Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace"

Transkript

1

2 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: IČO: TELEFON: ředitelna , sborovna 2. stupeň , sborovna 1. stupeň , jídelna mobil ŘEDITELKA: Mgr. Drahomíra Beková ZÁSTUPCE ŘEDITELE: Ing. Miroslav Martiňák VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Jiřina Poláčková KOORDINÁTOR PREVENCE Mgr. Radka Čížková KOORDINÁTOR EVVO Mgr. Hana Hanáková METODIK a KOORDINÁTOR ICT Mgr. Karel Malík POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ: 15 POČET PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ZŠ: 3 POČET ADMINISTRATIVNÍCH PRACOVNÍKŮ: 1 POČET ZAMĚSTNANCŮ VE ŠJ: 3 Organizace školy a personální obsazení I. stupeň 5 tříd 5 učitelů 100 žáků II. stupeň 4 třídy 7 učitelů 68 žáků Celkem 9 tříd 12 učitelů 168 žáků Asistence: 1 asistentka pedagoga (0,5 úvazku) Školní družina: 2 vychovatelky (0,8 a 0,6 úvazku) Provoz : 3 provozní zaměstnanci (3,0 úvazku) 1 administrativní pracovnice (0,5 úvazku) 1 vedoucí školní jídelny (0,5 úvazku) 2 kuchařky (2,0 úvazku)

3 Organizace výuky 1. Vyučuje se podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod názvem Máš na to! 2. Výuka cizích jazyků - výuka anglického jazyka ve ročníku Výuku zabezpečují: - 3. ročník 3 hodiny týdně Mgr. Dagmar Kameníková - 4. ročník 3 hodiny týdně Mgr. Dagmar Kameníková - 5. ročník 3 hodiny týdně Mgr. Radka Čížková - 6. ročník 3 hodiny týdně - 7. ročník 3 hodiny týdně - 8. ročník 3 hodiny týdně - 9. ročník 3 hodiny týdně - výuka německého jazyka v 7. a 8. ročníku - 7. ročník 2 hodiny týdně Mgr. Eva Fajtová - 8. ročník 3 hodiny týdně Mgr. Eva Fajtová 3. Výuka volitelných předmětů Výuka je organizována s přihlédnutím na zájem a personální obsazení školy. Vzhledem k povinnému zavedení dalšího cizího jazyka pro žáky 7. a 8. ročníku je počet volitelných předmětů omezen. V tomto roce se žáci budou vyučovat těmto volitelným předmětům: 7.třída Vedení domácnosti Mgr. Hana Hanáková 9.třída Přírodovědná praktika - Mgr. Hana Hanáková Multioborový seminář - Mgr. Karel Malík 4. Nepovinné předměty Náboženství - pan farář Jaroslav Horák

4 5. Kroužky Žákům je umožněno navštěvovat tyto zájmové kroužky: - keramika (2 skupiny, třída) Mgr. Regina Maleňáková - Pálí vám to? (vybraní žáci 1. i 2.stupně) Mgr. Viera Veselá - florbal (2.-5. třída) Mgr. Ladislav Gála - hra na flétnu a kytaru Ing. Pavel Najbr - florbal (2 skupiny, třída) Mgr. Karel Malík - šachy Ing. Josef Růžek - konverzace v Aj(8.-9. třída) Mgr. Radka Čížková Detašované pracoviště LŠU Kyjov a) Hra na housle - BcA. Jiří Petrů b) Hra na piano - Kateřina Bočková Logopedická poradna Mgr. Alice Tomková Hlavní záměry pro tvorbu koncepce školy ve školním roce 20013/2014 ověřování a aktualizace školního vzdělávacího programu Máš na to! Z: koordinátor ŠVP zajišťování podmínek pro realizaci Standardů pro základní vzdělávání Z: ŘŠ utvářet školu jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu, pomáhat při realizaci školní zahrady jako výukového centra enviromentální výchovy Z: ŘŠ do výchovně vzdělávacího procesu zařadit celoškolní projekt Z: všichni vyučující ve výchovně vzdělávacím procesu využívat vhodné inovační metody a formy práce Z:všichni vyučující dosáhnout otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti Z: všichni vyučující respektování osobností dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, podněcovat jeho všestranné aktivity Z: všichni vyučující usilovat o propojení školy se životem, poznání je motivováno životem a užitečné pro život Z: všichni vyučující

