VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE č. 17/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE č. 17/2013"

Transkript

1 VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE č. 17/2013 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená usnesením č. 2798/R91/13 Rady města Uherský Brod dne (dále jen směrnice ) Článek 1. Předmět úpravy Tato směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) stanovuje závazný postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby nebo stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby výše Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ) nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce výše Kč bez DPH dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon ). Článek 2. Účel směrnice Účelem této směrnice je zejména: a) zajistit provádění zadávacího řízení k veřejným zakázkám malého rozsahu v souladu se zásadami hospodárnosti, účelnosti a při zachování principů transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace, b) zajistit provádění zadávacího řízení k veřejným zakázkám v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, c) sjednocením postupů při zadávání veřejných zakázek přispět k usnadnění kontroly a dohledu nad zadávacími řízeními. Článek 3. Závaznost směrnice 1. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance města Uherský Brod (dále jen město ) a to jako vnitřní předpis zaměstnavatele poté, co s ním byli v souladu s pracovněprávními předpisy seznámeni. Osoby plnící podle těchto předpisů úlohu statutárního orgánu zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům města Uherský Brod zajistí seznámení zaměstnanců s touto směrnicí bez zbytečného odkladu po jejím přijetí, stejným způsobem pak zajistí též seznámení zaměstnanců s jakýmikoliv pozdějšími změnami této směrnice. 2. Vedle této směrnice a zákona jsou všichni zaměstnanci města povinni se při zadávání veřejných zakázek řídit též jinými obecně závaznými předpisy a vnitřními předpisy města, usneseními příslušných orgánů města, stejně jako obecnými pokyny zaměstnance provádějícího administraci veřejných zakázek zveřejněných v rámci vnitřní informační sítě. 3. Centrální evidence veřejných zakázek zadávaných městem je evidována a zveřejňována v elektronické podobě u administrátora veřejných zakázek a to na tzv. profilu zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje egordion.

2 4. Při provádění jednotlivých úkonů v rámci zadávacího řízení a vyhotovování příslušných dokumentů jsou všichni zaměstnanci města povinni užívat formuláře a vzory vyhotovené administrátorem veřejných zakázek a zveřejněné v rámci vnitřní informační sítě, přičemž při jejich vyplňování se řídí přiloženými pokyny. Všechny požadované údaje na těchto formulářích musí být řádně vyplněny a doplněny všemi požadovanými podklady a přílohami. Článek 4. Základní pojmy 1. Zadavatelem je pro účely této směrnice město Uherský Brod prostřednictvím odboru nebo samostatného oddělení městského úřadu příslušného podle organizačního řádu (dále jen organizační jednotka úřadu nebo OJÚ ) nebo tajemník městského úřadu. Pro účely této směrnice má postavení OJÚ i Městská policie. Tato organizační jednotka úřadu plní úkoly plynoucí z potřeby zadat veřejnou zakázku nebo byla pro danou konkrétní veřejnou zakázku určena jako povinná. 2. Funkcionářem se rozumí starosta nebo místostarosta, kterému Zastupitelstvo města Uherský Brod schválilo zabezpečování konkrétních úkolů ve vymezené působnosti. 3. Zásadou transparentnosti se rozumí vymezení předmětu zakázky srozumitelně, jednoznačně a úplně, zajištění jednotného informování uchazečů v rozsahu nezbytném pro vypracování nabídky a hodnocení nabídek podle předem určených kritérií. 4. Zásadou rovného zacházení a zákazu diskriminace se rozumí stejné zacházení s každým z uchazečů. Ustanovení 101 zákona o zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením se v postupu podle této směrnice použije analogicky. 5. Výzva k podání nabídky je způsob zahájení zadávacího řízení zadavatelem u veřejných zakázek malého rozsahu. 6. Administrátor veřejných zakázek se rozumí zaměstnanec, který zpracovává podklady související se zadáváním veřejných zakázek a zajišťuje administraci všech veřejných zakázek dle organizačního řádu (dále jen administrátor ). 7. Elektronická aukce je proces hodnocení nabídek, v jehož rámci zadavatel používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových cen, případně nových hodnot nabídek, a který současně umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při použití automatických metod jejich hodnocení. 8. Profil zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup. Město Uherský Brod využívá elektronický nástroj egordion. 9. Pro výklad dalších pojmů se užije zákona v platném znění. Článek 5. Finanční limity 1. Veřejné zakázky malého rozsahu se rozdělují do pěti finančních limitů, přičemž u každého z limitů podléhá veřejná zakázka příslušnému způsobu administrace stanovenému pro tento limit v následujících článcích. 2. Za samostatnou veřejnou zakázku malého rozsahu nejsou považovány dodatečné stavební práce, dodávky nebo služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, u nichž celkový rozsah nepřesáhne 20 % ceny původní zakázky a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivních nepředvídaných skutečností. Strana 2 (celkem 10)

