cenách. Pevody jednotek bytových družstev 23 (1) Byt v budov ve vlastnictví, popípad spoluvlastnictví bytového družstva (dále jen "družstvo"), jehož nájemcem je fyzická osoba - len družstva, lze pevést jen tomuto lenu družstva. Uvedená podmínka platí i pro byty ve vlastnictví, popípad spoluvlastnictví družstva v domech. (2) Družstvo je povinno uzavít smlouvu o pevodu bytu uvedeného v 24 odst. 1 a 2 s fyzickou osobou - lenem družstva, která je nájemcem bytu a která vyzvala družstvo podle 24 zákona. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech, ve znní zákonného opatení Pedsednictva Federálního shromáždní. 297/1992 Sb., nebo vyzve družstvo do 30. ervna 1995 k uzavení smlouvy o pevodu vlastnictví k tomuto bytu. Smlouva musí být uzavena nejpozdji do 31. prosince 1995, neníli dohodnuto jinak. Tím nejsou dotena ustanovení devizových pedpis. 17)

16 (3) Obdobn se postupuje i u nebytových prostor, u nichž se na financování podílela svým lenským podílem pouze fyzická osoba - len družstva, která je nájemcem, nebo její právní pedchdce. 17) Zákon. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znní zákona. 228/1992 Sb. 24 (1) Jsou-li pevádny byty, garáže a ateliéry v budovách ve vlastnictví, popípad spoluvlastnictví družstev, na jejichž výstavbu byla poskytnuta finanní, úvrová a jiná pomoc podle zvláštních pedpis, 18) do vlastnictví len tchto družstev - fyzických osob, jejichž nájemní vztah k bytu, garáži a ateliéru vznikl po splacení lenského podílu družstvu tmito leny nebo jejich právními pedchdci, jsou tyto pevody bezplatné. (2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro pevody byt, garáží a ateliér v budovách, které k datu úinnosti tohoto zákona byly ve vlastnictví, popípad spoluvlastnictví družstev oznaovaných podle dívjších pedpis jako lidová bytová družstva, 19) pokud se pevádjí z vlastnictví, popípad spoluvlastnictví uvedených družstev do vlastnictví len - fyzických osob, jejichž nájemní vztah k bytu, garáži a ateliéru vznikl na základ skuteností stanovených zákonem. 20) (3) Ustanovení odstavce 1 platí i pro pevody nebytových prostor vzniklých na základ rozhodnutí o zmn užívání stavby 21) z byt, garáží a ateliér uvedených v odstavcích 1 a 2. (4) Je-li v budov ve vlastnictví, popípad ve spoluvlastnictví družstva nebytový prostor vzniklý na základ rozhodnutí o zmn užívání stavby 7) ze spolených prostor budovy, pevede družstvo na základ smlouvy tento nebytový prostor pi pevodu jednotek podle odstavc 1 a 2 do podílového spoluvlastnictví vlastník jednotek bezplatn. Velikost spoluvlastnického podílu se ídí vzájemným pomrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové podlahové ploše všech jednotek v dom, piemž se nepihlíží k podlahové ploše nebytového prostoru uvedeného ve vt první. Obdobn, jak je uvedeno v pedcházejících dvou vtách, se postupuje u nebytových prostor, u nichž se na financování podíleli lenskými podíly pouze nájemci jednotek v budov, popípad dom, nebo jejich právní pedchdci. Ustanovení odstavce 1 platí i pro tyto pevody vlastnictví nebytových prostor. (5) Souástí smlouvy o pevodu jednotky uzavené podle odstavce 1 nebo 2 je závazek nabyvatele uhradit družstvu ástku, která odpovídá nesplaceným úvrm s píslušenstvím poskytnutým družstvu, pipadajícím na pevádný byt, popípad nebytový prostor (garáž, ateliér) k datu pravidelné pololetní splátky úvru ve smyslu odstavce 6 a závazek nabyvatele a družstva vzájemn vypoádat závazky nabyvatele ve vztahu k družstvu. Vlastnictví k jednotce pechází až po splnní tohoto závazku. 22) (6) Družstvo je povinno použít prostedk získaných v píslušném pololetí od nabyvatel jednotek ke splacení úvru viteli 23) (dále jen "banka") spolu s pravidelnou splátkou úvru pipadající na totéž pololetí s urením, kterých jednotek se mimoádná splátka týká. Nedílnou pílohou smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky je potvrzení banky o splacení odpovídající ásti úvru s urením, kterých jednotek se splátka úvru týkala.

