KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL"

Transkript

1 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

2

3 Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého kalendářního roku 3. Organizační struktura společnosti AGEL a.s., organizační schéma skupiny AGEL ke dni Identifikační údaje společnosti, statutární orgány, vedení společnosti, výbor pro audit 5. Výrok auditora 6. Finanční část I. Účetní závěrka za rok Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích (cash flow) Příloha účetní závěrky 7. Finanční část II. Konsolidovaná účetní závěrka za rok Konsolidovaná rozvaha v plném rozsahu Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu Konsolidovaný přehled o peněžních tocích (cash flow) Příloha konsolidované účetní závěrky k Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 9. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku Zpráva dozorčí rady společnosti 11. Zpráva výboru pro audit 12. Předpokládaný vývoj skupiny AGEL v roce 2013 a v následujících letech

4 Úvodní slovo předsedy představenstva 1.0 Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři, jménem představenstva společnosti AGEL a.s. Vám předkládám výroční zprávu společnosti AGEL a.s. a celé skupiny AGEL, která přináší přehled výsledků dosažených v roce Výroční zpráva má především hodnotící charakter, ale současně obsahuje vize, trendy a cíle pro nejbližší léta. V roce 2012 se nám podařilo potvrdit naše postavení v oblasti poskytování zdravotní péče na území bývalého Československa. Naše skupina jednoznačně prokázala, že dobře řízená soukromá společnost dokáže být v konkurenci poskytovatelů zdravotní péče velmi úspěšná. Přes trvalý pokles úhrady od zdravotních pojišťoven většina našich společností se ve svých výsledcích pohybovala v kladných číslech. To vytvořilo podmínky pro kontinuální růst průměrných mezd, který překročil garantovaný předpoklad daný holdingovou kolektivní smlouvou a přispěl tak k personální stabilizaci celé skupiny. Naši úspěšnou personální politiku potvrzuje ocenění titulem Nejlepší zaměstnavatel Olomouckého kraje a celostátní ocenění Nejlepší progresívní zaměstnavatel ČR. Je velmi potěšující, že v současné nelehké době se nám daří neustále vylepšovat i odbornou úroveň našich pracovišť. Jako soukromá zdravotnická zařízení musíme neustále bojovat s přirozenou nedůvěrou okolí a proto je třeba potvrzovat a vylepšovat povědomí o vysoké kompetenci v poskytování zdravotní péče. Naše zdravotnická zařízení dosahují významných úspěchů i na odborném poli, ať už jde o objev dosud nepoznané formy fibrinogenu v Šumperku nebo zavedení metody mechanické srdeční podpory v Kardiocentru na Podlesí. Mnoho našich kolegů působí vědecky a předává své zkušenosti posluchačům lékařských fakult v Olomouci a Ostravě. V souvislosti s těmito aktivitami došlo k transformaci společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. na Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s., který bude koordinovat veškeré vědecko-výzkumné aktivity v naší skupině. Společnost AGEL a.s. zajišťovala především řídící a koordinační činnost celé skupiny; přímo nebo prostřednictvím svých dceřiných společností ovládala skupinu 36 subjektů zabývajících se poskytováním zdravotní péče či podporou této činnosti a organizační zložku AGEL. Nejdůležitější hodnotou a cíleným výsledkem našeho úsilí byli spokojení pacienti, naši klienti. Permanentní zlepšování úrovně a kvality poskytované zdravotní péče je garantováno skutečností, že všechna naše zdravotnická zařízení jsou úspěšnými absolventy akreditačního řízení Sjednocené akreditační komise ČR. O tom, že toto naše úsilí oceňují i pacienti, svědčí to, že v každoročně pořádané anketě společnosti HCI o nejlepší nemocnici roku jsme se opět umístili na nejvyšších příčkách. V loňském roce společnost AGEL a.s. opět již tradičně uspořádala již 6. ročník Vědeckého sympozia. Téměř 400 odborníků z řad lékařů i sester se sjelo začátkem října 2012 do olomouckého kongresového NH hotelu. Společným tématem byla problematika miniinvazívních přístupů v medicíně a byly zde referovány nejnovější poznatky v kardiologii, ortopedii, onkologii a dalších oborech. Program, který tvořily desítky odborných přednášek, byl i letos rozdělen 2

5 Úvodní slovo předsedy představenstva 1.0 na sekci lékařskou a sesterskou. Mezi přednášejícími vystoupili např. prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., předseda ortopedické společnosti, prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., místopředseda kardiologické společnosti. Sympozia se zúčastnil i děkan Lékařské fakulty UP Olomouc prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., který potvrdil velmi dobrou spolupráci mezi zdravotnickými zařízeními skupiny AGEL a lékařskou fakultou. I tyto osobnosti garantovaly vysokou odbornost a kvalitu letošního sympozia. Na sympoziu byly prezentovány také probíhající granty, které ve skupině AGEL podporují vědeckou činnost. Jejich úroveň je rok od roku větší. Mé poděkování patří všem členům dozorčí rady společnosti AGEL a.s., bez jejichž aktivního zapojení, osobního nasazení a vstřícné spolupráce by dosažení úspěšných výsledků včetně těch loňských, bylo mnohem obtížnější. Děkuji i našim zaměstnancům, bez jejichž úsilí a nasazení bychom nebyli schopni udržet vysokou odbornou i lidskou úroveň v naší společnosti. MUDr. Filip Horák, MBA předseda představenstva společnosti AGEL a.s. 3

6 Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého kalendářního roku 2.0 K 1. lednu 2012 došlo ke změně obchodního názvu společnosti Radioterapie, a.s. na Nemocnice Nový Jičín a.s. a k témuž datu se společnost Nemocnice Nový Jičín a.s. stala provozovatelem zaniklé Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně p.o. Společnost Dopravní zdravotnictví a.s. odkoupila k od MUDr. Marie Pastuchové ordinaci praktického lékaře pro dospělé s místem podnikání v Přerově, Velké Novosady 8. Tím rozšířila svou nabídku služeb na této adrese, kde již provozuje i jiné ambulance. V Nemocnici Valašské Meziříčí a.s. bylo v lednu 2012 otevřeno Centrum redukce hmotnosti a preventivní medicíny zaměřené na skupiny pacientů s nadváhou a mírnou obezitou. Toto centrum se rovněž zaměřuje na vyloučení patologických metabolických příčin obezity, záchyt možných rizikových jedinců a včasnou prevenci civilizačních onemocnění. Dozorčí radou byl dne s účinností od zvolen nový člen představenstva společnosti AGEL a.s. Mgr. Libor Vrba. Rozhodnutím zakladatele společnosti AGEL a.s. ze dne byla založena nová obchodní společnost s pod názvem AGEL SERVIS a.s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: V Nemocnici Přerov, která je součástí společnosti Středomoravská nemocniční a.s., byla slavnostně otevřena rekonstruovaná ambulantní část pavilonu chirurgických oborů. Ambulance byly nově moderně vybaveny, byla zřízena recepce a byl zaveden vyvolávací systém pro pacienty. Celková investice přišla na tis. Kč. Zrekonstruované ambulance Nemocnice Přerov Na základě Projektu rozdělení odštěpení sloučením přešla zdravotní část rozdělované společnosti Artur KOBLITZ, s.r.o., se sídlem v Brně, Okružní 875/19a, PSČ: , IČ , do společnosti Kardiologické centrum AGEL s.r.o. 4

7 Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého kalendářního roku 2.0 V dubnu 2012 byla dokončena komplexní revitalizace pavilonů chirurgie, gynekologicko-porodnického, interního, ředitelství a pavilonu s firemní mateřskou školkou ve Vítkovické nemocnici a.s. Součástí obnovy bylo kompletní zateplení budov a střech, výměna oken a dveří a nová fasáda. Celková investice přišla na 48 milionů korun. Dne byla na základě uzavření zakladatelské smlouvy mezi společností AGEL a.s. a Reprofit International, s.r.o., se sídlem Brno-Černá Pole, Provazníkova 1241/23, PSČ , IČ , založena nová společnost IVF Clinic a.s., jejímž účelem bude poskytování zdravotnických služeb v oboru gynekologie a porodnictví a reprodukční medicína. V období od května do října proběhla kompletní rekonstrukce dvou lůžkových stanic interního oddělení Nemocnice Přerov, Středomoravská nemocniční a.s. Byly vybudovány dvou a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, na každém patře byl vybudován nadstandardní pokoj a izolační pokoj. Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor za účasti hejtmana Olomouckého kraje proběhlo Skupina AGEL se pyšní titulem Nejlepší zaměstnavatel regionu v Olomouckém kraji pro rok října 2012 převzala Ing. Iveta Ostruszková, MBA, členka představenstva společnosti AGEL, prestižní ocenění v respektované soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku Současně získala společnost AGEL ve stejné soutěži 1. místo v kategorii Progresivní zaměstnavatel roku

8 Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého kalendářního roku 2.0 Nemocnice Prostějov získala v srpnu 2012 od Ministerstva zdravotnictví ČR osvědčení o splnění podmínek poskytování cerebrovaskulární péče druhého stupně, tzn. iktového centra a stala se součástí celostátní sítě center poskytujících specializovanou léčbu. Jedná se o druhé pracoviště tohoto zaměření v rámci Olomouckého kraje. Ke konci měsíce srpna 2012 došlo k přestěhování stávající pobočky společnosti MARTEK MEDICAL a.s. v Jesenici u Prahy do nových skladových prostor v areálu Airport Logistic Park v Praze Kněževsi. Na celkové ploše m 2 se vytvořilo více než paletovacích míst. Rovněž byl zde aplikován systém WMS (Warehouse Management System) systém pro optimalizaci řízení skladových zásob a logistiky. Společnost Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o. otevřela 4. října na základě povolení k provozování získaného od Banskobystrického samosprávneho kraja novou veřejnou lékárnu s názvem Nová lekáreň. Ve dnech 4. a 5. října 2012 proběhl v hotelu NH Olomouc Congress 6. ročník vědecko-výzkumného sympozia AGEL, na který se sjelo více jak 400 odborníků z řad lékařů i zdravotních sester z České i Slovenské republiky. Kromě odborných přednášek byly rovněž prezentovány i probíhající granty, které ve společnosti AGEL podporují vědeckou činnost. Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. obdržel v roce 2012 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci OP VK prostředky na realizaci projektu Zdravá společnost s podtitulem Dozvědět se Vyzkoušet si Předávat, který je zaměřen na posilování odpovědného přístupu k vlastnímu zdraví, dále na podporu zdravého životního stylu, motivaci k jeho udržení a zájmu o zdravé prostředí. Finanční podpora, směřující ke vzdělávání široké veřejnosti, bude pokračovat i v roce V závěru roku 2012 byl v areálu Nemocnice Nový Jičín a.s. nainstalován a uveden do provozu babybox, který je již v pořadí 53. schránkou v České republice. Významnou událostí roku 2012 byla kompletní rekonstrukce angiologického sálu v Nemocnici Podlesí a.s. Celková investice do vybavení a stavebních prací převýšila částku 25 milionů korun. Výše uvedená částka byla profinancovaná na základě úvěru, který byl poskytnut na nákup technologií a stavebních úprav v rámci investiční akce Angiolinka/Angiografický sál Nemocnice Podlesí a.s. Nová angiolinka Angiografický komplet Philips Allura Xper FD20/10 patří mezi nejmodernější přístroje v Česku určené pro léčbu srdce. Angiologický sál v Nemocnici Podlesí Rozhodli jsme se sjednotit lékárny v rámci společnosti Repharm, a.s. pod jednu značku LÉKÁRNA AGEL tak, aby síť našich lékáren získala mnohem větší nákupní a marketingovou sílu a také, aby byla podpořena celková image lékáren pod značkou AGEL. V roce 2012 tak proběhl kompletní rebrand lékárenských subjektů ve skupině AGEL. 6

9 Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého kalendářního roku 2.0 7

10 Organizační struktura společnosti AGEL a.s. ke dni VALNÁ HROMADA Dozorčí rada Výbor pro audit Odbor interního auditu Představenstvo Vědecká rada Generální ředitel Sekretariát Praha Zdravotnická zařízení Ombudsman Oddělení PR AGEL a.s. - organizačná zložka Ředitel personálně právních vztahů Obchodní ředitel Finanční ředitel Zdravotní ředitel Provozní ředitel Sekretariát Prostějov Odbor techniky a provozu Odbor úhrad zdravotní péče Odbor pro Slovensko Odbor právních vztahů Odbor marketingu Odbor ekonomický Odbor zdravotní péče Odbor právní a personální metodiky MARTEK MEDICAL a.s. Odbor organizace a řízení ICT Odbor akvizičních projektů Odbor řízení lidských zdrojů Repharm, a.s. Odbor plánování a controllingu Lékařská rada Úsek projektů a klinických studií ZENAGEL a.s. Advokátní kanceláře Avenier, a.s. KTR-Servis s.r.o.

11 Organizační schéma skupiny AGEL ke dni AGEL a.s. AGEL a.s. - organizačná zložka Nemocnice, ambulantní zařízení Distribuce, ostatní společnosti Dialýza Šumperk, spol. s r.o. Šumperská nemocnice a.s. MARTEK MEDICAL a.s. Nemocnice Prostějov odštěpný závod Nemocnice Podlesí a.s. Repharm, a.s. Nemocnice Přerov odštěpný závod Středomoravská nemocniční a.s. Medical Systems a.s. Nemocnice Šternberk odštěpný závod Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. ZENAGEL a.s. Nemocnice s poliklinikou Praha Italská Vítkovická nemocnice a.s. AGEL SERVIS a.s. Poliklinika Nymburk Dopravní zdravotnictví a.s. KTR-Servis s.r.o. Poliklinika Česká Třebová Nemocnice Český Těšín a.s. Distibuce, ostatní Komplement společnosti Nemocnica Zvolen a.s. Poliklinika Ostrava Nemocnice Nový Jičín a.s. Transfúzní služba a.s. Dom sociálnych služieb Krupina n.o. Poliklinika Olomouc Podhorská nemocnice a.s. P&R LAB a.s. CGB laboratoř a.s. Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o. Poliklinika Plzeň Hornická poliklinika s.r.o. Neziskové organizace AGEL DIAGNOSTIC a.s. 1. Oční s.r.o. Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. MEDI RELAX M+M s.r.o. Kardilologické centrum AGEL s.r.o. NADACE AGEL Nemocnica Krompachy spol. s r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. TYMIAN s.r.o. IVF Clinic a.s. Avenier, a.s. AGEL SK a.s. AGEL POLSKA S A Vysvětlivky k barevnému označení společností: Mateřská společnost Dceřiná společnost působící v ČR Vnukovská společnost působící v ČR Dceřiná společnost působící v SR Vnukovská společnost působící v SR Dceřiná společnost působící v PL Organizační složka podniku, odštěpný závod, provozovna Nezisková organizace

12 Identifikační údaje společnosti, statutární orgány, vedení společnosti, výbor pro audit 4.0 Obchodní jméno: AGEL a.s. Den zápisu: 14. června 1990 Společnost AGEL a.s. je s účinností od 1. července 2009 (po změně sídla společnosti) vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3941 IČ: Sídlo: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: Právní forma: Akciová společnost Rozhodující předmět činnosti ke dni : výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Základní kapitál: Kč, splaceno 100,0 % Akcie: ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Převod akcií je podmíněn souhlasem dozorčí rady. Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 10

13 Identifikační údaje společnosti, statutární orgány, vedení společnosti, výbor pro audit 4.0 Dozorčí rada společnosti ke dni Eng. David Hercky, MBA člen Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. předseda PhDr. Dušana Chreneková, MBA člen MUDr. Martin Polach, MBA místopředseda MUDr. Dana Polachová člen Hana Tůmová člen Ing. TOMÁŠ CHRENEK, Ph.D. MUDr. MARTIN POLACH, MBA Eng. DAVID HERCKY, MBA předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady PhDr. DUŠANA CHRENEKOVÁ, MBA MUDr. DANA POLACHOVÁ HANA TŮMOVÁ členka dozorčí rady členka dozorčí rady členka dozorčí rady 11

14 Identifikační údaje společnosti, statutární orgány, vedení společnosti, výbor pro audit 4.0 Představenstvo společnosti ke dni MUDr. Filip Horák, MBA předseda Ing. Iveta Ostruszková, MBA člen MUDr. Milan Leckéši místopředseda Ing. Roman Gavanda člen Ing. Karel Kantor místopředseda Mgr. Libor Vrba člen MUDr. FILIP HORÁK, MBA MUDr. MILAN LECKÉŠI Ing. KAREL KANTOR předseda představenstva místopředseda představenstva místopředseda představenstva Ing. IVETA OSTRUSZKOVÁ, MBA Ing. ROMAN GAVANDA Mgr. LIBOR VRBA členka představenstva člen představenstva člen představenstva 12

15 Identifikační údaje společnosti, statutární orgány, vedení společnosti, výbor pro audit 4.0 Výbor pro audit ke dni Ing. Dana Trezziová MUDr. Martin Polach, MBA Ing. Eva Kalinová předseda místopředseda člen Ing. DANA TREZZIOVÁ MUDr. MARTIN POLACH, MBA Ing. EVA KALINOVÁ předsedkyně výboru pro audit místopředseda výboru pro audit členka výboru pro audit 13

16 Organizační složka podniku zahraniční osoby AGEL a.s. se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: , identifikační číslo: Označení organizační složky: AGEL a.s. organizačná zložka Sídlo organizační složky: Bratislava, Prepoštská 2088/6, PSČ Předmět podnikání: Koupě zboží na účely jeho prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod) nebo jiným provozovatelům živnosti (velkoobchod): maloobchod a velkoobchod s papírenskými výrobky, knihami, tiskovinami, školními a kancelářskými potřebami s tiskem, časopisy, novinami, s knihami, se zvukovými a audiovizuálními záznamy, s nenahranými nosiči záznamů, s kancelářskými potřebami, se školskými potřebami, s tapetami, se speciálním papírem, s papírovými hygienickými výrobky. Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb: zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy, zprostředkovatelská činnost v oblasti automatizovaného zpracování dat, zprostředkovatelská činnost v oblasti výzkumu, vývoje, přírodních, technických a společenských věd. Činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců: marketingové poradenství, mediální poradenství, poradenství a certifikace v oblasti systémů řízení a kvality, poradenství a certifikace kvality služeb a osob, poradenská činnost v oblasti zdravého životního stylu a zdravé výživy, poradenská činnost v oblasti personálního managementu, konzultační, poradenské a tréninkové služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů (koučing). Vedení účetnictví. Provádění mimoškolní vzdělávací činnosti: organizování kurzů, školení a seminářů, uskutečňování školicích aktivit v oblasti podpory prodeje, výroby a obchodu. Provádění vzdělávacích programů v oblasti sociálních služeb zaměřených na provádění vybraných pracovních činností a na další vzdělávání. 14

17 Organizační složka podniku zahraniční osoby AGEL a.s. se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: , identifikační číslo: Reklamní a marketingové služby: výroba, zpracování a distribuce reklamního materiálu, realizace reklamních kampaní, šíření reklamy různými způsoby (v novinách, periodikách, v rozhlase, televizi, na internetu a jiných médiích), umísťování venkovních reklam billboardy, panely, nástěnky, stojany, (lepení, vyvěšování ), pronájem reklamních ploch, zabezpečování marketingových kampaní, marketingy na místě přímého prodeje, konzultační služby v oblasti marketingu, inzertní činnost. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd. Průzkum trhu a veřejného mínění: zjišťování potencionálu trhu, úrovně informovanosti, akceptace a obeznámení se se zbožím a službami, nákupními zvyklostmi spotřebitelů za účelem propagace prodeje a vývoje nového zboží a služeb, rozbory výsledků. Vedoucí organizační složky: MUDr. Milan Leckéši, bytem: Valašské Meziříčí, Třanovského 1331, PSČ: Vedoucí organizační složky je oprávněn jménem zahraniční právnické osoby činit veškeré právní úkony související s touto organizační složkou. Při podepisování jménem zahraniční právnické osoby v rozsahu týkajícím se organizační složky připojí vedoucí organizační složky svůj podpis k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě zahraniční právnické osoby s dodatkem organizační složka. Doba trvání organizační složky: Organizační složka podniku zahraniční osoby s obchodní firmou AGEL a.s. organizačná zložka se zakládá na dobu určitou, a to dle práva platného na území České republiky. Zřizovatel a jeho právní forma: AGEL a.s. se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: , identifikační číslo: , společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka

18 Výrok auditora

19 Výrok auditora

20 Příloha účetní závěrky za rok

21 Finanční část I. Účetní závěrka za rok Rozvaha v plném rozsahu 6.2. Výkaz zisku a ztráty 6.3. Přehled o změnách vlastního kapitálu 6.4. Přehled o peněžních tocích (cash flow) 6.5. Příloha účetní závěrky 19

22 Finanční část I. Účetní závěrka za rok ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2012 Název společnosti: Sídlo: Právní forma: AGEL a.s. Mathonova 291/1, Prostějov akciová společnost IČ: Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 17. května Statutární orgán účetní jednotky Podpis MUDr. Filip Horák, MBA předseda představenstva Ing. Karel Kantor místopředseda představenstva 20

23 Rozvaha v plném rozsahu k datu AGEL a.s.; Mathonova 291/1, Prostějov; IČ v tisících Kč Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly ovládaná osoba B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba C.III.6. Stát daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy

24 Rozvaha v plném rozsahu k datu Brutto Korekce Netto Netto C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období

25 Rozvaha v plném rozsahu k datu AGEL a.s.; Mathonova 291/1, Prostějov; IČ v tisících Kč PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) B. Cizí zdroje B.II. Dlouhodobé závazky B.II.9. Jiné závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát daňové závazky a dotace B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení 233 C.I.2. Výnosy příštích období

26 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění období končící k AGEL a.s.; Mathonova 291/1, Prostějov; IČ Období do v tisících Kč Období do II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky

27 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění období končící k Období do Období do XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. splatná Q 2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

28 Přehled o změnách vlastního kapitálu k datu AGEL a.s.; Mathonova 291/1, Prostějov; IČ v tisících Kč Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Dopad fúze IKIS Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Vyplacené dividendy a tantiémy Oceňovací rozdíl z přecenění fin. investic Výdaje z ostatních fondů Výsledek hospodaření za běžné období Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Vyplacené dividendy a tantiémy Oceňovací rozdíl z přecenění fin. investic Přijaté dary Výdaje z ostatních fondů Výsledek hospodaření za běžné období Stav k

29 Přehled o peněžních tocích (cash flow) období končící k AGEL a.s.; Mathonova 291/1, Prostějov; IČ v tisících Kč Období do Období do P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu závazků z financování C.2. Dopady změn vlastního kapitálu C.2.5. Přímé platby na vrub fondů C.2.6. Vyplacené dividendy a tantiémy C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

30 Příloha účetní závěrky za rok Název: Sídlo: Právní forma: AGEL a.s. Mathonova 291/1, Prostějov akciová společnost IČ: OBECNÉ ÚDAJE Založení a charakteristika společnosti Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období Organizační struktura společnosti Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni Identifikace skupiny ÚČETNÍ METODY Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Finanční majetek Pohledávky Závazky Rezervy Úvěry Daně Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Finanční leasing Výnosy Použití odhadů Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období Skupinová registrace k DPH Organizační složka AGEL a.s Přehled o peněžních tocích

31 Příloha účetní závěrky za rok DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Majetek najatý formou finančního leasingu Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Dohadné účty aktivní Časové rozlišení aktivní Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Dohadné účty pasivní Bankovní úvěry Odložená daň z příjmů Výnosy z běžné činnosti Služby Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány Daně a poplatky Provozní výnosy a náklady Finanční výnosy a náklady Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty Závazky neuvedené v rozvaze Události, které nastaly po datu účetní závěrky

32 Příloha účetní závěrky za rok OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika společnosti AGEL a.s. (dále jen společnost ) byla založena společenskou smlouvou dne 14. května 1990 a zapsána v obchodním rejstříku dne 14. června Valná hromada rozhodla dne o přeměně právní formy společnosti z dosavadní AGEL s.r.o. na AGEL a.s. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3941 dne Z důvodu změny sídla společnosti byla od 26. dubna 2005 do společnost vedena v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddílu B, vložka Z důvodu změny sídla společnosti v roce 2009 na Prostějov, Mathonova 291/1 je společnost vedena v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, složka Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby. Fyzické a právnické osoby podílející se na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: Akcionář/společník % podílu na základním kapitálu Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. 75 MUDr. Martin Polach, MBA 25 Celkem Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V obchodním rejstříku nebyly provedeny změny Organizační struktura společnosti Organizační schéma společnosti je obsaženo v příloze číslo 1 tohoto dokumentu. Společnost založila 21. září 2011 organizační složku na Slovensku a výkazy představují konsolidovaná čísla za obě části společnosti, viz také bod

