Kdy začíná lidský život?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdy začíná lidský život?"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Simona Kudláčová Kdy začíná lidský život? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. Brno 2008

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předkládanou bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně a použila jen uvedené informační zdroje. V Mohelně 25. dubna Simona Kudláčová 2

3 Děkuji Mgr. Josefu Kuře, Dr. phil, za odborné vedení při zpracování bakalářské práce, za cenné rady, konzultace. Dále mé poděkování patří Antonínu Krčmovi za pomoc při statistickém a grafickém zpracování dat. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat svojí sestře Mgr. Šárce Kudláčové za cenné připomínky a pomoc při vypracování bakalářské práce. 3

4 Obsah: 1. Úvod Cíl práce a hypotézy Charakteristika problému Vývoj dítěte od početí do porodu Počátky vývoje lidského zárodku Druhý týden Třetí týden Čtvrtý až osmý týden Od devátého týdne do porodu Porod Postoje k počátku lidského života Lidský život Počátek lidské bytosti Lidská bytost od početí Lidská bytost od narození Postupný vývoj lidské bytosti Právo matky a nenarozeného dítěte Metodika Výsledky průzkumu a jejich analýza Diskuse Návrh na řešení zjištěných nedostatků Závěr Seznam použité literatury a pramenů Anotace

5 11. Seznam příloh

6 1 Úvod Při výběru tématu mé bakalářské práce mne zaujala zdánlivě jednoduchá otázka,,kdy začíná lidský život? Zejména z toho důvodu jsem původně chtěla svoji práci zaměřit na problematiku potratů. Až po bližším zkoumání a seznámení s tím, co všechno toto téma může nabídnout, jsem pochopila, že vyřešení otázky zdaleka nesouvisí pouze s etickým aspektem interrupcí, ale i s problematikou reprodukční medicíny, s využitím embryí k lékařským a výzkumným účelům, ale i s mnohými jinými tématy. Otázkou počátku lidského života a jeho smyslu se lidé zabývají od nepaměti. Ovšem až po 2. světové válce pochybnosti o počátku života zintenzívněly. Novou podobou diskuze o tom, kdy vlastně začíná život lidského jedince přinesl technický pokrok medicíny, technická vyspělost a s tím související možnost zásahů do lidské reprodukce. Tyto dovednosti nabízí lidstvu spoustu prospěšných poznatků, ale také s sebou přináší možnost zneužití. Tudíž se nabízí otázka, zda smíme dělat vše, co nám naše technická a vědecká vyspělost dovolí. A to především v případech, kdy tento zákrok může ohrozit lidský zárodek, anebo ho přímo zničit. Problematika počátku lidského života a jeho ochrana před narozením se stala předmětem úvah biologů, lékařů, filozofů, teologů, právníků i politiků. Představitelé různých oborů se snaží najít přijatelné řešení, které by mělo být nenapadnutelné a přijatelné pro všechny strany. Takovéto shody lze dosáhnout jen velmi obtížně, protože každý názor vychází z názoru a přesvědčení konkrétní osoby. Každý z nás je jedinečný, a proto se jen velmi těžce nalézá kompromis mezi tolika rozdílnými názory. Rozdílné názory nepanují pouze v odborné společnosti, ale i mezi laickou veřejností. To, jak jedinec přistupuje k této problematice se promítá i do jeho uvažování o smyslu života. Proto mne zajímalo, jaký je pohled laické veřejnosti a studentů nelékařských zdravotnických oborů na počátek lidského života. Této problematice jsme se rozhodla věnovat svoji bakalářskou práci Bakalářská práce má část teoretickou a praktickou. V teoretické části je podán vývoj dítěte v prenatálním období a odlišných postojů k počátku lidského života. Část praktická je zaměřena na vyhodnocení údajů získaných od studentů nelékařských zdravotnických oborů a nezdravotníků (laické veřejnosti), v rámci výzkumu, který jsme provedla v prosinci

7 2 Cíl práce a pracovní hypotézy Cílem bakalářské práce je zjistit, jaký je pohled studentů nelékařský zdravotnických oborů a laické veřejnosti na počátek lidského života, na počátek lidské bytosti, na práva matky a nenarozeného dítěte a jaký je obecný přístup dotazovaných k této problematice. Pracovní hypotézy: Předpokládám, že : 1. Většina dotazovaných bude považovat za počátek lidského života oplodnění. 2. Většina dotazované laické veřejnosti nebude považovat za nutné řešit otázku, kdy začíná lidský život, ale naopak většina studentů zdravotnických oborů bude tuto otázku považovat za důležitou. 3. Menšina dotazovaných respondentů z obou skupin se bude domnívat, že lidský jedinec má právo na život od narození. 4. Většina dotazovaných respondentů ze skupiny studentů zdravotnických oborů nepovažuje personální bytí člověka za totožné se vznikem lidského života. Naopak většina respondentů ze skupiny nezdravotníků považuje personální bytí člověka za totožné se vnikem lidského života. 5. Většina dotazovaných z obou skupin respondentů bude zastávat názor, že matka má právo o svém těhotenství a budoucím dítěti rozhodovat. 6. Faktorem, který bude respondenty nejvíce ovlivňovat při jejich rozhodování o počátku lidského života bude jejich vlastní přesvědčení. 7

8 3 Charakteristika problému V následující kapitole jsou objasněny základní etapy ve vývoji dítěte od okamžiku početí, po jeho narození. Dále se práce zabývá problematikou počátku lidského života z etického hlediska. Tato kapitola se pokouší nastínit nejčastější odpovědi na danou problematiku Vývoj dítěte od početí do porodu Tato podkapitola je rozčleněna na několik oddílů, které popisují jednotlivé vývojové období lidského jedince od jeho početí až po porod. Těhotenství je rozděleno časově na etapu embryonální, která trvá prvních osm týdnů a etapu fetální, která plynule navazuje na embryonální období a je zakončena porodem plodu (fétu) Počátky vývoje lidského zárodku oplození Proto, aby mohlo dojít k oplození je zapotřebí zralých gamet, ženského vajíčka (oocyt), které se vyvíjí v ovariích (oogeneze) odkud se při ovulaci uvolní, dále mužských spermií, které vznikají v semenotvorných kanálcích varlat (spermatogeneze) a jsou skladovány v epididymis (nadvarlata). Lidský oocyt bývá obvykle oplozen do 12 hodin po ovulaci. Za horní hranici fertilizace je považováno 24 hodin, po dosažení této hranice dochází k degeneraci oocytu. U většiny lidských spermií se udává, že nepřežívají v ženském genitálním traktu více než 48 hodin. Obvyklým místem, kde dochází ke splynutí spermie a vajíčka je ampula vejcovodu, která je pro svou délku a šířku nejvhodnějším místem pro oplození. Pokud nedojde k oplození oocyt, je pomalu unášen tubou do dělohy, kde podléhá degeneraci a je resorbován. Proto nemůže nikdy dojít k oplození v děloze. Proces fertilizace trvá asi 24 hodin. Je to složitý sled dílčích pochodů a jakýkoliv defekt v tomto procesu způsobí zánik zygoty. 1 1 Srov. MOORE, K. L., a PERSAUD, T.V.N., Zrození člověka, Embryologie s klinickým zaměřením, s. 34 8

