Společně měníme Prahu 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společně měníme Prahu 10"

Transkript

1 Společně měníme Prahu 10

2 Společně měníme Prahu 10

3 Obsah Co znamená Společně měníme Prahu 10? 5 Kdo se může do Společně měníme Prahu 10 zapojit? 6 Co již bylo uskutečněno? 9 Názorový průzkum v dubnu 2008 ukázal jasnou 10 potřebu více spolupracovat s občany Prahy 10 při úpravách veřejných prostorů Funguje to i jinde 13 Jak bude i nadále vypadat spolupráce občanů 14 a radnice Prahy 10? 2 3

4 Co znamená Společně měníme Prahu 10? Radnice městské části Praha 10 se intenzivně zaměřuje na péči o stav veřejných prostorů. Některé ulice, náměstí, parky, hřiště, případně nevyužívané plochy na území městské části potřebují přeměnu. Kvalita a využití těchto ploch jsou přitom ovlivňovány mnoha faktory, jakými jsou například intenzita dopravy, množství parkujících aut v ulicích, rozsah a stav veřejné zeleně i její údržba či stav chodníků a vozovky. Veřejné prostory především slouží lidem. Spoluutvářejí kvalitu a genia loci celých čtvrtí, jsou místem pro veřejný život a vytvářejí společný prostor pro komunikaci. Na začátku roku 2008 připravila MČ Praha 10 dlouhodobý projekt s názvem Společně měníme Prahu 10. Jeho smyslem je vytvořit dostatek příležitostí pro každého obyvatele MČ Praha 10 zapojit se do diskusí a přetváření místních veřejných prostorů. Pod hlavičkou Společně měníme Prahu 10 jsou a budou realizovány jednotlivé projekty zaměřené na spolupráci občanů Prahy 10, představitelů radnice a dalších zainteresovaných stran (místních podnikatelů, organizací atd.) při přeměnách veřejných míst v této části hlavního města. 4 5

5 Kdo se může do Společně měníme Prahu 10 zapojit? Každý, kdo žije, pracuje či je jinak spojen s životem v Praze 10, se může do Společně měníme Prahu 10 zapojit. Možností je celá řada. Může se zúčastnit názorových průzkumů, veřejných setkání, zaslat své připomínky k projednávanému materiálu, elektronickou poštou upozornit na nedostatky či nešvary na veřejných prostorech nebo se přímo zapojit do návrhu změn veřejného prostoru v okolí svého bydliště. Každý se také může stát partnerem projektu Společně měníme Prahu 10. Být partnerem projektu znamená mnoho výhod, např.: zasílání aktuálních informací o situaci v Praze 10 a projektu Společně měníme Prahu 10 cílené zasílání pozvánek na připravované akce možnost poznat aktivní obyvatele Prahy 10, kterým není lhostejný vzhled této části města seznámení se s administrativními postupy úprav veřejných prostorů a prací radnice obecně možnost i přímého ovlivnění vzhledu a funkce veřejných prostorů v Praze 10 Stát se partnerem projektu Společně měníme Prahu 10 je snadné a rychlé. Stačí vyplnit přihlašovací údaje na webové stránce 10.cz/spolecne. 6 7

