Návod na montáž a použití. Z600 Pojízdná lešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na montáž a použití. Z600 Pojízdná lešení"

Transkript

1 Návod na montáž a použití Pojízdná

2

3 Návod na montáž a použití Obsah 1. Obecně Úvod Výrobce Konstrukční schválení Ručení Datum vydání Autorská a ochranná práva Použití v souladu s určením Použití v rozporu s určením 5 2. Montáž Bezpečnostní ustanovení Chování při práci na elektrických zařízeních s m Vztahující se bezpečnostní pokyny Technické údaje Obecné montážní předpisy Základní rozměry Značení Seznam dílů včetně závaží (viz také 5.2) Poloha jednotlivých dílů Montážní výkresy Upozornění k demontáži Předpisy o použití Předpisy o stabilitě Obecně Upevnění závaží Údržba, opravy, skladování a čištění Zkoušky konstrukčních dílů Náhradní díly Příslušenství 50 Poznámky 51

4 Návod na montáž a použití 1. Obecně 1.1. Úvod Tento návod na montáž a použití platí pouze pro popsaná v tomto návodu na montáž a použití. Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu na montáž a použití a také pravidla a směrnice pro zacházení s m se vztahují na uvedená v této dokumentaci. Provozovatele musí na vlastní odpovědnost: zajistit dodržování místních, regionálních a národních předpisů, respektovat ustanovení uvedená v návodu na montáž a použití (zákony, nařízení, směrnice atd.) pro bezpečnou manipulaci, zajistit, aby návod na montáž a použití byl pracovníkům provozovatele k dispozici a uvedené požadavky jako upozornění, výstrahy i bezpečnostní ustanovení byly dodržovány ve všech jednotlivostech Výrobce Výrobce popsaných v této dokumentaci je Firma ZARGES GmbH & Co. KG Tel.: / Odbor výstupné techniky Fax: / Postfach Weilheim Internet: Konstrukční schválení Níže uvedená byla testována úřadem: 1.4. Ručení Rozsah a doba platnosti ručení jsou stanoveny v prodejních a dodacích podmínkách výrobce. Pro garanční nároky plynoucí z nedostatků v dokumentaci je vždy určující návod na montáž a použití platný v době dodání (viz část 1.5). Vedle prodejních a dodacích podmínek platí: Ručení se nevztahuje na škody na dodaném, ke kterým došlo z jednoho nebo několika z níže uvedených důvodů: Neznalost nebo nedodržení tohoto návodu na montáž a použití Nedostatečně kvalifikovaní nebo nedostatečně vyškolení pracovníci provozovatele Použití jiných než originálních náhradních dílů. Provozovatel musí na vlastní odpovědnost zajistit, aby byla dodržena bezpečnostní ustanovení podle části 5, aby bylo vyloučeno použití v rozporu s určením (viz část 1.8) i chybná montáž a nepřípustné provozování a aby bylo dále zajištěno použití v souladu s určením (viz část 1.7) a aby byla provozována podle smluvně dohodnutých podmínek pro jejich nasazení.

5 Návod na montáž a použití 1.5. Datum vydání Datum vydání tohoto návodu na montáž a použití v německém jazyce je 01. říjen Autorská a ochranná práva Autorské právo na tento návod na montáž a použití náleží výrobci. Dále jsou vyhrazena všechna práva, zvláště pro případ udělení patentu nebo zápisu užitného vzoru. Protiprávní jednání, která jsou v rozporu s výše uvedenými údaji, mají za následek povinnou náhradu škody! 1.7. Použití v souladu s určením Lešení uvedená v tomto návodu na montáž a použití se smí používat jako jen podle předpisů EN 1004 a podle modelového přehledu v tomto návodu na montáž a použití Použití v rozporu s určením Použití odlišné od určení - tedy odchýlení od údajů uvedených v části 1.7 pro dokumentovaná v tomto návodu na montáž a použití - platí jako použití v rozporu s určením ve smyslu ProdSG (stav ze dne ). To se také vztahuje na nerespektování norem a směrnic uvedených v tomto návodu na montáž a použití.

6 6 Návod na montáž a použití 2. Montáž 2.1. Bezpečnostní ustanovení 1. Pro stabilitu, budování a používání uvedených platí předpisy PEN 1004 "Pojízdné pracovní plošiny". 2. Montovat a používat smí jen osoby, které jsou seznámeny s tímto návodem na montáž a použití. 3. Pro montáž a demontáž jsou potřeba minimálně dvě osoby. 4. Smí se používat jen nepoškozené a bezchybné originální díly systému výrobce, na které se vztahuje zkušební atest. Před použitím se musí zkontrolovat správné sestavení všech dílů a jejich funkčnost. 5. Maximální výšky plošiny jsou dle EN-1004 omezeny na 8 m venku a 12 m v ze všech stran uzavřeném prostoru. U popsaného v tomto návodu na montáž a použití činí maximální plošiny v ze všech stran uzavřeném prostoru 10 m. 6. Používat zvedací zařízení na je nepřípustné. 7. První plošina se smí nacházet ve výšce maximálně 4,40 m nad zemí. Vzdálenost mezi dalšími plošinami smí činit maximálně 4 m. Plošiny musí být od sebe vzdáleny minimálně 1,70 m. 8. Při montáži a demontáži se musí v odstupech 2 m jako montážní pomůcka celoplošně vyložit plošiny nebo fošny. Při použití fošen musí tyto přečnívat přes na každé straně o 500 mm. Je zakázáno používat zábradlí a vzpěry jako zajišťovací bod a také pro montáž a demontáž. 9. Je přípustné postavit jen kolmo na horizontálně rovný, dostatečně nosný podklad. Případně je nutné použít podložky rozkládající zatížení. 10. Informace k použití pojízdných nosníků, vyvažovacích závaží, výložníků a distančních rozpěrek od stěny, pro zajištění stability, naleznete v tomto návodu na montáž a použití. 11. Je dovoleno pracovat na pracovní plošině jen s úplnou trojdílnou boční ochranou, tj. rám zábradlí, ochrana v úrovni kolen a lemující prkna kolem dokola. Na meziplošinách nejsou lemující prkna kolem dokola nutná. 12. Není dovoleno pracovat na několika pracovních plošinách současně. 13. Pro montáž ke stěně lze vedle vyvažovacího závaží použít distanční rozpěrky od stěny (příslušenství, obj. č ).

7 Návod na montáž a použití 14. Přípustné zatížení činí při rovnoměrně rozloženém zatížení 2,0 kn/m² (dle EN skupina 3). 15. Všechna vodící kolečka se musí zaaretovat stisknutím brzdové páky. Brzdové páky se smí uvolnit jen pro pojíždění. 16. Při pojíždění se nesmí na plošině nacházet ani osoby ani materiál nebo nástroje. Nesmí dojít k nárazu. Pojíždět m je možné jen ručně v podélném nebo diagonálním směru na pevném, rovném podkladu bez překážek. Při pojíždění se nesmí překročit normální rychlost chůze. 17. Je zakázáno posunovat pomocí vozidel (např. vidlicových zdvižných vozíků). Lešení se nesmí vidlicovým zdvižným vozíkem ani nadzvedávat ani posunovat. 18. Plocha, po které pojíždí, musí být schopna vynést jeho hmotnost. 19. Při venkovním použití nebo při použití v otevřených budovách je nutné přesunout při síle větru nad 6 (podle Beaufortovy stupnice), při nadcházející vichřici a při skončení práce do úseku chráněného před větrem nebo jej jiným vhodným opatřením (např. zakotvením) zajistit proti překlopení. Překročení síly větru 6 (12 m/s) se pozná podle citelného odporu při chůzi. 20. Při použití zakotvení spolu s hmoždinkovými spoji je nutné respektovat "Prospekt k upevnění hmoždinek pro zakotvení fasádových " (k dostání v nakladatelství Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, Köln - obj.č. ZH 1/500). 21. Je nepřípustné přemosťovat k budovám fošnami atd. Lešení se nesmí používat jako schodiště, aby se z něj přecházelo na jiné konstrukce. 22. Před použitím je třeba zkontrolovat vertikální vyrovnání, příp. je opravit. Dále je nutné zkontrolovat, zda montáž byla provedena řádně a kompletně dle části Pokud budou použity výložníky, musí být upevněny pod příčkou. Zajištění výložníků proti deformaci musí být vždy instalována.