33 Příloha účetní závěrky za rok Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni Představenstvo Dozorčí rada Funkce Předseda Místopředseda Místopředseda Člen Člen Člen Předseda Místopředseda Člen Člen Člen Člen Jméno MUDr. Filip Horák, MBA Ing. Karel Kantor MUDr. Milan Leckéši Ing. Roman Gavanda Ing. Iveta Ostruszková, MBA Mgr. Libor Vrba Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. MUDr. Martin Polach, MBA MUDr. Dana Polachová PhDr. Dušana Chreneková, MBA Eng. David Hercky, MBA Hana Tůmová 1.5. Identifikace skupiny Společnost je mateřskou společností skupiny AGEL. Identifikace konsolidačního celku je obsažena v příloze číslo 2 tohoto dokumentu. 31

34 Příloha účetní závěrky za rok ÚČETNÍ METODY Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč), není-li dále uvedeno jinak Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč u nehmotného majetku. Do kategorie dlouhodobého majetku je zařazován i majetek v pořizovací ceně od 10 tis. do 40 tis. Kč, pokud má charakter dlouhodobého majetku a doba jeho upotřebitelnosti je delší než jeden rok. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky. Oceňovací rozdíly k nabytému majetku vznikly z rozdělení společnosti Nemocnice Podlesí a.s. odštěpením části jmění a sloučením této části se společností AGEL a.s. a jsou odepisovány rovnoměrně po dobu 180 měsíců. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý koupí po ukončení smlouvy o nájmu s následnou koupí najatého majetku. Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného či nehmotného majetku částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku následujícím způsobem: Druh majetku Metoda odepisování Počet let Software lineární 3 Kancelářská a reprodukční technika lineární 3 Dopravní prostředky lineární 5 Stavby lineární 30 32

35 Příloha účetní závěrky za rok Druh majetku Metoda odepisování Počet let Inventář lineární 5 Drobný dlouhodobý majetek lineární Finanční majetek Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho roku jako krátkodobý. Ocenění finančního majetku při pořízení Podíly, cenné papíry a deriváty jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, včetně emisního ážia a nákladů s pořízením souvisejících. Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne Majetkové podíly představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem se oceňují ekvivalencí (podílem na vlastním kapitálu vlastněné společnosti). Ostatní majetkové podíly se oceňují pořizovací cenou sníženou o opravné položky Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o případné opravné položky. Dlouhodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok, a odložená daňová pohledávka. Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší. Způsob tvorby opravných položek Opravné položky k pohledávkám jsou stanovovány dle analýzy doby splatnosti pohledávek u pohledávek více než 180 dnů po splatnosti je tvořena opravná položka ve výši 50 % jejich rozvahové hodnoty, k pohledávkám po lhůtě splatnosti více než 365 dnů je tvořena 100% opravná položka Závazky Závazky jsou zaúčtovány v jejich jmenovité hodnotě. Dlouhodobé závazky jsou závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok a odložený daňový závazek. Krátkodobé závazky jsou závazky, které jsou splatné do jednoho roku. 33

36 Příloha účetní závěrky za rok Rezervy Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny. Rezervy jsou tvořeny a účtovány do nákladů zejména na potencionální rizika ze soudních sporů, a to ve výši hrozícího rizika na základě konzultací s právními zástupci Úvěry Úvěry jsou vykazovány ve své jmenovité hodnotě. Jako krátkodobý je evidovaný úvěr, který je splatný do jednoho roku od data svého sjednání. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobého úvěru, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena účetní závěrka. Úroky z úvěrů jsou účtovány na vrub nákladů v souladu se zachováním akruálního principu Daně Daňové odpisy dlouhodobého majetku Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je použit zrychlený způsob odepisování. Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se postupuje v souladu s 32a zákona o dani z příjmů. Splatná daň Výpočet daňové povinnosti za rok 2012 byl proveden na základě kalkulace daně, která vychází z porozumění a interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy, výsledná hodnota vypočteného základu daně a z něj vypočtené daně z příjmů společnosti se může změnit podle konečného stanoviska finančního úřadu. Odložená daň Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu. K datu účetní závěrky jsou aktiva a pasiva v cizí měně přepočtena kurzem České národní banky platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena. 34

37 Příloha účetní závěrky za rok Finanční leasing Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů. První splátka (akontace) při finančním leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po celou dobu pronájmu rovnoměrně na vrub nákladů Výnosy Výnosy z řídící činnosti (která je v průběhu roku fakturována zálohově) se účtují měsíčně vždy k poslednímu dni v měsíci formou dohadné položky. Konečná výše odměny za poskytnuté služby je určena a zúčtována na základě skutečných podkladů zjištěných z účetnictví k datu finální verze účetní závěrky za kalendářní rok. Ostatní výnosy jsou účtovány v okamžiku realizace služby, účetního případu, vždy do období, s nímž výnos časově a věcně souvisí. Příjem z dividend je zaúčtován ve chvíli, kdy je deklarováno právo na přijetí dividend Použití odhadů Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období V roce 2012 nedošlo k žádným změnám účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období Skupinová registrace k DPH S účinností od je jako plátce k dani z přidané hodnoty zaregistrována skupina AGEL ve smyslu ust. 95a zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a společnost AGEL a.s. je zastupujícím členem skupiny. Skupina je registrována pod DIČ: CZ Členové skupinové registrace k DPH: P&R LAB a.s., Repharm, a.s., Nemocnice Nový Jičín a.s., Nemocnice Český Těšín a.s., Transfúzní služba a.s., Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., Středomoravská nemocniční a.s., Podhorská nemocnice a.s., MARTEK MEDICAL a.s., Šumperská nemocnice a.s., Nemocnice Podlesí a.s., Vítkovická nemocnice a.s., ZENAGEL a.s., 1.Oční s.r.o., Dopravní zdravotnictví a.s., Medical Systems a.s. 35

38 Příloha účetní závěrky za rok K se stala novým členem skupinové registrace DPH společnost Kardiologické centrum AGEL s.r.o. V důsledku skupinové registrace vykazuje AGEL a.s. pohledávku (závazek) z titulu DPH za celou registrovanou skupinu. Vztahy z titulu DPH mezi zastupujícím členem skupiny (AGEL a.s.) a ostatními členy registrované skupiny jsou vykázány v položkách Pohledávky ovládající a řídící osoba, resp. Závazky ovládající a řídící osoba Organizační složka AGEL a.s Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne došlo k založení organizační zložky AGEL se sídlem v Bratislavě, Prepoštská 2088/6. Vedoucím organizační zložky byl zvolen MUDr. Milan Leckéši. Prostřednictvím organizační zložky je poskytována řídící činnost pro členy skupiny na Slovensku Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto: (údaje v tis. Kč) Pokladní hotovost Ceniny Běžné účty v bankách a peníze na cestě Termínované vklady 0 0 Depositní směnky 0 0 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně. 36

39 Příloha účetní závěrky za rok DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Významné přírůstky DNM zahrnují (údaje v pořizovací ceně): (údaje v tis. Kč) Položka/Druh majetku Software Jiný DNM Celkem Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Významné přírůstky DHM zahrnují (údaje v pořizovací ceně): (údaje v tis. Kč) Položka/Druh majetku Stavby 0 71 Stroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Celkem Významné úbytky DHM zahrnují (údaje v zůstatkové ceně v okamžiku vyřazení): (údaje v tis. Kč) Položka/Druh majetku Stroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Celkem

40 Příloha účetní závěrky za rok Společnost eviduje k ( ) drobný hmotný majetek ve výši Kč (1 738 tis. Kč), který není uveden v rozvaze. Tento majetek představuje drobný hmotný majetek, což jsou ostatní movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázané v položce dlouhodobého majetku. O tomto majetku společnost účtuje na vrub nákladů Majetek najatý formou finančního leasingu (údaje v tis. Kč) Popis předmětu/ skupiny předmětů Celková hodnota leasingu Skutečně uhrazené splátky do Skutečně uhrazené splátky za rok 2012 Splatno v roce 2013 Splatno v dalších letech PO ROCE 2013 Dopravní prostředky Celkem Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných osobách: 2012 (údaje v tis. Kč) Obchodní jméno společnosti Sídlo společnosti Pořizovací cena Vlastní kapitál společnosti Výsledek hospodaření společnosti Účetní hodnota AGEL POLSKA SA Warszawa AGEL SK a.s. Bratislava Dopravní zdravotnictví a.s. Praha Kardiologické centrum AGEL s.r.o. Pardubice MARTEK MEDICAL a.s. Třinec Medical Systems a.s. Prostějov Nemocnice Český Těšín a.s. Český Těšín Nemocnice Podlesí a.s. Třinec Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Valašské Meziříčí P&R LAB a.s. Nový Jičín Podhorská nemocnice a.s. Rýmařov Oční s.r.o. Ostrava Nemocnice Nový Jičín a.s. Nový Jičín

41 Příloha účetní závěrky za rok Obchodní jméno společnosti Sídlo společnosti Pořizovací cena Vlastní kapitál společnosti Výsledek hospodaření společnosti Účetní hodnota Repharm, a.s. Třinec Středomoravská nemocniční a.s. Prostějov Šumperská nemocnice a.s. Šumperk Transfúzní služba a.s. Šumperk Vítkovická nemocnice a.s. Ostrava ZENAGEL a.s. Ostrava AGEL SERVIS a.s. Prostějov IVF Clinic a.s. Prostějov Avenier, a.s. Brno KTR Servis s.r.o. Ostrava Celkem Pozn.: Ve všech ovládaných osobách uvedených v tabulce má společnost 100% podíl s výjimkou: Kardiologické centrum AGEL s.r.o. 90%, IVF Clinic a.s. 50,50%, Avenier, a.s. 80% (údaje v tis. Kč) Obchodní jméno společnosti Sídlo společnosti Pořizovací cena Vlastní kapitál společnosti Výsledek hospodaření společnosti Účetní hodnota AGEL POLSKA SA Warszawa AGEL SK a.s. Bratislava Dopravní zdravotnictví a.s. Praha Kardiologické centrum AGEL s.r.o. Pardubice MARTEK MEDICAL a.s. Třinec Medical Systems a.s. Prostějov Nemocnice Český Těšín a.s. Český Těšín Nemocnice Podlesí a.s. Třinec Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Valašské Meziříčí P&R LAB a.s. Nový Jičín

42 Příloha účetní závěrky za rok Obchodní jméno společnosti Sídlo společnosti Pořizovací cena Vlastní kapitál společnosti Výsledek hospodaření společnosti Účetní hodnota Podhorská nemocnice a.s. Rýmařov Oční s.r.o. Ostrava Radioterapie, a.s. Nový Jičín Repharm, a.s. Třinec Středomoravská nemocniční a.s. Prostějov Šumperská nemocnice a.s. Šumperk Transfúzní služba a.s. Šumperk Vítkovická nemocnice a.s. Ostrava ZENAGEL a.s. Ostrava Celkem Pozn.: Ve všech ovládaných osobách uvedených v tabulce má společnost 100% podíl. Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem: 2012 (údaje v tis. Kč) Obchodní jméno společnosti Sídlo společnosti % podíl Pořizovací cena Vlastní kapitál společnosti Výsledek hospodaření společnosti Účetní hodnota Hornická poliklinika s.r.o. Ostrava 48, Celkem (údaje v tis. Kč) Obchodní jméno společnosti Sídlo společnosti % podíl Pořizovací cena Vlastní kapitál společnosti Výsledek hospodaření společnosti Účetní hodnota Hornická poliklinika s.r.o. Ostrava 48, Celkem

43 Příloha účetní závěrky za rok Dlouhodobé pohledávky Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba k ( ) ve výši tis. Kč ( tis. Kč) obsahují pohledávku z titulu poskytnuté půjčky Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k ( ) činí tis. Kč (3 724 tis. Kč). Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba k ( ) ve výši tis. Kč ( tis. Kč) obsahují především pohledávku z titulu cashpoolingových operací ve výši tis. Kč ( tis. Kč), půjčky poskytnuté podnikům ve skupině ve výši tis. Kč ( tis. Kč) a pohledávky vůči podnikům ve skupině z titulu zúčtování skupinového DPH ve výši tis. Kč (5 480 tis. Kč) Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní k ( ) ve výši tis. Kč ( tis. Kč) jsou tvořeny dohadným zaúčtováním výnosů z poskytnutých služeb. (viz bod 2.10) Časové rozlišení aktivní Časové rozlišení aktivní k ( ) obsahuje především nájemné provozních prostor hrazené předem Vlastní kapitál Struktura a pohyb vlastního kapitálu jsou doloženy v přiloženém přehledu o změnách vlastního kapitálu Dlouhodobé závazky Jiné závazky k ( ) ve výši tis. Kč ( tis. Kč) obsahují především závazky z titulu pořízení nových akvizic a závazek ze zákaznického úvěru Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k ( ) činí tis. Kč ( tis Kč.). Závazky ovládaná nebo ovládající osoba k ( ) ve výši tis. Kč ( tis. Kč) obsahují především závazek z titulu cashpoolingových operací ve výši tis. Kč ( tis. Kč) a závazky vůči podnikům ve skupině z titulu zúčtování skupinového DPH ve výši tis. Kč ( tis. Kč). 41

44 Příloha účetní závěrky za rok Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení k ( ) ve výši tis. Kč ( tis. Kč) obsahují především poskytnutou půjčku včetně úroku. Jiné závazky k ( ) ve výši tis. Kč (97 tis. Kč) obsahují především závazky z titulu pořízení nových akvizic a závazek ze zákaznického úvěru Dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní k tvoří především nevyfakturované přijaté služby a dodávky energií. K byly dohadné účty pasivní tvořeny především nevyfakturovanými vnitroskupinovými službami Bankovní úvěry Dlouhodobé bankovní úvěry obsahují: (údaje v tis. Kč) Banka/Věřitel Měna Zůstatek k Zůstatek k Citibank a.s. CZK Citibank a.s. CZK Raiffeisenbank a.s. CZK Celkem Části výše uvedených úvěrů splatné do jednoho roku od data účetní závěrky jsou v rozvaze vykázány jako součást krátkodobých bankovních úvěrů. Krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci obsahují: (údaje v tis. Kč) Banka/Věřitel Měna Zůstatek k Zůstatek k Raiffeisenbank a.s. CZK Citibank a.s. CZK Citibank a.s. CZK Raiffeisenbank a.s. CZK Celkem

45 Příloha účetní závěrky za rok Odložená daň z příjmů Celkový odložený daňový závazek lze analyzovat následovně: (údaje v tis. Kč) Stav k Stav k Rozdíl účetních a daňových zůstatkových cen DM Nevyužité daňové ztráty a daňové odpočty na výzkum a vývoj * 0 0 Rozdíl účetní a daňové hodnody dohadné položky na SaZ pojištění Celkem dočasné rozdíly Celkem odložený daňový závazek Výnosy z běžné činnosti (údaje v tis. Kč) Období do Období do Tuzem. Zahr. Celkem Tuzem. Zahr. Celkem Poradenství Provize za zprostředkováni obchodu Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem Služby Nejvýznamnější položky nákladů za nakupované služby za rok 2012 (2011) jsou náklady na leasingy ve výši Kč (7 033 tis. Kč), náklady na opravy a udržování ve výši tis. Kč (3 502 tis. Kč), náklady na nájemné ve výši tis. Kč (6 741 tis. Kč), náklady na poradenství a další odborné služby ve výši tis. Kč ( tis. Kč), náklady na telefony a internet ve výši tis. Kč (2 917 tis. Kč), náklady na reklamu a propagaci tis.kč ( tis.kč) a náklady na reprezentaci ve výši tis. Kč (8 554 tis. Kč), Informace o odměnách statutárním auditorům bude uvedena v příloze konsolidované závěrky společnosti. 43

46 Příloha účetní závěrky za rok Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány Osobní náklady činí k ( ) tis. Kč ( tis.kč). Členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů obdrželi následující plnění nad rámec osobních nákladů : (údaje v tis. Kč) Rok 2012 Představenstvo Dozorčí rada Výbor pro audit Odměny 0 Tantiémy Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití pro soukromé účely (údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků) Celkem (údaje v tis. Kč) Rok 2011 Představenstvo Dozorčí rada Výbor pro audit Odměny 0 Tantiémy Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití pro soukromé účely (údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků) Celkem Daně a poplatky V položce daně a poplatky je zahrnuto zejména DPH z uplatňování skupinového koeficientu pro odpočet DPH u vstupů s částečným nárokem na odpočet DPH. Toto je však kompenzováno přínosy u ostatních položek nákladů a výnosů, zejména v položce výkony, kde fakturace členům registrované skupiny probíhá v režimu bez DPH Provozní výnosy a náklady Ostatní provozní výnosy za rok 2012 (2011) ve výši tis. Kč ( tis. Kč) tvoří zejména refakturace služeb a zboží, objednaných centrálně mateřskou společností, které jsou rozúčtovány na konkrétní dceřiné společnosti. Ostatní provozní náklady za rok 2012 (2011) ve výši tis. Kč ( tis. Kč) jsou tvořeny především náklady na pojištění majetku a odpovědnosti a poskytnutými finančními dary. 44

47 Příloha účetní závěrky za rok Finanční výnosy a náklady Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (prodané cenné papíry) za rok 2011 jsou tvořeny výnosem (nákladem) souvisejícím s prodejem zbývajících 50 % akcií dceřiné společnosti. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem za rok 2012 (2011) jsou tvořeny přijatými dividendami od dceřiných společností Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2012: (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Zboží Výrobky Služby Finanční Ostatní Celkem Mateřská Dceřiné konsolidované Dceřiné nekonsolidované Celkem Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2011: (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Zboží Výrobky Služby Finanční Ostatní Celkem Mateřská Dceřiné konsolidované Dceřiné nekonsolidované Celkem Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2012: (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Materiál a energie Dlouhodobý majetek Služby Finanční Ostatní Celkem Mateřská Dceřiné konsolidované Dceřiné nekonsolidované Celkem

48 Příloha účetní závěrky za rok Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2011: (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Materiál a energie Dlouhodobý majetek Služby Finanční Ostatní Celkem Mateřská 0 Dceřiné konsolidované Dceřiné nekonsolidované Celkem Pohledávky za spřízněnými subjekty k : (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Krátkodobé z obchodního styku Ostatní krátkodobé Dlouhodobé Půjčky Ostatní Celkem Mateřská Dceřiné konsolidované Dceřiné nekonsolidované Celkem Pohledávky za spřízněnými subjekty k : (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Krátkodobé z obchodního styku Ostatní krátkodobé Dlouhodobé Půjčky Ostatní Celkem Mateřská Dceřiné konsolidované Dceřiné nekonsolidované Celkem

49 Příloha účetní závěrky za rok Závazky vůči spřízněným subjektům k : (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Krátkodobé z obchodního styku Ostatní krátkodobé Dlouhodobé Půjčky Ostatní Celkem Mateřská Dceřiné konsolidované Dceřiné nekonsolidované Celkem Závazky vůči spřízněným subjektům k : (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Krátkodobé z obchodního styku Ostatní krátkodobé Dlouhodobé Půjčky Ostatní Celkem Mateřská Dceřiné konsolidované Dceřiné nekonsolidované Celkem Závazky neuvedené v rozvaze Soudní spory Ke dni sestavení přílohy k účetní závěrce společnosti AGEL a.s. není veden žádný aktivní ani pasívní soudní spor. Ručitelská prohlášení vydaná společností Společnost poskytla níže uvedené záruky: Prohlášení ručitele ze dne Společnost AGEL a.s. se zavazuje společnosti Československá obchodná banka, a.s. zajistit včasné a řádné vyrovnání všech závazků společnosti AGEL SK a.s., vyplývajících ze Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 4612/44641 ze dne Patronátní prohlášení k zajištění závazků společnosti ZENAGEL a.s. vůči Pharmos a.s. Dále poskytla společnost záruky k zajištění závazků dceřiných společností vůči ČSOB Leasing, a.s. a Raiffeisen Leasing, s.r.o. 47

50 Příloha účetní závěrky za rok Prohlášení ručitele ze dne Společnost AGEL a.s. se zavazuje společnosti UniCreditbank Slovakia, a.s. zajistit včasné a řádné vyrovnání všech závazků společnosti AGEL DIAGNOSTIC a.s., vyplývajících ze Zmluvy o úvere č /CORP/2012 ze dne Ekologické závazky Vedení společnosti nejsou známy jakékoli možné budoucí závazky související s ekologickými škodami způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích Události, které nastaly po datu účetní závěrky Rozhodnutím mimořádné valné hromady společnosti AGEL a.s. ze dne došlo k rozšíření počtu členů představenstva společnosti AGEL a.s. na 7 členů. Na základě rozhodnutí dozorčí rady společnosti AGEL a.s. ze dne byl s účinností od zvolen za nového člena představenstva společnosti AGEL a.s. MUDr. Ján Dudra, Ph.D. 48

51 Příloha účetní závěrky za rok Příloha č. 1: Organizační schéma společnosti AGEL a.s. ke dni VALNÁ HROMADA Dozorčí rada Výbor pro audit Odbor interního auditu Představenstvo Vědecká rada Generální ředitel Sekretariát Praha Zdravotnická zařízení Ombudsman Oddělení PR AGEL a.s. - organizačná zložka Ředitel personálně právních vztahů Obchodní ředitel Finanční ředitel Zdravotní ředitel Provozní ředitel Sekretariát Prostějov Odbor techniky a provozu Odbor úhrad zdravotní péče Odbor pro Slovensko Odbor právních vztahů Odbor marketingu Odbor ekonomický Odbor zdravotní péče Odbor právní a personální metodiky MARTEK MEDICAL a.s. Odbor organizace a řízení ICT Odbor akvizičních projektů Odbor řízení lidských zdrojů Repharm, a.s. Odbor plánování a controllingu Lékařská rada Úsek projektů a klinických studií ZENAGEL a.s. Advokátní kanceláře Avenier, a.s. KTR-Servis s.r.o.