5 zajišťovat účinnou individuální péči o žáky s vývojovými poruchami učení Z: příslušný vyučující trvale sledovat kvalitu práce učitelů a ovlivňovat její růst Z: ŘŠ dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy Z: všichni vyučující systematicky působit proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky Z: všichni vyučující soustavně působit v oblasti prevence zneužívání návykových látek ve školách Z: preventista zlepšovat estetický vzhled školy, jejich vnitřních prostorů a jejího okolí Z: příslušní vyučující prohlubovat spolupráci školy a rodiny, usilovat o soulad ve výchovném působení, předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům u žáků Z: TU doplňovat vybavení školy tak, aby byla dobře zajištěna názornost výuky a efektivita výuky Z: ŘŠ, ZŘ prohloubit spolupráci mezi učiteli I. a II. stupně, více týmově pracovat Z: Ř, ZŘ Zohledňování specifických potřeb a zájmů žáků koncepční tvorba učebního plánu (volitelné předměty, nepovinné předměty, kroužky) Z: Ř práce s talentovanými žáky příprava na olympiády, soutěže, speciální vzdělávací akce Z: příslušní vyučující práce s méně nadanými žáky doučování, individuální přístup, skupinové práce Z: příslušní vyučující individuální péče o žáky s vývojovými poruchami učení Z: příslušní vyučující možnost využívání žákovské knihovny, počítačové učebny, tělocvičny, školního areálu, odborných učeben o přestávkách i mimo vyučování Z: příslušní vyučující konzultace s výchovným poradcem, protidrogovým preventistou Z: Ř zajišťování odborných přednášek Z: Ř, VP, preventista příprava vycházejících žáků na přijímací zkoušky Z: příslušní vyučující

6 Celoškolní akce ve školním roce 2013/2014 Škola jako komunitní centrum obce - projekt Den otevřených dveří Z: všichni vyučující Z: všichni vyučující Dílčí projekty z oblasti enviromentální výchovy související s vybudováním školní výukové zahrady Z: všichni vyučující Plán činnosti školní družiny (v ŠVP školní družiny- nebo ve vestibulu ZŠ) Z: IvanaKroutilová Učební plán na školní rok 2013/2014 (v ŠVP "Máš na to a dodatku č nebo ve vestibulu ZŠ) Z: všichni Plán výletů, exkurzí a vycházek (příloha č. 1) Preventivní program (příloha č. 2) Plán práce výchovného poradce (příloha č. 3) Plán EVVO (příloha č. 4) Z: TU Z: Mgr. Radka Čížková Z: Mgr. Jiřina Poláčková Z: Mgr. Hana Hanáková Metodické orgány na škole Metodické sdružení ročník Vedoucí Regina Maleňáková Členové Dagmar Kameníková, Viera Veselá, Ladislav Gála, Eva Fajtová, Ivana Kroutilová Předmětová komise 2. stupně Vedoucí Jiřina Poláčková Členové Miroslav Martiňák, Pavel Najbr, Karel Malík, Drahomíra Beková, Radka Šebesta Čížková, Hana Hanáková, Eva Fajtová Pravidelné hodnotící a plánovací schůzky vždy první pondělí v měsíci (7.10., 4.11, 2.12., 6.1., 3.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6.) Konzultační hodiny vyučujících 2. stupně: Pondělí 7,15 Mgr. R. Čížková 13,15 Ing. M. Martiňák Úterý 7,15 Mgr. H. Hanáková Středa 7,15 Mgr. K. Malík Čtvrtek 7,15 Mgr. J. Poláčková 13,0 Mgr. D. Beková Pátek 7,15 Ing. P. Najbr Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. J. Poláčkové: Čtvrtek 12,0-13,30, v jinou dobu dle předchozí dohody

