Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu"

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie, Most, Zd. Fibicha 778, příspěvková organizace

2 ~ OBSAH ~ Úvod.... Základní informace o projektu.... Základní informace o nositeli projektu..... Profil školy... Podrobné představení a vyhodnocení projektu a projektových aktivit Zdůvodnění realizace Cílová skupina projektu a její charakteristiky Identifikace potřeb učitelů školy Zapojení cílové skupiny do projektových aktivit Klíčové aktivity projektu Realizace vzdělávacího programu Europe for Teachers, Teachers for Europe -. fáze Výjezdové soustředění v Jesenici..... Příprava realizace. fáze vzdělávacího programu "Europe for teachers, Teachers for Europe"..... Realizace vzdělávacího programu Europe for Teachers, Teachers for Europe -. Fáze..... Výjezd a workshop v Holandsku... Hodnocení stěžejních klíčových aktivit projektu, dosažené výsledky Realizace vzdělávacího programu "Europa for teachers, teachers for Europe" -. fáze6. Realizace vzdělávacího programu "Europa for teachers, teachers for Europe" -. fáze8. Výjezd a workshop v Holandsku... Doporučení pro realizaci obdobných projektů Výběr vhodného Operačního programu Projektový tým Příprava a realizace projektu... 8 Závěr... 9 / 9

3 Úvod Tato analýza představuje výstupy jedné z klíčových aktivit projektu Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu (dále jen E-forte ), jehož prostřednictvím jeho realizátor - Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie v Mostě - reagoval na jasně identifikovanou potřebu školy spočívající v nutnosti rozvoje jazykových kompetencí učitelů v oblasti anglického a německého jazyka. Analýza byla zpracována v konečné fázi realizace projektu a obsahuje mj. výsledky dotazníkových šetření, která byla realizována mezi vzdělávanými učiteli v průběhu celé realizace projektu. Výsledky těchto dotazníkových šetření se zároveň staly stěžejní pro vyhodnocení přínosů projektu a verifikaci jeho potřebnosti a přenositelnosti na další školy a vzdělávací subjekty. Analýza dále obsahuje i podrobný popis projektu a jeho stěžejních klíčových aktivit.. Základní informace o projektu Jak již bylo uvedeno, realizace projektu E-forte vycházela z jasně identifikovaného handicapu učitelů školy - nedostatečných kompetencí v oblasti i naprosto základní znalosti cizích jazyků. Realizátorovi projektu se tato skutečnost potvrdila mj. i prostřednictvím předběžně provedeného dotazníkového šetření v jehož rámci oslovení učitelé školy ohodnotili úroveň svých znalostí cizích jazyku (dle klasické školní stupnice) průměrnou známkou,. Potvrdilo se tak, že znalosti cizích jazyků učitelů byly z pohledu jejich mimořádně velkého významu nedostačující. Tato skutečnost učitele výrazným způsobem limitovala při přípravě výukových materiálu pro výuku "svých" kmenových předmětů - ne všechny informace, a zejména ne pak ty nejnovější, jsou přitom v současné době dostupné v českém jazyce. Přes velmi dobré odborné schopnosti a vědomosti učitelů v jejich oborech tak byla kvalita výuky jistým způsobem zbytečně limitována. Znalost cizích jazyků je v dnešní moderní, stále více globalizující se společnosti, vnímána jako naprosto samozřejmá součást profesních a občanských kompetencí každého člověka, především to pak platí u vysokoškolsky vzdělaných osob. Význam znalosti cizích jazyků znatelně vzrostl především po vstupu České republiky do Evropské unie, v níž jsou za stěžejní jazyky, které podmiňují bezproblémovou komunikaci mezi jednotlivými subjekty, vedle francouzštiny považovány angličtina a němčina. V rámci profesního života umožňuje znalost angličtiny či němčiny výrazným způsobem zvyšovat kvalitu odvedené práce, komunikovat se zahraničními partnery a dále se rozvíjet. / 9