52 Příloha účetní závěrky za rok Příloha č. 2: Organizační schéma skupiny AGEL ke dni AGEL a.s. AGEL a.s. - organizačná zložka Nemocnice, ambulantní zařízení Distribuce, ostatní společnosti Dialýza Šumperk, spol. s r.o. Šumperská nemocnice a.s. MARTEK MEDICAL a.s. Nemocnice Prostějov odštěpný závod Nemocnice Podlesí a.s. Repharm, a.s. Nemocnice Přerov odštěpný závod Středomoravská nemocniční a.s. Medical Systems a.s. Nemocnice Šternberk odštěpný závod Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. ZENAGEL a.s. Nemocnice s poliklinikou Praha Italská Vítkovická nemocnice a.s. AGEL SERVIS a.s. Poliklinika Nymburk Dopravní zdravotnictví a.s. KTR-Servis s.r.o. Poliklinika Česká Třebová Nemocnice Český Těšín a.s. Distibuce, ostatní Komplement společnosti Nemocnica Zvolen a.s. Poliklinika Ostrava Nemocnice Nový Jičín a.s. Transfúzní služba a.s. Dom sociálnych služieb Krupina n.o. Poliklinika Olomouc Podhorská nemocnice a.s. P&R LAB a.s. CGB laboratoř a.s. Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o. Poliklinika Plzeň Hornická poliklinika s.r.o. Neziskové organizace AGEL DIAGNOSTIC a.s. 1. Oční s.r.o. Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. MEDI RELAX M+M s.r.o. Kardilologické centrum AGEL s.r.o. NADACE AGEL Nemocnica Krompachy spol. s r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. TYMIAN s.r.o. IVF Clinic a.s. Avenier, a.s. AGEL SK a.s. AGEL POLSKA S A Vysvětlivky k barevnému označení společností: Mateřská společnost Dceřiná společnost působící v ČR Vnukovská společnost působící v ČR Dceřiná společnost působící v SR Vnukovská společnost působící v SR Dceřiná společnost působící v PL Organizační složka podniku, odštěpný závod, provozovna Nezisková organizace

53 Finanční část II. Konsolidovaná účetní závěrka za rok Konsolidovaná rozvaha v plném rozsahu 7.2. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 7.3. Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu 7.4. Konsolidovaný přehled o peněžních tocích (cash flow) 7.5. Příloha konsolidované účetní závěrky k

54 Finanční část II. Konsolidovaná účetní závěrka za rok KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2012 Název společnosti: Sídlo: Právní forma: AGEL a.s. Mathonova 291/1, Prostějov akciová společnost IČ: Součásti konsolidované účetní závěrky: Konsolidovaná rozvaha Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu Konsolidovaný přehled o peněžních tocích Příloha ke konsolidované účetní závěrce Účetní závěrka byla sestavena dne 30. května Statutární orgán účetní jednotky Podpis MUDr. Filip Horák, MBA předseda představenstva Ing.Karel Kantor místopředseda představenstva 52

55 Konsolidovaná rozvaha v plném rozsahu k datu AGEL a.s.; Mathonova 291/1, Prostějov; IČ v tisících Kč Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku záporný Oceňovací rozdíl k nabytému majetku kladný III. Dlouhodobý finanční majetek Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Konsolidační rozdíly Kladný konsolidační rozdíl Záporný konsolidační rozdíl V. Cenné papíry a podíly v ekvivalenci

56 Konsolidovaná rozvaha v plném rozsahu k datu Brutto Korekce Netto Netto C. Oběžná aktiva I. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zboží II. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách D. Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní číslo

57 Konsolidovaná rozvaha v plném rozsahu k datu AGEL a.s.; Mathonova 291/1, Prostějov; IČ v tisících Kč PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál Základní kapitál II. Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rozdíly z kurzových přepočtů III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy IV. Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let V. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů Výsledek hospodaření běžného účetního období Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci VI. Konsolidační rezervní fond B. Cizí zdroje I. Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy II. Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Dlouhodobé přijaté zálohy Jiné závazky Odložený daňový závazek

58 Konsolidovaná rozvaha v plném rozsahu k datu III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období D Menšinový vlastní kapitál Menšinový základní kapitál Menšinové kapitálové fondy Menšinové ziskové fondy včetně neroz. zisku a ztráty minulých let Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období Kontrolní číslo

59 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty v druhovém členění období končící k AGEL a.s.; Mathonova 291/1, Prostějov; IČ v tisících Kč Období do Období do I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby kromě nákladů na pojistní plnění Přidaná hodnota C. Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku KR A. Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu KR 1. Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek

60 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty v druhovém členění období končící k Období do Období do Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 5 14 R. Mimořádné náklady * Mimořádný výsledek hospodaření ** Konsolidovaný výsledek hospodaření bez ekvivalence Konsolidovaný výsledek hospodaření bez menšin Menšinový výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před akvizicí * Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových podílů (+/-) **** Výsledek hospodaření za účetní období včetně menšinových podílů (+/-) **** Výsledek hospodaření za účetní období bez menš. podílů před zdaněním (+/-)

61 Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu k datu AGEL a.s.; Mathonova 291/1, Prostějov; IČ v tisících Kč Základní kapitál Kapitálové fondy Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Konsolidační rezervní fond VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Zisk běžného období Rozdělení zisku minulého období Vyplacené dividendy a tantiémy Dopad změn v konsolidačním celku Rozdíly z kurzových přepočtů a ostatní změny Přijaté dary Platby ze sociálního fondu Ostatní Stav k Zisk běžného období Rozdělení zisku minulého období Vyplacené dividendy a tantiémy Dopad změn v konsolidačním celku Rozdíly z kurzových přepočtů Přijaté dary Platby ze sociálního fondu Ostatní změny Stav k

62 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích (cash flow) období končící k AGEL a.s.; Mathonova 291/1, Prostějov; IČ v tisících Kč Období do Období do P. Počáteční stav peněžních prostředků Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s vyjímkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu a odpis konsol. rozdílů A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv, odpis pohledávek A.1.3. Ztráta/-zisk z prodeje stálých aktiv včetně prodeje finančního majetku A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku(-)s vyjímkou vyplacených od účetních jednotek konsolidačního celku 0 0 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky(+)s výjimkou kapit.úroků, a vyúčt.výnos.úroky(-) A.1.6. A.* Kurzové rozdíly, změna menšinových podílů, akviziční pohyby majetku a závazků a ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, před změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1. A.2.2. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti(+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasívních účtu časového rozlišení a dohadných účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. A.** Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do pěněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných úroků (-) A.4. Přijaté úroky (+) A.5. A.6. Zaplacená daň z príjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období(-) Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmu z mimořádné činnosti

63 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích (cash flow) období končící k Období do Období do A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 B.4. Peněžní toky z nabytí a prodeje dceřiných podniků B.*** Čistý peněžní tok vztahujíci se k investiční činnosti C.1. Peněžní toky z finančních činností Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti na peněžní prostředky a ekvivalenty C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků, přijaté dary C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) C.2.6. Vyplacené dividendy a tatntiémy C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

64 Příloha konsolidované účetní závěrky k Název: Sídlo: Právní forma: AGEL a.s. Mathonova 291/1, Prostějov akciová společnost IČ: OBECNÉ ÚDAJE Založení a charakteristika konsolidující účetní jednotky (dále též mateřská společnost ) Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období Ostatní změny v obchodním rejstříku provedené v roce 2012: Organizační struktura mateřské společnosti VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU (DÁLE TÉŽ SKUPINA ) Přehled konsolidačního celku Společnosti nezařazené do konsolidačního celku Změny ve složení skupiny v roce Úbytky Přírůstky Změny v podílu a ostatní změny Další změny v konsolidačním celku Dceřiné společnosti ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Rozsah konsolidace a způsob provedení konsolidace Postupy provedení konsolidace plné Konsolidace ekvivalenční metodou Úpravy provedené v účetních závěrkách slovenských společností

65 Příloha konsolidované účetní závěrky k INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Závazky Úvěry Rezervy Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Finanční leasing Daně Výpůjční náklady Státní dotace Výnosy Použití odhadů Mimořádné náklady a mimořádné výnosy Přehled o peněžních tocích DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE KONSOLIDOVANÉ ROZVAZE Konsolidace Akvizice dceřiného podniku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem Majetek najatý formou finančního a operativního pronájmu Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci Operativní pronájem Zúčtování konsolidačního rozdílu

66 Příloha konsolidované účetní závěrky k Dlouhodobý finanční majetek Jiný dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek zatížený zástavním právem Zásoby Dlouhodobé pohledávky (bez odložené daně) Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Věková struktura krátkodobých závazků z obchodního styku Bankovní úvěry a výpomoci Přechodné účty pasiv Daň z příjmů Odložená daň Splatná daň Menšinový vlastní kapitál Celkové náklady na odměny auditorské společnosti DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE KONSOLIDOVANÉMU VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Výnosy z běžné činnosti podle hlavních segmentů Spotřebované nákupy (výkonová spotřeba) Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady

67 Příloha konsolidované účetní závěrky k Tržby z prodeje cenných papírů a podílů, prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosové úroky Ostatní finanční výnosy a výnosy z derivátových operací Ostatní finanční náklady Mimořádné výnosy a náklady ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SKUPINY A STATUTÁRNÍ ORGÁNY Osobní náklady a počet zaměstnanců Poskytnuté půjčky, úvěry a ostatní plnění ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ Doměřená daň z příjmů Soudní spory UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

68 Příloha konsolidované účetní závěrky k OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika konsolidující účetní jednotky (dále též mateřská společnost ) AGEL a.s. (dále jen společnost ) byla založena společenskou smlouvou dne 14. května 1990 a zapsána v obchodním rejstříku dne 14. června Valná hromada rozhodla dne o přeměně právní formy společnosti z dosavadní AGEL s.r.o. na AGEL a.s. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3941 dne Z důvodu změny sídla společnosti byla od 26. dubna 2005 do společnost vedena v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddílu B, vložka Z důvodu změny sídla společnosti v roce 2009 na Prostějov, Mathonova 291/1 je společnost vedena v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka Hlavním předmětem podnikání mateřské společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Sídlo mateřské společnosti je: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ IČ mateřské společnosti: Mateřská společnost má základní kapitál tis. Kč. Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena ke dni Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 15 a více procenty na základním kapitálu mateřské společnosti s uvedením výše vkladu v procentech: Tabulka číslo 1: Akcionář % podílu na základním kapitálu 2012 % podílu na základním kapitálu 2011 Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D MUDr. Martin Polach, MBA CELKEM

69 Příloha konsolidované účetní závěrky k Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období a) Představenstvo Složení představenstva k : Tabulka číslo 2: Funkce Jméno Vznik funkce Zapsáno v OR Předseda představenstva MUDr. Filip Horák, MBA Místopředseda představenstva Ing. Karel Kantor Místopředseda představenstva MUDr. Milan Leckéši Člen představenstva Ing. Roman Gavanda Člen představenstva Ing. Iveta Ostruszková, MBA Člen představenstva Mgr. Libor Vrba b) Dozorčí rada Složení dozorčí rady k : Tabulka číslo 3: Funkce Jméno Vznik funkce Zapsáno v OR Předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D Místopředseda dozorčí rady MUDr. Martin Polach, MBA Člen dozorčí rady MUDr. Dana Polachová Člen dozorčí rady Eng. David Hercky, MBA Člen dozorčí rady PhDr. Dušana Chreneková, MBA Člen dozorčí rady Hana Tůmová

70 Příloha konsolidované účetní závěrky k Ostatní změny v obchodním rejstříku provedené v roce 2012: K jiným změnám v obchodním rejstříku v průběhu roku 2012 nedošlo Organizační struktura mateřské společnosti Samotná vnitřní organizační struktura společnosti AGEL a.s. je uvedena v příloze č. 1. Mateřská společnost AGEL a.s. se zabývala činnostmi spojenými se samotným řízením skupiny AGEL. 2. VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU (DÁLE TÉŽ SKUPINA ) 2.1. Přehled konsolidačního celku Tabulka číslo 4: Název společnosti Sídlo společnosti Podíl na ZK Stupeň závislosti Způsob konsolidace AGEL a.s. Mathonova 291/1, Prostějov mateřská společnost plná AGEL SERVIS a.s. Mathonova 291/1, Prostějov 100 rozhodující vliv plná Avenier, a.s. Bidláky 20/837, Brno 80 rozhodující vliv plná CGB laboratoř a.s. Kořenského 1210/10, Ostrava-Vítkovice 51 rozhodující vliv plná Dialýza Šumperk, spol. s r.o. Nerudova 640/41, Šumperk 100 rozhodující vliv plná Dopravní zdravotnictví a.s. Italská 560/37, Praha rozhodující vliv plná Hornická poliklinika s.r.o. Sokolská tř. 81, Ostrava 48 podstatný vliv ekvival. IVF Clinic a.s. U Spalovny 4582/17, Prostějov 51 rozhodující vliv plná Kardiologické centrum AGEL s.r.o. Kyjevská 44, Pardubice 90 rozhodující vliv plná KTR-Servis s.r.o. Stodolní 316/2, Ostrava Moravská Ostrava 100 rozhodující vliv plná MARTEK MEDICAL a.s. U Spalovny 4582/17, Prostějov 100 rozhodující vliv plná Medical Systems a.s. Mathonova 291/1, Prostějov 100 rozhodující vliv plná Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 785/73, Český Těšín 100 rozhodující vliv plná Nemocnice Nový Jičín, a.s. Purkyňova 2138/16, Nový Jičín 100 rozhodující vliv plná Nemocnice Podlesí a.s. Konská 453, Třinec 100 rozhodující vliv plná Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. U Nemocnice 980, Valašské Meziříčí 100 rozhodující vliv plná P&R LAB a.s. Revoluční 2214/35, Prostějov 100 rozhodující vliv plná 68

71 Příloha konsolidované účetní závěrky k Název společnosti Sídlo společnosti Podíl na ZK Stupeň závislosti Způsob konsolidace Podhorská nemocnice a.s. Hornoměstská 549/16, Rýmařov 100 rozhodující vliv plná 1. Oční s.r.o. Zalužanského 1192/15, Ostrava-Vítkovice 100 rozhodující vliv plná Repharm, a.s. Konská 453, Třinec 100 rozhodující vliv plná Středomoravská nemocniční a.s. Mathonova 291/1, Prostějov 100 rozhodující vliv plná Šumperská nemocnice a.s. Nerudova 640/41, Šumperk 100 rozhodující vliv plná Transfúzní služba a.s. B. Němcové 1006/22, Šumperk 100 rozhodující vliv plná Vítkovická nemocnice a.s. Zalužanského 1192/15, Ostrava-Vítkovice 100 rozhodující vliv plná ZENAGEL a.s. Těšínská 1349/296, Ostrava-Radvanice 100 rozhodující vliv plná AGEL SK a.s. Prepoštská 6, Bratislava, SR 100 rozhodující vliv plná AGEL DIAGNOSTIC a.s. Prepoštská 6, Bratislava, SR 100 rozhodující vliv plná MEDI RELAX M+M s.r.o. Prepoštská 6, Bratislava, SR 100 rozhodující vliv plná Nemocnica Krompachy spol. s r.o. Banícka štvrť 1, Krompachy, SR 100 rozhodující vliv plná Nemocnica Zvolen a.s. Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen, SR 100 rozhodující vliv plná Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. Probstnerova cesta 2/3082, Levoča, SR 67 rozhodující vliv plná AGEL Polska Spółka Akcyjna ul. Piłsudskiego 3, Warszawa, PL 100 rozhodující vliv plná 2.2. Společnosti nezařazené do konsolidačního celku Do skupiny nejsou zahrnuty následující společnosti z důvodů nevýznamnosti: Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. (dříve Zdraví pro život, o.p.s. změna názvu zapsána v obchodním rejstříku ): IČ: , sídlo Mathonova 291/1, Prostějov, PSČ Založena Jediným zakladatelem je AGEL a.s. Společnost pro řízenou zdravotní péči v České republice, o.p.s.: IČ: , sídlo Na Zlatnici 7/938, Praha 4-Podolí, Založena , spoluzakladatelem společnosti je Nemocnice Podlesí a.s., KLIENT PRO s.r.o. a Hutnická zaměstnanecká pojišťovna. Společnost od svého založení do nevyvíjela žádnou činnost. TYMIAN s.r.o. společnost, jejímž 100% vlastníkem je AGEL SK a.s. 69

72 Příloha konsolidované účetní závěrky k Dom sociálných služieb Krupina n.o.: IČ: , sídlo Kuzmányho nábrežie č. 28, Zvolen, PSČ Jediným zakladatelem je Nemocnica Zvolen a.s. Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o.: IČ: , sídlo Kuzmányho nábrežie 2524/30, Zvolen, PSČ Založena % vlastníkem je Nemocnica Zvolen a.s. Nemocnice Bruntál a.s. IČ: , sídlo Nádražní 991/27, Bruntál, PSČ , na jejíž majetek byl Krajským soudem v Ostravě prohlášen konkurs, jehož účinky nastaly dne Konkurs byl ukončen , nyní se čeká na výmaz z OR. NADACE AGEL, nadace IČ: , sídlo Mathonova 291/1, Prostějov, PSČ Založena Zřizovatelem je AGEL a.s. Účetní závěrky všech společností, a to zahrnutých i nezahrnutých do skupiny, jsou uloženy pro potřebu prezentace v sídle mateřské společnosti Mathonova 291/1, Prostějov, kromě účetní závěrky společnosti v konkursu Nemocnice Bruntál a.s Změny ve složení skupiny v roce Úbytky V konsolidačním celku nedošlo v průběhu roku k prodeji žádné společnosti Přírůstky Do konsolidačního celku byly zahrnuty společnost Avenier, a.s. ve které má AGEL a.s. 80% podíl a společnost KTR Servis s.r.o., ve které má AGEL a.s. 100% podíl. Dne byla na základě uzavřené zakladatelské smlouvy mezi společností AGEL a.s. a Reprofit International, s r.o., založena nová společnost IVF Clinic a.s podíl ve výši 50,5 % drží společnost AGEL a.s. Dne by na základě rozhodnutím zakladatele společnosti AGEL a.s. založena nová obchodní společnost pod názvem AGEL SERVIS a.s podíl ve výši 100 %. 70

73 Příloha konsolidované účetní závěrky k Změny v podílu a ostatní změny V průběhu roku 2012 došlo vlivem rozdělení odštěpením sloučením, popsaném v bodě ke změně výše podílu společnosti Kardiologické centrum AGEL s.r.o., a to k z výše 100 % na výši 50 %. Následně došlo k k odkupu 40 % podílu společnosti Kardiologické centrum AGEL s.r.o. Celková výše podílu společnosti Kardiologické centrum AGEL s.r.o. držená společností AGEL a.s. k činí 90 % Další změny v konsolidačním celku Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne došlo k odštěpení části obchodního jmění rozdělované společnosti Artur KOBLITZ, s.r.o. se sídlem v Brně, Okružní 875/19a, PSČ , identifikační číslo , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 39010, která je vymezena v projektu, a sloučení této části se společností Kardiologické centrum AGEL s.r.o., se sídlem v Pardubicích, Kyjevská 44, PSČ , identifikační číslo , zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 17603, jako nástupnickou společností s rozhodným dnem sloučení Zapsáno do obchodního rejstříku dne 1. července Dceřiné společnosti V následující tabulce jsou uvedeny údaje o dceřiných společnostech konsolidačního celku k : Tabulka číslo 5: Název společnosti Místo založení (nebo registrace) a působení Vlastnický podíl v % Hlasovací práva v % Hlavní činnosti AGEL SERVIS a.s. Prostějov Servisní společnost Avenier, a.s. Brno Dodavatel očkovacích vakcín CGB laboratoř a.s. Ostrava Laboratoř Dialýza Šumperk, spol. s r.o. Šumperk Zdravotnické zařízení Dopravní zdravotnictví a.s. Praha Zdravotnické zařízení IVF Clinic a.s. Prostějov Zdravotnické zařízení Kardiologické centrum AGEL s.r.o. Pardubice Zdravotnické zařízení KTR-Servis s.r.o. Ostrava Dodavatel zdravotnického materiálu MARTEK MEDICAL a.s. Třinec Dodavatel zdravotnického materiálu a přístrojů Medical Systems a.s. Prostějov Servisní společnost Nemocnice Český Těšín a.s. Český Těšín Nemocnice Nemocnice Nový Jičín a.s. Nový Jičín Nemocnice Nemocnice Podlesí a.s. Třinec Nemocnice 71

74 Příloha konsolidované účetní závěrky k Název společnosti Místo založení (nebo registrace) a působení Vlastnický podíl v % Hlasovací práva v % Hlavní činnosti Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice P&R LAB a.s. Nový Jičín Laboratoř Podhorská nemocnice a.s. Rýmařov Nemocnice 1. Oční s.r.o. Ostrava Zdravotnické zařízení Repharm, a s. Třinec Dodavatel léků a provozovatel veřejných lékáren Středomoravská nemocniční a.s. Prostějov Nemocnice Šumperská nemocnice a.s. Šumperk Nemocnice Transfúzní služba a.s. Šumperk Zdravotnické zařízení Vítkovická nemocnice a.s. Ostrava Nemocnice ZENAGEL a.s. Ostrava Dodavatel léků AGEL SK a.s. Bratislava, SR Servisní společnost AGEL DIAGNOSTIC a.s. Bratislava, SR Zdravotnické zařízení MEDI RELAX M+M s.r.o. Bratislava, SR Zdravotnické zařízení Nemocnica Krompachy spol. s r.o. Krompachy, SR Nemocnice Nemocnica Zvolen a.s. Zvolen, SR Nemocnice Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. Levoča, SR Nemocnice AGEL Polska Spółka Akcyjna Warszawa, PL Servisní společnost Podíly v podnicích s podstatným vlivem V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje o podniku s podstatným vlivem skupiny k : Tabulka číslo 6: Název firmy Místo založení a působení Vlastnický podíl Hlasovací práva Vlatní kapitál VH za období 2012 Havní činnost Hornická poliklinika s.r.o. Ostrava 48,05 48, Provozování ambulancí praktických a odborných lékařů Tabulka číslo 7: (údaje v tis. Kč) Pořizovací cena Podíl na zisku po akvizici bez přijatých dividend a odpisu konsolidačního rozdílu

75 Příloha konsolidované účetní závěrky k ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Účetnictví skupiny je vedeno a konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, a v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví v platném znění, a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých ekonomických aktivitách. Pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky skupiny AGEL a.s. došlo ke sjednocení účetních postupů v rámci celé skupiny. Významné účetní postupy tak, jak jsou používány jednotlivými společnostmi, jsou popsány níže. Všechny údaje v této konsolidované účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis. Kč). Hodnoty z účetních závěrek společností působících ve Slovenské republice, které jsou sestaveny v EUR, jsou pro potřeby konsolidace přepočteny kurzem ČNB platným k (položky rozvahy) a průměrným kurzem ČNB za rok 2012 (položky výkazu zisku a ztráty) Rozsah konsolidace a způsob provedení konsolidace Konsolidace je provedena podle příslušné metody způsobem přímé konsolidace. Přímou konsolidací se rozumí konsolidace všech účetních jednotek skupiny najednou bez využití konsolidovaných účetních závěrek případně sestavených za dílčí konsolidační skupiny. Skupina podniků je tvořena mateřskou společností AGEL a.s, jejími dceřinými společnostmi a jednou přidruženou společností. Definice dceřiných společností, společností ovládaných ve shodě a přidružené společnosti je uvedena níže. a) Dceřiné společnosti Podíly ve společnostech, jejichž finanční a provozní procesy mateřská společnost může určovat s cílem získat přínosy z jejich činnosti, jsou klasifikovány jako Podíly v ovládaných a řízených osobách. Dceřinou společností se pro účely této konsolidace rozumí společnost, v níž mateřská společnost má rozhodující vliv prostřednictvím: vlastnictví více než 50 % akcií nebo podílů na základním kapitálu nebo uzavřené smlouvy nebo ustanovení ve stanovách nebo společenské smlouvě. Tyto společnosti jsou konsolidovány metodou plné konsolidace. 73

76 Příloha konsolidované účetní závěrky k b) Přidružené společnosti Podíly ve společnostech, jejichž finanční procesy mateřská společnost může významně ovlivňovat s cílem získat přínosy z jejich činnosti, jsou klasifikovány jako Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem. Přidruženou společností se pro účely této konsolidace rozumí společnost, v níž má mateřská společnost podstatný vliv, tzn., že vlastní více než 20 % akcií nebo podílů na základním kapitálu, a současně nevykonává rozhodující vliv. Tyto společnosti jsou konsolidovány metodou ekvivalence Postupy provedení konsolidace plné a) Charakteristika plné metody konsolidace Plnou metodou konsolidace se rozumí: Začlenění jednotlivých složek rozvah a výkazů zisku a ztráty dceřiných společností v plné výši po případném přetřídění a úpravách do rozvahy a výkazu zisků a ztráty mateřské společnosti, Vyloučení účetních případů mezi účetními jednotkami skupiny, které vyjadřují vzájemné vztahy, Vykázání případného konsolidačního rozdílu a jeho odpis, Rozdělení vlastního kapitálu dceřiných společností a jejich výsledku hospodaření na podíl připadající mateřské společnosti a podíl menšinových držitelů podílových cenných papírů a podílů emitovaných konsolidovanými podniky, Vyloučení podílových cenných papírů a podílů, jejichž emitentem je dceřiná společnost a řízená osoba, a vlastního kapitálu této osoby, který se váže k vyloučeným podílovým cenným papírům a podílům. Vypořádání podílů se zpětnou vazbou. b) Etapy konsolidace plnou metodou Přetřídění a úpravy položek účetních závěrek mateřské společnosti a dceřiných společností Přetřídění údajů za mateřskou společnost a dceřiné společnosti je provedeno s ohledem na doplněné položky konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovou náplň. Úpravy jsou provedeny podle vyhlášených principů oceňování v konsolidačních pravidlech. Úpravy tohoto charakteru jsou provedeny pouze u těch dceřiných společností, jejichž oceňovací principy se odlišují od principů stanovených konsolidačními pravidly a podstatným způsobem by ovlivnily pohled na ocenění majetku v konsolidované účetní závěrce a vykázaný výsledek hospodaření. Účetní závěrky dceřiných společností, které mají sídlo v zahraničí a vedou účetnictví v cizí měně, jsou přepočítány kurzem platným ke dni, ke kterému je sestavována konsolidovaná účetní závěrka. 74