9 Fáze fertilizace 1. stádium - první překážkou spermie je průchod přes corona radiata, která obklopuje zona pellucida oocytu. Velmi důležitou fázi počátku fertilizace a další překážkou v postupu spermie je její pasáž skrze zona pellucida. Jakmile spermie projde skrz, proběhne zonální reakce, která učiní tuto zónu pro ostatní spermie neprůchodnou. Při těchto dějích se uplatňují některé enzymy, jako jsou hyaluronidázy, esterázy, akrozin a neuraminidáza. Dál dochází ke splynutí cytoplazmatických membrán oocytu a spermie. Po penetraci spermie se dokončí 2. zrací dělení při kterém se od oocytu oddělí druhé pólové tělísko a vzniká ženské prvojádro s haploidním počtem chromozomů (22+X). Z hlavičky spermie naopak vzniká mužské prvojádro, které nese druhou polovinu chromozomů (22+X nebo 22+Y). Tato fáze se nazývá pronukleární. Obě prvojádra během svého růstu zdvojují svou DNA a dochází ke vzniku dvou chromatinových chromozomů. Následně mizí jaderné membrány obou prvojader a dochází ke kondenzaci chromozomů. Vzniká oplozené vejce, neboli zygota obsahující 46 chromozomů. Zygota je z genetického hlediska unikátní tím, že polovina genetického základu pochází od matky a druhá polovina od otce a však samotná kombinace chromozomů zygoty se liší od obou rodičů. Příčinou je tzv. chromozomální crossing over (proces, během kterého si dva homologní chromozómy spárované v profázi I meiózy vymění část své DNA.), který různě promíchává geny výměnou určitých segmentů DNA matky a otce, čímž dochází k rekombinaci genů zygoty. Tento princip je základem biparentální dědičnosti a tudíž i variability lidského druhu stádium (2.-3. den) Ve druhé fázi nastává rýhování zygoty - je to opakované miotické dělení, které způsobí rychlý nárůst buněk. První rýhovací dělení se uskutečňuje asi za 30 hodin po oplození, kdy se zygota rozdělí na dvě stejné buňky nazývané blastomery. Každá z těchto blastomer se po určitém čase opět mioticky dělí a tak jejich počet postupně narůstá, ale objem embrya se nezvětšuje, protože se buňky při rýhování neustále zmenšují. Tento děj obvykle probíhá během přesunu zygoty vejcovodem směrem k uteru. 2 Srov. MOORE, K. L., a PERSAUD, T.V.N., Zrození člověka, Embryologie s klinickým zaměřením, s

10 Při dosažení devíti blastomer v zygotě nastává kompaktizace, která způsobí přimknutí blastomer a vytvoření soudržné buněčné koule. Zárodek obsahující blastomer se označuje jako morula a vzniká asi 3 dny po oplození. Uvnitř moruly je vrstva buněk, která vytváří zevní buněčnou vrstvu. Nyní nastává okamžik, kdy morula vstupuje do dělohy. 3. stádium (4.-5. den) Kolem 4.dne, kdy morula vstoupila do dělohy se začne vytvářet v jejím centru dutina vyplněná tekutinou. Tato tekutina sem proniká z děložní dutiny skrze zona pellucida. Zvětšováním jejího objemu dochází ke zvětšování dutiny a tím způsobí oddělení blastomer do dvou částí. Zevní vrstva buněk tvoří trofoblast, který je podkladem pro vznik zárodečné části placenty. Centrálně uložené blastomery jsou nazývány vnitřní buněčná masa nebo také embryoblast a jsou základem pro vznik vlastního embrya. V tomto stádiu nazýváme zárodek blastocysta. Čtvrtý až pátý den po oplození blastocysta volně putuje dělohou a dochází k postupnému zániku zona pellucida, což umožní její rychlé zvětšení objemu. 4. stádium (5.-6. den) asi 6 dní po oplození se blastocysta přichytí k epitelu endometria. Obvyklým místem přichycení bývá zadní stěna uteru. Při embryonálním pólu se diferencují dvě vrstvy. Vnitřní cytotrofoblast a zevní syncytiotrofoblast, který začne prorůstat přes epitel a rozrušuje pod ním uložené vazivo. Tento proces se nazývá nidace Druhý týden Ve druhém týdnu těhotenství ( den menstruačního cyklu) pokračuje prorůstání trofoblastu do endometria. V důsledku těchto pochodů dochází k dalšímu zanořování blastocysty do děložní sliznice (7. den). 4 Z embryoblastu se začínají odštěpovat 2 vrstvy buněk, tzv. entoderm, nebo-li vnitřní zárodečný list a tzv. ektoderm, nebo-li zevní zárodečný list. Uvnitř embryoblastu vzniká amniová dutina. Ta se později významně zvětšuje, až nabude podoby amniového váčku (8. den). Na straně, kde vznikl entoderm, se vytvoří žloutkový váček. Ektoderm naléhá na entoderm a společně tvoří zárodečný terčík, který je označován jako bilaminární, protože je tvořen dvěma zárodečnými listy. 3 Srov. MOORE, K. L., a PERSAUD, T.V.N., Zrození člověka, Embryologie s klinickým zaměřením, s Srov. MALINSKÝ, J., LICHNOVSKÝ, V., Přehled embryologie člověka v obrazech, str

11 Mezi oběma váčky tak zůstane dvouvrstevná ploténka, kterou označujeme také jako zárodečný terčík. Původní dutina blastocysty v extraembryonálním mezenchymu, má zpočátku podobu úzké štěrbiny. Postupně se hodně zvětšuje a přestavuje v dutinu choriovou. 5 Zvětšování choriové dutiny vede k tomu, že se oba váčky, žloutkový i amniový, spolu se zárodečným terčíkem oddělují a vzdalují od původního zevního obalu blastocysty. Tím se extraembryonální mezoderm rozdělí na list parietální a viscerální. Nakonec zůstanou tyto útvary připoutány k původnímu obalu jenom provazcem mezenchymové tkáně, zvaným zárodečný stvol, který je první základem pupečního provazce. Vytváří se plodové obaly z parietálního listu je to chorion a z viscerálního amnion. Postupným přerůstáním entodermu zárodečného terčíku na stěnu primárního žloutkového váčku, dochází k jeho zániku a k přeměně v sekundární definitivní žloutkový váček. Část buněk entodermu v zárodečném terčíku se zmnožuje v tzv. prechordální ploténku (součást budoucí oropharyngové membrány). V syncytiotrofoblastu vznikají po nidaci prostory zvané lakuny. Buňky obalu blastocysty poté pronikají až k deciduálním kapilárám a nahlodávají jejich stěnu. Po nahlodání stěny cév se mateřská krev vylije do dutinek v obalu. Z obalu nakonec zůstanou nepravidelné výběžky, tzv. primární choriové klky. Mateřská krev choriové klky zásobuje látkami, které jsou v ní obsažené a zajišťují od této doby výživu zárodku a přísun kyslíku. 6 Zatímco v prvních dvou týdnech se používá pojem embryo pro celý zárodek, od konce druhé týdne se tímto termínem stále více začíná označovat pouze zárodečný terčík, z něhož se posléze vyvíjí samotné tělo zárodku. Extraembryonálními strukturami jsou označovány amniový a žloutkový váček, chorion, zárodečný stvol a další struktury, které se z nich se vyvíjejí. 7 5 Srov. MALINSKÝ, J., LICHNOVSKÝ, V., Přehled embryologie člověka v obrazec, str Srov. tamtéž,, s Srov. KLIKA, E., Embryologie, s