7 Hlavní úkoly v tomto školním roce: - ověřovat a upravovat ŠVP - ověřovat ve výuce Standardy pro základní vzdělávání, zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci - rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáka - vypracovat tematické plány učiva pro školní rok 2013/ analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti - metody a formy práce ve výchovně vzdělávacím procese nutno volit s přihlédnutím k aktuálnímu stavu a sociálnímu složení třídy při respektování individuálního tempa žáka - neustále hledat nové možnosti, jak žáky vhodně motivovat a hodnotit - ve všech prostorách školy vytvářet podnětné prostředí, výzdobu směřovat k informacím - soustavně zkvalitňovat tvorbu nástrojů (testů aj.) ověřujících výsledky učebního procesu, využívat systém pravidelné kontrolní činnosti zaměřené na výsledky učení na obou stupních, ve všech ročnících a ve všech třídách - pracovat s portfoliem žáka - průběžně se zaměřovat na práci třídního učitele, na výchovu sociálních dovedností a morálních hodnot v kolektivu třídy - soustavně propracovávat mechanismus pro včasné rozpoznání a eliminování projevů šikany, zaměřovat se na protidrogovou prevenci - sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky - zaměřit se na širší prezentaci práce a úspěchů školy - průběžně doplňovat a obnovovat moderní pomůcky do výuky (knižní fond, didaktická technika, výukový software, ) - výchovně působit na žáky nejen v samostatných vyučovacích hodinách, ale po celou dobu jejich pobytu ve škole, ve všech prostorách školy - hledat možnosti, jak více do školního dění zapojit rodičovskou veřejnost - na schůzkách projednávat závěry ze seminářů a školení Společné aktivity s jinými školami a organizacemi Spolupráce s MŠ - spolupráce učitelek ZŠ a MŠ při zápisu do prvních tříd - návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ, prohlídka školy, ukázková vyučovací hodina - konzultace učitelek MŠ z Dambořic a Velkých Hostěrádek a učitelky 1.třídy - sledování začlenění dětí z MŠ do 1.třídy ZŠ Spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů z Dambořic - organizace výchovného dopoledne s ukázkami techniky (ochrana člověka za mimořádných situací) Spolupráce se školskou radou - projednání závazných dokumentů školy

8 Spolupráce se SRPŠ - lyžařský výcvik zajištění vybavení - Spolupráce s okolními školami - vzájemné návštěvy, konzultace, výměna zkušeností - sportovní soutěže - ZŠ Uhřice Organizace školního roku 2013/2014 Zahájení školního roku Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Ukončení vyučování v 1. pololetí Pololetní prázdniny Jarní prázdniny LVK Velikonoční prázdniny Ukončení vyučování ve 2. pololetí Zahájení školního roku 2014/ Pedagogické rady: a Třídní schůzky: Schůzka s rodiči 9.tř.: termíny dle určení TU jednotlivých tříd, nejméně 2x ročně (17 00 hod.) Konzultace rodičů s učiteli: individuálně po dohodě Provozní a hodnotící porady: 7.10., 4.11., , 3.2., 3.3., 7.4., 5.5., Den otevřených dveří: Plán práce na školní rok 2013/2014 pro ZŠ v Dambořicích byl projednán pedagogickou radou dne Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy

9 Příloha č. 2 Preventivní program "Škola v klidu" pro školní rok 2013/ Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, pro širokou veřejnost. 1.1 Cíl MPP Primární prevence rizikového chování u žáků se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: - agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie - záškoláctví - závislostní chování, užívání všech návykových látek, gambling - rizikové sporty a rizikové chování v dopravě či na veřejnosti - poruchy příjmu potravy - negativní působení sekt - sexuální rizikové chování 1.2 Cílové skupiny - jsou jimi všichni žáci ZŠ - zvláště je třeba zaměřit se na: - žáky se zdravotními obtížemi - žáky se specifickými vzdělávacími potřebami - žáky v riziku či žáky, které rizikové chování vykazují - žáky se slabou nebo nedostatečnou podporou rodiny - integraci žáků se specifickými odlišnostmi do kolektivu 1.3 Základní principy prevence Efektivní primární prevence rizikového chování spočívá v: - individuální práci s každou třídou

10 - aktivním zapojení třídního učitele - spolupráci s poradenskými centry Efektivní primární prevence rizikového chování vede k: - předcházení a eliminaci nežádoucích či rizikových projevů žáka - rozvoji pozitivního sociálního chování, rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti 1.4 Základní kompetence preventivného programu - zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání - posilování komunikativních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku - vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků i napříč věkovým spektrem, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty - formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. Dovednosti, znalosti a postoje, které si žáci osvojí, musí korespondovat s věkem a navazovat na předchozí zkušenosti. Formy vzdělávání a výchovy musí zohledňovat životní styl rodiny i působení vrstevníků. U nejmenších dětí je vhodná spolupráce s mateřskou školou. 1.5 Dosažené kompetence žáků související s preventivním programem ročník - žáci dovedou pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků - znají hodnotu zdraví a rizika nevhodného životního stylu - mají vědomosti jak udržovat své zdraví a zdravý životní styl - mají právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů ročník