8 Návod na montáž a použití 2.2. Chování při práci na elektrických zařízeních s m Práce na nechráněných zařízeních pod napětím nebo v jejich blízkosti se smí vykonávat za použití, pouze když část zařízení je odpojena od napětí, část zařízení je zabezpečena proti opětovnému zapnutí, byla zjištěna nepřítomnost napětí v části zařízení, část zařízení je zapojena nakrátko zemnicí kolejnicí a část zařízení je ohrazena vůči sousedním dílům pod napětím Vztahující se bezpečnostní pokyny Na zkoušení, montáž a použití se vztahuje ustanovení BGI 663 "Návod pro zacházení s pracovním a ochranným m" Pro použití elektrických přístrojů na platí ustanovení BGR 165 a BGI 594 (dříve ZH 1/228) "Bezpečnostní pravidla pro použití elektrických provozních prostředků při zvýšeném ohrožení proudem" Technické údaje Standardní skládací, s resp. bez montážní jednotky 0,75 m / 1,35 m x 1,8 m Schváleno dle EN 1004 Skupina 3 Přípustné zatížení podle skupiny /m² Celkové zatížení maximálně 270 / 486 Zatížitelnost plošiny maximálně 270 / 486 Maximální plošiny 0,95 m Standardní pojízdné s pojízdným nosníkem 0,75 m x 1,8 m Schváleno dle EN 1004 Skupina 3 Přípustné zatížení podle skupiny /m² Celkové zatížení maximálně 270 Zatížitelnost plošiny maximálně 270 Maximální plošiny 5,35 m Pojízdné s pojízdným nosníkem, normální provedení 0,75 m x 1,8 m / 2,5 m / 3,0 m Schváleno dle EN 1004 Skupina 3 Přípustné zatížení podle skupiny /m² Celkové zatížení maximálně 270 / 375 / 450 Zatížitelnost plošiny maximálně 270 / 375 / 450 Maximální plošiny 11,65 m Pojízdné s pojízdným nosníkem, široké provedení 1,35 m x 1,8 m / 2,5 m / 3,0 m Schváleno dle EN 1004 Skupina 3 Přípustné zatížení podle skupiny /m² Celkové zatížení maximálně 486 / 675 / 810 Zatížitelnost plošiny maximálně 486 / 675 / 810 Maximální plošiny 11,65 m

9 Návod na montáž a použití Pojízdné s výložníky, normální provedení 0,75 m x 1,8 m / 2,5 m / 3,0 m Schváleno dle EN 1004 Skupina 3 Přípustné zatížení podle skupiny /m² Celkové zatížení maximálně 270 / 375 / 450 Zatížitelnost plošiny maximálně 270 / 375 / 450 Maximální plošiny 11,45 m Pojízdné s výložníky, široké provedení 1,35 m x 1,8 m / 2,5 m / 3,0 m Schváleno dle EN 1004 Skupina 3 Přípustné zatížení podle skupiny /m² Celkové zatížení maximálně 486 / 675 / 810 Zatížitelnost plošiny maximálně 486 / 675 / 810 Maximální plošiny 11,45 m Skládací, normální provedení 0,75 m x 1,8 m Schváleno dle EN 1004 Skupina 3 Přípustné zatížení podle skupiny /m² Celkové zatížení maximálně 270 Zatížitelnost plošiny maximálně 270 Maximální plošiny 11,65 m Skládací, široké provedení 1,35 m x 1,8 m Schváleno dle EN 1004 Skupina 3 Přípustné zatížení podle skupiny /m² Celkové zatížení maximálně 486 Zatížitelnost plošiny maximálně 486 Maximální plošiny 11,65 m Skládací, extra široké provedení 1,9 m x 2,5 m Schváleno dle EN 1004 Skupina 3 Přípustné zatížení podle skupiny /m² Celkové zatížení maximálně 950 Zatížitelnost plošiny maximálně 950 Maximální plošiny 10,35 m Standardní pojízdné s šikmými nástupy 1,35 m x 1,8 m Schváleno dle EN 1004 Skupina 3 Přípustné zatížení podle skupiny /m² Celkové zatížení maximálně 486 Zatížitelnost plošiny maximálně 486 Maximální plošiny 10,35 m

10 10 Návod na montáž a použití 2.5. Obecné montážní předpisy Obr. 1. Obr Montáž násuvného rámu na pojízdný nosník ê ê î 2. Montáž vodícího kolečka, s čepem na pojízdný nosník Obr. 3. Obr. 4. è é ç 3. Montáž vodícího kolečka, s vřetenem na pojízdném nosníku Obr. 5. Obr î é Montáž diagonální vzpěry První diagonály vždy začínají na 1. příčce zdola!!! Pak diagonály jdou střídavě křížem nahoru po podélné straně. Obr. 7. Obr. 8. ê ê 5. Montáž horizontálních vzpěr ê Obr. 10. ê ê Obr. 9.

11 Návod na montáž a použití Montáž základních vzpěr u pojízdných s pojízdným nosníkem Použití od výšky plošiny 4 m. Obr. 11. ê 7. Montáž plošiny Jako montážní pomůcku je třeba vestavět fošny nebo Plošina slouží jako stanoviště pro další montáž (srov. část 2.1 č. 7). Po dokončení je nutné všechny montážní pomůcky odstranit (fošny apod.). Obr. 12. Obr. 13. Obr. 14. ê ê max. ì 0,5m Montáž zábradlí Pro obr. 15: Zábradlí pro meziplošinu Pro obr. 16: Zábradlí pro pracovní plošinu (nejvyšší plošinu) Obr. 15. Obr. 16. î é ê î 9. Montáž rámu zábradlí! Obr. 17. Obr. 18. ê ê 10. Montáž okrajových prken (podélné prkno, příčné prkno) î ê ê Obr. 19. Obr. 20.

12 12 Návod na montáž a použití 11. Vyrovnání Po sestavení základního modulu je třeba jej vyrovnat pomocí vodováhy. Pokud má být až po svém sestavení zasunuto na místo použití, je nezbytně nutné provést na stanovišti novou kontrolu vyrovnání. Obr. 21. Obr Montáž výložníků Jen u pojízdných s výložníky ( ). Obr. 23. Obr ë 3. î Obr. 25. Obr Montáž stěnových kotev Obr. 27. Obr. 28.

13 Návod na montáž a použití Základní rozměry šířka 0,75 m 1,35 m 1,9 m délka 1,8 m 2,5 m 3,0 m 1,8 m 2,5 m 3,0 m 2,5 m a 1,8 m 2,5 m 3,0 m 1,8 m 2,5 m 3,0 m 2,5 m b 0,75 m 0,75 m 0,75 m 1,35 m 1,35 m 1,35 m 1,9 m c 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m d 2,5 m 2,5 m 2,5 m 3,25 m 3,25 m 3,25 m - e 2,8 m 3,5 m 4,0 m 2,8 m 3,5 m 4,0 m -

14 14 Návod na montáž a použití 2.7. Značení Typový štítek Výr. č. max. příp. zatížení max. plošiny kód EAN

15 Návod na montáž a použití Seznam dílů včetně závaží (viz také 5.2) Seznam dílů obsahuje název jednotlivých dílů, příslušné hmotnosti, výr. č. jednotlivých dílů, počet jednotlivých dílů, které jsou obsaženy v kompletním a výr. č. kompletního. Dále jsou uvedena závaží potřebná pro každé. Standardní skládací, s montážní jednotkou resp. bez ní 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80 cca [m] 2,95 3,50 2,95 3,50 Kusovník Jednotka skládacího 0,75 m x 1,8 m Jednotka skládacího 1,35 m x 1,8 m Plošina s poklopem Plošina bez poklopu Horizontální vzpěra Rám zábradlí 1 m, 0,75 m široký Rám zábradlí 1 m, 1,35 m široký Vodící kolečko Ø125 mm se zajišťovací brzdou Vyvažovací závaží při použití uvnitř i venku není nutné! Standardní pojízdné s pojízdným nosníkem 0,75 x 1,80 cca [m] 4,10 5,40 6,20 7,35 Kusovník Násuvný rám 1 m Násuvný rám 2 m Rám zábradlí 1 m Zábradlí Plošina s poklopem Příčné prkno Podélné prkno Diagonální vzpěra Horizontální vzpěra Pojízdný nosník 1,50 m včetně 2 vodících koleček Ø125 mm Vodící kolečko Ø125 mm s čepem Závaží Použití uvnitř Použití venku středová montáž Počet závaží nad každým vodicím kolečkem boční montáž 1) D 1/2 2/4 3/ středová montáž boční montáž 1) D 1/2 2/4 X 1) U boční montáže je vyšší vyvážení závažím na straně odvrácené od stěny. K (pracovní 4,10 m): Vyvažovací závaží se snižuje na 1 na jedno vodící kolečko, když se použijí pojízdné nosníky. V případě více než 4 závaží na jedno vodicí kolečko je nutné navíc použít násuvné trubky (42919). Dodržujte předpisy pro vyvažovací závaží v návodu na montáž a použití! X: není přípustné! D: technicky není možné