4 V roce 00 škola získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provádění vzdělávacího programu Europe for Teachers, Teachers for Europe zaměřujícího se právě na další jazykové vzdělávání učitelů jiných předmětu než cizích jazyků - program byl akreditován jak pro výuku anglického, tak pro výuku německého jazyka. Právě do tohoto vzdělávacího programu byli zařazeni učitelé školy v rámci realizace projektu E-forte. Hlavním cílem tohoto projektu bylo tedy realizovat na škole vzdělávací program Europe for Teachers, Teachers for Europe a vybavit učitele - cílovou skupinu projektu - jazykovými kompetencemi tak, aby byli schopni zvládat základní odbornou terminologii svého kmenového předmětu alespoň v jednom cizím jazyce (angličtina či němčina) a mohli při výuce svých předmětů využívat zdrojů cizojazyčné odborné literatury či např. zahraničních internetových stránek. V rámci ověřování nově nabytých jazykových schopností měli učitelé možnost komunikovat s profesními kolegy ze zemí Evropské unie. Celkově tak projekt přispěl k rozšíření profesních kompetencí učitelů, jež ve výsledku přispěje ke zkvalitnění výuky a pozitivní změně klimatu na škole. Realizace projektu E-forte byla podpořena v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, jeho opatření. - Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání, resp. grantovém schématu Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních.. Základní informace o nositeli projektu Realizátorem projektu byla Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie v Mostě. Škola sama má bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů... Profil školy Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie v Mostě je funkčním konglomerátem typů škol a poskytuje střední vzdělání, střední vzdělání s maturitou a vyšší odborné vzdělání. Střední pedagogická škola existuje v Mostě již od roku 96, kdy byla do Mostu přesunuta ze Šluknova. V roce 00 vznikl v rámci programu PHARE 00 a realizace projektu POSUN dvoustupňový obor Pedagogika pro asistenty ve školství, který byl následně schválen MŠMT. / 9

5 Obchodní akademie v Mostě vznikla v roce 99 jako typ školy nahrazující do té doby existující Střední ekonomickou školu. Kvalita obsahu vzdělání je dotvářena zkušenostmi z mezinárodní spolupráce mj. na úrovni aktivit v rámci programu Leonardo da Vinci. Profilace školy je založena na mimořádných aktivitách a obsahu v předmětech fiktivní firmy. Na vyšší odborné škole, která byla schválena a zařazena do sítě škol v březnu 996, je realizován obor vyššího studia Sociálně právní činnost a od září 00 též obor Firemní ekonomika. Škola má velmi dobrou zkušenost se spoluprací s partnerskými institucemi, které zajišťují odbornou praxi studentů vyššího studia. Studenti školy v mnoho případech nacházejí u těchto partnerských subjektů pracovní uplatnění po ukončení školy. / 9

6 Podrobné představení a vyhodnocení projektu a projektových aktivit. Zdůvodnění realizace Jako vzdělávací instituce s dlouholetou tradicí výuky si je škola dlouhodobě vědoma toho, že znalost cizích jazyků je v dnešní moderní, stále více globalizující se společnosti, vnímána jako naprosto samozřejmá součást pracovních kompetencí každého člověka. Význam znalostí cizích jazyků znatelně vzrostl především po vstupu České republiky do Evropské unie, ve které jsou za stěžejní jazyky, které podmiňují bezproblémovou komunikaci mezi jednotlivými subjekty, vedle francouzštiny považovány angličtina a němčina. Znalost těchto jazyků je významná jak pro profesní, tak i soukromý život každého z nás. V rámci profesního života umožňuje znalost angličtiny či němčiny pracovníkům výrazným způsoben zvyšovat kvalitu odváděné práce, komunikovat se zahraničními partnery a dále se rozvíjet. Učitelé VOŠ, SPgŠ a OA Most disponují vysokou úrovní kvalifikace v nejrůznějších oborech. Kromě učitelů cizích jazyků však převážná většina z nich alespoň na uspokojivé úrovni v minulosti neovládala ani jeden z výše jmenovaných cizích jazyků. To učitele výrazným způsobem limitovalo při přípravě výukových materiálů pro výuku "svých" kmenových předmětů. Reálně neměli přístup k nejnovějším informacím, které s jejich obory souvisí a nejsou dosud dostupné v českém jazyce. Přes velmi dobré odborné schopnosti a vědomosti učitelů tím byla kvalita výuky jistým způsobem limitována (to osvědčily i výsledky předběžné analýzy, která byla provedena v rámci přípravy realizace projektu E-forte samotného). Nekompetentnost učitelů v oblasti znalosti cizích jazyků zároveň brzdila rozvoj spolupráce školy se zahraničními partnery - vlivem faktu, že na škole působilo jen několik učitelů cizích jazyků, přes něž byla veškerá komunikace se zahraničním partnerem vedena, byla spolupráce v mnoha ohledech neflexibilní.. Cílová skupina projektu a její charakteristiky V návaznosti na specifika Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a jeho opatření. - Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání byly cílové skupiny projektu identifikovány jako: Učitelé. Ředitelé škol. Výchovní poradci. Poradenští pracovníci ve školství. Další odborní pracovníci ve školství na středních technických školách. 6 / 9