77 Příloha konsolidované účetní závěrky k Úpravy ocenění aktiv a závazků dceřiné společnosti Liší-li se významně ocenění aktiv a závazků v účetnictví dceřiných společností od reálné hodnoty, je provedena v souladu se stanovením konsolidačního rozdílu úprava ocenění na reálné hodnoty aktiv a závazků ke dni akvizice nebo ke dni zvýšení účasti na základním kapitálu. Do konsolidované účetní závěrky jsou zahrnuta příslušná aktiva a závazky dceřiné společnosti v tomto upraveném ocenění. Pokud došlo k úpravám ocenění aktiv a závazků podle výše uvedeného ustanovení této přílohy, zároveň je provedena úprava zachycující rozdíl z operací po dni akvizice nebo zvýšení účasti na základním kapitálu, která spočívá v zahrnutí příslušných aktiv nebo zúčtování příslušných závazků na vrub nebo ve prospěch výsledku hospodaření dceřiné společnosti v ocenění těchto položek v účetnictví dceřiné společnosti a těmito operacemi vyjádřenými (oceněnými) v návaznosti na upravené ocenění příslušných složek aktiv a závazků pro potřeby konsolidace. Sumarizace údajů účetních závěrek mateřské společnosti a dceřiných společností Mateřská společnost sečte přetříděné a upravené údaje ze své účetní závěrky s přetříděnými a upravenými údaji účetních závěrek dceřiných společností. Vyloučení vzájemných operací mezi mateřskou společností a dceřinými společnostmi Vyloučení účetních operací bez vlivu na výsledek hospodaření Kompletně jsou vyloučeny vzájemné pohledávky a závazky a náklady a výnosy v rámci skupiny, které mají významný vliv na stav majetku, závazků a výsledkové položky v konsolidované účetní závěrce. Vyloučení účetních operací s vlivem na výši výsledku hospodaření Při sestavování konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty jsou vyloučeny vzájemné operace mezi mateřskou společností a dceřinými společnostmi, jakož i mezi dceřinými společnostmi navzájem, s významným vlivem na výsledek hospodaření skupiny, mimo jiné v těchto případech: Prodej a nákup zásob v rámci skupiny. Prodej a nákup dlouhodobého majetku v rámci skupiny. Přijaté a vyplacené dividendy nebo podíly na zisku v rámci skupiny. Služby poskytované v rámci skupiny. Oceňovací rozdíly k dlouhodobému majetku a jejich odpisy, pokud vzešly z přeměn realizovaných uvnitř konsolidačního celku. Při použití plné metody konsolidace jsou vyloučeny vzájemné operace mezi mateřskou společností a dceřinými společnostmi a také mezi dceřinými společnostmi navzájem. Vyloučení vzájemných operací s vlivem na výsledek hospodaření je provedeno v souladu s vyhlášenými konsolidačními pravidly. V případě vyloučení výsledku hospodaření realizovaného z nákupů a prodejů zásob v rámci skupiny je v konsolidované rozvaze a výkazu zisku a ztráty upraveno ocenění zásob o výnosy dosažené z jejich prodeje. 75

78 Příloha konsolidované účetní závěrky k Pro účely této úpravy položek konsolidované účetní závěrky je pro úpravu výnosů z prodeje zásob a pro úpravu ocenění zásob využita průměrně dosahovaná marže dodavatelů u jednotlivých odběratelů v konsolidačním celku. V případě vylučování výsledku hospodaření z nákupu a prodeje dlouhodobého majetku jsou vyloučeny výnosy a náklady z prodeje majetku a o rozdíl mezi prodejní cenou a zůstatkovou cenou u dodavatele je snížena pořizovací cena majetku u odběratele a zároveň jsou upraveny odpisy tohoto majetku v běžném období a zároveň oprávky dlouhodobého majetku v konsolidované účetní závěrce. O přijaté výnosy z dividend nebo podílů na zisku je snížena výnosová položka konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a zároveň je zvýšen nerozdělený zisk minulých let v konsolidované rozvaze. Konsolidační rozdíl Konsolidační rozdíl je rozdíl mezi cenou podílů dceřiné společnosti a jejich oceněním podle podílové účasti mateřské společnosti na výši vlastního kapitálu vyjádřeného reálnou hodnotou, která vyplývá z rozdílu reálných hodnot aktiv a reálných hodnot cizího kapitálu ke dni akvizice nebo ke dni dalšího zvýšení účasti (dalšího pořízení cenných papírů nebo podílů). Za den akvizice je považováno datum, od něhož začíná účinně ovládající a řídící osoba uplatňovat příslušný vliv nad konsolidovaným podnikem. Konsolidační rozdíl je odepisován 20 let rovnoměrným odpisem. Zvolená doba odepisování je spolehlivě prokazatelná a neporušuje princip věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Konsolidační rozdíly jsou zúčtovány do položek zúčtování aktivního, resp. pasivního konsolidačního rozdílu na vrub nákladů, resp. ve prospěch výnosů z běžné činnosti. Konsolidační rozdíly u akvizic pořízených do konce roku 2001 jsou odepisovány po dobu 5 let, a to od roku 2001 ve výši jedné pětiny ročně. Tyto konsolidační rozdíly byly do zcela odepsány. Odpisy konsolidačních rozdílů jsou vykázány ve zvláštních položkách konsolidovaného výkazu zisku a ztráty. Obdobně, jak je popsáno v předchozích třech odstavcích, se postupuje i v případě navýšení (dokoupení) podílu v již ovládané dceřiné společnosti. Rozdělení konsolidovaného vlastního kapitálu a vyloučení podílových cenných papírů a podílů Rozdělením vlastního kapitálu v konsolidované rozvaze se rozumí vyčlenění většinového podílu tvořeného součtem vlastního kapitálu mateřské společnosti a jeho podílů na vlastním kapitálu dceřiných společností a jejich oddělení od menšinových podílů, tj. zbývajících podílů ostatních akcionářů a společníků na vlastním kapitálu těchto konsolidovaných podniků. Podíly, jejichž emitentem je dceřiná společnost, a vlastní kapitál dceřiné společnosti, který se váže k podílům v držení mateřské společnosti, se vyloučí z konsolidované rozvahy. Menšinový vlastní kapitál V položkách menšinového vlastního kapitálu (pasivní rozvahové položky) jsou zobrazeny menšinové podíly na vlastním kapitálu dceřiných společností v členění na podíly na základním kapitálu, podíly na kapitálových fondech, podíly na fondech ze zisku a nerozděleném výsledku hospodaření minulých let a na podíly na výsledku hospodaření běžného účetního období. 76

79 Příloha konsolidované účetní závěrky k Rozdělení konsolidovaného výsledku hospodaření běžného období Výsledek hospodaření běžného účetního období za skupinu je v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty rozdělen v příslušném poměru na konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období vztahující se k mateřské společnosti a na menšinový podíl na výsledku hospodaření vztahující se k ostatním akcionářům a společníkům dceřiných společností Konsolidace ekvivalenční metodou a) Charakteristika konsolidace ekvivalenční metodou Touto metodou se rozumí úprava údajů účetní závěrky účetní jednotky, a to: a) Vyloučením podílů z rozvahy účetní jednotky uplatňující podstatný vliv, jejichž emitentem je přidružená společnost, a jejich nahrazení samostatnou rozvahovou položkou podílů v ekvivalenci oceněných ve výši podílů na vlastním kapitálu přidružené společnosti. b) Vypořádáním rozdílu mezi oceněním podílů a konsolidační rozvahovou položkou podílu v ekvivalenci vykázáním: Konsolidačního rezervního fondu, který představuje akumulované podíly na výsledcích hospodaření v ekvivalenci minulých let přidružených společností ode dne jejich akvizice. Konsolidační rezervní fond obsahuje též podíly dceřiné společnosti na změnách v úhrnné výši ostatního vlastního kapitálu (tj. bez výsledku hospodaření) daného období. Konsolidační rozdíly vzniklé při konsolidaci ekvivalenční metodou jsou odepisovány rovněž 20 let. b) Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci se týká výsledku hospodaření přidružené společnosti za běžné účetní období a jeho výše se zjistí jako podíl na výsledku hospodaření přidružené společnosti ve výši podílové účasti mateřské společnosti. V roce akvizice se vykazuje tato položka ve výši odpovídající výsledku hospodaření za období ode dne akvizice do konce účetního období v poměru podílové účasti mateřské společnosti na přidružené společnosti. Vzhledem k tomu, že konsolidace je prováděna přímou metodou, je převzata poměrná část výsledku hospodaření přidruženého podniku odpovídající podílové účasti společnosti uplatňující podstatný vliv na přidružený podnik. Při použití ekvivalenční metody jsou vyloučeny prokazatelně zjistitelné vztahy, které mají významný dopad na hodnotu vlastního kapitálu a výsledek hospodaření běžného účetního období přidruženého podniku. Podíly na zisku obdržené od společnosti ve skupině konsolidované ekvivalenční metodou jsou vyloučeny z výkazu zisku a ztráty společnosti uplatňující podstatný vliv a zvýší se o jejich výši položka konsolidačního rezervního fondu. Konsolidační rozdíl je řešen stejně jako u plné metody. 77

80 Příloha konsolidované účetní závěrky k Úpravy provedené v účetních závěrkách slovenských společností V důsledku rozdílné účetní legislativy platné ve Slovenské republice byly provedeny tyto úpravy individuálních závěrek slovenských společností. Nevyfakturované dodávky: Účetní operace účtované ve slovenských firmách jako nevyfakturované dodávky odpovídají svých charakterem českým operacím účtovaným na účtech časového rozlišení nákladů a výnosů. Do konsolidované závěrky byly položky nevyfakturovaných dodávek v rozvaze začleněny podle svého charakteru do účtů časového rozlišení. Rezervy na náklady běžného účetního období: Účetní operace účtované ve slovenských firmách jako náklad běžného účetního období se souvztažným zápisem na účtech rezerv v některých případech odpovídají svým charakterem českým operacím účtovaným jako dohadné položky. Do konsolidované závěrky byly takovéto případy začleněny do dohadných položek pasivních. Slovenské firmy vytvářejí povinně z nákladů sociální fond na úhradu přísně určených požitků zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že se nejedná o fond vykazovaný podle české legislativy ve vlastním kapitálu, byly jeho zůstatky k rozvahovému dni v pasivech konsolidované rozvahy zahrnuty do položky Rezerva na důchody a podobné závazky. Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci: Slovenská účetní legislativa řeší účtování finančního pronájmu tak, že majetek je v okamžiku jeho převzetí evidován v majetku nájemce se souvztažným zápisem na účtech dlouhodobých závazků. Leasingové splátky obsahují jak splácení tohoto dlouhodobého závazku (jistiny), tak úroků, které vstupují do nákladů potupně podle splátkového kalendáře. Majetek účetní jednotky odepisují. Do konsolidované závěrky byly provedeny takové úpravy, aby se všechny aktivní leasingové smlouvy chovaly tak, jako by byly účtovány podle české účetní legislativy. Tzn., že v individuálních závěrkách slovenských firem byly vyloučeny všechny účetní operace související s finančním pronájmem podle slovenských pravidel a nahrazeny zápisy podle českých pravidel. Náklady týkající se operací do roku 2011 byly opraveny proti nerozděleným hospodářským výsledkům minulých let, náklady roku 2012 byly upraveny v rámci hospodářského výsledku běžného období. Kurzové přepočty individuálních závěrek slovenských firem: Přepočty položek rozvahy slovenských firem byly provedeny kurzem ČNB k , tj. kurzem 25,140 Kč/ EUR. Přepočty položek výkazu zisku a ztráty slovenských firem byly provedeny průměrným kurzem ČNB za rok 2012, tj. 25,143 Kč/EUR. Tímto přepočtem vznikl rozdíl mezi výsledkem hospodaření přepočteným z rozvahových položek a hospodářským výsledkem přepočteným z výsledkových položek. Tento kurzový rozdíl je vykázán v položce Rozdíly z kurzových přepočtů ve vlastním kapitálu konsolidované rozvahy. 78

81 Příloha konsolidované účetní závěrky k Kurzové přepočty vlastního kapitálu slovenských společností ke dni akvizice a k rozvahovému dni: Výše vlastního kapitálu společností vstupujících do konsolidačního celku je přepočtena kurzem ČNB platným ke dni účinnosti výkonu vlastnických práv v příslušné společnosti. Kurzové rozdíly mezi tímto přepočtem a výší vylučovaného vlastního kapitálu těchto společností k rozvahovému dni jsou zachyceny v položce Rozdíly z kurzových přepočtů ve vlastním kapitálu konsolidované rozvahy. 4. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 4.1. Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Do kategorie dlouhodobého majetku je zařazován i majetek v pořizovací ceně od 10 tis. Kč do 40 tis. Kč, pokud má charakter dlouhodobého majetku a doba jeho upotřebitelnosti je delší než jeden rok. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami sníženými o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek), dlouhodobý majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek) a vklad dlouhodobého hmotného majetku. Reprodukční pořizovací cenou se pro dosažení věrného obrazu aktiv oceňuje i majetek pořízený po skončení leasingu, u něhož není nulová zůstatková cena (účtuje se se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek). Reprodukční pořizovací cena je stanovena na základě odborného posouzení pracovníků společností vycházejících ze znalosti věci. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. 79

82 Příloha konsolidované účetní závěrky k Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem: Tabulka číslo 8: Majetek (údaje v tis. Kč) Doba odepisování v letech Budovy Zdravotnická technika 3 10 Počítačové systémy 3 5 Dopravní prostředky 4 6 Inventář 4 6 Dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč 2 3 Ostatní do 40 tis. Kč 2 6 Ostatní nad 40 tis. Kč 5 6 V tabulce jsou uvedeny převažující doby odepisování. Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odepisován u pronajímatele. Majetek pořízený formou smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části je odepisován společností jakožto nájemcem na základě smlouvy (s výjimkou Středomoravské nemocniční a.s., Dopravního zdravotnictví a.s. a Nemocnice Nový Jičín a.s., kde na základě smluv majetek odepisuje pronajímatel). Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný (aktivní) i záporný (pasivní) rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého koupí a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající účetní jednotky sníženým o převzaté závazky. Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně sto osmdesát měsíců od nabytí podniku nebo jeho části do nákladů. Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně sto osmdesát měsíců od nabytí podniku nebo jeho části do výnosů. U následné změny v hodnotě popisovaných nových majetkových složek dochází k úpravě hodnoty oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a pokračuje se v odpisování oceňovacího rozdílu bez změny doby odpisování. Neodepsaná část aktivního nebo pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku se jednorázově odepíše při vyřazení poslední složky dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 80

83 Příloha konsolidované účetní závěrky k Pokud účetní jednotka zjistí, že eviduje majetek v ocenění, které neodpovídá jeho reálnému stavu, vytváří k tomuto majetku opravnou položku v takové výši, která zajistí, že v účetní závěrce je vykazována hodnota majetku odpovídající ekonomické realitě. Ve společnostech konsolidačního celku nebyly za rok 2012 na základě provedených inventarizací zjištěny rozdíly v ocenění majetku a jeho reálnou hodnotou, proto nevznikla potřeba tvorby opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v případě zřizovacích výdajů vyšší než 60 tis. Kč a v ostatních případech vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě. Do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku je zařazován i majetek v pořizovací ceně od 10 tis. Kč do 60 tis. Kč, pokud má charakter dlouhodobého majetku a doba jeho upotřebitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, kromě jiného, nehmotné výsledky vývoje s dobou použitelnosti delší než jeden rok, tyto se aktivují pouze v případě využití pro opakovaný prodej. Výdaje související s výzkumem jsou účtovány do nákladů v roce, kdy vznikají. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách snížených o oprávky a případnou ztrátu ze znehodnocení majetku. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován lineárně na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: Tabulka číslo 9: Dlouhodobý nehmotný majetek Počet let odepisování Software 2 8 Ocenitelná práva 3 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 4 Pokud účetní jednotka zjistí, že eviduje nehmotný majetek v ocenění, které neodpovídá jeho reálné hodnotě, vytváří k tomuto majetku opravnou položku v takové výši, která zajistí, že v účetní závěrce je vykazována hodnota majetku odpovídající ekonomické realitě. Ve společnostech konsolidačního celku nebyly za rok 2012 na základě provedených inventarizací zjištěny rozdíly v ocenění majetku a jeho reálnou hodnotou, proto nevznikla potřeba tvorby opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku. 81

84 Příloha konsolidované účetní závěrky k Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok, dále majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok držené do splatnosti, dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku. Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům a poradcům. K datu konsolidované účetní závěrky jsou majetkové cenné papíry, které nebyly předmětem konsolidace plnou metodou ani metodou ekvivalence, oceněny ekvivalencí Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady dle kalkulačních vzorců a zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k jejich výrobě. Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány cenami na úrovni vážených aritmetických průměrů. Pořizování speciálního zdravotnického materiálu a léků, které tvoří rozhodující část materiálových nákladů nemocnic, je v převážné většině účtováno v průběhu roku přímo do spotřeby nemocnice nenakupují materiál a léky do zásoby, ale pouze pro běžnou potřebu. K rozvahovému dni je na základě provedené fyzické inventury speciálního zdravotnického materiálu a léků provedena korekce nákladů o tento nespotřebovaný materiál a léky. Způsob tvorby opravných položek Na základě provedených inventarizací byly zjištěny důvody pro tvorbu opravné položky k zásobám u společností: MARTEK MEDICAL a.s., a to ve výši tis. Kč (k činil zůstatek opravné položky k zásobám tis. Kč). Avenier, a.s., a to ve výši 733 tis. Kč Pohledávky Pohledávky jsou při svém vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. Dlouhodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok, a odložená daňová pohledávka. Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší. 82

85 Příloha konsolidované účetní závěrky k Způsob tvorby opravných položek Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny na základě provedené analýzy s ohledem na dobu, po kterou jsou po splatnosti, a s ohledem na reálné očekávání jejich vymožení, respektive s ohledem na skutečnost, že na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz Závazky Závazky jsou evidovány v jejich jmenovité hodnotě. Dlouhodobé závazky jsou závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok a odložený daňový závazek. Krátkodobé závazky jsou závazky, které jsou splatné do jednoho roku Úvěry Úvěry jsou vykazované ve své jmenovité hodnotě. Jako krátkodobý je evidovaný úvěr, který je splatný do jednoho roku od data svého sjednání. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobého úvěru, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena konsolidovaná účetní závěrka. Úroky z úvěrů jsou účtovány na vrub nákladů při zachování akruálního principu Rezervy Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka ani datum, ke kterému vzniknou. Účetní jednotky ve skupině nevytváří zákonné rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace českých podniků v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky stanoveným ke dni uskutečnění účetního případu. Finanční majetek, pohledávky a závazky v cizí měně jsou k datu sestavení konsolidované účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančních nákladů běžného období. Hodnoty z účetní závěrky společností se sídlem ve Slovenské republice, které jsou sestaveny v EUR, jsou pro potřeby konsolidace přepočteny způsobem uvedeným v bodě

86 Příloha konsolidované účetní závěrky k Finanční leasing Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů. První splátka (akontace) při finančním leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po celou dobu pronájmu rovnoměrně na vrub nákladů. Technické zhodnocení se odepisuje v průběhu nájmu. Po převzetí najatého majetku do vlastnictví nájemce se pořizovací cena technického zhodnocení zvýší o ocenění převzatého majetku a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny. Záloha na budoucí splátky je zaúčtována na poskytnuté provozní zálohy a je zúčtovávána v jednotlivých leasingových splátkách Daně a) Daňové odpisy dlouhodobého majetku Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita buď lineární, nebo zrychlená metoda odepisování, která je volena individuálně u jednotlivého majetku v závislosti na jeho předpokládaném využití, a to jak na předpokládané době používání, tak zejména na intenzitě jeho využívání, přičemž je brán zřetel i na jeho fyzické a morální zastarávání. b) Splatná daň z příjmů právnické osoby Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výsledovce, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově odpočitatelné. Závazek skupiny z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňových sazeb platných k datu konsolidované účetní závěrky. c) Odložená daň Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv a výší aktiv, popřípadě pasiv uvedených v rozvaze. Daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv je hodnota těchto aktiv, popřípadě pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely. Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému dni posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit. Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a je také zahrnuta do vlastního kapitálu. 84

87 Příloha konsolidované účetní závěrky k Výpůjční náklady Výpůjční náklady z úvěrů související s pořízením, výstavbou nebo výrobou dlouhodobého majetku vzniklé do doby uvedení investice do užívání jsou aktivovány jako součást pořizovací ceny takového majetku. Veškeré ostatní výpůjční náklady jsou zaúčtovány na vrub nákladů v období, v němž vznikají Státní dotace Dotace k úhradě nákladů se účtuje do ostatních provozních a finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady Výnosy Výnosy jsou účtovány k datu vyskladnění zboží a přechodu vlastnického práva na zákazníka nebo k datu uskutečnění služeb a jsou vykázány po odečtení slev a bez daně z přidané hodnoty. Výnosy z hlavní činnosti (zdravotní péče hrazená pojišťovnami) jsou účtovány měsíčně na bázi paušálního nebo výkonového systému podle smluvního ujednání s konkrétní zdravotní pojišťovnou a jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty. Pokud k datu účetní závěrky neprovede zdravotní pojišťovna vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, jsou vytvářeny dohadné položky podle vyhodnocení smlouvy provedeného společností. Úrokový výnos je časově rozlišován na základě časové souvislosti dle nezaplacené části jistiny a platné úrokové sazby. Příjem z dividend je zaúčtován ve chvíli, kdy je deklarováno právo na přijetí dividend Použití odhadů Sestavení konsolidované účetní závěrky vyžaduje, aby vedení skupiny používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu konsolidované účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení skupiny je přesvědčeno, že použité odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následných účetních obdobích Mimořádné náklady a mimořádné výnosy Tyto položky obsahují výnosy nebo náklady z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy nebo náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících, případně účetní operace vycházející z oprav minulých let. 85

88 Příloha konsolidované účetní závěrky k Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto: Tabulka číslo 10: (údaje v tis. Kč) Pokladní hotovost Ceniny Účty v bankách Peníze na cestě Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně. 5. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE KONSOLIDOVANÉ ROZVAZE 5.1. Konsolidace Akvizice dceřiného podniku V průběhu roku 2012 byly do konsolidačního celku zahrnuty tyto společnosti: Avenier, a.s. 80 % vlastní společnost AGEL a.s. KTR-Servis s.r.o. jediný vlastník společnost AGEL a.s. AGEL SERVIS a.s. jediný vlastník společnost AGEL a.s. IVF Clinic a.s. 50,5 % vlastní společnost AGEL a.s. 86

89 Příloha konsolidované účetní závěrky k Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena Tabulka číslo 11a): Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný DNM Nedokončený DNM Poskytnuté zálohy CELKEM Stav k Přírůstky Změny v důsledku kurzových rozdílů Úbytky Stav k Oprávky Tabulka číslo 11b) Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný DNM Nedokončený DNM Poskytnuté zálohy CELKEM Stav k Přírůstky Změny v důsledků kurzových rozdílů Úbytky Stav k

90 Příloha konsolidované účetní závěrky k Zůstatková hodnota Tabulka číslo 11c): Zřizovací výdaje 77 0 Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný DNM Nedokončený DNM Poskytnuté zálohy na DNM 0 0 CELKEM Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena Tabulka číslo 12a): Pozemky Stavby Samostatné movité věci Jiný DHM Nedokončený DHM Zálohy na DHM Oceňovací rozdíl CELKEM Stav k Přírůstky Změny v důsledku kurzových rozdílů Úbytky Ostatní změny Stav k

91 Příloha konsolidované účetní závěrky k Oprávky Tabulka číslo 12b): Pozemky Stavby Samostatné movité věci Jiný DHM Nedokončený DHM Zálohy na DHM Oceňovací rozdíl CELKEM Stav k Přírůstky Změny v důsledku kurzových rozdílů Úbytky Stav k Zůstatková hodnota Tabulka číslo 12c): Pozemky Stavby Samostatné movité věci Jiný DHM Nedokončený DHM Zálohy na DHM Oceňovací rozdíly k nabytému majetku CELKEM Společnost Středomoravská nemocniční a.s. (dceřiná společnost) provozuje na základě smlouvy o nájmu podniku tři nemocnice (Prostějov, Přerov, Šternberk). Dle smlouvy odepisuje pronajatý majetek pronajímatel, společnost účtuje pouze o nájemném, roční výše nájemného byla dohodnuta ve výši tis. Kč (v roce 2011 byla výše nájemného tis. Kč). Jedná se o základ daně z přidané hodnoty; DPH krácená na vstupu pomocí krátícího koeficientu účtovaná jako náklad činí k nájemnému v roce tis. Kč. 89