16 16 Návod na montáž a použití Pojízdné s pojízdným nosníkem, normální provedení 1) Kusovník Násuvný rám 1 m Násuvný rám 2 m Rám zábradlí 1 m Zábradlí Plošina s poklopem Příčné prkno Podélné prkno Diagonální vzpěra Horizontální vzpěra Základní vzpěra Pojízdný nosník, 2 m Vodící kolečko Ø200 mm Stupátko Trojúhelníkový výložník Závaží Použití ve vnitřním prostoru středová montáž boční montáž 2) boční montáž 3) Použití ve venkovním prostoru cca [m] Obj. č. 4, D D 6 D D 5, /1 D 1 D D 6, /2 D 2 2/2 D 7, /3 D 3 3/4 D 8, /4 D 5 5/6 D 9, X 0 X X 1/1 10, X 1/1 X X X 11, X 1/1 X X X 12, X 2/2 X X X 13, X 2/2 X X X cca [m] Obj. č , D D 6 D D 5, /1 D 0 0/1 D 6, /2 D 1 0/3 D 7, /3 D 3 1/5 D 8, /4 D 5 2/7 D 9, /5 D 7 5/10 D 10, X 0 X X X 11, X 0 X X X 12, X 0 X X X 13, X 1/1 X X X cca [m] Obj. č , D D 7 D D 5, /1 D 0 0/2 D 6, /2 D 1 0/4 D 7, /3 D 3 1/6 D 8, /4 D 6 3/8 D 9, /5 D 8 X D 10, /5 D X X X 11, /6 D X X X 12, X 0 X X X 13, X 0 X X X 1) S max. vysunutými vodícími kolečky (rozsah nastavení: 0,30 m) 2) U boční montáže bez výložníků je nižší vyvážení závažím na straně pojízdného nosníku, na kterou bylo posunuto. 3) U boční montáže s výložníky je vyšší vyvážení závažím na straně výložníků. V případě více než 4 závaží na jedno vodicí kolečko je nutné navíc použít násuvné trubky (42919). Dodržujte předpisy pro vyvažovací závaží v návodu na montáž a použití! X: není přípustné! D: technicky není možné 0,75 x 1,8 0,75 x 2,5 0,75 x 3, Počet závaží nad každým vodicím kolečkem středová montáž boční montáž 2) boční montáž 3)

17 Návod na montáž a použití 17 Pojízdné s pojízdným nosníkem, široké provedení 1) Kusovník Násuvný rám 1 m Násuvný rám 2 m Rám zábradlí 1 m Zábradlí Plošina s poklopem Plošina bez poklopu Příčné prkno Podélné prkno Diagonální vzpěra Horizontální vzpěra Základní vzpěra Pojízdný nosník, 2 m Vodící kolečko Ø200 mm Stupátko Trojúhelníkový výložník Závaží Použití ve vnitřním prostoru středová montáž boční montáž 2) boční montáž 3) Použití ve venkovním prostoru cca [m] Obj. č. 4, D D 2 D 5, D D 4 D 6, D 2 2 7, D 5 5 8, D 7 7 9, D , D X X 11, X 1/0 X X 12, X 1/0 X X 13, X 2/1 X X cca [m] Obj. č , D D 2 D 5, D D 4 D 6, D 1 0/2 7, /0 D 3 1/4 8, /2 D 5 3/6 9, /2 D 7 5/8 10, /3 D X X 11, /4 D X X 12, /5 D X X 13, X 1/0 X X cca [m] Obj. č , D D 2 D 5, D D 5 D 6, D 1 0/2 7, /1 D 3 2/4 8, /1 D 5 4/7 9, /2 D 8 6/9 10, /3 D X X 11, /3 D X X 12, /4 D X X 13, /5 D X X 1) S max. vysunutými vodícími kolečky (rozsah nastavení: 0,30 m) 2) U boční montáže bez výložníků je nižší vyvážení závažím na straně pojízdného nosníku, na kterou bylo posunuto. 3) U boční montáže s výložníky je vyšší vyvážení závažím na straně výložníků. V případě více než 4 závaží na jedno vodicí kolečko je nutné navíc použít násuvné trubky (42919). Dodržujte předpisy pro vyvažovací závaží v návodu na montáž a použití! X: není přípustné! D: technicky není možné 1,35 x 1,8 1,35 x 2,5 1,35 x 3, Počet závaží nad každým vodicím kolečkem středová montáž boční montáž 2)

18 18 Návod na montáž a použití Pojízdné s výložníky, normální provedení 1) Kusovník Násuvný rám 1 m Násuvný rám 2 m Rám zábradlí 1 m Zábradlí Plošina s poklopem Příčné prkno Podélné prkno Diagonální vzpěra Horizontální vzpěra Základní vzpěra Trojúhelníkový výložník Vodící kolečko Ø200 mm Stupátko Závaží Použití uvnitř Použití venku cca [m] Obj. č. 4, , , , , , , , X 12, X 13, X cca [m] Obj. č , , , , , , X 10, X 11, X 12, X 13, X cca [m] Obj. č , , , , , , X 10, X 11, X 12, X 13, X 1) S max. vysunutými vodícími kolečky (rozsah nastavení: 0,30 m) V případě více než 4 závaží na jedno vodicí kolečko je nutné navíc použít násuvné trubky (42919). Dodržujte předpisy pro vyvažovací závaží v návodu na montáž a použití! X: není přípustné! 0,75 x 1,8 0,75 x 2,5 0,75 x 3, Počet vyvažovacích závaží na vodící kolečko; upevnění na výložníku

19 Návod na montáž a použití 19 Pojízdné s výložníky, široké provedení 1) Kusovník Násuvný rám 1 m Násuvný rám 2 m Rám zábradlí 1 m Zábradlí Plošina s poklopem Plošina bez poklopu Příčné prkno Podélné prkno Diagonální vzpěra Horizontální vzpěra Základní vzpěra Trojúhelníkový výložník Vodící kolečko Ø200 mm Stupátko Závaží Použití uvnitř Použití venku cca [m] Obj. č. 4, , , , , , , X 11, X 12, X 13, X cca [m] Obj. č , , , , , , , X 11, X 12, X 13, X cca [m] Obj. č , , , , , , , X 11, X 12, X 13, X 1) S max. vysunutými vodícími kolečky (rozsah nastavení: 0,30 m) V případě více než 4 závaží na jedno vodicí kolečko je nutné navíc použít násuvné trubky (42919). Dodržujte předpisy pro vyvažovací závaží v návodu na montáž a použití! X: není přípustné! 1,35 x 1,8 1,35 x 2,5 1,35 x 3, Počet vyvažovacích závaží na vodící kolečko; upevnění na výložníku

20 20 Návod na montáž a použití Skládací, normální a široké provedení 1) Kusovník Jednotka sklápěcího rámu Násuvný rám 1 m Násuvný rám 2 m Rám zábradlí 1 m Zábradlí Plošina s poklopem Plošina bez poklopu Příčné prkno Podélné prkno Diagonální vzpěra Horizontální vzpěra Základní vzpěra Trojúhelníkový výložník Vodící kolečko Ø125 mm Stupátko Závaží Použití uvnitř Použití venku cca [m] Obj. č. 3, , , , , , , , X 11, X 12, X 13, X cca [m] Obj. č , , , , , , , , X 11, X 12, X 13, X 0,75 x 1,8 0,75 x 1, Počet vyvažovacích závaží na vodící kolečko; upevnění na výložníku 1) S max. vysunutými vodícími kolečky (rozsah nastavení: 0,30 m) V případě více než 4 závaží na jedno vodicí kolečko je nutné navíc použít násuvné trubky (42919). Dodržujte předpisy pro vyvažovací závaží v návodu na montáž a použití! X: není přípustné!

21 Návod na montáž a použití 21 Skládací, extra široké provedení 1,90 x 2,50 cca [m] 1) 4,50 6,45 8,40 10,40 12,35 Kusovník Jednotka sklápěcího rámu Násuvný rám 2 m Rám zábradlí 1 m Zábradlí Plošina s poklopem Plošina bez poklopu Příčné prkno Podélné prkno Diagonální vzpěra Trojúhelníkový výložník Vodící kolečko Ø200 mm s vřetenem Stupátko Závaží Počet závaží nad každým vodicím kolečkem Použití uvnitř Použití venku X X 1) S max. vysunutými vodícími kolečky (rozsah nastavení: 0,30 m) K (pracovní 8,40 m): Vyvažovací závaží odpadají, když se použijí 4 výložníky. V případě více než 4 závaží na jedno vodicí kolečko je nutné navíc použít násuvné trubky (42919). Dodržujte předpisy pro vyvažovací závaží v návodu na montáž a použití! X: není přípustné! Pojízdné s šikmým nástupem 1,35 x 1,80 cca [m] 1) 4,50 6,45 8,40 10,40 12,35 Kusovník Vstupní rám Násuvný rám 2 m Rám zábradlí 1 m Zábradlí Plošina s poklopem Plošina bez poklopu Příčné prkno Podélné prkno Výstup Madlo Madlo horní Diagonální vzpěra Horizontální vzpěra Trojúhelníkový výložník Vodící kolečko Ø200 mm s vřetenem Stupátko Závaží Počet závaží nad každým vodicím kolečkem Použití uvnitř Použití venku X X 1) S max. vysunutými vodícími kolečky (rozsah nastavení: 0,30 m) Dodržujte předpisy pro vyvažovací závaží v návodu na montáž a použití! X: není přípustné!