7 Z pohledu zaměření a cílů projektu E-forte byli jedinou cílovou skupinou projektu učitelé školy. Celkem bylo vzděláváno učitelů školy ( se vzdělávali v němčině, zbylých v angličtině)... Identifikace potřeb učitelů školy Jak již bylo uvedeno, ještě před podáním samotné projektové žádosti realizovala škola dotazníkové šetření, které identifikovalo úroveň znalostí učitelů v oblasti cizích jazyků, resp. jejich zájem se v této oblasti rozvíjet. V dotazníkovém šetření byly využity pouze uzavřené otázky s možností výběru pouze jedné varianty, celkem bylo učitelům školy položeno Učitelé školy vzdělávaní v rámci projektu E-forte otázek. Na následujících řádcích ve stručnosti přibližujeme výsledky odpovědí na čtyři hlavní otázky takto provedeného šetření:. otázka - Jakou známkou, dle klasické školní stupnice, byste ohodnotil/a Vaší současnou úroveň znalostí cizích jazyků? Učitelé měli v rámci odpovědi na tuto otázku sami ohodnotit svou současnou úroveň znalostí cizích jazyků dle klasické školní stupnice od (výborné znalosti) až po (nedostatečné znalosti). Následující tabulka zaznamenává četnost jednotlivých odpovědí a výslednou průměrnou známku za celou oslovenou skupinu. Tab. č. Úroveň současných jazykových vědomostí Indikovaná známka Četnost (výborná) 0 x (chvalitebná) 0 x (dobrá) x (dostatečná) x (nedostatečná) 8 x Průměrná známka, 7 / 9

8 Z odpovědí učitelů jasně vyplynulo, že oni sami úroveň svých jazykových vědomostí vnímají jako problematickou. Na jedné straně tato skutečnost působí s ohledem na jinak velmi vysokou odbornost těchto učitelů nepatřičně, na druhou stranu je tento fakt pochopitelný - v době, kdy procházela většina dotazovaných učitelů počátečním vzděláváním, tedy ve většině případů před 0-0 lety, nebyl na rozvoj jazykových kompetencí kladen takový důraz a ani poté, v počátcích svého profesního života, učitelé cizí jazyky nepotřebovali. Výsledky odpovědí na tuto otázku byly pro zhodnocení potřebnosti projektu naprosto zásadní.. otázka - Využíváte v současné době při přípravě na výuku a přípravě výukových materiálů cizojazyčnou odbornou literaturu, studijní texty, zahraniční internetové stránky apod.? Odpovědi na tuto otázku (varianty Ano x Ne) měly naznačit, nakolik učitelé při přípravě na výuku využívali nejrůznějších cizojazyčných zdrojů. Naprostá většina oslovených učitelů (6 %) uváděla, že při přípravě výuky cizojazyčných materiálů nevyužívá. Výsledky odpovědí na tuto otázku tak navázaly na odpovědi na otázky první a svou povahou je potvrdily - nedostatečná znalost cizího jazyka učitelům znemožňuje cizojazyčné materiály využívat. 6 % učitelů uvedlo, že cizojazyčné materiály již nějakým způsobem využívala, avšak s ohledem na hodnocení současné úrovně znalosti cizích jazyků lze považovat toto, na první pohled relativně příznivé, číslo za poněkud problematické - pokud již učitelé cizojazyčných materiálů využívají, musí se zřejmě spoléhat na pomoc nejrůznějších slovníků a překladačů. Bez dostatečných jazykových kompetencí však může být přílišné využívání těchto pomůcek zrádné - zejména v anglickém jazyce se objevují výrazy, které mohou mít v kontextu celé věty zcela jiný význam než ten, který je coby možný překlad nabídnut v rámci slovníků či překladačů. Tím může být v některých případech negativním způsobem ovlivněna kvalita připraveného materiálu na výuku a tím i kvalita vzdělávání v rámci hodiny, při níž bude takovýto materiál využit. Obdobná situace panuje i v případě využívání zdrojů v německém jazyce - zejména v odborných textech je využívána celá řada slovních složenin, které není možno bez dostatečné úrovně jazykových kompetencí objasnit pouze za využití slovníků. 8 / 9