92 Příloha konsolidované účetní závěrky k Společnost Dopravní zdravotnictví a.s. (dceřiná společnost) provozuje na základě smlouvy o nájmu části podniku zdravotnická zařízení pronajatá od Českých drah. Dle smlouvy odepisuje pronajatý majetek pronajímatel, společnost účtuje pouze o nájemném, roční výše nájemného byla dohodnuta ve výši tis. Kč ( tis. Kč pro rok 2011). Jedná se o základ daně z přidané hodnoty; DPH krácená na vstupu pomocí krátícího koeficientu účtovaná jako náklad činí k nájemnému v roce tis. Kč. Společnost Nemocnice Nový Jičín a.s. (dceřiná společnost) provozuje na základě smlouvy o nájmu podniku nemocnici. Dle smlouvy odepisuje pronajatý majetek pronajímatel, společnost účtuje pouze o nájemném, roční výše nájemného byla dohodnuta ve výši tis. Kč. Jedná se o základ daně z přidané hodnoty; DPH krácená na vstupu pomocí krátícího koeficientu účtovaná jako náklad činí k nájemnému v roce tis. Kč Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem K Tabulka číslo13a): Firma Popis majetku Účetní zústatková cena majetku Popis, rozsah a účel zástavního práva/věcného břemene Nemocnice Nový Jičín a.s. lineár.urychlovač Clinac ix Úvěrová smlouva ČSOB Šumperská nemocnice a.s. CT Brilliance Úvěrová smlouva RFB Vítkovická nemocnice a.s. Budova + pozemky Smlouva o úvěru RFB Vítkovická nemocnice a.s. Budova + pozemky Smlouva o úvěru ČSOB Vítkovická nemocnice a.s. Samostatné mov.věci - angiolinka Úvěrová smlouva ČSOB MARTEK MEDICAL a.s. Budova + pozemky Úvěrová smlouva ČSOB MARTEK MEDICAL a.s. PET CT Biograph Úvěrová smlouva ČSOB MARTEK MEDICAL a.s. PET CT Biograph + CT Brilance Úvěrová smlouva ČSOB Repharm, a.s. Budova + pozemky Úvěrová smlouva RFB K Tabulka číslo 13b): Firma Popis majetku Účetní zústatková cena majetku Popis, rozsah a účel zástavního práva/věcného břemena Nemocnice Podlesí a.s. Budova + pozemky Úvěrová smlouva RFB Radioterapie, a.s. lineár.urychlovač Clinac ix Úvěrová smlouva ČSOB 90

93 Příloha konsolidované účetní závěrky k Firma Popis majetku Účetní zústatková cena majetku Popis, rozsah a účel zástavního práva/věcného břemena Šumperská nemocnice a.s. CT Brilliance Úvěrová smlouva RFB Vítkovická nemocnice a.s. Budova + pozemky Smlouva o úvěru RFB Vítkovická nemocnice a.s. Samostatně mov.věci - angiolinka Úvěrová smlouva ČSOB MARTEK MEDICAL a.s. PET CT Biograph + CT brilance Úvěrová smlouva ČSOB MARTEK MEDICAL a.s. Budova + pozemky Úvěrová smlouva ČSOB Repharm, a.s. Budova + pozemky Úvěrová smlouva RFB 5.5. Majetek najatý formou finančního a operativního pronájmu Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci Tabulka číslo 14): Společnost Celková hodnota leasingu Skutečně uhrazené splátky do Skutečně uhrazené splátky za rok 2012 Splatno v roce 2013 Splatno v dalších letech PO ROCE 2013 AGEL a.s AGEL SERVIS a.s Avenier, a.s CGB laboratoř a.s Dialýza Šumperk, spol. s r.o Dopravní zdravotnictví a.s IVF Clinic a.s Kardiologické centrum AGEL s.r.o MARTEK MEDICAL a.s Medical Systems a.s Nemocnice Český Těšín a.s Nemocnice Nový Jičín a.s Nemocnice Podlesí a.s Nemocnice Valašské Meziříčí a.s

94 Příloha konsolidované účetní závěrky k Společnost Celková hodnota leasingu Skutečně uhrazené splátky do Skutečně uhrazené splátky za rok 2012 Splatno v roce 2013 Splatno v dalších letech PO ROCE 2013 Podhorská nemocnice a.s Oční s.r.o P&R LAB a.s Repharm, a.s Středomoravská nemocniční a.s Šumperská nemocnice a.s Transfúzní služba a.s Vítkovická nemocnice a.s ZENAGEL a.s AGEL DIAGNOSTIC a.s AGEL SK a.s MEDI RELAX M+M s.r.o Nemocnica Krompachy spol. s r.o Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s Nemocnica Zvolen a.s Celkem Operativní pronájem V roce 2012 i v roce 2011 neměla žádná ze společností konsolidačního celku uzavřenou významnou smlouvu o operativním nájmu majetku, kromě výše uvedených nájmů nemocnic Zúčtování konsolidačního rozdílu Tabulka číslo 15: Akvizice Ke dni Konsolidační rozdíl Oprávky k Odpis 2012 Oprávky k Zůstatek k Nemocnice Podlesí a.s Nemocnice Podlesí a.s MARTEK MEDICAL a.s

95 Příloha konsolidované účetní závěrky k Akvizice Ke dni Konsolidační rozdíl Oprávky k Odpis 2012 Oprávky k Zůstatek k Nemocnice Ostrava-jih spol. s r.o. (VK zůstává ve skupině prostřednictví sloučení s Vítkovickou nemocnicí a.s.) Nemocnice Český Těšín a.s MEDIKOPLAST a.s. (VK zůstává ve skupině prostřednictvím sloučení s MARTEK MEDICAL a.s.) MEDICAL-CS s.r.o. (VK zůstává ve skupině prostřednictvím sloučení s AGEL a.s.) Nemocnice Podlesí a.s Radioterapie, a.s. (nyní Nemocnice Nový Jičín a. s.) Hornická poliklinika s.r.o Radioterapie, a.s. (nyní Nemocnice Nový Jičín a. s.) Tranfúzní služba a.s Radioterapie, a.s. (nyní Nemocnice Nový Jičín a. s.) Repharm, a.s Vítkovická nemocnice a.s Šumperská nemocnice a.s Dialýza Šumperk, spol. s r.o Repharm, a.s Nemocnice Podlesí a.s MARTEK MEDICAL a.s Podhorská nemocnice a.s Servis Nemocnice Rýmařov s.r.o. (VK zůstává ve skupině prostřednictvím sloučení s Podhorskou nemocnicí a.s.) Vítkovická nemocnice a.s Oční s.r.o Dopravní zdravotnictví a.s Šumperská nemocnice a.s P&R LAB a.s Radioterapie, a.s. (nyní Nemocnice Nový Jičín a. s.) CGB laboratoř a.s Šumperská nemocnice a.s Dialýza Šumperk, spol. s r.o P&R LAB a.s

96 Příloha konsolidované účetní závěrky k Akvizice Ke dni Konsolidační rozdíl Oprávky k Odpis 2012 Oprávky k Zůstatek k Radioterapie, a.s. (nyní Nemocnice Nový Jičín a. s.) CGB laboratoř a.s AGEL Insurance a.s. (nyní Medical Systems a.s.) MEDI RELAX M+M s.r.o Radioterapie, a.s. (nyní Nemocnice Nový Jičín a. s.) Laboratoř klinické mikrobiologie s.r.o. (VK zůstává ve skupině prostřednictvím sloučení s P&R LAB a.s.) Nemocnica Krompachy spol. s r.o Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s ZENAGEL a.s Kardiologické centrum AGEL s.r.o Kardiologické centrum AGEL s.r.o Kardiologické centrum AGEL s.r.o Kardiologické centrum AGEL s.r.o IVF Clinic a.s KTR-Servis s.r.o Avenier, a.s CELKEM Údaje uvedené v této tabulce navazují na řádek rozvahy konsolidační rozdíly. Způsob výpočtu konsolidačního rozdílu je popsán v bodě

97 Příloha konsolidované účetní závěrky k Dlouhodobý finanční majetek Jiný dlouhodobý finanční majetek Tato tabulka obsahuje pouze ten dlouhodobý finanční majetek, který nebyl konsolidován žádnou z konsolidačních metod. Tabulka číslo 16: Pořizovací cena Reálná hodnota Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přecenění k Stav k Jiný dlouhodobý finanční majetek CELKEM Jiný dlouhodobý finanční majetek je vklad do Společnosti pro řízenou zdravotní péči v České republice, o.p.s. (100 tis. Kč), do společnosti Dom sociálnych služieb Krupina n. o. (129 tis. Kč) a vklad do NADACE AGEL, nadace (500 tis. Kč) tyto společnosti nejsou zařazeny do konsolidačního celku Dlouhodobý finanční majetek zatížený zástavním právem 18 ks akcií společnosti Nemocnice Podlesí a.s. se sídlem Konská 453, Třinec, IČ: , držených mateřskou společností AGEL a.s., je zastaveno společnosti Raiffeisenbank a.s., Olbrachtova 2007/09, Praha 4, PSČ , IČ: , dle zástavní smlouvy ze dne , č. ZCP152793/2008/01 a úvěrové smlouvy č.500/152793/09/ ks akcií společnosti Avenier, a.s. se sídlem Bidláky 837/20,Brno, IČ: , držených mateřskou společností AGEL a.s., je zastaveno společnosti Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ IČ: dle zástavní smlouvy ze dne , č /02/2012 a úvěrové smlouvy č/152793/01/ Zásoby V položce materiál jsou zachyceny zejména nespotřebované zásoby léků a zdravotnického materiálu na jednotlivých odděleních nemocnic. V položce zboží jsou zachyceny zásoby léků v jednotlivých veřejných a ústavních lékárnách společností patřících do konsolidačního celku a zboží ve skladech distribučních společností konsolidačního celku, zejména MARTEK MEDICAL a.s., Repharm, a.s. a Avenier, a.s. 95

98 Příloha konsolidované účetní závěrky k Dlouhodobé pohledávky (bez odložené daně) Přehled dlouhodobých pohledávek je v následující tabulce. Největší položkou dlouhodobých pohledávek je k : Pohledávka ve výši tis. Kč (k ve výši tis. Kč), která vznikla na základě rozdílu mezi převzatými složkami majetku a závazky vyplývajícími ze smlouvy o dlouhodobém nájmu podniku v Nemocnici Valašské Meziříčí a.s. Pohledávka ve výši tis. Kč (k ve výši tis. Kč), která vznikla na základě rozdílu mezi převzatými složkami majetku a závazky vyplývajícími ze smlouvy o dlouhodobém nájmu podniku ve Středomoravské nemocniční a.s. Pohledávka ve výši tis. Kč (k ve výši tis. Kč), která vznikla na základě rozdílu mezi převzatými složkami majetku a závazky vyplývajícími ze smlouvy o dlouhodobém nájmu podniku v Dopravním zdravotnictví a.s. Pohledávka ve výši tis. Kč, která vznikla na základě rozdílu mezi převzatými složkami majetku a převzatými závazky vyplývajícími ze smlouvy o dlouhodobém nájmu podniku v Nemocnici Nový Jičín a.s. Tabulka číslo 17: Rok Kategorie Do 2 let Splatné 2 5 let Nad 5 let CELKEM Brutto Opravné položky Netto Brutto Opravné položky Netto Krátkodobé pohledávky Přehled krátkodobých pohledávek (bez dohadných účtů aktivních) k je obsahem následující tabulky. V dohadných účtech aktivních jsou jak v běžném, tak v minulém účetním období obsaženy zejména pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám z vyúčtování zdravotní péče provedeného jednotlivými společnostmi konsolidačního celku. 96

99 Příloha konsolidované účetní závěrky k Tabulka číslo 18: Rok Kategorie Do splatnosti 0 90 dní dní dní Po splatnosti 1 2 roky 3 a více let Celkem po splatnosti CELKEM Brutto Opravné položky Netto Brutto Opravné položky Netto Krátkodobý finanční majetek Tabulka číslo 19: Stav k Stav k Pokladna Ceniny Peníze CELKEM Běžné účty Peníze na cestě Účty v bankách CELKEM Krátkodobé cenné papíry Krátkodobý finanční majetek CELKEM Časové rozlišení Rozhodujícím titulem časového rozlišení aktivního jsou především náklady příštích období reprezentující nulté leasingové splátky a předplacené nájemné. 97

100 Příloha konsolidované účetní závěrky k Vlastní kapitál Vlastní kapitál konsolidačního celku se změnil proti minulému období zejména v důsledku hospodářského výsledku roku 2012 a vyplacených tantiém a dividend mateřskou společností. Detailní přehled o změnách vlastního kapitálu je patrný z příslušného výkazu, který je součástí této konsolidované závěrky Dlouhodobé závazky Nejvýznamnější dlouhodobé závazky jsou závazky ze zákaznických úvěrů vykázané v položce Jiné závazky ve výši tis. Kč (k ve výši tis. Kč). Položka Jiné závazky zahrnuje také nesplacenou část kupní ceny akvizice ve výši tis. Kč a dále závazky z titulu pronájmu podniku, které kryjí zůstatkovou cenu pronajatého dlouhodobého majetku ve výši tis. Kč (k ve výši tis. Kč). Dlouhodobé přijaté zálohy ve výši tis. Kč představují přijatou zálohu na nájemné za období budoucích 9 let. Významnou položkou dlouhodobých závazků je odložená daň, která je detailněji popsána v bodě Tabulka číslo 20: Rok Kategorie Splatné Do 2 let 2 5 let Nad 5 let CELKEM 2011 Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů Krátkodobé závazky Věková struktura krátkodobých závazků z obchodního styku Tabulka číslo 21: Rok Kategorie Do splatnosti 0 90 dní dní dní Po splatnosti 1 2 roky 2 a více let Celkem po splatnosti CELKEM 2011 Krátkodobé Krátkodobé Žádný z členů konsolidačního celku neeviduje po splatnosti závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců, ani sražených daní ze závislé činnosti. 98

101 Příloha konsolidované účetní závěrky k K v položce Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení jsou závazky z titulu poskytnuté půjčky spolu s nevyplacenými úroky z této půjčky ve výši tis. Kč (k činila výše půjčky tis. Kč a závazky k akcionářům při rozdělování zisku výše tis. Kč). V položce přijaté krátkodobé zálohy jsou zachyceny především přijaté zálohy od zdravotních pojišťoven. V položce dohadné účty pasivní jsou zachyceny především dohadné částky na vyúčtování zdravotní péče od zdravotních pojišťoven a na prémie a odměny, které se vztahují k roku 2012 a které budou vyplaceny v následujícím účetním období. V položce jiné krátkodobé závazky jsou obsaženy především závazky ze zákaznických úvěrů. V krátkodobých závazcích jsou evidovány splátky zákaznických úvěrů splatné ve 12 měsících následujících po rozvahovém dni Bankovní úvěry a výpomoci Tabulka číslo 22a): Dlouhodobé bankovní úvěry Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci CELKEM Přehled jednotlivých dlouhodobých a krátkodobých úvěrů společností konsolidačního celku je uveden v následující tabulce: Tabulka číslo 22b) Společnost Banka/věřitel Zůstatek úvěru k Ze zůstatku úvěru k Dlouhodobá část Krátkodobá část Vítkovická nemocnice a.s. Raiffeisenbank, a.s Vítkovická nemocnice a.s. ČSOB, a.s Vítkovická nemocnice a.s. ČSOB, a.s Šumperská nemocnice a. s. Raiffeisenbank a.s Nemocnice Podlesí a.s. Raiffeisenbank a.s Nemocnice Podlesí a.s. Raiffeisenbank a.s Nemocnice Podlesí a.s. GE money bank a.s MARTEK MEDICAL a.s. ČSOB, a.s

102 Příloha konsolidované účetní závěrky k Společnost Banka/věřitel Zůstatek úvěru k Ze zůstatku úvěru k Dlouhodobá část Krátkodobá část MARTEK MEDICAL a.s. ČSOB, a.s MARTEK MEDICAL a.s. ČSOB, a.s AGEL SK a.s. ČSOB, a.s AGEL SK a.s. TATRABANKA AGEL DIAGNOSTIC a.s. UniCreditbank, a.s AGEL a.s. Raiffeisenbank a.s AGEL a.s. Raiffeisenbank a.s AGEL a.s. Citibank AGEL a.s. Citibank Nemocnice Nový Jičín a.s. ČSOB, a.s Repharm, a.s. Raiffeisenbank a.s Repharm, a.s. Raiffeisenbank a.s Repharm, a.s. Raiffeisenbank a.s Repharm, a.s. Raiffeisenbank a.s Repharm, a.s. Raiffeisenbank a.s Medical Systems a.s. Raiffeisenbank a.s Celkem Přechodné účty pasiv Tabulka číslo 23: k k Výdaje příštích období Výnosy příštích období CELKEM Výdaje příštích období jak za rok 2012, tak za rok 2011 obsahují zejména časově rozlišené nájemné z leasingových smluv; výnosy příštích období jsou v roce 2011 i 2012 tvořeny především časově rozlišeným běžným nájemným inkasovaným předem. 100

103 Příloha konsolidované účetní závěrky k Daň z příjmů Odložená daň O odložené daňové pohledávce nebo závazku je účtováno u všech členů konsolidačního celku tehdy, existují-li dočasné rozdíly mezi účetními a daňovými náklady, a to zejména z titulů Rozdílu mezi zůstatkovou účetní a zůstatkovou daňovou cenou dlouhodobého majetku. Rozdílů vyplývajících z tvorby účetních opravných položek, které bude v budoucnu možno překvalifikovat na daňově uznatelné opravné položky. Neuplatněných daňových ztrát minulých let s ohledem na jejich budoucí daňovou využitelnost. Tabulka číslo 24a): Odložená daň rozpis k k Účtovaná pohledávka Neúčtovaná pohledávka 0 Účtovaný závazek CELKEM vykázaná pohledávka (-závazek) Tabulka číslo 24b): Analýza změny zůstatku tis. Kč K Dopad změny sazby Dopady změny kurzu cizí měny 76 Dopady ze změn v konsolidačním celku -80 Běžné změny účtované proti výkazu zisku a ztráty Účtováno celkem proti výkazu zisku a ztráty Účtováno celkem proti vlastnímu kapitálu 233 K

104 Příloha konsolidované účetní závěrky k Splatná daň Tabulka číslo 25: Položka rok 2012 rok 2011 Zisk před zdaněním Položky připočitatelné Položky odčitatelné Uplatněné ztráty Základ daně Vypočtená daň Slevy na dani Doměrky daně Daň splatná Efektivní sazby daně 13,04 % 11,93 % Menšinový vlastní kapitál Jednotlivé složky menšinového vlastního kapitálu jsou tvořeny podílem menšinových společníků ve společnosti CGB laboratoř a.s. (menšinový podíl 49 %), Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. (menšinový podíl 33 %), Avenier, a.s. (menšinový podíl 20 %), IVF Clinic a.s. (menšinový podíl 49,5 %) a Kardiologické centrum AGEL s.r.o. (menšinový podíl 10 %) Celkové náklady na odměny auditorské společnosti Náklady na odměnu statutárnímu auditorovi za povinný audit účetní závěrky za období roku 2012 výše tis. Kč (4 995 tis. Kč za období do roku 2011), ostatní ověřovací služby dosáhly za období roku 2012 výše 108 tis. Kč. 102

105 Příloha konsolidované účetní závěrky k DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE KONSOLIDOVANÉMU VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Údaje v konsolidovaném výkaze zisku a ztráty obsahují jak údaje ze závěrek konsolidovaných plnou metodou, tak i účetních závěrek společností konsolidovaných poměrnou metodou (zahrnuje se 50 % částek uváděných ve výkazech těchto společností) Výnosy z běžné činnosti podle hlavních segmentů Tabulka číslo 26: Text Období roku Spec. zdrav. materiál a léky Ostatní zboží Zboží CELKEM Produkty transfúzní služby Poskytování zdravotní péče Refakturace a ostatní poskytnuté služby Změna stavu zásob vlastní činností Aktivace Ostatní výnosy Vlastní výrobky a služby CELKEM TRŽBY ZA ZBOŽÍ A VÝKONY CELKEM Veškeré výnosy byly realizovány v České republice a na Slovensku. 103

106 Příloha konsolidované účetní závěrky k Spotřebované nákupy (výkonová spotřeba) Tabulka číslo 27: Spotřebované nákupy Období roku Materiál Energie Materiál a energie CELKEM Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Leasingové nájemné Ostatní nájemné Poradenské a jiné odborné služby Výkony spojů Ostatní služby Služby CELKEM VÝKONOVÁ SPOTŘEBA CELKEM Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tabulka číslo 28: Odpisy DNM a DHM Období roku Odpisy DNM a DHM Odpis kladného oceňovacího rozdílu k nabytému majetku Odpisy CELKEM

107 Příloha konsolidované účetní závěrky k Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Tabulka číslo 29: Text Období roku Změna stavu ostatních rezerv Změna stavu OP dle zvláštních předpisů Změna stavu účetní OP Zúčtování komplexních nákladů příštích období 0 0 Změna stavu OP a rezerv CELKEM Ostatní provozní výnosy Nejvýznamnějšími položkami ostatních provozních výnosů jsou přijaté bonusy od dodavatelů léků a zdravotnického materiálu, přijaté náhrady od pojišťoven z titulu uplatněných škod na majetku, výnosy z nájmů volných nebytových prostor a služby s těmito nájmy související, zejména refakturace energií a služeb a zúčtování odpisu záporného oceňovacího rozdílu k nabytému majetku Ostatní provozní náklady Tabulka číslo 30: Období roku Dary Pokuty a úroky z prodlení Odpisy pohledávek a postoupené pohledávky Pojištění majetku a odpovědnosti Poskytnuté bonusy Ostatní povozní náklady Ostatní provozní náklady CELKEM

108 Příloha konsolidované účetní závěrky k Tržby z prodeje cenných papírů a podílů, prodané cenné papíry a podíly Tabulka číslo 31: Rok Prodejní cena Prodané cenné papíry Zůstatková hodnota 2012 Prodané cenné papíry a podíly Prodané cenné papíry a podíly V roce 2011 společnost AGEL a.s. prodala zbývající část 50 % listinných akcií společnosti MARTEK MEDICAL GROUP a.s Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z dlouhodobého finančního majetku nebyly v roce 2012 ani v roce 2011 realizovány Výnosové úroky Tabulka číslo 32: Období roku Úroky z bankovních účtů běžných Výnosové úroky CELKEM Ostatní finanční výnosy a výnosy z derivátových operací Tabulka číslo 33: Období roku Kurzové zisky Výnosy z derïvátových operací 0 0 Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční výnosy CELKEM

109 Příloha konsolidované účetní závěrky k Ostatní finanční náklady Tabulka číslo 34: Období roku Kurzové ztráty Bankovní výlohy Ostatní finanční náklady CELKEM Mimořádné výnosy a náklady V roce 2012 nejsou vykázány žádné významné mimořádné náklady či výnosy. V roce 2011 jsou vykázány mimořádné náklady na změnu metody ve výši tis. Kč u společnosti Medical Systems a.s. 7. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SKUPINY A STATUTÁRNÍ ORGÁNY 7.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců Tabulka číslo 35: Rok Počet Mzdové náklady Soc. a zdrav. pojiš. Sociální náklady Osobní Náklady CELKEM Zaměstnanci Vedení společnosti Odměny členům orgánů CELKEM Zaměstnanci Vedení společnosti Odměny členům orgánů CELKEM

110 Příloha konsolidované účetní závěrky k Poskytnuté půjčky, úvěry a ostatní plnění V roce 2012 ani v roce 2011 neobdrželi členové představenstva, dozorčí rady ani členové řídících orgánů půjčky nebo jiné bezúplatné plnění kromě přiznaného platu a schválených odměn uvedených v tabulce č. 35, tantiém uvedených v níže uvedené tabulce a kromě užívání služebních vozů, které mohou na základě smlouvy užívat i k soukromým účelům. Tabulka číslo 36: Vyplacené tantiemy v roce Představenstvo AGEL a.s Výbor pro audit Dozorčí rada AGEL a.s CELKEM ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ 8.1. Doměřená daň z příjmů V roce 2012 nedošlo ze strany kontrolních orgánů k významnému doměření daní Soudní spory Zdravotnická zařízení skupiny vedou několik soudních sporů o náhradu škody a ochranu osobnosti. Z dosavadního průběhu soudních sporů lze očekávat, že výsledky těchto soudních sporů budou pro zdravotnická zařízení příznivé. Pokud by byla zdravotnická zařízení zavázána k náhradě škody, bude případná škoda kryta z pojištění odpovědnosti společnosti. 9. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Dozorčí rada AGEL a.s. dne zvolila za nového sedmého člena představenstva společnosti AGEL a.s. MUDr. Jána Dudru, PhD. Po datu účetní závěrky nenastaly žádné události, které by měly vliv na účetní závěrku k

111 Příloha konsolidované účetní závěrky k Příloha č. 1: Organizační schéma společnosti AGEL a.s. ke dni VALNÁ HROMADA Dozorčí rada Výbor pro audit Odbor interního auditu Představenstvo Vědecká rada Generální ředitel Sekretariát Praha Zdravotnická zařízení Ombudsman Oddělení PR AGEL a.s. - organizačná zložka Ředitel personálně právních vztahů Obchodní ředitel Finanční ředitel Zdravotní ředitel Provozní ředitel Sekretariát Prostějov Odbor techniky a provozu Odbor úhrad zdravotní péče Odbor pro Slovensko Odbor právních vztahů Odbor marketingu Odbor ekonomický Odbor zdravotní péče Odbor právní a personální metodiky MARTEK MEDICAL a.s. Odbor organizace a řízení ICT Odbor akvizičních projektů Odbor řízení lidských zdrojů Repharm, a.s. Odbor plánování a controllingu Lékařská rada Úsek projektů a klinických studií ZENAGEL a.s. Advokátní kanceláře Avenier, a.s. KTR-Servis s.r.o.