11 - žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě - znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl - znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví - umí pojmenovat základní mezilidské vztahy - umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti - ví, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva - mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování aj.), je protiprávní - znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky ročník - žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví - respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám - znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, učí se řešit spory nenásilným způsobem - znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích - umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly - znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí - znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů - uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy - umí chápat zdraví ve složce fyzické, duchovní, sociální - umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky - umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví - ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci - znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny - ví, že zneužívání dítěte je trestné - umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek - ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít

12 - zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení - dovedou komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra, záchranné složky) - odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat 1.6 Formy prevence jsou - úzká spolupráce mezi rodiči, žáky a školou - poradenská činnost, využití programů a pomoci poradenských center - odhalování a následná náprava specifických poruch chování - vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu - vzdělávání v oblasti žádoucího společenského chování - vzdělávání a vyhranění negativního vztahu k návykovým látkám - nabídka školních i mimoškolních aktivit, zájmových kroužků 1.7 Klíčové vyučovací oblasti Programy práce s jednotlivými tématy sociálně patologických jevů patří do kurikula výchovy ke zdravému způsobu života na školách a ve školských zařízeních. Lze je zařadit do různých částí osnov a učebních plánů, jejich uplatnění je možné v jakémkoliv předmětu. Klíčové vyučovací oblasti jsou: - oblast zdravého životního stylu výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity - oblast společenskovědní formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence - oblast přírodovědná biologie člověka, fyziologie, chemie - oblast rodinné a občanské výchovy - oblast sociálně právní právní aspekty sociálně patologických jevů, postoj společnosti k společensky nežádoucím jevům, práva dítěte apod. Preventivní témata se nejčastěji vyskytují v následujících předmětech: Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Přírodopis, Zeměpis,

13 Chemie, Český jazyk, Výtvarná výchova, Tělesná výchova. Samozřejmostí je mezipředmětová koordinace jednotlivých aspektů preventivního působení. Obsahově velmi rozšířenou oblastí, kde je vhodné prevenci začlenit, tvoří mimoškolní aktivity zájmové vyučování, kroužky, kurzy, družiny, výlety, exkurze aj. V rámci výuky lze prevenci sociálně patologických jevů zaměřit především na tyto oblasti: - násilí a šikanování - záškoláctví - nevhodné chování na veřejnosti - ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy dětí - xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus - užívání návykových látek, anabolitik, medikamentů a dalších látek - virtuální drogy a patologické hráčství (gambling) - divácké násilí - syndrom týraných a zneužívaných dětí - sekty a patologická náboženská hnutí 2. MPP pro Základní školu v Dambořicích 2.1 Specifika a charakteristika školy Základní škola Dambořice se s kapacitou cca 250 žáků a současným stavem 168 žáků řadí mezi menší školy. ZŠ v Dambořicích patří mezi spádové základní školy, našimi žáky jsou také děti z několika okolních obcí. Žáci třídy mají třídy v přízemí budovy, kde se nachází i sborovna prvního stupně, v prvním patře sídlí 5. třída, žáci druhého stupně, sborovna druhého stupně a vedení školy. Škola je umístěna v nově rekonstruované budově s velmi dobrým vybavením specializovaných učeben. Školní budova, zejména pak tělocvična, je často využívána i pro mimoškolní aktivity, a to zvláště pro různé sportovní kroužky a turnaje. Při vhodném počasí žáci školy využívají multifunkční hřiště před budovou školy, které se v zimě mění na stadion s ledovou plochou. Nově je před školou osazen pozemek květinami trvalkami, který je využíván kromě okrasy i pro výukové účely.

