Česká a moravská krčma v 16. a 17. století: Místo střetů a setkání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká a moravská krčma v 16. a 17. století: Místo střetů a setkání"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Česká a moravská krčma v 16. a 17. století: Místo střetů a setkání (magisterská diplomová práce) Jan Čech Vedoucí práce: doc. PhDr. et Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. Brno 2007

2 Prohlašuji, že jsem magisterskou diplomovou práci vypracoval samostatně a uvedl všechnu použitou literaturu a prameny. 15. srpna

3 Poděkování Chtěl bych touto cestou poděkovat lidem, bez jejichž přispění by tato práce vznikala pomaleji: Děkuji zejména panu doc. Tomáši Knozovi za to, že mou diplomovou práci vedl a za jeho cenné rady a připomínky k tématu. Dále bych chtěl poděkovat svým spolužákům, jmenovitě Radimu Ježovi, Leoši Pechovi, Michalu Konečnému, Jiřímu Slavíkovi, Lukáši Reitingerovi ad., za důležité náměty a podněty při hledání potřebného materiálu. V neposlední řadě děkuji mnohými přehlíženému Zikmundu Winterovi za neuvěřitelné množství pramenů, které zpracoval při psaní svých objemných děl. Michalu Vejlupkovi děkuji za technickou podporu. Všem mým blízkým děkuji za toleranci. 3

4 Obsah Úvod...s. 6 Prameny a literatura...s. 9 Vývoj a role krčem ve společnosti do začátku 16. století...s. 13 Hospodářský význam krčem v 16. a 17. století, cíl i střet zájmů panského a městského pivovarnictví a podnikání obecně...s. 17 Boje o právo varu a šenku mezi královskými městy a šlechtou na přelomu 15. a 16. století...s. 17 Vliv vrchnostenského podnikání v 2. polovině 16. a v 17. století na vývoj krčem...s. 23 Posudné a platy od krčmářů a šenkýřů...s. 33 Hospodářské instrukce poddaným...s. 36 Odraz války a přírodních katastrof...s. 45 Krčmy ve městě...s. 50 Šenky, hostince, pravovárečné domy...s. 50 Šenkýři a město...s. 57 Židovští šenkýři...s. 65 Pravidla šenku...s. 67 Cechy a krčmy, cechovní hospody...s. 70 Venkovské krčmy...s. 77 Krčmy výsadní, svobodné a vrchnostenské...s. 77 Venkovští krčmáři a šenkýři, jejich práva a povinnosti...s. 83 Svobodní fojti a rychtáři...s. 88 Zájezdní hostince...s. 93 Vnitřní a vnější vybavení krčmy...s. 99 Kvalita hospodských služeb...s. 107 Pivo...s. 107 Víno...s. 113 Pálenka...s. 117 Jídlo...s. 120 Hostinské nádobí...s. 123 Ubytování...s. 126 Ceny pokrmů, nápojů a ubytování...s

5 Krčma místo setkání...s. 140 Krčma jako kulturní středisko, zdroj informací a shromaždiště...s. 140 Tanec a hudba...s. 146 Připíjení, pití na řád a další hospodské rituály...s. 149 Řády usměrňující a omezující pobyt hostů v krčmách...s. 158 Ženy v krčmě...s. 166 Církev její pohled a vliv na krčmu...s. 168 Krčma místo střetů...s. 173 Výtržnosti, rvačky a vraždy...s. 173 Hazardní hry a spory z nich...s. 181 Krádeže a loupeže...s. 191 Překupnictví...s. 196 Nežádoucí nevěstky...s. 200 Podvody šenkýřů a hostů...s. 202 Trestně právní zvyklosti spojené s krčmou...s. 205 Problémy s ležáky...s. 207 Ukrutný a hanebný hřích opilství...s. 216 Závěr...s. 222 Seznam použitých zkratek...s. 223 Seznam použitých pramenů a literatury...s. 224 Použité prameny...s. 224 Použitá literatura...s. 227 Použité webové stránky...s. 231 Přílohy...s

6 Úvod Krčmám patří v dějinách zvláštní, důležité a poměrně stabilní místo. Své služby hostům nabízely už od starověku a přes období středověku a novověku se dochovaly až do současnosti. Přitom nelze říci, že by v kterékoliv době jejich význam a potřeba nějak znatelně upadaly a ostatně ani dnes by je nikdo neoznačil za přežitek minulosti. Krčmy tu byly, jsou a budou. Bez ohledu na kulturní vývoj, bez ohledu na střídání panovnických dynastií či politických režimů a dokonce i bez ohledu na technologický pokrok si udržely oblibu mnoha společenských vrstev. A to i přes různé snahy o omezování jejich provozu. Bylo tomu tak i proto, že zejména ve středověku a raném novověku krčma pro velkou část obyvatelstva nabízela jednu z mála možností, jak trávit volný čas a odpočinout si od každodenní práce. Avšak je zajímavé, že návštěvnost hospod neklesá ani dnes, přestože zde již existuje velmi pestrý výběr zájmových činností a zábavních podniků. Hospoda je totiž prostředím natolik jedinečným jak duchem místa, tak nabídkou služeb že doposud nikdo nenalezl (a ani snad nechce) její konkurenceschopnou alternativu. Nemůže ji ohrozit ani rychlý rozvoj komunikačních a mediálních technologií. Naopak lze říci, že společenský rozvoj napomáhá dalšímu zdokonalování tohoto druhu podnikání. K řadě restaurací, hospůdek, barů, kaváren a hotelů se přidávají nová a nová specializovaná zařízení, která bychom ještě o několik století dříve mohli všechna sjednotit pod jediným souhrnným názvem krčma. Lidé krčmy ale pochopitelně nenavštěvují a ani nenavštěvovali pouze kvůli zábavě. Odedávna tyto instituce poskytovaly nocleh, stravu a pití všemožným cestujícím. To bylo dalším důvodem, proč si hospody uchovaly početnou klientelu a proč si ji ostatně drží dodnes. Hlad, žízeň a únavu budou lidé patrně pociťovat v jakékoli epoše a z toho důvodu jsou podniky typu krčem v podstatě nenahraditelné. A lidé vědí, že bude-li potřeba, vždycky dříve či později nějaké pohostinské zařízení (ať už v jakékoli podobě) najdou. Věděli to i dříve a bude tomu tak pravděpodobně i nadále. Tímto vědomím se krčma stává jakousi individuální jistotou jednotlivce a jako taková je pak i stálicí pro celou společnost. Už to samo o sobě činí z krčmy dost zajímavý dějinný fenomén. Díky své potřebnosti a vyhledávanosti se však toto místo stalo i styčným bodem mnoha zájmů a zároveň střetů na všech možných rovinách života. Na úrovni hospodářské zde panoval souboj jak mezi jednotlivými krčmáři, tak i například mezi šlechtou a městy. Na úrovni sociální 6