12 Třetí týden Třetí týden vývoje embrya odpovídá 5 týdnu po poslední menstruaci, a tudíž i prvnímu vynechání menstruace. Je to okamžik, kdy žena často poprvé pocítí první známky těhotenství. Rychlý vývoj embrya ze zárodečného terčíku počátkem třetího týdne charakterizuje vznik primitivního proužku, vývoj notochordu a tří zárodečných listů. Největší změny nastávají při přeměně bilaminárního zárodečného terčíku v trojvrstevný. Tento proces se nazývá gastrulace (počátek vývoje tvaru těla), a proto se často v tomto období embryo označuje jako gastrula. Zmíněné změny počínají vznikem primitivního proužku, který se objeví počátkem třetího týdne, kdy migrují buňky epiblastu do střední roviny zárodečném terčíku. V místě primitivního proužku se začnou vytvářet mezenchymální buňky a vznikne třetí zárodečný list tzv. intramebryonální mezoderm. Takže asi 17. dne vývoje jsou založeny všechny tři zárodečné listy (trojvrstevný zárodek). Ze zárodečných listů vznikají později všechny tělní tkáně a orgány. Ektoderm tvoří základ pro centrální a periferní nervový systém, epidermis, sítnici oka a další. Entoderm je základem pro výstelku dýchacích cest, gastrointestinálního traktu, parenchymu jater, pankreatu a dalších struktur. Mezoderm je zdrojem hladkého svalstva, pojivových tkání, cév, pohybové, močové a reprodukční soustavy. Mezoderm je také základem pro nervovou soustavu, krevní buňky a kostní dřeň. 8 Na primitivním proužku se vytvořil primitivní uzel, na kterém mezenchymální buňky vytvoří hlavový výběžek a v jeho ose se vytváří notochordový kanál (chorda dorsalis). Tento kanál je tyčinkový buněčný útvar, který tvoří základní osu a oporu zárodku. Je základem vývoje kostí hlavy a páteře. V průběhu dalšího vývoje se v jeho místě vytvoří obratle. Ektoderm se nad notochordem ztlušťuje a vytváří neurální ploténku jako základ mozku a míchy, nebo také strukturu jako je sítnice. Kolem 18. dne se neurální ploténka mění v neurální brázdičku, vybíhající po obou stranách v neurální valy, které jsou nejvýraznější v kraniální oblasti a jsou prvními příznaky vývoje mozku. Koncem třetího týdne neurální valy srůstají v neurální trubici. Toto 8 Srov. MOORE, K. L., a PERSAUD, T.V.N., Zrození člověka, Embryologie s klinickým zaměřením, s

13 jsou pochody vytváření neurální trubice (základ centrální nervové soustavy), nebo-li neurulace, která je dovršena během 4. týdne. Při vzniku neurální trubice se oddělují některé neuroektodermové buňky a vytváří po obou stranách masu neurální lišty, která je základem pro senzorické ganglie, hlavové a míšní nervy. Kromě buněk ganglií se elementy neurální lišty diferencují na buňky obalů periferních nervů, mozkomíšních plen nebo jsou také prvopočátkem dřeně nadledvin nebo pigmentových buněk. 9 Dalším procesem započatém ve třetím týdnu v embryu je somitogeneze. Jsou to pochody vytvářející somity, nebo-li prvosegmenty. Buňky mezodermu tvoří párovitě uspořádané ztluštěniny podmíněné proliferací laterálních částí stěny. Jsou základem osové kostry, svalstva kosterního a vazivové složky kůže. Od poloviny 3. týdne do konce 5. týdne vývoje se zakládá u člověka párů (mezi dnem se vyvine na 38 párů). Počet somitů, je jedním z určujících faktorů stáří zárodku. V tomto přelomové týdnu také počíná vznikat intraembryonální celom (tělní dutina zárodku), která se vyvíjí rozestupem nesegmentovaného mezodermu, který nabyl charakteru vrstevnatého epitelu. Postupnou diferenciací a oddělováním v průběhu 2. měsíce vznikají dutiny pleurální, dutina perikardová a peritoneální, všechny vystlané jednovrstevným epitelem mezodermového původu. 10 Posledním důležitým momentem počínajícím ve třetím týdnu je časný vývoj kardiovaskulární soustavy. Počíná formováním krevních cév (angiogenezí) a tvorbou krvinek (hematogenezí). První základ tvoří krevní ostrůvky, které se objevují nejdříve mimo zárodek ve žloutkovém vaku, zárodečném stvolu a choriových klcích. Krevní ostrůvky jsou shluky buněk. Okrajové buňky vytvoří stěnu primitivních cév, vnitřní endotelové buňky primitivní krvinky. Poté ostrůvky postupně splývají, až vytvoří souvislou síť drobných vlásečnic. Před koncem třetího týdne se stejným způsobem začíná formovat krevní oběh v embryu. Srdce a velké cévy vznikají v kardiogenní zóně. Endokardiální srdeční trubice se během třetího týdne vyvíjejí a splývají v jedinou primitivní srdeční trubici. Ta přivádí do zárodku okysličenou a živinami obohacenou krev z choriových klků placenty. Z horního konce srdeční trubice vystupují cévy, které rozvádějí krev v zárodku a přivádějí zpět do choriových klků, kde načerpá znovu kyslík a výživné 9 Srov. MOORE, K. L., a PERSAUD, T.V.N., Zrození člověka, Embryologie s klinickým zaměřením, s Srov. VOKURKA,M.,Velký lékařský slovník, s