112

113 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 PODNIKATELSKÁ ČINNOST SKUPINY AGEL Hlavním oborem podnikatelské činnosti skupiny AGEL je poskytování zdravotní péče. Všechny společnosti skupiny AGEL mají své podnikatelské plány přizpůsobeny hlavnímu cíli skupiny, kterým je kvalitně léčený a spokojený pacient. Skupina AGEL se v loňském roce soustředila na dvě základní oblasti. První z nich je kvalita poskytované zdravotní péče. Zde se dlouhodobě snažíme o dosažení získání akreditace a obhájení reakreditace, která je certifikována Společnou akreditační komisí, ve všech našich lůžkových zařízeních. Zajišťování co nejvyšší kvality poskytované zdravotní péče považuje skupina AGEL za dlouhodobý proces, proto v něm bude pokračovat také v následujících letech. Druhou základní oblastí je standardizace a formalizace všech procesů probíhajících v jednotlivých společnostech skupiny. V rámci tvorby metodik a řídících aktů jsou uplatňovány nejen zkušenosti interní, ale také zkušenosti externích spolupracujících firem. V následujícím textu je uvedena charakteristika podnikatelské činnosti jednotlivých společností. AGEL a.s. Mateřská společnost AGEL a.s. nastavuje řídící a rozhodovací procesy v celé skupině. Společnými jmenovateli všech procesů jsou efektivita a kvalita. V rámci řízení společnost uplatňuje best practices prověřené mnohaletými zkušenostmi. Společnost prosazuje systém hodnot a organizační kultury, které jsou základem celé skupiny. 1. Oční Hlavní činnost společnosti je v oboru oftalmologie. Poskytuje činnost v oblasti všeobecných oftalmologických ambulancí, činnost v oblasti oční chirurgie, zaměřené v převážné části na léčbu šedého zákalu a oblast refrakční chirurgie korekce dioptrických očních vad pomocí laseru. Další činností jsou pak drobné kosmetické zákroky, zejména úprava horních a dolních víček, prodlužování řas, malé kožní zákroky (odstraňování entropium, chalárium apod.). Mezi nejvýznamnější skutečnosti roku 2012 lze označit otevření nové ambulance v prostorách Nemocnice Nový Jičín a.s., zrealizované v měsíci dubnu Dále pak otevření ambulance ve Vítkově. Úspěchem je udržení počtu operací katarakty a udržení podílu pacientů ČPZP jako dominantního segmentu, který pro 1. Oční představuje cca 55% podíl na celkových výkonech společnosti. 111

114 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 AGEL DIAGNOSTIC a.s. Posláním společnosti je poskytování komplementární péče metodou vyšetření pozitronovou emisní tomografií (PET CT) pro širokou veřejnost klientů trpících onkologickými nemocemi jako moderní technologií, která výrazně urychluje nálezy onkologických onemocnění a která, díky včasné onkologické péči, významným způsobem snižuje riziko morbidity. Toto všechno na základě spolupráce s Inštitútom nukleárnej a molekulárnej medicíny se sídlem v Košicích na pracovištích PET CT v Banské Bystrici a v Košicích. V roce 2012 společnost AGEL DIAGNOSTIC a.s. provozovala dvě pracoviště jedno v Banské Bystrici (v provozu od r. 2011) a druhé v Košicích. V lednu 2012 byla zahájena realizace košického pracoviště PET CT v prostorách budovy Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košicích (INMM) v areálu Univerzitnej nemocnice Louise Pasteura. Provoz tohoto pracoviště byl spuštěn V průběhu roku 2012 byly nadále účinné smlouvy o poskytování zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami Dôvera a Union. Tato událost fakticky odstartovala provoz pracoviště PET CT Košice a další spolupráci s INMM Košice. Přestože byl podepsaný platný dodatek smlouvy s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, tato následně smluvní vztah neakceptovala a na pracovišti v Košicích byli nuceni vyšetřovat pouze pacienty nejmenší zdravotní pojišťovny Union. Provoz byl, díky malému počtu výkonů, značně nerentabilní a byl ke konci roku 2012 ukončen. V roce 2012 bylo vyšetřeno pacientů. AGEL POLSKA S A Hlavní činností společnosti je analýza podmínek a fungování polského zdravotnictví. AGEL SERVIS a.s. Hlavním posláním společnosti AGEL SERVIS a.s. je metodická podpora a zabezpečení podpůrné činnosti facility managementu pro všechny dceřiné společnosti skupiny AGEL, a to zejména do zdravotnických zařízení, distribučních center a ostatních společností poskytujících služby pro širokou veřejnost zejména v oblasti zdravotnictví. Společnost v roce 2012 soustředila podstatnou část své činnosti na zkvalitňování procesů správy budov v dceřiných společnostech a procesu centralizace vybraných činností v rámci skupiny AGEL s cílem snížit náklady. Mezi nejvýznamnější a úspěšně ukončené akce ve skupině AGEL v roce 2012 patří: výběrové řízení na dodavatele plynu a el. energie na období roku 2013, úprava cen a smluvního vztahu s dodavatelem služeb v oblasti likvidace odpadů, odstranění nesrovnalostí v jednotkových cenách za praní prádla u stávajících smluvních vztahů, nastavení nájemních vztahů za užívání prostor se společností, která zabezpečuje úklidové práce, úprava a optimalizace stávajícího smluvního vztahu v dodávkách tepelné energie. 112

115 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 K dalším činnostem uplynulého roku patřila zejména metodická pomoc a poradenství při řešení požadavků jednotlivých společností skupiny AGEL v oblasti správy budov, implementace požadavků, které vyplývají z novel zákonů a vyhlášek, zastupování jednotlivých zdravotnických zařízení skupiny AGEL s dodavateli služeb. AGEL SK a.s. AGEL SK a.s. poskytuje metodické a řídicí činnosti pro dceřiné subjekty na Slovensku, akviziční činnost v podobě dosažení a realizace dlouhodobého pronájmu, resp. koupě zdravotnických zařízení na území Slovenské republiky, a s tím související poskytování komplexní zdravotní péče. Zavádí principy řízení, které se osvědčily při provozování nemocnic v České republice, s ohledem na specifika legislativy na Slovensku. Jejím dlouhodobým cílem je zajišťovat v regionech, kde zdravotnická zařízení působí, kvalitní a ekonomicky vyváženou zdravotní péči. AGEL SK a.s. i v průběhu roku 2012 podstatnou část své činnosti nadále věnoval zkvalitňování řídicích a kontrolních procesů v dceřiných společnostech a procesu centralizace vybraných činností v rámci skupiny AGEL na Slovensku. Dále byl kultivován systém centrálního výběru a nákupu zdravotnické technologie, rozvíjel se systém řízení lékové politiky a nákupu speciálního zdravotnického materiálu, který byl zaveden už v předcházejícím roce. Došlo také k významným investičním krokům, které umožnily změnu hotelového zázemí v jednotlivých nemocnicích. Nastavily se fungující mechanismy skupinového řízení společností poskytujících zdravotní péči s ohledem na specifické podmínky Slovenské republiky. Byly uplatňovány zásady synergických principů a využívání společných postupů, nejen v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů, ale také při strategických jednáních s plátci zdravotní péče. V roce 2012 se díky centralizovanému řízení dceřiných společností podařilo dosáhnout poprvé ve všech společnostech poskytujících lůžkovou péči pozitivního hospodářského výsledku, který je v podmínkách, v jakých se nachází a musí poskytovat služby slovenské zdravotnictví, značným úspěchem. Aplikované stabilizační mechanismy mateřské společnosti se ověřily jako správné a efektivní. CGB laboratoř a.s. Laboratoř zahájila svou činnost v roce 1994, v roce 2001 došlo k jejímu rozšíření o laboratoř lékařské genetiky. Od roku 2003 se laboratoř stala spol. s r.o. s novou provozovnou v Ostravě-Vítkovicích, Kořenského 10. Od roku 2006 je součástí Onkologického centra Nový Jičín s úzkou návazností na společnost P&R LAB a.s. Od je laboratoř akciovou společností. Rozhodný objem pracovní činnosti tvoří klinická patologie s úplným spektrem bioptických a cytologických vyšetření včetně škály imunohistochemických metod a metod molekulární patologie (fluorescenční in situ hybridizace tzv. FISH metody + PCR). Laboratoř se velkou měrou podílí na screeningu 113

116 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 karcinomu prsu, rekta a gynekologickém screeningu karcinomu děložního čípku. S oborem patologie úzce souvisí nekroptická činnost. Pitvy jsou prováděny pro tři nestátní nemocnice ve spádové oblasti a v tomto směru je garantována i forenzní konzultační činnost na Ústavu soudního lékařství ve FNsP v Ostravě. Nejmladším oborem laboratoře je lékařská genetika. Od počátečního spektra základních genetických vyšetření se činnost rozšířila i na metodiky preimplantační genetické diagnostiky s využitím fluorescenční in situ hybridizace, tak i na metodiky onkogenetické. S přechodem na nové pracoviště byla zahájena v plné šíři činnost molekulární genetiky. Zavádí se také komparativní genomová hybridizace. V nejbližší době je připravováno zavedení multicolor FISH a v budoucnosti moderních čipových technologií (microarray). Pracoviště jako jedno z mála je vlastníkem tzv. bezkontaktní laserové mikrodisekce. Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o. Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o. má v předmětu činnosti zapsáno 16 činností a to v kombinaci činností vázaných na zvláštní povolení provozování zdravotnického zařízení s odborným zaměřením na fyziatrii, balneologii a léčebnou rehabilitaci, provozování veřejné lékárny a sociální služby a činností, které jsou předmětem volných živností. Ze zapsaných volných živností byly aktivně realizované a prostřednictvím nich dosahované příjmy: pronájem movitých věcí, provozování výdejny stravy, reklamních a marketingových služeb, cestovní motorové dopravy vykonávané osobními vozidly. Jako klíčovou, úspěšně ukončenou událost v roce 2012 je možné charakterizovat říjnové otevření Novej lekárne, která si vyžádala realizaci stavebních investicí přímých i vyvolaných, zabezpečení personálního obsazení, nákup vybavení a zařízení, získání potřebných souhlasů a povolení. Dialýza Šumperk, spol. s r.o. Dialýza Šumperk, spol. s r.o. zajišťuje ve svém dialyzačním středisku specializovanou zdravotnickou péči o pacienty s nefrologickým onemocněním ve spádové oblasti Šumperska, Zábřežska a okolí Červené Vody. Pacientům se selháním ledvin nabízí hemodialyzační léčbu včetně hemodiafiltrace. Dle preference pacientů zajišťuje i léčbu peritoneální dialýzou. Součástí střediska je nefrologická ambulance, poskytující vyšetřování a léčbu pacientů s postižením ledvin nejrůznějšího původu. Dále zajišťuje přípravu pacientů se zhoršující se renální funkcí k dialyzační léčbě a konziliární služby pro lůžková oddělení Šumperské nemocnice a.s. Z investičních akcí byla v roce 2012 provedena celková oprava klimatizační jednotky. Nová digitální regulace využívá napojení na stávající dispečink. Tento systém představuje nejmodernější trendy řízení regulace, přináší úsporu nákladů na energie, zaručuje komfortní řízení klimatizace dialyzačního sálu a příjemné prostředí pro pacienty. V průběhu roku 2012 došlo k nárůstu počtu nových pacientů dispenzarizovaných v nefrologické ambulanci. 114

117 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 Dom sociálnych služieb Krupina n.o. Dom sociálnych služieb Krupina n.o. je neziskovou organizací poskytující všeobecně prospěšné služby. K byly těmito službami: a) poskytování sociální pomoci a humanitární péče, b) vzdělávání, výchova a rozvoj tělesné kultury. Dom sociálnych služieb Krupina n.o. poskytuje sociální péči pro 25 klientů celoroční pobytovou formou. Klientům poskytuje odborné, obslužné a další činnosti, což zahrnuje péči od sociálního poradenství a pomoci při odkázanosti na pomoc jiné fyzické osoby, přes ubytování, stravování, úklid, až po zájmovou činnost. Kapacita zařízení byla k odsazena 21 klienty. Dopravní zdravotnictví a.s. Společnost Dopravní zdravotnictví a.s. poskytuje zdravotnické služby zejména v oblasti primární a ambulantní péče, dále v oblasti komplementu a taktéž v oblasti pracovnělékařských služeb. V roce 2012 pokračovala společnost v zlepšování kvality a rozsahu svých služeb. Za tímto účelem investovala více než 25 milionů korun do rekonstrukce a modernizace majetku. Mezi nejvýznamnější investice patřila v roce 2012 estetizace společných prostor a rekonstrukce přízemí v poliklinice v Praze v Italské, kde vznikl prostor pro novou dětskou a VIP ambulanci a také centrální recepci. Dopravní zdravotnictví a.s. také pokračovalo v modernizaci přístrojového vybavení. Na Poliklinice v Ostravě proběhla výměna a digitalizace RTG. Oblast diagnostické medicíny byla dále posilněna zakoupením několika kvalitních ultrazvukových přístrojů pro různé odbornosti (kardiologie, gynekologie a další). Mezi významné investice zařazujeme také dokončení vývoje softwaru pro organizaci pracovnělékařské péče, který umožnil zlepšit poskytování těchto služeb. V roce 2012 Dopravní zdravotnictví a.s. i díky této investici vyhrálo několik významných tendrů pro poskytování pracovnělékařské péče. Kardiologické centrum AGEL s.r.o. Společnost Kardiologické centrum AGEL s.r.o. zajišťuje invazivně-intervenční a arytmologickou specializovanou kardiologickou péči pro spádové území Pardubického kraje a přilehlé oblasti krajů Královehradeckého, Libereckého a Středočeského. Intenzivně spolupracuje s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, Pardubickou krajskou nemocnicí a.s. a v neposlední řadě i s Institutem klinické a experimentální medicíny. Svou činností zajišťuje diagnostickou a léčebnou péči klientům s onemocněním věnčitých tepen a poruchami srdečního rytmu. S výše uvedenými zdravotnickými zařízeními zajišťuje i organizuje kardiochirurgickou a cévně chirurgickou péči. Klientům, kterým poskytuje diagnostickou a léčebnou péči, poté zajišťuje pokračování léčebného procesu ve svých ambulancích, případně spolupracuje s regionálními odbornými pracovišti při následném sledování klientů. 115

118 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 V roce 2012 došlo ke vzniku společného podniku odštěpením zdravotnické části společnosti Artur KOBLITZ s.r.o. a jejím sloučením s Kardiologickým centrem AGEL s.r.o. V roce 2012 byly obě společnosti zpětně zařazeny Ministerstvem zdravotnictví ČR mezi centra tzv. superspecializované péče a dohodly se na společném poskytování kardiologické péče zejména proto, aby došlo k jejímu zefektivnění v rámci Komplexního kardiovaskulárního centra, jehož partnery jsou také Pardubická krajská nemocnice, a.s. a Fakultní nemocnice Hradec Králové. MARTEK MEDICAL a.s. Společnost MARTEK MEDICAL a.s. působí na českém trhu od roku Progrese, ekonomický růst a rozvoj kvality logistických služeb ukázal, že zkušenosti ze zásobování skupinových zdravotnických zařízení vytvořily dobré zázemí pro růst a expanzi na mimoskupinové trhy, což upevnilo její pozici leadera v distribuci zdravotnického materiálu v celé České republice. Společnost MARTEK MEDICAL a.s. se mimo jiné zabývá i prodejem zdravotnické techniky uvnitř i vně skupiny, zajišťuje její záruční i pozáruční servis. Aktuálně také provozuje dvě výdejny zdravotnických potřeb v městech Ostrava a Šumperk. Ke konci měsíce srpna 2012 došlo k přestěhování stávající pobočky společnosti v Jesenici u Prahy do nových skladových prostor v areálu Airport Logistic Park v Praze Kněževsi. Na celkové ploše m2 se vytvořilo více než paletovacích míst. Rovněž byl zde aplikován systém WMS (Warehouse Management System) systém pro optimalizaci řízení skladových zásob a logistiky. V roce 2012 proběhl ve společnosti recertifikační audit normy ČSN EN ISO 9001:2009 a dozorový audit norem ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. V těchto auditech společnost úspěšně obhájila vlastnictví těchto tří norem a tím dodržování zásad integrovaného systému managementu kvality. Ke konci roku 2012 začaly soustavné práce na přechod na nový informační systém Mediox v rámci výdejen zdravotnických prostředků společnosti v Ostravě a Šumperku. Společnost MARTEK MEDICAL a.s. získala ocenění od společnosti Ecolab Hygiene s.r.o. za vynikající výsledky a podporu prodeje v roce Společnost MARTEK MEDICAL a.s. získala ocenění Zlatý Aeskulap 2012 v kategorii Společnost roku, a to především díky usilovné píli a pracovnímu nasazení všech zaměstnanců, kterým se v roce 2012 podařilo dosáhnout největšího růstu a rozvoje v celé historii společnosti. MEDI RELAX M+M s.r.o. Společnost MEDI RELAX M+M s.r.o. poskytuje pracovní zdravotní službu zaměstnavatelům poskytuje odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdraví při práci výkonem zdravotního dohledu. V roce 2012 se podařilo uzavřít smlouvy s novými klienty z řad firem. 116

119 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 Medical Systems a.s. Hlavní podnikatelskou činností společnosti Medical Systems a.s. je poskytování služeb v oblasti systémové integrace, poskytování poradenských a IT služeb v oblasti zdravotnictví a zdravotních pojišťoven s vysokou přidanou hodnotou. Hlavní podnikatelskou činností, kterou společnost prováděla v roce 2012, byla implementace vlastního klinického informačního systému IKIS do nemocnic SMN a.s. o.z. Nemocnice Přerov, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. a SMN a.s. o.z. Nemocnice Šternberk. Dále úspěšně implementovali modul Pojišťovna IKIS do Vítkovické nemocnice a.s., Nemocnice Nový Jičín a.s., Šumperské nemocnice a.s., CGB laboratoře a.s., 1. Oční s.r.o. a Dialýzy Šumperk, spol. s r.o. Systém IKIS se tímto stal významnou referencí, kdy řeší sdílenou regionální informační podporu zdravotnických zařízení na území tří krajů a z hlediska velikosti instalace, objemu vykázaných dokladů, počtu uživatelů a pacientů, odpovídá tato instalace již velikosti fakultní nemocnice. NADACE AGEL NADACE AGEL je neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je podpora humanitárních aktivit v návaznosti na sféru zdravotnictví. Účelem nadace je prostřednictvím své činnosti nabídnout pomoc těm, kteří ji nejvíc potřebují a zároveň podpořit zájem o přirozenou humánní pomoc směřovanou k lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Mezi základní aktivity nadace patří: všestranná podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví, podpora rozvoje zdravotní péče, podpora komplexního rozvoje diagnostických a léčebných metod zabývajících se problematikou zejména onkologických pacientů, přispívání na vybavení zdravotnických zařízení s cílem zlepšení podmínek a prostředí pro pacienty, shromažďování a účelné vynakládání finančních a dalších prostředků k podpoře výzkumných a osvětových programů zaměřených na prevenci, diagnostiku a léčení zejména onkologicky nemocných pacientů, podpora financování výzkumu a vzdělávání odborníků zejména v oblasti onkologie, kardiologie, cytologie, neurologie, ortopedie, rehabilitace, gastroenterologie včetně zahraničních stáží a studijních pobytů, pořádání národních seminářů a kongresů s vědeckým a populárně-vědeckým zaměřením, podpora preventivní zdravotní péče, provádění a organizování edukační a osvětové činnosti zaměřené na zdraví, publikační a propagační činnost a spolupráce s odbornými nadacemi, další cíle dle rozhodnutí správní rady. V průběhu roku 2012 se na nadaci obracely desítky našich spoluobčanů, ale i zástupců společností a nejrůznějších občanských sdružení, svazů a spolků, s písemnými či telefonickými dotazy týkajícími se činností a fungování nadace, zda může finančně podpořit ty či ony projekty a aktivity rozmanitého druhu 117

120 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 a zaměření a samozřejmě, především lidé z řad fyzicky i mentálně postižených osob a jejich zákonných zástupců včetně občanů rekrutujících se z nižších sociálních vrstev, s žádostmi o finanční podporu či o poskytnutí věcných darů. NADACE AGEL v uplynulém roce finančně podpořila celkem 21 žadatelů. Nemocnica Krompachy spol. s r. o. Hlavní podnikatelskou činností je poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení v nemocnici s poliklinikou I. typu, v rozsahu poskytování ambulantní péče ve vybraných oborech a jejich nádstavbových specializacích, společných vyšetřovacích a léčebných složek a ústavní péče. Rok 2012 byl pro nemocnici rokem ekonomické stabilizace. V loňském roce byly uzavřeny smlouvy na poskytování zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami působícími na slovenském trhu. S účinností od došlo ke změně podnájemce v nebytových prostorách dopravně zdravotní služby (DZS). Novým nájemcem se stala společnost Dopravno zdravotná služba M.K. Trans s.r.o. Michalovce, která převzala provoz DZS v regionu. Této společnosti byly na základě vzájemně dohodnuté ceny odprodána 4 sanitní motorová vozidla a jedno vozidlo bylo převedeno v rámci pokračování leasingu. Od září 2012 bylo ve spolupráci s hematologicko-transfúzním oddělením VNsP Levoča, a.s. zabezpečeno odběrové místo krve a plazmy a ve spolupráci s Slovenským červeným krížom jsou organizovány pravidelné odběry krve. Nemocnica Zvolen a.s. Podnikatelskou činností společnosti Nemocnica Zvolen a.s. je předcházet onemocněním, navracet zdraví nemocným, zlepšovat kvalitu života obyvatelů regionu a kvalitními komplexními zdravotnickými službami, jako i dalšími činnostmi uvedenými v předmětu činnosti, zabezpečovat prostředky na svoji činnost a trvalý rozvoj ve prospěch pacientů, zaměstnanců i akcionářů a přispívat k rozvoji vzdělanosti občanů regionu formou výukové základy pro praktickou výuku studentů Strednej zdravotnej školy ve Zvoleně a jiných středních a vysokých škol. V druhé polovině roku 2012 začaly dvě velké stavební akce, a to Rekonstrukce společných laboratoří hematologie a biochemie a Rekonstrukce a modernizace geriatrického oddělení. V rámci uvedených akcí byla v roce 2012 zrekonstruovaná část interního oddělení za účelem získání dalších prostor pro potřeby oddělení v budově společného pavilonu. V roce 2012 společnost zakoupila nový laboratorní informační systém a rozšíření informačního systému pro sklad krve hematologicko-biochemického oddělení. Společnost zajistila dlouhodobý hmotný majetek, a to dva kusy defibrilátorů pro geriatrické oddělení. V prostorách budovy společného pavilonu byl nainstalován digitální rentgenový přístroj s nepřímou digitalizací, který bude uvedený do provozu začátkem roku

121 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 V části bývalé administrativní budovy byla zrealizována dodávka a montáž dvou kusů plynových kotlů, část budovy byla napojena na dodávku plynu a odstavila se výměníková stanice pro odběr tepla, čímž se očekává výrazná úspora energie. Nemocnice Český Těšín a.s. Nemocnice je jedním z pilířů systému péče o občany města Český Těšín v oblasti poskytování zdravotní péče v nosných oborech rehabilitace, následná péče a odborných ambulancích. Následná péče se v roce 2012 stala dominantním oborem a změnila tak charakter zařízení z akutní nemocnice na zdravotnické zařízení poskytující následnou péči (LDN). Velmi významným mezníkem byl přechod z akutní na následnou péči. Tato změna byla průběžně komunikována se všemi zdravotními pojišťovnami, byla projednána změna charakteru lůžkového fondu a se všemi zdravotními pojišťovnami uzavřena smlouva. Společnost realizovala odkup budovy bývalého CO skladu v areálu nemocnice a zahájila přípravy na rekonstrukci pro potřeby zdravotnického zařízení. Nemocnici se podařilo rozšířit spektrum poskytované péče o další specializované ambulance psycholog, plastický chirurg a neurolog. Nemocnice Podlesí a.s. Nemocnice Podlesí provádí elektivní výkony v oblasti miniinvazivní chirurgie, cévní chirurgie, endovaskulární léčby, kardiologie a kardiochirurgie. Nejvýznamnější skutečností v roce 2012 bylo zahájení stavby hybridního sálu, jehož dokončení se významným způsobem dotkne komplexního kardiovaskulárního centra, kardiochirurgie, kardiologie, cévní chirurgie a intervenční radiologie. Vzhledem k zaměření nemocnice je zřejmé, že se dotkne všech nosných oborů a jeho dostavba a provozování bude mít vliv na nemocnici jako celek. Unikátní novinkou je implantace biodegradabilních koronárních stentů u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Jejich výhoda spočívá v eliminaci nefyziologické remodelace a možnosti následné chirurgické revaskularizace. Na oddělení kardiochirurgie byla jako první v České republice implantována aortální sutureless chlopenní protéza miniinvazivním přístupem. Významným posunem ve zkvalitnění péče a zlepšení benefitu pro pacienty je program záchovných operací aortálních chlopní u nemocných s chlopenní vadou aortální chlopně. Výsledkem společného úsilí lékařů obou částí kardiocentra v programu chronického srdečního selhání, byla implantace dlouhodobé mechanické podpory srdeční typu Heart Mate II. Implantace byla uskutečněna ve spolupráci s týmem z IKEM Praha a Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny. 119