7 a kulturní zde docházelo ke každodenním konfliktům mezi jednotlivými hosty. Současně ale byla krčma místem setkávání, prolínání rozdílných názorů a kultur, šířily se zde informace a také klíčily zárodky mnoha důležitých událostí a hnutí. Vždyť i roku 1482 před pražskou defenestrací konšelé měli své šibaly a zrádce; ti po viních a šenkovních domích chodíce, počínali sami najprv leccos mluviti proti konšeluom A roku 1520 popisuje pražský kronikář snahy Lutherových stoupenců, kteří se pokoušeli naklonit si posluchače v nejedné městské hospodě. 1 Ani později krčemní prostředí jistě neztratilo nic ze své inspirativnosti a dalo vzniknout mnoha myšlenkám. Tvořivým i destruktivním, mírumilovným i bojovným. V kolika krčmách se lupiči smluvili na ozbrojená přepadení? V kolika hospůdkách to ševelilo nadšenými i pesimistickými hlasy v době národního obrození? A kolik literárních postav se zrodilo v hlavě pana Bohumila Hrabala v hospodě U Zlatého tygra? Mentalita lidí v jejich každodenním životě, jejich starosti, radosti, pomyslný žebříček hodnot či způsob, jakým se stavěli k jednotlivým problémům to jsou věci, které mě na historii zajímají a zejména pak ve starších obdobích dějin. Za svou specializaci jsem si vybral dobu raného novověku, u které prameny dovolují tyto otázky zkoumat již poněkud lépe než třeba pro středověk. Etapou 16. a 17. století jsem se zabýval již dříve 2 a při svém tehdejším bádání jsem mnohokrát narazil na problematiku krčmy. Uvědomil jsem si, jak hodně byla v této době tato instituce propojena s mnoha dalšími oblastmi lidské společnosti a jak zajímavé informace může toto místo podat o postojích a životě tehdejších obyvatel. Proto jsem se rozhodl této tematice věnovat svou diplomovou práci. Jako její přibližné časové určení jsem opět zvolil 16. a 17. století. To je z hlediska české historiografie poněkud netypické ohraničení, běžněji se jako mezník užívá spíše změna panovnických dynastií v roce 1526 nebo bělohorská bitva. Vzhledem k tomu, že ale téma mé práce není politické, postrádají zde podobné mezníky své odůvodnění. Na fungování krčem neměl nástup Habsburků na trůn ani stavovský odboj větší vliv a je tím spíše zajímavé sledovat, jak události, které jsou z určitých úhlů pohledu důležitými dělítky, z jiných hledisek ztrácejí význam. Svou roli pak při volbě období hrálo také to, že již mám s 16. a 17. stoletím z předchozí doby dost potřebných zkušeností. 1 Válka, Josef: Česká společnost v století I., Praha 1972, s. 35 a Čech, Jan: Hazardní hry v Čechách v 16. a 17. století. Práce k souborné zkoušce z historie HÚ FF MU, Brno

8 Ve své bakalářské práci jsem se zabýval pouze teritoriem Čech. Díky tomu, že jsem ve svém dalším bádání ale nalezl poměrně početné záznamy i z oblasti Moravy, rozhodl jsem se popsat na následujících stránkách fungování krčem v obou tradičních zemích Koruny české. Na celé české země jsem si přecejen netroufl, jednak protože jejich tehdejší území sahalo leckde daleko za současné státní hranice a jednak protože bych tak velký záběr přecejen nezvládl. Ani pro Čechy a Moravu se mi bohužel nepodařilo shromáždit tolik materiálu, aby beze zbytku pokrýval všechna mnou vybraná témata. I když ale v některých kapitolách čerpám z informací převážně české provenience a moravských zmiňuji jen málo (případně naopak), domnívám se, že v případě otázky krčem, to tolik nevadí. Nepředpokládám totiž, že by se například v českých krčmách hosté bavili a páchali zločiny výrazně jinak než v moravských. Z názvu, respektive podtitulu, jaký jsem své diplomové práci dal, vyplívá, že se chci krčmami zabývat hlavně z kulturně sociálního a právního pohledu. Tímto směrem by se mé pojednání mělo ubírat asi nejvíce. Ovšem kromě toho mám v úmyslu popsat i další aspekty, aby byl obraz raně novověké krčmy co nejúplnější. Pokusím se objasnit hospodářské souvislosti, u kterých mj. ukážu, že ke střetům, v jejichž ohnisku stály krčmy, docházelo i na této úrovni. Také bych chtěl nastínit, jakým způsobem fungovaly krčmy ve městech a na venkově a rozeberu jejich jednotlivé typy. Zároveň se podívám na hmotné vybavení hospod a také na to, jaké služby vlastně tyto podniky nabízely. Na konec bych rád připojil ještě kratší kapitolu o tom, jak se v 16. a 17. století dívali lidé na problematiku opilství, neboť i to s krčemní otázkou souvisí. Doufám, že se mi podaří napsat práci tak, aby její obsah byl co neucelenější, přínosný a zajímavý zároveň. 8

9 Prameny a literatura Při psaní této práce se opírám o prameny a literaturu rozličné povahy. Žádný ze zdrojů nelze pravděpodobně označit za stěžejní pro celý obsah. Absence hlavního pramenu je způsobena mj. tím, že žádná z písemností, z nichž jsem čerpal není věnována přímo krčmám, všechny pouze obsahují více či méně zmínek, jejichž spojením se lze dopátrat celkového obrazu. Podobně je tomu i u literatury. Přímo krčmami jako hlavním tématem se totiž zabývalo jen velmi málo českých historiků a ti se navíc většinou soustředili jen na určitou lokalitu nebo zkoumali krčmy pouze v jednom směru. Většina z těchto nemnoha titulů navíc nepřekračuje délku několika málo stran. 3 Z mého pohledu asi nejkompletněji se zajímal o krčmy Aleš Stejskal, který ale mapuje v podstatě jen jihočeské hospody a to ještě pouze v období posledních Rožmberků. I tak ale z jeho prací lze získat hodně potřebných poznatků. Z jeho článků se mi jako nejpodrobnější jeví Hospoda raného novověku: Příklad posledních Rožmberků publikovaný roku 1999 ve sborníku s názvem Průvodce po budějovických hostincích a kapitoly z jihočeské pivní historie. Článek Venkovské krčmy v okolí Prahy na přelomu středověku a raného novověku od Julie Richterové je zaměřen spíše na archeologické aspekty a ostatní otázky jsou zde probrány jen velmi zběžně. Poměrně dost informací o krčmách poddanského města lze pak vyčíst ze spisku Jana Kühndela: Pravovárečné měšťanstvo v Prostějově. Alespoň jednu celou kapitolu věnuje krčmám Vladimír Procházka ve své České poddanské nemovitosti v pozemkových knihách 16. a 17. století. Žádný z těchto titulů však, jak jsem psal, nemohu (ať už pro jejich stručnost nebo úzké zaměření) jmenovat jako základní. Zároveň je tématika krčem poměrně pestrobarevná a těžiště práce se tak kapitolu po kapitole přesouvá z jednoho druhu pramenů a literatury na druhý. Pro odpovědi na otázky významu krčem v rámci vrchnostenského a městského podnikání jsem upotřebil nejvíce prameny hospodářské, případně právní. Všeobecné poznatky jsem čerpal převážně z České společnosti v století od Josefa Války, z knihy Františka Matějka: Feudální velkostatek a poddaný na Moravě a z publikací Aloise Míky: Feudální velkostatek v jižních Čechách a Poddaný v Čechách v první polovině 16. století. Pro městské prostředí jsem použil tituly věnující se konkrétním jednotlivým obcím. 3 Za výjimku lze určitě označit Karel Altman, který se ale ve svých knihách bohužel sousřeďuje hlavně na pozdější období. 9