14 Žáci se stravují ve školní jídelně, která je umístěna v suterénu budovy. Děti se částečně podílejí i na tvorbě jídelníčku, a to v rámci volby zdravého a oblíbeného jídla. Volba je vyhrazena vždy pro jednu třídu v jednom měsíci, kdy si společně vybírají dvě různá menu. Třídní učitel, jako koordinátor, dbá na vhodnost pokrmu a využití regionálních potravin. Tímto je podporována zdravá výživa, ale také vzájemná komunikace mezi žáky navzájem i žáky a zaměstnanci školy. Na obou stupních školy mohou žáci v ranních nebo odpoledních hodinách navštěvovat zájmové kroužky vedené pedagogy této školy. Škola zaměstnává jednu asistentku pedagoga, která v současné době asistuje žákovi s tělesným postižením z osmého ročníku. 2.2 Stav žáků ve vztahu k rizikovému chování V loňském školním roce bylo individuálně řešeno několik projevů nevhodného chování vůči spolužákům i kantorům. Řešili jsme, a to i s představiteli obce, několik projevů vandalství a poškození majetku, ať už na půdě školy nebo mimo. Snahou školy je řešit tyto negativní jevy pokud možno okamžitě, individuálními pohovory s žáky a jejich zákonnými zástupci, někdy pomocí výchovné komise (ředitelka školy, výchovný poradce, třídní učitelé, zákonní zástupci aj.). V některých případech bylo nutno přistoupit ke kázeňskému trestu, v případě poškození majetku školy došlo ve většině případů k náhradě škody ze strany žáka. I nadále je třeba zabývat se vztahy mezi žáky v jednotlivých třídách i napříč ročníky, a budovat pozitivní vztahy mezi učiteli a žáky, čemuž napomáhají i nejrůznější exkurze, akce školy a zájmové kroužky, kde se žáci, resp. učitelé, setkávají i v jiných situacích než jen v běžném učebním procesu. O dění školy, žákovském prospěchu a chování jsou zákonní zástupci informováni prostřednictvím žákovské knížky, školního webu, facebookových stánek, místního infokanálu kabelové televize, em, telefonicky a na rodičovských schůzkách, popř. v individuálních konzultacích s jednotlivými učiteli. Letos naše škola nově využívá portálu kde jsou rodiče informování nejen o prospěchu žáka, ale i o jeho chování a aktivitě v jednotlivých předmětech. Do budoucna se předpokládá, že tento portál nahradí stávající fyzickou žákovskou knížku tak, jako nyní nahradil klasickou třídní knihu. Snahou vedení školy, jednotlivých kantorů i nepedagogických pracovníků je zapojit do dění školy co nejvíce i rodiče žáků, což se zatím daří zejména na prvním stupni, ale nově i

15 při některých pro veřejnost atraktivních akcích školy, jako je den otevřených dveří či např. úprava okolí školní budovy. 2.3 Cílové skupiny MPP - Mladší žáci (1. 4. třída) - Starší žáci (5. 9. třída) - Rodiče: tito jsou informováni o prospěchu a chování žáka a jednotlivých akcích školy tak, jak je uvedeno výše - Pedagogové: společná setkání (diskuse, brainstorming) nad jednotlivými problémy; sebevzdělávání učitelů v souladu s osnovami a ŠVP 2.4 Formy uskutečnění MPP MPP je obvykle uskutečňován prostřednictvím pedagogů, a to jako součást výuky, zejména v předmětech jako jsou Časp, Čajs, Vko, Vkz, aj. O některých závažných tématech jsou žáci informováni prostřednictvím informační nástěnky, nabídnuty jsou jim také odborné časopisy zabývající se touto tematikou. Škola spolupracuje s poradenskými centry v Hodoníně a Brně a využívá jejich zaměstnance ke konzultaci a odborným přenáškám, které jsou pro žáky obvykle realizovány zábavnou interaktivní formou. Na jednotlivých projektech často spolupracují kolektivy jednotlivých tříd, ale i skupiny z více tříd současně či jen malé skupinky vybraných žáků, čímž jsou podporovány vzájemné vztahy mezi žáky. Učitelé při realizaci MPP v jednotlivých předmětech využívají dostupných materiálu, jako jsou různé hry, knihy, vzdělávací videa s preventivní tematikou a internetové stránky zabývající se prevencí konkrétních nežádoucích jevů. Nedílnou součástí realizace je činnost jednotlivých kroužků (v letošním roce: sportovní - florbal, doučovací, keramický, hudební, konverzační ad.). 2.5 Realizace MPP ve školním roce Jednotlivé části MPP jsou zahrnovány vždy do měsíčního harmonogramu a jsou pravidelně realizovány, popř. jsou některé akce aktualizovány a doplňovány. V rámci pravidelné celoroční činnosti se jedná o nejrůznější projekty, třídnické hodiny, výtvarné práce a sportovní aktivity, exkurze, diskuze či přenášky a pravidelnou činnost kroužků.

