ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ"

Transkript

1 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

2 Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora Praha 7 Obsah: a) Údaje o zpracovateli...2 b) Způsob zřízení...3 c) Organizační struktura k 31. prosinci 2005, přehled hlavních činností...3 d) Základní personální údaje...4 e) Údaje o majetku, s nímž je Úřad příslušný hospodařit...6 f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů...7 g) Hodnocení a analýza údajů zaměřené na tyto oblasti: 1. zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů v průběhu roku vyhodnocení údajů o příjmech údaje o podílu státního rozpočtu na financování činností rozbor čerpání mzdových prostředků výdaje na výzkum a vývoj výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie spolupráce se zahraničím, členství v mezinárodních organizacích a zdůvodnění účasti České republiky v těchto organizacích výdaje na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích a o výdajích na zahraniční služební cesty a návazně zhodnocení jejich přínosů údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu a údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich použití v roce přehled hospodářských činností a jiných činností...15 h) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Úřadu...16 i) Odkazy na informace o Úřadu...16 Přílohy 1, 2 a) Údaje o zpracovateli Pplk. Sochora 27, Praha 7 IČ: Tel.: Fax: internetová adresa: 2

3 Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora Praha 7 b) Způsob zřízení (dále jen Úřad ) byl zřízen zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů k 1. červnu 2000 jako ústřední správní úřad pro oblast ochrany osobních údajů. c) Organizační struktura k Příloha č.1 Organizačního řádu (změna k ) Organizační struktura Úřadu pro ochranu osobních údajů Předseda Úřadu Inspektoři Tiskový mluvčí Odbor informatiky Sekce kontrolních a správních činností Sekce ekonomická a provozní Odbor zahraniční Referát kanceláře náměstka sekce kontrolních a správních činností Referát kanceláře náměstka sekce ekonomické a provozní Samostatné oddělení tiskové Odbor analytických činností Samostatné oddělení ekonomické Referát kanceláře předsedy Odbor správních činností Samostatné oddělení provozní Referát poradních útvarů Odbor legislativní a právní Samostatné oddělení personální a mzdové Referát vnitřní kontroly a auditu Inspektorát Spisovna Samostatné oddělení registrační Hlavní aktivitou Úřadu je výkon dozorové činnosti. S ohledem na rozšiřující se kompetence Úřadu v oblasti ochrany soukromí při zasílání obchodních sdělení vymezené zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) došlo v roce 2005 k organizačním změnám Úřadu, týkajících se kontrolní a správní agendy. 3

4 Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora Praha 7 Organizační změny byly vyvolány rovněž usnesením Senátu č. 458/2004, kterým bylo doporučeno předsedovi Úřadu provést některá organizační opatření, jež by vedla ke zlepšení podmínek pro výkon činnosti inspektorů Úřadu. Úřad vydal změnu organizačního řádu, kterou vytvořil sekci kontrolních a správních činností jako nový samostatný útvar, jemuž bylo uloženo provádět jak analýzu došlých podnětů a stížností na porušení práv a povinností při ochraně osobních údajů, tak kontrolní činnost řízenou inspektory Úřadu a rovněž činnost správních agend, týkající se prvoinstančních rozhodnutí o uložení sankce za porušení zákona o ochraně osobních údajů, případně rozhodnutí o uložení přestupku nebo pokuty podle zvláštního zákona, který tuto kompetenci Úřadu svěřil. Samostatným článkem sekce kontrolních a správních činností se stal útvar registrační, vykonávající všechny činnosti související s registrační agendou podle 16 až 18 zákona o ochraně osobních údajů a dále činnosti související s agendou podle 27 tohoto zákona, tj. s procesem předávání osobních údajů do jiných států. Dalším samostatným článkem sekce kontrolních a správních činností se stal útvar s názvem inspektorát, který je rozčleněn do čtyř samostatných oddělení, která spolupracují s inspektory a jejich zaměstnanci jsou začleněni do kontrolních skupin, které inspektoři vykonávající kontrolní činnost Úřadu přímo řídí. V srpnu 2005 bylo ukončeno pětileté funkční období předsedy Úřadu RNDr. Karla Neuwirta a na základě volby Senátu Poslanecké sněmovny ČR byl do funkce navržen a následně s účinností od prezidentem České republiky jmenován novým předsedou Úřadu RNDr. Igor Němec. d) Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců Úřadu podle věku a pohlaví - stav k Věk muži ženy celkem % do 20 let ,00% let ,75% let ,25% let ,50% let ,25% 61 let a více ,25% celkem % % 52,50% 47,50% 100% x 2. Členění zaměstnanců Úřadu podle vzdělání a pohlaví - stav k Vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,00% vyučen ,25% střední odborné ,50% úplné střední ,50% úplné střední odborné ,50% vyšší odborné ,25% vysokoškolské ,00% celkem % 4