10 O stejnou literaturu jsem se opíral i při řešení konkurenčního boje stavů o krčmy. Z pramenů jsem zde upotřebil některá zemská zřízení, různá městská práva a konkrétní spory o krčmy mezi šlechtou a městy zaznamenané v edici Archiv český (například díly XVIII., XX., XXI. a XXXII.). Problematiku vrchnostenského hospodaření s krčmami a s nimi související výrobou piva a vína jsem popsal jednak na základě selských řádů a hospodářských instrukcí obsažených opět v Archivu českém (tentokrát zejména díly XXII., XXIII. a XXIX.) i jinde a dále s využitím českých a moravských urbářů. 4 O záležitostech celozemského charakteru, jako bylo třeba královské posudné apod., se lze dočíst v edici Sněmů českých či v Kameníčkových Zemských sněmech a sjezdech moravských. Z literatury jsem vedle již zmíněných děl Matějka, Míky a Války využil zvláště Český komorní velkostatek v 17. století od E. Maura, Moravský venkov od J. Jiráska, od téhož autora i Pivovary na Moravě koncem 16. století, Kroftovy Dějiny selského stavu či Českou poddanskou nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století od V. Procházky. Také mi dobře posloužily monografie o jednotlivých panstvích, pro představu mohu uvést Litomyšlský velkostatek za Pernštejnů od J. Křivky, Hodonínské panství počátkem 17. století od B. Chocholáče, Pekařovu Knihu o Kosti a další. Z městského prostředí mohu vyzdvihnout Kühndelovy práce o Prostějově a Olomouci, Dějiny města Vlašimě a jeho statku od F. A. Slavíka, Dějiny města Třebíče od V. Nikodéma, Dřímalovy Dějiny Brna nebo třeba diplomovou práci Petra Eckla o městečku Dolních Kounicích, atd. V kapitole o městských krčmách a jejich typech jsem se opíral opět zejména o výše zmíněné monografie jednotlivých měst. Důležitým zdrojem pro mne byl také Zikmund Winter a jeho knihy Kulturní obraz českých měst a Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Z pramenů jsem využil některých urbářů pro typologii hospod v poddanských městech a městečkách. Tento druh pramenů mi kromě toho posloužil i informacemi o povinnostech a způsobu šenkování nápojů. Pivní a vinný šenk v některých lokalitách je pak také popsán ve XX. dílu Archivu českého a zabývají se jím i panovnické patenty uložené v Národním archivu. Instrukce pro pražské šenkýře jsem našel v Archivu hl. m. Prahy. O životě městských šenkýřů se lze také leccos dozvědět z Knih svědomí uložených tamtéž. Co se týče přístupu k hospodám ze strany městských cechů, použil jsem především Winterův Český průmysl a obchod v XVI. věku a dále Vývoj olomouckých řemesl- 4 Při zkoumání urbářů jsem volil metodu sondy, tak abych území Čech a Moravy pokryl co nejrovnoměrněji. 10

11 ných cechů od Jana Kühndela. Dost cechovních artikulů je zachyceno také v knihách o dějinách Třebíče, Vlašimi a dalších měst. Různé události z pražských cechovních hospod jsou pět zaznamenány v místních Knihách svědomí. Jako pramenů k venkovským krčmám a krčmářům jsem využil českých i moravských zemských zřízení, urbářů a také smolných knih. Zde nalezené údaje jsem doplnil o již zmíněné publikace (Matějka, Míky, Procházky, Krofty, Pekaře, Jiráska, Maura a Války) s venkovskou tématikou. Hojně jsem citoval také Rožmitálské panství a jeho urbář z r od A. Macáka a Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války od J. Petráně. Část kapitoly věnovanou svobodným rychtářům a jejich krčmám jsem popsal zejména na základě článků J. Novotného: Svobodní rychtáři na Moravě, ve Slezsku a v sousedních územích německé kolonizace, respektive J. Jiráska: Poddaní na panství olomouckého biskupství v druhé polovině 16. století a také Matějkovy knihy Feudální velkostatek a poddaný na Moravě. Dost zmínek pak lze nalézt také v Procházkově České poddanské nemovitosti a v některých (zvláště moravských) urbářích. Problematiku zájezdních hospod jsem řešil s pomocí smolných knih a také nemnoha zmínek ze šlechtických cestovních deníků obsažených ve velké míře v knize J. Kunského: Čeští cestovatelé, případně z edice deníku Adama Mladšího z Valdštejna. Mezery v pramenech jsem vyplnil zvláště informacemi ze sborníku Cesty a cestování v životě společnosti, Vermouzkovými Zájezdními hospodami, Hlavačkovým Cestováním v éře dostavníku 5 a okrajově i další literaturou. Vnitřní a vnější vybavení krčmy jsem popsal na základě pestrých údajů ze smolných knih. Důležitým podkladem mně byly taktéž šlechtické pozůstalostní inventáře ze 17. století. Z literatury jsem zde použil hlavně Petráňovy Dějiny hmotné kultury, Winterův Kulturní obraz českých měst a knihu Kultura a každodenní život v raném novověku od Richarda van Dülmena. Některé znalosti jsem čerpal také z Kühndelových publikací o jednotlivých prostějovských pravovárečných domech. V podstatě ze stejných zdrojů jsem později čerpal při popisu hospodského nádobí. K objasnění toho, jaké jídlo a pití se v raně novověkých krčmách nabízelo, jsem použil zmínky z velké části různých pramenů i literatury, přičemž opět nelze říci, že by některé tituly byly důležitější než jiné. Budu tedy jmenovat alespoň zdroje, které jsem 5 Přestože se Milan Hlavačka dotýká 16. a 17. století jen velmi okrajově, lze z jeho knihy odvodit mnohá fakta i pro tuto etapu. 11