22 22 Návod na montáž a použití 2.9. Poloha jednotlivých dílů Násuvný rám 1,00 m Příčné okrajové prkno Podélné okrajové prkno Sklopná jednotka Zábradlí Násuvný rám 2,00 m Plošina s průlezem Výložník Stupátko Horizontální vzpěra Diagonální vzpěra Pojízdný nosník Základní vzpěra

23 Návod na montáž a použití Montážní výkresy Standardní skládací, s montážní jednotkou resp. bez ní 0,75 x 1,80 m cca 2,95 m 1,65 m 0,95 m cca 35, ,75 x 1,80 m cca 3,50 m 2,55 m 1,50 m cca 48, ,35 x 1,80 m cca 2,95 m 1,65 m 0,95 m cca 52, ,35 x 1,80 m cca 3,50 m 2,55 m 1,50 m cca 67,

24 24 Návod na montáž a použití Standardní pojízdné, s pojízdným nosníkem 0,75 x 1,80 m cca 4,10 m 3,10 m 2,10 m cca 68, ,75 x 1,80 m cca 5,40 m 4,40 m 3,40 m cca 108, ,75 x 1,80 m cca 6,20 m 5,20 m 4,20 m cca 113, ,75 x 1,80 m cca 7,35 m 6,35 m 5,35 m cca 145,

25 Návod na montáž a použití 25 Pojízdné s pojízdným nosníkem, normální provedení cca 4,50 m 3,50 m 2,50 m 92,4 103,1 114, cca 5,80 m 4,80 m 3,80 m 164,9 176,4 188, cca 6,65 m 5,65 m 4,65 m 181,5 194,9 208, cca 7,75 m 6,75 m 5,75 m 213,1 233,2 254,

26 26 Návod na montáž a použití cca 8,60 m 7,60 m 6,60 m 223,5 244,6 266, cca 9,75 m 8,75 m 7,75 m 251,7 258,6 281, cca 10,75 m 9,75 m 8,75 m 257,0 278,8 286, cca 11,70 m 10,70 m 9,70 m 293,7 323,2 339,

27 Návod na montáž a použití 27 cca 12,55 m 299,0 10,55 m 328,5 359,9 11,55 m cca 13,65 m 312,2 11,65 m 342,5 374,8 12,65 m

28 28 Návod na montáž a použití Pojízdné s pojízdným nosníkem, široké provedení cca 4,50 m 3,50 m 2,50 m 114,9 129,5 145, cca 5,60 m 4,60 m 3,60 m 131,9 147,3 164, cca 6,65 m 5,65 m 4,65 m 210,8 229,1 246, cca 7,75 m 6,75 m 5,75 m 258,6 288,6 317,

29 Návod na montáž a použití 29 cca 8,60 m 7,60 m 6,60 m 272,0 302,9 332, cca 9,75 m 8,75 m 7,75 m 289,0 320,7 350, cca 10,55 m 9,55 m 8,55 m 297,2 328,9 359, cca 11,70 m 10,70 m 9,70 m 365,1 394,5 436,

30 30 Návod na montáž a použití cca 12,55 m 299,0 10,55 m 328,5 359,9 11,55 m cca 13,65 m 312,2 11,65 m 342,5 374,8 12,65 m

31 Návod na montáž a použití 31 Pojízdné s výložníky, normální provedení cca 4,50 m 3,50 m 2,50 m 92,4 103,1 114, cca 5,60 m 4,60 m 3,60 m 135,5 147,0 159, cca 6,45 m 5,45 m 4,45 m 145,9 158,3 171, cca 7,60 m 6,60 m 5,60 m 177,5 196,6 217,

32 32 Návod na montáž a použití cca 8,40 m 7,40 m 6,40 m 187,9 207,9 229, cca 9,55 m 8,55 m 7,55 m 208,7 230,6 253, cca 10,40 m 9,40 m 8,40 m 214,0 235,8 258, cca 11,50 m 10,50 m 9,50 m 250,7 280,2 311,

33 Návod na montáž a použití 33 cca 12,35 m 256,0 10,35 m 285,5 316,9 11,35 m cca 13,45 m 269,2 11,4 5 m 299,5 331,8 12,45 m

34 34 Návod na montáž a použití Pojízdné s výložníky, široké provedení cca 4,50 m 3,50 m 2,50 m 152,0 167,6 182, cca 5,60 m 4,60 m 3,60 m 169,0 185,5 201, cca 6,45 m 5,45 m 4,45 m 212,2 229,6 246, cca 7,60 m 6,60 m 5,60 m 260,1 289,1 317,

35 Návod na montáž a použití 35 cca 8,40 m 7,40 m 6,40 m 273,5 303,3 332, cca 9,55 m 8,55 m 7,55 m 298,0 329,7 359, cca 10,40 m 9,40 m 8,40 m 306,2 337,9 368, cca 11,50 m 10,50 m 9,50 m 359,2 403,5 445,

36 36 Návod na montáž a použití cca 12,35 m 367,4 10,35 m 411,7 454,0 11,35 m cca 13,45 m 384,4 11,45 m 429,5 472,7 12,45 m

37 Návod na montáž a použití 37 Skládací, normální a široké provedení 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80 cca 3,85 m 2,85 m 1,85 m 70,3 89, ,75 x 1,80 1,35 x 1,80 cca 5,00 m 4,00 m 3,00 m 99,8 123, ,75 x 1,80 1,35 x 1,80 cca 5,80 m 4,80 m 3,80 m 134,9 132, ,75 x 1,80 1,35 x 1,80 cca 6,95 m 5,95 m 4,95 m 171,6 214,

38 38 Návod na montáž a použití 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80 cca 7,80 m 6,80 m 5,80 m 176,9 223, ,75 x 1,80 1,35 x 1,80 cca 8,90 m 7,90 m 6,90 m 190,1 240, ,75 x 1,80 1,35 x 1,80 cca 9,75 m 8,75 m 7,75 m 210,5 263, ,75 x 1,80 1,35 x 1,80 cca 10,85 m 9,85 m 8,85 m 242,0 311,

39 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80 9,70 m cca 11,70 m 252,5 324,5 10,70 m ,75 x 1,80 1,35 x 1,80 10,80 m cca 12,80 m 261,0 336,3 11,80 m Návod na montáž a použití 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80 11,65 m 39 cca 13,65 m 271,0 349,7 12,65 m

40 40 Návod na montáž a použití Skládací, extra široké provedení 1,90 x 2,50 2,50 m cca 4,50 m 162,2 1,90 x 2,50 4,45 m cca 6,45 m 201,5 1,90 x 2,50 6,40 m cca 8,40 m 306,0 3,50 m ,45 m ,40 m ,90 x 2,50 cca 10,40 m 9,40 m 8,40 m ,90 x 2,50 cca 12,35 m 11,35 m 10,35 m 467,

41 Návod na montáž a použití 41 Pojízdné s šikmými výstupy 1,35 x 1,80 2,50 m cca 4,50 m 123,7 1,35 x 1,80 4,45 m cca 6,45 m 206,2 1,35 x 1,80 6,40 m cca 8,40 m 258,9 3,50 m ,45 m ,40 m ,35 x 1,80 cca 10,40 m 9,40 m 8,40 m 311, ,35 x 1,80 cca 12,35 m 11,35 m 10,35 m 364,

42 42 Návod na montáž a použití 3. Upozornění k demontáži Demontáž sestaveného probíhá opačným postupem než montáž. Při tom je nutné předem znovu zbudovat plošiny nebo fošny potřebné pro montážní pracovníky jako stanoviště a celoplošně je vyložit. V žádném případě se nesmí části (vzpěry, plošiny apod.) demontovat, dokud nebyly nad nimi ležící roviny úplně demontovány. 4. Předpisy o použití 1. Výstup na pracovní plošinu smí probíhat pouze zevnitř. 2. Je nepřípustné se během prací zapírat o boční ochranu. 3. Je nepřípustné skákat na výplních podlážek. 4. Nesmí se vytvářet žádná horizontální zatížení, např. při pracích na navazujících konstrukcích, která by mohla mít za následek překlopení. 5. Při použití v průchozích budovách, na neopláštěných budovách nebo na rozích budov zvláště respektujte podmínky vzhledem k větru, aby se předešlo překlopení. 6. Je zakázáno zvyšovat výšku použitím žebříků, beden nebo jiných zařízení. 7. Nástroje a materiály se smí podávat jen směrem nahoru. Při tom vždy berte ohled na hmotnost nástrojů a materiálů, aby se pracovní plošina nepřetížila. Osoba podávající břemeno nahoru smí břemeno pustit, až když osoba přebírající břemeno je bezpečně drží v rukou. 8. S m s vodícími kolečky lze po sestavení později zajet na stanoviště (spád podkladu nesmí být vyšší než 3 %). Nesmí dojít k nárazu. Po přesunu je nutné znovu zkontrolovat vyrovnání. 9. Při přesunu dávejte vždy pozor na to, aby nedošlo ke kontaktu s žádnými vodivými částmi zařízení pod napětím. 10. S elektrickými přístroji (vrtačkami apod.) se smí pracovat na jen s ochranným nízkým napětím (48 V), s ochranným rozpojením (rozdělovací trafo) nebo když jsou napojeny přes ochranný vypínač proti chybnému proudu s chybným proudem 30 ma. Musí být respektovány předpisy BGI 594 (dříve ZH 1/228). 11. Nástroje a materiály se musí ukládat na pracovní plošinu tak, aby po boku zůstalo volných 20 cm pracovní plošiny jako průchod.