6 Co již bylo uskutečněno? Projekt vznikl v roce 2008 a během prvních dvou let již byla uskutečněna řada různých akcí. Spolupráci s občany zahájilo dotazníkové šetření, zacílené na nejdůležitější otázky a témata, která se týkala veřejných prostranství na celém území Prahy 10. Dotazníky získali obyvatelé Prahy 10 jako součást čtrnáctideníku Praha 10 a vyplněné je vhazovali do sběrných boxů rozmístěných po celé městské části. Kromě toho bylo možné dotazník vyplnit elektronicky a odeslat ho na adresu Do názorového průzkumu se zapojilo více než obyvatel Prahy 10. Proběhla dvě velká veřejná setkání. Prvního se zúčastnilo okolo 160 lidí a bylo zaměřeno na obecnou diskusi o veřejných prostorech v Praze 10. Druhé veřejné setkání se odehrálo jako součást přípravy Strategie pro veřejné prostory v Praze 10, o které diskutovalo přibližně 50 účastníků. Bylo uskutečněno více než 20 výstav a prezentací ve Středisku informací o rozvoji Prahy 10, které celkově navštívilo více než návštěvníků. Pod hlavičkou Společně měníme Prahu 10 také městská část zahájila projekt Bezbariérová Praha 10 a byly vytipovány první přechody pro chodce, které budou postupně přebudovány na bezbarierové. Celkově bylo po dobu trvání Společně měníme Prahu 10 bylo shromážděno přes pět tisíc podnětů od občanů. Získané podněty obyvatel jsou různorodé, některé se dají uskutečnit za několik dnů, ale na některé by nestačilo ani deset let. Řada podnětů je i zcela protichůdných a navzájem se vylučují. Nebylo proto možné řešit postupně jeden po druhém a při jejich vyhodnocování se stále více ukazovala potřeba vytvořit ucelenou strategii pro veřejné prostory, která by formulovala priority v této oblasti a vycházela co nejvíce právě z podnětů a připomínek samotných obyvatel. V roce 2010 byla také byla schválena Strategie pro veřejné prostory v Praze 10. Jedná se o závazný dokument, který říká, k jakým změnám má v souvislosti s péčí o veřejné prostory v Praze 10 dojít (zjednodušeně: ČEHO má být dosaženo), a zároveň obsahuje i základní pravidla pro realizaci těchto změn (tedy: JAK cílového stavu dosáhneme). Více se o Strategii pro veřejné prostory v Praze 10 dozvíte na 8 9

7 Má radnice spolupracovat s občany při úpravách veřejných prostranství? 100% Názorový průzkum v dubnu 2008 ukázal jasnou potřebu více spolupracovat s občany Prahy 10 při úpravách veřejných prostorů Společně měníme Prahu 10 není jednostrannou snahou radnice otevřít diskusi o vzhledu a budoucnosti této části Prahy. Reaguje na skutečnou potřebu a zájem obyvatel Prahy 10 podílet se na úpravách veřejných prostorů v městské části. Z názorového průzkumu uskutečněného v dubnu 2008 jasně vyplynulo, že místní lidé si přejí, aby radnice s občany více spolupracovala při úpravách veřejných prostorů. Pro toto tvrzení se z více než 5 tisíc respondentů vyjádřilo přes z nich. O tom, že obyvatelé Prahy 10 si pečlivě všímají změn ve svém okolí, pak svědčily odpovědi na otázku, zda se okolí jejich bydliště zlepšilo, zhoršilo, nebo zůstalo stejné. Každý třetí dotázaný si všiml pozitivních změn ve svém okolí a stejně tak i třetina respondentů hovoří o zhoršení okolí či zachování současného stavu. V dotazníku také mohli občané uvádět, jak by podle nich měly vypadat veřejné prostory v Praze 10. Na ulicích a náměstích by například rozhodně neměla chybět zeleň (vzrostlá i nízká) a dále pohodlné cesty pro pěší a dostatek míst k odpočinku. V případě parků a jiných zelených ploch by neměly chybět trávníky pro relaxaci, dostupná WC, množství laviček a odpadkových košů, dětská hřiště či koutky a vodní prvky. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nevím; 3 % ne, radnice má rozhodovat sama; 2 % ne, stačí občany řádně informovat; 14 % ano, důležitá rozhodnutí by měla vznikat ve spolupráci s občany; 81 % Okolí bydliště respondentů se za posledních 5 let nevím 3 % zhoršilo 30 % zlepšilo 31 % zůstalo stejné 36 % 10 11