12 citoval nejčastěji. Z pramenů to jsou zápisy ve smolných knihách a v pražských Knihách svědomí, pro otázku rozšíření piva, vína a kořalky také urbáře. O tom, jaké se v českých zemích v 16. a 17. století pilo pivo mi hodně poznatků poskytla kniha J. Janáčka: Pivovarnictví v českých královských městech v 16. století, a vedle ní dále publikace stejného autora: Řemeslná výroba v českých městech v 16. století a opět již vícekrát zmiňovaná díla J. Kühndela: Pravovárečné měšťanstvo v Prostějově a Z. Wintera: Kulturní obraz českých měst. Pro venkovské prostředí mi posloužily již řečené urbáře a literatura věnující se jednotlivým panstvím a poddanským městům. Podobné zdroje jsem pro venkov použil i v případě části věnované vínu, u měst jsem sáhl po Janáčkových Dějinách obchodu v předbělohorské Praze a dále také po četných sněmovních výnosech o vínu a jeho šenkování zachycených v edici Sněmů českých, případně po prameni podobného typu panovnických patentech. V případě kořalky jsem mj. čerpal z Kühdelovy knížečky Čtyřistapadesát let prostějovské starorežné a z Winterova Řemeslnictva a živností XVI. věku v Čechách. Jakým způsobem se hosté v krčmách stravovali, jsem vyčetl zejména z pramenů, konkrétně znovu ze smolných knih a pražských Knih svědomí, dále z nařízení krčmáům ve Sněmech českých a také z jedné panovnické vyhlášky určující krčmářům kolik jídla mají návštěvníkům nabízet. Ze stejných pramenů jsem čerpal i informace o ubytovávání. Navíc jsem zde opět použil několik úryvků z Hlavačkova Cestování v éře dostavníku a Winterova Kulturního obrazu českých měst. U cen za hospodské služby jsem opět využil celého spektra pramenů i literatury, nejvíce asi údajů z Winterova Kulturního obrazu českých měst, dále z knihy Jiřího Sejbala: Základy peněžního vývoje, ze Sněmů českých, z Kameníčkovy práce o sněmech a sjezdech moravských, a také z panovnických patentů a vyhlášek. V případě krčmy jakožto místa setkání jsem se obracel hlavně do smolných knih a pražských Knih svědomí. Pokud mě zajímalo, jaké činnosti byly lidem v krčmách zakazovány, sáhl jsem i po příslušných svazcích Archivu českého, Sněmech českých a pak moravských a českých zemských zřízeních. Významným pramenem pro mne byla také rozličná dobová satirická literatura jako třeba Frantova práva nebo spisy sebrané Čeňkem Zíbrtem do jeho knihy Řády a práva starodávných pijanských cechů a družstev kratochvilných v zemích českých. Dále jsem čerpal zejména z Winterových děl, Stejskalovy Hospody raného novověku a také z obsáhlejších monografií k dějinám některých měst. 12

13 Z podobných pramenů jako u kapitoly nazvané Krčma místo setkání jsem čerpal i v případě zkoumání krčmy jakožto místa konfliktu. Posloužily mi znovu Winterovy objemné práce a Zíbrtova posledně zmiňovaná kniha. Kromě toho jsem využil také diplomovou práci T. Knoze: Poddaný na předbělohorské Moravě jako objekt právních normativních pramenů. V podkapitole o hazardních hrách v hospodě jsem se hojně opíral o svou bakalářskou práci Hazardní hry v Čechách v 16. a 17. století a pro oddíl o ležácích byla stěžejní publikace F. Čády: Ležení podle českého práva zemského. Poslední kapitolu jsem se rozhodl věnovat pohledu raně novověkých lidí na problém opilství. Proto zde vycházím téměř výhradně z dobové literatury. Některá díla jsem dosud nejmenoval (nebo jen velmi málo), protože nejsou hlavní ani pro jednu část mé práce. Přesto se mezi nimi nachází tituly z kterých jsem čerpal poměrně dostkrát a které mi pomohly vyřešit nejednu otázku. Mám na mysli třeba Mackův Jagellonský věk v českých zemích a také Petráňovy Dějiny hmotné kultury. Cenná fakta jsem také získal na základě četby některých dalších Zíbrtových kulturně historických spisů. Cizí literaturu jsem bohužel příliš nevyužil, jelikož přímo o tématu krčem v raném novověku žádná relevantní historická zahraniční publikace nepíše (nebo o tom alespoň nevím). Za vděk jsem tak musel vzít literaturou zabývající se kulturou raného novověku obecně. Kvalitní prací je z tohoto hlediska například kniha Richarda van Dülmena: Kultura a každodenní život v raném novověku. 13

14 Vývoj a role krčem ve společnosti do začátku 16. století Jak již bylo řečeno v úvodu práce, krčmy jsou fenoménem, jehož kořeny tkví hluboko v dějinách lidské společnosti (nejsou-li ovšem přímo jedním z kořenů samy). V českých zemích se s nejrůznějšími druhy pohostinských zařízení běžně setkáváme už od raného středověku (sám pojem krčma je staroslovanského původu 6 ). Krčmy a šenky tvořily běžnou součást měst, městeček i vsí. I zmínky o šenkýřích bychom našli už v 11. a 12. století, mezi prvními záznamy o řemeslnících vůbec. 7 Ovšem v této nejstarší době jejich existence se ještě nejednalo ani tak o povolání, které si v pozdější době spojujeme se šenkem nebo krčmou, jako spíš o funkci úzce spojenou s řemesly na větších dvorech. Krčmy plnily již v období středověku funkci společenských středisek a samozřejmě i institucí nabízejících za poplatek stejné služby jako v době pozdější, tedy možnost občerstvení se jídlem a pitím, eventuelně noclehu a ustájení koní. Hospodská zařízení stávala v této době zejména v místech, kde se konal trh, vybíralo mýto či jiné poplatky a kde se shromažďovalo větší množství lidí. Z toho důvodu byly krčmy často i součástí opevněných týnů a jako své stanoviště si je leckdy vybírali knížecí úředníci vybírající clo. Zdejší nabídky noclehu a pohoštění zároveň využili i sem přicházející kupci. Pro chudé pocestné jinak sloužily církví (zejména kláštery) provozované útulky, kde bylo možné se ubytovat levně nebo dokonce zdarma. Zvláštní druh krčmy se ve středověku také provozoval v rámci vojenských ležení. 8 Někdy mohla mít středověká krčma i další významy, které později ztrácí. V sousedním Polsku například fungovala i jako tržiště 9 ale nejen to. V tamějších krčmách dokonce údajně dříve zasedaly i soudy a sněmy, což svědčí o tom, že hospoda původně neměla vůbec špatnou pověst. 10 Pohled na krčmu se však časem změnil a tento fakt se odráží i v postupně se množících kritikách. Těžko říci, zda jimi nemohl být i tak trochu ovlivněn. S odsuzováním krčem se na českém území lze setkat již v legendách 10. století. Již sv. Václav prý trestal hospodské pijáky. 11 Roku 1039 pak při dobytí Hnězdna vydal 6 Richterová, Julie: Venkovské krčmy v okolí Prahy na přelomu středověku a raného novověku, AH 24, 1999, s Winter, Zikmund: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XV. a XVI. století, Praha 1906, s Macek, Josef: Jagellonský věk v českých zemích, 3 4, Praha 2002, s Čáda, František: Ležení podle českého práva zemského, Praha 1922, s