5 Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora Praha 7 3. Celkový údaj o průměrných platech k celkem průměrný hrubý měsíční plat Komentář: Výše průměrného hrubého měsíčního platu je ovlivněna výší platu osmi zaměstnanců Úřadu, kteří jsou odměňováni podle zvláštního zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Průměrný měsíční plat zaměstnanců odměňovaných dle zákona č. 143/1992 Sb. o platu, činil ,- Kč. 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2005 počet nástupy 22 odchody Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k Doba trvání počet % do 5 let 55 68,75% do 10 let 25 31,25% do 15 let 0 0,00% do 20 let 0 0,00% nad 20 let 0 0,00% celkem ,00% 6. Jazykové znalosti zaměstnanců Počty vybraných míst, pro které byl stanoven celkový počet kvalifikační požadavek standardizované stanovených jazykové zkoušky, seřazených podle požadavků na úrovně znalostí pracovní místa 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk další jazyky celkem

6 Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora Praha 7 e) Údaje o majetku, s nímž je Úřad příslušný hospodařit v tis. Kč Majetek a závazky (v tis. Kč) Stav k Stav k Dlouhodobý nehmotný majetek - Software (013) , ,70 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek SW (018) 1 206, ,91 Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky (031) 3 043, ,26 - Umělecká díla a předměty (032) 75,39 75,39 - Stavby (021) , ,03 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí (022) , ,86 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , ,10 Pohledávky - Poskytnuté provozní zálohy (314) 432,64 477,89 - Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 96,25 96,25 - Ostatní pohledávky (316) 0,00 17,85 - Pohledávky za zaměstnanci (335) 22,30 13,00 Finační majetek - Ceniny (263) 113,12 16,59 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 465,05 544,53 - Ostatní běžné účty (245) 4 044, ,85 - Příjmový účet (235) 0, ,28 - Běžné účty finančních fondů (225) , ,70 Krátkodobé závazky - Dodavatelé (321) 339,83 335,67 - Přijaté zálohy (324) 0, ,84 - Zaměstnanci (331) 2 030, ,51 - Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 1 345, ,52 - Ostatní přímé daně (342) 516,81 425,78 - Jiné závazky (379) 186,26 193,61 Komentář k jednotlivým položkám: Software zahrnuje software v ceně nad 60. tis. Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje software v ceně do 60. tis. Kč Pozemky jedná se o pozemek, na kterém stojí budova Úřadu Stavby jedná se o budovu Úřadu Samostatné movité věci a soubory mov. věcí a drobný dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje inventář Úřadu Poskytnuté provozní zálohy zahrnuje zálohy poskytnuté dodavatelům (energie, předplatné, apod.) Pohledávky za rozpočtové příjmy jedná se o soudně vymáhanou pohledávku 6

7 Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora Praha 7 Ostatní pohledávky jedná se o dobropis dodavatele neuhrazený do konce roku 2005, úhrada byla provedena podle dohodnutého finančního vypořádání začátkem roku Pohledávky za zaměstnanci jedná se o poskytnutou půjčku z FKSP Ceniny zahrnuje stravenky Ostatní běžné účty zahrnuje prostředky EU na twinningový projekt Bosna i Hercegovina Příjmový účet představuje odvod prostředků rezervního fondu do státního rozpočtu a refundace zahraničních pracovních cest Běžné účty finančních fondů jedná se o účet rezervního fondu, snížení stavu oproti představuje odvod prostředků do státního rozpočtu a použití prostředků rezervního fondu Dodavatelé zahrnuje faktury dodavatelů došlé koncem roku 2005 a uhrazené počátkem roku 2006 Přijaté zálohy jedná se o prostředky EU na twinningový projekt Bosna i Hercegovina Zaměstnanci jedná se o předpis platů zaměstnanců za prosinec 2005 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního. pojištění jedná se o předpis odvodu za prosinec 2005 Ostatní přímé daně jedná se o předpis odvodu daně z příjmu zaměst. za prosinec 2005 Jiné závazky zahrnuje paušální náhrady inspektorům a předsedovi Úřadu za pros Majetek, ke kterému je Úřad příslušný hospodařit je plně využíván, neodepisuje se. Věcná břemena na majetek uvalena nejsou. Budova Úřadu a pozemek na kterém stojí byly pořízeny kupní smlouvou ze dne od Stavební spořitelny. K činily celkové pohledávky Úřadu 605 tis. Kč, celkové závazky činily 11,837 tis. Kč. K zůstaly nevyúčtovány zálohy za dodávky elektřiny, plynu, vody a předplatného novin a časopisů ve výši 477,89 tis.kč, jejichž vyúčtování probíhá v roce 2006 a je v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech, tj. nejsou pohledávkami po lhůtě splatnosti. Jako pohledávku po lhůtě splatnosti vykazuje Úřad jednu pohledávku za účastníkem v konkurzním řízení, která je zároveň pohledávkou, která je předmětem právního sporu a je Úřadem přihlášena do vyrovnání. Jedná se o pohledávku za rozpočtovými příjmy ve výši 96,25 tis.kč za firmou, která vydávala a distribuovala Věstníku Úřadu v letech Tato firma je v konkursním řízení, u Obvodního soudu pro Prahu 7 byl podán návrh na vydání platebního rozkazu s příslušenstvím pro tuto firmu. Řízení doposud probíhá. Žádná pohledávka nebyla Úřadem v roce 2005 odepsána. f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů v tis. Kč Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách a Výdaje celkem , ,67 Dílčí ukazatele výdajů Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , ,79 z toho: platy zaměstnanců , ,45 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , ,78 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ,00 565,61 Výdaje na financování programů , ,48 7