17 (7) Souástí smlouvy o pevodu vlastnictví jednotky z vlastnictví družstva je vzájemné vypoádání prostedk urených na financování oprav a údržby budovy, popípad domu a jednotky a dále prostedk tvoených ze zisku bytového hospodáství (dále jen "prostedky urené k vypoádání"), pipadajících na pevádnou jednotku. Vzájemným vypoádáním se pitom rozumí vyrovnání jak nevyerpaných zstatk, tak vyrovnání nedoplatk ze strany nabyvatele. Nevyerpané prostedky urené k vypoádání pevede družstvo právnické osob zabezpeující správu domu ( 9 až 11). Pro použití pevedených prostedk platí ustanovení 15 obdobn. V pípad, že správa domu není zajišována právnickou osobou, pevede družstvo nevyerpané prostedky urené k vypoádání vlastníku jednotky. (8) Došlo-li k pevodu jednotky z vlastnictví družstva do vlastnictví lena ped úinností tohoto zákona, jsou družstvo a vlastník jednotky povinni vypoádat prostedky urené k vypoádání, pipadající na pevedenou jednotku obdobn podle odstavce 7, a to do šesti msíc ode dne úinnosti tohoto zákona. (9) Pevodem jednotky podle odstavc 1 až 8 zaniká lenství nabyvatele v družstvu bez práva na vrácení lenského podílu pipadajícího na jednotku, pípadn základního lenského vkladu, pokud byl zdrojem financování domu s pevádnými jednotkami. lenství v družstvu však nezaniká, jestliže majetková úast lena v družstvu i po pevodu jednotky dosahuje alespo výše základního lenského vkladu. (10) Vypoádací podíl nabyvatele jednotky, jemuž byla pevedena jednotka podle odstavc 1 až 5 a zaniklo lenství v družstvu, se stanoví podle 233 obchodního zákoníku. 7) 54 a násl. zákona. 50/1976 Sb. 18) Nap. vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí eské socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a pedsedy Státní banky eskoslovenské. 136/1985 Sb., o finanní, úvrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavb a modernizaci rodinných domk v osobním vlastnictví, ve znní vyhlášek. 74/1989 Sb.,. 73/1991 Sb. a. 398/1992 Sb. 19) Zákon. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organizacích, ve znní zákonného opatení Pedsednictva Národního shromáždní. 20/1956 Sb., a následující pedpisy. 20) Zejména 685 a násl. a 871 obanského zákoníku. 21) 85 zákona. 50/1976 Sb. 22) 36 obanského zákoníku. 23) 503 odst. 3 obchodního zákoníku. Zákon. 21/1992 Sb., o bankách, ve znní zákona. 264/1992 Sb. 25 (1) Družstvo mže vyrovnat vypoádací podíly nabyvatel jednotek na základ dohody i jinak, než je uvedeno v 234 odst. 1 obchodního zákoníku. (2) Nedojde-li k dohod podle odstavce 1, je družstvo povinno uhradit nabyvatelm jednotek vypoádací podíly v penzích podle 233 obchodního zákoníku. 26 (1) Nedojde-li k pevodu všech jednotek v budov, popípad v dom, kterých se týká úvr poskytnutý bankou, a splatí-li družstvo bance ást úvru odpovídající pevedeným jednotkám, uzave banka s družstvem dodatek k úvrové smlouv, jehož pedmtem bude ponechání nesplacené ásti úvru, pipadající na nepevedené jednotky, družstvu. Pro podmínky, za