15 kníže Břetislav I. Svá slavná dekreta, v nichž mj. požaduje, aby krčmu, která jest kořen všech špatností nikdo nezřizoval pod hrozbou zmrskání. A pijáci, kteří by byli přistiženi v krčmě mají být uvězněni, dokud by nesložili 300 denárů knížecí komoře. Zdá se však nepravděpodobné, že by byly v 11. století v Čechách zrušeny všechny krčmy. Ze strany Břetislava se jednalo spíše hlavně o křesťanské gesto a dá se také předpokládat, že jeho dekrety byly namířeny pouze proti krčmám soukromým, nespadajícím pod knížecí komoru. 12 Ani v následujících staletích pak kritici krčem neumlkli a tak si můžeme poslechnout stížnosti třeba Arnošta z Pardubic, Tomáše Štítného nebo Jana Husa. 13 Na větší hospodářské důležitosti začaly krčmy nabírat se zakládáním měst. Již během 13. a potom i ve 14. a 15. století udělil panovník mnoha královským městům mezi jinými privilegii i mílové právo. To znamenalo, že v okolí města nesměla být provozována řemesla do vzdálenosti jedné míle nikým jiným než plnoprávnými měšťany (v případě Prahy byl tento okruh dokonce třímílový). Právo míle se samozřejmě týkalo i krčem a města bedlivě hlídala, aby okolní vrchnost a její poddaní ve zmíněné distanci krčmy nestavěli. Jedním z nejdůležitějších prvků v hospodářství nově zakládaných měst se totiž záhy stala výroba a prodej piva a bylo důležité udržet si v tomto směru co nejširší odbytovou sféru. Co se týče práva vaření piva, byl zde v počátku rozdíl mezi městy poddanskými a královskými. Zatímco královská města nebyla v tomto ohledu ničím vázána a panovník jim většinou toto právo udělil velmi záhy (mnohdy současně s právem mílovým) v případě měst vrchnostenských si pán s měšťany v prodeji piva mohl konkurovat, a proto s udělením patřičných privilegií někdy otálel. I vrchnost však brzy zanechala tohoto nerozumného soupeření a produkce piva se pak mohla naplno rozjet i ve městech nekrálovských. 14 Se zvýšenou výrobou piva potom logicky souvisí i větší rozvoj krčmářského a šenkýřského řemesla ve městech. Právo vařit pivo a provozovat šenk nebo krčmu mohli z počátku získat všichni obyvatelé města i předměstí. V praxi ale, jak to můžeme vidět například v Prostějově, vařili pivo ponejvíce zámožní občané ze středu města či z domů na hlavním náměstí. 15 Postupem času si pak tito pravovárečníci, jak se jejich řady zvolna rozšiřovaly, snažili prosadit u vrchnosti, aby již nadále dalším lidem varné právo a právo šenku udělováno Zíbrt, Čeněk: Z her a zábav staročeských, Velké Meziříčí 1889, s Winter, Z.: Dějiny řemesel a obchodu, s Kühndel, Jan: Pravovárečné měšťanstvo v Prostějově, Prostějov 1931, s

16 nebylo. Což se jim v tom městě dříve, v jiném později většinou podařilo. Lidem z předměstí bylo pak právo vařit pivo někdy sebráno úplně a ani co se týče hospod nemělo předměstí většinou rovnoprávné postavení s obyvatelstvem sídlícím uvnitř hradeb. Podobná pravidla jako pro pivo platila i pro víno. Na to se na jednu stranu nevztahovala stejná nutnost oprávnění k jeho výrobě jako v případě piva (prozměnu se zde zase platily poplatky z vinic) a také daně za jeho prodej byly mírně odlišné. Právo šenku a pravidla, jakými se tento šenk řídil, byla ale udělována městům i jeho jednotlivým obyvatelům téměř shodným způsobem. Podobně na tom také byli pivní i vinní šenkýři, kteří se v některých městech již ve středověku dokonce začali soustřeďovat do cechů. Na venkově se to s krčmami mělo poněkud jinak než ve městech, i když zde lze vysledovat i podobné vývojové prvky. Někteří historici se domnívají, že původně si na vesnici vařil pivo každý doma sám. Nebo alespoň měl tu možnost. Nevyskytoval-li se ovšem v dané obci člověk s nějakým speciálním privilegiem (které by tento stav nějak limitovalo) nebo svobodný rychtář o těch se zmíním v samostatném oddílu. 16 Podobně jako ve městech potom časem vaření piva přešlo do rukou jednoho zámožnějšího jedince, 17 který potom zakládá krčmu (ve smyslu instituce, zpravidla nestaví novou budovu) a v ní dává pivo (nebo víno) na odbyt. Tuto krčmu si její majitel také nechává schválit a potvrdit od své vrchnosti a dostává na ni privilegium, výsadu od toho název výsadní krčma. V pozdější době, kdy se prodej piva stává jedním z klíčových bodů hospodářské politiky, si často mohou ponechat právo svobodného vaření a šenkování právě pouze výsadní krčmy od stara dávna vařecí. 18 Krčmy s možností vaření vlastního piva se ale pochopitelně nevyskytovaly v okolí měst, která si úzkostlivě hájila svá teritoria a na základě mílového práva zásobovala krčmy ve svém dosahu městskými druhy piva a vína. Majitel krčmy odváděl platy z ní i z prodeje piva své vrchnosti. Neznamenalo to ale nutně, že ostatní vesničané museli s vařením přestat a dokonce těžko říct, zda jim to automaticky zabraňovalo v jeho šenkování. V období středověku, kdy se vrchnost (nebylo-li jí město) ještě příliš nesoustředila na odběr vlastního piva a vína, neomezovala příliš poddané ve výrobě a prodeji těchto nápojů a byla naopak spíše ráda, že jí z této činnosti plynuly peníze do vrchnostenské pokladny. 16 Matějek, František: Feudální velkostatek a poddaný na Moravě, Praha 1959, s To bývali často například mlynáři, kteří obecně požívali poněkud vyššího postavení než většina ostatních obyvatel vesnice. 18 Zemské zřízení moravské z roku 1535 spolu s tiskem z roku 1562 nově vydaným, ed. Čáda, František, Praha 1937, s