8 Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora Praha 7 Komentář: Závazné ukazatele byly Úřadu stanoveny zákonem č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 a byly Úřadem dodrženy. Úřadu byla vyčleněna částka na zajištění celkových výdajů včetně výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a FKSP ve výši tis. Kč, z toho na financování programu reprodukce majetku evidenční číslo Rozvoj a obnova materiálnětechnické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů byla stanovena částka ve výši tis. Kč (8 066 tis. Kč tvořily investiční prostředky a tis. Kč prostředky běžné). Přečerpání u položky Výdaje na financování programů bylo pokryto z rezervního fondu v souladu s rozpočtovými pravidly. Prostředky státního rozpočtu určené pro Úřad byly použity v souladu s jejich účelovým určením. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2005 vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností Úřadu s dodržením hlediska účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny státnímu rozpočtu s výjimkou převodu do rezervního fondu. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol je uveden jako Příloha č. 2 k této zprávě. Údaje v rozsahu roční účetní závěrky jsou uvedeny jako Příloha č. 1 k této zprávě. g) Hodnocení a analýza údajů zaměřené na tyto oblasti: 1. zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů v průběhu roku V roce 2005 Úřad požádal Ministerstvo financí ČR o dvě rozpočtová opatření: - Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 648/2004 Sb., byla vyhlášena výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb. pro rok V ročním vyjádření činilo navýšení, které nebylo pokryto v rámci schválených ukazatelů kapitoly tis. Kč. Ministerstvo financí svým dopisem ze dne , čj. 14/58 970/ provedlo příslušné rozpočtové opatření v rámci schváleného rozpočtu kapitoly bez zvýšeného nároku na státní rozpočet. - Z důvodu jmenování nového předsedy Úřadu RNDr. Igora Němce k došlo k ukončení pracovního poměru bývalého předsedy RNDr. Karla Neuwirta. Na straně zaměstnavatele bylo nutné posílit položku Jednalo se o prostředky určené na náhradu platu bývalého předsedy ve výši průměrného výdělku v souvislosti s ukončením jeho pracovního poměru - 65, odst. 3 zákoníku práce. Ministerstvo financí svým dopisem ze dne , čj. 14/ / provedlo navržené rozpočtové opatření, které bylo realizováno v rámci rozpočtu kapitoly bez zvýšeného nároku na státní rozpočet. Interní rozpočtová opatření: - V návaznosti na vývoj čerpání a nezbytné změny potřeb Úřadu bylo nutné v průběhu roku provést potřebná dílčí rozpočtová opatření v pravomoci Úřadu. Celkem se jednalo o devět rozpočtových opatření. Závazné ukazatele stanovené Ministerstvem financí ČR byly dodrženy. 8

9 Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora Praha 7 2. vyhodnocení údajů o příjmech Ukazatel schválený Rozpočet 2005 po změnách v tis. Kč Skutečnost 2005 Příjmy celkem ,29 Příjmy nebyly pro rok 2005 rozpočtem rozepsány. Rozpočet příjmů kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů byl naplněn částkou ,29 tisíc Kč. Jednalo se zejména o refundace zahraničních cest zaměstnanců Úřadu Radou Evropy a Evropskou komisí, úroky z finančních prostředků uložených na účtech u ČNB, pojistnou náhradu, převody z vlastních fondů a o příjmy vztahující se k roku 2004 (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů a přídělu do FKSP za prosinec 2004). Na příjmovém účtu se projevilo použití finančních prostředků z rezervního fondu v celkové výši 1 073,30 tisíc Kč, z toho 813,30 tis. Kč na doplnění mobiliáře v prostorách Úřadu v rámci akce Vybavení kanceláří mobiliářem a 260 tis. Kč v rámci akce Elektronická podatelna. Úřad vyhodnotil finanční prostředky deponované na rezervním fondu, které byly převedeny zejména v roce 2004 v celkové částce tis. Kč. Použití bylo původně plánováno v převážné míře na rekonstrukci a modernizaci nově pořízené nemovitosti, určené jako trvalé sídlo Úřadu. Vzhledem k výběru vhodné nemovitosti nebylo nutné realizovat původní záměry v plánovaném rozsahu. Tím bylo umožněno vrátit do státního rozpočtu částku z rezervního fondu v celkové výši tis. Kč. Úroky z finančních prostředků uložených na účtech u ČNB činily 165,81 tis. Kč. Veškeré příjmy Úřadu byly odvedeny do státního rozpočtu 3. údaje o podílu státního rozpočtu na financování činností, příjmy mimorozpočtových fondů a účtů a jejich použití Na financování činnosti Úřadu se státní rozpočet podílel 100 %. V souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do rezervního fondu převedeny kapitálové prostředky ve výši 220 tis. Kč a ostatní běžné prostředky ve výši tis., celkem bylo do rezervního fondu převedeno tis. Kč. Část z prostředků rezervního fondu byla použita na financování podprogramu Vybavení kanceláří mobiliářem, a to ve výši 813,30 tis. Kč. 4. rozbor čerpání mzdových prostředků Prostředky na platy byly čerpány v souladu s rozepsanými ukazateli kapitoly a provedenými rozpočtovými opatřeními v této oblasti. Upravený rozpočet na výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné ve výši tis. Kč byl čerpán částkou ,57 tis. Kč, tzn. plnění na 95,97 %. - podseskupení položek 501 Platy Upravený rozpočet prostředků na platy ve výši tis. Kč byl čerpán částkou ,45 tis. Kč, tj. na 99,92 %. 9