43 Návod na montáž a použití Předpisy o stabilitě 5.1. Obecně Stabilitu zajišťují pojízdné nosníky a výložníky. Ty je však nutné podle místa použití (vnitřní / venkovní prostor) navíc vyvážit závažím. Správné vyvažovací závaží naleznete prosím v seznamech dílů (bod. 2.8) Upevnění závaží Místo upevnění a množství vyvažovacích závaží záleží na druhu montáže a výšce plošiny. Přesné množství vyvažovacích závaží naleznete prosím v seznamech dílů v části 2.8 (spodní část tabulek). Vyvažovací závaží nasaďte do uchycení na vodících kolečkách, viz k tomu obr. dole. U, které vyžadují vyšší počet vyvažovacích závaží, je možné uchycení na pojízdných nosnících prodloužit násuvnými trubkami (příslušenství, obj. č ). U konstrukce bez pojízdných nosníků se musí používat vyvažovací závaží k našroubování (obj. č ). Vyvažovací závaží se upevní na výložníky (pokud možno za úpatím). Vyvažovací závaží : Vyvažovací závaží : Údržba, opravy, skladování a čištění Prodlužovací trubka : Čistit je možné vodou s přísadou běžného čisticího prostředku. V případě znečištění barvou je lze odstranit terpentýnem. Čisticí prostředky se nesmí dostat do půdy, použité čisticí tekutiny se musí zlikvidovat podle platných předpisů na ochranu životního prostředí. Mazání pohyblivých částí Všechny pohyblivé části (vřeteno, uložení vodících koleček, uzávěry) mažte běžným olejem. Pro použití v zimě používejte řídkotekutý olej. Přebytečný olej otřete, olej se nesmí dostat na pochůzné plochy - nebezpečí uklouznutí. Čisticí utěrky znečistěné olejem likvidujte podle platných předpisů na ochranu životního prostředí. Skladování Konstrukční díly musí být skladovány tak, aby bylo vyloučeno jejich poškození. Konstrukční díly musí být skladovány chráněny před klimatickými vlivy. Během přepravy na místo skladování nebo z něj musí být konstrukční díly zabezpečeny proti sesunutí a narážení na sebe a také pádu. Při vykládání se konstrukčními díly nesmí házet.

44 44 Návod na montáž a použití 5.4. Zkoušky konstrukčních dílů Jestliže je zjištěn defekt, nesmí se příslušný díl již použít. Násuvný rám / pojízdný nosník Zkontrolujte na výskyt deformace, promáčknutí a vytváření trhlin. Vzpěry (diagonální / zábradlí) Zkontrolujte na výskyt deformace, promáčknutí, vytváření trhlin a funkčnost uzávěrů. Plošina Zkontrolujte na výskyt deformace, promáčknutí, vytváření trhlin a funkčnost uzávěrů. Zkontrolujte stav dřeva. Zkontrolujte funkčnost poklopů průlezů. Okrajová prkna Zkontrolujte stav dřeva. Zkontrolujte okrajová prkna na výskyt trhlin. Vodící kolečka Otáčení koleček a funkci brzdy jako zábrany proti otáčení - zkontrolujte. U vodících koleček s vřetenem navíc zkontrolujte lehkost chodu vřetene. Zajištění proti vypadnutí (křídlový šroub, západková zástrčka) na pojízdných nosnících resp. základním rámu - zkontrolujte. Pojistná pružina Zkontrolujte na výskyt deformace, promáčknutí, vytváření trhlin a správné usazení Pokud byste si přáli informace nebo kdyby došlo ke zvláštním problémům, které nebyly v tomto návodu na montáž a použití dostatečně podrobně popsány, můžete si vyžádat potřebné informace přímo u výrobce (viz část 1.2). Dále upozorňujeme na to, že obsah tohoto návodu na montáž a použití není součástí nějaké dříve existující dohody, příslibu nebo právního vztahu nebo jej má upravovat. Všechny závazky vyplývají z příslušné kupní smlouvy, která také obsahuje úplné a jedině platné garanční ustanovení (viz také část 1.4). Tato smluvní garanční ustanovení nejsou výkladem tohoto návodu na montáž a použití ani rozšiřována ani omezována. Předávání a rozmnožování tohoto podkladu, zhodnocování a sdělování jeho obsahu je přípustné pouze s výslovným souhlasem výrobce. Protiprávní jednání, která jsou v rozporu s výše uvedenými údaji, mají za následek povinnou náhradu škody!

45 Návod na montáž a použití Náhradní díly Sklopná jednotka 0,75 m x 1,80 m ,35 m x 1,80 m ,50 m x 1,90 m Plošina s poklopem 1,80 m ,50 m ,00 m Plošina, výklopná 1,80 m Plošina bez poklopu 1,80 m ,50 m ,00 m Pojízdný nosník 1,50 m ,00 m 42923

46 46 Návod na montáž a použití Zábradlí 1,80 m ,50 m ,00 m Rám zábradlí 0,75 m ,35 m ,90 m Horizontální vzpěra 1,80 m ,50 m ,00 m Diagonální vzpěra 1,80 m ,50 m ,00 m Diagonála plošiny 1,80 m ,50 m ,00 m 42980

47 Návod na montáž a použití 47 Základní vzpěra pro s pojízdným nosníkem 1,80 m ,50 m ,00 m Základní vzpěra pro s výložníky 1,80 m ,50 m ,00 m Podélné okrajové prkno 1,80 m ,50 m ,00 m Příčné okrajové prkno 0,75 m ,35 m ,00 m Stupátko 0,40 m 42940

48 48 Návod na montáž a použití Násuvný rám, normální 0,75 m x 1,12 m ,75 m x 1,96 m Násuvný rám, široký 1,35 m x 1,12 m ,35 m x 1,96 m ,90 m x 1,96 m Nasouvací rám s průlezem 1,35 m x 1,96 m Trojúhelníkový výložník 2,25 m - 2,45 m Šikmý výstup 2,25 m - 2,45 m 42961

49 Návod na montáž a použití 49 Madlo 2,65 m Madlo, zahnuté 2,65 m Vodící kolečka s vřetenem 125 mm (kus) mm (VE) mm (kus) Vodící kolečka s čepem 125 mm (kus) mm (VE) 42871

50 50 Návod na montáž a použití 7. Příslušenství Vyvažovací závaží (kotouč) Vyvažovací závaží Prodlužovací trubka 0,50 m Stěnová kotva 0,90 m 42920

51 POZNÁMKY

52 č č

Z500 Pojízdná lešení w Pojízdné lešení s pojízdným nosníkem, 0,75m x 3,0m w Pojízdné lešení s výložníky, 0,75m x 3,0m w Skládací lešení, 0,75m x 1,8m

Z500 Pojízdná lešení w Pojízdné lešení s pojízdným nosníkem, 0,75m x 3,0m w Pojízdné lešení s výložníky, 0,75m x 3,0m w Skládací lešení, 0,75m x 1,8m w Návod na montáž a použití www.zarges.de Pojízdná lešení w Pojízdné lešení s pojízdným nosníkem, 0,75m x 3,0m w Pojízdné lešení s výložníky, 0,75m x 3,0m w Skládací lešení, 0,75m x 1,8m Návod na montáž

Více

Návod na montáž a použití. www.zarges.de. Z200 / Z300 Pojízdná lešení

Návod na montáž a použití. www.zarges.de. Z200 / Z300 Pojízdná lešení Návod na montáž a použití www.zarges.de Pojízdná lešení Návod na montáž a použití 3 Obsah 1. Obecně 4 1.1. Úvod 4 1.2. Výrobce 4 1.3. Konstrukční schválení 4 1.4. Ručení 4 1.5. Datum vydání 5 1.6. Autorská

Více

Návod k montáži a použití Z 300 S-PLUS sklápěcí lešení COMPACT Z 300 sklápěcí lešení COMPACT

Návod k montáži a použití Z 300 S-PLUS sklápěcí lešení COMPACT Z 300 sklápěcí lešení COMPACT 07/2016 č. 291352 cz Návod k montáži a použití Z 300 S-PLUS sklápěcí lešení COMPACT Z 300 sklápěcí lešení COMPACT 2 Obsah cz 1. Všeobecné informace...4 1.1. Úvod...4 1.2. Výrobce...4 1.3. Konstrukční schválení...4

Více

Návod k montáži a použití Z500 Sklápěcí lešení COMPACT

Návod k montáži a použití Z500 Sklápěcí lešení COMPACT Z500 Sklápěcí lešení COMPACT 3 Obsah 1. Všeobecné informace 4 1.1. Úvod 4 1.2. Výrobce 4 1.3. Konstrukční schválení 4 1.4. Záruka 4 1.5. Datum vydání 5 1.6. Autorská a ochranná práva 5 1.7. Použití v

Více

Návod pro montáž a použití

Návod pro montáž a použití Návod pro montáž a použití Pojízdný regálový žebřík CZ 1. Obecně Tento návod pro montáž a použití je platný pouze pro pojízdné regálové žebříky ZARGES, které jsou popsány v tomto návodu pro montáž a použití.

Více

Návod pro montáž a použití. Pojízdní lešení Z600

Návod pro montáž a použití.  Pojízdní lešení Z600 Návod pro montáž a použití www.zarges.cz Pojízdní Z600 Návod pro montáž a použití Z600 Obsah 1. Všeobecná ustanovení 4 1.1. Úvod 4 1.2. Výrobce 4 1.3. Schválení výrobních modelů 4 1.4. Záruka 4 1.5. Datum

Více

Návod pro montáž a použití. Velikosti lešení. è 1,5m x 0,7m è 2,0m x 0,7m è 2,5m x 0,7m. www.zarges.cz

Návod pro montáž a použití. Velikosti lešení. è 1,5m x 0,7m è 2,0m x 0,7m è 2,5m x 0,7m. www.zarges.cz Návod pro montáž a použití www.zarges.cz Velikosti lešení è 1,5m x 0,7m è 2,0m x 0,7m è 2,5m x 0,7m CZ Obsah 1 Všeobecně....................................................... 1 1.1 Úvod........................................................