14 látky. Krev začíná v srdci a cévách proudit již na konci třetího týdne a srdeční základ začíná tepat mezi 21. a 22. dnem (to je asi 5 týdnů po poslední menstruaci ženy). Oběhová soustava zárodku je tedy první soustavou, která počíná svou funkci Čtvrtý až osmý týden Časová etapa čtvrtého až osmého týdne je největší částí embryonálního období, kdy se zakládají všechny podstatné zevní i vnitřní struktury, probíhá růst, morfogeneze a diferenciace tkání a orgánů. Vývoj v třetím týdnu vytvoří předpoklady nejen pro založení všech hlavních vnitřních orgánů, ale i pro změnu zevního vzhledu zárodku. Období dalších asi pěti týdnů (do konce embryonálního období) je mimořádně důležité pro zdravý vývoj nejen jednotlivých orgánů, ale i jedince jako celku. V tomto období může dojít pod vlivem poruchy v genetické výbavě zárodku, ale také při působení teratogenů, ke vzniku vážných vrozených vad. K rizikovým vnějším faktorům (teratogenům) patří např. některá infekční (především virová) onemocnění matky, užívání nevhodných léků a drog, alkoholismus, kouření a v neposlední řadě prostředí či potraviny zamořené jedovatými látkami a těžkými kovy. Čtvrtý týden Zárodek se začíná výrazně měnit. Z plochého tvaru vzniká válcovitý útvar se stále více zřetelným koncem hlavy. Narůstá počet somitů. Postupně se embryo lehce zakřivuje a mění ve tvar písmene C. Horní končetinové pupeny, z nichž se později stanou končetiny se objevují den po oplození a s dvou denním zpožděním se počnou vyvíjet dolní končetiny. Vyvíjejí se základy většiny orgánů. Jsou viditelné sluchové jamky, jako prvopočátek vnitřního ucha, stehně tak jako čočkový plakod v místě budoucích očních čoček. Srdce zárodku má tvar písmene S, začínají se tvořit srdeční komory a síně. Kritická perioda při vývinu srdce trvá od 20. do 50. dne. Jsou vytvořeny základy struktur mozku a míchy. Asi 24. den se zakládá štítná žláza. Je založen pruhovitý shluk buněk (mezonefrická lišta), ze kterého později vznikne jak vylučovací systém (ledviny, močovody), tak i velká část pohlavních orgánů. Přičemž močový systém se začíná 11 Srov. MOORE, K. L., a PERSAUD, T.V.N., Zrození člověka, Embryologie s klinickým zaměřením, s

15 vyvíjet o tři týdny dříve než genitální systém. Uprostřed čtvrtého týdne se také formuje dolní úsek dýchací soustavy. 12 Pátý týden Tvar těla se od čtvrtého týdne příliš neliší, pouze růst hlavy se začíná oproti zbytku těla zrychlovat. Tento rychlejší nárůst hlavy je podmíněn překotným vývojem mozku a obličejových výběžků. Horní končetiny získávají tvar pádel a dolní končetiny jsou ploutvovité. Vyvíjí se mezonefros, jako přechodný typ ledvin. V pátém týdnu se taky počínají formovat bronchy a terminální bronchioly. Šestý týden Na horní končetině se objevují digitální paprsky, nebo-li základy prstů. Vývoj dolních končetin je poněkud opožděn. U šesti týdenního embrya jsou již popsány spontánní pohyby projevující se záškuby trupu nebo končetin. Kolem žaberní (faryngové) štěrbiny se objevují ušní hrbolky, které splývají v mušle základů boltce zevního ucha. Štěrbina mezi prvními dvěma oblouky se mění v zevní zvukovod. V šestém týdnu se také poprvé objevuje pigment v zevní vrstvě sítnice, který způsobí, že se oko stává zřetelným. Hlava se opět oproti minulém týdnu v porovnání s trupem výrazně zvětšuje. Z některých pozorování vyplývá, že embryo dokáže v šestém týdnu reflexně reagovat pohybem na podráždění. V šestém týdnu se také počíná vyvíjet lymfatický systém v těsné souhře s žilní soustavou. Velikosti 4-6 mm dosahuje embryo kolem 32. dne svého vývoje. 13 Sedmý týden Zásadní přeměnou sedmého týdne je proměna prstových paprsků, kde se objevují zářezy a naznačují příští polohu meziprstních štěrbin. Koncem sedmého týdne se také počíná osifikace horních končetin. Střevní kličky v této době zasahují do extraembryonálního celomu (umbilikální herniace). Tento stav je u embrya fyziologickým jevem způsobeným nepoměrem mezi malým prostorem dutiny břišní a rychlým nárůstem střeva. Kolem 48.dne se velikost zárodku pohybuje okolo 11 mm. 14 Osmý týden V posledním týdnu embryonálního období jsou již prsty na horní končetině separovány a spojen již pouze blanou. Na dolní končetině jsou patrné rýhy mezi prstovými paprsky. Zárodek je stále zakončen ocasem, který je již značně otupen. Na konci 12 Srov. MOORE, K. L., a PERSAUD, T.V.N., Zrození člověka, Embryologie s klinickým zaměřením, s Srov. tamtéž, s Srov. tamtéž, s

16 osmého týdne jsou všechny části končetiny vymezeny, prsty jsou prodlouženy a plně od sebe odděleny. Nyní se již objevují účelné pohyby končetin. Na dolních končetinách také započala osifikace. Na konci toho týdne také vymizí poslední náznak ocasu a embryo získá výrazně lidskou podobu s výrazně větší hlavou oproti tělu zárodku. Nyní je již vytvořen krk a víčka začínají být více zřetelná a postupně se uzavírají, aby koncem toho týdne horní a dolní víčko splynulo. Střeva jsou ještě stále v proximální části pupečníku. Ušní boltce získávají definitivní tvar, ale jejich posazení na hlavě je nízko. Zevní genitál se počíná diferencovat, avšak není natolik rozlišitelný, aby bylo možné určit pohlaví zárodku. Kolem 56. dne embryo dosahuje velikosti 30 mm Od devátého týdne do porodu Období jež začíná 9. týdnem po oplození a je zakončeno porodem nazýváme fetální období. Je pro něj charakteristické především intenzivní růst a další pochody diferenciace tkání a orgánu, které byly započaty v embryonálním období. Ve fetální fázi vývoje plodu rychle nastupuje formování orgánů, orgánový systémů a jejich příprava na přechod z prostředí nitroděložního na prostředí mimo dělohu matky. 16 Proces morfologického a funkčního dozrávání tkání a orgánů označujeme jako histogenezi. Tento proces u některých důležitých orgánu pokračuje i v postnatálním období. Patří sem například vývoj centrální nervové soustavy nebo pohybový aparát. 17 Jednotlivé etapy fetálního období nejsou z hlediska plodu nijak výrazně ohraničeny a můžeme zde nalézt značné individuální rozdíly. Vývoj je plynulý bez dramatických změn, proto rozdělení fetální periody na jednotlivé časové úseky má spíše praktické důvody týden (3. měsíc ) Začátkem 9. týdne je pro plod typický nepoměr velikosti hlavy k ostatnímu tělu. Hlava je objemná a zabírá téměř polovinu délky plodu. Postupem týdnů se disproporce mění, hlava zpomaluje svůj růst a naopak růst těla se zrychluje. 15 Srov. MOORE, K. L., a PERSAUD, T.V.N., Zrození člověka, Embryologie s klinickým zaměřením, s Srov. KLIKA, E., Embryologie, s Srov. MALINSKÝ, J., LICHNOVSKÝ, V., Přehled embryologie člověka v obrazech, s.76 16