17 Ve středověkých českých a moravských krčmách se pilo ponejvíce pivo. Pivo se vůbec postupně stalo nejběžnějším nápojem každodenního života. Voda se samozřejmě pila také, ale i k jídlu a na zahnání žízně se s naprostou samozřejmostí sahalo po žejdlíku piva. Velmi rozšířené však bylo také pití vína. Hlavně měšťané si v tomto směru udržovali již na konci středověku celkem vysoký standart a vlastnili také dost často tu a tam nějakou vinici. Na venkově ale víno dokázalo konkurovat pivu snad pouze ve výrazně vinařských oblastech, jakou byla (a dodnes je) jižní Morava. Mohla za to i o poznání vyšší cena tohoto moku, a tudíž ti, kdo neměli k dispozici víno vlastní a neoplývali mnoha penězi, dali přednost spíše pivu. I tak ale obliba vína do konce středověku a i na začátku raného novověku pozvolna stoupá. 19 Nápojem, který se tou dobou už postupem času začínal vytrácet a přitom ještě ve středověku se v krčmách běžně čepoval, byla medovina. Na sklonku 15. století ji však lidé již považovali za zastaralou. 20 Naopak na vzestupu byla obliba pálenky, jejíž doba měla ale přijít teprve se začátkem 16. století. Možná že předchozí řádky budí představy o vřelém vztahu českého obyvatelstva k alkoholu a možná že se tyto představy ani příliš neliší od skutečnosti. Ovšem pravda je taková, že tomu tak bylo i v dalších středověkých evropských státech, a to i přesto, že nejrůznější doboví moralisté tvrdí, že je to právě jejich národ, který pijáctví nejvíce propadl. 21 Mnohým středověkým cestovatelům připadá, že v jiných zemích se nesetkávají s takovým holdováním opojnému moku jako ve vlasti, ale to je dáno spíše individuálními odlišnostmi způsobu popíjení jednotlivých nápojů. Dá se proto říci, že konzumace alkoholu byla již na sklonku středověku mezinárodní záležitostí Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích, 3 4, s Tamtéž, s Stejskal, Aleš: Hospoda raného novověku: Příklad posledních Rožmberků, In: Průvodce po budějovických hostincích a kapitoly z jihočeské pivní historie, České Budějovice 1999, s Za všechno mluví už jen to, že samotné slovo alkohol pochází z arabštiny (al kuhl), jména jednotlivých nápojů jsou potom nejrůznější provenience: Zatímco pivo a víno je údajně z latiny, punč pochází z Indie, whisky z Irska, grog, rum a gin z Anglie a slovo likér je původu francouzského. Stejskal, A.: c. d., s

18 Hospodářský význam krčem v 16. a 17. století, cíl i střet zájmů panského a městského pivovarnictví a podnikání obecně Boje o právo varu a šenku mezi královskými městy a šlechtou na přelomu 15. a 16. století Ve druhé polovině 15. a na začátku 16. přešlo mnoho původně královských měst z Čech i Moravy do poddanské závislosti. Bylo to důsledkem politiky Jiřího z Poděbrad i obou Jagellovců, kteří za účelem zisku peněz houfně prodávali královská města šlechtě. Města se této celkem podstatné změně většinou příliš nebránila, protože vrchnost v té době do jejich vnitřních poměrů tolik nezasahovala a navíc se od ní mnohdy dal očekávat pokrokovější hospodářský přístup než od krále. 23 Mezi postavením českých a moravských královských měst byl znatelný rozdíl. Moravská města se na rozdíl od českých neúčastnila aktivně husitského hnutí, a proto nezaznamenala takový politický vzestup. 24 Projevilo se to i v jejich počtu. Zatímco v Čechách i přes zmíněný úbytek existovalo nadále několik desítek královských měst, na Moravě se jejich počet už ve 2. polovině 15. století zastavil na šesti. 25 Jak na Moravě, tak i v Čechách se ale spolu s měnícím se poměrem množství královských a poddanských měst začalo také přesouvat těžiště hospodářského vlivu. Poddanská města podporovaná svou vrchností byla na vzestupu a královská jim nedobrovolně vyklízela prostor. 26 Tento vývoj vyústil v sílící konkurenční zápas královských měst (nechtějících se smířit se ztrátou svých pozic na výsluní hospodářské politiky) se šlechtou a jednou z hlavních linií tohoto zápasu byl boj o odbytiště vyrobeného piva a vína. Důležitým a stále platným argumentem, o který se opírala města, bylo mílové právo. Tato výsada byla v druhé polovině 15. století již považována za samozřejmost a počet měst která ji ještě neměly se rychle zmenšoval. 27 A ta co ji měla, si nechala od Jiřího z Poděbrad všeobecný zákaz prodeje piva v mílové distanci potvrdit. 28 Panstvo naproti tomu pozvolna začínalo zakazovat svým poddaným, aby kupovali pivo a víno v královských městech a nakazovala jim odebírat je naopak z měst poddanských. Královským městům, která tímto přicházela o své odvěké zákazníky, tak v podstatě nezby- 23 Válka, J.: Česká společnost v století, I., s Matějek, F.: Feudální velkostatek a poddaný na Moravě, s Byla to města Brno, Jihlava, Olomouc, Uherské Hradiště, Uničov a Znojmo. 26 Válka, J.: Česká společnost v století, I., s Viz například AČ XVIII., ed. Kalousek, Josef, Praha Míka, Alois: Poddaný v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s