10 Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora Praha 7 Průměrný měsíční plat zaměstnanců Úřadu v roce 2005 činil ,- Kč. Výše průměrného měsíčního platu je ovlivněna výší platu 8 zaměstnanců Úřadu, kteří jsou odměňováni podle zvláštního zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Průměrný měsíční plat zaměstnanců odměňovaných dle zákona č. 143/1992 Sb., o platu, činil ,- Kč, vyjadřuje náročnost plněných úkolů a skutečnost, že v kvalifikační struktuře převládá počet vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců s právním vzděláním a rovněž u zaměstnanců se středoškolským vzděláním je vyžadována značná odborná specializace se zaměřením na kontrolní procesy a aplikaci správního řádu. Pro rok 2005 byl stanoven počet systemizovaných funkčních míst na 77. Plné zaměstnanosti dosáhl Úřad až v druhé polovině roku a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil 76. K měl 80 zaměstnanců (z toho 4 ve výpovědní době). - podseskupení položek 502 Ostatní platby za provedenou práci Upravené rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč byly čerpány částkou 547,34 tis. Kč, tj. na 31,46 % z toho: - odměny za ostatní práce, tzn. práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, byly čerpány převážně na výdaje spojené s činností poradní komise předsedy Úřadu (zvláštní rozkladová komise) a za expertní činnosti pro oblast kontroly osobních údajů. - odstupné nebylo vyplaceno. - podseskupení položek 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Z upravené rozpočtované částky ve výši tis. Kč bylo vyčerpáno ,78 tis. Kč, tj. 96,02 %. Z tohoto podseskupení bylo podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění hrazeno povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 7 509,54 tis. Kč a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 2 591,24 tis. Kč. Na základě našich žádostí provedlo Ministerstvo financí dvě rozpočtová opatření: a) navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů b) na posílení prostředků na platy v souvislosti s ukončením pracovního poměru bývalého předsedy Úřadu. 5. výdaje na výzkum a vývoj Na výzkum a vývoj nebyly Úřadem v roce 2005 vynaloženy žádné výdaje. 10

11 Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora Praha 7 6. výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování Ukazatel schválený Rozpočet 2005 po změnách Skutečnost 2005 v tis. Kč % plnění Kapitálové výdaje 8 066, , ,89 100,47 Běžné výdaje , , ,59 102,07 Rozvoj a obnova materiálnětechnické základny Úřadu celkem , , ,48 101,41 Investiční systémově určené výdaje : Podprogram Pořízení, obnova a provozování ICT ÚOOÚ : Akce Rozšíření programu agendy informačního systému Jedná se trvalý vývoj prostředí a aplikací informačního systému Úřadu. V roce 2005 byly splněny plánované úlohy, program bude dále pokračovat v roce 2006 přípravou a vývojem dalších modulů a agend IS. Akce Reprodukce výpočetních sítí modernizace pasivní a aktivní části sítě Akce zabezpečuje výstavbu rychlých páteřních linek sítě a výměnu všech zastaralých aktivních síťových prvků. Cíl akce byl pro rok 2005 splněn. V roce 2006 bude pokračovat výměna síťových a ochranných prvků internetového připojení a posílení zálohovacího zdroje. Akce Elektronická podatelna pro výstavbu elektronické spisové služby, která je součástí IS ÚOOÚ. Tato akce byla v roce 2005 podle plánu dokončena a nebude dále pokračovat. Úpravy či nové moduly vystavěné nad systémem spisové služby budou dále řešeny v rámci akce Akce Obnova serverů zajišťovala výměnu hardware technologického centra informačního systému z hlediska časové obměny prvků a zároveň z hlediska zvýšení celkové provozní bezpečnosti systému zavedení diskového pole a spřažených serverů. Akce byla v roce 2005 ukončena a nebude dále pokračovat. Akce Pořízení notebooku V rámci této akce byl pořízen ultralehký notebook pro účely zpracovávání agendy a zabezpečení výkonu funkce místopředsedy ve společném evropském dozorovém orgánu pro Europol. Jednalo se o jednorázovou akci, která byla splněna a nebude dále pokračovat. Akce Pořízení notebooků V průběhu roku bylo nutné zajistit pořízení dvou výkonných notebooků s rozšířenou výbavou, určených pro vedoucí zaměstnance. Akce Upgrade serverů Microsoft a operačního systému pracovních stanic Akce byla zaměřena na získání multilicence firmy Microsoft pro operační systémy serverů, pracovních stanic a kancelářské prostředí pracovních stanic. Akce je rozvržena do tříletého období s možností prodloužení na další tři roky. První část platná pro rok 2005 byla splněna, akce bude dále pokračovat v roce