Více

Folding scaffold. unit

Folding scaffold. unit Fahrgerüste zum Poklopemn Folding scaffold unit Pojízdná sklapovací lešení rychle připravena k použití, snadno se ovládají a jsou obzvláště bezpečná. Tato verze má výhodu v tom, že spodní patro lešení

Více

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO Obecné bezpečnostní pokyny Při přípravě tohoto návodu byly zapracovány požadavky podle ČSN 738102, ČSN 738101 a vybrané požadavky podle ČSN

Více

Návod pro montáž a použití Vydání 2001/2002

Návod pro montáž a použití Vydání 2001/2002 Návod pro montáž a použití Vydání 200/2002 CZ Velikosti lešení,35 m x,50 m,35 m x 2,00 m,35 m x 2,50 m Nº 2979 V pøípadì zájmu o další informace nebo pokud by se vyskytly problémy, které nejsou v tomto

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.1 (CZ) 2014 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004, ČSN 738101, ČSN 73 8102 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně...

Více

Návod pro montáž a použití

Návod pro montáž a použití Návod pro montáž a použití Podesta s žebříkem, pojízdná, přístupná z jedné strany CZ V případě zájmu o další informace nebo pokud by se vyskytly problémy, které nejsou v tomto návodu pro montáž a použití

Více

Obsah: 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů. Montáž pojízdného základu. Montáž pracovní podlahy. Rozšíření. Ostatní. Montáž stabilizačního závaží

Obsah: 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů. Montáž pojízdného základu. Montáž pracovní podlahy. Rozšíření. Ostatní. Montáž stabilizačního závaží Obsah:. Úvod. Všeobecné pokyny Montáž dílů.. 5. 5 7 7 7 Montáž pojízdného základu Montáž mezipatra Montáž pracovní podlahy Rozšíření. 7.. Stabilizátor Kotvení Demontáž Ostatní 9.... Montáž stabilizačního

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně... 1 1.1 Rozsah odpovědnosti

Více

Obsah: 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů. Montáž pojízdného základu. Montáž pracovní podlahy. Rozšíření. Ostatní. Montáž stabilizačního závaží

Obsah: 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů. Montáž pojízdného základu. Montáž pracovní podlahy. Rozšíření. Ostatní. Montáž stabilizačního závaží Obsah: 1. Úvod 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů 3 4 3. 4. 5. 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 11-12 13 Montáž pojízdného základu Montáž mezipatra Montáž pracovní podlahy Rozšíření 6. 7. 8. Stabilizátor Kotvení Demontáž

Více

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl 1. Skupiny uživatelů Úkoly Obsluha Obsluha, vizuální kontrola Odborný personál NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montáž, demontáž, opravy, údržba Kontroly CZ Kvalifikace

Více

1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4. 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6

1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4. 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6 Obsah: 1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4 Montáž dílů 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6 Rozšíření 6. Stabilizátor strana

Více

Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení

Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení Katalogové číslo: 239039 Pokyny pro bezpečnost práce: Montovat, demontovat a používat tento výrobek smí jen pracovníci seznámení s tímto návodem Kromě tohoto návodu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SVĚRKY NA SKRUŽE MODEL 1061

NÁVOD K OBSLUZE SVĚRKY NA SKRUŽE MODEL 1061 NÁVOD K OBSLUZE SVĚRKY NA SKRUŽE MODEL 1061 Do tohoto návodu je možno kdykoli nahlédnout! Před použitím zařízení, pečlivě čtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny! 1. Bezpečnost 1.1 Účel použití Svěrky

Více

CZ M O N T Á Ž N Í N Á V O D

CZ M O N T Á Ž N Í N Á V O D CZ M O N T Á Ž N Í N Á V O D pro posuvnou dveřní síť proti hmyzu M I N I R O L Datum / číslo vydání: 12. 7. 2015 / 01 ISM-MS-CZ Obsah Vysvětlivky k textu... 3 Úvod... 3 Určení výrobku... 3 Bezpečnostní

Více

Lešení s dvojitým zábradlím

Lešení s dvojitým zábradlím Platnost odbřezna Všechny předchozí verze jsou neplatné! SEZNAM ČÁSTÍ LEŠENÍ OBSAH Lešení s dvojitým zábradlím Systém lešení Schnellbau - pro rychlou výstavbu Alu lešení s dvojitým zábradlím Podlahy, Okopové

Více

www.leseni-pardubice.cz

www.leseni-pardubice.cz Půjčovna mobilního lešení a další služby Pardubice www.leseni-pardubice.cz NABÍDKA PŮJČOVNY mobilní duralové lešení ZIG-ZAG skládací duralové lešení žebříky KRAUSE WAP KRÄNZLE přívěsné vozíky AGADOS stavební

Více

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru.

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. Monte-charg Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. V oblasti elektrických zdvihacích plošin nabízí ZARGES řadu různých modelů, které jsou vhodné pro rozdílné druhy práce. Ať už venku nebo

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI KIMAX

NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI KIMAX NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI KIMAX 62K110A350 al 62K110E350 elox 62K1000110 62K110A600 al 62K110E600 elox 62K1000130 62K1000120 62K113510L 62K113510P 62K1135200 62K1135200 62K110A600 al 62K110E600 elox 2200131520

Více

Vybavení pro průmysl Z 600. Modulový systém ZARGES

Vybavení pro průmysl Z 600. Modulový systém ZARGES Vybavení pro průmysl Z 600 Modulový systém ZARGES Řešení individuálních přechodů a pracovních plošin z hliníkových modulů, kdykoliv rozšiřitelných. Z modulů jako jsou plošina, zábradlí, podpěra a schody

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._58 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

OBSAH 1. ÚVOD POVINNOSTI UŽIVATELE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Kontrola před sestavením Montáž Zdvihá

OBSAH 1. ÚVOD POVINNOSTI UŽIVATELE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Kontrola před sestavením Montáž Zdvihá Návod pro montáž a použití věžového lešení CUSTERS (v souladu s EN 1298 / EN 1004) OBSAH 1. ÚVOD.......... 3 2. POVINNOSTI UŽIVATELE... 4 3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ..... 4 3.1. Kontrola před sestavením...

Více

Instalační sada pro uchycení kolektorů SOL. Instalace na rovnou střechu. Modelová řada kolektorů SOL Kolektory: SOL250-V, SOL250-H, SOL200-V

Instalační sada pro uchycení kolektorů SOL. Instalace na rovnou střechu. Modelová řada kolektorů SOL Kolektory: SOL250-V, SOL250-H, SOL200-V Instalační sada pro uchycení kolektorů SOL Instalace na rovnou střechu Modelová řada kolektorů SOL Kolektory: SOL250-V, SOL250-H, SOL200-V CZ721830508 Obsah: Odstavec 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.0 (C) Série 10. EN /12 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.0 (C) Série 10. EN /12 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.0 (C) 2006 Série 10 EN 1004 3 8/12 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 OBSAH 1 Všeobecně... 1 1.1 Rozsah odpovědnosti provozovatele:...

Více

Návod na montáž. lešeňového systému STABILO 50 (Zpracováno dle ČSN EN 1298)

Návod na montáž. lešeňového systému STABILO 50 (Zpracováno dle ČSN EN 1298) Návod na montáž lešeňového systému STABILO 50 (Zpracováno dle ČSN EN 1298) 3. skupina lešení dle EN 1004 zatížitelnost 200 kg/m2 Překlad: BRKA, s.r.o. Poslední úprava: 7.1.2011 Obsah 1. Všeobecně 1.1.

Více

Návod na montáž lešeňového systému STABILO 10

Návod na montáž lešeňového systému STABILO 10 Návod na montáž lešeňového systému STABILO 10 (Zpracováno dle ČSN EN 1298) 3. skupina lešení dle EN 1004 zatížitelnost 200 kg/m2 Překlad: BRKA, s.r.o. Poslední aktualizace 5.1.2011 Obsah 1. Všeobecně 1.1.