19 lo, než hájit si důsledněji než dříve svůj prostor a odvolávat se na stará privilegia. Od druhé poloviny 15. století se tak začínají u zemských soudů množit stížnosti na porušování mílového práva. Například Olomouc si stěžuje roku 1486 na krčmáře v okolních vesnicích, že šenkují cizí piva. 29 Po celý začátek 16. století potom měla Olomouc problémy s klášterem v Hradisku, jehož krčmy čepovaly moravskotřebovské pivo, a to i ve vesnicích ležících v mílové vzdálenosti od města. A i přesto, že Olomouci mílové právo potvrdil král Ludvík roku 1523, povoloval hradišťský opat svým poddaným krčmářům nabízet cizí pivo dál. Krčmáři z blízkosti Olomouce pak šenkovali třebovské pivo i za Ferdinanda Habsburského, ovšem důvodem tohoto dlouhodobého porušování městských práv byla patrně i lepší kvalita tohoto piva v porovnání s olomouckým, neboť se dochovaly zmínky, že mu mnohdy dali přednost i samotní olomoučtí řemeslníci. 30 Také Brno muselo na přelomu 15. a 16. století velmi usilovně hájit svá práva. Ohledně šenkování vína mělo spory téměř se všemi ve městě usídlenými církevními institucemi. Vladislav Jagellonský se snažil rozepře vyřešit kompromisem a roku 1497 udělil kapitule a jednotlivým řádům povolení vyšenkovat ročně určité menší množství vína a ve výsadní krčmě na starém Brně jim dokonce dovolil nalévat víno v libovolném množství. To se pochopitelně nelíbilo městu. Brno brání své zájmy o dva roky později tím, že nedovoluje Cisterciačkám šenkovat víno a roku 1519 křižovnické komendě za stejným účelem zřídit krčmu. Další podobné spory se táhly celým 16. stoletím, přibyly i konflikty se šlechtou a Brno se muselo stále (a ne vždy úspěšně) bránit. Z dlouhodobého hlediska svůj boj s vyššími stavy spíše prohrávalo. 31 S církevním pivovarem měli v první polovině 16. století problémy i v Uherském Hradišti. Tamější opat vařil přímo na předměstí. Přestal až na přímluvu samotného krále v roce Odvážného souseda měl i Šumperk. Byl jím Jan z Bulkavky, na nějž se snášely stížnosti, že měšťanům mimo jich privilegia pivovar blíž míle od Šumberka a dva domy postaviti dal, a v těch domech pivo i víno šenkovati dával. 33 V Čechách, kde byl městský stav silnější, se dá předpokládat boj o vliv na krčmy ještě urputnější. Významné postavení mezi českými královskými městy měla Praha. Zde se například již roku 1456 nabádají sladovníci, aby si navzájem pomáhali a hlídali, aby 29 Kühndel, Jan: Vývoj olomouckých řemeslných cechů, Olomouc 1929, s Tamtéž, s Dřímal, Jar. & kol.: Dějiny Brna, 1, Brno 1969, s Winter, Zikmund: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku, II., Praha 1892, s Winter, Zikmund: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku, I., Praha 1892, s

20 se v okolí Prahy šenkovalo pouze pražské pivo. 34 Sporů v souvislosti s krčmami a mílovým právem zde ale samozřejmě probíhalo více. Docházelo k nim však i v dalších českých městech. Například Trutnovští na přelomu 15. a 16. století vedli při s krčmářem Janem Zilvarem ze vsi Mladé Buky. Město tvrdilo, že Zilvar je povinen brát pivo od nich. Prý to dobrovolně slíbili jeho předci. To ovšem krčmář popřel. Avšak manský soud 5. ledna 1503 rozhodl, že Zilvar nebo kterýkoliv další držitel krčmy v Mladých Bucích nemá vařit piva proti Trutnovu. 35 Roku 1524 zase pohání purkrabí města Donína pana Sebastiana z Weitmille a na Chomutově za to, že souhlasil s postavením krčmy ve vsi Přelíči. 36 Ústí nad Labem řešilo ve 40. letech 16. století spor se sousedním poddanským městečkem Chabařovicemi, kde v té době začali vařit a šenkovat pivo. Ústečtí měšťané si na to stěžovali u krále, který posléze uznal oprávněnost jejich žaloby a Chabařovicím výrobu a prodej piva zakázal. 37 V Plzni to byl roku 1538 sám panovník, kdo vzkázal sousednímu Václavu Točníkovi, aby přestal vařit pivo ve svém pivovaře. 38 Jak lze vyčíst z předchozích řádků, města se většinou za obranou svých starých práv obracela na zemské soudy, které potom řešily (nebo neřešily) jednotlivé spory. Ovšem vyskytly se i případy, kdy města vzala spravedlnost do vlastních rukou. Ve vsích v okolí Českých Budějovic již během 15. století existovalo větší množství krčem a sládků vařících pivo. Většina těchto vsí patřila Rožmberkům. Když potom začalo ve druhé polovině století krčmářů a sládků ještě přibývat, postřehli budějovičtí nebezpečí sílící konkurence a rozhodli se poměrně rázně zakročit. Roku 1464 vyslali do šesti z těchto vsí 39 rychtáře Pryndla s několika konšely a dalšími pomocníky a ti zde velmi nevybíravým způsobem vyplenili a pobořily krčmy a veškeré sladovnické zařízení, které jim přišlo pod ruku. Vesničané přihlíželi celé akci s naprostým úžasem, neboť jak svorně uvádí skoro všichni svědci, po dlouhá léta mívali ve vsích krčmy, vařili pivo a odváděly z toho platy a nikdy od svých předků neslyšeli, by kdy jim bráněno bylo a překážieno na tom od měšťan budějovských, jakož nynie (jim) teprv počeli sú překážeti a škoditi, ješto jich předkové nikdy nečinili a nebránili, aniž se kdy o to pokúšeli. 40 Pochopitelně, že se obyvatelé zmíněných vesnic vzápětí obrátili s lamentacemi na Jana z Rožmberka, chtíce po něm, aby zjednal nápravu. Škody byly značné, celkem zničili 34 AČ XIV., s CIM III., s AČ XXXII., s Kaiserová, Kristina Kaiser, Vladimír: Dějiny města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1995, s Winter, Z.: Kulturní obraz českých měst, I., s Byly to vesnice Kamenný Újezd, Plavo, Boršov, Homole, České Plané a Vidov. 40 AČ XXI., s

Žatec Thum a pivní tradice

Žatec Thum a pivní tradice Žatec Thum a pivní tradice Žatec je městem, kde je pivo doma. Žatec a vlastně celé Krušnohoří patřilo k místům s největším rozšířením samovolně kvašených nápojů a medovin. Právě zde se uplatnil planý chmel

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček I. Úvod, periodizace Vznik státu na území Slovenska Prameny práva Vyučující Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Literatura

Více

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD Číslo a název klíčové aktivity šablony Název DUMu Číslo DUMu Autor: Předmět / ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Klíčová slova III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kolonizace

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Kód: Pořadové číslo materiálu: 02

Kód: Pořadové číslo materiálu: 02 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 05.02 Pořadové číslo materiálu: 02 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

5 Gastronomie jako součást středověké městské kultury

5 Gastronomie jako součást středověké městské kultury 5 Gastronomie jako součást středověké městské kultury Rozvoj skutečné gastronomie je až věcí městské kultury. Ta navíc jeví zhruba stoleté zpoždění proti vývoji prostorové, sociální a ekonomické jednotky,

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.20.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce 2006

Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

Francouzská buržoazní revoluce

Francouzská buržoazní revoluce Francouzská buržoazní revoluce X 28 17:45 1 1/ Vláda Ludvíka XIV. (1643-1715) 2/ Situace za vlády Ludvíka XVI. (1774-1792) - hospodářská situace - příčiny revoluce - počátek revoluce X 28 17:48 2 Vláda

Více

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ Státní správa Samospráva Územní samospráva: je podstatou demokratického systému. Konkrétní model dělby moci mezi stát a jeho územní části je výsledkem působení specifických podmínek:

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova

2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova 2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova Pro účely této publikace bylo zvoleno osm způsobů vymezení venkovského u, přičemž je na čtenáři, aby posoudil, která z těchto variant mu nejvíce vyhovuje.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.19 Historie pohostinství Autor: Eva Němcová Období tvorby:

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_01. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ŽIVOT VE STŘEDOV

VY_32_INOVACE_D5_20_01. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ŽIVOT VE STŘEDOV VY_32_INOVACE_D5_20_01 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ŽIVOT VE STŘEDOV EDOVĚKU VY_32_INOVACE_D5_20_01 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte text. Král Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437 bez. Jeho smrtí končí vláda rodu v Čechách. Nástupcem se stal jeho zeť, ten vládl krátce

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I. Vlastník veřejně přístupné účelové komunikace není oprávněn vybírat žádné platby od jejích uživatelů, byť by se zároveň jednalo o pozemek určený k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 1 písm. b/ lesního zákona).