18 nichž je úvr družstvu ponecháván, platí obdobn podmínky, za nichž byla úvrová pomoc družstevní bytové výstavb poskytnuta podle zvláštních pedpis. (2) Družstvo je povinno pojistit nepevedené jednotky v dom tak, aby byl zachován dosavadní rozsah pojištní budovy, odpovídající nepevedeným jednotkám, pokud se tchto jednotek týká úvr ponechaný podle odstavce 1. (3) Pro úvry ponechané družstvu podle odstavce 1 platí ustanovení zvláštních pedpis 24) o úhrad majetkové újmy bance obdobn. Ustanovení pedcházející vty platí obdobn pro úvry ponechané, popípad poskytnuté na základ dodatk uzavených obdobn podle odstavce 1 ped úinností tohoto zákona, pokud byla dodržena ustanovení dosavadních pedpis o vlastnictví k bytm. 11) (4) Na zajištní úvr ponechaných, popípad poskytnutých bankou družstvu podle ustanovení odstavc 1 až 3 vzniká bance zástavní právo. Zástavní právo vázne na jednotkách, popípad na jiné nemovitosti ve vlastnictví družstva, kterých se úvry týkají. (5) Dojde-li k pevodu jednotky podle 24 odst. 1, 3 a 4, ustanovení zvláštních pedpis 25) o povinnosti družstva vrátit státní píspvky se nepoužije. Totéž platí v pípad, že k pevodu byt došlo ped úinností tohoto zákona podle dosavadních pedpis o vlastnictví k bytm a 24, 25, 27 až 28c zákona. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech, ve znní zákonného opatení Pedsednictva Federálního shromáždní. 297/1992 Sb. (6) Dojde-li k pevodu jednotky družstva, na kterou byla poskytnuta finanní, úvrová a jiná pomoc podle zvláštních pedpis, 25) a nejedná se o pevod podle ustanovení 24 odst. 1, 3 a 4, je družstvo povinno vrátit píspvky státu poskytnuté na výstavbu jednotky, s výjimkou ástek poskytnutých podle zvláštních pedpis 26) na úhradu zvýšených náklad ztíženého zakládání stavby, na úhradu náklad spojených s poízením základního technického vybavení a jiného zaízení vyvolaného obecnou potebou a na úhradu vícenáklad nezvyšujících standard bydlení, které nebyly vyvolány požadavky družstva. ástka píspvk, kterou je družstvo povinno vrátit, se snižuje o 1 % ron poínaje rokem kolaudace stavby. 11) 872 odst. 7 a 8 obanského zákoníku. 24) 45 zákona. 21/1992 Sb. 25) Nap. 6 odst. 6 vyhlášky. 136/1985 Sb. 26) Nap. 5 odst. 6 a 7 a 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky.136/1985 Sb. 27 (1) Pokud byly v družstevní bytové výstavb poízeny byty, na které byla poskytnuta finanní, úvrová a jiná pomoc podle pedpis o finanní a úvrové pomoci družstevní bytové výstavb, formou nástaveb a vestaveb do stávajících budov, aniž se budova stala pedmtem podílového spoluvlastnictví družstva a pvodního vlastníka budovy, a je pevádn byt v této budov, jehož se týká vcné bemeno vzniklé podle zvláštních pedpis, 27) platí pro nabývání tchto byt do vlastnictví podle tohoto zákona pimen ustanovení 24 odst. 6, 7 a 9 a 26. Ustanovení 23 platí obdobn. (2) Pevádjící je povinen o pevodu bytu uvdomit družstvo oprávnné z vcného bemene. Nabyvatel je povinen uhradit družstvu ástku, která odpovídá nesplacenému úvru