9 . otázka - Měl/a byste zájem o zlepšení svých jazykových kompetencí v rámci specializovaného kurzu realizovaného v rámci projektu Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu? V rámci odpovědí na tuto otázku měli učitelé vyjádřit svůj zájem o účast v kurzu, který by se na úrovni realizace projektu věnoval rozvoji jejich jazykových kompetencí. Odpovědi byly zcela jednoznačné - všech jich na tuto otázku odpovědělo kladně, čímž dali najevo nejen svůj zájem o účast v tomto kurzu, ale především to, že si jsou dobře vědomi potřeby rozvoje svých jazykových kompetencí. Přes jistou sugestivnost této otázky tak byla dále podpořena ústřední myšlenka předkládaného projektu.. otázka - Pokud byste se jazykového vzdělávání zúčastnil/a, jste rozhodnut/a následně nově nabytých kompetencí využívat při přípravě výuky? I v odpovědích na tuto otázku se všichni učitelé shodli - již předem byli rozhodnuti svých potenciálně rozšířených jazykových kompetencí aktivně využívat při přípravě výuky svých kmenových předmětů... Zapojení cílové skupiny do projektových aktivit Jelikož cílovou skupinu projektu E-forte tvořili přímo samotní učitelé školy - nositele projektu, byl způsob jejich získávání velmi jednoduchý. Učitelé byli o možnosti zapojení se do projektových aktivit a vzdělávání se v cizích jazycích informování v rámci pravidelných porad pedagogického sboru školy. Pro projekt bylo vybráno učitelů pro něž představovala možnost vzdělávání se v cizích jazycích největší možný přínos. V rámci realizace jednotlivých klíčových aktivit byli učitelé kontinuálně informování o průběhu projektu - a to jak v rámci pravidelných porad, tak např. prostřednictvím, k tomu účelu zřízené, nástěnky v budově školy. 9 / 9

10 . Klíčové aktivity projektu Realizace projektu byla zajištěna prostřednictvím osmi na sebe logicky návazných klíčových aktivit. Na následujících stránkách jsou výsledky realizace stěžejních klíčových aktivit projektu podrobně popsány. Aktivity, které byly v projektu pracovně označeny jako Aktivizace projektového týmu, výběrové řízení a Závěrečné vyhodnocení a ukončení projektu nejsou v této hodnotící analýze - vzhledem ke své převážně administrativně technické povaze - blíže popisovány. Stejně tak není popisována klíčová aktivita Zpracování hodnotící analýzy - její výsledky jsou představovány tímto analytickým textem samotným. Projektové aktivity byly nastaveny s ohledem na průběh školního roku tak, aby došlo k co možná nejmenšímu ovlivnění běžné výuky na škole... Realizace vzdělávacího programu Europe for Teachers, Teachers for Europe -. fáze Skupina učitelů školy byla primárně rozdělena dle cizího jazyka jehož znalosti měly být v rámci vzdělávacího programu rozvíjeny (němčina učitelé, angličtina - učitelů), následně pak ještě byli rozděleni do pěti podskupin dle úrovně vstupních znalostí daného jazyka:. skupina - výuka angličtiny, začátečníci (počet vzdělávaných: 7). skupina - výuka angličtiny, začátečníci (počet vzdělávaných: 6). skupina - výuka angličtiny, pokročilí (počet vzdělávaných: ). skupina - výuka angličtiny, pokročilí (počet vzdělávaných: ). skupina - výuka němčiny, začátečníci (počet vzdělávaných: ) Semináře vzdělávacího programu byly realizovány vždy po hodiny týdně ( hodiny výuky, hodina domácí přípravy). Vzhledem k posunutí zahájení projektu byly semináře kumulovány. Semináře probíhaly pod vedením lektorů v odborných jazykových učebnách. Lektoři využívali na seminářích následujících metodik výuky: Prezentace - prezentace jazykového materiálu ze strany lektorů. Procvičování - aktivní práce vzdělávaných učitelů s novým materiálem, nejčastěji probíhala práce ve skupině. 0 / 9