3 Článek Finanční limit zadání zakázky do Kč bez DPH 1. Zakázku do Kč bez DPH zadá zadavatel přímo podle svých zkušeností a situace na trhu. Nabídky vyhodnocuje sám zadavatel, přičemž posoudí, zda je cena obvyklá v dané době a místě plnění. Zakázku v 1. finančním limitu lze zadat i přímým oslovením jen 1 dodavatele, pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici, nebo přímým nákupem. 2. Zadání zakázky schvaluje vedoucí OJÚ, který rovněž provádí ve stanovené lhůtě vyhodnocení nabídek. Smlouvu schvaluje Rada města, která pověří funkcionáře podpisem smlouvy. Objednávka se schvaluje a podepisuje podle podpisového řádu. Článek Finanční limit zadání zakázky od Kč do Kč bez DPH 1. Zakázku na dodávky, služby a stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je v rozsahu finančního limitu od Kč do Kč bez DPH, je zadavatel oprávněn zadat na základě výzvy minimálně 3 (třem) dodavatelům k předložení nabídky, pokud tyto cenové nabídky v místě a čase obvyklé nemá k dispozici (např. formou aktuálních ceníků, poptávkového řízení prostřednictvím aukčního systému). 2. Výzva k předložení nabídky musí obsahovat vymezení požadovaného předmětu plnění, případně další podmínky plnění, formu předložení nabídky, hodnotící kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky (ekonomická výhodnost nabídek nebo nejnižší nabídková cena), lhůtu pro předložení nabídky, která musí být stanovena přiměřeně předmětu zakázky (minimálně 3 pracovní dny) a vyhrazené právo zrušit zakázku bez udání důvodu. 3. Zadání zakázky schvaluje vedoucí OJÚ, který rovněž provádí ve stanovené lhůtě vyhodnocení nabídek. Smlouvu schvaluje Rada města, která pověří funkcionáře podpisem smlouvy. Objednávka se schvaluje a podepisuje podle podpisového řádu. 4. Zakázky zadané ve 2. finančním limitu je zadavatel povinen evidovat vč. veškerých souvisejících dokumentů (např. seznam podaných nabídek, protokol z otevírání obálek, protokol o posouzení a hodnocení nabídek, smlouvy (objednávky) s vybraným uchazečem apod.) na profilu zadavatele. 5. Zakázky zadané ve 2. finančním limitu a hodnocené prostřednictvím elektronické aukce je povinen zadavatel evidovat vč. souvisejících dokumentů (posouzení v mezikole, protokoly vygenerované aukčním systémem, závěrečný souhrnný protokol, smlouva s vybraným uchazečem ap.) na profilu zadavatele. Článek Finanční limit zadání zakázky na dodávky a služby od Kč do Kč bez DPH a stavební práce od Kč do Kč bez DPH 1. Zakázky na dodávky a služby v rozmezí od Kč do Kč bez DPH, v případě zakázky na stavební práce od Kč do Kč bez DPH, je zadavatel oprávněn zadat na základě výzvy minimálně 3 (třem) dodavatelům k předložení nabídky. 2. Výzva k předložení nabídky musí obsahovat vymezení požadovaného předmětu plnění, případně další podmínky plnění, formu předložení nabídky, hodnotící kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky (ekonomická výhodnost nabídek nebo nejnižší nabídková cena), lhůtu pro předložení nabídky, která musí být stanovena přiměřeně předmětu zakázky (minimálně 5 pracovních dnů) a vyhrazené právo zrušit zakázku bez udání důvodu. 3. Zadání zakázky schvaluje příslušný funkcionář nebo tajemník městského úřadu. Podané nabídky ve stanovené lhůtě posuzuje a hodnotí komise složená z funkcionáře nebo tajemníka městského úřadu a 2 zaměstnanců zadavatele, které určí vedoucí OJÚ. Smlouvu schvaluje Rada města, která pověří funkcionáře podpisem smlouvy. Objednávka se schvaluje a podepisuje podle podpisového řádu. Strana 3 (celkem 10)