19 s píslušenstvím poskytnutému družstvu pipadající na pevádný byt k datu pravidelné pololetní splátky úvru. Nejde-li o pevod bytu do vlastnictví fyzické osoby - nájemce bytu, jehož nájemní vztah vznikl po splacení lenského podílu tímto nájemcem nebo jeho právním pedchdcem, je nabyvatel povinen uhradit družstvu dále ástku státního píspvku vypoteného podle 26 odst. 6. Vlastnictví k jednotce pechází na nabyvatele až po splnní jeho uvedených povinností. 22) Povinnost splatit úvr pipadající na pevádný byt podle 24 odst. 4 a vrátit ástku státních píspvk podle 26 odst. 6 má družstvo. Ustanovení 24 odst. 9 platí obdobn. (3) Vcné bemeno vzniklé podle zvláštních pedpis 27) zaniká nabytím vlastnictví k bytu, popípad se omezuje v rozsahu odpovídajícímu pevedenému bytu. V pípad zániku družstva bez právního nástupce vzniká dnem zániku družstva ve prospch dosavadního nájemce bytu poízeného podle odstavce 1 vcné bemeno. Toto vcné bemeno pechází ve stejném rozsahu na jeho právního nástupce. Obdobné vcné bemeno ve stejném rozsahu a s právem pechodu na každého dalšího právního nástupce vzniká ve prospch nájemce bytu v pípad ukonení jeho lenství v družstvu. Obsahem vcného bemene je právo užívat byt a spolené prostory, a to ve stejném rozsahu, jaký byl sjednán mezi nájemcem a družstvem. Pro užívání platí pimen ustanovení obanského zákoníku o nájmu družstevních byt. Ustanovení 151n odst. 3 obanského zákoníku platí pimen.ustanovení 23 platí obdobn. (4) Osoba oprávnná z vcného bemene uhradí ástku, která odpovídá nesplacenému úvru s píslušenstvím, obdobn podle 24 odst. 5 s tím, že ustanovení 24 odst. 5, 6 a 7 platí pimen. Vcné bemeno pechází nebo vzniká až po splnní uvedené podmínky. Vznikem vcného bemene v dsledku zániku družstva nebo lenství v družstvu zaniká nárok na vrácení lenského podílu obdobn podle 24 odst. 9. Ustanovení 24 odst. 10 platí obdobn. Ustanovení 33b vty druhé se nepoužije. 22) 36 obanského zákoníku. 27) 28d zákona. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech, ve znní zákonného opatení Pedsednictva Federálního shromáždní. 297/1992 Sb. 28 Ustanovení 23 až 27 platí obdobn pro pevod jednotek ve vlastnictví, popípad spoluvlastnictví družstev v domech a pro pevod byt uvedených v 27 odst. 1 v domech, u nichž jsou družstva oprávnna z vcného bemene vzniklého podle zvláštních pedpis. 27) 27) 28d zákona. 42/1992 Sb., o úprav majetkových vztah a vypoádání majetkových nárok v družstvech, ve znní zákonného opatení Pedsednictva Federálního shromáždní. 297/1992 Sb. ÁST SEDMÁ Vylenní ásti družstva 29 (1) Nájemci nebo vlastníci byt nebo nebytových prostor v budov nebo v budovách, popípad v dom nebo domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva, kteí jsou leny tohoto družstva, mohou rozhodnout o vylenní a vzniku nového družstva. Pro platnost rozhodnutí je teba písemného souhlasu dvoutetinové vtšiny všech tchto len družstva v každé budov, popípad dom. Rozhodnutí musí být písemn oznámeno pedstavenstvu