12 Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora Praha 7 Podprogram Reprodukce majetku ÚOOÚ : Akce Stavební úpravy administrativního objektu Po nákupu objektu určeného jako trvalé sídlo Úřadu bylo přistoupeno k upřesnění investičního záměru na provedení nezbytných stavebních úprav. Byla vypracována projektová dokumentace, vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Realizace akce probíhala v letech Předmětem stavební části bylo propojení objektu č.p. 25 a 27, provedení sanačních opatření v suterénu, zrušení lokálních plynových zdrojů tepla a přímotopů v objektu č.p. 25 a napojení nových rozvodů ÚT na stávající plynovou kotelnu vč. příslušné regulace. Součástí rekonstrukce bylo i vybudování sociálního zázemí pro pracovníky úklidu, ostrahy a údržby, včetně přesunutí a úpravy několika WC v souladu s požadavky hygienika na zřízení samostatných předsíněk a umyvadel. Součástí rekonstrukce bylo též technické řešení, které spočívalo ve zrušení samostatných měření el. energie a instalování centrálního elektroměru. Dodavatelem celé akce byla firma MOOPEX, a.s., Praha a realizace byla ukončena kolaudací. Akce Pořízení kuchyňské sestavy V nově rekonstruovaném suterénu byla zřízena denní místnost s čajovou kuchyňkou, určená pro pracovníky údržby, ostrahy, úklidu a řidiče Úřadu. Kuchyňka byla vybavena základní sestavou od firmy LIPKA KUCHYNĚ. Akce Pořízení velkokapacitního vozidla V zájmu zkvalitnění kontrolních i dalších činností Úřadu, v souladu s příslušnými zákony, bylo pořízeno pro přepravu techniky víceúčelové vozidlo zn. VW Touran. Akce Pořízení multifunkčních kopírovacích strojů Akce řešila pořízení náhrady za jeden kopírovací vícefunkční stroj (černobílý) a získání dalšího s možností barevného tisku. Obě zařízení kombinují kopírování, tisk a skenování. Akce byla ukončena. Neinvestiční systémově určené výdaje : Podprogram Pořízení, obnova a provozování ICT ÚOOÚ : Akce P200 Provozování ICT ÚOOÚ V rámci akce je zajišťován provoz informačního systému Úřadu. Čerpání finančních prostředků bylo v roce 2005 dodrženo s malou finanční rezervou. Akce má trvalý charakter. Podprogram Reprodukce majetku ÚOOÚ : Akce Nájemné a služby Akce je určena k zajištění financování základních provozních výdajů Úřadu. Akce Údržba zařízení a DHIM Akce zajišťuje základní údržbu objektu a vybraného technického zařízení Úřadu, včetně pořízení DHIM. 7. poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci Úřadem byla v roce 2003 poskytnuta jedna návratná bezúročná sociální půjčka z prostředků FKSP ve výši ,- Kč. Půjčka je splácena v pravidelných částkách a měla by být plně uhrazena v únoru

