EVROPSKÝ PARLAMENT VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČÁST I: STÁŽE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ PARLAMENT VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČÁST I: STÁŽE"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČÁST I: STÁŽE Kapitola 1 Obecná ustanovení Článek 1 Stáže v Evropském parlamentu 1. Evropský parlament nabízí několik možností stáží na generálním sekretariátu EP. Jejich cílem je přispět k rozšiřování znalostí o evropských záležitostech a odbornému vzdělávání občanů a rovněž jim umožnit, aby se seznámili s chodem Parlamentu. 2. Druhy stáží: a) placené stáže, které se řídí kapitolou 3 těchto předpisů: - stipendia Roberta Schumana, s obecným zaměřením - stipendia Roberta Schumana, se zaměřením na žurnalistiku b) neplacená stáže, které se řídí kapitolou 4 těchto předpisů. Článek 2 Oblast působnosti Tyto předpisy se vztahují na všechny druhy stáží s výjimkou stáží pro konferenční tlumočníky a překladatele, které se řídí zvláštními předpisy. 1/12

2 Kapitola 2 Ustanovení vztahující se na všechny druhy stáží Článek 3 Administrativní a finanční příslušnost 1. Oprávnění rozhodovat o přijetí uchazečů na všechny druhy stáží, které se řídí těmito předpisy, má generální ředitel pro personál nebo jeho zplnomocněný zástupce (dále jen příslušný orgán ). 2. Po schválení rozpočtu Evropského parlamentu příslušný orgán rozhodne o maximálním počtu placených a neplacených stáží, které lze uskutečnit v průběhu rozpočtového roku, a o procentuálním podílu stáží, které lze dle těchto předpisů prodloužit. Článek 4 Poradní výbor pro stáže 1. Poradní výbor pro stáže (dále jen výbor ) dohlíží na kvalitu obsahu a průběh stáží; dále dbá na vytvoření vhodného rámce pro péči o stážisty a poskytuje doporučení generálnímu tajemníkovi. Zprávy o stáži vypracované stážisty na konci stáže i zprávy o hodnocení sestavené vedoucím stáže přicházejí do výboru a vyhodnocují se zde. Výsledky tohoto hodnocení se předávají generálnímu tajemníkovi a generálnímu řediteli pro personál. Každý návrh na změnu těchto pravidel se konzultuje ve výboru. 2. Výbor se skládá z jednoho zástupce z každého generálního ředitelství a jednoho zástupce z každé samostatné správní jednotky, které jmenuje generální tajemník z pracovníků zodpovědných za průběh stáží v každé z těchto jednotek. Generální tajemník dále jmenuje předsedu výboru, tajemníka i pozorovatele výboru pro rovné příležitosti (COPEC). Členové, předseda, tajemník i pozorovatel COPEC jsou jmenováni na jeden rok. Tento mandát lze prodloužit. Článek 5 Obecné podmínky pro přijetí 1. Uchazeč musí splňovat následující podmínky: a) státní příslušnost členského státu Evropské unie nebo země, která se ucházejí o členství v Evropské unii; b) věk 18 let dosažený nejpozději v den zahájení stáže; c) výborná znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a dobrá znalost některého dalšího úředního jazyka EU; d) uchazeč se doposud neúčastnil žádné placené stáže ani nebyl v placeném pracovním poměru více než 4 po sobě jdoucí týdny v orgánech a institucích Evropské unie nebo u poslance či politické skupiny Evropského parlamentu. 2/12