8 Funguje to i jinde Příkladů úspěšné spolupráce mezi obyvateli a radnicí lze nalézt velké množství. V části Zlína nazvané Bartošova čtvrť, která jako sídlištní komplex začala být budována již na konci 50. let, se obyvatelé v roce 2002 společně s radnicí dohodli na regeneraci celé městské čtvrti. Prvním krokem pro zapojení veřejnosti do regenerace sídliště byl názorový průzkum, který proběhl v září Sídliště má obyvatel, resp bytových jednotek. Celkem se vrátilo 270 vyplněných dotazníků. Dne 15. října proběhlo první veřejné setkání s obyvateli Bartošovy čtvrti. Účastnilo se okolo 70 osob, kterým byly nejprve představeny výsledky názorového průzkumu a poté již diskutovali o největších problémech svého sídliště. Veřejné setkání skončilo vytvořením 3 pracovních skupin (1. Doprava a parkování, 2. Údržba komunikací, 3. Záplavy a oprava náhonu), do kterých se přihlásila téměř polovina účastníků diskusního večera. Dvě ze skupin se nakonec sloučily, což však nezabránilo jejich aktivní práci a přípravě fi nálních výstupů (celkem proběhlo 7 schůzek pracovních skupin). Na druhém veřejném setkání v prosinci 2002 si občané stanovili priority (konkrétní investiční akce) projektu. Diskuse se kromě cca 80 místních obyvatel účastnili pochopitelně i zástupci radnice a také architekti a projektanti, kteří po celou dobu projektu asistovali aktivním občanům a následně celý plán regenerace sídliště dopracovali po odborné stránce. Plán regenerace byl schválen zastupitelstvem města a veškeré investiční práce byly rozděleny do několika let. Jednotlivé úseky plánovaných úprav byly řešeny komplexně, včetně veřejného osvětlení a sadových úprav. V souvislosti s regenerací sídliště Bartošova čtvrť došlo k zásadní změně dopravního značení. Na území Bartošovy čtvrti je nyní nové dopravní značení pro Zónu s předností zprava a celkově vedly dopravní úpravy ke zklidnění dopravy v obytné zóně, což bylo jednou z priorit místních občanů. Důležitou součástí plánů na regeneraci sídliště byla také protipovodňová opatření, která si vyžádala řeka Dřevnice obtékající sídliště a vodní kanál, který sídliště protíná

9 [A] informování Jak bude i nadále vypadat spolupráce občanů a radnice Prahy 10? Městská část připravila několik způsobu zapojení obyvatel Prahy 10 do akcí realizovaných v budoucnu. S ohledem na charakter a okolnosti konkrétní akce bude rozhodnuto, jaký způsob zapojení veřejnosti bude zvolen. Je důležité, aby si obyvatelé Prahy 10 byli vědomi toho, jaké způsoby spolupráce s radnicí Prahy 10 se nabízejí. V každém případě musí být obyvatelé včas a řádně informováni. Poskytování úplných a včasných informací je nezbytným předpokladem i pro další způsoby spolupráce. V mnoha případech je postačující, když radnice či odborníci připraví řešení nějakého problému a s tímto navrženým řešením předstoupí před veřejnost. Příkladem může být projednání nějakého rozvojového dokumentu, který nejprve připraví odborníci, ale poté je nabídnut každému k diskusi na veřejném setkání, na webu města apod. Tento postup znamená, že radnice připraví první návrhy a pak naslouchá veřejnosti, zda s nimi souhlasí, resp. jak by navržené řešení obyvatelé ještě upravili. Na základě této zpětné vazby pak vznikne konečné rozhodnutí, které bude předloženo ke schválení. Jiná situace nastane v momentě, kdy konzultace o tom, jak má dané řešení vypadat, proběhnou s veřejností ještě před tím, než začne jejich samotná příprava. Obyvatelé budou například vyzváni k tomu, aby si v dotazníkovém šetření sami vybrali možné způsoby řešení, a na jejich základě pak přizvaní odborníci připraví řešení, které s lidmi prodiskutují na veřejné setkání. Pokud to specifi ka řešeného tématu dovolí, mohou se aktivní obyvatelé stát rovnocennými partnery rozhodovacího procesu. V takovém případě je řešení připravováno společně a všichni, kdo se procesu účastní (představitelé města, jednotliví občané, organizace, podnikatelé nebo odborníci), spolu jednají jako rovnocenní partneři. Radnice tak může například vyzvat domácnosti bydlící v okolí parku k účasti v pracovní skupině, která připraví podrobný plán oprav a regenerace celého parku. charakteristika / podmínky Včasné a úplné informace se dostanou ke každému obyvateli Prahy 10 z pohledu obyvatel Dostupné a srozumitelné informace pomáhají orientovat se v tom, co se v Praze 10 děje. možné metody a techniky * Informace v novinách Praha 10 (v různých rubrikách) www stránky ( Výstavy (ve Středisku územního rozvoje v budově radnice i v dalších prostorách a místech) Publikační činnost (brožury, publikace, letáky, plakáty,...) Informace v médiích ové hromadné zprávy registrovaným zájemcům ( přínosy Informovanost obyvatel o změnách Vyloučení fám a omylů šířících se mezi lidmi Pro lepší pochopení různých způsobů zapojení veřejnosti jsme připravili tyto čtyři zjednodušující schémata: * výčet je ilustrativní, lze je měnit podle konkrétních potřeb 14 15