122 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 Nemocnice Nový Jičín a.s. Kromě poskytování zdravotní péče v základních medicínských oborech pro široké spádové území regionu Nového Jičína, je hlavní podnikatelskou činností společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s. diagnostikovat a léčit onkologická onemocnění v rámci Komplexního onkologického centra (KOC), které je od integrální součástí nemocnice. KOC Nový Jičín je součástí sítě 13 komplexních onkologických center v celé České republice, která splňují náročné požadavky dané Českou onkologickou společností a Ministerstvem zdravotnictví České republiky. V roce 2012 Nemocnice Nový Jičín a.s. všechny své aktivity koncentrovala na vnitřní, organizační a procesní konsolidaci bývalé Radioterapie, a.s. a Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o. tak, aby tyto dvě společnosti vytvořily homogenní celek fungující na jednotných informačních systémech. V oblasti péče o pacienty byl dále rozvinut multidisciplinární týmový přístup, který zahrnuje prevenci, diagnostiku, komplexní léčbu a dispenzarizaci. Indikovaní pacienti jsou léčeni moderními postupy s využitím posledních poznatků z oboru, špičkové techniky a nejmodernějších léčivých přípravků, které jsou dostupné mimo jiné i díky účasti v klinických studiích. V průběhu roku 2012 bylo realizováno několik investičních akcí. Rozšíření ambulantního traktu na oddělení radiační onkologie čtyři ambulance a zasedací místnost. Pořízení RTG přístroje pro potřeby brachyterapie. Zahájení rekonstrukce objektu Stará interna provoz PET CT, urologické ambulance, interní ambulance, oddělení HDS. Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Nemocnice Valašské Meziříčí je regionální zdravotnické zařízení poskytující zdravotní péči občanům v základních medicínských oborech. Hlavními nosnými programy jsou v současnosti porodnictví, úrazová a obecná chirurgie. Dalším záměrem nemocnice je rozšiřovat nosné programy směřované na preventivně-diagnostickou zdravotní péči, speciálně zaměřenou na seniory v souvislosti se stárnutím populace v rámci interních oborů, ale i následné zdravotní a ošetřovatelské péče. Nezbytným cílem je i posilování preventivní a poradenské činnosti v ambulantní části nemocnice, kde se soustřeďujeme na široké skupiny obyvatelstva v rámci prevence civilizačních chorob. Poradenskou a kontrolní činnost chceme pacientům poskytnout komplexně v otázkách zdravého životního stylu, včetně zdravého způsobu redukce váhy. Bylo otevřeno Centrum redukce hmotnosti a preventivní medicíny zaměřené na skupiny pacientů s nadváhou a mírnou obezitou v rámci obezitologické ambulance. Toto centrum se zaměřuje na vyloučení patologických metabolických příčin obezity, záchyt možných rizikových jedinců a včasnou prevenci civilizačních onemocnění. Byl zahájen provoz sjednocené jednotky intenzívní péče chirurgických a interních oborů a oddělení intermediární péče s cílem provázat především nelékařský personál na těchto jednotkách a odděleních. S úspěchem byla v nemocnici provedena implementace nového nemocničního informačního systému IKIS (Integrovaný Klinický Informační Systém). Nemocnice se opakovaně umístila na prvním místě ve Zlínském kraji v rámci ankety Nemocnice ČR Spokojenost pacientů, pořádané celorepublikově společností HealthCare Institute. 120

123 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 P&R LAB a.s. (nyní Laboratoře AGEL a.s.) Posláním společnosti P&R LAB a.s. je diagnostická činnost v širokém spektru odborností laboratorní medicíny. U onkologických onemocnění jsou prováděna specializovaná vyšetření, která vyžaduje specifická onkologická léčba. Podhorská nemocnice a.s. Hlavní podnikatelskou činností společnosti Podhorská nemocnice a.s. je poskytování zdravotní péče a poskytování sociálních služeb dle 52 zákona o sociálních službách. Další aktivitou jsou také služby spojené se stravováním, kdy v rámci závodního stravování společnost poskytuje stravovací služby externím klientům a společnostem. Zásadní pro společnost je úsilí o bezpečí a komfort pacienta. K těmto cílům je nezbytná snaha vytvořit optimální podmínky pro zaměstnance a samozřejmě potřebná obnova infrastruktury, která není možná bez úzké spolupráce majitele budov, tj. Měst Rýmařov a Bruntál. V uplynulém roce 2012 byly provedeny stavební úpravy a přestěhování radiodiagnostického oddělení v Rýmařově, včetně pořízení nové technologie pro toto oddělení, na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny byla realizována oprava bezbariérové koupelny a proběhla rovněž plánovaná výměna podlahové krytiny na oddělení sociálních hospitalizací. V Bruntále bylo realizováno vybudování nové důstojné místnosti pro zemřelé. V bruntálské části nemocnice byla také provedena další etapa výměny oken a výměna podlahové krytiny na celém oddělení ambulantní rehabilitace. Repharm, a.s. Předmětem hlavní podnikatelské činnosti společnosti Repharm, a.s je: Řízení jednotné lékové politiky ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL, i mimo ni, formou žádankových a preskripčních pozitivních listů. Zásobování lůžkových zdravotnických zařízení skupiny AGEL léčivy z ústavních lékáren společnosti. Provozování sítě veřejných lékáren (devět lékáren a pod nepřímým metodickým vedením je šest lékáren ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL). V roce 2012 společnost konsolidovala lékárny ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL. Došlo ke sjednocení lékáren pod jednu značku, značku LÉKÁRNA AGEL tak, aby síť lékáren získala mnohem větší nákupní a marketingovou sílu a také, aby byla podpořena celková image lékáren pod značkou AGEL. V roce 2012 tak proběhl kompletní rebranding lékárenských subjektů ve skupině AGEL. Novou aktivitiou je poradenství a management klinických studií. 121

124 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 Středomoravská nemocniční a.s. Středomoravská nemocniční a.s. provozuje tři pronajaté nemocnice v Olomouckém kraji, a to Nemocnici Prostějov, Nemocnici Přerov a Nemocnici Šternberk. Kromě základní a specializované zdravotní péče poskytované pacientům ve spádových oblastech Prostějovska, Přerovska a Šternberska je v těchto nemocnicích zároveň poskytována i péče nadregionálního významu. Jedná se v případě: Nemocnice Prostějov zejména o obory kardiologie, infekční lékařství, ortopedie a traumatologie, neonatologie, radiační onkologie a laboratorní medicína, Nemocnice Přerov o obory kardiologie, ortopedie a traumatologie, urologie, nukleární medicína a oddělení následné intenzivní péče, Nemocnice Šternberk o obor gynekologie a porodnictví. Nejvýznamnějšími událostmi roku 2012 byly zejména: obhájení reakreditace dle standardů SAK v Nemocnici Prostějov a Nemocnici Přerov, sloučení pracovišť patologií SMN pod jeden primariát, získání akreditace těchto pracovišť, úspěšné hodnocení a umístění v rámci celostátního měření spokojenosti pacientů prováděného neziskovou organizací HealthCare Institute, úspěšná spolupráce oddělení laboratorní medicíny s výzkumným pracovištěm Univerzity Karlovy v Praze a biotechnologickou společností při testování látky uromodulin (velmi přesný ukazatel časného poškození ledvin, resp. nástroj pro monitoraci zdravotního stavu pacientů s již probíhajícím ledvinným postižením), implementace nového nemocničního informačního systému IKIS v Nemocnici Přerov a Nemocnici Šternberk, rekonstrukce pavilonu interních oborů v Nemocnici Přerov, rekonstrukce ambulantní části pavilonu chirurgických oborů v Nemocnici Přerov, rekonstrukce oddělení dialýzy, vybudování zákrokového sálku na gynekologicko-porodnickém oddělení a stavební úpravy urgentního příjmu v Nemocnici Prostějov. Šumperská nemocnice a.s. Šumperská nemocnice a.s. je nestátní zdravotnické zařízení poskytující zdravotnické služby pro spádovou oblast 130 tis. obyvatel. Cílem je poskytovat zdravotnické služby na vysoké odborné úrovni s vysokou kvalitou jak v lékařské, tak v ošetřovatelské péči. Šumperská nemocnice je centrem péče o pohybový trakt jesenické oblasti. Léčebná péče je poskytována ve všech základních medicínských oborech. Dále Šumperská nemocnice poskytuje sociální hospitalizace, provozuje zdravotnickou dopravní službu, vlastní prádelnu, stravovací provoz a úklid. 122

125 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 Nejvýznamnější událostí roku 2012 bylo obhájení akreditačního certifikátu kvality Spojené akreditační komise, o.p.s. na další tři roky a rozšíření počtu sociálních hospitalizací. Po stránce odborné zavedení nových medicínských postupů na oddělení urologie a ortopedie. V roce 2012 bylo provedeno historicky nejvíce endoprotetických výkonů. Zároveň bylo pokračováno v modernizaci lůžkových pavilónů, zdravotnické techniky i obslužných provozů. Byla provedena rekonstrukce 1. NP pavilónu B a vybudována nová ORL ambulance, nové sociální zařízení na oddělení interním a zřízeny nové nadstandardní pokoje. Nemalé finanční prostředky byly směrovány na kultivaci areálu nemocnice. Transfúzní služba a.s. Společnost Transfúzní služba a.s. vyrábí a provádí distribuci transfúzních přípravků, které svou kvalitou odpovídají požadavkům daným státními institucemi a zásobuje jimi zařízení skupiny AGEL. Společnost Transfúzní služba a.s. klade při výběru dárců, výrobě a distribuci transfúzních přípravků důraz na dodržování platné legislativy tak, aby byly zabezpečeny dodávky kvalitních transfúzních přípravků pro všechny pacienty v nemocnicích skupiny. Společnost má detašovaná pracoviště ve všech nemocnicích skupiny AGEL. Cílem společnosti Transfúzní služba a.s. je zůstat výrobcem kvalitních transfúzních přípravků, který je uznávaný svými dodavateli i odběrateli. V roce 2012 byly provedeny stavební úpravy, z nichž nejdůležitější byla instalace nového mrazícího boxu v prostoru expedice. V návaznosti na tuto investici byla navýšena výroba transfúzních přípravků a plazmy. Kvalita poskytovaných služeb byla prokázána hloubkovým externím auditem společnosti odebírají plazmu, ve kterém byla Transfúzní služba Šumperk vysoce hodnocena. Vítkovická nemocnice a.s. Hlavní podnikatelskou činností společnosti Vítkovická nemocnice a.s. je poskytování zdravotní péče. Úroveň poskytované péče se nemocnice snaží neustále zvyšovat a tento fakt je i základem jejího motta spokojenost pacienta. Ta je dána jednak úrovní odborné lékařské péče, úrovní ošetřovatelství, ale i kvalitou prostředí, ve kterém je pacient léčen. Celý tým zaměstnanců neustále pracuje na vylepšování procesů, které naplňují základní motto, a to i ve spolupráci s řadou partnerů, ať už jde o zdravotní pojišťovny, dodavatele zdravotnického materiálu, dodavatele léků či dodavatele služeb. Velmi významným prvkem v životě společnosti je také bezpečí pacienta podléhající auditu Spojené akreditační komise, která také tento audit pravidelně provádí. Společnost Vítkovická nemocnice a.s. se snaží vytvořit optimální podmínky pro naplňování své podnikatelské činnosti péčí o své zaměstnance a budováním potřebné infrastruktury. 123

126 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 V roce 2012 společnost významně investovala do přístrojového vybavení a stavebních úprav. Největší investiční akcí se stala rekonstrukce prostor pro Iktové centrum včetně technologického vybavení pro neurologické a rehabilitační oddělení, dále pak rekonstrukce prostor intenzivní péče interních oborů a taktéž byla pořízena celá řada dalšího vybavení potřebného pro naplňování poslání nemocnice. Provedené investice tak dále vylepšují pracovní prostředí zaměstnanců, ale především zvyšují komfort pacientů. Nemocnice tak nabízí špičkové vybavení a velmi dobré prostředí pro pacienty i zdravotnický personál. Společnost se věnuje také odborné činnosti, v rámci které organizuje celou řadu vzdělávacích projektů. Nejvýznamnějšími z nich jsou Ostravské angiodny a Gastroenterologický workshop. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. Zásadním úkolem společnosti je předcházet onemocněním, navracet zdraví nemocným, zlepšovat kvalitu života obyvatel regionu, a to kvalitními komplexními zdravotnickými službami a dalšími činnostmi uvedenými v předmětu činnosti. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. poskytovala v roce 2012 zdravotní péči v oborech interní, neurologie, psychiatrie, dětské, chirurgie, urologie, SVaLZ s pracovišti radiodiagnostické s CT, klinické biochemie, fyziatricko-rehabilitační, patologicko-anatomické, hematologicko-transfúzní, lékařská služba první pomoci pro dospělé, pro děti a dorost, DZS, RLP. Ambulance onkologická, otorinolaryngologická, oftalmologická, glaukomová, oftalmodiabetologická, fyziatricko-rehabilitační, denní stacionář v oboru pediatrie a v oboru vnitřní lékařství a veřejná lékárna. V průběhu roku 2012 byly zdigitalizovány RDG přístroje a mamograf, buď nákupem nového RDG přístroje nebo nepřímou digitalizací. Z důvodu plnění výnosu MZ SR přistoupili k přemístění a zkvalitnění poskytovaných služeb na urologii a k renovaci oddělení psychiatrie se současným rozšířením počtu lůžek. Na chirurgickém oddělení byly zrenovanované operační sály a do nových prostor byla přemístěna ústavní lékárna. V roce 2012 došlo k posílení vlivu nemocnice v regionu Spiš, hlavně v oborech urologie, psychiatrie a neurologie. Oddělení urologie bylo přestěhováno do nových prostor a začalo se s obměnou přístrojového vybavení tak, aby nemocnice splnila tvrdé podmínky zdravotních pojišťoven pro další poskytování zdravotní péče. V roce 2012 bylo na tomto oddělení hospitalizováno pacientů a realizováno operačních výkonů. Oddělení psychiatrie prošlo kompletní renovací a modernizací, rozšířilo se o 2 ošetřovací jednotky a v současné době poskytuje zdravotní péči pro spádovou oblast 300 tis. obyvatel. Hospitalizovali pacientů. Neurologické oddělení zvýšilo počty léčených pacientů, služby tohoto oddělení využívají nejen lidé z okresu Levoča, ale i z blízké Spišské Nové Vsi a Popradu. V roce 2012 hospitalizovali pacientů, 371 na oddělení JIP. 124

127 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. Společnost Vzdělávací institut AGEL, o.p.s., stejně jako v minulém roce, věnovala pozornost vzdělávání zdravotnického personálu, rozvoji osvětové činnosti zaměřené na nejširší veřejnost a organizaci aktivit pro podporu zdravého životního stylu. Činnost této společnosti se soustředila zejména na organizaci odborných konferencí a seminářů pro lékaře i střední zdravotnický personál. Je vhodné zdůraznit, že na organizaci některých vzdělávacích akcí se společnost spolupodílí každoročně, čímž z těchto činností vzniká již tradice a účastníci uplynulých ročníků se aktivně zajímají o pokračování. Takovým typem již tradičních akcí, zaměřených na odborníky ve zdravotnictví, se staly třinecký Kardioden, konference Srdce na dlani, Rožnovské gastroenterologické dny či Ostravské dny léčebné výživy. K tomuto výčtu postupně přibývají akce další, jako mezinárodní workshop Ostrava Live Endoscopy, Regionální konference dětských sester a Prostějovský pediatrický den a další akce typu odborných seminářů. Vrcholem sezóny v oblasti odborného zdravotnického vzdělávání a výměny zkušeností se opět stalo Sympozium AGEL, které se konalo v prostorách hotelu NH Olomouc Congress. Zvolené téma Miniinvazivní postupy v medicíně přilákalo přes čtyři sta odborníků z řad lékařských a nelékařských zdravotnických profesí. Přední osobnosti české a slovenské medicíny předávaly to nejlepší ze svých zkušeností v daném tématu z jednotlivých medicínských oborů. Další doplňující aktivity, kterými se společnost Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. v roce 2012 zabývala, byla podpora při získávání nejrůznějších typů grantů pro zdravotnická zařízení a podpora projektů, zaměřených na děti a mládež, kdy lze například jmenovat spoluorganizování dětského letního tábora v Rapotíně. Cílem snažení společnosti zůstává i nadále podpora rozvoje zdravotní péče, prevence, podpora zdravého životního stylu, které mají za cíl spokojenost pacientů a občanů. ZENAGEL a.s. ZENAGEL a.s. je obchodní společností zabezpečující distribuci léčiv prostřednictvím logistických služeb a distribučních skladů. ZENAGEL a.s., jako distributor léčiv, je stabilním a významným obchodním partnerem zejména lékáren a zdravotnických zařízení v rámci skupiny AGEL. Efektivní distribuční politikou společnost usiluje o zachování a rozvoj kvality poskytovaných služeb a udržení stávající úrovně logistiky distribuce léčiv odběratelům. 125

128 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 STAV MAJETKU SKUPINY AGEL KE DNI V oblasti majetku došlo v roce 2012 k následujícím změnám: Na základě Projektu rozdělení odštěpení sloučením přešla zdravotní část rozdělované společnosti Artur KOBLITZ, s.r.o., se sídlem v Brně, Okružní 875/19a, PSČ: , IČ do společnosti Kardiologické centrum AGEL s.r.o. Smlouvou o úplatném převodu cenných papírů nabyla AGEL a.s. akcionářský podíl ve společnosti Avenier, a.s. V září 2012 byla zahájena výstavba hybridního sálu Nemocnice Podlesí a.s. V listopadu 2012 byla zahájena 1. etapa rekonstrukce objektů Nemocnice Nový Jičín a.s., rekonstrukce staré interny pro PET centrum a hemodialýzu. V prosinci 2012 byla dokončena v areálu Vítkovické nemocnice a.s. restrukturalizace pavilonů F a G pro potřeby Iktového centra. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA v plném rozsahu k datu (v tisících Kč) AGEL a.s Č.ř. Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Konsolidační rozdíly V. Cenné papíry a podíly v ekvivalenci C. Oběžná aktiva I. Zásoby II. Dlouhodobé pohledávky III. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek D. Časové rozlišení

129 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 Struktura konsolidovaných aktiv Skupina AGEL vykázala k celková netto aktiva v hodnotě mil. Kč. Ve srovnání se stavem ke konci roku 2011 jsou o mil. Kč vyšší. Dlouhodobý nehmotný majetek (pořizovací ceny) V oblasti nehmotného majetku souvisí přírůstek v roce 2012 zejména s informačním systémem IKIS. Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný DNM Nedokončený DNM Poskytnuté zálohy CELKEM Stav k Přírůstky Změny v důsledku kurzových rozdílů Úbytky vyřazení majetku Stav k Dlouhodobý hmotný majetek (pořizovací ceny) V nárůstu dlouhodobého hmotného majetku je mimo vlivu nových akvizic i: Investice v oblasti staveb v souladu se schváleným investičním plánem, z nichž nejvýznamnější jsou: restrukturalizace pavilonů Vítkovické nemocnice a.s. pro potřeby Iktového centra, restrukturalizace Polikliniky Italská Praha, Dopravního zdravotnictví a.s. Investice v oblasti samostatných movitých věcí do technologií a zdravotnické techniky dle schváleného investičního plánu, z nichž největší jsou: PET CT pro pracoviště AGEL DIAGNOSTIC a.s. v Košicích, angiolinka Nemocnice Podlesí a.s., zdravotní technika pro Nemocnici Nový Jičín a. s. 127

130 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 Pozemky Stavby Samostatné movité věci Jiný DHM Nedokončený DHM Zálohy na DHM Oceňovací rozdíl CELKEM Stav k Přírůstky Změny v důsledku kurzových rozdílů Úbytky vyřazení majetku Stav k Mimo majetek vedený v rozvaze je stav majetku pořízeného prostřednictvím leasingu následující: Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci Společnost Celková hodnota leasingu Skutečně uhrazené splátky do Skutečně uhrazené splátky za rok 2012 Splatno v roce 2013 Splatno v dalších letech PO ROCE 2013 AGEL a.s AGEL SERVIS a.s Avenier, a.s CGB laboratoř a.s Dialýza Šumperk, spol. s r.o Dopravní zdravotnictví a.s Kardiologické centrum AGEL s.r.o MARTEK MEDICAL a.s Medical Systems a.s Nemocnice Český Těšín a.s Nemocnice Podlesí a.s Nemocnice Valašské Meziříčí a.s Podhorská nemocnice a.s

131 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 Společnost Celková hodnota leasingu Skutečně uhrazené splátky do Skutečně uhrazené splátky za rok 2012 Splatno v roce 2013 Splatno v dalších letech PO ROCE Oční s.r.o P&R LAB a.s Repharm, a.s Nemocnice Nový Jičín, a.s Středomoravská nemocniční a.s Šumperská nemocnice a.s Transfúzní služba a.s Vítkovická nemocnice a.s AGEL SK a.s Nemocnica Krompachy spol.s r.o Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s Nemocnica Zvolen a.s Celkem Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek obsahuje položku pořizovaný dlouhodobý finanční majetek ve výši tis. Kč a jiný dlouhodobý finanční majetek, který nebyl konsolidován žádnou z konsolidačních metod. Pořizovací cena Reálná hodnota Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přecenění k Stav k Jiný dlouhodobý finanční majetek CELKEM Jiný dlouhodobý finanční majetek je vklad do Společnosti pro řízenou zdravotní péči v České republice, o.p.s. (100 tis. Kč), do společnosti Dom sociálnych služieb Krupina n.o. (129 tis. Kč) a vklad do NADACE AGEL (500 tis. Kč) nezařazeno do konsolidačního celku. 129

132 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 Zásoby: V položce materiál jsou zachyceny zejména nespotřebované zásoby léků a zdravotnického materiálu na jednotlivých odděleních nemocnic. V položce zboží jsou zachyceny zásoby léků v jednotlivých veřejných a ústavních lékárnách společností patřících do konsolidačního celku a zboží ve skladech distribučních společností konsolidačního celku, zejména MARTEK MEDICAL a.s., Repharm, a.s. a Avenier, a.s. Dlouhodobé pohledávky (bez odložené daně) Přehled dlouhodobých pohledávek je v následující tabulce. Dlouhodobé pohledávky bez odložené daňové pohledávky a dlouhodobých dohadných účtů aktivních Rok Kategorie Do 2 let Splatné 2 5 let Nad 5 let CELKEM Brutto Opravné položky Netto Brutto Opravné položky Netto Největší položkou dlouhodobých pohledávek jsou k : pohledávka ve výši tis. Kč (k ve výši tis. Kč), která vznikla na základě rozdílu mezi převzatými složkami majetku a závazky vyplývajícími ze smlouvy o dlouhodobém nájmu podniku v Nemocnici Valašské Meziříčí a.s., pohledávka ve výši tis. Kč (k ve výši tis. Kč). Pohledávka vznikla na základě rozdílu mezi převzatými složkami majetku a závazky vyplývajícími ze smlouvy o dlouhodobém nájmu podniku ve Středomoravské nemocniční a.s., pohledávka ve výši tis. Kč (k tis. Kč) Dopravní zdravotnictví, která vznikla na základě rozdílu mezi převzatými složkami majetku a závazky vyplývajícími ze smlouvy o dlouhodobém nájmu podniku, pohledávka ve výši tis. Kč, která vznikla na základě rozdílu mezi převzatými složkami majetku a převzatými závazky vyplývajícími ze smlouvy o dlouhodobém nájmu podniku v Nemocnici Nový Jičín a.s. 130

133 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 Krátkodobé pohledávky Přehled krátkodobých pohledávek (bez dohadných účtů aktivních) k je obsahem následují tabulky. V dohadných účtech aktivních jsou jak v běžném, tak v minulém účetním období obsaženy zejména pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám z vyúčtování zdravotní péče provedeného jednotlivými společnostmi konsolidačního celku. Rok Kategorie Do splatnosti dní dní dní Po splatnosti 1 2 roky 3 a více let Celkem po splatnosti CELKEM Brutto Opravné položky Netto Brutto Opravné položky Netto Krátkodobý finanční majetek Výše krátkodobého finančního majetku je ovlivněna nečerpáním kontokorentu. Stav k Stav k Pokladna Ceniny Peníze CELKEM Běžné účty Peníze na cestě Účty v bankách CELKEM Krátkodobé cenné papíry Krátkodobý finanční majetek CELKEM