3 2. Výjimkou oproti výše uvedenému ustanovení mohou být občané ze třetích zemí, kteří se mohou stáží u Evropského parlamentu také zúčastnit, i když se jejich země o členství v Evropské unii neucházejí. Pro uchazeče z těchto zemí, kteří budou přijati po přezkoumání jejich podkladů provedeného příslušným orgánem, je určeno 5% z celkového počtu stáží, stanoveného příslušným orgánem dle článku 3. Článek 6 Přijímací postup 1. Uchazeči zašlou přihlášku na příslušném formuláři stanoveném pro tento účel a všechny požadované doklady na oddělení pro smluvní zaměstnance a stipendia Roberta Schumana generálního ředitelství pro personál (dále jen příslušné oddělení ). 2. Příslušné oddělení přezkoumá, zda přihlášky vyhovují obecným podmínkám pro přijetí stanoveným v článku 5 a vymezeným na základě zvláštních podmínek pro přijetí na různé druhy stáží v článcích 18 a 21. Pro každé období stáže předává příslušné oddělení všechny náležité podklady ke každé vyhovující přihlášce generálním ředitelům a vedoucím samostatných správních jednotek generálního sekretariátu, přičemž se zohledňují případná přání uchazečů. Vyhovující přihlášky lze předávat také elektronicky. 3. Generální ředitelé a vedoucí samostatných správních jednotek generálního sekretariátu přezkoumají přihlášky z hlediska předpokladů uchazečů, specifických potřeb spojených s předpokládanou činností v těchto jednotkách a možností jejich přijetí na jednotlivá oddělení. Do každé písemné žádosti uvedou, pro které oddělení se s uchazečem výhledově počítá. Určí vedoucího stáže, oznámí adresu jeho kanceláře a telefonní číslo a předají program, který pro průběh stáže vypracoval. O svém výběru (v pořadí podle priority) informují příslušné oddělení, přičemž se v případě stejných předpokladů dbá také na rovnovážné zastoupení uchazečů z hlediska zeměpisného původu a z hlediska zastoupení mužů a žen. Evropský parlament je stoupencem politiky rovných příležitostí a svou činností vychází vstříc osobám se zdravotním postižením, pokud jde o přijímání stážistů, jak stanoví revidovaný kodex řádného chování při zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který přijalo předsednictvo dne 22. června Příslušný orgán sestaví seznam takto navržených uchazečů s ohledem na celkový počet stáží schválených dle čl. 3 odst Na závěr každého výběrového řízení příslušné oddělení sdělí výboru počet došlých přihlášek, počet přihlášek, které splňovaly požadovaná kritéria, a výsledek provedeného výběru. 6. Výsledek výběrového řízení se nezveřejňuje. Článek 7 Obecné povinnosti stážistů 1. V průběhu celé stáže odpovídá za stážisty vedoucí stáže. 3/12

4 2. Stážisté jsou povinni řídit se pokyny svého vedoucího stáže a nadřízených na odděleních, kde stáž vykonávají, i správními směrnicemi, které vydává příslušný orgán. Zároveň jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy Evropského parlamentu, a to zvláště předpisy týkající se bezpečnosti. 3. Stážisté musí svou činností přispívat k práci oddělení, kde vykonávají stáž. Evropský parlament si ponechává autorská práva na studie, které byly vypracovány v průběhu stáže. 4. Stážisté nesmějí mít profesní závazky ke třetí straně, které by byly neslučitelné s jejich stáží. Jsou povinni dodržovat běžnou povinnost zdrženlivosti a mlčenlivosti, pokud jde o skutečnosti a informace, se kterými se setkají v průběhu svého působení v orgánu. Stážisté nesmějí předávat žádné dokumenty ani sdělovat informace, které nebyly předtím zveřejněny, pokud k tomu orgán nedá předem souhlas. Tato povinnost platí i po skončení stáže. Článek 8 Povinnosti vedoucího stáže 1. Vedoucí stáže vypracuje plán stáže a dohlíží na práci stážistů v průběhu celé stáže. 2. Vedoucí stáže pomáhá stážistům v záležitostech administrativní povahy a je zprostředkovatelem administrativního kontaktu stážisty s příslušným oddělením, pokud generální ředitelství, ke kterému je stážista přidělen, nevydá žádné zvláštní předpisy a nesdělí je příslušnému oddělení, jak bylo stanoveno v čl. 26 odst Vedoucí stáže neprodleně informuje příslušné oddělení o veškerých významných událostech během stáže, které sám zjistil nebo které mu sdělil stážista (zejména o nepřítomnosti, nemoci, úrazu, přerušení stáže). 4. Vedoucí stáže vypracuje hodnocení stáže podle příslušného formuláře, stanoveného k tomuto účelu, a potvrdí skutečnou délku konání stáže. Článek 9 Přerušení stáže 1. Dočasné přerušení a ukončení stáže: a) Příslušný orgán může stáž dočasně přerušit na dobu nejvýše jednoho měsíce, nebo ji zcela ukončit na základě odůvodněné žádosti stážisty předložené příslušnému orgánu a schválené vedoucím stáže, odůvodněné žádosti vedoucího stáže schválené generálním ředitelem a adresované příslušnému orgánu; žádost o ukončení stáže lze předložit 4/12