17 Obličej je široký, oči jsou od sebe vzdáleny a ušní boltce jsou dosud posazeny nízko. Přetrvává rozdíl ve velikosti končetin, kdy horní končetiny jsou znatelně větší ne dolní. Ke konci 12. týdne jsou znatelné základy prstů horní končetiny a dolních končetinách jsou zřetelná osifikační centra. Vývoj genitálu již značně pokročil a nyní většinou lze již ultrazvukem rozpoznat pohlaví plodu, i když k úplné diferenciaci pohlaví dojde až ve 4 měsíci. Z funkčního hlediska je 3 měsíc těhotenství obdobím, kdy začíná činnost celé řady orgánů, u plodu se objevují reakce na některé podněty a počíná se projevovat reflexní aktivita svalstva. Ledviny již vylučují moč a dotyk rtů plodu ke konci 12. týdne vyvolá jejich stažení a záškuby víček. Plod na konci 3 měsíce dosahuje mm temenokostrční délky a váží zhruba 150 gramů týden (4. měsíc) V tomto období dochází k velmi rychlém růstu a tudíž i změnám v disproporci mezi hlavou a tělem tak, že se tento nepoměr vyrovnává. Obličej má lidský vzhled a začíná se postupným vývojem mandibuly rýsovat brada. Pokračuje osifikace skeletu a zevní genitál je již zřetelně mužský či ženský a tudíž určení pohlaví je nyní bez problémů. Plod měří již 130 mm temenokostrční délky a váží okolo 450 g týden (5.měsíc) V 5. měsíci se tempo v růstu zpomaluje a mění se disproporce dolních končetin, které se prodlužují a tak se vyrovnává nepoměr mezi horní a dolní polovinou těla. Nastává okamžik, kdy žena cítí pohybující se plod. Srdeční ozvy jsou zřetelně slyšitelné stetoskopem, přiloženým na břicho matky. Kůže plodu je pokryta mazlavou hmotou zvanou,,mázek, neboli vernix caseosa, který chrání kůži před abrazí a macerací plodovou vodou. Ve 20. týdnu je povrch kůže plodu kryt krátkými chloupky, které nazýváme lanugo. Na víčkách jsou řasy a hlavu porývají krátké vlasy. V oblasti krku a ledvin se tvoří hnědé tukové vazivo, které je důležité pro získávání tepla plodu. Vývoj orgánů již značně pokročil, avšak z hlediska extrauterinní adaptace je velmi nezralý a v normálních podmínkách života neschopný. Plod má asi mm temenokrční délky a hmotnost se pohybuje okolo gramů. 18 Srov. VACEK, Z., Embryologie, s

18 V současné době je díky pokroku v medicíně a technické vyspělosti možné udržet při životě i plod toho stupně vývoje. Snahou pří péči a takto nedonošené dítě je především dosažení váhy 1200g a přenesení dítěte do inkubátor. 19 I přesto, že je přístrojová technika vyspělá a snaha lékařů a ošetřujícího personálu veliká nelze vytvořit plně totožné prostředí pro vývoj plodu jako v děloze. Pokud tedy dítě přežije tak si často sebou nese do dalšího život nějaký handicap způsobený právě předčasným narozením týden (6. měsíc) V šestém měsíci se dochází k dvojnásobnému nárůstu hmotnosti oproti předchozím obdobím. Obličej nabývá novorozenecký vzhled a víčka se začnou otevírat. Z důvodu malého množství podkožního tuku je kůže vrásčitá a má růžově červenou barvu ve které prosvítají krevní kapiláry. Plod nyní slyší a dokáže na zvuk reagovat. Ačkoliv je vývoj orgánů z morfologického hlediska již značně pokročilý neumožňuje tento stupeň vývoje dítěte samostatně přežít mimo tělo matky více než pár dní. Proto je při předčasném narození nutná podpora přístrojů a farmakologie a to hlavně z důvodů nezralé respirační soustavy a chybění surfaktantu. Plod dosahuje mm temenokostrční délky (asi 300 mm celkové délky) a váží asi g týden (7. měsíc) Víčka jsou v 7 měsíci zcela otevřená a mají zřetelně vyvinuté řasy. Na hlavě jsou vlasy a tělo pokrývá lanugo. V tomto období se rychle tvoří bílé tukové vazivo v podkoží a tudíž dochází k vyhlazení kožních řas a vrásek. Plod, který se nyní předčasně narodí může přežít s pomocí inkubátoru. Respirační soustava je připravena na výměnu plynů a centrální nervový systém dozrál natolik, že je schopen řídit dechové centrum a kontrolovat tělesnou teplotu, avšak podpora přístrojové techniky je neustále nutná. Plod měří mm temenokostrční délky (asi 400 mm celkové délky) a hmotnost se pohybuje okolo 1000g týden (8. měsíc) Kůže plodu je růžová a hladká. Množství podkožního tuku se v tomto období zdvojnásobilo. Končetiny díky ukládání tuku získávají buclatý vzhled a na horních 19 Srov. VACEK, Z., Embryologie, s Srov. tamtéž, s Srov. KLIKA, E., Embryologie, s

19 končetinách přesahují konce prstů nehty, které na nohou zůstávají krátké. 22 Na konci 8 měsíce plod přesahuje hmotnost 2000g a měří asi 300 mm temenokostrční délky (celková dálka činí přes 400 mm) týden ( měsíc) Podkožní tukové vazivo se i tomto období zdvojnásobuje oproti předchozímu. Kůže je proto nyní hladká a kontury těla zaoblené. Kůže je růžově zbarvená a lanugo přetrvává už pouze v oblasti ramen a zad. Obočí a řasy jsou dobře vyvinuté, vlasy již dorostly do délky několika centimetrů. Nehty přesahují konce prstů jak na horních tak i na dolních končetinách. Osifikace lebky pokročila, kosti jsou tvrdé, vleká a malá fontanela je oddělená. U chlapců končí sestup varlat a u dívek labia majora překrývá labia minora. Plod nyní měří 350 mm temenokostrční délky, což činí 500 mm celkové délky a hmotnost kolísá kolem 3400g. V této fázi je dítě plně adaptováno na přechod do vnějšího prostředí, kde je schopno samostatně přežít Porod Spontánní porod je proces při kterém je plod vypuzen z dělohy matky působením porodních sil. Přerušením pupečníkové šňůry vzniká samostatný jedinec. Je to úspěšné ukončení těhotenství při kterém je narozen živý novorozenec s minimální hmotností 500g nebo i při menší hmotnosti přežije-li 24 hodin. Pokud se narodí mrtvý plod za hranic mezi potratem a porodem se považuje hmotnost 1000g. 24 Průběh porodu je ovlivňován hormony a prochází třemi porodními dobami. První doba porodní, nebo-li otevírací je fáze porodu, při níž dochází za pomoci děložních stahů k otevírání a zkracování děložního hrdla a končí splynutím vnitřní a zevní branky, kdy vzniká porodnická branka. Doba mezi stahy se postupně zkracuje a síla stahů se zvyšuje. V průběhu první doby porodní dochází k prasknutí vaku blan a odtoku plodové vody. Nedojde-li v průběhu první doby porodní k protržení vaku, provádí se tzv. dirupce. První doba trvá u prvorodiček asi 8-12 hodin, u vícerodiček je to 4-8 hodin. 22 Srov. KLIKA, E., Embryologie, s Srov. VACEK, Z., Embryologie, s Srov. MACKŮ, F., ČECH, E., Porodnictví, s