4 4. Z každého jednání komise musí být sepsán písemný zápis protokoly (seznam podaných nabídek, protokol o otevírání nabídek, protokol o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky apod.), jehož přílohou je i kompletní dokumentace (kopie výzvy a všechny podané nabídky). Zadavatel zašle písemné rozhodnutí o výběru vybranému uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější a zároveň zašle oznámení o výsledku ostatním uchazečům, jejichž nabídky vybrány nebyly. 5. Zakázky zadané ve 3. finančním limitu je zadavatel povinen administrovat a veškeré související dokumenty (seznam podaných nabídek, protokol z otevírání obálek, protokol o posouzení a hodnocení nabídek, smlouvy s vybraným uchazečem ap.) zveřejnit na profilu zadavatele. 6. Zakázky zadané ve 3. finančním limitu a hodnocené prostřednictvím elektronické aukce je povinen zadavatel administrovat a související dokumenty (posouzení v mezikole, protokoly vygenerované aukčním systémem, závěrečný souhrnný protokol, smlouva s vybraným uchazečem ap.) zveřejnit na profilu zadavatele. Článek Finanční limit zadání zakázky na dodávky a služby od Kč do Kč bez DPH 1. Zakázky na dodávky a služby v rozmezí od Kč do Kč bez DPH je zadavatel oprávněn zadat na základě výzvy minimálně 3 (třem) dodavatelům k předložení nabídky. 2. Výzva k předložení nabídky musí obsahovat vymezení požadovaného předmětu plnění, případně další podmínky plnění, formu předložení nabídky, hodnotící kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky (ekonomická výhodnost nabídek nebo nejnižší nabídková cena), lhůtu pro předložení nabídky, která musí být stanovena přiměřeně předmětu zakázky (minimálně 7 pracovních dnů) a vyhrazené právo zrušit zakázku bez udání důvodu. Součástí výzvy musí být alespoň minimální požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů (analogicky dle 53 až 56 zákona). 3. Zadání zakázky schvaluje Rada města. Podané nabídky ve stanovené lhůtě posuzuje a hodnotí komise složená z funkcionáře a 2 zaměstnanců zadavatele, které určí vedoucí OJÚ. O výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje Rada města, která rovněž schvaluje smlouvu a pověřuje funkcionáře jejím podpisem. 4. Z každého jednání komise musí být sepsán písemný zápis protokoly (seznam podaných nabídek, protokol o otevírání nabídek, protokol o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky apod.), jehož přílohou je i kompletní dokumentace (kopie výzvy a všechny podané nabídky). Zadavatel zašle písemné rozhodnutí o výběru vybranému uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější a zároveň zašle oznámení o výsledku ostatním uchazečům, jejichž nabídky vybrány nebyly. 5. V rámci obdobných zakázek nesmí být v průběhu kalendářního roku vyzýván opakovaně stejný okruh uchazečů. 6. Zakázky zadané ve 4. finančním limitu je zadavatel povinen administrovat a veškeré související dokumenty (seznam podaných nabídek, protokol z otevírání obálek, protokol o posouzení a hodnocení nabídek, smlouvy s vybraným uchazečem ap.) zveřejnit na profilu zadavatele. 7. Zakázky zadané ve 4. finančním limitu a hodnocené prostřednictvím elektronické aukce je povinen zadavatel administrovat a související dokumenty (posouzení v mezikole, protokoly vygenerované aukčním systémem, závěrečný souhrnný protokol, smlouva s vybraným uchazečem ap.) zveřejnit na profilu zadavatele. Článek Finanční limit zadání zakázky na stavební práce od Kč do Kč bez DPH 1. Zakázky na stavební práce v rozmezí od Kč do Kč bez DPH je zadavatel oprávněn zadat na základě výzvy minimálně 3 (třem) dodavatelům k předložení nabídky. Strana 4 (celkem 10)