10 [B] naslouchání [C] konzultace charakteristika / podmínky Zpětná vazba od obyvatel o návrzích připravených odborníky. Slouží k doladění a doplnění záměru. Může probíhat přímo i nepřímo. charakteristika / podmínky Obyvatelé se účastní projektu od začátku a jsou součástí defi nování zadání pro odborníky, kteří poté navrhnou možné řešení. z pohledu obyvatel K připravenému řešení se lidé mohou vyjádřit. Jejich názory nejsou brány na lehkou váhu. z pohledu obyvatel Včasná diskuse zabrání následným neporozuměním a každý od začátku ví, že se něco děje i jaké výsledky lze očekávat. možné metody a techniky * Interaktivní výstavy Veřejné připomínkování Samostatná www stránka ové zasílání připomínek Orientační internetové hlasování Telefonní informační linka Chat na internetu možné metody a techniky * Veřejné setkání Veřejná debata Internetové online diskusní fórum Procházka po problémových místech Happeningové akce s interaktivními prvky Pracovní semináře / konference Městský panel přínosy Možnost vyjádřit se k navrženému řešení Možnost nápravy objevených nedostatků přínosy Možnost formulovat zadání pro dané téma či řešení problému Získání zajímavých a podnětných návrhů pro řešení Dále se rozpracovávají jen ta možná řešení, která mají podporu všech zúčastněných * výčet je ilustrativní, lze je měnit podle konkrétních potřeb * výčet je ilustrativní, lze je měnit podle konkrétních potřeb 16 17

11 [D] partnerství charakteristika / podmínky Zástupci obyvatel jsou partnery radnice a jsou součástí rozhodovacího procesu. Přímo se spolupodílejí na formulaci výsledného řešení. z pohledu obyvatel Občané mají přímou možnost spoluutvářet veřejné prostory ve svém okolí. Jejich názory, nápady a podněty jsou zcela rovnocenné názorům odborníků či úředníků. možné metody a techniky * Workshop Pracovní skupina Plánovací víkend Poradní sbor přínosy Obyvatelé a radnice hledají řešení společně Přijatá řešení jsou výsledkem všestranně akceptovatelného kompromisu Všichni se ztotožní s výsledným řešením a přijmou je za své, zapojí se do jeho realizace Možnost si vyzkoušet obtížnost rozhodování a hledání kompromisu * výčet je ilustrativní, lze je měnit podle konkrétních potřeb 18 19

12 SPOLEČNĚ MĚNÍME PRAHU 10 Vydala městská část Praha 10 ve spolupráci s Agora CE, o. p. s. Rok vydání: 2010 Design Dalibor Borovec,

Praktická příručka o e-participaci

Praktická příručka o e-participaci Praktická příručka o e-participaci www.eparticipation.eu Tato příručka je výsledkem projektu ecitizen II směrem k egovernmentu zaměřenému na občany v evropských městech a regionech inancovaného z programu

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Jak proměnit park. ve spolupráci s veřejností a odborníky. projektová dokumentace. inspirace z praxe

Jak proměnit park. ve spolupráci s veřejností a odborníky. projektová dokumentace. inspirace z praxe Jak proměnit park ve spolupráci s veřejností a odborníky 1 2 3 4 5 příprava projektu architektonická soutěž projektová dokumentace stavba údržba a rozvoj inspirace z praxe Postup vychází ze zkušeností

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš C. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: červenec-srpen 2009 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 2 REALIZACE A MONITORING STRATEGICKÉHO PLÁNU... 4 Realizace

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz Praktický manuál Jak na nákupní centra kde získat informace občanská sdružení právní nástroje veřejné kampaně pozemky a jejich vlastnictví případové studie kam se obrátit o pomoc Vydání této publikace

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více