11 Produkce - zapojení nového jazykového materiálu do reality. Prezentace individuálních úkolů - prezentace úkolů zpracovaných v rámci domácí přípravy v písemné formě či přímé prezentaci před skupinou. - dále v průběhu této aktivity vypracovávali vzdělávaní učitelé tzv. projekty - např. pojednání o odborné problematice v cizím jazyce. I tyto projekty učitelé před svou skupinou samostatně prezentovali. Jazykový koutek - během jednotlivých seminářů zaznamenávali učitelé za využití výpočetní techniky cizojazyčnou odbornou terminologii, kterou používají nebo potřebují používat ve své odbornosti a lektoři věnovali část výuky překladu, upřesnění a zařazení těchto odborných termínů do komplexu jazykového prostředí - cílem bylo, aby si účastníci mohli zařadit tato slova do svých individuálních odborných slovníků. Zároveň byl vytvářen skupinový slovník odborných výrazů. Studijní deník - jednalo se o techniku, jímž si jednotliví vzdělávaní učitelé zajišťovali zpětnou vazbu pro sebe sama - zaznamenávali si co se jim při výuce již podařilo a v čem naopak zaznamenávali přetrvávající nedostatky, které bylo nutno nadále zlepšovat. V rámci této aktivity zpracovávali vzdělávaní učitelé dotazníky zpětné vazby, kterými hodnotili efektivitu výuky - výsledky této zpětné vazby jsou popsány v kapitole.). Vzdělávaní učitelé pracovali na seminářích s odbornou literaturou jazykovými učebnicemi, které byly zakoupeny právě v rámci realizace projektu E-forte. Učitelé měli k dispozici i nově zakoupené překladové slovníky. Zpětná vazba ukázala, že semináře byly vzdělávanými učiteli hodnoceny velmi pozitivně. Kladně byl hodnocen jak průběh seminářů, tak i volené postupy lektorů i odborná literatura, se kterou se v rámci seminářů pracovalo. / 9

12 .. Výjezdové soustředění v Jesenici Místo konání soustředění - obec Jesenice - bylo vybráno na základě poptávkového řízení. Soustředění se zúčastnilo 0 vzdělávaných učitelů, zbývajících učitelů se omluvilo. Soustředění vedlo lektorů a garant. Výuka probíhala podle předem stanoveného rozvrhu sestaveného garantem. Speciálně pro toto výjezdové soustředění Průběh výuky v rámci výjezdového soustředění byly učitelé rozděleni do skupin začátečníci angličtina, pokročilí angličtina, němčina. Výuka probíhala denně ve blocích dopolední, odpolední a večerní. Kromě výuky nabídli lektoři učitelům individuální konzultační hodiny, které byly využívány především při tvorbě závěrečného projektu v cizím jazyce. Jeho zpracování bylo vždy úkolem -členné skupiny učitelů, následně jej v rámci závěrečného setkání prezentovali ostatním účastníkům. Prezentace všech projektů měly časovou dotaci cca 0 min. a byly doprovázeny powerpointovou prezentací. V rámci výjezdového soustředění byl kladen důraz na maximální možnou intenzitu výuky, která však zároveň mohla probírat v přátelské pracovní atmosféře a i díky tomu byla vzdělávanými učiteli velmi dobře hodnocena. Učitelé pracovali s učebnicemi a slovníky, výuka byla doplněna velkým množstvím her, soutěží a dalších aktivit, které zpestřily výuku a vedly k upevnění a procvičení získaných vědomostí. Přínosem soustředění byla účast externí lektorky, která se zaměřila na tématiku cizojazyčné korespondence a tvorbu životopisů. Průběh a výsledky této aktivity splnily předpoklady, se kterým byla aktivita realizována. Potvrdilo se, že intenzivní soustředěná výuka má velmi pozitivní vliv na kvalitu vzdělávání a všichni zúčastnění učitelé zaznamenali výrazný posun ve schopnosti cizí jazyk aktivně využít. / 9