5 2. Součástí výzvy musí být také zadávací dokumentace (musí obsahovat vymezení požadovaného předmětu plnění vč. výkazu výměr, projektové dokumentace, případně další podmínky plnění, formu předložení nabídky, hodnotící kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky (ekonomická výhodnost nabídek nebo nejnižší nabídková cena), lhůtu pro předložení nabídky, která musí být stanovena přiměřeně předmětu zakázky (minimálně 10 pracovních dnů) a vyhrazené právo zrušit zakázku bez udání důvodu) a požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů (analogicky dle 53 až 56 zákona) odpovídají druhu, rozsahu a složitosti zakázky. Musí být požadováno doložení obdobných referenčních zakázek srovnatelného významu. 3. Zadání zakázky schvaluje Rada města. Podané nabídky ve stanovené lhůtě posuzuje a hodnotí komise složená z funkcionáře, dalšího člena Rady města a 1 zaměstnance zadavatele, kterého určí vedoucí OJÚ. O výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje Rada města, která rovněž schvaluje smlouvu a pověřuje funkcionáře jejím podpisem. 4. Z každého jednání komise musí být sepsán písemný zápis protokoly (seznam podaných nabídek, protokol o otevírání nabídek, protokol o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky apod.), jehož přílohou je i kompletní dokumentace (kopie výzvy a všechny podané nabídky). Zadavatel zašle písemné rozhodnutí o výběru vybranému uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější a zároveň zašle oznámení o výsledku ostatním uchazečům, jejichž nabídky vybrány nebyly. 5. V rámci obdobných zakázek nesmí být v průběhu kalendářního roku vyzýván opakovaně stejný okruh uchazečů. 6. Zakázky zadané v 5. finančním limitu je zadavatel povinen administrovat a veškeré související dokumenty (seznam podaných nabídek, protokol z otevírání obálek, protokol o posouzení a hodnocení nabídek, smlouvy s vybraným uchazečem ap.) zveřejnit na profilu zadavatele. 7. Zakázky zadané v 5. finančním limitu a hodnocené prostřednictvím elektronické aukce je povinen zadavatel administrovat a související dokumenty (posouzení v mezikole, protokoly vygenerované aukčním systémem, závěrečný souhrnný protokol, smlouva s vybraným uchazečem ap.) zveřejnit na profilu zadavatele. Článek 11. Odpovědné osoby a kontrola 1. Za dodržování pravidel stanovených touto směrnicí je v rámci Městského úřadu odpovědný vedoucí OJÚ, u kterého je veřejná zakázka z hlediska předmětu plnění administrována, a dále administrátor veřejných zakázek, a to v tom rozsahu, v jakém se na administraci podílí. 2. Požádá-li o to Rada města, funkcionář, popřípadě tajemník městského úřadu, je odpovědný vedoucí OJÚ, u kterého je zakázka z hlediska předmětu plnění administrována, poskytnout zdůvodnění, příp. podklady související s věcnou stránkou veřejné zakázky, výběrem hodnotících kritérií a hodnotící komise. 3. Požádá-li o to Rada města, funkcionář, popřípadě tajemník městského úřadu, je administrátor veřejných zakázek povinen předložit veškeré dokumenty vztahující se k veřejné zakázce. Tato osoba je rovněž povinna poskytnout i další požadovaná vysvětlení a doplnění a je-li o to požádána písemné odůvodnění jednotlivých procesů uskutečněných při administraci veřejné zakázky. Článek 12. Postup OJÚ při administraci zakázky 1. OJÚ je v rámci administrace zakázky povinna zejména: a) zpracovat návrh zakázky včetně všech souvisejících dokumentů, příloh a odůvodnění zakázky, b) zabezpečit přípravu zakázky včetně určení předmětu zakázky a její předpokládané hodnoty bez DPH, c) zabezpečit schvalovací proces, tzn. zajistit schválení návrhu zakázky a způsobu jejího zadání funkcionářem, tajemníkem městského úřadu, vedoucím OJÚ nebo Radou města, d) zpracovat návrh smlouvy vč. zaevidování smlouvy do centrální evidence smluv (CES), e) zajistit ověření smlouvy z hlediska její formální správnosti a úplnosti příslušnou OJÚ, Strana 5 (celkem 10)