Více

Assembly and Use Instructions SI CZ HU PL TR SK. Z600 N 291316 w Überstieg, fahrbar w Bridging steps, mobile

Assembly and Use Instructions SI CZ HU PL TR SK. Z600 N 291316 w Überstieg, fahrbar w Bridging steps, mobile SI CZ HU PL TR SK ssembly and Use Instructions www.zarges.de w Plattformtreppe, fahrbar w Mobile platform steps w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w Moveable/mobile work platform Z00 N 9 w Überstieg, fahrbar

Více

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0 Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD 6 70 644 110 (01/1) CZ Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE.0 / CKN1.0, CKN.0 Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Montážní příručka. Vario-Guard

Montážní příručka. Vario-Guard Montážní příručka Montážní příručka podle normy 1317 5 pro zádržný systém vozidel Výrobce: SPIG GmbH & Co. KG Schmelzer Str. 7 66839 Schmelz Spolková republika Německo Dovozce: AGROZET ZS,s.r.o. Šumavská

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Vřetenový zvedák Typ ,5/1/ ,5/1/ ,5/1/ ,5/1/ ,5/1/ ,5/1/

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Vřetenový zvedák Typ ,5/1/ ,5/1/ ,5/1/ ,5/1/ ,5/1/ ,5/1/ 1. Skupiny uživatelů Úkoly Obsluha Obsluha, vizuální kontrola Odborný personál NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Vřetenový zvedák Typ 2044.0,5/1/3 2047.0,5/1/3 2048.0,5/1/3 2083.0,5/1/3 2087.0,5/1/3 2088.0,5/1/3

Více

Návod k montáži pro odborníky

Návod k montáži pro odborníky Návod k montáži pro odborníky Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD Logasol CKE1.0-s / CKN1.0-s Pro odbornou firmu 6 70 644 110 (03/010) CZ Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Obsah

Více

Komunikace a cesty

Komunikace a cesty 6.17.13.5. Komunikace a cesty http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracoviste/komunikacea-cesty Cesty a komunikace podle použití rozdělujeme na: 1. Únikové cesty služí k evakuaci osob přítomných na

Více

ceník ZARGES technika

ceník ZARGES technika ZARGES CZ, s.r.o. Hněvkovského 87 617 00 Brno tel.: 543 234 727-8 e-mail: obchod@zarges.cz www.zarges.cz IČO: 49444671 DIČ: CZ49444671 bank. účet: ČSOB Brno 127826133/0300 ceník ZARGES technika platnost

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník. Návod k obsluze. Rozsah použití: Nové VITO W 639

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník. Návod k obsluze. Rozsah použití: Nové VITO W 639 Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník Návod k obsluze Rozsah použití: Nové VITO W 639 Bezpečnost provozu Nebezpečí zranění Na Vašem vozidle jsou k dispozici

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL B1 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Pokyny k obsluze. Elektrické vodní topení. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P

Pokyny k obsluze. Elektrické vodní topení. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P CS Pokyny k obsluze Elektrické vodní topení ethermo Top Eco 20 P ethermo Top Eco 30 P 1 O tomto dokumentu 1.1 Účel dokumentu Tyto pokyny k obsluze jsou součástí produktu a obsahují informace pro uživatele

Více

Návod na montáž. lešeňového systému KRAUSE ProTec Verze 1.0 2005 KRAUSE-Werk Zpracováno dle ČSN EN 1298

Návod na montáž. lešeňového systému KRAUSE ProTec Verze 1.0 2005 KRAUSE-Werk Zpracováno dle ČSN EN 1298 Návod na montáž lešeňového systému KRAUSE ProTec Verze 1.0 2005 KRAUSE-Werk Zpracováno dle ČSN EN 1298 3. skupina lešení dle EN 1004 zatížitelnost 200 kg/m2 Překlad: BRKA, s.r.o. Poslední aktualizace 7.1.2011

Více

NÁVOD K MONTÁŽI LHN. Sekční vrata DELTA Excellent

NÁVOD K MONTÁŽI LHN. Sekční vrata DELTA Excellent GV NÁVOD K MONTÁŽI LHN Sekční vrata DELTA Excellent Obsah: 1 Základní informace...3 2 Charakteristika výrobku...3 3 Uskladnění vrat...3 4 Návod k montáži sekčních garážových vrat DELTA Excellent LHN...3

Více

Stabilizátory PERI Program stabilizátorů RS

Stabilizátory PERI Program stabilizátorů RS Stabilizátory PERI Program stabilizátorů RS Stabilizátory PERI RS RS 210, 260, 300, 450, 650 a RS 1000, 1400 Při vývoji nových stabilizátorů PERI RS 210, RS 260, RS 300, RS 450 a RS 650 byl kladen zvláštní

Více

MULTIFUNKČNÍ PRACOVNÍ STŮL 4V1

MULTIFUNKČNÍ PRACOVNÍ STŮL 4V1 MULTIFUNKČNÍ PRACOVNÍ STŮL 4V1 43.SPM-04 3 2 1 A CZ 4 6 7 5 B 6 8 C 9 D E 1. vkládací pracovní deska 2. ocelová lišta 3. odkládací boxy 4. aretační posuvné západky pro otočení nohou do pozice rukojetí

Více

Návod k obsluze ZZT DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr.

Návod k obsluze ZZT DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr. Návod k obsluze ZZT Verze 1 Výrobce: DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr.com Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaše rozhodnutí

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod na montáž a používání. pojízdného hliníkového lešení ALTREX série 4000 (typy 4100, 4200 a 4400-K2) ALTREX série 4000-S (typy 4100-S a 4200-S)

Návod na montáž a používání. pojízdného hliníkového lešení ALTREX série 4000 (typy 4100, 4200 a 4400-K2) ALTREX série 4000-S (typy 4100-S a 4200-S) Návod na montáž a používání (ČSN EN 1298 - IM CZ) pojízdného hliníkového lešení ALTREX série 4000 (typy 4100, 4200 a 4400-K2) ALTREX série 4000-S (typy 4100-S a 4200-S) Stavby a lešení CZ, s.r.o. K Sídlišti

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ OKENNÍ SUŠÁK s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna. Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým je výrobek určen. Technický

Více

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván

Více

Bezpečnost NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA. Obsah POZOR. Změny k edici Elster GmbH Edition Pročíst a dobře odložit

Bezpečnost NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA. Obsah POZOR. Změny k edici Elster GmbH Edition Pročíst a dobře odložit 0 Elster GmbH Edition 0. Překlad z němčiny D GB F NL I E DK S N P GR TR PL RUS H www.docuthek.com Návod k provozu Přestavení magnetického u bez tlumení na magnetický s tlumením nebo výměna tlumení pro

Více

Návod k použití a montáži pro Archivační regál Variant

Návod k použití a montáži pro Archivační regál Variant Návod k použití a montáži pro Archivační regál Variant Katalogové číslo: 277001 277032 1. TYP ZAŘÍZENÍ Technické podmínky průvodní dokumentace nahrazují návod k obsluze a údržbě a slouží pro zajištění

Více

KATALOG POJIZDNÉHO LEŠENÍ

KATALOG POJIZDNÉHO LEŠENÍ KATALOG POJIZDNÉHO LEŠENÍ UMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ V KONSTRUKCI POJÍZDNÉHO LEŠENÍ LUFIX 5000 A LUFIX 6000 Příklad sestavení LUFIX 5005 Příklad sestavení LUFIX 6005 Typy 5002-5009 odpovídají všem požadavkům

Více

Návod k montáži a návod k použití. Cisternový žebřík

Návod k montáži a návod k použití. Cisternový žebřík Návod k montáži a návod k použití Cisternový žebřík V případě zájmu o další informace nebo pokud by se vyskytly problémy, které nejsou v tomto návodu pro montáž a použití dostatečně podrobně popsány, můžete

Více

Home + Topná tyč do koupelnových těles s elektronickým termostatem s timerem

Home + Topná tyč do koupelnových těles s elektronickým termostatem s timerem Home + Topná tyč do koupelnových těles s elektronickým termostatem s timerem (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) Základní popis: Home + je komplet topné tyče s elektronickým termostatem,

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Návod k použití hydraulického sklápěcího zařízení RLH2M/AB

Návod k použití hydraulického sklápěcího zařízení RLH2M/AB Návod k použití hydraulického sklápěcího zařízení RLH2M/AB INSTRUKCE PRO POUŽITÍ SKLÁPĚCÍHO ZAŘÍZENÍ (DÁLE JEN ZAŘÍZENÍ) Typ: Hydraulické, sklápěcí a vztyčovací RLH2M/AB Důrazně doporučujeme přečíst tyto

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

Návod k obsluze nástěnný držák na tv

Návod k obsluze nástěnný držák na tv Návod k obsluze nástěnný držák na tv Děkujeme, že jste si zakoupili nástěnný držák na televizor a LCD monitory. Před sestavením a používáním držáku si prosím pečlivě prostudujte následující návod. Pokud

Více

RAUTOol K10/K12/k14 Návod k obsluze CZ. Platný od ledna 2011 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl

RAUTOol K10/K12/k14 Návod k obsluze CZ. Platný od ledna 2011 Technické změny vyhrazeny   Stavebnictví Automotive Průmysl RAUTOol K10/K12/k14 Návod k obsluze 850655 CZ Platný od ledna 2011 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl rautool K10/K12/K14 obsah Bezpečnostní pokyny... S. 3 Rozsah dodávky...

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD II

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD II 2013/01/10 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD II zdvojená podlaha valníku CTD II viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

PRÁCE VE VÝŠKÁCH NAD VOLNOU HLOUBKOU 5. 12. 2014. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. v platném znění. Práce ve výšce:

PRÁCE VE VÝŠKÁCH NAD VOLNOU HLOUBKOU 5. 12. 2014. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. v platném znění. Práce ve výšce: SB 4.4 : Příloha školícího materiálu č. 6.2 SB 4.4 : Příloha č. 6.2 PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU v platném znění o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích

Více

Návod k obsluze Elastická čepová spojka Dle KWN 22014

Návod k obsluze Elastická čepová spojka Dle KWN 22014 Návod k provozu Návod k obsluze Elastická čepová spojka Dle KWN 22014 Zpracoval: Dipl.-Ing. V. Hausdorf 24.01.2005 podepsán V. Hausdorf Kontroloval: Dr.-Ing. Ch. Spensberger 24.01.2005 podepsán Dr.-Ing.