20 Druhá doba porodní, nebo-li vypuzovací je dobou vypuzování dítěte z dělohy rozvinutým porodním kanálem. Při poloze podélné hlavičkou prochází porodními cestami nejprve hlavička, pak ramena a celý plod. Při porodu plodu je kromě kontrakcí dělohy nutná aktivní účast matky při zapojování tzv. břišního lisu. 25 Plod prochází porodními cestami způsobem, který je daný určitými zákonitostmi a označuje se jako porodní mechanismus. Doba od zániku branky do porodu plodu, který probíhá bez komplikací, se u prvorodiček počítá asi půl a až 2 hodiny a u vícerodiček se tato doba zkracuje na 10 až 30 minut.trvá-li druhá doba porodní déle než dvě hodiny nebo hrozí-li kyslíkový nedostatek dítěte, přistupuje porodník k použití kleští či vacuumextractoru, případně se provede akutní císařský řez. 26 Třetí doba porodní, nebo-li,,k lůžku. Jde o porod placenty. Po chvíli klidu se dostaví nové, ale nebolestivé stahy dělohy. Tím se odloučí placenta od stěny dělohy a sestoupí do pochvy. Další kontrakce a zapojení břišního lisu způsobí úplné vypuzení lůžka s blanami z rodidel. Děloha, která byla před porodem rozepnuta se smrští a další dny dochází k jejímu postupnému svinování do původní polohy a velikosti před těhotenstvím. 27 V některé literatuře můžeme nalézt i tzv. čtvrtou dobu porodní, která trvá asi 2 hodiny po porodu placenty. Stručné shrnutí prenatálního vývoje Den 1. Oplození vajíčka spermií ve vejcovodu. Den 12. Oplozené vajíčko putuje do dělohy asi 10 dní a poté se implantuje do stěny dělohy. Den 16. Tvoří se srdce a vyvíjejí se oči. Den 18. Začíná se vyvíjet mozek. Den 21. Nedokonalé srdce začíná bít. Krevní oběh je prvním fungujícím orgánem embrya. Den 30. Začínají se formovat ruce, nohy, obličej a uši. Zárodek měří 6-7mm. Den 40. Začíná pracovat mozek. Den 42. Tvoří se kostra. Už jsou zformovány játra, ledviny i plíce. 25 Srov. MALINSKÝ, J., LICHNOVSKÝ, V., Přehled embryologie člověka v obrazech, s Srov. MACKŮ, F., ČECH, E., Porodnictví, s Srov. tamtéž, s

Embryonální období. Martin Špaček. Odd. histologie a embryologie

Embryonální období. Martin Špaček. Odd. histologie a embryologie Modul IB Embryonální období Martin Špaček Odd. histologie a embryologie Zdroje obrázků: Moore, Persaud: Zrození člověka Rarey, Romrell: Clinical human embryology Scheinost: Digitální zobrazování počátků

Více

Termíny z časného vývoje zárodku:

Termíny z časného vývoje zárodku: Embryologie Termíny z časného vývoje zárodku: Ovulace 14.den menstruačního cyklu Oplodnění fertilizace vznik zygoty a dokončení 2. zracího dělení Rýhování mitotické dělení buněk (blastomer) a vznik moruly

Více

Variace Vývoj dítěte

Variace Vývoj dítěte Variace 1 Vývoj dítěte 21.7.2014 16:25:04 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA VÝVOJ DÍTĚTE OPLOZENÍ A VÝVOJ PLACENTY Oplození K oplození dochází ve vejcovodu. Pohyb spermií: 3-6 mm za minutu. Životnost

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADNÍ EMBRYOLOGICKÉ POJMY 9 2. VÝZNAM EMBRYOLOGIE PRO KLINICKOU MEDICÍNU 13

PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADNÍ EMBRYOLOGICKÉ POJMY 9 2. VÝZNAM EMBRYOLOGIE PRO KLINICKOU MEDICÍNU 13 PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADNÍ EMBRYOLOGICKÉ POJMY 9 2. VÝZNAM EMBRYOLOGIE PRO KLINICKOU MEDICÍNU 13 3. GENETICKÁ KONTROLA VÝVOJE A ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ PROCESY 17 3.1 Základní vývojové procesy 18 3.1.1 Proliferace

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Oplození Mgr, Klepáčková

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Těhotenství, vývoj plodu, porod. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Dnešní přednáška: Koncept uspořádání tkání Embryonální vznik tkání Typy tkání a jejich klasifikace Orgánové soustavy

Více

Přiřazování pojmů. Kontrakce myokardu. Aorta. Plicnice. Pravá komora. Levá komora. 5-8 plicních žil. Horní a dolní dutá žíla. Pravá předsíň.

Přiřazování pojmů. Kontrakce myokardu. Aorta. Plicnice. Pravá komora. Levá komora. 5-8 plicních žil. Horní a dolní dutá žíla. Pravá předsíň. VÝVOJ PLODU Opakování 1. Z jakých částí se skládá krev? 2. Uveďte funkci jednotlivých složek krve. 3. Vysvětlete pojmy: antigen, imunita, imunizace. 4. Vysvětlete činnost srdce. 5. Popište složení srdce.

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj vajíčka, těhotenství, porod. Opakování - AZ kvíz

SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj vajíčka, těhotenství, porod. Opakování - AZ kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj

Více

Embryologie III. Vývoj žloutkového váčku, amnion, chorion. Extraembryonální coelom. Ústav pro histologii a embryologii 1.LF Univerzity Karlovy

Embryologie III. Vývoj žloutkového váčku, amnion, chorion. Extraembryonální coelom. Ústav pro histologii a embryologii 1.LF Univerzity Karlovy Embryologie III Vývoj žloutkového váčku, amnion, chorion. Extraembryonální coelom. Ústav pro histologii a embryologii 1.LF Univerzity Karlovy Přednášející: Doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. Předmět: Obecná

Více

TĚHOTENSTVÍ IV. (vývoj plodu v jednotlivých měsících)

TĚHOTENSTVÍ IV. (vývoj plodu v jednotlivých měsících) TĚHOTENSTVÍ IV. (vývoj plodu v jednotlivých měsících) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Vývoj plodu jednotlivé

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Zvýšený zájem Předmět Zdravověda Téma

Více

Název materiálu: Prenatální a perinatální období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 12. 03. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Prenatální a perinatální období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 12. 03. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Extraembryonální mezoderm

Extraembryonální mezoderm EMBRYOLOGIE 2 Vývoj extraembryonálních struktur - extraembryonální mezoderm, extraembryonální coelom, žloutkový váček, plodové obaly: amnion a chorion. Vývoj placenty. Anomálie placenty a pupečníku. Vícečetná

Více

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus.