6 f) zabezpečit podpis smlouvy a její předání v jednom vyhotovení administrátorovi k archivaci. 2. OJÚ je v rámci součinnosti s administrátorem povinna zabezpečit: a) jednoznačné vymezení předmětu veřejné zakázky, b) poskytnutí (vypracování) věcných podkladů k zadání zakázky, c) návrh hodnotících kritérií a odborných volitelných kvalifikačních předpokladů, d) návrh dodavatelů, kterým má být zaslána výzva k podání nabídky, e) návrh členů hodnotící komise, případně komise pro otevírání obálek, f) informaci, zda veřejná zakázka bude hodnocena prostřednictvím elektronické aukce, g) zpracování předběžných či následných statistik. Článek 13. Postup administrátora při administraci zakázky 1. Administrátor je povinen zejména: a) na základě podkladů od OJÚ zajistit organizaci celého řízení dle zvoleného způsobu zadání, b) zajistit vyhlášení zakázky, přípravu a odeslání výzvy dodavatelům, zveřejnění zadání na profilu zadavatele, c) převzít nabídky uchazečů, zajistit organizaci otevírání, posouzení a hodnocení přijatých nabídek včetně sezvání komise a pořízení záznamů, d) zajistit oznámení uchazečům o výběru vítězné nabídky, e) veškerá právní jednání související se zakázkami evidovat či administrovat za všechny OJÚ Městského úřadu na profilu zadavatele, f) zajistit archivaci dokumentace k dané zakázce. 2. Rada města, funkcionář, popř. tajemník městského úřadu bude ve vhodných případech navrhovat využití elektronických nástrojů a elektronických aukcí dle 96 a násl. zákona. V případě využití elektronické aukce dle 96 a násl. zákona zajistí administrátor organizaci celého řízení, tzn. vyhlášení zakázky, zveřejnění zadání na profilu zadavatele, odeslání pozvánky s přihláškou vybraných uchazečům, organizování mezikola a soutěžního kola, oznámení vítěze, zajištění dokumentace vygenerované aukčním systémem, archivaci. 3. Administrátor zpracuje podklady k zakázce, které jsou předmětem jeho administrace, v systému DZR. Článek 14. Výjimky v postupech 1. V případě časové tísně nebo jiných naléhavých podmínek je funkcionář oprávněn rozhodnout o přímém zadání zakázky, přičemž je povinen vycházet z informací o trhu a svých zkušeností. Nabízená cena plnění musí být v místě a čase obvyklá. Časovou tísní se rozumí situace, kdy může postup výběru ze stanoveného počtu dodavatelů určených touto směrnicí ohrozit plynulý chod města nebo způsobit městu značnou finanční ztrátu. Jinými naléhavými podmínkami jsou např. havárie, kalamity, krizové situace apod. O přímém zadání zakázky v případě časové tísně nebo jiných naléhavých podmínek musí být zadavatelem sepsán písemný zápis, jehož součástí bude popis časové tísně nebo jiných naléhavých podmínek. Smlouvu s vybraným uchazečem uzavírá funkcionář. Funkcionář je povinen vést statistiku a spis z takto zadaných zakázek a ty pak kvartálně předkládat Radě města k nahlédnutí. V rámci obdobných zakázek nesmí být vyzýván opakovaně stejný uchazeč. 2. Oslovení minimálního počtu dodavatelů dle článku směrnice se neuplatní v případě, kdy to charakter zakázky znemožňuje (např. počet dodavatelů požadovaného plnění působících na trhu nedosahuje minimálního počtu v rámci stanovených finančních limitů nebo se jedná o specifickou zakázku znemožňující oslovení požadovaného počtu dodavatelů nebo v případě technické či ekonomické či časové neoddělitelnosti od původní zakázky apod.). O zadání této zakázky na základě této výjimky rozhoduje funkcionář. Využití tohoto způsobu zadání zakázky je možné v případě, kdy zadavatel písemně odůvodní skutečnost, že požadované plnění je jediným možným způsobem realizace a doloží nemožnost oslovení dodatečného počtu potenciálních dodavatelů, resp. že jiný způsob realizace by byl spojen s mimořádnými obtížemi. Smlouvu s vybraným uchazečem uzavírá funkcionář. Strana 6 (celkem 10)