16 Většina akcí je realizována přímo na půdě školy, někdy s přizvanými odborníky, část akcí, jako jsou např. exkurze, výlety nebo školení pedagogických pracovníků se odehrává mimo půdu školy, resp. mimo obec. Cílem veškerých aktivit souvisejících s realizací MPP je zkvalitnění školního klimatu a maximální zapojení žáků, potažmo veřejnosti do činnosti školy. Jednou z nejzajímavějších akcí pro žáky i veřejnost je jistě den otevřených dveří, který se již tradičně koná první adventní víkend. Zde mohou žáci i učitelé prezentovat svou činnost, úspěchy, výsledky nejrůznějších aktivit a projektů či jen komunikovat a diskutovat i jinak, než ve výuce. Z dalších projektů a akcí, které budou letos realizovány, můžeme jmenovat např.: - multikulturní projekt Postcrossing - projekt Naše posvícení, který se bude zabývat zdravou výživou a propagací používání regionálních potravin - třídění odpadu (nově i hliníku a biopotravin) - sběr pomerančové kůry - lyžařský výcvikový kurz - plavecký výcvik na prvním stupni - motivační návštěva Vídně pro žáky roč. - Ochrana člověka za mimořádných situací, aj. Kromě těchto hlavních školních projektů jsou plánovány výlety, exkurze, sportovní dny, a další školní i mimoškolní činnosti, které mají společný účel zkvalitnění a obohacení života ve škole. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

17 Příloha č. 3 Plán akcí výchovného poradce na školní rok 2013/2014 I. čtvrtletí školního roku - stanovení konzultačních hodin - spolupráce s třídními učiteli při: Integrace žáků (doporučení poradnou) Zpracování individuálních plánů u žáků s SPU Vyhledávání nových žáků s SPU, zajištění vyšetření v PPP Kontrola evidence vyšetření PPP Informace rodičům o následném vyšetření Nabídka dyslektického kroužku (pí. Veselá) Profesní orientace vycházejících žáků - zpracování přehledů vycházejících žáků - předávání informací o možnostech studia na SŠ a SOU - tvorba nástěnky k volbě povolání - zajištění brožur SŠ a SOU - spolupráce s rodiči a TU - návštěva Veletrhu vzdělávání v Hodoníně využití Dne otevřených dveří na SŠ a SOU II. čtvrtletí školního roku - třídní schůzka pro rodiče a žáky 9. tříd (6.listopadu 2013 v 17,0 hodin) - beseda se zástupci SŠ a SOU - informace o přijímacím řízení pro vycházející žáky - pomoc při vyplnění přihlášek na SŠ a SOU - hodnocení výsledků náprav za 1. pololetí u žáků s SPU III. čtvrtletí školního roku - odeslání přihlášek na SŠ a SOU - schůzka s učiteli 1. stupně návrhy na vyšetření v PPP - schůzka s učiteli 2. stupně návrhy na kontrolní vyšetření žáků s SPU - testy Scio pro žáky 7. a 9. třídy - Srovnávací testy pro žáky 5. a 9. třídy - schůzka s vyučujícím výchovy k volbě povolání - návštěva Úřadu práce se žáky 8. třídy (Hodonín)

18 IV. čtvrtletí školního roku - sledování profesních zájmů žáků 8. třídy - vyhodnocení umístění žáků 9. třídy - vyhodnocení výsledků práce u žáků s SPU - hodnocení práce žáků integrovaných, odeslání do poraden k prodloužení integrace - beseda pro žáky 9. třídy se studenty SŠ a SOU Průběžné úkoly - účast VP na informačních a vzdělávacích seminářích - spolupráce se všemi vyučujícími - řešení výukových a výchovných problémů - spolupráce s PPP Hodonín, Kyjov, Brno - úzká spolupráce se školním preventistou - Mgr. Radkou Čížkovou - prevence šikany v hodinách VkO, VkZ Beková, Hanáková, Malík, Najbr - využívání propagačních materiálů ve výuce Zpracovala Mgr. Jiřina Poláčková