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Otázka: Pohlavní soustava člověka Předmět: Biologie Přidal(a): Don Pohlavní soustava člověka. Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Pohlavní soustava

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Orgány pohlavní soustavy

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Histogeneze příklady. 151 Kurs 5: Vývoj buněk a tkání

Histogeneze příklady. 151 Kurs 5: Vývoj buněk a tkání Histogeneze příklady 151 Kurs 5: Vývoj buněk a tkání Kurs 5: Vývoj buněk a tkání 137 Kasuistika: Thalidomide 138 Základní morfogenetické procesy 139 Regenerace a reparace 140 Ženský reprodukční systém

Více

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození 10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození MEIÓZA meióza (redukční dělení/ meiotické dělení), je buněčné dělení, při kterém

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Ontogeneze člověka

Hygiena a školní zdravotnictví. Ontogeneze člověka Hygiena a školní zdravotnictví Ontogeneze člověka věk Oplození 0 Prenatální období (celková délka v průměru 280 dní, 40 týdnů, 10 lunárních měsíců Embryonální období Fetální období Začátek 2. týdne konec

Více

Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi IX ONTOGENETICKÝ VÝVOJ

Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi IX ONTOGENETICKÝ VÝVOJ Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi IX ONTOGENETICKÝ VÝVOJ Prenatální vývoj Od oplození ( splynutí vajíčka) do porodu Přibližně 266 dní (cca 38 týdnů) koncepční ( gestační) stáří Někdy se uvádí

Více

Individuální vývoj člověka = ontogeneze

Individuální vývoj člověka = ontogeneze Individuální vývoj člověka = ontogeneze vývoj před narozením = prenatální vývoj po narození = postnatální 1. Vývoj před narozením dvě období: a) zárodečné = embryonální b) plodové = fetální Vývoj začíná

Více

Evoluce kostry Prenatální ontogeneze Doc. Václav Vančata

Evoluce kostry Prenatální ontogeneze Doc. Václav Vančata Evoluce kostry Prenatální ontogeneze Doc. Václav Vančata Antropologický ústav PřF MU Ontogeneze Proces kvalitativního i kvantitativního vývoje organismu v čase, který zahrnuje jak změny biologické (vývoj

Více

Nitroděložní vývoj období embryonální

Nitroděložní vývoj období embryonální Nitroděložní vývoj období embryonální Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 25. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Nitroděložní vývoj člověka (vývoj před narozením)

Více

ČLOVĚK. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidského těla.

ČLOVĚK. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidského těla. ČLOVĚK Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidského těla. Lidské tělo člověk patří mezi živočichy, je obratlovec a savec všichni lidé mají stejnou

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19. Člověk V.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19. Člověk V. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19 Člověk V. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Prezentace je využitelná i při přípravě studentů na MZ, u příslušného maturitního okruhu Pohlavní soustava.

Prezentace je využitelná i při přípravě studentů na MZ, u příslušného maturitního okruhu Pohlavní soustava. Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Ontogeneze člověka 2K: Prenatální období Doc. Václav Vančata

Ontogeneze člověka 2K: Prenatální období Doc. Václav Vančata Ontogeneze člověka 2K: Prenatální období Doc. Václav Vančata katedra biologie a environmentální studii Ped F UK Pouze obratlovci!!!!!!!! Savci a nejlépe vyšší primáti Ontogeneze člověka Proces kvalitativního

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů - rozpozná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů - určuje vybrané druhy

Více

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez )

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Úvod Těhotenství je

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

2.ročník - Zoologie. Rozmnožování Zárodečné listy (10)

2.ročník - Zoologie. Rozmnožování Zárodečné listy (10) 2.ročník - Zoologie Rozmnožování Zárodečné listy (10) ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN ROZMNOŽOVÁNÍ: 1) Nepohlavní = zachována stejná genetická informace rodiče a potomka - založeno na schopnosti regenerace (obnovy

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

Porod. Předčasný porod: mezi týdnem těhotenství. Včasný porod: mezi týdnem těhotenství. Opožděný porod: od 43.

Porod. Předčasný porod: mezi týdnem těhotenství. Včasný porod: mezi týdnem těhotenství. Opožděný porod: od 43. Porod Z. Rozkydal Porod Předčasný porod: mezi 29. 38. týdnem těhotenství Včasný porod: mezi 39. 42. týdnem těhotenství Opožděný porod: od 43. týdne a později Průběh porodu I. doba otevírací II. doba vypuzovací

Více

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE PORODNICTVÍ. Tomáš Binder a kolektiv KAROLINUM

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE PORODNICTVÍ. Tomáš Binder a kolektiv KAROLINUM UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE PORODNICTVÍ Tomáš Binder a kolektiv KAROLINUM Porodnictví doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., MUDr. Jiří Horák,

Více

Pohlavní (rozmnožovací) soustava člověka

Pohlavní (rozmnožovací) soustava člověka Pohlavní (rozmnožovací) soustava člověka Funkce RS: tvorba pohlavních... vznik pohlavních... (spermií a vajíček) - přenos genetické informace - spojení pohlavních buněk - vznik nových vlastností = podstata

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor Mgr. Martin Hnilo Tematická oblast Biologie 2 Zoologický systém. Embryogeneze. Ročník 2. Datum tvorby 02.09.2013

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

Pohlavní rozmnožování. Gametogeneze u rostlin a živočichů.

Pohlavní rozmnožování. Gametogeneze u rostlin a živočichů. "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Pohlavní rozmnožování Gametogeneze u rostlin a živočichů. 2/65 Pohlavní rozmnožování obecně zajišťuje variabilitu druhu

Více

Biologie - Septima, 3. ročník

Biologie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Gastrulace, neurulace, somitogenese 508

Gastrulace, neurulace, somitogenese 508 Gastrulace, neurulace, somitogenese 508 Gastrulace Zásadní děj vývoje - 3. týden Tvorba intraembryonálního mesodermu: Proliferace epiblastu Kaudální morfogenetické centrum: o o Primitivní (Hensenův) uzel

Více

Biologie dítěte a základy zdravovědy 1 a 2

Biologie dítěte a základy zdravovědy 1 a 2 Biologie dítěte a základy zdravovědy 1 a 2 Literatura, zdroje: Machová, J. Biologie člověka pro učitele. Praha: Karolinum, 2002 http://www.szu.cz/manual-prevence-v-lekarske-praxi http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps08/first_aid/web/inde

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Rozmnožování a vývin člověka - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ

ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ 1. Doplň následující věty. Pohlavní buňky u fylogeneticky nižších živočichů vznikají z nediferenciovaných buněk. Přeměna těchto buněk v buňky pohlavní je určována

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Biologie - Tercie. života uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se zvířaty. života

Biologie - Tercie. života uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se zvířaty. života - Tercie Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Embryologie - úvod. Monika Větrovská David Kachlík

Embryologie - úvod. Monika Větrovská David Kachlík Embryologie - úvod Monika Větrovská David Kachlík Embryologie Nauka o prenatálním vývoji organizmu Prenatální období Gynekologové 40 tt Embryologové 38 tt Embryonální a fetální období Embryonální Carnegy

Více

EMBRYOLOGIE II. Implantace Vývoj žloutkového váčku Amnion, chorion Extraembryonální coelom

EMBRYOLOGIE II. Implantace Vývoj žloutkového váčku Amnion, chorion Extraembryonální coelom EMBRYOLOGIE II Implantace Vývoj žloutkového váčku Amnion, chorion Extraembryonální coelom MUDr. Radomíra Vagnerová, CSc. Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie B0224 Datum: 16. a 17. 12. 2013

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

ZÁKLADY KINANTROPOLOGIE

ZÁKLADY KINANTROPOLOGIE ZÁKLADY KINANTROPOLOGIE Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D. 22. 10. 2018 Ontogenetický vývoj motoriky člověka Obsah přednášky 1) Základní terminologie 2) Ontogenetický vývoj člověka Základní terminologie Fylogeneze/ontogeneze

Více

Biologie člověka a základy zdravovědy 1 a 2

Biologie člověka a základy zdravovědy 1 a 2 Biologie člověka a základy zdravovědy 1 a 2 Literatura, zdroje: Machová, J. Biologie člověka pro učitele. Praha: Karolinum, 2002 Somatologie pro SZŠ + pediatrie Manuál v lékařské praxi Požadavky: PS test;

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

ŘÍZENÍ ORGANISMU. Přírodopis VIII.