5 např. ze závažných provozních důvodů, z důvodu nedostatečného plnění úkolů nebo nedodržování povinností ze strany stážisty, nebo odůvodněného rozhodnutí příslušného orgánu, např. ze závažných provozních důvodů nebo z důvodu nedodržení povinností ze strany stážisty. b) V době dočasného přerušení stáže se neuplatňují příslušná práva a povinnosti Evropského parlamentu a stážisty, aniž jsou dotčena ustanovení čl. 7 odst. 4. Pokud je stáž přerušena na žádost vedoucího stáže, může stážista požádat příslušný orgán o pokračování své stáže na jiném oddělení nebo stáž počínaje dnem přerušení definitivně ukončit. 2. Neodůvodněná nepřítomnost V případě nepřítomnosti stážisty, která není odůvodněna rozhodnutím příslušného orgánu o přerušení nebo ukončení stáže ani nepřítomností z důvodu nemoci podle článku 15, sdělí tuto skutečnost vedoucí stáže příslušnému orgánu. Ten vyzve písemně stážistu na adrese, kterou nahlásil, aby se nejpozději do jednoho týdne po obdržení výzvy dostavil na oddělení, kde vykonává stáž. Po uplynutí této lhůty příslušný orgán rozhodne, zda stáž ukončí, popřípadě stanoví datum tohoto ukončení. Článek 10 Skončení stáže 1. Stáž končí po uplynutí doby, na kterou byla stáž schválena, nebo rozhodnutím příslušného orgánu podle ustanovení předchozího článku. 2. Po skončení stáže vypracuje stážista zprávu o stáži a vedoucí stáže připraví hodnocení na předepsaném formuláři, který spolu se stážistou podepíše a zašle na příslušné oddělení. 3. Na základě zprávy o stáži vydá příslušné oddělení stážistovi osvědčení o výkonu stáže na formuláři k tomu určeném, ve kterém je uvedena délka stáže, oddělení, v němž se konala, jméno vedoucího stáže a popis vykonávané práce. Článek 11 Cestovní výdaje na začátku a na konci stáže 1. Stážisté mají nárok na proplacení paušální částky jako příspěvku na cestovní výdaje nutné pro cestu mezi místem bydliště a místem výkonu stáže, a to na začátku a na konci stáže. Nárok na tento příspěvek lze uplatnitm pokud vzdálenost mezi těmito dvěma místy přesahuje 50 km. Po rozhodnutí o udělení stáže nebude vyhověno žádné žádosti o změnu adresy trvalého bydliště. 2. Paušální částka se proplácí následovně: 5/12

6 za 1 až 1000 kilometrů včetně 0,1200 eur 1 za kilometr; za více než 1001 kilometrů 0,0800 eur 1 za kilometr; za více než kilometrů 0,0000 eur 3. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku může příslušný orgán rozhodnout, že výdaje na cestu zpět nebudou hrazeny v případě, pokud je v průběhu prvního měsíce konání stáže stáž na základě žádosti stážisty ukončena (čl. 9 odst. 1 písm. a)) bez uvedení závažného důvodu, nebo je zjištěna neodůvodněná nepřítomnost stážisty (čl. 9 odst. 2), jež vede k rozhodnutí příslušného orgánu o ukončení stáže. Článek 12 Cestovní výdaje v průběhu stáže 1. V průběhu stáže mohou být stážisté vysláni na služební cestu do některého z obvyklých pracovních míst Evropského parlamentu, aby se seznámili s činností Parlamentu. Příslušný orgán může schválit dvě služební cesty, přičemž každou nejdéle na dva dny. 2. Na základě odůvodněné žádosti generálního ředitele pro předsednictvo, popř. generálního ředitele pro informace může příslušný orgán pro své stážisty schválit po dobu zasedání Evropského parlamentu více misí, a to i déle trvajících misí. 3. a) Stážistům vyslaným na dvoudenní služební cestu bude vyplacena paušální částka ve výši: 380 eur 2 na služební cestu z Bruselu do Štrasburku; 320 eur 1 na služební cestu z Lucemburku do Štrasburku; 320 eur 1 na služební cestu z Lucemburku do Bruselu. b) Stážistům, kteří jsou vysláni na služební cestu do Štrasburku na více dní podle odst. 2 čl. 12 bude za každý další den vyplacena částka ve výši 130,94 eur 1 (denní příspěvek a příspěvek na nocleh), a to za dny následující po prvních dvou dnech. c) Stážistům pracujícím v informačních kancelářích členských států nebo kandidátských zemí (jiných než v Lucemburku, Bruselu a Štrasburku) bude vyplacena částka ve výši 154,31 eur 1 na den při služební cestě do Bruselu a částka ve výši 130, 94 eur 1 na den při služební cestě do Štrasburku. Stážistům budou proplaceny náklady na cestu po předložení originálů podpůrných dokladů. V případě letecké dopravy při služební cestě 1 Kilometrický příspěvek se každý rok k 1. lednu mění stejným poměrem jako odměny. 2 Výše této částky se každý rok k 1. lednu mění bez zpětného účinku v závislosti na změně nákladů na služební cestu úředníků Parlamentu 6/12