13 .. Příprava realizace. fáze vzdělávacího programu "Europe for teachers, Teachers for Europe" V tomto období zajistil realizační tým projektu přípravu. fáze vzdělávacího programu "Europe for teachers, Teachers for Europe". Příprava byla spojena především se zajištěním řady administrativních úkonů a zabezpečením výukových materiálů. Zároveň bylo zahájeno poptávkové řízení na zajištění výjezdu a workshopu učitelů v Holandsku, který se následně uskutečnil v únoru 008 (viz dále). V průběhu realizace této aktivity se neobjevily žádné problémy, které by zásadním způsobem negativně ovlivnily další realizaci projektu... Realizace vzdělávacího programu Europe for Teachers, Teachers for Europe -. Fáze Aktivity druhé fáze vzdělávání se v zásadě nelišily od aktivit probíhajících ve fázi první. Dále pokračovalo jazykové vzdělávání a byly využívány i stejné metody výuky. V polovině dubna 008 bylo učitelům zúčastněným ve vzdělávacím programu zadáno zpracování závěrečné práce. Závěrečná práce měla mít za úkol ověřit nakolik jsou učitelé díky svým nově nabytým jazykovým kompetencím schopni využívat při přípravě materiálu pro výuku svých kmenových předmětů cizojazyčných zdrojů (publikací, studijních textů, internetových stránek apod.). Součástí zpracování závěrečné práce bylo i zpracování její komplexní prezentace. Po úspěšném zpracování a prezentaci Závěrečné práce bylo učitelům předáno osvědčení o absolvování certifikovaného vzdělávacího programu Europe for teachers, Teachers for Europe. Výuka přesto i nadále pokračovala - cílem bylo zajistit další kontinuální rozvoj jazykových kompetencí. Pro skupiny začátečníků byly nově dokoupeny další díly učebnice Cutting Edge vč. pracovních sešitů, slovníčků a CD. I v rámci této aktivity zpracovávali vzdělávaní učitelé dotazníky zpětné vazby, kterými hodnotili efektivitu výuky - výsledky této zpětné vazby jsou popsány v kapitole.)... Výjezd a workshop v Holandsku Cílem této aktivity bylo přivést vzdělávané učitele do cizojazyčného prostředí, kde mohli využít nabyté jazykové znalosti a dovednosti. Vzhledem k jazykové náplni skupin němčina, angličtina bylo zvoleno jako místo výjezdu právě Nizozemí. Zajištěním výjezdu byla na základě provedeného poptávkového řízení pověřena cestovní kancelář FIRO-tour a.s. Termín výjezdu byl zvolen tak, aby co nejméně narušil výuku ve škole - celkově denní výjezd se tak konal po víkendové dny, další dva dny probíhala výuka na škole v náhradním režimu. / 9

14 Výjezdu se zúčastnilo 9 osob, z toho vzdělávaných učitelů a lektorů. Na základě našeho požadavku zajistila cestovní kancelář také německy a anglicky mluvící průvodkyni, v jejíž kompetenci byly hlavně organizační záležitosti. Náplň výjezdu byla zvolena s ohledem na odborné zaměření školy (ekonomické a sociálně-právní) tak, aby Návštěva Bouman Kliniek měli účastníci výjezdu možnost získat a procvičit si odbornou slovní zásobu. Byly realizovány následující aktivity: návštěva Bouman Kliniek v Rotterdamu, kde se léčí drogově závislí. Zde byla účastníkům nabídnuta odborná přednáška předního lékaře kliniky, který se specializuje na medicínskou stránku závislostí. V následné besedě odpověděl na několik dotazů. Součástí návštěvy byla prohlídka zařízení. exkurze do pobočky Armády spásy v Amsterdamu. Zde přivítal účastníky manažer pobočky spolu s terénním pracovníkem a v zajímavém vystoupení vysvětlili principy fungování Armády spásy, metody terénní práce a rovněž odpověděli na několik dotazů. exkurze na největší květinovou burzu v Aalsmeru učitelé se měli šanci seznámit s provozem a fungováním zvláštní formy prodeje - burzou. Vzhledem k oblasti činnosti výše zmíněných institucí se manažerka projektu zajímala též o možnosti spolupráce se školou, např. formou provádění odborných praxí studentů z ČR v těchto organizacích. Bohužel v tomto ohledu se spolupráce jeví jako nerealizovatelná, jelikož v příslušných institucích je vyžadována znalost holandského jazyka, který bohužel není na VOŠ, SPgŠ a OA Most vyučován. Vedle své odborné povahy měl výjezd též svou turistickou náplň. Všechny výklady průvodce byly cíleně zajišťovány v angličtině, popř. v němčině tak, aby i v rámci těchto aktivit mohli učitelé praktikovat své znalosti cizích jazyků. Občasné problémy s porozuměním výkladu pomohla řešit průvodkyně a lektoři. Jako turistické cíle byly zvoleny: prohlídka Amsterdamu s výkladem o historii i současném rozvoji města. výlet lodí po amsterdamských grachtech. / 9