19

20 Příloha č. 4 Plán EVVO na školní rok SPOLUPRÁCE ŠKOLY : Obec Dambořice - místní spolky Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Sdružení SOLITON.cz - zapůjčení interaktivní putovní výstavy Ptáci jižní Moravy ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ A SOUTĚŽÍ: Extra třída - 7. a 8. ročník, Škola pro udržitelný život - realizace zahradního jezírka Recyklohraní, Přírodovědný klokan, Biologická olympiáda, Jeden svět na školách Naše posvícení, výtvarné a literární soutěže. M.R.K.E.V. síť škol VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI EVVO: Vedení školy předává koordinátorovi EVVO veškeré nabídky k DVPP v oblasti EV, koordinátor s možnými vzdělávacími programy průběžně seznamuje pedagogy osobně, současně jsou nabídky k dispozici na nástěnce ve sborovně. Koordinátor se zúčastní kurzu Dovednosti pro terénní vzdělávání v rámci projektu ACT WELLL! MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ: Zakoupení vybavení pro výzkum 5 bílých misek, 5 sítek, binokulární lupa. Pomůcky jsou uloženy v kabinetu přírodopisu, materiály jsou uloženy ve sborovně I. stupně EKOLOGIZACE PROVOZU ŠKOLY: Třídíme odpad na 5 složek - papír, plast, hliník, bioodpad, směsný odpad. Využíváme jednostranně potištěný papír, kopírujeme, pokud je to možné oboustranně. Šetříme energií kontrola zhasínání, termostatických ventilů, sociálního zařízení a pravidelné revize.

21 Termín (od) Termín (do) Název akce/téma Forma Cílová skupina Kdo koordinuje v roce Spolupráce září červen Jak se mění příroda Pozorování 4. ročník Kameníková Dům moří Exkurze ročník Malík Pol., Hanáková, Fajtová září červen Zdravé zuby prevence I. stupeň Veselá Naše posvícení Beseda, výstava I. i II. stupeň Potravní vztahy a fotosyntéza Vodní království lesa Les a klima Svět pod nohama Poláčková, Hanáková Výukový program ročník Šebesta Čížková Výukový program ročník Hanáková říjen Ptáci žijící u vody Projektový den II. Stupeň Poláčková, Hanáková Fajtová, Kameníková Malík, Poláčková Vyučující stupně II. říjen Ptáci jižní Moravy Putovní výstava Hanáková říjen Dravci a sovy Ukázky letu, beseda I. i II. stupeň Malík říjen Podzimní výšlap Terénní exkurze I. stupeň Gála listopad leden Co žije pod vodou? Výtvarná soutěž I. i II. stupeň Poláčková prosinec březen Zima v lese Vycházka, pozorování družina Kroutilová, Hovězáková

22 leden březen Krmení ptactva I. stupeň Gála leden Voda Projektová výuka I. i II. stupeň Maleňáková, Hanáková únor Cesta vody vodovody Výukový program ročník Malík, Hanáková březen Čistička odpadních vod Dambořice Exkurze II. stupeň Šebesta Čížková duben Návštěva zoo exkurze 6. a 7. ročník Hanáková duben Den Země projektový den I., II. stupeň Hanáková září červen Sběr starého papíru I., II. stupeň Hanáková září květen červen Sběr citronové a pomerančové kůry Jarní pochod Spolupráce s rodiči I., II. stupeň Hanáková Gála Vyučující I., II stupně Vyučující I., II stupně Vyučující I., II stupně červen Přespolní běh I. stupeň Maleňáková, Gála Biodiverzita Výukový program 8. ročník Hanáková, Malík květen červen Školní výlety s EV tématikou Exkurze, terénní exkurze I. i II. stupeň Třídní učitelé červen Vyhodnocení ročního plánu Hanáková Zpracovala Mgr. Hana Hanáková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2013/2018 Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová 1 Charakteristika školy Jsme základní školou s právní subjektivitou. Pracujeme podle ŠVP ZV Zdravá škola, č. j. ZMSSD /

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola logopedická s.r.o. Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava Hrabová Školní preventivní strategie 2015-2020 Kamila Hladišová metodik prevence Základním cílem primární prevence rizikového chování u

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2014/2015

Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2014/2015 Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2014/2015 Projednáno na pedagogické radě 25.8.2014 Zaměření: Vytváření atmosféry vzájemné důvěry, respektu a bezpečí ve škole.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Obsah: ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018 I. Východiska realizace školní

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Renata Fialová V Brodku u Konice 28. 9.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více