7 se proplácí pouze letenka ekonomické třídy po předložení letenky a palubního lístku nebo podobného dokladu. 4. Formulář se žádostí o vyslání na služební cestu vyplňují vedoucí stáží; ti se také starají o její schválení příslušným generálním ředitelem nebo jeho zástupcem a zašlou ji ke schválení oddělení pro stipendia Roberta Schumana, a to nejméně jeden týden před začátkem služební cesty. Po ukončení služební cesty podepíše vedoucí stáže nebo osoby, které generální ředitelství za tímto účelem pověřilo, prohlášení o vykonané služební cestě, jež musí být zasláno tomuto oddělení. Článek 13 Zdravotní a úrazové pojištění 1. Stážisté musí být pojištěni pro případ nemoci a úrazu. Evropský parlament uzavře pojistnou smlouvu na jméno stážisty. Stážistům, kteří vykonávají neplacenou stáž, hradí pojistné v plné výši. Stážistům, kteří vykonávají placenou stáž, hradí Parlament dvě třetiny výše pojistného. 2. Na žádost stážisty může Evropský parlament rovněž pojistit jeho manželku/manžela a děti. V takovém případě hradí pojistné stážista. Článek 14 Dovolená Stážisté mají nárok na dva dny dovolené za každý ukončený měsíc stáže. Žádosti o dovolenou podávají stážisté vedoucímu stáže, který je schválí a zašle příslušnému oddělení. Nevyčerpaná dovolená se neproplácí. Článek 15 Nepřítomnost z důvodu nemoci V případě nemoci musí stážisté neprodleně uvědomit svého vedoucího stáže, a pokud jsou nepřítomni více než tři kalendářní dny, musí zaslat lékařské potvrzení lékařské službě, která informuje příslušné oddělení. 7/12

8 Kapitola 3 - Zvláštní ustanovení vztahující se na placené stáže Článek 16 Cíl placených stáží Placené stáže jsou určeny výhradně pro absolventy vysokých škol nebo škol na stejné úrovni. Cílem těchto stáží je doplnit vědomosti stážistů, které získali v průběhu studia, a seznámit je s činností Evropské unie a zejména s činností Evropského parlamentu. Článek 17 Druhy placených stáží Existují tyto placené stáže: - stipendia Roberta Schumana; s obecným zaměřením - stipendia Roberta Schumana; se zaměřením na žurnalistiku. Článek 18 Zvláštní podmínky pro přijetí na placené stáže 1. Každý uchazeč o placenou stáž musí splňovat následující podmínky: a) mít před termínem stanoveným pro podání přihlášek ukončeno nejméně tříleté vysokoškolské studium doložené diplomem; b) předložit písemné doporučení vysokoškolského učitele nebo odborníka, který je schopen objektivně posoudit schopnosti uchazeče. 2. Uchazeči o stipendium Roberta Schumana s obecným zaměřením musí prokázat, že napsali fundovanou práci nezbytnou pro získání vysokoškolského diplomu nebo jinou vědeckou publikaci. 3. Jedno z těchto stipendií, známé jako stipendium Chrise Pieninga 1, se uděluje uchazeči, jehož práce se zabývá problematikou vztahů mezi Evropskou unií a Spojenými státy. 4. Uchazeči o stipendium Roberta Schumana se zaměřením na žurnalistiku musí dále prokázat profesní způsobilosti, a to buď odpovídající publikační činností nebo členstvím ve sdružení žurnalistů členského státu Evropské unie nebo udělením kvalifikace v oboru žurnalistiky uznávané v členských státech Evropské unie nebo v zemi, která se o členství v Evropské unii uchází. 1 Úředník pracující v Parlamentu, který uspořádal první setkání mezi Evropským parlamentem a americkým Kongresem; zemřel v roce /12