7 3. V případě, že zadavatel osloví předepsaný počet potenciálních dodavatelů a řádně uveřejní dokumentaci k zakázce, ale nabídku obdrží pouze od jednoho uchazeče, uzavře smlouvu s tímto uchazečem, který nabídku předložil (pokud tato splňuje požadavky vycházející ze zadávacího řízení), nebo stávající zadávací řízení zruší. 4. Lhůtu pro předložení nabídky dle článků směrnice je možno adekvátně zkrátit v případech, které souvisí s naléhavostí, mimořádností či časovou tísní zadání zakázky. Zkrácení lhůty pro předložení nabídky je možné tehdy, pokud zadavatel písemně odůvodní skutečnost, která jej k dané změně vedla. Článek 15. Společná ustanovení 1. Zadavatel poskytuje pro zpracování nabídky výzvu nebo zadávací dokumentaci v rozsahu přiměřeném charakteru a rozsahu zakázky tak, aby byly zajištěny jednotné podmínky zpracování nabídek pro všechny uchazeče o zakázku. 2. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky nebo nejnižší nabídková cena. Zadavatel zvolí základní kritérium pro zadání zakázky podle jejího druhu, charakteru a složitosti v návaznosti na rozsah požadavků vymezujících předmět zakázky. Rozhodne-li se zadavatel pro zadání zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky, posuzuje nabídku podle dílčích kritérií (zejména kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, jeho vliv na životní prostředí, estetické a funkční vlastnosti, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení), jimž musí stanovit váhu, kterou vyjádří v procentech ve výši dle důležitosti pro samotnou realizaci zakázky. Jedním z dílčích hodnotících kritérií s minimální váhou 60 % je však vždy výše nabídkové ceny. Toto pravidlo se nevztahuje na zadávání zpracování architektonických studií. 3. Zadavatel si vždy musí vyhradit právo nevybrat žádného z uchazečů nebo zakázku zrušit. 4. Zakázka musí být zadána vždy buď na základě výzvy, nebo na základě přímého oslovení konkrétního dodavatele a to v závislosti na charakteru a rozsahu zakázky a s ohledem na její hodnotu. Výzva může být dodavatelům zaslána jakoukoli prokazatelnou formou (např. em). S vybraným nebo přímo osloveným uchazečem je vždy uzavírána písemná smlouva nebo objednávka. Formu objednávky lze použít jen za předpokladu, že na zakázku není zapotřebí sjednat záruku za jakost, např. z důvodu, že se na ni vztahuje záruka ze zákona, záruční doba je uvedena na obalu nebo záruka byla poskytnuta prohlášením v záruční listině. Výzva nebo smlouva není vyžadována u drobných nákupů v hotovosti. 5. Každý člen komise dle článku směrnice učiní na počátku prvního jednání komise nebo na počátku jednání, na němž je poprvé v hodnotící komisi přítomen, písemné prohlášení o své nepodjatosti a mlčenlivosti. 6. Zadavatel je povinen vést spis dokládající, že zakázka byla zadána za dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Dokumentace k zakázce se musí uchovat po dobu 5 let od uzavření smlouvy, její změny nebo zrušení výběru, nestanoví-li předpisy Evropských společenství nebo zvláštní právní předpis jinak Zadavatel je povinen sledovat pohyb hodnoty zakázky a při překročení stanovených limitů postupovat podle příslušných ustanovení této směrnice nebo zákona. 8. Tato směrnice nebrání užití postupů dle zákona v jednotlivých případech na základě rozhodnutí zadavatele. Zvolený postup musí být dodržen po celou dobu výběrového řízení. 9. Součástí směrnice je příloha č. 1 tabulka jednotlivých kompetencí podle článku a příloha č. 2 doporučený text písemného prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti člena komise (článek 16. odst. 5.). 10. Za odeslání dodatečných informací k zakázce nebo písemného rozhodnutí o vyloučení uchazeče nebo písemného rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky jednotlivým uchazečům dle článku 8. 1 Např. zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Strana 7 (celkem 10)