15 návštěva farmy na výrobu sýra a typických dřeváků. prohlídka skanzenu lidové architektury. procházka přímořským městečkem Volendam. Ze strany vzdělávaných učitelů byly výstupem této aktivity cizojazyčné prezentace o realizovaném výjezdu - byly připravovány jednotlivci i skupinami účastníků. Prezentace obsáhly vedle nejzajímavějších informací též fotografie a videozáznamy. / 9

16 Hodnocení stěžejních klíčových aktivit projektu, dosažené výsledky Hodnocení projektu, resp. jeho stěžejních klíčových aktivit, bylo zajištěno prostřednictvím několika dotazníkových šetření, která byla realizována přímo mezi v projektu vzdělávanými učiteli. Dotazníky zjišťovaly jak učitelé vnímali průběh realizace projektu z pohledu všech faktorů, které ovlivňovaly jejich kvalitu - lektorské zajištění, výukové pomůcky apod. V dotaznících se učitelé vyjadřovali k jednotlivým dílčím otázkám za pomoci škál, které měly podobu obvyklé školní stupnice ( = výborně = nedostatečně).. Realizace vzdělávacího programu "Europa for teachers, teachers for Europe" -. fáze. Způsob vedení výuky na seminářích Vedení výuky na seminářích hodnotilo 79 % učitelů známkou, % pak známkou. Tento poměr lze považovat za úspěšný. Pro mnoho lidí není jednoduché pracovat ve skupině, jsou spíše individualisté a zvláště pak při práci v cizím jazyce je nutné zdolat určitý stud, který je s komunikací v nemateřském jazyce v počátcích logicky spojen. Na straně druhé jsou lidé, kterým sebeprezentace před druhými nedělá nejmenší problémy. Vědomí o těchto rozdílech je důležité především pro lektory, kteří jej musí respektovat a povahu výuky tomu adekvátně přizpůsobovat. % 79% 6 / 9

17 . Využití a kvalita odborné literatura (učebnice, CD, slovníky) Odborná literatura hodnotilo 7 % učitelů známkou, 7 % učitelů známkou a 6 % známkou. Hodnocení kvality odborné literatury poukazuje na různorodost potřeb jednotlivců z hlediska požadavků na obsah a celkovou strukturu odborné literatury. Při výuce byly využívány učebnice Cutting Edge, které jsou s úspěchem využívány na mnoha jazykových školách. Pro mnoho lidí, kteří s oblibou využívají výukových materiálů s velkým množstvím obrázků, které jim umožňují nová slovíčka lépe zafixovat do paměti je tato publikace ideální. 6% 7% 7%. Vzhled a vybavenost učeben, v kterých semináře probíhají Spokojenost s učebnami byla hodnocena 6 % učitelů známkou a % známkou. Pouze % učitelů hodnotilo vzhled a vybavenost učeben známkou. % % 6% 7 / 9