13 Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora Praha 7 8. přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Úřad připravil projekt Podpora komisi pro ochranu dat Bosny a Hercegoviny, který byl vybrán výběrovou komisí EU a je evidován pod značkou BA04-IB-OT-01. Úřad, který zastává funkci hlavního partnera projektu, obdržel v roce 2005 finanční zálohu ve výši ,48 EUR, ze které budou financovány plánované výdaje. Pro přijetí finanční zálohy Úřad zřídil účet u Živnostenské banky vedený v EUR. Veškeré výdaje projektu budou plně hrazeny ze schváleného rozpočtu EU a výdaje realizované v ČR budou napojeny na rozpočet Úřadu, včetně alikvotní odměny spojené s přípravou a implementací projektu tzv. Twinning Management Costs. Jedná se o jeden z prvních twinningových projektů pro další země, kde byla ČR vybrána jako vedoucí projektu. Zahájení projektu bylo na základě vícestranné smlouvy stanoveno na a ukončení na březen V roce 2005 finanční prostředky na tento projekt čerpány nebyly. 9. spolupráce se zahraničím, členství v mezinárodních organizacích a zdůvodnění účasti České republiky v těchto organizacích Multilaterální spolupráce: Nejvýznamnější pracovní platformou pro styk a spolupráci jak s Evropskou komisí, tak s partnerskými orgány dozoru v ostatních státech EU je Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů (tzv. WP 29). Jde o prestižní orgán Evropské komise s poradním a nezávislým statutem, jehož zasedání se účastní zástupci nezávislých orgánů dozoru na vysoké úrovni. Po vstupu do EU se může zástupce Úřadu, který byl před vstupem pouze v pozici pozorovatele, podílet jako plnoprávný člen pracovní skupiny na přípravě dokumentů a stanovisek plnou silou svého hlasu a ovlivňovat tak tvorbu politiky EU v dané oblasti. Příležitost pro těsný kontakt a společné řešení problémů Úřadu s příslušným pracovištěm ochrany dat Generálního ředitelství vnitřního trhu (DG Internal Market) Evropské komise se kromě platformy WP 29 nabízí také prostřednictvím účasti na zasedáních Výboru pro ochranu osobních údajů podle článku 31 (tzv. Výbor 31), který je rovněž poradním orgánem, avšak bez statutu nezávislosti. Náklady na dopravu na zasedání WP 29 i Výboru 31 zástupci Úřadu hradí EU. Pravidelný pracovní kontakt si vyžaduje účast na činnosti tří nezávislých společných orgánů dozoru působících v rámci tzv. 3. pilíře EU (pro Europol, Schengen a celní informační systémy). Příkladem spolupráce s obdobnými úřady jiných států EU je velmi efektivní spolupráce se Španělskou agenturou ochrany dat a s rakouským úřadem ve Vídni. Kromě EU Úřad spolupracoval i s orgány jiných mezinárodních organizací, zejména Rady Evropy a OECD, a to nejen účastí na jimi organizovaných nebo spoluorganizovaných akcích typu seminářů a konferencí, ale přímo v jejich pracovních skupinách a výborech. Významná je rovněž účast Úřadu na neformální platformě pravidelných setkání zástupců nezávislých úřadů ochrany osobních údajů ze zemí střední a východní Evropy. V roce 2005 se zástupce Úřadu (převážně předseda) zúčastnil celkem osmi zasedání WP 29, včetně pracovních podskupin. Byly projednány a přijaty významné dokumenty, např. k problematice ochrany dat ve vztahu k právům duševního vlastnictví, technologií radiofrekvenčních identifikátorů (RFID), závazných vnitropodnikových pravidel velkých nadnárodních společností (Binding Corporate Rules), k Vízovému informačnímu systému (VIS), ke standardům pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokumentech, k uchovávání provozních údajů poskytovatelů služeb veřejných elektronických komunikací pro potřeby boje s terorismem a závažnou kriminalitou, k interpretaci článku 26.1 směrnice 95/46/ES o výjimkách při předávání osobních údajů do třetích zemí a k Schengenskému 13

14 Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora Praha 7 informačnímu systému (SIS II). Projednávala se i řada dalších aktuálních otázek bez přijetí konečného stanoviska, např. ke zpracování údajů o pacientech zdravotnických zařízení, ke zdravotním elektronickým knížkám a k prosazování směrnice 2002/58/ES (zejména v oblasti spamu, spywaru apod.). Příležitost pro těsný kontakt a společné řešení problémů s experty tohoto pracoviště Evropské komise se kromě platformy WP 29 Úřadu nabízí také prostřednictvím účasti na zasedáních Výboru pro ochranu osobních údajů podle článku 31 směrnice 95/46/ES (dále jen Výbor 31 ), se kterým Evropská komise konzultuje všechna rozhodnutí a opatření v oblasti ochrany osobních údajů jakožto orgánem s oficiálním zastoupením členských států. V roce 2005 se zástupce Úřadu zúčastnil dvou zasedání Výboru 31. Experti Úřadu se rovněž aktivně zapojovali do práce Mezinárodní pracovní skupiny pro ochranu dat v telekomunikacích (International Working Group on Data Protection in Telecommunications), která se zabývá problematikou ochrany osobních údajů v souvislosti s moderními technologiemi v oblasti telekomunikací. V roce 2005 pokračovala mezirezortní spolupráce Úřadu ve vztahu k orgánům a pracovním skupinám Evropské unie, zejména v rámci Rady/Coreperu. V roce 2005 pokračovala dále úzká spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR, koordinátorem v rámci 3. pilíře EU, v souvislosti s přípravou na přistoupení k Úmluvě o Schengenu, která předpokládá vytvoření Národního schengenského informačního systému (NSIS) s napojením na mezinárodní schengenský informační systém. Úřad pracuje na vytvoření podmínek nezbytných pro výkon dozorových pravomocí v oblasti zpracování velkého počtu osobních údajů vložených do tohoto systému. Půjde nejen o výkon dozoru nad souvisejícími národními aktivitami Policie ČR a jiných domácích orgánů, ale i o plnohodnotnou účast na aktivitách schengenského společného dozorového orgánu (JSA Joint Supervisory Authority of Schengen), kam jsou zatím zástupci Úřadu zváni jako pozorovatelé. Jako řádní členové se pověření pracovníci Úřadu na základě přistoupení k Úmluvě o Europolu již účastní práce společného dozorového orgánu Europolu (JSB Joint Supervisory Body of Europol) a na základě přistoupení k Úmluvě o využití informačních technologií pro celní účely také práce JSA Customs. Úřad se zúčastňoval i práce Odvolacího výboru, jehož úkolem je zabývat se stížnostmi subjektů údajů. v roce 2005 věnoval zvýšenou pozornost problematice schengenské spolupráce, resp. budování Schengenského informačního systému, a to vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika má do schengenského prostoru vstoupit v roce Zástupci Úřadu v roce 2005 působili jako pozorovatelé v rámci Společného dozorového orgánu nad Schengenským informačním systémem. Bilaterální spolupráce V rámci projektu Twinning Light v souladu s nabídkou CZP MF ČR byla s rakouskou stranou podepsána smlouva, která bude financována z prostředků Transition Facility a je evidována pod názvem Pomoc pro ÚOOÚ v oblasti výkonu dozoru v ochraně osobních údajů č. CZ04/IB/OT/02-TL. Hlavním twinningovým partnerem je Institut Ludwiga Boltzmanna pro lidská práva s podporou Rakouské komise ochrany dat. 14