8 10. se rozumí i oznámení prostřednictvím elektronického nástroje egordion. V takovém případě se dodatečné informace a písemné rozhodnutí považují za doručené okamžikem uveřejnění prostřednictvím elektronického nástroje egordion. 11. Při zadávání zakázek realizovaných z různých dotačních titulů, pro které jsou stanovena příjemci poskytovatele dotace závazná pravidla postupu jejich zadávání, použije zadavatel tuto směrnice pouze ve věcech, kde není postup upraven poskytovatelem dotace. Zadavatel je povinen vést statistiku a spis z takto zadaných zakázek a tuto statistiku pak kvartálně předkládat Radě města k nahlédnutí. 12. Všechny zakázky dle článku směrnice je povinen zadavatel zveřejnit tak, aby text výzvy k předložení nabídek obsahoval tento text: Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod ( nebo Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 13. Veškeré zakázky zadávané dle této směrnice v předpokládané výši nad 1 milión Kč musí obsahovat vymezení práva zadavatele hradit zakázku s využitím zajišťovacího institutu pozastávky platby (tzv. zádržné) nebo bankovní záruky s těmito minimálními náležitostmi: Zádržné objednatel 2 hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné bude uhrazena objednatelem zhotoviteli v samostatných platbách podle níže uvedených podmínek. Částka rovnající se 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude tato část zádržného uhrazena až po jejich odstranění. Částka rovnající se zbývajícím 50 % z celkové hodnoty zádržného, sloužící jako záruka za řádné plnění záručních podmínek, bude hrazena postupně v ročních splátkách. Objednatel bez zbytečného odkladu po uplynutí každého jednoho roku záruční lhůty uhradí zhotoviteli část zádržného, odpovídající podílu celkového zádržného na jeden rok sjednané záruční lhůty. Bankovní záruka originál záruční listiny vystavený písemně ve prospěch zadavatele v minimální výši 3 % z ceny zakázky bude krýt peněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla (řádné provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění) a po dobu záruční doby, bez odkladu, bez námitek a na první výzvu. Článek 16. Závěrečná ustanovení a účinnost 1. Zrušuje se vnitřní předpis organizace č. 10/2013, Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 2. Tato směrnice nabývá účinnosti dne Patrik Kunčar Ing. Jan Hrdý starosta místostarosta 2 označení smluvní strany bude upravováno dle konkrétního typu smlouvy (např. kupující prodávající) Strana 8 (celkem 10)

9 Příloha č. 1 směrnice č. 17/2013 Tabulka jednotlivých kompetencí podle článku směrnice: Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) podle článku 6. do Kč Schválení zadání Hodnocení nabídek Podpis objednávky vedoucí OJÚ vedoucí OJÚ dle podpisového řádu Schválení vyhodnocení nabídek Schválení smlouvy Podpis smlouvy vedoucí OJÚ Rada města funkcionář podle článku 7. dodávky, služby, stavební práce Kč vedoucí OJÚ vedoucí OJÚ dle podpisového řádu vedoucí OJÚ Rada města funkcionář podle článku 8. dodávky a služby Kč, stavební práce Kč příslušný funkcionář nebo tajemník městského úřadu složení komise: funkcionář nebo tajemník městského úřadu a 2 zaměstnanci určení vedoucím OJÚ Dle podpisového řádu příslušný funkcionář nebo tajemník městského úřadu Rada města funkcionář podle článku 9. dodávky a služby Kč Rada města složení komise: funkcionář a 2 zaměstnanci OJÚ --- Rada města Rada města funkcionář podle článku 10. stavební práce Kč Rada města složení komise: funkcionář, další člen Rady města a 1 zaměstnanec OJÚ --- Rada města Rada města funkcionář Strana 9 (celkem 10)

10 Příloha č. 2 směrnice č.17/2013 Doporučený text písemného prohlášení o nepodjatosti člena komise: Já, níže podepsaný člen komise prohlašuji, že nejsem v souladu s 74 odst. 7 zákona ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjatý/podjatá, zejména jsem se nepodílel/nepodílela na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení mi nevznikla osobní výhoda nebo újma, nemám osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči mě nespojuje osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. Datum: Podpis Doporučený text písemného prohlášení o mlčenlivosti člena komise: Já, níže podepsaný člen komise prohlašuji, že budu v souladu s 75 odst. 6 zákona zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl/a v souvislosti se svou účastí na jednání hodnotící komise k výše uvedené veřejné zakázce. Datum: Podpis Strana 10 (celkem 10)