9 Článek 19 Délka placených stáží 1. Délka placených stáží je pět měsíců. Jejich skutečný průběh a termíny pro odevzdání přihlášek se stanoví dle následující tabulky: Začátek stáže Délka Termíny pro odevzdání přihlášek 1. března 5 měsíců 15. října 1. října 5 měsíců 15. května 2. Placené stáže nemohou být prodlouženy. Článek 20 Finanční nároky 1. Výše stipendia se vypočítává podle základního měsíčního platu úředníka ve třídě AD5 1, stupeň 4, upraveného opravným koeficientem pro zemi, ve které se stáž koná. Výše této částky se každý rok k 1. lednu aktualizuje. 2. Výše měsíčního stipendia je stanovena na 25 % z této částky. Stipendium se vyplácí v eurech 15. den v měsíci. 3. Stážista/stážistka, který/která pobírá stipendium a který/která je ženatý/vdaná a/nebo má jedno nebo více nezaopatřených dětí, má nárok na příspěvek na domácnost, jehož výše je stanovena na 5 % z částky uvedené v odstavci V případě, že má stážista pobírající stipendium zároveň další příjem (plat), odečte se tento příjem od částky, na kterou má nárok podle odstavců 2 a Stážista může při nástupu požádat o zálohu stipendia za první měsíc. Žádost o zálohu schvaluje příslušný orgán a její výše nesmí překročit 90 % měsíčního stipendia. 6. Stážista je sám zodpovědný za plnění svých daňových povinností. Na stipendium se nevztahuje daň Společenství. 7. Pokud je stáž ukončena před stanoveným datem, proplácí se výše stipendia v poměru k počtu odpracovaných dnů. 8. Stážistovi se zdravotním postižením může být po předložení příslušných podpůrných dokladů vyplacena dodatečná částka ve výši až 50 % jeho stipendia. V případě nutnosti může oddělení pro stáže konzultovat zdravotní službu. 1 A*5 do 30. dubna /12

10 Kapitola 4 - Zvláštní ustanovení vztahující se na neplacené stáže Článek 21 Cíl a zvláštní podmínky pro přijetí na neplacené stáže 1. Evropský parlament nabízí mladým absolventům středních škol, kteří obdrželi maturitní diplom před termínem pro předložením žádostí, nebo vysokých škol nebo technických škol na stejné úrovni, možnost účastnit se neplacených stáží. Přednost přitom mají mladí lidé, kteří mají stáž povinnou v průběhu svého studia. 2. Pokud je stáž součástí studijního programu univerzity nebo školy na stejné úrovni, součástí vyššího odborného vzdělávání, které pořádá nezisková organizace (zejména veřejné instituce a organizace), nebo podmínkou pro vykonávání určité profese, může Evropský parlament přijmout mladé občany, kteří splňují obecné podmínky pro přijetí, na základě zdůvodnění poskytnutého těmito organizacemi nebo zařízeními, které jsou kompetentní pro poskytování profesního vzdělávání. Za tímto účelem a v souladu s těmito předpisy lze uzavírat dohody o spolupráci. Článek 22 Délka neplacených stáží 1. Délka neplacených stáží je jeden až čtyři měsíce. Příslušný orgán může udělit výjimku pro začátek a délku stáže v případě, že stáž probíhá v souladu s dohodami uzavřenými podle čl. 21 odst. 2. Začátek stáže a termíny pro odevzdání přihlášek se stanoví dle následující tabulky: Začátek stáže Délka Termín pro odevzdání přihlášek 1. ledna nejvýše 4 měsíce 1. října 1. května nejvýše 4 měsíce 1. února 1. září nejvýše 4 měsíce 1. června 2. Ve výjimečných případech mohou být stáže prodlouženy o dobu nejvýše dvou měsíců. O prodloužení rozhoduje příslušný orgán na základě odůvodněné žádosti se souhlasem generálního ředitele, kterou předloží vedoucí stáže nejméně dva týdny před skončením stáže. Stáž se prodlužuje bez přerušení, při prodloužení vykonává stážista svou činnost na stejném místě a ve stejném oddělení pod vedením stejného vedoucího stáže. 10/12