15 Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora Praha výdaje na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích a o výdajích na zahraniční služební cesty a návazně zhodnocení jejich přínosů pro činnost Úřadu V roce 2005 bylo uskutečněno celkem 65 zahraničích pracovních cest. Celkové náklady dosáhly částky 2 256,09 tis. Kč včetně účastnických poplatků. Samostatné cestovní náklady činily 1 982,40 tis. Kč. Všechny pracovní cesty do zahraničí bezprostředně souvisejí zejména s povinností účastnit se v souladu s ustanovením 29 odst. 1, písm. i) zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů v platném znění, mezinárodní spolupráce s obdobnými úřady jiných států, orgány Evropské unie a orgány mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany osobních údajů. 11. údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu a údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich použití v roce 2005 Ukazatel Běžné výdaje platy, ostatní platby za provedenou práci, vč.pojistného a příspěvku FKSP Rozpočet po změnách 2005 Skutečnost 2005 bez převodu do rezervního fondu v tis. Kč Převedeno do rezervního fondu v roce , ,18 0 Běžné prostředky - ostatní , , ,00 Běžné prostředky neinvestiční výdaje ISPROFIN Kapitálové prostředky - kapitálové výdaje ISPROFIN , , , ,89 220,00 Výdaje celkem , ,00 Komentář: V souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do rezervního fondu převedeny kapitálové prostředky ve výši 220 tis. Kč a ostatní běžné prostředky ve výši tis., celkem bylo do rezervního fondu převedeno tis. Kč. Na neinvestiční výdaje sledované v ISPROFIN bylo se zapojením příjmů čerpáno z z rezervního fondu 813,30 tis. Kč. Na investiční výdaje prostředky bylo se zapojením příjmů použito 260 tis. Kč z rezervního fondu. 12. přehled hospodářských činností a jiných činností Úřad nevyvíjel v roce 2005 žádnou hospodářskou ani jinou činnost. 15

16 Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora Praha 7 h) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Úřadu Hlavními skupinami příjemců služeb úřadu jsou fyzické osoby k nimž se osobní údaje vztahují, orgány státní správy, jiné orgány veřejné moci, územní a profesní samospráva, fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby. i) Odkazy na informace o Úřadu Informace o Úřadu o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na internetové adrese: 16

17 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ Strana: 1/ 10 ORGANIZACE: KAP-343 ROZVAHA (BILANCE) :10 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě desetinná místa) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ve znění pozdějších předpisů, ÚDAJŮ s účinností pro organizační složky státu, Sestavená k Název, sídlo a právní forma státní fondy, územní samosprávné celky účetní jednotky: a příspěvkové organizace ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH IČO ÚDAJŮ PPLK. SOCHORA 27 KAP PRAHA 7 OKEČ: Organizační složka státu A K T I V A Název položky Účet Pol. Stav k Stav k a b A. Stálá aktiva pol , , Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) , , Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 005 1, , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek (051) Dlouhodobý nehmotný majetek celkem pol. 02 až , , Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) Oprávky k softwaru (073) Oprávky k ocenitelným právům (074) Oprávky k drobnému dlouhod. nehmotnému majetku (078) Oprávky k ostatnímu dlouhod. nehmotn. majetku (079) Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku celkem p. 10 až Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky (031) 016 3, , Umělecká díla a předměty (032) Stavby (021) , , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) , , Pěstitelské celky trvalých porostů (025) Základní stádo a tažná zvířata (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) Dlouhodobý hmotný majetek celkem pol. 16 až , , Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám (081) Oprávky k samost.movit.věcem a soub.movit.věcí (082) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému maj. (088) Oprávky k ostatnímu dlouhod. hmotnému majetku (089) Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku celkem p.27 až