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená usnesením č. 2256/R78/13 Rady města Uherský Brod dne 12.06.2013 (dále jen směrnice ) Článek 1. Předmět

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Město Hlinsko Směrnice pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 2 Článek 1 Účel úpravy a působnost... 2 Článek 2 Vymezení některých pojmů... 2 ČÁST DRUHÁ Zadávání zakázek malého

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2014

Vnitřní směrnice č. 1/2014 Vnitřní směrnice č. 1/2014 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracovala: Pavlína Pleslová Štěpánka Slezáková Obec: Záměl IČO: 00275531 Adresa: Záměl čp. 158, Směrnici zpracoval: Š. Slezáková,

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2 SMĚRNICE č. 03/2015 Zpracoval: Schválil: Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru RR Ing. Petr Klouda, starosta města Dne: účinnost 26.6.2015 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Směrnice č. 4/2014 o evidenci veřejných zakázek a postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 4/2014 o evidenci veřejných zakázek a postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Klimkovice Směrnice č. 4/2014 o evidenci veřejných zakázek a postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy Tato směrnice upravuje způsob

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost Město Městec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1.

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. Vnitřní směrnice č. 1/2015 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. 2015 Veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek obec Vyžlovka

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK I. PŘEDMĚT ÚPRAVY 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) upravuje postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek a je závazným předpisem

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na nákup licencí Microsoft Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle Vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2012

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek Město Černošice Městský úřad Černošice Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Ověřil Schválil Vnitřní předpis v listinné podobě je uložen

Více

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC ROUDNÉ _ Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ 00245372. Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracovala: Alena Šedivá Projednáno v ZO dne: 26.6.2014 Odsouhlaseno

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2014 2/2014 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 28. 5. 2014, o postupu při zadávání veřejných zakázek Účinnost ode dne 9. 6. 2014

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Základní škola U Lesa Nový bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č.J.: ZŠ LES 156 /2014 Spisový znak 1.2.1 Skartační znak V 05 Vypracoval:

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ČÁST A Předmět úpravy, obecná ustanovení 1. Směrnice Rady Libereckého

Více

Město Hlinsko. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Hlinsko. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Hlinsko Pravidla pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05 Strana 1 / 7 zakázek malého rozsahu Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení ze dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník výtisků

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č.5/2014 SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Účelem této Směrnice je zabezpečení jednotného postupu Státního

Více

Vnitřní předpis č. I/6/2014

Vnitřní předpis č. I/6/2014 Město Čelákovice Vnitřní předpis č. I/6/2014 Postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách Předpis schválen: 21. 3. 2014 Obsah: Článek: I. Úvodní ustanovení

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní INTERNÍ SMĚRNICE OBCE STŘEDOKLUKY č. 1/2015 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2 /2014 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. JUDr. František Dočekal, Ph.D. tajemník Městského úřadu Kroměříž

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2 /2014 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. JUDr. František Dočekal, Ph.D. tajemník Městského úřadu Kroměříž MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 2 /2014 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. tajemník Městského úřadu Kroměříž Ing. Soňa Mertová pověřená vedením odboru rozvoje města Ing.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje primárně zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 288 datum: 29. října 2014 Opatření rektora k zadávání veřejných zakázek na JU ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. 15/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Garant: Rozsah působnosti: Ing. Pavel Synek Zaměstnanci MČ zařazení do

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků)

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC U SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU ÚVOD Směrnice stanoví závazný

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NÁZEV ZAKÁZKY VÝBĚR DODAVATELE SLUŽEB PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU 2014-2015 Číslo zakázky 2/2014 Rozhodnutí o zakázce Rada

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( Zákon ) 1. ZÁKLADNÍ

Více

Směrnice upřesňující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upřesňující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Příloha č. 11 Organizačního řádu MěÚ Stříbro Směrnice upřesňující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Podle ustanovení 102, odst. 2, písmena o), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Město Hranice QS 74-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK QS 74-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval : Ing.Dagmar

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje Rada Královéhradeckého kraje stanovuje postup kraje při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /dále jen Zákon

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více