ŘÍZENÍ ORGANISMU. Přírodopis VIII. ŘÍZENÍ ORGANISMU Přírodopis VIII. Řízení organismu Zajištění vztahu k prostředí, které se neustále mění Udrţování stálého vnitřního prostředí Souhra orgánových soustav NERVOVÁ SOUSTAVA HORMONY NEROVOVÁ

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

PROCES OPLOZENÍ. - oplození vajíčka musí předcházet kapacitace spermií a akrozomální reakce ( dochází k uvolnění

PROCES OPLOZENÍ. - oplození vajíčka musí předcházet kapacitace spermií a akrozomální reakce ( dochází k uvolnění PROCES OPLOZENÍ - oplození vajíčka musí předcházet kapacitace spermií a akrozomální reakce ( dochází k uvolnění enzymů z akrozomu) - takto připravená spermie nasedá na povrch vajíčka váže se primární vazbou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Diferenciace tkání. Diferenciace blastocysta: Cytotrofoblast. Trofoblast. Syncytiotrofoblast. Epiblast. Embryoblast. Hypoblast

Diferenciace tkání. Diferenciace blastocysta: Cytotrofoblast. Trofoblast. Syncytiotrofoblast. Epiblast. Embryoblast. Hypoblast Histogenese 511 Diferenciace tkání Diferenciace blastocysta: Trofoblast Cytotrofoblast Syncytiotrofoblast Embryoblast Epiblast Hypoblast Extraembryonální mesoderm Epiblast Diferenciace epiblastu: Gamety

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Mezonefros. Neokortex s glomeruly. Metanefrogenní blastém. dřeň s kanálky. Magn. x10. Henleovy kličky (nižší buňky) Sběrací kanálek (vyšší buňky)

Mezonefros. Neokortex s glomeruly. Metanefrogenní blastém. dřeň s kanálky. Magn. x10. Henleovy kličky (nižší buňky) Sběrací kanálek (vyšší buňky) Podpořeno grantem FRVŠ 524/2011 Ledviny NEFRON funkční jednotka Kůra - renální tělísko (glomerulus + Bowmanův váček) - proximální tubulus (zpětné vstřebávání) - distální tubulus Dřeň - Henleova klička

Více

Definice termínů podle současných znalostí genetiky a lékařské embryologie

Definice termínů podle současných znalostí genetiky a lékařské embryologie Člověk, život a smrt prof. MUDr. J. E. Jirásek, DrSc. FCMA Definice termínů podle současných znalostí genetiky a lékařské embryologie 1. Úvod V poslední době se objevila řada článků týkající se různých

Více

Rýhování. Zygota Blastomery Morula Blastocysta

Rýhování. Zygota Blastomery Morula Blastocysta Blastogenese 504 Rýhování Zygota Blastomery Morula Blastocysta Rýhování Mitotické dělení bez růstu buněk a proteosyntézy Dceřinné buňky (blastomery) se zmenšují embryo nemění velikost Mitotické dělení

Více

DIDAKTICKÝ TEST- OBECNÁ ZOOLOGIE

DIDAKTICKÝ TEST- OBECNÁ ZOOLOGIE DIDAKTICKÝ TEST- OBECNÁ ZOOLOGIE 1. Která část neuronu přijímá vzruchy? a) tělo neuronu a dendrity b) pouze tělo neuronu c) axon (neurit) a dendrity d) axon (neurit) a tělo neuronu 2. Mozeček je důležité

Více

Velikost embrya a plodu v prenatálním období

Velikost embrya a plodu v prenatálním období Vývojová psychologie Prenatální období Prenatální období Průkopníkem A. Gesell První poznatky z chování nezralé děti v inkubátorech či plody předčasně vyňaté Současnost technika k registraci spontánních

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Etické problémy současné embryologie. Jitka Kočová, Jaroslav Slípka, Zbyněk Tonar

Etické problémy současné embryologie. Jitka Kočová, Jaroslav Slípka, Zbyněk Tonar Etické problémy současné embryologie Jitka Kočová, Jaroslav Slípka, Zbyněk Tonar právo matky a právo dítěte začátek života klonování interrupce: OKRUH PROBLÉMŮ poměr interrupcí a IVF demografické údaje

Více

Základní morfogenetické procesy

Základní morfogenetické procesy Základní morfogenetické procesy 502 Základní morfogenetické procesy Mechanismy, které se uplatňují v ontogenesi, tedy při vývoji jedince od zygoty k mnohobuněčnému organismu Buněčná úroveň diferenciace

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda Přírodopis 8. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku. Vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života (např. kytovci,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

2. provede umělé oplození vajíčka za účelem jiným, než dosažení těhotenství u ženy, od níž vajíčko pochází,

2. provede umělé oplození vajíčka za účelem jiným, než dosažení těhotenství u ženy, od níž vajíčko pochází, Spolková republika Německo Dodatek Zákon na ochranu embryí Embryonenschutzgesetz z 13. prosince 1990 1 Zneužití reprodukčních technik (1) Trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžitým trestem bude

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. srst chlupy pesíky podsada línání drápy nehty

Více

Evoluce kostry Prenatální ontogeneze Doc. Václav Vančata

Evoluce kostry Prenatální ontogeneze Doc. Václav Vančata Evoluce kostry Prenatální ontogeneze Doc. Václav Vančata Antropologický ústav PřF MU Ontogeneze člověka Proces kvalitativního i kvantitativního vývoje organismu v čase, který zahrnuje jak změny biologické

Více

Vývoj obličeje nosní a ústní dutiny Vývoj zubu

Vývoj obličeje nosní a ústní dutiny Vývoj zubu Vývoj obličeje nosní a ústní dutiny Vývoj zubu Jelínek- Moore-Perceaud, Patten, Schumacher, Vacek mikrofotografie Kraus R. Histologický a embryologický ústav Doc. MUDr. Hana Brichová, CSc. vývoj obličeje

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Praktické cvičení č. 7. Reprodukční soustava muže a ženy

Praktické cvičení č. 7. Reprodukční soustava muže a ženy Praktické cvičení č. 7 Reprodukční soustava muže a ženy Literatura: DYLEVSKÝ, I.: Anatomie a fyziologie člověka: učebnice pro zdravotnické školy. Olomouc: Epava, 1998. ISBN: 80-901667-0-9. KOPECKÝ, M.:

Více