Více

BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX

BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX 1 OBSAH 1. DEFINICE... 3 2. PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ... 3 3. MONTÁŽ... 3 4. PŘED POUŽITÍM... 3 4.1 Bezpečnost...

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Práce ve výškách

Práce ve výškách 5.6.17.1. Práce ve výškách http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/prace-vevyskach Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pád z výšky nebo do hloubky

Více

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit.

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit. AluGrid+ Montážní návod Úchyt modulů Windsafe (větrojistný plech) Upevňovací klip AluGrid+ nosný profil modulů dolní AluGrid+ upevňovací klip pro nosný profil modulů Spojitý nosník Potřebné nářadí Měřicí

Více

Univerzální stojan USK 2760

Univerzální stojan USK 2760 Návod k použití Univerzální stojan USK 2760 Přečtěte si tento návod na obsluhu a dodržujte bezpečnostní pokyny! Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny! Vydání: 2009/10 Revision 01 - ČESKY PŘEDMLUVA

Více

Hydraulický lis 30 T - dvourychlostní pumpa. Návod k obsluze. Profigaraz. Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel.

Hydraulický lis 30 T - dvourychlostní pumpa. Návod k obsluze. Profigaraz. Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel. Hydraulický lis 30 T - dvourychlostní pumpa Návod k obsluze Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel. 1. Bezpečnostní pravidla Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení kompletní,

Více

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení PINNA označení podle normy ČSN EN 1298,

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení PINNA označení podle normy ČSN EN 1298, Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení PINNA označení podle normy ČSN EN 1298, Obecné bezpečnostní pokyny Při přípravě tohoto návodu byly zapracovány požadavky normy ČSN EN 1298 Pojízdná

Více

Centronic SensorControl SC711

Centronic SensorControl SC711 Centronic SensorControl SC711 cs Návod na montáž a obsluhu Čidlo větru Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván uživatelem.

Více

Záchytné sítě HUCK odpovídají normě EN

Záchytné sítě HUCK odpovídají normě EN pokyny pro montáž ochranných sítí 1.17 Záchytné sítě Huck Platné normy a předpisy Záchytné sítě pro zachycení osob musejí splňovat bezpečnostně technické požadavky normy EN 1263-1. Pro umístění a montáž

Více

NÁVOD K MONTÁŽI STD. SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA DELTA KOVÁNÍ STD DO ŠÍŘKY 4800 mm

NÁVOD K MONTÁŽI STD. SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA DELTA KOVÁNÍ STD DO ŠÍŘKY 4800 mm GV NÁVOD K MONTÁŽI STD SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA DELTA KOVÁNÍ STD DO ŠÍŘKY 4800 mm Obsah: 1 Základní informace 4 2 Charakteristika výrobku 4 3 Uskladnění vrat 4 4 Návod k montáži sekčních garážových vrat

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590

NÁVOD K OBSLUZE. Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590 NÁVOD K OBSLUZE Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590 6.4 Zadání velikosti kol s automatickým pravítkem Na obrázcích vedle textu jsou znázorněna automatická zadání tří nutných parametrů pro dynamický, statický

Více

POJÍZDNÉ LEŠENÍ MORAVASPORT

POJÍZDNÉ LEŠENÍ MORAVASPORT POJÍZDNÉ LEŠENÍ MORAVASPORT 1 POUŽITÍ. Pojízdné lešení slouží pro opravy, údržbu, revize objektu. Výrobek je možné použít ve venkovních i vnitřních prostorách. Dodává se v rozloženém stavu. Přepravu je

Více

Boční ruční přestavení Typ do jmenovitého zdvihu 30 mm. Návod k instalaci a obsluze EB CS

Boční ruční přestavení Typ do jmenovitého zdvihu 30 mm. Návod k instalaci a obsluze EB CS Boční ruční přestavení Typ 3273 do jmenovitého zdvihu 30 mm Návod k instalaci a obsluze EB 8312-2 CS Vydání říjen 2013 Význam pokynů v tomto návodu k instalaci a obsluze NEBEZPEČÍ! Varování před nebezpečnými

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA Výrobce Elmont-invest s.r.o., Jihlavská 2523/36, 591 01 Žďár nad Sázavou Technická specifikace svítidel Venkovní LED svítidla řady Contura DA se používají k osvětlení vozovek, parkovišť a ostatních komunikací

Více

Upevnění na stojanové konstrukci

Upevnění na stojanové konstrukci Návod k instalaci pro odborníka Deskové kolektory Upevnění na stojanové konstrukci 670648538.00-.ST 6 70 803 98 (0/05) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny. Použité symboly. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

SPOLANA a.s. Číslo: BI BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Neratovice Místní provozně bezpečnostní předpis Strana 1 ze 7. útvar Hygiena a bezpečnost práce

SPOLANA a.s. Číslo: BI BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Neratovice Místní provozně bezpečnostní předpis Strana 1 ze 7. útvar Hygiena a bezpečnost práce Neratovice Místní provozně bezpečnostní předpis Strana 1 ze 7 NÁZEV: PRÁCE VE VÝŠKÁCH PŘENOSNÉ ŽEBŘÍKY Gestor: O B S A H Č. kap. Název kapitoly Strana Č. revize Účinnost od 1 Rozsah platnosti 2 0 01.1.2018

Více

Netcom100. pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás (2008/09) CZ/PL/HU

Netcom100. pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás (2008/09) CZ/PL/HU Netcom100 pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás 22 CZ/PL/HU Obsah Obsah 1 ezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů..........................13 1.1 Použité symboly..............

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL B2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Kolejnicový šplhavý systém RCS Jako lešení pro bednění nebo ochranná stěna

Kolejnicový šplhavý systém RCS Jako lešení pro bednění nebo ochranná stěna Kolejnicový šplhavý systém RCS Jako lešení pro bednění nebo ochranná stěna Kolejnicový šplhavý systém RCS Stavebnicový systém pro výškové budovy s různými možnostmi využití Nový šplhavý systém PERI slučuje

Více

G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ

G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ Technické informace G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ PASCHAL s.r.o. Tel.: 224 915 451 Vyšehradská 23 Fax.: 224 915 451 128 00 Praha 2 E-mail: info@paschal.cz www.paschal.cz Obsah 3 Technické údaje 4 Výšky

Více

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub)

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub) Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a zvolíte optimální polohu pro umístění myčky.

Více

Montážní návod "KARES".

Montážní návod KARES. Montážní návod "KARES". Obsah montážního balíčku KARES 1 3 ks hmoždinek 3 ks šroubů 1 ks menšího vodícího pouzdra 1 ks většího vodícího pouzdra 1 ks těsnícího kroužku 1 ks těsnící membrány 2 ks zajišťovacího

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ IPPIS S.r.l. - Capitale Sociale i.v. 98.040,00 Sede e stabilimento: 35010 CADONEGHE - (PD) - ITALY S.S. Del Santo N. 103 - Telef. +39 049.701.233-049.701.067 Fax +39 049.88.72.207 - C.F. e P.IVA 01505440287

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Objednáte ve třech jednoduchých krocích:

Objednáte ve třech jednoduchých krocích: Vybavení pro průmysl Z 600 Průmyslové schody Řešení pro stacionární provedení. Konstrukční princip s modulovým systémem ZARGES sami konigurujete schody podle individuálních požadavků. Základní modul se

Více

První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze. Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E KGZ 305 E KGZ 305 E

První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze. Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E KGZ 305 E KGZ 305 E První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E KGZ 305 E KGZ 305 E První hanácká BOW, s.r.o. Identifikace produktu Obsah Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E Výrobce

Více

Návod k montáži. Křížový deskový výměník tepla KGXD horizontální vestavěný. (velikost , 455, 515, 605 a 685)

Návod k montáži. Křížový deskový výměník tepla KGXD horizontální vestavěný. (velikost , 455, 515, 605 a 685) Návod k montáži Křížový deskový výměník tepla KGXD horizontální vestavěný (velikost 085-430, 455, 515, 605 a 685) Wolf Česká republika s.r.o.. Rybnická 92. 634 00 Brno. tel. +420 547 429 311. info@wolfcr.cz.

Více

Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí

Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí Typ FZ 1 - obj.-č. D 070 004 0,4 až 1,0 kg Typ FZ 2 - obj.-č. D 070 005 1,0 až 2,0 kg Typ FZ 3 - obj.-č. D 070 006 2,0 až 3,0 kg Typ FZ 4 - obj.-č. D 070

Více

Sicherheitstreppen. Tritte, Podeste

Sicherheitstreppen. Tritte, Podeste Sicherheitstreppen Tritte, Podeste ZARGES bezpečnostní schůdky a stoličky mnohostranné, praktické a kompaktní. Bezpečnostní schůdky a stoličky ZARGES jsou kompaktní a rychle použitelné. Stoličky nabízejí

Více

Centronic SensorControl SC811

Centronic SensorControl SC811 Centronic SensorControl SC811 cs Návod na montáž a obsluhu Rádiové čidlo intenzity slunečního záření a síly větru Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím

Více

PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ

PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ NÁVOD K POUŽITÍ OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Převodový set 1:20 s rukojetí (dále jen nářadí) je určený výhradně k instalaci zemních vrutů BAYO.S DIY do rostlé zeminy do max. hloubky 1000

Více