18 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ Strana: 2/ 11 ORGANIZACE: KAP-343 ROZVAHA (BILANCE) : Název položky Účet Pol. Stav k Stav k a b Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem (061) Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem (062) Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) Půjčky osobám ve skupině (066) Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) Dlouhodobý finanční majetek celkem pol. 34 až B. Oběžná aktiva pol , , Zásoby - Materiál na skladě (112) Pořízení materiálu a Mater. na cestě (111 nebo 119) Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě (132) Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139) Zásoby celkem pol. 43 až Pohledávky - Odběratelé (311) Směnky k inkasu (312) Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) Poskytnuté provozní zálohy (314) Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) Ostatní pohledávky (316) Součet pol. 52 až Pohledávky za účastníky sdružení (358) Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Pohledávky z pevných termínových operací a opcí(373) Součet pol. 61 až Nároky na dot. a ost. zúčt. se stát. rozpočt. (346) Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem ÚSC (348) Součet pol. 67 až Pohledávky za zaměstnanci (335) Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) Jiné pohledávky (378) Opravná položka k pohledávkám (391) Součet pol. 70 až Pohledávky celkem pol

19 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ Strana: 3/ 12 ORGANIZACE: KAP-343 ROZVAHA (BILANCE) : Název položky Účet Pol. Stav k Stav k a b Finanční majetek - Pokladna (261) Peníze na cestě (+/-262) Ceniny (263) Součet pol. 76 až Běžný účet (241) Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb (243) Ostatní běžné účty (245) 082 4, , Součet pol. 80 až , , Majetkové cenné papíry k obchodování (251) Dlužné cenné papíry k obchodování (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) Součet pol. 84 až Finanční majetek celkem pol , , Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočt. prostředků - Základní běžný účet (231) Vkladový výdajový účet (232) 091 X Příjmový účet (235) 092 X Běžné účty peněžních fondů (236) Běžné účty státních fondů (224) Běžné účty finančních fondů (225) , , Součet pol. 90 až , , Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) 097 X Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 098 X Poskytnuté přísp. a dotace přísp. organizacím (203) 099 X Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 X Poskytnuté přísp. a dotace přísp. organizacím (213) 101 X Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 X 0.00 Součet pol. 97 až X Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp. (271) Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvk. org. (273) Poskytnuté přech. výpomoci podnikatel. subj. (274) Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním org. (275) Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) Součet pol. 104 až Limity výdajů (221) 110 X Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) 111 X Materiální náklady (410) 112 X Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 X Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 X Manka a škody (460) 117 X 0.00 Součet pol. 112 až X 0.00 Prostř. rozp. hospod. celkem p , , Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) Kurzové rozdíly aktivní (386) Dohadné účty aktivní (388) Přechodné účty aktivní celkem pol. 120 až AKTIVA CELKEM pol , ,

20 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ Strana: 4/ 13 ORGANIZACE: KAP-343 ROZVAHA (BILANCE) :10 P A S I V A Název položky Účet Pol. Stav k Stav k c d C. Vl.zdr.krytí stál.a oběž.akt.p , , Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku (901) , , Fond oběžných aktiv (902) Fond hospodářské činnosti (903) Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a závazků(+/-909) Majetkové fondy celkem pol. 127 až , , Finanční a peněžní fondy - Fond odměn (911) Fond kulturních a sciálních potřeb (912) Fond rezervní (914) , , Fond reprodukce majetku (916) Peněžní fondy (917) Jiné finanční fondy (918) Finanční a peněžní fondy celkem pol. 132 až , , Zvláštní fondy organizačních složek státu - Státní fondy (921) Ostatní zvláštní fondy (922) Fondy Evropské unie (924) Zvláštní fondy OSS celkem pol. 139, 140 a Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů organizačních složek státu (201) 142 X Financování výdajů územních samosprávných celků(211) 143 X Bankovní účty k limitům organiz. složek státu (223) 144 X Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné čin. OSS (205) 145 X Vyúčtování rozpoč. příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) 146 X Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. OSS (206) 147 X Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. ÚSC (216) 148 X Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) 149 X Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. (272) Zdroje krytí prost. rozpočt. hosp. celkem p.142 až Výsledek hospodaření a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací - Výsledek hospodaření běžného účet. období(+/-963) 152 X Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min.let(+/-932) Výsledek hospodaření ve schval. řízení (+/-931) X b) Převod zúčtování příjmů z minulých let (+/-933) c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) Součet pol. 152 až D. Cizí zdroje pol , , Rezervy - Rezervy zákonné (941) Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy (953) Závazky z pronájmu (954) Dlouhodobé přijaté zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Ostatní dlouhodobé závazky (959) Dlouhodobé závazky celkem pol. 161 až

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více