18 . Kvalita a kvantita administrativních pomůcek zakoupenáých z projektu (sešity, desky apod.) Oblast administrativních pomůcek hodnotilo 7 % učitelů stupněm, % učitelů stupněm a % stupněm. Jedná se o velmi podobný poměr jako v předchozích dvou případech. Jsou lidé, pro které je organizovanost studijních materiálů prostřednictvím desek či dostatek sešitů velmi důležitá. Někteří si však dokáží své materiály vhodně zorganizovat i bez těchto prostředků. Každý má jiné požadavky co se týče kvality, kvantity a typu administrativních pomůcek, proto může být charakter jednotných pomůcek pro všechny zúčastněné v některých případech problematický. % % 7%. Realizace vzdělávacího programu "Europa for teachers, teachers for Europe" -. fáze K vyhodnocení druhé fáze realizace vzdělávacího programu bylo, obdobně jako v předchozím případě, využito čtyř škál hodnotící čtyři oblasti.. Způsob vedení výuky na seminářích Vedení výuky na seminářích bylo hodnoceno z převážné většiny jako výborné, jeden z dotazovaných hodnotil způsob výuky známkou ( ani spokojen, ani nespokojen ) a jeden hodnotil známkou ( nespokojen ). Tyto dvě hodnocení představují v celkovém kontextu relativně výrazné výjimky, které však neovlivnily celkově pozitivní vyznění výsledků této otázky. Odpovědi potvrdily, že každý má jiné představy a požadavky na výuku - jako vhodné se v tomto ohledu jeví zeptat se studujících ještě před zahájením výuky na jejich konkrétní představy. 8 / 9

19 % % 90%. Využití a kvalita odborné literatura (učebnice, CD, slovníky) Oproti výsledkům hodnocení první fáze vzdělávání se spokojenost s využitím a celkovou kvalitou odborné literatury zlepšila. Potvrzuje se, že kvalitu odborné literatury lze posuzovat z mnoha hledisek - každému vyhovují jiné nástroje výuky, starší lidé dávají přednost tištěné formě výukových materiálů, jako jsou učebnice a slovníky, mladší generace raději využívá multimediálních forem výuky jako jsou např. CD, DVD a internet (e-learning). Proto je důležité výukové materiály vždy přizpůsobovat individuálním rysům vzdělávané skupiny. 8% 8% 9 / 9

20 . Vzhled a vybavenost učeben, v kterých semináře probíhají Přes již zmíněné rozdíly v požadavcích jednotlivců na vybavenost učeben, se podařilo ve druhé fázi vzdělávání spokojenost učitelů s tímto faktorem značně zlepšit. 77 % učitelů hodnotilo učebny jako výborné. % 77%. Kvalita a kvantita administrativních pomůcek zakoupených z projektu (sešity, desky apod.) Oblast administrativních pomůcek byla 8 % učitelů hodnocena na výbornou. I tento fakt lze vzhledem k rozdílnosti potřeb jednotlivců považovat za pozitivní. 8% 8% 0 / 9

21 Celkově lze tedy výsledky realizace vzdělávacího programu Europe for teachers, teachers for Europe vyhodnotit velmi pozitivně. Při realizaci jakéhokoliv vzdělávání nikdy nelze vždy vyjít vstříc potřebám všech zúčastněných, tak tomu bylo i v rámci tohoto vzdělávacího programu - vzdělávaní učitelé však nikdy nevyjadřovali takovou nespokojenost, která by nějakým způsobem zásadněji ovlivňovala výsledky vzdělávání.. Výjezd a workshop v Holandsku Pro vyhodnocení výsledků výjezdu a workshopu v Holandsku bylo určeno 7 okruhů, dotazník vyplnilo všech učitelů, kteří byli v rámci projektu vzděláváni.. Informace poskytované před odjezdem % učitelů hodnotilo kvalitu a množství poskytnutých informací před odjezdem na výbornou. I z dalších odpovědí je patrné, že většina učitelů byla s poskytnutými informacemi spokojená. Zbytek respondentů jí hodnotil na dobré nebo dostačující úrovni, ukazuje to na různorodost potřeby informovanosti u různých respondentů. Někteří potřebují pro klidnou a spokojenou cestu znát mnoho detailních informací ohledně trasy, ubytování, stravování a některým stačí pouze vědět, kam odjíždějí. Je vždy lepší podat více informací nežli méně. 6% % % 6% / 9

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů CLIL do škol Prvky angličtiny v základní škole praktické Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více