20 družstva. Rozhodnutí lze pijmout nejpozdji do 31. prosince Rozhodnutí nepodléhá schválení lenskou schzí dosavadního družstva. (2) Pro vznik družstva a pro lenství v nm jinak platí ustanovení obchodního zákoníku s tím, že lenství v dosavadním družstvu se vznikem nového družstva pechází na toto družstvo. Rozhodnutím podle odstavce 1 se dosavadní družstvo nezrušuje. (3) Mezi dosavadním družstvem a novým družstvem se provede vypoádání majetku, práv a povinností, které z dosavadního družstva pecházejí na nové družstvo, piemž se vychází z toho, že toto vypoádání je vzájemné; pokud nedojde k jiné dohod, vypoádává se v penzích. Nedojde-li k jiné dohod, pechází na nové družstvo vlastnictví nebo spoluvlastnictví k budov nebo budovám, popípad domu nebo domm uvedeným v odstavci 1. S pechodem vlastnictví nebo spoluvlastnictví k budov nebo budovám, popípad domu nebo domm pechází na nové družstvo dnem jeho vzniku souhrn majetkových hodnot a zdroj jejich krytí týkajících se této budovy nebo budov, popípad domu nebo dom. Vypoádání se provede v pomru soutu vypoádacích podíl len nového družstva a len dosavadního družstva. Nárok na vypoádání je splatný uplynutím šesti msíc od schválení úetní závrky za rok, v nmž došlo ke vzniku nového družstva. (4) Ustanovení odstavc 1 až 3 se nepoužijí, pokud nedojde ke vzniku nového družstva do 1. ervence ÁST OSMÁ Spolená a pechodná ustanovení 30 (1) S vlastnickým právem k jednotce je nerozlun spjato spoluvlastnictví spolených ástí domu a spoluvlastnictví nebo jiné právo k pozemku. (2) Vznikne-li vcné právo k jednotce, vznikne souasn i na spoluvlastnictví spolených ástí domu. (3) Na spoluvlastnictví spolených ástí domu a na spoluvlastnictví pozemku nelze zajistit práva a povinnosti, aniž by se souasn nezajistily na jednotce. (4) Pokud je jednotka ve spoluvlastnictví, 2) mají spoluvlastníci jednotky postavení vlastníka jednotky a odpovídají vi ostatním vlastníkm jednotek v dom spolen a nerozdíln. 2) 136 a násl. obanského zákoníku. 31 (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, ídí se ustanoveními tohoto zákona i právní vztahy vzniklé ped jeho úinností podle dosavadních pedpis o vlastnictví k bytm. Vznik tchto právních vztah a nároky z nich vzniklé ped úinností tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních pedpis o vlastnictví k bytm.

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994,

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

72/1994 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

72/1994 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Pro účely tohoto zákona se rozumí a) budovou trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět a rozsah úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994,

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

72/1994 Sb. Zákon. ze dne 24. března 1994

72/1994 Sb. Zákon. ze dne 24. března 1994 72/1994 Sb. Zákon ze dne 24. března 1994 kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994,

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Pro účely tohoto zákona se rozumí Zákon č. 72/1994 Sb., ze dne 24. března 1994 kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994,

72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb.

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. I. Úvod 1. Zásadami pevodu byt a nebytových prostor z majetku Msta Hodonína (dále vlastník) se stanovují pravidla pevodu byt, nebytových

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Byty v katastru nemovitostí

Byty v katastru nemovitostí Byty v katastru nemovitostí Ing. Květa Olivová 23. dubna 2008 Související právní předpisy Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 265/1992 Sb.,

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období USNESENÍ č. 257 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 48. schůze dne 12. září 2001 Návrh poslanců Zuzky

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

S T A N O V Y. "Bytové družstvo Hlavní 2741"

S T A N O V Y. Bytové družstvo Hlavní 2741 S T A N O V Y "Bytové družstvo Hlavní 2741" 1. OBCHODNÍ FIRMA 1. Obchodní firma družstva je "Bytové družstvo Hlavní 2741" (dále jen družstvo) 2. SÍDLO DRUŽSTVA 1. Sídlem družstva je Praha 4, Hlavní 2741/124.

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Msto Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IO: zveejuje

Msto Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IO: zveejuje dle usnesení. 505 Rady msta Vimperk ze dne 22.5.2006 nabídku. 6/06 pronájmu pozemku vhodného pro výstavbu nízkopodlažního bytového domu, zapsaného u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Pedmt úpravy. Vymezení pojm

Pedmt úpravy. Vymezení pojm 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. íjna 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozútování náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody mezi

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R za okres v katastru Praha-východ Brandýs nad Labem Datum vyhlášení kola : 1.22006 Poslední den podání žádosti o nabídnuté

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

ZÁKON č. 72/1994 Sb.,

ZÁKON č. 72/1994 Sb., ZÁKON č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) ve znění

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ---------------- ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č. j. ČÚZK-00090/2014-22 POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #4571/SKL/2014-SKLM@T 4571/SKL/2014-SKLM.j.: UZSVM/SKL/4468/2014-SKLM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3216 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.09.2010 Účinnost od : 22.09.2010 Platnost do: Zpracoval:

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z mimoádného 41. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 14. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM,

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, kteří nevyužili možnosti koupě bytu v rámci 1. nabídek dle Zásad prodeje bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části

Více