11 ČÁST II: STUDIJNÍ POBYTY Článek Studijní pobyty mají občanům Evropské unie umožnit prohloubení jejich vzdělání v konkrétní oblasti v souvislosti s evropskou integrací, a to nahlédnutím do dokumentů v knihovnách nebo v archivech Evropského parlamentu nebo přímým kontaktem s poslanci Evropského parlamentu či s úředníky specializovanými na danou oblast. 2. Maximální délka studijních pobytů je jeden měsíc. 3. Zájemci o studijní pobyt zašlou svou žádost příslušnému orgánu generálního ředitelství pro personál. Příslušné oddělení přezkoumá možnosti přijetí zájemců na příslušná oddělení nebo do orgánů Evropského parlamentu a informuje je o přijetí či zamítnutí jejich žádosti. 4. Evropský parlament nehradí žádné náklady, které mohou účastníkům studijního pobytu vzniknout. 11/12

12 ČÁST III: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 24 Spory Řešení sporů spojených s uplatňováním těchto předpisů přísluší generálnímu řediteli pro personál. Pokud se spor týká jeho osoby, přísluší jeho řešení generálnímu tajemníkovi. Článek 25 Udělení stáže nedává uchazeči v žádném případě stejná práva jako mají úředníci a zaměstnanci Evropské unie. Ze stáže v žádném případě nevyplývá nárok na budoucí přijetí do pracovního poměru. Článek 26 Nabytí platnosti 1. Tyto vnitřní předpisy, kterými se ruší a nahrazují dosavadní předpisy týkající se stáží a studijních pobytů, vstupují v platnost dnem 15. února Generální ředitelství, kterých se tyto předpisy týkají, přijmou nutná opatření zajišťující jejich co nejlepší uplatnění v praxi a informují o nich příslušné oddělení. 3. Stáže, které již k tomuto datu probíhají se i nadále řídí vnitřními předpisy pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu ze dne 18. května V Lucemburku dne 1. února Julian PRIESTLEY generální tajemník 12/12

VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU

VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU DV\928896CS.doc ČÁST I: STÁŽE Kapitola 1 Obecná ustanovení Článek 1 Různé druhy stáží na generálním sekretariátu

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Stáže v evropských institucích v Bruselu

Stáže v evropských institucích v Bruselu Stáže v evropských institucích v Bruselu OBSAH 1. Úvod..3 2. Stáže v Evropském parlamentu (EP) 3 2.1 Stáže s obecným zaměřením a se zaměřením na žurnalistiku 3 2.2 Neplacené stáže...4 2.3 Placené stáže

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA 9.1.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 4 A/1 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA Výzva 12 externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce člena poradního vědeckého

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK ANDD ROLLU Přestupní řád Platnost od 19. 3. 2011 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny 1. Základní ustanovení... 2 2. Náležitosti žádosti o přestup... 2 3.

Více

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel)

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel) Jak se stát stážistou v Evropských institucích Tereza SANJUAN, M.A. Zastoupení Evropské komise v ČR Komunikační sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

pro školní rok 2014/2015

pro školní rok 2014/2015 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 pro denní formu čtyřletého studia V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015 ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU Přestupní řád Platnost od 9. 3. 2015 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny RO 13. 3 2013 13. 4. 2013 4.1 nyní platí i pro páry (vypuštěna poslední

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby RADA

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

D O H O D A. mezi. vládou Rakouské republiky. o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí

D O H O D A. mezi. vládou Rakouské republiky. o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí D O H O D A mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí Vláda České republiky a vláda Rakouské republiky (dále

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha I. Přihláška ke členství v komoře a rozhodnutí o ní 1.1 Uchazeč o členství požádá o přijetí za člena přihláškou na formuláři

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici.

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici. L 375/12 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2004 SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES)

S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES) S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES) ve znění schváleném přípravným výborem na jeho jednání konaného v Praze, Karlovo

Více

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky Maturitní zkouška 77 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 78 Společná část maturitní

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB.

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ODDÍL I. ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY 1 (1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY CEMI MBA Studies s.r.o. Mezi vodami 639/27, 143 00, Praha 4 IČ: 24133311, DIČ: CZ24133 311 E-mail: info@cemi.cz zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181632 mající

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Číslo předpisu: Pravidla Pravidla pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice 6/2011 ve znění Výtisk č.: 01 dodatku č. 1

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více