134 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Společnost AGEL a.s. měla v průběhu celého roku 2012 zajištěnou pravidelnou likvidaci komunálního a ostatního vzniklého odpadu prostřednictvím úklidové firmy MW-DIAS, spol. s r.o., a to na základě uzavřené smlouvy o podnájmu nebytových prostor a souvisejících služeb s Nemocnicí Prostějov. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Obchodní společnost AGEL a.s. nemá vlastní výzkum a vývoj. Vedení společnosti AGEL připravilo pro rok 2013 podmínky pro rozvoj vědy a výzkumu v oblasti lékařských věd. V roce 2013 bude Vzdělávací institut AGEL, s.r.o. transformován na Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, s.r.o., který bude integrační a organizační základnou pro rozvoj vědy a výzkumu v zdravotnických zařízeních skupiny AGEL. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů Společnost AGEL a.s. poskytuje svým zaměstnancům každoročně řadu benefitů a výhod nad rámec svých zákonných povinností. Naše aktivity jsou orientovány do sociální oblasti, preventivních programů, vzdělávání, ale jsou také zacíleny na děti našich zaměstnanců. Příkladem může být, zaměstnanci velmi ceněný, jeden týden dovolené navíc. V rámci preventivní péče pak nabízíme zaměstnancům možnost očkování. Plně hradíme vakcinaci proti klíšťové encefalitidě a virové hepatitidě typu B, dále poskytujeme poukázky na vitamíny. V rámci péče o zaměstnance nabízíme možnost využít relaxační pobyty v lázních Rajecké Teplice na Slovensku, v léčebném domě Odra na Ostravici, v Teplicích nad Bečvou. Využíváme také rehabilitační služby našich dceřiných společností. Zimní dětský tábor ve Valčianské dolině 132

135 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 8.0 Zimní dětský tábor ve Valčianské dolině Rodičům, kteří posílají své děti na náš firemní letní či zimní tábor, přispíváme částkou korun na jedno dítě na úhradu poplatku. Pro děti zaměstnanců jsme koncem ledna 2012 zorganizovali čtyřdenní zimní tábor ve středisku Snowland ve Valčianské dolině na Slovensku. V prvních červencových týdnech pak probíhaly dva turnusy letního tábora v Rapotíně u Velkých Losin. Program na těchto táborech se nesl na vlně sportovní, kulturní i výtvarné. Nemalé finanční prostředky investujeme také do vzdělávání a organizujeme semináře a kurzy zaměřené jak do soft skills, tak do odborných oblastí. Všechny tyto aktivity jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti našich zaměstnanců. Při organizování vzdělávacích aktivit se opíráme o existující koncepci postgraduálního vzdělávání ve skupině AGEL. V průběhu roku 2012 jsme získali také dotace na vzdělávání v rámci projektu č. 37 Zdravá společnost. Jako další byla zpracována žádost o projekt s nosným tématem Genderové problematiky, která byla koncem roku 2012 schválena s realizací v letech 2013 a Tento projekt je určen ženám zaměstnankyním v rámci skupiny AGEL. A dále jsme v tomto roce aktivně pokračovali v již běžícím projektu č. 52, který trvá od roku 2011 do druhé poloviny roku

136 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku Název společnosti AGEL a.s. Sídlo: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: Právní forma: Akciová společnost IČ: Zapsaná ve vložce 3941, oddílu B, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně Společnost AGEL a.s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 3941, vedeném Krajským soudem v Brně (dále jen Společnost ) zpracovala za poslední účetní období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 (dále jen Účetní období ) v souladu s 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník ), tuto zprávu o vztazích Společnosti s propojenými osobami, kterými se pro účely této zprávy rozumí ovládající osoba Společnosti a ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou včetně osob ovládaných Společností, které jsou Společnosti ke dni zpracování této zprávy známy (dále jen Propojené osoby ). Základní kapitál společnosti AGEL a.s. ve výši Kč, byl ke dni tvořen vklady níže uvedených akcionářů vedených v seznamu akcionářů společnosti: a) Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D., který se na základním kapitálu společnosti podílel vkladem ve výši Kč, což představuje 75% akcionářský podíl, b) MUDr. Martin Polach, MBA, který se na základním kapitálu společnosti podílel vkladem ve výši Kč, což představuje 25% akcionářský podíl. Ovládající osobou společnosti AGEL a.s. ve smyslu 66a odst. 5 byl po celou dobu účetního období roku Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. 134

137 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku I. SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Mezi společností AGEL a.s. a Propojenými osobami 1. Oční s.r.o. byla v roce 2012 uzavřena: Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřená dne Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok Oční s.r.o. obdržela vyrovnání ve výši Kč. Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. AGEL SERVIS a.s. byla v roce 2012 uzavřena: Smlouva o vedení účetnictví a ostatních službách ze dne s odměnou stanovenou ve výši Kč bez DPH za období od do Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva o zajištění likvidity ze dne na úpravu vztahů při poskytování cashpoolingu. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva o poskytování služeb v oblasti správy majetku ze dne Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Kupní smlouva ze dne na koupi monitoru LCD BenQ za cenu Kč, mobilního telefonu Samsung i9000 za cenu Kč, notebooku Dell Latitude E4300 za cenu Kč, notebooku HP EliteBook 8460 za cenu Kč, mobilního telefonu Nokia C5 za cenu Kč, mobilního telefonu Nokia C5 za cenu Kč, programu EVIS za cenu Kč, osobního automobilu Škoda Octavia 1,9 TDi za cenu Kč a osobního automobilu Škoda Superb za cenu Kč. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Smlouva o poskytnutí podlicence ze dne na užití podlicence k programu ESO9 Profi. Cena za užívání je stanovena zálohově ve výši Kč měsíčně plus DPH. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. AGEL SK a.s. byla v roce 2012 uzavřena: Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Avenier, a.s. byla v roce 2012 uzavřena: Smlouva o zajištění likvidity na úpravu vztahů při poskytování cashpoolingu. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 135

138 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku CGB laboratoř a.s. byla v roce 2012 uzavřena: Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Dialýza Šumperk, spol. s r.o. byla v roce 2012 uzavřena: Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Dopravní zdravotnictví a.s. byla v roce 2012 uzavřena: Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřená dne Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok Společnost Dopravní zdravotnictví a.s. obdržela vyrovnání ve výši Kč. IVF Clinic a.s. byla v roce 2012 uzavřena: Smlouva o vedení účetnictví a ostatních službách za odměnu do ve výši Kč bez DPH, od pak ve výši Kč bez DPH za kalendářní měsíc. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva o zajištění likvidity na úpravu vztahů při poskytování cashpoolingu. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Kardiologické centrum AGEL s.r.o. byla v roce 2012 uzavřena: Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva o poskytování a zprostředkování služeb na poskytování služeb objednateli, případně zajišťování těchto služeb třetími osobami, a to za podmínek smlouvy. Alokace nákladů za služby je prováděna podle směrnic poskytovatele a na základě znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Dohoda o poskytnutí odměny za ručení ze dne za poskytnutí ručitelského závazku společností Kardiologické centrum AGEL s.r.o v souvislosti se Smlouvou o úvěru mezi AGEL a.s. a Citibank Europe plc, ze dne Po dobu trvání ručitelského závazku uhradí AGEL a.s. fixní úrokovou sazbu 0,90 % p.a. z hodnoty poskytnutého ručitelského závazku, jehož výše odpovídá hodnotě v čase nesplacené jistiny z úvěrové smlouvy. 136

139 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku KTR-Servis s.r.o. byla v roce 2012 uzavřena: Smlouva o poskytnutí podlicence ze dne na užití podlicence k programu ESO9 Profi. Cena za užívání je stanovena zálohově ve výši Kč měsíčně plus DPH. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. MARTEK MEDICAL a.s. byla v roce 2012 uzavřena: Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřená dne Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok Společnost MARTEK MEDICAL a.s. uhradila vyrovnání ve výši Kč. Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva o nájmu dopravního prostředku ze dne na automobil Škoda Octavia za měsíční nájemné Kč včetně pojištění. Smlouva byla sjednána na dobu neurčitou. Dohoda o narovnání smluvní odměny společnosti MARTEK MEDICAL a.s. za služby poskytované dle Rámcové smlouvy ze dne , která za rok 2011 činila ,49 Kč bez DPH. Smlouva o nájmu dopravního prostředku ze dne na automobil Škoda Fabia Combi za měsíční nájemné Kč včetně pojištění. Smlouva byla sjednána na dobu neurčitou. Kupní smlouva ze dne na automobil Škoda Superb za cenu Kč, stanovenou dle znaleckého posudku. Medical Systems a.s. byla v roce 2012 uzavřena: Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Licenční ujednání (Licenční smlouva) na poskytnutí licence k užití aplikace IKIS. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, do s opčním právem nákupu licence na dalších 5 let. Smlouva o poskytování služeb (servisní smlouva IKIS) jejímž účelem je podrobná úprava a právní vymezení vztahů smluvních stran při poskytování služeb IKIS. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, do Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřená dne Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok Společnost Medical Systems a.s. obdržela vyrovnání ve výši Kč. 137

140 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku Nemocnice Český Těšín a.s. byla v roce 2012 uzavřena: Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřená dne Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok Nemocnice Český Těšín a.s. obdržela vyrovnání ve výši Kč. Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Nemocnice Nový Jičín a.s. byla v roce 2012 uzavřena: Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřená dne Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok Nemocnice Nový Jičín a.s. obdržela vyrovnání ve výši Kč. Kupní smlouva ze dne na automobil Audi A6 Allroad za cenu Kč bez DPH. Kupní smlouva ze dne na automobil Volkswagen Passat, PC notebook Latitude E5510 a mobilní telefon Samsung Galaxy za celkovou cenu Kč bez DPH. Nemocnice Podlesí a.s. byla v roce 2012 uzavřena: Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřená dne Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok Nemocnice Podlesí a.s. obdržela vyrovnání ve výši Kč. Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Dohoda o poskytnutí odměny za ručení ze dne za poskytnutí ručitelského závazku společností Nemocnice Podlesí a.s. v souvislosti se Smlouvou o úvěru č /01/2012 mezi AGEL a.s. a Raiffeisenbank a.s., ze dne Po dobu trvání ručitelského závazku uhradí AGEL a.s. fixní úrokovou sazbu 0,90 % p.a. z hodnoty poskytnutého ručitelského závazku, jehož výše odpovídá hodnotě v čase nesplacené jistiny z úvěrové smlouvy. Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. byla v roce 2012 uzavřena: Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřená dne Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při konečném rozdělení majetkových 138

141 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. uhradila vyrovnání ve výši Kč. Laboratoře AGEL a.s. (dříve P&R LAB a.s.) byla v roce 2012 uzavřena: Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřená dne Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok Společnost P&R LAB a.s. uhradila vyrovnání ve výši Kč. Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva o podnájmu věci ze dne na podnájem automobilu Škoda Superb Combi 2,0 TDI DPF za měsíční nájem ve výši Kč bez DPH. Smlouva byla ukončena dohodou ke dni Podhorská nemocnice a.s. byla v roce 2012 uzavřena: Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřená dne Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok Podhorská nemocnice a.s. obdržela vyrovnání ve výši Kč. Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Repharm, a.s. byla v roce 2012 uzavřena: Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřená dne Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok Společnost Repharm, a.s. obdržela vyrovnání ve výši Kč. Smlouva o nájmu dopravního prostředku, na automobil Škoda Superb Combi Elegance, za nájemné Kč bez DPH měsíčně. Smlouva byla ukončena dohodou k Středomoravská nemocniční a.s. byla roce 2012 uzavřena: Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřená dne Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok SMN a.s. obdržela vyrovnání ve výši Kč. Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. 139

142 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku Šumperská nemocnice a.s. byla v roce 2012 uzavřena: Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřená dne Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok Šumperská nemocnice a.s. obdržela vyrovnání ve výši Kč. Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Transfúzní služba a.s. byla v roce 2012 uzavřena: Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřená dne Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok Transfúzní služba a.s. obdržela vyrovnání ve výši Kč. Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Vítkovická nemocnice a.s. byla v roce 2012 uzavřena: Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřená dne Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok Vítkovická nemocnice a.s. obdržela vyrovnání ve výši Kč. Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Kupní smlouva ze dne na automobil Volkswagen Passat Benzin za cenu Kč vč. DPH. Kupní smlouva ze dne na PC notebook Latitude E5510 a mobilní telefon Samsung za celkovou cenu ,03 Kč vč. DPH. ZENAGEL a.s. byla v roce 2012 uzavřena: Licenční smlouva k ochranným známkám ze dne Na základě této smlouvy může Nabyvatel využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku. Alokace odměny je vypočítávána dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřená dne Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok Společnost ZENAGEL a.s. obdržela vyrovnání ve výši Kč. 140

143 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku Mezi AGEL a.s. organizačná zložka a AGEL SK a.s. byla uzavřena Zmluva o nájme motorového vozidla Škoda Octavia, ev. č. BA463ZT za měsíční nájemné 800 EUR bez DPH. Smlouva ze dne byla ukončena dohodou k Zmluva o nájme motorového vozidla Škoda Octavia, ev. č. BA539ZC za měsíční nájemné EUR bez DPH. Smlouva ze dne byla uzavřena na dobu neurčitou. Zmluva o nájme motorového vozidla Škoda Octavia, ev. č. BA546ZC za měsíční nájemné 800 EUR bez DPH. Smlouva ze dne byla uzavřena na dobu neurčitou. Zmluva o nájme motorového vozidla Škoda Octavia, ev. č. BA595ZD za měsíční nájemné 400 EUR bez DPH. Smlouva ze dne byla uzavřena na dobu neurčitou. Zmluva o podnájme motorového vozidla Škoda Superb BA659VT za měsíční nájemné EUR bez DPH. Smlouva ze dne byla ukončena dohodou k Zmluva o nájme mobilních telefónov za měsíční nájemné 100 EUR bez DPH. Smlouva ze dne byla uzavřena na dobu neurčitou. II. ÚKONY UČINĚNÉ V ZÁJMU PROPOJENÝCH OSOB V zájmu Propojených osob byly Společností v Účetním období učiněny níže uvedené právní úkony: Dohoda o ručení č C/CORP/2012 ze dne , k zajištění závazků společnosti AGEL DIAGNOSTIC a.s. ze Zmluvy o úvere číslo: /CORP/2012, uzavřená mezi AGEL a.s. jako ručitelem a UniCredit Bank Slovakia a.s. jako věřitelem. III. OPATŘENÍ PŘIJATÁ V ZÁJMU PROPOJENÝCH OSOB V zájmu ani na popud Propojených osob nebyla Společností v Účetním období přijata ani uskutečněna jiná opatření. 141

144 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku IV. ZÁVĚR Z výše uvedených smluv, úkonů a opatření nevznikla Společnosti žádná újma ve smyslu 66a odst. 8 Obchodního zákoníku. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem Společnosti a bude předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Vzhledem k tomu, že Společnost je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, je tato zpráva k ní připojena jako její nedílná součást. O přezkoumání zprávy dozorčí radou bude informována valná hromada Společnosti. V Prostějově dne MUDr. Filip Horák, MBA předseda představenstva společnosti AGEL a.s. Ing. Karel Kantor místopředseda představenstva společnosti AGEL a.s. 142

145 Zpráva dozorčí rady společnosti AGEL a.s Dozorčí rada společnosti AGEL a.s. na základě předložených a v představenstvu AGEL a.s. projednaných dokumentů přezkoumala individuální účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2012, projednala návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu za rok 2012 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a k těmto předloženým dokumentům nemá žádné připomínky ani výhrady. Na základě výroku auditora Deloitte Audit s.r.o. dozorčí rada AGEL a.s. doporučuje valné hromadě schválit individuální účetní závěrku AGEL a.s. a konsolidovanou účetní závěrku skupiny AGEL za rok 2012 včetně návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. předseda dozorčí rady společnosti AGEL a.s. 143

146 Zpráva výboru pro audit 11.0 Výbor pro audit v souladu s platnou legislativou, stanovami společnosti a plánem činnosti výboru pro audit, schváleným na zasedání výboru pro audit dne , sledoval postup sestavování individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok V této souvislosti výbor pro audit sledoval integritu finančních informací poskytovaných společností a konzistentnost a vhodnost účetních metod používaných ve společnosti. Výbor pro audit sledoval také proces povinného auditu individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2012 a vydání zprávy o ověření individuální účetní závěrky a zprávy o ověření konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2012 auditorem. V tomto procesu ověřoval zejména nezávislost a objektivitu auditora a přezkoumával efektivitu povinného auditu. Výbor pro audit se účastnil komunikace mezi auditorem a vedením společnosti a hodnotil způsob, jakým se vedení společnosti řídí doporučeními, která auditor poskytl vedení společnosti. Výbor pro audit komunikoval s interním auditem s cílem nastavení řízení rizik a kontrolních mechanismů v rámci poskytování přiměřené jistoty a účinného interního auditu a určení připravenosti ke zlepšení procesů společnosti. Výbor pro audit také sledoval sestavování a proces auditu individuální a konsolidované závěrky za rok 2012 připravovaného podle Mezinárodních účetních standardů. V souladu se svými povinnostmi zakotvenými ustanovením 44, odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, výbor pro audit doporučuje valné hromadě společnosti výběr společnosti Deloitte Audit s.r.o. jako auditora společnosti AGEL a.s. na rok Ing. Dana Trezziová předsedkyně výboru pro audit společnosti AGEL a.s. 144

147 Předpokládaný vývoj skupiny AGEL v roce 2013 a v následujících letech 12.0 V lednu 2013 získala společnost AGEL a.s. čestné uznání hejtmana Moravskoslezského kraje za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblastech sociální, ekonomické a environmentální. Společnost AGEL a.s. soutěžila v kategorii Podnikatelské subjekty zaměstnávajících do 250 zaměstnanců. Soutěž, která se koná od roku 2008, byla letos nově rozdělena do dvou hlavních kategorií Podnikatelské subjekty a Obce. Ty se dále členily podle počtu zaměstnanců a působnosti obcí. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností. Naším cílem v tomto roce je i nadále zlepšovat odbornou úroveň našich zdravotnických zařízení. Pomoci nám k tomu má prohlubující se spolupráce s univerzitami a transformace společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. na Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s. Přestože již třetím rokem stagnují příjmy z veřejného zdravotního pojištění a při trvale rostoucích nákladech, předpokládaný vývoj skupiny v roce 2013 je i nadále optimistický. Potvrzením tohoto trendu je investiční politika, v rámci které i v roce 2013 dojde k realizaci několika velkých projektů. K největším investicím patří pořízení PET CT a rekonstrukce operačních sálů a jednotek intenzívní péče v Komplexním onkologickém centru v Novém Jičíně. Bude dokončena výstavba hybridního operačního sálu v Komplexním kardiocentru Nemocnice Podlesí a.s. Stejně jako v minulých letech uspořádáme i letos odborné Vědecké sympozium AGEL, které se již stává tradičním setkáním našich odborníků. Letošní ročník sympozia bude v Ostravě a jeho nosným tématem bude onkologie 21. století. Do této oblasti patří i podpora grantů, které byly z prostředků skupiny AGEL přiděleny na základě žádostí a schválení vědeckou radou. Naše společnost si uvědomuje, jak důležitý je lidský potenciál ve firmě. Proto je naším cílem zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců a upevnit jednotnou firemní kulturu skupiny. Je pro nás důležité plnit závazky z kolektivní smlouvy i přes nelehkou ekonomickou situaci v naší republice. V letošním roce nás čeká kolektivní vyjednávání a uzavření nové holdingové kolektivní smlouvy na další období. Nejdůležitějším výsledkem našeho snažení jsou spokojení pacienti. Stejně jako v uplynulém období budeme pokračovat v průzkumech spokojenosti klientů, které nám umožňují získat zpětnou vazbu ze strany pacientů v jednotlivých zdravotnických zařízeních. Samozřejmě budeme i nadále podporovat proces akreditací, které naše společnosti obnovují každé tři roky. 145

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k:

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 33 Výroční zpráva 2013 Finanční část Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 31.12.2013 Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ: 49454544 Označ. AKTIVA č. řád. Běžné účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2004 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ Obchodní firma a sídlo Na Bílé 1231 565 01 Choceň Česká republika 2004 12 49286854 Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní Min.účetní

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

akciová společnost Výroční zpráva za rok

akciová společnost Výroční zpráva za rok 2016 akciová společnost Výroční zpráva za rok OBSAH Stránka 1 Výroční zpráva REDASH, a.s. 2016 I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi - - II. Údaje o základním kapitálu III. Údaje o cenných

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

výsledky hospodaření

výsledky hospodaření 48 výsledky hospodaření 49 výnosy a náklady Celkové výnosy společnosti v tis. Kč 2016 Tržby za teplo 1.030.640 Tržby za elektřinu 950.808 Tržby za chlad 11.868 Tržby za ukládání a likvidaci odpadů 57.534

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 31.12.213... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky VHV-OPUS, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA k 31.12.2017 (tis. Kč) IČ: 492 86 854 Označ. AKTIVA 31.12.2017 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 A K T I V A C E L K E M 733 490 137 144 596 346 684 000 B. Dlouhodobý majetek 284

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 ROZVAHA 2006- hodnoty netto v tis. Kč Běžné obd. Minulé obd. 2006 2005 AKTIVA CELKEM 69 157 59 774 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto ROZVAHA k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 336 106 625 112

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x p

Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x p Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2018 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA ve zkráceném rozsahu

ROZVAHA ve zkráceném rozsahu Dle vyhlasky ˇ c. ˇ 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12.2017 (v celych tisících Kc) ˇ I O KENTAUR MEDIA, s.r.o. 25131788 Narodní Praha 1 11000 Sestaveno dne: 27.3.2018 Právní forma ú

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU PVS A.S. K 31. 12. 2002 v tis. Kč Běžné Minulé Minulé Řád. č. úč. období 2002 úč. ob. 2001 úč. ob. 2000 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 498 951 (19 973) 478 978

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) IČ 48 90 87 54 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

XODAX. akciová společnost. Výroční zpráva za rok

XODAX. akciová společnost. Výroční zpráva za rok 2017 XODAX akciová společnost Výroční zpráva za rok OBSAH Stránka 1 Výroční zpráva XODAX, a.s. 2017 Stránka 2 Výroční zpráva XODAX, a.s. 2017 I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi - - II. Údaje

Více

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k (v celých tisících Kč)

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV Nýrov 87 67972 Kunštát na Moravě Označení T

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ IČO Název a sídlo účetní jednotky Asistencní ˇ centrum, a.s. Sportovní 3302 63144883 Most 434 01 TEXT a

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31.12014 (v celých tisících Kč) IČ 0 1 9 7 0 8 0 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Ochodní firma neo jiný název účetní jednotky Vodovody a kanalizace Zlín as Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č 500/2002 S IČO: 49454561 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31122007

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu ke dni: (v celých tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu ke dni: (v celých tisících Kč) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu ke dni: 31.12.2018 (v celých tisících Kč) IČ: 63144883 Název a sídlo účetní jednotky Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302 Sestaveno dne: 29.3.2019

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha k roční účetní závěrce. za období od do

Příloha k roční účetní závěrce. za období od do Příloha k roční účetní závěrce za období od 1.1.217 do 1.12.217 I. Obecné údaje Údaje o společnosti : STAMEDOP, a.s., U Panelárny 58/1 právní forma : rozhodující předmět činnosti : 772 11 Olomouc Chválkovice

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2018 Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Označení AKTIVA CELKEM řádek Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora IČO 46356967

Více

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2016 ROZVAHA

Více

ÚČETNÍ VÝKAZY KE DNI

ÚČETNÍ VÝKAZY KE DNI ÚČETNÍ VÝKAZY KE DNI Ke dni 31. prosince 2016 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TZK Myslív, a.s. IČO : 65006038 DIČ : CZ65006038 Sídlo, bydliště

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o. Datum sestavení: 15.4.2019 Roman Hrdlic Statutární orgán: Technické služby obce Šestajovice

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2015 ROZVAHA

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. DEFIN a.s. Pražská 670/80 Brno

ROZVAHA. DEFIN a.s. Pražská 670/80 Brno ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 8.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DEFIN a.s. IČ v tisících Kč 6 3 4 9 5 0 8 2 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání,

Více

Výroční zpráva OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. za rok 2002 výtah

Výroční zpráva OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. za rok 2002 výtah Výroční zpráva OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. za rok 2002 výtah Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové, Výroční zpráva společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. prezentuje

Více