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Zasláno E -mailem. Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Národního odboje 1274/26 400 92 Ústí nad Labem

Zasláno E -mailem. Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Národního odboje 1274/26 400 92 Ústí nad Labem Zasláno E -mailem Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Národního odboje 1274/26 400 92 Ústí nad Labem V Roudnici nad Labem dne 3. května 2007 ke spisu č.j.: 15 Ca 196/2006 Věc: Stížnost na úmyslný

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Žižky a to nejen

Více

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd Miroslav Kravka a kol. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských

Více

3.1 Meziokresní stěhování

3.1 Meziokresní stěhování 3.1 Meziokresní stěhování Podíl stěhování mezi okresy kraje za celé období představuje pětinu z objemu celkové migrace, což se nemění ani v jednotlivých rocích. Jeho rozsah v jednotlivých rocích mírně

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

5. třída, ZŠ BŘEŢANY

5. třída, ZŠ BŘEŢANY 5. třída, ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT NA ZÁMKU Nadále nejbohatší a také vládnoucí skupinou v zemi zůstávala hned po panovníkovi šlechta. V této době ţila převáţně v pohodlných a prostorných zámcích a palácích. K

Více

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Autor návrhu: Mgr. Tomáš Zdechovský Obsah Obsah... 2 1. Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí... 3 1.1 Popis vlajky... 3 1.2 Odůvodnění

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867)

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Inventář EL NAD č.: 715 AP č.: 406 Radka Kinkorová Horšovský Týn 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

Regionální rozdíly v cenách nájmů a deregulace nájemného v České Republice

Regionální rozdíly v cenách nájmů a deregulace nájemného v České Republice Regionální rozdíly v cenách nájmů a deregulace nájemného v České Republice Nájemné bydlení Radka Vašíčková Vývoj nájemného bydlení po roce 1989 se musel transformovat na podmínky tržní ekonomiky. Probíhala

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 1. Období středověku (10. 16. stol.) - listiny: začínají se výrazněji uplatňovat od 12. stol. (1. dochovaná 1158) - Archiv české koruny původně

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre,

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre, Ing. Milan Holeček Předseda úřadu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví Gorazdova 24 P.O. Box 49 128 01 Praha 2 V Praze dne 3.února 2012 Věc: Stížnost na rozpor mezi českou

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2014

Více

Stručná historie Asociace veterinárních lékařů České republiky

Stručná historie Asociace veterinárních lékařů České republiky Stručná historie Asociace veterinárních lékařů České republiky Asociace veterinárních lékařů České republiky (AVL) jako dobrovolná organizace veterinárních lékařů působících na území České republiky byla

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573 Státní okresní archiv Klatovy Cech polních mistrů Horažďovice 1725 1788 Inventář EL NAD č.: 2186 AP č.: 573 Eva Havlovičová Klatovy 2015 OBSAH Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

1/ Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ

1/ Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ 1/1 3.2.06.9 Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ ČEŠTINA Na přelomu 18./19. století byly Čechy součástí mnohonárodnostní rakouské monarchie. Praha byla pouhým provinčním

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0608-pozdni-stredovek-nastup-habsburku-v-ceskemkralovstvi.php

http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0608-pozdni-stredovek-nastup-habsburku-v-ceskemkralovstvi.php VY_32_INOVACE_02_03_VL ANOTACE Téma Anotace Život ve středověku Materiál slouží jako opakování a rozšíření k učivu Život ve 14. století Autor Mgr. Sylva Petrová Jazyk čeština Žák si procvičí probrané učivo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a Obsah Předmluva Dějiny Babylónie Předehra Starobabylónské období ( před n. l.) Isin a Larsa Ešnunna a Elam Mari a Jamchad Asýrie Babylón na počátku vzestupu Babylón za Chammu-rabiho Chammu-rabiho nástupci

Více

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.6.2004 41 Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Tato aktuální informace se zabývá

Více

Jindřichohradecké vesnice

Jindřichohradecké vesnice ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Jindřichohradecké vesnice Baroko Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

Metodický list Pověst

Metodický list Pověst Metodický list Pověst Littera KČJL PdF UHK Pověst metodický list Žánr pověsti Pověst (stejně jako žánr pohádky) patří svým původem do ústní lidové tradice. Pověst se vyznačuje vztahem k reálné skutečnosti

Více

Č. Příjmení a jméno. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení

Více

Soustavu státních zastupitelství tvoří v návaznosti na soustavu soudů podle 6 odst. 1 zákona o státním zastupitelství:

Soustavu státních zastupitelství tvoří v návaznosti na soustavu soudů podle 6 odst. 1 zákona o státním zastupitelství: Soustavu státních zastupitelství tvoří v návaznosti na soustavu soudů podle 6 odst. 1 zákona o státním zastupitelství: - Nejvyšší státní zastupitelství - Vrchní státní zastupitelství - Krajská státní zastupitelství

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Dějepis I: STŘEDOVĚK - NOVOVĚK Dějepis Mgr. Pavel Vaníček 01 - Raný středověk - Pracovní

Více

Účelové známky v Kostelci nad Orlicí

Účelové známky v Kostelci nad Orlicí ZBYNĚK llkovský Účelové známky v Kostelci nad Orlicí Mezi drobné hmotné památky, které se leckdy dochovaly zminulosti, patříi tzv. účelové známky. Bývaly nejčastěji zobecných kovů - vzhledem obvykle připomínají

Více

Právní předpisy z oblasti památkové péče

Právní předpisy z oblasti památkové péče Právní předpisy z oblasti památkové péče Seznam právních předpisů v oblasti památkové péče Zákony 1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 2. Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených

Více

Mgr. Lenka Zemánková Lidé a čas - shrnutí učiva 4. ročníku Pobělohorská doba Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Lidé a čas - shrnutí učiva 4. ročníku Pobělohorská doba Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_3 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více